Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum..."

Transkript

1 1 İSKELET -AXIAL İSKELET -APPENDİCULER İSKELET AXIAL İSKELET Cranium Neuracranium Occipitale Parietale Frontale Temporale Sphenoidale Ethmoidale Splanchnocranium Lacrimale Concha Nasalis İnferior Palatinum Vomer Nasale Zygomaticum Maxilla Mandibula Os hyoideum Columna Vertebralis vertebralar Servical 7 Thoracal 12 Lumbal 5 Sacral 5 Coxigeal 4 Thorax kemikleri Sternum Costalar

2 OS OCCİPİTALE Özelliği 2 Pars basilaris yüzleri Üst yüz Clivus Alt yüz Tuberculum pharyngeum kenarları Sulcus sinus petrosi inferioris uçları Ön ucu Synchondrozis spheno-occipitalis Arka ucu Foramen magnum Partes lateralis Üst yüz Tuberculum jugulare Alt yüz Condylus occipitalis, canalis condylaris, canalis hypoglossi, fossa condylaris kenarları İç kenar Foramen magnum, incisura jugularis, processus jugularis Dış kenar Processus intrajugularis Squama occipitalis yüzleri Ön yüz eminentiaruciformis, protuberantia occipitalis interna, sulcus sinus transversi, sulcus sinus sagittalis superioris, sulcus sinus sigmoidei, crista occipitalis interna Arka yüz Protuberentia occipitalis externa, crista occipitalis externa, linea nuchea superior, linea nuchea suprema, linea nuchea inferior, kenarları Margo lamboideus, margo mastoideus Occipitalin vücuttaki duruşu: kabuk şeklinde olan kısım arkaya, kabuğun iç yüzü öne, büyük delik yatay olarak aşağı gelecek

3 3 Os Parietale Özelliği Dış Yüz (Facies Externa) Foramen parietale Tuber parietale Linea temporalis inferior Planum temporale İç Yüz (Facies İnterna) Sulcus sinus sagittalis superior Sulcus sinus sigmoidei Foveolae granulares Kenarları Margo occipitalis Margo squamosus Margo saggitalis Margo frontalis Köşeleri Angulus frontalis Angulus occipitalis Angulus sphenoidalis Angulus mastoideus Pariatelenin vücuttaki duruşu: kemiğin konkav yüzü içe aşağı, bu yüzdeki damar oluklarının başladığı köşe öne aşağı, konkav kenar ise aşağı gelecek

4 4 Os Frontale Özelliği Squama Frontalis Dış Yüz (Facies Externa) Tuber frontale Arcus superciliaris Glabella Margo supraorbitalis Foramen supraorbitalis İncisura frontale Linea temporalis Facies temporalis Sutura frontalis Processus zygomaticus İç Yüz (Facies İnterna) Crista frontalis Foramen caecum Sulcus sinus sagittalis superior Kenarları Margo parietalis Spina nasalis Margo nasalis Pars Nasalis Spina nasalis Partes Orbitales Üst Yüz Juga serebralia İmpressiones digitatae(gyrorum) Alt Yüz İncisura ethmoidalis Spina trochlearis Fovea trochlearis Foramen ethmoidale anterius Foramen ethmoidale posterius Fossa glandulae lacrimalis Foveolae ethmoidales Cellulae ethmoidales Frontalenin vücuttaki duruşu: Çukur yüzü arkaya, büyük çentik yatay durumda aşağı gelecek

5 5 Os Temporale özelliği Temporalenin vücuttaki duruşu: kabuk şeklindeki kısmı yukarı, bu yüzdeki çıkıntı dışa, çıkıntı ucu öne getirilir Pars Squamosa Dış Yüz(facies Temporalis) Sulcus arteriae temporalis mediae Processus zygomaticus Fossa mandibularis Facies articularis Tuberculum articulare Fissura petrosquamosa Planum infratemporale Crista supra mastoidea İç Yüz Sulci arteriarum Kenarları Margo sphenoidalis Margo parietalis İncisura parietalis Pars Mastoidea Dış Yüz Processus mastoideus İncisura mastoidea Sulcus arteriae occipitalis Foramen mastoideum Fissura petrosquamosa İç Yüz Sulcus sinus sigmoidei Foramen mastoideum Kenarları Margo occipitalis Pars Tympanica Anulus tympanicus Meatus acusticus externus Porus acusticus externus Spina suprameatum Spina tympanica major Spina tympanica minor Sulcus tympanicus Vagina processus styloidei Fissura tympanomastoidea Fissura tympanosquamosa Fissura petro tympanica(glaser yarığı)

6 6 Pars Petrosa Facies anterior paries petrosae Canalis caroticus İmpressio trigeminalis Sulcus nevri petrosi majoris Sulcus nevri petrosi minoris Hiatus canalis n petrosi majoris Hiatus canalis n petrosi minoris Eminentia arcuata Tegmen tympani Fissura petrosquamosa Facies posterior paries petrosae Porus acusticus internus Fundus meatus acustici interni Meatus acusticus internus Crista transversa Canalis facialis Fossa subarcuata Aquaductus vestibuli Facies anterior inferior Canalis musculotubarius Semicanalis tubae auditivae Septum canalis musculotubarii Facies inferior partis petrosae Fossa jugularis Apertura externa canalis carotisi Fossula petrosa Apertura externa canaliculi tympanici Canaliculus tympanicus Apertura externa canaliculi cochleae Canaliculus mastoideus Processus styloideus Foramen stylomastoideum Kenarları Margo superior Sulcus sinus petrosi superioris partes petrosae Margo posterior partes petrosae Sulcus sinus petrosi inferioris İncisura jugularis Processus intrajugularis Os temporale nin Tepesi Vücutta duruşu: Apertura interna canalis carotici Canalis caroticus Canaliculi caroticotympanici Yassı olan kabuk şeklindeki kısmı yukarı bu parçanın dış yüzündeki yası çıkıntı dışa doğrudur.

7 7 Os sphenoidale özellikler Corpus (yüzleri) Üst Yüz Sella turcica Fossa hypophysialis Tuberculum sellae Sulcus prechiasmaticus Dorsum sellae Processus clinoideus posterior Processus clinoideus medius Jugum sphenoidale Spina ethmoidalis Ön Yüz Crista sphenoidalis Rostrum sphenoidale Apertura sinus sphenoidalis Concha sphenoidalis Alt Yüz Sulcus vomerovaginalis Sulcus palatovaginalis Foramen caecum Arka Yüz Jugum sphenoidale.. Kanatları Ala Minor Canalis opticus Processus clinoideus anterior Fissura orbitalis superior Lingula sphenoidais Sulcus caroticus Ala Major Facies cerabralis Foramen rotundum Foramen ovale Foramen spinosum Facies temporalis Crista infratemporalis Spina ossis sphenoidalis Sulcus tubae auditivae Facies orbitalis Facies sphenomaxillaris.... Kenarları Margo zygomaticus.. Margo frontalis.. Margo parietalis.. Margo squamosus.. Processus Pterygoideus Lamina lateralis processus pterygoidei Lamina medialis processus pterygoidei Fossa pterygoidea Fossa scaphoidea Processus vaginalis Hamulus pterygoideus Sulcus hamuli pterygoidei Canalis pterygoideus Sulcus pterygopalatinus Processus pterygospinosus İncisura pterygoidea Sinus sphenoidalis Septum sinuum sphenoidalium

8 8 Os Ethmoidale Özellikler Lamina Perpendicularis Lamina Cribrosa llabyrinthus Ethmoidalis Foramina cribrosa Crista galli Alae crista gali Cellulae ethmoidalis İnfindibulum ethmoidale Hiatus semilunaris Processus uncinatus Concha nasalis superior Concha nasalis media Meatus nası superior Meatus nasi media Bulla ethmoidalis Lamina orbitalis Foramen ethmoidale anterius Foramen ethmoidale posterius Rec. sphenoethmoidalis Os ethmoidale nin vücuttaki duruşu: delikli olan lamina yatay, üzerindeki çıkıntı sagittal olarak öne gelecek

9 9 Os Lacrimale özellikler Dış Yüz Crista lacrimalis posterior Sulcus lacrimalis Hamulus lacrimalis Fossa sacci lacrimalis İç Yüz Ethomoid kemikle karşılaşır Kenarları Ön Kenar Maxillanın processus frontalis i ile karşılaşır Arka Kenar Os ethmpidle nin Lamına orbitalisi ile karşılaşır Üst Kenar Os frontale ile karşılaşırr Alt Kenar Maxilla ile karşılaşır Os lacrimalenin vücuttaki duruşu; çıkıntısının ve oluğunun olduğu yüzü dışa doğru, çıkntı dikey ve çıkıntının ucundaki çengel aşağıdadır. Concha Nasalis İnferior özellikler Uzantıları Dış yüz İç yüz Processus lacrimalis Processus maxillaris Processus ethmoidalis

10 10 Os Palatinum özellikler Lamina Perpendicularis Facies nasalis Crista conehalis Crista ethmoidalis Facies maxillaris Sulcus pterygopalatinus sulcus palatinus majör sulci palatini Canalis palatinus majör Canalis palatinus majör Canalis palatini Kenarları ön kenar Arka kenar Alt kenar Processus pyramidalis Üst kenar İncisura sphenopalatina Foramen sphenopalatinum Processus orbitalis Processus sphenoidalis Lamina Horizontalis Facies Nasalis Spina nasalis (ossis palatini) Crista nasalis Facies Palatina Foramina palatina minora Foramen palatinus majör Crista palatina Os palatinum un vücuttaki duruşu: Küçük lamina yatay ve aşağı gelecek şekilde bu laminanın kalın kenarı içe düzgün olan kenarı arkaya doğrudur

11 11 Vomer Özellikler Alea Vomeris Margo Ethmoıdeus Margo Liber Margo Palatinus Vomer in vücuttaki duruşu; kalın olan ve kanatları bulunan kenarı yukarı düzgün kenar arkaya gelecek Os Nasale Özellikler Dış Yüz Foramen Nasale İç Yüz Sulcus Ethmoidalis Os nasale nin vücuttaki duruşu; en dar ve pürtüklü kenar yukarı, düzgün yüz öne dışa bakacak şekilde gelir. Os Zygomaticum Özellikler Facies lateralis Foramen zygomaticofaciale Facies temporalis Foramen zygomaticotemporale Facies orbitalis Foramen zygomaticoorbitale Uzantıları Processus temporalis Processus frontalis Tuberculum marginale Os zygomaticum un vücuttaki duruşu: Konveks yüzü dışa, düzgün konkav kenar öne ve çıkıntılı köşe ise yukarı doğrudur.

12 12 Os Maxilla Özellikler Processus Zygomaticus Facies orbitalis Facies anterior Sulcus infraorbitalis İnc. lacrimalis Canalis infraorbitalis Margoinfraorbitalis Foramen infraorbitale Fossa canina İncisura nasalis Spina nasalis anterior Crista infrazygomatica Sutura infraorbitalis Facies infratemporalis Tuber maxilae Foramina alveolaria Canalis alveolares... Facies nasalis Sulcus lacrimalis Crista conchalis Margo lacrimalis Hiatus maxillaris Sinus maxillaris Sulcus pterygopalatinus..... Processus Frontalis Dış Yüz Crista lacrimalis anterior Sulcus lacrimalis.. İç Yüz Crista ethmoidalis. Processus Palatınus Crista nasalis Canalis incisivus Spinae nasalis ant. Sulci palatini.... Processus Alveolaris Arcus alveolaris Os incisivum Sutura incisiva Alveoli dentales Septa interalveeolaria Septa interradicularia Juga alveolaria Foramen incisivum Processus zygomaticus Os maxilla nın vücuttaki duruşu: dişlerin bulunduğu kenar aşağı,damak çıkıntısı içe,büyük çentik ise öne doğrudur.

13 13 Os Mandibula Özellikler Corpus Mandibulae Dış yüz Protuberantia mentalis Tuberculum mentale Trigonum mentale Foramen mentale Linea obliqua Juga alveolaria İç yüz Spina mentalis Fossa digastrica Linea mylohyoidea Fovea sublingualis Fovea submandibularis Symphisis mandibula..... Kenarları Basis mandibulae. Pars alveolaris Arcus alveolaris Alveoli dentales Septa interalveolaria Septa interradicularia.... Ramus Mandibulae Kenarları Dış yüz Tuberositas masseterica. İç yüz Tuberositas pterygoidea Foramen mandibulae Lingula mandibulae Canalis mandibulae Sulcus mylohyoideus..... Ön kenar. Arka kenar. Üst kenar İncisura mandibulae. Alt kenar Köşeleri Ön üst köşe Processus coronoideus. Ön alt köşe Arka üst köşe Processus condylaris Caput mandibulae Collum mandibulae Fovea pterygoidea.... Arka alt köşe Angulus mandibulae. Os mandibulanın vücutta duruşu: dişlerin bulunduğu kavisli kısım öne doğrudur.

14 CRANİUM BÜTÜNÜ Özelliği 14 Calvaria Kemikler Squama frontalis Os pariatale Squama occipitalisin bir kısmı Suturalar Sutura frontalis Sutura coronalis Sutura sagittalis Sutura lamdoidea Sutura squamosa Dış Yüz Tuber frontale Tuber parietale Foramen parietale Linea temporalis superior Linea temporalis inferior Planum temporale Linea nuchae suprema iç yüz Sulcus sinus sagittalis superior Crista frontalis Foramen parietale Basis Basis crani Dış yüz, Basis crani externa, İç Yüzü, Basis crani interna Özelliği Kemikler Suturalar Syncondros lar Lamina orbitales Lamina cribrosa Os sphenoidale Os temporale Os occipitale Sutura frontaethmoidalis Sutura sphenofrontalis Sutura sphenosquamosa Sutura occipitomastoides Syncondrosis sphenooccipitalis Syncondrosis sphenopetrosa Syncondrosis petrooccipitalis Baş İskeletindeki Antropolojik Noktalar Orta Çizgi Üzerinde Bulunanlar(Tek Olanlar) noktalar Gnathion noktası Prosthion noktası Nasion noktası Glabella Bregma noktası Obelion noktası Lambda noktası İnion noktası Opisthion noktası Basion noktası Orta Çizgide Bulunmayan Noktalar(Çift Olanlar) Gonion noktası Elmacık çıkıntısı Dacrion noktası Stephanion noktası Pterion noktası Asterion noktası

15 15 Basis crani externa Özelliği Bölümler ön Bölüm Spina nasalis anterior Lamina perpendicularis ossis ethmoidis Lamina cribrosa Partes orbitales Canalis opticus Fissura orbitalis superior Apertura sinus sphenoidalis Fossa infratemporalis orta bölüm Arka Bölüm Tuberculum pharyngeum Condylus occipitalis Tuberculum articulare Processus pterygoideus Fossa pterygoidea Fossa scaphoidea Fissura pterygomaxillaris Hamulus pterygoideus Foramen lacerum Foramen ovale Foramen spinosum Spina osis sphenoidale Processus styloideus Processus vaginalis Foramen stylomastoideum Fissura petrosquamosa Fissura petrotympanica Fossa mandibularis Facies articularis Pars tympanica Apertura externa canalis carotici Fossula petrosa Apertura externa canaliculi cochlea Apertura externa canaliculi tympanici Fossa jugularis Canalis hypoglossi Porus acusticus externus Spina suprameatum Foramen magnum Fossa condylaris Canalis condylaris İncisura mastoidea Sulcus arteriae occipitalis Processus mastoideus Crista occipitalis externa Protuberantia occipitalis externa Linea nuchae superior Linea nuchae inferior

16 16 Basis crani interna Fossa crani anterior Fossa crani media Foramen caeum Crista galli Lamina cribrosa Partes orbitales Juga serebralis İmpressiones digitatae Planum sphenoidale Ala minor Canalis opticus Sulcus ciasmatis Processus clineudeus anterior Tuberculum sellae Fossa hypophysialis Processus clinoideus medius Processus clinoideus posterior Dorsum sellae Sulcus caroticus Lingula sphenoidalis.. Fissura orbitalis superior. Foramen rotundum. Foramen ovale.. Foramen spinosum.. Foramen lacerum. Apertura interna canalis carotici Fissura sphenopetrosa Hiatus canalis n. petrosi majoris Hiatus canalis n.petrosi minoris İmpressio trigemini. Eminentia arcuata Tegmen tympani.. Fissura petrosquamosa.. Facies interna. Sulcus sinus petrosi superioris Özelliği Fossa crani posterior Pars basilaris Partes laterales Squama occipitalis Clivus Foramen magnum Crista occipitalis interna Protuberantia occipitalis interna Sulcus sinus transversi Sulcus sinus sigmoidei Foramen jugulare Fissura petrooccipitalis Tuberculum jugulare Sulcus sinus petrosi inferioris Processus intrajugularis Porus acusticus internus Meatus acusticus internus Fundus meatus acustici interni Apertura externa aquaductus vestibulu Fossa subarcuata

17 17 BURUN BOŞLUĞU Özelliği Duvarları Üst Duvar Kemikler Os ethmoidale Os nasale Os sphenoidale Vomer(ala vomeris).. Alt Duvar İç Duvar (septum nasi osseum) Recessus sphenoethmoideus Processus palatinus(maxilla) Lamina horizontalis(os palatinum) Sutura palatina transversa Canalis incisivusun üst deliği Lamina perpendicularis ossis ethmoidei Vomer Crista nasalis Dış Duvar Os nasale. Facies nasalis(maxilla). Processus frontalis(maxilla). Os lacrimale. Labrynthus ethmoıdalis. Concha nasalis inferior. Facies nasalis ossis palatini. Lamina medialis processus pterygoidei. Meatus nasi superior. Meatus nasi medius. Meatus nasi inferior. Meatus nasopharyngeus. Concha nasalis media. Concha nasalis superior. Crista conchalis crista ethmoidalis. Processus uncinatus. Hiatus maxillaris. Bulla ethmoidalis. Cellula ethmoidalisin açılma delikleri. Foramen sphenopalatınum. Canalis nasolacrimalis. Delikleri Ön Delik Apertura priformis. Arka Delik Choanae. Meatuslara Açılan Oluşumlar Meatus Nasi Superior Sinus sphenoidalis Foramen sphenopalatinum Ethmoid arka cellulaları Meatus Nasi Medius Sinus maxillaris Sinus frontalis Ethmoid ön ve orta cellülleri Meatus Nasi İnferior Canalis nasolacrimalis......

18 ORBİTA Özelliği 18 Duvarları Paries Superior Kemikler Partes orbitales Ala minor Suturalar Sutura sphenofrontalis oluşumlar Fossa glandulae lacrimalis Spina trochlearis Fovea trochlearis Canalis opticus Paries İnferior Kemikler Facies orbitalis(0s sphenoidale) Processus orbitalis(os palatinum) Ossis zygomaticum Suturalar Sutura zygomaticomaxillaris Oluşumlar Sulcus infraorbitalis Canalis infraorbitalis Paries Medialis Kemikler Processus frontalis maxillae Os lacrimale Lamina orbitalis Os sphenoidale Suturalar Sutura lacrimomaxillaris Sutura ethmoidolacrimalis Sutura sphenoethmoidalis Oluşumlar Crista lacrimalis anterior Crista lacrimalis posterior Fossa sacci lacrimalis Canalis nasolacrimalis Paries Lateralis Kemikler Facies orbitalis(ossis spenoidalis) Facies orbitalis(ossis zygomatici) Suturalar Sutura sphenozygomatica Foramen zygomaticoorbitale Kenarları Üst İç Kenar Sutura frontoethmoidalis Sutura frontolacrimalis Foramen ethmoidale anterius Foramen ethmoidale posterius Üst Dış Kenar Sutura frontosphenoidalis Sutura frontozygomatica Fissura orbitalis superior Alt Dış Kenar Sutura zygomaticomaxillaris Fissura orbitalis inferior Alt İç Kenar Sutura ethmoidomaxillaris Sutura lacrimomaxillaris Canalis nasolacrimalis Tabanı Aditus Orbitae Margo supraorbitalis Foramen frontale Foramen supraorbitalis Margo infraorbitalis Tepesi Canalis opticus..

19 19 Ağız boşluğu Üst Duvar Processus palatinus Lamina horizontalis(os palatinum) Sutura palatina mediana Sutura palatina transversa Foramen incisivum Foramen palatinum majus Sutura incisiva Sulci palatini Crista palatina Foramina palatina minora Yan Duvar Limbus alveolaris Arcus dentalis superior Arcus dentalis inferior. Fossa Pterygopalatina Ön Duvar Tuber maxillae Açılan delikler Foramina alveolaria Fissura orbitalis inferior Arka Duvar Açılan delikler Canalis pterygoideus Canalis palatovaginalis Foramen rotundum İç Duvar Lamina perpendicularis Açılan delikler Foramen palatinum majus Tepesi Canalis palatinus major Foramen palatinum majus Fossa Pterygoidea Lamina lateralis processus pterygoidei Lamina medialis processus pterygoidei Processus pyromidalis Fossa İnfratemporalis Tavanı Planum infratemporale Dış Duvar Ramus mandibulaenin iç yüzü Arcus zygomaticus Foramen mandibulae Sulcus mylohyoideus Linea mylohyoidea İç Duvar Ön Duvar Lamina lateralis processus pterygoidei Fissura pterygomaxillaris Maxillanın tuber maxillaesi Maxillanın Facies infratemporalisi Fissura orbitalis inferior Fossa Temporalis Ön duvar Facies temporalis ossis zygomatici İç Duvar Planum temporale Facies temporalis ossis sphenoidei Os frontalenin facies temporalisi Squama temporalisin dış yüzü Alt Duvar Fossa infratemporalis

20 20 COLUMNA VERTEBRALİS KEMİKLERİ Pars cervicalis columnae vertebralis Pars thoracalis columnae vertebralis Pars lumbalis columnae vertebralis Pars sacralis columnae vertebralis Pars coccygicae columnae vertebralis Vertebrae cervicales Vertebrae thoracicae Vertebrae lumbales Vertebrae sacrales Vertebrae coccygicae Genel vertebra özellikleri Corpus vertebrae Özellikleri Üst Yüz Alt Yüz Dış Yüz Ön, yan ve arkada Arcus vertebrae Processus transversus Processus spinosus Foramen vertebrale Canalis vertebralis Pediculus arcus vertebrae Processus articularis sup Facies art Sup Processus articularis inf Facies art İnf Lamina arcus vertebrae İncisura vertebralis sup. İncisura vertebralis inf. Foramen intervertebrale Servical vertebra özellikleri Processus transversus Foramen transversarium Tuberculum anterius Tuberculum posterius Vertebrae prominens (C7), Atlas (C1), axis(c2) Sulcus nevri spinalis Processus costotransversarius Foramen costotransversarium Tuberculum caroticum (6. cercival omurda)

21 21 Atlas (C1) Özellikleri Massa lateralis Facies articularis superior... Facies articularis inferior... Arcus anterior... Tuberculum anterius... Fovea dentis... Arcus posterior... Tuberculum posterius... Sulcus arteriae vertebralis... Atlası normal durumuna koyma: Atlasın küçük kavsi öne, yan parçalarından oval ve çukur eklem yüzü yukarı gelecek Axisi normal durumuna koyma: Axisin çıkıntılı kısmı önde yukarı gelecek şekilde tutulacak Axis (C2) Özellikleri Dens Apex... Collum... yüzleri Facies articularis superior... Facies articularis anterior... Facies articularis posterior... Vertebra thoracis Fovea costalis superior... Fovea costalis inferior... Fovea costalis transversalis... Vertebra lumbales Processus costarius... Processus accesorius... Processus mamillaris... Vertebranın vücutta duruşu:vertebranın corpus u öne, corpusun üst ve alt yüzlerindeki büyük eklem yüzleri yatay duruma getirilecek, dikensi çıkıntı aşağı tarafı gösterecek

22 22 Os sacrum Özellikleri Ön Yüz Lineae transversae (Facies pelvina) Foramina sacralia pelvina Yan Facies auricularis Tuberositas sacralis.. Arka Yüz Foramina sacralia dorsalia. (Facies dorsalis) Crista sacralis mediana. Crista sacralis intermedia. Crista sacralis lateralis. Cornu sacrela. Hiatus sacralis. Canalis sacralis. Foramina intervertebralia. Apex ossis sacri. Basis ossis sacri Processus articularis sup.. Promontorium. Partes laterales. Sacrumu normal durumuna koyma: konkav yüz öne aşağı bakacak, bu yüzün sivri tarafı aşağı gelecek Os coccygis (Vertebrea coccygicae) Cornu coccygeum Processus transversus Symphysis sacrococcygica Özellikleri..

23 23 Torax kemikleri Sternum Costalar Os sternum Özellikleri Manubrium sterni İncisura jugularis İncisura clavicularis İncisurae costales I, II Corpus sterni İncisurae costales (Planum sternale)iii,iv,v, VI,VII Processus Xiphoideus Angulus sterni ( Angulus Ludovici, Louis açısı ) Synchondrosis sternalis ( symphysis sterni ) Sternumun vücuttaki normal duruşu: kısa geniş olan parçası yukarı bu parçanın gövde ile birleşim açısı öne getirilir

24 24 Costa cinsleri Costae verae (costae sternales)i-vii. Costae arcuariae affixae. Costae arcuariae fluctuantes XI-XII. Costae spuriae (costae. arcuariae)viii-xii Os costale Extremiteleri Arka uç Caput costae Facies articularis capitis costae Crista capitis costae.. Costa prima Collum costae Crista colli costae. Tuberculum costae Facies articularis tuberculi costae. ön uç Corpus costae Angulus costae. Sulcus costae. Cartillago costalis. Arcus costalis. Sulcus arteria subclaviae, Sulcus venae subclaviae Tuberculum musculi scaleni anterioris... Costa secunda Tuberositas musculi serrati anterioris. Costanın vücuttaki normal duruşu: baş gösteren ucu arkaya, gövdedeki oluk aşağı, konveks taraf dışa yöneltilir. Torax boşluğu (Cavum thoracis) Apertura thoracis superior (Ön arka çapı 6cm; enine çapı 10cm) Spatium intercostale Sulcus pulmonalis Apertura thoracis inferior (Ön arka çapı12 cm; enine çapı 26 cm) Arcus costalis Angulus infrasternalis ( )

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği)

Foramen infraorbitale (göz boşluğunun altındaki delik) Sinus maxillaris (üst çene kemiği içerisindeki boşluk) Bregma Lambda Os hyoideum (dil kemiği) iskelet sistemi 1 KAFATASI Ossa cranii (kranyum kemikleri) Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Os frontale komşuluk Arcus superciliaris (kaş arkı) Os frontale önden görünüm Os ethmoidale ve ilgili yapılar

Detaylı

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus

Cranium - kafatası lamina externa lamina interna diploe sinus CRANİUM (kafatası) Cranium - kafatası Aksial iskeletin en önünde yeralan bölümüdür. İçinde ve üzerinde barındırdığı beyin, duyu organları, sindirim ve solunum sistemlerinin başlangıç bölümlerinin öneminden

Detaylı

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür.

BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel. Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. BURUN (NASUS) Prof. Dr. Mürvet Tuncel Burun solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmış olup üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: - Nasus externus (dış burun) - Cavitas

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği

Gövde İskeleti. Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Gövde İskeleti Columna vertebralis - Omurga Costae - Kaburgalar Sternum Göğüs kemiği Columna vertebralis omurga-omur direği Columna vertebralis, vertebra- omur denilen kısa kemiklerin ard arda dizilmesi

Detaylı

Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum...

Cranium Neuracranium Occipitale... Parietale. ... Frontale. Splanchnocranium Lacrimale... Concha Nasalis İnferior... Palatinum... 1 İSKELET -AXIAL İSKELET -APPENDİCULER İSKELET AXIAL İSKELET Cranium Neuracranium Occipitale Parietale Frontale Temporale Sphenoidale Ethmoidale Splanchnocranium Lacrimale Concha Nasalis İnferior Palatinum

Detaylı

COLUMNA VERTEBRALIS (OMURGA)

COLUMNA VERTEBRALIS (OMURGA) SKELETON AXIALE Columna vertebralis (omurga), ossa thoracis (göğüs kafesi kemikleri) ve ossa cranii (kafa kemikleri) tarafından oluşturulan orta hat üzerinde yer alan iskelet bölümüdür. COLUMNA VERTEBRALIS

Detaylı

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

NASUS. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT NASUS Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Nasus-Burun Solunum ve koku alma organı Kemik ve kıkırdaklardan yapılmış, kas ve deri ile örtülü Havanın ısıtılması, nemlendirilmesi, süzülmesi Kokunun alınması Sesin amplifikasyonu

Detaylı

MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ. Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ

MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ. Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MULTİDEDEKTÖR COMPÜTERİZE TOMOGRAFİ (MDCT) İLE BASIS CRANII ÜZERİNDEKİ ÖNEMLİ KEMİK OLUŞUMLARININ MORFOMETRİK ANALİZİ Cihan GÖKÇE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD

MUSCULI FACIALES. Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD MUSCULI FACIALES Doç. Dr. Özlen Karabulut D.Ü. Tıp Fakültesi, Anatomi AD Musculi capitis Musculi capitis (Başın Kasları) iki grupta incelenir: A)Yüz kasları (Musculi faciales) B)Çiğneme kasları (Musculi

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron)

İlgili ganglionlar. Burun mukozasının koku hücreleri (I. nöron) Bulbus olfactorius (II. nöron) KRANİAL SİNİRLER Sinir adı Lif özelliği Çekirdek sahası / beyin sapında ilişkili çekirdekler Craniumdan giriş veya çıkış yeri İlgili ganglionlar inervasyon sonlanması Duyu inervasyon sonlanması Korteks

Detaylı

ANATOMİ AÇIKLAMALI SORU KİTABI 5. BASKI

ANATOMİ AÇIKLAMALI SORU KİTABI 5. BASKI TUMER ANATOMİ AÇIKLAMALI SORU KİTABI 5. BASKI BÖLÜM: 1 LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ - 1 1) Kemiklerde ağrıya duyarlı olan kısım hangisidir? A) Epifiz B) Periosteum C) Substantia compacta D) Substantia spongiosa

Detaylı

Systema Respiratorium

Systema Respiratorium SOLUNUM SİSTEMİ NASUS Systema Respiratorium 2005-2005 LARYNX 1 PULMO Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü. Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı CANLILAR ALEMİNDE SOLUNUMUN TEMEL DÜZENLENİŞİ İNSAN Ductus

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi

ANATOMİ. 1) Makroskopik Anatomi. 2) Mikroskobik Anatomi ANATOMİYE GİRİŞ ANATOMİYE GİRİŞ Anatominin Tanımı: İnsan vücudunun normal şekil ve yapısını, vücudu oluşturan yapı ve organların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bu yapıların çalışma şeklini inceleyen

Detaylı

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Kemiklerin yapısını ve sınıflandırılmasını, Eklemlerin yapısını ve sınıflandırılmasını öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Hareket Sistemi Kemikler

Detaylı

ARAŞTIRMA. Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (1):

ARAŞTIRMA. Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (1): ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2012; 26 (1): 01-07 http://www.fusabil.org Esin ÜNSALDI Konya Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü, Histoloji Laboratuarı, Konya, TÜRKİYE Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium

Detaylı

KEMİK. Dicle Aras. Kemiğin anatomik ve morfolojik yapısı, kemik hücreleri ve tipleri, insan vücudundaki kemikler

KEMİK. Dicle Aras. Kemiğin anatomik ve morfolojik yapısı, kemik hücreleri ve tipleri, insan vücudundaki kemikler KEMİK Dicle Aras Kemiğin anatomik ve morfolojik yapısı, kemik hücreleri ve tipleri, insan vücudundaki kemikler 3.9.2015 1 Kemik Kemik bilim Osteologia dır (osteoloji). Osteon (os) + loji Kemikler skeletum

Detaylı

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI )

OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) OSSA MEMBRI INFERIORIS (ALT EKSTREMI TE KEMI KLERI ) Cingulum pelvicum (Cingulum membri inferioris) Alt ekstremiteyi gövdeye bağlayan kemiklere genel olarak verilen isimdir. Her iki yanda bulunan os coxae

Detaylı

Netter in BA VE BOYUN NEIL S. NORTON. Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER

Netter in BA VE BOYUN NEIL S. NORTON. Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER Netter in D HEK MLER Ç N BA VE BOYUN ANATOM S NEIL S. NORTON Çeviri Editörü MEHMET YILDIRIM GÜNE TIP K TABEVLER Önsöz Netter in Difl Hekimleri çin Bafl ve Boyun Anatomisi, difl hekimli i fakültesi ö rencileri

Detaylı

INTRACRANĠAL HACĠM, BASĠS CRANĠĠ EXTERNA YÜZEY ALANI VE FORAMEN MAGNUM KESĠTSEL ALANI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ

INTRACRANĠAL HACĠM, BASĠS CRANĠĠ EXTERNA YÜZEY ALANI VE FORAMEN MAGNUM KESĠTSEL ALANI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ INTRACRANĠAL HACĠM, BASĠS CRANĠĠ EXTERNA YÜZEY ALANI VE FORAMEN MAGNUM KESĠTSEL ALANI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Feyza

Detaylı

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK

Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu. Doç. Dr. Vatan KAVAK Göğüs ön duvarı, Karın ön ve yan duvarı kasları Ve Meme dokusu Doç. Dr. Vatan KAVAK İnsan gövdesi nin Apertura thoracis inferior ile pelvis kemiklerinin üst kenarları arasındaki kısmında iskelet parçası

Detaylı

Medulla SpinalisÆin Arterleri

Medulla SpinalisÆin Arterleri Santral Sinir Sisteminin Damarlar Prof. Dr. M³rvet Tuncel Medulla SpinalisÆin Arterleri ò A. vertebralis û A. spinalis anterior û A. spinalis posterior ò Rr. radiculares ò A. vertebralis Rr. radiculares

Detaylı

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri

Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Skeleton appendiculare (takısal iskelet) Ekstremite kemikleri Ossa Membri Pelvini Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Ossa Membri Pelvini Arka bacak kemikleri gövdeye (truncus) cingulum membri pelvini denilen pelvis

Detaylı

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins

Baş & Boyun. Cilt 3. Ben Pansky Thomas R. Gest. Çeviri Editörü Eray Tüccar GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ. Wolter Kluwer Health. Lippincott Williams & Wilkins Baş & Boyun Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Eray Tüccar Cilt 3 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ Wolter Kluwer Health Lippincott Williams & Wilkins LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Baş ve Boyun

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar...

Extremitas sternalis Facies articularis sternalis... Extremitas acromialis Facies articularis acromialis... Üst yüz kenarları Ön kenar... 25 APPENDİKÜLER İSKELET Üst ekstremite kemikleri Alt extremite kemikleri ÜST EXTREMİTE KEMİKLERİ Kavşak kemikleri Clavicula Scapula Kol kemiği Humerus Ön kol kemikleri Ulna Radius El kemikleri Karpal kemikler

Detaylı

Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi

Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi 11 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 2: 11-17 Hasak Melez Koyun Tipinde Neurocranium un Makroanatomik İncelenmesi Esin ÜNSALD 1 Geliş Tarihi: 16.10.2011 Kabul Tarihi: 20.12.2011 Özet: Hasak melez

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ OSTEOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kemikleri Üst Extremite Kemikleri Alt Extremite Kemikleri Cranium Kemikleri Neurocranium Kemikleri Splanchnocranium Kemikleri Omurga

Detaylı

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE İŞİTME VE DENGE ORGANI AURİS-KULAK Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Kulak yaşadığımız ortamdan ses dalgalarını toplayıp, bu dalgaların meydana getirdiği uyartıları işitme merkezine

Detaylı

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI

ANATOMİ UYGULAMA KİTABI ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut ANATOMİ UYGULAMA KİTABI GENİŞLETİLMİŞ 2. BASKI Editör Prof. Dr. Hasan Basri Turgut NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR

Myologia Kas Bilimi. Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Myologia Kas Bilimi Hazırlayan Prof. Dr. Ali BAHADIR Genel Bilgi Kaslar, kasılıp gevşeme yeteneğine sahip yapılardır. Bir etkinin tesiriyle kısalabilir ve tekrar uzayabilirler. Bu önemli özellikleri nedeniyle

Detaylı

Balaban (Botaurus stellaris) ve Kızıl Şahin (Buteo rufinis) Neurocranium u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler

Balaban (Botaurus stellaris) ve Kızıl Şahin (Buteo rufinis) Neurocranium u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 177-183 Balaban (Botaurus stellaris) ve Kızıl Şahin (Buteo rufinis) Neurocranium u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER OSTEOLOJİ GENEL BİLGİLER VE VÜCUT KEMİKLERİ Kemikler Hakkında Genel Bilgiler Kemiklerin Sınıflandırılması Skeleton Axiale Cranium Kemikleri Columna Vertebralis Os Hyoideum Thorax Skeleton

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜÇ BOYUTLU MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE ORBİTA VE ORBİTAL YAPILARIN MORFOMETRİK ANALİZİ Arş. Gör. İSMET DEMİRTAŞ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ

Detaylı

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin

İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin İSKELET KEMİKLERİ İnsan vücudu topografik olarak baş-boyun, gövde ve ekstremitelere ayrılarak incelenir. Sistematik anatomide hareket sistemi oluşumlarının işlenişinin temeli bu ayırıma dayanır. Baş-boyun

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

ÇİĞNEME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ KAS - DAMAR - SİNİR DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ

ÇİĞNEME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ KAS - DAMAR - SİNİR DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ ÇİĞNEME SİSTEMİNİN ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ KAS - DAMAR - SİNİR DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ ÇİĞNEME SİSTEMİNİN KAS YAPISI YÜZ KASLARI (M.Faciales - Mimik kaslar) HYOİD ÜSTÜ KASLAR (M. Suprahyoideus) ÇİĞNEME KASLARI

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

DrTus.com. ilk ve tek t us portalı ANATOMĐ

DrTus.com. ilk ve tek t us portalı ANATOMĐ 1 SCAPULA Üst kenarındaki incisura scapulae denilen çentik, canlıda ligamentum transversum scapulae superius ile delik haline getirilir. Delikten n. suprascapularis,ligamentin üzerindenise a.v. suprascapularis

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ KONJENĠTAL DEFEKT PROTEZLERĠ 724DC0067

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ KONJENĠTAL DEFEKT PROTEZLERĠ 724DC0067 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DĠġ PROTEZ KONJENĠTAL DEFEKT PROTEZLERĠ 724DC0067 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ratta Toraks Anatomisi

Ratta Toraks Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Okan Ekim, Çağdaş Oto Tüm evcil memeli hayvanlarda olduğu gibi [1] ratta da göğüs boşluğunun (cavum thoracis) kemiksel sınırlarını dorsal de thoracal vertebra

Detaylı

kas sistemi ÜST EKSTREMİTE Üst ekstremite kasları

kas sistemi ÜST EKSTREMİTE Üst ekstremite kasları kas sistemi 1 3 3 4 BAŞ VE BOYUN Yüz kasları Çiğneme kasları Musculus temporalis Musculus masseter Musculus pterygoideus lateralis Musculus pterygoideus medialis Boyun kasları Musculus sternocleidomastoideus

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

6 Solunum Sistemi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 6 Solunum Sistemi Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Üst solunum yollarını, Alt solunum yollarını, Akciğerleri, Gögüs boşluğunu öğrenmiş olacaksınız. İçindekiler Üst Solunum Yolları: Burun Yutak

Detaylı

12-15 YAŞ GRUBUNDA DİREKT VE İNDİREKT SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dt. Ayten HASUSTA TEZ DANIŞMANI

12-15 YAŞ GRUBUNDA DİREKT VE İNDİREKT SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dt. Ayten HASUSTA TEZ DANIŞMANI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI 12-15 YAŞ GRUBUNDA DİREKT VE İNDİREKT SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Dt. Ayten HASUSTA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ (arka bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ PELVİNİ Arka bacak gövdeye, ön bacakta olduğu gibi üç kemikten oluşan cingulum mebri pelvini adı verilen kalça kemeri ile bağlanmıştır. Bu kemeri

Detaylı

Thorax, Abdomen ve Pelvis

Thorax, Abdomen ve Pelvis Thorax, Abdomen ve Pelvis Ben Pansky Thomas R. Gest Çeviri Editörü Alaittin Elhan Cilt 2 GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ LIPPINCOTT AÇIKLAMALI İNSAN ANATOMİSİ ATLASI: Thorax, Abdomen ve Pelvis GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ

Detaylı

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri)

OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) OSSA MEMBRİ THORACİCİ (Ön bacak kemikleri) Ön bacak gövdeye cingulum membri thoracici denilen omuz kemeri tarafından bağlanmıştır. Scapula, os coracoideus ve clavicula olmak üzere üç kemiten oluşan bu

Detaylı

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar

Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar solunum sistemi 1 TORAKS (GÖĞÜS) DUVARI Toraks (göğüs) Apertura thoracis superior (göğüs girişi) Apertura thoracis inferior (göğüs çıkışı) Toraks duvarını oluşturan tabakalar Toraks duvarı kasları 2 SOLUNUM

Detaylı

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONİK IŞINLI KOMPUTERİZE TOMOGRAFİ KULLANARAK FOSSA PTERYGOPALATİNA, FİSSURA PTERYGOMAXİLLARİS, NASOPALATİN (İNSİSİV) KANAL VE ÇEVRESİNDEKİ YAPILARIN

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE

TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE TIBBI TERMİNOLOJİ ÖZET ÜNİTE 13 ÜNİTE 13 DUYU ORGANLARI (GÖZ ve KULAK) Göz Anatomisi Göz küresi (bulbus oculi) ve gözün yardımcı oluşumları cavitas orbitalis denilen boşluk içinde yer alır. Cavitas orbita

Detaylı

Arthrologia Syndesmologia. (eklem ve bağ bilimi) Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN

Arthrologia Syndesmologia. (eklem ve bağ bilimi) Doç.Dr. M.Erdem GÜLTİKEN Arthrologia Syndesmologia (eklem ve bağ bilimi) Sturae capitis (baş kemikleri arasındaki bağlantılar) Baş kemikleri hareketsiz yada oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanmışlardır Sutura şeklinde (sutura

Detaylı

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Deomed Medikal Yay nc l k Schumacher / Aumüller Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Türkçe Editörleri / Salih Murat Akk n, Tania Marur 16.5 x 24 cm, X + 454 Sayfa 350 fiekil ISBN 978-975-8882-22-9

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HAREKET SĠSTEMĠ 720S00027

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HAREKET SĠSTEMĠ 720S00027 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK HAREKET SĠSTEMĠ 720S00027 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi. Prof. Dr. Demir Budak Dekan DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Mine KÜÇÜKER İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 / 2016

Detaylı

Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik Araştırma

Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik Araştırma Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 3 Sayfa: 147-162 Anadolu Yaban Koyunu (Ovis gmelini anatolica) ve Akkaraman Koyununun (Ovis aries) Kafa Kemikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik

Detaylı

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde...

Anatomi Eğitmeni Anatomi doçentlik sınavı sorusu seviyesinde... Değerli Meslektaşlarım, Sınavda açıkçası farklı tarzda anatomi soruları sorulmuş. Anatomi zaten ağır bir bilim dalıdır. Ancak, sanki Eski sorulardan sormayalım bunu hemen bilirler tarzı bir yaklaşımla

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus

MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus ARAŞTIRMA (Research Özocak Report) O, Unur E, Ülger H, Ekinci N, Aycan K, Acer N MEATUS ACUSTICUS INTERNUS UN MORFOMETRİSİ VE VARYASYONLARI* Morphometry and Variations of the Internal Acoustic Meatus Osman

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

ÜNİTE. TIBBİ TERMİNOLOJİ Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER TERMİNOLOJİYE GİRİŞ

ÜNİTE. TIBBİ TERMİNOLOJİ Dr. Aslı KARA İÇİNDEKİLER HEDEFLER TERMİNOLOJİYE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TERMİNOLOJİYE GİRİŞ Terminolojiye Giriş Anatominin Tanımı Anatomik Pozisyon Anatomide Planlar ve Eksenler Vücut Boşlukları ve Bölgeleri Oluşumların Yerlerinin Belirlenmesinde Kullanılan

Detaylı

Kalp ve Pericardium un Anatomisi

Kalp ve Pericardium un Anatomisi Kalp ve Pericardium un Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Cenk Kılıç Şekil 1. Göğüs boşluğunda kalbin yerleşimi Kalp Mediastinum medium tadır (Şekil 1).

Detaylı

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ

ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ ALT TARAF EKLEMLERİ DOÇ. DR. ERCAN TANYELİ A) Alt taraf kavşağı eklemleri 1- Art. sacroiliaca 2- Symphysis pubica B) Serbest alt taraf eklemleri 1- Art.coxae (kalça eklemi) 2- Art.genus (diz eklemi) 3-

Detaylı

Bölüm 1: Hücre: Yap ve levin Temeli (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 5. Bölüm 2: Vücudun Organizasyonu (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 15

Bölüm 1: Hücre: Yap ve levin Temeli (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 5. Bölüm 2: Vücudun Organizasyonu (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 15 çindekiler Bölüm 1: Hücre: Yap ve levin Temeli (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 5 Bölüm 2: Vücudun Organizasyonu (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 15 Bölüm 3: Embriyoloji (Prof. Dr. Lokman ÖZTÜRK)... 21 Bölüm 4:

Detaylı

2.YARIYIL, DERS KURULU IV: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ IV

2.YARIYIL, DERS KURULU IV: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ IV .YARIYIL, DERS KURULU IV: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ IV GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 NİSAN HİSTOLOJİ HİSTOLOJİ HİSTOLOJİ LAB ANATOMİ MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS NİSAN SAĞ.BİL.ARAŞ.-EPİ.

Detaylı

VENA EMISSARIA LARIN GEÇTİĞİ DELİKLERİN CERRAHİ GİRİŞİMLER AÇISINDAN MORFOLOJİK VE MORFOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

VENA EMISSARIA LARIN GEÇTİĞİ DELİKLERİN CERRAHİ GİRİŞİMLER AÇISINDAN MORFOLOJİK VE MORFOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VENA EMISSARIA LARIN GEÇTİĞİ DELİKLERİN CERRAHİ GİRİŞİMLER AÇISINDAN MORFOLOJİK VE MORFOMETRİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Venter frontalis Venter occipitalis Galea aponeurotica Siniri; n.facialis İşlevi; venter frontalis kaş ve burun kökü derisini yukarı

Detaylı

Hareket Sistemi (Systema locomotorium)

Hareket Sistemi (Systema locomotorium) Hareket Sistemi (Systema locomotorium) Hareket sistemi İskelet sistemi kemikleri, eklemleri ve ligamentleri (bağları)içerir. Kas sistemi kasları ve bunların aksesuarları olan tendonları, tendon kılıflarını,

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ. Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM. İstanbul 2005. İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İNSAN ANATOMİSİ BÖLÜM 1 GENEL ANATOMİ İstanbul 2005 1 Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM İ.Ü.Cerrahpaşa TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL TANIMLAR İNSAN ANATOMİSİ (anatomia humana) ana : artı,

Detaylı

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ

MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ MAKSİLLER ANESTEZİ TEKNKLERİ Trigeminal Sinirin Dalları N. ophthalmicus N. maxillaris N. mandibularis Maksiller Sinirin Dalları N. infraorbitalis N.zygomaticus N.alveolaris superioris anterioris N.alveolaris

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) HEDEFLER İÇİNDEKİLER KULAK ANATOMİSİ (ORGANUM VESTIBULOCOCHLEARE) Kulak Anatomisi Hakkında Genel Bilgiler İşitme Yolları Anatomisi Kulak ile İlgili Terimler TEMEL ANATOMİ Doç. Dr. İsmail MALKOÇ Bu üniteyi

Detaylı

İSKELET SİSTEMİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İSKELET SİSTEMİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İSKELET SİSTEMİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Hareket sistemi, (Systema Locomotorium) insan vücuduna Sekil veren ve ona hareket etme imkânı sağlayan bir sistemdir. Hareket sistemi iskelet, kaslar ve eklemlerden

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Solunum yolları Solunum yolları

Solunum yolları Solunum yolları Solunum yolları Üst solunum yolları; nasus (burun), pars nasalis pharyngis (burun yutağı) ve larynx (gırtlak) şeklinde, Alt solunum yolları; trachea (soluk borusu), bronşlar (büyük hava yolları), akciğerler

Detaylı

EVCİL ÖRDEK (Anas domestica) VE EVCİL KAZ (Anser domesticus) NEUROCRANIUM U ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK İNCELEMELER

EVCİL ÖRDEK (Anas domestica) VE EVCİL KAZ (Anser domesticus) NEUROCRANIUM U ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK İNCELEMELER EVCİL ÖRDEK (Anas domestica) VE EVCİL KAZ (Anser domesticus) NEUROCRANIUM U ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRMALI MAKRO-ANATOMİK İNCELEMELER İshak TAN Yüksek Lisans Tezi Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Derviş ÖZDEMİR

Detaylı

Göğüs Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi

Göğüs Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Cem Kopuz Thorax (Göğüs ) Ön ve Yan Duvarlarının Anatomisi Thorax duvarı önden arkaya basık şekilde olup, içinde kalp ve kalbe giren çıkan damarlar, akciğerler

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

Lumbal Bölge Lateral Fleksiyon Hareketi Bulguları Lumbal Bölge Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Bulguları

Lumbal Bölge Lateral Fleksiyon Hareketi Bulguları Lumbal Bölge Fleksiyon ve Ekstansiyon Hareketlerinin Bulguları TEŞEKKÜR Eğitimim ve tez çalışmalarım esnasındaki yardım ve katkılarından dolayı hocalarıma, tez çalışmalarım esnasında işlerimi üstlenen araştırma görevlisi arkadaşlarıma ve beni her zaman destekleyen

Detaylı

ALT EXTREMİTE KASLARI

ALT EXTREMİTE KASLARI 19 ALT EXTREMİTE KASLARI Kalça kasları ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR Ön M psoas major M psoas minor M iliacus Arka M gluteus maximus M gluteus medius M gluteus minimus M tensor fasciae latae Uyluğun dış

Detaylı

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES)

ÜNİTE. TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) HEDEFLER İÇİNDEKİLER EKLEMLER (ARTICULATIONES) Eklemler Hakkında Genel Bilgiler Eklemlerin Gruplandırılması Vücudumuzda Bulunan Eklemler TEMEL ANATOMİ Yrd. Doç. Dr. Papatya KELEŞ Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale Merkezi Sinir Sistemi Encephalon Medulla spinalis PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ Spinal sinirler (31 çift) Kraniyal sinirler (12 çift) Toplam 43 çift periferik sinir Nöron Sinir sisteminin

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis Truncus (arteria) pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Kalple ilgili damarların en önde olanıdır. Arcus aortae

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS (ÇENE EKLEMİ) DR.HÜSNÜ YAVUZYILMAZ

ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS (ÇENE EKLEMİ) DR.HÜSNÜ YAVUZYILMAZ ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS (ÇENE EKLEMİ) DR.HÜSNÜ YAVUZYILMAZ ÇİĞNEME SİSTEMİ TME KEMİKLER KASLAR DAMAR SİNİR SİSTEMİ EKLEMLER BAĞLAR KAS - BAĞ DİŞLER VE DİŞ DESTEK DOKULARI GNATOLOJİ DİŞ D. DOKU

Detaylı

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler

Sensitif lifleri Dışkulak yolu derisi, yumuşak damak ve buraya komşu pharynx bölümünden İnnerve ettiği kaslardan gelen proprioseptiv lifler N.facialis Somatomotor, duyusal ve parasimpatik For.stylomastoideum Somatomotor lifleri: Nuc.nervi facialis Yüzün mimik kasları, M.buccinator, platysma M.stapedius,M.stylohyoideus M.digastrcus un arka

Detaylı

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde KASLAR Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde çalışır. İnsan vücudunda 630 civarında kas vardır.

Detaylı

Elektroterapi Atlası-I : Dalga Formları, Cervical, Thoracal ve Lumbosacral Bölge Elektrot Yerleşimleri. Rafet IRMAK. Mevlana Üniversitesi.

Elektroterapi Atlası-I : Dalga Formları, Cervical, Thoracal ve Lumbosacral Bölge Elektrot Yerleşimleri. Rafet IRMAK. Mevlana Üniversitesi. Elektroterapi Atlası-I : Dalga Formları, Cervical, Thoracal ve Lumbosacral Bölge Elektrot Yerleşimleri Rafet IRMAK Mevlana Üniversitesi Ahsen IRMAK Mevlana Üniversitesi ISBN 978-605-5110-03-1 Mevlana Üniversitesi

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK

Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK Pelvis, Perineum, Doç.Dr.Vatan KAVAK Pelvis in yapısı Os coxae(ilium, ischium ve pubis) Sacrum Coccyx Art.lumbosacrale Art.sacrococcygeale Art.sacroiliaca Symphysis pubica Pelvis in bağları Lig.sacrotuberale

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik.

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GENEL BİLGİLER. Dr. Mustafa KARA. İnsan vücudu bölgeleri. Karın boşluğunun anatomik. HEDEFLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER İnsan vücudu bölgeleri Karın boşluğunun anatomik bölgeleri Karın boşluğu kadranları ve bu kadranlarda bulunan organlar Anatomik yönler ve taraflar Vücudun ön tarafında

Detaylı

VETERİNER ANATOMİ İÇİNDEKİLER

VETERİNER ANATOMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 1 Vertebratae (omurgalılar)... 2 Mammalia (memeliler)... 2 Aves (Kanatlılar)... 2 Vücut düzlemleri... 3 Yön belirten bazı önemli terimler... 3 Vücut kısımları... 4 Chondrologia...

Detaylı

Truncus (arteria) pulmonalis

Truncus (arteria) pulmonalis 1 Truncus (arteria) pulmonalis Truncus pulmonalis; sağ ventrikülden başlar, arter olarak ifade edilmesine karşın venöz kan taşır. Sağ ventriküldeki kanı akciğerlere taşır. Arcus aortae altında sağ (a.pulmonalis

Detaylı