fhe ISTANBUL OF COMMERCE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fhe ISTANBUL OF COMMERCE."

Transkript

1 İSTANBUL TİCARET ODASI fhe ISTANBUL OF COMMERCE. R TÜR 2007

2

3 YAN SANAYf. ÖN SÖZ Odamızca bu yı l altıncısı organize edilen 'işb i rl i ği Günleri' Türk Yan Sanayi Borsamız üyeleri açısından olduğu kadar ülkemiz ekonomisinin dışa açılma çaba l arına katkısı yönünden de önemli bir etkinliktir. Avrupa'nın önde gelen fuarları sırasında organize edilen ve büyük ilgi gören bu tür etkinlikleri Odamız 2002 yılında baş l atmış ve boyutların ı, içe riği ni ve kapsamını her geçen yıl geliştirerek geleneksel hale getirmiştir_ Ekim 2007 tarihlerinde, O dam ız binasında gerçekleşti r ilecek VI. işbi rliğ i Günleri organizasyonumuza 10 ülkeden 29 ana sanayici firma ile TYSB üyesi 200'e yakın yan sanayici iştirak edecek ve iki günlük yoğun program çerçevesinde 750 kadar ikili görüşme gerçekleştirilecektir. Vl.işbirl i ği Günleri, günümüz teknolojisinin çok gelişmiş haberleşme vasıta l arının yanında yüz yüze görüşmelerin ve anlaşma zemini a ramanın önemi ve yararının hala geçerli olduğunu kanıtiayabiimesi açıs ı ndan da ayrı bir özellik taş ı maktadır. Odamızın son derece önem verdiği bu etkinliğe katılan tüm ana ve yan sanayicilere ho ş geldiniz diyor, görüşmelerin olumlu sonuçlar vermesini diliyorum. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

4 SUBCONTRACTifi!Çi ı; PREFACE The Partnership Days Event, amfhng our proucj organizations, wil/ be he/d for the 6t time this year. This event is very important way of "going global" fo1l Turkish Subcontracting Exchange-TSPX members as well as for national economy. Many well-known ancf respected organizers in the world have t his kind of matchmaking event during the ir fairs and ICOC has be erıj conducting it since 2002 by enriching the content and number of attendee each year becoming a tradition~ There wi/1 be 29 main contractors (buyers) from ı q different countries meeting 200 TSPX members (subcontractors) during the event of 25-26, Novembe1! 2007 at the Chamber facilities. Total number of meetings wi/1 expect to be 750. lt isa/so very important that in today's information age,l business world takes advantage of all technological advancements in communication; neverthe/ess, the powe~ of face-to-face meetings can not be overlooked. 1 we/come each and every one of our distinguished participants to the event and wish them the best in theili meetings. Dr. Cengiz Ersunl Secretary General 2

5 YAN SANAVi -.. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI 1990 yılında, UNIDO'nun teknik desteği ile Istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuş olan "Türk Yan Sanayi Borsası", bu alanda ülkemizdeki ilk ve tek örnektir. Amacı, üyelerinin yurtd ı ş ı nda yeni pazarlar bulmalarına ve mevcut pazarlarını genişletmelerine yardımcı o lmakür. Türk Yan Sanayi Bo r samız, k u ru l duğundan bu yana büyük aşama kaydetmiş ve bugün emsalleri arasında aranan, danışılan ve u l uslararas ı düzeyde ödüllere lay ı k görülen bir konuma ge l miştir. ÜYE PROFili Türk Yan Sanayi Borsası ' nın üye sayısı 2007 Ekim ayı itibariyle 2.000'e yaklaşmıştır. Üyelerinin % 68'i Marmara Bölgesi 'nde, kalan % 32'1 i k kısım Anadolu'nun çeş i tli bölgelerinde dağınık bir halde bulunmaktadır. % 83'ü KOBi niteliğinde olan üye yan sanayici firmaları n % 80'i ihracat yapmaktadır ve% 62'si de kalite belgesine sahiptir. 3

6 YANSANAVi ~ TYSB HiZMETLERi a) TALEP EŞLEŞTİRME Yurt dışındaki ana sanayici firmalardan Borsa mıza ulaşan talepler bilgi bankamızdan seçtiğimiz yar sanayici firmalarımıza iletilmekte olup, bu faaliyet çerçevesinde üyelerimizin yu r tdışı pazarlarc. ulaşmaları ve ihracatlarını a r ttırm aları hedeflenmektedir Türk Yan Sanayi Bors ası her yıl 3.000'den f azla yan sanayi t alebini % 80 doğ ru l uk payı ile üyelerine iletmektedir. b) ikili GÖRÜŞMELER VE İŞBİRLİGi GÜNLERi Yurtiçi ve yurtdışından gelen ana sanayiciler ve satır almacı l arın taleplerine uygun f irmalar seçilerek ikili görüşmeler organize edilmektedir. ' ' i şbirliği Günleri' organizasyonu. her y ı l kendi a l a n l arında lider konumunda olan pek çok f i rmanır katılımı ile gerçekleştirilme ktedir. :!l.&uo..., CiD ~ ~ O Gil.,_.,.,.,, asoisan 'le!(-- ~ O'tf'>Un.-ı= ~ ~ BOSCH 8/S/H 4!_lb Oorlan -a.4'-.ıo:::r-~~~ rltzmc ISUZU c, ~" Moııonı Elel1ııx!orr<>oli:l tffi) ~ railpro ~ lll rul::u:ı a T AKATA ~ M- n:ır;ıış ııtwl.1iciig De~ı ırd ftkom ~ nıruıattör ln1i!! m ~~ mm ~~ CI.JoHNDı;l!Re rneht:r =GIESSE.i"""'!~ GM ıto_,._ıı lk ~~.'!. - iftu~ıım<!m.?..rn metalic6n~ SIEMENS 4

7 c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM Ul u s l a rarası yan sanayi fuarlarına yan sanayici firmalarımızın milli katılımları organize edilmektedir. Türk Yan Sanayi Borsas ı her yıl organize ettiği HANNOVER Sanayi Fua rı -A im a nya, MIDEST-Fransa ve AAPEX Show-A.B.D. fuar la rının yanı sıra Subconingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Su bcontrataci on-is pa n ya, Subfornitura-i talya, Swisstech-isviçre, Elmia-isveç, Z-Die-Aimanya ve Hong Kong fuarları organizasyonlarında da zaman zaman gerçekleşmektedir. Fuar katılımlarımızın en kapsamlı ve görkemiisi 2007 Hannaver Sanayi Fuarı ' nda gerçekleştirilmiştir. Fuarın 4,5 ve 6 no.lu salonlarında toplam 1500 m 21 1ik alanda, 80'den fazla yan sanayici firmamız döküm, dövme, plastik, kauçuk ve yüzey iş l em gibi oldukça çeşit li alanlardaki üretimlerinin yanı sıra, otomobil ve makine üretiminde gerekli olan hammaddeleri de se rgi le mi ş l e rd i r. Asl ı nda yan sanayicilerimiz, bu görkemli kat ı lımla y ıll a rı n birikimini yansıtmışlar ve ülkemizin özellikle otomotiv sektöründe Avrupa'nı n yan sanayi üssü olma i ddia s ını kanıtlamışlardır. Bilindiği gibi, 1992 y ı lı ndan bu yana Türk Ya n Sanayi Bo r sam ız aracıl ı ğıy la ara l ıksız olarak işt i rak ettiğimiz Hannaver Fuarları hep 'yan sanayi' ile özdeş leşm i ş ve bu 16 katılımda yer alan 250'den fazla yan sanayici firma giderek artan performanslarıyla hem Odam ı zın yüzünü ağartmışlar, hem de ülkemizin üretim potansiyelin i en iyi şek i lde sergilem işlerdir. d) inceleme GElilERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şartlarının yakından tanınması ve çeş i tli ülkelerdeki örnek tesislerin ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarlarına ve önde gelen sanayi kuruluşları na incel erne gezi leri organ ize edilmektedir. 5

8 e) DANIŞMANLIK HiZMETLERi Yan sanayici firmalarımız-a hedef pazar/ülkelerin ve ihracat stratejilerinin belirlenmesi konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. f) SEKTÖREL PAZAR ARAŞTIRMALARI VE YAYlNLAR Potansiyel pazarları belirleyerek bu pazarlarda ihracat imkanlarını arttırmak isteyen yan sanayici firmalar için sektörel pazar araştırmaları yapılmaktadır. Yapılan pazar araştırmaları kitap haline getirilerek üyelerimizin kullanımına sunulmaktadır. g) SEMiNER, KONFERANS, PANEL VE FORUMLAR üyelerimizin i htiyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANA Yi BORSASI Reşadiye Cad Eminönü-istanbul Tel : Faks : E-posta : : 6

9 SUBCONTRA CTING The Istanbul Chamber of Commerce Turkish Subcontracting Exchange-TSPX Turkish Subcontracting Exchange-TSPX first of its kindin Turkey, was estab/ished in cooperation with United Nations lndustrial Organization-UN/DO and it has been serving its members sin ce TSPX' aim is to he/p its members in finding new export markets or enhance the existing ones. With its success, TSPX has been an "example" to /ook up in all SPX's within UNIDO. lt received international recognition by winning International Chambers Competition award. Member Profile Approximately 2000 members as of September % of which from Marmara region, 32% from all over Turkey. 83% SME's, 80% already exporter, 62% ho/ds some kin d of quality certificate. 7

10 ~ 5UBCONTRACTING TURKISH SUBCONTRACTING EXCHANGE'S (TSPX) SERVICES a) Matchmaking Matchmaking has been at the heart of our mission since Matchmaking process occurs between the main contractor and subcontractor. Whenever a main contractor needs a part, component, sub assembly or industrial services, all he has to do is to contaet TSPX. La ter the specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, select a number of appropriate subcontractors from the data-base and inform them about the request. Finally, the col/ected response.s, are submitted to the main contractors as quickly as possib/e. b) Partnership Days Event 'Partnership Days' organization is an effective way of establishing contacts between potentia/ business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and eva/uated, then suitab/e subcontracting companies are identified through the data- bank. All information and services are free of charge. c...- ~ 1!!!!1 NfNit. La ~ aselsan lk i!f!i!4 ~. BOSCH 8/S/H IQ h;niifi;i ~\lı Oorian ~vı::r:r- -~LPH. d/ltı J 1 laf f trl UUıı 1.1 t.,jf I!'>U2U Merioıı ı e:ı.ıı~ ı::inı ~ railpro loim:todt:s Bcnı ""' 'V Sel~ ----!!! re..b.t:r. TAKATA.,,_ na$!!:~ OOII!IOIOG Ollllir11iikiııı ~ lmtr.ıldlr l!ndlj ~ oao.uı< _...,. -~~! ~~.!OHNilmll: ~AiiUER t:giesse a-nm ~ ltoneywell K ~"!!~. - ~ btr.tp..m mııtal ict-nc SIEMENS 8

11 c) Benefits of Partnership Days Opportunity to meet as many subcontractors as possible in a short time period. Face to face meetings Time and money saving operation Alternative to the exhibitions You can meet and discuss with the most selected companies among TSPX members. You can take the advantage of doing business in a country with industrial infrastructure bare and an export oriented manufacturing industry. You can increase your competitiveness by taking the advantage of high quality, ski/led labor and Jow production costs. ' You can eva/uate the appropriate Turkish Subcontractors for your field of activity and discuss the altematives. d) International Fairs TSPX organizes various national fair attendance in regular basis such as HANNOVER subcontracting fair -Germany, MIDEST-France, AAPEX Show-USA. From Ume to time, it also attends SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Suncontracion Spain, Sunfomitura-/ta/y, Swisstech-Switzer!and, zie-germany and Hong-Kong Fairs. All of the fairs that ICOC has participated, H annover 2007 was the most comprehensive and spectecular one. 9

12 There have been more t han BO ICOC member subcon tracting companies in halis 4,5 and 6 exhibit ing casting, forging, p lastics, rubber and surface treatments materials in addit ion to automotive and machinery equipments, parts, ra w materi als. They ref /ected their long-year experience with magnificent attendance.ln fact, our subcontractors have p roven t heir quality in being the base for European manufacturers. Since 1992, TSPX has attended 16 Hannaver Fairs. In all these attendances mor e t han 2 50 subcontractors, w it h growing performance, have shown t heir capabilites asa proud member of ICOC. They also showed the great production potentia/ of Turkey at the Fa ir. e) Research Trips: During fair attendance, sameresearch trips are a/so made to factories in order to follow up n ew developments in technology and to review market conditions. f) Consulting Services Consulting services are given to o ur members about their t arget markets and export activities. g) Sectoral Market Research & Publications Members who have decided about potential export destinations are provided wit h specific seetar researches that are done by ICOC research team on their behalf h) Seminars, Conferences~ Pane/s and Forums Depending on requests that come from our members, various seminars, pane/s ete. are organized at the Chamber. lo

13

14

15 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS Firma/Company Yetki 1 i/contact aa.u.~~o ~ ALARKO CARRIER GÖKHAN ALDiNÇ tr Firma/Company Yetkili/Contact AFTA MECA OLIVIER LOPEZ Firma/Company Yetkili/Contact.ıt flrçel/k ARÇELiK AHMETGÖKÇE Firma/Company Yetkili/Contact CROSSLEE PLC. SURESH BUTTOO Firma/Company Yetkili/Contact DE:LPHI DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEM$ CÜNEYT AYTAÇ ll

16 -- ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTDRS.D IV ISA PRECISIQ N. WJTZ:&IIILAND Firma/Company : DIVISA PRECISION Yetkili/Contact : STEPHANE LANCOUD : i) Firma/Company : DO~U Ş OTOMOTIV Yetkili/Contact : ALPER SOMYÜREK : JOHNDEERE Firma/Company : DEERE &COMPANY Yetkili/Contact : RALPH LENSKI : ~ ~':-~~- ~~~ Firma/Company : ELIN EBG Yetkili/Cont act : HERSERT HAAS : CD Firma/Company : FORD OTOMOTiV Yetkili/Contact : HAYRULLAH MERAL : 12

17 ANA Ş~NAYiCilER FRIAHC Firma/Company : FRIATECAG Yetkili/Contact :ÖZlEM KIRATLI : Firma/Company : GROUP HAPPICH & ELLAMP Yetkili/Contact : BERNA ÖZDEMiR : ~~ GIESSE Firma/Company : GSG INTERNATIONAL Yetkili/Contact : MARIAGRAZIA POMPOSELLI : Honeywell Firma/Company : HONEYWELL Yetkili/Contact : EVA NOVOTNA : Indesit Ccmpany Firma/Company : INDESIT COMPANY Yetkili/Contact : M.ALP ÖZKUMUR : 13

18 ı ::. l KLIMASAN ~,...au.uıt.fttic.a.4 Firma/Company : KLiMASAN Yetkili/Contact : ALi PAKER : LEAR. '- (.lll 1 () ~,, 1 'o,.. (> V o\ o. ' Jl ô ~ ~ 1 1 l ' 1 ~' Firma/Company : LEAR CORPORATION GMBH Yetkili/Contact : STEFAN JOST : LEYlAIVD TRUC~ Firma/Company : LEYLAND TRUCKS Yetkili/Contact : HOWARD WRIGHT : AMAGNASTIYR driv$li1j )OOr s~s Firma/Company : MAGNA STEYR Yetkili/Contact : STEPHAN SCHROECKER : (PAlANGER) Firma/Company : PALFINGER GMBH Yetkili/Contact : ERSAVAŞ GÜDÜL : 14

19 metalic<!>ne Firma/Company : PLASEL LTD. Yetkili/Contact : NOAM BIRAN : ~ BOSCH Firma/Company :ROBERT BOSCH GMBH Yetkili/Contact :TAYFUN SERMET : www. bosch.com SE ENS Firma/Company : SIEMENS AG Yetkili/Contact :TUNCAY ÇAKAR : 1 ~ "uoıır:,.. 1 Firma/Company : SOUTHWEST RADIATOR SHOP INC. Yetkili/Contact : RON DOWlER : Firma/Company : TAI-TUSAŞ Yetkili/Contact : DILEK KALEli : 15

20 DemirDöküm Firma/Company : TÜRK DEMIRDÖKÜM Yetkili/Contact : IBRAHIM YEŞIL : Ttit Traktör Firma/Company : TÜRK TRAKTÖR Yetkili/Contact :Ali ÇAVUŞOGLU : www turktraktor.com.tr Firma/Company : ZODIAC AERAZUR Yetkili/Contact : ERIC ERNOT : 16

21

22

23 Firma/Company : AKCAN DIŞLI SAN.TIC.A.Ş. Şehir/Location : KÜÇÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYKUT CANKELEŞ : Firma/Company : AKE ATALAY KALlP ELEKTRiK SAN.TiC.A.Ş Şehir/Location : IKiTELLi/iSTANBUL Yetkili/Contact : ERSiN CALIŞKAN : Firma/Company : AKIM METAL SAN.TiC.LTD.ŞTI. Şeh i r/location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : ALl FAZIL BÖYET : Firma/Company : AKKARDAN SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : MURAT TAŞ KIN : Firma/Company : AK-SA OTOMOTiV YAN SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ikilelli /istanbul Yetkili/Contact : FUAT KARAVELI. : Firma/Company : AKSAN KALlP SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : BÜYÜKÇEKMEÇE/iSTANBUL Yetkili/Contact : ÖZGÜR YILKAN : Firma/Company : ALBAKOM METALSAN.PAZARLAMAA.Ş. Şehir/Location : BÜYÜKÇEKMEÇE/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYHAN PAYLA : Firma/Company : ALDÖKÜM METAL SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : TOPKAPI/iSTANBUL Yetkili/Contact : HAYRi EFE : 17

24 Firma/Company :AL-KOR MAKiNA KALlP SAN.TiCLTD.ŞTi. Şehir/location : BEYLiKDÜZÜ/iSTANBUL Yetkili/Contact : SEZAi DOGRU : -kor.com.tr Firma/Company :ALTUN DÖKÜM SAN.A.Ş. Şehir/Location : KARATAY/KONYA Yetkili/Contact : AHMET CEVDET ALTUN : Firma/Company : ANAR MAKiNA SAN.TiCLTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : SEDA SARIHAN : Firma/Company : APATEKNiK YAY TEL ÜRÜNLERi SAN.TiCLTD.ŞTi. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact : MESUT YILDIRIM : Firma/Company : ARMA KALlP ve YEDEK PARCA TiC.SAN.L TD.ŞTi. Şehir/Location :KÜÇÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact :DiLEK ADIGÜZEL : Firma/Company : ASCELiK DÖKÜM işleme SAN.TiCLTD. ŞTi. Şehir/Location : SAMSUN Yetkili/Contact :KUNT AY TAŞER : info ascelikltd.çom Firma/Company :ATAY MAKiNA SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location : BEYLIKDÜZÜ/ISTANBUL Yetkili/Contact : GÖKSEL TÜ MEN : 18

25 Firma/Company :ATLAS ViDA CiVATA SAN.LTD.ŞTi. Şehir/Locatio n : GÜNGÖRENliSTANBUL Yetkili/Contact :BURAK MATARACI : Firma/Company: AViTAŞ KOMPOZiT PLASTiK SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location :PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact :HALiD AVDAGiÇ : Firma/Company :AY DÖKÜM MAKiNA SAN.TIC.A.Ş. Şeh i r/location :SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact : E.UGUR YAVUZ : Firma/Company :AYAR MAKiNA SAN.TiC.LTD. ŞTI. Şehir/Locati on : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : BÜLENT ERKOL : Firma/Company : AYDIN TORNA SAN. TiC. LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact :ERCAN AYDINLI : Firma/Company : AYRAF TEL ÜRÜNLERi SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKIŞEHIR Yetkili/Contact :YAVUZ AYVA : Firma/Company : AYTAC MAKiNA SAN.TIC.LTD.ŞTI. Şehir/Location :ÜMRANiYE /istanbul Yetkili/Contact : ERTUGRUL DiNÇADAM : Firma/Company : BAŞKALLAR OTOMOTiV SAN. TiC.LTD. ŞTi. Şeh i r/location : TOPÇULAR/iSTANBUL Yetkili/Contact : SERHAT BAŞ : 19

26 Firma/Company : BERK ÇELIK CiVATA 5AN.A. Ş. Şehir/Location : GAZiANTEP Yetkili/Contact : SELÇUK DEMIRCi : Firma/Company : BERK DÖKÜM SANAYi A.Ş. Şehir/Location : GAZiANTEP Yetkili/Contact : SELÇUK DEMIRCi : Firma/Company : BEST KALE CiVATA MAKINA SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/location : ALiBEYKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact : ALi ARIKAN : Firma/Company : BIRINCi OTOMOTIV SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Locat i on : SARIGAZi/iSTANBUL Yetkili/Contact : YAKUP BIRiNCI : r Firma/Company : BiRLiK BAGLANTI ELEMANLARI SAN.TIC.LTD. ŞTi. Şehir/Location : AVCILARiiSTANBUL Yetkili/Contact : ERHAN AKSU : birl Firma/Company : BOLT BAGLANTI ELEMANLARI SAN. TIC.A.Ş. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : MUZAFFER ALTIN : Firma/Company: BRAVVO METALURJI SAN.TIC.A.Ş. Şehir/Location : KEMALPAŞA/lZM i R Yetkili/Contact : GÖKHAN GÜRCAN : 20

27 Fi rma/company : CANBiLENLER DÖKÜM MAKiNA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : KONYA Yetkili/Contact : BAHATiiN CANBiLEN : Firma/Company: CERAY OTOMOTiVTURiZM i NŞAAT SAN. Ti C.LTD.ŞTi. Şeh i r/location : ÜMRANiYE/iSTANBUL Yetkili/Contact :MEHMET ALTINKAYA : Firma/Company : CTP KOMPOZiT PlASTi K SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : BURAK SÖNMEZIŞ I K : Firma/Company : ÇAGATAY KABLO SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Loca tio n : SiLiVRi/iSTANBUL Yetkili/Contact :AHMET ŞEMSETiiN KÖROG LU : Firma/Company: ÇAKIRLAR MAKiNA ISITMA SOGUTMA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : BEKIR CALIŞKAN : Firma/Company : ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYi A.Ş. Şeh i r/location : K I RŞEHIR Yetkili/Contact : BAHADIR YAGCI : Firma/Company : ÇETiN CiVA TA SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/location : ÇATALCA/iSTANBUL Yetkili/Contact : MAHMUT DARiAN : 21

28 Firma/Company : ÇETiNPRES OTO YAN SANA Yi A.Ş. Şehir/Locat i on : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact : HAN DE ÜZEN : Firma/Company : ÇiFTEL ELEKTROMEKANiK SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :YUNUS ÇiFTÇi : Firma/Company :ÇORLU OTOMOTiV SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ÇORLU Yetkili/Contact :ALTAN TiRYAKi : Firma/Company :DE-Mi METAL SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location :BURSA Yetkili/Contact : ALAADDi N AKSOY : Firma/Company : DEMiRTÜRK KAUÇUK PLASTiK SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şeh i r/locat i on :BURSA Yetkili/Contact :SALiM AKMEŞE : Firma/Company : DiMACOM OTOMOTIV ENDÜSTRiLERi LTD.ŞTi. Şehir/Location : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact :BÜLE NT TOP AL : sa Firma/Company : DOGAN LASTiKÇiLiK SAN.TiC.A.Ş. Şehi r/location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :ZIŞAN ÜNSALAN : pazardoganlastik.com 22

29 Firma/Company : DOGANLAR ÇELiK DÖVME SAN.TiC.l TD. ŞT i. Şe h ir/location : KAZAN/ANKARA Yetkili/Contact : TOLGA DOGAN : Firma/Company : EGEMET EGE METAL DÖVME SAN.TiC.LTD.ŞT i. Şeh ir/locat i on : izmir Yetkili/Contact : SELÇUK DEMiROK : Firma/Company : EKiNLER ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD. ŞTI. Şeh i r/locat i on : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact : BARIŞ ÇOBANOGLU : ler.com Firma/Company : EKO END. KALlP OTM. PLS. SAN. TiC. LTD. ŞTi. Şeh i r/lo cation : izmi R Yetkili/Contact : ZEKi YÖNDEM : Firma/Company : ELCAB KABLO VE PROFiL SAN.TiC. LTD. ŞTi. Şeh i r/location : GAZIOSMANPAŞA/ISTANBUL Yetkili/Contact : SERAP YILDIRIM : Firma/Company : EMEK PRES KALlP imalat OTO. SAN. TiC. LTD.ŞTi. Şe hir/locatio n : YENiBOSNA/iSTANBUL Yetkili/Contact : ZÜMRAN ÖZDiLEK : Firma/Company: ENES OTOMAT MAKiNA SAN.Ti C. LTD.ŞTi. Şehir/Location : MALTEP E/ISTANBUL Yetkili/Cont act : RlDVAN ÇAVDAR : 23

30 Firma/Company :ER-AY DINAMO KÖMÜRLERi SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. Şehi r/location :ÜMRANiYE/iSTANBUL Yetkili/Contact :MUSTAFA BIÇAK : Firma/Company : ERAY MAKiNA SAN. TiC.A.Ş. Şehir/Locatio n : ADAPAZARI Yetkili/Contact : MESUT ERCAN : Firma/Company : ERDEM METAL SAN.TiC.KOLL.ŞTi. Şehir/Location :ADANA Yetkili/Contact : ÖZER ERDEM : Firma/Company : ERKSAN EGZOST RADYATÖR SAN.TiC.L TD.ŞTi. Şehir/Location : ÇORUM Yetkili/Cont act : ORHAN COŞKUN : Firma/Company :ERLER MAKiNA SAN.T i C. LTD.Ş Ti. KIRAÇ/iSTANBUL Şehir/Location : ONUR GÜLENER Yetkili/Contact : ERSAN KAUÇUK SAN.TiC.A.Ş. Firma/Company :TUZLA/iSTANBUL Şeh i r/locat i on : EMRE GÜNATA Yetkili/Contact : ERTEKiN KALlP imalat LTD.ŞTi. Firma/Company :TUZLA/iSTANBUL Şehir/location :SERDAR ERÇAL Yet kili/contact : 24

31 V AN SANA ViCiLER Firma/Company :ESKiŞEHIR JANT SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Cont act : CENAP AŞAN : Firma/Company : EURO PLAST PLASTiK SAN.TiC. LTD.ŞTi. Şehir/Location : ÜMRANiYE/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYDIN GERÇEKER : Firma/Company : EZGi MAKiNA SAN. TiC.A. Ş. Şehi r/location : TUZLA/iSTANBUL Yetkili/Contact : BAHADIR TÜRKKIYISI : Firma/Company : FEM METAL SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : KÜÇÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact : FEVZi DANACIOGLU : Firma/Company : FENiŞ A LÜMiNYUM SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact :AHMET PALADEMiR : Firma/Company : FERSA LAZER OPTiK KES. MAK.iMAL.iNŞ.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BORNOVA/iZMiR Yetkili!Contact : ERGÜN ARSLAN : Firma/Company : FiKSSAN FiKSTÜR SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location :KOCAELi Yetkili/Contact :NiHAT ATASAGUN : Firma/Company :GÜR METAL HASSAS DÖKÜM SAN.TiC.LTD. ŞT i. Şehir/Location :TUZLA/ISTANBUL Yetkili/Contact : UGUR YILDIZ : 25

32 Firma/Company :GÜREL MAKiNA imalat ihr. ith.tic.a.ş. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :ADiL GÜREL : Firma/Company : GÜRMAKSAN HiDROLiK DEVRE ELE.SAN.TiC.LTD.ŞT i. Şehi r/location :istanbul Yetkili/Contact : RAMAZAN EKMEN : Firma/Company : GÜVEN PRES DÖKÜM SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : Y.DUDULLU/iSTANBUL Yetkili/Contact : CEM OLCA YTO : Firma/Company : HAS KALlP MAKiNA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : BURSA. Yetkili/Contact :ÖMER ATALAY : Firma/Company: HASEL OTOMOTiV YAN SANAYI LTD.ŞTi. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : H.FATiH OKTAY : Firma/Company : HATKO TEKNiK DONANlMLAR MÜMESSiLLiK TiC.A.Ş. Şehir/location : AVCILARiiSTANBUL Yetkili/Contact :HATiCE HATAYLI KALELiOGLU : Firma/Company : HATSATEKNiK SAN.TiC. Şehir/location : TOPCULARiiSTANBUL Yetkili/Contact : SUNEL KARAKAŞ : 26

33 YAN SANA'f.ıiCi~ER Firma/Company : HAZAR EL ALETLERi ve METAL SAN.TiCLTD.ŞT I. Şeh i r/locatio n :PENDIK/ISTANBUL Yetkili/Contact :CEMAL UYGUR : com Firma/Company : HISARLAR MAKINA SAN.TiCA.Ş. Şehir/Locatio n : ESKIŞEH I R Yetkili/Contact :ZEKERIYA KIYLIK : Firma/Company: HUSAN METAL TEKNOLOJILERI SAN.TiC.LTD.ŞTi. Ş ehir/location : KONYA Yetkili/Contact : EROL UGUR : Firma/Company: ika imalat KALlP APARAT SAN.LTD.ŞTI. Şehir/Lo cation :SULTANBEYLi/iSTANBUL Yetkili/Contact :ATILLA DERELI : Firma/Company : IMORTAŞ OTO YEDEK PARÇA IMALAT TiC.SAN.A.Ş. Şehir/Location :BURSA Yetkili/Contact :AZMI TONGUÇ ALTAN : Firma/Company : inelll PLASTiK TEKSTil OTOMOTiV SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Loca tion : izmir Yetkili/Contact : SEZGiN BiNGÜL : Firma/Company : IPA TEKNiK MAKINA T ic.san.lt D.ŞTi Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact :CEM HELVACI : 27

34 Firma/Company : izmir EL ALETLERi SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location : IZMiR Yetkili/Contact :TARlK DOGAN : Firma/Company : izmir SENKROMEÇ SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact :HiKMET POLAT : Firma/Company : KALITE LASTIK ve PLASTiK SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Locatio n :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :YÜKSEL PiLTAN : Firma/Company : KANCA EL ALETLERi DÖVME CELiK MAKiNA SAN.A.Ş. Şehi r/locatio n : ŞEKERP l NARlKOCAELi Yetkili/Contact :AHMET DEMiR : Firma/Company: KARTAY MAKiNA SAN.TIC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact :MEHMET KARACA : Firma/Company: KAYAHAN HIDROLIK MAKINA ENDÜSTRi TiC.A.Ş. Şehi r/locatio n : KONYA Yetkili/Contact :KAMiL BABACAN : Firma/Company : KAYKAÇ MAKiNA SAN.TAAH.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Locatio n :ADANA Yetkili/Contact :RAMAZAN KAYKAÇ : 28

35 Firma/Company : KIRPART OTOMOTiV PARCALARi SAN.TiC.A.Ş. Sehir/Location : BURSA Yetkili/Contact :AYŞEGÜL AKTULGA : Firma/Company : KOCAHAN MAKiNA ve YEDEK PARCA SAN.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BEYLiKDÜZÜ/iSTANBUL Yetkili/Contact : BARIŞ ilcan : Firma/Company : KOÇA Y ENDÜSTRiYEL MAKiNA SAN.TI C.LTD.ŞTI. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : ÖZCAN KOCAY : Firma/Company :KONU-iŞ OTOMOTIV SAN.TIC.A.Ş. Şeh i r/location : CATALCA/iSTANBUL Yetkili/Contact : ELiF KAYA : Firma/Company : KONUK ISI MAKiNA SAN.TiC.L TD.ŞTi. Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact : BÜLENT SAGLAM : Firma/Company :KOR METAL SAN. TiC.A.Ş. Şehir/Location : AVCILAR/ISTANBUL Yetkili/Contact : MEHMET ÖREN : Firma/Company : KOŞAR ENDÜSTRiYEL MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact :ALi KOŞAR :

36 Firma/Company : KUMRU OTOM. HORTUM YEDEK PARÇA SAN. LTD.ŞTi. Şehi r/location : ÜMRANIYE/iSTANBUL Yetkili/Contact : BÜNYAMiN KUMRU : Firma/Company : KURŞUN EL KALlP METAL FORM ve SAC işleme SAN. Şehir/Location : KONYA Yetkili/Contact : HASAN KURŞUNEL : r Firma/Company : KURTMAN AKIŞKAN BA~LANTI ELEM.SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : HADlMKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact : MESUT KURTÖZ : Firma/Company : LAS-PAR KAUCUK YED EK PARÇA SAN.TiC.LTD.ŞT l. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : ŞAFAK ÜLKER : Fi rma/company : LiMÖZ MAKiNA DiŞLi SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : YENiBOSNA/iSTANBUL Yetkili/Contact : CENGiZ LiMERER : Firma/Company : MAKS TEKNOLOJi EL EK.iNŞ.SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : FERHAT GÜNÇ lkl Ş : Firma/Company : MAPSAN MAKiNA imalat SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ANKARA Yetkili/Contact : GAMZE ASLAN : 30

37 Firma/Company : MASAN MAKINA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : AYGAN BALlKCI ERKAL : Firma/Company : MEGA TEKNiK MAK.SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : OSTiM/ANKARA Yetkili/Cont act : CÜNEYT ENSARi : Firma/Company : MEKANiK TEKNOLOJ i SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ÇORLU Yetkili/Contact : AYCA HASBAY : Firma/Company : M EP AR METAL PAR CA SAN.ve TiC.A.Ş. Şeh i r/locat i on : B.CEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact : CEMALEDIN ÇlRAKMAN : Firma/Company : MESTAŞ MÜH.END.SAN.M ÜŞAV.ve TAAH.A.Ş. Şehir/Location : ADAPAZARI Yetkili/Contact : FARUK TAŞCIOG LU : Firma/Company : METAŞ OTOMOTiV END.ÜR. SAN.Ti C.A.Ş. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : IPEK HINCALAN : Firma/Company : METSAN MAKiNA YEDEK PARÇA SAN.TiC. A.Ş.. Şehir/Location : ikitelli/istanbul Yetkili/Contact : FA TMA BALDEMiR KARAÇAM : Firma/Company: MiKROFil FiLTRE SAN.TIC.LTD.ŞTI. Şeh i r/locat io n : SULTANBEYli/iSTANBUL Yetkili/Contact : SELA HADDiN ÖZEN : il.com.tr ~ ı

38 Firma/Company : MiKROSAN MAKiNA SAN.TiC.LTD. ŞTi. Şehir/Location : BAYRAMPAŞA/iSTANBUL Yetkili/Contact : ilkut ERKiŞi : Firma/Company : MiPASAN MAKiNA MONTAJ iml. PAZ.LTD.ŞTi. Şehir/Location :PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contact : EYÜP GAZIOCiLU : Firma/Company : MiTA KALlP ve DÖKÜM SAN. A.Ş. Şeh i r/location : YENiBOSNA/ISTANBUL Yetkili/Contact : FAHRi KAHRAMAN : Firma/Company : MSK ÇELiK DÖVME YEDEK PARÇA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact :ERDiNÇ MERiÇ : Firma/Company : MYER FiLTRE ve OTO YED.SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact :AYŞEG Ü L ERCAN : Firma/Company : NBR MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : TEOMAN DUMANTEPE : Firma/Company :NET CIVA TA ve ViDA SAN.A.Ş. Şehir/Location : SEFAKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact : HALUK ONGAN : Firma/Company :NORM CIVATA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact :RECEP ŞENAY : 32

39 Firma/Company :NOVA KALlP SAN.A.Ş. Şehir/location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : ERKAN ŞAHLAN : Firma/Company : NURÇEliK KAllP PRES ENDÜSTRi ve TiC.LT D. ŞTi. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : GÜLiZ KÜCÜK : Firma/Company :OCAK KALlP MAKiNA imalat SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : KOCAELi Yetkili/Contact : BARBAROS ZENGiN : Firma/Company : OLiMPiA OTO CAMLARI SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : GEBZE Yetkili/Contact :MUSTAFA ZENGiNER : Firma/Company : ORSAN MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location :istanbul Yetkili/Contact :GÖKHAN SERIM : Firma/Company : ORTADOGU RULMAN SAN.T i C.A.Ş. Şehir/Location :ANKARA Yetkili/Contact : CEM KOFOGLU : sa Firma/Company : ORTAKÇI CAM SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location :BURSA Yetkili/Contact : BEŞiR UFUK SANATÇI : r Firma/Company : OTOPARSAN OTOMOTiV PARÇA SAN.T ic.ltd.şti. Şehir/Location : BÜYÜKÇEKMECE/iSTANBUL Yetkili/Contact :Ali TANER APAK : oparsan.com

40 Firma/Company : ~G E - PIPSA~ PLASTIK SAN.TI C.A.Ş. Şehi r/location : UMRANIYEJISTANBUL Yetkili/Contact :All TANMAN : Firma/Company: ÖZ KOCABAŞOGLU OTOM.SAN.TIC.L TD. ŞTI. Şehir/location :GAZ IOSMANPAŞA/ISTANBUL Yetkili/Contact : ERTAN KOCABAŞOGLU : Firma/Company: ÖZEL CIVA TA BAGLANTI ELEM.SAN.TIC.L TD.ŞTI. Şehir/location : ESENYURT/ISTANBUL Yetkili/Contact :ZAFER VATANSEVER : Firma/Company : ÖZEN ÇELIK YAY IML.PAZ.SAN.TIC.LTD.ŞTi. Şehi r/location : IKITELLl/ISTANBUL Yetkili/Contact : ŞAKIR ILTER : Firma/Company :ÖZEN MAKiNA IML.SAN.TIC.LTD. ŞTI. Şehir/Location : IKlTELLi!lSTANBUL Yetkili/Contact : ERKAN ORUC : Firma/Company :ÖZTÜRK METAL ENJEKSiYON KALlP YEDEK PARÇA SAN.LTD.ŞTI. Şehir/location : OSTIM/ANKARA Yetkili/Contact : MUSTAFA ÖZTÜRK : Firma/Company : PANOTO RADYATÖR MAKINE SA N. TIC.A.Ş. Şeh i r/location : BEYLIKDÜZÜ/ISTANBUL Yetkili/Contact : ANDREW NGUVU : 34

41 Firma/Company : PARMET YEDEK PARÇA ve KALlP SAN.TiC.LTD.ŞTI. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yetkili/Contad : BURAK ÖZKiPER : Firma/Company : PRESMETAL OTOMOTiV YAN SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact : GÖZDE DELiÖMEROGLU : Firma/Company : REM DAYANlKLI TÜKETiM MALLARI SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : MANiSA Yetkili/Contact : U~UR ÖZGÜÇ : Firma/Company : REMKA MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : KONYA Yetkili/Contact : ERHAN KARAMAN : Firma/Company : SAC PARÇA SAN.T I C.LTD.ŞTi. Şeh i r/locat i on : istanbul Yetkili/Contact : EVRiM KÜCÜKDENIZ : Firma/Company : SADlK OTOMOTIV SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/locat i on : GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact : SERAP YEŞILTAŞ : Firma/Company : SANPAR KALIPÇILIK PARÇA imalati SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şehir/Location : PENDiK/iSTANBUL Yet kili/contact : REMZi BAŞAR I Z :

42 Firma/Company : SARKUYSAN ELEKTROLiTiK BAKlR SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/locat i orı : istanbul Yetkili/Contact :MUSTAFA ADALIOGLU : Firma/Company :SERDAR PlASTiK SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şeh i r/locat i on :SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact :KORAY TÜTEK : Firma/Company :SERVET MADENi EŞYA SAN.TiC.L TD.ŞTI. Şeh i r/locat i on : GÜNGÖREN/iSTANBUL Yetkili/Contact :SONGÜL GÜNEŞ : Firma/Company :SOM CiVATA SOMUN SAN.TİC.A.Ş. Şeh i r/locat i on :SiNCAN/ANKARA Yetkili/Contact :SEVDA ACAR : Firma/Company : SPiRMAK MAKINA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Locat i on :BURSA Yetkili/Contact :BÜLENT ESiN : Firma/Company :STANDART CONTA SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şehir/Locat i on : TOPKAPI/iSTANBU L Yetkili/Contact :CEMAL KAMER : Firma/Company :STANDART YAY SAN.KOLL.ŞTi. Şehir/Locat i on : İKiTELLi/iSTANBUL Yetkili/Contact : TALAR SiLAH Li : Firma/Company : STOPPLAS MOTORLU ARAÇLAR YEDEK PARÇA SAN.TiC.L TD.ŞTi. Şehir/Locat i on :ÇATALCA/ISTANBUL Yetkili/Contact : BARBAROS KARABACAK : r 36

43 SANA V. i Ci LER Firma/Company : TAMPIL OTOMOTiV PLATiNLERi SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : GAZiOSMANPAŞA/iSTANBUL Yetkili/Contact :SEYiT MUTLU ÖZERCAN : Firma/Company : TAMSAN MOTOR MAKiNA imalat SAN.LTD.ŞTi. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : NÜViT TOHUMCU : Firma/Company : TANATAR KALlP PRES işleri SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : RIFATAY : Firma/Company: TAY OTOMOTiV MAKiNA SAN. T ic.ltd.şti. Şehir/Locat i on : Y.DUDULLU/iSTANBUL Yetkili/Contact : MURAT RAMAZAN : Firma/Company : TEKNiK 20 MAKiNA ve ELEKTRiK SAN.T i C.LTD.ŞTI. Şeh i r/locat i on : BURSA Yetkili/Contact :TANER YÖNEY : Firma/Company : TEKNiK ÇELiK A.Ş. Şeh i r/location : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact : EROL YILMAZ : Firma/Company : TEKNiK SAC KAYNAK ve LEHiM i Ş L. SAN.T i C.LTD.ŞTi. Şehir/Location :TUZLA/ISTANBUL Yetkili/Contact : TARlK ÖZDEMiR :

44 Firma/Company : TEKSAN TORNA PRES MAKiNA SAN.TiC.LTD.Ş Ti. Şehir/Location : OSTIM/AN!<ARA Yetkili/Contact :AHMET UGUR ERZURUM : Firma/Company : TELAS LASTIK SAN.ve TIC.A.Ş. Şehir/Location : i KiTELLl/ISTANBUL Yet kil i/contact : ihsan YALMAÇ : Firma/Company : TELFORM KELEPÇE ve YAY SAN.Ti C.A. Ş. Şehir/Location : TUZLAfiSTANBUL Yetkili/Contact : LEVENT KÜÇÜKŞEN ER : Firma/Company : TERBAY MAKiNE ENDÜSTRi ve TiCARET A.Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact :ABDULLAH BAYSAK : Firma/Company : TEZEL OTOMOTiV SAN.TiC. LTD.ŞTi. Şehir/Location :GEBZE/KOCAELi Yetkili/Contact :MURAT ŞAFAK KAYA : t Firma/Company : TOPCESAN TOPBAŞ ÇELIK SAN.TIC.A.Ş. Şe h i r/location : B URSA Yetkili/Contact : ÖNDER ÇiMCi : Firma/Company : TORMAN A. Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : BÜLENT ÖZAŞC I LAR : Firma/Company : TORUN BAKlR ALAŞIMLARI METAL SAN.TiC.A.Ş. Şehir/Location : ikitelll/istanbul Yetkili/Contact :ORHAN OKTAY : 38

45 Firma/Company : TOSUNLAR ÇELiK DÖKÜM METAL SAN.T i C.LTD.ŞTI. Şehir/location : KONYA Yetkili/Contact : YENER AYDEMiR : Firma/Company : TOTOMAK MAKINE YEDEK PARÇA SAN. TiC.A. Ş. Şehir/Location : izmir Yetkili/Contact : DEVRAN ŞENGÜL : Firma/Company : TOZMETAL SAN.TiC.A. Ş. Şehir/Location : B.ÇEKMECE!iSTANBUL Yetkili/Contact : ERDEM ÖZKIR : Firma/Company :TRAKYA DÖKÜM SAN.TiC.A.Ş. Şeh i r/location : MEClDlYEKÖY/iSTANBUL Yetkili/Contact :TUNÇ BAYRAM : r Firma/Company : TURMAK OTOMOTIV SAN.T i C.A.Ş. Şeh i r/location : BURSA Yetkili/Contact : CENK MEHMET ÖZTEMEL : Firma/Company :UZMAN MAKiNA METAL SAN.TiC.LTD. ŞT i. Şehir/Location :BAYRAMPAŞA/iSTANB UL Yetkili/Contact :TUNÇ UZMAN : Firma/Company :ÜSTÜN MAKiNA SAN. TiC.LTD. Ş Ti. Şehir/Location : KARTAUiSTANBUL Yetkili/Contact : TUGRUL FERiDUN ÜSTÜN : Firma/Company : ViT MAKiNA SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : ESKiŞEHiR Yetkili/Contact : ENGiN AKSOY :

46 Firma/Company : YEMENiCi OTOMOTiV PARÇALARI SAN.TIC.A.Ş. Şehir/Location : GEBZE/KOCAELI Yetkili/Contact : ATALAY ALHAS : Firma/Company : YILDIZ DÖVME CIVATA LTD.ŞTI. Şehir/Location : IKITELLl/ISTANBUL Yetkili/Contact : FERRUH YILDIZ : Firma/Company : YSL OTOMOTIV YAN SAN.TiC.LTD.ŞTi. Şehir/Location : BURSA Yetkili/Contact :BAŞAK VURAL : Firma/Company : YÜKSEL MAKINA SAN.TiC.A.Ş. Şehir/location : ESKi ŞEHIR Yetkili/Cont act : HALIM YÜKSEL : Firma/Company : ZARiFSAN MAKiNA YEDEK PARCA SAN.TiC.A. Ş. Şehir/Location : ISTANBUL Yetkili/Contact : EDiB ERDEMLi : 40

47

48

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ Tarih :24/ 04/ 2013 Sıra No Vergi No Üyenin Unvanı Temsilcinin Adı Soyadı

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAZİRUN CETVELİ Tarih :24/ 04/ 2013 Sıra No Vergi No Üyenin Unvanı Temsilcinin Adı Soyadı 1 12095458802 ERIS MUCEVHERAT TICARET TURIZM INSAAT SAN.LTD.STI. ABİDİN LEVENT ERİŞ 2 41938781562 EFEMONTÜR KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADNAN CAN 3 30476339724 AKGUN KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İmza 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş.

İmza 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. 1 7700040112 SIMTAS MERMER VE GRANIT SANAYI TICARET A.S. AHMET KELEŞ 2 7080013433 ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. AHMET CİHAN 3 4050018272 GOKSUTAS MERMER SAN.VE TIC.A.S. AHMET ÖMER KELEŞ 4 1640025726

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10

Sno Firma Ad İli Ögrenci No Adı Soyadı Sunum Saati 1 PROTON OTOMASYON DENİZLİ 1112706025 MUSTAFA YILMAZ 9.10 FİNAL SINAVI İÇİN ÖĞRENCİ SUNUM SAATLERİ (H.ÇALIŞ ın öğrencileri) PROTON OTOMASYON DENİZLİ 2002 MUSTAFA YILMAZ 9.0 2 SEVAL KABLO A.Ş. DENİZLİ 02200 YÜCEL YÜCEL 9.20 TEDAK ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU. İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TC SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU NELERİ KURUMU İstanbul (Bakırköy İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği KURTARMA SERVİSİ TAKIM -1 KURTARMA

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI BÜLTENİ Yıl:7 Sayı : 53 ARALIK 2007 YAN SANAYİ BORSASINDAN.. Değerli Üyeler, Sizlerle birlikte olmadığımız Ekim ve Kasım aylarında tempomuzu düşürmedik ve rutin faaliyetlerimizin yanında önemli etkinliklere de

Detaylı

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI Suat Terimer Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2008-2009 AL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 2009382 BETÜL KINCIR 2009907 FATİH BAKİ 2009908 ONUR ÇADIRCIBAŞI 2009913 GÖZDE ÖZCAN 2009915 KÜBRA ELİF KARAOĞLU 2009918 SERVET YAPICIOĞLU

Detaylı

S.NO ADI SOYADI KADROSU GÖREV YERİ SINAV PUANI AÇIKLAMA 1 RAMAZAN KILIÇLI HİZMETLİ MERKEZ 88 BAŞARILI

S.NO ADI SOYADI KADROSU GÖREV YERİ SINAV PUANI AÇIKLAMA 1 RAMAZAN KILIÇLI HİZMETLİ MERKEZ 88 BAŞARILI 9.07.0 TARİHİNDE YAPILAN ADLİ TIP KURUMU UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI BİYOLOG NUN DERECESİ 5 SAYISI ALTAN GÜNAYDIN 7 BAŞARILI İZMİR BİYOLOG NUN DERECESİ 7 SAYISI BANU SEYHAN VHKİ İZMİR 86 BAŞARILI

Detaylı

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI. 48 2 B2 (Upper Intermedıate)

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI. 48 2 B2 (Upper Intermedıate) SIRA NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI BELİRLENEN SEVİYE 1 ENGİN TÜRKMEN 48 2 2 DAVUT VATANSEVER 48 2 3 CEM ENES ÇETİN 46 4 4 KAAN GÜNGÖR 45 5 5 CEM ELİGÜL 44 6 6 BURAK KOÇAK 44 6 7 FURKAN

Detaylı

ÇORUM 1 YASİN GÜNDÜR ASİL KAZANDI 2 HAKAN ÇETİN 1.YEDEK 3 EMİNE DURSUN SINAVI KAZANAMADI

ÇORUM 1 YASİN GÜNDÜR ASİL KAZANDI 2 HAKAN ÇETİN 1.YEDEK 3 EMİNE DURSUN SINAVI KAZANAMADI TOPOĞRAF YARDIMCI ELEMANI (ALET OPERATÖRÜ) SIRA NO ÇANKIRI DURUMU 1 MURAT ÇALIŞKAN ASİL KAZANDI 2 ESRA ÇANKAYA 1.YEDEK 3 AYŞEGÜL DÖNMEZOĞLU SINAVA KATILAMADI 1 YASİN GÜNDÜR ASİL KAZANDI 2 HAKAN ÇETİN 1.YEDEK

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE REKABET KURUMU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ULUERLER Fuat ALIN MİRAÇ ERSİN HACI MUSTAFA ÜMMÜ NESİBE EMİNE LEYLA ELİF ELMAS BAYRAM BAYINDIR YILMAZ ÇETİN KEDERLİ KAŞAN ORAN ZOROĞLAN İMKB

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ Program: ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ (1.EĞİTİM) Ders Kodu/Adı: ELN13201 MİKRODENETLEYİCİLER - I 1 1097009049 GÖKHAN ERGEN 2 (EET307) FF Alttan 25 67 50 CC BAŞARILI 2 1117009032 SERCAN KORUCUOĞLU 2 (ETP354)

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

Olimpik Deneme Yarışmaları

Olimpik Deneme Yarışmaları Yarışma Bilgileri Yarışma Adı : Yarışmanın Yapıldığı İl : İzmir Kategori : Büyük Erkekler Tarih : 29 Haziran 2017 Katılan Sporcu Sayısı : Katılan İl Sayısı : 56 12 Hava Durumu ve Sıcaklığı: GÜNEŞLİ 38

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin;

Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; Kurum içi, Kurumlar arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş İçin; 2015-2016 Kurumlar arası (Yurtiçi) ve Yurtdışı Yatay Geçiş Kontenjanları Yurtiçi Yurtdışı Yurtiçi Yurtdışı 3. Sınıf 2. Sınıf BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 1-19.07.2011 AYŞE AYDIN Müracaat Reddedildi EK1, Ek2, Tek Hat Şeması, Mülkiyet 2-20.07.2011 OSMAN

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi.

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi. BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÜNAL PASLANMAZ Çelik Ltd. Şti. ALFER MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. ÇEPAŞ GALVANİZ Demir Çelik A.Ş. MEDAŞ +1x2350kVA SERDAR PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. +1x1250kVA TERMİKEL

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders

Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders Öğrenci No Adı Soyadı Alacağı Fakülte / Bölüm Dersin Adı Karşılık Gelen Ders B1601.00106 Hüseyin AKALAN Bilişim Fak. / Bilgisayar Mikro İşlemcili Sis. Ve Mikro İşlemciler B1601.00105 Furkan Berat ÇAKIR

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM SONUÇLARI

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA EKSPERLİĞİ 1. ÖN ALIM SONUÇLARI KARA ARAÇLARI KONTENJAN 28 GRUP İÇİ BAŞVURU 33 GRUP DIŞI BAŞVURU 3 ÖN ELEME SINAVINA GİRECEK EDİLENLER 14 22 SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSUNA KATILMAYA HAK KAZANANLAR ADI SOYADI İKAMETGAH AHMET VEDAT ÖZDEMİR

Detaylı

2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. İstanbulun Simgeleri. Sonuç Bildirgesi

2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması. İstanbulun Simgeleri. Sonuç Bildirgesi 2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK 3.Ulusal İstanbul Temalı Fotoğraf Yarışması İstanbul un Simgeleri Sonuç Bildirgesi GENEL BİLGİLER Düzenleyen Kurum: İBB, MSGSÜ, İFSAK Yarışmanın Adı: 2015/069 İBB, MSGSÜ, İFSAK

Detaylı

ADEMSAN Machinery San. Tic. Ltd. Sti A2.344 Türkei VERGESSEN. AKDAS Casting Industry & Trade Co. Inc. B2.113 Türkei

ADEMSAN Machinery San. Tic. Ltd. Sti A2.344 Türkei VERGESSEN. AKDAS Casting Industry & Trade Co. Inc. B2.113 Türkei ADEMSAN Machinery San. Tic. Ltd. Sti A2.344 AKDAS Casting Industry & Trade Co. Inc. B2.113 Akon Hidrolik Valf A.S. A3.657 Aksa Jenerator Sanayi A.S. FS.1311/4 Alpin Makine San. ve Tic.a.s. C4.703 ANAC

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 1993 Merkezi Yerleştirme Madde 1 30 2,00 481,16900 1 3*********4 ABDURRAHMAN ÇELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ 485,04600 TS 1 2,43 481,16900 Kazandı Sayfa 1/1 08.09.2015 19:55:46 (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Detaylı

Staj Bitiş Tarihi. Staj Süresi ( İş Günü)

Staj Bitiş Tarihi. Staj Süresi ( İş Günü) S.NO Adı Soyadı Staj Türü Öğrenci Numarası Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi Staj Süresi ( İş Günü) Stajın Yapıldığı Firma Adı ONAY DURUMU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1 YASİN KAYMAZ ÜRETİM 4103130319

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu

:00:00 Teknoloji Fakültesi Toplantı Salonu Duyuru 1018126 Ön Tarihi 4.08.201 tu Sonuç (na Katılıp, Katılamayacağı) 1 Yakup ARTUN 81,555 48,933 90,00 36,000 84,933 SINAVA GİRECEK 2 Mahmut ÖZER 81,836 49,102 86,25 34,500 83,602 SINAVA GİRECEK 3 Mehmet

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ % 10 A GİREN ÖĞRENCİLER LİSTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) - 1-1 120751008 Ahmet ASLAN 2,63 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İÖ) 1 140752022 Batuhan Erçin BALCI 3,88 2 150752097 Kemal

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TARİH VE SAATLERİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TARİH VE SAATLERİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ MAZERET SINAV TARİH VE SAATLERİ Sıra No: Öğrenci No: Öğrenci Adı Soyadı Ders Adı Ders Kodu Sınav tarihi Sınav saati 1 110506077 Gökhan KALKAN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ The Graduate School of Natural and Applied Sciences

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ The Graduate School of Natural and Applied Sciences Çevre Mühendisliği Doktora Öğrenci Kabul Sınavı Yerleştirme Sonuç Listesi 1 2016900445 100892 özgün tezer 79,255 94,6 70 80,78 NORMAL KAZANDI NORMAL KONTENJAN : 7 - ASKERİ KONTENJAN : 0- BİLİMSEL HAZIRLIK

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

USTALIK SINAVI SONUÇ LİSTESİ

USTALIK SINAVI SONUÇ LİSTESİ M E R K E 7 İ M Ü n Ü R I Ü Ğ Ü 3 X M esleği Kütük No. AD I SOYADI o _1 2 3 4 5 6 7 8 9_ 1 0 11 AŞÇILIK 310100013 LATİF ÇINAR BELGE AŞÇILIK 31010001312 SİBEL BULUT M M M M M M M BELGE AŞÇILIK 310100015

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK

Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK Sıra Fakulte Sendika Adı Sendika No Adı Soyadı 1 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 282048 HASAN ÇELİK 2 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN ALİ POLAT 3 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN 521897 MUSTAFA ÇÖMEZ 4 REKTÖRLÜK TURK EGITIM-SEN

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 2015 BAŞVURU DEĞERLENDİRME Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği 1. 1236 YANKI YILMAZ 1 ASİL 2. 1911 İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL 3. 1898

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

7.ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU YAPILDI

7.ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU YAPILDI 7.ALÜMİNYUM SEMPOZYUMU YAPILDI 7.Alüminyum Sempozyumu, 08-09 Ekim 2015 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul da Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve

Detaylı

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Nisan SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ABDULLAH DAŞLI SAĞLIK TEKNİKERİ 359024 TÜRK SAĞLIK-SEN SENDİKASI 2 ABDULLAH BURAK ASLAN AMELİYATHANE TEKNİKER

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ T.C. İSTANBUL YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ Fakülte Program Sınıf Kontenjan Tür Ek Koşul Kontenjan AGNO Taban HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 3. Sınıf Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Detaylı

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR (2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR NO KURUM BAKANLIK ADI SOYADI KADRO ÜNVANI GÖREV YERİ NO HİZMET SÜRESİ 1 A0559 ABDULLAH YILMAZ BİLGİSAYAR

Detaylı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı

No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA RESMİ/ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDA İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YAPACAK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ No İlçe AdI Okul adı Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Alanı Dalı 1 YENİŞEHİR 2 YENİŞEHİR 3

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları.

Türkiye Atletizm Federasyonu. Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği. Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları. Türkiye Atletizm Federasyonu Kastamonu Atletizm İl Temsilciliği Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL)Yarışmaları Kastamonu Yarışma Adı : Atletizm Geliştirme Projesi (FİNAL) Yarışmaları Mesafe : 2 Km. Kategori

Detaylı

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU

2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU 2016 YILI ADAY MEMURLARIN EĞİTİM SINAV SONUCU S. NO ADI SOYADI GÖREV YERİ TEMEL EĞİTİM SINAV SONUCU 1 BİLAL ÇAKIR SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ 89 2 ABDULLAH ÖZDEMİR SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN

NOTU RAKAMLA SIRA NO YAZIYLA REHBER ÖĞRETİM ELEMANI: YRD. DOÇ. DR. VEYSİ AKIN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd.Doç.Dr. Veysi AKIN Plevne İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ:

SINAV TARİHİ VE SAATİ: Gazetecilik (İÖ) SINAV TARİHİ VE SAATİ 16.11.2013-1000 L02 Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı İmza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 245111014 245111091 245109003 245110054 245111100 245111077

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME SONUÇLARI 29.12.2015 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI ÖNDEĞERLENDİRME LARI İLAN : GİRİŞ SINAVI : İ FAKÜLTESİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ANABİLİM DALI İLAN NO : 1005027 SINAVI Y. DİL 1 EMRE KARABACAK FAKÜLTESİ

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 2016 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Haziran 06 Dünya Araştırmacılar Derneği ESOMAR üyesi olan ORC(Objective Research Center) tarafından ayda bir yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırmasının

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Döşemealtı Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi Müdürlüğü 2010-2011 FL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) DAL YOK 201112 NALMES YAVUZ 201117 İSMAİL ÜNAL 201119 UĞUR SEZER 201121 AYŞEGÜL TÜTÜNCÜOĞLU 201133 CENGİZHAN AKİL 201152 VOLKAN ÖZEN 201155

Detaylı

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ

ERTUNÇ BEKTAŞ SANİYE TOPÇU ARZU EREN OĞUZ ÖZCAN HAZAL NUR HAKALMAZ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I GRUPLARI Sınıf Grubu Rehber Öğretim Elemanı Okulun Adı Günü 1.Grup Yrd. Doç. Dr. İbrahim COŞKUN Şükrüpaşa İlkokulu Perşembe-Sabah 4/A 2.Grup Yrd. Doç. Dr. Suat YAPALAK Trakya Birlik

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2

4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 4/B 2017 / Mayıs SENDİKA Sayfa No : 1 / 2 SIRA ADI - SOYADI KADRO ÜNVAN ADI ÜYE NO SENDİKA ADI 1 ERCAN DEMİRDAŞ SAĞLIK TEKNİKERİ(BİYOMEDİKAL) 145658 SES SAĞLIK VE SOSYAL HİZ.EMEK. 2 MELTEM YÜCEL AMELİYATHANE

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU TEK DERS SINAVLARINA KATILACAK ÖĞRENCİLER

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU TEK DERS SINAVLARINA KATILACAK ÖĞRENCİLER 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI SONU TEK DERS SINAVLARINA KATILACAK ÖĞRENCİLER PROGRAMI NUMARASI ADI-SOYADI DERSİN KODU VE ADI Y.Y ÖĞR. ELEMANI TARİHİ SAATİ YERİ İNŞAAT 18880564314 GÖKHAN ŞEN İNŞ201

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ T.C. İSTANBUL YATAY GEÇİŞ KAZANANLAR LİSTESİ Fakülte Program Sınıf Kontenjan Tür Ek Koşul Kontenjan AGNO Taban HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) 3. Sınıf Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Detaylı