AKKUYU. Nükleer Güç. Santrali Teknik. Değerlendirme. Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKKUYU. Nükleer Güç. Santrali Teknik. Değerlendirme. Raporu"

Transkript

1 #nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınh ayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaş asınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleerein atyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükle 2014 ereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat# nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınha AKKUYU yat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşas Nükleer Güç ınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinaty aşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleerei Santrali Teknik natyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükl Değerlendirme eereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat# nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınha Raporu yat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşas ınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinaty aşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleerei natyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükl eereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat# T M M O B Ç E V R E M Ü H E N D İ S L E R İ O D A S I İ S T A N B U L Ş U B E S İ nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınha yat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşas ınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinaty aşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleerei natyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükl eereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#

2 ' R i s k i v a r m ı, t a b i i v a r. P a t l a y a b i l i r. Ş i m d i p a t l a y a b i l i r d i y e g e ç e n l e r d e s ö y l e d i m, t a b i i b u m a l u m ş a h ı s v e ş a h ı s l a r t a r a f ı n d a n e l e ş t i r i a l d ı k. Ş i m d i r i s k i v a r p a t l a y a b i l i r, d i y e b i z t ü p g a z k u l l a n m a y a c a k m ı y ı z? R i s k i v a r d i y e a r a b a y a b i n m e y e c e k m i y i z? R i s k i v a r d i y e İ s t a n b u l ' u n B o ğ a z K ö p r ü s ü ' n ü n ü z e r i n d e n g e ç m e y e c e k m i y i z? O l u r y a h a l a t l a r k o p a b i l i r, g e ç m e y e c e k m i y i z? N ü k l e e r e n e r j i y e k a r ş ı ç ı k a n l a r, r a d y a s y o n r i s k i o l d u ğ u i ç i n a c a b a b i l g i s a y a r k u l l a n m ı y o r m u, t e l e v i z y o n s e y r e t m i y o r m u? R e c e p T a y y i p E R D O Ğ A N - D ö n e m i n B a ş b a k a n " B e k a r l ı k n ü k l e e r s a n t r a l d e n d a h a t e h l i k e l i " T a n e r Y I L D I Z E n e r j i v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n ı 1

3 İÇİ N D E K İ L E R 1 - N Ü K L E E R E N E R J İ T A N I M I N Ü K L E E R S A N T R A L L E R İ N G E L İ Ş İ M İ T Ü R K İ Y E D E N Ü K L E E R G E L İ Ş İ M D Ü N Y A D A K İ N Ü K L E E R K A Z A L A R N Ü K L E E R S A N T R A L L E R İ N EKO L O J İ K E T K İ S İ A K K U Y U N Ü K L E E R S A N T R A L İ N A N A L İ Z İ A K K U Y U N G S Ç E D R A P O R U İ N C E L E M E S İ S O N U Ç V E D E Ğ E R L E N D İ R M E 28 2

4 1 - N Ü K L E E R E N E R J İ T A N I M I U r a n y u m v e p l ü t o n y u m e l e m e n t ç e k i r d e ğ i n e b i r n ö t r o n ç a r p t ı ğ ı n d a ç e k i r d e k i k i p a r ç a y a b ö l ü n ü r, B u b ö l ü n m e i ş l e m i i l e i k i v e y a ü ç n ö t r o n v e b i r m i k t a r e n e r j i a ç ı ğ a ç ı k a r B u b ö l ü n m e i ş l e m i F i s y o n o l a r a k t a n ı m l a n m a k t a d ı r. F Ü Z Y O N R E A K S İ Y O N U H a f i f a t o m ç e k i r d e k l e r i n i n b i r l e ş m e t e p k i m e l e r i d e b ü y ü k b i r e n e r j i n i n a ç ı ğ a ç ı k m a s ı n a n e d e n o l m a k t a d ı r. B u b i r l e ş m e t e p k i m e s i d e F ü z y o n o l a r a k t a n ı m l a n m a k t a d ı r F İ S Y O N R E A K S İ Y O N U F i s y o n v e F ü z y o n t e p k i m e l e r i i l e o r t a y a ç ı k a n e n e r j i y e v e r i l m e k t e d i r. " N Ü K L E E R E N E R J İ " a d ı 3

5 U r a n y u m u n m a d e n c i l i ğ i. ü r e t i m i n i n % 7 0 i n d e n f a z l a s ı a ç ı k y a d a y e r a l t ı m a d e n c i l i ğ i m e t o t l a r ı i l e e l d e e d i l i r. C e v h e r i n f i z i k s e l o l a r a k u y g u n b ü y ü k l ü ğ e g e t i r i l m e s i n d e n s o n r a, u r a n y u m u e l d e e t m e k v e s a f l a ş t ı r m a k i ç i n, c e v h e r k i m y a s a l i ş l e m e t a b i t u t u l u r. Z e n g i n l e ş t i r m e i ş l e m i u r a n y u m u n i k i t e m e l i z o t o p u o l a n U v e U i z o t o p l a r ı n ı n k ı s m i a y ı r ı m ı n ı k a p s a r. T i c a r i r e a k t ö r l e r % 5 t e n d a h a a z z e n g i n l e ş t i r i l m i ş u r a n y u m y a k ı t ı k u l l a n m a k t a d ı r N Ü K L E E R Y A K I T Ç E V R İ M İ F i s y o n s o n u c u a ç ı ğ a ç ı k a n n ü k l e e r e n e r j i ; n ü k l e e r y a k ı t v e d i ğ e r m a l z e m e l e r i ç e r i s i n d e ı s ı e n e r j i s i n e d ö n ü ş ü r. B u ı s ı e n e r j i s i b i r s o ğ u t u c u v a s ı t a s ı y l a ç e k i l e r e k b a z ı s i s t e m l e r d e d o ğ r u d a n b a z ı s i s t e m l e r d e i s e ı s ı e n e r j i s i n i b a ş k a b i r t a ş ı y ı c ı o r t a m a a k t a r a r a k t ü r b i n s i s t e m i n d e k i n e t i k e n e r j i y e v e d a h a s o n r a d a j e n e r a t ö r s i s t e m i n d e e l e k t r i k e n e r j i s i n e d ö n ü ş t ü r ü l ü r. 4

6 . 2 - N Ü K L E E R S A N T R A L L E R İ N G E L İ Ş İ M İ N ö t r o n u n d e S i r J a m e s C h a d w i c k t a r a f ı n d a n b u l u n m a s ı i l e I I. D ü n y a S a v a ş ı n ı n d a e t k i s i y l e n ü k l e e r b i l i m h ı z l ı b i r ş e k i l d e g e l i ş t i d a a t o m u n b ö l ü n m e s i ( f i s y o n ) i l e e n e r j i n i n a ç ı ğ a ç ı k t ı ğ ı k e ş f e d i l d i. B u o l a y d a n d a h a s o n r a t e i l k a t o m b o m b a s ı v e d e n ü k l e e r e n e r j i k u l l a n ı l a r a k i l k e l e k t r i k ü r e t i m i g e r ç e k l e ş t i. N ü k l e e r e n e r j i ; A B D d e d e, İ n g i l t e r e d e t e, R u s y a d a t e, F r a n s a d a d a v e A l m a n y a d a d e e l e k t r i k ü r e t i m i n d e k u l l a n ı l m a y a b a ş l a n d ı l e r i n b a ş ı n d a k i p e t r o l k r i z i n ü k l e e r g ü ç s a n t r a l l e r i n e t a l e b i a r t ı r d ı, S o n r a k i o n y ı l d a f o s i l y a k ı t f i y a t l a r ı n d a k i d ü ş ü ş, n ü k l e e r e n e r j i t a l e b i n d e k i b ü y ü m e y i a z a l t t ı. B u n u n d ı ş ı n d a A B D d e k i T h r e e M i l e I s l a n d ( ) v e R u s y a d a k i C h e r n o b y l ( ) k a z a l a r ı n ı n e t k i s i i l e n ü k l e e r t e s i s l e r i n g ü v e n l i ğ i n d e e n d i ş e l e r o l u ş t u. B ü t ü n b u f a k t ö r l e r l a r d a n ü k l e e r e n e r j i n i n g e l i ş m e s i n d e a z a l m a l a r a n e d e n o l m u ş t u r.. 5

7 N ü k l e e r G ü ç S a n t r a l l e r i n i n B ö l g e s e l D a ğ ı l ı m ı i t i b a r ı y l a d ü n y a d a n ü k l e e r s a n t r a l d e t o p l a m M W k u r u l u g ü c e s a h i p 437 n ü k l e e r r e a k t ö r ç a l ı ş t ı r ı l m a k t a d ı r.. K a l ı c ı k a p a t ı l a n N ü k l e e r S a n t r a l l e r 6

8 K a l ı c ı K a p a t ı l a n S a n t r a l l e r i n i n B ö l g e s e l D a ğ ı l ı m ı

9 İ n ş a a t ı d e v a m e d e n S a n t r a l l e r i n i n B ö l g e s e l D a ğ ı l ı m ı T Ü R K İ Y E D E N Ü K L E E R G E L İ Ş İ M y ı l ı n d a Ç e k m e c e N ü k l e e r A r a ş t ı r m a v e E ğ i t i m M e r k e z i n c e 1 M W g ü c ü n d e T R - 1 a d ı n d a ' H a v u z ' t i p i b i r d e n e y r e a k t ö r ü i ş l e t m e y e a l ı n d ı, e l e k t r i k ü r e t i m i a m a c ı y l a k u r u l m a s ı t a s a r l a n a n n ü k l e e r s a n t r a l l e r l e i l g i l i i l k ç a l ı ş m a l a r y ı l l a r ı a r a s ı n d a y a p ı l d ı y ı l ı n d a T ü r k i y e E l e k t r i k K u r u m u ( T E K ) k u r u l d u v e T E K e b a ğ l ı o l a r a k k u r u l a n N ü k l e e r E n e r j i D a i r e s i k u r u l d u ' l i y ı l l a r ı n b a ş l a r ı n d a, n ü k l e e r s a n t r a l s a h a s ı i ç i n f i z i b i l i t e v e y e r a r a ş t ı r m a l a r ı g e r ç e k l e ş t i r i l d i. B u ç a l ı ş m a l a r k a p s a m ı n d a, n ü k l e e r s a n t r a l ı n m a l i y e t / f a y d a a ç ı s ı n d a n k u r u l a b i l e c e ğ i e n u y g u n y e r l e r o l a r a k ; M e r s i n - A k k u y u, S i n o p - İ n c e b u r u n, v e K ı r k l a r e l i - İ ğ n e a d a s a h a l a r ı b e l i r l e n d i. A k k u y u S a h a s ı i ç i n T E K t a r a f ı n d a n s a h a l i s a n s ç a l ı ş m a l a r ı g e r ç e k l e ş t i r i l e r e k " Y e r R a p o r u " h a z ı r l a n d ı. L i s a n s l a m a o t o r i t e s i, y ı l ı n d a A k k u y u S a h a s ı i ç i n " y e r l i s a n s ı " v e r i l d i. 8

10 T ü r k i y e ' d e d a m e y d a n a g e l e n Ç e r n o b i l n ü k l e e r s a n t r a l k a z a s ı n ı n y a r a t t ı ğ ı o l u m s u z e t k i n e d e n i i l e n ü k l e e r s a n t r a l l e r l e i l g i l i ç a l ı ş m a l a r a s k ı y a a l ı n d ı y ı l ı n d a T E K N ü k l e e r S a n t r a l l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı k a p a t ı l d ı. E k i m d e T E K, d ü n y a d a k i b e l l i b a ş l ı n ü k l e e r s a n t r a l i m a l a t ç ı s ı f i r m a l a r a b i r m e k t u p y a z a r a k, y ı l ı n d a d e v r e y e g i r e c e k ş e k i l d e, M W g ü c ü n d e b i r v e y a i k i ü n i t e l i n ü k l e e r s a n t r a l ı n T ü r k i y e d e a n a h t a r t e s l i m v e y a Y a p - İ ş l e t - D e v r e t o l a r a k k u r u l m a s ı i ç i n t e k n i k v e m a l i k o n u l a r d a b i l g i i s t e d i. O c a k t a r i h i n d e, A k k u y u N ü k l e e r S a n t r a l ı P r o j e s i R e s m i G a z e t e d e y a y ı n l a n a r a k t e k r a r y a t ı r ı m p r o g r a m ı n a a l ı n d ı A k k u y u ' d a M W e g ü c ü n d e k i b i r s a n t r a l y a p ı m ı i ç i n W e s t i n g h o u s e + M i t s u b i s h i, A E C L v e F r a m a t o m e + S i e m e n s f i r m a l a r ı b i r a r a d a t e k l i f v e r m i ş t i r. E k i m d e t e k l i f v e r m e s ü r e s i n i n d o l m a s ı n ı n a r d ı n d a n H a z i r a n v e N i s a n t a r i h l e r i a r a s ı n d a h ü k ü m e t n i h a i k a r a r ı n ı e n a z s e k i z d e f a e r t e l e m e k d u r u m u n d a k a l m ı ş v e e n s o n u n d a e k o n o m i k k o ş u l l a r n e d e n i y l e p l a n l a r t e r k e d i l m i ş t i r. K a s ı m t a r i h i n d e, E n e r j i v e T a b i i K a y n a k l a r B a k a n l ı ğ ı v e T A E K, i n ş a s ı n a y ı l ı n d a b a ş l a n a c a k, t o p l a m M W e ' l i k ü ç n ü k l e e r r e a k t ö r y a p ı l a c a ğ ı n ı a ç ı k l a d ı N i s a n a y ı n d a, T ü r k i y e ' n i n i l k n ü k l e e r s a n t r a l ı s a h a s ı o l a r a k S i n o p ' u n s e ç i l d i ğ i a ç ı k l a n d ı 1 8 M a r t t a r i h i n d e N ü k l e e r G ü ç S a n t r a l l e r i n i n K u r u l m a s ı n a y ö n e l i k E n e r j i B a k a n l ı ğ ı t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n y ö n e t m e l i k R e s m i G a z e t e ' d e y ü r ü r l ü ğ e g i r d i. M a y ı s ' d a R u s y a F e d e r a s y o n u i l e d ö r t a d e t v e h e r b i r i M W e k u r u l u g ü c ü n d e AES ü n i t e l e r i n i i ç e r e c e k ş e k i l d e t o p l a m M W e k a p a s i t e l i o l a c a k A k k u y u N G S n i n i n ş a s ı v e i ş l e t m e s i a m a c ı y l a T ü r k i y e ' d e k a y ı t l ı b i r P r o j e Ş i r k e t i k u r u l a r a k H ü k ü m e t l e r A r a s ı A n l a ş m a i m z a l a m ı ş t ı r. 4 - D Ü N Y A D A K İ N Ü K L E E R K A Z A L A R G ü v e n l i n ü k l e e r s a n t r a l g ö r ü ş ü n e k a r ş ı n d ü n y a d a b i r ç o k N ü k l e e r k a z a v e f e l a k e t y a ş a n m ı ş, y e n i f e l a k e t l e r b e k l e n t i s i s ü r e k l i g ü n d e m d e k a l m ı ş t ı r y ı l ı n d a R u s y a ' n ı n K y s h t y m ş e h r i n d e b u l u n a n M a y a k N ü k l e e r S a n t r a l i ' n d e a t ı k s a k l a m a ü n i t e s i o l m a m a s ı n e d e n i i l e r a d y o a k t i f a t ı k l a r ı y a k ı n l a r d a k i n e h i r e d ö k ü l m e k t e y d i. B ö l g e d e y a ş a y a n l a r ı n i ç m e s u y u k a y n a ğ ı o l a n n e h i r d e n 1 2 4, k i ş i o r t a v e y ü k s e k s e v i y e l i r a d y a s y o n a m a r u z k a l d ı. 9

11 y ı l ı n d a M a y a k N ü k l e e r S a n t r a l i ' n d e 7 0 t o n l u k a t ı k h a v u z u s o ğ u t m a s i s t e m l e r i a r ı z a l a n d ı v e s ı c a k l ı k h ı z l a a r t m a y a b a ş l a d ı. Y a ş a n a n p a t l a m a s o n u c u n d a a ç ı ğ a ç ı k a n r a d y a s y o n d a n e n a z 2 7 2, k i ş i e t k i l e n d i. R a d y a s y o n y ü z l e r c e k i l o m e t r e y a y ı l ı r k e n e t k i l e n e n b ö l g e d e n 1 0, k i ş i t a h l i y e e d i l d i y ı l ı n d a n İ n g i l t e r e d e b u l u n a n W i n d s c a l e n ü k l e e r s a n t r a l i n d e r e a k t ö r d e k i s ı c a k l ı ğ ı n d ü ş m e s i g e r e k i r k e n y ü k s e l d i. R e a k t ö r d e ç ı k a n y a n g ı n s ö n d ü r m e i ş l e m i n d e h i ç b i r y ö n t e m i l e y a p ı l a m a y ı n c a r e a k t ö r y i n e s u y l a s ö n d ü r ü l m e y e ç a l ı ş ı l d ı. İ n g i l i z h ü k ü m e t i h e m e n o l a y ı ö r t b a s e t t i. K a z a s o n u c u n d a k i ş i n i n, y a r ı s ı n ı n ö l ü m c ü l o l m a k ü z e r e k a n s e r e y a k a l a n d ı ğ ı h e s a p l a n m a k l a b i r l i k t e k a z a n ı n g e r ç e k e t k i l e r i h i ç b i r z a m a n ö ğ r e n i l e m e d i y ı l ı n d a n A B D ' n i n P e n n s i l v a n y a e y a l e t i n d e k i T h r e e M i l e I s l a n d N ü k l e e r S a n t r a l ı n d a k ı s m i ç e k i r d e k e r i m e s i y a ş a n d ı. A l ı n a n y a n l ı ş k a r a r l a r l a y a k ı t ç u b u k l a r ı s a n t i f r a d d e r e c e y e u l a ş t ı. R e a k t ö r k a l b i n e s o ğ u t m a s u y u n u n i l e t i l m e s i i l e b ü y ü k b i r f e l a k e t ö n l e n s e d e ç e v r e y e r a d y o a k t i f g a z l a r s a l ı n d ı. B ö l g e d e n ç o c u k l a r v e h a m i l e l e r t a h l i y e e d i l d i y ı l ı n d a U k r a y n a ' d a b u l u n a n Ç e r n o b i l n ü k l e e r s a n t r a l i n i n 4 n o l u r e a k t ö r ü p a t l a d ı. S o v y e t l e r B i r l i ğ i 8 0 0, k i ş i i l e f e l a k e t i n y a ş a n d ı ğ ı a l a n d a e n g e l l e m e v e t e m i z l i k ç a l ı ş m a l a r ı y a p t ı. B u g ü n, b u i n s a n l a r ı n % 9 0 ı n d a n f a z l a s ı e n g e l l i d i r. R e a k t ö r d e k i p a t l a m a d a n 2 0 y ı l s o n r a, 1 7, U k r a y n a l ı a i l e, b a b a l a r ı t a h l i y e g ö r e v l i s i 10

12 o l a r a k ç a l ı ş t ı ğ ı v e h a y a t ı n ı k a y b e t t i ğ i i ç i n d e v l e t y a r d ı m ı a l m a k t a d ı r i l e y ı l l a r ı a r a s ı n d a B e l a r u s d a k a n s e r o r a n ı % 4 0 a r t t ı. B e l a r u s ' u n Ç e r n o b i l y a k ı n ı n d a k i G o m e l b ö l g e s i n d e y a ş a y a n 5 0, i n ü z e r i n d e ç o c u k t i r o i d k a n s e r i n e y a k a l a n d ı. K ü r t a j l a r, e r k e n d o ğ u m l a r v e ö l ü d o ğ a n b e b e k o r a n l a r ı ç a r p ı c ı ş e k i l d e a r t t ı. R e a k t ö r ü n y a k ı n ı n d a y a ş a y a n 3 5 0, i n s a n e v l e r i n i t e r k e t t i. T ü r k i y e d e d e Ç e r n o b i l d e n y a y ı l a n r a d y a s y o n n e d e n i y l e k a n s e r h a s t a l ı ğ ı n d a a r t ı ş o l d u. K a r a d e n i z B ö l g e s i n d e b u l u n a n H o p a d a ö l ü m l e r i n % 4 7, 9 u n u n k a n s e r e b a ğ l ı o l d u ğ u n u b i l i n m e k t e d i r y ı l ı n d a J a p o n y a d a b u l u n a n T o k a i m u r a n ü k l e e r s a n t r a l i n d e, ü ç y ı l d ı r k u l l a n ı l m a y a n b i r r e a k t ö r i ç i n y ü k s e k s e v i y e d e z e n g i n l e ş t i r i l m i ş u r a n y u m h a z ı r l a n d ı. A n c a k b u s e v i y e d e z e n g i n l e ş t i r i l m i ş u r a n y u m i l e ç a l ı ş m a k o n u s u n d a d e n e y i m s i z o l a n ç a l ı ş a n l a r u y g u n o l a m a y a n b i r ç ö k e l t m e t a n k ı n a i z i n v e r i l e n i n ç o k ü z e r i n d e u r a n y u m k o y d u. T a n k ı n b o ş a l t ı l m a s ı i l e k r i t i k z i n c i r l e m e r e a k s i y o n d u r d u r u l d u ; a n c a k b u s ü r e z a r f ı n d a m a r u z k a l d ı k l a r ı r a d y a s y o n s e b e b i y l e i k i i ş ç i h a y a t ı n ı k a y b e t t i y ı l ı n d a n J a p o n y a ' d a F u k u ş i m a N ü k l e e r S a n t r a l i K a z a s ı T ō h o k u d e p r e m i v e t s u n a m i s i s o n r a s ı n d a y a ş a n d ı. S a n t r a l e b u l u n a n ü ç r e a k t ö r d e y a ş a n a n ç e k i r d e k e r i m e s i s o n u c u n d a a t m o s f e r e v e o k y a n u s a r a d y o a k t i f m a d d e l e r s a l ı n d ı. K a z a Ç e r n o b i l f e l a k e t i n d e n s o n r a d ü n y a n ı n e n b ü y ü k i k i n c i n ü k l e e r k a z a s ı d ı r v e 7 s e v i y e s i n d e d i r. T ü m r e a k t ö r l e r d e s o r u n y a ş a n m a s ı k a z a y ı d a h a d a i ş i n i ç i n d e n ç ı k ı l m a z b i r h a l e s o k m u ş t u r. K i l o m e t r e l e r c e a l a n r a d y o a k t i f k i r l e n m e y e m a r u z k a l d ı. T a h l i y e ç a l ı ş m a l a r ı y ü z b i n l e r c e i n s a n ı e v l e r i n d e n e t t i. 11

