Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1"

Transkript

1 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2015, C:7, S:1, s Year:2015, Vol:7, No:1, s Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1 Regarding Becoming a Domestic Hotel Chain International Qualitative Research: The Case of Rixos Hotel Group İhsan KURAR Arş. Gör., Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Ufuk DURNA Prof. Dr., Alanya İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, M. Emin İNAL Prof. Dr., Alanya İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Anahtar Kelimeler: Büyüme Stratejileri, Rixos, Uluslararasılaşma, Hizmet Kalitesi Standartları, Yenilik Uygulamaları, Misafir İlişkileri, Üyelik, Nvivo 8 Keywords: Growth Strategies, Rixos, Internationalisation, Service Quality Standards, Innovation Practices, Guest Relations, Affiliation, Nvivo 8 ÖZ Bu çalışma, uluslararası bir otel zinciri olan Rixos Otel Grubu nun büyüme stratejisini ve uluslararasılaşmada uyguladığı temel yeteneklerini nitel araştırma desenlerinden birisi olan örnek olay (case study) çalışması esas alınarak ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2000 yılında faaliyete başlayan ve uluslararası yerli bir otel zinciri olma özelliğini taşıyan, Rixos Otel Grubu oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat formuyla yüz yüze görüşülerek elde edilen veriler, İçerik Analizi Yöntemiyle, NVivo 8 nitel veri analizi programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Buna göre grup, çoklu bir büyüme stratejisi izlemektedir. Bununla birlikte grubu büyümeye götüren en önemli yeteneklerin, müşteri beklentilerini yönetme, hizmet kalitesi standartları belirleyicileri ve Rixos yenilik uygulamaları olarak tespit edilmiştir. Uluslararası otel işletmelerinin büyüme stratejileriyle ilgili yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar yerli bir otel zincirinin uluslararasılaşmasına ilişkin bir değerlendirmede bulunulmamış olması, bu çalışmanın bu alandaki sonraki araştırmalara ve uluslararasılaşma eğiliminde olan yerli otel işletmelerine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ABSTRACT This study examines the Rixos Hotel Group which is a local hotel chain in terms of growth strategy and the basic abilities implementing internationalization. It is aimed to conduct the research on the basis of a case study that is one of the qualitative research designs. The target group of the study consist of the Rixos Hotel Group that began operation in 2000 and the first domestic international hotel chains foundation in Turkey. The data obtained from face to face interviews by a semi-structured interview form was analyzed using NVivo 8 qualitative data analysis program with the contentan alysismethod. According to this, the Rixos Hotel group follows a multiple growth strategy. However, it has been identified that the most important skills that lead the group to growth was "managing customer expectations", "determinants of service Quality standards" and "Rixos innovation practices". In studies related to the growth strategy of the international hotel companies, there have not been made an assessment on the internationalization of a domestic hotel chain so far, so this work to future research in this area and the local hotel business, which is thought tocontribute to the internationalization trend. 1. Giriş Günümüzde artan rekabet koşulları, diğer sektörlerde olduğu gibi otel işletmelerinin de ulusal ve uluslararası turizm piyasasında doğru stratejilerle geleceklerini planlamalarını zorunlu kılmaktadır. İşletmelerin uluslararasılaşma nedenleri, faaliyette bulunduğu ülkenin özellikleri (iten faktörler), ve girmeyi düşündüğü yabancı pazarın özelliği (çeken faktörler) olmak üzere iki temel etkene dayandırılmaktadır (Dayanır, 2006: 6-7). Bu nedenle bazı gruplar, bölgesel bazı gruplar ise uluslararası ölçekte genişlemektedir. 1 Bu çalışma, Eylül 2013 te yapılan Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı nda (St. Petersburg, Rusya) sunulan bildiriden uyarlanmıştır.

2 KURAR-DURNA-İNAL Büyük otel işletmeleri, çeşitli ülkelerde tesisler kurarak veya yerel markaları satın alarak küreselleşme yoluna gitmektedir. Bunlar, yabancı bir ülke pazarına girişte bir otel zincirinin seçtiği büyüme şekilleridir. Bu bağlamda uluslararası otel işletmeleri, farklı stratejilerle büyüme yoluna gidebilmektedir. Başlıca uluslararası zincir otellerden olan InterContinental Hotels Group, Marriott International ve Hilton Hotels Corporation birden çok büyüme stratejisi izlerken, Wyndham Worldwide ve Choice Hotels International ise sadece franchising vererek büyümektedir. Pegasus Solutions ve VIP Investment Corporation konsorsiyum ile oluşturulmuş en büyük otel gruplarını oluşturmaktadır. Bununla birlikte Four Seasons Hotels and Resorts sadece yönetim anlaşması ile büyüyen bir şirkettir (Met ve Erdem, 2011: ). Rixos Otel Zinciri, çoklu bir uluslararasılaşma stratejisi izlerken, sadece konaklama sektöründe hizmet verdiği için yatay bir büyüme izlemektedir. Yatay büyüme bir işletmenin faaliyette bulunduğu iş kolundaki pazar payını artıracak yönde büyümesidir (Öncer, 2012: 410). Bununla birlikte uluslararası otel zincirleri ortak pazarlama ve rezervasyon ağına sahip olma eğilimi göstermektedir (Calaretu, 2011: 95). Bu bağlamda Rixos Otel Grubu nun, dünya genelinde 27 lüks otel markası tarafından oluşturulan 61 ülkede 465 ten fazla otel tercihi sunan ve bir sadakat programı olan, Global Hotel Alliance (GHA) üyeliği bulunmaktadır. Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, otel işletmelerinin uluslararasılaşma süreci ve yöntemleri kavramsal çerçevede incelenmektedir. İkinci bölümde ise uluslararası yerli bir otel zinciri olan Rixos Otel Grubu nun büyüme stratejisi ve grubu büyümeye götüren temel yetenekler, nitel bir araştırma deseniyle ortaya konulmaktadır. 1. Rixos Otel Grubu Uluslararasılaşma Stratejileri Uluslararasılaşma çabasında olan otelcilik sektörüne ilişkin, satma ve geri kiralama, donanım kiralama ve menkul değerlerin rehin verilmesi, devre mülk (condiminium), imtiyaz sağlama (franchising), kamu kredileri ve teşvikleri gibi bazı finansman yöntemleri bulunmaktadır (Küçükaltan ve Açıkgöz, 2011: 9-10, Akat, 2008: ). Bu bağlamda otel işletmelerinin çok uluslu pazarlara giriş yolları, franchise verme, yönetim sözleşmeleri, teknik işbirliği ve danışmanlık sözleşmesi, stratejik ortaklıklar, kiralama, birleşmeler (mergers), satın alma ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları olarak sıralanabilir (Akyüz, 2008: 29). Şekil 1. Rixos Otel Grubu Uluslararasılaşma Stratejileri Şekil 1 de otel işletmelerinin çok uluslu pazarlara giriş yolları, birleşmeler, kiralama, yönetim sözleşmeleri, franchise, tam sahiplik ve stratejik ortaklıklar olduğu görülmektedir. Buna göre Rixos Otel Grubunun uyguladığı uluslararasılaşma stratejileri şunlardır: Kiralama, çok uluslu otel zincirlerinin ülkenin en iyi yerlerindeki bireysel tesisleri elde etmek üzere uzun süreli sözleşmelerin uygulandığı bir yöntemdir. Kiralama esnasında kullanılan sözleşme formları kira veya kira benzeri formlardır. Sözleşmeler, kısa zamanlı veya uzun süreli olabilir. Ancak, tüm maliyetlerin kiralayan tarafından karşılanması söz konusu değildir (Usta, 2005: 174). Bu nedenle kiralama, belirli finansal yükümlülükler ve sabit kira ücreti nedeniyle orta seviyede yatırım ve risklilik özelliği göstermektedir (Met ve Erdem, 2011: 337). Kira usulüyle çalışılan Rixos Lares Lara Hotel, 2010 yılında 804 oda ve 2500 yatak kapasitesiyle hizmete sunulmuştur. Franchise (imtiyaz) sözleşmesi, ulusal bir markanın desteği ve güvencesi altında belli bir bedel karşılığında (royalty) markanın adını kullanma hakkının otele verilmesidir (Mathewson ve Winter, 1995: 504). Franchise (imtiyaz) sözleşmelerinin kullanımı, 1830 lu yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır (Acemoğlu ve Robinson, 1997: 1-2). Franchise, franchising veren (franchisor) ile franchising alan (franchisee) olarak iki yasal firma arasındaki sözleşmedir. Rixos Otel Grubu, imtiyaz sözleşmesi biçimimdeki Franchising i kullanmamaktadır. Stratejik ortaklıklar, iki veya daha fazla işletmenin, yeni bir ad ve kimlik altında, bir işletme kurmadan sadece belirli varlık ve yeteneklerini kullanarak, önem verdikleri, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere anlaşmaya dayalı işbirliği yapmaları olarak adlandırılmaktadır (Ülgen ve Mirze, 2013: 362). Firmalar, kaynaklarını birleştirerek pazar gücünü arttırma, riskleri 134

3 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) paylaşma, maliyetleri azaltma, teknoloji transferi yapma ve verimliliği arttırma yoluyla sinerji oluşturmak gibi nedenlerle işbirliğine giderler (Chen ve Shieh, 1991: 32, Finnerty, Owers ve Rogers, 1986: 16). Rixos Otel Grubu, bir sadakat programı ve stratejik ortaklık olan Global Hotel Alliance (GHA) üyesi olarak stratejik ortaklıktan yararlanmaktadır. Tam sahiplik, uluslararası işletmelerin riski düşük ülkelerdeki karlı gördüğü sektörlerdeki işletmeleri satın alarak veya ülkede yeni bir işletme kurarak faaliyette bulunmasıdır (Met ve Erdem, 2011: 337). Hem sahip hem yönetici olunan bu durumda mülkiyeti elde bulundurmaktadır. Yasal yetkilerine ve yönetimi seçme ve yönetmeye sahip olunur. Böyle bir işletmede, sahiplik ve kontrol aynı ellerde birleşmiştir (Means ten aktaran Ayrıçay ve Kalkan, 2013: 156). Buna göre bir işletme diğerini satın alıp, ona katılacağı gibi bunların yeni bir işletme olarak ortaya çıkmaları da mümkündür (Mucuk, 2011: 54). Rixos Premium Belek, 769 oda ve 1738 yatak kapasitesiyle öz sermayesinin tamamı ve mülkiyeti gruba ait olmak üzere, 2005 yılında satın alınarak hizmete sunulmuştur ve 2013 yılında otel tamamen yenilenen tesisleriyle konuklarına en iyi hizmetleri (2014 New Premium Concept 2 ) sunmaktadır. Birleşmeler, şirket evlilikleri olarak adlandırılmaktadır. Birleşmede, iki veya daha fazla sayıda bağımsız işletme, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip oldukları tüm varlıklarını ve yeteneklerini birleştirmek suretiyle, yeni bir isim altında bağımsız yeni bir işletme olarak faaliyete geçerler. Satın alma, bir işletmenin, başka bir işletmenin tamamını (%100) veya çoğunluk hisselerini satın alarak, o işletmeyi kontrol altında, kendine bağlı bir işletme haline getirmesidir (Ülgen ve Mirze, 2013: 349). Rixos Tekirova ve Rixos Libertas Dubrovnik satın alınarak gruba dâhil edilmiştir te satın alınan Rixos Libertas ın yenilenmesinin gruba olan yatırım maliyeti, 80 milyon Euro dur. Rixos Tekirova ise 2014 yılında tamamen yenilenerek satıldı ancak işletmeciliğine devam edilmektedir. Yönetim Sözleşmesi nde yerli işletme, sermaye veren yabancı işletmeye yönetimde teknik bilgi (know-how) sağlamayı taahhüt eder. Böylece yerli işletme maddi ürünler yerine belirli bir hizmet (yönetim hizmetleri) ihraç etmektedir. Buna göre otel sahibi, oteli yönetmenin tüm sorumluluğunu yönetim şirketine devretmekte, yönetim şirketi de hizmetine karşılık bir yönetim ücreti almaktadır. (Engin, 2005: 73). Yönetim sözleşmesiyle kiralama usulü, otelleri sahibi adına yöneten profesyonellerce çalıştırmanın ilk formatıdır. Yönetim sözleşmeleri, imtiyaz (franchise) anlaşmasına göre yüksek bedel içermektedir. Bununla birlikte, bir şirketin mülkiyetini satın almaktan daha az maliyetli bir yatırımdır (Chen ve Dimou, 2005: ). Rixos Grand Ankara 2009 yılında ve Rixos Sharm El Skeikh 2012 yılında yönetim sözleşmesiyle gruba katılmıştır. 2. Rixos Otel Grubunu Uluslararasılaşmaya Götüren Temel Yetenekler Türk turizm sektörünün içinde bulunduğu geniş pazar ve güçlü rekabet, hemen her tesisi kendini farklı kılmak adına sahip olduğu standartları yükseltmek zorunda bırakmaktadır. Otellerin ise öne geçmek adına ürün ve konseptlerini geliştirmek yerine fiyatlarını düşürmeleri, Türkiye ye gelen turistlerin kişi başı harcamalarını her geçen yıl azaltmaktadır (http://www.superbrandsturkey.com/). Rixos Otel Grubu olarak, sektörde sadece kurumsallaşmayı başarabilenlerin ayakta kalacağına inanılmaktadır. Bu nedenle grup, fiyatlarını düşürmek yerine hizmet kalitesini arttırarak, dünya çapındaki firmalar, seyahat acenteleri, tur operatörleri ve kongre turizmi kapsamında konferans organizatörleri ile kontratlar yapmaktadır. Bu bağlamda dünyanın önde gelen zincir otellerine bakıldığında tamamının yurt dışı orijinli ve sektörde uzun yıllar hizmet veren kuruluşlar olduğu görülmektedir. Şekil 2. Rixos Otel Grubunu Uluslararasılaşmaya Götüren Temel Yetenekler New Premium Concept, rakiplerde olmayan ama grubun misafirlerine yüksek düzeyde sunduğu hizmetlerdir. 135

4 KURAR-DURNA-İNAL Yerli bir otel işletmesinin uluslararasılaşma yeteneklerini Şekil 2 de görüldüğü gibi tanımladık. Buna göre, Rixos Otel Grubu nun uluslararasılaşma çabaları sırasında özellikle pazarlama ve imaj, dış kaynak kullanımı, personel politikası, kalite standartları, yenilik uygulamaları ve müşteri ilişkileri yönetimi üzerinde önemle durduğu görülmektedir ve bu alanlarda aşağıdaki çalışmaları yönetmektedir Pazarlama ve İmaj Pazarlama, dinamik bir ortamda müşterilerle tatmin edici değişim ilişkilerini kolaylaştırmak, paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması sürecidir (Mucuk, 2010: 4). Bu tanımda müşteri ilişkileri ve müşteri değer kavramı öne çıkmaktadır. Bu nedenle daha yüksek müşteri tatmini sağlayan konaklama işletmelerinin, diğer otellere oranla daha fazla rekabet üstünlüğü sağlayacağı söylenebilir. Otel işletmelerinde özellikle son zamanlarda görülen kaliteli hizmet ve müşteri odaklı yaklaşımların temelinde, otel müşterilerinin beklentilerini karşılamak suretiyle müşteri tatminini arttırma bulunmaktadır (Aksu, 2000: 275). Rixos Otel Grubu nda her şey koşulsuz müşteri memnuniyeti ile başlamaktadır ve misafirlerin tatil günlerinin beklentilerin ötesinde güzel geçmesi tek hedef olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda grup, belirli bir pazara hitap etmekten ziyade, müşterilerinin tekrar konaklamasına yönelik çalışmalar geliştirmektedir. Çünkü tatile gelen herkes temiz bir oda, eğlence (yöresine göre örneğin, halk oyunları), deniz, kum, güneş vb. beklemektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, grubun otellerini tekrar tercih eden müşterilerin oldukça yoğun olduğu görülmektedir. Çeşitli ülkelerde otelleri olan grubun müşterilerinin, destinasyonlardaki otelleri farklı amaçlarla tercih etmektedir. Örneğin, Rixos Downtown a tatile gelen bir müşteri bir yıl sonra Almatı ya iş amaçlı geldiği düşünüldüğünde Rixos u tercih etmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. İmaj, bir nesne ya da görüşün sembolik ve görsel temsilidir (Bal, 2014: 221). İmaj, çeşitli kanallar aracılığıyla elde edilen bilgi ve verilerin değerlendirilmesi sonucunda oluşmaktadır. Bu noktada bilgi ve veriler, içinde yaşanılan çevrenin özellikleri ve sahip olunan ön yargılar gibi, pek çok kanal aracılığıyla elde edilmektedir (Uzoğlu, 2001: 345). Turizm sektöründe her geçen gün, teknoloji ve rekabet artmaktadır. Bu nedenle kurumlar, iç ve dış hedef kitlesine kendisini daha iyi tanıtma ve bir imaj oluşturma çabası içindedirler (Bolat, 2006: 109). Çünkü kurumsal kimlik, bir şirketin kurumsal imajı için en önemli unsuru oluşturmaktadır (Abratt ve Mofokeng, 2001: 370). Rixos Otel Grubu, üründe marka standardizasyonu ve sürekliliğinin sağlanması için markanın imajı, gücü, kimliği ve tüketici tarafından konumlandırılmasına önem vermektedir. İnsanların hizmetle ilgili oluşturduğu standartlar, kişinin ruhsal durumuna ve kişisel özelliklerine bağlı olarak değişebilmekte; bu nedenle hizmetten memnun kalan bir müşteri daha sonra aynı hizmetten memnun kalmayabilmektedir (Akbaba, 2008: 45-46). Bu nedenle, Rixos Otel Grubu nun imaj çalışmaları, aynı anket üzerinden iki farklı zaman dilimlerinde ölçülmektedir. Buna göre anketin ilk uygulaması, hâlihazırda konaklayan müşteri üzerinde gerçekleştirilmektedir. İkincisi ise aynı müşteriye otelden ayrıldıktan sonra elektronik posta yoluyla uygulanmaktadır. Böyle bir yöntemin izlenmesindeki en önemli gerekçe müşterilerin yaşadıkları deneyime, üzerinden biraz zaman geçtikten sonra çok farklı bir şekilde yaklaşması olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda işletme tarafından yapılan elektronik posta anketlerinin geri dönüşlerinin % 80 lerin üzerinde olması çok iyi bir geri dönüş oranıdır. Başlı başına yalnızca bu oranın bile grubun imaj olarak iyi algılandığını göstermektedir Dış Kaynak Kullanımı Dış kaynak kullanımı (DKK) organizasyon dışındaki işletmeler ile ortaklaşa çalışarak maliyetleri düşürme, verimliliği artırma ve müşteri tatminini sağlama amacıyla yapılmaktadır (Gövdere, 2009: 53-68). Bundan dolayı otel işletmelerinde DKK en fazla ön büro, yiyecek-içecek, kat hizmetleri (house keeping), animasyon, güvenlik, teknik servis ve muhasebe bölümlerinden oluşan hizmetleri kapsamaktadır (Tetik ve Ören, 2007: 74-86). Türkiye de 2000 yılında 62 otel üzerinden yapılan bir araştırmaya göre tesislerin % 34 ünün çamaşırhane hizmetlerini dış kaynak kullanımıyla sağladığı görülmektedir (İsfendiyaroğlu, 2001: 94). Bununla birlikte, Tetik ve Ören in (2007: 81), 2006 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmada, 40 konaklama işletmesinin % 80 i çamaşırhane hizmetlerini dış kaynak kullanarak sağlamaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin son yıllarda en çok başvurduğu dış kaynak kullanımlarından birinin çamaşırların dışarıda yıkatılması olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de de çamaşır yıkama işletmelerinin sayısı ve oteller tarafından kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bunun en önemli nedeni, çamaşırhane hizmetlerinde maliyetlerin % 70 inin emek yoğun olmasından ve yeni oteller inşa edilirken çamaşırhane kurmak yerine o bölgedeki çamaşır yıkama tesislerinden yararlanarak bu hizmetleri gerçekleştirmeye çalışmaktan kaynaklanmaktadır (Kesgin, 2005: 47). Rixos Otel Zincirine ait otellerin tamamında kat hizmetleri departmanına bağlı bir çamaşırhane bulunmaktadır. Bununla birlikte örgüt kültürü ve marka uyumuna önem verildiği için grubun tüm otellerinde arıtmalı sular kullanılmaktadır. Bütün kazanlar aylık ve yıllık olarak kontrolden geçmektedir. Bu nedenle herhangi bir yanma ve sudan bir koku gelmesi söz konusu olmamaktadır. Bu şekilde müşteri şikâyetlerinin de önüne geçilmektedir. Rixos Grand Ankara ve Rixos Taksim İstanbul da alakart menüde yiyecek hizmeti sunulmaktadır. Bu oteller aynı zamanda yönetim sözleşmesiyle çalıştırıldığı için, Rixos kalitesinde yiyecek hizmeti sunmak için yeniden bir tasarım ve üretim alanı genişlemesine gidilememektedir. Bu nedenle personelin yemek hizmeti dış kaynak kullanarak sağlanmaktadır. 136

5 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Rixos Otel Grubunun tüm işletmelerinde animasyon gösterileri oldukça geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır ve tamamı ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu nedenle animasyon gösterileri haftanın iki günü grubun kendi personeli tarafından sunulmakla birlikte, haftanın beş günü dışarıdan dans, müzik, akrobasi, jimnastik, yarışmalar şeklinde bazı özel gösteriler satın alınmaktadır. Grup, personelin işyerine ulaşım hizmeti gibi teknik anlamda farklı bir uzmanlık alanı, aracın bakım ve onarımı gibi, gerektiren hizmetlerini dış kaynak kullanarak sağlamaktadır Personel Politikası Küreselleşme sürecinin ve teknolojik gelişmenin eş zamanlı olarak devreye girmesi, geleneksel rekabet stratejilerinin geçerliliğini aşındırmaktadır. Günümüzde rekabette üstünlük için verimlilik artışı sağlamak ve yenilik yapmak önemli ölçüde insan kaynaklarına yönelinmesini zorunlu kılmıştır (Aksu, 2000: ). Çünkü hizmeti satın alan müşteri ile hizmet sunan iş görenin iç içe, yüz yüze olduğu bir sektörde, iş tatmini düşük olan iş görenin müşterisine tatmin edici bir düzeyde hizmet sunması ve müşteri tatmini sağlaması zorlaşmaktadır (Akıncı, 2002: 1-25). Yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti sağlayan işletmelerin güçlü bir örgüt kültürüne de sahip olduğu görülmektedir. Güçlü bir örgüt kültüründe, örgüt üyeleri temel değerleri kabul eder, örgütün amacını bilir ve onun için çalışır. Zayıf örgüt kültüründe ise, ortak bakış açısının yokluğu, yöneticiler ve çalışanlar arasında kopukluklar, diyalog eksikliği, kuşku, düşmanlık hisleri ve gerilime dayalı bir sosyal iklim görülür (Doğan, 1997: 53-74). Müşterilerine kaliteli hizmet sunmak isteyen işletmelerin oda sayısına uygun personel istihdam etmesi gerekir. Rixos Otel Grubunun uygulamalarında, oda sayısı başına düşen personel sayısının 0,8-1 arasında değiştiği ve bazı otellerde bu oranın 1,5 e kadar yükseldiği görülmektedir ve grubun hizmet sunan on bine yakın çalışanı bulunmaktadır. Bu çalışanların beş bin kadarı gruba ait otellerde, geriye kalan kısmı da Rixos Villa 3 da hizmet sunmaktadır. On bin iş gören içinden beş bin çalışan gittiği bölgelere Rixos Otel Grubunun kültürünü, ürün ve hizmet kalitesi anlayışını taşımaktadır. Bu nedenle grup, personelin yaşam standartlarını geliştirmek için planlı bir şekilde ve sürekli olarak mesleki eğitim programı uygulamaktadır. Personel eğitimleri, merkez ofis eğitimleri (sertifikalı eğitimler) ve personelin istihdam edildiği otelden alması gereken eğitimler olmak üzere iki farklı şekilde ve yıllık olarak planlanmaktadır. Bu bağlamda sertifikalı eğitimlere ilişkin kararlar merkez ofis tarafından alınmaktadır. Personel eğitimleri dil, iletişim teknikleri, problem çözme teknikleri, müşteri ilişkileri eğitimi ve şikâyet eğitimlerinden oluşmaktadır Rixos Kalite Standartları Müşteri memnuniyeti, bir işletmenin ürün ya da hizmetleri kullanması sonucu müşterinin bu ürün ya da hizmetin değeri, niteliği ve özellikleri hakkındaki olumlu ya da olumsuz duygularının tamamını oluşturmaktadır (Altan ve Engin, 2004: ). Bu nedenle turizm endüstrisinde sunulan hizmetlerin yapısal özelliği olan üretim ve tüketim sürecinin birbirinden ayrılmaması göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktördür (Perçin ve Güzel, 2010: 111). Rixos Otel Grubunun kalite anlayışında ise yüksek standartlarını korumak ve sahip olduğu standartları sürekli iyileştirme ile otel işletmeciliğine inovatif fikirlerle bütünleştirmek vardır. Bu kapsamda Rixos u tercih eden herkesin bir gün yolunun Rixos Otel Grubundaki otellerden birine düşeceği anlayışı ve müşterilerin otelden % 100 memnun ayrılması grubun başlıca değerleri arasındadır. Grubun akredite olduğu ve uyguladığı kalite standartları, ISO gıda güvenliği, ISO çevre güvenliği ve ISO 9001 kalite yönetim standartlarıdır. Bu kalite standartlarıyla misafir memnuniyeti sağlanmaktadır. Rixos Dubrovnik (Hırvatistan), Rixos Konya ve Rixos Grand Ankara 2011 yılında ISO gıda güvenliği ödülüne layık görülmüştür. Söz konusu ödül denetimler sonucunda Antalya Gıda Güvenliği Eylem Kurulu'nun 29 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştiren toplantısında, Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerince layık görüldü Yenilik Uygulamaları Günümüz iş dünyasının karşılaştığı rekabetin türü ve şekli son derece karışıktır (Akay, 2012: 4-5). Hemen her alandaki ilerlemelerden dolayı rekabet gittikçe güçleşmektedir. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğinin oldukça fazla olması firmaları, rekabet yarışında fark yaratmak ve bir adım öne geçebilmek için yenilik ortaya koymaya yöneltmektedir (Başak vd., 2012: 9-12). Bu bağlamda otel işletmelerinin rekabet üstünlüğü sağlamaları ve bunu devam ettirebilmeleri rekabet gücü unsurlarını, hizmet kalitesi, maliyet ve bilgi-teknolojilerini ellerinde bulundurmalarına bağlıdır (Akgündüz, 2007: 1-2). Bu nedenle otel işletmeleri son yılarda hemen hemen tüm sektörde önemli bir akım haline gelen inovatif davranışlara yönelmektedir (Durna ve Babür, 2011: 73). Örneğin, aydınlatma tasarımı, otelin görünümünü güçlendirdiği için mimaride son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bir otel binasındaki aydınlatma düzeni görsel konfor koşulları ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra, müşterileri yönlendirmek ve mekânlardaki belirli detayları vurgulayarak, değişik işlevlere cevap verebilmek amacıyla tasarlanmaktadır (Şahin, 2006: 15). Grubun odalarında yenilikçiliğe ve kaliteye çok önem verdiği ifade edilebilir. Bununla birlikte markanın çocuklu aile konsepti, pazarlama çalışmalarıyla da güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Bilindiği gibi otellerin en önemli ek gelir kalemlerinden biri haline gelen SPA lar en yüksek yatırımları ve bu alandaki yenilikleri takip etmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle Rixos Otel Grubu nun kendi özel markası olan Rixos Royal Spa merkezlerinde güzellik merkezi, masaj salonu, fitness merkezi, Türk Hamamı, Sauna ve Thalasso Spa hizmetleri verilmektedir. 3 Rixos Villa, grubun farklı tiplerde sunduğu konaklama hizmetidir. 137

6 KURAR-DURNA-İNAL 2.6. Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) Müşteri ilişkilerinin temel mekanizması, müşterilerin nasıl farklılıklar gösterdiğini anlamayı ve her bir müşteriye bu farklılıklar çerçevesinde işletmenin nasıl davranması gerektiği konusunda bir strateji oluşturmasını içermektedir. Müşterilerin işletme ile iş yapması için işi onların istediği gibi yapması gerekmektedir. Bu da müşterilere önem vererek, onları daha yakından tanıyarak, edinilen bilgiler üzerine stratejiler kurarak ve tüm müşterileri işletme sürecinin bir parçası haline getirerek sağlanabilir (Aktepe, 2009: 1-5). Bu bağlamda müşteri ilişkileri yönetimi, örgüt içerisinde, stratejik, analitik, işlevsel ve işbirlikçi olarak uygulanmaktadır. Strateji geliştirme ve değer yaratmayla ilgili bir düzey olan bu yöntemle işletmeler, müşteri amaçlarını tanımlayarak karlılığını belirler (Timur, 2013: 22). İnternet ve yeni haberleşme teknolojilerinin gelişmesiyle, müşteriler artık bilgiye daha çabuk ulaşabilmekte ve sürekli daha iyisini ve kendilerine daha uygun olanı tercih edebilmektedir. Bu nedenle kurumların müşterileriyle öğrenmeye dayalı ilişkiler kurabilmesi için en önemli teknoloji unsurlarını veri tabanlı pazarlama ve e-ticaret oluşturmaktadır (Aktepe vd., 2009: 26). Grubun uygulamalarına bakıldığında, özellikle şehir otellerinde ev konforu ve ofis teknolojileri bir arada sunulmaktadır. Bu kapsamda müşteri ilişkilerinin gruba katkısı, müşterilerin otele giriş yapmadan önce, daha önceki bilgilerden isteklerinin bilinmesi ve bu kişiye özel hizmetleri sunma imkânını vermesidir. Bundan dolayı şehir otellerinde konaklayan işadamı müşterilere, ihtiyaç halinde haberleşme araçları, ofis gereçleri ve sekreterlik hizmetlerinin sunulduğu kullanıma açık büro hizmetleri (business center) verilmektedir. Aynı zamanda bu hizmetler müşterilerin tercihlerine göre oda servisi olarak da sunulmaktadır. Rixos Hotel Premium Belek'in, villalarında Butler hizmetini en üst kaliteye çıkarmak amacıyla The International Institude of Modern Butlers tarafından bir ay süren teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimle, konuklar tatilin tüm zaman alıcı detaylarından kurtarılmaktadır. Bu bağlamda, konukların hangi çiçeklerden hoşlandığından hangi saatte hangi ayakkabısını hazır görmek istediğine, hangi ülke mutfağının yemeklerinden hoşlandığından, küvetteki suyun sıcaklığını kaç derece istediğine kadar tüm detayların personel tarafından düşünüldüğü bir uygulama olan Butlers hizmeti sunulmaktadır. 3. Araştırmanın Yöntemi Nitel araştırmalarda her zaman ilgili evreni temsil edecek düzeyde örneklem belirlemek mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda nitel araştırmacıların çalıştığı örneklem, nicel araştırma örneklemine oranla daha küçük (Miles ve Huberman, 1994: 27) olduğu için bulguların genellenmesi güç olmaktadır (Fraenkel ve Wallen, 2006: 432; Yin, 2011: 66). Bu nedenle nitel araştırmalarda örneklem seçiminde nicelik temsilinden ve örneklemin temsil gücüne bakılmasından daha çok, örneğin araştırma konusuyla ilgisine bakılır. Başka bir deyişle, amaç, seçilen örneklemin daha geniş bir örneklemi temsil etmesi değil, kasıtlı olarak seçilen örneklemde konu hakkında daha fazla bilgi toplanabilmesidir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013: 208). Bu nedenle alan uzmanlarının belirlediği (amaçlı/kasıtlı) örneklemler tercih edilmektedir (Frankel ve Wallen, 2006: 431). Bu çalışmanın evrenini, son yıllarda uluslararasılaşma eğiliminde olan Türk zincir otellerinden Dedeman (4 otel), Joy (2 otel), The Marmara (1 otel), Divan (3 otel), Kaya (2 otel), Merit (3 otel), Pine Bay (1 otel) ve Rixos Otel Grubu (29 otel) olmak üzere 8 uluslararası otel işletmesi oluşturmaktadır. Bu otel gruplarının uluslararası çok az sayıda oteli bulunurken, dünyanın 29 farklı bölgesinde (on bir ülke) hizmet sunan Rixos Otel Grubu, uluslararasılaşma çabasında olan en büyük yerli otel zincirini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın örneklemi, 2000 yılında faaliyete başlayan Rixos Otel Grubu olarak belirlenmiştir. Rixos Otel Grubu nun büyüme stratejisi ve uluslararasılaşmada uyguladığı temel yetenekler, nitel araştırma desenlerinden birisi olan örnek olay (case study) çalışması esas alınarak ortaya konulmaktadır. Literatürde yapılan incelemede özellikle açık olmayan olay, vaka ya da gelişmelerin konu edildiği ve gerçek hayat içerisinde yer alan güncel oluşumları inceleyen bir araştırma olarak tanımlanan (Bilim, 2007: 193; Kohlbacher, 2006: 5) örnek olay (durum) ya da vaka analizi (case study) esas alınmıştır. Bunun en önemli nedeni araştırmadan, derinlemesine ve ayrıntılı bilgi alınmak istenmesidir. Bu yönüyle çalışmanın örnekleminin evreni temsil ettiği söylenebilir. Briggs e (1986: 1-2) göre, görüşme (mülakat) formları, sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama aracıdır. Görüşme formları, nitel araştırmalarda katılımcıların hangi görüşleri daha fazla vurguladıklarını ortaya çıkarmaktadır (Roberts ve Priest, 2006: 43). Bu nedenle yarı yapılandırılmış görüşme formu soruları, literatür taraması yapılarak (Met ve Erdem, 2011; Öncer, 2012; Gövdere, 2009; Tetik ve Ören, 2007; Kesgin, 2005; Altan ve Engin, 2004; Akıncı, 2002; Doğan, 1997; Timur, 2013; Aktepe vd., 2009; Şahin, 2006) ve iki alan uzmanı tarafından kontrol edilerek oluşturulmuştur. Bu genel amaç çerçevesinde, grubun tüm dünyadaki misafir ilişkileri yöneticisi Berfu Tekbaş a aşağıdaki sorular yöneltilmiştir: Rixos Otel Grubu nun Uluslararasılaşma Stratejisine İlişkin olarak: S.1 - Müşteri beklentilerini yönetme, S.2 - Hizmet kalitesi standartlarının belirleyicileri ve S.3 - Rixos yenilik uygulamaları nasıl anlaşılmalıdır? 138

7 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Görüşme sırasında veri kaybını önlemek amacıyla katılımcıdan izin alınarak görüşme, ilk olarak dijital ortama, daha sonra da belge (doküman) olarak Nvivo 8 bilgisayar destekli nitel veri analiz programına aktarılmıştır. Kuş a (2009: 14) ve Roberts ve Priest e (2006: 43) göre, Nvivo gibi bilgisayarlı veri analiz programları kullanılarak araştırmanın güvenirliliği arttırılabilir. Bu nedenle, elde edilen verilerin analizinde, Nvivo 8 nitel veri analiz programından yararlanılmıştır. Word belgeleri, Nvivo programına aktarılmadan önce, güvenirliliği arttırmada en etkili yöntem olan üye kontrolü (member checking) (Büyüköztürk vd., 2011: ; Yeşilyurt ve Semerci; 2011: 6) yapılmıştır. Farklı bir ifadeyle dijital ortamdan, Word dosyasına aktarılan kayıtların doğruluğu katılımcıya teyit ettirilmiştir. Lincoln ve Guba (1985 den aktaran Cohen ve Crabtree, 2006, 17 Ocak 2015 te erişildi) nitel araştırmaların geçerlilik ve güvenirliği için doğruluk (trustworthy) terimini kullanmışlar. Doğruluğun da inanılırlık, aktarılabilirlik, dayanıklılık ve teyit edilebilirlik olarak dört ölçüt çerçevesinde sağlanabileceğini söylemişlerdir (Glaser, 2004: Ocak 2015 te erişildi; Fraenkel ve Wallen, 2006: 162). İnanılırlık, ses kaydı, video çekimi ve el yazısı mektuplar gibi uygun kanıtları referans gösterme ve araştırma yapılan gruptaki kişilerin görüşlerini alarak yazılanları onlara kontrol ettirmeyle sağlanır. Dayanıklılık, araştırmayı kanıtlarla destekleme ve istenildiğinde bunları gösterebilme ölçütüdür. Aktarılabilirlik, bulgular ve sonuçların benzer düzlemlere, durumlara, ana kütlelere veya olaylara genellenebilmesidir. Nitel araştırmalarda sadece analitik genellemelerin yapılması söz konusudur (Yin, 2011: 101). Trochim e göre ( Ocak 2015 te erişildi), aktarılabilirlik, genellenebilirlik değildir. Teyit edilebilirlik, bağımsız bir kişinin yapacağı bütün eleştiri ve sorulara kanıtlarla cevap verilebilmesidir (Şencan, 2005: ). Veriler birinci araştırmacı tarafından iki kez kodlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, üç ana kategoride ve 67 temada toplanmıştır. İki kodlama arasında yaklaşık 12 aylık bir süre olup, güvenilirlik katsayısı Görüş birliği / (Görüş birliği + Görüş ayrılığı) formülü ile 0.89 olarak belirlenmiştir. Miles ve Huberman a (1994: 64) göre, kodlamalara ilişkin güvenilirlik dereceleri yüksektir. 4. Araştırmanın Bulguları Nitel araştırmalarda analiz hem veri toplama sürecinde hem de veri toplama bittikten sonra yapılabilir. Bu tür araştırmalarda analiz yapılma nedeni, şablonları, düşünceleri, açıklamaları ve anlamları keşfetmektir. Nitel veri analizinin, verilerin düzenlenmesi, verilerin özetlenmesi ve verilerin yorumlanması olmak üzere üç temel aşaması vardır (Büyüköztürk ve diğ., 2011: 262). Verilerin düzenlenmesi, konu hakkında kategoriler ve temalar belirleyebilmek için verilerin çalışılabilir küçük parçalara ayrılmasıdır. Bu kodlar verileri düzenlerken ilişkileri ve sosyal yapıları tamamlamak için kullanılır. Bu nedenle elde edilen kodların bir kısmı temel kodlar bir kısmı da temel kodlara bağlı alt düzey kodlar olarak ele alınabilir. Verilerin düzenlenmesi, elde edilen verilerin kategorilere göre kümelere ayrılmasıdır. Verilerin yorumlanması aşamasında ise araştırmacıların ne bulduklarını ve bunların ne anlama geldiği, tüm ayrıntılarıyla belirtilir (Büyüköztürk ve diğ., 2011: 263) Rixos Otel Grubuna İlişkin Veriler Rixos İş Geliştirme Departmanı nın faaliyetleri ile zincire yeni halkalar eklemek için çalışmalar sürdürülmektedir. Rixos Otel Grubuna ait özellikler aşağıdaki Tablo 1 de gösterilmektedir. Tablo 1. Rixos Otel Grubu Özellik Tablosu Rixos Otel Grubu Açılış Yılı Oda Sayısı Yatak Kapasitesi Aldığı Ödül Ödülü Veren 1: Rixos Labada Çamyuva, Antalya, Türkiye Mavi Bayrak TÇEV 2: Rixos Beldibi Antalya, Türkiye Best Hotel Zoover 3: Rixos Bomonty İstanbul, Türkiye Chefs and F&B Team Gastronomy Festival 4: Rixos Premium Tekirova, Antalya, Türkiye Certificate of Excellence Tripadvisor 5: Rixos Premium Bodrum, Muğla, Türkiye Aegean's Best Resort Poyd - Gm Magazine 6: Rixos Konya, Türkiye En İyi Yapı ISO : Rixos Premium Belek, Antalya, Türkiye All Inclusive Segment Tripadvisor 8: Rixos President Astana, Kazakistan Certificate of Excellence Tripadvisor 9: Rixos Prykarpattya, Truskavets, Ukrayna Medical hotel of the year Hospitality Awards : Rixos Libertas Duprovnik, Hırvatistan Certificate of Excellence Tripadvisor 11: Rixos Almaty, Kazakistan Leading Business Hotel World Travel Awards 12: Rixos Grand Ankara, Türkiye En İyi Yapı ISO

8 KURAR-DURNA-İNAL 13: Rixos Sungate, Antalya, Türkiye Best Congress Hotel Ekonomist&Capital 14: Rixos Al Nasr Tripoli, Libya Özel Hizmet Rixos Otel Grubu 15: Rixos Lares Lara Antalya, Türkiye Best New Partner 2011 Expedia 16: Rixos Downtown Antalya, Türkiye En İyi Beş Yıldız TUI 17: Rixos Taksim, İstanbul, Türkiye Best Tourism Investment Ekonomist&Capital 18: Rixos Bab El Bahr Dubai, BAE The Best Hotels Chain Quality Management 19: Rixos Marina West, Bahreyn AB Quality Awards AB Quality Awards 20: Rixos Pera İstanbul, Türkiye American Academy of Hospitality Sciences Corporate 21: Rixos Sharm El Sheikh, Mısır Superbrands Superbrands 22: Rixos The Palm, Dubai, BAE World's Best Resort Hotels World Travel Awards (WTA) 23: Rixos Fluela Davos, İsviçre World's Best New Ski Hotels Dünya Kayak Ödülleri 24: Rixos Lake Borovoe, Kazakistan Best growing Business of Europe Avrupa İş Ödülleri 25: Rixos Alamein, Mısır Mükemmellik Ödülü Turizm Günü : Rixos Borjomi, Gürcistan Respect to Human Award Kariyer.net 27: Rixos Eskişehir, Türkiye Enerji ve Çevre Dostu Tasarım LEED Gold Sertifikası 28: Rixos Krasnaya Polyana Sochi, Rusya Best growing Business of Europe Avrupa İş Ödülleri 29: Rixos Premium Göcek, Antalya, Türkiye The Best Hotels Chain Quality Management Toplam Tablo 1. de görüldüğü gibi Rixos Otel Grubu, 18 resort otel, dokuz şehir oteli ve iki konut (rezidans) otel ile on bir ülkede toplam 9631 oda ve yatak kapasitesiyle misafirlerini ağırlamaktadır. Grubun, Türkiye de 15, Kazakistan da üç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nde iki, Mısır da iki, Bahreyn, Azerbaycan, Gürcistan, İsviçre, Hırvatistan, Ukrayna ve Libya da birer tane olmak üzere toplam 29 oteli bulunmaktadır. Rixos Otel Grubundaki her otelin kendine özgü bir kimliği ve karakteri bulunmaktadır. Bu nedenle misafirler her otelde farklı deneyimler yaşamaktadır. Örneğin, Rixos Premium Belek, Türkiye nin İlk Grand Butik Oteli, unvanına sahiptir. Grubun yurt dışındaki ilk oteli olan Rixos President Astana, Kazakistan ın Başkenti Astana da 2005 yılında 184 oda ve 336 yatak kapasitesiyle hizmete sunulmuştur ve aynı yıl Shanghai zirvesine ev sahipliği yapmıştır. Bununla birlikte Rixos Prykarpattya da (Ukrayna) Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır Müşteri Beklentilerini Yönetme Otel işletmelerinde finansal göstergelerin yanında ürün/hizmet kalitesi, müşteri ve çalışan memnuniyeti ve yeni ürün/hizmet geliştirme gibi finansal olmayan göstergelere de ihtiyaç duyulmaktadır (Erdem ve diğ., 2011: 80-81). Bu bağlamda Rixos Otel Grubunun, müşteri beklentilerini yönetmeye ilişkin katılımcı görüşleri şunlardır: Doğru marka konumlandırmasını ve imajının sürekliliğini sağlayan işletmelerin rakiplerinden öne geçtikleri görülmektedir. Başka bir ifadeyle, tüketicinin algısında markayı ne kadar doğru ve belirgin konumlandırırsanız öncesinde tüketicinin şüphelerini o kadar çok gidermiş olursunuz. Endüstrinin dünyadaki uygulamalarına bakıldığında ise otel işletmelerinin tanıtım turları düzenleyerek kendi işletmeleri hakkında daha kapsamlı bilgi sunma yöntemine başvurdukları görülmektedir. Rixos uygulamalarında ise daha çok markanın gücünün öne çıkartılmaya yönelik çalışmaların olduğu görülmektedir. Üründe marka standardizasyonu ve bunun sürekliliğinin sağlanması, Rixos için çok önemli bir unsur. Bununla birlikte markanın imajı, gücü, kimliği ve tüketici tarafından konumlandırılmasına da önem verilmektedir. Rixos olarak iki farklı anket grubuyla memnuniyet ölçmekteyiz. Bu anketlerin soruları arasında herhangi bir farklılık yoktur. Anketlerin misafir memnuniyeti tüm grup için % 85 in altına düşmüyor. Otel işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmanın en önemli yolu, istihdam edilen personelin memnuniyetinin sağlanmasıdır. Günümüzün işletme anlayışına bakıldığında, piramitin en tepesinde misafirler olmak üzere, personel, departman müdürleri ve genel müdür şeklinde aşağıya doğru inen (ters piramit) bir yapı görülmektedir. Dolayısıyla personelimiz, işletmeler için çok önemli olan sinyallerin alındığı misafire küçük dokunma noktalarını (touch point) oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın Türk kültürünü alması bizim için çok kıymetlidir. Bununla birlikte yiyecek içecek alanında dünya mutfaklarını da kullandığımız için mişlen (michelin) yıldızlı aşçılar da istihdam edilmektedir. Yılda bir defa insan kaynakları fuarı da yapılmaktadır. Ayrıca personelin iş akdinin askıda kalması gibi bir durumla çok fazla karşılaşmıyoruz. Çünkü, var olan personelimizi yoğunluğa göre düğün gecelerinde, gala gecelerinde, kongre ve toplantı organizasyonlarında istihdam ediyoruz. Bu durum grubun personel ayağını güçlendirmektedir

9 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) Ayrıca grup olarak personelin motivasyonuna da son derece önem verilmektedir. Bu kapsamda yılda iki kez düzenlenen personel gecelerinde çekilişle maddi değeri yüksek olan hediyeler verilmektedir. Örneğin geçtiğimiz yıl personelin birine çekilişle 2+1 daire, başka bir personele belli standartlarda araba, birçok personele çeyrek altın veya farklı Rixos larda konaklama imkânı verildi. Bununla birlikte babalara doğum izinleri, yeni evlenen çiftlere balayı ödülü verilmesi veya maddi durumuna bakılarak para desteği sağlama gibi uygulamalada geliştirilmektedir. Turizm işletmeleri emek yoğun bir endüstride hizmet verdiği için personel sayısının hizmetin kolay, sağlıklı ve kaliteli olmasında önemli bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle misafirlerine kaliteli hizmet sunmak isteyen işletmelerin oda sayısına uygun personel istihdam etmesi gerekir. Rixos otel grubunun uygulamalarında, oda sayısı başına düşen personel sayısının 0,8-1 arasında değiştiği ve bazı otellerde bu oranın 1,5 e kadar yükseldiği görülmektedir. Şekil 3 te bu cümlelerin (katılımcı görüşü) NVİVO 8 ile analizine yer verilmektedir. Şekil 3: Müşteri Beklentilerini Yönetme Modeli Şekil 3 te görüldüğü gibi müşteri beklentileri, markanın kimliğini öne çıkarma, markanın tüketici açısından imajı, tüketici konumlandırması, markanın gücünü arttırma, marka standardizasyonu, maliyet avantajı, personel hizmetleri ve müşteri memnuniyetini sağlayarak ürünün tüketici açısından konumlandırılması sağlanmaktadır. Ayrıca müşteri memnuniyeti, aynı anketler kullanılarak, iki farklı şekilde ölçülmektedir. Personel hizmetlerine ilişkin uygulamalara bakıldığında, iş akdi, personelin sosyal hakları, sadakat bağları, personel motivasyonu, insan kaynakları fuarı ve istihdam edilen personel sayısına önem verilmektedir Hizmet Kalitesi Standartlarının Belirleyicileri Teknoloji, müşteri hizmet kalitesini yükseltmek, hizmet hızını arttırmak ve müşteri isteklerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir araçtır (Çoban ve diğ., 2011: 1109, Çubukçu, 2010: 44). Bu nedenle de hizmet kalitesi ile teknolojik gelişmeler arasında yakın bir ilişki vardır. Konaklama şirketleri ise rekabet üstünlüğü sağlamak için teknoloji yoluyla verimliliği arttırmaya ve müşteri hizmetlerini çoğaltmaya önem vermelidirler (Met ve Erdem, 2006: 69). Bu bağlamda Rixos Otel Grubunun, müşteri beklentilerini yönetmeye ilişkin katılımcı görüşleri şunlardır: Rixos grup olarak hizmet sektöründe kalitenin kontrol noktası tüketici olarak algılanmaktadır. Hizmet işletmelerinde müşterinin sipariş ettiği mal ve hizmetin en kısa sürede yerine getirilmesi, rakiplere karşı üstünlük sağlanması açısından önemli bir unsur olarak görülmektedir. Rixos otel grubunun uluslararası alanda bünyesindeki birçok işletmeyle faaliyet gösteren yerli bir otel zinciri olması ulusal ve uluslararası kalite standartlarına akredite olmasını gerektirmektedir Tüm dünyadaki Rixos otellerinin akredite olduğu ve uyguladığı kalite standartları, ISO gıda güvenliği, ISO çevre güvenliği ve ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeyi teşkil eden standartlardır. Rixos un bütün sahilleri Mavi bayraklıdır. Mavi Bayrak (Blue Flag) ödülü tüm dünyada geçerliği olan temiz sahil, sahil çevresi ve deniz suyuna sahip olan işletmelere verilmektedir. Personele verilen eğitimlerin başında, misafir ilişki eğitimi, misafir dinleme eğitimi, iletişim eğitimleri, doğru iletişim kurma teknikleri, doğru dinleme ve doğru cevap verme teknikleri eğitimi gelmektedir Misafir şikâyetleri iki farklı şekilde müşteri ilişkilerine yansımaktadır. Birincisi misafirlerden konaklama sırasında gelen ve mümkün olduğunca otelde giderilmeye çalışılan şikâyetlerdir ki grup olarak en iyi yolun bu olduğuna inanılır. Çünkü misafirin geri kalan tatilinden memnun olarak ayrılması sağlandığı takdirde, konakladığı oteli tekrar tercih etme olasılığı artacaktır. İkincisi misafirin tatilini tamamlamasıyla birlikte merkez ofise gelen şikâyetler. Bu tür şikâyetlerle ilgili yorumun sağlıklı, doğru ve tutarlı olup olmadığına bakmak ve problemin çözülmesine katkı sağlaması amacıyla şikâyet ilk 141

10 KURAR-DURNA-İNAL olarak ilgili otelle paylaşılır. İlgili otelden şikâyete yönelik cevap alındıktan sonra misafiri Rixos kalitesinde memnun etme çalışmaları yapılır. Personele dil eğitimi verilerek yabancı dil bariyerinin aşılmasına yardımcı olunması misafirin problemlerini çözme adına önemli bir unsur olarak görülmektedir. Çünkü ancak aynı dili konuşan insanlar birbirlerini daha iyi anlayabilir. Aynı zamanda yapılan bütün eğitimler sertifikalandırılır. Bu onların bonservislerinde işlerine yarar. Bu eğitimler on iki ay boyunca devam eder. Ayrıca, dışarıdan alınan eğitimler daha çok sertifikalı eğitimlerdir. Şekil 4 de bu cümlelerin (katılımcı görüşü) NVİVO 8 ile analizine yer verilmektedir. Şekil 4: Hizmet Kalitesi Standartlarının Belirleyicileri Modeli Şekil 4 de görüldüğü gibi hizmet kalitesi standartlarının belirleyicileri kontrol noktaları, mavi bayrak, şikâyetler, ISO Gıda güvenliği, ISO Çevre güvenliği ve ISO 9001 Kalite yönetim sistemi standartları, akreditasyon, personel eğitimi ve planlamadan oluşmaktadır. Grubun personel eğitimleri, merkez ofis eğitimleri ve otelin kendi eğitimleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Otelin kendi eğitimleri, kimyasal eğitimleri, yangın eğitimleri, ilk yardım ve iletişim teknikleri eğitimlerinden oluşmaktadır. Buna göre iletişim teknikleri eğitimi, dil (lisan) eğitimi, şikâyet yönetimi, misafir dinleme, misafir kontak ve iletişim kurma eğitimlerinden oluşmaktadır Rixos Yenilik (İnovasyon) Uygulamaları İnovasyon günümüz ekonomik koşullarında küresel eğilimleri takip eden ve yerelden kopmayan bir anlayış kazandırmaktadır. Bu nedenle inovasyonu tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getiren işletmeler rekabet edebilecektir (Bilir, 2010: 5). İnovasyon pazarlama kanallarının iş modellerine (Özen ve Bingöl, 2007: 403), ürünler (Villa ve diğ., 2012: 76), hizmetler ve süreçlere (Turanlı ve Sarıdoğan, 2010: 22). 22) yönelik olabilir. Otel işletmelerinin uygulamalarında daha çok kalite yönetimi ve operasyon bölümlerinin yönetimi tercih edilmektedir. Bunları sırasıyla satın alma, insan kaynakları, organizasyonun yapısı ve çevresel etkiler takip etmektedir. Tatil ve şehir otelleri yönetimlerini inovasyon geliştirme üzerine kurduğu için satışlarda ve hizmet kalitesinde artışlar göstermektedir (Villa vd., 2011: 81). Rixos Otel Grubu geliştirdiği tatil sanatı içerisinde kusursuzluğu barındırmaktadır ve misafirleri için bütün bir yılın en özel anları olan tatil günlerini beklentilerinden daha yüksek geçmesi yönünde hizmetler sunmaktadır. Rixos Otel Grubunun benimsediği yenilik uygulamalarına ilişkin katılımcı görüşleri şunlardır: Rixos la birlikte var olan Lara marka şampuanımız var. Kullanan misafirlerimiz şampuanı mutlaka tekrar sorarlar hangi marka şampuan olduğunu. Yurt dışından konaklamaya gelen kişi şampuanını çok fazla getirmiyor. Onun burada rahat etmesi çok önemli. Otellerimizin bütün suları arıtmalı. Çamaşırhanede aynı şekilde sular arıtmalı. Bütün kazanlarımız aylık ve yıllık olarak kontrolden geçer..otel odalarının bazıları laminant parke kaplama bazıları da buklet halı kaplama şeklindedir. Kullanılan oda bukletleri bir o kadar kalitelidir. VIP 1, 2, 3,4setuplarımız da özel Bvlgari buklet seti sunmaktadır Yöneticilerin tamamında Rixos tarafından verilen ve faturası yine Rixos tarafından ödenen cep telefonları var. Bu satın almaların en önemli nedeni personelin hizmet değerinin yükseltilmesidir. Böylece yönetici personelle çok hızlı bir şekilde iletişim kurulmakta ve müşteri sorunlarına çok hızlı bir şekilde cevap verilmektedir. Bununla birlikte yöneticilerin uzantısı Rixos olan elektronik posta adresleri mevcut Özellikle şehir otellerine gelen iş adamı misafirlere ihtiyaç halinde haberleşme araçları, ofis gereçleri ve sekreterlik hizmetlerinin sunulduğu kullanıma açık büro hizmetleri (business center) verilmektedir. Müşteri İlişkileri Yönetimine önem 142

11 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 7/1 (2015) verilmektedir. Grup olarak MİY i hem hizmet hem de ürün olarak satın aldık. Örneğin Rixos Astana Kazakistan da konaklayan misafirlerin giriş-çıkış işlemi arasındaki tüm bilgileri (şikâyetlerde dâhil) basit bir internet ortamında bir link üzerinden sisteme bağlanarak görmek mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda markanın en çok yatırım yaptığı taraf çocuklu aile konsepti olduğu söylenebilir. Rixos grup olarak sadece personel ulaşım/taşımacılık hizmeti dışarıdan satın alınmaktadır. Bununla birlikte animasyon gösterileri de grubun kendi personeli tarafından sunulmaktadır. Dışarıdan 1-2 gösteri satın alındığı olmaktadır. Bunlar yıllık olarak yapılan sözleşmelerle satın alınan gösterilerdir. Bunun dışında İstanbul ve Ankara da personelin yemek hizmeti dışarıdan satın alınmaktadır. Burada oteller her şey dâhil sistemiyle çalışmadıkları için sadece misafir yemekleri otelde üretilmektedir Rixos grubu birçok destinasyonda hizmet sunan uluslararası yerli bir otel zinciri olmasından dolayı, on iki ay turizm uygulayan bir işletme değerine yükseldiği görülmektedir. Bu bakımdan Rixos Gruplara ait otellerde düşük sezon olmuyor denebilir. Hâlihazırda çok yakın zamanda beş tane oteli daha bünyesine katmış olması grubun daha da büyüyeceğini göstermektedir Dubai ve Mısır örneğine bakıldığında turizm sezonu Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları yüksek sezon olarak ifade edilirken aynı dönemde Türkiye deki turizm sezonunun düşük geçtiği görülmektedir. Rixos un büyüyen bir grup olması ve farklı destinasyonlarda hizmet vermesi, personel istihdamı konusunda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu bakımdan düşük sezon olarak ifade edilen dönemlerde, personelimizin bir kısmını sezonun yoğun olduğu ülkelere transfer edebiliyoruz... Başarılı personelimizin bazen yerini değiştirerek grubun farklı bir otelinin de imajını güçlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin, Tekirova Rixos ta çalışan bir arkadaşımızı, Rixos Premium Belek e yönlendirerek oranında imajının güçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Işık kalitesi insanın gözünü yormayacak şekilde ampuller, istenilen ayara getirilebiliyor. Otellerde üç çeşit okuma lambası var. Bir tanesi abajur olarak etajer yanınızda dururken, bir tanesi ayak tarafından yanınıza gelir, istediğiniz lamba tipini seçebilirsiniz. Oda aydınlatmaları insanın içini karatmayacak şekildedir. Işık tavandan alçıpanın içinden odaya süzüldüğü için direk olarak size hitap etmez. İmajınızın güçlenmesi yatırımlarınızın değerinin artmasını sağlamaktadır Bunun yanında mutlu misafir kesiminiz artıyor ve grup olarak daha çok yayılmak istiyorsunuz. Rixos olarak yatırım yapılan her ülkenin ölçütlerinin yerine getirilmesi, temel değerlerimiz arasındadır. Bu bir tür satış tutundurma tekniğidir ve süreklilik arz etmesi önemlidir. Rixos un kendi özel markası olan Rixos Royal Spa merkezlerinde güzellik merkezi, masaj salonu, fitness merkezi, Türk Hamamı, Sauna ve Thalasso Spa hizmetleri verilmektedir. SPA nın görüntü kalitesine son zamanlarda çok önemli yatırımlar yapılmaktadır. Buralardaki konforun inanılmaz olduğu söylenebilir. Burada görevli tedavi uzmanı (terapistler), güzellik uzmanları, masörler işin uzmanı sertifikalı çalışanlardır. Diyelim ki personel bugün Rixos Premium Belek te çalışıyor, sonraki yıllarda Dubai Rixos ta çalışmaya başladığında misafirle karşılaşıldığında her iki tarafta çok memnun kalıyor. Bununla birlikte sadakat programına geçme planlamaları var, ancak müşteri sadakatinin sadakat kartlarıyla yaratılacağına inanmıyoruz Grup olarak ürünü sattıktan sonra müşteriye sunulan hizmetin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Misafirlerimizin odasını her zaman aynı kat görevlisi temizler. Eğer kat görevlisi misafirin bir sonraki konaklamasında çalışıyorsa bu 2-3 yıl sonrada olsa yine o misafirin odasını o kat görevlisi temizlemeye girer Odalarda kullanılan kimyasallarda, koku olarak insanları rahatsız etmeyecek şekildedir. Misafirimizin kokuya alerjisi varsa odasında şartlandırıcı dahi kullanılmaz. Çiçek vb. odada bulundurulmaz. Rixos Grup, odalarında sprey yerine şartlandırıcı kullanmaktadır. Bununla birlikte, Rixos Otel Grubuna ait herhangi bir otele girdiğinizde marka algısı için koku alırsınız Rixos Otel Grubunun oda kondisyonları farklı tiplerde düzenlenmektedir. Örneğin Rixos Pera Otel e geldiğinizde veya odaya girdiğinizde adeta size farklı bir dünyada olduğunuz hissini verir. Burada yatak konforunu çok önemli görüyoruz. Ayrıca, banyolar çok konforludur. Suit oda ve villa konseptlerinde küvetler kullanılırken diğer taraflarda duşa kabin mantığı kullanılmaktadır. Duşa kabinler inanılmaz geniş ve su kalitesi ve su ayarı yerindedir ve hatta müzik yayını yapılanlar var Türk turizm sektörü mevsimsel olarak bakıldığında Avrupalı turistler özellikle kış mevsiminde kongre ve toplantı amaçlı Antalya da bulunurken, yaz döneminde Rus ve Rus dilini konuşan ülkelerden gelen turistlerin konaklamasında bir yoğunluk olduğu görülmektedir. Rixos ta ise mevsimsel bir uygulamadan daha çok gruba ait otellerin farklı konseptlerde tasarlanması bir avantajı sağlamaktadır Özellikle Antalya nın Lara bölgesinde hizmet veren Rixos Lares, hem milli takımlardan hem de yurt dışı takımlarından oldukça rağbet görmektedir. Antalya Belek turizm bölgesinde faaliyet gösteren, Rixos Premium Belek Otelinin kendine özgü bir golf sahası olmamasına rağmen otelde golfle ilgili transfer ve golfe ilişkin özelliklerin sergilenmesi tercih edilirliğini arttırmaktadır. Antalya merkezde faaliyet gösteren Rixos Sungate ve Rixos Downtown Otellerine bakıldığında, 143

12 KURAR-DURNA-İNAL daha çok kongre ve toplantı ağırlıklı tercih edildikleri görülmektedir Rixos Sungate Otelde iki ayrı plaj bulunmaktadır. Bunlar çocuk ve yetişkin plajlarıdır. Çocuk plajında, çocuk şezlongları, çocuk şemsiyeleri, çocuklar için özel güneşlikler, çocuklar için kumdan yapılmış masalar ve kumdan yapılmış oturma yerleri vardır. Bununla birlikte çocuklar için özel büfeler hazırlanır. Çocuk büyük büfesinden değil çocuk büfesinde yararlanır Tatil için Rixos u tercih eden misafirlerimizin hepsinin otelinden %100 memnun ayrılması başlıca değerlerimiz arasındadır. Bu bakımdan yiyecek içecek konseptini iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda yiyecek-içecek büfelerinin daha albenili olması yönünde ve misafirlerin zevkleriyle uyumlu tasarım çalışmaları yürütülmektedir Yapılan CRM sonuçlarına göre müşterilerin mutfak kültürüne uygun konsept sağlamaya çalışılmaktadır. Örneğin Dubai Rixos ta Türk yemekleri sunulabilmektedir. Bazen peynir çeşitlerimizi soran oluyor. Çünkü Rixos grup otellerinin büfelerinde minimum 8-10 peynir çeşidi ikram edilir Seyahate çocuklarıyla çıkanlar için, tatil boyunca çocuklarla onların dilini konuşan özel eğitimli dadılar ilgileniyor ve Rixy Kids Club çocukların tatillerini unutulmaz kılıyor. Şekil 5 de bu cümlelerin NVİVO 8 ile analizine yer verilmektedir. Şekil 5: Rixos Yenilik Uygulamaları Modeli Rixos Yenilik Uygulamalarına ilişkin bulgular aşağıdaki Şekil 5 de gösterilmektedir. Buna göre Rixos Otel Grubu yenilik uygulamaları, çocuklu aile konsepti, büro hizmetleri, ışık kalitesi, otel konseptleri, müşteri ilişkileri yönetimi, yiyecek-içecek büfeleri, dönemsel avantajlar, oda kondisyonları, kat görevlileri, dış kaynak kullanımı, koku, plaj, buklet ve yeniliğe yönelik imaj çalışmalarından oluşmaktadır. Buna göre, animasyon gösterileri, personel servis hizmetleri ve yiyecek-içecek hizmetlerine ilişkin yeniliklerden bazıları dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmektedir. İmaj çalışmalarına yönelik yenilik uygularına bakıldığında, Thalasso Spa, sauna, güzellik merkezi, Türk hamamı, masaj salonu ve fitness salonu gibi hizmetlerin Royal Spa Merkezleri adı altında sunulduğu görülmektedir. 5. Sonuç ve Öneriler Küreselleşmeyle birlikte uluslararası otel işletmelerinin arasındaki yarış da hızlanmaktadır. Bu pazarlardaki fırsatları değerlendirmek için otel işletmelerinin farklı stratejiler izlediği görülmektedir. Rixos Hotel Grubu bu yarış içinde yerli bir otel zinciri olarak konaklama sektöründe farklı stratejilerle yatay bir büyüme izlemektedir. Bu kapsamda farklı destinasyonlarda kiralama, yönetim anlaşması ve konsorsiyum gibi stratejileri takip ettiği görülmektedir. Büyümenin getirmiş olduğu bazı yenilikleri de bünyesine katarak müşterilerinin son derece memnun olarak otelden ayrılmasını sağlamak için oluşturulan, Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) biriminde farklı dillerdeki misafirlerle konuşma yeteneğine sahip personeller istihdam edilmektedir. MİY uygulamalarıyla birlikte grubun herhangi bir otelinde konaklayan müşterinin istekleri gruba ait başka bir otel tarafından da görülmektedir. Bu nedenle müşteri rezervasyon yaptırdığı andan itibaren istekleri önceden bilindiği için daha kolay hizmet verilmektedir. Otel işletmelerinde hizmet kalitesini arttırmanın en önemli yolu ise istihdam edilen personelin 144

Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1

Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına İlişkin Nitel Bir Araştırma: Rixos Hotel Grubu Örneği 1 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2015, C:7, S:1, s.133-149 Year:2015, Vol:7, No:1, s. 133-149 Yerli Bir Otel Zincirinin Uluslararasılaşmasına

Detaylı

SESSION 5C: Turizm II 721

SESSION 5C: Turizm II 721 SESSION 5C: Turizm II 721 Ulusal Otel Zincirinin Büyüme Başarısına İlişkin Bir Değerlendirme: Rixos Otel Zinciri An Assessment on the National Hotel Chain Growth Success: The Case of the Rixos Hotel Group

Detaylı

Serbest Bildiriler. Baş sayfa

Serbest Bildiriler. Baş sayfa Serbest Bildiriler Baş sayfa GİRİŞ : 1-14, 27 30 Mayıs 2010, Nevşehir Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5681-65-4 Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler Arzu GÜNDOĞAN T. C. Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:101-132 STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİ: KOCAELİ OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 93-110 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 93-110 Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları

Detaylı

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZET 1. GİRİŞ 2. ELEKTRONİK TİCARET. 2.1. Elektronik Ticaret Kavramı ve Tanımı. Akdeniz Üni. Ayşe SAK Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET ALANYA DAKİ 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ 1 Arş. Gör. Saadet ZAFER 2 Arş. Gör. Paşa Mustafa ÖZYURT 3 Gökhan AYDINGÜN 4 Yaşar Y.KAÇMAZ 5 F. Hakan

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI OTEL İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ METEHAN BİNBAY YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ KASIM 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

ÇOKULUSLU OTEL ZİNCİRLERİNİN BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ GROWTH AND INTERNATIONALISATION STRATEGIES OF MULTINATIONAL HOTEL CHAINS

ÇOKULUSLU OTEL ZİNCİRLERİNİN BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ GROWTH AND INTERNATIONALISATION STRATEGIES OF MULTINATIONAL HOTEL CHAINS Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (10) 2005, 111-138 ÇOKULUSLU OTEL ZİNCİRLERİNİN BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİLERİ GROWTH AND INTERNATIONALISATION STRATEGIES OF MULTINATIONAL HOTEL CHAINS Önder MET * ÖZET

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý OTELCÝLÝK SEKTÖRÜNDE BÝR PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI-OTEL PAZARLAMA

Detaylı

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVII, SAYI II, S. 233-261 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ VE TRAKYA DAKİ OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMAOĞLU MEHMETBEY ÜİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ESTİTÜSÜ KOAKLAMA İŞLETMELERİDE MÜŞTERİ MEMUİYETİ VE ETOSETRİZMİ MÜŞTERİ MEMUİYET DÜZEYLERİ ÜZERİDEKİ ETKİSİ (ALAYA İLÇESİ ÖREĞİ) HAZIRLAYA Süleyman

Detaylı

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma

Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 63-86 Otel Yatırımcıları İle Profesyonel Yöneticilerin Sözleşmeden Doğan İlişkileri Üzerine Bir Araştırma DOI NO: 10.5578/JSS.8145 Esra Gül Yılmaz 1 Meryem

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

ISSN 1300-1469 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK 2010 CİLT: 45 SAYI : 4. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ

ISSN 1300-1469 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK 2010 CİLT: 45 SAYI : 4. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ ISSN 1300-1469 ÜÇÜNCÜ SEKTÖR KOOPERATİFÇİLİK 2010 CİLT: 45 SAYI : 4 Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ YAYIN KURULU Rasih DEMİRCİ Nurettin PARILTI Ahmet BAYANER Hikmet KAVRUK Mehmet YEŞİLTAŞ

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010, 51-74 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA: CALISTA LUXURY RESORT HOTEL Güneş SEYHAN*, Burcu Selin YILMAZ** ÖZET Sürdürülebilir

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Boyutları

İşletme Bilimi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 2014. Boyutları Yrd. Doç. Dr. Ebru Özlem GÜVEN İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ebruozlemguven@aydin.edu.tr Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Sakarya Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü msarisik@sakarya.edu.tr

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Saliha YÜKSEL saliha.yuksel@iftc.aero Ender GEREDE Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI HİZMET KALİTESİNİN ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 45-56, 2008, Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2008) Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen

Detaylı

Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentalarının Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme

Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentalarının Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1245-1256 Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentalarının Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme The Role

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı