CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103"

Transkript

1 S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI SAYI: 2010/10 FİY: 4 TL SAYFA: 98 Ünlü Foto raf Sanatç s sa Çelik in Objektifinden Prof. HABERAL 540 GÜNDÜR GEREKÇES Z TUTUKLU CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103 Cengiz Özak nc, ulusal bir dava y gündeme getirdi: Ayd n Sorumlulu u ve Din Üzerine SAYFA: 55 Dr. Erdal Atabek ten Olup Biten in Nedeni: Ö renme Yetersizli i Uluslararas Sanatç m z Faz l Say, Yüre iyle Anlat yor SAYFA: 27 SAYFA: 39 1 EKİM 2010

2 Prof. HABERAL 540 GÜNDÜR GEREKÇES Z TUTUKLU... son y llarda ülkemiz FT RA rejimine do ru h zl bir flekilde gidiyor. Bunun sonucudur ki beflyüz k rk gündür hiç bir yasal gerekçe gösterilmeksizin bütün özgürlüklerim maalesef sivil bir yönetim döneminde gasp edilmifltir. Böyle bir durumu sivil bir yönetim döneminde yaflamam z Ülkemize ve Demokrasimize yak flt ramad m, Yapt ran ve Yapanlar k nad m Aziz Milletimize sayg yla sunuyorum.

3 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 EK M Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsino lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Gülçin Orkut Görsel Yönetmen: Turgut Keskin Teknik Yap m Yönetmeni: Faruk Güney flletme Genel Yönetmeni: Sina fien Yay n Dan flman : Yaflar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma Ataman Düzeltme Sorumlusu: Nükhet Aliciko lu Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan Aküm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k Ajans Sanayi ve Ticaret A. fi. nin 1. Cadde No: 77, Bahçelievler, Ankara adresinde haz rlanm fl, Euromat Entegre Matbaac l k A. fi. nin Sanayi Caddesi No:17, Yenibosna, stanbul adresinde bas lm flt r. Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (An sal Baflkan) Prof. Dr. Ahmet Mumcu Prof. Dr. Solmaz Do anca Prof. Dr. Sevil Öksüz Prof. Dr. Ender Varinlio lu, Prof. Dr. Okay Eroskay Prof. Dr. Fuat Çelebio lu, Prof. Dr. Sedefhan O uz, Prof. Dr. Levent Peflkircio lu, Necmi Tanyolaç, Kaya Karan, Alaettin Giray, Ayhan Erten, lhan Banguo lu, Ahmet Aydede, Manuel Bilos,Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel Aksoy, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Haluk Cans n, Ali Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, lyas Halil, Pelin Hazar, Muzaffer zgü, Mehmet Muhsino lu, Filiz Lelo lu Oskay, Cengiz Önal, Cengiz Özak nc, Saniye Özden, Bekir Özgen, Yaflar Öztürk, Erdo an Sakman, Songül Saydam, zlen fien, zmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeo lu, Mustafa Y ld z Yönetim Merkezi: 10. Sokak No: 45, Bahçelievler, Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim Adresi: Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat: 3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) Abone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk Ay r m : Mat Yap m Bas m Tarihi: 24 / 09 /

4 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya YIL:13 SAYI: 149 Ç NDEK LER All k Bekir Özgen 119 Sizin Do runuz Hangisi Nuray Bartoschek 146 Beyni Besleyen Meyve Siyah Üzüm Prof. Dr. Hüseyin Çelik 147 Kâh Alevdim lyas Halil 6 Bar fl Ne Zaman Oy Verecek Anayasa ya Mete Akyol 14 Arabesk Orhan Velidedeo lu 19 Bir Hukuk Yaz s lhan Selçuk 20 Avc Bulundu Savc da Bulunacak m? Cüneyt Arcayürek 22 Referandum ve Meflru Olmayan Halk Oylamas Süheyl Batum li Y llarda Erdal Atabek 29 Gel de Yazma Ali Sirmen 32 Aç l m Sanc lar fierif Ercan 37 Siz O Polis Olsayd n z R fat Serdaro lu 39 Resital Faz l Say Hakimiyeti Milliye Yaz lar Cengiz Önal 49 Anadolu daki Geliflmeler ve Büyük Millet Meclisi nin Ankara da Toplanmas Cengiz Önal 55 Ayd n Sorumlulu u ve Din Üzerine Cengiz Özak nc 66 Türkiye nin Bütünlü ünü NATO ve Birleflmifl Milletler mi Koruyacak? Gürbüz Evren 71 Çarp lan Türkiye Prof. Dr. Kenan Demirkol 75 Da Bafl n Duman Alm fl Metin Gören 77 Tedirginlik Yaratt k, Gözalt na Al nd k! Mehmet Muhsino lu 81 Sar Traktörün Üzerinde, Sar fl n Delikanl... Konur Ertop 86 Vahdettin Dosyas Sinan Meydan 98 Diyarbak r Aslano lu Köyü Cumhuriyet Okulu Aç ld BD Yaz fleri Bölümü 123 Kara Çiçek Muzaffer zgü 127 Gelecek Sinemas Ali Murat Erkorkmaz 132 Kuzguncuk un Vefakar, Cefakar : ODYSSEAS Mehmet Ünver 138 K rlang c n Ömrü Mehmet Uhri 142 Duvar n Arkas Sevcan Ak nc Sizden Bize 13 lk Dersimiz Türkçe 36 F rçalayarak 48 Bilginizi Denetleyin 97 T p Dünyas ndan K sa K sa 111 Sudoku 144 Ufak Tefek Bilgiler 149 Çözümler Sayfas 150 Yar n n Büyükleri 152 Kareler ve Rakamlar 153 Mant k Bilmecesi 154 Satranç 156 Bulmaca 158 Ay n Kitaplar 160 Bir foto raf, Bin sözcük 4 5

5 YYaln zca "deniz görmüfl" kesimimizle, "deniz görmemifl" kesimiz aras nda de il, on yafl ndaki torunum Bar fl' mla benim aramda da ciddi bir gerginlik yaratt geçen ay, anayasa oylamas. Ben Bar fl a "olmaz öyle fley, küçük bey" diye dayatt kça, o binbir dereden su getirdi, "neden olmaz öyle fley" sav m, kendi mant k çerçevesi içinde çürütmeye kalk flt. Dede-torun aras ndaki bu görüfl ayr l n n sonunda nereye varaca, ilk iki günde belli oldu. Sonunda anlad m ki, ya ben ona "Anlatmak istedi imi" bir türlü anlatamam fl m, ya da o, benim anlatmak istediklerimi özellikle mi desem, inad na m desem, anlamak istememifl, anlamamakta direnmifl. Bar fl'la referandum öncesi günlerde yaflad m z gerginlikle, parti 6 Bütün Dünya DAN S ZE Mete Akyol Bar fl Ne Zaman Oy Verecek Anayasa ya baflkanlar n n birbirleri aras nda yaratt klar ve onunla yaflayabildikleri gerginli in bafllama zamanlar aras nda fark yoktur. Gazetelerde, televizyonlarda parti baflkanlar n okuya okuya, dinleye dinleye, o da hepimiz gibi iki ay hergün "Anayasa'yla yatt, Anayasa'yla kalkt " ve... Oylama gününe yaklaflt m zda, "Ben de oy verece im" diye tutturmaya bafllad. Onu incitmemeye özen göstererek, kendisini bu sevdas ndan cayd rmaya çal flt m ama pek de baflar l olamad m. "Bu konuda sen bir karar verebilecek durumda de ilsin, flimdilik" dedim. "Sen henüz ilkokulda okuyan bir ö rencisin... Biraz daha okuman, biraz daha birfleyler ö renmen, çevreni ve çevrendekileri daha ayr nt l tan mal s n ki, ancak ondan sonra karar verebilesin neyin do ru, neyin yanl fl oldu una..." Vazgeçtim karar vermesinden, Bar fl, hak bile vermedi bana: "Tam dört y ld r okuyorum, bir hafta sonra da okullar aç lacak, beflinci s n fa bafllayaca m dedecigim" dedi. "Ondan önce de iki y l ana okuluna gittim. Benim de art k birfleyler ö rendi imi, bir fleyler bildi imi lütfen kabul et." Bar fl son alt y lda anaokulunda da, ilkö retim okulunda da elbette çok seyler ö rendi ama... lkö retim okulu beflinci s n f ndaki bir ö rencinin Anayasa halk oylamas nda oy veremeyece ini bir türlü ö renmedi, hatta ö renmek istemedi. "Bu Anayasa tüm Türk vatandafllar için yap lm yor mu, dede?" "Evet, do ru." "Peki, ben de bir Türk vatandafl de il miyim?.. Bu Anayasa benim için de yap lm yor mu?" "O da do ru." "Madem vatandafllar kendileri için yap lan bir Anayasa'ya Evet ya da Hay r diyerek, kendi Anayasa'lar n kendileri seçmifl olacaklar, o halde Evet ya da Hay r demek hakk bana neden tan nm yor? Hani demokrasilerde hepimiz eflittik?.. " Konuyu biraz daha aç klamam gerekti ini anlad m: "Bu Anayasa'n n senin gözünde iyi ya da kötü oldu una karar verebilmen için onu tane tane okuman gerekir, içinde ne oldu unu ve ne olmad n anlaman gerekir" dedim. fiimdi dürüst olarak söyle bana: Sen bu Anayasa y okuyup, anlayabilecek denli yetifltin mi? Hadi okudun diyelim. Yeni getirilen maddelerin ne amaçla oraya yerlefltirildi ini görebilecek misin? "Okulda dört y l bofl bofl oturmad m ki, dedeci im Okuma yazmay elbette biliyorum, hem de su gibi okuyabiliyorum." "Peki, okuyaca n o maddelerin içinde nelerin oldu unu, nelerin olmad n görebilecek misin? Kafa yap n bunu anlayabilecek denli geliflti mi, olgunlaflt m?" Anlamad klar m size, anneme, babama, a abeylerime, amcalar ma sorar m, ö renirim. B Ben Bar fl a, bu konudaki karar n baflka kiflilerin anlatt klar na göre de il de, kendi görüflü do rultusunda vermesinin do ru olaca n anlatmaya çal flt m; o nedenle biraz daha olgunlaflmas, birçok fley daha ö renmesi gerekti ini söyledim ama Nedense beni ya anlamad ya da anlamak istemedi Ya da bana belli etmek istemedi ne düflündü ünü Bir ulusun gelece i konusunda karar verebilmek için ne biraz daha olgunlaflmas na, ne de birçok fley daha ö renmesine gerek olmad n galiba Bar fl da biliyor da San r m yaln zca yafl n n küçük olmas na üzülüyor, flimdilik 7

6 S evgili Bütün Dünyal Dostlar m, Sizin yard m n zla, Say n Prof. Dr. Mehmet Haberal'a bir türkümü iletmek istiyorum. Bana lütfen yard mc olunuz. Türk insan n n ba r ndaki s z dan kopan ve gerçekte o s z n n birer parçalar olan a tlar ve türküler, s k s k, Ooooof, of ya da Oooooy, oyy motifleriyle bezenmifltir. Bu Ooooof, of lar ve Oooooy, oyy lar, yüreklerden f flk ran, gönüllerden üflenen ve dinleyenlerin de yüreklerini yakan s cak alevlerdir de ayr ca. Onlar n düzenlenmelerinden söz ederken, iflte bu nedenle A t yakmak, Türkü yakmak deriz. Yak lan bu a tlar ve türküler, bafla gelen ac lar karfl s ndaki çaresizlik feryatlar oldu u denli, u ran lan haks zl klar karfl s nda duyulan isyan duygular n n hayk r fllar d r da. Dikkat edildi inde, Orta ve Güney Anadolu halk n n yakt türkülerin ve a tlar n genellikle Oooof, of larla, Karadeniz bölgesi halk n n yakt türkülerin ise, genellikle, Oooooy, oyy - larla ifllendikleri görülür. Karadeniz türkülerinde görülen bir özellik de, anlat lan ac lar aras na özellikle s k flt r lan ve kiflileri tebessüm ettiren bir sakl ironi nin varl d r. ( Neflteri tüfek sand lar örne inde oldu u gibi.) 8 S ZDEN B ZE Bütün Dünya, Sedef Cad Ada, 1. Parsel, A Blok, Kat:3, Da: 16, Ataflehir, stanbul Faks: Prof. Dr. Mehmet Haberal' n, aylard r kapat ld yerden ''SUÇUM NE?'' diye hayk rmas elbette, do up, yetiflti i bölgenin insanlar n n yüreklerine de ulaflmakta ve o yüreklerde de ac lara, s z lara dönüflmektedir. S z lar n böylesine ac verenleri ve haks zl klar n böylesine öfke oluflturanlar karfl s nda Karadeniz uflaklar n n duyars z kalabilmesi, sessiz durabilmesi elbette düflünülemez. Haberal içerden SUÇUM NE? diye hayk rd kça, bu hayk r fl kuflkusuz, Rize'den, Hemflin'den, Pazar'- dan, Trabzon, Giresun, Ordu'dan yank lanacakt. Yank lan yor da Karadeniz'in birçok yöresinde uflaklar, kendi yakt klar Haberal türküleri söylüyorlar. Ekte, benim naçizane yakt m Haberal türküsü nden birkaç bölüm gönderiyorum. Ankara'da oturuyorum ama, ben de Rizeliyim, ben de bir Haberal hemflehrisiyim. Say n Haberal' hiç görmedim. Üstelik flair de olmayan, yaln zca kimi olaylar karfl s nda duyarl olan Cemil Ünlütürk ad nda bir sade vatandafl m. Hemflehrim Haberal için yakt m türkümün Ooooyyy, oooyy lar nda bana kat l rsan z, yüre imi hem sevgiyle, hem de umutla doldurursunuz. OOOY HABERAL HABERAL Atatürk'ün evlad, Devrimlerinden yanli, Gururumuz delikanl Seni mi yapm fllar zanli? Ooooooy. Oooooyyy! *** Alem tan yor onu Dünya say yor onu Güldürmeyin uflaklar, Haberal mi olmufl zanli?... Oooooyyyyy Ooooyyy! *** Ben flaflirdum uflaklar Haberal'i aldilar, Elindeki neflteri Belki tufek sandilar, Oooooyyyy, oooyyy *** Hapistun gidemedun Camiye, cenazeye Hasret gittun babana Biz götürdük onu El üstünde cennete Ooooyyy, oooyyy! *** Gam çekmeyin uflaklar, Birgün ç kar selamete Allah kerimdur deyip, Güvenin adalete, Oooooyyyy, ooooy! Cemil Ünlütürk, Ankara A fla daki dörtlükler ise, zmir'den Dr. Necla Çevik'in, Bütün Dünya arac l yla Prof. Dr. Mehmet Haberal'a iletmek istedi i fliirinden ald m z bölümlerdir. SUÇ YOK K, KILIF BULUNSUN Suçumu söyleyin, verin cezam Dedi ama savc cevaplamad Kuran'dan ayetler okudu Haberal, Ne yaz k dindarlar (!) hiç anlamad, *** Aylar, y llar geçiyor, Müjde bir türlü gelmiyor, Ortada suç olmay nca, K l f da biçilmiyor. *** Adaleti bekliyor bak binlerce can, Kalmad yürekte sab ra derman, Ne yaz lmaz oldu bu ac ferman, Art k beklemeye takat kalmad. *** Verin cezas n, at n hapise Vatan haini (!), gerek yok söze, limmifl, bilimmifl, ne gerek kime Silivri kap dan günefl do mad. *** Gene de sab rlar dilerim sana, Elbet döneceksin gerçek dünyana, Eriyecek mumlar hep yana yana, Ümitler capcanl, daha solmad. Dr. Necla Çevik, zmir 9

7 Sevgili Bütün Dünya ailesi, 60 yafl n geçmifl emekli bir ö retmenim. Say n Prof. Dr. Mehmet Haberal ile benim de bir gün yolum kefliflti... zmir Karfl yaka da oturdu um a- partmanda 1964 y l ndan beri komflumuz olan emekli bir biyoloji ö retmeni vard ; Samiye Teyze... Hiç evlenmemifl, uzun y llar annesi ile yaflam fl, sonra onu böbrek ameliyat nda kaybetmifl, yaln z yafl yordu. Zaman zaman ifllerinde yard mc oluyorduk, o da bize her gün f r ndan ekme imizi al rd. Y llar geçti, yavafl yavafl bize muhtaçl art yordu. 90 yafl na yaklaflm flt ; bayramdan bayrama tebrik kart yollayan 7-8 kuzeninden baflka kimsesi yoktu. Oturdu u daireyi, bir kuruma ba- fllamas n önerdi imde Zaten ben de düflünüyorum, araflt ral m dedi. 10 Ö retmen oldu u için e itimle ilgili bir yerler düflündüm, s cak bakmad. Sonra bir gün Organ Nakli ve Yan k Tedavi Vakf n n Karfl yaka da bir hastane yapt rd n duyunca, annesinin ad na diyaliz odas yap labilir gibi bir düflünceyi Samiye teyzeyle paylaflt m, hemen kabul etti. Doktor raporu, noter iflleri halledildikten sonra Baflkent Üniversitesi Zübeyde Han m Hastanesi ni haberdar ettik. Ne yaz k, k sa bir süre sonra Samiye Teyze banyoda düflüp hastaland, felç mi kalça k r m, bilemedik; akl bafl ndayd. Hemen hastaneyi aray p ambulans istedik. Önce vasiyetin fotokopisini istediler, hastaneye gitti imizde bizi koridorda beklettiler, hastam z n üzeri bile örtülmedi. Gelen bir doktor adeta uzaktan bakarak Felç bu, bizde nöroloji bölümü yok, kabul edemeyiz dedi. Rica minnet ambulans tekrar kullanmam za raz oldular. Çok moralimiz bozulmufltu, yolda Ege Üniversitesi nden eski bir ö rencisini arad k, profesör olan han m bizi kap larda karfl lad, bütün tetkikleri t k r t k r yap ld, hafif bir felçti, k sa sürede eve döndük, ama Baflkent Üniversitesi ndeki davran fl akl m zdan ç km yordu. Samiye teyzeyi teselli için Bak ne iyi paran n yapamad - n ö retmenli in baflard diyordum ama ben de sebep oldu- um için rahats zd m. Ankara - da Baflkent Üniversitesi Rektörü ne durumu anlatan bir mektup yazd m. Keflke aray p ak betini sorsalard, bunlar unuturduk dedim. Rektör Say n Mehmet Haberal idi, tan m yordum ama bir hafta sonra yaz l cevab n al nca Samiye teyze çok mutlu oldu, ama ben daha fazla sevindim. Sonradan duydum, bütün hastane personelini gece yar s toplant ya ça rm fl, epeyce kimse yerinden oynam fl. Hastane yönetiminden bir heyet Samiye Teyze nin ziyaretine geldi. Ondan son-ra her rahats zl nda Samiye Teyze ye prensesler gibi bak ld. Bana da Samiye Teyze ile birlikte kocaman çok fl k iki yapma çiçek gönderdiler, hâlâ evimin en güzel köflesini süsler. Ayr ca hastaneye talimat verilmifl bir y l boyunca kendim için her gidiflimde vermem gereken katk pay n n yar s n ald lar. Yaklafl k bir y l sonra (11 Kas m 1997) da 90 yafl nda, Samiye teyzeyi kaybettik, ayd nl klar içinde oldu undan eminim. Gerekli ifllemler yap ld ktan sonra evi Baflkent Hastanesi ne devrettik, onlar da tadilattan sonra o- ray Konukevi olarak düzenlediler, 12 y ld r da hala misafirhane olarak kullan yorlar fiimdilerde herkes Haberal Hoca - n n doktorlu unu konufluyor, kim bilir benim gibi kaç kiflinin daha onun insan yönü ile ilgili an lar vard r. O- nun tutsak oldu unu düflünürken, insanl ndan bizi mahrum ettikleri için öfkem, üzüntüm s n rs zlafl yor, kalbim kan yor adeta. Tanr yard mc s, yard mc m z olsun. Semra Nomak, Alt nköy Evleri, Ya c lar Köyü, Urla- zmir 11

8 Haz rlayan: Saniye ÖZDEN Bu ay köflemizi dilimizde yer etmifl yabanc sözcüklerin karfl l klar na ay rd k. Bilginizi s nay n Agraf (Fr) a-denetçi b-sözleflmeli c-karfl ak n d-konca, kopça Band ra ( ta.) a-al nd belgesi b-hekim dan fl m c-gemi bayra d-gazinoda e lenme C vata ( ta.) a-yar flma b- ri bafll vida c- skambil oyunu d- çbükey Voynuk (Bul.) a-ah r hizmetlisi asker b-yosma c-kekikli yemek d-bir uyuflturucu Tabu (Fr.) a- laçla sa alt m b-ekfli içecek c-bal k türü d-dokunulamaz, elefltirilemez Üniter (Fr.) a-birlik, birleflmifl b-madeni sesli çalg c-en üstün d-gelene e ba l l k fiamand ra (Yun.) a-tatl çörek b-tekne ba lanan f ç c-eflcinsel d-modac Sabotaj (Fr.) a-asetilenli lamba b- malat c-baltalama d-do rama Haç (Erm.) a- stavroz b-yal t m c-sarg d-e ri Gang (Fr.) a-pars türü b-y rtmaçl ceket c-e lencede eklenen nükte d-pencere düzeni 11 Iskaça ( ta.) a-kufl türü b-gemi dire i yuvas c-sar çiçekli bitki d-müzik yap t Fabl (Fr.) a- deal durumda olan b-birgözeli canl c-kofluk biçiminde öykü d-kal n sicim Efektif (Fr.) a-dalavere b- sterik c-sofa d-nakit para Damacana ( ta,) a- letiflim ba lant s b-büyük flifle c-kan gözesi d-e itici oyuncak Çerezlik (Yun.) a-üniversite uzman b- talyan makarnas c-mahkeme salonu d-at flt rmal k yiyecekler (Fr.) Frans zca, ( ta.) talyanca, (Yun.) Yunanca, (Bul.) Bulgarca, (Erm.) Ermenice Yan tlar: 149. sayfada 13

9 Arap gibi, Arap benzeri, Arap biçimi demektir; resimde, mimari süslemelerde, raks/dans figürlerinde kullan l r. Arabesk müzik de Arap müzi ine benzer, Arap biçimi müzik demektir lardan sonra türetilen bu biçim müzi e o y llar dolmufl müzi i denirdi. Ankara, Ulus Meydan ndan kalkan dolmuflta, sürücünün konta çevirmesiyle birlikte radyoda yörekent halk n n yoksullu unu, ezilmiflli ini, 14 TÜRK D L Orhan Velidedeo lu Arabesk edir bu Arabesk? Nereden gelir? Nas l tan mlan r?.. Frans zca arabesque den dilimize giren arabesk sözcü ü Arab ile Latince -esk ekinden oluflturulmufltur: N Arab-esk. Bu ek, gibi, benzeri, biçimi anlamlar n tafl r. Tarihçi Y lmaz Öztuna d fllanm fll n dile getiren ve bu kesimi daha da karamsarl a sürükleyen yayvan bir müzik, K z lay da inene kadar ya sab r çektirirdi. O y llarda böyle bir müzi e yatk n halk n dili de arabesk demeye elvermez, Arabeks derlerdi. Arabeskçi sözü ise müzik kültürü olmayan, zevksiz, görgüsüz anlam nda kullan l rd. Halk böyleydi de TV sunucular nas ld? Daha birkaç y l öncesine kadar baz sunucular Arabesk müzi i sanatç s... diyorlard ; atv de yay mlanan bir program n altyaz s nda da Türk halk müzi i dercesine, Arabesk müzi i sanatç s yaz lmas dikkat çekiciydi. ** Tarihçi Y lmaz Öztuna arabesk müzik için flöyle der: Arabesk, köyündeki saf, tertemiz çevresinden kopmufl, flehre gelmifl, bambaflka bir hayat tarz yla karfl laflm fl, adapte olamam fl, s k nt lara düflmüfl, fakat flehirli olmaya azmetmifl bir kitlenin dinledi i müzik. Birkaç y l sonra bunun da modas geçecektir. Y lmaz Öztuna n n 1980 lerde söyledi i bu söz üzerinden de il birkaç, 25 y l geç-mesine karfl n arabesk, belli bir kesimin müzi i oldu. Ünlü piyanist ve besteci Faz l Say, iflte bu arabesk müzi i yapan da dinleyeni de afla layan bir konuflma yapm fl... Sen misin ar kovan na çomak sokan... Konu s k nt s çeken köfle yaz c lar na (Sait Faik böylelerine yazar de il, yaz c derdi) gün do mufl... Oysa, Müzik tarihçisi ve yazar Murat Bardakç ne diyor? Faz l Say arabesk konusunda öyle bir söz etti ki, hâlâ tart fl l yor... Geçen gün gazetenin polemik sayfas için bu konuda ne düflündü ümü sormufllard, Faz l Say n hakl oldu unu yazm flt m... Müzikte arabesk dendi inde Bat n n anlad, bizdeki gibi elemli ve dertlerle, tasalarla dolu sözler ve bayg n bir melodi de il, sadece oryantal ezgidir. Bizim arabeskimiz ise Arap müzi inin ucuz ve son derece basit bir taklidinden ibarettir. (Haber Türk, Hâlis Arap müzi ini arabesk san yoruz, 23 Temmuz 2010) Bizde arabesk yoktur, arabesk Tarihçi Y lmaz Öztuna n n birkaç y lda geçer dedi i arabesk, aradan 25 y l geçmesine karfl n belli bir kesimce sürdürülüyor. zannetti imiz müzi in temelinde, baz müzisyenlerimizin Arap müzi inden yapt klar çal nt lar yatar. (HT. 28 Temmuz 2010) ** Faz l Say n diline yans tt düflünceleri de musikisi gibi coflkulu. nand klar n e ip bükmeden, do rudan aksettiriyor. Y llar önce etkili konuflma dersleri verdi im dönemlerde kat l mc lara anlat rd m: Bir insan n yalanc l - n yüzüne vururken yalan söylüyorsun! demek de var, söylediklerin do ru de il! demek de. Bu, kifliye göre de iflen bir biçem sorunu. Önemli olan, Faz l Say n neyi nas l söyledi i de il, ne yapt d r. O, müzi i kadar ülkesini, ülkesinin sorunlar n düflünen; gelece i karanl k gören bir kültür adam, bir ayd n. Kayg - s n -biraz sertçe de olsa-yans tt düflünceleriyle ortaya koyuyor. Be e- 15

10 42 dakikalarca ayakta alk fllatan Faz l Say, s radan bir müzisyen de il, ülkemizin gurur abidesidir. nilse de be enilmese de bu kayg lar bir gerçek. Türkiye de bugünkü müzik anlay fl yla ülke insan geliflemez. Ülkemizde, yaln z müzik alan nda de il, sanat alanlar n n tümünde belirgin bir yozlaflma var. 16 Faz l Say 1950 lerde Ankara Atatürk Lisesi nde özel müzik odas vard. Ö retmenimiz kompozitör Kemal lerici, dersini piyano bafl nda yapar, bast befl-alt tuflun seslerinin notalar n sorar; ders sonuna do ru bizlere k sa bir klasik parça çalard. Bir baflka ö retmen Saadet han m, zaman zaman birkaç s n f n ö rencisini okulun konferans salonunda toplar, opera aryalar ndan oluflan konserler verirdi. Bugünün okullar nda müzik ders- ülkenin 326 flehrinde 700 kez leri ne durumda? O ö retmenler nerede? Radyo ve tele- Türkiye yi tan tan ve kendisini vizyonlarda klasik müzik yay nlar ne oldu?... Yak n zamana kadar radyo ve televizyonlarda belli gün ve saatlerde klasik müzik yay nlar yap l rd. Rahmetli Nevin Alaçam unutulabilir mi? Onun senelerce yapt aç klamal klasik müzik yay nlar yla zenginlefltirdi im koleksiyonumu hâlâ saklar, zaman zaman dinlerim. Evet, kiflinin söyledi inden çok, ne yapt önemlidir. Ne yapm fl Faz l Say?.. Son alt y l içinde 2 büyük oratoryo, 2 büyük senfonik eser, 1 keman konçertosu, 2 piyano konçertosu, 5 solo piyano eseri, 1 bale müzi i, 2 Bach uyarlamas, 4 film, 1 tiyatro müzi i bestelemifl; yine ayn süre içerisinde topluma 10 CD, 2 DVD, 12 nota sunmufl... Bütün bu verimlili inin yan nda Faz l Say, yine bu alt y lda 42 ülkede 326 flehirde 700 konser vermifl. Say n Ali Sirmen in Cumhuriyet gazetesinde verdi i bu rakamlar gösteriyor ki, 42 ülkenin 326 flehrinde 700 kez Türkiye yi tan tan ve kendisini dakikalarca ayakta alk fllatan Faz l Say, s radan bir müzisyen de il, ülkemizin gurur abidesidir. Ne yapm fl Faz l Say?.. Bir baflka yan t da, Say n Zeynep Oral n o güzel Türk- Faz l Say ve Arkadafllar bir piyano konserinde çesi ve k vrak anlat m yla Salzburg - dan geliyor: (Salzburg da Duygu Patlamas. Cumhuriyet, 29 Temmuz 2010) ki bin üç yüz kiflilik dev bir salon; a z na kadar dolu. Avusturyal ve Alman dinleyiciler ço unlukta. Fransa, talya ve Balt k ülkelerinden gelenler de var. Türkiye den kat l m az... Faz l Say, Sacha Goetzel yönetimindeki Borusan stanbul Filarmoni Orkestras eflli inde Salzburg Festivali nin aç l fl konserini veriyor... fief yerini ald, baget kalkt ve Ulvi Cemal Erkin in Köçekçe sinin ilk notalar... Solu umuzu tuttuk. fiefin beden dili coflkuyu d fla vuruyor zaten... Salonda Do u dan gelen esintinin Bat yla kucaklaflmas hemen kabullendi... O coflku dolu Köçekçe bitti- inde salon alk fltan inliyordu... Sonra, Festivalin Faz l Say a smarlad bestelere s ra geliyor; Dortmund - da dünya prömiyeri yap lan stanbul Senfonisi; ABD de Borusan Dörtlüsü - ne büyük ödül kazand ran Yayl Sazlar Dörtlüsü... Arkadan Nirvana Yan yor... Gözlerim piyano bafl nda kendisiyle savaflan, kendisiyle dövüflen Faz l da. Zaman zaman piyanoyu yine saz gibi kullan yor. Çeliflkiler, çokseslilik, tekseslilik, renklerin çat flmas iç içe... Eser sona erdi inde... Evet, eser sona erdi inde iki bin üç yüz kifli bir anda aya a f rl yor ve insana bitmeyecekmifl gibi gelen 16 dakika ç lg nca bir alk fl... Mozart n kentinde Mozart n 12. Piyano Konçertosu nun solisti yine Faz l Say! Art k orkestra, flef ve solist kanatlanm fl durumdalar! Biz ölümlü dinleyicileri de uçuruyorlar... (...) Konser bitti ama dinleyici orkestray b rakm yor... Sacha Goetzel, Türk ruhunu harika yans t yor dedi i Köçekçe ile tekrar sahnede. Bu kez herkes, hem dinleyici hem orkestra daha da coflmufl durumda... fiu anlatt m sürecin her an nda gözyafllar m zor tuttum. Kimi zaman da tutamad m zaten!.. Tam bir duygu patlamas yafl yoruz!.. ** Ara ara özetleyerek al nt lad m bu yaz y okurken son sat rlarda ayn 17

11 duygu patlamas n ben de yaflad m. Faz l Say, bir Türk müzisyen... Avrupa n n ortas nda, Salzburg gibi her köflesine müzik sinmifl bir kentte, Anadolu nun öz seslerini; türkülerimizin o renkli, o c v l c v l seslerini Ulvi Cemal Erkin in Köçekçe siyle iki bin üç yüz müzik severe tekrar tekrar dinleten ve 16 dakika ayakta ç lg nca alk fllanan bir yetenek, bir deha; onurumuz!... Konserlerinde ruhunda yo urdu u o ilahi sesleri yaln zca parmaklar yla de il, benli inden kopup taflan bir coflkuyla tufllara yans tan ve o coflkuyu 18 dinleyicilerine de duyumsatan bir müzisyen. Coflku onun karakteri. O coflku olmasa, Faz l Say olmazd ki!.. ** Not: Köçekçeler, Anadolu ve Rumeli nin dans etmeye elveriflli, k vrak na meli halk türküleridir. Yukar da sözü edilen Köçekçe [köçekçeler] Ulvi Cemal Erkin in 1943 te karc ar ve hicaz makamlar ndaki eski köçekçelerden esinlenerek besteledi i bir orkestra süitidir. orhanvelidedeo MÜZ K ÜZER NE LK DÜfiÜNCELER Müzik üstüne ilk düflünceleri, MÖ 6. yüzy lda biri eski Yunan'da, di eri eski Çin'de yaflam fl olan Pythagoras ve takipçilerinde buluyoruz. KONFÜÇYÜS müzi i "tonlar n bir verimi" diye tan mlar. Ona göre "Müzik, gök ve toprak aras nda bir ahenktir. Müzik gökten meydana gelir. nsanla varl k aras nda müzik yoluyla ba kurulur: Tonlar n etik bir etkisi vard r. Ahenkle oluflturulan müzik iyi ruhlar yönetir, insan etkileyen fena tonlar bozuk bir hava yarat r. yi tonlar insana tesir eder ve iyi bir hava yarat r. Müzi in etkisi yaln zca tek tek insanlarla s n rl kalmaz, bütün toplumu, hükümetin yönetimini, tüm ülkeyi, ülkedeki iflleri de kapsar. Müzik bozulursa, tüm bu fleylerde bozukluk meydana gelir. P SAGOR müzikteki uyumun tamam yla say ya dayand n, tellerin ya da borunun uzunlu u ile onlardan ç kan ses perdeleri aras nda matematik bir ba nt n n oldu unu bulgulayarak öne sürer. Bu buluflunu o, y ld zlar, günefl ve ay gibi gök cisimlerinin yeryüzüne uzakl na da uygulayarak evrenin uyumlu sesler veren bir birlik oluflturdu u kan s na var r. Pisagorcular, müzikteki ahengin etkilerini de say ya dayand r yordu. Yerinde kullan ld takdirde müzi in sa l a büyük yard m olaca n kabul ediyor; vücudun temizlenmesi için nas l hekimlik sanat araç ise, ruhun temizlenmesi için de müzi in araç oldu unu söylüyorlard. Bafll Uzun Kendisi K sa Bir Hukuk Yaz s... Tutuklama adaletin gerçekleflmesi amac yla baflvurulan bir yöntemdir. Bir ceza de ildir. Nas l ceza olsun ki? Tutuklu, san kt r; yani suç iflleyip ifllemedi i saptanmam fl insand r. Çok a r suç iflledi i yolunda kesin kan tlar bulunuyorsa, kaçma olas l varsa ya da d flarda bulunmas suç kan tlar n yok etme tehlikesi do uruyorsa bir san k tutuklanabilir. Ama bu nedenler ortada yoksa san tutuklamak kendisine peflin ve haks z ceza uygulamak olur. San k aklan rsa ne olacakt r? ** San k tutuklanm flt r; davan n aç lmas n bekliyor; bir ay, üç ay, befl ay, on ay, on befl ay? Daha ne kadar bekleyecek? Tutuklama art k tutuklama olmaktan ç km fl, ceza niteli ine dönüflmüfltür. E er, elde kesin kan tlar varsa, bir davay k sa sürede açmak çok zor olmasa gerektir. Davay sürüncemede b rakarak san n tutuklulu unu sürdürmek suçsuz insan cezaland rmak anlam na gelmez mi? San n bir avukat var. Avukat, yarg ç ve savc ile birlikte yarg lama üçgeninin bir köflesini oluflturur. Bu avukat tutuklan r. Tutuklanan avukat da kendisine avukat tutar. O avukat da tutuklan r m? San n avukat n n avukat n da tutuklama yoluna gitmek adaletin üç köflesinden birisini yok etmeye çal flmakt r ki anlam pek a rd r. ** Hukuku hukuk d fl na ç karak kullanmak, hukukun hukuklu unu çi nemektir. Kimseye böyle bir yöntemi uygulamak için f rsat tan mamal ; çünkü böyle yöntemler, her fleyden önce devletin dirlik düzen anlay fl na ters düfler; devlet yönetiminin ve yöneticilerinin zarar na en büyük yat r m olur. lhan Selçuk (29 Mart 1982 tarihli yaz s ) Cumhuriyet 19

12 Avc Bulundu, Savc da Bulunacak m? Hanefi Avc, toplumun kimi konulardaki gerçek bilgi açl n bir ölçüde gideren Haliç'te Yaflayan Simonlar, Dün Devlet, Bugün Cemaat adl kitab ndas k s k flu tümceyi kullan yor: Bu da ayr bir kitap olacak kadar önemli bir olayd Avc 'n n bu de erlendirmesine gönderme yapmak gerekirse, kitab n pek çok yerinde biz de, bu da ayr bir yaz konusu olur dedik. Genel bir de erlendirme ile bafllamak gerekirse Avc, kitab samimi bir dille ve aç k yüreklilikle kaleme alm fl... Özellikle mesle inin ilk y llar ndaki sola bak fl, sola iliflkin düflünceleri o dönemin polis kadrolar n n nas l yetifltirildi i konusunda ciddi fikirler veriyor. Bu ayr yaz konusu! Avc 'n n yaflam çizgisi ayr ca Türkiye'nin kendi içinde pek çok Berlin duvar oldu unu, bunlardan biri y k lsa ötekinin infla edildi ini gösteriyor. Kitab n özellikle ikinci bölümünde 20 Cüneyt Arcayürek in Tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde Yay mlanan Yaz s adeta hayk r yor: Devlet ç plak! *** 34 y l boyunca Emniyet'in de i-flik katlar nda görev yapan Avc 'n n AKP iktidar na bak fl daha özgeçmiflini anlat rken netlefliyor: 2003 y l nda Emniyet Genel Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl 'na atand. Burada yapt yolsuzluk operasyonlar hofla gitmeyince 2005 y l nda geçici olarak, 2006 y l nda ise asaleten Edirne l Emniyet Müdürlü ü'ne getirildi. Kitab n tart fl lan bölümü 397. sayfadan bafllayan Cemaat. Avc, somut örneklerle, bazen isim vererek, bazen iddialar n do rulayacak kan tlar n ye- rini göstererek devletin ele geçirildi- ini söylüyor. Ancak ikinci bölümü iyi anlamak, neden-sonuç ba lant s kurmak için birinci bölümü de okumak, dikkate almak gerekiyor. Avc iki bölümü flöyle ba lam fl: Bu kitab n birinci bölümünde devlet kurumlar n n kof oldu unu, basit sorunlar bile çözme yetene ine sahip olmad n anlatmaya çal flt m. Bu bölümde ise bir cemaatin birkaç adam n çal flmas sonucu her fleyin yerle bir oldu unu, koca devletin içten içe eridi ini, adalet ve güvenlik kurumlar n n adaletsiz ve güvensiz hale dönüfltü ünü, bu durumun fark nda olan devlet görevlilerinin buna karfl durmad n anlatt m. Bir grup koca bir devleti teslim ald. Devlet içten içe çat rd yor, birileri yönetimi ele ald ve kimse devlet gücünü kullanan bu kiflilere dur diyemiyor. Birkaç cemaat imam devlet yetkilerini gasp etti. Bu nas l bir devlet gelene idir? Bu saptamay yapan kifli, kendi deyimiyle Emniyet'te teknik-elektronik istihbarat n kurucusu! Bir baflka deyiflle devletin pek çok fleyini bilen kifli. *** Avc, halen Ergenekon davalar - na bakan özel yetkili mahkemeler için flunu söylüyor: Özel yetkili mahkemelerin tüm hâkim ve savc lar emsali hâkim ve savc larla de ifltirilmelidir, bu sa lanmadan cemaate muhalif olan hiç kimsenin özgürlü ü ve hayat güvencede olamaz. Uzun süreden beri cemaat, sistemin hassasiyetini kullan p son 5-6 y l içersinde tavassutla her hâkim ve savc kararnamesinde özel yetkili mahkemelere belli oranda cemaate mensup hâkim ve savc lar yerlefltirmifltir. Avc 'n n adalet mekanizmas na, polis-adliye iliflkilerine yönelik saptamalar da ayr birkaç yaz konusu Burada flu karfl laflt rmay yapmadan geçemeyece im: Ergenekon'da kimli i belirsiz, geçmifli karanl k, dosyalar adi suçlarla kabar k kiflilerin yazd bir mektup bile dava konusu olurken; uzun y llar istihbarat n bafl nda bulunmufl bir polis müdürünün bu aç klamalar ne olacak? Birkaç cemaat imam devlet yetkilerini gasp etti. Bu nas l bir devlet gelene idir? Avc, devlet bir cemaat taraf ndan ele geçirildi, kadrolar tutuldu diyor a- ma; Mustafa Balbay Ergenekon iddianamesinde (sayfa ) Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer'le kadrolaflmalar görüflmekle suçlan yor. Kendisine cumhurbaflkanl önerisini getiren Ecevit'e bile eyvallah olmam fl Sezer, Balbay'la kadrolaflma konuflacak! Hiçbir belgesi olmayan bu suçlama bile iddianame konusu olurken Avc 'n n isim ve kan t yeri göstererek yapt aç klamalar ne olacak? Gerçe i ortaya koyan bir Avc ç kt... Acaba gere ini yapan bir savc ç kacak m? 21

13 Ancak yine de bir fleyi söylemek, bence zorunlu. 12 Eylül halkoylamas, kesinlikle bir referandum de ildi. E er referandum niyetine yap lm fl bir oylama idiyse de, kesinlikle gayrimeflru bir referandum idi. Tek bir kifli bile, bunun tersini söyleyemez. Baflbakan bunu bilmeyebilir, do ruyu söylemeyebilir, birileri inand rm fl olabilir. Sözüm ona liberal ayd nlar yani yandafl ayd nlar(!) ve gazeteciler(!) yalan söyleyebilirler. Ama yine de 12 Eylül günü yap lan oylamaya benzer tek bir örnek bile gösteremezler. Demokratik ülkelerde bunun gibi yap lm fl olan bir tek örnek yoktur. 22 Süheyl Batum un ve Tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde Yay nlanan Yaz lar Referandum ve meflru olmayan halk oylamas Halkoylamas n n sonucu ortaya ç kt. Yüzde 42 hay r oyunun içinde ne kadar CHP nin oyu ya da CHP baflar l m, baflar s z m ; nerede baflar l, nerede baflar s z, bunlar n hepsi de erlendirilecek. Ayr ca, evet, halk karar n verdi. Olamaz da! Neden mi? Referandum, belirli yol ayr mlar nda, önemli kararlar n al nmas durumunda, halka ne düflündü ünü, ne istedi ini sormak, do rudan karar n vermesini sa lamak içinkullan lan bir yöntemdir. Örne in anayasa yap l rken ya da AB ye girelim mi gibi önemli konularda. Böylece halk, Meclis arac l ile de il, temsili organlar arac l ile de il, do rudan do ruya karar n vermektedir. flte bu nedenle referandum, çok demokratik bir yöntemdir. Ancak demokratik ülkelerin tümünde, referandum uygulamas na her zaman rastlanmaz. Neden mi? Çünkü bazen referandum yöntemi öyle bir kullan l r ki, demokratik bir yöntem derken, bir bakm fls n z, dünyan n en antidemokratik usulü oluvermifl. Ve halk do rudan karar veriyor zannederken, kötü niyetli bir iktidar kendi diktatörlü ünü kurmak için yararlan vermifl. Örne in bir bakars n z, bir diktatör, kendi mutlak iktidar n kurmak ve devam ettirmek için, ya da kendi istedi i ya da kendi iktidar için zorunlu gördü ü bir karar ya da kural kabul ettirmek için, referandum görüntüsü alt nda tamamen demokrasi karfl t bir uygulamaya baflvurur. Hem de referandum yap yorum deyip halk kand r rken. Aynen bu oylamada oldu u gibi... Pekiyi, bir halkoylamas n n demokratik olup olmad n yani gerçek bir referandum olup olmad n nas l anlayabiliriz? Çok basit! Dört noktaya bakar z. 1) Amac na, 2) Haz rlan fl usulüne, 3) Uygulan fl biçimine ve 4) çeri ine. Yani bir referandum mu yap l yor, bu dört noktaya dikkat edersiniz. Hangi ülkede uygulan yor olursa olsun. E er bu dört noktada da, demokrasiye, ço ulculu a uygun bir anlay fl geçerli ise, bu bir referandumdur. Ve kesinlikle demokratik bir yöntemdir. Sonucu ne olursa olsun. E er tam tersi geçerli ise yani dört noktada da, bu halkoylamas, demokratik usullere ve ço ulculuk anlay fl na uygun de il ise,kim ne derse desin, ya bir referandum de ildir ya da gayrimeflru bir referandumdur. Ve bu dört noktan n tümünün de, birbirine ba l unsurlar oldu unu unutmamak gerekir. Yani bu dört noktan n bir tanesi bile yanl fl ise ya da özellikle kötü kullan lm fl ise, bu uygulamadan demokratik bir referandum ç kartmak mümkün de ildir. Bazen referandum yöntemi öyle bir kullan l r ki, demokratik bir yöntem derken, bir bakm fls n z, dünyan n en antidemokratik usulü oluvermifl. Bu dört unsuru k saca bir gözden geçirelim! lk önce amac na bakal m. Bir referandumda, amaç, gerçekten de sadece halk n karar n sormakt r. Bu nedenle devlet örgütü, kesinlikle oylaman n bir taraf de ildir. Yani örne in AB ye girelim mi tart flmas n n bir taraf nda devlet yer 23

14 almamal d r. Ayn fley, anayasa yap m için de geçerlidir. Di er tüm referandum konular için de. ktidar partisi, siyasal parti olarak yer al r, ama Devlet örgütü asla. Devlet gücü asla. Gayrimeflru bir referandumda ise, görüntü ne olursa olsun, amaç, gerçekte iktidar n kendi istedi ini Gayrimeflru bir referandumda ise, görüntü ne olursa olsun, amaç, gerçekte iktidar n kendi istedi ini halka onaylatmakt r. Böylece kendi iktidar na ya da karar na görünüflte demokratik bir meflruluk kazand rmakt r. halka onaylatmakt r. Böylece kendi iktidar na ya da karar na görünüflte demokratik bir meflruluk kazand rmakt r. Aynen bizdekinde oldu u gibi. 12 Eylül oylamas nda oldu u gibi. Ve bu nedenle de, bu durumda, Devlet, do rudan do ruya oylaman n bir taraf olur. Ve karar n kendi istedi i yönde ç kmas için, elinden gelen her fleyi yapar. Aynen 12 Eylül deki uygulamada oldu u gibi. Devlet televizyonu TRT ler, Baflbakan, bakanlar, yalanc törenler, Emniyet, valiler, kaymakamlar, Fak- Fuk Fon, K z lay, çevre teflkilat. Aynen bizde oldu u gibi. Üstelik gerçek amaç farkl oldu u için, dünyan n en ahlaks z uygulamas haline dönüflür. Çünkü demokrasi d fl bir uygulamay ne yapal m halk böyle istedi, halk karar verdi ye dönüfltürür. Aynen bizdekinde oldu u gibi. 12 Eylül oylamas nda oldu u gibi. *** Ço umuz, yüzde 42 hay r oyunun da l m n afla yukar biliyoruz. CHP de biliyor. Bizler bu yüzde 42 oyun, hiç de az olmad n da biliyoruz. MHP nin yüzde 16 oyunun en az ndan inin neden evet verdi ini, neden evet e kayd n da biliyoruz. Hepsini tart flaca z da... Ama her fleyin bafl nda da 12 Eylül halkoylamas n n bir referandum olmad n, e er referandum oldu unda srar edenler varsa da bunun gayrimeflru bir referandum uygulamas oldu unu da biliyoruz. Neden mi? Gerçek bir referandumu, gayrimeflru bir referandum taklidinden ay ran 4 nokta oldu unu söylemifltim;amac, haz rlan fl biçimi, uygulama biçimi ve içeri i. Birinci unsurdan söz etmifltim. Halkoylamas n n referandum olup olmad n belirleyen ikinci nokta ise haz rlan fl usulüdür. Baflta ne demifltik? Referandum, belirli yol ayr mlar nda, önemli kararlar n al nmas durumunda, halka ne düflündü ünü, ne istedi ini sormak, do rudan karar n vermesini sa lamak için kullan lan bir yöntemdir. Böylece halk, Meclis arac l ile de il, temsili organlar arac l ile de il, do rudan do ruya karar n vermifl olur. Oysa 12 Eylül oylamas na bak n. Tamam birbirinden farkl 26 soru. Bir tarafta yarg, di er tarafta sözde haklar. Ve tümüne tek yan t. Aynen 12 Eylül 1982 referandumunda yap ld gibi; hem anayasan n, hem Kenan Evren in oyland gibi. O zaman da halk n neye oy verdi i bilinmemiflti. Aralar ndaki tek fark, o dönem halk n yüzde 92 si evet demiflti, bugün yüzde 58 i evet dedi. Ve neye dedi i bilinmeden. Neye verdi ini bilme olana olmadan. Referandumu taklidinden, demokratik görünümlü ahlaks z uygulamadan ay ran üçüncü fark ise uygulanma biçimidir. Yani halktan bir konuda karar vermesi isteniyor ya, iflte bunun için, gerçek referandumlarda, her iki tarafa da eflit olanaklar verilir. Eflit süre verilir. Eflitlik tan n r. Hem de her alanda, halk n bilgilendirilmesialan nda da propaganda konusunda da. Böylece halk önce evet i dinler, sonra hay r. Tam olarak anlamayabilir. Anlamad m? Bir daha dinler, bir daha dinler, yine dinler. Eflit sürede ve eflit olanaklarla dinler. Ve bilgilenir. Ve bir karara var r. flte bu karar do rudur. Neden öyle karar verdin? diye soramazs n z da. Bunu sormaya hakk n z yoktur. flte bu nedenle bu eflitli in korunmas n da tüm hukuksal ve siyasal kurumlar da hatta medya da sa lamakla yükümlüdür. Ama en çok devlet bu eflitli i korur. Ve zaten gerçek bir demokrasiyi, bask c devletten ay ran en önemli fark da budur. Ve gerçek referandumu, sahte referandumdan, gayrimeflru oylamadan ay ran en önemli fark da budur. fiimdi bir de 12 Eylül 2010 oylamas na bir daha bak n. O gerçek referandumu, sahtesinden ay ran eflitlik kural nas l ifllemifl, bir bakal m. Televizyon yay nlar na bakal m. Acaba her gece en az ndan bir kanalda, hem de b rak n yandafl kanallar, tümünde, bir Bakan ya da Baflbakan ç k p tek tarafl beyin y kam fl m, y kamam fl m? Önemli bir haber kanal n n yöneticisi, iki kez Baflbakan, üç kez de Bakanlar ç kartt için, kendi içlerinden bir arkadafllar, bu kadar ay p deyip, CHP liderini ç kartm fl m, ç kartmam fl m? Hem de aç kça itiraf ederek. Medyas böyle de acaba devletin tüm kurumlar, TRT si, valileri, kaymakamlar, emniyet müdürleri, tüm kurumlar, RTÜK ü nas lm fl 24 25

15 Haydi Lagendijk i bofl verin. Ama Ria Oojmen e bir sorun bakal m. Demokratik ülkelerin bir tekinde, böyle eflit olmayan bir referandum göstersin bakal m. Tek bir örnek. Bir tanecik. Sonra geri kalan konufluruz. Demokrasiyi de konufluruz, hukuk devletini de. acaba? Do rudan taraf tutmufllar m, tutmam fllar m? Sürüyle örne i görülmüfl mü, görülmemifl mi? Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, pankart bekçili i yapm fl m, yapmam fl m? Eskiflehir Valisi, tüm memurlar, Baflbakan n mitingine zorla göndermifl mi, göndermemifl mi? Ankara Belediyesi kiflilik iftar verip, Baflbakan kat l p, da t lan yemeklerim üstünde evet 26 yazd r lm fl m, yazd r lmam fl m? Hem de yasak oldu unu bile bile! Eyüp Savc s bile, televizyonda tek tarafl propaganda yapm fl m, yapmam fl m? Tüm bunlar düzeltmekle yükümlü, halkoylamas n n, gerçek bir referandum olmas n sa lamakla, dürüstlü ü, eflitli i korumakla yetkili Yüksek Seçim Kurulu, nedenini bilemem korku mu, boflvermifllik mi ama yasan n aç kça ihlal edildi ini görerek, bile bile, tüm bu olanlar görmezden gelmifl mi, gelmemifl mi? Ve yetkisini kullan r gibi yapm fl m, yapmam fl m? Dedi im gibi her fleyi tart flaca z. Ama her fleyden önce, bu oylaman n gerçek bir referandum olmad n bilelim bir kere. Ve gelin baz lar na soral m ve yan t isteyelim. AB temsilcilerinden baz lar, örne in Lagendijk ya da Ria Oojmen, uygulamay çok be enmifller ya! Haydi Lagendijk i bofl verin. Ama Ria Oojmen e bir sorun bakal m. Demokratik ülkelerin bir tekinde, böyle eflit olmayan bir referandum göstersin bakal m. Tek bir örnek. Bir tanecik. Sonra geri kalan konufluruz. Demokrasiyi de konufluruz, hukuk devletini de. Adaletin olmad yerde ahlaktan bahsedilemez. Eflatun Bugün 13 Eylül 2010 Pazartesi. Referandum yap ld ve sonuçlar al nd. Bu yaz y sonuçlar bilmeden, cumartesi sabah yaz yorum. ki seçenekten birisi kazanm fl olacak: Evet ya da Hay r. Her iki sonuç da kendi yandafllar na ö retecek mi. Kan m, ne yaz k ki olumsuz olacak. E er evet kazan rsa, siyasal iktidar, yapt her fleyin onayland yan lg s na düflecek ve durumu kavrayamayacak. Erdal Atabek in Tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde Yay nlanan Yaz s 2000 li Y llarda Ö renme Yetersizli i... Ö renme yetersizli i temel sorunumuzdur. Bu sorun bir hastal ktan kaynaklanm yor. Zihinsel tembellik, düflünmeyi ö renmemifl olmak, kal pyarg lar al flkanl, sorumluluk almay sevmemek bir araya gelince ortaya ç k yor. Evet kazan rsa, Hay r diyenler de durumun art k umutsuz oldu u yan lg s na düflecek. E er Hay r kazan rsa, siyasal iktidar ve yandafllar tutumlar n daha da önyarg l sürdürmeye çal flacaklar. Hay r kazananlar ise kendilerini art k iktidara gelmifl sanacaklar ki bu da yan lg lar n en büyü ü olacak. Çünkü, toplumdaki ö renme yetersizli i sadece bir kesimin sorunu de il, bütün toplumun ortak sorunu. Ö renme yetersizli i. Kendi yetersizli ini fark etmeyen yanl fl bir özgüven. 27

16 Duruma nesnel bakamamaktan kaynaklanan bir körlük. Önyarg lara kap lmaya haz r bir zihinsel tembellik. Her fleyde baflkas n suçlamaya haz r bir sorumluluk almama hastal. Kendi ç kar n kollamaya dönük bir kurnaz ç karc l k. flte bu durum bütün toplumsal geliflmemizi baltal yor. fiu s navlardaki kopya rezaletine bak n z. Bu durumu göreceksiniz. Uzun vadeli çal flma yerine k sa vadeli kurnazl k. Baflkalar n n hakk m? Beni kim düflünüyor ki? Namussuzluk mu? Kim yapm yor ki? Sorumsuzluk mu? Neden hep benim derdim olsun ki? Yalanc l k m? Herkesin yalan söyledi i yerde mi soruyorsun? Sahtekârl k m? Gemisini kurtaran kaptan devrinde mi? Geriye ne kal yor o zaman? Namuslunun aptall. Hile yapmayan n kay plar. Baflkas n düflünenin sefaleti. Ö renme yetersizli i. Ö renmeyi ö rendi imiz zaman nelerin yap labilece ini ise Ulusal Basketbol tak m m z ortaya koyuyor. Ak ll savunma, h zl hücum, rakibe göre strateji ve taktik. Koçlar baflar l, tak m baflar l. 28 Baflkalar n n hakk m? Beni kim düflünüyor ki? Namussuzluk mu? Kim yapm yor ki? Sorumsuzluk mu? Neden hep benim derdim olsun ki? Yalanc l k m? Herkesin yalan söyledi i yerde mi soruyorsun? Sahtekârl k m? Gemisini kurtaran kaptan devrinde mi? Geriye ne kal yor o zaman? Namuslunun aptall... Ama toplum bu baflar y anlamaktan çok zafer sevincini yaflamay ye liyor. Kazan rsak yaflas n, kaybedersek kahrolsun aras nda bir gelgit. Ne nas l kazand n biliyorsun, ne neden kaybetti ini anl yorsun. Coflku ile kahrolma aras nda yaflanan olaylar. Ö renme yetersizli i. Ya aslanlar kabar fl ya b rak bunlar çöküflü. Ak ldan uzak duygusal çalkant lar. Sporun böyle. E itimin böyle. Politikan böyle. Sa l n böyle. Sonu ne mi olacak? Onu da görece iz. Ö renmenin bedeli var. Ödeyecek ve ö reneceksin... HHer akflam bask bafllad nda, bu köhne makine önce aks r p t ks racak, sonra kuvvetlice öksürüp da lacak san r, filmlerde gördü üm, büyük tirajl Amerikan gazetelerinin rotatiflerini k skan rd m. Ama bizim emektar rotatif, o lum Devrim için bir teknoloji harikas olman n da ötesinde, sanki bir mucize gibiydi. Gazeteye her götürdü ümde (biraz da makineyi görmek için gelirdi) merdivenlerin bafl ndaki cam n önünde durur, uzun uzun makineyi seyrederdi, hele bask bafllam flsa, keyfine diyecek olmazd. O ilk y llarda, benim de en sevdi im, Ali Sirmen in 19 Eylül 2010 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi nde Yay nlanan Yaz s Gel de Yazma Ali Bey den Bak Bunu Yaz Ali! ye Mesle e, 45 y l önce Akflam gazetesinde bafllad m. O zamanlar köflesinde bir efli daha olmayan Cemal Nadir in çizdi i Amca Bey karikatürü de bulunan tabela çak l, Cemal Nadir Sokak ta küçük ahflap bir köflkte, pestenkerani bir rotatatifte bas l rd gazete. etkilendi im ise taze bas lm fl akflam bask lar n kollar n n alt na s k flt r p, çeflitli semtlerde satan çocuklard. O zamanlar müvezzii denen seyyar sat c çocuklar, Yaz yooor, yaz yoor, Akflam gazetesi, kar s n do rayan marangozu yaz yooor!.. diye ba rarak sokaklarda gazete satarlard. Bu çocuklar, gazetenin bas m saatinde gelirler, eski kona n kap s nda, giriflinde toplan rlar, gazeteleri beklerlerdi. O, tuttu unda kara mürekkebi eline bulaflan makineden yeni ç kt için s cak, taze pide gibi hofl kokusu 29

17 olan gazetelerin kokusuna bay l rd m. *** Çocuklar, gazete önünde toplanmaya bafllad nda, biz yazarlar, muhabirler, sekreterler, ç k fl vaktimiz geldi inden, g c rdayan ahflap merdivenlerden inerken genellikle birbirimizle konuflur, ya bir maç anlat r, ya bir olay tart fl r ya da bir d fl politika konusunu yorumlar, onlar n fark na bile varmazd k y l falan olmal yd, bir gün çocuklar, bütün gerçekli iyle gözüme çarp verdi. O lum Devrim den bir bilemedin iki yafl falan büyüktüler ve umutla gazete bekliyorlard. Gazete bizim gibi onlar n da ekmek paras yd. Ama onlar ne mihnetle kaç kurufl kazan yorlard ve hayata çocukluklar n yaflamadan bafll yorlard O günlerin unutamad m tiplerinden biri de Gel de Yazma Ali Bey di. Gel de Yazma Ali Bey cüceden biraz uzunca, kavruk kalm fl, getir götür ifllerine bakan bir emektard ; eskili inden dolay, kendisinden pek iri yar olmayan Malik Yolaç n fiyakal eski paltosunu giyerdi. Bir de nereden alm flsa bir sar bas n kart edinmiflti. Anlat ld nda göre otobüse veya tramvaya bindi inde (o zamanlar ço unluk bunlarla yolculuk ederdi) kalantor paltosuyla, bilet soran biletçiye bas n diye herkesin dikkatini çekecek flekilde yan t verir, sonra da büyük gazeteci edas yla, 30 söylenerek, aksakl klar elefltirir ve her defas nda mutlaka flöyle bitirirdi: Bir de hep yaz yorsun, yazma diyorlar. Bunlar olurken yaz lmaz m? Gel de yazma! Bu yüzden ad Gel de Yazma Ali Bey e ç km flt. *** O O dönem bir aral k Akflam da çal flm fl olan Melih Cevdet Anday, yaz n m z n önemli yap tlar ndan biri olan Gizli Emir de, gazeteden tan d Gel de Yazma Ali Bey i öyküsü ile birlikte, romana dahil etmiflti. Evet, gazetecili e bafllang ç y llar m n renkli simalar ndan biriydi Gel de Yazma Ali Bey Aradan k rk küsur y l geçti, Gel de Yazma Ali Bey maziye kar flt. Art k Ali Bey deyince akl ma, eflim Mine nin s k s k, Bak bunu mutlaka yaz Ali! diye uyard ben geliyorum. Gazete yazarlar n n ço unun yazg s bu galiba, efli dostu, çolu u çocu u soruyor hep: Bunu neden yazm yorsun? fiunu yazsana! Bak bunu mutlaka yaz! Do rusu bunlar flikâyet için anlatm yorum. Nihayet onlar da kamuoyu, okuyucu; bizim iflte de müflteri velinimet oldu una göre, okurun iste ine uyacaks n. O da hep kendi düflüncesini, öfkesini, temennisini dile getirmeni istiyor. Televizyon programlar na kat ld ktan sonra eve döndü ümde Mine nin tepkilerini ölçerdim, hep nas ld? diye. Kimi zaman iyi, nadiren çok iyi, der, genelde de dudak büker. O ahvalde dudak bükmekle yetinmez, bir de söylenir: fiunu eksik söyledin! Bilmem kime cevap vermedin! O öyle mi söylenir! Bunu niye anlatmad n? Sonunda anlad m ki, Mine nin ölçüsü, kendi istediklerini söylemifl Afla daki cümleler, Yakup Kadri Karaosmano lu'nun 1932 y l nda yazd "Yaban" Roman 'ndan al nt d r. ( letiflim yay nlar syf:135,136,137) NE DE fim fi DERS N Z? olup olmamam. Art k programda iyiydin dendi inde fazla kas lm yorum. Kendi kendime flunu m r ldan yorum yaln zca: Fazla böbürlenme Bunu mutlaka yaz Ali Bey! yi konufltu un için de il, istediklerini söyledi in için be eniyorlar. Bu ülkede, temiz yürekli, duygulu ve candan insanlar vard. Zenginin kap s fakire aç k ve gurbet yollar, sonunda mutlaka bir s cak yurda ulafl kt. Orada bütün kad nlar ana, bütün k zlar kardefl ve bütün çocuklar evlatt. Oran n tafl arkadafl, yoksullu un derecesi bence malumdu. fiimdi ne görüyorum? Anadolu... Düflmana ak l ö reten müftülerin, düflmana yol gösteren köy a alar n n, her gelen gas pla bir olup komflusunun mal n talan eden kasaba eflraf n n, asker kaça n koynunda saklayan zinac kad nlar n,firengiden burnu çökmüfl sahte sofular n, cami avlusunda o lan kovalayan softalar n türedi i yer buras - d r. Burada, b y klar n makasla k rpt diye nice fikir ve ümit dolu Türk gencinin kafas tafl alt nda ezildi. Burada, yüzü düflmana dönük, nice vatan mücahitleri savunduklar kimselerin eliyle arkadan vuruldu. Burada milli timsalin,milli ba ms zl k sembolünün yolu kaç defa oturdu u flehrin etraf isyan silahlar yla çevrildi. Bunun nedeni, Türk ayd n, gene sensin! Bu viran ülke ve yoksul insan kitlesi için ne yapt n? Y llarca,yüzy llarca onun kan n emdikten ve onu bir posa halinde kat toprak üstüne att ktan sonra,flimdi de gelip ondan tiksinmek hakk n kendinde buluyorsun. Anadolu halk n n bir ruhu vard, nüfuz edemedin. Bir kafas vard ; ayd nlatamad n. Bir vücudu vard ; besleyemedin. Üstünde yaflad bir toprak vard! flletemedin. Onu hayvani duygular n, cehaletin, yoksullu un ve k tl n elinde b rakt n. O, kat toprakla kuru gö ün aras nda bir yabani ot gibi bitti. fiimdi elinde orak,buraya hasada gelmiflsin. Ne ektin ki, ne biçeceksin? Bu s rganlar, bu kuru dikenleri mi? Tabii ayaklar na batacak. flte her yan n yar lm fl bir halde kan yor ve sen, ac dan yüzünü buruflturuyorsun. Öfkeden yumruklar n s k yorsun. Sana st rap veren bu fley,senin kendi eserindir, senin kendi eserindir... 31

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde

Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 OCAK 2014 192297 SAYI: 2014 / 01 F YATI: 4 TL Türkiye, lk karaci er naklinin 25 inci y l n dünyan n ünlü uzmanlar ile kutlad Sh:5 Cengiz Özak nc : 380 dilin konufluldu

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Nisan 2009 314 0 888 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

122 Ölüm e Yetmedi! BEDENİYLE DİRENEN HALK

122 Ölüm e Yetmedi! BEDENİYLE DİRENEN HALK BEDENİYLE DİRENEN HALK www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 80 26 Kas m 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com 122 Ölüm e Yetmedi! Canl kalkanlar siyonist katliamc lar durdurdu... Filistin halk

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li)

ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/12 say 80 2.25 YTL(KDV li) aral k 2008 devrimin fliir ç l : mayakovski. abdi ipekçi nin kollar TAYAD l lar bir kez daha kucaklad. edebiyat m z n ayd n l k yüzü

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik

TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S. Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik TÜRK YE MUSIK ESER SAH PLER MESLEK B RL DERG S nisan - may s 2009 say : 12 Seçim fiark lar Üç Vakte Kadar Müzik Bedava m? çerik Dijital, Hukuk Statik Sinan Akç l ve Düm Tek Tek fieref Tafll ova Yasemin

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı