TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR"

Transkript

1 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 2. ULUSLARARASI SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK KONGRES May s 2008 GRAND CEVAH R HOTEL STANBUL

2 TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 2. ULUSLARARASI SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK KONGRES Derleyen: Sabri BURHAN, Fatih KONUKSEVER Deflifre ve Çeviri: Figür Turizm Ve Organizasyon Servisleri Tic.Ltd.fiti. Yap m: Rota Yay n Yap m Tan t m Tic.Ltd.fiti. Bask : Tor Ofset San.Tic.Ltd.fiti. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl, Sponsorluk fiubesi, 2008 Adres: Süleyman S rr Sk.No: Yeniflehir / ANKARA Bu çal flma; Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü (Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl ) taraf ndan, Marketing Türkiye dergisi ve Marketing & Management Institute deste iyle, stanbul Grand Cevahir Hotel de May s 2008 tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi nin CD ve kaset çözümlemelerinden derlenmifltir. Tel: Faks: Web: E-Posta: Bu kitab n tüm yay n haklar Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne aittir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nün yaz l izni al nmadan e itim ve tan t m amaçl al nt lar hariç, elektronik veya mekanik, fotokopi, kay t ya da herhangi bir bilgi sistemi de dâhil olmak üzere herhangi bir flekilde kopya edilemez, ço alt lamaz ve yay mlanamaz.

3 4 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 5 2.ULUSLARARASI SPORDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK KONGRES 1.GÜN PROGRAM - 28 MAYIS :00 10:00 Kay t ve hofl geldiniz ikram 10:00 11:00 Aç l fl - Günseli Özen Ocako lu - Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni ve Marketing & Management Institute Baflkan - Elif Güvenen - Garanti Bankas Reklam ve Halkla liflkiler Birim Müdürü - Kadir Topbafl stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan - Mehmet Atalay Gençlik ve Spor Genel Müdürü - Murat Baflesgio lu - Devlet Personel Baflkanl 'ndan ve Spor dan Sorumlu Devlet Bakan (kat lmad ) - Türk Olimpiyat Tak m n n Lansman 11:00 11:15 Kahve aras 11:15 12:00 Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol Belgeseli nin gösterimi Fuar Aç l fl 12:00 13:15 Ö le Yeme i 13:15 14:00 Burhan Felek Voleybol Salonu mza Töreni Türk Sporu Nereye Kofluyor, GSGM Aç kl yor. Mehmet Atalay - Gençlik ve Spor Genel Müdürü 14:05 15:00 Sponsorluk Gurusu Yorumluyor Neill Duffy - Aflkla Yarat lan Markalar Kitab n n Yazar 15:05 16:00 Teknoloji Sporun Neresinde? Moderatör: Emre U urlu - Sporx Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü Konuflmac lar: - Burak Ertafl - Turkcell Katma De erli Servisler Bireysel Servisler Bölüm Baflkan - Lucas Seiler - Sportsman Media Grup Director Busines Operations - Pedro Galvan - Euroleague Chief Marketing Officer Alg Yönetimi Sponsorluk-Reklam ve KSS nin Karfl laflt r lmas Ali Saydam Bersay letiflim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Ticarileflen Sporda Öngörül(e)meyen Aflama; Profesyonelleflme Bask s Yrd. Doç. Dr. Necati CERRAHO LU - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ö r. Üyesi 16:00 16:15 Kahve aras 16:15 16:55 Sponsorlu un Geri Dönüflünü Nas l Maksimize Ederiz? Sean Jefferson - MindShare Performance CEO su Türk Sporu Nas l Güçlendirilir Gazeteciler Tart fl yor Moderatör: Feryal Pere Star TV Kurumsal letiflim Direktörü ve Radikal Gazetesi Spor Yazar Konuflmac lar: - Alp Ulagay - Hürriyet Gazetesi Spor Yazar - Ba fl Erten - Radikal Gazetesi Spor Yazar ve Euro Sport - Türkiye Genel Yay n Yönetmeni - Banu Yelkovan - Radikal Gazetesi Spor Yazar ve Four Four Two Dergisi E d i t ö r ü - Yi iter Ulu - Spor Yazar TV Spotunda Parlayanlar - Fahrettin Kandemir - Türkiye Buz Pateni Federasyon Baflkan - Salim Kay c - Türkiye Kickbox Federasyon Baflkan - Tolga Han Çinkitafl - Türkiye Dans Sporlar Federasyon Baflkan 17:00 17:15 Sponsorlu unuz tibar n z n Yönetiminde Ne kadar Etkili? Burçin Bakkalo lu - Ipsos KMG -Marketing Quantitative -Koordinatör 17:15 18:00 Neden Voleybolu Seçtiler Dr. Cemil Ergin - Eczac bafl Spor Kulübü Baflkan Neden Sporcular Seçtiler Fatma Çelenk - Soyak Kurumsal letiflim Tak m Lideri Neden Satranc Seçtiler? Geoffrey David Borg - Global Chess B.V. Chief Executive Oficer

4 6 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 7 2. GÜN PROGRAM - 29 MAYIS :00 10:00 Karfl lama ve hofl geldiniz ikram 10:00 10:55 Türkiye Yelken Aç yor Moderatör: Ça la Kubat - Yelken Sporcusu Konuflmac lar: Kadri Mutlu-Denizbank Reklam ve Halkla liflkiler Direktörü Özkan fienyüz - Capitol Genel Müdürü Serdar K sadere - Türkiye Yelken Federasyonu Sponsorluktan Sorumlu cra Kurulu Üyesi 11:00 11:55 Basketbol Fabrikas NBA Sophie Gold Schmidt-NBA Pazarlama ve fl Gelifltirme Baflkan Yard mc s Markalaflan Sporcular ve Menajerleri - Erdinç fiehit - Menajer - Arif Gürdenli - Yelken Sporcusu Sanayileflmifl Ülkelerde fiirketlerin Sponsorluk Politikalar Dr. Cem ÇET N: Kocaeli Üniversitesi Ö retim Üyesi 12:00 12:30 GSGM SPONSORLUK ÖDÜL TÖREN 12:30 13:30 Ö le Yeme i 13:30 14:10 Bir Sosyal Sorumluluk Projesi: Sporda stikrar Sa lamak Moderatör: Prof. Dr. Emre Alkin-Alt nbafl Holding Kurumsal letiflim ve fl Gelifltirme Grup Baflkan Konuflmac lar: - Hasan Yalç n - Alt nbafl Holding Mali fller Grup Baflkan - Hulusi Derici - M.A.R.K.A. Baflkan ve Yarat c Bölüm Baflkan - Nevzat Güzel rmak - Göztepe Milli Futbolcusu, Teknik Direktör - Semih Üstün - ALPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s - Mustafa lgün - Efes Pilsen letiflim Müdürü Web CUP Jüri Toplant s 14:15-15:05 Sporu Turizm ile Nas l Evlendiririz? Cumhurbaflkanl Bisiklet T u r u Moderatör: Dr. Fevzi Aç kal n - Türkiye Bisiklet Federasyonu Bas n Komitesi Üyesi Konuflmac lar - Abdurrahman Aç kal n - Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu Yar fl Direktörü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaflkan - lknur Yigit - Kültür ve Turizm Bakanl Tan tma Genel Müdürlü ü Sportif Tan tma Birimi Koordinatörü - Levent Özçelik - TRT Spor Spikeri ve Yorumcusu - Dr. Vural Ünlü - EM.Sport Media AG Uluslararas Operasyonlar Direktörü Türkiye den Marka Sporcular Ç kar m? hsan Karagöz P&G Pazarlama Direktör Yard mc s Tak m n Renklerini Kazanca Dönüfltürmek : Lisansiye ve Merchandising Konuflmac lar - Diana Magarino - NBA Türkiye Lisans Direktörü - Sinan Öncel - Twigy Yönetim Kurulu Baflkan 15:05 15:20 Kahve aras 15:20 16:10 sim Sahipli inin Dayan lmaz A rl - Arda Öztaflk n - Fortis Kurumsal letiflim Direktörü - Harun Velio lu - Turkcell Kurumsal letiflim Bölümü Kurumsal Sponsorluklar Uzman Ortak Payda Spor - Elif Güvenen - Garanti Bankas Reklam ve Halkla liflkiler Birim Müdürü - Hakan Ayd nol - Ülker Kurumsal letiflim Spor Sponsorluklar Müdürü - Murat fiahin - Beko Pazarlama Direktörü

5 8 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 9 çindekiler GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU EL F GÜVENEN KAD R TOPBAfi MEHMET ATALAY KORAY ÖZTÜRKLER EROL ÜNAL KARABIYIK MUAMMER GÜLER NEILL DUFFY PEDRO GALVAN LUCAS SEILER BURAK ERTAfi SEAN JEFFERSON BURÇ N BAKKALO LU DR. CEM L ERG N FATMA ÇELENK GEOFFREY DAVID BORG ÖZKAN fienyüz SERDAR KISADERE NAZLI MRE EM R METE ZEYNEP TURAN KADR MUTLU TOLGA RANGAV Z SOPHIE GOLDSCHMIDT UFUK ER EZG GENÇ SÜLEYMAN D fil MURAT fiah N ABDÜLKAD R YELER EL F ÇEL K KADR ERYILMAZ ERS N ERO LU SEM H ÜSTÜN HASAN YALÇIN NEVZAT GÜZELIRMAK HULUS DER C ABDURRAHMAN AÇIKALIN LKNUR Y T LEVENT ÖZÇEL K VURAL ÜNLÜ HARUN VEL O LU ARDA ÖZTAfiKIN NECAT CERRAHO LU FAHRETT N KANDEM R SAL M KAYICI TOLGA HAN Ç NK TAfi DR. CEM ÇET N DIANA MAGARINO S NAN ÖNCEL AL SAYDAM ALP ULAGAY BANU YELKOVAN BA Ifi ERTEN Y TER ULU AR F GÜRDENL ERD NÇ fieh T HSAN KARAGÖZ MUSTAFA LGÜN HAKAN AYDINOL MURAT fiah N

6 10 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 1 Aç l fl Konuflmalar SUNUCU - Türk sporu sponsoruyla ikinci kez bulufluyor. Türk sporunun en büyük kongresine hepiniz hofl geldiniz. Say n Genel Müdürüm, Say n Belediye Baflkan m, Say n l Müdürüm, Say n Daire Baflkanlar, Say n Federasyon Baflkanlar m, Türk Sporunun De erli Destekçileri Sponsorlar m z, Sevgili Konuklar, Türk Medyas n n De erli Mensuplar, Sayg de er Han mefendiler, Beyefendiler; Hat rlayaca n z gibi, 2006 y l n n sonlar nda, Uluslararas Sporda Sponsorluk Kongresi ad alt nda daha önce gerçeklefltirmifltik ve bu y l 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi ad yla siz de erli misafirlerimize tekrar sunuyoruz. ki gün boyunca Türk sporunun geliflmesine katk da bulunan tüm taraflar bir araya getiriyoruz. De erli Misafirlerimiz ve K ymetli Han mefendiler, Beyefendiler; flimdi sizleri Türk sporunu bugüne kadar yurtd fl nda baflar yla temsil eden, bayra m z gururla dalgaland ran ve daha önce kaybetmifl oldu umuz tüm sporcular m z için ve sporcunun zeki, çevik ve ayn zamanda ahlakl s n seven Ulu Önder Atatürk ve bugün bu ülkede yaflayabiliyor olmam z sa layan tüm silah arkadafllar an s na bir dakikal k sayg durufluna ve hemen ard ndan da stiklal Marfl m z hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Teflekkür ederiz. Evet De erli Misafirlerimiz, 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi devam ediyor. Bu ana salonda, oditoryumda, çeflitli etkinlikler olacak; ayn zamanda di er iki salonda da çeflitli sunumlar olacak. Uluslararas platformda dünyaca sayg n önemli isimler sunumlar n gerçeklefltirecekler. Bu arada de erli misafirlerimiz, yo un programlar nedeniyle aram zda olamayan say n devlet büyüklerimizin telgraflar var. Say n Mehmet Atalay, Türk sporu sponsoruyla bulufluyor projesi kapsam nda 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongrenize nazik davetiniz için teflekkür ederim. Yurt d fl nda bulunmam nedeniyle kat lamad m için üzgünüm. Kongrenizin baflar l geçmesi dileklerimle, flahs n zda tüm de erli kat l mc lara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Köksal Toptan, TBMM Baflkan. Say n Mehmet Atalay, 2. Uluslararas Sporda Sponsorluk ve Pazarlama Kongresine davetiniz için teflekkür ederim. Kongrenin baflar l geçmesini diler, size ve tüm kat l mc lara sevgi ve selamlar m sunar m. Recep Tayyip Erdo an, Baflbakan. De erli Misafirlerimiz, flimdi kongremizin aç l fl konuflmas n yapmak üzere, bu kongrenin gerçekleflmesinde büyük eme i geçen, ayn zamanda kongre- nin sponsorlar ndan Marketing & Management Institute Baflkan ve Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni Say n Günseli Özen Ocako lu nu kürsüye davet ediyorum. GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU (Marketing & Management Institute Baflkan ve Marketing Türkiye Genel Yay n Yönetmeni) - Bugün, Türk sporu ad na yap lan en büyük ve en kapsaml kongrenin ikincisini yapmak üzere buraday z. Gururluyuz, çünkü sporla soluk alan ve spor adamlar ile yürüyen spor medyas, spor konusunda e itim yapan akademisyenler, ö renciler ve spora destek veren bütün markalar burada. Say n Genel Müdürüm, Say n Belediye Baflkan m, Türkiye Cumhuriyeti nin Say n Genel Müdürleri, Genel Müdür Yard mc - lar, Federasyonlar n Baflkanlar ve Yöneticileri, l Müdürlerimiz, Sporcular, fl ve Pazarlama Dünyas n n Profesyonelleri, Say n Medya Mensuplar, Sayg de er Han mefendiler, Beyefendiler ve Sevgili Dostlar; Türk Sporu Sponsoruyla Bulufluyor projesi kapsam nda, Gençlik Spor Genel Müdürlü ü, Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl n n önderli inde, bu y l ikincisini düzenledi imiz 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi ne hofl geldiniz. fiimdiden bafllayarak bu iki gün boyunca bugüne de in Türk sporu ve Türk spor ekonomisi ad na yap lanlar izleyece iz ve görece iz. Öncelikle bu büyük organizasyonun gerçekleflmesindeki vizyona teflekkür etmek isterim. Say n Genel Müdürüm, sizin vizyonunuzla Türk sporu ad mlar att, at l mlar yapt. Öncelikle ilk teflekkürümüz size. Ayr ca bu projeyi gerçeklefltirirken Say n Genel Müdür Yard mc m z Yunus Akgül ün bizi hep cesaretlendirmesi ile yürüdük; ona ayr ca bir teflekkür borçluyum. Spor Kurulufllar Dairesi Baflkanl n n projesi bildi iniz gibi, Daire Baflkan m z Say n Nurettin Özen i çok arad k, çok bafl n a r tt k; ama her defas nda bir çözümle döndü bize. Bildi iniz üzere Spor Kurulufllar sadece bu kongreyi yapm yor; spor kurulufllar n n pazarlama konusunda ve sponsorluk konusunda geliflimi için epeyce çaba gösteriyor. Bu anlamda Spor Kurulufllar Dairesi nin çal flanlar na, memurlar na ve müdürlerine de ayr ca bir teflekkür etmeliyiz hep birlikte. Tabii ki bu büyük organizasyonun yap labilmesi için spora destek veren markalar bizi çok desteklediler. Baflta ana sponsorumuz Garanti Bankas olmak üzere, burada bir fleref tablosu görüyoruz. Gerçekten bu kongrenin gerçekleflmesi için bize destek verdiler ve bu organizasyonu haz rlamam za yard mc oldular. Bunun için hem Türk sporu ad na, hem de flahs ma gösterdikleri güven ad na teflekkür etmek istiyorum.

