T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011

2 ÖN SÖZ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleģen dünya içinde kurum ve kuruluģlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir. GeliĢen dünya anlayıģı, firmaların artan rekabet koģulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuģtur. Bu durum, halkla iliģkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına neden olmakta, iģletmelerin halkla iliģkiler departmanlarını oluģturma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaģan ve geliģen organizasyon hizmetleri ise her alanda hem ticari hem de sosyal hayatta geniģ bir yer tutmaktadır. Ülkemizde halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında öğretim programlarının hazırlanarak uygulanmasının sektörde yıllardır süregelen alanında uzmanlaģmıģ ara eleman ihtiyacı açısından önemli bir giriģim olacağı düģünülmektedir. Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı altında halkla iliģkiler, müģteri temsilciliği, kamuoyu araģtırmacılığı, organizasyon sorumlusu, fuar organizasyon sorumlusu dallarında öğretim programları hazırlanmıģtır. Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı Programı nın hazırlanmasında Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iģ birliği içinde çalıģılmıģtır. 1

3 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 1 GĠRĠġ... 3 SEKTÖR... 4 ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL AÇIKLAMALAR... 5 ÇERÇEVE ÖĞRETĠM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇĠZELGESĠ... 9 PROGRAMIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR...17 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ORTAK DERSLER...18 ALAN ORTAK DERSLERĠ...19 MESLEKĠ GELĠġĠM HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ ETKĠN OKUMA VE YAZMA ETKĠLĠ KONUġMA TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR DAL DERSLERĠ...21 ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM TEMEL FOTOĞRAFÇILIK HABER TOPLAMA VE YAZMA DERGĠ VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ KĠTLE HABERLEġME HUKUKU MEDYA TARĠHĠ BĠLGĠSAYARDA FOTOĞRAF ĠġLEME KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ HALKLA ĠLĠġKĠLERDE KAMPANYA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI REKLAM KAMPANYALARI REKLAMCILIKTA YARATICI FAALĠYETLER KAMUOYU VE PĠYASA ARAġTIRMASI MEDYA TAKĠBĠ ARAġTIRMA WEB UYGULAMALARI ORGANĠZASYONDA YARDIMCI HĠZMETLER PROJE GELĠġTĠRME MEKÂN DÜZENLEME FUAR/KONGRE HOSTESLĠĞĠ FUAR ORGANĠZASYONU ORGANĠZASYON ETKĠNLĠKLERĠ BÜRODA ORGANĠZASYON TEMEL TASARIM KĠġĠSEL HAZIRLIK SUNU HAZIRLAMA DEFĠLE ORGANĠZASYONU DANS VE MÜZĠK DOSYALAMA VE ARġĠVLEME MESLEKĠ YABANCI DĠL SEÇMELĠ DERSLER

4 GİRİŞ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri, küresel düzeyde değiģen pazar, rekabet koģulları ve hızlı teknolojik ilerlemeler nedeni ile sürekli ve dinamik bir geliģim içindedir. Sektörde faaliyet gösteren kuruluģların rekabet gücünü artırabilmek için teknolojik geliģmelere göre kendilerini yenilemeleri gerekmektedir. Bu durum sektörde alanında uzmanlaģmıģ eleman ihtiyacını artırmaktadır. Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri Programı nda; 1. Halkla iliģkiler, 2. MüĢteri temsilciliği, 3. Kamuoyu araģtırmacılığı, 4. Organizasyon sorumlusu, 5. Fuar organizasyon sorumlusu dalları yer almaktadır. Sektör tarama ve inceleme çalıģmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıģtır. Sektörde çalıģan kiģilerin görüģ ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmıģ, daha sonra bu anketler yurdun değiģik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıģtır. Mesleklere iliģkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluģturmuģtur. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamının iģ gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluģlarla karģılıklı görüģ alıģveriģi ve iģ birliği gerçekleģtirilmiģtir. Program geliģtirme sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluģları ile iģ birliği yapılmıģtır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında meslek elemanlarına anket uygulanmıģtır. Anketler sonucunda Türkiye genelinde sektörün ihtiyaçları ve programdan beklentiler tespit edilmiģtir. Bu ihtiyaçlar program çalıģmalarının temelini oluģturmuģtur. Program geliģtirme sürecinin her aģamasında yaygın ve yerel ölçekte faaliyet gösteren halkla iliģkiler ajansları; Ģirketlerin halkla iliģkiler ve müģteri temsilciliği birimleri; reklam ajansları; kamuoyu ve piyasa araģtırma Ģirketleri; medya takip ajansları; turizm, pazarlama, organizasyon ve fuarcılık firmaları; ticaret odaları ile iģ birliği yapılmıģtır. Bu kuruluģların eğitim sorumluları ve çeģitli meslek elemanları ile iletiģim kurularak sektör beklentileri programa yansıtılmıģtır. Meslek elemanlarının sahip olması gereken ulusal ve uluslararası standartlar çeģitli araģtırmalar sonucunda tespit edilerek program çalıģmalarına aktarılmıģtır. Bu doğrultuda halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde her yaģta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan ulusal ve uluslararası standartlara uygun programları hazırlamak hedeflenmiģtir. 3

5 SEKTÖR Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleģen dünya içinde kurum ve kuruluģlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir. GeliĢen dünya anlayıģı, firmaların artan rekabet koģulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluğunu ortaya koymuģtur. Bu durum, halkla iliģkiler ajanslarının ve sayısının gün geçtikçe artmasına ya da iģletmelerin halkla iliģkiler departmanlarını oluģturma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaģan ve geliģen organizasyon hizmetleri ise her alanda, hem ticari hem de sosyal hayatta geniģ bir yer tutmaktadır. Ülkemizde halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında öğretim programlarının hazırlanarak uygulanmasının sektörde yıllardır süregelen alanında uzmanlaģmıģ ara eleman ihtiyacı açısından önemli bir giriģim olacağı düģünülmektedir. Bu sebeple alanda yeterlik sahibi insanlar yetiģtirmek ülkemizde bu sektörün geliģimi ve ilerlemesi için çok önemlidir. 4

6 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR SEKTÖR ALAN ALANIN TANIMI ALANIN AMACI DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı altında yer alan halkla iliģkiler, müģteri temsilciliği, kamuoyu araģtırmacılığı, organizasyon sorumlusu, fuar organizasyon sorumlusu dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, teknolojik ve toplumsal geliģmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmıģ nitelikli meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 1. HALKLA İLİŞKİLER Tanımı: Halkla iliģkiler elemanının sahip olduğu, kurumu tanıtma, kurumun çalıģmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluģturabilecek iliģkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliģtirme ve yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında halkla iliģkiler mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 2.MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ Tanımı: MüĢteri temsilciliği elemanının sahip olduğu Ģirketleri müģterilere, müģterileri Ģirketlere tanıtma, müģterilerle olumlu iliģkiler geliģtirilmesi için gerekli çalıģmaları yürütme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında müģteri temsilciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 3.KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI Tanımı: Kamuoyu araģtırmacısının sahip olduğu sosyal ve ekonomik konularla müģterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araģtırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaģılmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında kamuoyu araģtırmacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 4. ORGANİZASYON SORUMLUSU Tanımı: Organizasyon sorumlusunun sahip olduğu organizasyon düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliģtirme, mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında organizasyon sorumlusu mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 5

7 5. FUAR ORGANİZASYON SORUMLUSU Tanımı: Fuar organizasyon sorumlusunun sahip olduğu, fuar organizasyonu düzenlemek için temel düzeyde araģtırma yapma, proje geliģtirme, bölgesel özelliklere yönelik olarak çeģitli fuar organizasyonlarında yürütülen faaliyetleri yerine getirme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında fuar organizasyon sorumlusu mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. GİRİŞ KOŞULLARI İSTİHDAM ALANLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI EĞİTİMCİLER Öğrencilerin sağlık durumu, halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği iģleri yapmaya uygun olmalıdır. Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Halkla iliģkiler ve tanıtım ajanslarında, 2. ġirketlerin halkla iliģkiler, kurumsal iletiģim, tanıtım bölümlerinde, 3. Görsel ve iģitsel medya kuruluģlarında, 4. Medya takip ajanslarında, 5. Kamuoyu ve pazar araģtırma Ģirketlerinde, 6. Reklam ajanslarında, 7. Haber ajanslarında, 8. Çağrı merkezlerinde, 9. ġirketlerin müģteri iliģkileri birimlerinde, 10. Organizasyon ve fuar Ģirketlerinde, 11. Turizm Ģirketlerinde, 12. Ticaret odalarında vb. yerlerde çalıģabilirler. 1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır. 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karģılığı okutacakları derslere iliģkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. 6

8 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER BELGELENDİRME EĞİTİM SÜRESİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne göre çeģitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin iģleniģi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, ölçme değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir. 2. Okulda, iģletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki baģarısı belirlenir. Program, geniģ tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçiģlere olanak sağlar. 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiģ yapılabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı yüksek öğretim programlarına devam edebilir. 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kiģilere eģ değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir. 1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıģtır. 2. Eğitim süresinin okul, iģletme ve bireysel öğrenme için ayrılmıģ dağılımı, Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı Haftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır. Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2. Öğrenciler kendi kendilerine öğrenmeye teģvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araģtırmaya yönlendirilir. 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Öğrenciler; programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluģları, halkla iliģkiler Ģirketleri, kamuoyu ve piyasa araģtırma Ģirketleri, medya takip Ģirketleri, reklam ajansları, Ģirketlerin halkla iliģkiler birimleri, organizasyon Ģirketleri, fuarcılık sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluģlar, turizm Ģirketleri, ticaret odaları, Ģirketlerin müģteri iliģkileri departmanları ve meslek elemanları ile iģ birliği yapılarak yönlendirilir. 7

9 ÖĞRENCİ KAZANIMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. 2. Ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 3. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine sahip olacaktır. 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. 5. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır. 1. Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır. 2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile iģ birliği yapılarak iģ baģında eğitim faaliyetleri gerçekleģtirilir. 3. Sektörde oluģan değiģim ve geliģimlerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalıģmaları yapılabilir. 8

10 MESLEK LİSESİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI (HALKLA ĠLĠġKĠLER, MÜġTERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ, KAMUOYU ARAġTIRMACILIĞI, ORGANĠZASYON SORUMLUSU, FUAR ORGANĠZASYON SORUMLUSU DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DĠL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR/MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ(*) ETKĠN OKUMA VE YAZMA ETKĠLĠ KONUġMA TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR ĠġLETMEDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ(*) KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM TEMEL FOTOĞRAFÇILIK HABER TOPLAMA VE YAZMA DERGĠ VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ KĠTLE HABERLEġME HUKUKU MEDYA TARĠHĠ BĠLGĠSAYARDA FOTOĞRAF ĠġLEME KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ(*) HALKLA ĠLĠġKĠLERDE KAMPANYA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI REKLAM KAMPANYALARI(*) REKLAMCILIKTA YARATICI FAALĠYETLER KAMUOYU VE PĠYASA ARAġTIRMASI

11 MEDYA TAKĠBĠ ARAġTIRMA (*) WEB UYGULAMALARI ORGANĠZASYONDA YARDIMCI HĠZMETLER PROJE GELĠġTĠRME MEKÂN DÜZENLEME FUAR/KONGRE HOSTESLĠĞĠ FUAR ORGANĠZASYONU(*) ORGANĠZASYON ETKĠNLĠKLERĠ(*) BÜRODA ORGANĠZASYON TEMEL TASARIM KĠġĠSEL HAZIRLIK SUNU HAZIRLAMA DEFĠLE ORGANĠZASYON DANS VE MÜZĠK DOSYALAMA VE ARġĠVLEME MESLEKĠ YABANCI DĠL ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

12 ANADOLU MESLEK LİSESİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI (HALKLA ĠLĠġKĠLER, MÜġTERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ, KAMUOYU ARAġTIRMACILIĞI, ORGANĠZASYON SORUMLUSU, FUAR ORGANĠZASYON SORUMLUSU DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DĠL VE ANLATIM(*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR /MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM 2 HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ(*) ETKĠN OKUMA VE YAZMA ETKĠLĠ KONUġMA TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR ĠġLETMEDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ(*) KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM TEMEL FOTOĞRAFÇILIK HABER TOPLAMA VE YAZMA DERGĠ VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ KĠTLE HABERLEġME HUKUKU MEDYA TARĠHĠ BĠLGĠSAYARDA FOTOĞRAF ĠġLEME KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ(*) HALKLA ĠLĠġKĠLERDE KAMPANYA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI REKLAM KAMPANYALARI(*) REKLAMCILIKTA YARATICI FAALĠYETLER KAMUOYU VE PĠYASA ARAġTIRMASI MEDYA TAKĠBĠ **/24 11

13 ARAġTIRMA (*) WEB UYGULAMALARI ORGANĠZASYONDA YARDIMCI HĠZMETLER PROJE GELĠġTĠRME MEKÂN DÜZENLEME FUAR/KONGRE HOSTESLĠĞĠ FUAR ORGANĠZASYONU(*) ORGANĠZASYON ETKĠNLĠKLERĠ(*) BÜRODA ORGANĠZASYON TEMEL TASARIM KĠġĠSEL HAZIRLIK SUNU HAZIRLAMA DEFĠLE ORGANĠZASYON DANS VE MÜZĠK DOSYALAMA VE ARġĠVLEME MESLEKĠ YABANCI DĠL ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI **/24 SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI **/4 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ ** ĠĢletmelerde beceri eğitimi uygulaması yapılmayan ancak bu eğitimi yönetmelik gereği staj yoluyla tamamlayan kurumlarda uygulanır. 12

14 TEKNİK LİSE HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI (HALKLA ĠLĠġKĠLER, MÜġTERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ, KAMUOYU ARAġTIRMACILIĞI, ORGANĠZASYON SORUMLUSU, FUAR ORGANĠZASYON SORUMLUSU DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DĠL VE ANLATIM(*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR /MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM 2 HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ(*) ETKĠN OKUMA VE YAZMA ETKĠLĠ KONUġMA TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM TEMEL FOTOĞRAFÇILIK HABER TOPLAMA VE YAZMA DERGĠ VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ KĠTLE HABERLEġME HUKUKU MEDYA TARĠHĠ BĠLGĠSAYARDA FOTOĞRAF ĠġLEME KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ(*) HALKLA ĠLĠġKĠLERDE KAMPANYA(*) MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI REKLAM KAMPANYALARI(*) REKLAMCILIKTA YARATICI FAALĠYETLER(*) KAMUOYU VE PĠYASA ARAġTIRMASI(*) MEDYA TAKĠBĠ ARAġTIRMA (*)

15 WEB UYGULAMALARI ORGANĠZASYONDA YARDIMCI HĠZMETLER PROJE GELĠġTĠRME MEKÂN DÜZENLEME(*) FUAR/KONGRE HOSTESLĠĞĠ(*) FUAR ORGANĠZASYONU(*) ORGANĠZASYON ETKĠNLĠKLERĠ(*) BÜRODA ORGANĠZASYON TEMEL TARASIM KĠġĠSEL HAZIRLIK SUNU HAZIRLAMA DEFĠLE ORGANĠZASYON DANS VE MÜZĠK DOSYALAMA VE ARġĠVLEME MESLEKĠ YABANCI DĠL ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

16 ANADOLU TEKNİK LİSESİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI (HALKLA ĠLĠġKĠLER, MÜġTERĠ TEMSĠLCĠLĠĞĠ, KAMUOYU ARAġTIRMACILIĞI, ORGANĠZASYON SORUMLUSU, FUAR ORGANĠZASYON SORUMLUSU DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF DĠL VE ANLATIM(*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR /MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM 2 HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ(*) ETKĠN OKUMA VE YAZMA ETKĠLĠ KONUġMA TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM TEMEL FOTOĞRAFÇILIK HABER TOPLAMA VE YAZMA DERGĠ VE ĠNTERNET HABERCĠLĠĞĠ KĠTLE HABERLEġME HUKUKU MEDYA TARĠHĠ BĠLGĠSAYARDA FOTOĞRAF ĠġLEME KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ(*) HALKLA ĠLĠġKĠLERDE KAMPANYA(*) MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI REKLAM KAMPANYALARI(*) REKLAMCILIKTA YARATICI FAALĠYETLER(*) KAMUOYU VE PĠYASA ARAġTIRMASI(*) MEDYA TAKĠBĠ ARAġTIRMA (*)

17 WEB UYGULAMALARI ORGANĠZASYONDA YARDIMCI HĠZMETLER PROJE GELĠġTĠRME MEKÂN DÜZENLEME(*) FUAR/KONGRE HOSTESLĠĞĠ(*) FUAR ORGANĠZASYONU(*) ORGANĠZASYON ETKĠNLĠKLERĠ(*) BÜRODA ORGANĠZASYON TEMEL TASARIM KĠġĠSEL HAZIRLIK SUNU HAZIRLAMA DEFĠLE ORGANĠZASYON DANS VE MÜZĠK DOSYALAMA VE ARġĠVLEME MESLEKĠ YABANCI DĠL ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

18 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Çerçeve öğretim programı ile öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleģtiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Program 4 yıl olarak tasarlanmıģtır. Programın temel yapısı oluģturulurken 9. sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler, dallara özel derslerin okutulması planlanmıģtır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araģtırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıģtır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenci 10. sınıfta alanda eğitim-öğretime baģlar. 10. sınıfın sonunda ise bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır. Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda dalın seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile iģ birliği içinde; birbirine temel teģkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koģulları, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, dersler ve modüllerin içerikleri ile ilgili bilgiler ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında verilmiģtir. Her okul sektör beklentilerini, değiģen koģulları ve mesleklerin geliģimini programa yansıtabilir. Gerektiğinde 11 ve 12. sınıfta zorunlu dal derslerinin dıģındaki mesleğe özgü derslere ait modüller ve modül içerikleri değiģtirilip geliģtirilebilir. Bu değiģiklikler, koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek elemanları ile iģ birliği içinde yapılır. Yapılan değiģiklikler, okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir ve bakanlıkça uygun bulunan değiģiklikler uygulanır. Haftalık ders çizelgelerinde; ortak dersler ve alan/dal dersleri belirtilmiģtir. Alan/dal dersleri modüllerden oluģmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıģtır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalıģacağı süreleri kapsamaktadır. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiģ bir modülün; 32 saati öğretmen rehberliğinde çalıģılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalıģacağı süreyi göstermektedir. Haftalık ders çizelgesinde haftalık ders saati belirlenmemiģ derslerin sürelerinin belirlenmesinde; dersler altında yer alan modüllerin toplam süresi dikkate alınır. 17

19 PROGRAMDA YER ALAN DERSLER 1. ORTAK DERSLER Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiģ olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır. 2. ALAN/DAL DERSLERİ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluģturur. Alan ve dalların özelliklerine göre, öncelikle 10. ve 11. sınıflar olmak üzere, üç yıla yayılarak programa yerleģtirilmiģtir. Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu dersleridir. Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmayacak derslerdir. Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanında yer alan dallar/meslekler için alınması zorunlu olan dersler tabloda verilmiģtir. DALLAR Halkla ĠliĢkiler MüĢteri Temsilciliği Kamuoyu AraĢtırmacılığı Organizasyon Sorumlusu Fuar Organizasyon Sorumlusu BAŞARILMASI ZORUNLU DERSLER MESLEK LİSESİ VE ANADOLU MESLEK LİSESİ ĠletiĢim Teknikleri Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi ĠletiĢim Teknikleri Reklam Kampanyaları ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi ĠletiĢim Teknikleri AraĢtırma ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi ĠletiĢim Teknikleri Organizasyon Etkinlikleri ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi ĠletiĢim Teknikleri Fuar Organizasyonu ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi TEKNİK LİSE VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ İLE STAJ UYGULAMASI YAPAN ANADOLU MESLEK LİSELERİ ĠletiĢim Teknikleri Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri Halkla ĠliĢkilerde Kampanya ĠletiĢim Teknikleri Reklam Kampanyaları Reklamcılıkta Yaratıcı Faaliyetler ĠletiĢim Teknikleri AraĢtırma Kamuoyu ve Piyasa AraĢtırması ĠletiĢim Teknikleri Organizasyon Etkinlikleri Mekân Düzenleme ĠletiĢim Teknikleri Fuar Organizasyonu Fuar/Kongre Hostesliği 18

20 ALAN ORTAK DERSLERİ Halkla iliģkiler ve organizasyon hizmetleri alanının alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. MESLEKİ GELİŞİM Öğrencinin yaģam boyu kullanabileceği ve mesleki geliģmesine yararlı olabilecek; iyi iliģkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaģma, giriģimcilik ve iģ fikirleri üretme, iģe uyum sağlama, kendini geliģtirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen temel yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlilikler ĠletiĢim 40/8 Bilgiye UlaĢma ve Veri Toplama 40/8 Sağlıklı ve etkili iletiģim kurmak ve sürdürmek Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak GiriĢimci Fikirler Üretme 40/8 Uygulanabilir giriģimci (iģ) fikirler üretmek GiriĢimci Fikri GeliĢtirme 40/8 GiriĢimci (iģ) fikri geliģtirmek ve planlamak ĠĢ Kurma ve GeliĢtirme 40/16 ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı 40/8 Çevre Koruma 40/8 Problem Çözme 40/8 ĠĢletme kurma ve geliģtirmeyle ilgili faaliyetleri yürütmek ĠĢçi sağlığı mevzuatına uymak ve iģ güvenliği önlemlerini almak Çevreye karģı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Kendini geliģtirerek karģılaģtığı problemleri çözmek HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON Halkla iliģkiler kavramı, iliģkili olduğu alanlar, organizasyonun hizmet alanları ve çeģitleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu ders ile öğrenciye halkla iliģkiler kavramını inceleme, iliģkili olduğu alanları, organizasyonun hizmet alanlarını, çeģitlerini araģtırma ve dosya oluģturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Halkla ĠliĢkiler Kavramı Halkla ĠliĢkilerin ĠliĢkili Olduğu Alanlar 40/16 Halkla iliģkiler kavramını incelemek 40/16 Organizasyon Hizmet Alanları 40/16 Halkla iliģkilerin iliģkili olduğu alanlar ile ilgili dosya hazırlamak Organizasyon hizmet alanları ile ilgili dosya hazırlamak 19

21 Kurumsal Organizasyon Sosyal ve Kültürel Organizasyonlar Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar 40/16 Kurumsal organizasyon dosyası hazırlamak 40/16 40/16 Sosyal ve kültürel organizasyon dosyası hazırlamak Ulusal ve uluslararası organizasyon dosyası hazırlamak İLETİŞİM TEKNİKLERİ Etkili iletiģim, amacına uygun iletiģim türleri, kitle iletiģim süreci, telefonla iletiģim, sosyal hayatta ve iģ hayatında iletiģim ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrencilere etkili iletiģim kurmak için iletiģim sürecini inceleme, amacına uygun iletiģim türlerini kullanma, kitle iletiģim sürecini çözümleme, sosyal ve iģ çevresiyle iletiģim kurabilme, telefonla etkin konuģabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. ĠletiĢim Süreci ve Türleri 40/32 Kitle ĠletiĢimi Sosyal Hayatta ĠletiĢim ĠĢ Hayatında ĠletiĢim Telefonla ĠletiĢim ETKİN OKUMA VE YAZMA ĠletiĢim sürecini incelemek ve iletiģim türlerini kullanmak 40/32 Kitle iletiģim sürecini çözümlemek 40/32 Sosyal çevresi ile etkili iletiģim kurmak 40/32 ĠĢ yerinde etkili iletiģim kurmak 40/16 Telefonla iletiģim kurmak Etkin okuma ve yazma teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye etkin ve hızlı okuma, planlı ve etkili yazı yazma ve mesleki yazıları yazma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Etkin ve Hızlı Okuma 40/24 Etkin ve hızlı okumak Planlı ve Etkili Yazma 40/16 Planlı ve etkili yazmak Mesleki Yazıları Yazma 40/32 Mesleki yazıları yazmak ETKİLİ KONUŞMA KonuĢmanın oluģumu, sesin nitelikleri, seslerin ve kelimelerin telaffuzu, konuģma kusurları ve düzeltilmesi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye Türkçeyi etkili ve doğru konuģmak için diyaframı ve sesleri doğru kullanma, beden dilini kullanarak kiģiler arası iletiģim kurma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Diksiyon- 1 40/32 Türkçeyi doğru konuģmak Diksiyon -2 40/32 Beden Dili 40/32 Beden dili ile iletiģim kurmak 20

22 TEMEL HAK VE SORUMLULUKLAR Hukukun temel kavramları, anayasal ilkeler, anayasal hak ve sorumluluklarla ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye hukuk kurallarına uygun davranma, anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Toplumsal Düzen Anayasal Hak ve Sorumluluklar 40/24 Hukuk kurallarına uygun davranmak 40/24 Anayasal hak ve sorumluluklarına uygun davranmak MESLEKİ BİLGİSAYAR Bilgisayarda metin dosyası, elektronik tablo programları, verileri sıralama ve grafiksel olarak gösterme, seri Ģekilde yazı yazma ve internet ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye bilgisayarda metin dosyası oluģturma, bilgisayarda verileri sıralama ve grafiksel olarak gösterme, bilgisayarda seri yazı yazma ve internet üzerinden bilgiye ulaģma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Kelime ĠĢlemci 40/32 Bilgisayarda metin dosyası oluģturmak F Klavye- 1 40/32 F Klavye- 2 40/32 Elektronik Tablo 40/32 Bilgisayarla ĠletiĢim 40/32 Bilgisayarda seri yazı yazmak Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluģturmak Ġnternet üzerinden bilgiye ulaģmak ve iletiģim kurmak DAL DERSLERİ Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iģ baģında veya iģletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesi nden dalın özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluģturulur. Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karģılayan modüllerden seçilerek oluģturulur. Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir. Teknik liselerde, meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve 21

23 uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir. İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ Her okul, iģletmelerde beceri eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere bölgesel özellikler dikkate alınarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluģturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül içerikleri hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, Ġl Ġstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu onayı ile uygulamaya konulur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir. ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yapılır. ĠĢletmelerde beceri eğitimi yapılmayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM KiĢiler arası iletiģim becerisi kazanabilmek için etkin, sağlıklı, grup ve örgüt iletiģimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye kiģiler arası etkin ve sağlıklı iletiģim kurma ile sağlıklı grup ve örgüt iletiģimi kurma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Etkin ĠletiĢim Sağlıklı ĠletiĢim Grup ĠletiĢimi Örgüt ĠletiĢimi 40/24 Etkin iletiģim kurmak 40/32 Sağlıklı iletiģim kurmak 40/16 Grup iletiģimi kurmak 40/16 Örgüt iletiģimi kurmak TEMEL FOTOĞRAFÇILIK Fotoğraf makinesinin parçaları; ıģık, renk, kompozisyon ve fotoğraf çekim teknikleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye fotoğraf makinesinin ayarlarını yapma, fotoğraf çekimi öncesi ön hazırlık yapma, kompozisyon kurallarına uygun fotoğraf çekme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Fotoğraf Makineleri 40/32 Fotoğraf makinelerini hazırlamak Fotoğraf Makinesi Ayarları 40/32 Fotoğraf makinelerinin ayarlarını yapmak Fotoğrafta IĢık ve Kompozisyon 40/16 Kompozisyon kurallarına ve ıģığa uygun fotoğraf çekmek 22

24 HABER TOPLAMA VE YAZMA Haberin temel nitelikleri, basın kuruluģlarında gündem takibi ve organizasyonu, haber izleme ve toplama yöntemleri, haber dilinin özellikleri ve haber yazma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye haberin temel unsurlarını inceleme, haber analizi yapma, gündemi takip etme, haber toplama ve basit düzeyde haber yazma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Haberin Nitelikleri Gündem Organizasyonu 40/32 Haber analizi yapmak 40/24 Gündemi takip etmek Haber Toplama- 1 40/24 Haber Toplama- 2 40/24 Haber Yazma- 1 40/32 Haber Yazma- 2 40/32 Haber toplamak Haber yazmak DERGİ VE İNTERNET HABERCİLİĞİ Dergi haberciliği ve internet haberciliği ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye haber tekniklerine uygun olarak dergi ve internet haberi yazma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dergi Haberciliği Ġnternet Haberciliği 40/32 Dergi haberi yazmak 40/24 Ġnternet haberciliğini çözümlemek KİTLE HABERLEŞME HUKUKU Fikir hakları, ilgili yasalar, meslek etiği, meslek ilkeleri, basın suçu kavramı, basında ceza sorumluluğu, haberleģme ile ilgili yasal düzenlemeler ve basın kartları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye fikir haklarına ve meslek etiğine uygun hareket etme, haberleģme ile ilgili yasal düzenlemelere uyma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Fikir Hakları Basında Meslek Etiği Basın Suçları 40/16 Fikri haklara uygun hareket etmek 40/24 Basında meslek etiği gereklerine uymak 40/32 HaberleĢme ile ilgili yasal düzenlemelere uymak 23

25 MEDYA TARİHİ Basının doğuģu ve geliģimi, Türkiye de basın yayın hareketleri, günümüz Türk basını, dünyada ve Türkiye de radyo ve televizyonun geliģimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye mesleğiyle ilgili tarihsel bilinç oluģturmak için basının toplumsal geliģme üzerindeki etkisini inceleme, Türkiye de ve dünyada basının, radyo ve televizyonun geliģimini inceleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Basının DoğuĢu ve GeliĢimi 40/32 Türk Basınının DoğuĢu ve GeliĢimi 40/32 Radyo Televizyon Tarihi 40/32 BİLGİSAYARDA FOTOĞRAF İŞLEME Basının toplumsal geliģme üzerindeki etkisini yorumlamak Türkiye de basının doğuģunu ve geliģimini incelemek Radyo ve televizyonun doğuģunu ve geliģimini incelemek Bilgisayara fotoğraf aktarma, fotoğrafın temel ayarlarını yapma ve istenilen formata dönüģtürme, çalıģılacak alanları seçme, katmanlar oluģturma, boyama, desen oluģturma, resimleri boyutlandırma, yazıcıdan baskısını alma ve belirli bir düzenle arģivleme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye yayınlanacak fotoğraf üzerinde genel düzenlemeler yapma, özel alanlar üzerinde çalıģma, grafik düzenlemeleri yapma ve resmi optimize ederek arģivleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Temel Resim ĠĢleme 40/32 Fotoğrafta genel düzenlemeler yapmak Fotoğrafta Özel Alan ÇalıĢmaları Bilgisayarda Grafik Düzenleme Fotoğraf Optimizasyonu ve ArĢivleme KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER 40/32 Fotoğraf üzerinde belirli alanlarda çalıģmak 40/32 Bilgisayarda grafik düzenleme yapmak 40/32 Fotoğraf optimize etmek ve arģivlemek Kurum içi halkla iliģkileri tanıma ve yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye kurum içi halkla iliģkiler faaliyetlerini yürütme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Kurum Ġçi Halkla ĠliĢkiler YaklaĢımı Halkla ĠliĢkilerde Yazılı Araçlar Halkla ĠliĢkilerde Sözlü Araçlar Halkla ĠliĢkilerde Görsel/Teknolojik Araçlar 40/32 Kurum içi halkla iliģkileri oluģturmak 40/24 Yazılı araçları kullanmak 40/24 Sözlü araçları kullanmak 40/32 Görsel/teknolojik araçları kullanmak 24

26 HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ Halkla iliģkiler faaliyetleri, organizasyon ve sponsorluk hizmetleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye basınla iliģkileri yürütme, organizasyon düzenleme, sponsorluk hizmetlerini yürütme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Halkla ĠliĢkiler ve Basın Halkla ĠliĢkilerde Organizasyon Sponsorluk Halkla ĠliĢkiler YaklaĢımı 40/32 Basınla iliģkileri yürütmek 40/24 Organizasyon düzenlemek 40/24 Sponsorluk hizmetlerini yürütmek 40/32 Halkla iliģkiler yaklaģımını uygulamak HALKLA İLİŞKİLERDE KAMPANYA Halkla iliģkilerde kampanya planı, uygulama ve değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye halkla iliģkilerde kampanya planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini izleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Halkla ĠliĢkilerde Hedef Kitle Halkla ĠliĢkilerde Kampanya 40/32 Hedef kitleye yönelik araģtırma yapmak 40/24 Halkla iliģkilerde kampanya planlamak MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MüĢteri özellikleri, müģteri ile sağlıklı iletiģim, müģteri memnuniyeti, satıģ ve iģ planı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu ders öğrenciye müģteri özelliklerini belirleyerek müģteri ile sağlıklı iletiģim kurma, müģteri memnuniyetini artırma, satıģa hazırlık ve iģ planı yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. KiĢisel Bakım Modülü MüĢteri Özellikleri MüĢteri Memnuniyeti MüĢteri ile ĠletiĢim SatıĢa Hazırlık ĠĢ Planı 40/16 KiĢisel bakım yapmak 40/24 MüĢteri özelliklerini belirlemek 40/24 MüĢteri memnuniyetini artırmak 40/24 MüĢteri ile sağlıklı iletiģim kurmak 40/32 Günlük satıģ programı hazırlamak 40/16 Günlük programı hazırlamak 25

27 ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI ĠĢletmenin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ile ilgili gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye iģletmenin amaçlarını ve piyasa Ģartlarını araģtırma, kaynak tarama ve gözlem yapma, sergi ve fuarlarda firmayı temsil etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. ĠĢletme ve Piyasa ġartları 40/24 Sergi ve Fuarlarda Firma Tanıtımı REKLAM KAMPANYALARI ĠĢletmenin amaçlarını ve piyasa Ģartlarını incelemek 40/24 Sergi ve fuarlarda firmayı temsil etmek Reklamcılığa ait kavramların ve reklam kampanyaları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye reklamla ilgili araģtırma ve durum analizi yapma, reklam planlaması oluģturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Reklamcılıkta Temel Kavramlar 40/32 Reklam kavramı ile ilgili özellikleri analiz etmek Reklam Ortamları 40/32 Reklam ortamını çözümlemek Reklamcılıkta AraĢtırma 40/32 Reklamla ilgili araģtırma ve durum analizi yapmak Reklamcılıkta Planlama 40/32 Reklam planlaması yapmak REKLAMCILIKTA YARATICI FAALİYETLER Reklamda yazılı ve görsel basına yönelik yaratıcı çalıģmaların takibi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye yazılı ve görsel basına yönelik yaratıcı çalıģmaları takip etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Yazılı Basında Yaratıcı Faaliyetler- 1 Yazılı Basında Yaratıcı Faaliyetler- 2 Görsel/ĠĢitsel Medyada Yaratıcı Faaliyetler 40/32 40/32 40/32 Yazılı basında yaratıcı çalıģmaları takip etmek Görsel/iĢitsel medyada yaratıcı çalıģmaları takip etmek 26

28 KAMUOYU VE PİYASA ARAŞTIRMASI Kamuoyu ve piyasa araģtırmacılığı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye kamuoyu, piyasa ve pazar kavramlarını analiz etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Kamuoyu- 1 40/32 Kamuoyu kavramı ve ilgili olduğu alanları Kamuoyu- 2 40/32 çözümlemek Piyasa ve Pazar MEDYA TAKİBİ 40/32 Piyasa ve pazar kavramını incelemek Medya takibi, kurgu ve dijital video ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye yazılı ve görsel medyayı takip etme ve video kurgu yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Yazılı Medyayı Takip Etme Görsel Medyayı Takip Etme Kurgu Programı Pencereleri Dijital Video Düzenlemesi 40/16 Yazılı medyayı takip etmek 40/16 Görsel medyayı takip etmek 40/32 Video kurgu yapmak 40/32 Dijital video düzenlemesi yapmak ARAŞTIRMA Veri toplama yöntemleri, soru formu hazırlama, istatistiki verilerden yararlanarak araģtırma yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye araģtırma planı, kaynak taraması ve gözlem yaparak görüģme; anket yapma; içeriğine ve biçimine göre soru formu hazırlama; istatistiki verilerden yararlanarak araģtırma sonuçlarını değerlendirme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. AraĢtırma Planı Hazırlama Kaynak Taraması ve Gözlem GörüĢme Teknikleri Anket Uygulama Biçimine Göre Sorular Ġçeriğine Göre Sorular Ġstatistik Rapor Yazma 40/16 AraĢtırma planı tasarlamak 40/32 Kaynak taraması ve gözlem yapmak 40/32 GörüĢme yapmak 40/32 Anket hazırlamak ve uygulamak 40/32 Biçimine göre soru hazırlamak 40/32 Ġçeriğine göre soru hazırlamak 40/32 Ġstatistik yöntemleri uygulamak 40/32 AraĢtırma sonuçlarını yazmak 27

29 WEB UYGULAMALARI Bilgisayarda web sayfası tasarımı ve tanıtımı ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye web tasarım editörü yardımıyla web sayfası tasarlama, programlama komutları kullanarak etkileģimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. XHTML-1 40/32 XHTML-2 40/32 WEB Tasarımı Editörü- 1 WEB Tasarımı Editörü-2 40/32 ORGANİZASYONDA YARDIMCI HİZMETLER XHTML kodları ile basit web iģlemlerini yapmak XHTML kodları ile geliģmiģ web iģlemlerini yapmak 40/32 Web projesi için temel düzenlemeleri yapmak Nesne iģlemlerini yaparak site yönetimini gerçekleģtirmek Teknik hizmetleri, reklam ve tanıtım hizmetleri, seyahat ve konaklama hizmetleri, destek hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri ile ilgili bilgilerinin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye organizasyonda teknik hizmet sistemleri, reklam ve tanıtım hizmetleri, seyahat ve konaklama hizmetleri, destek hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, iģlemlerin takibi ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Teknik Hizmetler 40/32 Teknik hizmet sistemlerini temin etmek Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Seyahat ve Konaklama Hizmetleri 40/32 Reklam ve tanıtım hizmetlerini temin etmek 40/32 Destek Hizmetler 1 40/32 Destek Hizmetler- 2 40/32 Seyahat ve konaklama hizmetlerini temin etmek Destek hizmetlerini temin etmek Yiyecek ve Ġçecek Hizmetleri 40/32 Yiyecek ve içecek hizmetlerini temin etmek PROJE GELİŞTİRME Organizasyon projesi geliģtirme, organizasyonun bütçesini ve olağan dıģı durumlar için plan hazırlama ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye organizasyon projesi geliģtirme, organizasyonun bütçesini hazırlama ve olağan dıģı durumlar için plan hazırlama ve sunuģ yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Proje GeliĢtirme Organizasyonun Bütçesini Hazırlama 40/32 Organizasyon projeleri geliģtirmek 40/32 Organizasyonun bütçesini hazırlamak 28

30 Olağan DıĢı Durumlar Ġçin Plan Hazırlama SunuĢ 40/32 Olağan dıģı durumlar için plan hazırlamak 40/32 SunuĢ yapabilmek MEKÂN DÜZENLEME MüĢteri istekleri, geçici mekânlarda özgün tasarım, geçici mekânlarda fonksiyonel tasarım, stant düzenleme, vitrin düzenleme, masa ve sandalye giydirme ve mekân süsleme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye müģteri isteklerini tespit etme, geçici mekânlarda özgün ve fonksiyonel tasarım yapma, stant düzenleme, vitrin düzenleme, masa ve sandalye giydirme ve mekân süsleme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Organizasyonlarda Mekân Tasarımı Stant Düzenleme Vitrin Düzenleme Masa ve Sandalye Giydirme 40/32 Organizasyonda mekân tasarımı yapmak 40/32 Stant düzenlemek 40/32 Vitrin düzenlemek 40/32 Masa ve sandalye giydirmek Mekân Süsleme- 1 40/32 Mekân Süsleme- 2 40/32 Mekân süslemek FUAR/KONGRE HOSTESLİĞİ Fuar ve kongre öncesi hazırlıklar, müģteri hizmetleri ve stant hosteslik hizmetleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye fuar ve kongre öncesi hazırlıkları yapma, müģteri hizmetleri ve stant hosteslik hizmetlerini yürütme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Fuar/Kongre Öncesi Hazırlıklar Fuar/Kongrede MüĢteri Hizmetleri Fuar/Kongrede Stant Hizmetleri 40/24 Fuar/kongre öncesi hazırlıkları yapmak 40/24 MüĢteri hizmetlerini yürütmek 40/24 Stant hizmetlerini yürütmek FUAR ORGANİZASYONU Fuarcılık, organizatör firma fuar hizmetleri; fuarın pazarlama ve satıģı; katılımcı firmanın fuar öncesi, fuarda ve sonrası çalıģmaları; fuar etkinlikleri; yurt içi ve yurt dıģı fuarlar ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye fuarcılık sektörünü araģtırma, organizatör firmanın fuar sürecini takip etme, pazarlama ve satıģını yapma, katılımcı firmanın fuar öncesi, fuarda ve sonrası çalıģmalarını takip etme, fuar etkinliklerini planlama, yurt içi ve yurt dıģı fuar uygulamaları dosyası oluģturma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 29

31 Fuarcılık Organizatör Firma Fuar Hizmetleri Fuar Pazarlama ve SatıĢı Katılımcı Firmanın Fuar Öncesi Hazırlıkları Katılımcı Firmanın Fuarda ve Sonrasında ÇalıĢmaları Fuar Etkinlikleri 40/32 Fuarcılık sektörünü araģtırmak 40/32 Organizatör firmanın fuar sürecini takip etmek 40/32 Fuarın pazarlama ve satıģını yapmak 40/32 40/32 Katılımcı firma fuar öncesi hazırlıklarını takip etmek Katılımcı firmanın fuar sırasında ve sonrasında çalıģmalarını takip etmek 40/32 Fuar etkinliklerini planlamak Yurt Ġçi Fuar Uygulamaları Yurt DıĢı Fuar Uygulamaları 40/32 ORGANİZASYON ETKİNLİKLERİ 40/32 Yurt içi fuar uygulamaları dosyası oluģturmak Yurt dıģı fuar uygulamaları dosyası oluģturmak Sosyal, özel, tanıtım, yarıģma ve spor, eğitim ve kültür, eğlence, çocuk ve gençlik ile ilgili organizasyonlar hakkında bilgi verilen derstir. Bu derste öğrenciye sosyal, özel, tanıtım, yarıģma ve spor, eğitim ve kültür, eğlence, çocuk ve gençlik ile ilgili organizasyon düzenleme sürecini ve etkinlikleri takip etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Sosyal Organizasyonlar 40/32 Özel Organizasyonlar 40/32 Tanıtım Organizasyonları 40/32 YarıĢma ve Spor Organizasyonu Eğitim ve Kültür Organizasyonları 40/32 40/32 Eğlence Organizasyonları 40/32 Çocuk ve Gençlik Organizasyonları BÜRODA ORGANİZASYON 40/32 Sosyal organizasyonların düzenleme sürecini takip etmek ÇeĢitli özel organizasyonların düzenleme sürecini takip etmek Tanıtım organizasyonu düzenleme sürecini takip etmek YarıĢma ve spor organizasyonu düzenleme sürecini takip etmek Eğitim ve kültür organizasyonları düzenleme sürecini takip etmek Eğlence organizasyonları düzenleme sürecini takip etmek Çocuk ve gençlik organizasyonları düzenleme sürecini takip etmek Randevu ve konuk kabulü, toplantı ve seyahat organizasyonu, problem çözme ile ilgili bilgilerinin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye randevu ve konuk kabulü yapma, toplantı ve seyahat organize etme ile problem çözme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 30

32 Randevu ve Konuk Kabulü Toplantı Organizasyonu Seyahat Organizasyonu Problem Çözme 40/32 Randevu ve konuk kabulü yapmak 40/32 Toplantı organizasyonu yapmak 40/32 Seyahat organizasyonu yapmak 40/32 Problem çözmek TEMEL TASARIM Nokta-çizgi, açık-koyu, ıģık-gölge, tasarı ilkeleri, doku, renk ve strüktür ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliģtirme ve temel çizimler yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Nokta ve Çizgi 40/32 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek Açık-Koyu ve IĢık-Gölge 40/24 Objeleri açık-koyu ve ıģık-gölge ile çalıģmak Tasarı Ġlkeleri 40/24 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek Renk 40/32 Kompozisyonu renklendirmek Doku 40/24 Doku yorumlarıyla yüzey oluģturmak Strüktür 40/24 Özgün strüktür uygulamaları yapmak Yüz ve saç ġekilleri 40/16 Yüz ve saç Ģekilleri çizmek KİŞİSEL HAZIRLIK KiĢisel bakım, makyaj ve saç yapma, sağlıklı beslenme, sağlıklı diyet yapma, protokol ve görgü kuralları ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye kiģisel bakım yapma, makyaj yapma, saç yapma, sağlıklı beslenme, sağlıklı diyet yapma, protokol ve görgü kurallarını uygulama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. KiĢisel Bakım 40/8 KiĢisel bakım yapmak Sağlıklı Beslenme 40/32 Sağlıklı beslenmek Diyet 40/32 Diyet yapmak Protokol ve Görgü Kuralları 40/32 Protokol ve görgü kurallarını uygulamak SUNU HAZIRLAMA Sunu, sunuģ ve drama konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye etkili ve akıcı sunum yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 31

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 SEKTÖR Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamının iģ gücüne dönük gereksinimlerinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI TEMEL SEKRETERLİK HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde faaliyet gösteren tüm iģ kollarının ortak ihtiyacı olan ve yasal zorunluluk taģıyan muhasebe

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIŞ GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE DEPO GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde faaliyet gösteren tüm iģ kollarının ortak ihtiyacı olan ve yasal zorunluluk taģıyan muhasebe

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK HUKUK SEKRETERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ C İLE MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ELLE TAŞIMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü PAZARLAMA VE PERAKENDE SATIN ALMA GÖREVLİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DEKORATİF EV AKSESUARLARI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA HALI DESENİ ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK PARK BAHÇE VE KORULARIN BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC FREZEDE PROGRAMLAMA - FANUC GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN TEMEL MUHASEBE MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI UYGULAMALI TİYATRO MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HALI DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ CAM SÜS EŞYASI YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KESME DEKORCU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK KUMANDA VE OTOMASYON TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ JEL MUM YAPIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI (KALORİFERCİLİK DALI) KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ OYALAR MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ YÖRESEL KİLİM DOKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GELENEKSEL EL NAKIŞLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ CİLT BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AHŞAP TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ (AUTOCAD) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BAHÇECİLİK MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI SEKRETERLİK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ORMANCILIK AĞAÇ KESME VE BOYLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ELDE TÜRK İŞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞİŞ ÖRGÜ ÇANTA YAPMA 2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ EL YAPIMI SABUN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GAZETECİLİK ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde medya, dünya standartlarında yayın yapan ve hızla gelişmeye devam eden bir sektördür. Sektörün, alanında

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME TEKNİKLERİ GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GİYSİLERİ KALIP HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ SERVİS KOMİSİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇEYİZ ÜRÜNLERİ HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİ DÜZ DİKİŞ MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MANKEN MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM. Ġġ VE SOSYAL HAYATTA ĠLETĠġĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM. Ġġ VE SOSYAL HAYATTA ĠLETĠġĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KĠġĠSEL GELĠġĠM VE EĞĠTĠM Ġġ VE SOSYAL HAYATTA ĠLETĠġĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE

ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE ANİMATÖR PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : EĞLENCE HİZMETLERİ MESLEK : ANİMATÖR MESLEK SEVİYESİ : 4 SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Konaklama tesislerinde, özel organizasyonlarda, kişilerin hoş, eğlenceli

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

GRAFĠK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF ÇEKĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

GRAFĠK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF ÇEKĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFĠK VE FOTOĞRAF FOTOĞRAF ÇEKĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MAKİNE TEKNOLOJİSİ PLASTİK MODELLEME ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GİYSİLERİ ARTİSTİK ÇİZİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE VÜCUT MASAJI MODÜLER BECERİ PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ MÜŞTERİ ASİSTANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ ÇAĞRI MERKEZĠ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ ÇAĞRI MERKEZĠ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA ĠLĠġKĠLER VE ORGANĠZASYON HĠZMETLERĠ ÇAĞRI MERKEZĠ ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı