Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum..."

Transkript

1 1 İSKELET -AXIAL İSKELET -APPENDİCULER İSKELET AXIAL İSKELET Cranium Neuracranium Occipitale Parietale Frontale Temporale Sphenoidale Ethmoidale Splanchnocranium Lacrimale Concha Nasalis İnferior Palatinum Vomer Nasale Zygomaticum Maxilla Mandibula Os hyoideum Columna Vertebralis vertebralar Servical 7 Thoracal 12 Lumbal 5 Sacral 5 Coxigeal 4 Thorax kemikleri Sternum Costalar

2 OS OCCİPİTALE Özelliği 2 Pars basilaris yüzleri Üst yüz Clivus Alt yüz Tuberculum pharyngeum kenarları Sulcus sinus petrosi inferioris uçları Ön ucu Synchondrozis spheno-occipitalis Arka ucu Foramen magnum Partes lateralis Üst yüz Tuberculum jugulare Alt yüz Condylus occipitalis, canalis condylaris, canalis hypoglossi, fossa condylaris kenarları İç kenar Foramen magnum, incisura jugularis, processus jugularis Dış kenar Processus intrajugularis Squama occipitalis yüzleri Ön yüz eminentiaruciformis, protuberantia occipitalis interna, sulcus sinus transversi, sulcus sinus sagittalis superioris, sulcus sinus sigmoidei, crista occipitalis interna Arka yüz Protuberentia occipitalis externa, crista occipitalis externa, linea nuchea superior, linea nuchea suprema, linea nuchea inferior, kenarları Margo lamboideus, margo mastoideus Occipitalin vücuttaki duruşu: kabuk şeklinde olan kısım arkaya, kabuğun iç yüzü öne, büyük delik yatay olarak aşağı gelecek

3 3 Os Parietale Özelliği Dış Yüz (Facies Externa) Foramen parietale Tuber parietale Linea temporalis inferior Planum temporale İç Yüz (Facies İnterna) Sulcus sinus sagittalis superior Sulcus sinus sigmoidei Foveolae granulares Kenarları Margo occipitalis Margo squamosus Margo saggitalis Margo frontalis Köşeleri Angulus frontalis Angulus occipitalis Angulus sphenoidalis Angulus mastoideus Pariatelenin vücuttaki duruşu: kemiğin konkav yüzü içe aşağı, bu yüzdeki damar oluklarının başladığı köşe öne aşağı, konkav kenar ise aşağı gelecek

4 4 Os Frontale Özelliği Squama Frontalis Dış Yüz (Facies Externa) Tuber frontale Arcus superciliaris Glabella Margo supraorbitalis Foramen supraorbitalis İncisura frontale Linea temporalis Facies temporalis Sutura frontalis Processus zygomaticus İç Yüz (Facies İnterna) Crista frontalis Foramen caecum Sulcus sinus sagittalis superior Kenarları Margo parietalis Spina nasalis Margo nasalis Pars Nasalis Spina nasalis Partes Orbitales Üst Yüz Juga serebralia İmpressiones digitatae(gyrorum) Alt Yüz İncisura ethmoidalis Spina trochlearis Fovea trochlearis Foramen ethmoidale anterius Foramen ethmoidale posterius Fossa glandulae lacrimalis Foveolae ethmoidales Cellulae ethmoidales Frontalenin vücuttaki duruşu: Çukur yüzü arkaya, büyük çentik yatay durumda aşağı gelecek

5 5 Os Temporale özelliği Temporalenin vücuttaki duruşu: kabuk şeklindeki kısmı yukarı, bu yüzdeki çıkıntı dışa, çıkıntı ucu öne getirilir Pars Squamosa Dış Yüz(facies Temporalis) Sulcus arteriae temporalis mediae Processus zygomaticus Fossa mandibularis Facies articularis Tuberculum articulare Fissura petrosquamosa Planum infratemporale Crista supra mastoidea İç Yüz Sulci arteriarum Kenarları Margo sphenoidalis Margo parietalis İncisura parietalis Pars Mastoidea Dış Yüz Processus mastoideus İncisura mastoidea Sulcus arteriae occipitalis Foramen mastoideum Fissura petrosquamosa İç Yüz Sulcus sinus sigmoidei Foramen mastoideum Kenarları Margo occipitalis Pars Tympanica Anulus tympanicus Meatus acusticus externus Porus acusticus externus Spina suprameatum Spina tympanica major Spina tympanica minor Sulcus tympanicus Vagina processus styloidei Fissura tympanomastoidea Fissura tympanosquamosa Fissura petro tympanica(glaser yarığı)

6 6 Pars Petrosa Facies anterior paries petrosae Canalis caroticus İmpressio trigeminalis Sulcus nevri petrosi majoris Sulcus nevri petrosi minoris Hiatus canalis n petrosi majoris Hiatus canalis n petrosi minoris Eminentia arcuata Tegmen tympani Fissura petrosquamosa Facies posterior paries petrosae Porus acusticus internus Fundus meatus acustici interni Meatus acusticus internus Crista transversa Canalis facialis Fossa subarcuata Aquaductus vestibuli Facies anterior inferior Canalis musculotubarius Semicanalis tubae auditivae Septum canalis musculotubarii Facies inferior partis petrosae Fossa jugularis Apertura externa canalis carotisi Fossula petrosa Apertura externa canaliculi tympanici Canaliculus tympanicus Apertura externa canaliculi cochleae Canaliculus mastoideus Processus styloideus Foramen stylomastoideum Kenarları Margo superior Sulcus sinus petrosi superioris partes petrosae Margo posterior partes petrosae Sulcus sinus petrosi inferioris İncisura jugularis Processus intrajugularis Os temporale nin Tepesi Vücutta duruşu: Apertura interna canalis carotici Canalis caroticus Canaliculi caroticotympanici Yassı olan kabuk şeklindeki kısmı yukarı bu parçanın dış yüzündeki yası çıkıntı dışa doğrudur.

7 7 Os sphenoidale özellikler Corpus (yüzleri) Üst Yüz Sella turcica Fossa hypophysialis Tuberculum sellae Sulcus prechiasmaticus Dorsum sellae Processus clinoideus posterior Processus clinoideus medius Jugum sphenoidale Spina ethmoidalis Ön Yüz Crista sphenoidalis Rostrum sphenoidale Apertura sinus sphenoidalis Concha sphenoidalis Alt Yüz Sulcus vomerovaginalis Sulcus palatovaginalis Foramen caecum Arka Yüz Jugum sphenoidale.. Kanatları Ala Minor Canalis opticus Processus clinoideus anterior Fissura orbitalis superior Lingula sphenoidais Sulcus caroticus Ala Major Facies cerabralis Foramen rotundum Foramen ovale Foramen spinosum Facies temporalis Crista infratemporalis Spina ossis sphenoidalis Sulcus tubae auditivae Facies orbitalis Facies sphenomaxillaris.... Kenarları Margo zygomaticus.. Margo frontalis.. Margo parietalis.. Margo squamosus.. Processus Pterygoideus Lamina lateralis processus pterygoidei Lamina medialis processus pterygoidei Fossa pterygoidea Fossa scaphoidea Processus vaginalis Hamulus pterygoideus Sulcus hamuli pterygoidei Canalis pterygoideus Sulcus pterygopalatinus Processus pterygospinosus İncisura pterygoidea Sinus sphenoidalis Septum sinuum sphenoidalium

8 8 Os Ethmoidale Özellikler Lamina Perpendicularis Lamina Cribrosa llabyrinthus Ethmoidalis Foramina cribrosa Crista galli Alae crista gali Cellulae ethmoidalis İnfindibulum ethmoidale Hiatus semilunaris Processus uncinatus Concha nasalis superior Concha nasalis media Meatus nası superior Meatus nasi media Bulla ethmoidalis Lamina orbitalis Foramen ethmoidale anterius Foramen ethmoidale posterius Rec. sphenoethmoidalis Os ethmoidale nin vücuttaki duruşu: delikli olan lamina yatay, üzerindeki çıkıntı sagittal olarak öne gelecek

9 9 Os Lacrimale özellikler Dış Yüz Crista lacrimalis posterior Sulcus lacrimalis Hamulus lacrimalis Fossa sacci lacrimalis İç Yüz Ethomoid kemikle karşılaşır Kenarları Ön Kenar Maxillanın processus frontalis i ile karşılaşır Arka Kenar Os ethmpidle nin Lamına orbitalisi ile karşılaşır Üst Kenar Os frontale ile karşılaşırr Alt Kenar Maxilla ile karşılaşır Os lacrimalenin vücuttaki duruşu; çıkıntısının ve oluğunun olduğu yüzü dışa doğru, çıkntı dikey ve çıkıntının ucundaki çengel aşağıdadır. Concha Nasalis İnferior özellikler Uzantıları Dış yüz İç yüz Processus lacrimalis Processus maxillaris Processus ethmoidalis

10 10 Os Palatinum özellikler Lamina Perpendicularis Facies nasalis Crista conehalis Crista ethmoidalis Facies maxillaris Sulcus pterygopalatinus sulcus palatinus majör sulci palatini Canalis palatinus majör Canalis palatinus majör Canalis palatini Kenarları ön kenar Arka kenar Alt kenar Processus pyramidalis Üst kenar İncisura sphenopalatina Foramen sphenopalatinum Processus orbitalis Processus sphenoidalis Lamina Horizontalis Facies Nasalis Spina nasalis (ossis palatini) Crista nasalis Facies Palatina Foramina palatina minora Foramen palatinus majör Crista palatina Os palatinum un vücuttaki duruşu: Küçük lamina yatay ve aşağı gelecek şekilde bu laminanın kalın kenarı içe düzgün olan kenarı arkaya doğrudur

11 11 Vomer Özellikler Alea Vomeris Margo Ethmoıdeus Margo Liber Margo Palatinus Vomer in vücuttaki duruşu; kalın olan ve kanatları bulunan kenarı yukarı düzgün kenar arkaya gelecek Os Nasale Özellikler Dış Yüz Foramen Nasale İç Yüz Sulcus Ethmoidalis Os nasale nin vücuttaki duruşu; en dar ve pürtüklü kenar yukarı, düzgün yüz öne dışa bakacak şekilde gelir. Os Zygomaticum Özellikler Facies lateralis Foramen zygomaticofaciale Facies temporalis Foramen zygomaticotemporale Facies orbitalis Foramen zygomaticoorbitale Uzantıları Processus temporalis Processus frontalis Tuberculum marginale Os zygomaticum un vücuttaki duruşu: Konveks yüzü dışa, düzgün konkav kenar öne ve çıkıntılı köşe ise yukarı doğrudur.

12 12 Os Maxilla Özellikler Processus Zygomaticus Facies orbitalis Facies anterior Sulcus infraorbitalis İnc. lacrimalis Canalis infraorbitalis Margoinfraorbitalis Foramen infraorbitale Fossa canina İncisura nasalis Spina nasalis anterior Crista infrazygomatica Sutura infraorbitalis Facies infratemporalis Tuber maxilae Foramina alveolaria Canalis alveolares... Facies nasalis Sulcus lacrimalis Crista conchalis Margo lacrimalis Hiatus maxillaris Sinus maxillaris Sulcus pterygopalatinus..... Processus Frontalis Dış Yüz Crista lacrimalis anterior Sulcus lacrimalis.. İç Yüz Crista ethmoidalis. Processus Palatınus Crista nasalis Canalis incisivus Spinae nasalis ant. Sulci palatini.... Processus Alveolaris Arcus alveolaris Os incisivum Sutura incisiva Alveoli dentales Septa interalveeolaria Septa interradicularia Juga alveolaria Foramen incisivum Processus zygomaticus Os maxilla nın vücuttaki duruşu: dişlerin bulunduğu kenar aşağı,damak çıkıntısı içe,büyük çentik ise öne doğrudur.

13 13 Os Mandibula Özellikler Corpus Mandibulae Dış yüz Protuberantia mentalis Tuberculum mentale Trigonum mentale Foramen mentale Linea obliqua Juga alveolaria İç yüz Spina mentalis Fossa digastrica Linea mylohyoidea Fovea sublingualis Fovea submandibularis Symphisis mandibula..... Kenarları Basis mandibulae. Pars alveolaris Arcus alveolaris Alveoli dentales Septa interalveolaria Septa interradicularia.... Ramus Mandibulae Kenarları Dış yüz Tuberositas masseterica. İç yüz Tuberositas pterygoidea Foramen mandibulae Lingula mandibulae Canalis mandibulae Sulcus mylohyoideus..... Ön kenar. Arka kenar. Üst kenar İncisura mandibulae. Alt kenar Köşeleri Ön üst köşe Processus coronoideus. Ön alt köşe Arka üst köşe Processus condylaris Caput mandibulae Collum mandibulae Fovea pterygoidea.... Arka alt köşe Angulus mandibulae. Os mandibulanın vücutta duruşu: dişlerin bulunduğu kavisli kısım öne doğrudur.

14 CRANİUM BÜTÜNÜ Özelliği 14 Calvaria Kemikler Squama frontalis Os pariatale Squama occipitalisin bir kısmı Suturalar Sutura frontalis Sutura coronalis Sutura sagittalis Sutura lamdoidea Sutura squamosa Dış Yüz Tuber frontale Tuber parietale Foramen parietale Linea temporalis superior Linea temporalis inferior Planum temporale Linea nuchae suprema iç yüz Sulcus sinus sagittalis superior Crista frontalis Foramen parietale Basis Basis crani Dış yüz, Basis crani externa, İç Yüzü, Basis crani interna Özelliği Kemikler Suturalar Syncondros lar Lamina orbitales Lamina cribrosa Os sphenoidale Os temporale Os occipitale Sutura frontaethmoidalis Sutura sphenofrontalis Sutura sphenosquamosa Sutura occipitomastoides Syncondrosis sphenooccipitalis Syncondrosis sphenopetrosa Syncondrosis petrooccipitalis Baş İskeletindeki Antropolojik Noktalar Orta Çizgi Üzerinde Bulunanlar(Tek Olanlar) noktalar Gnathion noktası Prosthion noktası Nasion noktası Glabella Bregma noktası Obelion noktası Lambda noktası İnion noktası Opisthion noktası Basion noktası Orta Çizgide Bulunmayan Noktalar(Çift Olanlar) Gonion noktası Elmacık çıkıntısı Dacrion noktası Stephanion noktası Pterion noktası Asterion noktası

15 15 Basis crani externa Özelliği Bölümler ön Bölüm Spina nasalis anterior Lamina perpendicularis ossis ethmoidis Lamina cribrosa Partes orbitales Canalis opticus Fissura orbitalis superior Apertura sinus sphenoidalis Fossa infratemporalis orta bölüm Arka Bölüm Tuberculum pharyngeum Condylus occipitalis Tuberculum articulare Processus pterygoideus Fossa pterygoidea Fossa scaphoidea Fissura pterygomaxillaris Hamulus pterygoideus Foramen lacerum Foramen ovale Foramen spinosum Spina osis sphenoidale Processus styloideus Processus vaginalis Foramen stylomastoideum Fissura petrosquamosa Fissura petrotympanica Fossa mandibularis Facies articularis Pars tympanica Apertura externa canalis carotici Fossula petrosa Apertura externa canaliculi cochlea Apertura externa canaliculi tympanici Fossa jugularis Canalis hypoglossi Porus acusticus externus Spina suprameatum Foramen magnum Fossa condylaris Canalis condylaris İncisura mastoidea Sulcus arteriae occipitalis Processus mastoideus Crista occipitalis externa Protuberantia occipitalis externa Linea nuchae superior Linea nuchae inferior

16 16 Basis crani interna Fossa crani anterior Fossa crani media Foramen caeum Crista galli Lamina cribrosa Partes orbitales Juga serebralis İmpressiones digitatae Planum sphenoidale Ala minor Canalis opticus Sulcus ciasmatis Processus clineudeus anterior Tuberculum sellae Fossa hypophysialis Processus clinoideus medius Processus clinoideus posterior Dorsum sellae Sulcus caroticus Lingula sphenoidalis.. Fissura orbitalis superior. Foramen rotundum. Foramen ovale.. Foramen spinosum.. Foramen lacerum. Apertura interna canalis carotici Fissura sphenopetrosa Hiatus canalis n. petrosi majoris Hiatus canalis n.petrosi minoris İmpressio trigemini. Eminentia arcuata Tegmen tympani.. Fissura petrosquamosa.. Facies interna. Sulcus sinus petrosi superioris Özelliği Fossa crani posterior Pars basilaris Partes laterales Squama occipitalis Clivus Foramen magnum Crista occipitalis interna Protuberantia occipitalis interna Sulcus sinus transversi Sulcus sinus sigmoidei Foramen jugulare Fissura petrooccipitalis Tuberculum jugulare Sulcus sinus petrosi inferioris Processus intrajugularis Porus acusticus internus Meatus acusticus internus Fundus meatus acustici interni Apertura externa aquaductus vestibulu Fossa subarcuata

17 17 BURUN BOŞLUĞU Özelliği Duvarları Üst Duvar Kemikler Os ethmoidale Os nasale Os sphenoidale Vomer(ala vomeris).. Alt Duvar İç Duvar (septum nasi osseum) Recessus sphenoethmoideus Processus palatinus(maxilla) Lamina horizontalis(os palatinum) Sutura palatina transversa Canalis incisivusun üst deliği Lamina perpendicularis ossis ethmoidei Vomer Crista nasalis Dış Duvar Os nasale. Facies nasalis(maxilla). Processus frontalis(maxilla). Os lacrimale. Labrynthus ethmoıdalis. Concha nasalis inferior. Facies nasalis ossis palatini. Lamina medialis processus pterygoidei. Meatus nasi superior. Meatus nasi medius. Meatus nasi inferior. Meatus nasopharyngeus. Concha nasalis media. Concha nasalis superior. Crista conchalis crista ethmoidalis. Processus uncinatus. Hiatus maxillaris. Bulla ethmoidalis. Cellula ethmoidalisin açılma delikleri. Foramen sphenopalatınum. Canalis nasolacrimalis. Delikleri Ön Delik Apertura priformis. Arka Delik Choanae. Meatuslara Açılan Oluşumlar Meatus Nasi Superior Sinus sphenoidalis Foramen sphenopalatinum Ethmoid arka cellulaları Meatus Nasi Medius Sinus maxillaris Sinus frontalis Ethmoid ön ve orta cellülleri Meatus Nasi İnferior Canalis nasolacrimalis......

18 ORBİTA Özelliği 18 Duvarları Paries Superior Kemikler Partes orbitales Ala minor Suturalar Sutura sphenofrontalis oluşumlar Fossa glandulae lacrimalis Spina trochlearis Fovea trochlearis Canalis opticus Paries İnferior Kemikler Facies orbitalis(0s sphenoidale) Processus orbitalis(os palatinum) Ossis zygomaticum Suturalar Sutura zygomaticomaxillaris Oluşumlar Sulcus infraorbitalis Canalis infraorbitalis Paries Medialis Kemikler Processus frontalis maxillae Os lacrimale Lamina orbitalis Os sphenoidale Suturalar Sutura lacrimomaxillaris Sutura ethmoidolacrimalis Sutura sphenoethmoidalis Oluşumlar Crista lacrimalis anterior Crista lacrimalis posterior Fossa sacci lacrimalis Canalis nasolacrimalis Paries Lateralis Kemikler Facies orbitalis(ossis spenoidalis) Facies orbitalis(ossis zygomatici) Suturalar Sutura sphenozygomatica Foramen zygomaticoorbitale Kenarları Üst İç Kenar Sutura frontoethmoidalis Sutura frontolacrimalis Foramen ethmoidale anterius Foramen ethmoidale posterius Üst Dış Kenar Sutura frontosphenoidalis Sutura frontozygomatica Fissura orbitalis superior Alt Dış Kenar Sutura zygomaticomaxillaris Fissura orbitalis inferior Alt İç Kenar Sutura ethmoidomaxillaris Sutura lacrimomaxillaris Canalis nasolacrimalis Tabanı Aditus Orbitae Margo supraorbitalis Foramen frontale Foramen supraorbitalis Margo infraorbitalis Tepesi Canalis opticus..

19 19 Ağız boşluğu Üst Duvar Processus palatinus Lamina horizontalis(os palatinum) Sutura palatina mediana Sutura palatina transversa Foramen incisivum Foramen palatinum majus Sutura incisiva Sulci palatini Crista palatina Foramina palatina minora Yan Duvar Limbus alveolaris Arcus dentalis superior Arcus dentalis inferior. Fossa Pterygopalatina Ön Duvar Tuber maxillae Açılan delikler Foramina alveolaria Fissura orbitalis inferior Arka Duvar Açılan delikler Canalis pterygoideus Canalis palatovaginalis Foramen rotundum İç Duvar Lamina perpendicularis Açılan delikler Foramen palatinum majus Tepesi Canalis palatinus major Foramen palatinum majus Fossa Pterygoidea Lamina lateralis processus pterygoidei Lamina medialis processus pterygoidei Processus pyromidalis Fossa İnfratemporalis Tavanı Planum infratemporale Dış Duvar Ramus mandibulaenin iç yüzü Arcus zygomaticus Foramen mandibulae Sulcus mylohyoideus Linea mylohyoidea İç Duvar Ön Duvar Lamina lateralis processus pterygoidei Fissura pterygomaxillaris Maxillanın tuber maxillaesi Maxillanın Facies infratemporalisi Fissura orbitalis inferior Fossa Temporalis Ön duvar Facies temporalis ossis zygomatici İç Duvar Planum temporale Facies temporalis ossis sphenoidei Os frontalenin facies temporalisi Squama temporalisin dış yüzü Alt Duvar Fossa infratemporalis

20 20 COLUMNA VERTEBRALİS KEMİKLERİ Pars cervicalis columnae vertebralis Pars thoracalis columnae vertebralis Pars lumbalis columnae vertebralis Pars sacralis columnae vertebralis Pars coccygicae columnae vertebralis Vertebrae cervicales Vertebrae thoracicae Vertebrae lumbales Vertebrae sacrales Vertebrae coccygicae Genel vertebra özellikleri Corpus vertebrae Özellikleri Üst Yüz Alt Yüz Dış Yüz Ön, yan ve arkada Arcus vertebrae Processus transversus Processus spinosus Foramen vertebrale Canalis vertebralis Pediculus arcus vertebrae Processus articularis sup Facies art Sup Processus articularis inf Facies art İnf Lamina arcus vertebrae İncisura vertebralis sup. İncisura vertebralis inf. Foramen intervertebrale Servical vertebra özellikleri Processus transversus Foramen transversarium Tuberculum anterius Tuberculum posterius Vertebrae prominens (C7), Atlas (C1), axis(c2) Sulcus nevri spinalis Processus costotransversarius Foramen costotransversarium Tuberculum caroticum (6. cercival omurda)

21 21 Atlas (C1) Özellikleri Massa lateralis Facies articularis superior... Facies articularis inferior... Arcus anterior... Tuberculum anterius... Fovea dentis... Arcus posterior... Tuberculum posterius... Sulcus arteriae vertebralis... Atlası normal durumuna koyma: Atlasın küçük kavsi öne, yan parçalarından oval ve çukur eklem yüzü yukarı gelecek Axisi normal durumuna koyma: Axisin çıkıntılı kısmı önde yukarı gelecek şekilde tutulacak Axis (C2) Özellikleri Dens Apex... Collum... yüzleri Facies articularis superior... Facies articularis anterior... Facies articularis posterior... Vertebra thoracis Fovea costalis superior... Fovea costalis inferior... Fovea costalis transversalis... Vertebra lumbales Processus costarius... Processus accesorius... Processus mamillaris... Vertebranın vücutta duruşu:vertebranın corpus u öne, corpusun üst ve alt yüzlerindeki büyük eklem yüzleri yatay duruma getirilecek, dikensi çıkıntı aşağı tarafı gösterecek

22 22 Os sacrum Özellikleri Ön Yüz Lineae transversae (Facies pelvina) Foramina sacralia pelvina Yan Facies auricularis Tuberositas sacralis.. Arka Yüz Foramina sacralia dorsalia. (Facies dorsalis) Crista sacralis mediana. Crista sacralis intermedia. Crista sacralis lateralis. Cornu sacrela. Hiatus sacralis. Canalis sacralis. Foramina intervertebralia. Apex ossis sacri. Basis ossis sacri Processus articularis sup.. Promontorium. Partes laterales. Sacrumu normal durumuna koyma: konkav yüz öne aşağı bakacak, bu yüzün sivri tarafı aşağı gelecek Os coccygis (Vertebrea coccygicae) Cornu coccygeum Processus transversus Symphysis sacrococcygica Özellikleri..

23 23 Torax kemikleri Sternum Costalar Os sternum Özellikleri Manubrium sterni İncisura jugularis İncisura clavicularis İncisurae costales I, II Corpus sterni İncisurae costales (Planum sternale)iii,iv,v, VI,VII Processus Xiphoideus Angulus sterni ( Angulus Ludovici, Louis açısı ) Synchondrosis sternalis ( symphysis sterni ) Sternumun vücuttaki normal duruşu: kısa geniş olan parçası yukarı bu parçanın gövde ile birleşim açısı öne getirilir

24 24 Costa cinsleri Costae verae (costae sternales)i-vii. Costae arcuariae affixae. Costae arcuariae fluctuantes XI-XII. Costae spuriae (costae. arcuariae)viii-xii Os costale Extremiteleri Arka uç Caput costae Facies articularis capitis costae Crista capitis costae.. Costa prima Collum costae Crista colli costae. Tuberculum costae Facies articularis tuberculi costae. ön uç Corpus costae Angulus costae. Sulcus costae. Cartillago costalis. Arcus costalis. Sulcus arteria subclaviae, Sulcus venae subclaviae Tuberculum musculi scaleni anterioris... Costa secunda Tuberositas musculi serrati anterioris. Costanın vücuttaki normal duruşu: baş gösteren ucu arkaya, gövdedeki oluk aşağı, konveks taraf dışa yöneltilir. Torax boşluğu (Cavum thoracis) Apertura thoracis superior (Ön arka çapı 6cm; enine çapı 10cm) Spatium intercostale Sulcus pulmonalis Apertura thoracis inferior (Ön arka çapı12 cm; enine çapı 26 cm) Arcus costalis Angulus infrasternalis ( )

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği)

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği) iskelet sistemi 1 KAFATASI Ossa cranii (kranyum kemikleri) Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Os frontale komşuluk Arcus superciliaris (kaş arkı) Os frontale önden görünüm Os ethmoidale ve ilgili yapılar

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Gövde İskeleti Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Columna vertebralis omurga-omur direği Columna vertebralis, vertebra- omur denilen kısa kemiklerin ard arda dizilmesi

Detaylı

MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ. Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ

MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ. Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT NASUS Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Nasus-Burun Solunum ve koku alma organı Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü Havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, süzülmesi Kokunun alınması Sesin amplifikasyonu

Detaylı

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron)

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron) KRANİAL SİNİRLER Sinir adı Lif özelliği Çekirdek sahası / beyin sapında ilişkili çekirdekler Craniumdan giriş veya çıkış yeri İlgili ganglionlar inervasyon sonlanması Duyu inervasyon sonlanması Korteks

Detaylı

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Hareket Sistemi Kemikler

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

Netter in BA VE BOYUN NEIL S. NORTON. Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER

Netter in BA VE BOYUN NEIL S. NORTON. Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER Netter in D HEK MLER Ç N BA VE BOYUN ANATOM S NEIL S. NORTON Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER Önsöz Netter in Difl Hekimleri çin Bafl ve Boyun Anatomisi, difl hekimli i fakültesi ö rencileri

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins Baş & Boyun Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Eray Tüccar Cilt 3 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ Wolter Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Baş ve Boyun

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi

Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi 11 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 2: 11-17 Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi Esin ÜNSALD 1 Geliş Tarihi: 16.10.2011 Kabul Tarihi: 20.12.2011 Özet: Hasak melez

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kemikleri Üst Extremite Kemikleri Alt Extremite Kemikleri Cranium Kemikleri Neurocranium Kemikleri Splanchnocranium Kemikleri Omurga

Detaylı

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Kulak yaşadığımız ortamdan ses dalgalarını toplayıp, bu dalgaların meydana getirdiği uyartıları işitme merkezine

Detaylı

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp

Detaylı

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Myologia Kas Bilimi Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Genel Bilgi Kaslar, kasılıp gevşeme yeteneğine sahip yapılardır. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar uzayabilirler. Bu önemli özellikleri nedeniyle

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Kemiklerin Sınıflandırılması Skeleton Axiale Cranium Kemikleri Columna Vertebralis Os Hyoideum Thorax Skeleton

Detaylı

12-15 YAŞ GRUBUNDA DİREKT VE İNDİREKT SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dt. Ayten HASUSTA TEZ DANIŞMANI

12-15 YAŞ GRUBUNDA DİREKT VE İNDİREKT SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dt. Ayten HASUSTA TEZ DANIŞMANI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI 12-15 YAŞ GRUBUNDA DİREKT VE İNDİREKT SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Dt. Ayten HASUSTA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE ORBİTA VE ORBİTAL YAPILARIN MORFOMETRİK ANALİZİ Arş. Gör. İSMET DEMİRTAŞ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ

Detaylı

Ratta Toraks Anatomisi

Ratta Toraks Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Okan Ekim, Çağdaş Oto Tüm evcil memeli hayvanlarda olduğu gibi [1] ratta da göğüs boşluğunun (cavum thoracis) kemiksel sınırlarını dorsal de thoracal vertebra

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ KONJENĠTAL DEFEKT PROTEZLERĠ 724DC0067

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ KONJENĠTAL DEFEKT PROTEZLERĠ 724DC0067 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DĠġ PROTEZ KONJENĠTAL DEFEKT PROTEZLERĠ 724DC0067 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri

Detaylı

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Solunum Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Üst solunum yollarını, Alt solunum yollarını, Akciğerleri, Gögüs boşluğunu öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Üst Solunum Yolları: Burun Yutak

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANARAK FOSSA PTERYGOPALATİNA, FİSSURA PTERYGOMAXİLLARİS, NASOPALATİN (İNSİSİV) KANAL VE ÇEVRESİNDEKİ YAPILARIN

Detaylı

Thorax, Abdomen ve Pelvis

Thorax, Abdomen ve Pelvis Thorax, Abdomen ve Pelvis Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Alaittin Elhan Cilt 2 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Thorax, Abdomen ve Pelvis GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 13 ÜNİTE 13 DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Göz küresi (bulbus oculi) ve gözün yardımcı oluşumları cavitas orbitalis denilen boşluk içinde yer alır. Cavitas orbita

Detaylı

Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik Araştırma

Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik Araştırma Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 147-162 Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

Bölüm 1: Hücre: Yap ve levin Temeli (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 5. Bölüm 2: Vücudun Organizasyonu (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 15

Bölüm 1: Hücre: Yap ve levin Temeli (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 5. Bölüm 2: Vücudun Organizasyonu (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 15 çindekiler Bölüm 1: Hücre: Yap ve levin Temeli (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 5 Bölüm 2: Vücudun Organizasyonu (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 15 Bölüm 3: Embriyoloji (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 21 Bölüm 4:

Detaylı

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus ARAŞTIRMA (Research Özocak Report) O, Unur E, Ülger H, Ekinci N, Aycan K, Acer N MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus Osman

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HAREKET SĠSTEMĠ 720S00027

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HAREKET SĠSTEMĠ 720S00027 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HAREKET SĠSTEMĠ 720S00027 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

2.YARIYIL, DERS KURULU IV: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ IV

2.YARIYIL, DERS KURULU IV: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ IV .YARIYIL, DERS KURULU IV: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ IV GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 NİSAN HİSTOLOJİ HİSTOLOJİ HİSTOLOJİ LAB ANATOMİ MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS NİSAN SAĞ.BİL.ARAŞ.-EPİ.

Detaylı

Hareket Sistemi (Systema locomotorium)

Hareket Sistemi (Systema locomotorium) Hareket Sistemi (Systema locomotorium) Hareket sistemi İskelet sistemi kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları)içerir. Kas sistemi kasları ve bunların aksesuarları olan tendonları, tendon kılıflarını,

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ İstanbul 2005 1 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL TANIMLAR İNSAN ANATOMİSİ (anatomia humana) ana : artı,

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) Kulak Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler İşitme Yolları Anatomisi Kulak ile İlgili Terimler TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ Bu üniteyi

Detaylı

Göğüs Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi

Göğüs Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Cem Kopuz Thorax (Göğüs ) Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi Thorax duvarı önden arkaya basık şekilde olup, içinde kalp ve kalbe giren çıkan damarlar, akciğerler

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) HEDEFLER İÇİNDEKİLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) Eklemler Hakkında Genel Bilgiler Eklemlerin Gruplandırılması Vücudumuzda Bulunan Eklemler TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler N.facialis Somatomotor, duyusal ve parasimpatik For.stylomastoideum Somatomotor lifleri: Nuc.nervi facialis Yüzün mimik kasları, M.buccinator, platysma M.stapedius,M.stylohyoideus M.digastrcus un arka

Detaylı

Elektroterapi Atlası-I : Dalga Formları, Cervical, Thoracal ve Lumbosacral Bölge Elektrot Yerleşimleri. Rafet IRMAK. Mevlana Üniversitesi.

Elektroterapi Atlası-I : Dalga Formları, Cervical, Thoracal ve Lumbosacral Bölge Elektrot Yerleşimleri. Rafet IRMAK. Mevlana Üniversitesi. Elektroterapi Atlası-I : Dalga Formları, Cervical, Thoracal ve Lumbosacral Bölge Elektrot Yerleşimleri Rafet IRMAK Mevlana Üniversitesi Ahsen IRMAK Mevlana Üniversitesi ISBN 978-605-5110-03-1 Mevlana Üniversitesi

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik.

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik. HEDEFLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER İnsan vücudu bölgeleri Karın boşluğunun anatomik bölgeleri Karın boşluğu kadranları ve bu kadranlarda bulunan organlar Anatomik yönler ve taraflar Vücudun ön tarafında

Detaylı

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANILARAK ÜÇ BOYUTLU OLARAK PARANASAL SİNÜS VE VARYASYONLARININ ÜST HAVAYOLU ANATOMİSİ İLE BİRLİKTE İNCELENMESİ

Detaylı

1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİLGİLER...2. 2.1. TME Anatomisi ve Kemiksel Komponentleri...2. 2.2. Ligamentler. 9. 2.3.TME Damar ve Sinirleri...

1. GİRİŞ...1 2. GENEL BİLGİLER...2. 2.1. TME Anatomisi ve Kemiksel Komponentleri...2. 2.2. Ligamentler. 9. 2.3.TME Damar ve Sinirleri... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ.......1 2. GENEL BİLGİLER....2 2.1. TME Anatomisi ve Kemiksel Komponentleri.....2 2.2. Ligamentler. 9 2.3.TME Damar ve Sinirleri.... 13 2.4.TME Kasları...13 3. TME FİZYOLOJİSİ..22

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ. Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi HEDEFLER İÇİNDEKİLER PERİFERİK VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ Spinal Sinirler Kafa Çiftleri Otonom Sinir Sistemi TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Spinal sinirleri tanımlayabilecek,

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 4 (TIP 142) TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Detaylı

Organa genitalia feminina. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

Organa genitalia feminina. Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Organa genitalia feminina Doç.Dr.M.Cudi TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina externa Mons pubis Labium majus pudendi Labium minus pudendi Clitoris Bulbus

Detaylı

VETERİNER ANATOMİ İÇİNDEKİLER

VETERİNER ANATOMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 1 Vertebratae (omurgalılar)... 2 Mammalia (memeliler)... 2 Aves (Kanatlılar)... 2 Vücut düzlemleri... 3 Yön belirten bazı önemli terimler... 3 Vücut kısımları... 4 Chondrologia...

Detaylı

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ

EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EVCİL HAYVAN BAKICILIĞI EĞİTİMİ KEDİ VE KÖPEKLERDE GENEL ANATOMİ İSMEK Canlı vücudunu oluşturan

Detaylı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı

İsim takımı tamlaması Anatomi terimlerinin büyük çoğunluğu isim takımı, sıfat takımı giris Temel Anatomi Terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması Tekil çoğul yapısı Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan

Detaylı

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ

SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEREBRAL PALSĠLĠ ÇOCUKLARDA BEYĠN MAGNETĠK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ KLĠNĠK DEĞERLENDĠRMESĠ Sevda CANBAY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ANATOMĠ (TIP) ANABĠLĠM

Detaylı

KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI

KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI KALBİN İSKELETİ,TABAKALARI KAPAKLARI,SİNİRLERİ ve DAMARLARI Doç. Dr.Vatan KAVAK ANATOMİ Kalbin İskeleti Anulus fibrosus Kalp deliklerinin etrafında yer alırlar. Trigonum fibrosum dexter Trigonum fibrosum

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ KESĠTSEL RADYOLOJĠK ANATOMĠ 720S00057

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ KESĠTSEL RADYOLOJĠK ANATOMĠ 720S00057 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ KESĠTSEL RADYOLOJĠK ANATOMĠ 720S00057 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Prof Dr Gökhan AKSOY

Prof Dr Gökhan AKSOY Prof Dr Gökhan AKSOY 1 2 A-MANDİBULER KONUM 3 SİSTEMİN HAREKETLİ BÖLÜMÜ OLAN MANDİBULANIN, CRANİUMA ÖZELLİKLE DE MAXİLLAYA GÖRE UZAYSAL KONUMUDUR. 4 SENTRİK İLİŞKİ SENTRİK OKLÜZYON ALT ÇENENİN DİNLENME

Detaylı

MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ

MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEPTE (EQUUS ASINUS) ENCEPHALON UN ANATOMİSİ VE TRANSVERSAL KESİTLERİNİN İNCELENMESİ Çağdaş OTO ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER ANATOMİK TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Uz. Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER ANATOMİK TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER ANATOMİK TANIMLAR VE GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Anatomi Tanımı ve Bölümleri Anatomik Pozisyon Anatomi'de Düzlem ve Eksenler Vücut Boşlukları ve Bölümleri Anatomik Kısaltmalar İnsan Vücudu ile İlgili Hareket

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER DUYU ORGANLARI. (GÖZ ve KULAK)

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER DUYU ORGANLARI. (GÖZ ve KULAK) HEDEFLER İÇİNDEKİLER DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler Göz İle İlgili Terimler Kulak Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler Kulak İle İlgili Terimler TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç.

Detaylı

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ

ÜNİTE İÇİNDEKİLER. TIBBİ TERMİNOLOJİ Doç. Dr. Samet KAPAKİN HEDEFLER SİNDİRİM SİSTEMİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER SİNDİRİM SİSTEMİ Giriş Sindirim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler Sindirim Sistemi Organları Sindirim Sistemi ile İlgili Anatomik Terimler Sindirim Sistemi ile İlgili Klinik Terimler

Detaylı

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar

CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar sindirim sistemi 1 CAVITAS ABDOMINALIS (KARIN BOŞLUĞU) Karın boşluğunda yer alan organların görüntülenmesi Karın boşluğunda yer alan önemli organlar 2 CAVITAS ORIS (AĞIZ BOŞLUĞU) Vestibulum oris Labia

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER MERKEZÎ SİNİR SİSTEMİ (SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE) Merkezî Sinir Sistemi Merkezî Sinir Sisteminin Bölümleri Medulla Spinalis Bulbus Pons Mesencephalon cerebellum Diencephalon Telencephalon

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta)

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I IV. DERS KURULU 30 Mart 2015-16 Mayıs 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ

Detaylı

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar Doç.Dr.Mitat KOZ İskeletin Bölümleri İnsan iskeleti kafatası, spinal kolon, omuz kuşağı, üst ekstremiteler, pelvik kuşak ve alt ekstremitelerden oluşur. İskeleti oluşturan

Detaylı

BİR DANADA Bİ LATERAL PALATOSCHISIS'LE BİRLİKTE ŞEKİLLENMİş KALıTSAL ANAMOLİ OLAYı BRACHYGNATHIA INFERIOR, ANKYLOSE VE PEROSOMIE ÜZERİNDE ETÜTLER *

BİR DANADA Bİ LATERAL PALATOSCHISIS'LE BİRLİKTE ŞEKİLLENMİş KALıTSAL ANAMOLİ OLAYı BRACHYGNATHIA INFERIOR, ANKYLOSE VE PEROSOMIE ÜZERİNDE ETÜTLER * A. O. Veteriner Fakültesi Anatomi Kürsüsü BİR DANADA Bİ LATERAL PALATOSCHISIS'LE BİRLİKTE ŞEKİLLENMİş KALıTSAL ANAMOLİ OLAYı BRACHYGNATHIA INFERIOR, ANKYLOSE VE PEROSOMIE ÜZERİNDE ETÜTLER * Eşref Deniz

Detaylı

TEMPOROMANDĐBULER EKLEMDE (TME) DĐSK DEPLASMANLARININ DÜŞÜK ENERJĐ SEVĐYELĐ LASER ĐLE TEDAVĐSĐNĐN SUBJEKTĐF VE OBJEKTĐF OLARAK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

TEMPOROMANDĐBULER EKLEMDE (TME) DĐSK DEPLASMANLARININ DÜŞÜK ENERJĐ SEVĐYELĐ LASER ĐLE TEDAVĐSĐNĐN SUBJEKTĐF VE OBJEKTĐF OLARAK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ TÜRKĐYE CUMHURĐYETĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEMPOROMANDĐBULER EKLEMDE (TME) DĐSK DEPLASMANLARININ DÜŞÜK ENERJĐ SEVĐYELĐ LASER ĐLE TEDAVĐSĐNĐN SUBJEKTĐF VE OBJEKTĐF OLARAK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU

CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER. Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER Prof.Dr.E.Savaş HATİPOĞLU Cortex cerebri Duyu bölgeleri ;duyuların alındığı bölgeler Motor bölgeler ; hareketlerin istek doğrultusunda başlatıldığı veya sonlandırıldığı bölgeler

Detaylı

GİRİ İskeletler, paleoantropolojik çalışmaların temel malzemeleridir. Paleoantropologların iskeletler üzerindeki çalışmaları sırasında dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan birisi bireyin cinsiyetinin

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Siirt Üniversitesi VETERİNER FAKÜLTESİ. Veteriner

Siirt Üniversitesi VETERİNER FAKÜLTESİ. Veteriner Siirt Üniversitesi VETERİNER FAKÜLTESİ VET109 ANATOMİ-I Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 VET109 Kredi AKTS 7 5 7 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Erkek ve Bayanlarda Kafatası Kemiğinden Geometrik Morfometri Metoduyla Cinsiyet Tayini ve Ramus Flexure

Erkek ve Bayanlarda Kafatası Kemiğinden Geometrik Morfometri Metoduyla Cinsiyet Tayini ve Ramus Flexure Erkek ve Bayanlarda Kafatası Kemiğinden Geometrik Morfometri Metoduyla Cinsiyet Tayini ve Ramus Flexure Yasin ŞAHİNER 1* Hakan YALÇIN 2 1. Kırşehir Lisesi. KIRŞEHİR, 2. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi,

Detaylı

giris Temel anatomi terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması

giris Temel anatomi terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması giris Temel anatomi terimleri İsim takımı tamlaması İsimlerde anlamca küçülme Fiilden türeyen isimler Sıfatlarda karşılaştırma Sıfat tamlaması Tekil çoğul yapısı Kısaltmalar Tıp terminolojisinde sık kullanılan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İnternet Adresi: http://veteriner.aku.edu.tr e-posta: vetfak@aku.edu.tr HAZIRLAYANLAR

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ

SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ KAYNAKLAR http://www.megep.meb.gov.tr/mte_pro gram_modul/moduller_pdf/solunum%2 0Sistemi.pdf https://obs.bilecik.edu.tr/dosyalar/ders Materyal/t%C4%B1bbiterminolojia%C3 %A7%C4%B1k%C3%B6%C4%9Fretim

Detaylı

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları

Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Pelvis Anatomisi ve Pelvis Kırıkları Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Pelvis Vücut ağırlığını, omurgadan alt ekstremitelere aktaran ana bağlantıdır. Pelvisi iki os

Detaylı

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: SEVGÜL GÜLER. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

TRİGEMİNAL NEVRALJİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi: SEVGÜL GÜLER. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. T.C EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ DİŞ VE ÇENE HASTALIKLARI CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TRİGEMİNAL NEVRALJİ TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: SEVGÜL GÜLER Danışman Öğretim

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

I. ÜNİTE ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ

I. ÜNİTE ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ I. ÜNİTE ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ A. Anatomi ve Fizyolojinin Tanımı B. Anatominin Bölümleri 1. Makroskopik Anatomi a. Topografik Anatomi b. Sistematik Anatomi 2. Mikroskobik Anatomi 3. Gelişim Anatomisi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzma nlık Ö ğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

ANATOMİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

ANATOMİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1 ANATOMİ DE BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 1. Erkek urethrasının en geniş yeri, pars prostatica urethradır... 14. A. gastroomentalis dextra., a. gastroduodenalis in dalıdır. Erkek urethrasının

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

DOÇ. DR. M. FIKRET ERGÜNGÖR. BEYIN VE SINIR CERRAHISI UZMANı

DOÇ. DR. M. FIKRET ERGÜNGÖR. BEYIN VE SINIR CERRAHISI UZMANı DOÇ. DR. M. FIKRET ERGÜNGÖR TRİGEMİNAL NÖRALJİ VE ATİPİK FASİAL AĞRILAR BEYIN VE SINIR CERRAHISI UZMANı Doç. Dr. M. Fikret ERGÜNGÖR Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı TRİGEMİNAL NÖRALJİNİN TARİHSEL ÖZETİ:

Detaylı

BEfi NC BASKININ ÖNSÖZÜ

BEfi NC BASKININ ÖNSÖZÜ BEfi NC BASKININ ÖNSÖZÜ Müracaat kitab olan bu eserin gördü ü ilgi ve be eni, tahminlerimizin üzerinde oldu. 1983 y l nda yaz m na bafllad m z bu kitab n ilk bölümü olan Lenfatik Sitem (Systema Lymphaticum)

Detaylı

DiŞ HEKİMLİĞİNDE LOKAL ANESTEZİKLERİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ

DiŞ HEKİMLİĞİNDE LOKAL ANESTEZİKLERİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİMDALI DiŞ HEKİMLİĞİNDE LOKAL ANESTEZİKLERİN UYGULAMA YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dt. Muhammet GÜRCAN Danışman Öğretim Görevlisi:

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 1S3K_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 1S3K_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 1S3K_20_02_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

Vücut kısımlarının yönlerini ve yerlerini gösteren terimler Abdominalis: Karına ait. Analis: Anüse ait, anüsle ilgili. Anterior: Önde olan, öndeki,

Vücut kısımlarının yönlerini ve yerlerini gösteren terimler Abdominalis: Karına ait. Analis: Anüse ait, anüsle ilgili. Anterior: Önde olan, öndeki, A. : Arteria Aa. : Arteriae (çoğul) Aq. : Acueductus Art. : Articulalatio Artt. : Articulationes- çoğul B. : Bursa Bb. : Bursae-çoğul Dext. : Dextra For. Foramen Forr. : Foraminae-çoğul Ggl. : Ganglion

Detaylı

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA KALÇA EKLEMİNE İLİŞKİN BAZI PARAMETRELERİN ALT EKSTREMİTE FONKSİYONEL KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14 TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1-14 TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 1 ÜNİTE 1 TERMİNOLOJİYE GİRİŞ Tıp terimi olarak kullanılan kelimeler, genellikle Latince kökenlidir. Ancak Grekçe ve diğer dillere ait kelimeler

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI KLĠVUS VE FORAMEN MAGNUM ÖLÇÜLERĠ ĠLE POSTERĠOR KRANĠAL FOSSA HACMĠNĠN TEMPORAL BT GÖRÜNTÜLERĠ ARACILIĞIYLA CĠNSĠYET TAHMĠNĠNDE KULLANILMASI

Detaylı

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER

EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER EKTODERMDEN MEYDANA GELEN ORGAN VE SİSTEMLER İndüksiyon olayı Chorda dorsalis Dorsalinde kalınlaşma Neural Plate( Plak ) Nöral kanal Nöral kanal (Tubulus nöyralis ) 4. somit düzeyinde ilk kaynaşmayı yapar.

Detaylı