7 12 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 3 Yukar da ve bu salonda konferanslar olacak. Bu konferanslar n gerçeklefltirilmesinde bir beyin tak m çal flt. Bu beyin tak m n n içinde markalar vard, federasyonlar vard ve dan flmanlar vard. Onlar ak llar n ve yüreklerini çok baflar l bir konferans içeri i dizayn etmek için verdiler. Onlara da bir teflekkür borçluyuz. Konuflmac lar m z da bilgilerini bizimle paylaflacaklar bu iki gün boyunca, san r m nefeslerini tükettikleri için de onlara teflekkür etmeliyiz. Bir dile im var, buradan bir fayda üretilsin. Bu dile i sizinle paylaflmak istiyorum. Bu dile in pek çok aç s var. Umar z ki; kongrede sizler için haz rlad - m z bu yo un içerikten, kat lan herkes buradan da arc nda bir fayda ile ç ks n, federasyonuna, makam na ya da evine gitsin. Herkes bir fayda al p götürsün ki; spor ekonomisi büyüyüp derinleflirken baflar l sporcular için uygun bir iklim yarat ls n. Herkes bir fayday al p götürsün ki; ülke ekonomisine bir katk da bulunsun. Herkes bir fayday al p götürsün ki, tüm amatör branfllar en az profesyoneller kadar serpilip büyüsün ve herkes bir fayday al p götürsün ki; bu ülkenin gençleri sporun enerjisini de erlerine kat p duyarl vatandafllar olsunlar. Önümüzdeki iki günün Türk sporu ad na fayda yaratmas dile iyle tekrar hofl geldiniz diyor, sayg lar sunuyorum. SUNUCU - Say n Ocako lu na çok teflekkür ediyoruz. Say n Ocako lu nun da belirtmifl oldu u gibi, gerçekten bu tip organizasyonlar n gerçekleflmesinde sponsorlar n katk s çok önemli. flte bu kongrenin de ana sponsorlu unu Garanti Bankas üstlendi. fiimdi de konuflmalar n yapmak üzere Garanti Bankas, Reklam ve Halka liflkiler Birim Müdürü Say n Elif Güvenen i kürsüye davet ediyorum. EL F GÜVENEN (Garanti Bankas, Reklam ve Halka liflkiler Birim Müdürü) - De erli Konuklar, spor denilince ço unlukla akla gelen iki kavram var; yenmek ve yenilmek. Sporun ve sportif mücadelenin do as galibiyet ve ma lubiyeti tabii ki içerir. Ancak spor zaman zaman gözden kaçan, daha önemli bir f rsat sunar bize: sportif yaflam kültürü. Bu anlay fl sadece yenmeyi ve yenilmeyi de il, herkesin kabul edece i kurallara göre mücadele etmeyi, adil rekabeti ve hedefe ulaflmak için disiplinli çal flmay ifade eder. Kurumlar n spora verdi i deste in her geçen gün daha artmas bu anlamda çok umut verici, çünkü her fleyden önce spor kültürünün ülkemizin dört bir yan na yay lmas n sa l yor. Bu kültürün giderek daha fazla kifli taraf ndan paylafl lmas ve gelifltirilmesi, spora gönül ve destek veren herkes gibi Garanti Bankas n n da sorumlulu udur. Garanti Bankas olarak, spora verdi imiz deste i kültür, sanat, çevre ve e itim alan ndaki di er proje ve kurumlar m zda oldu u gibi sadece maddi katk ile s - n rl tutmuyoruz. Verdi imiz deste i spor kültünün her kesimi taraf ndan benimsenmesini sa layacak, daha de er katan ve uzun soluklu projeler ile zenginlefltiriyoruz. De erli Konuklar, spor di er sponsorluk projelerinde oldu u gibi, bir kurumun kendisini ifade etmesinin en etkili yollar ndan biri. Bu nedenle tüm dünyada oldu u gibi, Türkiye de de sponsorluk projeleri aras nda en büyük pay spor al yor. Türkiye de y ll k sponsorluk harcamalar 700 milyon ile 1 milyar dolar aras nda. Bu rakam n yaklafl k % 65 i ise spor organizasyonlar na harcan yor. Bunda sporun genifl kitlelere hitap etmesi, evrensel bir dil sunmas, hedef kitleyle kolay iletiflim kurmas büyük önem tafl yor. Ancak bu projelerin kuruma ve topluma sa lad de er, sürdürülebilir k l nd sürece ve kurumun misyonu ile özdeflleflti i zaman art yor. Aksi takdirde yaln zca gerçeklefltirildi i dönem içinde kurumun görünürlülü ünü art ran bir çal flmadan öteye ne yaz k ki geçemiyor. Biz çal flmalar m z bu anlay flla sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edece iz. Öte yandan Garanti Bankas n n sponsorlu u, destek verdi imiz tak mlara flans da getiriyor. 12 Dev Adama sponsor oldu umuz y l hat rlarsan z, Basketbol Milli Tak m m z Avrupa ikincisi oldu. Dileriz; bu y l ana sponsorlar aras nda yer ald m z A Milli Futbol Tak m m z da Avrupa flampiyonas nda ayn baflar ya ulafl r. Garanti Bankas n n basketbolcular m za oldu u gibi futbolcular m za da flans getirece ine inan yoruz. De erli Konuklar, destek vermekten mutluluk duydu umuz kongrenin Türkiye de spor sponsorlu unun geliflmesine ve yayg nlaflmas na büyük katk sa layaca na inan yor, eme i geçen herkese gönülden teflekkür ediyoruz. SUNUCU - Bizler de Say n Güvenen e çok teflekkür ediyoruz. fiimdi de konuflmalar n yapmak üzere stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan, Say n Mimar Dr. Kadir Topbafl kürsüye davet ediyorum. Buyurun Say n Belediye Baflkan m. KAD R TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) - Sayg de er Genel Müdür, Spor Camiam z n De erli Mensuplar, Spora Gönül Verenler, Sponsorlar n De erli Temsilcileri, Bas n m z n De erli Temsilcileri, Han mefendiler ve Beyefendiler; Bugün gerçekten Türk sporu ad na anlaml bir gün. Ben bu organizasyonu haz rlayan Say n Genel Müdürümüze ve buna katk s olan herkese özellikle teflekkür ediyorum. Sporun evrensel bir dil oldu unu hepimiz biliyoruz ve özel-

8 14 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 5 MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - stanbul umuzun Çok Sayg de er Büyükflehir Belediye Baflkan, Say n Milli Piyango Genel Müdürü, Genel Müdürlerimiz, Say n Türkiye Spor Yazarlar Derne i Genel Baflkan, Federasyon Baflkanlar m z ve l Müdürlerimiz, Genel Müdür Yard mc lar m z ve Daire Baflkanlar m z, Dünyay K skand ran Teknik Direktörlerimiz ve Hocalar - m z ve Olimpiyatlar n, Dünyan n En Güzide Sporcular ; nan yorum Olimpiyatlar bitti inde dünyan n en baflar l sporcular aras nda Pekin e damgas n vuran isimler yine bu salondan ç kacak. Bugün çok yo un bir gün, tarihi bir gün ve üç büyük program n bir araya s k flt r ld bir gün. Bu aç dan her birini ayr ayr irdelersek süre olarak yetmez, o kadar da vaktinizi almak istemiyoruz. Türk sporu sponsoruyla bulufluyor. Sponsorlar m z burada, birbirinden de erli sponsorlar m z. Ana sponsorumuzdan di er bütün sponsorlar m za kadar ve onlarla buluflacak, onlarla bir arada olacak federasyonlar m z, il müdürlerimiz, spor kulüplerimizin de erli yöneticileri burada. Olimpiyat Tak m m z n lansman var ve olimpiyat belgeselimizin yine burada galas var. Hepsi bir arada. Ben inan yorum ki hepsini de çok be eneceksiniz, yeter ki sab rla izleme imkan bulun. Bugün bu görkemli organizasyonu bize sa layan pek çok büyü ümüz aram zda yok. Say n Cumhurbaflkan m zdan bafllamak üzere bize her zaman destek olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, iktidar-muhalefet bütün partilerin milletvekillerine teflekkür borcumuz var. Sporu flaha kald ran, sporda yok, yok dilikle Türk sporuna katk da bulunmak ad na, nüfusunun %30 u 18 yafl alt nda bulunan ve genç nüfusa sahip olan bir ulusun birçok spor dal nda dünyada kendisini göstermesi gerekti i inanc yla bunlar ifade etmek istiyorum. Maalesef teknolojik geliflmelerin ve özellikle biliflim ça n n getirdi i bir olumsuzlu u da sporla geçebilece imize inan yorum. Sanal ortamda kalan, bireyselleflen insan m z ortama çeken, bir araya getiren bir rekabet ruhuyla bir yar fla çeken ve hayat içerisinde bir ötekinin fark nda olmay ve iletiflim kurmay sa layan önemli bir ö e oldu unu da düflünüyorum. Bu boyutu çok önemli; çünkü maalesef gençlerimiz sanal ortamlara hapsolmakta. Bu önemli ça içerisinde bu eksikli i, bu yanl fl etkileflimi de sporla geçebilece imize inan yorum. stanbul Büyükflehir Belediyesi olarak bizim stanbul da sporla ilgili birçok konuda deste imiz var ve Büyükflehir Belediyesi Spor un baflar lar n sizler de biliyorsunuz. Gönlümüz istiyor ki; olimpiyatlarda da çok daha fazla sporcu olarak temsil edilen, hak etti imiz say da alt n madalyalar alan bir ulus haline gelelim. flte bu bak mdan biz, her ilçeye bir spor kompleksi, her semte bir spor alan ve her okula bir spor salonu ad alt nda bir hareket bafllatt k. 110 okulumuzda kapal spor salonu kurduk, hedefimiz 200 ve daha sonras. 126 programa alm fl idik. fiu anda faaliyete giren 110 okul spor salonumuzda derecelerin bafllad n görmekten gurur duyuyorum, bunu da ifade etmek istiyorum. Amatör spor kulüplere destek veriyoruz, spor tesisleri kuruyoruz. Her alanda insan m z n sporla buluflabilmesi için, bütün park alanlar m zda, orman alanlar m zda, sahil bantlar m zda ve halk m z n müflterek kullanabildi i her alanda spor yapabilme imkan verme ve hatta sabah erken saatlerde spor yapt rma çal flmalar n bafllatt m z da burada ifade etmek istiyorum. Bunlar n hem bir araya gelmenin coflkusunu yaflamak, birbirini tan ma ve hissetme olgusunu ortaya ç karmak ad na hem de bir noktada demokrasi ad na halk n bir araya gelifli aç s ndan, ortak mekanlar oluflturmas aç s ndan önemli oldu una inan yorum. Bugün burada sponsorlar m za özellikle teflekkür ediyorum ve bunun artarak devam etmesi gerekti ine inan yorum. Bu bir noktada bir ulusal hareket anlam nda önemsenmelidir. Sporcular m za, spor kulüplerimize ve federasyonlar - m za verilecek desteklerle inan yorum ki Türk sporu çok daha farkl bir boyuta gelecektir. Bunun ekonomik de eri var. Spor bir baflka sektör olarak dünyada kendini hissettiriyor, bu ayr bir konu, iletiflimi ayr bir konu ama sa lam nesiller yetifltirmek ad na, sa l kl kentler oluflturmak ad na, spor tesisleri, sportif alanlar ve sporcular n çok önemli oldu unu biliyorum. Beyo lu Belediye Baflkanl nda bunu bafllatm flt m ve yine Büyükflehir Be- lediye Baflkanl nda da bunu devam ettiriyorum. Bugün burada katk s olan herkese teflekkür ediyor ve özellikle Olimpiyatlara yolcu edece imiz sporcular - m za, gönlümüzden yüzlerle ifade edece imiz boyuta ulaflmas n dileyerek, baflar lar diliyorum ve inan yorum ki yine al bayra m z gönderde dalgaland r p gururla stiklal Marfl m z orada duyurarak bizim ulusumuza hissettirecek ve yans tacaklard r. Kendilerine baflar lar diliyorum ve sayg lar m arz ediyorum. SUNUCU - Biz de Say n Baflkan m za teflekkür ediyoruz. Say n Baflkan m - z n da belirtmifl oldu u gibi, umar z sporcular m z Pekin Olimpiyatlar nda al bayra m z gönderde dalgaland r rlar ve bizler de gururla Ulusal Marfl m z söyleriz. Evet De erli Konuklar, 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongresi devam ediyor ve flimdi de Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay konuflmalar n yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Say n Genel Müdürüm.

9 16 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 7 yen Baflbakan m z var. Eski Bakan m z Mehmet Ali fiahin ve bugünkü Bakan m z Say n Murat Baflesgio lu sporda al nan mesafede kilometre tafl oldular. Bizler de onlar ad na bu iflleri takip ediyoruz ve bugün buraya gelmifl olmak ve sporun bu aflamaya gelmifl olmas n görmek yar nlarda daha ne kadar büyük mesafeler alaca m z n iflareti olarak karfl m za ç k yor. Az önce hem Garanti Bankas n n çok de erli müdürü hem de Günseli Han m sizlere özetledi. Ben çok fazla rakam vererek sizleri bo mak istemiyorum. Sponsorluk Yasas n 2004 y l nda ç kard k ve o gün ç kard m z yasayla federasyonlar da 2004 y l nda özerklefltirmeye bafllad k. Biliyorsunuz, Türkiye de sadece futbol özerkti. Futboldan sonra di er branfllar m z n hepsi s radayd. Basketboldan voleybola, tenise kadar federasyonlar m z özerkleflmeyi bekliyordu. Biz her birini özerklefltirmeyi kafaya koymufltuk. Ancak her birine futbol gibi ayr kanun yaparsan z ne Meclis in ne de bizim mesaimiz buna yeterdi. Basketbolun kanunu hemen haz rd. Çerçeve bir kanun ç kard k ve bütün branfllar özerklefltirecek o Kanunumuzla yola koyulduk. Atina Olimpiyatlar ile Pekin Olimpiyatlar aras nda 54 tane federasyonumuzu özerklefltirdik. Bu ciddi bir riskti, dibe vurabilirdik. Federasyonlar iki seçim yaflayacakt. Seçimlerle ifltigal etmekten sporculara, spora vakit ay ramayabilirlerdi, pek çok fleyi eksik b rakabilirlerdi. Buna ra men bu riske girdik. Keflke 20 y l, 50 y l önce yap labilseydi, bugün ngiltere, talya, Fransa, Almanya ile yar flabilseydik dedik. Ama yan na sponsorlu u da koyduk. O yasay ç kard k. Firmalar spora yapt harcamalar yüzde 100 gider gösterebiliyor ve bunu vergiden düflürebiliyordu. Say n Baflbakan m z bizzat destekledi. Yasa Meclis te oybirli iyle ç kt ve y ld r m h z yla imzaland. Say s z sportif düzenlemeler oldu, kanunlarda say s z de ifliklikler oldu. Sporun lehine çok fleyler yap ld. Ama Sponsorluk Yasas ile beraber her y l çok büyük bir kaynak sporumuza aktar l yor. Bugüne kadar 500 milyon dolar n üzerinde spora ek bir kaynak sa land. Bu 2 milyar dolara, 3 milyar dolara da ç kacakt r. Çok daha büyük rakamlara ulaflacakt r çünkü Türkiye nin tesislerinin yenilenmeye ihtiyac var, uluslararas kriterlere uygun hale getirilmeye ihtiyac var. Türkiye nin var olan tesislerinin modernlefltirilmeye ihtiyac var. Yeni illerin, ilçelerin yeni tesislere kavuflmas laz m. Ve çok fazla organizasyon gelene imiz yoktu. O organizasyonlar yapmam z laz m. Onun için de yeni tesislere ihtiyaç var. Bunu da tabii ki sadece federasyonlar m zla, sponsorlar m zla yapamazd k. Yerel yönetimlerimizin bu ifle el atmas laz md. Yerel yönetimlerden, valilerimizden ve belediye baflkanlar m zdan da çok ciddi flekilde destek al yoruz. Ben iki örnekle bunu anlatmak istiyorum. stanbul Valimiz Say n Muammer Güler geldi inden bu yana spora, spor organizasyonlar na ve yat r m bütçesine o kadar büyük destek oldu ki, iyi ki bu vali var dedirtti. Sonra Say n Kadir Topbafl bulduk. yi ki de bulduk. Say n Kadir Topbafl az önce burada sadece stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan olarak konuflmad, Türk sporunun en büyük sponsoru olarak konufltu. Biz, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü olarak bir organizasyona aday oluyorsak fluna inan yoruz ki; stanbul bunun üstesinden gelir, stanbul da Say n Kadir Topbafl var, organizasyonu gerçeklefltirecek Say n Vali var. O kadar rahat z, o kadar eminiz. Rüyam zda görmedi imiz organizasyonlar stanbul da gördük. fiöyle bir geriye dönün, flöyle bir göz at n te hangisi vard, 2003 ten sonra neler oldu? fiu 2005 e bir bak n Allah aflk na. Üniversiade söylemiyorum. zmir de Üniversite Oyunlar yap ld. Daha önce al nm fl bir organizasyondu. Geri gitmek üzereyken müdahale ederek onu Türkiye mizin gururu olan bir organizasyon haline getirdik. Ama flu 2005 ten itibaren bir bak n y l ndaki organizasyonlar, fiampiyonlar Ligi Finali 2003 y l nda Say n Kadir Topbafl yokken al nm flt. Formula Say n Kadir Topbafl yokken al nm flt. Motosiklet Dünya fiampiyonas yine öyleydi. Ald k ama ondan sonra yaparken yollar yla, çevre düzenlemeleriyle, organizasyon kültürüyle s k nt yaflayabilece imiz bir ortamd. Kadir Topbafl geldi, bunlar n hepsi bitti. Olimpiyat Stad n n yollar tamamland, fiampiyonlar Ligi ne haz rlad k. Formula n n yollar tamamland, her fleyi bitti. Say n Baflbakan m z bu iflleri yapmak için Formula arazisinde toplant yapt. Motosikleti yapt k. Bunlar 2005 y l yd. Ve bana göre Türkiye 2005 y l nda tarihinin dönüm noktas n yaflad. Bu y l organizasyonlarla en ön plana ç kan ülkelerden biri haline geldik. Hepsini baflar yla yap nca yenileri de stanbul a geldi. fiimdi stanbul, olimpiyat aday. stanbul u olimpiyatlara haz rlayan veya stanbul u gelece e haz rlayan, 2010 Kültür Baflkenti stanbul u haz rlayan bütün projelerde tabii ki bakanl klar n, Say n Baflbakan m z n bizzat takip etti i çok ciddi katk lar var. Bir taraftan da sportif altyap s olarak olimpiyatlara haz rlanan bir stanbul u düflünün. fiu organizasyonlara bak n y l ndan itibaren söylüyorum. Çok özet söyleyece im Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas Finalleri. Final stanbul da. Birazdan Say n Valimiz Muammer Güler ile onun protokolünü imzalayaca z, salonu yapaca z. Burhan Felek te yeni, modern, muhteflem bir salon yapaca z. Voleybol Federasyonu Baflkan m z da burada. Say n Kadir Topbafl da imarda, di er konularda çok büyük destekler verdi y l nda Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas n en muhteflem flekilde organize edece- iz ki, 2014 te Dünya Erkek ve Bayanlar Voleybol fiampiyonas n ülkemize alaca z. Yine Final stanbul da olacak. Ben alaca m za inan yorum da UEFA

10 18 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 1 9 Kupas Finali stanbul da Fenerbahçe Stad nda yap lacak y l nda Dünya Basketbol fiampiyonas Türkiye de ve Final stanbul da yap lacak. Finaller en önemli müsabakalar. Onun için de ciddi mesafeler ald k kiflilik modern salonun yeri konusunda da s k nt lar büyük ölçüde afl ld. Yine sa olsun Say n Kadir Topbafl n destekleriyle orada o salon yap lacak da zaten stanbul, dünyan n Kültür Baflkenti de Dünya Tenis fiampiyonas stanbul da y l nda Trabzon da Gençlik Olimpiyatlar var. Erzurum da Üniversiteler K fl Olimpiyatlar var. Onlar da hiç kuflkunuz olmas n stanbul un olimpiyat adayl na büyük avantajlar sa layacak. Ve 2012 y - l nda yine dünyan n gözü kula Türkiye de olacak. Dünya Yüzme fiampiyonas K sa Kulvar, Dünya Salon Atletizm fiampiyonas stanbul da olacak. Tabii bu arada formulalar, di er organizasyonlar ve Dünya Tenis fiampiyonas devam edecek. Böyle bir stanbul un 2020 Olimpiyatlar n almamas için hiçbir sebep kalm yor çünkü olimpiyat adayl süreci 2011 de bafllayacak. Biz 2013 y l na kadar olimpiyatlarda yap lmas gereken hemen hemen bütün organizasyonlar yapm fl olaca z. Bütün bunlar neyle oluyor? Tabii ki hükümet garantisiyle oluyor. Tabii ki Say n Cumhurbaflkan ndan bafllayan bir silsileyle herkesin deste i gerekiyor. 3 gün önce Ankara da Say n Cumhurbaflkan m z n baflkanl nda bir toplant yap ld. Basketbol ve voleybol federasyonlar baflkanlar m z da kat ld. Toplant Ankara da yap lacak salonlar n yeriyle alakal yd. Ve oybirli iyle kabul edildi. Say n Genelkurmay Baflkan m z da vard. lgili Bakanl klar ve temsilcilikler de vard. Oybirli iyle Ankara daki basketbol ve voleybol salonlar n n yeri en verilmez arazide gerçeklefltiriliyor. Spor için akan sular durur. Atatürk Kültür Merkezi arazisinde yap lacak. Bu büyük irade sporla ilgili organizasyonlarla ilgili Maliye den, Devlet Planlama Teflkilat ndan, D fl flleri nden, ç flleri nden, D fl Ticaret ten yap lmas gereken fedakârl klar n hepsi yerine getiriliyor. Tekrar edeyim, bütün bu destekleri iktidar-muhalefet herkesten al yoruz. Hangi siyasi cenaha mensup olursa olsun bütün belediyelerden al yoruz ve Türkiye böyle bir mesafeyi çok h zl bir flekilde al yor. flte bugünkü konumuz olan olmazsa olmaz sponsorlar m z devreye giriyor. Ne kadar güzel bir tablo ki bugün sponsorlar m z bir yerde, yöneticiler bir yerde, sporcular bir yerde, hocalar bir yerde; herkes bir arada bugün bu muhteflem tabloyu ortaya ç kard. Biz bundan büyük gurur duyuyoruz. Ondan sonra da Olimpiyat Tak m m z n lansman var. fiampiyon sporcular m z n her birini buraya getiremedik. Biz önemli olan iyi haz rl k yapmalar ve madalyalar dedik. Baz lar yurt d fl nda, baz lar yurdun baz yerlerinde kamplarda. Ama temsilen en baflar l sporcular m z n büyük bir k sm burada. Filmimizi çok be- enece inizi umuyorum. Say n Nebil Özgentürk ün haz rlay p meydana getirdi i Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselimiz gerçekten bütün televizyonlarda yay nland nda büyük bir olimpizm ruhu ve flampiyon sporculara karfl büyük bir sempati uyanacak. Daha çok destek olacak. Bu konuda sponsorlar m z daha çok katk sa layacaklar. Sponsorlar m z gururland rmak için elimizden geleni yapaca z. Her zaman birlikteyiz. Bir veriyorlarsa befl reklam - n yapaca z, on reklam n yapaca z. Bu ülkenin sponsor kültürünü daha da zenginlefltirece iz. Ben eme i geçen herkese teflekkür ediyorum. lgili Dairemize, Günseli Han m a, bütün arkadafllar m za, sponsorlar m za sonsuz teflekkürler. Yine ayn tablolarla, yine daha güçlü flekilde buluflmak dile iyle hepinize hoflça kal n diyorum. Hepinize sayg lar sunuyorum. Türk Olimpiyat Tak m n n Lansman ve Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol Belgeseli nin Gösterimi SUNUCU - Bizler de Say n Genel Müdürümüze çok teflekkür ediyoruz. Türk Ulusu ad na Türk Olimpiyat Tak m n selaml yoruz. De erli Misafirlerimiz, olimpiyatlar bir sporcunun sportif anlamda kendisini gösterebilece i en önemli platformdur. Az sonra sahnede yerini alacak olan tak m çok büyük bir emek ve çal flma sonucu olimpiyatlarda olmaya, bu platformda boy göstermeye, ay y ld zl bayra m z temsil etmeye hak kazananlardan oluflan bir tak m. Bu hakk kazanmak elbette hiç de kolay de il. Hele olimpiyatlarda madalyaya ulaflabilmek. Bazen sadece bir ad m, bazen bir nefes, bazen bir kulaç, bazen bir yumruk fark yla kaçabiliyor madalya. Ama kazanmak da her fley de il elbette. Zaten olimpik ruhun temelinde de bu gerçeklik var. Biz 70 milyon olarak bu 60 yüre in arkas nday z. Di er ülke tak mlar olimpik anlamda kendilerine birer marka oluflturmufllar. Biz Türk Olimpiyat Tak m n n da bir marka olmas - n hedefliyoruz. Tüm çal flmalar bu yönde. Ama tüm paydafllar n katk s yla, kat l m yla ve gönül vermesiyle gerçeklefltirilebilecek bir olgu bu. Olimpiyatlar, bizim için sadece kazan lan madalyalardan ibaret olmamal d r. Ülkemizin bayra n temsil eden sporcular m z n her zaman destekçisi olmakla ilgili asl nda. flte tam da bu yüzden Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü taraf ndan Türk Olimpiyat Tak m n n tan t m n gerçeklefltirdi imiz bir iletiflim kampanyas yü-

11 20 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 1 rütülüyor. Bizler 70 milyon olarak deste imizle arkan zday z. Ve iflte sizlere Türk Olimpiyat Tak m n alk fllar n zla takdim etmek istiyorum. Sezer Akgül, Tevfik Odabafl, Ramazan fiahin, Ahmet Gülhan, Serhat Balc, Hakan Koç, Soner Sucu, fieref Ero lu, fieref Tüfenk, Nazmi Avluca, Mehmet Özal, Atilla Güzel, Bilal Akgül, Zekiye Keskin fiat r, Yusuf Göktu Ergin, Ertu rul çingir, Kemal Muslubafl, Ali Kemal Tüfekçi, Atefl Ç nar, Deniz Ç nar, Derya Büyükuncu, Kaan Tayla, Gülflah Günenç, ris Rosenberger, Ömer Arslano lu, Volkan Atakan, Serkan Atasay, Bahri Tanr kulu, Azize Tanr kulu, Servet Tazegül, Sibel Güler, Melek Hu, Cem Zeng, Furkan Ulafl Memifl, Sezer Huysuz, Yakup K l nç, Onur fiipal, Adem K l ç, Bahram Muzaffer, Elvan Abeylegesse, Nevin Yan t, Selim Bayrak, Eflref Apak, Svetlana Sudak, Halil Akkafl, Türkan Eriflmifl, Ercüment Olgundeniz, Abdil Ceylan, Bahar Do an, Nagehan Karadere, Recep Çelik, Fatih Ery ld r m, Özge Gürler, Yusuf Dikeç, Sibel fiimflek, Bünyamin Sudafl ve ayn zamanda Paralimpik Oyunlar nda bizleri temsil edecek üç sporcumuz daha var. Nazmiye Muslu, Turan Mutlu ve Mustafa Demir. Çok güçlü alk fllarla. flte Türk Olimpiyat Tak m. De erli Misafirler, coflkumuz hiç kesilmesin Pekin Olimpiyatlar nda bizler, 70 milyon, bu sporcular m z n arkas nday z. Türk Olimpiyat Tak m na deste imizi flöyle bir aya a kalk p gösterebilir miyiz? Ve görme engelli sporcumuz Duygu Çete yi de sahneye davet ediyoruz. Evet, gerçekten büyük bir coflku yaflad k. Umar z olimpiyatlarda yer alacak olan sporcular m za destek olabilmiflizdir, onlara moral verebilmiflizdir. Ama elbette önemli olan olimpiyatlarda kazand klar madalyalarla bu coflkunun kat ve kat fazlas n bizlere yaflatmalar. Bizim onlardan beklentilerimiz bu. Onlar n da bizlerden destek beklentisi var elbette. Biz de 70 milyon olarak bu deste i her zaman verdik ve bundan sonra da verece iz. Evet De erli Misafirler, flimdi stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan Say n Mimar Doktor Kadir Topbafl ve Gençlik ve Spor Genel Müdürüm Say n Mehmet Atalay sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun Say n Baflkan m, buyurun Say n Genel Müdürüm. Evet, stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Say n Mimar Dr. Kadir Topbafl; sizin stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan olarak Türk Olimpiyat Tak m na bir sürpriziniz var. Bir hediye çek takdiminiz olacak. Lütfen buyurun efendim. Bu hediye çeklerinin takdimini gerçeklefltirelim. KAD R TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) - Evet, gönlümüz ister ki buradan geçen meflale stanbul da kals n. Bütün umudumuz, he- yecan m z, haz rl klar m z bu. Sporcular m z ve sponsorlar m z da bunun öncüleri. Buna katk m z olacak; olmakta ve bunu hak etti imize de inan yorum. Eksikliklerimizi giderdi imizde de gelecek, belirlenecek olan olimpiyatlar n stanbul için önemli ve ulusumuz için önemli olaca na inan yorum. Çok ufak da olsa Belediye Meclisimizin karar yla, Pekin e gidecek olan, olimpiyatlarda bizi temsil edecek olan sporcular m za 1000 YTL lik birer hediye çeki takdim ediyoruz. SUNUCU - Evet, stanbul Büyükflehir Belediyesine bu deste i için teflekkür ediyoruz. Ve Türk Olimpiyat Tak m na desteklerinden ötürü kendilerini hep birlikte alk fll yoruz. Bu arada ben Türk Olimpiyat Tak m n n sponsorlar n da sahneye davet etmek istiyorum. Türk Olimpiyat Tak m nda alt n, gümüfl ve bronz olmak üzere üç farkl grupta sponsorlar m z var. Alt n sponsorlar m z Türk Telekom ve Milli Piyango; gümüfl sponsorlar stanbul Büyükflehir Belediyesi, Turkcell, Alaaddin Adworks ve Emrah Yücel; bronz sponsorlar m z Anadolu Ajans, GNC, Nike, Efes Pilsen, Ac badem Sa l k Grubu, Technogym ve Sports&Brands. De erli Misafirlerimiz, alk fllar n zla ilgili kurumlar n yetkililerini de sahneye davet ediyorum. Evet, de erli sponsorlar m z sporcular m z n yan na do ru al yoruz. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Say n Mehmet Atalay, Türk Olimpiyat Tak m n n sponsorlar na plaketlerini takdim edecekler. Öncelikle bronz sponsorlar m zla bafll yoruz. Anadolu Ajans na de erli katk lar ndan dolay teflekkür ediyoruz. Türkiye Olimpiyat Tak m bronz sponsorlar ndan GNC. Evet, plaketlerini alan de erli sponsorlar m z sporcular m z n aras na geçebilirler. Bir foto raf çekimi gerçeklefltirece iz. Bir di er bronz sponsorumuz Nike. Nike n de erli yetkilisi flu anda aram zda yok. Efes Pilsen, Ac badem Sa l k Grubu bronz sponsorlar m zdan. Technogym, Türk Olimpiyat Tak m n n bir di er bronz sponsoru. Ve Sports&Brands yine Türk Olimpiyat Tak m n n bronz sponsorlar ndan. De erli misafirlerimiz, tüm bronz sponsorlar m za bir alk fl rica ediyoruz. Ve gümüfl sponsorlar m z stanbul Büyükflehir Belediyesi. Turkcell yine bir di er gümüfl sponsorumuz. Evet, Alaaddin Adworks. Türk Olimpiyat Tak m n n gümüfl sponsorlar ndan Alaaddin Adworks e de çok teflekkür ediyoruz. Ve Emrah Yücel. Emrah Yücel aram zda olmad için plaketini Mümin Sekman alacaklar. S ra geldi Türk Olimpiyat Tak m n n alt n sponsorlar na. Öncelikle Milli Piyango. Milli Piyango Genel Müdürü Say n Recep Biçer plaketi alacaklar. Bir di er alt n sponsor Türk Telekom ve Türk Telekom

12 22 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 3 D fl liflkiler Direktörü Say n Ersin Ero lu plaketi alacaklar. Madem sponsor sporcuyla el ele diyoruz, hep birlikte toplu bir foto raf çektirmek için tüm sponsorlar m z sporcular m z n aras na davet ediyoruz. Ayn zamanda federasyon baflkanlar m z da toplu foto raf için sahneye davet ediyorum. Say n Federasyon Baflkanlar m, buyurun lütfen. Evet De erli Misafirler, Türk Olimpiyat Tak m n ve Türk Olimpiyat Tak m na destek veren tüm sponsorlar m z bir kez daha hep birlikte alk fll yoruz. Yolunuz aç k olsun. Pekin 2008 Yaz Olimpiyatlar nda sizden pek çok madalya bekliyoruz. Bu arada Türk Olimpiyat Tak m ifli gerçekten çok s k tutuyor. E itimleri, toplant lar tüm h z yla devam ediyor. Türk Olimpiyat Tak m sporcular na önemli bir hat rlatmada bulunmak istiyorum. Ö leden sonra kongre merkezindeki Safir Salonu nda çok önemli bir toplant için bir araya geleceklerini kendilerine bir kez daha hat rlatmak istiyorum. Bu arada az önce Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay n da belirtmifl oldu u gibi, Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselini izleyece iz hep birlikte. Türk Olimpiyat Tak m sporcular n da bu belgeseli izlemeye davet ediyoruz. De erli misafirlerimiz, sizlere verilen programda flu anda ara olarak gözükmekte ancak flimdi ara vermeyece iz. 2. Uluslararas Sporda Pazarlama ve Sponsorluk Kongremizde program m za tüm h z yla devam edece iz. Say n Gençlik ve Spor Genel Müdürüm, Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m, Türk Spor Teflkilat n n De erli Yöneticileri, Türk Bas n n n De erli Mensuplar ve Sevgili Misafirler; Sporla birlikte insanl k tarihini de kapsayan olimpiyat yolculu u Atina dan Pekin e do ru devam ederken Türkiye olarak bizim yolculu umuz flimdi daha da h z kazanm fl, sporcular m z pefl pefle olimpiyat elemelerini aflarak Pekin e do ru yol almaya bafllam fllard r. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü bu yolculuk öncesi toplumumuzda olimpizm bilincini art rmak ve olimpiyat tarihine fl k tutmak için, modern olimpiyatlardan bugüne tüm dünya olimpiyat tarihini ve Türkiye nin olimpiyat yolculu unu kapsayan bir belgesel haz rlad. De erli yönetmen Nebil Özgentürk ün yönetmenli inde ve Turkcell in sponsorlu unda Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol ad alt nda televizyonlarda yay nlanmak ve da- t lmak için haz rlanan bu belgeselde, olimpiyat eski flampiyonlar m zla birlikte en son olimpiyat flampiyonlar m z n, Atina n n y ld zlar n n ve Türkiye nin art k bir olimpiyat ülkesi oldu unu dünyaya ispatlayacak olimpiyat flampiyonlu- una aday sporcular m z n, Pekin yolcular m z n, hikayeleri ve röportajlar yer almaktad r. Olimpiyata kat lacak sporcular m zdan Türkiye nin hak etti i bafla- r lar n gelmesine, al nan her madalyayla Türk milletinin gururlanmas na ve onurlanmas na destek olacak bu özel belgeseli geçmiflten bugüne olimpiyatlara kat lan tüm sporcular m za ve emek vermifl, al n teri dökmüfl herkese bir vefa, gelece in flampiyonlar na ise bir rehber olarak sunuyoruz. fiimdi tamam 110 dakika ve iki bölüm halinde haz rlanan Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselimizin 20 dakikal k özet gala versiyonu ile sizleri bafl bafla b rak yoruz. flte dünya olimpiyat tarihinde Türkiye nin Olimpiyat Yolculu u. De erli Misafirlerimiz, Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeselinin 20 dakikal k özet gala versiyonunu hep birlikte izledik. Belgeselde Say n Baflbakan - m z n da belirtmifl oldu u gibi, üzeri ay-y ld z iflli formayla 200 ü aflk n ülkenin kat ld bir spor organizasyonunda kürsüye ç kmak herkese nasip olmaz. Evet de erli misafirlerimiz, flimdi de bu büyük belgeselin haz rlanmas na ön ayak olup Türk olimpiyat tarihi arflivlerine arma an eden Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay konuflmalar n yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - Çok de erli Valimiz de aram za kat ld. Kendilerine hofl geldiniz demek istiyorum. Spor dostu Say n Valimizi de alk fllaman z istirham ediyorum. stanbul un l Genel Meclis Baflkan da burada. Ona da çok teflekkür ediyoruz. Konuflanlar sahada konufltu, bizim burada diyece imiz bir fley yok. Sözün bitti i yer çok güzel bir ifadedir. Bu aç dan da bunlar n üzerine ben ne söylesem hiçbir fley ifade etmeyecek. Ben bütün sporcular m za baflar lar diliyorum. Belgeselimizi haz rlayan Nebil Özgentürk Bey e ve sponsorumuz Turkcell e, Turkcell Genel Müdürüne çok teflekkür ediyorum. Sa olun, sayg lar sunuyorum. SUNUCU - Türk Olimpiyat Tak m ve Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol olimpiyat belgeselinin sponsoru olan Turkcell in Kurumsal letiflim ve liflkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Say n Koray Öztürkler i plaketini almak üzere kürsüye davet ediyorum. Ayn zamanda Türkiye nin ve belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk ad na teflekkür plaketini almak için kürsüye belgeselin bir baflka emektar olan Bir Yudum nsan ekibi yönetmenlerinden Say n Alican Sekmeç i de sahneye davet ediyorum. stanbul Valisi Say n Muammer Güler i de sahneye davet ediyorum. Hofl geldiniz Say n Valim. Bir Yudum nsan ekibi yönetmenlerinden Say n Alican Sekmeç de Gençlik ve Spor Genel Müdürü Say n Mehmet Atalay dan plaketini al yor. De erli Misafirlerimiz, bu belgeselin haz rlanmas nda büyük deste i olan

13 24 Türk sporu sponsoruyla bulufluyor Türk sporu sponsoruyla bulufluyor 2 5 Turkcell in Kurumsal letiflim ve liflkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yard mc - s Say n Koray Öztürkler. Buyurun efendim. KORAY ÖZTÜRKLER (Turkcell Kurumsal letiflim ve liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s ) - Say n Genel Müdürüm, Say n Valim, Say n Belediye Baflkan m ve De erli Konuklar, Turkcell olarak spor sponsorlu unun ve spor ekonomisinin son derece önemli bir hal ald ortam m zda spora, toplumsal sorumluluk projelerine gönül vermekten son derece mutluyuz. Ayr ca Atina dan Pekin e Uzun nce Bir Yol belgeseline tek sponsor olmak bize nasip oldu. Bu vesileyle Olimpiyat Tak m m za da bir nebze daha destek olabildik. Gençlik ve Spor Genel Müdürümüze ve yönetim tak m na bize bu deste i verdi- i için çok teflekkür ediyoruz. Genel Müdürüm, konuflman zda bizi daha da onurland raca n z söylediniz. Siz bizi zaten onurland rd n z. Bu f rsatlar için çok teflekkür ediyoruz. Deste imiz bundan sonra da devam edecek. Sa olun, var olun. Burhan Felek Voleybol Salonu mza Töreni SUNUCU - Evet De erli Misafirlerimiz, az sonra Say n Genel Müdürümüz, Say n Valimiz ve Voleybol Federasyonu Baflkan Say n Erol Ünal Karab y k ile beraber bir anlaflma, bir sözleflme imzalanacak. Bu sözleflme Burhan Felek Spor Salonu nun yeniden inflas yla ilgilidir. Say n Genel Müdürüm, Say n Valim ve Say n Voleybol Federasyonu Baflkan m buyurun. MEHMET ATALAY (Gençlik ve Spor Genel Müdürü) - Sayg de er Valim, çok De erli Büyükflehir Belediye Baflkan m z, l Genel Meclis Baflkan m z, onlar n yap lan her harcamada, spora aktar lan her kaynakta büyük katk lar var. Kendilerine de çok teflekkür ediyoruz. l Özel daresi Genel Sekreterimiz ve Voleybol Federasyon Baflkan m z burada. Bir kere daha alt n çizerek söylüyorum. fiu anda protokolünü imzalayaca m z tesis 2009 Avrupa Erkekler Voleybol fiampiyonas n n bir aya n n yap laca ve finalinin yap laca tesis a az kald n biliyoruz. Ama inflallah bunu çok h zl bir flekilde bitirece iz. Hem Belediye Baflkan m z Say n Kadir Topbafl n çok büyük katk lar oldu hem de paras olarak, bütçesi olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile Voleybol Federasyonumuz birlikte ve Say n Valimiz yar yar ya bu salonun paras n ödüyoruz. Bunun protokolü. Bu salon ayn zamanda 2014 Dünya Voleybol fiampiyonas n ald m zda voleybol finalinin oynanaca salon olacak. Bu aç dan da gelece e yö- nelik çok büyük bir yat r m olacak. Biliyorsunuz, Burhan Felek voleybolun merkezidir ve kal c bir flekilde merkezi olmaya da devam edecek. Ben Say n Valimize, arkadafllar na, l Genel Meclisimize bugüne kadar sadece voleybola de il her alana büyük katk sa lad klar, stanbul u olimpiyatlara, paralimpik oyunlar na gümbür gümbür haz rlad klar için çok teflekkür ediyorum. EROL ÜNAL KARABIYIK (Türkiye Voleybol Federasyonu Baflkan ) - Say n Valim, Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m, Genel Müdürüm, l Genel Meclisi Baflkan m, Özel dare Genel Sekreterim, Türk Sporunun Çok De erli Mensuplar ve Voleybol Ailesinin Çok De erli Mensuplar ve De erli Bas n Mensuplar ; bugün Türk voleybolu aç s ndan çok önemli bir gün. Türk voleybolunun 2009 Avrupa fiampiyonas n, ilerleyen y llarda Dünya fiampiyonas n, stanbul umuzun olimpiyatlara ev sahipli i yapmas halinde de Olimpiyat Oyunlar - n n voleybol müsabakalar n n oynanabilece i ölçüde, olimpik ölçülerde 7500 seyirci kapasiteli çok modern bir salona sahip olma yolunda imzalar n at laca bir gün. Bu münasebetle ben voleybol ailesi ad na çok heyecanl y m. Verdikleri destekten dolay Say n Valime, Büyükflehir Belediye Baflkan ma, Gençlik ve Spor Genel Müdürüme, Spor Toto Teflkilat Baflkan ma, l Genel Meclisi Baflkan m za, l Özel dare Genel Sekreterine ve stanbul Gençlik ve Spor l Müdürüne huzurlar n zda teflekkürü bir borç biliyorum. Türk sporu ve voleybol için hay rl u urlu olmas n diliyorum. KATILIMCI - Say n Valim, Say n Büyükflehir Belediye Baflkan m, Genel Müdürüm, Federasyon Baflkan Arkadafllar m, De erli Kat l mc lar; Türk voleybolu için, olimpiyatlara haz rlanan Türkiye için l Genel Meclisi, l Özel daresi olarak bütçemizin elverdi i tüm imkânlarla bugüne kadar katk da bulunmaya gayret ettik. Bundan sonra da bütün gücümüzle katk da bulunmaya devam edece iz. Yeni yap lacak bu yat r m n ve bugünkü protokolün hay rl olmas n diliyorum. KAD R TOPBAfi ( stanbul Büyükflehir Belediyesi Baflkan ) - Say n Valim, Say n Genel Müdürüm, Federasyon Baflkan m, l Genel Meclisi Baflkan m, Federasyonlar m z n De erli Temsilcileri, Spor Camiam z n Mensuplar, Bas n n De erli Mensuplar, stanbul ad na, stanbullular ad na gururluyum çünkü önemli, güzel bir tesis kazan yoruz. Uluslararas boyutta bir tesisin daha stanbul a eklenmesi. flte bunlar bizi olimpiyatlara zemin olarak ad m ad m haz rlayacak, götürecek önemli yol haritalar m z. stanbul Türkiye nin beflte biri. Ölçek

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Gerek ekonomik gerek psikolojik etkileriyle birçok ülkede olumsuz sonuçlara neden olan bir kriz y l n daha geride b rakmam za say l günler kald. 2009, hiç kuflkusuz toplumlar

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Dünyaya meydan okumak

Dünyaya meydan okumak içindekile r MART 2009 Küresel Vizyon 4 Küresel liderli e bir ad m daha Vehbi Koç Özel 7 Vehbi Koç en de erli eseriyle an ld 10 Vehbi Koç bir okul, o okul hâlâ aç k 14 Vehbi Koç Ödülü Türkan Saylan n 16

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n

yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n SAYFA 01 G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma

Detaylı

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir. M AD BÜLTEN 10 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7

Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU. Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R. eylül-ekim 2007 say 7 2007 say 7 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Hofl Geldin Ramazan ST KBAL KOLEJ N N GURUR TABLOSU Halk n sevgilisi KAD R ÇÖPDEM R Sunufl fiirketler de insanlar gibi belli kurallara,

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant

Detaylı