13 5 - N Ü K L E E R S A N T R A L L E R İ N E K O L O J İ K E T K İ S İ N ü k l e e r e n e r j i n i n e k o l o j i k e t k i l e r i, H a m m a d d e e l d e e d i l m e s i v e N ü k l e e r s a n t r a l i ş l e t m e s i o l a r a k i k i g r u p o l a r a k d e ğ e r l e n d i r i l m e l i d i r. H a m m a d d e e l d e e d i l m e s i i ş l e m l e r i n d e c a n l ı y a ş a m ı v e e k o l o j i k e t k i l e r i : N ü k l e e r e n e r j i n i n h a m m a d d e s i o l a n u r a n y u m u n v e t o r y u m d u r. U r a n y u m c e v h e r i n i a y ı r m a k i ç i n y ü k s e k m i k t a r d a s u k u l l a n ı m ı g e r e k m e k t e d i r ; U r a n y u m m a d e n i i ç e r i s i n d e % 0. 1 i l e % 1 a r a s ı u r a n y u m b a r ı n d ı r ı r, B i r t o n d o ğ a l u r a n y u m ü r e t m e k i ç i n i l e 1 0, t o n a r a s ı c e v h e r e i h t i y a ç d u y u l m a k t a d ı r. B u m i k t a r l a r ç ı k a r t ı l m a k v e i ş l e n m e k z o r u n d a d ı r v e s o n u c u n d a o r t a y a ç ı k a n k i r l i ç a m u r y ü z l e r c e, b i n l e r c e y ı l g ü v e n l i ş e k i l d e s a k l a n m a k z o r u n d a d ı r. Ç ı k a r ı l a n 1 t o n u r a n y u m u n k i l o g r a m ı a t ı k ç a m u r o l a r a k ç u k u r l a r d a v e y a p a y g ö l l e r d e t o p l a n ı r v e b u a t ı k ç a m u r l a r % 8 5 o r a n ı n d a r a d y o a k t i v i t e v e t o k s i k m a d d e içer m e k t e d i r R a d y o a k t i f m a d d e l e r h a v a y ı v e y e r a l t ı s u k a y n a k l a r ı n ı b i n l e r c e y ı l k i r l e t e c e k p o t a n s i y e l e s a h i p t i r. A t ı k H a v u z l a r ı n d a v e t o p r a k t a o l u ş a b i l e c e k b i r k ı s m ı o t u r m a l a r d a i s e f e l a k e t l e s o n u ç l a n a b i l i r. U r a n y u m m a d e n c i l i ğ i v e a t ı k l a r ı n d a n k a y n a k l a n a n r a d y o a k t i f v e t o k s i k m a d d e l e r m a d e n ç a l ı ş a n l a r ı n ı n v e b ö l g e d e k i c a n l ı y a ş a m ı n ı o l u m s u z e t k i l e m e k t e, k a n s e r e y a k a l a n m a o r a n l a r ı n d a a r t ı ş l a r o l m a k t a d ı r D o ğ u A l m a n y a d a k i W i s m u t M a d e n i n d e ç a l ı ş a n i ş ç i l e r d e n b ü y ü k k ı s m ı m a r u z k a l d ı k l a r ı i ç i n a k c i ğ e r k a n s e r i n e y a k a l a n d ı ğ ı b i l i n m e k t e d i r.. r a d y a s y o n a K ı r g ı z u r a n y u m m a d e n c i l i k ş e h r i M a i l u u S u u d a y a ş a y a n l a r ı n k a n s e r e y a k a l a n m a o r a n ı i k i k a t a r t t ı ğ ı t e s p i t e d i l m i ş t i r N e w M e x i c o, A. B. D. d e k i G r a n t s M a d e n i n d e a r a s ı n d a ç a l ı ş a n l a r ı n k a n s e r v e ö l ü m o r a n l a r ı n ı n n o r m a l i n ü z e r i n d e o l d u ğ u t e s p i t e d i l m i ş t i r. N e w M e x i c o d a k i N a v a j o l a r d a, P o r t e k i z v e N i j e r g i b i p e k ç o k u r a n y u m m a d e n c i l i k b ö l g e s i n d e u r a n y u m m a d e n c i l i ğ i n i n c i d d i s a ğ l ı k s o r u n l a r ı n a y o l a ç t ı ğ ı n a y ö n e l i k k a n ı t l a r m e v c u t t u r. 12

14 B i l i n e n u r a n y u m k a y n a k l a r ı, n ü k l e e r r e a k t ö r e a n c a k 4 5 i l e 8 0 y ı l a r a s ı n d a k a y n a k s a ğ l a n a b i l i r. E ğ e r m e v c u t r e a k t ö r l e r i n s a y ı s ı a r t t ı r ı l ı r s a m e v c u t u r a n y u m k a y n a k l a r ı ç o k d a h a k ı s a s ü r e d e t ü k e n e c e k t i r. U r a n y u m z e n g i n l e ş t i r m e t e s i s l e r i n d e u r a n y u m h e k s a f l o r i d ( U F 6 ) i ş l e n m e k t e d i r. B u m a l z e m e n i n N ü k l e e r r e a k t ö r e n a k l i y e s i d e h e r z a m a n r i s k o l u ş t u r m a k t a d ı r. N ü k l e e r s a n t r a l i ş l e t m e s i i ş l e m l e r i n d e c a n l ı y a ş a m ı v e e k o l o j i k e t k i l e r i : N ü k l e e r s a n t r a l l e r e y a k ı n y a ş a m b ö l g e l e r i n d e, k a n s e r e y a k a l a n m a r i s k l e r i y ü k s e k t i r. S a n t r a l i n b e ş k i l o m e t r e l i k ç e v r e s i n d e k a n s e r e y a k a l a n m a o r a n ı ü l k e o r t a l a m a s ı n ı n % 6 0 ü z e r i n d e d i r. L ö s e m i ( k a n k a n s e r i ) o r a n ı i k i k a t d a h a f a z l a d ı r L ö s e m i ö z e l l i k l e r a d y o a k t i f ı ş ı m a i l e ç o k k o l a y g e l i ş m e k t e d i r. N ü k l e e r s a n t r a l i n t r i t y u m, k a r b o n, s t r o n s i y u m, i y o t, s e z y u m, p l ü t o n y u m, k r i p t o n, a r g o n v e z e n o n g i b i r a d y o a k t i f m a d d e l e r i, b a c a l a r i l e a t m o s f e r e, s u d e ş a r j ı i l e s u a l ı c ı o r t a m ı n a i l e t i l m e k t e d i r. C a n l ı o r g a n i z m a l a r t a r a f ı n d a n b u m a d d e l e r b ü n y e y e a l ı n ı r k a n s e r e v e m u t a s y o n a n e d e n o l u r. Ç o k d ü ş ü k d o z l u r a d y a s y o n b i l e s a ğ l ı ğ ı o l u m s u z e t k i l e r, n ü k l e e r t e s i s l e r d e ç a l ı ş a n l a r ı k a p s a y a n, a r a ş t ı r m a l a r ı n b u d u r u m u o r t a y a ç ı k a r m ı ş t ı r H a v a y a v e s u y a k a r ı ş a n b ü y ü k m i k t a r l a r d a h i d r o j e n ( t r i t y u m ). C a n l ı l a r t a r a f ı n d a n s o l u n u m v e b e s i n z i n c i r i i l e b ü n y e l e r i n e a l ı r l a r, B u m a d d e h a s t a l ı k l a r a v e g e n e t i k b o z u k l u k l a r a s e b e p o l m a k t a d ı r N ü k l e e r g ü ç s a n t r a l l e r i, b u h a r ü r e t i m i v e s o ğ u t m a i ç i n b ü y ü k m i k t a r l a r d a s u k u l l a n m a k t a d ı r. N ü k l e e r s a n t r a l l e r b a l ı k v e d i ğ e r s u c u l y a ş a m e t k i l e y e b i l e c e k n i t e l i k t e s u d e ş a r j e t m e k t e d i r N ü k l e e r s a n t r a l l e r ; a l ı c ı o r t a m s u l a r ı n ı s ı c a k l ı ğ ı n ı ö n e m l i m i k t a r d a a r t t ı r ı r, B u s ı c a k l ı k a r t ı ş ı s u d a k i c a n l ı y a ş a m ı n ı o l u m s u z e t k i l e r. Ö z e l l i k l e r ç ö z ü n m ü ş o k s i j e n d e a z a l m a m e y d a n a g e l i r v e s u b i t k i l e r i n i n y o k o l m a s ı n a n e d e n o l u r R a d y o a k t i f p l ü t o n y u m u n c a n l ı y a ş a m ı n a o l u m s u z e t k i s i n i n y o k o l m a s ı i ç i n y ı l g e r e k m e k t e d i r. B u s ü r e b o y u n c a g ü v e n l i n ü k l e e r a t ı k s a k l a n m a s ı m ü m k ü n d e ğ i l d i r. 13

15 6 - A K K U Y U N Ü K L E E R S A N T R A L İ N A N A L İ Z İ A k k u y u N G S ( n ü k l e e r g ü ç s a n t r a l i ) P r o j e s i T ü r k i y e C u m h u r i y e t i H ü k ü m e t i v e R u s y a F e d e r a s y o n u H ü k ü m e t i a r a s ı n d a A k k u y u S a h a s ı n d a b i r N ü k l e e r E n e r j i S a n t r a l i T e s i s i v e İ ş l e t i l m e s i n e İ l i ş k i n o l a r a k i m z a l a n m ı ş o l a n H ü k ü m e t l e r A r a s ı A n l a ş m a i l e b e l i r l e n m i ş o l a n u s u l v e e s a s l a r ç e r ç e v e s i n d e y ü r ü t ü l m e k t e d i r. P r o j e, m a l i y e t i 2 0 M i l y a r A B D D o l a r ı b u l a n v e T ü r k i y e ' n i n A k d e n i z B ö l g e s i ' n d e y e r a l a n M e r s i n İ l i, G ü l n a r İ l ç e s i B ü y ü k e c e l i B e l d e s i s ı n ı r l a r ı i ç e r i s i n d e k u r u l a c a k d ö r t a d e t V V E R ( A E S T a s a r ı m ı ) n ü k l e e r g ü ç ü n i t e s i n i n i n ş a a t, i ş l e t m e v e i ş l e t m e d e n ç ı k a r m a a ş a m a l a r ı n d a n o l u ş m a k t a d ı r. 14

16 A k k u y u N G S P r o j e s i n i n h e r b i r g ü ç ü n i t e s i n i n k u r u l u g ü c ü M W d a n a z o l m a m a k ü z e r e, t o p l a m k u r u l u g ü c ü M W o l a c a k t ı r. N ü k l e e r g ü ç ü n i t e l e r i n e e k o l a r a k, p r o j e k a p s a m ı n d a ü z e r i n d e s u a l m a y a p ı l a r ı n ı n d a b u l u n d u ğ u b i r a d e t d a l g a k ı r a n, s o ğ u t m a s u y u d e ş a r j ı i ç i n d e n i z d i b i n e y e r l e ş t i r i l e c e k d ö r t a d e t b o r u h a t t ı, i k i a d e t m a l z e m e y ü k l e m e b o ş a l t m a r ı h t ı m ı, b i r a d e t r a d y o a k t i f a t ı k g e ç i c i d e p o l a m a v e i ş l e m e t e s i s i o l a c a k t ı r. A y r ı c a, i ş l e t m e e s n a s ı n d a ç a l ı ş a c a k p e r s o n e l i n k o n a k l a m a s ı i ç i n, A k k u y u N G S P r o j e S a h a s ı s ı n ı r ı n a b i t i ş i k 3 5 h e k t a r l ı k b i r a l a n d a k o n u t k a p a s i t e l i b i r Y a ş a m M e r k e z i n i n i n ş a s ı p l a n l a n m ı ş t ı r. N G S ü n i t e l e r i, A k k u y u K o y l a r ı o l a r a k b i l i n e n v e h e m e n h e m e n b i r b i r i n e e ş i t b ü y ü k l ü k t e k i 3 k o y d a n o l u ş a n s a h i l k e s i m d e i n ş a e d i l e c e k t i r. P r o j e n i n g e r e k ç e s i o l a r a k Ç E D r a p o r u n d a " n ü k l e e r e n e r j i n i n g e l i ş t i r i l m e s i ; ü l k e n i n e k o n o m i k b ü y ü m e h e d e f i n e e r i ş m e s i v e e l e k t r i k ü r e t i m i n d e R u s y a v e İ r a n ' d a n g e l e n d o ğ a l g a z a o l a n b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n a z a l t ı l m a s ı i ç i n k i l i t ö n e m e s a h i p t i r " d e n i l m e k t e d i r. Y a n i d ı ş a b a ğ ı m l ı ğ ı a z a l m a k. 15

17 y ı l ı n d a T ü r k i y e ' n i n 6 4 G W e o l a n k u r u l u g ü ç k a p a s i t e s i n d e n e l d e e d i l e n e l e k t r i k ü r e t i m i 2 4 0, 1 5 m i l y a r k W s s e v i y e s i n d e d i r. B u n u n 1 0 5, 1 T W s ( % 4 3, 8 ) k a d a r ı d o ğ a l g a z d a n ( d o ğ a l g a z ı n ü ç t e i k i s i R u s y a ' d a n, g e r i k a l a n ı n ç o ğ u d a İ r a n ' d a n i t h a l e d i l m i ş t i r ), 6 3, 7 9 T W s ( 2 6, 6 % ) k a d a r ı k ö m ü r d e n v e 5 9, 4 2 T W s ( 2 4, 7 % ) k a d a r ı d a h i d r o e l e k t r i k t e n s a ğ l a n m ı ş t ı r. P e k i p r o j e g e r ç e k l e ş i r s e d u r u m g e r ç e k t e n ö y l e m i. İ l k o l a r a k " T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ H Ü K Ü M E T İ İ L E R U S Y A F E D E R A S Y O N U H Ü K Ü M E T İ A R A S I N D A T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ N D E A K K U Y U S A H A S I ' N D A B İ R N Ü K L E E R G Ü Ç S A N T R A L İ N İ N T E S İ S İ N E V E İ Ş L E T İ M İ N E D A İ R İ Ş B İ R L İ Ğ İ N E İ L İ Ş K İ N A N L A Ş M A " y ı i n c e l e y e l i m. B u a n l a ş m a y a g ö r e R u s t a r a f ı a n l a ş m a d a n s o n r a N G S ' n i n s a h i b i v e i ş l e t i c i s i o l a r a k o l a n P r o j e Ş i r k e t i ( A k k u y u N G S E l e k t r i k Ü r e t i m A. Ş. ) ' n i k u r m a k l a y ü k ü m l ü o l a c a k v e ş i r k e t l e r i n d o ğ r u d a n v e y a d o l a y l ı o l a r a k b a ş l a n g ı ç t a % ( y ü z d e y ü z ) h i s s e p a y ı n a s a h i p o l a c a k. İ l e r l e y e n y ı l l a r d a. R u s Y e t k i l i K u r u l u ş l a r ı ' n ı n P r o j e Ş i r k e t i ' n d e k i t o p l a m p a y l a r ı, h i ç b i r z a m a n % 5 1 d e n a z o l a m a y a c a k. H e r b i r G ü ç Ü n i t e s i i ç i n E S A ' n ı n s o n a e r m e s i n i m ü t e a k i p, a n c a k h e r b i r G ü ç Ü n i t e s i n i n t i c a r i i ş l e t m e y e g i r i ş t a r i h i n d e n s o n r a 1 5 ( o n b e ş ) y ı l d a n d a h a e r k e n o l m a m a k k a y d ı y l a, P r o j e Ş i r k e t i, N G S ö m r ü b o y u n c a, N G S Ü n i t e 1, Ü n i t e 2, Ü n i t e 3 v e Ü n i t e 4 i ç i n, T ü r k T a r a f ı ' n a y ı l l ı k b a z d a P r o j e Ş i r k e t i ' n i n n e t k â r ı n ı n s a d e c e % 2 0 ' s i n i v e r e c e k t i r. Y a n i R u s ş i r k e t i s a t a c a ğ ı e l e k t r i k i l e 1 5 y ı l z a r f ı n d a y a t ı r ı m ı n ı f i n a n s e e d i p k â r a g e ç e c e k b u t a r i h t e n s o n r a d a o l u ş a c a k k â r ı n % 2 0 s i n i T ü r k i y e t o p r a k l a r ı n d a i ş l e t e c e ğ i s a n t r a l i n b e d e l i o l a r a k T ü r k i y e y e v e r e c e k T ü r k i y e P r o j e Ş i r k e t i ' n e, y ü r ü r l ü k t e k i T ü r k i y e C u m h u r i y e t i k a n u n v e d ü z e n l e m e l e r i k a p s a m ı n d a, P r o j e i l e i l g i l i o l a r a k i h t i y a ç d u y u l a n, ö z e l m ü l k i y e t e k o n u d i ğ e r t ü m a r a z i l e r i n k a m u l a ş t ı r ı l m a s ı h u s u s u n d a k o l a y l ı k s a ğ l a y a c a k. N G S ' n i n t a s a r ı m v e i n ş a s ı f i n a n s m a n ı n a y a r d ı m c ı o l m a k a ç ı s ı n d a n R u s T a r a f ı, A S E ' y e, P r o j e ' d e k u l l a n ı l m a k ü z e r e R u s m e n ş e l i m a l l a r ı n ( i ş v e h i z m e t l e r ) a l ı n m a s ı i ç i n t e r c i h l i ş a r t l a r i l e f i n a n s m a n s a ğ l a y a c a k. Y a n i i n ş a a s ı r a s ı n d a R u s m e n ş e l i m a l l a r s a t ı n a l ı n a c a k. N G S s a h a s ı n d a m ü h e n d i s l i k a r a ş t ı r m a l a r ı y a p m a k, i n ş a a t / t e s i s k u r m a k v b. i ş l e r i l e e k i p m a n v e m a l z e m e t e d a r i k e t m e g ö r e v l e r i a n a y ü k l e n i c i o l a n A t o m s t r o y e x p o r t A S E C J S C s o r u m l u l u ğ u n d a d ı r. A L S T O M A t o m e n e r g o m a s h L L C, t ü m y a r d ı m c ı s i s t e m l e r v e e k i p m a n l a r d a d a h i l o l m a k ü z e r e M W k a p a s i t e d e j e n e r a t ö r t ü r b i n ü n i t e l e r i 16

18 ü r e t e c e k, R o s a t o m D e v l e t Ş i r k e t i t a r a f ı n d a n o n a y l a n a n ş i r k e t l e r l i s t e s i n d e y e r a l a n A t o n e n e r g o p r o m O J S C ü r e t i m i u z u n v a d e l i e k i p m a n l a r ı t e d a r i k e d e c e k. U z u n v a d e l i e k i p m a n A t o m s t r o y e x p o r t C J S C i l e y a p ı l a n g e n e l v e y a a y r ı b i r s ö z l e ş m e u y a r ı n c a t e d a r i k e d i l e c e k t i r. Y a n i b ü t ü n e k i p m a n, m a l z e m e t e d a r i k v e y a r d ı m c ı s i s t e m l e r R u s f i r m a l a r ı n d a n t e d a r i k e d i l e c e k t i r. R e a k t ö r e i l k n ü k l e e r y a k ı t y ü k l e m e s i i ç i n g e r e k e n n ü k l e e r y a k ı t a y r ı b i r s ö z l e ş m e y a p ı l a r a k t e d a r i k e d i l m e k d u r u m u n d a d ı r. R o s a t o m ' u n ( R u s y a F e d e r a s y o n u D e v l e t A t o m E n e r j i s i K u r u l u ş u ) t a l i m a t l a r ı u y a r ı n c a, y a k ı t t e d a r i k ç i s i g ö r e v i R o s a t o m ' a b a ğ l ı o l a n T V E L O J S C y ü k ü m l ü l ü ğ ü n d e d i r. T V E L O J S C ' n i n t e m e l i ş i, n ü k l e e r y a k ı t ı n v e b u n u n l a i l g i l i n ü k l e e r o l m a y a n ü r ü n l e r i n g e l i ş t i r i l m e s i, ü r e t i m i v e ( i h r a c ı d a h i l ) s a t ı ş ı d ı r. B i r i ş l e t m e ş i r k e t i o l a n R o s e n e r g o a t o m C o n c e r n O J S C, A k k u y u N G S ü n i t e l e r i n i n i n ş a a t ı i l e i l g i l i t a s a r ı m d o k ü m a n t a s y o n u n u n g e l i ş t i r i l m e s i v e o r g a n i z e e d i l m e s i n d e n s o r u m l u o l a c a k t ı r. Y a n i y a k ı t t e m i n i v e t a s a r ı m R u s f i r m a l a r ı t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k t ı r. T E T A Ş, P r o j e Ş i r k e t i ' n d e n, E S A ' d a b e l i r t i l d i ğ i ş e k i l d e, N G S ' d e ü r e t i l m e s i p l a n l a n a n e l e k t r i ğ i n - Ü n i t e 1 v e Ü n i t e 2 i ç i n % 7 0 ' i n e v e Ü n i t e 3 v e Ü n i t e 4 i ç i n % 3 0 ' u n a ( t e k a b ü l e d e n s a b i t m i k t a r l a r ı n ı h e r b i r g ü ç ü n i t e s i n i n t i c a r i i ş l e t m e y e a l ı n m a t a r i h i n d e n i t i b a r e n 1 5 y ı l b o y u n c a ( A m e r i k a B i r l e ş i k D e v l e t l e r i ( A B D ) s e n t i / k W h a ğ ı r l ı k l ı o r t a l a m a f i y a t t a n ( K a t m a D e ğ e r V e r g i s i d a h i l d e ğ i l d i r ) s a t ı n a l m a y ı g a r a n t i e d e c e k. P r o j e Ş i r k e t i, Ü n i t e 1 v e Ü n i t e 2 ' d e ü r e t i l m e s i p l a n l a n a n e l e k t r i ğ i n % 3 0 ' u n u v e Ü n i t e 3 v e Ü n i t e 4 ' d e ü r e t i l m e s i p l a n l a n a n e l e k t r i ğ i n % 7 0 ' i n i k e n d i s i v e y a e n e r j i p e r a k e n d e t e d a r i k ç i l e r i v a s ı t a s ı y l a s e r b e s t e l e k t r i k p i y a s a s ı n d a s a t a b i l e c e k. T E T A Ş v e P r o j e Ş i r k e t i a r a s ı n d a m u t a b a k a t a v a r ı l a n t a r i f e k a d e m e l e r i n d e, e l e k t r i k f i y a t ı n d a k i y ı l l ı k d e ğ i ş i m, P r o j e n i n g e r i ö d e m e s i n i n s a ğ l a n m a s ı a ç ı s ı n d a n, f i y a t l i m i t i ü s t t a v a n ı s e n t i / k W h o l m a k ü z e r e P r o j e Ş i r k e t i t a r a f ı n d a n h e s a p l a n a c a k. Y a n i R u s ş i r k e t i k u r a c a ğ ı s a n t r a l d e ü r e t i l e c e k e n e r j i n i n 1 2., 3 5 c e n t / k W h b e d e l l e T ü r k k a m u ş i r k e t i T E T A Ş t a r a f ı n d a n s a t ı n a l ı n a c a ğ ı n ı, g e r i k a n a l m i k t a r ı n ı p i y a s a f i y a t l a r ı i l e i s t e d i ğ i ş e k i l d e s a t a b i l e c e ğ i n i g a r a n t i a l t ı n a a l m a k t a d ı r. Y a n i e ğ e r s a n t r a l y ı l d a s a a t ç a l ı ş a c a k s a T ü r k i y e, R u s ş i r k e t i n e g a r a n t i p a r a o l a r a k a l a c a ğ ı e l e k t r i ğ e k a r ş ı * 1 5 * 0, * * / 2 = 3 5, 5 m i l y a r U S D ö d e y e c e k t i r. Y a k ı t h a r i ç n o r m a l b i r n ü k l e e r s a n t r a l d e i ş l e t m e g i d e r i y a k l a ş ı k % a r a s ı n d a d ı r. D o l a y ı s ı i l e 1 5 y ı l d a e l d e e d i l e c e k g a r a n t i g e l i r 3 2 m i l y a r D o l a r c i v a r ı n d a o l a c a k t ı r

19 M W g ü c ü n d e b i r s a n t r a l i n m a l i y e t i n i n e n y ü k s e k b e d e l l e 2 8 m i l y a r D o l a r a ( D o l a r / M W y a k ı t d â h i l ) m a l o l a c a ğ ı k a b u l e d i l s e b i l e, b u s a n t r a l i n y a p ı m c ı s ı v e y ü k l e n i c i s i a y n ı ş i r k e t o l a c a ğ ı n d a n v e a y r ı c a a r a z i s i d e b e d e l s i z t a h s i s e d i l d i ğ i n d e n y a t ı r ı m b e d e l i d a h a d ü ş ü k o l a c a k t ı r. A n c a k b u r a d a R u s ş i r k e t i a ç ı s ı n d a n e n k ö t ü s e n a r y o d i k k a t e a l ı n m ı ş t ı r. 1 5 y ı l d a y a t ı r ı m g a r a n t i p a r a i l e g e r i ö d e n m i ş v e 4 m i l y a r f a z l a g e l i r e l d e e d i l m i ş o l m a k t a d ı r. G e r i k a l a n % 5 0 ü r e t i m i n i s e t a m a m ı i l a v e k â r o l a c a k t ı r. B u m i k t a r i s e b u g ü n ü n d ü ş ü k f i y a t ı o l a n 6 c e n t / k W h t e n h e s a p l a n ı r s a v e i ş l e t m e g i d e r i o l a r a k % 1 0 d ü ş ü l d ü k t e n s o n r a 1 5, 5 m i l y a r D o l a r o l m a k t a d ı r. Y a n i R u s Ş i r k e t i s a n t r a l i n y a p ı m ı n d a n s o n r a k i 1 5 y ı l d a y a t ı r ı m b e d e l i n i g e r i a l d ı k t a n s o n r a a y r ı c a y a k l a ş ı k 2 0 m i l y a r D o l a r ı k â r o l a r a k g ö t ü r e c e k t i r. B u r a k a m T E T A Ş ı n y ı l ı o r t a l a m a a l ı m f i y a t ı o l a n 8, 3 5 c e n t / k W h o l a r a k k a b u l e d i l i r s e b u r a k a m 2 4 m i l y a r D o l a r o l m a k t a d ı r. D o l a y ı s ı i l e b u a n l a ş m a R u s ş i r k e t i a ç ı s ı n d a n b u g ü n k ü f a i z d e ğ e r l e r i d i k k a t e a l ı n ı r s a ç o k ç o k k â r l ı b i r y a t ı r ı m n i t e l i ğ i n d e d i r. E ğ e r a y n ı m i k t a r p a r a y ı R u s y a A m e r i k a n t a h v i l l e r i n e y a t ı r m ı ş o l s a i d i 1 5 y ı l d a e l d e e d e c e ğ i p a r a e n ç o k 1 5 m i l y a r d o l a r o l u r d u. B u r a d a 1 5 y ı l d a y a t ı r ı m ı n ı t a m a m e n g e r i a l ı y o r v e i l a v e t e n y a k l a ş ı k 2 4 i l a 2 8 m i l y a r D o l a r k â r e d i y o r v e b u n l a r a e k o l a r a k, d a h a e n a z 2 0 y ı l ç a l ı ş t ı r a c a ğ ı b i r n ü k l e e r s a n t r a l s a h i b i o l a r a k k a l ı y o r. R u s y a n ı n b u b ü y ü k l ü k t e y a p t ı ğ ı e n k â r l ı i ş i n A k k u y u S a n t r a l ı i ç i n y a p m ı ş o l d u ğ u a n l a ş m a o l m a s ı m ü m k ü n d ü r. T ü r k t a r a f ı b u r a d a s ö z ü g e ç e n t ü m b e d e l l e r i D o l a r o l a r a k ö d e y e c e k, y ı l d a y a k l a ş ı k 3, 5 m i l y a r D o l a r R u s ş i r k e t i n e D o l a r o l a r a k v e r i l e c e k t i r. D o l a y ı s ı y l a b u s a n t r a l d ı ş t i c a r e t a ç ı ğ ı n ı a z a l t m a k b i r y a n a a r t t ı r a c a k t ı r. 18

20 7 - A K K U Y U N G S Ç E D R A P O R U İ N C E L E M E S İ Ç E D R a p o r u n d a n a y r ı n t ı l ı a l ı n t ı l a r a ş a ğ ı d a v e r i l m e k t e d i r P r o j e S a h a s ı y a k l a ş ı k o l a r a k h a d ı r. S a h a, M e r s i n i l i, G ü l n a r i l ç e s i n e b a ğ l ı B ü y ü k e c e l i B e l e d i y e s i s ı n ı r l a r ı i ç i n d e d i r. P r o j e S a h a s ı n ı n k u z e y i, k ı y ı d a n i t i b a r e n m y ü k s e k l i k t e k i t e p e l e r d e ç e v r e l e n m e k t e d i r. B u t e p e l e r, N G S S a h a s ı i ç i n k o r u n a k l ı b i r d o ğ a l s ı n ı r o l u ş t u r m a k t a d ı r 19

21 A k k u y u N G S P r o j e s i n i n h e r b i r g ü ç ü n i t e s i n i n k u r u l u g ü c ü M W d a n a z o l m a m a k ü z e r e, t o p l a m k u r u l u g ü c ü M W o l a c a k t ı r. N ü k l e e r g ü ç ü n i t e l e r i n e e k o l a r a k, p r o j e k a p s a m ı n d a ü z e r i n d e s u a l m a y a p ı l a r ı n ı n d a b u l u n d u ğ u b i r a d e t d a l g a k ı r a n, s o ğ u t m a s u y u d e ş a r j ı i ç i n d e n i z d i b i n e y e r l e ş t i r i l e c e k d ö r t a d e t b o r u h a t t ı, i k i a d e t m a l z e m e y ü k l e m e b o ş a l t m a r ı h t ı m ı, b i r a d e t r a d y o a k t i f a t ı k g e ç i c i d e p o l a m a v e i ş l e m e t e s i s i o l a c a k t ı r. A y r ı c a, i ş l e t m e e s n a s ı n d a ç a l ı ş a c a k p e r s o n e l i n k o n a k l a m a s ı i ç i n, A k k u y u N G S P r o j e S a h a s ı s ı n ı r ı n a b i t i ş i k 3 5 h e k t a r l ı k b i r a l a n d a k o n u t k a p a s i t e l i b i r Y a ş a m M e r k e z i n i n i n ş a s ı p l a n l a n m ı ş t ı r. N G S ü n i t e l e r i, A k k u y u K o y l a r ı o l a r a k b i l i n e n v e h e m e n h e m e n b i r b i r i n e e ş i t b ü y ü k l ü k t e k i 3 k o y d a n o l u ş a n s a h i l k e s i m d e i n ş a e d i l e c e k t i r. 20

22 İ n ş a a t t a m a m l a n d ı k t a n s o n r a A k k u y u N G S n d e n y ı l d a y a k l a ş ı k o l a r a k 3 5 m i l y a r k i l o v a t s a a t e l e k t r i k ü r e t m e s i b e k l e n m e k t e d i r. A k k u y u N G S, A E S d i z a y n ı e s a s a l ı n a r a k g e l i ş t i r i l m e k t e d i r. A k k u y u N G S i ç i n N V A E S - 2 S a n t r a l i R e f e r a n s S a n t r a l o l a r a k b e l i r l e n m i ş t i r. A k k u y u N G S ' n i n t a s a r ı m ö m r ü 6 0 y ı l d ı r. N G S ' d e y a k ı t o l a r a k h a f i f z e n g i n l e ş t i r i l m i ş u r a n y u m d i o k s i t k u l l a n ı l a c a k t ı r. H e r b i r g ü ç ü n i t e s i b i r r e a k t ö r v e b i r t ü r b i n b i n a s ı i ç e r m e k t e d i r. P r o j e S a h a s ı, l i y ı l l a r d a N G S S a h a s ı o l a r a k s e ç i l m i ş v e s a h a d a N G S y a p ı m ı n a i l i ş k i n ç o k s a y ı d a a r a ş t ı r m a g e r ç e k l e ş t i r i l m i ş t i r. H A A n ı n 7. M a d d e s i u y a r ı n c a, A k k u y u N G S P r o j e S a h a s ı k a p s a m ı n d a, t o p l a m ı m 2 p a r s e l o l a n o r m a n a r a z i s i i ç i n ( b u a l a n s a y ı l ı T o p r a k K o r u m a v e A r a z i K u l l a n ı m ı K a n u n u d ı ş ı n d a a l m a k t a d ı r ) ö n i z i n a l ı n m ı ş ; M a l i y e H a z i n e s i m ü l k i y e t i n d e k i t o p l a m m 2 p a r s e l i l e E Ü A Ş a a i t t o p l a m m 2 k a m u a r a z i s i d e P Ş y e t a h s i s e d i l m i ş t i r. B u ş e k i l d e T ü r k i y e C u m h u r i y e t i D e v l e t i ' n e a i t o l a n y a k l a ş ı k h a k a m u a r a z i s i P Ş ' y e b e d e l s i z o l a r a k t a h s i s e d i l m i ş o l u p ; g e r e k m e s i h a l i n d e, s a n t r a l i n k u r u l a c a ğ ı v e T ü r k i y e C u m h u r i y e t i D e v l e t i ' n e a i t i l a v e a r a z i l e r i n d e P r o j e Ş i r k e t i ' n e b e d e l s i z o l a r a k t a h s i s e d i l e b i l e c e ğ i H A A n ı n 7. M a d d e s i n d e b e l i r t i l m i ş t i r. 21

AKKUYU. Nükleer Güç. Santrali Teknik. Değerlendirme. Raporu

AKKUYU. Nükleer Güç. Santrali Teknik. Değerlendirme. Raporu #nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınh ayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaş asınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükleerein atyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#nükle 2014 ereinatyaşasınhayat#nükleereinatyaşasınhayat#

Detaylı

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

SUYLA YIKANDIGINDA ETKISI GEÇIYOR

SUYLA YIKANDIGINDA ETKISI GEÇIYOR Portal Adres SUYLA YIKANDIGINDA ETKISI GEÇIYOR : www.yenicaggazetesi.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 12.01.2015 : http://www.yenicaggazetesi.com.tr/suyla-yikandiginda-etkisi-geciyor-108244h.htm 1/3 SUYLA

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ

ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ ELEKTRİK TESİSLERİ A.B.D. SERKAN BAHÇECİ Elektrik Enerjisinin Üretim,İletim ve Dağıtımı Güç Sistemlerinin Analizi,Denetimi,Korunması, İşletilmesi Topraklama Tesisleri Aydınlatma Ve İç Tesisat Yükseltici

Detaylı

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile görüştük

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile görüştük ÇMO İstanbul Aralı k E- Bül ten ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL ARALIK E-BÜLTEN Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Aralık ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur.

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Danışma Kurulu Toplantısına

Detaylı

NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ NÜKLEER ENERJİ NEDİR? Nükleer enerji; füzyon ve fisyon tepkimeleri sonucunda açığa çıkan enerjidir. FİSYON Fisyon: Ağır radyoaktif maddelerin,dışarıdan nötron bombardımanına

Detaylı

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili AĞUSTOS 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, basın özgürlüğü kapsamında yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hazırlanan fezlekeden

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara Enerjide Yeni Ufuklara Nurel KILIÇ Enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyada, yapısal değişim gözleniyor. Ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyen bu süreçte ülkemiz için çizilen

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

... İIÇINDEKILER ÇOCUK ODASI GRUPLARI YEMEK VE YATAK ODASI GRUPLARI DOLAPLAR VE RANZALAR .. TV ÜNITELERI VE YEMEK MASALARI PORTMANTO VE AYAKKABILIK

... İIÇINDEKILER ÇOCUK ODASI GRUPLARI YEMEK VE YATAK ODASI GRUPLARI DOLAPLAR VE RANZALAR .. TV ÜNITELERI VE YEMEK MASALARI PORTMANTO VE AYAKKABILIK 2014 a.arsmobilya 1 HAKKIMIZDA Ars Mobilya, sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip Arslan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret şirketinin bünyesinde yer almaktadır. Modüler mobilya imalatında yeni olmasına

Detaylı

TEMMUZ 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

TEMMUZ 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili TEMMUZ 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Anamur CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek ilçe yöneticilerinden

Detaylı

TÜRKİYE 2023 ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONGRESİ. 21-22 Eylül 2012, İSTANBUL PROGRAM (TASLAK)

TÜRKİYE 2023 ULUSLARARASI NÜKLEER TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONGRESİ. 21-22 Eylül 2012, İSTANBUL PROGRAM (TASLAK) PROGRAM (TASLAK) Türkiye nin Stratejik Vizyonu 2023 Stratejik Lokomotif Sektörler TÜRKİYE 2023 - ( 21-22 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye ) 1. GÜN 21 Eylül 2012 Cuma 08:30-09:00 Kayıt 09:00-09:30 Açılış Konuşmaları

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYADA. DE fien ENERJ YAKLAfiIMI

TÜRK YE VE DÜNYADA. DE fien ENERJ YAKLAfiIMI ANAL Z / ENERJ TÜRK YE VE DÜNYADA DE fien ENERJ YAKLAfiIMI Dünya tarihinde enerji kaynakları değişiminin, tarihin dönüm noktalarını teşkil ettiği, ülkelerin de ekonomik gelişmişlik sağlamak ve/veya gelişimi

Detaylı

Önder Demirer. Demirer Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. 27 Mayıs 2011, İstanbul

Önder Demirer. Demirer Enerji Yönetim Kurulu Başkanı. 27 Mayıs 2011, İstanbul Önder Demirer Demirer Enerji Yönetim Kurulu Başkanı 27 Mayıs 2011, İstanbul 1 Türkiye deki enerji sektördeki son 15 senedeki gelişmeler 2 1996 Türkiye deki durum Rüzgar enerjisi ile ilgili 1996 yılından

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 16 Mayıs HAzİran 2014

E-BÜLTEN Sayı 16 Mayıs HAzİran 2014 E-BÜLTEN Sayı 16 Mayıs HAzİran 2014 İÇİNDEKİLER Sayı: 15 * Mart Nisan *2014 GİRİŞ 3 FMO DAN HABERLER 4 EĞİTİM FAALİYETLERİ 7 DUYURU 9 YENİ ÜYELERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad.,

Detaylı

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s.

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s. TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU NDA ENERJİ Makroekonomik istikrar (s. 38 41) ( ) Son yıllarda, Türkiye güçlü bir istikrar programını başarıyla uygulamış, bankacılık, işletmelerin yeniden yapılandırılması,

Detaylı

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI: GÜNEŞ-ELEKTRİK DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE YASA, YÖNETMELİK

FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI: GÜNEŞ-ELEKTRİK DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE YASA, YÖNETMELİK FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI: GÜNEŞ-ELEKTRİK DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE YASA, YÖNETMELİK ve STANDARTLAR DEĞERLENDİRME Fizik Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Komisyonu M. Orkun Çoruh 18.01.2013 KONU AKIŞI Başlık Yansı

Detaylı

MART 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin İl ve Merkez İlçeler Gençlik Kolları Başkanları

Detaylı

4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1

4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1 4.3.1.2.1. ENERJİ EKİPMANLARI 1 1. Türkiye, enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülkelerden birisidir. Yapılan projeksiyonlar, enerji talep hızının ileride daha da artacağını (2021 yılına kadar

Detaylı

Türiye'nin Dev Projesine Darbe Nükleer Santral Projesinde Sıkıntı Var

Türiye'nin Dev Projesine Darbe Nükleer Santral Projesinde Sıkıntı Var 1 / 5 2015/01/27 15:44 HABER SON DAKİKA MANŞET FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ YEREL BİST 91.413 %0,75 DOLAR 2,3558 %0,07 EURO 2,6460 PARİTE 1,1225 ALTIN 96,96 %-0,05 FAİZ

Detaylı

2. ÇEVRE KİRLENMESİ 17

2. ÇEVRE KİRLENMESİ 17 2. ÇEVRE KİRLENMESİ 17 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 1) Çevre kirlenmesi nedir? 2) Çevre kirlenmesi türleri nelerdir? 3) Türkiye de çevre sorunları ve kirlenme ne zaman ortaya çıkmıştır? 4) Türkiye deki

Detaylı

EKONOMİ BÜLTENİ 2016 BÜTÇE ÖZEL SAYISI. Bütçe (milyar TL) Bütçe Gelirleri YAPAR. Bütçe giderleri. Bütçe Giderleri (milyar TL)

EKONOMİ BÜLTENİ 2016 BÜTÇE ÖZEL SAYISI. Bütçe (milyar TL) Bütçe Gelirleri YAPAR. Bütçe giderleri. Bütçe Giderleri (milyar TL) EKONOMİ BÜLTENİ 216 BÜTÇE ÖZEL SAYISI AK PARTİ EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINIDIR... MART 216 216 YILI BÜTÇESİ DE VATANDAŞA HİZMET BÜTÇESİ OLDU 216 yılı bütçesinin odak noktasında, vatandaşa hizmet götürme

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 20 ocak şubat 2015

E-BÜLTEN Sayı 20 ocak şubat 2015 E-BÜLTEN Sayı 20 ocak şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜYELERİMİZE 3 HABERLER 4 EĞİTİM 7 ZİYARET 9 YENİ ÜYELERİMİZ 11 TMMOB DEN HABERLER 12 İLETİŞİM 14 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE M A SERA ISI POMPALARI ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş. İsmindeki (Can-inovate) inovasyon ruhu ile hareket eden şirketimiz, 1965 yılından beri elektronik, IT, haberleşme, enerji, inşaat,

Detaylı

: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. : Ihlamur Sok. No:10/1 Kızılay/ANKARA. 06690 Güvenevler Mah. Farabi Sok. No:27 Çankaya/ANKARA

: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası. : Ihlamur Sok. No:10/1 Kızılay/ANKARA. 06690 Güvenevler Mah. Farabi Sok. No:27 Çankaya/ANKARA ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA YAKINAN ADRES : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası : Ihlamur Sok. No:10/1 Kızılay/ANKARA VEKİLİ :... ADRES ŞÜPHELİ : Aynı adres : 1-Akkuyu NGS AŞ 06690 Güvenevler Mah.

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 3311 MAAYYI II SS CCUUMAA SSAAYYI II: : 11115599 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Özet: İstanbul İstihdam Raporu 5 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dünyada istihdam ve işsizlik sorununun

Detaylı

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Yeni Seçilen Tarsus CHP İlçe Yönetimini ziyaret ederek

Detaylı

Ek II. Su Soğutmalı Su Moderatörlü Reaktör ve Evrimsel Tasarımları

Ek II. Su Soğutmalı Su Moderatörlü Reaktör ve Evrimsel Tasarımları Ek II Su Soğutmalı Su Moderatörlü Reaktör ve Evrimsel Tasarımları 10 Ek-II Prof. Dr. Hasan Saygın 11 Giriş Enerji güvenliği ve iklim değişikliği konularında hızla artan endişelerin sonucunda, nükleer enerjiye

Detaylı

Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ

Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ Küreselden Yerele Türkiye Grubu RAPOR NÜKLEERENERJİ GİRİŞ Dünyanın en hızlı büyüyen 2. Ekonomisi konumundaki Türkiye enerji kaynakları bakımından kısıtlı bir potansiyele sahiptir ( Grafik 2 ). Büyümenin

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 25 Kasım Aralık 2015

E-BÜLTEN Sayı 25 Kasım Aralık 2015 E-BÜLTEN Sayı 25 Kasım Aralık 2015 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 HABERLER 4 DUYURU 8 EĞİTİM 9 YENİ ÜYLERİMİZ 10 TMMOB DEN HABERLER 11 İLETİŞİM 12 Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0

Detaylı

J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi

J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi J.M.O. Yayın ve Malzeme Satış Listesi k Safes Üye ve Abne ' ; Fiyatı (TL) öğrenci Jelji MühenâUligl Dergisi.,..-.,,. ;... 700 350 Türkiye Jelji Mühendisliği Kngresi 1979 Bülteni,,,.,_,.,..,.'...!!!!! 1000

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı. ACELE Sayı : 61167015-501.99-E. 38902 06/10/2015 Konu : Nükleer Santral Projelerinde Türk Firmaları

Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı. ACELE Sayı : 61167015-501.99-E. 38902 06/10/2015 Konu : Nükleer Santral Projelerinde Türk Firmaları B E L 9 B 2 A U N T.c mm* ENERTÎ. VE s TABİİ KAYNAKLAR W T c ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı ACELE Sayı : 61167015-501.99-E. 38902 06/10/2015 Konu :

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 01.01.2012 LİSTESİ KALİTE BELGELERİMİZ 2 SPIN-ON FİLTRELER SP 001 9,87 TL SP 002 / HT 33,71 TL SP 005 35,24 TL SP 006 34,23 TL SP 007 38,57 TL SP 008 / HT 58,24 TL SP 009 / M 7,01 TL SP 010 / M 8,87 TL

Detaylı

TANER YILDIZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI. 1 Kasım 2011, Ankara

TANER YILDIZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI. 1 Kasım 2011, Ankara TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARIMIZ TANER YILDIZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 1 Kasım 2011, Ankara DÜNYA VE TÜRKİYE FOTOĞRAFI 1 Dünya Enerji Talebi 18 16,8 16 14 12 12 Milyar TEP 10 8 6 Dünya Birincil Enerji

Detaylı

TANITIM KATOLOĞU - 2014

TANITIM KATOLOĞU - 2014 TANITIM KATOLOĞU - 2014 GeoMarine Kara ve Deniz Araştırma San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel & Faks: +90 324 25 26 GSM: 0532 334 84 00 E-mail: bilgi@geomarine.com.tr www.geomarine.com.tr Firma Profili & Servislerimiz

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

Enerji Segmenti Güvenlik Çözümleri

Enerji Segmenti Güvenlik Çözümleri Enerji Segmenti Güvenlik Çözümleri 1 Neden Segmentasyon? Securitas, güvenlikte bilgi lideridir. Bilgi liderliğimiz, güvenlik alanındaki uzmanlığımızdan ileri gelir. Farklı sektörlerde verdiğimiz güvenlik

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kamu Yönetimi (s. 12)

2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kamu Yönetimi (s. 12) TÜRKİYE 2011 YILI İLERLEME RAPORU NDA ENERJİ 2. Siyasi Kriterler ve Güçlendirilmiş Siyasi Diyalog 2.1. Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Kamu Yönetimi (s. 12) Ağustos 2011 de kabul edilen kanun hükmünde kararname

Detaylı

Tablo-6a İİBF (EKONOMİ TÜRKÇE) ÇİFT ANADAL PROGRAMI İŞLETME-TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

Tablo-6a İİBF (EKONOMİ TÜRKÇE) ÇİFT ANADAL PROGRAMI İŞLETME-TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN Tablo-6a İİBF (EKONOMİ TÜRKÇE) ÇİFT ANADAL PROGRAMI İŞLETME-TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN EKON 205 Matematiksel İktisat (3+0) 3 (6+0) 6 (3+0) 3 EKON 301 Ekonometri I (3+0) 3 EKON 302 Ekonometri II (3+0)

Detaylı

Nükleer enerjinin dışd. ışa petrol, gaz gibi yakıtlar ığından daha azdır. Çünk yıllarca kullanılır. yakıt t ithali gerekir.

Nükleer enerjinin dışd. ışa petrol, gaz gibi yakıtlar ığından daha azdır. Çünk yıllarca kullanılır. yakıt t ithali gerekir. İtiraz: Nükleer enerji dışd ışa a bağlıdır; o bakımdan sakıncal ncalıdır. r. Nükleer enerjinin dışd ışa bağlılığı ığı; ; kömür, k petrol, gaz gibi yakıtlar tların n dışd ışa bağlılığı ığından daha azdır.

Detaylı

YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ?

YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ? YAP İŞLET MODELİYLE AKKUYU DA YÜKSEK GÜVENLİKTE BİR NÜKLEER SANTRAL KURULABİLİR Mİ? Yüksel ATAKAN,Dr. Radyasyon Fizikçisi Serbest Danışman-Almanya ybatakan@gmail.com Anahtar sözcükler: Akkuyu, 3.Kuşak

Detaylı

FMO I. DANIŞMA KURULU 11.12.2010

FMO I. DANIŞMA KURULU 11.12.2010 FMO I. DANIŞMA KURULU 11.12.2010 İÇERİK MART 2010 SONRASI YAPILAN ÇALIġMALAR a) FMO - Yönetim Kurulu - Mevzuat - Üye - Örgütlülüğümüz - Komisyonlar - Etkinlikler - Basın Bildirileri - Meslek Alanlarımızla

Detaylı

---------- BAŞLIK ---------- ----- İSİM SOYİSİM -----

---------- BAŞLIK ---------- ----- İSİM SOYİSİM ----- GİRİŞ Enerji iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde enerji ihtiyacı, giderek büyüyen ekonomiler ve bu ekonomilerdeki endüstriyel üretim alanlarında duyulan ihtiyaçların büyümesinden dolayı

Detaylı

Fukuşima da Neler Oldu

Fukuşima da Neler Oldu Fukuşima da Neler Oldu 1. Ulusal Radyasyondan Korunma Kongresi Ankara Doç. Dr. Şule Ergün Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü 19 Kasım 2015 Sunum Özeti Fukushima Daiichi Santrali

Detaylı

2003'den bugüne yerel yönetimlerde özerklik serüveni. İkbal Polat

2003'den bugüne yerel yönetimlerde özerklik serüveni. İkbal Polat 2003'den bugüne yerel yönetimlerde özerklik serüveni İkbal Polat Türkiye nin demokratikleşmesinin önündeki engellerden biri 1980 askeri rejiminin vesayetçi, merkeziyetçi anayasası olduğu gibi diğeri de

Detaylı

bölüm 13 basın birimi çalışmaları

bölüm 13 basın birimi çalışmaları bölüm 13 basın birimi çalışmaları BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 42. Dönem Çalışma Raporunun Basın Birimiyle ilgili bölümünün 26.02.2010 tarihine kadarki verileri kapsadığını gözeterek hazırladığımız

Detaylı

Millenicom Bulut Santral Servisi. Bulut Çözümler

Millenicom Bulut Santral Servisi. Bulut Çözümler Millenicom Bulut Santral Servisi Bulut Çözümler Bulut Santral Nedir? Müşteri lokasyonuna kurulu olan fiziksel bir santralin tüm özelliklerini, bulut teknolojisinin faydalarıyla birleştirilerek sunan Kurulum,

Detaylı

YÖNETİM KURULU KARARLARI

YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. Sayfa-1- Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet DEMİRCİ nin, başkanlığında 21 Temmuz 2015 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Karar No-1: Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığının

Detaylı

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ SANAYĠ KAYNAKLI HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ İsken Sugözü Termik Santrali Adana Türkiye de 200 binin üzerinde iģletme, 70 bin dolayında üretim/sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Bunlar arasında; Enerji tesisleri

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili OCAK 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Başkanlığında, örgüt yöneticileri

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ - II Editör : Sinan Ülgen, EDAM Araştırmacılar : Sinan Ülgen, EDAM Prof.

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

İletkenlik elektrot tipi sıvı seviye kontrol sistemleri

İletkenlik elektrot tipi sıvı seviye kontrol sistemleri Seviye kontrol sistemleri Seviye ölçüm uygulamalarında öncelikli olarak yapılması gereken, Sensörün ölçüm noktası tek bir noktada mı yoksa sürekli olarak mı veya her iki şekilde birden mi seviyeyi ölçüp

Detaylı

Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Ekim-Aralık 2014 SAYI: 12 9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Ekim-Aralık 2014 SAYI: 12 9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı SAYI: 12 Ekim-Aralık 2014 ENERJİ 1. 14-16 Ekim 2014 tarihlerinde Paris - Le Bourget'de düzenlenen Dünya Nükleer Sergisi'ne Enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...

İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1. Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar... İÇİNDEKİLER ANA BÖLÜM I: RADYASYON, RADYOAKTİVİTE,VÜCUDA ETKİLER VE RİSK KAVRAMI...1 Bölüm 1: Radyasyonla İlgili Kısa Açıklamalar...3 Bölüm 2: İyonlaştırıcı Radyasyonlar Vücudumuzu Nasıl Etkiliyor?...7

Detaylı

Tanıtım Dokümanı 2016

Tanıtım Dokümanı 2016 Tanıtım Dokümanı 2016 Nedir? Klasik santrallerin üstlendiği görevlerin tamamını başarıyla gerçekleştiren ve klasik santrallerden daha fazla işleve sahip olan, bulut sunucularına kurulan sanal (yazılımsal)

Detaylı

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI Oda Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve kamuoyunun bilgisine

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ ENERJİ MADENCİLİK 2 3 DÜNYA ENERJİ TALEBİ NÜFUS ARTIŞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ARZ GÜVENLİĞİ KENTSEL GELİŞİM SANAYİLEŞME YERLİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :25. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi nde bayram hazırlığı tamam Karabağlar Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2014) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI No Faaliyetin Adı Eğitmen Hedef Kitle KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI -2015 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL ) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faaliyet Süre Kursun Yetkili Yapılan Yer Tarih Saat Saat Niteliği Birim ler 1 Zaman

Detaylı

12. ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

12. ENERJİ İSTATİSTİKLERİ 12. ENERJİ İSTATİSTİKLERİ 12.1. 12.1.1. Üretim Santral ve Kurulu Güç 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Toplam Santral 612 21 14 4 3 Toplam Kurulu Güç (MW) 49515,4 3132,9 2671,5 319,4 142,0

Detaylı

Fukushima Nükleer Santral Kazası ve

Fukushima Nükleer Santral Kazası ve Nükleer i Nükleer Kazası ve Prof. Dr. Cemal Niyazi Sökmen Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü Hacettepe Üniversitesi 9 Mart 2013 Özet Nükleer i 1 Nükleer i 2 3 4 5 Sahadaki Reaktörler Nükleer i No Tip Koruma

Detaylı

Re-Flex. Re-Flex. Yeni mesai arkadaşınız

Re-Flex. Re-Flex. Yeni mesai arkadaşınız Re-Flex Re-Flex Yeni mesai arkadaşınız Re-Flex Yeni mesai arkadaşınız Onunla gün boyu sürecek bir beraberliğiniz olacak... Re-Flex ; gün boyunca ergonomi, kalite, konfor ve rahatlığı bir arada isteyenler;

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜN POZİTİF GÖRÜNÜMÜ

ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜN POZİTİF GÖRÜNÜMÜ ENERJİ SEKTÖRÜMÜZÜN POZİTİF GÖRÜNÜMÜ Önce, bir haber aktaralım. Anadolu Ajansı nın Ocak 2015 tarihli haberi, Türkiye nin enerji ithalatı 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 54 milyar 906

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş

Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş Bölüm II Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi ve Nükleer Enerjiye Geçiş II Gürkan Kumbaroğlu 30 Yönetici Özeti Türkiye Cumhuriyeti 010 yılının Mayıs ayında Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi

Detaylı

MKP MKP O3 O1 O2 I3 K K I5 K I6 I2 I1 24VAC A A A

MKP MKP O3 O1 O2 I3 K K I5 K I6 I2 I1 24VAC A A A + - F RFO 220/24 VC 50 V I3 K K I5 K I6 I2 I1 24VC O3 O2 L-ION PNEL NOLR : 1- Filtre fark basınç anahtarları () ve aspiratör fark basınç anahtarı motor kontrol panosunda () uyarı lambası yaktırmakta kullanılabilir.

Detaylı

PİRİNÇ 21.00 21.00 21.00 21.00. Koli 88 Adet. 10 cm. Koli 80 Adet Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. 12 cm. PİRİNÇ 21.00 21.00. 10 cm.

PİRİNÇ 21.00 21.00 21.00 21.00. Koli 88 Adet. 10 cm. Koli 80 Adet Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. 12 cm. PİRİNÇ 21.00 21.00. 10 cm. CUMBALI TEPELİ LÜKS RULMANLI MENTEŞE MC-1001 CUMBALI TEPELİ EKO MENTEŞE MC-1021 8.60 9.50 11 Adet 10 Adet 88 Adet 80 Adet ANTİK 19.70 2 28 Adet 168 Adet 144 Adet ANTİK 10.70 1 OKKA TEPELİ LÜKS RULMANLI

Detaylı

HEMAK KLİMA BÖLÜMÜ İSTANBUL/TURKEY

HEMAK KLİMA BÖLÜMÜ İSTANBUL/TURKEY EVAPORATİF KLİMA NEDİR? Evaporatif Soğutucu Nasıl Çalışır? Bir pompa haznedeki suyu soğutma peteklerine pompalar, ıslak petekler üzerinden geçen sıcak hava, peteklerdeki suyu buharlaştırır. Bu sayede klimaya

Detaylı

NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ II

NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ II Bilgi Notu NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞTE TÜRKİYE MODELİ II Ekonomi ve Dış Araştırmalar Merkezi HAZIRLAYANLAR: Koordinatör: EDAM Başkanı Sinan Ülgen Prof. Dr. Hasan Saygın: İstanbul Aydın Üniversitesi Doç. Dr.

Detaylı

Tüp Gaz Mı Nükleer Santral Mi?

Tüp Gaz Mı Nükleer Santral Mi? Tüp Gaz Mı Nükleer Santral Mi? Aziz ERDURAN Stajyer Avukat Ankara Barosu Yayın Alt Kurulu Yazmanı ve Kültür-Sanat Birimi Editörü T ürkiye de artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santral kurulması

Detaylı

NEC Direktifi Emisyon Envanteri, Tasarıların ve Olası Tavan Değerlerinin Tamamlanmasına ilişkin Planlar

NEC Direktifi Emisyon Envanteri, Tasarıların ve Olası Tavan Değerlerinin Tamamlanmasına ilişkin Planlar TD Projesi: Emisyon Denetiminin İyileştirilmesi NEC Direktifi Emisyon Envanteri, Tasarıların ve Olası Tavan Değerlerinin Tamamlanmasına ilişkin Planlar Dr Russell C Frost Proje Ekip Lideri Content Aşağıdakilerin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL)

ÖDENEK CETVELİ-A -4 - AÇIKLAMA KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. FİN.T. 2010 YILI ÖDENEĞİ (TL) 02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ TÜRKİYE

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ VE TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİ PROJE UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NO:2 İÇİNDEKİLER 1.DÜNYADA NÜKLEER SANTRALLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER...3 2. TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

Detaylı

AKKUYU AKLİMAN A KARŞI: NÜKLEER ANLAŞMALARIN İÇERİK KIYASLAMASI

AKKUYU AKLİMAN A KARŞI: NÜKLEER ANLAŞMALARIN İÇERİK KIYASLAMASI Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Institute for Energy Markets and Policies AKKUYU AKLİMAN A KARŞI: NÜKLEER ANLAŞMALARIN İÇERİK KIYASLAMASI Dr. AZİME TELLİ EPPEN17 OCAK 2016 Not: Bu makalede

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) CEVAPLANMAMIŞ SORULAR

AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) CEVAPLANMAMIŞ SORULAR AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) CEVAPLANMAMIŞ SORULAR YAZARLAR G. Kastchiev, K. Gufler, N. Müllner Greenpeace Türkiye için hazırlanmıştır Viyana, 2014 Viyana Doğal Kaynaklar

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından 6 ıncısı düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 06 07 Aralık 2013 tarihlerinde Mersin

Detaylı

Phone: +49 (0) 231 / 725 790-0 Fax: +49 (0) 231 / 725 790-10 EMail: info@hokon-verschlusstechnik.de. Rulo Kaynak Bantlar

Phone: +49 (0) 231 / 725 790-0 Fax: +49 (0) 231 / 725 790-10 EMail: info@hokon-verschlusstechnik.de. Rulo Kaynak Bantlar Rulo Kaynak antlar i er ler ve Yüzey i lemleri talep üzerine. Soru ve Sipari leriniz için lütfen nu ekleyin. izim bütün Ürün yelpazemizi Internet sayfam zda bulabilirsiniz: www.hokon-verschlusstechnik.de

Detaylı

EKONOM BÜLTEN AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞIII EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞIIIIIII 02 ARALIK 2014

EKONOM BÜLTEN AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞIII EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞIIIIIII 02 ARALIK 2014 AK PARTİ GRUP BAŞKANLIĞIII EKONOMİ MÜŞAVİRLİĞIIIIIII EKONOM BÜLTEN 02 ARALIK 2014 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, günübirlik Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan

Detaylı

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje

16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ 16 Üniversite ile 50 ye yakın proje FAALİYETLER VE YANSIMALARI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Rus nükleer teknolojisinin resmi

Rus nükleer teknolojisinin resmi Bölge deniz ve tarım yaşamı olumsuz etkilenecek AKKUYU NÜKLEER SANTRALI SOĞUTMA SİSTEMİ ve ÇEVRESEL SORUNLAR Prof. Dr. Hayrettin Kılıç Rus nükleer teknolojisinin resmi temsilcisi olan Atomstroyexport (ASE)

Detaylı

Fatih Akbaba, "Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu

Fatih Akbaba, Kişi bir bütündür. Fakat biz. ailenin, mutlu etme ve Dedi. Aileyi, mutlu etme ve mutlu olma kurumu KAYA Alüminyum Demir Doğrama Ahmet KAYA Kapı - Pencere - Panjur - Daraba Sineklik - Çatı - Korkuluk ve Ferforje İşleriniz İsteğinize Göre İtina ile Yapılır Gsm: 0535 845 42 41 Küçük Sanayi Sitesi / GÜLNAR

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ENERJİ GÖRÜNÜMÜ ENERJİ MADENCİLİK 2 3 DÜNYA ENERJİ TALEBİ NÜFUS ARTIŞI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ARZ GÜVENLİĞİ KENTSEL GELİŞİM SANAYİLEŞME YERLİ KAYNAKLARIN ARTTIRILMASI

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI (2014-2015)

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI (2014-2015) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI (2014-2015) 22.10.2014 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ BULUŞMASI Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Detaylı

ÖĞRENCİNİN; ADI:HÜSEYİN TALHA SOYADI:ÖNÜMLÜ SINIFI:9/B NUMARASI:191 DERS:FİZİK KONU:NÜKLEER ENERJİ ÖĞRETMEN:FAHRETTİN KALE

ÖĞRENCİNİN; ADI:HÜSEYİN TALHA SOYADI:ÖNÜMLÜ SINIFI:9/B NUMARASI:191 DERS:FİZİK KONU:NÜKLEER ENERJİ ÖĞRETMEN:FAHRETTİN KALE ÖĞRENCİNİN; ADI:HÜSEYİN TALHA SOYADI:ÖNÜMLÜ SINIFI:9/B NUMARASI:191 DERS:FİZİK KONU:NÜKLEER ENERJİ ÖĞRETMEN:FAHRETTİN KALE İÇİNDEKİLER NÜKLEER ENERJİ NEDİR? NÜKLEER ENERJİ ÜRETİMİ NASIL YAPILIR? DÜNYADA

Detaylı

SDE Analiz Türkiye nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözüm Önerileri

SDE Analiz Türkiye nin Enerji Açığı Sorunu ve Çözüm Önerileri Türkiye nin Enerji Açığı Sorunu ve Yrd. Doç. Dr. Levent AYDIN İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1. Giriş...4 2. Türkiye nin Enerji Açığı Sorununa Genel Bir Bakış...6 2.1. Miktarsal Boyutuyla Enerji Açığı...6

Detaylı

Etüt Hizmetleri. Etüt, Plan-Profil, Direk Tevziatı ve Ayak En Kesitlerinin Hazırlanması Kamulaştırma, İmar Tadilatı METCAP 04.12.

Etüt Hizmetleri. Etüt, Plan-Profil, Direk Tevziatı ve Ayak En Kesitlerinin Hazırlanması Kamulaştırma, İmar Tadilatı METCAP 04.12. Etüt Hizmetleri Projenin Adı Karakteristiği EİH uzunluğu (km) İşin Kapsamı İşveren Bitiş Komet İrtibatları (Adana- Seydişehir) 380 Kv 40,00 Kesitlerinin Hazırlanması Kamulaştırma, İmar Tadilatı METCAP

Detaylı

Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı (2011) Jeo.Rüz.Gün.; Doğalgaz 32% Petrol 27% Şekil 1: Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı, 2011

Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı (2011) Jeo.Rüz.Gün.; Doğalgaz 32% Petrol 27% Şekil 1: Türkiye Birincil Enerji Tüketim Dağılımı, 2011 1. ENERJİ 1.1. Dünyada ve Türkiye de Enerji 1. Dünya nüfusu 1950 den beri 2,5 kat artarken enerji talebi 2011 e gelindiğinde 7 kat artmıştır. Gelişen teknoloji ve üretim teknikleri, ekonomik kalkınma,

Detaylı

ÖZEL SON DETAY ANALİZ ETÜT MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ

ÖZEL SON DETAY ANALİZ ETÜT MESLEKİ YÖNELİM ENVANTERİ : 1 : AYGÜL DEMİR Açık Hava (35) El İşi (50) Hesap (50) İlim (10) Dil ve Tarih (45) Sanat (25) Sosyal Edebiyat (30) İktissat Bilim (70) Modern Diller (40) Müzik (10) Sözlü Düşünme (10) Grup İçinde Etkili

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

AYGAZ Şirket Sunuşu. Kasım 2013

AYGAZ Şirket Sunuşu. Kasım 2013 AYGAZ Şirket Sunuşu Kasım 2013 Who we are? - AYGAZ Türkiye nin lider LPG şirketi 1,7 milyon ton satış 2012 3,1 milyar usd ciro 2012 % 29 pazar payı Enerjide farklı alanlarda yatırımlar; Doğal Gaz Rafineri

Detaylı