Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi"

Transkript

1 T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK TEZĐ) Đstanbul 2008

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşan ve yetişmemde büyük emeği geçen klinik şefim Sayın Prof. Dr. Aytekin Oğuz a ve klinik şef yardımcımız Sayın Dr. Süleyman Şeker e, Sağladığı olanaklar ile uzmanlık eğitimimi başarıyla sürdürmemi sağlayan hastane başhekimimiz Prof. Dr. Hamit Okur ve bir önceki başhekimimiz Doç. Dr. Rafet Yiğitbaşı na Tez danışmanım Uzm. Dr. Gonca Tamer e, Dr. Damla Çoksert Kılıç a, Birlikte büyük bir uyum ve zevkle çalıştığımız tüm uzman, asistan, hemşire arkadaşlarıma ve hastane çalışanlarına, Yoğun asistanlık eğitimim süresince desteğini yanımda hissettiğim aileme teşekkür ederim. Dr. Safiye Arık 1

3 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ ve AMAÇ.. 4 GENEL BĐLGĐLER. 5 Tiroid bezi ve fonksiyonları Hashimoto tiroiditi Paratiroid hormonu D vitamini-hormonu MATERYAL ve METOD 32 BULGULAR TARTIŞMA. 39 SONUÇ. 42 ÖZET 43 KAYNAKLAR. 45 2

4 KISALTMALAR T4: Tiroksin 7DHC: 7 Dehidrokolesterol T3: Triiodotironin VDR: Vitamin D reseptörü TRH: Tirotropin salgılatıcı hormon VDYE: Vitamin D yanıt elemanı TSH: Tiroid stimülan hormon GZA: Güneş zirve açısı MIT: Monoiyodotirozin UV: Mor ötesi ışınlar DIT: Diiyodotirozin GTP: Guanozin tri fosfat ATP: Adenozin tri fosfat TNF-α: Tümör nekroze edici faktör alfa LDL: Düşük dansiteli lipoprotein BKĐ: Beden kütle indeksi HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein KAH: Koroner arter hastalığı VLDL: Çok düşük dansiteli lipoprotein IL: Đnterlökin IDL: Orta dansiteli lipoprotein GDP: Guanozin di fosfat INF-γ: Đnterferon gama CETP: Kolesterol ester transfer protein Tg: Tiroglobulin TPO: Tiroid peroksidaz GM-CSF: Granülosit makrofaj koloni stimülan faktör HLA: Đnsan lökosit antijen CTLA- 4: Sitotoksik T lenfosit antijen- 4 AIRE 1: Otoimmun regülatör gen 1 TĐĐAB: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi HMG- Co A: Hidroksimetilglutaril koenzim A MHC: Majör histokompatibilite kompleksi APACED: Otoimmun poliendokrinopati-kandidiazis-ektodermal distrofi PTH: Paratiroid hormon PTHrP: Paratiroid hormon ile ilişkili peptid camp: Siklik adenozin monofosfat 1,25(OH)2D: 1,25 Dihidroksi D vitamini, Kalsitriol 25(OH)D: 25 Hidroksi D vitamini, Kalsidiol DBP: D vitamini bağlayıcı protein IGF-1: Đnsülin benzeri büyüme faktörü 1 RANK: Reseptör aktivatör nükleer faktör Kb 3

5 GĐRĐŞ VE AMAÇ D vitamini klasik vitaminlerden farklı olarak vücutta sentezlenmekte ve dolayısıyla hormon olarak adlandırılmaktadır. Uzun yıllar D vitamininin kalsiyum homeostazı ve kemik metabolizması üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ancak, son yılda yapılan çalışmalar bize bu bilinen fonksiyonları dışında D vitamininin daha birçok fonksiyonu olduğunu göstermişti. Bugün, otoimmun hastalıklar, inflamatuar barsak hastalığı, romatoid artrit, multipl skleroz, diyabet, birçok kanser çeşidi ve kalp hastalıklarının oluşmasında D vitamini eksikliğinin rolü olduğu bilinmektedir (1, 2, 3-5). D vitamini reseptörlerinin (VDR) birçok dokuda keşfi bu çalışmaların yapılmasına öncülük etmiştir. D vitamini reseptörlerinin (VDR) aktif T ve B lenfositleri, aktif makrofajlar ve dentritik hücreler gibi özellikle antijen sunan hücreler başta olmak üzere hemen bütün immun sistem hücrelerinde tanımlanmış (6,7) olması D vitamininin immun regülasyonundaki rolüne dikkatleri çekmiştir de S. Yang ve arkadaşları yüksek doz D vitamininin immunsupresif etkisinin olduğunu saptamışlardır. D vitaminin bu özelliği, otoimmun hastalıkların kontrolünde yeni kullanım olasılıkları olabileceğini düşündürmektedir. Hashimoto tiroiditi toplumda en sık rastlanılan otoimmun tiroidittir. Tiroid bezi bu hastalıkta lenfositler tarafından infiltre edilmekte, sonrasında hormon üretimi bozulacak kadar hasar meydana gelmektedir (8). D vitamininin immun sistem üzerindeki etkilerinden yola çıkarak Hashimoto tiroiditi patogenezinde D vitamininin rolü olabileceği öne sürülmüştür. Nitekim yapılan çalışmalarda D vitamini reseptör (VDR) polimorfizminin Hashimoto tiroiditi sıklığını arttırdığı bulunmuştur (9). Bu araştırmada, Hashimoto tiroiditli hastalarımızda D vitamini eksikliğinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 4

6 GENEL BĐLGĐLER TĐROĐD BEZĐ VE FONKSĐYONLARI Tiroid Hormonlarının Fizyolojisi: Tiroid bezi tipik olarak alt ön boyun bölgesinde, tiroid kartilajının alt tarafı ile 3. veya 4. trakeal kartilajın arasına yerleşmiş, isthmusla birbirine bağlanan iki loblu büyük bir endokrin organdır. Başlıca tiroksin (T4) ve triiodotiroinin (T3) hormonlarını salgılayarak organizmada çeşitli metabolik olaylara aracılık eder. Hipotalamustan tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) ve hipofizden tiroid stimülan hormon (TSH) salgılanması tiroid bezi fonksiyonlarının düzenlenmesinde ilk basamakları oluştururlar. TSH hipofizin anteromedial bölgesinden pulsatil olarak diürnal varyasyon ile salgılanır (10). Tiroid bezinde hormon üretimi, tiroid bezine iyot alımı ve tiroid bezinin büyümesi TSH nın tiroid bezi üzerindeki etkilerine bağlıdır. Dolaşımdaki tiroid hormon düzeylerindeki bir değişikliğe, hipofiz TSH salınımını azaltarak veya arttırarak yanıt verir. TSH reseptörleri tiroid folikül hücre membranında bulunur (10). Tiroid hormonlarının sentezinde ilk basamak iyodun plazmadan aktif transportla tiroid hücreleri içine alınmasıdır. Bu olayda tiroid hücre membranında bulunan Na/I symporter denilen bir protein görev yapar (8). Sentezin ikinci basamağı iyodun okside olmasıdır. Đyot, hücre içerisinde otokontrol mekanizmasıyla belli bir seviyeye ulaşıncaya kadar oksitlenir. Elementer iyot tirozin amino asidinin aromatik zincirine bağlanır. Bu olaya organifikasyon denir. Tirozine bir iyodun bağlanmasıyla monoiyodotirozin (MIT), iki iyodun bağlanmasıyla diiyodotirozin (DIT) oluşur. MIT ve DIT hormonal olarak inaktiftir (11). Sentezin üçüncü ve son basamağı eşleşmedir (coupling). MIT ve DIT molekülü birleşerek triiyodotironini (T3), iki tane DIT molekülü birleşerek tiroksini (T4) oluşturur (11). 5

7 Dolaşımdaki T4 ün tamamı ve T3 ün %20 si tiroid bezinde üretilir. T3 ün büyük bir kısmı karaciğer ve böbrek gibi dokularda 5 -deiodinaz enzimi aracılığıyla T4 ün deiyodinasyonu sonucu ortaya çıkar. T3 ün tiroid hormon reseptörlerine olan etkisi T4 ten 4-10 kat daha fazladır. Ayrıca tiroid hormonlarının biyolojik aktivitesinin büyük kısmı T3 ün nükleer reseptörlerine bağlanması ve sonrasında tiroid hormonuna yanıtlı gen dizilerinin ekspresyonunun düzenlemesi ile oluşur. Tiroid hormonlarının yarı ömrü T4 için 1 hafta, T3 için 1-3 gündür (8,12, 13). T3 ve T4 hormonlarının sentezi TSH uyarısı altında peroksidaz enzimlerine bağlıdır. Tiroid peroksidaz enzimleri foliküler hücrelerde iyodun oksidasyonu, organifikasyonu ve eşleşmesini katalizler. Peroksidaz enziminin eksikliği hipotiroidizme yol açar (14). Tiroid Hormonunun Genel Etkileri: 1-Kalorijenik etki: Tiroid hormonları enerji üretiminin ve termogenezin temel modülatörüdür. T3 direkt olarak mitakondrial solunumu ve ATP (Adenozin trifosfat) sentezini arttırır. Hipertiroidide termogenez artarken hipotiroidide azalmaktadır (15,16) 2-Sempatik sinir sistemine etkiler: Tiroid hormonları beta adrenerjik reseptör sayısını arttırır ve katekolaminlerin postreseptör etkilerini şiddetlendirir (8). Hipertiroidili hastalarda hiperadrenerjik durumdaki hastalara benzer klinik semptomlar gözlenirken, hipotiroidinin semptomları ise azalmış sempatik tonusu düşündürür (17). Birçok araştırmacı hipertiroidide katekolaminlere karşı artmış, hipotiroidide ise azalmış duyarlılık olduğunu öne sürmektedir (18). 3-Pulmoner etkiler: Tiroid hormonları solunum merkezinde hipoksi ve hiperkapniye normal cevabın sürdürülmesini sağlar (8). 4-Hematopoetik etkiler: Tiroid hormonları kemik iliğinin eritropoietik aktivitesini ve serum eritropoietin düzeyini arttırır. Ayrıca eritrosit 2,3 difosfogliserat miktarını arttırarak dokulara oksijen verilmesini kolaylaştırır. Hipertiroidide kemik iliği aktivitesi artıp eritrositoz görülürken, hipotiroidide anemi sıktır. Hipotiroidide demir emiliminin azalması ve menorajiye bağlı olarak mikrositik, B12 ve Folat malabsorbsiyonuna bağlı makrositik veya normositik 6

8 anemi görülebilir. Pernisyöz anemi bu grupta genel popülasyona göre 20 kat daha sık görülür (19, 20, 21). 5-Gastrointestinal etkiler: Tiroid hormonları gastrointestinal sistem motilitesini gerek direkt gerekse katekolaminler aracılığı ile indirekt olarak, intestinal kas hücre reseptörleri üzerinden etkiler. Bunun sonucunda hipertiroidide motilite artışına bağlı olarak diyare ve malabsorbsiyon ortaya çıkarken, hipotiroidide motilitenin azalmasına bağlı olarak konstipasyon, şişkinlik, gaz, ileus, atoni ve dilatasyon sık olarak görülür (22,23). 6-Kemik metabolizmasına etkiler: Tiroid hormonları normal iskelet büyümesi ve kemik kütlesinin idamesi için gereklidir. Hipotiroidi büyümede gerileme ve kemik formasyonunda bozulmaya, hipertiroidi ise kemik kütlesinde azalma, kemik yaşında ilerleme, büyümede hızlanma ve osteoporotik fraktür riskinde artmaya neden olur (24). 7-Nöromusküler etkiler: Tiroid hormonları fizyolojik konsantrasyonlarda protein sentez ve degradasyonunu arttırır. Ancak fizyolojik düzeyin üzerinde katabolizma daha belirgindir (25). Kas kontraksiyonu ve relaksasyonu hipertiroidide hızlanır, hipotiroidide yavaşlar. Tiroid hormonları sinir sisteminin normal gelişimi ve fonksiyonu için gereklidir. Fetal dönemde tiroid hormon yetersizliği mental retardasyona neden olur. Erişkinlerde hipertiroidi hiperaktiviteye, hipotiroidi hareketlerde yavaşlamaya yol açar (8). 8- Karbonhidrat ve lipid metabolizmasına etkiler: Tiroid hormonları hepatik glukoneogenez, glikojenolizis ve intestinal glukoz emilimini arttırır (15). Tiroid hormonları çeşitli yollardan lipid metabolizmasını düzenler: a-) HMG-CoA (3-hydroxy- 3-methylglutarylcoenzym A) redüktaz üzerinden hepatik denovo kolesterol sentezini arttırır. Bu durum hipertiroidide intrasellüler kolesterol konsantrasyonunu arttırırken, hipotiroidide azaltır. b-) LDL kolesterol reseptör sayısını ve böylece LDL kolesterol katabolizmasını arttırır. c-) CETP (cholesteryl ester transfer protein) ini stimüle eder. Bunun sonucunda kolesterol esterleri HDL2 kolesterolden VLDL ve IDL kolesterole transfer edilir. d-) Lipoprotein lipazı aktive ederek trigliseridden zengin lipoproteinlerin hidrolizini sağlar. e-) Hepatik lipazı stimüle eder. Böylece HDL2 kolesterol HDL3 kolesterole, IDL kolesterol LDL kolesterole katabolize edilir. f-) LDL kolesterolün oksidasyonunu inhibe eder. Bütün bunların sonucunda hipotiroidide total kolesterol, LDL kolesterol, trigliserid ve lipoprotein(a) düzeyi artmış, HDL kolestrol normal 7

9 veya artmıştır. Hipertiroidide ise total kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, apolipoprotein B ve lipoprotein(a) düzeyi azalmıştır ( 26). 9-Kardiyovasküler sistem üzerine etkiler: Tiroid hormonları kardiyovasküler sistemin önemli bir regülatörüdür. Fizyolojik aktif form olan triiodotironin (T3), nükleer reseptör proteinlerine bağlandıktan sonra birkaç önemli kardiyak genin ekspresyonuna aracılık eder. Ayrıca alfa miyozin ağır zincir ve sarkoplazmik retikulum ATPaz geninin transkripsiyonunu arttırırken, beta miyozin ağır zinciri ve fosfolamban geninin transkripsiyonunu azaltır. T3 vasküler düz kasların gevşemesine yol açarak arteriyel direnci ve diyastolik kan basıncını azaltır. Hipertiroidide kardiyak kontraktilite ve kardiyak output artar, kardiyak hipertrofi gelişir, sistemik vasküler direnç düşer ve supraventriküler taşiaritmi (atriyal fibrilasyon) sıklığı artar. Hipotiroidide ise tam tersi durum söz konusudur (27). HASHĐMOTO TĐROĐDĐTĐ Hashimoto tiroiditi otoimmun bir hastalık olup hipotiroidinin en sık sebebidir. Kronik lenfositik tiroidit veya otoimmun tiroidit olarak da isimlendirilen bu hastalık en sık orta yaş grubunda olmak üzere her yaş grubunda görülebilir. Genel populasyonun %2 sinden fazlasında görülen Hashimoto tiroiditi kadınlarda erkeklerden daha sıktır (28-30). Tablo-1 Otoimmun tiroidit tipleri (31) Otoimmun tiroidit tipleri Hastalığın seyri Görünüm Guatröz (Hashimoto) tiroidit Kronik Büyümüş guatr Lenfositik infiltrasyon Tiroid hücre hiperplazisi Atrofik tiroidit (Pr. Miksödem) Kronik Atrofi Fibrozis Juvenil tiroidit Kronik Lenfositik infiltrasyon Postpartum tiroidit Geçici Kronik tiroidite dönüşebilir Küçük guatr Lenfositik infiltrasyon Sessiz tiroidit Geçici Küçük guatr Lenfositik infiltrasyon Fokal tiroidit Đlerleyebilir Otopside %20 oranında 8

10 Otoimmun tiroidit, Hashimoto hastalığından (guatrlı) atrofik lenfositik tiroidite kadar (guatrsız) uzanan geniş bir spektrumu içerir. Bu hastalıklar arasındaki farklılık değişik tipte antitiroid antikorların üretimine bağlıdır (32). T hücre aracılı otoimmunite ile oluşan Hashimoto tiroiditinde, birçok genetik ve çevresel faktör etiyolojide önemli rol oynar (33). Patolojik olarak hastalık tiroid bezinin lenfosit, plazma hücreleri ve nadiren multinükleer dev hücrelerin infiltrasyonu ile karakterizedir (34). Etiyopatogenez: Bütün otoimmun hastalıklarda olduğu gibi Hashimoto tiroiditinin oluşmasında internal (genetik) ve eksternal (çevresel) faktörlerin zararlı bir etkileşimi söz konusudur. Ancak genetik komponent bu kompleks hastalığın oluşmasında daha ağır basmaktadır (33). Hashimoto tiroiditinde supressör T hücrelerindeki genetik defekt sonucunda hücresel immunitenin bozulması söz konusudur. Bu defekt sonucu supressör T lenfositleri, yardımcı T lenfositlerini suprese edemez. Aktive olmuş yardımcı T lenfositleri B lenfositleri ile ilişkiye girer ve interferon-gama (INF-γ) yı da içeren birçok sitokin salgılarlar. Bu sitokinler tirositleri uyararak MHC-II yüzey antijenlerinin oluşmasını sağlar. Ayrıca aktive olmuş B lenfositleri tiroid antijenleri ile reaksiyona giren antikorlar oluşturur (35). Etiyolojide rol alması muhtemel çevresel faktörler arasında; diyetsel iyot alımı, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, sitokin tedavisi ve gebelik yer almaktadır (33). Diyetsel iyodun rolü birçok epidemiyolojik çalışmada ve hayvan modellerinde gösterilmiş olup en önemli çevresel faktör gibi görünmektedir (36-40). Đyot fazlalığı tiroglobulin (Tg) moleküllerini direkt olarak etkiler ve yeni epitoplar yaratır. Yapılan çalışmalarda yüksek iyotlu Tg moleküllerinin düşük iyotlu olanlara göre daha iyi bir immunojen olduğu gösterilmiştir (41-43). Yüksek iyotlu Tg molekülü antijen uptake ini uyarır. Ayrıca yüksek doz iyot direkt olarak makrofajları, dendritik hücreleri, B ve T lenfositlerini uyarır. Sonuçta makrofaj miyeloperoksidaz aktivitesinde artma, dendritik hücre maturasyonunda hızlanma, 9

11 sirkülasyondaki T lenfositlerin sayısında ve B lenfositlerden immunglobulin üretiminde artma meydana gelir (38). Đmmun ve inflamatuar cevapların regülasyonunda esas rol oynayan sitokinlerin birçok çalışmada otoimmunitede, patojenik apoptotik proseslerde ve Hashimoto tiroiditinin gelişmesinde rolü olduğu gösterilmiştir (44, 45). GM-CSF ya da IL- 2 kullanımı geçici olarak tiroid otoantikorlarının gelişimini indükler ve hipotiroidi oluşturur. Bu bulgu hematopoetik büyüme faktörü ve sitokin kullanan hastaların hipotiroidi gelişimi açısından takibini gerektirir (33, 46, 47). Hashimoto tiroiditi etiyopatogenezinde rol alan diğer moleküler mekanizma apopitozistir. Apopitozis (programlanmış hücre ölümü) masif tirosit yıkımında majör rol oynar. Fas reseptörünün Fas-L ligandı ile birleşmesi apopitozisi başlatır. Hashimoto tiroiditinde tirositlerde apopitozise yol açan Fas ve Fas L ligandının aşırı üretimi söz konusudur (48). MHC (Major histocompatibility complex ) molekülleri Hashimoto tiroiditi ve otoimmun tiroid hastalıklarının gelişmesinde önemli rol oynar. Yapılan çalışmalarda Hashimoto tiroiditi ve Graves hastalarında tiroid epitelyal hücrelerinde HLA class II molekül ekspresyonunun arttığı saptandı (33). Genel populasyona göre bazı HLA tipleri örneğin HLA-DR5 Hashimoto tiroiditinde daha sık görülür. Primer miks ödemi olan hastalarda HLA-DR3 prevalansı artmışken (49), hem Graves hastalığı hem de Hashimoto tiroiditinde HLA-AW30 prevalansı artmıştır (50). Sitotoksik T lenfosit antijen- 4 (CTLA- 4) geni; T hücre aracılı immun cevabı baskılayan ve periferal immunolojik self toleransın devamında esas rol oynayan bir kostimülatör molekül kodlar (51). CTLA- 4 geni Hashimoto tiroiditi, Graves hastalığı ve tip1 diabetes mellitus gibi otoimmun hastalıkların patogenezinde kritik rol oynamaktadır (52). Autoimmun regulator gene ( AIRE 1) nin; otoimmun poliendokrinopati- kandidiyazisektodermal distrofi (APACED) nin patogenezine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Nadiren tip1 diabetes mellitus, adrenal yetmezlik ve tiroid disfonksiyonu gibi otoimmun hastalıkların oluşmasında da rol alır (53). 10

12 Patoloji: Patolojik olarak Hashimoto tiroiditi, tiroid bezinin lenfosit ve plazma hücreleri tarafından infiltrasyonu, foliküler yıkım, fibrozis ve kolloid eksikliği ile karakterizedir. Bazı hastalarda ise sadece izole alanlarda lenfositik infiltrasyon olabilir ki buna fokal tiroidit denilir. Bu Hashimoto tiroiditinin erken evresini yansıtıyor olabilir. Çünkü lenfositik infiltrasyon derecesi ile serumdaki antikorlar korelasyon gösterir (54). Özellikle yetişkin Hashimoto tiroiditli hastaların tiroid bezinde Hurtle ya da Askanazy hücreleri olarak bilinen karakteristik eozinofilik epitelyal hücreler bulunur (55). Klinik Belirtiler Hashimoto tiroiditli hastalar aşağıdakilerden biri veya birkaçı ile prezente olabilir (56): Guatr veya tiroid nodülü Hipotiroidi Tirotoksikoz (Hashitoksikoz) Hashimoto tiroiditinde en sık bulgu tiroid büyümesidir. Hastaların %75 inde ötiroid guatr vardır. Hastalar doktora boyunda şişlik, rahatsızlık hissi yakınması ile başvurabilir ya da başka bir nedenle yapılan muayenede guatr saptanabilir. Tiroid bezi genelde diffüz olarak büyümüştür, orta sertlikte ve lastik kıvamındadır. Bazı hastalarda multinodüler guatr olabilir ya da çok nadiren tek nodül görülebilir Piramidal lop belirgin olarak büyümüştür. Çoğu hastada guatr asemptomatik olsa da nadiren ağrı ve hassasiyet olabilir (8,28). Tiroid bezinde ani büyüme ve ağrı varlığında tümör ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Otoimmun tiroiditin diffüz olması, hipotiroidi bulguları, piramidal lob büyümesi ayırım sağlamazsa ince iğne aspirasyon biyopsisi (TĐĐAB) yapılır. Patolojik olarak lenfoma ve küçük hücreli tiroid kanserleri Hashimoto tiroiditi ile karışabileceği gibi uzun sürede Hashimoto tiroiditi lenfoma gelişimi için bir risk faktörüdür. Hashimoto tiroiditinde asimetrik bez büyümesi, ağrı, ses kısıklığı, lenf nodu gelişimi tiroid lenfomasını akla getirmelidir (8). Kliniğe ilk başvuran hastaların %20 sinde hipotiroidi semptom ve bulguları mevcuttur ya da yıllar içinde gelişir (8). Önceleri Hashimoto tiroiditinden kaynaklanan hipotiroidizmin kalıcı 11

13 olduğu düşünülürdü. Ancak yakın zamanda Hashimoto tiroiditinin geçici hipotiroidi yapabileceği yönünde kanıtlar vardır. Yaklaşık %20 hastada tiroid hormon replasmanı alırken spontan iyileşme sağlanmıştır (57). Hashimoto tiroiditinde hastaların %5 inden azında tipik hipotiroidi gelişimi öncesi tirotoksikoz semptomları görülebilir (8). Hashimoto tiroiditi olan hastalarda ve bunların yakınlarında diğer otoimmun hastalık prevalansı artmıştır. Örneğin; Addison hastalığı, tip1 diabetes mellitus, pernisyöz anemi, romatoid artrit, myastenia gravis, multipl skleroz ve vitiligo Hashimoto tiroiditinde daha sık görülmektedir (28, 33). Laboratuar Bulguları Hastaların büyük bir kısmı ilk değerlendirmede hipo ve ötiroittir. Ancak nadiren tirotoksikoz ile gelirler. Hipotiroid hastalarda serum T3, T4 düzeyi ve T3 uptake i azalmış, TSH düzeyi artmıştır. Hipotiroidisi hafif olanlarda (subklinik hipotiroidi) ise sadece serum TSH konsantrasyonu artmıştır (58,59). Subklinik hipotiroididen aşikar hipotiroidiye geçiş yaklaşık %3-5 oranında görülür (8). Hashimoto tiroiditinin immunolojik teşhisi çeşitli yöntemlerle serumda anti mikrozomal (anti TPO) ve anti tiroglobulin (anti Tg) antikorlarının saptanması ile konulur. Anti tiroid peroksidaz (Anti TPO) antikor en yardımcı laboratuar testtir. Ancak antitiroid antikorlar düşük titrelerde diğer tiroid hastalıklarında ve hatta normal kişilerde de bulunabilir. Đnce iğne aspirasyon biyopsisi rutin olarak tanıda gerekli değildir. Ancak antikor negatif olan hastalarda teşhiste yardımcı olur. Ayrıca tek nodülü olan hastalarda malignitenin ekarte edilmesi için gereklidir (60). Diffüz guatrı veya hipotiroidisi olan pek çok hastada tiroid radyoaktif iyot uptake i değerlendirmede şart değildir. Ancak hasta tek bir nodül ile başvurduğunda ve yapılan nükleer değerlendirmede soğuk nodülün tespiti malignensi için yüksek bir risk oluşturur ve biyopsi yapılmasını gerektirir (28). USG de Hashimoto tiroiditinde tiroid ekojenitesinde azalma ve psödonodüller gözlenir (56). 12

14 Tedavi: Hashimoto tiroiditinde tedavi fizyolojik dozda (0,1-0,15mg/gün) tiroid hormon (levotiroksin) uygulamasıdır. Yaşlı hipotiroidililerde ve koroner arter hastalığı olanlarda başlangıç doz daha düşük olmalıdır (0,0125-0,025mg/gün). Guatrı olan ancak hipotiroidisi olmayan hastalarda otörler tiroid hormon replasmanını önermektedir. Çünkü tiroid hormon replasmanı guatrın büyümesini sınırlandırır. Ayrıca Hashimoto tiroiditinin seyrinde hipotiroidi sonradan gelişebileceğinden erken tiroid replasmanı mantıklı görünmektedir (61,62). Hashimoto tiroiditinin nadir, atipik ve hızlı tiroid büyümesi olan formunda lokal semptomları geriletmek amacıyla tedavide kortikosteroidler kullanılabilir mg/gün prednizon ile başlanıp 3-4 hafta içinde doz azaltılarak tedaviye devam edilir. Cerrahi tedavi Hashimoto tiroiditinde nadiren endikedir. Daha çok kortikosteroidlere cevapsız obstrüktif semptomları geriletmek için kullanılır (28). PARATĐROĐD HORMONU Yapı ve Biyosentez: Ekstrasellüler sıvıda kalsiyum konsantrasyonunun regülasyonunda esas rol oynayan paratiroid bezleri ilk kez 1880 yılında Sandström tarafından tanımlanmıştır.1896 da Vassale ve generali köpekte paratiroid bezlerinin tümüyle çıkarılmasının ciddi tetaniye neden olduğunu göstererek paratiroidler ile mineral metabolizması arasındaki ilişkiye ilk kez dikkati çekmiştir (63). Paratiroid bezler endodermal orjinlidir. Üst paratiroid bezleri 4. bronşial poştan, alt paratiroid bezleri ise 3. bronşial poştan gelişir. Genellikle çevre yağ dokusu içine gömülmüş halde bulunan paratiroid bezleri bazen tiroid içinde de bulunabilir. Bu durum intratiroidal gland olarak adlandırılır (11). Paratiroid bezinde ribozomlarda sentezlenen ilk ürün pre-pro-paratiroid hormondur ve 115 aminoasitten oluşan tek zincirli polipeptiddir. Pre-pro PTH da 25 aminoasitli olan pre-peptid, 13

15 pro-pth nın amino ucuna kovalan olarak bağlanmıştır. Pre peptidin ayrılmasıyla pro-pth oluşur. Pro-PTH 90 aminoasitlidir.pro parçası PTH nın amino ucuna ekli 6 aminoasitten ibarettir. PTH nın iki öncüsü pre-pro PTH ve pro-pth spesifik proteazlarla ayrılır. Son ürün 84 aminoasitten oluşan bir polipeptiddir. Pre-pro PTH ve pro-pth paratiroid bezinden normalde salgılanmazlar, ancak bazı patolojik durumlarda salgılanırlar (11,64 ). PTH un biyolojik olarak aktif ucu amino ucudur. PTH nın amino ucuna bağlı pre veya pro peptid prekürsörleri biyolojik olarak daha az aktiftir. 84 aminoasitli polipeptid halinde periferik dolaşıma sekrete edildiğinde hemen daima küçük fragmanlara ayrılır. Đlk bölünme 33 ve 34. aminoasitler arasında oluşarak amino terminal fragman salınır. PTH ve aktif fragmanlarının sadece birkaç dakikalık yarı ömrü mevcut iken, PTH nın birçok fragmanının yarı ömrü birkaç saattir. Bu fragmanlar immunolojik aktiviteye sahiptir, fakat biyolojik aktiviteleri yoktur (64). Sekresyonun Kontrolü: PTH sekresyonu primer olarak ekstrasellüler kalsiyum konsantrasyonu ile kontrol edilir. Hipokalsemi paratiroid hücrelerinde sellüler adenil siklaz aktivitesini ve camp formasyon hızını arttırır, PTH sentez ve salınımını uyarır. Hiperkalsemi ise PTH sekresyonunu suprese eder (11). Magnezyum seviyesindeki akut değişimlerin in vitro (65) ve in vivo (66) olarak PTH sekresyonu üzerine kalsiyuma benzer etkisi olduğu gösterilmiştir. Yüksek magnezyum konsantrasyonlarında PTH salgılanması baskılanır. Magnezyum seviyesindeki kronik düşüşlerde ise PTH sentezi için gerekli olan magnezyum gerektiren adenil siklazın inhibisyonu ve camp nin azalmış sentezi nedeniyle PTH salınımı durur. Serum inorganik fosfat seviyesinden PTH sekresyonu direkt olarak etkilenmemesine rağmen, artışı halinde ekstrasellüler sıvıdan kalsiyum iyonunun ayrılması ile kalsiyum konsantrasyonunda azalmaya neden olarak PTH salınımını arttırır. Epinefrin PTH sekresyonunu arttırır. Uzun süreli glukokortikoid tedavi alan hastalarda da serum PTH konsantrasyonunun arttığı gösterilmiştir (67). Alüminyum yüksekliğinde ise PTH sekresyonunun baskılandığı gösterilmiştir. 14

16 Özellikle D vitamininin PTH sekresyonunu modüle edici etkisi önemlidir. D vitamini metabolitleri ile PTH arasında negatif feedback olduğu bilinmektedir. Paratiroid bezi hücrelerinde 1,25(OH)2D reseptörlerinin bulunması, bu metabolitin PTH salgılanmasında önemli bir işlevi olduğunu düşündürmektedir (11, 68, 69). PTH sekresyonu gece yarısı en yüksek seviyede olmak üzere diürnal bir ritm göstermektedir. PTH karaciğer Kuppfer hücrelerinde ve böbrekte metabolize edilmektedir (11, 70). Biyolojik Aktivitesi: PTH nın başlıca görevi ekstrasellüler sıvıda kalsiyum konsantrasyonunu normal seviyede tutmaktır. Hormon kemik ve böbrek üzerine direkt ve 1,25(OH)2D vitamini sentezi üzerinden barsakta indirekt etki göstererek serum kalsiyum konsantrasyonunu arttırır (11). a) Kemik üzerine etkisi: PTH nın artmış düzeylerine günlerce devamlı olarak maruziyet osteoklast aracılı kemik rezorpsiyonunda artışa yol açar. Bu etkisi sonucunda kemikten kalsiyum ve fosfatın salınımı uyarılır. Ancak hayvanlarda veya osteoporotik hastalarda PTH nın aralıklı olarak günlerce uygulanması kemik yıkımından çok kemik formasyonunda net bir uyarılmaya yol açar. Bu da osteoporoz tedavisinde düşük doz sentetik PTH kullanılmasına olanak sağlamıştır (11,71). PTH nın östrojen ile kombine kullanımının özellikle omurga ve kalçada olmak üzere trabeküler kemikte önemli bir artışa yol açtığı gösterilmiştir (72). PTH reseptörleri olan osteoblastlar ve stromal hücre prekürsörleri PTH nın kemik oluşturucu etkilerinde çok önemlidir. PTH reseptörleri olmayan osteoklastlar ise kemik yıkımında aracılık eder. Osteoklastların PTH aracılığı ile uyarılmasının indirekt olduğuna inanılır. Bu olay kısmen osteoblastların osteoklastları aktive etmek için salgıladıkları sitokinler (IGF-1, IL-6, GM-CSF vb) üzerinden gerçekleşir (11). b) Böbrek üzerine etkisi: 15

17 Paratiroid hormonunun renal etkileri daha akuttur. Fosfatürik etkisi ilk kez 1929 da idiyopatik hipoparatiroidili çocuğa paratiroid ekstresi verilerek gösterilmiştir. PTH, proksimal renal tubulusta kalsiyum, sodyum, monohidrojen fosfatın reabsorbsiyonunu inhibe eder, distal renal tubulusta kalsiyum, magnezyum, sodyum ve hidrojen iyonu absorbsiyonunu arttırır. Bu etkiler monohidrojen fosfat, sodyum, potasyum ve bikarbonatın renal klirensinde artış, kalsiyum, magnezyum ve hidrojen iyonlarının renal klirensinde ise azalma sağlar (73,74). PTH nın renal etkilerine camp aracılık eder. PTH nın proksimal tubulustaki en önemli işlevlerinden biri 1-α hidroksilaz enzimini aktive ederek 1,25(OH)2D vitamini sentezini arttırmasıdır (11). c) Đnce barsak üzerine etkisi: PTH, vitamin D metabolizması üzerine etkisiyle ince barsaktan kalsiyum ve fosfatın absorbsiyonunu stimüle eder. Đntestinal hücre düzeyinde PTH nın direkt olarak kalsiyum trasportunu arttırıcı etkisi olduğunu savunan çalışmalar da mevcuttur (73). Sonuç olarak, PTH nın kemik, barsak ve böbrek üzerindeki etkileri serum kalsiyum düzeyinde artışa neden olur. Kemikten fosfat mobilizasyonunun hızlanması ve barsaktan fosfat absorbsiyonunun artması teorik olarak plazma fosfat düzeyinde yükselmeye neden olması beklenirken PTH nın fosfatürik etkisiyle fosfat kaybı serum fosfat konsantrasyonunda azalmayla sonuçlanır (11). Etki Mekanizması: Paratiroid hormon reseptörü hem PTH yı hem de PTHrP (Paratiroid hormon ile ilişkili protein) yı bağladığı için PTH/PTHrP reseptörü adını almaktadır. PTH/PTHrP reseptörünün geni 3. kromozomun kısa koluna lokalizedir. PTH/PTHrP reseptörü G- protein reseptörleri süper ailesindendir. Bu reseptörlerin intrasellüler bağlantılarını G- proteini sağlamaktadır. G- proteinleri heterodimerik yapıda olup α, β ve γ subünitelerinden meydana gelmektedir. Đnaktif durumdaki α subünitesine GDP bağlıdır. PTH nın reseptöre bağlanması ile G proteini GDP yerine GTP bağlar. Sonra α subünitesi, βγ subünitelerinden ayrılarak Gsα stimüle olur veya Giα inhibisyonu gerçekleşir. Bundan sonra da adenil siklaz veya fosfolipaz C aktivasyonu başlar. Adenil siklaz stimülasyonu sonucunda oluşan camp böbrekte PTH nın fosfatürik ve kalsiyum tutucu etkilerini aynen göstermektedir. Şu halde c AMP, PTH nın 1-α hidroksilaz üzerine olan 16

18 etkilerine aracılık eder. Bu arada α subünitesinin GTPaz aktivitesine sahip olması nedeniyle GTP tekrar GDP ye dönüşerek reseptörün aktivitesi sonlandırılır (11). D VĐTAMĐNĐ HORMONU Tanım ve Önemi Đnsan organizması için vitaminlerin önemi tartışmasızdır. Vitaminler vücut için esansiyel olup, vücutta üretilemeyen ve gıdalarla alınması zorunlu olan maddelere verilen ortak isimdir. Bu vitaminler arasında en önemlilerinden biri de D vitaminidir(11). D vitamini klasik bir vitamin olmaktan çok, bir hormon olarak görev görmektedir. Çünkü D vitamini güneş ışınlarının etkisiyle ciltte üretilmektedir. Bu üretilen madde bir ön madde olup, karaciğer ve böbrekte iki defa transformasyona uğrayarak, biyolojik aktif madde şekline dönmektedir. Ayrıca D vitaminin aktif şeklinin kimyasal yapısı steroid hormonları ile benzerdir (11). Vitamin D, ilk kez lerde vitamin olarak sınıflandırılmıştır. Sir Edward Mellanby, köpekler üzerinde yapmış olduğu bir çalışmada diyetteki bir vitamin eksikliğinden riketsin ortaya çıktığını gözlemlemiştir (75) de Goldblatt ve Soames, deride vitamin D nin bir prekürsörü olduğunu ve güneş ışığında yağda eriyen vitamin D nin üretildiğini bulmuşlardır (76). Hess ve arkadaşları ise sıçanlarda güneş ışığı verildiğinde riketsin önlendiğini görmüşlerdir (77) da Windous ve arkadaşları Almanya da yaptıkları araştırmada ergosterolün ve derideki 7-dehidrokolekalsiferolün ultraviyole ışınları ile vitamind2 ve vitamin D3 e dönüştüğünü saptamışlardır (78). Vitamin D kemik, barsak, böbrek ve paratiroid bezler üzerine gösterdiği fizyolojik etkilerle kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler (11). D vitamini yetmezliği çocuklarda riketse yol açarken, erişkinlerde ise osteoporozu agreve ve presipite eder ayrıca ağrılı bir kemik hastalığı olan osteomalaziye yol açmaktadır (1). 17