fhe ISTANBUL OF COMMERCE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fhe ISTANBUL OF COMMERCE."

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI fhe ISTANBUL OF COMMERCE. R TÜR 2007

2

3 YAN SANAYf. ÖN SÖZ Odamızca bu yı l altıncısı organize edilen 'işb i rl i ği Günleri' Türk Yan Sanayi Borsamız üyeleri açısından olduğu kadar ülkemiz ekonomisinin dışa açılma çaba l arına katkısı yönünden de önemli bir etkinliktir. Avrupa'nın önde gelen fuarları sırasında organize edilen ve büyük ilgi gören bu tür etkinlikleri Odamız 2002 yılında baş l atmış ve boyutların ı, içe riği ni ve kapsamını her geçen yıl geliştirerek geleneksel hale getirmiştir_ Ekim 2007 tarihlerinde, O dam ız binasında gerçekleşti r ilecek VI. işbi rliğ i Günleri organizasyonumuza 10 ülkeden 29 ana sanayici firma ile TYSB üyesi 200'e yakın yan sanayici iştirak edecek ve iki günlük yoğun program çerçevesinde 750 kadar ikili görüşme gerçekleştirilecektir. Vl.işbirl i ği Günleri, günümüz teknolojisinin çok gelişmiş haberleşme vasıta l arının yanında yüz yüze görüşmelerin ve anlaşma zemini a ramanın önemi ve yararının hala geçerli olduğunu kanıtiayabiimesi açıs ı ndan da ayrı bir özellik taş ı maktadır. Odamızın son derece önem verdiği bu etkinliğe katılan tüm ana ve yan sanayicilere ho ş geldiniz diyor, görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesini diliyorum. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

4 SUBCONTRACTifi!Çi ı; PREFACE The Partnership Days Event, amfhng our proucj organizations, wil/ be he/d for the 6t time this year. This event is very important way of "going global" fo1l Turkish Subcontracting Exchange-TSPX members as well as for national economy. Many well-known ancf respected organizers in the world have t his kind of matchmaking event during the ir fairs and ICOC has be erıj conducting it since 2002 by enriching the content and number of attendee each year becoming a tradition~ There wi/1 be 29 main contractors (buyers) from ı q different countries meeting 200 TSPX members (subcontractors) during the event of 25-26, Novembe1! 2007 at the Chamber facilities. Total number of meetings wi/1 expect to be 750. lt isa/so very important that in today's information age,l business world takes advantage of all technological advancements in communication; neverthe/ess, the powe~ of face-to-face meetings can not be overlooked. 1 we/come each and every one of our distinguished participants to the event and wish them the best in theili meetings. Dr. Cengiz Ersunl Secretary General 2

5 YAN SANAVi -.. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI 1990 yılında, UNIDO'nun teknik desteği ile Istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuş olan "Türk Yan Sanayi Borsası", bu alanda ülkemizdeki ilk ve tek örnektir. Amacı, üyelerinin yurtd ı ş ı nda yeni pazarlar bulmalarına ve mevcut pazarlarını genişletmelerine yardımcı o lmakür. Türk Yan Sanayi Bo r samız, k u ru l duğundan bu yana büyük aşama kaydetmiş ve bugün emsalleri arasında aranan, danışılan ve u l uslararas ı düzeyde ödüllere lay ı k görülen bir konuma ge l miştir. ÜYE PROFili Türk Yan Sanayi Borsası ' nın üye sayısı 2007 Ekim ayı itibariyle 2.000'e yaklaşmıştır. Üyelerinin % 68'i Marmara Bölgesi 'nde, kalan % 32'1 i k kısım Anadolu'nun çeş i tli bölgelerinde dağınık bir halde bulunmaktadır. % 83'ü KOBi niteliğinde olan üye yan sanayici firmaları n % 80'i ihracat yapmaktadır ve% 62'si de kalite belgesine sahiptir. 3

6 YANSANAVi ~ TYSB HiZMETLERi a) TALEP EŞLEŞTİRME Yurt dışındaki ana sanayici firmalardan Borsa mıza ulaşan talepler bilgi bankamızdan seçtiğimiz yar sanayici firmalarımıza iletilmekte olup, bu faaliyet çerçevesinde üyelerimizin yu r tdışı pazarlarc. ulaşmaları ve ihracatlarını a r ttırm aları hedeflenmektedir Türk Yan Sanayi Bors ası her yıl 3.000'den f azla yan sanayi t alebini % 80 doğ ru l uk payı ile üyelerine iletmektedir. b) ikili GÖRÜŞMELER VE İŞBİRLİGi GÜNLERi Yurtiçi ve yurtdışından gelen ana sanayiciler ve satır almacı l arın taleplerine uygun f irmalar seçilerek ikili görüşmeler organize edilmektedir. ' ' i şbirliği Günleri' organizasyonu. her y ı l kendi a l a n l arında lider konumunda olan pek çok f i rmanır katılımı ile gerçekleştirilme ktedir. :!l.&uo..., CiD ~ ~ O Gil.,_.,.,.,, asoisan 'le!(-- ~ O'tf'>Un.-ı= ~ ~ BOSCH 8/S/H 4!_lb Oorlan -a.4'-.ıo:::r-~~~ rltzmc ISUZU c, ~" Moııonı Elel1ııx!orr<>oli:l tffi) ~ railpro ~ lll rul::u:ı a T AKATA ~ M- n:ır;ıış ııtwl.1iciig De~ı ırd ftkom ~ nıruıattör ln1i!! m ~~ mm ~~ CI.JoHNDı;l!Re rneht:r =GIESSE.i"""'!~ GM ıto_,._ıı lk ~~.'!. - iftu~ıım<!m.?..rn metalic6n~ SIEMENS 4

7 c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM Ul u s l a rarası yan sanayi fuarlarına yan sanayici firmalarımızın milli katılımları organize edilmektedir. Türk Yan Sanayi Borsas ı her yıl organize ettiği HANNOVER Sanayi Fua rı -A im a nya, MIDEST-Fransa ve AAPEX Show-A.B.D. fuar la rının yanı sıra Subconingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Su bcontrataci on-is pa n ya, Subfornitura-i talya, Swisstech-isviçre, Elmia-isveç, Z-Die-Aimanya ve Hong Kong fuarları organizasyonlarında da zaman zaman gerçekleşmektedir. Fuar katılımlarımızın en kapsamlı ve görkemiisi 2007 Hannaver Sanayi Fuarı ' nda gerçekleştirilmiştir. Fuarın 4,5 ve 6 no.lu salonlarında toplam 1500 m 21 1ik alanda, 80'den fazla yan sanayici firmamız döküm, dövme, plastik, kauçuk ve yüzey iş l em gibi oldukça çeşit li alanlardaki üretimlerinin yanı sıra, otomobil ve makine üretiminde gerekli olan hammaddeleri de se rgi le mi ş l e rd i r. Asl ı nda yan sanayicilerimiz, bu görkemli kat ı lımla y ıll a rı n birikimini yansıtmışlar ve ülkemizin özellikle otomotiv sektöründe Avrupa'nı n yan sanayi üssü olma i ddia s ını kanıtlamışlardır. Bilindiği gibi, 1992 y ı lı ndan bu yana Türk Ya n Sanayi Bo r sam ız aracıl ı ğıy la ara l ıksız olarak işt i rak ettiğimiz Hannaver Fuarları hep 'yan sanayi' ile özdeş leşm i ş ve bu 16 katılımda yer alan 250'den fazla yan sanayici firma giderek artan performanslarıyla hem Odam ı zın yüzünü ağartmışlar, hem de ülkemizin üretim potansiyelin i en iyi şek i lde sergilem işlerdir. d) inceleme GElilERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şartlarının yakından tanınması ve çeş i tli ülkelerdeki örnek tesislerin ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarlarına ve önde gelen sanayi kuruluşları na incel erne gezi leri organ ize edilmektedir. 5

8 e) DANIŞMANLIK HiZMETLERi Yan sanayici firmalarımız-a hedef pazar/ülkelerin ve ihracat stratejilerinin belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. f) SEKTÖREL PAZAR ARAŞTIRMALARI VE YAYlNLAR Potansiyel pazarları belirleyerek bu pazarlarda ihracat imkanlarını arttırmak isteyen yan sanayici firmalar için sektörel pazar araştırmaları yapılmaktadır. Yapılan pazar araştırmaları kitap haline getirilerek üyelerimizin kullanımına sunulmaktadır. g) SEMiNER, KONFERANS, PANEL VE FORUMLAR üyelerimizin i htiyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANA Yi BORSASI Reşadiye Cad Eminönü-istanbul Tel : Faks : E-posta : : 6

9 SUBCONTRA CTING The Istanbul Chamber of Commerce Turkish Subcontracting Exchange-TSPX Turkish Subcontracting Exchange-TSPX first of its kindin Turkey, was estab/ished in cooperation with United Nations lndustrial Organization-UN/DO and it has been serving its members sin ce TSPX' aim is to he/p its members in finding new export markets or enhance the existing ones. With its success, TSPX has been an "example" to /ook up in all SPX's within UNIDO. lt received international recognition by winning International Chambers Competition award. Member Profile Approximately 2000 members as of September % of which from Marmara region, 32% from all over Turkey. 83% SME's, 80% already exporter, 62% ho/ds some kin d of quality certificate. 7

10 ~ 5UBCONTRACTING TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE'S (TSPX) SERVICES a) Matchmaking Matchmaking has been at the heart of our mission since Matchmaking process occurs between the main contractor and subcontractor. Whenever a main contractor needs a part, component, sub assembly or industrial services, all he has to do is to contaet TSPX. La ter the specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, select a number of appropriate subcontractors from the data-base and inform them about the request. Finally, the col/ected response.s, are submitted to the main contractors as quickly as possib/e. b) Partnership Days Event 'Partnership Days' organization is an effective way of establishing contacts between potentia/ business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and eva/uated, then suitab/e subcontracting companies are identified through the data- bank. All information and services are free of charge. c...- ~ 1!!!!1 NfNit. La ~ aselsan lk i!f!i!4 ~. BOSCH 8/S/H IQ h;niifi;i ~\lı Oorian ~vı::r:r- -~LPH. d/ltı J 1 laf f trl UUıı 1.1 t.,jf I!'>U2U Merioıı ı e:ı.ıı~ ı::inı ~ railpro loim:todt:s Bcnı ""' 'V Sel~ ----!!! re..b.t:r. TAKATA.,,_ na$!!:~ OOII!IOIOG Ollllir11iikiııı ~ lmtr.ıldlr l!ndlj ~ oao.uı< _...,. -~~! ~~.!OHNilmll: ~AiiUER t:giesse a-nm ~ ltoneywell K ~"!!~. - ~ btr.tp..m mııtal ict-nc SIEMENS 8

11 c) Benefits of Partnership Days Opportunity to meet as many subcontractors as possible in a short time period. Face to face meetings Time and money saving operation Alternative to the exhibitions You can meet and discuss with the most selected companies among TSPX members. You can take the advantage of doing business in a country with industrial infrastructure bare and an export oriented manufacturing industry. You can increase your competitiveness by taking the advantage of high quality, ski/led labor and Jow production costs. ' You can eva/uate the appropriate Turkish Subcontractors for your field of activity and discuss the altematives. d) International Fairs TSPX organizes various national fair attendance in regular basis such as HANNOVER subcontracting fair -Germany, MIDEST-France, AAPEX Show-USA. From Ume to time, it also attends SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Suncontracion Spain, Sunfomitura-/ta/y, Swisstech-Switzer!and, zie-germany and Hong-Kong Fairs. All of the fairs that ICOC has participated, H annover 2007 was the most comprehensive and spectecular one. 9

12 There have been more t han BO ICOC member subcon tracting companies in halis 4,5 and 6 exhibit ing casting, forging, p lastics, rubber and surface treatments materials in addit ion to automotive and machinery equipments, parts, ra w materi als. They ref /ected their long-year experience with magnificent attendance.ln fact, our subcontractors have p roven t heir quality in being the base for European manufacturers. Since 1992, TSPX has attended 16 Hannaver Fairs. In all these attendances mor e t han 2 50 subcontractors, w it h growing performance, have shown t heir capabilites asa proud member of ICOC. They also showed the great production potentia/ of Turkey at the Fa ir. e) Research Trips: During fair attendance, sameresearch trips are a/so made to factories in order to follow up n ew developments in technology and to review market conditions. f) Consulting Services Consulting services are given to o ur members about their t arget markets and export activities. g) Sectoral Market Research & Publications Members who have decided about potential export destinations are provided wit h specific seetar researches that are done by ICOC research team on their behalf h) Seminars, Conferences~ Pane/s and Forums Depending on requests that come from our members, various seminars, pane/s ete. are organized at the Chamber. lo

13

14

15 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS Firma/Company Yetki 1 i/contact aa.u.~~o ~ ALARKO CARRIER GÖKHAN ALDiNÇ tr Firma/Company Yetkili/Contact AFTA MECA OLIVIER LOPEZ Firma/Company Yetkili/Contact.ıt flrçel/k ARÇELiK AHMETGÖKÇE Firma/Company Yetkili/Contact CROSSLEE PLC. SURESH BUTTOO Firma/Company Yetkili/Contact DE:LPHI DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEM$ CÜNEYT AYTAÇ ll

16 -- ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTDRS.D IV ISA PRECISIQ N. WJTZ:&IIILAND Firma/Company : DIVISA PRECISION Yetkili/Contact : STEPHANE LANCOUD : i) Firma/Company : DO~U Ş OTOMOTIV Yetkili/Contact : ALPER SOMYÜREK : JOHNDEERE Firma/Company : DEERE &COMPANY Yetkili/Contact : RALPH LENSKI : ~ ~':-~~- ~~~ Firma/Company : ELIN EBG Yetkili/Cont act : HERSERT HAAS : CD Firma/Company : FORD OTOMOTiV Yetkili/Contact : HAYRULLAH MERAL : 12

17 ANA Ş~NAYiCilER FRIAHC Firma/Company : FRIATECAG Yetkili/Contact :ÖZlEM KIRATLI : Firma/Company : GROUP HAPPICH & ELLAMP Yetkili/Contact : BERNA ÖZDEMiR : ~~ GIESSE Firma/Company : GSG INTERNATIONAL Yetkili/Contact : MARIAGRAZIA POMPOSELLI : Honeywell Firma/Company : HONEYWELL Yetkili/Contact : EVA NOVOTNA : Indesit Ccmpany Firma/Company : INDESIT COMPANY Yetkili/Contact : M.ALP ÖZKUMUR : 13

18 ı ::. l KLIMASAN ~,...au.uıt.fttic.a.4 Firma/Company : KLiMASAN Yetkili/Contact : ALi PAKER : LEAR. '- (.lll 1 () ~,, 1 'o,.. (> V o\ o. ' Jl ô ~ ~ 1 1 l ' 1 ~' Firma/Company : LEAR CORPORATION GMBH Yetkili/Contact : STEFAN JOST : LEYlAIVD TRUC~ Firma/Company : LEYLAND TRUCKS Yetkili/Contact : HOWARD WRIGHT : AMAGNASTIYR driv$li1j )OOr s~s Firma/Company : MAGNA STEYR Yetkili/Contact : STEPHAN SCHROECKER : (PAlANGER) Firma/Company : PALFINGER GMBH Yetkili/Contact : ERSAVAŞ GÜDÜL : 14

19 metalic<!>ne Firma/Company : PLASEL LTD. Yetkili/Contact : NOAM BIRAN : ~ BOSCH Firma/Company :ROBERT BOSCH GMBH Yetkili/Contact :TAYFUN SERMET : www. bosch.com SE ENS Firma/Company : SIEMENS AG Yetkili/Contact :TUNCAY ÇAKAR : 1 ~ "uoıır:,.. 1 Firma/Company : SOUTHWEST RADIATOR SHOP INC. Yetkili/Contact : RON DOWlER : Firma/Company : TAI-TUSAŞ Yetkili/Contact : DILEK KALEli : 15

20 DemirDöküm Firma/Company : TÜRK DEMIRDÖKÜM Yetkili/Contact : IBRAHIM YEŞIL : Ttit Traktör Firma/Company : TÜRK TRAKTÖR Yetkili/Contact :Ali ÇAVUŞOGLU : www turktraktor.com.tr Firma/Company : ZODIAC AERAZUR Yetkili/Contact : ERIC ERNOT : 16

21

22

23 Firma/Company : AKCAN DIŞLI SAN.TIC.A.Ş. Şehir/Location : KÜÇÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYKUT CANKELEŞ : Firma/Company : AKE ATALAY KALlP ELEKTRiK SAN.TiC.A.Ş Şehir/Location : IKiTELLi/iSTANBUL Yetkili/Contact : ERSiN CALIŞKAN : Firma/Company : AKIM METAL SAN.TiC.LTD.ŞTI. Şeh i r/location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : ALl FAZIL BÖYET : Firma/Company : AKKARDAN SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : MURAT TAŞ KIN : Firma/Company : AK-SA OTOMOTiV YAN SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ikilelli /istanbul Yetkili/Contact : FUAT KARAVELI. : Firma/Company : AKSAN KALlP SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : BÜYÜKÇEKMEÇE/iSTANBUL Yetkili/Contact : ÖZGÜR YILKAN : Firma/Company : ALBAKOM METALSAN.PAZARLAMAA.Ş. Şehir/Location : BÜYÜKÇEKMEÇE/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYHAN PAYLA : Firma/Company : ALDÖKÜM METAL SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : TOPKAPI/iSTANBUL Yetkili/Contact : HAYRi EFE : 17

24 Firma/Company :AL-KOR MAKiNA KALlP SAN.TiCLTD.ŞTi. Şehir/location : BEYLiKDÜZÜ/iSTANBUL Yetkili/Contact : SEZAi DOGRU : -kor.com.tr Firma/Company :ALTUN DÖKÜM SAN.A.Ş. Şehir/Location : KARATAY/KONYA Yetkili/Contact : AHMET CEVDET ALTUN : Firma/Company : ANAR MAKiNA SAN.TiCLTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : SEDA SARIHAN : Firma/Company : APATEKNiK YAY TEL ÜRÜNLERi SAN.TiCLTD.ŞTi. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact : MESUT YILDIRIM : Firma/Company : ARMA KALlP ve YEDEK PARCA TiC.SAN.L TD.ŞTi. Şehir/Location :KÜÇÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact :DiLEK ADIGÜZEL : Firma/Company : ASCELiK DÖKÜM işleme SAN.TiCLTD. ŞTi. Şehir/Location : SAMSUN Yetkili/Contact :KUNT AY TAŞER : info ascelikltd.çom Firma/Company :ATAY MAKiNA SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location : BEYLIKDÜZÜ/ISTANBUL Yetkili/Contact : GÖKSEL TÜ MEN : 18

25 Firma/Company :ATLAS ViDA CiVATA SAN.LTD.ŞTi. Şehir/Locatio n : GÜNGÖRENliSTANBUL Yetkili/Contact :BURAK MATARACI : Firma/Company: AViTAŞ KOMPOZiT PLASTiK SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location :PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact :HALiD AVDAGiÇ : Firma/Company :AY DÖKÜM MAKiNA SAN.TIC.A.Ş. Şeh i r/location :SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact : E.UGUR YAVUZ : Firma/Company :AYAR MAKiNA SAN.TiC.LTD. ŞTI. Şehir/Locati on : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : BÜLENT ERKOL : Firma/Company : AYDIN TORNA SAN. TiC. LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact :ERCAN AYDINLI : Firma/Company : AYRAF TEL ÜRÜNLERi SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKIŞEHIR Yetkili/Contact :YAVUZ AYVA : Firma/Company : AYTAC MAKiNA SAN.TIC.LTD.ŞTI. Şehir/Location :ÜMRANiYE /istanbul Yetkili/Contact : ERTUGRUL DiNÇADAM : Firma/Company : BAŞKALLAR OTOMOTiV SAN. TiC.LTD. ŞTi. Şeh i r/location : TOPÇULAR/iSTANBUL Yetkili/Contact : SERHAT BAŞ : 19

26 Firma/Company : BERK ÇELIK CiVATA 5AN.A. Ş. Şehir/Location : GAZiANTEP Yetkili/Contact : SELÇUK DEMIRCi : Firma/Company : BERK DÖKÜM SANAYi A.Ş. Şehir/Location : GAZiANTEP Yetkili/Contact : SELÇUK DEMIRCi : Firma/Company : BEST KALE CiVATA MAKINA SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/location : ALiBEYKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact : ALi ARIKAN : Firma/Company : BIRINCi OTOMOTIV SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Locat i on : SARIGAZi/iSTANBUL Yetkili/Contact : YAKUP BIRiNCI : r Firma/Company : BiRLiK BAGLANTI ELEMANLARI SAN.TIC.LTD. ŞTi. Şehir/Location : AVCILARiiSTANBUL Yetkili/Contact : ERHAN AKSU : birl Firma/Company : BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SAN. TIC.A.Ş. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : MUZAFFER ALTIN : Firma/Company: BRAVVO METALURJI SAN.TIC.A.Ş. Şehir/Location : KEMALPAŞA/lZM i R Yetkili/Contact : GÖKHAN GÜRCAN : 20

27 Fi rma/company : CANBiLENLER DÖKÜM MAKiNA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : KONYA Yetkili/Contact : BAHATiiN CANBiLEN : Firma/Company: CERAY OTOMOTiVTURiZM i NŞAAT SAN. Ti C.LTD.ŞTi. Şeh i r/location : ÜMRANiYE/iSTANBUL Yetkili/Contact :MEHMET ALTINKAYA : Firma/Company : CTP KOMPOZiT PlASTi K SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : BURAK SÖNMEZIŞ I K : Firma/Company : ÇAGATAY KABLO SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Loca tio n : SiLiVRi/iSTANBUL Yetkili/Contact :AHMET ŞEMSETiiN KÖROG LU : Firma/Company: ÇAKIRLAR MAKiNA ISITMA SOGUTMA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : BEKIR CALIŞKAN : Firma/Company : ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYi A.Ş. Şeh i r/location : K I RŞEHIR Yetkili/Contact : BAHADIR YAGCI : Firma/Company : ÇETiN CiVA TA SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/location : ÇATALCA/iSTANBUL Yetkili/Contact : MAHMUT DARiAN : 21

28 Firma/Company : ÇETiNPRES OTO YAN SANA Yi A.Ş. Şehir/Locat i on : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact : HAN DE ÜZEN : Firma/Company : ÇiFTEL ELEKTROMEKANiK SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :YUNUS ÇiFTÇi : Firma/Company :ÇORLU OTOMOTiV SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ÇORLU Yetkili/Contact :ALTAN TiRYAKi : Firma/Company :DE-Mi METAL SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location :BURSA Yetkili/Contact : ALAADDi N AKSOY : Firma/Company : DEMiRTÜRK KAUÇUK PLASTiK SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şeh i r/locat i on :BURSA Yetkili/Contact :SALiM AKMEŞE : Firma/Company : DiMACOM OTOMOTIV ENDÜSTRiLERi LTD.ŞTi. Şehir/Location : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact :BÜLE NT TOP AL : sa Firma/Company : DOGAN LASTiKÇiLiK SAN.TiC.A.Ş. Şehi r/location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :ZIŞAN ÜNSALAN : pazardoganlastik.com 22

29 Firma/Company : DOGANLAR ÇELiK DÖVME SAN.TiC.l TD. ŞT i. Şe h ir/location : KAZAN/ANKARA Yetkili/Contact : TOLGA DOGAN : Firma/Company : EGEMET EGE METAL DÖVME SAN.TiC.LTD.ŞT i. Şeh ir/locat i on : izmir Yetkili/Contact : SELÇUK DEMiROK : Firma/Company : EKiNLER ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD. ŞTI. Şeh i r/locat i on : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact : BARIŞ ÇOBANOGLU : ler.com Firma/Company : EKO END. KALlP OTM. PLS. SAN. TiC. LTD. ŞTi. Şeh i r/lo cation : izmi R Yetkili/Contact : ZEKi YÖNDEM : Firma/Company : ELCAB KABLO VE PROFiL SAN.TiC. LTD. ŞTi. Şeh i r/location : GAZIOSMANPAŞA/ISTANBUL Yetkili/Contact : SERAP YILDIRIM : Firma/Company : EMEK PRES KALlP imalat OTO. SAN. TiC. LTD.ŞTi. Şe hir/locatio n : YENiBOSNA/iSTANBUL Yetkili/Contact : ZÜMRAN ÖZDiLEK : Firma/Company: ENES OTOMAT MAKiNA SAN.Ti C. LTD.ŞTi. Şehir/Location : MALTEP E/ISTANBUL Yetkili/Cont act : RlDVAN ÇAVDAR : 23

30 Firma/Company :ER-AY DINAMO KÖMÜRLERi SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. Şehi r/location :ÜMRANiYE/iSTANBUL Yetkili/Contact :MUSTAFA BIÇAK : Firma/Company : ERAY MAKiNA SAN. TiC.A.Ş. Şehir/Locatio n : ADAPAZARI Yetkili/Contact : MESUT ERCAN : Firma/Company : ERDEM METAL SAN.TiC.KOLL.ŞTi. Şehir/Location :ADANA Yetkili/Contact : ÖZER ERDEM : Firma/Company : ERKSAN EGZOST RADYATÖR SAN.TiC.L TD.ŞTi. Şehir/Location : ÇORUM Yetkili/Cont act : ORHAN COŞKUN : Firma/Company :ERLER MAKiNA SAN.T i C. LTD.Ş Ti. KIRAÇ/iSTANBUL Şehir/Location : ONUR GÜLENER Yetkili/Contact : ERSAN KAUÇUK SAN.TiC.A.Ş. Firma/Company :TUZLA/iSTANBUL Şeh i r/locat i on : EMRE GÜNATA Yetkili/Contact : ERTEKiN KALlP imalat LTD.ŞTi. Firma/Company :TUZLA/iSTANBUL Şehir/location :SERDAR ERÇAL Yet kili/contact : 24

31 V AN SANA ViCiLER Firma/Company :ESKiŞEHIR JANT SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Cont act : CENAP AŞAN : Firma/Company : EURO PLAST PLASTiK SAN.TiC. LTD.ŞTi. Şehir/Location : ÜMRANiYE/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYDIN GERÇEKER : Firma/Company : EZGi MAKiNA SAN. TiC.A. Ş. Şehi r/location : TUZLA/iSTANBUL Yetkili/Contact : BAHADIR TÜRKKIYISI : Firma/Company : FEM METAL SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : KÜÇÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact : FEVZi DANACIOGLU : Firma/Company : FENiŞ A LÜMiNYUM SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact :AHMET PALADEMiR : Firma/Company : FERSA LAZER OPTiK KES. MAK.iMAL.iNŞ.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BORNOVA/iZMiR Yetkili!Contact : ERGÜN ARSLAN : Firma/Company : FiKSSAN FiKSTÜR SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location :KOCAELi Yetkili/Contact :NiHAT ATASAGUN : Firma/Company :GÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN.TiC.LTD. ŞT i. Şehir/Location :TUZLA/ISTANBUL Yetkili/Contact : UGUR YILDIZ : 25

32 Firma/Company :GÜREL MAKiNA imalat ihr. ith.tic.a.ş. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :ADiL GÜREL : Firma/Company : GÜRMAKSAN HiDROLiK DEVRE ELE.SAN.TiC.LTD.ŞT i. Şehi r/location :istanbul Yetkili/Contact : RAMAZAN EKMEN : Firma/Company : GÜVEN PRES DÖKÜM SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : Y.DUDULLU/iSTANBUL Yetkili/Contact : CEM OLCA YTO : Firma/Company : HAS KALlP MAKiNA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : BURSA. Yetkili/Contact :ÖMER ATALAY : Firma/Company: HASEL OTOMOTiV YAN SANAYI LTD.ŞTi. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : H.FATiH OKTAY : Firma/Company : HATKO TEKNiK DONANlMLAR MÜMESSiLLiK TiC.A.Ş. Şehir/location : AVCILARiiSTANBUL Yetkili/Contact :HATiCE HATAYLI KALELiOGLU : Firma/Company : HATSATEKNiK SAN.TiC. Şehir/location : TOPCULARiiSTANBUL Yetkili/Contact : SUNEL KARAKAŞ : 26

33 YAN SANA'f.ıiCi~ER Firma/Company : HAZAR EL ALETLERi ve METAL SAN.TiCLTD.ŞT I. Şeh i r/locatio n :PENDIK/ISTANBUL Yetkili/Contact :CEMAL UYGUR : com Firma/Company : HISARLAR MAKINA SAN.TiCA.Ş. Şehir/Locatio n : ESKIŞEH I R Yetkili/Contact :ZEKERIYA KIYLIK : Firma/Company: HUSAN METAL TEKNOLOJILERI SAN.TiC.LTD.ŞTi. Ş ehir/location : KONYA Yetkili/Contact : EROL UGUR : Firma/Company: ika imalat KALlP APARAT SAN.LTD.ŞTI. Şehir/Lo cation :SULTANBEYLi/iSTANBUL Yetkili/Contact :ATILLA DERELI : Firma/Company : IMORTAŞ OTO YEDEK PARÇA IMALAT TiC.SAN.A.Ş. Şehir/Location :BURSA Yetkili/Contact :AZMI TONGUÇ ALTAN : Firma/Company : inelll PLASTiK TEKSTil OTOMOTiV SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Loca tion : izmir Yetkili/Contact : SEZGiN BiNGÜL : Firma/Company : IPA TEKNiK MAKINA T ic.san.lt D.ŞTi Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact :CEM HELVACI : 27

34 Firma/Company : izmir EL ALETLERi SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location : IZMiR Yetkili/Contact :TARlK DOGAN : Firma/Company : izmir SENKROMEÇ SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact :HiKMET POLAT : Firma/Company : KALITE LASTIK ve PLASTiK SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Locatio n :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :YÜKSEL PiLTAN : Firma/Company : KANCA EL ALETLERi DÖVME CELiK MAKiNA SAN.A.Ş. Şehi r/locatio n : ŞEKERP l NARlKOCAELi Yetkili/Contact :AHMET DEMiR : Firma/Company: KARTAY MAKiNA SAN.TIC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact :MEHMET KARACA : Firma/Company: KAYAHAN HIDROLIK MAKINA ENDÜSTRi TiC.A.Ş. Şehi r/locatio n : KONYA Yetkili/Contact :KAMiL BABACAN : Firma/Company : KAYKAÇ MAKiNA SAN.TAAH.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Locatio n :ADANA Yetkili/Contact :RAMAZAN KAYKAÇ : 28

35 Firma/Company : KIRPART OTOMOTiV PARCALARi SAN.TiC.A.Ş. Sehir/Location : BURSA Yetkili/Contact :AYŞEGÜL AKTULGA : Firma/Company : KOCAHAN MAKiNA ve YEDEK PARCA SAN.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BEYLiKDÜZÜ/iSTANBUL Yetkili/Contact : BARIŞ ilcan : Firma/Company : KOÇA Y ENDÜSTRiYEL MAKiNA SAN.TI C.LTD.ŞTI. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : ÖZCAN KOCAY : Firma/Company :KONU-iŞ OTOMOTIV SAN.TIC.A.Ş. Şeh i r/location : CATALCA/iSTANBUL Yetkili/Contact : ELiF KAYA : Firma/Company : KONUK ISI MAKiNA SAN.TiC.L TD.ŞTi. Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact : BÜLENT SAGLAM : Firma/Company :KOR METAL SAN. TiC.A.Ş. Şehir/Location : AVCILAR/ISTANBUL Yetkili/Contact : MEHMET ÖREN : Firma/Company : KOŞAR ENDÜSTRiYEL MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact :ALi KOŞAR :

36 Firma/Company : KUMRU OTOM. HORTUM YEDEK PARÇA SAN. LTD.ŞTi. Şehi r/location : ÜMRANIYE/iSTANBUL Yetkili/Contact : BÜNYAMiN KUMRU : Firma/Company : KURŞUN EL KALlP METAL FORM ve SAC işleme SAN. Şehir/Location : KONYA Yetkili/Contact : HASAN KURŞUNEL : r Firma/Company : KURTMAN AKIŞKAN BA~LANTI ELEM.SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : HADlMKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact : MESUT KURTÖZ : Firma/Company : LAS-PAR KAUCUK YED EK PARÇA SAN.TiC.LTD.ŞT l. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : ŞAFAK ÜLKER : Fi rma/company : LiMÖZ MAKiNA DiŞLi SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : YENiBOSNA/iSTANBUL Yetkili/Contact : CENGiZ LiMERER : Firma/Company : MAKS TEKNOLOJi EL EK.iNŞ.SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : FERHAT GÜNÇ lkl Ş : Firma/Company : MAPSAN MAKiNA imalat SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ANKARA Yetkili/Contact : GAMZE ASLAN : 30

37 Firma/Company : MASAN MAKINA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYGAN BALlKCI ERKAL : Firma/Company : MEGA TEKNiK MAK.SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : OSTiM/ANKARA Yetkili/Cont act : CÜNEYT ENSARi : Firma/Company : MEKANiK TEKNOLOJ i SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ÇORLU Yetkili/Contact : AYCA HASBAY : Firma/Company : M EP AR METAL PAR CA SAN.ve TiC.A.Ş. Şeh i r/locat i on : B.CEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact : CEMALEDIN ÇlRAKMAN : Firma/Company : MESTAŞ MÜH.END.SAN.M ÜŞAV.ve TAAH.A.Ş. Şehir/Location : ADAPAZARI Yetkili/Contact : FARUK TAŞCIOG LU : Firma/Company : METAŞ OTOMOTiV END.ÜR. SAN.Ti C.A.Ş. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : IPEK HINCALAN : Firma/Company : METSAN MAKiNA YEDEK PARÇA SAN.TiC. A.Ş.. Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact : FA TMA BALDEMiR KARAÇAM : Firma/Company: MiKROFil FiLTRE SAN.TIC.LTD.ŞTI. Şeh i r/locat io n : SULTANBEYli/iSTANBUL Yetkili/Contact : SELA HADDiN ÖZEN : il.com.tr ~ ı

38 Firma/Company : MiKROSAN MAKiNA SAN.TiC.LTD. ŞTi. Şehir/Location : BAYRAMPAŞA/iSTANBUL Yetkili/Contact : ilkut ERKiŞi : Firma/Company : MiPASAN MAKiNA MONTAJ iml. PAZ.LTD.ŞTi. Şehir/Location :PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : EYÜP GAZIOCiLU : Firma/Company : MiTA KALlP ve DÖKÜM SAN. A.Ş. Şeh i r/location : YENiBOSNA/ISTANBUL Yetkili/Contact : FAHRi KAHRAMAN : Firma/Company : MSK ÇELiK DÖVME YEDEK PARÇA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact :ERDiNÇ MERiÇ : Firma/Company : MYER FiLTRE ve OTO YED.SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact :AYŞEG Ü L ERCAN : Firma/Company : NBR MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : TEOMAN DUMANTEPE : Firma/Company :NET CIVA TA ve ViDA SAN.A.Ş. Şehir/Location : SEFAKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact : HALUK ONGAN : Firma/Company :NORM CIVATA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact :RECEP ŞENAY : 32

39 Firma/Company :NOVA KALlP SAN.A.Ş. Şehir/location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : ERKAN ŞAHLAN : Firma/Company : NURÇEliK KAllP PRES ENDÜSTRi ve TiC.LT D. ŞTi. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : GÜLiZ KÜCÜK : Firma/Company :OCAK KALlP MAKiNA imalat SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : KOCAELi Yetkili/Contact : BARBAROS ZENGiN : Firma/Company : OLiMPiA OTO CAMLARI SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : GEBZE Yetkili/Contact :MUSTAFA ZENGiNER : Firma/Company : ORSAN MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location :istanbul Yetkili/Contact :GÖKHAN SERIM : Firma/Company : ORTADOGU RULMAN SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location :ANKARA Yetkili/Contact : CEM KOFOGLU : sa Firma/Company : ORTAKÇI CAM SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location :BURSA Yetkili/Contact : BEŞiR UFUK SANATÇI : r Firma/Company : OTOPARSAN OTOMOTiV PARÇA SAN.T ic.ltd.şti. Şehir/Location : BÜYÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact :Ali TANER APAK : oparsan.com

40 Firma/Company : ~G E - PIPSA~ PLASTIK SAN.TI C.A.Ş. Şehi r/location : UMRANIYEJISTANBUL Yetkili/Contact :All TANMAN : Firma/Company: ÖZ KOCABAŞOGLU OTOM.SAN.TIC.L TD. ŞTI. Şehir/location :GAZ IOSMANPAŞA/ISTANBUL Yetkili/Contact : ERTAN KOCABAŞOGLU : Firma/Company: ÖZEL CIVA TA BAGLANTI ELEM.SAN.TIC.L TD.ŞTI. Şehir/location : ESENYURT/ISTANBUL Yetkili/Contact :ZAFER VATANSEVER : Firma/Company : ÖZEN ÇELIK YAY IML.PAZ.SAN.TIC.LTD.ŞTi. Şehi r/location : IKITELLl/ISTANBUL Yetkili/Contact : ŞAKIR ILTER : Firma/Company :ÖZEN MAKiNA IML.SAN.TIC.LTD. ŞTI. Şehir/Location : IKlTELLi!lSTANBUL Yetkili/Contact : ERKAN ORUC : Firma/Company :ÖZTÜRK METAL ENJEKSiYON KALlP YEDEK PARÇA SAN.LTD.ŞTI. Şehir/location : OSTIM/ANKARA Yetkili/Contact : MUSTAFA ÖZTÜRK : Firma/Company : PANOTO RADYATÖR MAKINE SA N. TIC.A.Ş. Şeh i r/location : BEYLIKDÜZÜ/ISTANBUL Yetkili/Contact : ANDREW NGUVU : 34

41 Firma/Company : PARMET YEDEK PARÇA ve KALlP SAN.TiC.LTD.ŞTI. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contad : BURAK ÖZKiPER : Firma/Company : PRESMETAL OTOMOTiV YAN SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : GÖZDE DELiÖMEROGLU : Firma/Company : REM DAYANlKLI TÜKETiM MALLARI SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : MANiSA Yetkili/Contact : U~UR ÖZGÜÇ : Firma/Company : REMKA MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : KONYA Yetkili/Contact : ERHAN KARAMAN : Firma/Company : SAC PARÇA SAN.T I C.LTD.ŞTi. Şeh i r/locat i on : istanbul Yetkili/Contact : EVRiM KÜCÜKDENIZ : Firma/Company : SADlK OTOMOTIV SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/locat i on : GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact : SERAP YEŞILTAŞ : Firma/Company : SANPAR KALIPÇILIK PARÇA imalati SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yet kili/contact : REMZi BAŞAR I Z :

42 Firma/Company : SARKUYSAN ELEKTROLiTiK BAKlR SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/locat i orı : istanbul Yetkili/Contact :MUSTAFA ADALIOGLU : Firma/Company :SERDAR PlASTiK SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şeh i r/locat i on :SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact :KORAY TÜTEK : Firma/Company :SERVET MADENi EŞYA SAN.TiC.L TD.ŞTI. Şeh i r/locat i on : GÜNGÖREN/iSTANBUL Yetkili/Contact :SONGÜL GÜNEŞ : Firma/Company :SOM CiVATA SOMUN SAN.TİC.A.Ş. Şeh i r/locat i on :SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact :SEVDA ACAR : Firma/Company : SPiRMAK MAKINA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Locat i on :BURSA Yetkili/Contact :BÜLENT ESiN : Firma/Company :STANDART CONTA SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şehir/Locat i on : TOPKAPI/iSTANBU L Yetkili/Contact :CEMAL KAMER : Firma/Company :STANDART YAY SAN.KOLL.ŞTi. Şehir/Locat i on : İKiTELLi/iSTANBUL Yetkili/Contact : TALAR SiLAH Li : Firma/Company : STOPPLAS MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA SAN.TiC.L TD.ŞTi. Şehir/Locat i on :ÇATALCA/ISTANBUL Yetkili/Contact : BARBAROS KARABACAK : r 36

43 SANA V. i Ci LER Firma/Company : TAMPIL OTOMOTiV PLATiNLERi SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : GAZiOSMANPAŞA/iSTANBUL Yetkili/Contact :SEYiT MUTLU ÖZERCAN : Firma/Company : TAMSAN MOTOR MAKiNA imalat SAN.LTD.ŞTi. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : NÜViT TOHUMCU : Firma/Company : TANATAR KALlP PRES işleri SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : RIFATAY : Firma/Company: TAY OTOMOTiV MAKiNA SAN. T ic.ltd.şti. Şehir/Locat i on : Y.DUDULLU/iSTANBUL Yetkili/Contact : MURAT RAMAZAN : Firma/Company : TEKNiK 20 MAKiNA ve ELEKTRiK SAN.T i C.LTD.ŞTI. Şeh i r/locat i on : BURSA Yetkili/Contact :TANER YÖNEY : Firma/Company : TEKNiK ÇELiK A.Ş. Şeh i r/location : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact : EROL YILMAZ : Firma/Company : TEKNiK SAC KAYNAK ve LEHiM i Ş L. SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şehir/Location :TUZLA/ISTANBUL Yetkili/Contact : TARlK ÖZDEMiR :

44 Firma/Company : TEKSAN TORNA PRES MAKiNA SAN.TiC.LTD.Ş Ti. Şehir/Location : OSTIM/AN!<ARA Yetkili/Contact :AHMET UGUR ERZURUM : Firma/Company : TELAS LASTIK SAN.ve TIC.A.Ş. Şehir/Location : i KiTELLl/ISTANBUL Yet kil i/contact : ihsan YALMAÇ : Firma/Company : TELFORM KELEPÇE ve YAY SAN.Ti C.A. Ş. Şehir/Location : TUZLAfiSTANBUL Yetkili/Contact : LEVENT KÜÇÜKŞEN ER : Firma/Company : TERBAY MAKiNE ENDÜSTRi ve TiCARET A.Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact :ABDULLAH BAYSAK : Firma/Company : TEZEL OTOMOTiV SAN.TiC. LTD.ŞTi. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :MURAT ŞAFAK KAYA : t Firma/Company : TOPCESAN TOPBAŞ ÇELIK SAN.TIC.A.Ş. Şe h i r/location : B URSA Yetkili/Contact : ÖNDER ÇiMCi : Firma/Company : TORMAN A. Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : BÜLENT ÖZAŞC I LAR : Firma/Company : TORUN BAKlR ALAŞIMLARI METAL SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ikitelll/istanbul Yetkili/Contact :ORHAN OKTAY : 38

45 Firma/Company : TOSUNLAR ÇELiK DÖKÜM METAL SAN.T i C.LTD.ŞTI. Şehir/location : KONYA Yetkili/Contact : YENER AYDEMiR : Firma/Company : TOTOMAK MAKINE YEDEK PARÇA SAN. TiC.A. Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : DEVRAN ŞENGÜL : Firma/Company : TOZMETAL SAN.TiC.A. Ş. Şehir/Location : B.ÇEKMECE!iSTANBUL Yetkili/Contact : ERDEM ÖZKIR : Firma/Company :TRAKYA DÖKÜM SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/location : MEClDlYEKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact :TUNÇ BAYRAM : r Firma/Company : TURMAK OTOMOTIV SAN.T i C.A.Ş. Şeh i r/location : BURSA Yetkili/Contact : CENK MEHMET ÖZTEMEL : Firma/Company :UZMAN MAKiNA METAL SAN.TiC.LTD. ŞT i. Şehir/Location :BAYRAMPAŞA/iSTANB UL Yetkili/Contact :TUNÇ UZMAN : Firma/Company :ÜSTÜN MAKiNA SAN. TiC.LTD. Ş Ti. Şehir/Location : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact : TUGRUL FERiDUN ÜSTÜN : Firma/Company : ViT MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : ENGiN AKSOY :

46 Firma/Company : YEMENiCi OTOMOTiV PARÇALARI SAN.TIC.A.Ş. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : ATALAY ALHAS : Firma/Company : YILDIZ DÖVME CIVATA LTD.ŞTI. Şehir/Location : IKITELLl/ISTANBUL Yetkili/Contact : FERRUH YILDIZ : Firma/Company : YSL OTOMOTIV YAN SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact :BAŞAK VURAL : Firma/Company : YÜKSEL MAKINA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/location : ESKi ŞEHIR Yetkili/Cont act : HALIM YÜKSEL : Firma/Company : ZARiFSAN MAKiNA YEDEK PARCA SAN.TiC.A. Ş. Şehir/Location : ISTANBUL Yetkili/Contact : EDiB ERDEMLi : 40

47

48

- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok

- > ' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok UN~NHi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin

Detaylı

YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve

YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve YAN SANAYi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren,

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS

İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS İTO KİTAPLAR İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 Sayı/Number:99 SAYI/NUMBER:99 NİSAN/APRIL 2011 ISSN1303-8494

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 ENDÜSTRİ DÜNYASINDA YERİNİZİ ALIN JOIN THE WORLD OF INDUSTRY İmalat endüstrisinin kazandıran 4 uluslararası fuarı 4 winning international trade fairs for the manufacturing industry

Detaylı

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry

Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 58 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2011 Türk Savunma Sanayi Turkish Defence Industry TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Sektör

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca nın katılımıyla TOSB alt geçitli kavşağı hizmete açıldı

Kocaeli Valisi Sn. Ercan Topaca nın katılımıyla TOSB alt geçitli kavşağı hizmete açıldı EKİM-KASIM-ARALIK 2010 Alkan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Beldesan Otomotiv Yan. San. ve Tic. A.Ş. TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI: 9 Çavuşoğlu Makine Otomotiv Yan. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012

WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 WIN-WORLD OF INDUSTRY 2012 METAL İȘLEME TEKNOLOJİLERİ İLE BAȘARIYA ODAKLANIN FOCUS SUCCESS THROUGH METALWORKING TECHNOLOGIES İmalat endüstrisinin kazandıran 3 uluslararası fuarı 3 winning international

Detaylı

AR-GE İLE KÜRESELE. Go Global with R&D KALIP DOSYASI. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği ve TAYSAD işbirliğiyle

AR-GE İLE KÜRESELE. Go Global with R&D KALIP DOSYASI. Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği ve TAYSAD işbirliğiyle YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 52 MARTMARCH - NİSANAPRIL 2010 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği ve TAYSAD işbirliğiyle

Detaylı

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI

Düşünceden Uygulamaya TAYSAD KALIP. Ideas to Action DOSYASI YILYEAR: 12 SAYIISSUE: 51 OCAKJANUARY - ŞUBATFEBRUARY 2010 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS > "İşbirliğimiz sektörün küresel başarısına

Detaylı

50. Elektrikli araçların geleceği. Future of electric vehicles. umudunu kaybetmiyor Aegean Region has still hope for investment. > Ege Bölgesi yatırım

50. Elektrikli araçların geleceği. Future of electric vehicles. umudunu kaybetmiyor Aegean Region has still hope for investment. > Ege Bölgesi yatırım YILYEAR: 11 SAYIISSUE: 50 KASIMNOVEMBER - ARALIKDECEMBER 2009 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS > Ege Bölgesi yatırım umudunu kaybetmiyor

Detaylı

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with

6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU. İş Birliği ile In cooperation with 6. Uluslararası Kimya Sanayi Grup Fuarı 6 th International Chemical Industry Group Exhibition KAPANIŞ RAPORU POST SHOW REPORT Fuar Ana Sponsoru Exhibition Main Sponsor Medya Partneri Media Partner Destekleyenler

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz 3 BAŞKAN IN MESAJI İSMAİL HAKKI HACIALİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı De erli Kompozit

Detaylı

YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011

YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011 YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE YILDIR TÜRKİYE Yİ AYDINLATAN

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI

TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL:3 SAYI:11 TOSB, JAPON YATIRIMCI TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ZİYARETİ 2011 TOSB ÜYE TOPLANTISI HATİCE BAYRAKTAR

Detaylı

ARE YOU READY TO BE A GLOBAL BRAND

ARE YOU READY TO BE A GLOBAL BRAND YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 65 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2012 Tüm paydaşlarımız için katma değer üretiyoruz We produce added value for all our stakeholders Şahap Aktaş Aktaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Chairman

Detaylı