KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (2008)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (2008)"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI ()

2 İ Ç İ N D E K İ L E R I GENEL BİLGİLER. 1 A MİSYON ve VİZYON. 1 B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ) Tarihçe.. 1 2) Mevzuat. 1 3) Teşkilat Yapısı. 2 4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5 5) Bilişim Sistemi.. 5 C İNSAN KAYNAKLARI ve FİZİKİ KAYNAKLAR. 6 1) İnsan Kaynakları.. 6 2) Fiziki Kaynaklar 9 D TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER.. 10 E FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 11 F DİĞER HUSUSLAR ) Üniversite Yönetimi. 12 2) Akademik Birimler 13 3) Fakülte ve Yüksekokullara Göre Öğr.ve Öğrt. Elemanı Sayıları. 16 4) Öğrenci Faaliyetleri. 17 5) Kütüphane Hizmetleri. 19 6) Üniversitemize Bağlı Araştırma Merkezleri. 21 7) Üniversite Hastanesi II PERFORMANS BİLGİLERİ 21 A STRATEJİK AMAÇ ve LERE İLİŞKİN BİLGİLER 21 B PERFORMANS LERİ TABLOSU C PERFORMANS LERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR. 110 D PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI ve GÜVENİLİRLİĞİ III BÜTÇE BİLGİLERİ.. 110

3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak stratejik planlama çalışmalarına yılı ortasında başlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde mümkün olan en geniş katılım sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak bütün akademik ve idari birimlerin doğrudan katılımıyla üniversitemizin amaç/hedef ve faaliyet öncelikleri belirlenmiştir. Stratejik planlama çalışmalarına bütün birimlerimizden yoğun bilgi girişi olmuştur. Bu çerçevede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak Stratejik Planımız anılan yönetmeliğe uygun olarak - yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlamış olduğumuz stratejik plana tarihinde değerlendirme raporu gönderilmiştir. Değerlendirme raporu doğrultusunda Üniversitemiz stratejik planına son şekli verilmiştir. Stratejik plan çalışmalarıyla paralel bir şekilde sürdürülen yılı performans programı; planda belirlenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır. Üniversitemizdeki faaliyetlerin önceden belirlenen stratejik plana uygun olarak yerine getirilmesi ve yıllık olarak izlenip değerlendirilmesi eğitimde kaliteyi artıracağı bilinciyle; üniversitemizin mali yılı performans programının hazırlanmasındaki gayret ve emeklerinden dolayı tüm üniversitemiz yöneticileri, çalışanları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teşekkür eder; bu programın üniversitemizin yılı performans hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim. Prof. Dr. A.Nafi BAYTORUN Rektör

4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () I - GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON Misyon Atatürkçü düşünce ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik cumhuriyetimize ödünsüz bağlı, bunları çok iyi özümsemiş, çağdaş, üretken nesiller yetiştirmenin yanı sıra demokratik, katılımcı, özgür ve evrensel bir üniversite olarak, yöremiz, bölgemiz, ülkemiz ve dünyamız için bilime ve eğitime katkıda bulunacak, insanlığın refahı ve mutluluğu için bilgi üretecek, çağdaş eğitim ortamları yaratacak ve hepsinden daha önemlisi; üretilen bilgi ve teknolojiyi toplumun menfaatine sunan, araştıran, sorgulayan ve kendisiyle barışık, genç, dinamik, çalışkan, çağdaş ve ülkesini her şeyin üzerinde tutan gençler yetiştirmektir. Vizyon Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji, kültür hayatına katkıda bulunarak; üniversite-sanayi-toplum işbirliğini gerçekleştirmek ve çağdaş bir üniversite olmaktır. B İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Tarihçe Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri gereğince; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek için tarihli 2547 sayılı kanun yürürlüğe konulmuştur. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur öğretim yılında eğitim-öğretime başlayan Üniversitemiz Anayasanın ilgili Maddelerinde belirtilen çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun verdiği yetki çerçevesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 2) Mevzuat Yükseköğretim temel mevzuatı aşağıda belirtilen Kanunlardan oluşmaktadır. A Kanunlar Sayılı Yükseköğretim Kanunu Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, Kanunu Sayılı Türkiye de Öğretim Gören Yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Kanunu 1

5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu B - Kanun Hükmünde Kararnameler 1-78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim elemanlarının kadroları hak. KHK Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hak. KHK Ayrıca yukarıda belirtilen kanunlara dayanılarak ilgili yönetmeliklerde yayımlanmıştır. 3) Teşkilat Yapısı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Üniversitenin yönetim organları Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Rektör, profesör unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır. Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak işlev görmektedir. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organları aşağıdaki gibidir; Fakülte organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan oluşur. Enstitü organları; Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulundan oluşur. Yüksekokul organları; Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dalı ve bilim dalı olarak yapılanır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 28/03/1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında 9 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve 10 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. İdari yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve daire başkanlıkları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır. Her fakülte dekanına bağlı ve fakülte idari yönetim örgütünün başında fakülte sekreteri, enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Üniversitemizin akademik organizasyon yapısı Şekil 1 de, idari yapısı ise Şekil 2 de gösterilmiştir. 2

6 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURULUŞ ŞEMASI Rektör Senato Yönetim Kurulu Rektör Yardımcıları Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Bölümler Arş. ve Uyg.Merkezleri Arş.ve Uyg. Hastanesi -Eğitim Fakültesi -Fen-Edb.Fak. -Güzel San.Fak. -İkt.ve İd.Bil.Fak. -İlahiyat Fak. -Müh.Mim.Fak. -Orman Fak. -Tıp Fakültesi -Ziraat Fak. -Fen Bilimleri -Sosyal Bilimler -Sağlık Bilimleri -Beden Eğt.ve Spor YO -Sağlık Y.O. -Afşin MYO -Andırın MYO -Elbistan MYO -Göksun MYO -İslahiye MYO -K.Maraş MYO -Sağ.Hiz. MYO -Pazarcık MYO -Yabancı Diller -Türk Dili -Güzel Sanatlar -Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi -Enformatik -Beden Eğt.ve Spor -Atatürk İlk.İnk.Tarihi -Bilgisayar Arş.ve Uyg. -Çevre Sor.Arş. -K.Maraş Yöresi Kültür Değerleri -Sürekli Eğitim -Stratejik Arş.ve Uyg. -Sert Kabuklu Meyveler -Tarımsal Yayım -Kadını Güçlendirme -Rehberlik ve Psikolojik Danışma Şekil 1 : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Kuruluş Şeması 3

7 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ KURULUŞ ŞEMASI Rektör Rektör Yardımcıları İç Denetçiler Hastane Başhekimliği Döner Sermaye İşl. Müdürlüğü Dış İlişkiler Birim Bşk.lığı (AB Ofisi) Bilimsel Arş. Proj. Yön. Bir. Genel Sekreter Strateji Gel. D. Bşk. İ.M.İ.D. Bşk. Personel D. Bşk. Bilgi İşl. D. Bşk. Kütüphane Dök. D. Bşk. Öğrenci İşl. D. Bşk. Yapı İşl. Tek. D. Bşk. Sağlık Kül. Spor D. Bşk. Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Sivil Savunma Uzm. Fak. Enst. Y.O. ve MYO İd. Teşkilatı Şekil 2: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İdari Kuruluş Şeması 4

8 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () 4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kamu İdareleri, Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen işlemleri malî yönetim ve kontrol sistemlerini kurularak kendileri tarafından yapılması öngörülmüştür. Buna istinaden 1050 sayılı Kanunla kurulmuş olan Bütçe Dairesi Başkanlıkları 5018 sayılı Kanunla kaldırılarak yerine Mali Hizmetler Birimlerinin kurulması hüküm altına alınmıştır. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15. maddesine dayanarak yılında kurulmuştur. Başkanlık, sayılı Resmi Gazetede yayınlanan /9972 karar sayısı ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak iç yapısını oluşturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza 3 adet mali hizmetler uzmanı atanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, İç Kontrol Müdürlüğü, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimden oluşmaktadır. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi yayınlanmış ve 39 harcama birimi harcamalarında ön mali kontrolünü yapmakta ve ödeme aşamasında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mevzuat doğrultusunda muhasebe ve ön mali kontrol denetimini gerçekleştirmektedir. Ayrıca Üniversitemize doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak görev yapan 3 adet iç denetçi ataması yapılmıştır. 5) Bilişim Sistemi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnternet Hizmetleri Telekom ATM şebekesi üzerinden ULAKNET e 16 Mbps hızında yapılan bağlantı ile sürdürülmektedir. Ayrıca Bahçelievler yerleşkesi, Tıp Fakültesi yerleşkesi ve Karacasu yerleşkesi 2 Mbps, Elbistan Meslek Yüksek Okulu 512 Kbps, İslahiye Meslek Yüksek Okulu, 256 Kps Frame-Relay bağlantı ile 5

9 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Avşar yerleşkesindeki KSU.NET omurgasına bağlanmaktadır. Tüm bu yerleşkelerde internet erişimi KSU ana omurgası üzerinden yürütülmektedir. KSU.NET 4 farklı blok C class ip ye sahiptir. Avşar yerleşkesi içerisindeki ağ bağlantıları fiberoptik kablo altyapısı ile sağlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisat Fakültesi Rektörlük binasındaki ana yönlendiriciye ve firewall a oradan da ATM şebekesi üzerinden ULAKNET e bağlanmaktadır. Avşar yerleşkesi Fiber Optik Altyapıya sahip olup; Rektörlük binasında 1 Adet Enterasys N7 Omurga anahtar, 5 Adet Enterasys V2 anahtar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde binasında 1 Adet Enterasys N7 Omurga anahtar, 27 Adet Enterasys V2 anahtar, Fen Edebiyat Fakültesinde binasında 1 Adet Enterasys N7 Omurga anahtar, 2 Adet Enterasys V2 anahtar bulunmaktadır. Ağ Sisteminin güvenliği için freebsd işletim sistemi üzerinde ipfilter, ipw, snort gibi yazılımlar kullanılmaktadır. Web, , Otomasyon sistemlerine ait çeşitli kapasitedeki 8 sunucu Avşar yerleşkesindeki sunucu merkezinde bulunmaktadır. Öğrenci laboratuarlarında ise ince istemci bilgisayarlar, terminal sunucu üzerinden hizmet vermektedir. Ziraat Fakültesinde 40 adet ince istemci 2 adet terminal sunucu, iktisadi ve idari bilimler fakültesinde 80 adet ince istemci ve 2 adet terminal sunucu, mühendislik fakültesinde 40 adet ince istemci 1 adet terminal sunucu, fen edebiyat fakültesinde 80 adet ince istemci ve 2 adet terminal sunucu kullanılmaktadır. Ayrıca meslek yüksek okullarında da terminal sunucular üzerinde çalışan ince istemcili bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. C İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR 1) İnsan Kaynakları Her geçen gün büyüyerek gelişen Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi de kurumumuzun başarısını etkileyen önemli faktörlerden biridir. Özellikle son yıllarda uluslar arası rekabet ve teknoloji alanında meydana gelen yenilikler nitelikli personel gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir. Üniversitemiz stratejik amaçlarına ulaşabilmek için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde organize etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilip bu alanlarda yükselmelerine olanak sağlanmaktadır. Üniversitemiz çalışanlarının hareket alanını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışı benimsemiştir. Belli dönemlerde çalışanlara ve öğrencilerimize yönelik yapılan memnuniyet anketleri ile daha uygun ve daha verimli çalışma ortamları oluşturulmaya çalışılmaktadır. Çalışanlarımızın bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için sık sık eğitimler ve seminerler verilmektedir. Ayrıca çalışanlar için uygun çalışma ortamı, yükselme imkanı, yöneticilerle iletişim ve bütçe gibi konularda gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Çünkü; çalışanlarımıza kurum kimliğini ve kültürünü aşılamak Üniversitemizin önde gelen hedeflerindendir. Üniversitemizde 753 akademik ve 582 idari personel olmak üzere toplam çalışan bulunmaktadır. Mevcut durumda akademik personel kadrolarının % 69,39 u, idari personel kadrolarının ise % 63 ü doludur. Personel ile ilgili tablolar aşağıda verilmiştir. Tablo 1: Üniversitemiz Akademik Personeline ait Kadın / Erkek Oranları Kadın Erkek Toplam Kişi Sayısı Yüzde Oranı 22,70 77,

10 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Tablo 2: Üniversitemiz İdari Personeline ait Kadın / Erkek Oranları Kadın Erkek Toplam Kişi Sayısı Yüzde Oranı 26,68 73, İdari personelin eğitim durumları incelendiğinde % 63,14 i üniversite eğitimi almış olduğu görülmektedir. Tablo 3: Üniversitemiz İdari Personeline ait Öğrenim Durumu Kişi Sayısı Yüzde Oranı İlkokul Ortaokul Lise ve Dengi Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam ,88 4,24 31,80 29,33 31,27 2,31 0, Tablo 4: Akademik Personel Dağılımı BİRİMLER PROF DOÇENT YRD.DOÇ ÖĞR.GÖR. OKUTMAN ARŞ.GÖR. UZMAN TOPLAM REKTÖRLÜK ZİRAAT FAK ORMAN FAK İ.İ.B.F FEN-ED.FAK TIP FAK MÜH.MİM.FAK İLAHİYAT FAK EĞİTİM FAK GÜZEL SAN.FAK. 1 1 ELBİSTAN MYO K.MARAŞ MYO GÖKSUN MYO İSLAHİYE MYO AFŞİN MYO ANDIRIN MYO PAZARCIK MYO SAĞ.HİZ.MYO 1 1 SAĞLIK YÜKSEK OK 7 7 BED.EĞT.ve S.Y.O FEN BİL.ENS SOS.BİL.ENS. 5 5 YABANCI UY.PER GENEL TOPLAM

11 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Tablo 5: İdari Personel Kadrolarının Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı SINIFI TOPLAM GİH AHS DHS SHS THS YHS TOPLAM Tablo 6: Fiilen Dolu Olan İdari Personel Kadrolarının Birimlere ve Kadro Derecelerine Göre Dağılımı BİRİMLER Toplam GENEL SEKRETERLİK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİ G. DAİ. BŞK PERSONEL DAİ. BŞK YAPI İŞL.TEK.DAİ.BŞK BİLGİ İŞLEM DAİ. BŞK ÖĞR. İŞL. DAİ. BŞK SAĞLIK KÜLT. DAİ. BŞK İDARİ MALİ İŞL. DAİ. BŞK KÜT. DOK. DAİ. BŞK SİVİL SAVUNMA UZM. 1 1 FEN EDEB. FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAK. 1 1 İKT.İDARİ BİLİMLER FAK ORMAN FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ K.S.Ü. HASTANESİ MÜH. MİMARLIK FAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENS SOSYAL BİLİMLER ENS SAĞLIK BİLİMLERİ ENS. 1 1 SAĞLIK YÜKSEKOKULU 0 B.E.S.Y.O K.M.M.Y.O SAĞ. HİZ. M.Y.O ELBİSTAN M.Y.O AFŞİN M.Y.O GÖKSUN M.Y.O ANDIRIN M.Y.O PAZARCIK M.Y.O ISLAHİYE M.Y.O DÖNER SERMAYE

12 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () GENEL TOPLAM Sonuç olarak, Üniversitemizin amaçlarını gerçekleştirebilmesi için mevcut insan kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanması gerekmektedir. Bu durumda; insan kaynaklarının planlaması, geliştirilmesi, motivasyonu, performans değerlendirmesi ve ölçümüne yönelik olarak yapılacak daha ileri analiz ve çalışmalarla mümkün olabilecektir. 2) Fiziki Kaynaklar Üniversitemizin K.Maraş şehir merkezinde, Bahçelievler, Karacasu, Tıp Fakültesi, Avşar ve Aksu yerleşkeleri bulunmaktadır. Üniversitemizin Avşar yerleşkesi, Sır barajı ile sınırı olan ve Kayseri yolunun 10. kilometresinde bulunan Avşar bölgesinde inşa dilmektedir. Bu arazi üzerinde Rektörlük ve Mediko-Sosyal inşaatları tamamlanmış olup, Fen-Edebiyat, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binaları ile alt yapı inşaatları büyük bir hızla sürdürülmektedir. Üniversitemiz Rektörlüğünün de bulunduğu Avşar yerleşkesinde Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Avşar yerleşke alanında kamulaştırma hedefi dekardır. Bu arazinin bugüne kadar dekarının kamulaştırılması tamamlanmıştır. Ayrıca, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği olarak Ayaklıcaoluk Köyü nde bulunan 450 dekarlık alan kamulaştırılmış olup, araştırma ve uygulama çalışmaları devam etmektedir. Şehir merkezindeki Bahçelievler yerleşkesinde Güzel Sanatlar Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Orman Fakültesi ile Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu yer almaktadır. Gaziantep yolu üzerinde şehir merkezine 12 km. uzaklıkta 961 dekarlık bir araziye sahip olan Karacasu yerleşkesinde İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu, K.Maraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Pazarcık Meslek Yüksekokulu yer almaktadır. Tıp Fakültesi yerleşkesinde Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sağlık Yüksekokulu yer almaktadır. Elbistan, Göksun, İslahiye ve Andırın Meslek Yüksekokullarımız eğitim öğretimlerini kendi ilçelerindeki binalarda sürdürmektedir. Afşin Meslek Yüksekokulu faaliyetlerine, Adana yolu üzerinde Aksu yerleşkesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen binalarda devam etmektedir. Tablo 7: İnşaatı devam eden yıllara sari fiziki alanlar (m2) REKTÖRLÜK, FAKÜLTE İdari Bina Eğitim Alanları Sosyal Alanlar TOP. Üniv. Kampus YÜKSEKOKUL,ENSTİTÜ Alanları Derslik % Lab. % Kantin % Lojm. % Yurt % ALAN Alanı 1 Fen- Ed. Fak.İkm. İnş İkt. ve İdr. Bil.Fak.İkm. İnş aynı alan 3 Rek. ve Med. Sos.İkm.İnş * aynı alan 4 Ziraat Fak.İnş aynı alan 5 Ünv.Arş.ve Uyg.Hast aynı alan 6 Kapalı Spor Sal.İkm. İnş Afşin MYO İnş T O P L A M

13 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Tablo 8: Mevcut fiziki alanlar (m2) Sıra REKTÖRLÜK İdari Bina Eğitim Alanları Sosyal Alanlar Spor Alanları Toplam No ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL Alanları Derslik Lab. Kantin Lojman Yurtlar Sirk.alanı Açık Kapalı Alan 1 Fen- Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi Ziraat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Orman Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi K.Maraş MYO Elbistan MYO Göksun MYO Afşin MYO Andırın MYO İslahiye MYO Pazarcık MYO Sağlık Yüksekokulu K.Maraş Sağlık Hiz. MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimler Enstitüsü Rektörlük Binası Mediko Sosyal Binası Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Üniversite Uyg.Arş.Hastanesi Kalp Hastanesi T O P L A M D TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanan orta vadeli mali planda, kamu yatırım programı çerçevesinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, e- devlet yatırımlarına öncelik verileceği, rekabet gücü yüksek bir ekonomi ve sürdürülebilir bir kalkınma için eğitimin kalitesinin yükseltileceği, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirileceği ve istihdamın edilebilirliğin artırılacağı, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmeyi amaçlayan eğitim politikasının temel alındığı, bu yönde başlatılmış olan yeniden düzenleme çalışmaları her kademede hızlandırılarak sürdürüleceği, eğitimin niteliğinin artırılacağı ve eğitim hizmetinin erişimin yaygınlaştırılacağı ifade edilmektedir. Bu çerçevede; 10

14 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Mesleki eğitimde piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünü yetiştirmek için modüler ve esnek bir sisteme geçiş çalışmaları hızlandırılacak ve farklı kademelerde verilen mesleki eğitim arasında program bütünlüğü sağlanacaktır. Hayat boyu eğitim stratejisi hazırlanacaktır. İş dünyasının talep ettiği nitelikteki işgücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim ile işgücü arasındaki işbirliğini güçlendirecek mekanizmalar oluşturulacaktır. Özellikle eğitimli genç işsizlerin istihdamını sağlamak üzere, uzaktan ve yaygın eğitim imkanları kullanılarak, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi desteklenecektir. Ayrıca, gençlerin işgücü piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilecektir. Bilgi toplumuna dönüşüm süreci ile bölgesel, ulusal ve uluslar arası gelişme ve ihtiyaçlara göre yükseköğretim kurumlarının birim ve programları güncellenecektir. Eğitim Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacak ve etkin hale getirilecektir. Eğitimin her kademesinde fiziki mekan, donanım ve öğretmen ihtiyacı yerleşim yerleri arasındaki farklılıkları azaltacak şekilde giderilecek ve bu konuda yerel idarelerin inisiyatif almaları desteklenecektir. Yüksek öğretim kurumları, idari ve mali özerklikleri sağlanarak ihtisaslaşmayı esas alan rekabetçi bir yapıya kavuşturulacaktır. Yükseköğretim kurumlarının hizmet üreterek kaynak oluşturma faaliyetleri desteklenecek, öğrencilerin eğitimin finansmanına daha fazla katılımı sağlanacaktır. Bilim ve Teknoloji Özel kesim ile üniversiteler ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik destekler artırılacak ve etkinleştirilecektir. Üniversite ve araştırma kurumlarında Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve piyasa talebi doğrultusunda yönlendirilmesi sağlanacaktır. Araştırmacı insan gücü kaynağı nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecek ve özel sektörde araştırmacı istihdamı teşvik edilecektir. Savunma sanayinin yurt dışı bağımlılığını azaltmaya yönelik Ar-Ge destekleri artırılacak, savunma sektörü için geliştirilen teknolojilerin diğer sektörlere, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve KOBİ lere aktarılması sağlanacaktır hükümleri yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Orta Vadeli Mali Plana paralel olarak - dönemini kapsayan Üniversitemiz stratejik planı hazırlanmıştır. E - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde yılı itibariyle, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 8 Meslek Yüksekokulunda ikinci öğretimle birlikte 42 bölüm, Meslek Yüksekokullarında 71 program, Fen Bilimleri Enstitüsünde 21 Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler 11

15 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Enstitüsünde 10 Anabilim Dalı ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere toplam 150 adet bölüm ve program bulunmaktadır. F DİĞER HUSUSLAR 1. Üniversite Yönetimi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye nin diğer üniversitelerinde olduğu gibi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun ana hükümlerine göre yönetilmektedir. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu, önemli yönetim organlarıdır. Tablo 9 : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosu Prof. Dr. Orhan DOĞAN Rektör Yrd. Prof. Dr. Cemal TUNCER Rektör Yrd. Prof. Dr. Ali DOĞAN Fen-Edb. Fak. Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN İ.İ.B.Fak. Dekanı Prof. Dr. M. Nuri BODUR Müh. Mim. Fak. Dekanı Prof. Dr. M. Kemal ATİK İlahiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN Ziraat Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Kemal KIYMIK Müh. Mim. Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. M. Hakkı ALMA Orman Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Semih ÇAĞLAR Güzel San. Fak. Öğrt. Üyesi Doç. Dr. Ömer SÖĞÜT Eğitim Fak. Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bakan Pazarcık MYO Müd. Yrd. Doç. Dr. A. Ökkeş GENÇAY Beden Eğitimi ve Spor YO Müd. Doç. Dr. Nihat Sami ÇETİN Andırın MYO Müd. Yrd. Doç. Dr. Davut ÖZBAĞ Sağlık Yüksek Okulu Müd. Öğrt. Gör Haydar İNCE Elbistan MYO Müd. V. Öğrt. Gör. Nermin TEKİN DEMİRCİ Sağlık Hizmetleri MYO Müd. V. Prof. Dr. A. Nafi BAYTORUN REKTÖR Prof. Dr. Cafer MART Rektör Yrd. Prof. Dr. Ercan EFE Ziraat Fak. Dekanı Prof. Dr. Orhan ERDAŞ Orman Fak. Dekanı Prof. Dr. İlhami Taner KALE Tıp Fak. Dekanı Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKÖNDER Eğitim Fak. Dekanı Prof. Şahin ÖZYÜKSEL Güzel Sanatlar Fak. Dekanı Doç. Dr. Haluk ALKAN Sos. Bil. Enst. Müd. Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Fen Bil. Enst. Müd. Prof. Dr. Cengiz BAHADIROĞLU Fen-Edb. Fak. Öğrt. Üyesi Doç Dr. Muhsin KAR İ.İ.B.Fak. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsnü Ezber BODUR İlahiyat Fak. Öğrt. Üyesi Prof. Dr. Yakup GÜMÜŞALAN Tıp Fak. Öğrt. Üyesi Prof.Dr. Hasan DEĞİRMENCİ Göksun MYO Müd. Prof. Dr. Durmuş ÖZTÜRK Kahramanmaraş MYO Müd. Doç. Dr. Selçuk İNAÇ İslâhiye MYO Müd. Yrd. Doç. Dr. Hatip TOK Afşin MYO Müd. Doç. Dr. Metin KILIÇ Sağlık Bil.Enst.Müdürü 12

16 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () 2. Akademik Birimler a) Fakülteler KSÜ bünyesinde dokuz fakülte bulunmaktadır. Fakülteler ve bölümleri Tablo 10 de sıralanmıştır. Tablo 10 : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlı Fakülteler ve Bölümleri FAKÜLTE EĞİTİM FEN EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER İLAHİYAT MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ORMAN TIP ZİRAAT BÖLÜMLER I. Öğretim II. Öğretim Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Bilimleri İlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Biyoloji Biyoloji Coğrafya Coğrafya Fizik Fizik Kimya Kimya Matematik Matematik Tarih Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı İktisat İşletme Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Felsefe ve Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatları Temel İslam Bilimleri Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Müh. İnşaat Mühendisliği Jeoloji Müh. Makine Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Cerrahi Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Gıda Mühendisliği Tarım Ekonomisi Tarla Bitkileri Tarım Makineleri Tarımsal Yapılar ve Sulama Toprak Zootekni İktisat İşletme Kamu Yönetimi Elektrik-Elektronik Müh. Tekstil Mühendisliği 13

17 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () b) Yüksekokullar KSÜ bünyesinde iki yüksekokul bulunmaktadır. Yüksekokullar ve bölümleri Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 11: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlı Yüksekokullar ve Bölümleri YÜKSEKOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER I. Öğretim II. Öğretim Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Spor Yöneticiliği Ebelik Hemşirelik c) Meslek Yüksekokulları KSÜ bünyesinde 8 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. Yüksekokullar ve bölümleri Tablo 12 de verilmiştir. Tablo 12: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlı Meslek Yüksekokulları ve Bölümleri MESLEK PROGRAMLAR YÜKSEKOKULU I. Öğretim II. Öğretim Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik AFŞİN Elektrik Elektrik Endüstriyel Elektronik İşletme İşletme Muhasebe Muhasebe Pazarlama Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. ANDIRIN Fidan Yetiştirme Mobilya ve Dekorasyon Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik Elektrik Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik İnşaat ELBİSTAN İşletme İşletme Makine Makine Muhasebe Muhasebe Otomotiv Termik Santral Makineleri Termik Santral Makineleri Termik Santrallerde Enerji Üret. Termik Santrallerde Enerji Üret. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. Bilgisayar Teknolojileri ve Prog. GÖKSUN İşletme İşletme Muhasebe Muhasebe Bağcılık 14

18 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () İSLÂHİYE İşletme Muhasebe Bilgisayar Tekn. ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Doğalgaz ve Boru Hatları Tek Elektrik K.MARAŞ Endüstriyel Elektronik İklimlendirme-Soğutma İnşaat İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Pazarlama Tekstil Bilgisayar Tekn. ve Prog. Endüstri Bitk. Yetiş. ve Değer. PAZARCIK İşletme Muhasebe Pazarlama Hemşirelik SAĞLIK Tıbbi Dokümantasyon ve Sek. HİZMETLERİ Tıbbi Laboratuvar *Meslek Lisesi çıkışlılar için açılan program İşletme Muhasebe Bilgisayar Tekn. ve Prog. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Elektrik El Sanatları* Endüstriyel Elektronik İşletme Makine Muhasebe Otomotiv Pazarlama Tekstil d) Enstitüler KSÜ bünyesinde yer alan enstitülerden Fen Bilimleri Enstitüsü nde 21 Anabilim dalı nda Yüksek Lisans, 7 Anabilim Dalı nda Doktora eğitimi; Sosyal Bilimler Enstitüsü nde 10 Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans, 1 Anabilimde dalında doktora eğitimi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü nde 380, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ise 350 öğrenci olmak üzere toplam 730 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir. Enstitüler ve Anabilim Dalları Tablo 13 de verilmiştir. Tablo 13: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ne Bağlı Enstitüler ve Anabilim Dalları ENSTİTÜ FEN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fizik Fizik İnşaat Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Matematik Orman Endüstri Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Orman Mühendisliği Pamuk Eksperliği Su Ürünleri Tarım Ekonomisi Tarım Makineleri Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Tarla Bitkileri 15

19 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () SAĞLIK BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER Tekstil Mühendisliği Toprak Zootekni Beden Eğitimi ve Spor Coğrafya Eğitim Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri İktisat İşletme Kamu Yönetimi Tarih Temel İslam Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Zootekni 3. Fakülte ve Yüksekokullara Göre Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının akademik birimlere göre dağılımı Tablo 14 de verilmiştir. Tablo 14: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi nde öğretim elemanı ve öğrencilerin akademik birimlere göre dağılımı FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ ÖĞRENCİ SAYISI MESLEK YÜKSEKOKULU I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI FAKÜLTELER EĞİTİM FEN-EDEBİYAT İKT. VE İD.BİLİMLER İLAHİYAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK ORMAN TIP ZİRAAT GÜZEL SANATLAR 1 YÜKSEKOKULLAR BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULLARI AFŞİN ANDIRIN ELBİSTAN GÖKSUN İSLAHİYE KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK SAĞLIK HİZMETLERİ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİM, ENSTİTÜ YABANCI UYRUKLU PER 4 16

20 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () TOPLAM Üniversitemiz, çok kısa bir süre içerisinde akademik birimlerinde güçlü sayılabilecek bir akademik kadroya kavuşmuştur. Üniversitenin tüm akademik birimlerinde 38 profesör, 70 doçent, 177 yardımcı doçent, 191 öğretim görevlisi, 68 okutman, 187 araştırma görevlisi, 22 uzman olmak üzere toplam 753 akademik ve çeşitli birimlerde toplam 582 idari personel görev yapmaktadır. eğitim-öğretim yılında KSÜ nün değişik akademik birimlerinde toplam öğrenci öğrenimlerini sürdürmektedir. Ders veren öğretim elemanı başına düşen ortalama öğrenci sayısı 18 olup bu değer dünyada standart olarak kabul edilen değerleri civarındadır. 4. Öğrenci Faaliyetleri a) Öğrencilere Sunulan Hizmetler KSÜ, öğrencilerine barınma, beslenme, sağlık, kültürel ve sportif alanlarda hizmetler sunmaktadır. KSÜ ye bağlı İslâhiye Meslek Yüksekokulunda 200 ve Göksun Meslek Yüksekokulunda 180 kapasiteli öğrenci yurtları bulunmaktadır. Kahramanmaraş il merkezindeki öğrenciler Karacasu Yerleşkesinde bulunan 1500 yatak kapasiteli Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan yararlanmaktadır. Üniversitenin Kahramanmaraş merkezde bulunan yerleşkelerinde öğrenci ve personele yönelik beslenme hizmetleri 6 yerde 11 farklı salonda (Bahçelievler Yerleşkesi yemekhaneleri, Afşin Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Yemekhanesi, Sağlık Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi, Avşar Yerleşkesi yemekhaneleri, Karacasu Yerleşkesi öğrenci yemekhanesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu öğrenci yemekhanesi) sunulmaktadır. Göksun, Andırın, İslâhiye, Elbistan İlçelerinde bulunan Meslek Yüksekokullarında Kredi Yurtlar Kurumu olmadığından akşam yemeği öğrencilere Yüksekokul yemekhanelerinde verilmektedir. Mediko Sosyal Merkezinde üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Ayrıca, Diş ünitesinde 3 ünit sistem ile hastalara diş sağlığı hizmeti verilmektedir. Üniversite öğrencilerinin boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla gerekli ortamı hazırlamak, doğru yönlendirilmelerini sağlamak, yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmak, yaptıkları çalışmaları sergilemek, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri organize etmek amacıyla Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığınca çok sayıda etkinlikler düzenlenmektedir. Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığınca öğrenci ve personelin kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri mekanlar oluşturulmakta, kültürel faaliyetler organize edilmekte ve bu faaliyetlerle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Kahramanmaraş il merkezinde bulunan üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini sağlamak amacıyla aşağıdaki tesisler öğrencilerin hizmetine sunulmuştur: Kapalı Spor Salonu (1 adet) Halı Saha ( 3 adet) Basketbol Sahası ( 4 adet) Voleybol Sahası (4 adet) Tenis Kortu (6 adet) Masa Tenisi (30 adet) Konferans Salonu (6 adet) 17

21 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Ayrıca, içerisinde öğrenci topluluklarının faaliyetlerini sürdüreceği salonlar, fitness merkezi, halk oyunları salonu, bale salonu gibi sportif ve kültürel etkinliklerin uygulanabileceği ortamları içeren öğrenci kültür merkezinin inşaatı tamamlanarak öğrencilerimizin kullanımına yılında sunulması planlanmıştır. b) Öğrenci Toplulukları Öğrenci Toplulukları Yönetim Birimi nce faaliyetleri organize edilen öğrenci toplulukları aşağıda sıralanmıştır: Çok Sesli Müzik Topluluğu Modern Dans Topluluğu Sinema Topluluğu Folklor Topluluğu Resim Topluluğu Geleneksel Türk Müziği Topluluğu Karikatür Topluluğu Tiyatro Topluluğu Yayın Topluluğu Havacılık Topluluğu Uluslararası İlişkiler ve Münazara Topl. Arama ve Kurtarma Topluluğu Masa Tenisi Topluluğu Tenis Topluluğu Yüzme Topluluğu Güreş Topluluğu Halter Topluluğu Toplum Gönüllüleri Topl. Satranç Topluluğu İşletme Topluluğu İktisat Topluluğu Kamu Yönetimi Topluluğu Atatürkçü Düşünce Topl. Tekstil Topluluğu Doğa ve Çevre Topluluğu Fotoğraf Topluluğu Dağcılık Topluluğu Briç Topluluğu Jimnastik Topluluğu Atletizm Topluluğu Futbol Topluluğu Basketbol Topluluğu Hentbol Topluluğu Voleybol Topluluğu Taekwon-do Topluluğu c) Öğrenci Değişim Programları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates in yüksek öğrenimi kapsayan bölümü olan ve AB üyesi ülkeler, aday ülkeler ve EFTA ülkeleri arasında öğrenci ve akademisyen değişimini öngören Erasmus programı kapsamında KSÜ, Erasmus Üniversite Beyannamesini 2004 yılı Mayıs ayında aldıktan sonra, 2004 Akademik yılında 8 öğrenci Erasmus öğrenci değişiminden ve 3 akademisyen de öğretim elemanı değişiminden yararlanarak çeşitli üniversitelere gönderilmiştir. Akademik yılında ise değişimden yararlanan öğrenci sayısı 50, akademisyen sayısı 2 dir. - Akademik yılında KSÜ ye 2 misafir öğrenci gelmiş, anlaşma yapılan üniversite sayısı 30 a ulaşmıştır. Öğrenci/Akademisyen değişimi yapılan Üniversiteler aşağıda sıralanmıştır: Universita Degli Studi Di Bari (İtalya) Politecnico Di Bari (İtalya) Universitat De Lleida (İspanya) University of the Aegean (Yunanistan) Universitat für Bodenkultur Wien (Avusturya) Szkola Glowna Gaspodartswa Wiejskiego (Polonya) Wiejskiego and Uniwersytet im Adama Mickiewicza (Polonya) 18

22 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Budapesti Müszaki es Gazdasagtudamanyi Egyetem (Macaristan) Universidade Do Minho (Portekiz) Vilniaus Universitetas (Litvanya) Universita'di Genova (İtalya) University of Applied Sciences Schmalkalden Deutschland (Almanya) Technological Educational Institute of Kavala (Yunanistan) Technical University of Koszalin (Polonya) University of Copenhagen (Danimarka) Katholieke Hogeschool Kempen (Belçika) University of Business and Commerce in Wroclaw (Polonya) Isla-Braganca (Portekiz) University of Teramo (İtalya) Universita Degli Studi Di Firenze (İtalya) Graduate School of Business and Economics (Polonya) University College of International Public Relations Praha (Çekoslav.) Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroismo (Portekiz) Harper Adams University College (İngiltere) Universitat Bielefeld (Almanya) Georg-August-Universitat Göttingen (Almanya) Medical University of Silesia, Katowice (Polonya) University of Pannonia(Macaristan) Agricultural University of Athens (Yunanistan) Universite du MAİNE-LEMANS (Fransa) 5. Kütüphane Hizmetleri KSÜ Merkez Kütüphanesi Avşar Yerleşkesinde 120 kişilik Okuma Salonu ve 7 adet bilgisayarlı Katalog tarama bölümü ile öğrencilere hizmet sunmaktadır. Merkez Kütüphane dışında, Bahçelievler Yerleşkesinde Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve BESYO ile ilgi alanlarında yayınları içeren kütüphane ile Tıp ve İlahiyat Fakültelerinde birer kütüphane bulunmaktadır. KSÜ nün kitap koleksiyonunda adet kitap, 574 dergi, 674 tez yer almaktadır. Bunun yaklaşık adedinin kataloglama ve sınıflama işlemleri tamamlanarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve okuyucu hizmetine sunulmuştur. Oluşturulan bir tartışma listesi ile yeni gelişmeler tüm akademisyen ve öğrencilere e-posta yoluyla duyurulmaktadır. KSÜ kütüphanesinin üyesi bulunduğu elektronik kaynaklar aşağıda sıralanmıştır: Ebrary Academic Complete (30,000 elektronik kitap içeren Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı, Ebrary firmasına ait 6 akademik koleksiyonun tamamını ve binlerce haritayı kapsamaktadır) Academıc Research Library (Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sanat ve Yaşam Bilimleri, Psikoloji ve Eğitim gibi pek çok alanda 1971 yılından günümüze pek çok dergiye tam metin erişim sağlayan geniş kapsamlı online referans kaynağı) ProQuest Health and Medical Package (Sağlık alanıyla ilgilenenler için oluşturulmuş çok geniş kapsamlı bir veritabanı) Agricola Plus Text (US National Agricultural Library tarafından hazırlanan, Tarım Ziraat Bilimleri ile ilgili en geniş tam metin online veritabanı) Elsevier - Science Direct (Elsevier Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinler arası elektronik veri tabanı) 19

23 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Web of science (Atıf Taraması) (Science Citation Index-Expanded ve Social Sciences Citation Index e erişim sağlayan bibliyografik bir veritabanı) Engineering Village2 Compendex (Mühendislik alanları için tanımlamalı bibliyografik veritabanı) CAB veritabanı (Ziraat, veterinerlik ve orman alanları için veritabanı) IEEE (Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar ve biomedikal mühendisliği ile ilgili veritabanı) Blackwell/Synergy İçerik (Mühendislik, sağlık bilimleri, beşeri bilimler,dilbilim,fen bilimleri,sosyal bilimler, teknoloji,tıp bilimlerini içermektedir) OVID LWW Total Acces ( Tıp, sağlık Bilimleri, Hemşirelik konularını kapsamaktadır. a) Üniversitemizin Yayın Durumu KSÜ de yayın teşvik programları ile öğretim elemanlarının yayın faaliyetleri desteklenmektedir. Uluslar arası dergilerde gerçekleştirilen yayınlar için, TÜBİTAK tarafından öngörülen destek düzeyinde maddi destek sağlanmakta, ayrıca uluslar arası yayın gerçekleştirilen öğretim elemanları plaketle ödüllendirilmektedir. KSÜ, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı sıralamasında yıllar itibariyle üst sıralara tırmanmaktadır. yılı verilerine göre tüm üniversiteler arasında 14.üncü sıraya yükselmiştir. Tablo 15: Yılında Tüm Üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI'de Yayımlanan Yayınlara Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması UNİVERSİTE ADI SCI+SSCI+AHCI Yayın/Öğr.Üye.Say. 1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 40 1,21 2 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 38 1,09 3 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 357 1,05 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 140 1,04 5 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 130 0,98 6 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 710 0,97 6 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 74 0,76 8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 329 0,84 8 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 244 0,84 10 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 59 0,83 11 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 439 0,80 12 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 281 0,79 12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ,79 14 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 42 0,72 14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 52 0,72 14 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 168 0,72 17 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 103 0,71 18 FATİH ÜNİVERSİTESİ 74 0,69 19 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 402 0,67 19 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 193 0,67 21 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 185 0,66 * Yeni kurulan 15 Üniversitenin öğretim üyesi sayıları istatistik kitabında yer almadığından öğretim üyesi sayıları ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısı (oran) hesaplanamamaktadır.ancak bu Üniversiteler tarafından yayımlanan toplam 29 makale bulunmakta olup bu sayı toplama dahil edildiğinde yılının net toplamı olmaktadır. 20

24 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () 6. Üniversitemize Bağlı Araştırma Merkezleri Üniversitemizde 10 adet Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bunlar; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kahramanmaraş ve Yöresi Kültür Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal, Yayım Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadını Güçlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezidir. 7. Üniversite Hastanesi KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi 155 yatak kapasitesi ile Kahramanmaraş ve çevre illere sağlık hizmeti vermektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla başlatılan Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yılında tamamlanmış ve TSE EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmiştir. Hastanede, yılında hizmete sokulan Hanefi Öksüz Kardiyoloji Hastanesinde anjiyo ve açık kalp ameliyatları yapılmaya başlanmıştır. KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yıllar itibariyle hizmet sunulan hasta sayıları hızla artmaktadır (Tablo 16). Tablo 16: KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yılları arasında verilen hizmetlerle ilgili bilgiler İşlemler Yıllar Yatan Hasta Sayısı Ameliyat Sayısı Poliklinik Sayısı Laboratuvar Sayısı Acil Klinik Fakültede 29 Anabilim Dalı ve 3 Bilim Dalında hizmet verilmekte olup, toplam 67 Öğretim üyesi, 1 uzman, 1 öğretim görevlisi ve 98 araştırma görevlisi mevcuttur. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ilk üç yılını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde sürdürmektedirler. Avşar Yerleşkesinde yapımı süren hastane 400 yatak kapasiteli olup tamamlandığında referans hastane niteliğinde olacaktır. II - PERFORMANS BİLGİLERİ A - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler Üniversitemizin - stratejik planında 10 adet stratejik amaç ve 84 adet stratejik hedef belirlenmiştir. 21

25 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () B - Performans Hedefleri Tablosu Tablo 17 : Stratejik Amaçlar ve (YTL) Stratejik Amaçlar ve (YTL) 1. Eğitim-Öğretimi Çağdaş Normlara Uygun Bir Şekilde Geliştirmek (Eğitimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık) E-Üniversite Altyapısını Geliştirmek Bilimsel araştırma ve yayınları, nicelik ve nitelik açısından artıracak araştırma olanaklarını geliştirmek (Teknolojik altyapısı güçlü, araştırma geliştirmede ileri düzeyde olmak) Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitenin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini artırmak Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliği geliştirmek Kurumsal öğrenmeyi desteklemek ve kurum kültürü ve kimliğini geliştirmek Çalışan memnuniyetini, iş tatminini artırmak ve çalışanın gelişimini sağlamak Öğrencilerin gelişimini desteklemek (Kişisel, akademik, kültürel, sosyal, sportif, destek hizmetleri, idari işler vb. konularda) Öğrenci ve mezunların üniversite ile bağlarını geliştirici faaliyetlerde bulunmak Toplumsal hizmetleri geliştirmeye yönelik; üniversite toplum ilişkilerini güçlendirmek TOPLAM :

26 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Performans Programı () Tablo 18 : Stratejik Hedefler ve (YTL) Stratejik Hedefler ve STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim-Öğretimi Çağdaş Normlara Uygun Bir Şekilde Geliştirmek (Eğitimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık) Stratejik Hedef 1.1: yılının sonuna kadar eğitimöğretim ve sosyal Stratejilerin yürütüldüğü mekanların % oranında iyileştirilmesi Stratejik Hedef 1.2: yılı sonuna kadar birimler bünyesinde yeni bölümlerin, anabilim /anasanat dallarının %10 unun açılması ve aktif olmayan mevcut bölümlerin faaliyete geçirilmesi Stratejik Hedef 1.3: yılı sonuna kadar eğitim müfredat programı geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi 0 Stratejik Hedef 1.4: yılı sonuna kadar yenilikçi eğitim-öğretim stratejilerinin kullanılması 0 Stratejik Hedef 1.5: yılı sonuna kadar öğrenciler için çağdaş ve etkili eğitim ortamının (sınıf, laboratuvar vb.) oluşturulması Stratejik Hedef 1.6: Öğretim elemanı başına düşen lisans öğrenci sayısının yılı sonuna kadar azaltılması 0 Stratejik Hedef 1.7: yılından itibaren tüm akademik birimlerde, öngörülen eğitim, araştırma ve diğer faaliyetler doğrultusunda beş yıllık akademik insan kaynağı 0 planlarının yapılması Stratejik Hedef 1.8: yılı sonuna kadar bilgisayar laboratuvarının verimli kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 1.9: yılından başlayarak ISO 9000 kalite güvence sistemi belgesinin alınması Stratejik Hedef 1.10: yılından başlamak üzere öğretim elemanı kalitesinin yükseltilmesi 0 Stratejik Hedef 1.11: yılından başlamak üzere Öğrenci kalitesinin yükseltilmesi 0 Stratejik Hedef 1.12: yılının sonuna kadar merkez kütüphanede eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesi Stratejik Hedef 1.13: Kütüphane olanaklarından yararlananların sayısında yılı sonuna kadar % 50 lik 0 artış olması için gerekli çalışmaların yapılması Stratejik Hedef 1.14: yılından itibaren ihtisas kütüphanelerinin eğitim kalitesini artırıcı bilimsel ve 0 teknolojik altyapılarının geliştirilmesi Stratejik Hedef 1.15: yılı sonuna kadar lisansüstü eğitimin geliştirilmesi Stratejik Hedef 1.16: yılından itibaren Lisansüstü eğitimde yüksek akademik seviyeye ulaşarak üniversitenin 0 kurumsal yapısı ve akademik ortama katkıda bulunulması 23

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008 2012 Mart 2007 i T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 Mart 2007 ii ÖNSÖZ 1992 yõlõnda kurulan ve kõsa geçmişine

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TOKAT MART-2007 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 4 I GENEL BİLGİLER... 5 A- Yetki,Görev

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I. GENEL BİLGİLER... 9 A.VİZYON,

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI KASIM-2010 PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI OCAK - 2010 2 SUNUŞ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 PERFORMANS PROGRAMI 2010 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çukurova Üniversitesi 2015 Performans. Programı. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 205 Performans 205 Yılı Performans Programı Programı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ekim 204 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 SUNUŞ Çukurova Üniversitesi kurulduğu 973 yılından bu güne kadar

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2010 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1

İçindekiler. I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 1 I - GENEL BİLGİLER Üst Yönetici Sunuşu İçindekiler I GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon... 1 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C Üniversiteye İlişkin Bilgiler... 5 1 Fiziksel Yapı... 5 2 Örgüt Yapısı...

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2008 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim

Detaylı

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör

(İmza) Prof. Dr. K. Suha AYDIN Rektör ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU TBMM nin 3 Temmuz 1992 tarihinde kabul ettiği, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. PERFORMANS PROGRAMI

T.C. PERFORMANS PROGRAMI T.C. PERFORMANS PROGRAMI 2013 Her alanda gelişmeye büyük önem veren, kurumsallaşmaya dönük çalışmalarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak daha dinamik, çevresine

Detaylı