657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "657 s. Kanun Hükümleri BRİFİNG"

Transkript

1 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 13/2/ s. Kanun Hükümleri BRİFİNG 1

2 Kamuoyunda TORBA KANUN olarak adlandırılan, 6111 sayılı Kanun değişikliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun güncelliğini yitiren bazı hükümleri güncelleştirildi. İşlerliği kalmayan bazı maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Günün değişen şartları nedeniyle uygulama imkânı kalmayan, yeniden düzenlenmesi ya da değiştirilmesi gereken bazı hükümleri düzenlendi. 2

3 6111 sayılı Kanunun Md (20 MADDESİ) ile 657 sayılı DMK.nun TOPLAM 116 MADDESİ değişti ya da yürürlükten kalktı. 28 Md.si Değişti 26 sı Md. 1 i Ek Md. değişti / 1 geçici md. Eklendi. 88 Md.si Yürürlükten Kalktı i md. 14 ü ek md. 49 u geçici madde 3

4 Amaç; Md-2/2. Fıkra 1.paragraf (6111 s.k;md.117/g) Yürürlükten kaldırıldı 4

5 Toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı: Madde 26/1 Fıkra (6111 s.k;md.117/g) Bu Kanunun 21 nci maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır. MÜRACAAT, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA: 21.madde (Değişik 12/05/ /9. md.) - Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. - Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır. - Müracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Md.125/C-h yürürlükten kaldırıldığı için yasak kapsamından çıkartıldı.(aylıktan kesme Toplu müracaat veya şikayet etmek) 5

6 Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme:madde 37/1 Fıkra (6111 s.k;md.116,117/a) Öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların, kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilme SİCİL SİSTEMİ KALKTI DERECE YÜKSELMESİ DEĞİŞTİ son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların sicil sistemi kalktı, sicile ilişkin geçiş geldi. 5/3, 4/4, 3/5, 2/6, 1/7 6

7 Kademe:Madde 38 (6111 s.k;md.117/g) Mülga Kademe ilerlemesine dair muhtelif maddelerde yer alan hükümler tek madde hâlinde birleştirildi. 7

8 Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü: MADDE 53- (6111 s.k;md.99) Özürlü Çalıştırmaya dair 50. Maddenin 3 ve 4. Fıkrasında yer alan hükümler ile 53. madde tek madde hâlinde birleştirildi. Özürlü sınavı kurumlar yapmaktaydı. KPSS den ayrı olarak merkezi yapılacak veya yaptırılacak. % 3 e yurt dışı kadro sayısı dahil edilmeyecek. 8

9 Adaylık devresi içinde göreve son verme: Madde 56 (6111 s.k;md.117/b) Adaylık Süresi: En az bir yıl en fazla iki yıl sicil amirlerinin teklifi disiplin amirlerinin teklifi Sicil ibareleri disiplin olarak değişti. 9

10 Adaylık süresi sonunda başarısızlık: Madde 57 (6111 s.k;md.117/c) Adaylık süresi içinde disiplin cezası almıģ olanların disiplin amirlerinin teklifi ADAY MEMUR ĠKEN DĠSĠPLĠN CEZASI ALANLARIN ĠLĠġĠĞĠ KESĠLECEK Sicil Ġbareleri disiplin olarak değiģti. 10

11 Asli memurluğa atanma: Madde 58 (6111 s.k;md.117/ç) ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi adaylar disiplin amirlerinin teklifi Sicil ibareleri disiplin olarak değişti. 11

12 Kademe ve kademe ilerlemesi: MADDE 64- (6111 s.k;md.100, 116, 117/g) Kademe ilerlemesine dair 38, 65 ve 66. maddelerde yer alan hükümler tek madde hâlinde 64. md. birleştirildi. SİCİL SİSTEMİ KALKTI TERFİ DEĞİŞTİ. SON 8 YILDA DİSİPLİN CEZASI ALMAYANLARA BİR KADEME İLERLEMESİ B) O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması, koşulu ile 160/2. md. kalktı.bir yıl içinde birden fazla kademe ilerlemesi olacak. Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanacak. sicil sistemi kalktı, sicile ilişkin geçiş geldi. 5/3, 4/4, 3/5, 2/6, 1/7 12

13 Derece yükselmesinin usul ve şartları: Madde 68/A- (6111 s.k;md.101) d-mülga Sicil sistemi kalktığı için, sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunmak şartı kaldırıldı. 13

14 Derece yükselmesinin usul ve şartları: Madde 68/B- (6111 s.k;md.101) ÜST DÜZEY KADROLARA ATAMA Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfının dışındaki sınıflara 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 üstü için 12 yıl 1 ve 2. dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 altı için 10 yıl 3. ve 4. dereceli kadrolar için 8 yıl hizmetinin bulunması koşuluyla, atanabilir. Kanun bu süreleri aynen korudu.(değişik: Sayılı KHK)Güncel ek gösterge yer aldı. Fiilen çalışmak hizmetin bulunması olarak değiştirildi. 14

15 KAMU DIŞINDAN ÜST DÜZEY KADROLARA ATAMA YAPILABİLECEK (Madde 68/B- ) (6111 s.k;md.101) Belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde geçen sürelerin tamamı. Özel kurumlarda ve serbest olarak çalışılan süreler de dikkate alınacaktır. Yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. 15

16 Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma:madde 77/1.Fıkra (6111 s.k;md.102) YURT DIŞI AYLIKSIZ İZNİ BAŞBAKAN YERİNE BAKAN VERECEK Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. 16

17 Kadroları kaldırılan devlet memurları: MADDE 91- (6111 s.k;md.103) 4046 s.kanundaki özel düzenleme genel düzenleme haline geldi. DPB. genel yetki verildi. Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Kurumlarında atama imkânı yoksa altı ay içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere DPB bildirilir. DPB, kırkbeş gün içinde uygun kurumu bulur ve atamasını teklif eder. Otuz gün içinde bu kurum atama işlemini yapar. 17

18 ESKİ Eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanırlar. Emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder. YENİ Niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Yeni atanılan kadroda mali hakları daha düşükse, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. 18

19 Memurluğun sona ermesi: Madde 98 (6111 s.k;md.117/g) ç) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması; Sicil sistemi kalktı, sicilden emeklilik yürürlükten kaldırıldı. 19

20 Günlük çalışma saatlerinin tespiti: Madde 100 (6111 s.k;md.104) Özürlü memurların mesai saatleri farklı düzenlenebilecek Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir. Memurlara esnek çalışma Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. 20

21 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti:madde 101- (6111 s.k;md.105) Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. DPB nın muvafakati gerekiyordu. Hamile Memurlar; kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin 24 haftasından önce ve her hâlde hamileliğin 24 haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü Memurlar;Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. 21

22 Mazeret izni: MADDE 104- (6111 s.k;md.106) Analık İzni Doğum Öncesi: 8 ( 3 ) hafta Doğum Sonrası: 8 (+5) (+ erdoğum) hafta Doğum izin süresinin sağlık raporuyla uzatılabilmesi hakkı kaldırıldı Çoğul gebelikte + 2 hafta Babalık İzni Eşi doğum yapan ; 10 gün Doğumda/d. sonra eşin ölmesi ; anne için öngörülen süre kadar 22

23 Mazeret izni: MADDE 104- (6111 s.k;md.106) Evlenme İzni Ölüm İzni Kendisi için ; 7 gün Çocuğu için ; 7 gün Eş, çocuk,ana,baba,kardeş; 7 gün Eşinin ana,baba,kardeş ; 7 gün Mazeret İzni 10 ( +10 ) gün Süt İzni ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat 23

24 Hastalık ve refakat izni: MADDE 105- (6111 s.k;md.107, 117/g) Hastalık İzni Uzun süreli hastalık ; 18 (+18) ay Diğer hastalık ; 12 (+12)ay On yıllık hizmet koşulu kalktı. Bu süre içerisinde iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Yönetmelik Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile ilgili yönetmelik çıkarılacağı öngörüldü. Yönetmelik yayımlanmadı. Refakat İzni Sağlık Kurulu Raporu ile Ana, baba,eş,çocuk,kardeş için; 3 (+3) ay 24

25 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.k;md.108) (A) Hayati Tehlike Refakat izninden sonra 18 ay (B) Doğum Analık izninden sonra 24 ay Eşi doğum yapana 24 ay (C) Evlat Edinme Biri memur ; 24 ay İkisi memur; 24 ay / iki bölüm 25

26 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.k;md.108) (D) Görev / Öğrenim Yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen Sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan En az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine Görev veya öğrenim süresi kadar 26

27 Aylıksız izin: MADDE 108- (6111 s.k;md.108) (E) Aylıksız Beş hizmet yılını tamamlamış olanlara; Bir yıl (F)Göreve Dönme / Çekilmiş sayılma Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır. (G) Askerlik Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince 27

28 Memur bilgi sistemi, özlük dosyası: MADDE 109- (6111 s.k;md.109, 117/d) Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak PERSONEL BİLGİ SİSTEMİNE kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. ÖZLÜK DOSYASI -memurun mesleki bilgileri, -mal bildirimleri; -inceleme, soruşturma, denetim raporları, -disiplin cezaları, -ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar DPB ce belirlenecek. 28

29 Sicil Maddeleri (Mülga) (6111 s.k;md.116, 117/g) İşlevsiz hâle gelen sicil sistemi kaldırılmıştır. Gerekçe; Gerek değerlendirme makamları, gerekse değerlendirilenler açısından inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiş olan sicil sisteminin kaldırılmasının kamu yararı açısından daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Kanunda sicil ifadesi yer alan hükümler ile sicile ilişkin maddeler yürürlükten kaldırıldı. Sicil uygulaması kaldırıldığından sicil dosyaları, sadece beş yıl muhafaza edilecek. Olumsuz sicile itirazda, sicile ilişkin kaldırılan hükümler uygulanacak.(g.md.36/a) 29

30 Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122- (6111 s.k;md.110, 117/g) BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, Önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, Kamusal faydanın artırılmasında, Kamu gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında Sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde Somut katkısı tespit edilmiş olmak. Memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, değerlendirme ölçütleri belirlenebilecek. 30

31 Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül: MADDE 122- (6111 s.k;md.110, 117/g) Başarı Merkezde bağlı veya ilgili bakan İllerde vali İlçelerde kaymakam Üstün Başarı Üç defa başarı belgesi alanlar Ödül Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde vali En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200 ü 31

32 Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: Madde 125/C (6111 s.k;md.111) g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek, h) Toplu müracaat veya şikayet etmek, j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak. 125/E: Memurluktan Çıkarma Cezası b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek, 32

33 125/E - Devlet memurluğundan çıkarma : (6111 s.k;md.111) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleyen memuriyetten çıkarılacak. a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme İş sahiplerine fiili tecavüzde bulunan memuriyetten çıkarılacak. f) Amirine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, 33

34 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla İlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. 125/2. ve 3. Fıkra (6111 s.k;md.111) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. 34

35 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla İlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. (6111 s.k;md.117/e, g) Yüksek disiplin kurulları kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler. Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir. özlük dosyasını (Md.129 birinci fıkra) kaldırıldı. (Md.129 ikinci fıkra) 35

36 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla İlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. MADDE 132/3.Fıkra (6111 s.k;md.112) Verilen disiplin cezaları sıralı sicil amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. üst disiplin amirine (Md.132/üçüncü fıkra) (5442 S.Kanuna göre İlçede Kaymakam, İlde Vali) 36

37 Sicil Sisteminin Kaldırılmasıyla İlgili Disiplin Hükümlerinde Düzenleme Yapıldı. (6111 s.k;md.117/f) Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi: Madde 133 (Değişik: 12/5/ /37 md.) Disiplin cezaları memurun siciline işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar sicil dosyasına işlenir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. özlük dosyasından özlük dosyasına özlük dosyasından çıkarılmasında 37

38 Uygulama:Madde 132/4.Fıkra (6111 s.k;md.112) Atanamama uygulaması değişti. Süre geldi = (Aylıktan kesme -5 yıl),(kad.iler.dur.cezası 10 yıl) boyunca Kapsam genişledi Disiplin Cezası Alanların Hiçbir zaman Atanamayacağı Görevler Valilik, Büyükelçilik, Müsteşar, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanlığı Disiplin Cezası Alanların Belli zaman Sonra Atanacağı Görevler Vali Büyükelçi Daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, Daire Başkanı 38

39 İtiraz: MADDE 135- (6111 s.k;md.113) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz. Anayasa değişikliği paralelinde disiplin cezalarının tümü yargı denetimine açıldı. (Anayasa md.129) Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir. 39

40 Aile yardımı ödeneği: Madde 202/2-2 (6111 s.k;md.117/g) Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Ölüm Yardımı : Madde 208/1 (6111 s.k;md.117/g) ikiden fazla dahi olsa Aile yardımındaki çocuk sayısı sınırı kaldırıldı. 40

41 Danışma kurulları: (Mülga) (6111 s.k;md.117/g) Kanununun işlemez hâle gelen hükümlerinden Danışma ve Yüksek Danışma Kurulu maddeleri ( Md. 226, 227, 231 ) ortadan kaldırıldı. 41

42 Kamu personeli bilgi sistemi: MADDE 231- (6111 s.k;md.114) DPB ETKİN HALE GETİRİLİYOR. DPB, teşkilat ve personele ilişkin bilgi ve belgeleri kurumlardan isteyebilecek. Kurumlar verecek. Kurumlar; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan değişikliği ve diğer personel hareketlerini DPB na bildirmek zorundadır. İstisna kurumlar BKK ile belirlenecek. 42

43 Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme: EK MADDE 8- (6111 s.k;md.115) Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bir yılda altı ayı (+ altı ay) geçememek üzere, memurun muvafakati ile geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde, DPB nın uygun görüşü ile altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilme yapılabilecek. (Y.T:1/1/2012) Kurumlar arası geçici görevlendirme, ancak teşkilat kanunlarında yer alan sınırlı sayıda kurum için özel hükümlere göre yürütülmekte iken, getirilen düzenleme ile memurun isteği de dikkate alınarak, belirli koşullar altında ve belirli süreler ile kurumlar arasında geçici görevlendirme yapılmasına imkân sağlanmıştır. 43

44 İkamet mecburiyeti: Ek Madde 20 (Mülga) (6111 s.k;md.117/g) Anayasamızın 23 üncü maddesinde yer alan yerleşme ve seyahat hürriyeti hükmü karşısında kaldırıldı. İl hudutları dışına çıkmak için yetkili amirden izin alınmasına gerek kalmadı. İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmekte uygulanan aylıktan kesme cezası verilmesi kaldırıldı. 44

45 Ek Madde 21 (Mülga) (6111 s.k;md.117/g) Milli Güvenlik Akademisinde öğrenim görenlere atamada tanınan öncelik kaldırıldı. Vali, büyükelçi, müsteşar, müsteşar yardımcılığı ve genel müdür görevlerine ve Bakanlar Kurulu Kararı ile atanması yapılan bu seviyelere uygun diğer görevlere yapılacak atamalarda Milli Güvenlik Akademisi öğrenimini görenlere diğer niteliklere uymak kaydı ile öncelik verilir. 45

46 KALDIRILAN MADDELER (6111 s.k;md.117/g) 657 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ve sicil ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sicil dosyası hariç, ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ikiden fazla dahi olsa ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci; ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci, geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu, geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci, ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici 54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 46

47 Bazı Mali Haklarda Düzenleme (6111 s.k;md.118) beşyüzmilyonlira ibaresi Emekli olanlara ödenen tazminat (12105 x katsayı) çıkarıldı. (375 s. KHK 1/ D md.) (6111 s.k;md.118) Sendika üyesi memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında 45 TL toplu sözleşme primi ödenecek. (375 s. KHK Ek md 4.) (6111 s.k;md.118) Sözleşmeli personel aile yardımı ödeneği almıyorsa, aile yardımı ödeneği verilecek. (375 s. KHK Ek md 8.) (6111 s.k;md.83) Sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmesinden Damga Vergisi alınmayacak. (488 s.damga V.K. Ek-2 tablo V (25).) (6111 s.k;md.119) 399 s.khk. Tabi sözleşmeli personel sendika üyesi olabilecek. (399 s.khk.13/a) 47

48 6111 SAYILI KANUNUN MAHALLİ İDARELERİN İHTİYAÇ FAZLASI İŞLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 48

49 6111 SAYILI KANUN (MADDE 166) 1) - İl Özel İdarelerinin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına, - Belediyelerin (Bağlı Kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadroları ile, sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere ihtiyacı bulunan mahalli idarelere atanır. 49

50 2) - İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere; - Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında - İl Emniyet Müdürü - Defterdar - İl Milli Eğitim Müdürü - Türkiye İş Kurumu İl Müdürü - Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü - İl Mahalli İdareler Müdürü ve -İşçi devreden iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden oluşan Bir Komisyon kurulur. 50

51 3) - Tespitin yapılmasına esas işçilerin listesi; birinci fıkrada belirtilen mahalli idareler tarafından bu kanunun yayımından itibaren kırkbeş gün içinde gerekçesi ile birlikte komisyona sunulur. İhtiyaç fazlası olarak bildirilen işçilerden norm kadro fazlası olanlar komisyon tarafından birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. 51

52 - Mahalli idarelerin norm kadrosu dahilinde olup da ihtiyaç fazlası olarak bildirilen işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesindeki oranlar, kurumun bütçe dengesi, norm kadrosu ve yürütmekle görevli olduğu hizmetin gereği ile nüfus kriterleri değerlendirilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen kurumlara atanmak üzere tespit edilir. İldeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunması halinde, özelleştirme programında bulunan kuruluşlar hariç olmak üzere işçinin muvafakatı alınmak kaydıyla bu idarelerde sürekli işçi statüsünde istihdam edilmek üzere atama işlemi yapılabilir. Komisyon çalışmasını kırkbeş gün içinde tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra Valilerce atama yapılır. 52

53 4) - Bu madde kapsamında Valilikler tarafından atama işleminin kamu kurum ve kuruluşlarına bildirim yapıldığı tarih itibariyle sürekli işçi kadroları, diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas ve tahsis edilmiş sayılır. - İlgili kurumlar sürekli işçi kadrolarına yapılan atama işlemini onbeş gün içinde tekemmül ettirerek sonuçlandırır. - Atama işlemi yapılan personel ilgili Valilikler tarafından en geç on gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 53

54 5)-Ataması tekemmül ettirilen işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. -Bu süre içinde yeni kurumunda işe başlamayan işçilerin atamaları iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 17.maddesine göre iş sözleşmeleri sona erdirilir. 54

55 6) Devredilen işçilerin ücret ile diğer mali ve sosyal hakları; -Toplu İş sözleşmesi bulunan işçiler bakımından yenileri düzenleninceye kadar devir işleminden önce tabi oldukları toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, - Toplu iş sözleşmesi olmayan işçiler bakımından 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre belirlenir. - Devre konu işçiler bakımından devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. - Kıdem tazminatına ilişkin hükümler saklıdır. 7)Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonrasında oluşan işçi sayısında beş yıl süreyle artış yapılamaz. 55

56 8)-Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelere üç yıl süreyle, gerçekleşen en son yıl bütçe gideri içinde yer alan hizmet alımı tutarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanacak tutarı aşmayacak şekilde hizmet alımı için harcama yapılabilir. -Bu kapsamda yapılacak harcamaların hizmet gereklerine dayalı olarak belirlenen sınırdan fazla yapılmasının gerekmesi halinde İçişleri Bakanlığından izin alınması zorunludur. 56

57 9) - Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerek görülmesi halinde, - Maliye Bakanlığı, - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, - Devlet Personel Başkanlığı ve - İlgili diğer kurumların görüşünü alarak uygulamayı yönlendirmeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 57

58 TEŞEKKÜR EDERİM. 58