ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KÝ BÝR DAHA HAYAT BULAMASIN 2. sayfada % 60, % tur seçimde oy oranýný en iyi bilen tek þirket olan Gezici Araþtýrma Þirketi 2. tur tahminini de yaptý ve Mustafa Akýncý'nýn %60 oyla kazanacaðýný açýkladý... Ýlk turun analizini de yapan þirket Direktörü Murat Gezici, Kudret Özersay'ýn %9-11 civarýnda bir oyu Eroðlu'ndan aldýðýný söyledi... Gezici: Mustafa Akýncý'nýn halkýn büyük sempatisini kazanmasýnýn sebebi, temiz toplumdan gelmesi ve temiz bir toplum istemesiydi... Gezici Araþtýrma Þirketi'ne göre Mustafa Akýncý'nýn %60 civarýnda oy alma ihtimali oldukça yüksek... Eroðlu'nun ise %40'ta veya onun altýnda kalmasý bekleniyor sayfada Lefkoþa Dereboyu'nda silahlý çatýþma Lefkoþa Dereboyu'nda dün akþam saatlerinde çýkan kavgada silahlar konuþtu... Biri taksi þoförü olan iki kiþi arasýnda çýkan tartýþmada, þoförün baþýna barda þiþe vurulunca olay büyüdü... Silahýný arabasýndan kapýp gelen þahýs önce havaya, sonra da taksiciye 5 el ateþ açtý... Olayda yaralanan olmadý... 3.sayfada Özgürgün ün Kýbrýs Cumhuriyeti Pasaportu YORUMSUZ Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... AKINCI, ANASTASÝADÝS ÝLE MARAÞ'I GÖRÜÞMEKLE BAÞLANGIÇ YAPABÝLÝR MÝ? Erdoðan Baybars SEÇÝM Dolgun Dalgýçoðlu Ali Osman MÜFTERÝ KIYASLAMA... TARÝHÝ GERÇEKLER Mehmet Levent Ali Kiþmir Yayýn yasaðý Ýzcan ýn açtýðý davada Volkan a yayýn yasaðý geldi 4. sayfada

2 UYUÞTURUCU Lefkoþa'da önceki gün uyuþturucu madde tasarrufu suçundan bir kiþi tutuklandý. Polisten verilen bilgiye göre, sün saat sýralarýnda, Lefkoþa'da bir hastanenin araç park yerinde polis tarafýndan yapýlan kontrol esnasýnda, Ý.Ö.'nün (E-39) elinde tutmakta olduðu 25 adet uyuþturucu madde içerdiðine inanýlan haplarý yere attýðý tespit edildi. Söz konusu þahsýn üzerinde, ayný gün içmekte olduðu ve içerisinde eroin türü uyuþturucu madde kalýntýsý olduðuna inanýlan bir adet ucu yanýk sarma sigara da bulundu. Soruþturma devam ediyor. EN FAZLA YAÐIÞ ÇAMLIBEL'E DÜÞTÜ KKTC'de önceki sabah ile dün sabah saatleri arasýnda en fazla yaðmur metrekareye 19 kg ile Çamlýbel'de kaydedildi. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleþen yaðýþlarýn yörelere göre daðýlýmý þöyle: "Çamlýbel 19.0 kg/m², Zafer Burnu 15.0 kg/m², Mehmetcik, Kozanköy ve Kaleburnu 14.0 kg/ m², Boðaz 13.0 kg/m², Kalkanlý, Koruçam ve Türkeli 12.0 kg/m², Alsancak 11.0 kg/m², Lefkoþa, Kantara, Çayýrova ve Girne 10.0 kg/m², Yakýn Doðu Üniversitesi 9.0 kg/m², Maðusa ve Akdeniz 8.0 kg/m. HAVA SICAKLIÐI ARTACAK Hava sýcaklýðý bugünden itibaren artmaya baþlayacak. Meteoroloji Dairesi'nin 1 Mayýs tarihine kadarki günlerle ilgili raporuna göre, bölge periyodun ilk yarýsýnda yüksek basýnç sistemi ile ýlýk ve nisbeten nemli, ikinci yarýsýnda ise alçak basýnç sistemi ile sýcak hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Havanýn bugün az bulutlu zamanla parçalý bulutlu, Pazar günü parçalý ve az bulutlu, Pazartesi ve Salý günleri açýk ve az bulutlu, Çarþamba günü parçalý az bulutlu ve Perþembe ile Cuma günlerinin ise açýk ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarýsýnda derece; ikinci yarýsýnda ise derece civarýnda seyredecek. 8. ÖRGÜTLÜ SANAT ÝÇÝN DAYANIÞMA SERGÝSÝ PAZARTESÝ GÜNÜ Lefkoþa Türk Belediyesi, Trakya Ressamlar Derneði iþbirliðiyle "8. Örgütlü Sanat Ýçin Dayanýþma Sergisi Lefkoþa Buluþmasý" düzenliyor. Sergi, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Mayýs pazartesi günü saat 17.00'de gerçekleþtirilecek. "ÜÇÜNCÜ GÖNENDERE KÜLTÜR VE SANAT ÞENLÝÐÝ" Serdarlý Belediyesi ile Gönendere Kültür ve Sanat Derneði iþbirliðinde düzenlenen "3. Gönendere Kültür ve Sanat Þenliði", bugün saatleri arasýnda Telsim'in de desteðiyle gerçekleþiyor. Telsim'in "Önce Kadýn Projesi"nde yer alan üretici kadýnlarýn da katýlacaðý þenlikte, kadýnlar hem kültürü yaþatacak hem de ürettiklerini kazanca dönüþtürecek. ÇÝLEK FESTÝVALÝ" 30 NÝSAN-3 MAYIS ARASINDA "10. Geleneksel Çilek Festivali" 30 Nisan- 3 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtiriliyor. Yeþilýrmak-Yedidalga Üreticiler Birliði, Yeþilýrmak ve Yedidalga muhtarlýklarý tarafýndan düzenlenen festivalin ana sponsorluðunu Lefke Avrupa Üniversitesi ve Lefke Belediyesi üstlendi. Birlik Baþkaný Cavit Atalar'ýn açýklamasýna göre festivalin açýlýþý 30 Nisan Perþembe günü saat 18.00'de; kapanýþ töreni ise 3 Mayýs Pazar akþamý, 10. Çilek Güzellik Yarýþmasý'yla olacak. Gezici Araþtýrma Þirketi'nden 2 tur tahmini Gezici Araþtýrma Þirketi; Yarýn yapýlacak seçimde Mustafa Akýncý nýn % 60 civarýnda oy alma ihtimalinin oldukça yüksek olduðunu açýkladý. Gezici Araþtýrma Þirketi Kuzey Kýbrýs taki Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýný sýralama ve oy oranýný bilen tek þirket oldu. 2 Ay önce yaptýðý ankette oy oranlarý þöyle belirlenmiþti: Derviþ Eroðlu %37, Mustafa Akýncý % 30, Sibel Siber % 21, Kudret Özersay % 12-13, Seçime 20 gün kala yapýlan ve 10 gün kala çýkan sonuçta ise son durum þöyleydi: Derviþ Eroðlu % 29-30, Mustafa Akýncý % Sibel Siber % 22, Kudret Özersay % 21. Resmi Sonuçlar ise þöyle oldu: Derviþ Eroðlu % 28.1, Mustafa Akýncý % 26.9, Sibel Siber % 22.5 ve Kudret Özersay % 21.2 diðerleri % 1.3 Murat Gezici seçim sonuçlarý ile ilgili þu analizi yaptý: Kudret Özersay son haftalarda % 9-11 civarýnda bir oyu Eroðlu ndan aldý. Bunun sebebi son haftaya girerken UBP li bazý belediye baþkanlarýnýn açýkça Kudret Özersay'a destek vermeleridir. Eroðlu nun Ulusal Birlik Partisinin son kurultayýnda iki adaydan birine verdiði açýk destek, belediye seçimlerinde adaylarý belirlemeye kalkmasý bu sonucu hazýrladý. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu nun belediye seçimlerinde tarafsýz olmayýþý kaderini belirledi. Kuzey Kýbrýs halký tarafsýz objektif ve Kýbrýs sorununu çözebilecek bir cumhurbaþkaný istiyor, oy kullanýrken siyasi ideolojisine göre oy kullanmadý, Kýbrýs Türk Halký inandýðý, güvendiði adaya göre oy kullandý ve oy kullanacak. Kýbrýs taki ekonomik krizin oldukça yüksek görünüyor olmasý, Kuzey Kýbrýs Türk halkýnýn en önemli sorunlarý arasýnda. Yoksulluk, yolsuzluk ve iþsizlik oranlarýnýn önceki yýllara göre oldukça artmasý seçimin kaderini belirleyecek. Sn. Mustafa Akýncý nýn halk tarafýndan büyük bir sempati yakalamasýnýn ana sebebi temiz toplumdan gelmesi ve temiz toplum istemesiydi, ayný zamanda 3 dönem Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý yapmýþ olmasý, geçmiþte Baþbakan Yardýmcýsý görevinde bulunmasý onu tecrübeli kýldý, Araþtýrma sonuçlarýnda ayný zamanda Kudret Özersay ýn ciddi oy almasýnýn ana sebeplerinin baþýnda Sn. Özersay ýn da temiz toplum istemesiydi. 2. Tur Ön Görüsü Gezici Araþtýrma Þirketi ne göre; 2. turda Mustafa Akýncý nýn % 60 civarýnda oy alma ihtimali oldukça yüksek. Derviþ Eroðlu nun ise % 40 civarýnda veya altýnda bir oy alma ihtimali var. Lefkoþa Dereboyu'nda silahlý çatýþma! (Kýbrýs Postasý Özel)- Lefkoþa Dereboyu'nda dün akþam saatlerinde çýkan kavgada silahlar konuþtu! Ýki kiþi arasýnda çýkan tartýþmada silahlar patladý. Olayýn, Taksi þoförü K.G (E - 28) ile A.C (E - 32) arasýnda yaþandýðý öðrenilirken, A.C'nin bara girip, K.G'nin baþýna þiþe vurduðunu ve bar içinde bu sebeple tartýþma çýktýðý ifade edildi. Tartýþma barýn dýþýnda da devam ederken, A.C'nin arabasýndan silahý alýp ilk tespitlere göre havaya ve K.G'nin üzerine 5 el ateþ açtýðý öðrenildi. Çatýþma sonucunda K.G'nin yaralanmadýðý da edinilen bilgiler arasýnda. Olayýn ardýndan, aracýna binerek olay yerinden uzaklaþan A.C'nin arandýðý öðrenildi. Polis kuvvetleri kýsa süre içinde bölgeye ulaþýrken, yolu keserek polis emniyet þeridi çekti ve geçiþleri durdurdu. Bölgede panik yaratan olay sonrasýnda polis geniþ çaplý soruþturma baþlattý! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KÝ BÝR DAHA HAYAT BULAMASIN Yeþil gitti, sarý kaldý bize tarlalarda... Kýbrýs'ýn sarýsý baþka... Böyle bir mevsimde dönmüþtüm yýllar sonra yurduma... Yeni havaalanýna ilk geliþimdi... Geceydi... Uçaðýn kapýsýndan çýkar çýkmaz sarý bir koku çarptý bana... Kuru ot ve diken kokusu... "Ýþte bu Kýbrýs" dedim... Benim yurdum... Bu koku onun kokusu... Ýndiðim yeni havaalanýnda bir süre kestiremedim tam olarak nerede olduðumu... Palikitre'nin içinden geçtik de anlayamadým... Ne yaman köymüþ oysa... Buralarda kan kokusuna karýþmýþ sarý diken kokusu... Toplu katliamla anýlýyor artýk... Ve tek sað kurtulan Suppuris'in adý ile bir de... Týpký Osman Kafadar'ýn adý ile anýlan Dohni gibi... Ve þimdi daðlardaki bayraðýn eteklerinde Taþkent ile.. Ṡarý renk Van Gogh'un da rengi... Aþkta neden 'ihanet rengi' derler buna bilmem ki... Yýl Aylardan Nisan'dý... Sovyetler'den sonra Ýsveç bir huzurevi, Kýbrýs ise tam bir militarist yuvasý olarak görünmüþtü bana... Týpký sevgili dostum Ehtibar Djafarov'un dediði gibi... Sovyetler'den Hollanda'ya iltica etmiþti... Kýsa zamanda dünyaca bir ün kazanmýþtý... Aldýðý davetlerle Avrupa'da konferans vermediði ülke kalmadý... Ve en son gittiði Hollanda'dan iltica istedi... Havada kaptýlar onu... Ýþte tam o sýralarda çýkýp bana geldi Hollanda'dan... Bir ay Maðusa'da bende kaldý... Ve bir gün þöyle dedi bana: -Ne iyi etmiþim de Kýbrýs'a gelmiþim... -Neden, dedim... -Sizin burasý bana kendi ülkemi, Sovyetleri hatýrlattý... Tanklar, askerler, bayraklar, marþlar, haberler... Þöyle dedi sonra: -Annem, babam ve kardeþim Sovyetler'de kaldýðý için, geri dönüp teslim olmayý düþünüyordum. Ýltica etmenin cezasý on yýlmýþ... On yýl hapislik... Ancak þimdi Kýbrýs'ý gördükten sonra, eski hatýralarým gözümde canlandý ve geri dönmeyi kafamdan silip attým... Niyeti Hollanda'dan Amerika'ya gitmekti... Bundan vazgeçmesi ve Hollanda'da kalmasý için onu ikna etmeye çalýþtým... Ama o kararlýydý... Þöyle dedi: -Avrupa yaþamak, Amerika ise çalýþmak içindir... Ben laboratuvarda çalýþmak istiyorum... Gitti de Amerika'ya... Illinois Üniversitesi'nde profesör oldu... Militarist yuvamýz.. Kýbrýs yýlýný dolduruyor ateþ-kes makamýnda... Býktýk... Barikatlardan... Poligonlardan... Askeri yasak alanlardan... Herþeyden... Ne zaman deðiþtirmek istediysek, karþýmýza dinozorlar çýktý... Sabrettik... Çatlayana kadar sabýr taþý... Yüze yüze kuyruðuna mý geldik acaba? Varolmak ile yokolmak arasýndayýz... Ya varolacaðýz... Ya yokolacaðýz! 41 yýldýr sürüp giden bu kepaze düzenin çarký arasýnda ezilmekten kurtulmak için altýn bir fýrsat geçti elinize... Tam da o kavþaktayýz... Karþýmýzdakiler deðiþmesini istemiyorlar... Çaldýlar... Yeyip yuttular... Yeyip yuttuklarýnýn üstüne kocaman bir bayrak serdiler... Siz de bunu yutun, diyorlar... O kadar saf olamazsýnýz... Yaydýklarý martavallara o kadar kolay inanamazsýnýz... Çok sert olmalý bu kepaze düzene atýlacak tokat... Ki bir daha hayat bulamasýn... Yollar davul zurna olmalý yarýn akþam... Sabaha kadar!

3 AFRÝKA dan mektup... Þimdi ona inananlarýn önünde ölümcül bir sýnav var "Toparlanýyoruz" diye yola çýktýlar. Güzel þeyler söylediler. Kýbrýs Sorunu'nun gerçek anlamda çözülmesinden fazlaca söz etmediler. Onlara göre "toparlanmak" demek iyice týkanmýþ bir rejime güya çekidüzen vermekti. Temiz siyaset temiz siyasetçi temiz toplum yolsuzluklarýn hýrsýzlýklarýn kimsenin yanýna kar kalmadýðý bir KKTC yaratmanýn sözünü veriyorlardý ve bu da çürümüþ bir rejimden býkan pek çok kiþiye hoþ geliyordu Bu arada müzakere masasýnda neyin müzakeresini yapmýþlardý? Rumlarla yeni bir ortak devlet kurmanýn... Rumlarla yeni ve ortak bir devlet kurmak ne demekti? KKTC'nin ve Kýbrýs Cumhuriyeti'nin laðvedilmesi ve iki kurucu devletin federal bir çatýda buluþmasý demekti. Topluma söylenen buydu. Kulaða hoþ gelen sözlerle, rejimin asýl bekçilerine hiç dokunmadan CTP-DP Hükümetine, Kamu Hizmeti Komisyonu na, diðer kurumlarýn iþleyiþindeki aksaklýklara dair biraz eleþtiri vesaire Partiler çok kirlenmiþti, onlarý hareketi ise "gönüllülük" üzerine kurulmuþtu. Gönüllülük kendiliðinden "ak"lanmýþlýðý çaðrýþtýrýyordu. Çözüm diyorlardý, evet ama Kudret Özersay'ýn "Maraþ'ý Türk idaresinde açýlmasýndan" söz etmesi bile, nasýl bir çözüm önerdiðini gösteriyordu. Akýllarýndan geçen Maraþ'ýn esas sahiplerine verilmesi deðil, Maraþ'ýn da üstüne konmaktý, bu da yeni bir çözüm deðil, Denktaþ'ýn ve Eroðlu'nun dört elle sarýldýðý "çözümsüzlük çözümdür"ün farklý ve cilalanmýþ bir dille yeniden piyasaya sunulmasýydý. Liberal sol diyebileceðimiz kesimden de oy almýþtý Kudret Özersay... Ama Özersay'ýn milliyetçi, faþist kesimlerden aldýðý kayda deðer bir destek de vardý. Tam da bu yüzden Özersay'ýn en büyük baþarýsý hiçbir þekilde biraraya gelemeyeceðini düþündüðümüz kesimleri biraraya getirmesiydi. Seçimden zaferle çýktý ama bu zafer þimdilik onu ikinci tura taþýyamadý. Sonra ne oldu? Akýncý ile Eroðlu ikinci tura kaldý. Özersay ýn önünde "ölümcül bir sýnav" vardý. Bu sýnavýn en kolay sorusu ise "Eroðlu mu, Akýncý mý?" sorusuydu. CTP ve pek çok örgüt bu soruyu yanýtladýlar ve cevabýný hemen vererek "Akýncý" dediler. Oysa "temiz siyaset" þiarýyla yola çýkan ve "gönüllülerini" de buna inandýran Özersay, bu soruyu yanýtlayamadý. "Bana oy verenleri yönlendirmeyeceðim" dedi. Bu tavýr zaten kendisinin "yönlendirilmiþ" olduðunu ve ona oy verenleri de yönlendirdiðini gösteriyordu. Milliyetçi taraftarlarý Ýlk turda oyumu Özersay a verdim, ikinci turda Eroðlu na vereceðim diyordu. Liberal solcu akademisyen taraftarlarý ise Ýlk turda oyumu Özersay a verdim, ikinci turda Akýncý ya vereceðim diyordu. Bu kayda deðer ve üzerinde düþünülmesi gereken bir çeliþkiydi Eroðlu ile Akýncý arasýnda seçim yapamayan herhangi bir hareket, herhangi bir kiþi, bir ülkeyi toparlamaktan söz edemezdi Çünkü, Özersay görünüþte "genç," zihinsel olarak epeyce "yaþlý"ydý. Þimdi samimiyetle ona inananlarýn önünde de ölümcül bir sýnav var. CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ Son 24 saat Cumhurbaþkanlýðý seçiminin 2. turu, Pazar günü yapýlýyor. 19 Nisan Pazar günü yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçiminde 7 adaydan hiçbirinin geçerli oylarýn yüzde 50'sinden fazlasýný alamamasý üzerine seçim 2. tura kalmýþtý. Pazar günkü 2. turda ilk turda ilk iki sýrayý alan baðýmsýz adaylar Derviþ Eroðlu ile Mustafa Akýncý yarýþacak. Ýlk turda, Eroðlu, 30 bin 328 oy ve yüzde 28.15'le birinci; Akýncý ise, 29 bin 30 oy ve yüzde 26.94'le ikinci olmuþtu. 2. turda en çok oyu alan aday KKTC'nin 5 yýl boyunca görev yapacak yeni cumhurbaþkaný olacak. Seçimin ilk turunda 176 bin 916 olan seçmen sayýsý, bir haftalýk sürede doðan ve 18 yaþýný doldurarak oy kullanma hakký kazananlarýn da eklenmesiyle ve sehven yapýlan hatalarýn düzeltilmesiyle 64 artarak Pazar günkü 2. turda 176 bin 980'e yükseldi. Seçim için ülke genelinde yine 693 þeffaf sandýk kurulacak ve kayýtlý seçmenler saatleri arasýnda oy kullanabilecek. Seçimin ilk turunda oy kullanan herkes 2. turda da ayný sandýkta oy kullanacak. Seçmen listesine adlarý yeni eklenenlere seçmen kartlarý gönderildi. Seçmenler hangi sandýkta oy kullanacaklarýný yine adresinden öðrenebiliyor. Seçimde 4 bin civarýnda kiþi görev yapacak. Oy pusulasýnda Akýncý ilk sýrada, Eroðlu ise ikinci sýrada yer alýyor. 2. tura yönelik olarak Çarþamba günü baþlayan propaganda dönemi, yarýn saat 18.00'de sona erecek. YSK, 2. tur seçim sonuçlarýný sandýklarýn kapanmasýnýn ardýndan 2 saatlik sürede web sitesi üzerinden açýklamayý öngörüyor. Seçimin ilk turuna TDP ve BKP desteðiyle katýlan Akýncý'ya ikinci turda CTP-BG'den de destek geldi. Eroðlu ise ilk turda olduðu gibi 2. turda da UBP ve DP-UG'nin desteðini almaya devam ediyor. Seçimde "Cevap Akýncý" ana sloganýný kullanan Mustafa Akýncý, 2. tura yönelik propagandasýný "Herkesin Cevabý Akýncý" ana sloganýyla sürdürüyor. Derviþ Eroðlu ise ilk turda olduðu gibi "Tabii ki Eroðlu" ana sloganýný kullanmaya devam ediyor. NASIL OY KULLANILACAK? Pazar günkü seçimde seçmenler iki adaylý oy pusulasýnda tercih edecekleri adayýn adýnýn bulunduðu bölüme "evet" mührünü bir kez vurarak oy kullanabilecekler. Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Þafak Öneri, vatandaþlarý oy pusulalarýna çift mühür basýlmasý konusunda uyararak, "sönük çýktý" veya "tam belli olmadý" diye oy pusulasýna çift mühür basýlmasý durumunda oyun yanacaðýna ve vatandaþýn iradesinin sandýða yansýyamayacaðýna dikkat çekti. Vatandaþlarýn sandýklarda, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu ve Sandýk Kurulunun mührünün yer alacaðý oy pusulalarýný alýrken bu iki mührün olup olmadýðýna dikkat etmesini isteyen Öneri, bu iki mührün bulunmadýðý oy pusulalarýnýn geçersiz olacaðýný hatýrlattý. Öneri, pusulalarýn oy verildikten sonra yukarýdan aþaðýya ve mühürlerin görüleceði þekilde katlanmasý gerektiðini ifade ederek, gerekli uyarýlarýn sandýk baþkanlarý tarafýndan da yapýlacaðýný söyledi. KÝM NEREDE OY KULLANACAK? TAK muhabirinin derlediði bilgiye göre, pazar günü yapýlacak 2. tur seçimde Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý Þht. Ertuðrul Ýlkokulu 213 numaralý sandýkta saat 11.00'de; Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Derviþ Eroðlu ise Gazimaðusa Polatpaþa Ýlkokulu 34 numaralý sandýkta saat 10.30'da oy kullanacak. Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber Þht. Tuncer Ýlkokulu 134 numaralý sandýkta saat12.00'de, Baþbakan ve CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu Gönyeli Ýlkokulu'ndaki 57 numaralý sandýkta saat 11.00'de, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat Girne'de 23 Nisan Ýlkokulu'ndaki 93 numaralý saat 10.30'da, YSK Baþkaný Þafak Öneri Necati Taþkýn Ýlkokulu 198 numaralý sandýkta saat 10.30'da, UBP Genel Baþkaný Hüseyin Özgürgün Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'ndaki 202 numaralý sandýkta saat 11.30'da, Baþbakan Yardýmcýsý, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakaný ve DP-UG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ Gönyeli Belediyesi'ndeki 65 numaralý sandýkta saat 10.00'de, TDP Genel YSK, oy kullanýrken neler gerektiðini ve seçim günü yasaklarýný hatýrlattý Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Pazar günü yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý Seçimi 2. Turu'na yönelik duyurularýyla seçmenlerin hangi resmi belgelerle oy kullanabileceðini ve seçim günü yasaklarýný hatýrlattý. YSK; 24 numaralý duyurusuyla, sandýk seçmen listelerinde kayýtlý seçmenlerin hangi resmi belgelerle oy kullanabileceðini açýkladý. Seçmenlerin sandýk kuruluna, KTFD veya KKTC kimlik kartlarý, polis kimlik kartý, KTFD veya KKTC pasaportu veya KKTC sürüþ ehliyeti sunarak oyunu kullanabileceði belirtilen duyuruya göre, bu belgelerine herhangi bir nedenle Polis tarafýndan el konulanlarýn ilgili polis polis müdürlüðüne baþvurarak el konulan belgenin onaylý bir fotokopisini almasý ve Lefkoþa'da YSK Genel Sekreterliði'nden, diðer ilçelerde ise ilgili ilçe seçim kurulundan onaylatmasý gerektiði belirtildi. Duyuruda, gerekli resmi belgelerden birini sunmayanlarýn oy kullanamayacaklarý vurgulandý. SEÇÝM GÜNÜ YASAKLARI YSK, 25 numaralý duyurusuyla da seçim günü yasaklarýný hatýrlattý. Pazar günü oy verme süresinin 08.00'de baþlayýp 18.00'de sona ereceði kaydedilen duyuruda, Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 104. maddesi uyarýnca, saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayýn organý tarafýndan seçim ve sonuçlarýyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasýnýn yasak olduðu belirtildi. YAYIN YASAKLARI Radyo ve televizyonlarýn saatleri arasýnda sadece YSK'nýn vereceði haber ve tebliðleri yayýmlayabileceði, saat 21.00'den sonra ise bütün yayýnlarýn serbest olacaðý kaydedilen duyuruda, oy verme gününde uyulmasý gereken diðer yasaklar þöyle sýralandý: ALKOL VE SÝLAH YASAK, EÐLENCE YERLERÝ KAPALI OLACAK "1. Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satýlmasý, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeþit alkollü içki satýlmasý, verilmesi ve içilmesi yasaktýr. 2. Bütün umumi eðlence yerleri oy verme süresince kapalý kalýr. Eðlence yeri niteliðini haiz lokantalarda yalnýz yemek verilir. 3. Emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimse, köy, kasaba ve þehirlerde silâh taþýyamaz." Baþkaný Cemal Özyiðit ise 9 Eylül Ýlkokulu'ndaki 181 numaralý sandýkta saat 11.30'da oy verecek. 2. TURA KALAN 3. SEÇÝM Pazar günü 2. turu yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimi KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimi tarihinde, ikinci tura kalmýþ 3. seçim oldu.1995 yýlýndaki seçimde Rauf R. Denktaþ ve Derviþ Eroðlu ikinci tura kalýrken, ikinci turun galibi Denktaþ oldu yýlýndaki Cumhurbaþkanlýðý seçiminde de ilk turda hiçbir aday oylarýn yarýdan bir fazlasýný alamadý. En çok oyu alan adaylar yine Denktaþ ve Eroðlu olurken, 2. tur Eroðlu'nun adaylýktan çekildiðini açýklamasý üzerine yapýlmadý ve Yüksek Seçim Kurulu, Denktaþ'ý seçilmiþ ilan etti Barýþ Harekatý'nýn ardýndan kendi devlet çatýsý altýnda ilk devlet baþkanlýðý seçimini 20 Haziran 1976'da yapan Kýbrýs Türk halký, 39 yýl içinde 2 kez Kýbrýs Türk Federe Devleti devlet baþkanlýðý; 7 kez de KKTC Cumhurbaþkanlýðý için seçime gitti. 13 Þubat 1975'te kurulan Kýbrýs Türk Federe Devleti'nin Devlet Baþkanlýðý için 1976'da ve 1981'de yapýlan seçimleri Rauf Raif Denktaþ kazanýrken; 15 Kasým 1983'te kurulan Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaþkanlýðý için 1985, 1990, 1995 ve 2000 yýllarýndaki seçimlerde de sandýktan çýkan isim yine Denktaþ oldu Cumhurbaþkanlýðý seçimini Mehmet Ali Talat; 2010 yýlýndaki seçimi ise Derviþ Eroðlu kazandý. YKP 2.TURU DA BOYKOT EDECEK Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) Parti Meclisi, 19 Nisan seçim sonuçlarý deðerlendirmesi kapsamýnda, halkýn ciddi bir kýsmýnýn sandýða gitmeyerek mevcut sisteme karþý ortaya tepki koyduðunu savunarak, bunu selamladýðýný ve Pazar günü yapýlacak ikinci tur seçimi ile ilgili de geçmiþ tavrý koruduklarýný bildirdi. YKP'den yapýlan yazýlý açýklamada, YKP'nin seçim sürecini siyasal bir kampanya örmek için bir fýrsat olarak algýladýðý ve o þekilde çalýþtýðý ifade edilerek, YKP'nin çalýþmalarýna ekoloji, toplumsal cinsiyet eþitliði, emek, anti-militarizm ve sosyalizm alanlarýnda devam edeceði kaydedildi. Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn, gerek ileri sürdükleri "iþgal koþullarýndan" dolayý, gerekse Anayasanýn bu makama neredeyse hiç bir yetki vermemesinden ötürü, ihtiyaç olan sistem deðiþimini karþýlayacak konumda olmadýðý savunulan açýklamada, "Statüko Yýkýldý" manþetlerinin 2004 seçimlerinden sonra da atýldýðýna iþaret edildi ve YKP'nin çözümün ve barýþýn seçimle olmayacaðýný, ateþkes koþullarýnda demokrasiden bahsedilemeyeceðini haykýrmak için sokakta olacaðý belirtildi. KAMUDAN EMEKLÝ RUM'UN KKTC'DE ÇALIÞTIÐI ÝDDÝA EDÝLDÝ Güney Kýbrýs'taki bir devlet dairesinde üst mevkiden emekli olan bir Rum'un, KKTC'de çalýþtýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, kim olduðuyla ilgili herhangi bir detay belirtmediði þahsýn KKTC'de çalýþtýðýnýn, Rum yetkili makamlarý tarafýndan teyit edildiðini öne sürerken, sorunun, bu durumun kamu menfaatini koruyan yasayý ihlal edip etmediði olduðunu yazdý. Gazete, kimsenin, bir Rum'un KKTC'de çalýþmasýna engel olamayacaðýný da belirtirken, bahsi geçen þahýsta durumun farklý olduðunu, zira bu kiþinin üst düzey kamu memurluðundan emekli olduðunu kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bakmýyor ceþm-i siyah feryade Yetiþ ey Tayyip yetiþ imdade Alýyor koltuðumu Fethullah Ben de sýkýþýp kaldým "paralel"de Kalay VAROLMAK VE YOKOLMAK ARASINDA... Bugün propagandanýn son günü... Çekilen kýlýçlar kýnýna girer artýk... Adaylar susar, halk konuþur... Yarýn sandýk var. Ya yeni bir sayfa açarýz önümüze ve yeni bir baþlangýç yaparýz, ya da hiçbir deðiþim olmadan devam ederiz eski hayatýmýza... Seçim referanduma dönüþtü diyorlar. Doðrudur. Varolmak ve yokolmak arasýnda bir tercih yapacaðýz... Kimi sol-sað çatýþmasý diyor, kimi çözümcü-çözümsüzlükçü arasýnda bir yarýþ... Bizce varolmakla yokolmak arasýnda bir tercihten baþka bir þey deðil bu... Bunu göreceðiz iþte yarýn... Umarýz varolmaktan yana oluruz... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KIYASLAMA... Herkes yaklaþýk yüzde kýrk dolayýnda seçmenin sandýða gitmemesini sorguluyor... YKP boykot edeceðini zaten ilk günden duyurdu... Geriye kalan boykotcularý tüm partiler kabullenmektedirler. Bence nedeni de belli bunlarýn boykotunun... Ama yine de bir araþtýrýlmalý... Yüzde kýrk oranýnda seçmen vatandaþ sandýða gitmedi. Bunlar "boykotçular" ismi altýnda seçime katýlsalar demek ki tek baþlarýna hükümet bile kurarlar!! Eminim bir araþtýrma yapýlmýþ olsa, varolan sistemden býktýklarýný söyleyecek çok sayýda seçmen çýkacak ortaya... Sistem derken vatandaþ iþin pek derinine inmez... Ne yapar? Basit haliyle, kendi anlayacaðý, bileceði dille açýklar nedenini... "Eskilere raðbet olsaydý bit pazarýna nur yaðardý" misali baþlarlar þikayetlere... En çok da verilen sözlerin yerine getirilmediði gibi, tam tersinin uygulandýðý için ilgisiz davrandýklarýný söylerler... Seçmen vatandaþlarý sandýða gitmekten soðutan sebepler araþtýrýlmalý derken sanal medyada bir haber gözüme çarptý... Baþlýðý þöyle: "Kadýnlarý seksten soðutan 10 neden"... Mesela kadýn aynada kendisine baktýðý zaman vücudunu beðenmezse bir erkeðin veya partnerinin de kendisini beðenmeyeceðini düþünerek seksten uzaklaþabilirmiþ... Baþka bir sebep... Partnerler arasý anlaþmazlýklar... Bir kadýnda yüksek derecede seks hormonu varsa seks isteði düþebilirmiþ... Haberde on neden sýralanmýþ. Buraya üç tanesini yazdým... Bunlarý siyasete de uydurabilir miyiz diye düþündüm ve kendime göre deðerlendirdim. Vücudunu beðenmeyen kadýn yerine partisinin yapýsýný, çalýþmasýný beðenmeyen bir politikacý, toplum adýna yapmak istediklerini yaptýrtmayan bir Merkez Yönetim Kurulu... Diyelim ki partisi mecliste temsil edilirse ve karþý partinin getirdiði önerilerin toplumun faydasýna olacaðýný düþünmesine raðmen, partisinin sýrf muhalefet olsun diye karar alarak o yasalarýn geçmesini engellemesi bir politikacýyý siyasetten soðutabilir! Parti içi tartýþmalar eðer ki eleþtiriözeleþtiri çerçevesinde deðil de karalama, küsme, kýrgýnlýk üzerine inþa edilirse parti içindeki birliktelik bozulur ve o parti ya küçülür "tekke"leþir, ya da tarihe gömülür gider... Bir üçüncü kýyaslama da þu... Parti içindeki genç dimaðlar "devrim" ateþiyle, yenilikçilikle, reformlarla yanmaktadýrlar ancak parti tüzüðü bu gibi hareketlere kýsýtlama getirmektedir. Tüzük deðilse bile partinin organlarý fazla ileriye gidilmemesini istemektedirler ve bu da partinin kör topal bir adam gibi orada durmasýný ve mevcut olanla hayatýný sürdürmesini getireceðinden gençlerin ateþi de zaman içerisinde düþecektir... Bir siyasi parti veya örgütle bir kadýný kýyaslamaya çalýþtým... Dört dörtlük mü? Hayýr.. Belki de hiç alakasý yok ama aklýma takýldý bir kere... BKP, KIBRIS VOLKAN GAZETESÝ ALEYHÝNE AÇTIÐI DAVAYI KAZANDIÐINI AÇIKLADI Mahkemeden yayýna men cezasý Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP), Genel Baþkan Ýzzet Ýzcan'ýn Kýbrýs Volkan gazetesi aleyhine açtýðý davayý kazandýðýný ve Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin söz konusu gazetenin Ýzcan aleyhine yayýnlarýný men etme yönünde emir verdiðini açýkladý. BKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, "mahkemenin Kýbrýs Volkan gazetesinin BKP ve Ýzzet Ýzcan aleyhine yaptýðý yayýnlarýn yalan olduðuna hükmettiði" belirtilerek, "mahkemenin Kýbrýs Volkan gazetesinin, Ýzzet Ýzcan ve BKP aleyhine yalan, iftira ve Ýzzet Ýzcan'ý küçük düþürecek ve halk arasýnda nefret uyandýracak asýlsýz yazý veya resim veya benzeri yayýn yapmasýný, basmasýný ve yaymasýný yasakladýðý" kaydedildi. Açýklamada, BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, BKP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve Av. Mustafa Asena ile birlikte Kýbrýs Volkan gazetesi aleyhine dosyaladýklarý davanýn ardýndan Birleþik Partisi Genel Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenlediði belirtildi. Basýn toplantýsýnda konuþan BKP Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan, Kýbrýs Volkan gazetesinin günlerdir kendisi hakkýnda yalan haberler yayýnladýðýný, Kýbrýs Volkan gazetesinin yayýnladýðý kendisinin müzakereci heyetinde olacaðý, daðdaki bayraðý kaldýracaklarý ve Türkiye kökenli vatandaþlara hakaret ettikleri yönündeki haberlerin yalan olduðunu ve bunlarýn yalan YKP'DEN "NÜKLEERE HAYIR" KONSERÝNE KATILIM ÇAÐRISI "NÜKLEERÝN TEHLÝKESÝNÝ DÜN ÇERNOBÝL'DE, BUGÜN FUKUSHÝMA'DA YAÞADIK, GÝRNE'NÝN DÝBÝNDEKÝ AKKUYU'DA BÖYLE BÝR SENARYONUN TEKRARLANMASI ELBETTE OLASIDIR" Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Çernobil faciasýnýn 29. yýldönümünde, "yaþam için çal, söyle. Nükleere hayýr de" sloganýyla bugün saat 14:00'de, Selimiye Meydaný'nda düzenlenecek konsere katýlým çaðrýsý yaptý. YKP ayný gün saat 12:00'de, Yeþiller Partisi ile birlikte, sorunun tüm Kýbrýs'ý ilgilendirdiði gerçeði ile Ledra Palace geçiþ noktasýnýn güneyinde, ortak bir basýn toplantýsý gerçekleþtirecek. YKP, konuyla ilgili açýklamada temeli yeni atýlan Akkuyu Nükleer Güç Santralý, tamamlanýrsa tüm bölge için ciddi bir tehdit oluþturacaðýna vurgu Arabayla adam öldürmeye teþebbüse 7 ay hapis (Kamalý Haber)- Serhatköy'de sokak ortasýnda kiralýk araç ile Ýsmail Keçeli'ye kasten çarparak öldürmeye teþebbüs eden sanýk Elmas Mevlana aleyhindeki dava dün Lefkoþa Aðýr Ceza Mahkemesinde karara baðlandý. Baþkan Ömer Güran, Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý ve Yargýç Alev Ulunay'dan oluþan mahkeme heyeti sanýðý oy birliði ile suçlu bulup mahkûm etti. Kararý okuyan Kýdemli Yargýç Melek Esendaðlý sanýk lehine ve aleyhine olan hususlarý deðerlendirdiklerini belirtti. Sanýðýn iþlemiþ olduðu suçun vahametini göz önünde bulundurarak sanýðýn kullanýmýndaki araç ile kasten ve kanunsuz olarak Ýsmail Keçeli'ye çarpýp kaçtýðýný belirten Esendaðlý, konu þahsý ölüme terk ettiðini söyledi. Kýdemli Yargýç bu nedenle sanýða verilecek cezanýn hürriyeti baðlayýcý ceza dýþýnda bir ceza olamayacaðýný belirterek suçlu bulup mahkûm olduðunun mahkeme kararýyla da kanýtlandýðýný söyledi. Kýbrýs Volkan gazetesinin 21 Nisan'dan bu yana aleyhinde yaptýðý karalama politikasýna karþý ara emri için dava açýldýðýný ifade eden Ýzcan, "1. turun ardýndan hakkýmýzda yapýlan, yalan, yanlýþ ve maksatlý yayýnlar nedeni ile Kýbrýs Volkan gazetesinin yayýnlarýnýn durdurulmasý istemiyle avukatýmýz Mustafa Asena tarafýndan dava açýlmýþtýr. Yalan haberlerle tansiyonu yükselten, toplum içinde gerginliðe neden olan bu yayýnlarýn gerçeklerle hiçbir baðlantýsý olmadýðý gibi tamamen iftiradýr" dedi. Kýbrýs Volkan gazetesi tarafýndan kendi þahsý üzerinden 26 Nisan'da gerçekleþecek 2. tur Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde halký yönlendirmek için karalama ve toplumunu germe kampanyasý yürüttüðünü ileri süren Ýzcan, "Bütün bu karalamalarýn nedeni 26 Nisan'da gerçekleþecek 2. tura gölge düþürmektir. Esas hedef 26 Nisan günü gerçekleþecek deðiþimin önüne geçmektir" dedi. Ýzcan, söz konusu gazete aleyhine açtýklarý 100 bin TL'lik tazminat davasýnýn ise mahkemece önümüzdeki günlerde görüþüleceðini ifade etti. Mahkeme ara emri kararýnda, itiraz dosyalanmasýna olanak saðlamak amacýyla istidayý tekrar dinlemek ve emrin kesinleþip kesinleþmemesine karar vermek üzere de 28 Nisan tarihini verdi. yaptý. Açýklamada, "Unutma, nükleer güç tehlikelidir. Nükleerin tehlikesini dün Çernobil'de, bugün Fukushima'da yaþadýk, Girne'nin dibindeki Akkuyu'da böyle bir senaryonun tekrarlanmasý elbette olasýdýr!" denildi. Açýklamada ayrýca "Unutma, nükleer güç tehlikelidir. Nükleerin tehlikesini dün Çernobil'de, bugün Fukushima'da yaþadýk, Girne'nin dibindeki Akkuyu'da böyle bir senaryonun tekrarlanmasý elbette olasýdýr! Gelin, birlikte sesimizi çocuklarýmýzýn geleceði için yükseltelim!" çaðrýsý yapýldý. ettikleri davadan 7 ay hapis cezasý ile cezalandýrmayý uygun bulduklarýný açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent MÜFTERÝ "Gemilere doldurup doldurup sizi geri gönderecekler" dedin! "Maraþ'ý verecekler, vataný Ruma satacaklar, sizi yeniden göçmen yapacaklar" dedin! "Bugün Maraþ'ý veren, yarýn baþka þeyi de verir" dedin! "Elektrik faturalarýnýzý ödeyeceðiz" diyerek insanlarý üç kuruþa satýn almaya çalýþtýn!.. Bulgur, mercimek, salça daðýtarak, insanlarýn yoksulluðuyla dalga geçtin! Memleketi sattýðýnýz parababalarý kesenin aðzýný açtý! Ak günleri engellemek için kara paralarýný devreye soktular! Ýnsanlarýn onurunu, vicdanýný, þeref ve haysiyetini o kirli paralarla satýn almaya çalýþýyorsunuz! Karanlýk basar basmaz, sokak sokak ev ev gezip satýlýk insanlar arýyorsunuz! Bütün bunlar çok aþina olduðumuz bir filmden sahneler... Hepsi de 'biz bu filmi görmüþtük' diyebileceðimiz senaryolar. Ama doðrusunu istersen, bu kadarý hiç kimsenin aklýna gelmemiþti. Demek Mustafa Akýncý'nýn Amerika ile baðlantýsý var ha!.. Üstelik de Fethullahçý ha... Yani "Paralel Yapý"nýn Kýbrýs'taki uzantýsý! Sen ne diyorsun Derviþ bey? Aðzýndan çýkanlarý kulaðýn duymuyor galiba. Çamur attýðýn... Karalamak için akla hayale gelmedik iftiralar attýðýn adam, bu memleketin en temiz, en dürüst, en yurtsever, en halkçý, en barýþçý, en demokrat, en çözümcü, en adil ve en hakkaniyetçi insanlarýndan biri... Ne attýðýn iftira tutar onu, ne kara çamur. Hepsi de senin üzerinde kalýr... Boþuna uðraþýyor... Boþuna yoruluyorsun Derviþ bey... Bu iþ bitti. Yolun sonuna geldin. Sen de biliyorsun bunu... Ne saltanatlarýn sürsün diye parababalarýnýn döktüðü paralar... Ne bütün yolsuzluklara örtü yaptýðýnýz bayraklar... Ne þehit kemiklerine basa basa yaptýðýnýz hamaset tellâllýðý... Ne "Devlet demek Eroðlu demek" saçmalýðý... Ne bulgur, ne mercimek, ne þeker, ne yað, ne salça... Hiçbiri, bu adaya ve insanlarýna 5 yýl daha kaybettirmeye yetmez!.. Erdoðan'ýn Fethullah'a olan kininden yararlanmaya kalkmak... Bunun için Mustafa Akýncý'yý "Fethullahçýdýr, Paralel Yapýcýdýr", diye karalayarak, Erdoðan'ý Akýncý'nýn üzerine saldýrtma hayali kurmak, hangi yalaka ve çýkarcýlarýnýn aklýysa... Sana hiç iyilik etmediler... Birinci turda %29 almýþtýn. Ýkinci turda bu %30'a çýkarsa öp da alnýna koy. Türkiyeli birkaç gazeteciyi toplamak... Kendi hazýrladýðýn sorularý onlara sordurmak... Ve bu sorularý yanýtlayarak Akýncý'ya çamur atmak... Deðer miydi zirvedeyken bu kadar küçülüp kirlenmeye?.. Onurlu bir nokta koymak varken... Hýrsýna yenilmeye...

5 5 25 Nisan 2015 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars CTP'nin Pazartesi sabahý yoðun bakýmdan çýkmasý bekleniyor AKINCI, ANASTASÝADÝS ÝLE MARAÞ'I GÖRÜÞMEKLE BAÞLANGIÇ YAPABÝLÝR MÝ? MÝÞ-MIÞLAR *DEV-ÝÞ ile PEO "Emekçilerin Mücadelesi Yoðunlaþtýrýlmalý" vurgulamasý yapmýþ. - Vurgulama iyi de, yersiz ve zamansýz! Aha hükümette en, ennn, ennnnn emekçi parti var Mücadele bir yana toz kondurmuyorlar! * LTB Baþkaný Çocuk ve Gençlik Meclisi oluþturacakmýþ. - Ne güzel Çocuklar belki þu "salýncaksýzlýk" sorununu çözer Lefkoþa'nýn. * Cumhurbaþkaný adayý Akýncý "Baðýmsýz ve tarafsýz olacaðým" demiþ. - Pek sevmem böyle açýklamalarý ben! "Ne suya ne sabuna" demek gibi geliyor bana E suya dokunmazsan, sabuna dokunmazsan ne olacak? *Özersay'ýn oylarýna yoðun talep varmýþ. - Merak etmeyin, kolay kolay kanmaz, kaptýrmaz Kafasýna konan talih kuþunun kýymetini biliyor. * Eroðlu; "Seçimde bir tek kiþiye bile Ýrsen Küçük'e oy vermeyin" demedim demiþ. - Olabilir Ahmet'e verin, Mehmet'e verin demek ayný kapýya çýkar ama! * 23 Nisan törenleri için ülkemize gelen yabancý öðrenciler Baþbakan Yorgancýoðlu'na deve maketi hediye etmiþ. - Tuhhh. Yazýklar olsun Bunca sendikacý, bunca eylemci nasýl akýl edemedi bunu Bir deve, cuk oturur KKTC'ye de, hükümete de. * Eski bakanlardan Sonay Adem; "CTP-DP koalisyonu hatalý" demiþ. - Karpuzlar eþekten düþtükten sonra söylemiþ ne fark eder Daha önce aklý nerdeydi * Gazeteci Hýncal Uluç "Biz Kýbrýs'ta niçin savaþtýk?" diye sormuþ. - Öyle bilmezmiþ gibi davranmasýna aldýrmayýn Yine de hatýrlatmakta fayda var.. Türkiye'nin stratejik çýkarlarý için demek yeterlidir. Bir dönem kapatýlýyor... Bu akþam son gecesi Hade herkes gönlünden koptuðu kadar versin. Raký ve bira alacaðýz! Evet Daha dakka bir bile deðil. Ama on sekizin dýþýndan, çok sert bir þut çekti Anastasiadis. Maksat kaleciyi denemek. -"Akýncý seçilirse kapalý Maraþ'ý görüþebiliriz" mesajý gönderdi. Ne güzel Tam barýþtan yana Çözümden yana bir adým. Seçildinse gel Maraþ'ý görüþelim. Annaþýrýz dedin ya, hadi gel göster kendini! Çok merak ediyorum, ne yanýt verecek bu çaðrýya Akýncý. "Tamam, söyle kahveleri de geliyorum" diyecek hali var mý? Der mi? Dese vay, demese vay.. Dese; peyniri kaptýran karga durumuna düþme riski var. Demese; "e hani da sen çözüm ve barýþ istiyordun, annaþma istiyordun Ne farkýn var diðerlerinden?" suçlamasý ile yüz yüze kalmak var. Ýki ucu kirli deðnek gibi. Bak þu Anastasiadis'in yaptýðýna Daha baþlamadan, köþeye sýkýþtýrdý Akýncý'yý. KOMÞUYU DAHA ÇOK MU SEVÝYORUZ Övünmek gibi olacak þimdi Ama biz Kýbrýs Türkü var ya, bizim gibisi dünyada yok! Her þeyden önce çok duyarlýyýz Merhametliyiz Misafirperveriz Sadece kendimiz için deðil, konu komþumuz için de dileriz ne dilersek. Öyle ya. Sadece kendimize barýþ dilemenin anlamý yok. Komþular da barýþ içinde yaþamalý ki BÖYLE BÝR ANDI barýþýn anlamý olsun. Çözüm de öyle Bazen o kadar abartýyoruz ki, barýþý ve çözümü, komþularýmýz için daha çok istediðimizi düþünüyorum. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SEÇÝM (Ýstanbul)- Bir dokunuþ hissettim. Karanlýktý. Aðaçlarda topluca yaþayan kargalar vardý. Birkaç da ördeðin sesi uzaktan geliyordu Birisi nereden estiyse evinin bahçesinde alina besliyordu. Alina (hindi) sabahýn altýsýnda baðýrmaya baþlýyor Her sabah bu düzen böyle sürüp giderdi O sabah etrafta çýt yokken Ayaðýma birþey dokundu gibi. Korktum. Ne olabilirdi? Dönüp bakmak veya kaçmak arasýnda saliselerle ölçülen zaman diliminde karar verdim. Durdum. Dokunma veya bir hareket yoktu. Biraz bekledim Döndüm. Bir köpek bana bakýyordu. Sessizdi. Korkutmak istememiþti Ben ona o bana bir müddet baktýk. Bakýþtýk. Kuyruðunu sýkýþtýrmýþ vaziyette öylece bekledi hayvan. Korkuyordu. Ama yine de bir dokunmaya ihtiyacý vardý. Ki burnu ile ayaðýma dokunup durmuþtu. "Gel" dedim, geldi. Baþýný okþadým. Yol boyunca peþimden koþtu. Arada bir dönüp onunla konuþtum. Ben konuþtum o baktý. Bir ayaðý sekiyordu. Yaralýydý. Belli ki bölgenin hayvanlarý onu yaralamýþlardý. O ise sahibi tarafýndan terk edilmiþti. Çünkü boynunda tasmasý gözlerinde insanca bir yaný vardý. O gün onu orada býrakýp gittim. Ertesi gün geldiðimde yoktu. Bölgeyi iyice aradým. Yoktu. Kimbilir nerelerde kendisine bir yer arýyordur diye düþündüm, üzüldüm. Çaresizlik iþte. Yurdun, yerin, evin yoksa sýðýnacak bir liman bulmakta zorlanýrsýn. Yarýn küçücük adamýz Kýbrýs'ýn kuzeyinde seçim var. Son gün. Bu seçim belki son olmayabilir. Belki daha iyi koþullar yaratýlamayabilir. Ama yine de bir umuttur Ve umudun ucunda Akýncý var. Belki bir baþlangýçtýr. Belki statüko düþtükten sonraki sýçrayýþýn ilk adýmý... Ve baþkaldýrýþ. Baþkaldýrýþ isyan deðildir elbet. Baþkaldýrýþ itaate Baþkaldýrýþ boyun eðmeðe Baþkaldýrýþ geçmiþ ezilmiþliðe. Karþýndakiler ne olursa olsun Oturur veya düþersen herkese aþaðýdan bakmak ve baþkalarýnýn yukarýdan tebessümlerine maruz kalmak durumunda olursun Bu, ayný zamanda yerde sürünmeye baþkaldýrýþ. Akýncý'ya gelecek oylarýn yolunu kesmek için yalana baþ vurdu statüko. Ne olursa olsun kýrk yýllýk pozisyonlarýný korumak istiyor. Yarýn küçücük adamýz Kýbrýs'ýn kuzeyinde seçim var. Bu seçim sizin kendi seçiminiz de olacaktýr Ya bulunduðunuz topraklarýn hâkimiyeti hala baþkalarýnda olmaya devam edecek Ya da baþkalarý sizin topraklarýnýzda size saygý gösterecek. Baþka þekli yok bunun. CTP GENÇLÝK ÖRGÜTÜ AKINCI'YI DESTEKLEME KARARI ALDI Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Baðýmsýz aday Mustafa Akýncý'yý destekleme kararý aldý ve genç üyelere sandýklara gitme çaðrýsý yaptý. CTP Gençlik Örgütü'nden yapýlan açýklamaya göre, geniþletilmiþ Gençlik Meclisi toplantýsýnda cumhurbaþkanlýðý seçim süreci deðerlendirildi. Açýklamada, adanýn kuzeyinde gerçekleþtirilen seçiminin birinci turunun ülkeye yakýþan demokratik bir ortamda gerçekleþtiðini ancak CTP'nin aldýðý oy oranýnýn, CTP Gençlik Örgütünün hedeflediði ve murat ettiði KSP: Biz bu suça ortak olmayacaðýz Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP)'nin ikinci tura kalan her iki adayý desteklememe kararlarýnýn çarptýrýldýðýný açýkladý. KSP'den yapýlan yazýlý açýklamada, her iki adayý da statüko temsilcileri olarak deðerlendirdiklerini ve desteklemeyeceklerini açýklamalarýna raðmen iki yerel gazetenin bilinçli olarak açýklamalarýný çarptýrdýðý ve Akýncý'ya destek olduklarý þeklinde asýlsýz bir haber üretildiði kaydedildi. Açýklamada, "KSP, statükoculara destek vererek, halkýn bir kez daha aldatýlmasý suçuna ortak olmayacaðý" iddia edildi. Hür-Ýþ: Halk barýþ isteyenler ve istemeyenler diye ikiye ayrýldý Hür-Ýþ Federasyonu, Kýbrýs çözüm sürecinde "Birleþmiþ Milletler Parametreleri temelinde siyasi eþit iki kurucu devletten oluþan, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devam ettiði ve iki halkýn kabul edeceði çözümü destekleyen" bir çözümü savunduðunu belirterek, görüþme masasýnda bu ilkeleri savunacak bir liderin bulunmasýný istediðini kaydetti. Latifoðlu, Cumhurbaþkanýnýn Anayasal görevleri yanýnda Kýbrýs sorunundaki çözümsüzlükten dolayý görüþme masasýnda Kýbrýs Türkleri Türk-Sen: Hep barýþçý ve çözümcü anlayýþlarýn yanýnda yer aldýk Türk-Sen, "her zaman, gerçek barýþý ve gerçek çözümü isteyen ve çaba harcayan anlayýþlarýn yanýnda yer aldýðýný" belirterek, bugün de ayný düþüncede olduðunu bildirdi. Türk-Sen Genel Baþkaný Arslan Býçaklý, federasyon hakkýnda basýnda yer alan bir eleþtiri üzerine yazýlý açýklama yaptý. Býçaklý, Türk-Sen'in barýþ ve demokrasi mücadelesinde her zaman taraf olduðunu, emek mücadelesinde ise iþçiden yana taraf olduðunu vurguladý. Býçaklý, bu nedenle öncelikle, sorumlu olduklarý üyelerine daha sonra da kamuoyuna þöyle seslendi: KKTC Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nden Eroðlu'na destek KKTC Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun halktan alacaðý daha yüksek bir destekle yeniden Kýbrýs Türk halkýný temsil edeceðine olan inançlarýnýn ve buna yönelik desteklerinin tam olduðunu belirtti. Dernek Baþkaný Talip Sancar tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, ülkenin çok sýkýntýlý süreçlerden geçtiði bu dönemde millet olarak hep birlikte hareket ederek umutlu yarýnlara ulaþmak için mücadeleye devam edilmesi gerektiði kaydedildi. "TÝYATRO EMEK" YENÝ DÖNEM ÇALIÞMALARINA BAÞLIYOR Boran Kültür Merkezi tiyatro ekibi "Tiyatro Emek"; yeni dönem için çalýþmalarýna bugün baþlýyor. Boran Kültür Merkezi'nden yapýlan açýklamada, "Duvar", "Yeþilhat" ve son yýl "Zengin Mutfaðý" gibi emekdemokrasi oyunlarýný sahneye koyan Tiyatro Emek'in, bu yýl daha geniþ bir kadro ve yeni bir proje hedefiyle aktif çalýþmalarýna baþlayacaðý belirtildi. Her hafta Cumartesi saat 15.00'dan 17.00'a yapýlacak olan atölye sonuca ulaþamadýðý belirtildi. CTP Gençlik Örgütü açýklamasý, þöyle devam etti: "Ýlk turda seçim sonuçlarý ne olursa olsun CTP Parti Meclisi, 45 yýllýk CTP geleneðine, sosyalist ideolojisine baðlý kalarak ve Birleþik Kýbrýs'a ve Federal çözüme olan özlemi nedeniyle cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turunda Mustafa Akýncý'yý destekleme kararý almýþtýr. Bizler Genç CTP'liler olarak, parti meclisimizin almýþ olduðu bu kararý destekliyor, çözüm ve barýþ yanlýsý Mustafa Akýncý'nýn ikinci turda cumhurbaþkaný olmasý için bütün enerjimizle çalýþýyoruz" adýna çözüm görüþmelerini de yürüttüðünü ifade ederek, seçim sürecinde propagandalarýn büyük oranda Kýbrýs sorununa dayandýrýldýðýný kaydetti. Latifoðlu, ancak adaylar ve halkýn bu süreçte "barýþ isteyenler" ve "barýþ istemeyenler" olarak kamplara ayrýldýðýný öne sürerek, Kýbrýs Türk halkýnýn 11 yýl önce bugün 2004 yýlýnda yapýlan Annan Planýna yüzde 65 oranýnda "evet" demesine ve çözümü desteklemesine raðmen Rumlarýn uzlaþmaz tutumu nedeni ile çözümün gerçekleþmediðini anýmsattý. "Türk-Sen, hep gerçek barýþý ve gerçek çözümü isteyen ve çaba harcayan anlayýþlarýn yanýnda yer almýþtýr. Kýbrýs'ta tarihe altýn harflerle yazýlan 'Barýþ ve Evet' mitinglerinde en ön safhalarda yerini alan Türk-sen bu gün de ayný düþüncededir. Kimse endiþe duymasýn; federasyonumuz her genel kurulunda yinelediði barýþ ve demokrasi yolundaki karar tasarýlarýnýn arkasýndadýr ve tüm üyeleri de bu anlayýþla gerçek barýþ ve çözüm isteyen ve bunun için çaba sarf eden anlayýþla 'ben de barýþ isterim artýk ama' anlayýþlarýný ayrýt edebilecek düzeydedir." Cumhurbaþkanlýðý'nýn çok önemli bir makam olduðunu dile getiren Sancar, "seçtiðimiz Cumhurbaþkanýnýn insanlarýmýza gerçek anlamda liderlik etmesi ve dünyaya karþý haklarýmýzý savunmasý gerekir. Cumhurbaþkanýmýz Derviþ Eroðlu yýllardýr halkýmýzdan aldýðý güçle dünyaya varoluþumuzu gösteren bir lider olmuþtur. Dünyaya Kýbrýs Türk Halkýnýn var olduðunu ve halkýmýzýn kurmuþ olduðu devletimizin sýnýrlarý içinde yaþamaya devam ettiðini tüm dünyaya haykýrmaktadýr" dedi. çalýþmalarýnda; Temel Oyunculuk, Sahne Bilgisi, Sahne Tekniði, Tiyatro Kuramlarý, Eleþtiri Ýnceleme, Karakter Bilgisi, Ses-Nefes-Artikülasyon, Diksiyon, Yaratýcýlýk Atölyesi ve Epik Tiyatro gibi konularda ücretsiz olarak eðitim verilecek ve yeni bir proje için altyapý eðitimi saðlanacak. Birkaç haftalýk eðitim dahilinde tüm çalýþmalarýn ücretsiz olacaðý belirtilirken, eðitimlerin herkese açýk olduðu kaydedildi GÜNLÜK "Trafoya yine kedi girer mi bilmiyorum" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, TBMM'nin açýlýþýnýn 95. yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen resepsiyonda "Seçimlerde kedilerin trafolara girmemesi için bir önlem alýnacak mý?" sorusuna "Bilmiyorum, kompleksli cümle kuramam" yanýtýný verdi. TBMM'nin açýlýþýnýn 95. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen resepsiyonda, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, bir gazetecinin "Seçimlerde kedilerin trafolara girmemesi için bir önlem olacak mý?" sorusuna "Bilmiyorum" yanýtýný vererek þunlarý söyledi: "Fens kafesleri var, bütün bunlarýn olmamasý için gayret gösteriyoruz. Ne varsa, onu yine gerçeðiyle paylaþacaðým. Yani o konuda herhangi bir komplekse sahip bir cümle kullanmam, ne varsa onu paylaþýrým. Çünkü biz siyasetçilerin dürüst, açýk ve þeffaf olmasýný Kendi aleyhine de lehine de olsa bunu prensip edindik." EN ÝYÝSÝ VE EN KÖTÜSÜ Propaganda süreci boyunca Kudret Özersay'ýn taraftarlarý onun için "en iyisi" ifadesini kullandýlar. Özersay ikinci tura kalamadý. Eeee þimdi ne olacak? Onlarýn ifadesiyle "En iyisi" ikinci tura kalamadý diye gidip "en kötüsü"ne mi oy verecekler? Daha neler KRONÝK HASTALIK Kýbrýs Sorunu kronik bir sorundur. Kronik sorun demek kronik hastalýk demektir. Bu yüzden olasý bir çözümde tam anlamýyla bir iyileþme beklemeyin. Kronik hastalýklarda yüzde yüz iyileþme olmaz Ne olur peki? Hastanýn ve hastalýðýn daha kötüye gitmemesi için çaba harcanabilir ve eðer bunda baþarýlý olunursa, bu da bir "zafer" sayýlýr BOYKOT Kimse kusura bakmasýn ama boykotun da bokunu çýkardýnýz. Ýþgal koþullarýnda seçime katýlmamak gerektiðini söyleyip duranlar, iþgal koþullarýnda kurduklarý partiyi niye kapatmýyorlar? Bir siyasi parti seçime katýlmamak için mi kurulur? Kendisi seçime girdiðinde herkesten oy isteyip, kendisi seçime girmediðinde boykot çaðrýsý yapmak ikiyüzlülük bile deðil Týrnak... "Bu seçimde harcanan bazýsý resmi, bazýsý baþka yol ile dökülen sermayeyi kim saðladý? Mali disiplin denilirken, örneðin saray telefonlarýnýn veya örtülü ödeneklerin kullaným fiyatý nedir? Bunlar seçim ekonomisinin hiç açýklanmayacak kalemleri!" Özkan YIKICI (Ortam) "Malezya da idam kararý alýnan iki Kýbrýslý Türk'le ilgili olarak, KKTC makamlarýndan tatmin edici bir açýklama var mý diye. Þuana kadar yok, kimden var, Kýbrýs Cumhuriyeti makamlarýndan. Giriþim yapmýþlar, diplomatik iliþki kurmuþlar, yardýmda bulunmuþlar." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Farklý görüþlere sahip olsalar da, farklý farkli ideolojilerden gelseler de insanlar, Eroðlu devrinin artýk kapanmasý gerektiði konusunda birleþiyorlar, ülkenin önünün açýlmasýnýn gerekliliði üzerinde uzlaþýyorlar. Bu belki de Annan Planý döneminden bu yana ilk kez yakalanan bir ortak duruþ." Tümay TUÐYAN (Yenidüzen) Günün Kahramaný MUSTAFA AKINCI Herkes "Mustafa Akýncý" diyor. Sokakta, iþyerlerinde, dükkanlarda... Halkýn son umudu... Bu seçimle ya bir devir kapanacak, ya sürecek... Birinci turu büyük bir baþarýyla tamamladýðý gibi, ikinci turu da öyle tamamlayacak... Bazýlarý çok kötü bir niyetle 'asabi' falan dedi, ama tutmadý... Akýncý hiçbir ekran yayýnýnda soðukkanlýlýðýný kaybetmedi, tam tersine her zaman esprili ve güleryüzlü davrandý... Kendisine en çirkin iftiralarýn atýldýðý sýralarda bile... Ki son iftirayý atan da Eroðlu oldu... Fethullahçý... Paralel yapý... Bir 'IÞÝD'ci' demedikleri kaldý... Ýþte bunun için daha da sert olacak halkýn tokatý!

7 25 Nisan 2015 Cumartesi GAZETE360 Aysu BASRÝ AKTER Sandýklar çocuklarýmýzýn yüzüdür 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ Seçim sandýklarý aslýnda hem kendi yaþamýmýzýn hem de çocuklarýmýzýn yüzüdür. Bugüne kadar nasýl yaþadýðýmýzýn ve çocuklarýmýzýn nasýl yaþamasýný hayal ettiðimizin muhasebesidir. Bugüne kadar yaþadýklarýnýzdan mutlu deðilseniz, deðiþtirirsiniz. Sýrf daha güzelini çocuklarýnýz yaþasýn, sýrf siz de buna katký koyun diye oy kullanýrsýnýz. Cumhurbaþkanlýðý ikinci tur için artýk saatler sayýlýyor. Ama zaman ilerledikçe siyaset deðil, ortalama insan zekasýna hakaret eden kirli bir propaganda sürecinin ilerlediði görülüyor. Bir kuþaðýn yaþýndan fazla siyaset yapan bir Cumhurbaþkaný kendisi bizzat bu propagandaya tevessül edecek duruma düþüyor. Oysa bu seçim sürecinde Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn vefa üzerine kurduðu siyaset bile yýllarca bu ülkede yandaþlar ve karþýtlar üzerinden þekillenen bir çýkarlar silsilesi içinde kaybolduðumuzun göstergesidir. Yýllarca kendinden olmayaný dýþlayan, yaþam þansý görmeyen, asýlsýz yaftalamalarla yoketmeye çalýþan bir düzen üzerinden vefa talep ediliyor. Çok deðil daha bir yýl önce ayný parti içinde farklý taraflarýn destekçilerinin birbirlerine neler yaptýðýný, devlet mekanizmasý üzerinden birbirlerini nasýl ezdiklerini izledik. Ayný zihniyet yýllarca partili olmayanlara ayný muameleyi yaptý. Çözümsüzlükle, korkuyla, ekmeðiyle, iþiyle tehdit ederek, besledi bu düzeni. Þimdi vefasýzlýk edildiðini söylemek, aslýnda hakeden baþkalarý yerine birilerinin elinden tuttuðunu, haksýz kazançlar saðladýðýný, þimdi de bunun karþýlýðýnda oy talep ettiðini, destek beklediðini anlatýyor. ** Bugün bu yarým adada acýlarý ve türlü yoksunluklarý geride býrakmasý ümidiyle yapýlan referandumun yýldönümü. Kýbrýslý Türkler'in ezici bir çoðunlukla "evet" dediði, çözüm umutlarý, Kýbrýslý Rumlar'ýn ikna edilememesi nedeniyle, tam 11 yýldýr büyük bir hayal kýrýklýðýna dönmüþ durumda. Rumlarýn "hayýr"ý üzerine inþa edilerek meþrulaþtýrýlmýþ sürer durumun, aslýnda kaðýttan bir gemi gibi ilk damlada yerle bir olduðunu, GÝRNE BELEDÝYESÝ TAHSÝLAT VEZNELERÝ BUGÜN AÇIK BELEDÝYE, "KÖPEK BULUNDURMA RUHSATI" ÇIKARILMASI ÇAÐRISINDA BULUNDU Girne Belediyesi, 30 Nisan tarihinde sona erecek Taþýnmaz Mal (Emlak) Vergisi ödemelerindeki yoðunluðu azaltmak amacýyla, tahsilat veznelerinin bugün 09:00-13:00 saatleri arasýnda açýk olacaðýný açýkladý. Girne Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, yurttaþlar hafta sonu açýk olacak Girne Belediyesi Terminal Þubesi'ndeki Emlak ve Su veznelerinden emlak vergileri ile birlikte su faturasý ödemesini de yapabilecek. Açýklamada, Emlak Vergisi 1. taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Nisan 2015 olduðu ve bu tarihten sonra yapýlacak ödemelerde gecikme faizinin uygulanacaðý da hatýrlatýldý. KÖPEK BULUNDURMA RUHSATI ÇIKARMA ÇAÐRISI Gönyeli Belediyesi ayrýca belediyesi sýnýrlarý içerisinde bulunan tüm köpek sahiplerinin, Köpekler Yasasý gereðince köpekleri için Saðlýk Þubesi'nden "Köpek Bulundurma Ruhsatý" çýkarmasý gerektiðini hatýrlatarak, ruhsat çýkarmayan köpek sahipleri hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacaðý uyarýsýnda bulundu. AYÞE TURAL'IN YENÝ KÝTABI "Hayatýnýza dokunabilir miyim?" Yazar Ayþe Tural'ýn "Hayatýnýza Dokunabilir Miyim?" isimli kitabýnýn imza günü, Salý saat 14.00'ten itibaren Lefkoþa Taþkýnköy'de Þefler Pastanesi'nde yapýlacak. Ayþe Tural'ýn 15. kitabý olan "Hayatýnýza Dokunabilir Miyim?", aný-deneme türünde bir kitap. Kitabýný torunlarý Tan ile Aslan'a ithaf eden Tural, bu konudaki duygularýný kitabýnýn 4. sayfasýnda "Torunlarým Tan ile Aslan'a bana armaðan ettikleri yaþam sevinci için" Konuyla ilgili açýklamada, Köpek Bulundurma Ruhsatý için köpeðin aþý kartý ile Veteriner Dairesi tarafýndan verilmiþ Köpek Kimlik Belgesi gerektiði belirtildi. Girne Belediyesi ruhsat ücretleri, diþi köpek için 35 TL, erkek köpek için 12 TL ve kýsýrlaþtýrýlmýþ köpek (belgelenmesi þartýyla) için 12 TL olduðu kaydedildi. ifadeleriyle dile getirdi. Tural, kitabýn önsözünde, "Sizinle olmak, size ulaþmak, size dokunmak, dünyanýn en harika duygusu, var olduðunuzu bilmek, sevginizle ýsýnmak güneþi tutmak gibi Hayatý paylaþtýkça çoðalacak sevgi, hayatý paylaþtýkça güzelleþeceðiz, daha bir insan olacaðýz Ýyi ki varým iyi ki varsýnýz, iyi ki varýz.. Tanrýnýn yüreklerimizi sevgi, mutluluk ve huzurla doldurmasýný diliyorum" ifadelerine yer verdi. o zamanlarýn ekonomik ortamý ve bugünkü duruma bakýldýðýnda çok net görmek mümkün. Yaþanan acý ve sýkýntýlar bu ülkede herkesi ayný acýyla vuruyor. Saðcýsýný solcusunu ayýrmadan kemiriyor, geleceðimizi. Ama bugün 11 yýlýn ardýndan ilk defa Kýbrýs sorununda yeni bir canlanma yaþanýyor. Yakýn coðrafyada yaþanan geliþmeler ve adanýn bütününü etkileyecek hidrokarbon ve Güney'deki ekonomik kriz, çözüm parametrelerini güçlendiren ana unsurlardan. Çünkü ilk kez aðýr bir iflasýn acýsýný yaþayan Kýbrýslý Rumlar, ancak adada yakalanacak kalýcý bir çözümle refaha ulaþabileceklerinin farkýnda. Ve bu kez masada bedel ödemek pahasýna referandumda azýnlýða düþmek uðruna, liderlik göstermiþ, "evet" demiþ bir siyasetçi var. Ve Kýbrýslý Rumlarýn bir çözümün faturasýný ödemek zorunda kalacaklarý yerine, ilk kez Kýbrýslý Rumlarýn ekonomik çýkarýnýn da adadaki bir çözümden geçeceðini dillendiriyor. Ýlk kez güven artýrýcý önlemler paketi kapsamýnda, Kapalý Maraþ'ý görüþmeye hazýr olduðunu söyleyen bir Kýbrýslý Rum lider var. Yani Kýbrýs Türk tarafýnýn istediði gibi karþýlýðýnda Ercan ya da Maðusa Limaný'nýn uluslararasý trafiðe açýlmasýný kabul edebileceðinin sinyalini veriyor. Peki bu denklem içinde Mustafa Akýncý bütün bunlarý dile getirirken, bizi satar mý? Yýllarca bir korku travmasýyla sindirilen onlarca geleceðin ardýndan belki sadece þunu hatýrlatmak lazým; Adada liderlerin uzlaþacaðý bir anlaþma referanduma gidecek. 11 Þubat'ta Eroðlu ve Anastasiadis'in imzaladýðý ve bütün siyasi partilerin destek verdiði ortak metinde bu ifade açýkça yer alýyor. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yaþadýðý hezimetin bir kez daha yaþanmamasý için bütün uluslararasý aktörler varýlacak bir uzlaþmanýn ancak halklarýn onayýyla hayata geçebileceðinin farkýnda. Yani kimse kimseyi öyle satamýyor! 21. yüzyýlda yeni kuþaklar uzay bilimleri öðrenip, dünya sýnýrlarýný zorlarken, böylesi korku siyasetleri üzerinden yaþam bulmaya çalýþmak, bayrak edebiyatý üzerinden demagoji yapmak ama daha da önemlisi bunlara kulak vermek, en baþta çocuklarýmýzýn geleceðini satmak, katletmek anlamýna gelir. Bugün Avrupa Parlamentosu'ndan bütün uluslararasý temsiliyetlere kadar bir mevcudiyeti varsa Kýbrýslý Türkler'in, bu çözüm siyasetine verdikleri destekle oldu. Bugün bu adanýn Kuzey'indeki her karýþ topraðýn deðeri, o çözüm potansiyelinin mevcudiyetiyle artýyor. Pazar günü sandýða gidip Mustafa Akýncý'ya oy verecek olanlar, gelecek kuþaklara çocuklarýna daha güzel bir hayat vermek için bunu yapacak. Kendinin yaþadýðý yoksunluklarý kimlik bunalýmýný artýk bundan sonraki kuþaklarýn yaþamamasý için oy verecek. Daha da önemlisi Akýncý'ya oy vermeyenlerin de adil ve þeffaf bir düzen içinde varolabilmeleri için oy verecek. O yüzden gönül rahatlýðýyla eðer gönlünüzden geçiyorsa, oyunuzu Sayýn Eroðlu'na da verebilirsiniz. Hiç parmaðýnýn arkasýna saklanmadan baþýnýz dik þeklide benim oyum Eroðlu'na diyebilirsiniz. Çünkü yüksek ihtimalle seçimi kazanacak olan yeni Cumhurbaþkaný, açýkça ortaya koymuþtur ki, kendisine oy vermeyecek olanlarýn da Cumhurbaþkaný olacak. ALO AFRÝKA HATTI HATALAR SEVAPLARLA... Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen ve "oy" mahlasýyla yazan bir vatandaþýmýzýn seçimlerle ilgili deðerlendirmesi þöyle: "Ben demokrat birisiyim. Oy kullanma hakkým olduktan sonra seçimlerde oyumu kullanmaya çalýþtým. Kafama göre takýldým. Karma da yaptým, tek bir partiye de oyumu mühür þeklinde verdim. Ancak son seçimlerde bir deðiþimin farkýna vardým. Oy konusunda yapýlan çaðrýlar oylarýn gençlere yönelmesi þeklinde idi. Ya da iyilere oy verin denildi. Ýyiler kimlerdi? Dürüst, namuslu, yalan dolanla uðraþmayan ve karakter sahibi bildiðimiz duyduðumuz adaylardý. Öyle yaptýk. Ne kadar baþarýlý olduk bilemem. Ama bir deðiþimin baþlangýcýydý bu. Bu çaðrýyý da yapan Toparlanýyoruz Hareketi idi. Bu hareket çatýsý altýndan çýkan ve kurucusu da olan Kudret Özersay da hatýrý sayýlýr bir oy aldý. Oran çok iyi. Her neyse, þimdi önümüzdeki cumhurbaþkanlýðý için iki alternatif vardýr. Bir tanesi Derviþ Eroðlu, diðeri de Mustafa Akýncý'dýr. Eroðlu mal varlýðýný açýkladý. 'Ben zengin deðilim, beni zengin gösteriyorlar' dedi. Toplumun içinde deðil kendisi... Bizleriz toplumun içinde olanlar. Bir duysa toplumda neler konuþulur, herhalde çýldýrýr. Yurtdýþýndaki bazý bankalardaki paralardan da bahsedilir. Dahasý bazý þirketlerdeki ailevi ortaklýklardan da. Beni ilgilendiren bir konu deðil bunlar, ben Derviþ Eroðlu'nun misyonunu doldurduðuna inanýyorum. Buraya kadardý. Bundan sonra bayraðý baþkalarý almalýdýr. Alanlarýn ne kadar baþarýlý olup olmayacaklarý ayrý konu. Ve bir diðer alternatifimiz de þu: Akýncý. Akýncý bize sunulanlarýn içinde olan birisi. Kudret Bey bu seçimde bana göre kendisini bir denedi. Baþarýlý da oldu. Gelecek seçimlerde bir siyasi parti kursa da veya bir siyasi partiye baþkan olsa veya yine baðýmsýz olarak adaylýðýný koysa kazanacaktýr diye düþünüyorum. Toplumsal deðiþim o þekilde gösteriyor ve yazdýðým gibi iki dönemdir de bu yavaþ yavaþ gerçekleþiyor. Pazartesi'nden sonra partiler arasýnda bir deðerlendirme mutlaka yapýlacaktýr. Ve bu partiler de kendilerini bir dizayn etmek zorunda kalacaklardýr. Gelenler gidenleri dýþlayarak deðil, onlarýn deneyimleri üzerinde binalar inþa ederek yollarýna yürümelidirler. TDP'deki gençler bazý deneyimli abilerini dýþladýlar ve aslýnda baþarýlý gibi gözükseler de deðillerdirler. Neden mi? Bunu seçime girdiklerinde anlayacaklardýr. CTP býyýklýlar býyýksýzlar hikayesi ile kamplaþtý. Yeþillenmeyi kýrmýzýlaþmayý bir kenara býrakarak yazýyorum bunlarý. Ne oldu? Bana göre bir baþarýsýzlýk yaþandý ve son seçimlerde býyýksýzlar býyýklýlarý yardýma çaðýrdý. Yenileþme eskilerin hatalarýndan sevaplarýndan yola çýkarak yenileþme þeklinde olmalýdýr. Tüm bunlar ýþýðýnda ben Akýncý'ya oy verilmesi taraftarýyým. Neden mi? Kalan iki alternatiften bir tanesi odur ve istenen kaidelere de uygundur. Kudret Özersay'ýn bunlara bakarak neden Akýncý'yý iþaret etmediðine þaþýyorum." BÝZÝM DUVAR ÞÝMDÝ KIBRIS TA ÝSYAN VAKTÝ Bizim Mandra Mustafa Akýncý ile ikinci tura kalmasýnýn kendisini yolun sonuna getirdiðine artýk iyice kanaat getiren Eroðlu, bittim da bittim diyerek son bir hamle yapar. Akýncý'ya "Fethullahçý, Amerikancý" çamurunu atarak Erdoðan'ý imdada çaðýrýr! Vatandaþlar, böylesine çirkin bir iftiraya tevessül eden Eroðlu'nun bu seçimi kazanmasýnýn asla mümkün olmadýðýný belirtirken, sokaktaki adam "Birinci turda 29'u zor buldu. Ýkincide onu da alamayacak" diye kendi kendine söylenir.

8 8 25 Nisan 2015 Cumartesi YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu TARÝH KARÞISINDA BAÞARISIZ OLANLAR Her toplumun tarihinde güzel ve parlak dönemleri olduðu gibi, çok kötü, acý ve utanç duyulacak karanlýk devirleri de olduðu bir gerçek... Bu gerçeði geleceðe, ders çýkarýlýp bir daha tekrarlanmadan diye aktarmak, toplumlarýn geliþmiþlik düzeyleriyle ilgilidir. Sadece güzel ve parlak dönemlerinden bahsedip bir sürü efsane kahraman yaratarak, kafir dilberleriyle olan maceralarýndan övünme payý çýkarýr, bunlarý gerçek tarihtir diye geleceðe aktarýr... Kötü ve karanlýk dönemlerimizi saklayýp bahsetmemek karanlýk dönemimizi tarihimizden silip çýkaramazsýnýz. Bunun için ne uygar dünyada yerimizi alýr, ne onlarla eþit iliþkiler kurabilir, ne de toplumumuza onurlu bir gelecek sunabilirsiniz. Bugün her bakýmdan geliþmiþ, kaliteli toplumlarýn yaþadýðý ülkelerde tarih ilmi son derece geliþmiþtir. Tarihçiler geçmiþlerini en ince ayrýntýsýna kadar incelemiþler ve toplumlarýnda hiçbir komplekse ve korkuya kapýlmadan anlatmýþlar, geleceðe olduðu gibi aktardýlar... Türkler ve Kýbrýslýlar hariç. Bu yüzden karanlýk geçmiþleri her zaman ve her yerde önlerine çýkarýlýr. Ýnkar etme inadýnýz, alaylý bir gülümsemeyle karþýlanýr. * Ethem Mahçupyan 2009 yýlýnda Ýtalya'da "Medya ve Ekonomi" konulu bir konferansta, Ermeni meselesi gündeme getirilmesine tanýklýk ettim demiþ ve þöyle devam etmiþtir: "Her þeyden önce Türkiye'deki arþivlere bakmak çok sýnýrlý bir bilgiyi içeriyor. Çünkü, bu arþivlerin neredeyse tümü imha edilmiþ durumda. Ýttihat ve Terakki Komitesi'nin arþivi de yok. Bizzat Talat Paþa tarafýndan toplatýlýp yakýlmýþ. Teþkilat-ý Mahsusa'nýn da arþivi yok. Ýçiþleri ve Adalet Bakanlýklarýnýn arþivleri de buharlaþmýþtýr yýlýnda mahkemelerin ve 'tehciri' yürüten dairelerin kayýtlarý da kayýp; sadece o dönemin ittihatçýlarýn, herkesi ellerindeki belgeleri yakmalarý için uyaran telgraflar var. Kýsaca, Türkiye 1915'e iliþkin esas belgelere sahip deðil." Bu nedenle, her yýl 24 Nisan günü önlerine çýkarýlan Ermeni meselesine feveran ediyor ve dünyaya meydan okuyor ittihatçýlar! * Güzel vatanýmýz Kýbrýs'ta, 1950'lerin ortasýndan baþlayan ve 1974 sonrasý doruða ulaþan bugünkü ayrýlýða sebep olan Türk-Rum tüm Kýbrýslýlarýn tehciri (zorla göç ettirme), hangi güçlerin kýþkýrtmasýyla yapýldýðýný gösteren belgeler var mý? Varsa, hangi þeytanlarýn arþivlerinde saklýdýr? Bugün topraklarýndan kemiklerini çýkarttýðýmýz vatanýmýz Kýbrýs'ta, gerçekten "gerçek" bir barýþ olmasý isteniyorsa, her iki toplum da faþist ýrkçý þeytanlarýn baskýlarýndan kurtulmasý gerekir. 60 yýldýr kanayan yaralarýmýzý sarýp acýlarýmýzý dindirmek için karþýlýklý verdiðimiz ölülerimize saygý gösterip haklarýný teslim etmemiz gerekir. Sonra da iki medeni toplum olarak masaya oturup vatanýmýzýn ve toplumlarýmýzýn geleceðini Kýbrýs'ta hep beraber aramalýyýz. Çünkü öyle durumlar vardýr ki, baþarýya hiç bakýlmaz. Tarih karþýsýnda baþarýsýzlýða uðramakla beraber, insani ve ahlaki bir baþarý elde edenler zafer kazanmýþlar demektir. TARÝHÝ GERÇEKLER Yýl 4 Mart BM Güvenlik Konseyi'nin 186 sayýlý kararý; " Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi toplantýsýnda Birleþik Krallýk(Ýngiltere), Kýbrýs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan hükümetlerine danýþýlarak Kýbrýs adasý üzerinde bir Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü'nün kurulmasý karar verildi. Ayrýca Türkiye'ye yönelik olarak kararýn 1. maddesinde "uluslararasý barýþý tehlikeye sokacak herhangi bir harekatýn yapýlmamasý" istendi. Birleþik Krallýk, Türkiye ve Yunanistan arasýnda arabuluculuk amacýyla bir özel temsilci atanmasý kararý alýndý. Karar tüm üye ülkelerin evet oyu ile alýndý." Bu kararýn bir diðer anlamý Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kontrolünün Rumlarda olduðunun kabulüdür... Dikkat ederseniz bu kararýn tüm kesimler tarafýndan oybirliði ile alýndýðýna vurgu yapýlýyor... Karar aþamasýnda biz, yani Kýbrýslý Türkler yok!.. Ama bizim adýmýza Türkiye bu kararýn alýnmasýna onay vermiþti... Böylelikle resmi olarak dünyaya "Kýbrýs Cumhuriyeti'nin yönetimi Rumlardadýr" mesajýný vermiþ olduk... Ve de bunun böyle olduðunu kabul etmiþtik... Zaten o yýldan itibaren her altý ayda bir bunun böyle olduðunu onaylamaya devam ediyoruz... Yýl Doruk Anlaþmalarý; Denktaþ - Makarios ve Denktaþ - Kiprianu'nun altýna imza koyduðu bu anlaþmalar çözümün hangi temel üzerine kurulacaðýnýn ilaný olmuþtu... Yani bugün "konfederasyon" ya da "ayrý devlet" diyenlerin "milli kahramaný" Denktaþ o dönemde Kýbrýs'ta bulunacak bir çözümün bugünkü BM parametrelerinde olacaðýnýn, yani federal bir çözümün saðlanacaðýnýn altýna imza koymuþtu... Ayrýca yine bugün "Maraþ'ý veren bakalým ardýndan daha neler verecek" diyenlerin milli kahramaný" Denktaþ, ayný anlaþmalarýn içerisinde yer alan "Maraþ'la ilgili bir anlaþamaya varýlmasý halinde, diðer yörelerle ilgili anlaþma beklenmeden Maraþ açýlacaktýr" maddesini de kabul etmiþtir... Bugün Maraþ'ýn BM gözetiminde yasal sahiplerine devredilmesi ve karþýlýðýnda Maðusa Limanýnýn serbest ticarete açýlmasýný öneren Akýncý için "memleketi satýyor" diyenler, o zaman da Denktaþ için de ayný þeyleri düþünmüþler miydi? O da mý vatan topraklarýný Rum'a vermek için uðraþýyordu!.. Kaldý ki 1993 yýlýnda neredeyse Denktaþ'ýn önderliðinde bu olay hayata geçiyordu... Ama bu kesim o dönemde Denktaþ'a "vatan haini" damgasýný vurmamýþtý... Yýl 15 Kasým KKTC'nin ilaný; 4 Mart 1964'ten yaklaþýk 20 yýl sonra KKTC'yi ilan ettik... Ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1960 anayasasý ve anlaþmalarýna dayanarak aldýðý 541 ve 550 sayýlý kararlarla karþý karþýya kaldýk... Siber Çanakkale törenlerine katýldý Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Türkiye'de gerçekleþtirilen "Çanakkale Kara Savaþlarý'nýn 100. Yýldönümü Anma Törenleri" çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin açýlýþýna katýldý. Siber, ayrýca Türkiye Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn etkinliklere katýlan katýlýmcýlar onuruna verdiði akþam yemeðine de katýldý. Meclis'ten verilen bilgiye göre, Ýstanbul'da 3 gün sürecek Çanakkale Kara Savaþlarý'nýn 100. Yýldönümü Anma Törenleri baþladý. Etkinlikler, 17'si devlet baþkaný düzeyinde olmak üzere 90'a yakýn ülkeden parlamento baþkanlarý, cumhurbaþkaný yardýmcýlarý, baþbakanlar, eski cumhurbaþkanlarý, bakanlar, bakan yardýmcýlarý, uluslararasý örgüt temsilcileri ve büyükelçiler olmak üzere üst düzey katýlýmla gerçekleþtiriliyor. Çanakkale Kara Savaþlarý'nýn 100. Yýldönümü Anma Törenleri, dün Ýstanbul'da düzenlenen "Barýþ Zirvesi" ile baþladý. Ýstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen Barýþ Zirvesi, Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý Siyaset Planlama Genel Müdürü Büyükelçi Altay Cengizer in moderatörlüðünde gerçekleþtirilen "100. Yýlýnda Birinci Dünya Savaþý" baþlýklý akademik panelle açýldý. Açýklamada, Meclis Baþkaný Sibel Siber'in de katýldýðý "Barýþ Zirvesi Toplantýsý"nýn üst düzey oturumunda, Türkiye Baþbakaný Ahmet Davutoðlu, Irak Cumhurbaþkaný Fuad Masum, Avustralya Baþbakaný Tony Abbott ve Yeni Zelanda Baþbakaný John Key'in birer konuþma yaptýðý belirtildi. "57. Alay Çanakkale 100. Yýl Senfonisi" dünya prömiyerinin de yapýldýðý zirvede, "Birinci Dünya Savaþý ve Çanakkale" konulu resim ve fotoðraf sergileri de düzenlendi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir Tüm dünya tarafýndan "ayrýlýkçý" ve "Türkiye'nin bir alt yönetimi" olarak bir yapý kurmakla suçlandýk... Türkiye dahil resmi olarak hiçbir ülke bizi tanýmadý... Arkasýndan gelen ABAD kararlarý ile de tüm dünyadan koptuk... Yýl Türkiye'nin Gümrük Birliði anlaþmasý anlaþmalarýna göre Kýbrýs Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin ve Yunanistan'ýn üyesi olmadýðý hiçbir topluluða üye olma hakký yoktu... Bunun yolunu açan dönemin Türkiye hükümeti olmuþtu... Tansu Çiller baþkanlýðýndaki hükümet, AB ile Gümrük Birliði anlaþmasý yapabilmek için Kýbrýs Cumhuriyet'nin AB ile müzakere etmesine izin vermiþti... O dönemde Sayýn Çiller'e gelen, "eðer AB Rumlarý tek baþýna üye yaparsa tutumunuz ne olacak" sorusuna, "biz de kuzeyi tanýtýrýz, olmadý Türkiye'ye baðlarýz" diye cevaplamýþtý... Daha sonra ise, BM'nin ve AB'nin "gelin iki soru tek cevap bir referandum yapalým yoksa Rumlarý tek baþýna AB'ye almak zorunda kalacaðýz" çaðrýlarýný yanýtsýz býrakan TC ve KKTC hükümetleri, Kýbrýs Türk Toplumunun referandum hakkýný elinden alarak Rumlarýn tek baþýna AB'ye girmesine göz yummuþtu... Hatta o dönemde dönemin Baþbakaný, þimdinin Cumhurbaþkaný olan Derviþ Eroðlu, tüm bunlar yaþanýrken muz bahçelerinde geziyordu... Annan Planý dönemi... "Hayýr" kampanyasýný yöneten kiþi Sayýn Derviþ Eroðlu'ydu... O dönemde baskýlar, tehditler, saldýrýlar ve hakaretler yaðýyordu... Meydanlara bombalar yerleþtirilerek toplu katliam yapma hesaplarý yapýlýyordu... Nitekim büyük mitingin yapýlacaðý gün bombalar hedeflenen yerlere konmuþ, insanlarýn meydana toplanmasý bekleniyordu... O günün sabahý bir belediye çalýþaný o bombalarý fark etmemiþ olsaydý, belki de bugün çok farklý þeyler konuþuyor olacaktýk... O dönemde tüm baskýlara raðmen cevabýmýz tabii ki "evet" olmuþtu... Yýl Cumhurbaþkanlýðý seçimleri; Bir tarafta Mehmet Ali Talat, diðer tarafta Dr. Derviþ Eroðlu... Seçim öncesinde Eroðlu her ortamda "Talat'ýn verdiði tavizleri geri almaya geliyorum" diyordu... Fakat seçimi kazandýktan sonra ilk yaptýðý iþ BM Genel Sekreterine mektup yazarak Talat'ýn býraktýðý yerden devam edeceðinin taahhüdünü vermek oldu... Kaldý ki verdiði sözü de yerine getirmedi... Yani önce toplumuna, sonra da BM'ye yalan söyledi... Deðerli okurlar, her zaman dediðim gibi yerim olsa bu çeliþkileri sayfalar dolusu sizlere aktarýrdým... Ama sanýrým bu kadarý bile Eroðlu ve ekibinin ne kadar samimiyetsiz olduklarýný gösteriyordur... Artýk seçim sizin... Yarýn iradenizi ortaya koyacaksýnýz ve mevcut düzenin devam edip, etmemesini oylayacaksýnýz... Hepinize kolay gelsin... Not; 5 gündür köþe yazýlarýmda Kudret Özersay'ýn ikinci tur için kiþisel duruþunun ne olacaðýný soruyorum. Fakat hala yanýt alamadým... Devrim Barçýn dostumun sorusuna yanýt aldý mý onu da bilmiyorum... O nedenle tekrardan soruyorum; "Sayýn Özersay vatandaþlýk görevinizi yerine getirecek misiniz ve kiþisel olarak hangi adaya oy vereceksiniz?" soru bu kadar basit... Tek isim, tek cevap... Bekliyorum...

9 25 Nisan 2015 Cumartesi Tünel ALINTI 100 yýl geçse de acýlar Tarih korkusu insaný karanlýkta býrakýyor. Tarih korkusu insaný tutsaklaþtýrýyor. Tarih korkusu insaný yalanda yaþatýyor. Çünkü, tarih korkusu nedeniyle insan kendi beynini, aklýný 'resmi yalanlar'ýn emrine verebiliyor. 'Tarih korkusu'ndan kurtulmak ve tutsak aklý özgür kýlmak, barýþ ve demokrasiye açýlan yollarda yürümektir, tüm farklýlýklarýmýzla huzur içinde yaþamanýn kapýlarýný açmaktýr. Bir noktayý belirtmek istiyorum. Bu sözlerim, derine giden acýlarýn anýldýðý, paylaþýldýðý, hissedildiði bir günde, "24 Nisan'da ne yapacaklar, kendileri çalýp kendileri oynayacaklar" diyebilecek kadar duyarsýzlaþanlara deðil elbette. (Hasan Cemal'in t24 sitesindeki yazýsýndan alýntýdýr.) DÝPNOT Prof. Dr. Sevgi Kolaylý, arý sokmasýnýn felç ve romatizma gibi rahatsýzlýklara iyi geldiðini, zararlý olmadýðýný aksine, vücudun savunma mekanizmasýný güçlendirdiðini söyledi. ARÞÝV TARÝH 2 NÝSAN 2014 Türkiye'deki seçimlerde yolsuzluk, sahtekarlýk, usulsüzlük, partizanlýk ve polis þiddeti gibi konularýn seçmen üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmadýðý ortaya çýktý... Bu durum Kýbrýs'ta haklarýnda yolsuzluk iddialarý bulunanlarý da rahatlattý... Gözden kaçmayanlar... Yaþam için çal söyle Seçimlerin gölgesinde kalan Akkuyu'da temeli atýlan nükleer reaktörle ilgili bugün Selimiye Meydaný'nda bir etkinlik düzenleniyor. YKP, "Unutma, nükleer güç tehlikelidir. Nükleerin tehlikesini dün Çernobil'de, bugün Fukushima'da yaþadýk, Girne'nin dibindeki Akkuyu'da böyle bir senaryonun tekrarlanmasý elbette olasýdýr!" diye bir açýklama yaptý. "Yaþam için çal, söyle. Nükleere hayýr de" sloganýyla saat 14:00'de, düzenlenecek konsere de katýlým çaðrýsý yaptý. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Parayý alýn oyunuzu vermeyin." Tözün TUNALI (SDP Baþkaný) VÝRGÜL... KOORDÝNASYON TAKÝPÇÝLERÝ Gönüllü Liderler Ýnsiyatifi dün bir eylem gerçekleþtirdi. KKTC'de kurulmasý planlanan Koordinasyon Ofisi'yle ilgili yasanýn meclise dahi götürülmesini istemeyen Ýnisiyatif, gerekçe olarak da mecliste bu yasanýn kabul edilebileceðini belirtti. Ýnisiyatif konunun takipçisi olacaklarýný da açýkladý. HATAMLA SEV BENÝ "Hatasýz kul olmaz. " Dr. DERVÝÞ EROÐLU 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar AK PARTÝ'DEKÝ HAVA DURUMU Türkiye'yi derme çatma bir gemiye doldurulmuþ mülteciler topluluðu olarak düþünün. AK Parti öncesi geminin yönetimine geçen iktidarlar bize, 'Avrupa'da çok güzel bir hayat var' diyerek istikameti Avrupa olarak belirlemiþlerdi. Ama aynen Afrika'dan kaçak yollarla kapaðý Avrupa'ya atmaya çalýþan mülteciler gibiydik. Sonra iktidara, yani geminin yönetimine AK Parti geçti. Tüm mürettebat deðiþti. Ve yola koyuldular. Ýlk yýllarda onlarýn da hedefi bizi Avrupa'ya götürmekti. Sonra iþler deðiþti. Geminin yeni kaptaný bize döndü ve 'Býrakýn bu Avrupa'yý, ben sizi daha iyi bir yere götüreceðim. Orada bize benzeyen insanlar var. Orada din kardeþleriniz var. Üstelik orada bizi krallar gibi EVRENSEL karþýlayacaklar' diyerek geminin rotasýný deðiþtirdi. Mürettebat kaptana çok güveniyordu. Ne yaparsa yapsýn 'Bir bildiði var' diyorlardý. Çünkü kaptan önlerine çýkan her engeli aþýyor, dev dalgalarý baþarýyla atlatýyordu. Tam okyanusun ortasýna gelinmiþti ki kaptan kendisini baþka lüks bir yata attý. Yanýna da daha önceki yol arkadaþlarýndan olmayan kiþilik yeni bir ekip aldý. Gemide kalan mürettebat, önce yola yeni kaptanla güven içinde devam edeceklerini düþündü. Hatta, yata geçen 'güvenilir ve becerikli' ilk kaptanýn da kendilerine kýlavuzluk etmeyi uzaktan sürdüreceðini sandýlar. 'Ne de olsa nereye gideceðimizi bir tek o biliyordu Planý kuran da oydu ' diye düþündüler. Sefer Selvi Fakat iþler öyle gitmedi. Güven duyduklarý o eski kaptan deðiþmiþ, baþka biri olmuþtu sanki. Ne eski gemide kalmaktan memnundu, ne de geçtiði yeni yattan. Adeta çýldýrmýþ, kontrolden çýkmýþ gibi hareket ediyordu. Yeni kaptan ise bir hayli tecrübesiz ve beceriksizdi. En çok da yeni kaptan Davutoðlu'nun mürettebatýn yeni rütbelerini belirlerken inisiyatifi ele alacaðý ve gemiyi hedefe sað salim ulaþtýracaðýna umut baðlamýþlardý. Fakat Kaptan Davutoðlu bunu baþaramadý. Üstelik ne rotayý biliyordu, ne de gemi kullanmayý. Mürettebat, bunu fark edince daha da karamsarlaþtý. Çünkü kýsa vadede bir çýkýþ göremiyorlardý. Bu durum okyanus ortasýnda derin bir çaresizlik hissini beraberinde getirdi. Þimdi büyük bir þaþkýnlýk hatta korku var. Adeta okyanus ortasýnda mültecilerin hissettiðine benzer bir ölüm korkusu bu. Ne yapacaklarýný bilmiyorlar. Ne tarafa gideceklerini bilmiyorlar. Kime güveneceklerini kestiremiyorlar. 'Eski kaptan çýldýrdý, bizi ölüme terk ediyor' diye düþünüyorlar. 'Yeni kaptan çok beceriksiz çýktý, o da umut vermiyor' diye bakýyorlar. Bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar herkes inanýlmaz bir umutsuzluða, karamsarlýða gömülmüþ vaziyette. Ne olacaðýný bilememenin getirdiði endiþe ve korku var. Eski kaptana yalvarýyorlar: 'Böyle yapma, bizi düþün. Tamam bizi düþünmüyorsan bari gemideki yolcularý, yani milleti düþün' diyorlar, fakat asla laf anlatamýyorlar. 'Býraktýðýn bu kaptan bizi batýracak, izin ver de yeni bir kaptan bulalým' diyorlar fakat 'büyük kaptan' buna da izin vermiyor. Hatta yerine býraktýðý kaptanýn zayýflýðýný, beceriksizliðini kendisi için avantaj olarak kullanýyor. Çünkü atladýðý yatta yeni yol arkadaþlarýyla keyfi yerinde. Bunun böyle süreceðini sanýyor. Gemi batarsa, 50 mil bile yol alamadan yatýn da batacaðýný göremiyor. Dün yine Afrika'dan yola çýkan bir mülteci gemisi battý. Yaklaþýk 700 kiþi öldü. O geminin mürettebatý son anlarda ne hissediyorduysa, sanýrým AK Partililer de benzer þeyleri hissediyorlar. Kaptan köþkünde, birinci mevki kamaralarýnda AK Partililerin olduðu o gemide biz de varýz. Farkýndasýnýz deðil mi? (Levent Gültekin'in kýsaltýlarak alýnmýþ yazýsýdýr)

10 10 25 Nisan 2015 Cumartesi Ýpek Ýbretler SINIR falan gördünüz? Peki bu ada iki yarým parça mý? Demek ki SINIR kafanýzdadýr... Bu ada bütündür... Ister beðenin ister beðenmeyin. VATAN hainliði dediðiniz þey BARIÞý istemek deðil, bütün olmasý gereken birþeyi ikiye bölüp SATMA, parçalama isteðinizdir!! Öyleysa; 'Mamma'cý da sizsiniz, çýkarcý da, hain da. Mehmet Onur Vatan, millet, bayrak diye diye yediler yuttular... Rumcu hain diye diye çaldýlar çýrptýlar... Ganimetin üstüne çullandýlar ama gene de doymadýlar... Genç yaþta emekli ordusu yaratýlar sýrf kazanmak uðruna... Arsalar daðýttýlar sankide babalarýnýn malýymýþ gibi... Mücahitlik puanlarý verdiler mücahitlik yapmayanlara... En lüks yerlerin üzerine güneyde malý olmayanlarý oturturlar... Ne fabrika dediler, ne üretim dediler ve hepsininde canýna okudular... Deniz sahillerinin üzerine çullandýlar... Biz, milliyetçiyiz dediler malý götürdüler... Her sýkýþtýklarýnda bayraðý kullandýlar... Bugün yine kullanýyorlar... Bayraðý hep kullandýlar... Milliyetçi deðil, hep Lilliyetçi oldular... Milleti ahmak bellediler... Kendilerini akýllý... Meydanlarý bayraklarla donattýlar... Bayraðý kullanarak çalýp süpürduler... Tek gayleleri sömürmek... Tek gayleleri kurduklarý bu düzen içinde saltanatla sülale devri yaþamak... Ne yetim hakký dediler, ne de fakir fukara hakký... Yediler yuttular... Türkiye yetkilileri karþýsýnda iki büklüm oldular... Bu halka nankör dediklerinde onlarý alkýþladýlar... Hep bayraðý kullandýlar ve onun arkasýna saklandýlar... Usulsüzlükler... Kaçakçýlýklar... Ýþte burayý bu hale getirdiler... Yasadýþý her türlü kirli iþlerin yaratýcýsý oldular... Kumarýn... Kadýn pazarýn... Kara paranýn aklanmasýný yarattýlar... Patron oldular kerhanelere... Ve hep bayraðý kullanarak tüm bunlarý yaptýlar... Þimdi ise tutuþtular... Gene bayraða sarýlýyorlar... Ama artýk yaðma yok gidecekler... Lila Hayri KARÞI tarafýn YANÝ EROÐLU tetikçilerinin saçmalýklarýný ve attýklarý çamurlarý,paylaþmanýn bir MANTIÐI VAR MI? ÇÖZEMEDÝM görmeyen görsün duymayan duysun diye mi? hiç eroðlunun,"mal VARLIÐINI" onlar HÝÇ GÜNDEME taþýdý mý? unutturdular.doðru TAKTÝK de budur.. Bizim kanalýmýzla reklamlarýný yapýyorlar Bir taþla ÝKÝ KUÞ! Murat Kanatlý Küçük bir düzeltme yapayým, kimse sahiplenmedi olmasýn, daðdaki bayrak mevzusunda açýklama yapan YKP idi, itiraf ediyoruz. Aniden ortalýkta daðdaki koca bayrak savunuluyormuþ gibi oldu, biz karþý olamaya devam ediyoruz, itirazýmýz var... baþkasýnýn da vardý, bu dönemlik vazgeçmiþ olabilir, sorun deðil, biz itiraz etmeye devam ediyoruz, söylemiþ olalým. "Bayraðýn bulunduðu yerin su kaynaklarý açýsýndan en zengin bölgelerin birinin üzerinde yer aldýðý, yaðan yaðmurlarýn bayraðýn üzerine konan kimyasallardan süzülerek yýllardýr yeraltý sularýna karýþtýðý düþünüldüðünde ekolojik krizin diðer yüzü de daha net görülebilir. Daðdaki bayraðý aydýnlatmak için ekstra üretilen enerji için de fazladan ortaya çýkarýlan karbon salýnýmýný hatýrlatmaya bile gerek yok! Peki; tüm bunlar ne uðruna? Þovenizm propagandasý!" hatýrlatalým dedim Taner Þah CY Yýl 2015 Nisanýn 21'i, saat sabah Burasý, KKTC'nin devlet hastanesi. Resimdekiler, sabah 04.30'da sýra numarasý kuyruðunda beklemeye baþlayan insanlar. Bazýlarýyla konuþtum, kimisi Karpaz'dan gelmiþ, kimisi Mesarya bölgesinden, kimi ise Güzelyurt tarafýndan. Hasta kartlarý saat 07.00'de verilmeye baþlýyor. Sýra numarasýný alan doðru arabasýna uyumaya gidiyor. Kartlarýn verileceði saate kadar. Kartla birlikte verilen doktor sýra numaralarý ise, bazý doktorunki saat 07.10'da bitiyor, bazý doktorunki ise 07.20'de, veya 07.30'da bitiyor. Dolayýsýyla sýrada bekleyenlerin önemli bir bölümü doktorunun sýra numarasýný alamadan oradan köyüne geri dönüyor. KKTC'nin saðlýk sistemi maþþallah çok ilerlemiþ, süper. Týpký Kýbrýs'ýn güneyindeki sistem. Týpatýp Avrupa'daki sistem!... Müge Mavitunalý Bu da benim siradan halkýn içinden gelen avucunun içinden muhlaru aðzýnýn içine atarak Bodamyalý Sokak'ta küçük bir döþemeci dükkanýnda koltuk döþeyen bir babanýn kýzý olarak bu da benim basýn açýklamam neden Mustafa Akýncý'ya destek veriyorum... Neden Akýncý söyleyim... Babamý çocukken pek görmezdik. Üç gün daðda mücahit mecburi keyfinden deðil kalan günleri de gece gündüz o küçücük dükkanýn içinde çekic elinde ekmek parasý için onurlu ama zorluklar içinde çalýþýrdý. 1974'te henüz 9-10 yaþlarýnda bir çocuktum. Ölümün ne olduðunu bilmeden ölümle tanýþtým. Savaþ gördüm ve yaþadým. O yaþadýklarým bende bugün nasýl etkiler býraktý, Ali Gazi- Çarþamba pazarýndan bir sahne yaþayanlarýmýz çok iyi bilir. O kadar ki 16 yaþýma geldiðimde barikatlardan boðuldum. Özgürlüðümü bireysel özgürlüðümü bulmak için yollara düþtüm ve Ýngilterede yaþamaya karar verdim. Yurdumu her özlediðimde içimde buruk yasemin kokularý silah ve bomba sesleri mayýnlara basarak ölen çocukluk arkadaþýmla birlikte buram buram içime çektim. Yaþadýðým her güzellikte bir burukluk oldu bir eksiklik ve yaþým ilerledikçe bu eksik yaným bu buruk yanýmýn savaþlarýn getirdiði bölünmüþ güzel çocukluðumun icinde bulunan ölümle tanýþma. Baþka çocuklarýn bu eksikliði yaþamamasý için baþka çocuklarýn arkadaþlarý oyun oynarken mayýnlara basýp ölmemesi için özgürlüðünün barikatlarda boðulmamasi için Mustafa Akýncý diyorum.. Ülker Fahri 12 yýl önce bugün 23 nisan 2003 günü sýnýr kapýlarý açýldý Bir gün öncesinde, size yarýn kapýlar açýlacak, Kýbrýslý Türk'ler Güney'e, Rum'lar da Kuzeye serbestçe geçecek denseydi inanýr mýydýnýz? Bakýn açýldý ve 12 yýldýr Kýbrýs'lý Türk'lerle Rum'lar "barýþ" içinde, Kuzey ile Güney'e rahatlýkla ve korkusuzca geçiyorlar. O kadar alýþtýk, o kadar normal oldu ki; Bugün, kimse kapýlarýn açýlýþýnýn 12'nci yýl dönümü olduðunu bile hatýrlamadý. Ali Kiþmir Rumcu, Hain, Ýngiliz Piçi, Türkiye düþmaný... Yetmedi þimdi de "Fethullahçý"... Ortaya koyabileceði en ufak bir görüþü yok!.. Fikir üretemediði için de Erdoðan'a "bak bu Akýncý Fethullahçý, o nedenle gel kurtar beni çünkü seçimi kaybediyorum" diye açýk çaðrý yapýyor... fazla kafa yormayýp 23 Nisan'ýn heyecanýna baðlamak lazým... Ulas Seherlioglu K.K.T.Cumhuriyeti'ni yaþatmak istemeyi egemenlik savunuculuðu ve vatanseverlik olarak gören tüm Kýbrýslý veya Kýbrýssýz Türkler; KKTC bir cumhuriyet deðildir. Cumhuriyet : " Çok partili bir siyasi hayata, genel seçimlerle iþbaþýna gelmiþ ve bu seçilen kiþilerin çýkardýðý kanunlarla idare edilen, tarafsýz ve hiçbir zümreye imtiyaz tanýmayan bir idareye sahip, özgür ve demokratik bir devlet þekli " * KKTC 30 küsur yaþýndadýr ve halen daha tarafsýz, hiçbir zümreye imtiyaz tanýmayan bir idareye sahip olamamýþdýr. " Cumhuriyet adý verilen yönetim biçimlerinde halk, yönetimini beðenmediði yöneticileri, belli aralýklarla yinelenen seçimlerde deðiþtirebilme olanaðýna sahiptir. Bu nedenle yöneticiler, toplumu keyfi biçimde yönetemezler; halkýn isteklerini ve beðenilerini gözönünde tutmak zorunda kalýrlar. Bir baþka deyiþle, yöneticilerin iradesi mutlak deðil, halk iradesi ile sýnýrlýdýr. " " Cumhuriyetlerde bu özellikler, yönetenleri siyasal bakýmdan halka "sorumlu"duruma getirir: yönetilenleri tebaa, kul olmaktan çýkarýp vatandaþlýk konumuna yüceltir. " * KKTC de yöneticiler halký keyfi biçimde kurulduðu günden beridir yönetebilmektedirler. Halkýn beðenilerini ve isteklerini göz önünde hiçbir zaman tutmak zorunda kalmamýþlardýr. Yöneticilerin iradesi; Halk iradesi ile deðil, mutlak TC hükümeti ve " bizim çocuða iþ " zihniyeti iradesiyle sýnýrlý olmuþtur. Hal böyle iken yönetenlerin halka karþý HÝÇBÝR sorumluluðu yoktur ve olmamýþtýr. K.K.T.C size güzel Ben artýk mýsmýl cumhuriyet isderim

11 25 Nisan 2015 Cumartesi 11

12 12 25 Nisan 2015 Cumartesi Derviþ Eroðlu vefa arýyormuþ. Arasýn arasýn... Nasýl olsa herkes kendisinde hiç bulunmayaný arar! Bizim Duvar Paralel yapýymýþ! Hade be oraþdan! Müfteri sen da! GIDI GIDI Mehmet Levent MUHABBETLÝLER YARIN OLA AKINCI OLA -Be Raziye!.. Nerdesin be gýzým ama? Gâvvole bragdý kapýlarý han kapýsý gibi açýk da gayboldu ortadan... Razi!.. -Ýçerdeyim be caným, gel yahu içeri... Camlýgdayým aha... Uzandým biraz mindere... -U? Hayýrdýr! Ne uzanmasý be agþam agþam? -Hiç sorma be caným... Düþdüm... Amman belim... Doðrulup oturamayýyorum... Guyruk sokumum baddý galiba... -Ma nasýl düþdün gosgoca gadýn yahu?.. Ne zaman oldu bu iþ? -E gosgoca gadýn olmanýn ne alâkasý var düþmeynan be Kemal? Gosgoca gadýnnar hiç düþmez mi yani? -Onu demek isdemedim be... Annad bakayým nasýl oldu? -Annadacag ne var yahu? Yerleri moblarkan ayaðým gaydý düþdüm kýçüstü yere... -Ee... -Eyisi sen... Gördüðün gibi, doðrulup oturamayýyorum... -Eyi da bir tarafýn gýrýlmadý... Bu yaþda zorudu iþin. Þimdi nasýlsýn yani? Öyle çok aðrýn varýsa götüreyim seni hastahaneye bir bagsýnnar. Melhem biþey veriller da ovunun... -Napacayým hasdanede yahu? Geçecek heralde yarýna... -Gideyim eczacýya biþey versin da ovayým seni... Lazolin midir nedir? -Boþver. Yarýna geçmessa alýn. -Ne yarýný? Bu agþamdan lâzým bitireyim ben bu iþi... Sihirli elleriminan bir masaj... Tamamdýr. Yarýn sandýg günü... Yarýn en büyük gün... Yarýn ola... Akýncý ola... Asmaaltý konuþmalarý -Duydun gasablarý? -Yook... Noldu? Bahalý eddiler eti? -Yok gardaccýðým... Þimdilik öyle biþey yok. -Ya? Nedir isdedigleri? -Eroðlu'na çaðrý yabmýþlar. -Ne çaðrýsý? Desdegleycekler Derviþ'i? -Aynen! -Yabma be... E ne yabdý be bu adam memleket için, halk için da desdegleycekler? -Þaka eddim yahu... Öyle biþey yok. -E nedir mesele? -Seçimden çekilmeye çaðýrdýlar Derviþ'i. -Hade yahu!.. Ma ciddi söylen? -Bak bu þaka deðil... Bu ciddi... -E bravo de gendilerine... Yani ileriyi, aglýn yolunu görmek derim ben buna. Lâzým Derviþ gulak versin ve çekilsin... Boþuna bu halkýn parasýný sokaða admasýnnar. Aha senin bu seçimi gaybeddiðin þimdiden belli. Aðzýnýnan guþ dudsan ne yazar? Ama yok. Ýlle hezimete uðraycak da öyle gosun nogdayý? Haftanýn Gýdýgýdýsý Serdar Denktaþ'ýn "Akýncý soldadýr, Eroðlu da saðda. Vatandaþýn saðduyulu olmasý gerekir" þeklindeki sözleri, en karagülmez kargalarý bile güldürdüðünden, bu haftanýn gýdýgýdýsý olmaya lâyýk görülmüþtür. POLÝTÝKACI Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden... Pavel Constantin (Romanya) Çocuðun büyüyünce ne olacaðýný anlamak istediler. Masanýn üstüne bir Kuran, bir þiþe þarap, bir para dolu cüzdan, bir top, bir plak ve bir kitap koydular. Kuran'ý alýrsa çocuk ileride din adamý olacak demekti. Þarabý alýrsa sarhoþ, cüzdaný alýrsa tüccar, topu alýrsa sporcu, plaðý alýrsa sanatçý, kitabý alýrsa yazar olacaktý. Biraz sonra çocuðu getirdiler. Þöyle bir baktý masanýn üzerindekilere. Ve bir koþuda, hepsini kucaklayýverdi. Çocuðun masadakilerin hepsini almasý karþýsýnda ailenin en büyüðü, dede konuþtu: "Anlaþýldý anlaþýldý... Politikacý olacak büyüyünce..." Pano Deeerviiþ... Pabucu yarýým... Gel mahalleye... Tavla oynayalým! Fikrinin Fikri BAKMIYOR CEÞM-Ý SÝYAH FERYADE... YETÝÞ EY TAYYÝP YETÝÞ ÝMDADE... AKP, seçim kampanyasýnda, plastiknaylon gibi malzeme yerine kâðýt ve bez gibi geri kazanýlabilir ürünler kullanacakmýþ! -Bir yandan nükleer santral yaparak halký nükleer ölüme sürükleyenler, þimdi de kalkmýþ, plâstik naylon þovu yapýyorlar! * Gezici Araþtýrma Þirketi Direktörü Murat Gezici'ye göre, Akýncý ikinci turda yüzde 60 oy alacakmýþ. -Bana mantýklý geldi. Akýncý 60'ýn da üzerine çýkabilir. Bunun aksi eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr. * Kasaplar Birliði Eroðlu'na "seçimden çekil" çaðrýsý yapmýþ. -Aþkolsun adamlara... Büyük hezimeti çok önceden gördüler demek. Devletin parasýný sonucu belli bir seçime harcamayýn diyorlar. * Derviþ Eroðlu vefa arýyormuþ. -Doðrudur... Herkes kendisinde hiç bulunmayaný arar! * Kutlay Erk, "Derviþ bey iyi bir politikacýdýr. Bu seçimi onun da kazanma þansý var" demiþ. -Bardon... Eroðlu'nun has be has adamlarý bile böyle inciler yumurtlamýyor... Eroðlu Kutlay beyi iyi deðerlendirmeli!.. * Dolar 23 Nisan tatilinde de rekor kýrmaya devam etmiþ. -Ne yani? Sizin gibi onun da tatil yapacaðýný mý zannettiniz?! *> Eroðlu Akýncý'ya "Fethullahçý" demiþ. -Hade ordan be! Müfteri sen de... * Anastasiadis "Ýstenirse çözüm mümkün" demiþ. -Ýsteniyor sayýn baþkan, isteniyor. Pazar günü bunu bütün dünyaya ispat edeceðiz... Ve sýra senin ne kadar istediðine gelecek... * Eroðlu "Bugün Maraþ'ý verenler yarýn baþka þeyi de verir" demiþ. -Neyi verir be efendi, neyi? Siz Maraþ'ý 40 yýldýr yýlanlara farelere verdiniz de ne oldu? Hangi akla, hangi mantýða, hangi vicdana sýðar bu? * Serbest Çalýþan Hekimler Birliði Baþkaný, Akýncý'yý desteklemekle, Kýbrýs Türk Tabipler Birliði'nin tarafsýzlýða gölge düþürdüðünü söylemiþ. -Bu arkadaþýn, "Tarafsýzlýk bir ilke olarak sürüp giderse, zayýflýk olur" vecizesinden haberi yok herhalde... Dolar, 23 Nisan tatilinde de rekor kýrmaya devam etmiþ. Ne yani? Sizin gibi onun da tatil yapacaðýný mý zannettiniz?

13 25 Nisan 2015 Cumartesi 13 GÜNEYDEN TUR Statükonun son temsilcisine hayýr Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý, Gazimaðusa'da düzenlenen ve kendisine destek veren siyasi partilerden milletvekilleri, temsilciler, örgüt baþkanlarý, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaþlarýn yer aldýðý "Deðiþim Yürüyüþü"ne katýldý. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný Adayý Mustafa Akýncý Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Gazimaðusa'daki yürüyüþün ardýndan, Akýncý, Mehmetçik Belediyesi Bafra Halk Plajý'nda, aralarýnda bölge belediye baþkanlarý, milletvekilleri, muhtarlar ve çok sayýda yurttaþýn bulunduðu, kendisi için düzenlenen "Deðiþim Ýçin Buluþuyoruz" toplantýsýnda konuþma yaptý. Akýncý, ayrýca bu sabah Kanal T'de Cenk Diler'in programýnda gündemdeki sorulara cevap verdi. Konuþmasýnda seçimin birinci turunda yedi adayýn bulunduðunu hatýrlatan Akýncý, halkýn deðiþimden yana karar vereceðine inanç belirtti. Baþta halk, sivil toplum örgütleri yanýnda Toplumcu Demokrasi Partisi ve Birleþik Kýbrýs Partisi'nin desteðiyle çýktýðý yolda, desteðin giderek arttýðýný, ikinci turda Cumhuriyetçi Türk Partisi, 2. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ve CTP'nin Cumhurbaþkaný Adayý Sibel Siber'i ziyaret ettiðini ve açýk desteklerini aldýðýný kaydeden Akýncý, sivil toplum örgütlerinden ve sendikalardan da artarak gelen açýk destek mesajlarýna dikkat çekti. Akýncý, "Tümüne yürek dolusu teþekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi. Akýncý, bir diðer baðýmsýz aday olan Kudret Özersay'ý da yönlendirme yapmayacaðý þeklindeki açýklamasýný bilerek ziyaret ettiðini kaydederek, "Ona da saygým var. Sayýn Kudret Özersay da bu süreçte, temiz toplumdan, temiz siyasetten, þeffaflýktan, hesap verebilir bir anlayýþtan bahsetti. Ona oy verenler de þu anda ortada olan iki adaya baktýklarýnda, deðiþimin adresinin kim olduðunu, temiz toplum, temiz siyaseti kimin temsil ettiðini çok iyi görecekler ve eminim ki ortak baþarýya pazar akþamý onlar da katýlacaktýr" dedi. Derviþ Eroðlu'na eleþtirilerde bulunan Akýncý, þöyle devam etti: "Ýnanýyorum ki halkýmýz, bu pazar günü de, statükonun bu son temsilcisine yine 'hayýr' diyecek ve deðiþimin önünü açacaktýr. Bunun önüne geçebilmek için son çaba yalana dolana baþvurmak olmuþtur. Kendilerini artýk anlatamýyorlar. Halka verebileceði bir vizyon yok, bu halkýn geleceðine dair bir hayali yok, bu topluma vaat edebileceði ve halkýn güven duyabileceði hiçbir þey yok. O zaman geriye, 'saldýralým, yalan söyleyelim, çamur politikasý izleyelim, belki bir þey olur' düþüncesi kalýyor. Bu, can havliyle yapýlmakta olan son uðraþlardýr. Gerçek her zaman yalaný yenmiþtir, aydýnlýk her zaman karanlýðý yenmiþtir, hiç kuþkum yok yine böyle olacaktýr." Özellikle Ýskele ve Karpaz'da yaþayan yurttaþlara, "Akýncý'yý seçmeyin; seçerseniz bizi Rum'a satacak. Türkiye kökenli kardeþlerimizi gemiye dolduracak, Türkiye'ye geri yollayacak" þeklindeki bildik yalanlarýn yeniden ortalýkta dolaþtýðýna iþaret eden Akýncý, þöyle konuþtu: "Bu topraklarda yýllar öncesinde gelip yerleþmiþ, burayý vatan bilmiþ, bu topraklara alýn terini emeðini vermiþ, atasýný bu topraklarda defnetmiþ, çocuklarýný yetiþtirmiþ insanlarýmýza eskiden de sahip çýkan biriyim. Ama bizi hep yanlýþ anlattýlar. Çünkü ellerinde bir BRT vardý, ondan baþka da televizyon radyo yoktu, gazeteler fazla deðildi, medyayý yýllar yýlý aleyhimize kullandýlar, hem bizleri vatan haini ilan ettiler. Ama o dönem kapandý. Kimseyi inandýramýyorlar. Onun için yeni yalanlara baþladýlar. 10 yýl önce burada bir referandum oldu, bu referandumda Türkiye kökenli kardeþlerimiz de oy verdi. BM gözetimi altýda oy veren insanlarý BM kabul etti de biz mi kabul etmeyeceðiz. Bu yalanlara artýk kimsenin inanacaðý yoktur. Bu yalanlarý özellikle bu bölgede yaymaya çalýþýyorlar. Ramazan ayýnda yoksul kardeþlerimize çorba ikram etmek, erzak daðýtmak belki normaldir ama þimdi Ramazan deðil. Erzak çantalarý dolaþýyor saðda solda, birinci turda da yaptýlar." "KIBRIS'TA ÇERNOBÝL KORKUSU" "AKKUYU'DAKÝ OLASI BÝR KAZA, KIBRIS'IN TAHLÝYE EDÝLMESÝNÝ GEREKTÝRECEK" Türkiye'de, Mersin'in Akkuyu ilçesinde nükleer güç santrali inþa edilmesiyle ilgili haberler Rum gazetelerine de haber olurken, Akkuyu'daki bir kazanýn, Kýbrýs'ýn tahliye edilmesini gerektireceði ileri sürüldü. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Kýbrýs (Rum) Enstitüsü Baþkaný Kostas Papanikolas, Rum kesiminin, Akkuyu'da nükleer santral inþa edilmesiyle ilgilenmesi gerektiðini, çünkü coðrafik yakýnlýðýn Rum makamlarýna bu santrale iþletme ruhsatý verilmesinde söz sahibi olma konusunda hukuki bir temel sunduðunu, bunun yaný sýra Kýbrýs'ýn birinci derece risk bölgesinde bulunduðunu ifade etti. Papanikola'nýn Rum Haber Ajansý (KÝPE)'ye yaptýðý açýklamalara göre, Kýbrýs Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn Almanya'daki Max Planck gibi kurumlarla iþbirliði içerisinde, meydana gelebilecek kazalardan ortaya çýkabilecek radyoaktif kirliliðe iliþkin çalýþmalar hazýrlayýp yayýmladýklarýný kaydeden gazete, bu çalýþmalarýn, Akkuyu'da, Fukuþima'da meydana gelen kazaya denk gelen ciddi bir kaza gerçekleþmesinin, birinci derece tehlike bölgesinde bulunmasýndan ötürü, Kýbrýs'ýn dahi tahliye edilmesini gerektirebileceðine iþaret etmekte olduklarýný iletti. Gazeteye göre Papanikola, konunun tamamen teknik ve bilimsel olduðunu ve meselenin siyasi bir temele oturtulmasýnýn yanlýþ olacaðýný düþündüðünü sözlerine ekledi. Öte yandan ilgili haberlerde, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketinin, 26 Nisan Pazar günü akþamüzeri, Lokmacý karþýsýndaki Ledra caddesinin sonunda, Akkuyu'daki nükleer santralle ilgili bir etkinlik düzenleyeceði belirtildi. Simerini ise haberinde, Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeþiller Grubu Eþ Baþkaný Rebeca Harms'ýn, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketinin Akkuyu nükleer santraliyle aleyhindeki etkinlikleri çerçevesinde, 8-11 Mayýs tarihleri arasýnda Güney Kýbrýs'ý ziyaret edeceðini haber verdi. RUMLAR DÜZOVA'DA AYÝN YAPACAK Düzova kökenli çok sayýda Rum'un, "Ay. Yeorgio Kilisesi"nde düzenlenecek ayine katýlmak üzere bugün Düzova'ya gitmeye hazýrlandýðý haber verildi. Fileleftheros'un haberine göre, sözde "Ekso Metohi (Düzova) Muhtarý" Hristakis Sotiriu, bugün düzenlenecek ayinin "Ay. Yeorgio Kilisesi"nde 1974'ten sonra düzenlenecek ikinci ayin olacaðýný söyledi. TRODOS'A KAR YAÐDI Güney Kýbrýs genelinde önceki gün þiddetli yaðmur, dolu ve hatta kar yaðýþý meydana geldi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, özellikle sabah saatlerinde Trodos daðlarýnýn beyaza büründüðüne dikkat çekti. Hava sýcaklýðýnýn hafta sonu ve Pazartesi kademeli artarak derecelere yükseleceði yazýldý. "ERMENÝ SOYKIRIMI" MECLÝSTE KINANDI Rum Meclisi'nde dün "Ermeni Soykýrýmý"nýn 100. yýldönümü sebebiyle anma ve kýnama etkinliði düzenlendi. Politis ve diðer gazeteler, Rum Meclisi'nde gerçekleþtirilen oturumda bir dakikalýk saygý duruþu yapýldýðýný yazdý. Haberlere göre Rum siyasi parti baþkan ve yetkilileri yaptýklarý konuþmalarda soykýrýmý "kýnayarak", Türkiye'nin Kýbrýs'ta 1974 Barýþ Harekatý'ný gerçekleþtirmesine de atýfta bulundu. AKEL 90 YAÞINDA AKEL'in kuruluþunun 90. yýldönümü olduðu ve bu sebeple mesaj yayýmladýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesinin haberine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, mesajýnda, AKEL'in kuruluþuna ve bugüne kadar izlediði yola deðinerek, barýþ mesajý verdi. Gazete, AKEL'in kuruluþ yýldönümü nedeniyle bir dizi kutlama etkinliði yapýlacaðýný da belirtirken, etkinliklere dair detay vermedi.

14 14 25 Nisan 2015 Cumartesi BULMACA Soldan Saða: 1-Genellikle kümes hayvanlarýný kovalamak. 2-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Zamaný gösteren alet. Radyum'un kýsaltmasý. 3-Bacaðýn dizden ayak bileðine kadar olan bölümü. Hastalýk belirtileri, semptom. 4-Beyaz. Amerikyum'un kýsaltmasý. Üye. 5-Ters okunuþu "Pazarlýðýnda anlaþýlmýþ bir paranýn önceden verilen küçük bir bölümü". 6- Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Kötü, fena. 7-Bazý maddeleri korumak, belirli bir parlaklýk kazandýrmak veya boyamak için kullanýlan, saydam veya donuk cama benzeyen cila. Geyikgillerden, boynuzlarý küçük ve çatallý bir av hayvaný. 8-Piþmanlýk. 9-El yazýsý çok güzel olan sanatçý. Boru içindeki bir akýþkanýn akýþýný durdurmaya veya serbest býrakmaya yarayan alet. 10-Soylu. Ters okunuþu "Birinin memleketini, doðum yerini sormak için kullanýlýr". 11-Durgun, hareket etmeyen, kýmýldamayan. Birini bir göreve getirme, tayin etme. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya (Özel Baþkent Hastanesi Yaný) Tel: Serkan Kervan Eczanesi: Hürriyet Sok. No:11/B Hamitköy Tel: Maðusa Halil Hamzalar Eczanesi: Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Tel: Ören Eczanesi: Tunalý Hilmi Sokak 3 A Maraþ Bölgesi Saðlýk Ocaðý Karþýsý Tel: Girne Enver Eczanesi: Mete Adanýr Cad. No:31 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kalçayý örten, paltoya benzeyen üst giysisi. Ters okunuþu "Ýzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapýlan, oyun, müzikal gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer". 2-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Amerikyum'un kýsaltmasý. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. 3-Kadýnlarýn omuzlarýný örtmek için kullandýklarý geniþ atký. Gerçek olan, gerçeðe dayanan. 4-Yetenekli, becerikli, zeki. 5-Sýcaklýk. Beyaz. Bulunma hali eki. 6-Alkollü bir içecek. Kesin. 7-Bir nota. Türk müziðinde bir dizinin iþleniþ biçimine verilen ad. Ters okunuþu "Kýrmýzý". 8-Baba, cet. Üzerine þilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir. 9-Radyum'un kýsaltmasý. Yolculukta veya askerlikte kullanýlan, boyna veya bele asýlý olarak taþýnan su kabý. 10-Toprak parçasý. Hafif ýslaklýk. 11-Can veya mal kaybýna veya zararýna sebep olan kötü olay. Bir cins iri at. ÝKÝNCÝ ULUSLARARASI BUILD PEACE KONFERANSI, HAFTASONU YAPILIYOR Ýkinci Uluslararasý Build Peace Konferansý, bu hafta sonu Lefkoþa'da gerçekleþtirilecek. Mahallae tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Lefkoþa'nýn hem kuzeyinde hem de güneyinde "Barýþ için teknoloji: Kiminle? Kimin için?" ana temasýyla düzenlenen konferansa, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP ACT) ev sahipliði yapýyor. Konferansýn ilkine dünyanýn önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ev sahipliði yapmýþtý. bugün ve yarýn gerçekleþtirilecek Ýkinci Uluslararasý Build Peace Konferansý için 61 ülkeden 250'ye yakýn barýþ aktivisti, akademisyen ve sosyal giriþimci Kýbrýs'a gelecek. Ýki gün boyunca Lefkoþa'nýn her iki yanýnda gerçekleþtirilecek panel, atölye ve seminerlerde teknolojinin çatýþmalarýn dönüþtürülmesi ve MÜEZZÝNOÐLU: BAYRAKLA ÝLGÝLÝ SÖYLEMLER ÜZÜNTÜ VERÝCÝ Beþparmak Daðlarý Bayraðý Iþýklandýrma Derneði Baþkaný Tanju Müezzinoðlu, son günlerde seçimlerin yarattýðý karýþýk ortamda bayrakla ilgili yakýþýksýz söylemlerin üzüntü verici olduðunu bildirdi. Müezzinoðlu, "Bayrak bir milletin onurudur, gururudur ve egemenliðin timsalidir. Milletimizin ve KKTC'nin kutsalý olan bayraðýn seçim propagandasýna alet edilmesini þiddetle kýnýyoruz. Uðruna þehitler verilerek dalgalandýrýlan bayraðýmýz hiçbir yerden ve milletimizin gönlünden asla kaldýrýlamayacaktýr" dedi. Konuyla ilgili açýklama yapan Tanju Müezzinoðlu, KKTC halkýnýn baðýmsýzlýðý ve MAKEDONYA'DA YOLCU TRENÝ MÜLTECÝLERE ÇARPTI: 14 ÖLÜ Selanik - Belgrad arasýnda çalýþan ekspres treni, yasa dýþý yollarla daha iyi bir yaþam için Avrupa ülkelerine gitmeye çalýþan bir grup mülteciye çarptý. Ýlk belirlemelere göre 14 kiþi hayatýný kaybetti. Makedonya Ýçiþleri Bakanlýðý Basýn Sözcüsü IvoKotevski, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, gece saat 23:00 sýralarýnda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 mültecinin hayatýný kaybettiðini bildirdi. Kaza ile ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðýný da belirten Kotevski, polisin kazanýn meydana geldiði yerde hayatta kalan 8 kiþiyi bulduðunu ve bunlarý karakola götürdüðünü vurguladý. Kotevski, polisin ayrýca, olay yerinde kaçan bir grup mülteciyi daha aradýðýný söyledi. Bu arada, Selanik - Belgrad arasýnda çalýþan ekspres treninin Makedonya'nýn baþkenti Üsküp ile Köprülü kentleri arasýnda seyir halindeyken mültecilerin, o sýrada tren yolu üzerinde olduðu öðrenildi. Yunanistan üzerinden Makedonya'ya gelen mülteciler, insan kaçakçýlarýnýn önceden belirlediði demiryollarýný takip ederek Makedonya ile Sýrbistan sýnýrýndaki Loyane köyüne ulaþmaya çalýþýyor. Loyane'de mültecileri bekleyen insan tacirleri, onlarý yine yasadýþý yollarla Sýrbistan'a sokuyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ barýþ inþasýna nasýl katký saðlayabileceði tartýþýlacak. Aralarýnda Kýbrýslý Türkler ve Rumlarýn da olduðu 25 farklý ülkeden 50 konuþmacý, iki gün boyunca teknolojik yenilikler, iletiþim alanýndaki en yeni buluþlar ve bunlarýn dünya genelinde barýþa saðlayacaðý katkýlarý içeren 30 farklý konuda sunumlar yapacak. Konferans bugün Lefkoþa'nýn kuzeyinde Bedesten'de; 26 Nisan Pazar günü gerçekleþtirilecek etkinlikler ise Lefkoþa'nýn güneyinde Severis Vakfý'ndaki Görsel Sanatlar ve Araþtýrma Merkezi'nde yer alacak. Bir teknoloji fuarý ve bir de sanat gösterisine ev sahipliði yapacak olan Ýkinci Uluslararasý Build Peace Konferansý'yla ilgili daha detaylý bilgi adlý internet sitesinden elde edilebiliyor. egemenliði için ödediði bedelleri unutmadýðýný kaydetti. Müzezzinoðlu, "Milletimiz, bayraðý indirme vaatleri ile bir yere gelmeye çalýþanlarý da unutmayacaktýr" þeklinde devam etti. Milletin bu tür yollara tevessül edenlere gerekli cevabý vereceðine inandýðýný belirten Müzzinoðlu, KKTC halkýnýmn, vatanýna, milletine, askerine ve devletine sahip çýkanlarýn daima yanýnda durduðunu ve durmaya devam edeceðini kaydetti. Müezzinoðlu, Beþparmak Daðlarý Bayraðý Iþýklandýrma Derneði olarak þanlý bayraða dil uzatanlarý, KKTC halký adýna takip edip gerekli demokratik tepkileri vermeye devam edeceklerini vurguladý. Mülteciler, yakalanmamak için yolculuklarýný genelde gece karanlýðýnda yapýyor. Gündüzleri saklanan mültecilerin Makedonya sýnýrlarýndaki yolculuðu 3 ila 5 gün sürüyor. Günlerce yürüyen, gerektiði kadar dinlenme ve yemek yeme imkaný bulamayan kiþiler, yorgunluk dolayýsýyla dikkatlerini kaybediyor. Alýnan bilgilere göre, Makedonya'da son dönemde yeniden gündeme gelen tren kazalarýnýn tamamý ila saatleri arasýnda meydana geldi. Daha önceleri sýnýra yakýn köylerde sýkça görülebilen mülteciler, Makedonya polisinin kontrolleri sýklaþtýrmasýyla gözden uzak durmaya baþladý. Vatandaþlar mültecilere dair "onlar hem var, hem yok" ifadesini kullanýyor. Makedonya Ýçiþleri Bakaný GordanaYankulovska, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, mülteciler sorununun her geçen gün büyüyen bir sorun olduðunu ve kriz bölgelerinden yüzbinlerce insanýn Avrupa'ya ulaþmak istediðini söyledi. Sorunun çözümü için hem Yunanistan hem de diðer Avrupa ülkeleri yetkililerine birçok kez iþ birliði ve yardým çaðrýsýnda bulunduðunu kaydeden Yankulovska, "Büyük bir sorunla karþý karþýyayýz. Bu tür kazalar birçok farklý sebepten meydana geliyor. Tüm gücümüzle çalýþýp yasadýþý yollarla ülkemize giren mültecilerin sayýsýný azaltmak için uðraþýyoruz" dedi Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16 16 25 Nisan 2015 Cumartesi

17 25 Nisan 2015 Cumartesi 17

18 18 25 Nisan 2015 Cumartesi

19 25 Nisan 2015 Cumartesi 19 ÝLAN Maðusa Kaza Mahkemesinde Tereke No:47/2015 Tereke Tenfiz Salahiyeti Maðusa Sakinlerinden HAMÝT KENT Meselesi Hakkýnda. ÝHBARNAME Malumuz olsun ki Maðusa sakinlerinden 04/03/2015 tarihinde vefat eden HAMÝT KENT terekesine 1570 nolu vasiyetnameye baðlý olarak Vasiyeti tenfiz memuru (Executor) olarak Müstedi Süleyman Özergin atanmak üzere Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkilisi Mukayyitliðine istida dosyalanmýþ bulunmaktadýr. Eðer siz yapýlan istidaya itiraz etmek istiyorsanýz iþbu ihbarnamenin tarafýnýza tebliðinden 8 gün zarfýnda itirazýnýzý Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine yapmalýsýnýz. NOT: Ýtiraz Þahsen veya avukat vasýtasý ile yazýlý olarak yapýlmalýdýr. Yapýlacak olan yazýlý itirazýn Maðusa Kaza Mahkemesi Tereke Tenfiz Yetkisi Mukayyidine ve Mukayyit tarafýndan imzalý ve tasdikli bir suretinin de müstedinin kendisine ve/veya teblið adresine ayný gün vermek veya teblið ettirilmek sureti ile yapýlmalýdýr. Salih Murat ÇAÐDAÞER (Süleyman Özergin Tarafýndan Avukat) Teblið Adresi: 23, Sarayönü Sokak Hakký Han Apt-Lefkoþa. Ayshen Buhara, Ýngiltere (Adresi Meçhul), Alev Halil, Ýngiltere (Adresi Meçhul). ÝSKELE'DE 23 NÝSAN KUTLANDI Ýskele Belediye Baþkaný Hasan Sadýkoðlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Þht. Ýlker Karter Ýlkokulu ile Boðaziçi Ýlkokulu öðrencilerini makamýnda aðýrladý. Ýskele Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, temsili olarak Ýskele Belediye Baþkanýn koltuðunu kýsa süre devralan Þht. Ýlker Karter Ýlkokulu öðrencilerinden Sýla Dolu'nun Belediye Baþkaný Sadýkoðlu'na istek ve önerilerini aktardýðý kaydedildi. Ýskele Belediye Baþkaný Sadýkoðlu, belediye olarak çocuklara yönelik gereken katkýyý yapacaklarýný dile getirdi. Sadýkoðlu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek gelecek nesillere mesaj verdi. Ziyarete gelen öðrencilere çeþitli armaðanlar verildi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarý kutlanarak hatýra fotoðrafý çekildi. Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire Tel: ELEMAN ARANIYOR Saðým yapabilen küçükbaþ hayvan bakýcýsý aranýyor. Aile olmasý tercihtir, tek de olabilir. Tel:0533/ ELEMAN ARANIYOR Ýngilizce bilen, network ve formattan anlayan, tercihen tamir yapabilen, KKTC sürüþ ehliyeti olan eleman alýnacaktýr. CV ile e- mail veya elden baþvurabilirsiniz. Markama Computers Akdeniz Karpaz Üniversitesi yaný 75/1 Küçük Kaymaklý/Lefkoþa Kiralýk daire Hamitköy'de az eþyalý 3+2 aile apartmanýnda zemin kat daire kiralýktýr. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Eleman aranýyor Ev iþinde part-time çalýþabilecek bayan eleman aranýyor. Tel: Kiralýk daire Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. Tel: TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum Satýlýk arsa Kermiya Þehit Çocuðu arsalarýnda satýlýk arsa Stg. Tel: SATILIK El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: SATILIK DAÝRE Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire. Tel: DUYURU 60/2010 SAYILI SÝGORTA HÝZMETLERÝ (DÜZENLEME VE DENETÝM) YASASI ALTINDA ÇIKARILAN "ACENTELER TÜZÜÐÜ" KURALLARINA UYGUN ÖZEL VE TÜZEL KÝÞÝLERE ÜLKE GENELÝNDE SÝGORTA ACENTELÝKLERÝ VERÝLECEKTÝR ARZU EDENLER GÖRÜÞMEK ÜZERE ÞÝRKETÝMÝZE BAÞVURABÝLÝR MÜRACAAT GOLD INSURANCE LÝMÝTED ÞEHÝT ÝHSAN GÜVEN SOKAK NO 19 YENÝÞEHÝR LEFKOÞA TEL SATILIK ARABA 2008 model Suzuki Swift 13 at, otomatik

20 Türkiye'de 28. hafta Türkiye Spor Toto Süper Liginde 28. hafta maçlarý oynanýyor. Bugün Bursaspor- Ýstanbul Baþakþehir, Rizespor - Kasýmpaþa, Eskiþehirspor - Fenerbahçe karþýlaþacak. Yarýn Balýkesirspor - Erciyesspor, Konyaspor - Akhisar Belediye, Gençlerbirliði - Trabzonspor ve Galatasaray - Gaziantep maçlarý oynanacak. Pazartesi ise Beþiktaþ - Karabükspor maçý oynanacak. Süper Lig play-out tamam Süper Lig'de sezonu tamamlandý. Play-out grubuna 35 puana sahip Serdarlý 18 puanla, 34 puana sahip B.Baðcýl 17 puanla, 33 puana sahip G.Birliði 17 puanla ve 26 puana sahip Çetinkaya 13 puanla baþlayacak. Play-outta ilk maçlarý 2 Mayýs tarihinde oynanacak. Ýlk maçlarda Serdarlý-G.Birliði, B.Baðcýl-Çetinkaya karþýlaþacak K-Pet Süper Lig'i dün oynanan maçlarla tamamlandý. Yenicami'nin þampiyon olmasý ve Gönyeli ile Lapta'nýn küme düþmesinin ardýndan gözler play-out oynayacak ve küme düþecek üçüncü takýmýn belli olacaðý 9 ile 12'inci sýralarda kalacak takýmlara çevrilmiþti. Dün oynanan maçlarýn ardýndan Serdarlý dokuzuncu sýrada, Bostancý Baðcýl onuncu sýrada, Gençler Birliði on birinci sýrada ve Çetinkaya da on ikinci sýrada yer alarak playout oynayacak takýmlar oldu. Takýmlar play-out mücadelelerine 26 haftada topladýklarý puanlarýn yarýsý ile baþlayacaðýndan 35 puana sahip Serdarlý 18 puanla, 34 puana sahip B.Baðcýl 17 puanla, 33 puana sahip G.Birliði 17 puanla ve 26 puana sahip Çetinkaya 13 puanla play-out ilk haftasýna çýkacak. Federasyonun açýklayacaðý tarafsýz sahalarda oynanacak maçlar sonunda eþit puana sahip takýmlar var ise aralarýnda oynanan maçýn neticesine bakýlacak ve üstün olan takým avantajlý olacak. Eþitlik devam etmesi durumunda ise iki takým arasýnda bir maç daha oynanacak. Süper Lig play-out ilk maçlarý 2 Mayýs Cumartesi, ikinci maçlarý 6 Mayýs Çarþamba YDÜ, Yalova'da umutlu Türkiye Basketbol Federasyonu'nun organize ettiði Kadýnlar Basketbol Birinci Ligi'ne yükselecek takýmlarýn belirleneceði Final Grubu maçlarý öncesinde duygu ve düþüncelerin seslendirildiði bir basýn toplantýsý düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün uzun yýllar yaþadýðý ve bölgenin simge noktalarýndan olan Yürüyen Köþk'te gerçekleþtirilen basýn toplantýsýna tüm takýmlarýn yetkilileri, teknik adamlarý ve birer oyuncusu katýldý. Yakýn Doðu Üniversitesi'ni bu buluþmada Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hakan Atamtürk, yönetici Umar Göker, baþantrenör Ýlker Gözeneli ve oyuncumuz Damla Öneri temsil etti. Devlet ve federasyon yetkililerinin konuþmalarýnýn ardýndan antrenör ve oyuncular sýrasý ile duygu ve düþüncelerini aktardýlar. Takýmýmýz adýna açýklama yapan basketbolcumuz Damla Öneri, buraya gelene kadar çok iyi çalýþtýklarýný ve hedeflerinin baþarýyý yakalayarak 1.lige yükselmek olduðunu söyledi. Damla, tüm takýmlara ve sporcu arkadaþlarýna da baþarý dileklerinde bulunmayý ihmal etmedi. Baþantrenör Ýlker Gözeneli ise yaptýðý konuþmada, Kýbrýs'tan kucak dolu selamlar getiirdiklerini ifade ederken, Kýbrýs halkýnýn heyecan ile maçlarýn baþlamasýný beklediðini, turnuvanýn ülke için öneminin büyük olduðunu aktardý. Kendilerinin de bu beklentileri karþýlamak istediklerini ifade eden Gözeneli, tüm takýmlara baþarýlar diledi. ve üçüncü maçlarý ise 10 Mayýs Pazar günü oynanacak. Puan durumu ve program þöyle: PLAY-OUT PUAN DURUMU TAKIM PUAN 9.Serdarlý B. Baðcýl G.Birliði Çetinkaya 13 Süper Lig Play-Out programý 1.HAFTA 2 Mayýs Cumartesi Serdarlý-G.Birliði B.Baðcýl-Çetinkaya 2.HAFTA 6 MAYIS ÇARÞAMBA Çetinkaya-Serdarlý Baðcýl-G.Birliði 3.HAFTA 10 MAYIS PAZAR Serdarlý-B.Baðcýl G.Birliði-Çetinkaya Günün Sonuçlarý.K-Pet Ligi bugün oynanan maçlarla sona erdi. Sonuçlar þöyle: Süper Lig Mormenekþe - G. Birliði 1-1 Serdarlý - Lefke 2-1 M TG - Cihangir 3-0 Çetinkaya - B. Baðcýl 3-0 Doðan TB - Lapta 4-0 K. Kaymaklý - Y. Boðaziçi 3-1 Gönyeli - Yenicami 1-6 Birinci Lig Deðirmenlik - Türk Ocaðý 1-1 GÜNÜN PROGRAMI: K-Pet 1'inci Lig'de G. Gücü - Denizli (Hakan Muhtaroðlu) Yalova - Dumlupýnar (Kerem Eran) Görneç - Akýncýlar (Ali Özgül) Hamitköy - Binatlý (Mehmet Sezener) Geçitkale - Görneç (Hasan Eriþ) Düzkaya - Esentepe (Serkan Durmaz) K-Pet 2'nci Lig'de Karþýyaka - Ortaköy (Osman Küçük) Doðancý - Maraþ (Tufan Çerçioðlu) Ozanköy - Gaziköy (Hüseyin Özaþýk) Türkmenköy - Akova (Emre Öztaþlý) Dipkarpaz - Vadili (Mehmet Malek) Tatlýsu - Çanakkale (Mustafa Öztugay) Baf Ü.Y. - Girne H.E. (Ali Özer) Not: Karþýlaþmalar saat 16:00'da baþlayacak. K-PET SÜPER LÝG TAKIMLAR O G B M A Y P 1.YENÝCAMÝ K.KAYMAKLI M.MENEKÞE DOÐAN TB LEFKE CÝHANGÝR M TG Y.BOÐAZÝÇÝ SERDARLI B.BAÐCIL G.BÝRLÝÐÝ ÇETÝNKAYA GÖNYELÝ LAPTA ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4867 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Seçimin bir referanduma dönüþtüðünü kabul etti herkes... Bakalým Annan Planý'ndaki sonuç burada da yinelenir mi? Gezici anketi yineleneceðini gösteriyor... Yolcu hancýnýn göremediðini de görür! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Kasım 2014 GAE GİRNE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ HALKOYLAMASI HAKKINDA KAMUOYU YOKLAMASI Anketin Amacı 29 Haziran

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU Ekim, 2017 1 Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin düşüncesini

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4872 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Tayyip'in kuzusu ana kuzusu! Hadi o çekip o tarafa gitti diyelim... Arkasýndaki o yüzde altmýþý ne yapacak? 67 bin mühür... 67 bin kiþi... Onlar da mý hep o tarafa? Vay be Kuzu... Bizim anamýz tilki... Seninki de koyun mu? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Nisan 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4863 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Silkiniyoruz, ölü topraðýný üstümüzden atýyoruz, kefeni yýrtýyoruz, diriliyoruz. Kesin zafere ulaþýlmadý henüz, ulaþýlacak fakat... Kýrk yýl dayandýn, bir hafta daha dayan ey halk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Kasým 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4720 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "Kadýnla erkek eþit olamaz" diyen Erdoðan'ýn bu sözlerinden sonra kadýna þiddet daha da artmýþ... Bizim burada kadýna þiddeti protesto edenler Erdoðan'ý da neden protesto etmediler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3040 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMÝZ HAVA ALMAK LAZIM... "Ya dün, ya dünya" diyor size biri... Diðeri "Fark var, arkasýnda halk var" diyor. Biz de size diyoruz ki, varsa da yoksa da yalnýz yaseminler var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2010 Cumartesi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TARÝH: 10 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4822 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

TARÝH: 10 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4822 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Seçime yaklaþtýk iyice, ama adaylarý toplu halde ekranlarda göremedik hala... Neden? Er meydanýndan kaçan mý var? Tek baþýna þarký söyleyince herkesin sesi daha mý tatlý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4890 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 12 yýl sonra geçiþ kapýlarýndaki kaðýdý ve mührü kaldýrmayý baþardýk. 12 yýlda bir kaðýttan kurtulduysak, zorunlu askerlikten kaç yýlda kurtuluruz acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mayýs 2015 Pazar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4805 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Þubat 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4805 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde eski bakana 15 yýl hapislik verildikten sonra, eski belediye baþkanýna da 6 yýl hapislik verildi... Demek bizim tarafta yeyip yutanlar çözüm olsaydý hapý yutarlardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

800 dönümlük vakýf arazisi Dönümü 2 penny

800 dönümlük vakýf arazisi Dönümü 2 penny Kahkaha atan kadýnlarý 'iffetsiz' bulan Bülent Arýnç geliyor bugün ülkemize... Ercan'da yeni terminalin temelini atacak... Hanýmlar dikkatli olun! Törende sakýn kahkaha atmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu

TARÝH: 20 Nisan 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4135 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) HAKKIMIZ. Dolgun Dalgýçoðlu Kurultay sýrasýndaki usulsüz istihdamlardan herkes þikayetçi oldu, ancak kimse yargýya baþvurmadý. Bir tek Toparlanýyoruz Hareketi yaptý bunu. Demek kimisi toparlanýyor, kimisi de cirileniyor bu memlekette!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Temmuz 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4236 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Turgay Avcý. Ertuðrul Hasipoðlu Kurultay döneminden beri suni bir tenefüsle liderlik koltuðunda oturan Ýrsen Küçük çýplak kralýn ta kendisiydi aslýnda... Ama çýplak olduðunu ona çevresinde kimse söylemedi ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı