TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR"

Transkript

1 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 2. ULUSLARARASI SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK KONGRES May s 2008 GRAND CEVAH R HOTEL STANBUL

2 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 2. ULUSLARARASI SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK KONGRES Derleyen: Sabri BURHAN, Fatih KONUKSEVER Deflifre ve Çeviri: Figür Turizm Ve Organizasyon Servisleri Tic.Ltd.fiti. Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic.Ltd.fiti. Bask : Tor Ofset San.Tic.Ltd.fiti. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl, Sponsorluk fiubesi, 2008 Adres: Süleyman S rr Sk.No: Yeniflehir / ANKARA Bu çal flma; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü (Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl ) taraf ndan, Marketing Türkiye dergisi ve Marketing & Management Institute deste iyle, stanbul Grand Cevahir Hotel de May s 2008 tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi nin CD ve kaset çözümlemelerinden derlenmifltir. Tel: Faks: Web: E-Posta: Bu kitab n tüm yay n haklar Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne aittir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nün yaz l izni al nmadan e itim ve tan t m amaçl al nt lar hariç, elektronik veya mekanik, fotokopi, kay t ya da herhangi bir bilgi sistemi de dâhil olmak üzere herhangi bir flekilde kopya edilemez, ço alt lamaz ve yay mlanamaz.

3 4 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 5 2.ULUSLARARASI SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK KONGRES 1.GÜN PROGRAM - 28 MAYIS :00 10:00 Kay t ve hofl geldiniz ikram 10:00 11:00 Aç l fl - Günseli Özen Ocako lu - Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni ve Marketing & Management Institute Baflkan - Elif Güvenen - Garanti Bankas Reklam ve Halkla liflkiler Birim Müdürü - Kadir Topbafl stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan - Mehmet Atalay Gençlik ve Spor Genel Müdürü - Murat Baflesgio lu - Devlet Personel Baflkanl 'ndan ve Spor dan Sorumlu Devlet Bakan (kat lmad ) - Türk Olimpiyat Tak m n n Lansman 11:00 11:15 Kahve aras 11:15 12:00 Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol Belgeseli nin gösterimi Fuar Aç l fl 12:00 13:15 Ö le Yeme i 13:15 14:00 Burhan Felek Voleybol Salonu mza Töreni Türk Sporu Nereye Kofluyor, GSGM Aç kl yor. Mehmet Atalay - Gençlik ve Spor Genel Müdürü 14:05 15:00 Sponsorluk Gurusu Yorumluyor Neill Duffy - Aflkla Yarat lan Markalar Kitab n n Yazar 15:05 16:00 Teknoloji Sporun Neresinde? Moderatör: Emre U urlu - Sporx Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Konuflmac lar: - Burak Ertafl - Turkcell Katma De erli Servisler Bireysel Servisler Bölüm Baflkan - Lucas Seiler - Sportsman Media Grup Director Busines Operations - Pedro Galvan - Euroleague Chief Marketing Officer Alg Yönetimi Sponsorluk-Reklam ve KSS nin Karfl laflt r lmas Ali Saydam Bersay letiflim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ticarileflen Sporda Öngörül(e)meyen Aflama; Profesyonelleflme Bask s Yrd. Doç. Dr. Necati CERRAHO LU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ö r. Üyesi 16:00 16:15 Kahve aras 16:15 16:55 Sponsorlu un Geri Dönüflünü Nas l Maksimize Ederiz? Sean Jefferson - MindShare Performance CEO su Türk Sporu Nas l Güçlendirilir Gazeteciler Tart fl yor Moderatör: Feryal Pere Star TV Kurumsal letiflim Direktörü ve Radikal Gazetesi Spor Yazar Konuflmac lar: - Alp Ulagay - Hürriyet Gazetesi Spor Yazar - Ba fl Erten - Radikal Gazetesi Spor Yazar ve Euro Sport - Türkiye Genel Yay n Yönetmeni - Banu Yelkovan - Radikal Gazetesi Spor Yazar ve Four Four Two Dergisi E d i t ö r ü - Yi iter Ulu - Spor Yazar TV Spotunda Parlayanlar - Fahrettin Kandemir - Türkiye Buz Pateni Federasyon Baflkan - Salim Kay c - Türkiye Kickbox Federasyon Baflkan - Tolga Han Çinkitafl - Türkiye Dans Sporlar Federasyon Baflkan 17:00 17:15 Sponsorlu unuz tibar n z n Yönetiminde Ne kadar Etkili? Burçin Bakkalo lu - Ipsos KMG -Marketing Quantitative -Koordinatör 17:15 18:00 Neden Voleybolu Seçtiler Dr. Cemil Ergin - Eczac bafl Spor Kulübü Baflkan Neden Sporcular Seçtiler Fatma Çelenk - Soyak Kurumsal letiflim Tak m Lideri Neden Satranc Seçtiler? Geoffrey David Borg - Global Chess B.V. Chief Executive Oficer

4 6 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 7 2. GÜN PROGRAM - 29 MAYIS :00 10:00 Karfl lama ve hofl geldiniz ikram 10:00 10:55 Türkiye Yelken Aç yor Moderatör: Ça la Kubat - Yelken Sporcusu Konuflmac lar: Kadri Mutlu-Denizbank Reklam ve Halkla liflkiler Direktörü Özkan fienyüz - Capitol Genel Müdürü Serdar K sadere - Türkiye Yelken Federasyonu Sponsorluktan Sorumlu cra Kurulu Üyesi 11:00 11:55 Basketbol Fabrikas NBA Sophie Gold Schmidt-NBA Pazarlama ve fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s Markalaflan Sporcular ve Menajerleri - Erdinç fiehit - Menajer - Arif Gürdenli - Yelken Sporcusu Sanayileflmifl Ülkelerde fiirketlerin Sponsorluk Politikalar Dr. Cem ÇET N: Kocaeli Üniversitesi Ö retim Üyesi 12:00 12:30 GSGM SPONSORLUK ÖDÜL TÖREN 12:30 13:30 Ö le Yeme i 13:30 14:10 Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Sporda stikrar Sa lamak Moderatör: Prof. Dr. Emre Alkin-Alt nbafl Holding Kurumsal letiflim ve fl Gelifltirme Grup Baflkan Konuflmac lar: - Hasan Yalç n - Alt nbafl Holding Mali fller Grup Baflkan - Hulusi Derici - M.A.R.K.A. Baflkan ve Yarat c Bölüm Baflkan - Nevzat Güzel rmak - Göztepe Milli Futbolcusu, Teknik Direktör - Semih Üstün - ALPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s - Mustafa lgün - Efes Pilsen letiflim Müdürü Web CUP Jüri Toplant s 14:15-15:05 Sporu Turizm ile Nas l Evlendiririz? Cumhurbaflkanl Bisiklet T u r u Moderatör: Dr. Fevzi Aç kal n - Türkiye Bisiklet Federasyonu Bas n Komitesi Üyesi Konuflmac lar - Abdurrahman Aç kal n - Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu Yar fl Direktörü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaflkan - lknur Yigit - Kültür ve Turizm Bakanl Tan tma Genel Müdürlü ü Sportif Tan tma Birimi Koordinatörü - Levent Özçelik - TRT Spor Spikeri ve Yorumcusu - Dr. Vural Ünlü - EM.Sport Media AG Uluslararas Operasyonlar Direktörü Türkiye den Marka Sporcular Ç kar m? hsan Karagöz P&G Pazarlama Direktör Yard mc s Tak m n Renklerini Kazanca Dönüfltürmek : Lisansiye ve Merchandising Konuflmac lar - Diana Magarino - NBA Türkiye Lisans Direktörü - Sinan Öncel - Twigy Yönetim Kurulu Baflkan 15:05 15:20 Kahve aras 15:20 16:10 sim Sahipli inin Dayan lmaz A rl - Arda Öztaflk n - Fortis Kurumsal letiflim Direktörü - Harun Velio lu - Turkcell Kurumsal letiflim Bölümü Kurumsal Sponsorluklar Uzman Ortak Payda Spor - Elif Güvenen - Garanti Bankas Reklam ve Halkla liflkiler Birim Müdürü - Hakan Ayd nol - Ülker Kurumsal letiflim Spor Sponsorluklar Müdürü - Murat fiahin - Beko Pazarlama Direktörü

5 8 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 9 çindekiler GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU EL F GÜVENEN KAD R TOPBAfi MEHMET ATALAY KORAY ÖZTÜRKLER EROL ÜNAL KARABIYIK MUAMMER GÜLER NEILL DUFFY PEDRO GALVAN LUCAS SEILER BURAK ERTAfi SEAN JEFFERSON BURÇ N BAKKALO LU DR. CEM L ERG N FATMA ÇELENK GEOFFREY DAVID BORG ÖZKAN fienyüz SERDAR KISADERE NAZLI MRE EM R METE ZEYNEP TURAN KADR MUTLU TOLGA RANGAV Z SOPHIE GOLDSCHMIDT UFUK ER EZG GENÇ SÜLEYMAN D fil MURAT fiah N ABDÜLKAD R YELER EL F ÇEL K KADR ERYILMAZ ERS N ERO LU SEM H ÜSTÜN HASAN YALÇIN NEVZAT GÜZELIRMAK HULUS DER C ABDURRAHMAN AÇIKALIN LKNUR Y T LEVENT ÖZÇEL K VURAL ÜNLÜ HARUN VEL O LU ARDA ÖZTAfiKIN NECAT CERRAHO LU FAHRETT N KANDEM R SAL M KAYICI TOLGA HAN Ç NK TAfi DR. CEM ÇET N DIANA MAGARINO S NAN ÖNCEL AL SAYDAM ALP ULAGAY BANU YELKOVAN BA Ifi ERTEN Y TER ULU AR F GÜRDENL ERD NÇ fieh T HSAN KARAGÖZ MUSTAFA LGÜN HAKAN AYDINOL MURAT fiah N

6 10 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 1 Aç l fl Konuflmalar SUNUCU - Türk sporu sponsoruyla ikinci kez bulufluyor. Türk sporunun en büyük kongresine hepiniz hofl geldiniz. Say n Genel Müdürüm, Say n Belediye Baflkan m, Say n l Müdürüm, Say n Daire Baflkanlar, Say n Federasyon Baflkanlar m, Türk Sporunun De erli Destekçileri Sponsorlar m z, Sevgili Konuklar, Türk Medyas n n De erli Mensuplar, Sayg de er Han mefendiler, Beyefendiler; Hat rlayaca n z gibi, 2006 y l n n sonlar nda, Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi ad alt nda daha önce gerçeklefltirmifltik ve bu y l 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi ad yla siz de erli misafirlerimize tekrar sunuyoruz. ki gün boyunca Türk sporunun geliflmesine katk da bulunan tüm taraflar bir araya getiriyoruz. De erli Misafirlerimiz ve K ymetli Han mefendiler, Beyefendiler; flimdi sizleri Türk sporunu bugüne kadar yurtd fl nda baflar yla temsil eden, bayra m z gururla dalgaland ran ve daha önce kaybetmifl oldu umuz tüm sporcular m z için ve sporcunun zeki, çevik ve ayn zamanda ahlakl s n seven Ulu Önder Atatürk ve bugün bu ülkede yaflayabiliyor olmam z sa layan tüm silah arkadafllar an s na bir dakikal k sayg durufluna ve hemen ard ndan da stiklal Marfl m z hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Teflekkür ederiz. Evet De erli Misafirlerimiz, 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi devam ediyor. Bu ana salonda, oditoryumda, çeflitli etkinlikler olacak; ayn zamanda di er iki salonda da çeflitli sunumlar olacak. Uluslararas platformda dünyaca sayg n önemli isimler sunumlar n gerçeklefltirecekler. Bu arada de erli misafirlerimiz, yo un programlar nedeniyle aram zda olamayan say n devlet büyüklerimizin telgraflar var. Say n Mehmet Atalay, Türk sporu sponsoruyla bulufluyor projesi kapsam nda 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongrenize nazik davetiniz için teflekkür ederim. Yurt d fl nda bulunmam nedeniyle kat lamad m için üzgünüm. Kongrenizin baflar l geçmesi dileklerimle, flahs n zda tüm de erli kat l mc lara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Köksal Toptan, TBMM Baflkan. Say n Mehmet Atalay, 2. Uluslararas Sporda Sponsorluk ve Pazarlama Kongresine davetiniz için teflekkür ederim. Kongrenin baflar l geçmesini diler, size ve tüm kat l mc lara sevgi ve selamlar m sunar m. Recep Tayyip Erdo an, Baflbakan. De erli Misafirlerimiz, flimdi kongremizin aç l fl konuflmas n yapmak üzere, bu kongrenin gerçekleflmesinde büyük eme i geçen, ayn zamanda kongre- nin sponsorlar ndan Marketing & Management Institute Baflkan ve Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni Say n Günseli Özen Ocako lu nu kürsüye davet ediyorum. GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU (Marketing & Management Institute Baflkan ve Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni) - Bugün, Türk sporu ad na yap lan en büyük ve en kapsaml kongrenin ikincisini yapmak üzere buraday z. Gururluyuz, çünkü sporla soluk alan ve spor adamlar ile yürüyen spor medyas, spor konusunda e itim yapan akademisyenler, ö renciler ve spora destek veren bütün markalar burada. Say n Genel Müdürüm, Say n Belediye Baflkan m, Türkiye Cumhuriyeti nin Say n Genel Müdürleri, Genel Müdür Yard mc - lar, Federasyonlar n Baflkanlar ve Yöneticileri, l Müdürlerimiz, Sporcular, fl ve Pazarlama Dünyas n n Profesyonelleri, Say n Medya Mensuplar, Sayg de er Han mefendiler, Beyefendiler ve Sevgili Dostlar; Türk Sporu Sponsoruyla Bulufluyor projesi kapsam nda, Gençlik Spor Genel Müdürlü ü, Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl n n önderli inde, bu y l ikincisini düzenledi imiz 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi ne hofl geldiniz. fiimdiden bafllayarak bu iki gün boyunca bugüne de in Türk sporu ve Türk spor ekonomisi ad na yap lanlar izleyece iz ve görece iz. Öncelikle bu büyük organizasyonun gerçekleflmesindeki vizyona teflekkür etmek isterim. Say n Genel Müdürüm, sizin vizyonunuzla Türk sporu ad mlar att, at l mlar yapt. Öncelikle ilk teflekkürümüz size. Ayr ca bu projeyi gerçeklefltirirken Say n Genel Müdür Yard mc m z Yunus Akgül ün bizi hep cesaretlendirmesi ile yürüdük; ona ayr ca bir teflekkür borçluyum. Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl n n projesi bildi iniz gibi, Daire Baflkan m z Say n Nurettin Özen i çok arad k, çok bafl n a r tt k; ama her defas nda bir çözümle döndü bize. Bildi iniz üzere Spor Kurulufllar sadece bu kongreyi yapm yor; spor kurulufllar n n pazarlama konusunda ve sponsorluk konusunda geliflimi için epeyce çaba gösteriyor. Bu anlamda Spor Kurulufllar Dairesi nin çal flanlar na, memurlar na ve müdürlerine de ayr ca bir teflekkür etmeliyiz hep birlikte. Tabii ki bu büyük organizasyonun yap labilmesi için spora destek veren markalar bizi çok desteklediler. Baflta ana sponsorumuz Garanti Bankas olmak üzere, burada bir fleref tablosu görüyoruz. Gerçekten bu kongrenin gerçekleflmesi için bize destek verdiler ve bu organizasyonu haz rlamam za yard mc oldular. Bunun için hem Türk sporu ad na, hem de flahs ma gösterdikleri güven ad na teflekkür etmek istiyorum.

7 12 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 3 Yukar da ve bu salonda konferanslar olacak. Bu konferanslar n gerçeklefltirilmesinde bir beyin tak m çal flt. Bu beyin tak m n n içinde markalar vard, federasyonlar vard ve dan flmanlar vard. Onlar ak llar n ve yüreklerini çok baflar l bir konferans içeri i dizayn etmek için verdiler. Onlara da bir teflekkür borçluyuz. Konuflmac lar m z da bilgilerini bizimle paylaflacaklar bu iki gün boyunca, san r m nefeslerini tükettikleri için de onlara teflekkür etmeliyiz. Bir dile im var, buradan bir fayda üretilsin. Bu dile i sizinle paylaflmak istiyorum. Bu dile in pek çok aç s var. Umar z ki; kongrede sizler için haz rlad - m z bu yo un içerikten, kat lan herkes buradan da arc nda bir fayda ile ç ks n, federasyonuna, makam na ya da evine gitsin. Herkes bir fayda al p götürsün ki; spor ekonomisi büyüyüp derinleflirken baflar l sporcular için uygun bir iklim yarat ls n. Herkes bir fayday al p götürsün ki; ülke ekonomisine bir katk da bulunsun. Herkes bir fayday al p götürsün ki, tüm amatör branfllar en az profesyoneller kadar serpilip büyüsün ve herkes bir fayday al p götürsün ki; bu ülkenin gençleri sporun enerjisini de erlerine kat p duyarl vatandafllar olsunlar. Önümüzdeki iki günün Türk sporu ad na fayda yaratmas dile iyle tekrar hofl geldiniz diyor, sayg lar sunuyorum. SUNUCU - Say n Ocako lu na çok teflekkür ediyoruz. Say n Ocako lu nun da belirtmifl oldu u gibi, gerçekten bu tip organizasyonlar n gerçekleflmesinde sponsorlar n katk s çok önemli. flte bu kongrenin de ana sponsorlu unu Garanti Bankas üstlendi. fiimdi de konuflmalar n yapmak üzere Garanti Bankas, Reklam ve Halka liflkiler Birim Müdürü Say n Elif Güvenen i kürsüye davet ediyorum. EL F GÜVENEN (Garanti Bankas, Reklam ve Halka liflkiler Birim Müdürü) - De erli Konuklar, spor denilince ço unlukla akla gelen iki kavram var; yenmek ve yenilmek. Sporun ve sportif mücadelenin do as galibiyet ve ma lubiyeti tabii ki içerir. Ancak spor zaman zaman gözden kaçan, daha önemli bir f rsat sunar bize: sportif yaflam kültürü. Bu anlay fl sadece yenmeyi ve yenilmeyi de il, herkesin kabul edece i kurallara göre mücadele etmeyi, adil rekabeti ve hedefe ulaflmak için disiplinli çal flmay ifade eder. Kurumlar n spora verdi i deste in her geçen gün daha artmas bu anlamda çok umut verici, çünkü her fleyden önce spor kültürünün ülkemizin dört bir yan na yay lmas n sa l yor. Bu kültürün giderek daha fazla kifli taraf ndan paylafl lmas ve gelifltirilmesi, spora gönül ve destek veren herkes gibi Garanti Bankas n n da sorumlulu udur. Garanti Bankas olarak, spora verdi imiz deste i kültür, sanat, çevre ve e itim alan ndaki di er proje ve kurumlar m zda oldu u gibi sadece maddi katk ile s - n rl tutmuyoruz. Verdi imiz deste i spor kültünün her kesimi taraf ndan benimsenmesini sa layacak, daha de er katan ve uzun soluklu projeler ile zenginlefltiriyoruz. De erli Konuklar, spor di er sponsorluk projelerinde oldu u gibi, bir kurumun kendisini ifade etmesinin en etkili yollar ndan biri. Bu nedenle tüm dünyada oldu u gibi, Türkiye de de sponsorluk projeleri aras nda en büyük pay spor al yor. Türkiye de y ll k sponsorluk harcamalar 700 milyon ile 1 milyar dolar aras nda. Bu rakam n yaklafl k % 65 i ise spor organizasyonlar na harcan yor. Bunda sporun genifl kitlelere hitap etmesi, evrensel bir dil sunmas, hedef kitleyle kolay iletiflim kurmas büyük önem tafl yor. Ancak bu projelerin kuruma ve topluma sa lad de er, sürdürülebilir k l nd sürece ve kurumun misyonu ile özdeflleflti i zaman art yor. Aksi takdirde yaln zca gerçeklefltirildi i dönem içinde kurumun görünürlülü ünü art ran bir çal flmadan öteye ne yaz k ki geçemiyor. Biz çal flmalar m z bu anlay flla sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edece iz. Öte yandan Garanti Bankas n n sponsorlu u, destek verdi imiz tak mlara flans da getiriyor. 12 Dev Adama sponsor oldu umuz y l hat rlarsan z, Basketbol Milli Tak m m z Avrupa ikincisi oldu. Dileriz; bu y l ana sponsorlar aras nda yer ald m z A Milli Futbol Tak m m z da Avrupa flampiyonas nda ayn baflar ya ulafl r. Garanti Bankas n n basketbolcular m za oldu u gibi futbolcular m za da flans getirece ine inan yoruz. De erli Konuklar, destek vermekten mutluluk duydu umuz kongrenin Türkiye de spor sponsorlu unun geliflmesine ve yayg nlaflmas na büyük katk sa layaca na inan yor, eme i geçen herkese gönülden teflekkür ediyoruz. SUNUCU - Bizler de Say n Güvenen e çok teflekkür ediyoruz. fiimdi de konuflmalar n yapmak üzere stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan, Say n Mimar Dr. Kadir Topbafl kürsüye davet ediyorum. Buyurun Say n Belediye Baflkan m. KAD R TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) - Sayg de er Genel Müdür, Spor Camiam z n De erli Mensuplar, Spora Gönül Verenler, Sponsorlar n De erli Temsilcileri, Bas n m z n De erli Temsilcileri, Han mefendiler ve Beyefendiler; Bugün gerçekten Türk sporu ad na anlaml bir gün. Ben bu organizasyonu haz rlayan Say n Genel Müdürümüze ve buna katk s olan herkese özellikle teflekkür ediyorum. Sporun evrensel bir dil oldu unu hepimiz biliyoruz ve özel-

8 14 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 5 MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - stanbul umuzun Çok Sayg de er Büyükflehir Belediye Baflkan, Say n Milli Piyango Genel Müdürü, Genel Müdürlerimiz, Say n Türkiye Spor Yazarlar Derne i Genel Baflkan, Federasyon Baflkanlar m z ve l Müdürlerimiz, Genel Müdür Yard mc lar m z ve Daire Baflkanlar m z, Dünyay K skand ran Teknik Direktörlerimiz ve Hocalar - m z ve Olimpiyatlar n, Dünyan n En Güzide Sporcular ; nan yorum Olimpiyatlar bitti inde dünyan n en baflar l sporcular aras nda Pekin e damgas n vuran isimler yine bu salondan ç kacak. Bugün çok yo un bir gün, tarihi bir gün ve üç büyük program n bir araya s k flt r ld bir gün. Bu aç dan her birini ayr ayr irdelersek süre olarak yetmez, o kadar da vaktinizi almak istemiyoruz. Türk sporu sponsoruyla bulufluyor. Sponsorlar m z burada, birbirinden de erli sponsorlar m z. Ana sponsorumuzdan di er bütün sponsorlar m za kadar ve onlarla buluflacak, onlarla bir arada olacak federasyonlar m z, il müdürlerimiz, spor kulüplerimizin de erli yöneticileri burada. Olimpiyat Tak m m z n lansman var ve olimpiyat belgeselimizin yine burada galas var. Hepsi bir arada. Ben inan yorum ki hepsini de çok be eneceksiniz, yeter ki sab rla izleme imkan bulun. Bugün bu görkemli organizasyonu bize sa layan pek çok büyü ümüz aram zda yok. Say n Cumhurbaflkan m zdan bafllamak üzere bize her zaman destek olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, iktidar-muhalefet bütün partilerin milletvekillerine teflekkür borcumuz var. Sporu flaha kald ran, sporda yok, yok dilikle Türk sporuna katk da bulunmak ad na, nüfusunun %30 u 18 yafl alt nda bulunan ve genç nüfusa sahip olan bir ulusun birçok spor dal nda dünyada kendisini göstermesi gerekti i inanc yla bunlar ifade etmek istiyorum. Maalesef teknolojik geliflmelerin ve özellikle biliflim ça n n getirdi i bir olumsuzlu u da sporla geçebilece imize inan yorum. Sanal ortamda kalan, bireyselleflen insan m z ortama çeken, bir araya getiren bir rekabet ruhuyla bir yar fla çeken ve hayat içerisinde bir ötekinin fark nda olmay ve iletiflim kurmay sa layan önemli bir ö e oldu unu da düflünüyorum. Bu boyutu çok önemli; çünkü maalesef gençlerimiz sanal ortamlara hapsolmakta. Bu önemli ça içerisinde bu eksikli i, bu yanl fl etkileflimi de sporla geçebilece imize inan yorum. stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak bizim stanbul da sporla ilgili birçok konuda deste imiz var ve Büyükflehir Belediyesi Spor un baflar lar n sizler de biliyorsunuz. Gönlümüz istiyor ki; olimpiyatlarda da çok daha fazla sporcu olarak temsil edilen, hak etti imiz say da alt n madalyalar alan bir ulus haline gelelim. flte bu bak mdan biz, her ilçeye bir spor kompleksi, her semte bir spor alan ve her okula bir spor salonu ad alt nda bir hareket bafllatt k. 110 okulumuzda kapal spor salonu kurduk, hedefimiz 200 ve daha sonras. 126 programa alm fl idik. fiu anda faaliyete giren 110 okul spor salonumuzda derecelerin bafllad n görmekten gurur duyuyorum, bunu da ifade etmek istiyorum. Amatör spor kulüplere destek veriyoruz, spor tesisleri kuruyoruz. Her alanda insan m z n sporla buluflabilmesi için, bütün park alanlar m zda, orman alanlar m zda, sahil bantlar m zda ve halk m z n müflterek kullanabildi i her alanda spor yapabilme imkan verme ve hatta sabah erken saatlerde spor yapt rma çal flmalar n bafllatt m z da burada ifade etmek istiyorum. Bunlar n hem bir araya gelmenin coflkusunu yaflamak, birbirini tan ma ve hissetme olgusunu ortaya ç karmak ad na hem de bir noktada demokrasi ad na halk n bir araya gelifli aç s ndan, ortak mekanlar oluflturmas aç s ndan önemli oldu una inan yorum. Bugün burada sponsorlar m za özellikle teflekkür ediyorum ve bunun artarak devam etmesi gerekti ine inan yorum. Bu bir noktada bir ulusal hareket anlam nda önemsenmelidir. Sporcular m za, spor kulüplerimize ve federasyonlar - m za verilecek desteklerle inan yorum ki Türk sporu çok daha farkl bir boyuta gelecektir. Bunun ekonomik de eri var. Spor bir baflka sektör olarak dünyada kendini hissettiriyor, bu ayr bir konu, iletiflimi ayr bir konu ama sa lam nesiller yetifltirmek ad na, sa l kl kentler oluflturmak ad na, spor tesisleri, sportif alanlar ve sporcular n çok önemli oldu unu biliyorum. Beyo lu Belediye Baflkanl nda bunu bafllatm flt m ve yine Büyükflehir Be- lediye Baflkanl nda da bunu devam ettiriyorum. Bugün burada katk s olan herkese teflekkür ediyor ve özellikle Olimpiyatlara yolcu edece imiz sporcular - m za, gönlümüzden yüzlerle ifade edece imiz boyuta ulaflmas n dileyerek, baflar lar diliyorum ve inan yorum ki yine al bayra m z gönderde dalgaland r p gururla stiklal Marfl m z orada duyurarak bizim ulusumuza hissettirecek ve yans tacaklard r. Kendilerine baflar lar diliyorum ve sayg lar m arz ediyorum. SUNUCU - Biz de Say n Baflkan m za teflekkür ediyoruz. Say n Baflkan m - z n da belirtmifl oldu u gibi, umar z sporcular m z Pekin Olimpiyatlar nda al bayra m z gönderde dalgaland r rlar ve bizler de gururla Ulusal Marfl m z söyleriz. Evet De erli Konuklar, 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi devam ediyor ve flimdi de Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay konuflmalar n yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Say n Genel Müdürüm.

9 16 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 7 yen Baflbakan m z var. Eski Bakan m z Mehmet Ali fiahin ve bugünkü Bakan m z Say n Murat Baflesgio lu sporda al nan mesafede kilometre tafl oldular. Bizler de onlar ad na bu iflleri takip ediyoruz ve bugün buraya gelmifl olmak ve sporun bu aflamaya gelmifl olmas n görmek yar nlarda daha ne kadar büyük mesafeler alaca m z n iflareti olarak karfl m za ç k yor. Az önce hem Garanti Bankas n n çok de erli müdürü hem de Günseli Han m sizlere özetledi. Ben çok fazla rakam vererek sizleri bo mak istemiyorum. Sponsorluk Yasas n 2004 y l nda ç kard k ve o gün ç kard m z yasayla federasyonlar da 2004 y l nda özerklefltirmeye bafllad k. Biliyorsunuz, Türkiye de sadece futbol özerkti. Futboldan sonra di er branfllar m z n hepsi s radayd. Basketboldan voleybola, tenise kadar federasyonlar m z özerkleflmeyi bekliyordu. Biz her birini özerklefltirmeyi kafaya koymufltuk. Ancak her birine futbol gibi ayr kanun yaparsan z ne Meclis in ne de bizim mesaimiz buna yeterdi. Basketbolun kanunu hemen haz rd. Çerçeve bir kanun ç kard k ve bütün branfllar özerklefltirecek o Kanunumuzla yola koyulduk. Atina Olimpiyatlar ile Pekin Olimpiyatlar aras nda 54 tane federasyonumuzu özerklefltirdik. Bu ciddi bir riskti, dibe vurabilirdik. Federasyonlar iki seçim yaflayacakt. Seçimlerle ifltigal etmekten sporculara, spora vakit ay ramayabilirlerdi, pek çok fleyi eksik b rakabilirlerdi. Buna ra men bu riske girdik. Keflke 20 y l, 50 y l önce yap labilseydi, bugün ngiltere, talya, Fransa, Almanya ile yar flabilseydik dedik. Ama yan na sponsorlu u da koyduk. O yasay ç kard k. Firmalar spora yapt harcamalar yüzde 100 gider gösterebiliyor ve bunu vergiden düflürebiliyordu. Say n Baflbakan m z bizzat destekledi. Yasa Meclis te oybirli iyle ç kt ve y ld r m h z yla imzaland. Say s z sportif düzenlemeler oldu, kanunlarda say s z de ifliklikler oldu. Sporun lehine çok fleyler yap ld. Ama Sponsorluk Yasas ile beraber her y l çok büyük bir kaynak sporumuza aktar l yor. Bugüne kadar 500 milyon dolar n üzerinde spora ek bir kaynak sa land. Bu 2 milyar dolara, 3 milyar dolara da ç kacakt r. Çok daha büyük rakamlara ulaflacakt r çünkü Türkiye nin tesislerinin yenilenmeye ihtiyac var, uluslararas kriterlere uygun hale getirilmeye ihtiyac var. Türkiye nin var olan tesislerinin modernlefltirilmeye ihtiyac var. Yeni illerin, ilçelerin yeni tesislere kavuflmas laz m. Ve çok fazla organizasyon gelene imiz yoktu. O organizasyonlar yapmam z laz m. Onun için de yeni tesislere ihtiyaç var. Bunu da tabii ki sadece federasyonlar m zla, sponsorlar m zla yapamazd k. Yerel yönetimlerimizin bu ifle el atmas laz md. Yerel yönetimlerden, valilerimizden ve belediye baflkanlar m zdan da çok ciddi flekilde destek al yoruz. Ben iki örnekle bunu anlatmak istiyorum. stanbul Valimiz Say n Muammer Güler geldi inden bu yana spora, spor organizasyonlar na ve yat r m bütçesine o kadar büyük destek oldu ki, iyi ki bu vali var dedirtti. Sonra Say n Kadir Topbafl bulduk. yi ki de bulduk. Say n Kadir Topbafl az önce burada sadece stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan olarak konuflmad, Türk sporunun en büyük sponsoru olarak konufltu. Biz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü olarak bir organizasyona aday oluyorsak fluna inan yoruz ki; stanbul bunun üstesinden gelir, stanbul da Say n Kadir Topbafl var, organizasyonu gerçeklefltirecek Say n Vali var. O kadar rahat z, o kadar eminiz. Rüyam zda görmedi imiz organizasyonlar stanbul da gördük. fiöyle bir geriye dönün, flöyle bir göz at n te hangisi vard, 2003 ten sonra neler oldu? fiu 2005 e bir bak n Allah aflk na. Üniversiade söylemiyorum. zmir de Üniversite Oyunlar yap ld. Daha önce al nm fl bir organizasyondu. Geri gitmek üzereyken müdahale ederek onu Türkiye mizin gururu olan bir organizasyon haline getirdik. Ama flu 2005 ten itibaren bir bak n y l ndaki organizasyonlar, fiampiyonlar Ligi Finali 2003 y l nda Say n Kadir Topbafl yokken al nm flt. Formula Say n Kadir Topbafl yokken al nm flt. Motosiklet Dünya fiampiyonas yine öyleydi. Ald k ama ondan sonra yaparken yollar yla, çevre düzenlemeleriyle, organizasyon kültürüyle s k nt yaflayabilece imiz bir ortamd. Kadir Topbafl geldi, bunlar n hepsi bitti. Olimpiyat Stad n n yollar tamamland, fiampiyonlar Ligi ne haz rlad k. Formula n n yollar tamamland, her fleyi bitti. Say n Baflbakan m z bu iflleri yapmak için Formula arazisinde toplant yapt. Motosikleti yapt k. Bunlar 2005 y l yd. Ve bana göre Türkiye 2005 y l nda tarihinin dönüm noktas n yaflad. Bu y l organizasyonlarla en ön plana ç kan ülkelerden biri haline geldik. Hepsini baflar yla yap nca yenileri de stanbul a geldi. fiimdi stanbul, olimpiyat aday. stanbul u olimpiyatlara haz rlayan veya stanbul u gelece e haz rlayan, 2010 Kültür Baflkenti stanbul u haz rlayan bütün projelerde tabii ki bakanl klar n, Say n Baflbakan m z n bizzat takip etti i çok ciddi katk lar var. Bir taraftan da sportif altyap s olarak olimpiyatlara haz rlanan bir stanbul u düflünün. fiu organizasyonlara bak n y l ndan itibaren söylüyorum. Çok özet söyleyece im Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas Finalleri. Final stanbul da. Birazdan Say n Valimiz Muammer Güler ile onun protokolünü imzalayaca z, salonu yapaca z. Burhan Felek te yeni, modern, muhteflem bir salon yapaca z. Voleybol Federasyonu Baflkan m z da burada. Say n Kadir Topbafl da imarda, di er konularda çok büyük destekler verdi y l nda Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas n en muhteflem flekilde organize edece- iz ki, 2014 te Dünya Erkek ve Bayanlar Voleybol fiampiyonas n ülkemize alaca z. Yine Final stanbul da olacak. Ben alaca m za inan yorum da UEFA

10 18 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 9 Kupas Finali stanbul da Fenerbahçe Stad nda yap lacak y l nda Dünya Basketbol fiampiyonas Türkiye de ve Final stanbul da yap lacak. Finaller en önemli müsabakalar. Onun için de ciddi mesafeler ald k kiflilik modern salonun yeri konusunda da s k nt lar büyük ölçüde afl ld. Yine sa olsun Say n Kadir Topbafl n destekleriyle orada o salon yap lacak da zaten stanbul, dünyan n Kültür Baflkenti de Dünya Tenis fiampiyonas stanbul da y l nda Trabzon da Gençlik Olimpiyatlar var. Erzurum da Üniversiteler K fl Olimpiyatlar var. Onlar da hiç kuflkunuz olmas n stanbul un olimpiyat adayl na büyük avantajlar sa layacak. Ve 2012 y - l nda yine dünyan n gözü kula Türkiye de olacak. Dünya Yüzme fiampiyonas K sa Kulvar, Dünya Salon Atletizm fiampiyonas stanbul da olacak. Tabii bu arada formulalar, di er organizasyonlar ve Dünya Tenis fiampiyonas devam edecek. Böyle bir stanbul un 2020 Olimpiyatlar n almamas için hiçbir sebep kalm yor çünkü olimpiyat adayl süreci 2011 de bafllayacak. Biz 2013 y l na kadar olimpiyatlarda yap lmas gereken hemen hemen bütün organizasyonlar yapm fl olaca z. Bütün bunlar neyle oluyor? Tabii ki hükümet garantisiyle oluyor. Tabii ki Say n Cumhurbaflkan ndan bafllayan bir silsileyle herkesin deste i gerekiyor. 3 gün önce Ankara da Say n Cumhurbaflkan m z n baflkanl nda bir toplant yap ld. Basketbol ve voleybol federasyonlar baflkanlar m z da kat ld. Toplant Ankara da yap lacak salonlar n yeriyle alakal yd. Ve oybirli iyle kabul edildi. Say n Genelkurmay Baflkan m z da vard. lgili Bakanl klar ve temsilcilikler de vard. Oybirli iyle Ankara daki basketbol ve voleybol salonlar n n yeri en verilmez arazide gerçeklefltiriliyor. Spor için akan sular durur. Atatürk Kültür Merkezi arazisinde yap lacak. Bu büyük irade sporla ilgili organizasyonlarla ilgili Maliye den, Devlet Planlama Teflkilat ndan, D fl flleri nden, ç flleri nden, D fl Ticaret ten yap lmas gereken fedakârl klar n hepsi yerine getiriliyor. Tekrar edeyim, bütün bu destekleri iktidar-muhalefet herkesten al yoruz. Hangi siyasi cenaha mensup olursa olsun bütün belediyelerden al yoruz ve Türkiye böyle bir mesafeyi çok h zl bir flekilde al yor. flte bugünkü konumuz olan olmazsa olmaz sponsorlar m z devreye giriyor. Ne kadar güzel bir tablo ki bugün sponsorlar m z bir yerde, yöneticiler bir yerde, sporcular bir yerde, hocalar bir yerde; herkes bir arada bugün bu muhteflem tabloyu ortaya ç kard. Biz bundan büyük gurur duyuyoruz. Ondan sonra da Olimpiyat Tak m m z n lansman var. fiampiyon sporcular m z n her birini buraya getiremedik. Biz önemli olan iyi haz rl k yapmalar ve madalyalar dedik. Baz lar yurt d fl nda, baz lar yurdun baz yerlerinde kamplarda. Ama temsilen en baflar l sporcular m z n büyük bir k sm burada. Filmimizi çok be- enece inizi umuyorum. Say n Nebil Özgentürk ün haz rlay p meydana getirdi i Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselimiz gerçekten bütün televizyonlarda yay nland nda büyük bir olimpizm ruhu ve flampiyon sporculara karfl büyük bir sempati uyanacak. Daha çok destek olacak. Bu konuda sponsorlar m z daha çok katk sa layacaklar. Sponsorlar m z gururland rmak için elimizden geleni yapaca z. Her zaman birlikteyiz. Bir veriyorlarsa befl reklam - n yapaca z, on reklam n yapaca z. Bu ülkenin sponsor kültürünü daha da zenginlefltirece iz. Ben eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. lgili Dairemize, Günseli Han m a, bütün arkadafllar m za, sponsorlar m za sonsuz teflekkürler. Yine ayn tablolarla, yine daha güçlü flekilde buluflmak dile iyle hepinize hoflça kal n diyorum. Hepinize sayg lar sunuyorum. Türk Olimpiyat Tak m n n Lansman ve Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol Belgeseli nin Gösterimi SUNUCU - Bizler de Say n Genel Müdürümüze çok teflekkür ediyoruz. Türk Ulusu ad na Türk Olimpiyat Tak m n selaml yoruz. De erli Misafirlerimiz, olimpiyatlar bir sporcunun sportif anlamda kendisini gösterebilece i en önemli platformdur. Az sonra sahnede yerini alacak olan tak m çok büyük bir emek ve çal flma sonucu olimpiyatlarda olmaya, bu platformda boy göstermeye, ay y ld zl bayra m z temsil etmeye hak kazananlardan oluflan bir tak m. Bu hakk kazanmak elbette hiç de kolay de il. Hele olimpiyatlarda madalyaya ulaflabilmek. Bazen sadece bir ad m, bazen bir nefes, bazen bir kulaç, bazen bir yumruk fark yla kaçabiliyor madalya. Ama kazanmak da her fley de il elbette. Zaten olimpik ruhun temelinde de bu gerçeklik var. Biz 70 milyon olarak bu 60 yüre in arkas nday z. Di er ülke tak mlar olimpik anlamda kendilerine birer marka oluflturmufllar. Biz Türk Olimpiyat Tak m n n da bir marka olmas - n hedefliyoruz. Tüm çal flmalar bu yönde. Ama tüm paydafllar n katk s yla, kat l m yla ve gönül vermesiyle gerçeklefltirilebilecek bir olgu bu. Olimpiyatlar, bizim için sadece kazan lan madalyalardan ibaret olmamal d r. Ülkemizin bayra n temsil eden sporcular m z n her zaman destekçisi olmakla ilgili asl nda. flte tam da bu yüzden Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü taraf ndan Türk Olimpiyat Tak m n n tan t m n gerçeklefltirdi imiz bir iletiflim kampanyas yü-

11 20 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 1 rütülüyor. Bizler 70 milyon olarak deste imizle arkan zday z. Ve iflte sizlere Türk Olimpiyat Tak m n alk fllar n zla takdim etmek istiyorum. Sezer Akgül, Tevfik Odabafl, Ramazan fiahin, Ahmet Gülhan, Serhat Balc, Hakan Koç, Soner Sucu, fieref Ero lu, fieref Tüfenk, Nazmi Avluca, Mehmet Özal, Atilla Güzel, Bilal Akgül, Zekiye Keskin fiat r, Yusuf Göktu Ergin, Ertu rul çingir, Kemal Muslubafl, Ali Kemal Tüfekçi, Atefl Ç nar, Deniz Ç nar, Derya Büyükuncu, Kaan Tayla, Gülflah Günenç, ris Rosenberger, Ömer Arslano lu, Volkan Atakan, Serkan Atasay, Bahri Tanr kulu, Azize Tanr kulu, Servet Tazegül, Sibel Güler, Melek Hu, Cem Zeng, Furkan Ulafl Memifl, Sezer Huysuz, Yakup K l nç, Onur fiipal, Adem K l ç, Bahram Muzaffer, Elvan Abeylegesse, Nevin Yan t, Selim Bayrak, Eflref Apak, Svetlana Sudak, Halil Akkafl, Türkan Eriflmifl, Ercüment Olgundeniz, Abdil Ceylan, Bahar Do an, Nagehan Karadere, Recep Çelik, Fatih Ery ld r m, Özge Gürler, Yusuf Dikeç, Sibel fiimflek, Bünyamin Sudafl ve ayn zamanda Paralimpik Oyunlar nda bizleri temsil edecek üç sporcumuz daha var. Nazmiye Muslu, Turan Mutlu ve Mustafa Demir. Çok güçlü alk fllarla. flte Türk Olimpiyat Tak m. De erli Misafirler, coflkumuz hiç kesilmesin Pekin Olimpiyatlar nda bizler, 70 milyon, bu sporcular m z n arkas nday z. Türk Olimpiyat Tak m na deste imizi flöyle bir aya a kalk p gösterebilir miyiz? Ve görme engelli sporcumuz Duygu Çete yi de sahneye davet ediyoruz. Evet, gerçekten büyük bir coflku yaflad k. Umar z olimpiyatlarda yer alacak olan sporcular m za destek olabilmiflizdir, onlara moral verebilmiflizdir. Ama elbette önemli olan olimpiyatlarda kazand klar madalyalarla bu coflkunun kat ve kat fazlas n bizlere yaflatmalar. Bizim onlardan beklentilerimiz bu. Onlar n da bizlerden destek beklentisi var elbette. Biz de 70 milyon olarak bu deste i her zaman verdik ve bundan sonra da verece iz. Evet De erli Misafirler, flimdi stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan Say n Mimar Doktor Kadir Topbafl ve Gençlik ve Spor Genel Müdürüm Say n Mehmet Atalay sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun Say n Baflkan m, buyurun Say n Genel Müdürüm. Evet, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Mimar Dr. Kadir Topbafl; sizin stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan olarak Türk Olimpiyat Tak m na bir sürpriziniz var. Bir hediye çek takdiminiz olacak. Lütfen buyurun efendim. Bu hediye çeklerinin takdimini gerçeklefltirelim. KAD R TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) - Evet, gönlümüz ister ki buradan geçen meflale stanbul da kals n. Bütün umudumuz, he- yecan m z, haz rl klar m z bu. Sporcular m z ve sponsorlar m z da bunun öncüleri. Buna katk m z olacak; olmakta ve bunu hak etti imize de inan yorum. Eksikliklerimizi giderdi imizde de gelecek, belirlenecek olan olimpiyatlar n stanbul için önemli ve ulusumuz için önemli olaca na inan yorum. Çok ufak da olsa Belediye Meclisimizin karar yla, Pekin e gidecek olan, olimpiyatlarda bizi temsil edecek olan sporcular m za 1000 YTL lik birer hediye çeki takdim ediyoruz. SUNUCU - Evet, stanbul Büyükflehir Belediyesine bu deste i için teflekkür ediyoruz. Ve Türk Olimpiyat Tak m na desteklerinden ötürü kendilerini hep birlikte alk fll yoruz. Bu arada ben Türk Olimpiyat Tak m n n sponsorlar n da sahneye davet etmek istiyorum. Türk Olimpiyat Tak m nda alt n, gümüfl ve bronz olmak üzere üç farkl grupta sponsorlar m z var. Alt n sponsorlar m z Türk Telekom ve Milli Piyango; gümüfl sponsorlar stanbul Büyükflehir Belediyesi, Turkcell, Alaaddin Adworks ve Emrah Yücel; bronz sponsorlar m z Anadolu Ajans, GNC, Nike, Efes Pilsen, Ac badem Sa l k Grubu, Technogym ve Sports&Brands. De erli Misafirlerimiz, alk fllar n zla ilgili kurumlar n yetkililerini de sahneye davet ediyorum. Evet, de erli sponsorlar m z sporcular m z n yan na do ru al yoruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Mehmet Atalay, Türk Olimpiyat Tak m n n sponsorlar na plaketlerini takdim edecekler. Öncelikle bronz sponsorlar m zla bafll yoruz. Anadolu Ajans na de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyoruz. Türkiye Olimpiyat Tak m bronz sponsorlar ndan GNC. Evet, plaketlerini alan de erli sponsorlar m z sporcular m z n aras na geçebilirler. Bir foto raf çekimi gerçeklefltirece iz. Bir di er bronz sponsorumuz Nike. Nike n de erli yetkilisi flu anda aram zda yok. Efes Pilsen, Ac badem Sa l k Grubu bronz sponsorlar m zdan. Technogym, Türk Olimpiyat Tak m n n bir di er bronz sponsoru. Ve Sports&Brands yine Türk Olimpiyat Tak m n n bronz sponsorlar ndan. De erli misafirlerimiz, tüm bronz sponsorlar m za bir alk fl rica ediyoruz. Ve gümüfl sponsorlar m z stanbul Büyükflehir Belediyesi. Turkcell yine bir di er gümüfl sponsorumuz. Evet, Alaaddin Adworks. Türk Olimpiyat Tak m n n gümüfl sponsorlar ndan Alaaddin Adworks e de çok teflekkür ediyoruz. Ve Emrah Yücel. Emrah Yücel aram zda olmad için plaketini Mümin Sekman alacaklar. S ra geldi Türk Olimpiyat Tak m n n alt n sponsorlar na. Öncelikle Milli Piyango. Milli Piyango Genel Müdürü Say n Recep Biçer plaketi alacaklar. Bir di er alt n sponsor Türk Telekom ve Türk Telekom

12 22 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 3 D fl liflkiler Direktörü Say n Ersin Ero lu plaketi alacaklar. Madem sponsor sporcuyla el ele diyoruz, hep birlikte toplu bir foto raf çektirmek için tüm sponsorlar m z sporcular m z n aras na davet ediyoruz. Ayn zamanda federasyon baflkanlar m z da toplu foto raf için sahneye davet ediyorum. Say n Federasyon Baflkanlar m, buyurun lütfen. Evet De erli Misafirler, Türk Olimpiyat Tak m n ve Türk Olimpiyat Tak m na destek veren tüm sponsorlar m z bir kez daha hep birlikte alk fll yoruz. Yolunuz aç k olsun. Pekin 2008 Yaz Olimpiyatlar nda sizden pek çok madalya bekliyoruz. Bu arada Türk Olimpiyat Tak m ifli gerçekten çok s k tutuyor. E itimleri, toplant lar tüm h z yla devam ediyor. Türk Olimpiyat Tak m sporcular na önemli bir hat rlatmada bulunmak istiyorum. Ö leden sonra kongre merkezindeki Safir Salonu nda çok önemli bir toplant için bir araya geleceklerini kendilerine bir kez daha hat rlatmak istiyorum. Bu arada az önce Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay n da belirtmifl oldu u gibi, Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselini izleyece iz hep birlikte. Türk Olimpiyat Tak m sporcular n da bu belgeseli izlemeye davet ediyoruz. De erli misafirlerimiz, sizlere verilen programda flu anda ara olarak gözükmekte ancak flimdi ara vermeyece iz. 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongremizde program m za tüm h z yla devam edece iz. Say n Gençlik ve Spor Genel Müdürüm, Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m, Türk Spor Teflkilat n n De erli Yöneticileri, Türk Bas n n n De erli Mensuplar ve Sevgili Misafirler; Sporla birlikte insanl k tarihini de kapsayan olimpiyat yolculu u Atina dan Pekin e do ru devam ederken Türkiye olarak bizim yolculu umuz flimdi daha da h z kazanm fl, sporcular m z pefl pefle olimpiyat elemelerini aflarak Pekin e do ru yol almaya bafllam fllard r. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü bu yolculuk öncesi toplumumuzda olimpizm bilincini art rmak ve olimpiyat tarihine fl k tutmak için, modern olimpiyatlardan bugüne tüm dünya olimpiyat tarihini ve Türkiye nin olimpiyat yolculu unu kapsayan bir belgesel haz rlad. De erli yönetmen Nebil Özgentürk ün yönetmenli inde ve Turkcell in sponsorlu unda Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol ad alt nda televizyonlarda yay nlanmak ve da- t lmak için haz rlanan bu belgeselde, olimpiyat eski flampiyonlar m zla birlikte en son olimpiyat flampiyonlar m z n, Atina n n y ld zlar n n ve Türkiye nin art k bir olimpiyat ülkesi oldu unu dünyaya ispatlayacak olimpiyat flampiyonlu- una aday sporcular m z n, Pekin yolcular m z n, hikayeleri ve röportajlar yer almaktad r. Olimpiyata kat lacak sporcular m zdan Türkiye nin hak etti i bafla- r lar n gelmesine, al nan her madalyayla Türk milletinin gururlanmas na ve onurlanmas na destek olacak bu özel belgeseli geçmiflten bugüne olimpiyatlara kat lan tüm sporcular m za ve emek vermifl, al n teri dökmüfl herkese bir vefa, gelece in flampiyonlar na ise bir rehber olarak sunuyoruz. fiimdi tamam 110 dakika ve iki bölüm halinde haz rlanan Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselimizin 20 dakikal k özet gala versiyonu ile sizleri bafl bafla b rak yoruz. flte dünya olimpiyat tarihinde Türkiye nin Olimpiyat Yolculu u. De erli Misafirlerimiz, Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselinin 20 dakikal k özet gala versiyonunu hep birlikte izledik. Belgeselde Say n Baflbakan - m z n da belirtmifl oldu u gibi, üzeri ay-y ld z iflli formayla 200 ü aflk n ülkenin kat ld bir spor organizasyonunda kürsüye ç kmak herkese nasip olmaz. Evet de erli misafirlerimiz, flimdi de bu büyük belgeselin haz rlanmas na ön ayak olup Türk olimpiyat tarihi arflivlerine arma an eden Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay konuflmalar n yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - Çok de erli Valimiz de aram za kat ld. Kendilerine hofl geldiniz demek istiyorum. Spor dostu Say n Valimizi de alk fllaman z istirham ediyorum. stanbul un l Genel Meclis Baflkan da burada. Ona da çok teflekkür ediyoruz. Konuflanlar sahada konufltu, bizim burada diyece imiz bir fley yok. Sözün bitti i yer çok güzel bir ifadedir. Bu aç dan da bunlar n üzerine ben ne söylesem hiçbir fley ifade etmeyecek. Ben bütün sporcular m za baflar lar diliyorum. Belgeselimizi haz rlayan Nebil Özgentürk Bey e ve sponsorumuz Turkcell e, Turkcell Genel Müdürüne çok teflekkür ediyorum. Sa olun, sayg lar sunuyorum. SUNUCU - Türk Olimpiyat Tak m ve Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol olimpiyat belgeselinin sponsoru olan Turkcell in Kurumsal letiflim ve liflkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Say n Koray Öztürkler i plaketini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Ayn zamanda Türkiye nin ve belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk ad na teflekkür plaketini almak için kürsüye belgeselin bir baflka emektar olan Bir Yudum nsan ekibi yönetmenlerinden Say n Alican Sekmeç i de sahneye davet ediyorum. stanbul Valisi Say n Muammer Güler i de sahneye davet ediyorum. Hofl geldiniz Say n Valim. Bir Yudum nsan ekibi yönetmenlerinden Say n Alican Sekmeç de Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay dan plaketini al yor. De erli Misafirlerimiz, bu belgeselin haz rlanmas nda büyük deste i olan

13 24 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 5 Turkcell in Kurumsal letiflim ve liflkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yard mc - s Say n Koray Öztürkler. Buyurun efendim. KORAY ÖZTÜRKLER (Turkcell Kurumsal letiflim ve liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s ) - Say n Genel Müdürüm, Say n Valim, Say n Belediye Baflkan m ve De erli Konuklar, Turkcell olarak spor sponsorlu unun ve spor ekonomisinin son derece önemli bir hal ald ortam m zda spora, toplumsal sorumluluk projelerine gönül vermekten son derece mutluyuz. Ayr ca Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeseline tek sponsor olmak bize nasip oldu. Bu vesileyle Olimpiyat Tak m m za da bir nebze daha destek olabildik. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze ve yönetim tak m na bize bu deste i verdi- i için çok teflekkür ediyoruz. Genel Müdürüm, konuflman zda bizi daha da onurland raca n z söylediniz. Siz bizi zaten onurland rd n z. Bu f rsatlar için çok teflekkür ediyoruz. Deste imiz bundan sonra da devam edecek. Sa olun, var olun. Burhan Felek Voleybol Salonu mza Töreni SUNUCU - Evet De erli Misafirlerimiz, az sonra Say n Genel Müdürümüz, Say n Valimiz ve Voleybol Federasyonu Baflkan Say n Erol Ünal Karab y k ile beraber bir anlaflma, bir sözleflme imzalanacak. Bu sözleflme Burhan Felek Spor Salonu nun yeniden inflas yla ilgilidir. Say n Genel Müdürüm, Say n Valim ve Say n Voleybol Federasyonu Baflkan m buyurun. MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - Sayg de er Valim, çok De erli Büyükflehir Belediye Baflkan m z, l Genel Meclis Baflkan m z, onlar n yap lan her harcamada, spora aktar lan her kaynakta büyük katk lar var. Kendilerine de çok teflekkür ediyoruz. l Özel daresi Genel Sekreterimiz ve Voleybol Federasyon Baflkan m z burada. Bir kere daha alt n çizerek söylüyorum. fiu anda protokolünü imzalayaca m z tesis 2009 Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas n n bir aya n n yap laca ve finalinin yap laca tesis a az kald n biliyoruz. Ama inflallah bunu çok h zl bir flekilde bitirece iz. Hem Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl n çok büyük katk lar oldu hem de paras olarak, bütçesi olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile Voleybol Federasyonumuz birlikte ve Say n Valimiz yar yar ya bu salonun paras n ödüyoruz. Bunun protokolü. Bu salon ayn zamanda 2014 Dünya Voleybol fiampiyonas n ald m zda voleybol finalinin oynanaca salon olacak. Bu aç dan da gelece e yö- nelik çok büyük bir yat r m olacak. Biliyorsunuz, Burhan Felek voleybolun merkezidir ve kal c bir flekilde merkezi olmaya da devam edecek. Ben Say n Valimize, arkadafllar na, l Genel Meclisimize bugüne kadar sadece voleybola de il her alana büyük katk sa lad klar, stanbul u olimpiyatlara, paralimpik oyunlar na gümbür gümbür haz rlad klar için çok teflekkür ediyorum. EROL ÜNAL KARABIYIK (Türkiye Voleybol Federasyonu Baflkan ) - Say n Valim, Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m, Genel Müdürüm, l Genel Meclisi Baflkan m, Özel dare Genel Sekreterim, Türk Sporunun Çok De erli Mensuplar ve Voleybol Ailesinin Çok De erli Mensuplar ve De erli Bas n Mensuplar ; bugün Türk voleybolu aç s ndan çok önemli bir gün. Türk voleybolunun 2009 Avrupa fiampiyonas n, ilerleyen y llarda Dünya fiampiyonas n, stanbul umuzun olimpiyatlara ev sahipli i yapmas halinde de Olimpiyat Oyunlar - n n voleybol müsabakalar n n oynanabilece i ölçüde, olimpik ölçülerde 7500 seyirci kapasiteli çok modern bir salona sahip olma yolunda imzalar n at laca bir gün. Bu münasebetle ben voleybol ailesi ad na çok heyecanl y m. Verdikleri destekten dolay Say n Valime, Büyükflehir Belediye Baflkan ma, Gençlik ve Spor Genel Müdürüme, Spor Toto Teflkilat Baflkan ma, l Genel Meclisi Baflkan m za, l Özel dare Genel Sekreterine ve stanbul Gençlik ve Spor l Müdürüne huzurlar n zda teflekkürü bir borç biliyorum. Türk sporu ve voleybol için hay rl u urlu olmas n diliyorum. KATILIMCI - Say n Valim, Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m, Genel Müdürüm, Federasyon Baflkan Arkadafllar m, De erli Kat l mc lar; Türk voleybolu için, olimpiyatlara haz rlanan Türkiye için l Genel Meclisi, l Özel daresi olarak bütçemizin elverdi i tüm imkânlarla bugüne kadar katk da bulunmaya gayret ettik. Bundan sonra da bütün gücümüzle katk da bulunmaya devam edece iz. Yeni yap lacak bu yat r m n ve bugünkü protokolün hay rl olmas n diliyorum. KAD R TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) - Say n Valim, Say n Genel Müdürüm, Federasyon Baflkan m, l Genel Meclisi Baflkan m, Federasyonlar m z n De erli Temsilcileri, Spor Camiam z n Mensuplar, Bas n n De erli Mensuplar, stanbul ad na, stanbullular ad na gururluyum çünkü önemli, güzel bir tesis kazan yoruz. Uluslararas boyutta bir tesisin daha stanbul a eklenmesi. flte bunlar bizi olimpiyatlara zemin olarak ad m ad m haz rlayacak, götürecek önemli yol haritalar m z. stanbul Türkiye nin beflte biri. Ölçek

14 26 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 7 olarak bakt m z zaman ülkemizin nüfusunun büyük bir bölümü stanbul da yafl yor. Böyle bir kentin her bölgesinde sportif tesislere ihtiyaç var. Bat da 5000 kiflinin yaflad bir kasabada 3000 kiflilik salonlar ve hemen hemen herkesin spor yapt n görmekteyiz. Maalesef bu eksiklik var ama Valili imizle, l Özel daremizle ve Büyükflehir Belediyesi olarak bizler ve özellikle bu konuyla ilgili sorumlu olan Say n Genel Müdürlü ümüzle birlikte bu yönde ad mlar m z at - yoruz. stanbul a hay rl olsun diyorum ve tabii ki bu salonda flampiyonluklar, madalyalar bekliyoruz. nflallah onun da gururunu birlikte yaflar z. MUAMMER GÜLER ( stanbul Valisi) - Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m z, Say n Genel Müdürüm, De erli l Genel Meclisi Baflkan m z, Voleybol Federasyonunun De erli Baflkan ve De erli Üyeleri ve De erli Genel Sekreterimiz, Sevgili Sporcu Kardefllerim, De erli Kat l mc lar Ve De erli Bas n Mensuplar ; bugün Türk sporu için çok anlaml bir gün. Voleybol Federasyonu için y llar n özlemi, Burhan Felek teki spor salonundan hiç ayr lmayan o voleybol ruhu, gerçekten bugün bir büyük tesise dönüflüyor. Biraz önce ifade edildi. Sponsorluk çal flmalar gerçekten çok önemli. Bizi olimpiyatlara, madalyalara götüren yol, büyük tesislerden, dünya ölçe indeki tesislerden, büyük flampiyonalar n yap labilece i tesislerden geçiyor. Bu anlamda çok büyük bir tesisi gerçeklefltiriyoruz. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan m z n imar ve inflaat anlam nda çok büyük anlay fllar oldu, Üsküdar Belediyemizin çok büyük katk lar oldu ve stanbul l Genel Meclisi spora çok büyük bir önem vererek bu projeye ortak oluyor. De erli Arkadafllar m, Say n Genel Müdürüm de ifade etmifller, kendilerine çok teflekkür ediyorum, stanbul l Özel daresi, hizmet önceliklerinden birini spora ay rd. 49 a yak n yeni tesisin yap m n ve onar m n gerçeklefltirdik. 174 trilyona yak n bir kaynak ay rd k. Bunu da ay rmaya devam edece iz. Bugünkü protokolle imzas n att m z spor salonunu Gençlik ve Spor Genel Müdürümüzle beraber 30 trilyonluk bir harcamayla gerçeklefltirece iz. Para yetmezse sonuna kadar gider. Harcamaya devam edece iz. stanbul l Genel Meclisimize, bütün Genel Meclis Üyelerimize, Baflkan m za, Genel Sekreterimize teflekkürlerimi ifade ediyorum. Spor için her türlü kayna gösterece iz. Voleybol Federasyonu Baflkan m z Say n Erol Ünal Karab y k bu projeye gerçekten çok büyük gönül verdi. Çok büyük bir srarla, çok büyük bir takiple bu projenin gerçeklefltirilmesini sa lad. Bu kadar takip etmeseydi ne Say n Baflkan m ne de beni ikna etmesi mümkündü. Voleybolcular n kendisiyle gurur duymas n istiyorum. Gerçekten çok büyük emek sarf etti. Ve biz de devlet olarak buna büyük bir katk sa - l yoruz Erkekler fiampiyonas n burada yaparsak inflallah 2014 ü de almam z mümkün olacak. Bas n mensuplar flöyle birazc k kenara çekilirlerse Olimpiyata gidecek sporculara da bir sözüm var. Sevgili sporcular, size olimpiyatlarda baflar lar diliyorum. Büyük birço unuz ayr lm fl ama flunu söylüyorum Olimpiyat madalyal lar na stanbul Özel daresi olarak en büyük sponsorlukla büyük ödüller verdik. fiimdi size miktar n belirtmiyorum, aç k çek veriyorum. Olimpiyat madalyas alan herkesi en iyi flekilde ödüllendirece iz. Baflar lar n z bekliyoruz. Bu vesileyle bütün sporcular m za baflar lar diliyorum. Sponsorlar m za flükranlar m z sunuyoruz. Sponsorluk olmadan bu ifl olmaz ama müsaade ederseniz bugün imzas n att m z bu 30 trilyon bafllang ç ödenekli Burhan Felek Voleybol Salonu nun Türk sporuna, voleybol camiam za hay rl ve u urlu olmas n diliyorum. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan m za, Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze, Voleybol Federasyonumuza, stanbul l Özel daresine de ayr ayr flükranlar m tekrar iletmek istiyorum. Hay rl ve u urlu olsun, diyorum. Gençlik ve Spor l Müdürümüz Tamer Taflp nar n da özel çabas n burada tekrar dile getirmek durumunday m. Onun ve de erli çal flma arkadafllar n n da burada çok büyük emekleri oldu. Buradan takdirlerimi iletiyorum. MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - Çok de erli l Müdürlerime sesleniyorum, bütün Türkiye deki illere flu sporun kahramanlar tablosunu okutun. Çok de erli valilerimiz var, çok de erli belediye baflkanlar - m z var, spora destek oluyorlar. Ama hepsi görsün. Buradaki anlay fl san yorum Türkiye yi devrim denecek bir tesis zenginli ine kavuflturur. Voleybol Federasyonu Baflkan m z o kadar garantici ki normalde gerekenden çok daha fazla haz rlam fl, bu nüshalar nereye yerlefltirecek bilmiyorum. SUNUCU - De erli Misafirlerimiz, De erli Bas n Mensuplar, bu protokolün Türk voleyboluna ve Türk sporuna hay rl, u urlu olmas n diliyoruz. De erli Misafirlerimiz, flimdi de 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi nde fuar aç l fl gerçeklefltirilecektir. Say n Valimiz, Say n Baflkan m z, Say n Genel Müdürümüz, tüm misafirlerimizi fuar alan na davet ediyoruz. SUNUCU - Say n Genel Müdürüm, De erli Misafirler, 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi nin ilk gününün ö leden sonraki ikinci oturumuna tekrar hofl geldiniz. Sabah hat rlayaca n z gibi Türk Olimpiyat Ta-

15 28 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 9 k m n n lansman n gerçeklefltirdik, ayn zamanda Turkcell in sponsorlu unda Nebil Özgentürk ün yönetmenli inde haz rlanan Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselini hep birlikte izledik. Voleybol alan nda çok önemli, Türk sporuna çok ciddi katk s olaca n düflündü ümüz bir projenin protokolünün imzalanmas na da hep birlikte tan kl k ettik. Say n Genel Müdürümüzün de belirtmifl oldu u gibi flu anda sporda bugün yaflam fl oldu umuz pek çok fley, pek çok baflar gelece e güvenle bakmam z sa l yor. Peki, Türk sporunda neler oluyor, Türk sporu nereye kofluyor? flte tüm bunlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlü- ünde en yetkili a z olan kifliden Say n Genel Müdürümüzden dinlemek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay bir kez daha sahneye davet ediyorum. Türk Sporu Nereye Kofluyor, GSGM Aç kl yor MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - Çok K ymetli Misafirler, bugün sabahtan beri dinleyenleri yeterince yordu umuzu düflünüyorum. Böyle durumlarda tekrardan kaç nmak gerekti ine inan yorum. Söyleyeceklerimden baz lar tekrar olabilir. Belki ilgi kurmak aç s ndan söylemek zorunday m. Ancak biraz daha farkl bir aç dan bir fley daha ilave etmek istiyorum. Bu program n kayd n biliyorum. Benden sonra birbirinden de erli konuflmac lar oldu unu da biliyorum. Bu sebeple de çok k sa, özet bir sunum yapmaya çal flaca m. Bugün gerçekten önemli bir gün yaflad k. Bana göre bir dönüm noktas. Türkiye de futbolun, k smen basketbolun ve zaman zaman da voleybolun, belki popüler oldu u için otomobil sporlar n n faydaland sponsorluk olay ndan bugün bu kadar genifl bir flekilde amatör branfllar n da yararlanm fl olmas n gerçekten önemsiyoruz. Ben hem özerkleflen, özerkli in gere ini yerine getirmeye çal flan federasyonlar m za hem de illerde büyük gayret sarf eden il müdürlerimize teflekkür ediyorum. Tabii ki kulüplerimize de, amatör spor kulüpleri konfederasyonunun hem genel merkezine hem de illerdeki temsilcilerine yine teflekkür ediyorum. Türk sporu nereye kofluyor? Tabii ki hedefe kofluyor; hiç kimsenin kuflkusu olmas n. Ben 5 y l önce göreve bafllarken bir enkaz devralmad k demifltim, çünkü bizden önce görev yapan hem genel müdürlerimiz hem bakanlar m z, hükümetlerimiz, federasyon baflkanlar m z elinden gelen gayreti göstermifllerdi. Tabii ki il müdürlerimiz de. Türkiye flu ya da bu flekilde madalyalar alan, baz branfllarda, üst düzey organizasyonlarda önemli baflar lar elde eden ve ferdi ola- rak da büyük flampiyonlar ç karm fl bir ülkeydi. Ancak bunu daha ilerilere tafl - mak laz md. Bunun için de en önemli proje olarak, belki ço u yerle çok fazla iletiflimi olmayan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünü bütün müdürlerle bar flt rarak, hepsini içine alarak, hiçbirini d fllamadan, herkesin katk s n alarak tam bir koordinatör kurum haline getirmek gerekiyordu. Bu konuda ciddi mesafe ald m z düflünüyorum. Tek özerk federasyon olan futbolla bile mesafeli olan, futbola bir harcama yap lmas gerekirse o özerk, yapamay z mevzuat na s - nan bir anlay fl zaten kabul etmiyoruz. O zaman bugün özerklefltirdi imiz 54 federasyona ne diyece iz? Tabii ki olumsuz hiçbir fley demeyece iz. Hepsi bizim federasyonumuz. Ne kadar özerkleflirse o kadar daha Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün, il müdürlüklerinin çaba harcamas gereken, bu u urda efor sarf etmesi gereken, katk sunmas gereken bir teflkilat z. Ama bizim çal flt m z kadar federasyonlar n da çal flt, federasyonlar n yapt faaliyetlerin, onlar n önünü açan, federasyonlar n da, il müdürlüklerimize, illerimize katk sunaca, bu organizasyon olabilir, spor okullar olabilir, onun d fl nda teknik malzeme deste i olabilir, her fleyi bunun içine katabiliriz. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün federasyonlarla iliflkileri dört dörtlük yürümelidir. Di er kurumlara gelince, sponsorluk kurumunu çok özel bir yerde tutuyoruz. Zaten sponsorluk yoksa Türk sporu da yok. E er Türk sporu olacaksa mutlaka bir taraf nda Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü, hemen yan bafl nda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, belediyeler, il özel idareleri (her ikisine birden yerel yönetimler diyoruz), üniversiteler, Milli E itim, kulüpler, her birini bir spor kulübü haline getirme ümidini tafl d m z okullar ve di er kurumlar olmal d r. Herkesin el ele çal flmas, hepsinin bir arada olmas gerekiyor. Art sporcu say lar n n ço almas, kulüp say s n n ço almas, flampiyon say s n n ço almas ve nihayet ifl dünyas n n spora katk s önemlidir. Ve sponsorlar n iflin içinde olmas. O zaman tablo tamamen büyüyor ve bir bütün haline geliyor. Bugün burada, bu salonda bunun güzel örnekleri var. Gerçekten bu aç dan memnunuz. Hiç katk sunmasalar bile amatör branfllar n da desteklenmeye ya da desteklendi i zaman da karfl l n n al naca na dair bir düflünce oluflmas bile bafll bafl na bir devrimdir. Bu aç dan firmalar m za teflekkür ediyoruz. Tabii federasyonlar m za düflen, il müdürlüklerimize düflen kendilerine katk sunan bu firmalar n, bu markalar n reklamlar n n en iyi flekilde yap lmas n sa lamalar. Bu hem bir prestijdir, hem bir güçtür hem de yar nlarda yine katk istemeniz için size bir avantajd r. Dünyan n her ülkesi kendi firmalar n n reklam n yap yor. Bu olmazsa ol-

16 30 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 1 maz zaten. Samsung dan Hyundai ailesine kadar, LG sine kadar e er Güney Kore var olduysa bununla var oldu. Güney Kore 1988 de olimpiyat bofluna yapmad. Olimpiyat yaparken ayn zamanda bu firmalar dünyaya açt. Ve bu firmalar dünyan n dev markalar haline geldi. S rf olimpiyatlar yla bunu baflard. Ama Güney Kore bir fleyi daha baflard. D fl sermaye de Güney Kore ye girdi ve büyük yat r mlar yapt. Güney Kore, Güney Kore oldu, 750 dolar milli gelirden 10 bin dolar, flimdi 20 bin dolar milli gelire ulaflan dev bir ülke haline geldi. Bunu bütün ülkelere uyarlayabilirsiniz. Ayn fley Avustralya firmalar için de geçerli. Melbourne Olimpiyatlar ndan bafllay p Sydney e ç kan Avustralya n n bafltan bafla yap lanmas böyle bir fleydir. Bizim Türkiye olarak da bu büyük hedefi baflarmam z n tek yolunun bu oldu unu düflünüyoruz. Büyük organizasyonlar bu ülkeye getirirken hem bu organizasyonlar n daimi sponsorlar var; Dünya Yüzme fiampiyonas ald k, sizin Türkiye olarak gidip de Dünya Yüzme fiampiyonas ile ilgili baflka firmalarla görüflmeniz gerekmiyor. Tabii ki gerekiyor ama görüflmeseniz dahi Dünya Yüzme Federasyonunun sponsorlar otomatikman Türkiye de olacakt r. Seiko sundan daha bir sürü firmaya kadar. Siz e er Dünya Salon Atletizm fiampiyonas n ald ysan z baz büyük dünya firmalar otomatikman Türkiye ye gelecektir. Bunlar varan bir. Varan iki olmas için siz büyük organizasyonlar pazarlayabilirsiniz, yabanc sermaye giriflini sa layabilirsiniz. Ama bir baflka fleyi daha baflarmam z laz m ayn anda. Türkiye deki firmalar da bu vesileyle spora biraz daha sokmak laz m. Hem Türk firmalar daha da büyüyecektir, hem dev firma haline gelecektir, belki bir organizasyonla k smeti aç lacak, kendi ürünlerini dünyaya en iyi flekilde pazarlama imkân bulacakt r. Sporun göründü ü gibi sadece sportif yan yok, spor sadece madalya de il. Dünya Salon Atletizm fiampiyonas stanbul da yap lacak. Türk sporcular da kat lacak, befl madalya alaca z, di er madalyalar da baflkalar ald, gitti, bitti gibi olmad, olmuyor. Bu ayn zamanda büyük bir tan t m, büyük bir ekonomiyi, büyük bir yat r m getiriyor. Ayn zamanda büyük bir düflünceyi, hedefi büyütmeyi getiriyor. Sportif tan t m, spor kültürünü yayg nlaflt rmay getiriyor. flte bir hareket olunca Dünya Atletizm fiampiyonas ndan da, Dünya Yüzme fiampiyonas ndan da, Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas ndan da, Dünya Basketbol fiampiyonas ndan da, Dünya Tenis fiampiyonas ndan da Türkiye den dünyaya saatlerce, günlerce yay n yap lacak; Türkiye içinde o yay nlar zaten hep olacak. O zaman Türkiye nin en ücra köflesine kadar sporu anlatma imkân n z oluyor. Biz koltuklara broflür da tt k deme ihtiyac hissetmeyeceksiniz. Bunu gene il müdürlerinizle, federasyonlar n zla yapacaks n z. Ama en az ndan sizin ayakla ya da el yordam yla ulaflabilece iniz kifli say s n n 10 kat na, 100 kat na, 1000 kat na televizyonlar kanal yla ulaflm fl olacaks n z. Medya kanal yla de il çünkü gazeteler de o nispette olaylar kullan yor y l ndan bahsetmifltim. Üst üste organizasyonlar olmufltu. Bir tarafta Formula bir tarafta Universiade, bir tarafta MotoGP, bir tarafta baflka di er organizasyonlar derken o günkü medyam z n, televizyonlarda ana haber bültenlerinde yans y fl n, gazetelerde manfletlere tafl n fl n büyük bir gururla izledik. Buras Türkiye Beyler bafll klar at ld. Dün, Balkan fiampiyonas n, Türkiye bir olimpiyat yap yor gibi kutlayan bir ülke, bugün art k Avrupa, Dünya fiampiyonalar n s radan görmeye bafllad ve olimpiyat bu kadar ciddi flekilde hedefleyen bir ülke haline geldik. Bunda tabii ki bu olimpiyat düflüncesini oluflturanlar, bugüne kadar getirenlerin, herkesin katk s var. Biz katk y kendimize ay rm yoruz. Hep beraber yap yoruz, tak m çal flmas yla yap yoruz ve sporun ruhuna uygun olarak bunu böyle yapmaya da devam edece iz, etmek zorunday z. Çünkü sporun o dokunulmazl k sahas na ne siyasi görüflü ne de di er özel görüflleri sokma niyetimiz var. Bunu böyle yapt - m z zaman deste imizin kat kat artt n hep beraber görüyoruz, yafl yoruz. Bizim her tür lisansl sporcuya art k ihtiyac m z var. Bütün bunlar katk da bulunuyor. 400 binlerden 500 binlerden 2 milyon civar na geldik. Ama 10 y lda 10 milyon lisansl sporcuya ulaflaca z, demifltik y l sonunda 10 milyon lisansl sporcuya ulaflmak üzere diyorum. Bunu el birli iyle baflarmam z laz m. Bütün bu organizasyonlar spora katk sa layacak. Bu katk lar bir taraftan sa larken tabii di er bir taraftan da kendi içinde otomatikman lisansl sporcular yeni flampiyonlar, yeni y ld z adaylar haline getirecek. Burada gördü ümüz ve sadece flu bölüme s an olimpiyat aday gençlerimiz bir de bakacaks n z ki flu salona s mayacak. Olimpiyatlara 400 kiflilik kafileyle kat laca z. çinde voleybolun erkek ve bayan tak mlar, basketbolun erkek ve bayan tak mlar ve futbolun en az ndan önce erkek tak m, hentbolun erkek ve bayan tak mlar, su topunun erkek ve bayan tak mlar ve tak m sporlar olacak. fiu ana kadar, kalifikasyonlar n bafllamas ndan bu yana, olimpiyatlara tak m sporlar nda hiç kat lamad k. Çok yaklaflt k. Voleybol Federasyonu Baflkan m z da burada. Voleybolda her ikisinde de final oynad k. Ancak baz talihsizliklerle özellikle bayanlarda çok yaklaflt m z halde gidemedik. Erkeklerde yine finaller oynad k. Basketbolda talihsizlikler yaflad k ve inan yorum ki, güveniyorum ki futbol bundan sonra iflini çok daha ciddiye alacak ve olimpiyat elemelerini Ümit Milli Tak m Olimpiyat Elemesi gibi haz rlayacak ve olimpiyatlara kat laca z Londra da bizim 200

17 32 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 3 kiflilik bir kafileyle kat lmamam z için hiçbir sebep yok. Voleybolun, basketbolun, futbolun, hentbolun sadece birer tak mla kat ld n bir düflünün, zaten otomatikman kifli yap yor. fiu anda 60 civar ndaki kafilemizle, ferdi sporcular m zla, ferdi branfllarla da çok daha eklenece ini düflünün; Rusya n n ya da Amerika Birleflik Devletleri nin kafileyle sadece atletizme kat ld olimpiyatlar düflünün. Yüzmeye de ayn say da insanla kat ld n düflünün. Bizim flu anda atletizmde 13 sporcuyla, yüzmede de flu ana kadar 8 sporcuyla kat ld m - z düflünün. Çok büyük farklar oldu unu görüyorsunuz. O branfllarda da kafilemizi bunlarla doldurabiliriz. Biz bir taraftan bafltanbafla yeni tesislere kavufluyoruz; bu yeni tesisler bizim yar nlar m zda hem yeni organizasyonlara ev sahipli i yaparak hem de mevcut sporcular m z çok daha iyi mekânlarda, en verimli oyunlar n, baflar lar n elde etmesini sa layacak birer tesis olmas aç s ndan çok önemliydi. Bunun için kentsel dönüflüme nas l ki belediyeler çok büyük önem veriyorsa biz de spor tesisi dönüflümüne büyük önem veriyoruz Avrupa Futbol fiampiyonas na aday oldu umuzda pek çok ilde tesisimizi, stadyumumuzu bitirmifl olaca z. 12 tane stat gerekiyorsa bunlardan 5-6 tanesi haz r olmufl olacak, kalan k sm n n da ya temelleri at lm fl olacak veya at lmak üzere olacak. Bunu bütün illerimizde de uygulam fl olaca z. lla Avrupa Futbol fiampiyonas veya Avrupa Voleybol fiampiyonas n n yap lmas gerekmiyor. O illerimize de uygulayaca z, illerimizin kriterlere uygun olmayan, tek tarafl tribünü olan, seyir zevki tafl mayan, insanlar n gelip nezih ortamlarda maç, müsabaka izleyece i mekânlar olmaktan ç kar p onlar da modern, mükemmel tesislere kavuflturmay hedefliyoruz. Ve yapt m z tesislerde de sadece futbol sahas, futbol stadyumu, sadece voleybol, basketbol, hentbolun oynanabilece i salonlar de il güreflinden halterine, jimnasti inden yüzmesine kadar, bisiklet velodromuna kadar, tenis kortlar na kadar aç k, kapal, atletizmin kapal salonlar da dâhil pek çok tesisi ülkemizin her taraf na yerlefltirmemiz gerekiyor. Yeni tesisler yaparsan z hiç flüpheniz olmas n oradan yeni flampiyonlar ç kar rs n z, hedefini büyütmüfl, olimpiyatlar ya da di er dünya çap nda tesislerle k yasland nda eksi i olmayan kendi tesisinde olimpiyat sporcular yla yar flmay hedef edinmifl insanlar n o beyinleri tafl d n görürsünüz. Bundan hiç kuflkunuz olmas n. Yine bunlar Türkiye deki futboldaki fliddeti en aza indirecektir. fiiddetle mücadele veriyoruz, vermeye de devam edece iz. Bu ülkemizin henüz yenemedi i s k nt lardan bir tanesidir. Dünyada, bir kere daha söylüyorum, özellikle Avrupa Konseyi nin, Avrupa ülkelerinin üç temel mücadele maddesi var. Bunlardan bir tanesi fliddetle mücadele, di eri rkç l kla mücadele, üçüncüsü de haks z rekabetle, flike ve dopingle mücadele. Haks z rekabetin içinde flike ve doping var. Bu üçüyle mücadelede büyük mesafeler ald lar. Bizim dopingle mücadelede dünyan n en iyi ülkelerinden biri haline geldi imiz rakamlarla gösteriliyor. Bunu uluslararas federasyonlar da görüyor, IOC de görüyor, Dünya Halter Federasyonu da görüyor. Teflekkürler diyoruz. Dopingle mücadelede madalya almama pahas na da olsa biz elimizden geldi i kadar bunun mücadelesini verdik. Dar s baflka ülkelerin bafl na. Hepiniz biliyorsunuz, Yunanistan n olimpiyat kafilesindeki sporcular n n 13 sporcusundan 11 inin dopingle yakalanm fl olmas ; Rusya n n, talya n n, Amerika n n, ngiltere nin yaflad s k nt lar atletizmden bisiklete kadar hepsi sporun sa l k için yap lmas gerekti i ilkesinin ne kadar önemli oldu unu gösteriyor. Spor sa l k için yap l r, tabii ki madalya da gerekiyor ama dopingle mücadelede kararl l k daha fazla devam etmeli, sporcu yapt - spor yüzünden, bir madalya almak yüzünden s hhatini kaybetmemelidir. fiikeyle mücadelede, ben inan yorum, bütün federasyonlar m z ellerinden geleni yap yorlar. nflallah bir gün bunun iddialar üzerine hiç konuflulmad bir ülke haline gelece iz. Kazanmakla beraber daha iyi olaca m z düflünüyorum. fiiddetle mücadelede çok baflar l oldu umuz söylenemez. Rakamlar azald n göstermekle beraber daha fazla ortadan kalkabilir, daha müspet, daha galibiyet kadar malubiyete de tahammül edebilen gençlerin ve taraftarlar n tribünleri doldurdu u bir Türkiye tablosu istiyoruz. Türkiye nin büyüklü üne yak flan, Türkiye nin bir dünya devleti olmas na, bu kadar büyük organizasyonlar yapmas na yak flan bir tablo olmas gerekti ini düflünüyoruz. Bunun için de fliddetle mücadele için ç kard m z yasan n uygulanmas n özellikle il müdürlüklerimizden istiyoruz. Federasyonlar m z n popülist davranmadan, kulüpler aras nda ya da güçlü-zay f ay r m yapmadan gere ini yerine getirmesini arzu ediyoruz. Ama biliyorsunuz daha önce yeni bir kanunumuz vard. fiu anda Bakanlar Kurulunda imzada. fiiddetle mücadele diye ek maddemiz var. E er görevini yapmayanlar olursa, bir eksi imiz buydu, kim olursa olsun en üst düzey yöneticilerden tutunuz da federasyon yöneticilerine, il müdürlerine, emniyet güçlerine kadar hapse at lma dâhil, di er cezalar dâhil her türlü yapt r m gelecek. fiu anda bu yasam z da Bakanlar Kurulunda imzada. Kanunla yap lanmalar m z söylüyorduk, zaten var. O yap lanmalar yeniden anlatmayaca m. Ama yeni, flu anda çal flt klar m z içinde bir torba yasam z var. Bu yasa içinde askerlik yafl n n, askerlik tecil yafl n n milli sporcularda, flampiyon sporcularda 38 e ç kar lmas ve di er sporcularda da 35 e ç kar lmas ile ilgili mutabakatlar var. Say n Baflbakan m z n bu konuda oluru var. Genelkur-

18 34 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 5 may n görüflü olumlu ve bu yasa tasar s n haz rlad k ve Meclis e sunuyoruz. nflallah o da ç kacak. Bu, sporcular m za, flampiyon sporcular m za bir müjde olabilir. Eskiden 29 yafl nda sporu b rakmad zaman çok geç kalm fl denen birisini düflünün, bugün 37 yafl na gelmifl, Türkiye nin hala en aranan sporcusu, daha y llarca da bize hizmet eder denen isimleri görüyorsunuz. stikrar yafl n n bu kadar büyümüfl olmas gerçekten takdire flayan. Bizim çal flma yasalar m z aras nda 1000 sporcuyu destekleyecek Olimpiyat Gelifltirme Projesi var. Türkiye de flampiyon olduktan sonra ödül alacak sporculara madalya, ödül verebiliyorsunuz. Bunlar, flu veya bu flekilde ailelerini rahata kavuflturacak ve kendileri aç s ndan da önemli ölçüde rahatlayacak bir pozisyona geliyorlar ama di er 11 yafl nda, 12 yafl nda, 13yafl nda, 15 yafl nda çok kabiliyetli olup da paras zl k yüzünden belki bir idmana bile gidemeyecek gençleri ne yapacaks n z? Onlar için de sürekli olarak 1000 kifliyi destekleyecek bir Olimpiyat Gelifltirme Projesi kapsam nda onlar n yafl ve kategorisine, y ld zlar, ümitler ve gençler olmalar durumuna göre bir maafl ba lanacak. Performans devam etti i sürece o maafl 11 yafl nda, 12 yafl nda al p sürekli kullanabilecek. Böyle bir çal flmam z da var. Federasyonlar m z n ayr ayr s k nt lar var. Bunlarla ilgili bilardo salonlar n n e lence vergisinden muaf tutulmas yla ilgili tutunuz da Sualt sporlar Federasyonumuzun Turizm Bakanl yla, di er ilgili kurulufllar yla yaflad güçlükleriyle ilgili çal flmalara kadar her türlü faaliyeti, her türlü kanun ve düzenlemeyi düflünen bir çal flmam z var. Bütün bunlar sporumuzun ilerde daha da geliflmesi için, daha iyi olmas için. Kulüpler Yasas ile ilgili de çal flmam z yine sürüyor. Bu yasay da Türkiye Büyük Millet Meclisinin uygun oldu u zamanda Meclis e sunaca z. O da kanunlaflacak. Kulüpler dernek statüsünden ç kar l p kendi yap lanmas n sa layacak. Kulüpleri bir flirket gibi çal flmalar n sa layacak bir hale getirece iz. Dünyada model ülkelerin örneklerine kavuflturmaya çal flaca z. Kiflilere ba ml olmaktan ç kacak, kiflilerin de il de bir ekibin yönetti i, uzman kiflilerin görev ald bir birim haline gelecek. Spor akademisi mezunu, üniversite mezunu gençlerimizi de- erlendirmekten tutun da sporda hizmet etmek isteyen, bu u urda çal flmak isteyen insanlara yol aç lacak, kap aç lacak. Bununla ilgili çal flmalar da bir taraftan devam edecek. Bütün bu çal flmalar zaten birbirine paralel yürüyecek. Tabii ki Milli E itim bu y lki beden e itimi ders say s n art rm flt. Gelecek sene dörde ç kar lmas yla ilgili çal flmalar m z devam ediyor. San yorum gelecek y ldan itibaren beden e itimi ders say s okullarda dört olacak. Her okul bir spor kulübü haline gelince ve dersleri de branfl hocalar verince, dersliklerde de yap - l nca küçücük bir yerde elbiseleriyle ter ak tan gençler de il, eflofman n giymifl sporunu profesyonelce, profesyonel sporcular gibi yapabilmifl, ondan sonra da duflunu al p evine gidebilecek bir yap lanmaya do ru Türkiye yi h zla kavuflturmak laz m. Üniversitelerin burs sistemiyle flampiyon sporcular m z, gururland - racaklar, destekleyecekleri, sporcular m z n Türkiye den kaç p Amerika ya gitmesini engelleyecekleri bir formül üzerinde çal fl yoruz. YÖK ile bir çal flmam z var. Bütün bunlar bir araya gelince Türkiye de sporda bafllayan yap lanma y llar, de iflim y llar önümüzdeki y llarda da yine devam edecek, çok daha uygun, çok daha güçlü bir hale gelecek. Tekrar ediyorum, bizim hedefimiz olimpiyatlarda art k 5 madalyay, 10 madalyay düflünen de il, önce hedefe var ncaya kadar her olimpiyatta madalya say s n biraz daha art ran, tak m sporlar nda da gidip olimpiyatlarda derece elde eden, ondan sonra da art k 50 madalya ortalamas n n alt na inmeyen bir Türkiye yi, koskocaman bir Türkiye yi arzu ediyoruz. Ulaflmamak için hiçbir engel yok; hiçbir problemimiz de yok. Ülke olarak o kadar büyü üz ve sporu o kadar seviyoruz ki sporu sevdi imizi spora yans tmam z yeterli olacak. O kadar kabiliyetli gençlerimiz var ki. Bak n, olimpiyatlara gidecek sporcular izlediniz. A r dan bir olimpiyat sporcusu ç kt, Bayburt tan üçüncü ligden bir sporcu ç kt. Elaz dan var. Anadolu nun her taraf ndan olacak. Yüksekova dan kayakç ç kacak, milli tak m m z ihya edecek. K fl sporlar için de ayn fleyleri düflünüyoruz. Erzurum Universiade bu aç - dan çok önemli. Türkiye de k fl sporlar gelene ini de bafllatacak. Bizim sadece kayakç yla de il ayn zamanda atlama dal nda da, artistik patenajdan tutunuz da buz hokeyine kadar hem tak mlar m z hem sporcular m z kendini gelifltirme imkan bulacaklar. Bu tesislerle de Türkiye yi yine donatma imkân bulaca z. Bu tesisler zaten turizm amaçl kullan l yor. Hem turist getiriyor, o illere de hareket getiriyor, ekonomik olarak da güçlendiriyor. Bütün hepsi bir arada modern, büyük Türkiye ye yarafl r, bütün kabiliyetli gençleri bu konuda onurland rm fl, onlar spora bafllatm fl, onlardan yararlanm fl, olimpiyatlara tam bir ordu ile kat lm fl bir ülke olmak istiyoruz. Ve bunu da baflarabilecek kuvvetteyiz, baflaraca - m za da inan yoruz de stanbul, Olimpiyat Oyunlar n ve Paralimpik Oyunlar n organize edecek güçte bir flehirdir. Bunun için de stanbul un alt yap s zaten haz rlan yor. Çok ciddi bir çal flma var. Tesis olarak da haz r hale gelece ine inan yorum. O zamana kadar bir problemimiz de kalmayacak. Bugün burada gördünüz, bu tak m mükemmel bir tak m. stanbul Valisi, Belediye Baflkan. Ama stanbul da belediye baflkanl yapan bir Baflbakan m z var. stanbul da yine belediye baflkanl yapan

19 36 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 7 eski bakan m zd. fiu anda mevcut bakan m z da yine stanbul da oturan, stanbul milletvekili bir spor adam. stanbul un avantajlar var. stanbul yaln zca stanbul a b rak lan de il Ankara da da desteklenen bir flehir. stanbul bugün tüm Türkiye yi tafl yacak bir flehir. Tabii ki bizim Antalya lar m z, tabii ki Diyarbak r m z var, tabii ki Malatya m z, Edirne miz, Samsun umuz var. Hepsinin yapt ufak ölçekli, büyük ölçekli organizasyonlarla büyük hedefe ulaflmam za katk sa layaca na inan yorum. Türkiye de spor ekonomisinin milyar dolarlar yakalayaca, geçece i bir ortam çok yak nd r diye düflünüyorum. Ve bütün büyük organizasyonlar en iyi flekilde baflard ktan sonra, 2020 de final yapaca m z, 2020 de 50 den fazla madalyayla stanbul daki organizasyonda 600 kiflilik bir sporcu ordusu ile kat laca m z (zaten olimpiyat yapan bir ülke tam kadro kat l yor, size bu f rsat veriyorlar) ve tak m sporlar nda, voleybolda, basketbolda, futbolda ilk üçte birinci, ikinci, üçüncü olaca m z ve ferdi sporlar nda çokça madalya kazanaca m z bir Türkiye hayali gelecek. O zaman Türkiye, Avustralya dan hiçbir fark olmayan, bafltan afla sportif yap lanmas n sa lam fl bir ülke olacak. Ben iyi günlerin yak n oldu unu düflünüyorum. Bugüne kadar hizmet veren, emek veren herkese teflekkür ediyorum. Sponsorlar m za katk lar n n artarak devam dile iyle bir kez daha flükranlar m z sunuyoruz. Sa olun, var olun. SUNUCU - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay a konuflmalar için teflekkür ediyoruz ve flimdi konuflmalar n yapmak üzere Say n Neill Duffy i kürsüye davet ediyoruz. Sponsorluk Gurusu Yorumluyor NEILL DUFFY (Passion Branding) - Merhaba. I am afraid it is the only word in Turkish I know. Although I have visited your country many times, I still find your language very difficult. I will try to speak a little bit slowly today to share my thoughts with you. I want to thank you for the opportunity to speak to you today about what I believe is the most powerful marketing tool available to marketing and business people today. When I think about the potential of the people sitting in this auditorium today have to make a real difference in the lives of fans, brands, athletes and society as a whole, I get very excited. My book Passion Branding has been translated into two other languages. One of them is Turkish. What I would like to do over the next half hour is to start thinking about some of the following things. What is happening out there in the world of the new consumer? What is the new media that people get very excited about? How can we use this media to become more effective? And finally what is the biggest opportunity that I think we, as a group of people, have in front of us working in this wonderful environment? What is really happening over the last five, six or seven years is that there has been a real shift in the world economy and please bear in mind that I will speak to you today from a western perspective because that is my background and that is the environment that I understand. I noticed that there are a lot of western features in countries like Turkey or India and even in countries like China. But the reality is that we have moved from a brand centered environment to a very consumer centered environment. The reality today is that the consumer is in charge. It is no longer about brands being in charge or the companies being in charge. It is about consumers being in charge. We are looking for experiences rather than just products and services. It is about long-term value, share of the consumers and the returns of the basic values. Can I ask you those who are sitting here today are there any of you who have heard of Cluetrain Manifesto? You can just raise your hands. Is there any body who have heard of Cluetrain Manifesto or read the book? No hands. There is really interesting. In 1999 there was a website which started in Italy including discussions of people from all around the world. It is the first example of what we have seen today where people communicate with each other over the internet. People started to make their contribution to what they thought the new market was all about. I am going to read a couple of statements of the Cluetrain Manifesto. There are over ninety different statements that summarize the Cluetrain Manifesto exercise and I will only read you five or six of them. (1) Markets are conversations. (2) Markets consist of human beings not demographic sectors. (3) Conversations among human beings sound human. They are conducted in a human voice. (23) Companies attempting to "position" themselves need to take a position. Optimally, it should relate to something their market actually cares about. (34) To speak with a human voice, companies must share the concerns of their communities. (35) But first, they must belong to a community. (36) Companies must ask themselves where their corporate cultures end. (37) If their cultures end before the community begins, they will have no market. (80) Don't worry, you can still make money. That is, as long as it's not the only

20 38 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 3 9 thing on your mind. That is really important in terms of what is happening in the western markets. The more established markets in the world of sponsorship are for example the US, the UK, South Africa and Australia. It is says It is okay, you can still make money but only as long as it is not the only thing on your mind. So, powerful global conversation has begun through the internet. People are discovering new ways to share knowledge. So this leads to a new way of thinking. The consumers in the market started to communicate in a new way. Communication focused on creating meaningful relationships with them and the society in which they live together. What this means is that consumers are happy with you as a brand as long as you understand what really matters to them. You can have all of me, not the part me that consumes. Please make a difference in what you do. Do not just do things for yourself or for your shareholders. Do your things to make difference in your society as a whole. So in the passion economy relationships are the new media. It is not television. It is not prints. It is not outdoor. The new media is relationships. Passion branding is a relationship between a brand and its consumers around a consumer passion and leverage that passion in order to create stakeholder value. This is the unique thinking of the sponsorship marketing of passion branding. I think it is the only marketing platform that has the opportunity to have a positive impact on all stakeholders, not just the brand, not just the shareholders, not just the staff, but the consumers and everybody that interacts with that sponsorship or that activity. I am very privileged to have the opportunity to speak to people from sponsoring companies around world that are considered to be leaders in the field. You will find in this book some meaningful thoughts. One of the thought I would like talk about in this presentation is Michael Brockbank who was in charge of Unilever s worldwide sponsorship activities at the time. So the gentleman had huge amount of influences to where Unilever spend its sponsorship and marketing budget. He says Linking the brands to our consumers passions, inviting them to meet our brand in context of that passion and somehow making them to announce that passion is to us at the heart of our passion branding. It is about putting the sponsoring brand at the center of the passion rather than the outside. There is a huge range of options when it comes to passion branding. I think this is an important slide for all of you who come from a sports background. Sport is not the only platform available to us if one wants to use sponsorship as a marketing vehicle. There are lots of other things one can do to reach and influence consumers. It is not only about sport. Sports marketing. An example is MasterCard sponsorship of the Champions League. Interactive marketing. Red Bull Flugtag was in Turkey and 5000 people joined this event. It was an amazing experience. It was a pretty crazy activity. People tried to see how far they can fly. What other sporting events in Turkey history has any 5000 Turkish people? Not foreigners, not people coming from the outside to watch Champions League Turkish people came to watch this event. That is a good example of what is possible if you start to feel people s passions and in this case they wanted to be entertained. This is a huge trend that is happening internationally. The recent survey that was conducted by the European Sponsorship Association showed that this is the single most important activity in all of the sponsor activities. The great example of this is American Express s program where 30 percent of American Express card holders were connected to American Express and enjoy social initiatives. American Express donated 25 million dollars to the top five projects that are nominated or voted by the card holder. That is a lesson for all of us in sports. It is an opportunity and we will talk about that later on. We can also talk about pride. When I was in South Africa, I was involved in working with the government of South Africa with a number of the popular brands who came up with the idea of developing a new campaign called Proudly South Africa in 2000 and If you look at the emotional research that was coming out of South Africa at that time, despite the problems in the country, it was cool to be South African. It has a direct link with this campaign. The companies worked with the government in terms of passion which is pride of the nation. Passion branding has so many wonderful attributes as an effective branding. You can use brand awareness, brand associations, brand personality and even differentiating the brand from another brands. In this case, there is one that relates to the Coca Cola Company. Coca Cola decided that there is an opportunity link Sprite with the NBA. This is a quote from who at the time was in charge of that sponsorship activities and this is what he is saying We use the NBA as the primary platform to change the positioning of Sprite to a very contemporary average brand. We used NBA players to strengthen the brand s personality. What is quite interesting is that as a result of this sponsorship Sprite sales grew by double digit numbers for the next 6-7 years after the sponsorship was launched. More importantly and quite interestingly, Sprite did not pay the NBA rights fee. They used their marketing budgets to help both the NBA which is at that time was not as popular and as an established brand as today. So it was a great example of a partnership between a great brand and a great sporting organization. Passion branding also has the opportunity to touch consumers in all the stages of

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI

TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI İSTE BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TEKNOVERSİTE YOLUNDA İLK ADIM ATILDI Teknoversite vizyonu ile yola çıkan İskenderun Teknik Üniversitesi nde Teknoloji Transfer Ofisi (İSTE-TTO) kuruldu ve açılışı

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar

SA LIK HUKUKU. A dan Z ye. Sempozyum Notlar A dan Z ye SA LIK HUKUKU Sempozyum Notlar STANBUL BAROSU YAYINLARI stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd n Sokak, Baro Han Beyo lu- st Tel: (0212) 251 63 25 Faks: (0212)293 89 60 e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere:

Maraton Da. Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n 5 K tada 5 Maraton-5 Zirve projesi tamamlanmak üzere: BD EK M 2014 Görme engelli sporcumuz Necdet Turhan n "5 K tada 5 Maraton-5 Zirve" projesi tamamlanmak üzere: 5 4 Maraton Da 68 Bütün Dünya YAZI fiLER 957 y l nda Bal kesir'de do an görme engelli Necdet

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı