TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI"

Transkript

1 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 25 Mart 2014 Çarşamba günü saat 15:00. de Şirket Merkezimiz olan İş Kuleleri Kule-3 4.Levent Beşiktaş / İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-mkk Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan https://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler faaliyet yılına ait Yönetim ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları, Finansal Tablolar ve Karın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin adresindeki Yatırımcı İlişkileri sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İş Kuleleri Kule Levent/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

2 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. GÜNDEM 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı, 4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, 11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 2

3 VEKALETNAME TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin 25 Mart 2015 Çarşamba günü, saat 15:00 de İş Kuleleri Kule , 4.Levent/İstanbul adresinde yapılacak 2014 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yi vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Adet-Nominal değeri: b) Oyda imtiyazı olup olmadığı: c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 3

4 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN: Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza: SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar SPK nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir. Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklar Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) T. İş Bankası A.Ş ,83 65,472 TİBAŞ Mens. Munzam Yardım Sandığı Vakfı ,19 4,457 Efes Holding A.Ş ,28 3,717 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş ,21 0,048 Diğer (Halka Açık Kısım) ,49 26,306 Toplam ,00 100,000 Not: Dönem içinde, mevcut Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan Türk Lirası 2013 yılı kar payından kalan Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmıştır. 4

5 2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. 3. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun tarih ve 110 sayılı kararı ile organizasyon yapısı değiştirilen Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı'nın iki bağımsız birime ayrılmış olması nedeniyle yapılandırılması uygun bulunan, - Risk Yönetimi Başkanlığı görevine Özgün Çınar'ın, - İç Denetim Başkanlığı görevine Oğuz Haluk Solak'ın, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmalarına karar verildi. Ayrıca, SPK düzenlemelerinde tanımlanan önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyulacağı hususuna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi nde düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda dönem içinde; Bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş.'nin portföyünde bulunan toplam TL nominal değerdeki Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. hisseleri EURO bedelle European Bank for Reconstruction and Development'a (EBRD) satılmıştır. Bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'nin portföyünden USD ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.'nin portföyünden USD olmak üzere toplam USD karşılığındaki Soda Sanayii A.Ş. hisseleri International Finance Corporation'a (IFC) satılmıştır. 5

6 25 Mart 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı nın seçimi gerçekleştirilecektir. 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi nde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Raporu nun özeti Genel Kurul da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır. 4. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı, 14 Nisan 2014 tarihinde bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılan Turkay Berksoy un yerine Halit Bozkurt Aran selefinin görev süresini tamamlamak üzere SPK nun Kurumsal Yönetim İlkeleri nin numaralı İlkesinde yer alan esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzca 14 Nisan 2014 tarihinde seçilmiş olup, seçim TTK nun 363. maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 25 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 3 yıllık görev yasal sürelerinin 2014 yılına ilişkin olarak 25 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 6

7 Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 3 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte son erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri nin nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda; 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu, Sayın Prof. Dr. Orhan Sezgin ve Sayın Halit Bozkurt Aran ın 3 yıllık görev sürelerinin 2014 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; Kurumsal Yönetim İlkeleri nin ncı maddesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları anlaşılan ve halihazırda şirketimiz Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan ve Şirket faaliyetlerine olan olumlu katkıları, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlıklarını korumaları, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmaları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstlendikleri görevleri gereği gibi yerine getirmiş olmaları, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendikleri görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırmış olmaları da dikkate alınarak; - Prof. Dr. Atilla Murat Demircioğlu ve - Halit Bozkurt Aran ın Şirket Yönetim Kurulu nda bağımsız üye olarak tekrar seçilmeleri, 2) Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Orhan Sezgin in 3 yıllık görev süresi sonunda Yönetim Kurulumuzda tekrar görev almayacak olması nedeniyle, Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atamasının yapılabilmesini teminen, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitemizce yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin ncı maddesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerine haiz olduğu anlaşılan; - Mehmet Öğütçü nün, Şirketimiz Yönetim Kurulu nda yeni bağımsız üye olarak seçilmesi, hususları, Kurumsal Yönetim İlklerinin numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 22 Ocak 2015 tarihinde SPK na değerlendirmesine sunulmuş ve SPK nun tarih ve sayılı yazıları ile uygunluk görüşü alınmıştır. 7

8 Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ Hakkı Ersin Özince Başkan (61) Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nden mezun olmuş, çalışma hayatına 1976 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı nda başlamıştır. İş Bankası nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 1994 yılında bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı na atanmıştır yılında ise Türkiye İş Bankası nın 15. Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Ersin Özince, yılları arasında Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüş, 01 Nisan 2012 tarihinden itibaren Türkiye İş Bankası nın, 15 Nisan 2011 tarihinden itibaren de Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı na atanmıştır. Ersin Özince, Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, The Institute of International Finance (IIF) ve Institute International d Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Kırman Başkan Vekili - Genel Müdür (56) Prof. Dr. Ahmet Kırman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş, AB Rekabet Hukuku dalında yüksek lisans, Ticaret Hukuku dalında doktora yapmış, Mali Hukuk alanında Doçent ve Profesör unvanlarını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde Öğretim Üyeliği, Enstitü Müdürlüğü, Ana Bilim Dalı ve Maliye Bölüm Başkanlığı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Öğretim Üyeliği yapmıştır. Çalışma hayatına 1982 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nda, başlayan Prof. Dr. Kırman, bankacılık ve sigortacılık alanında uzun süre görev yapmış, Türkiye İş Bankası A.Ş., Milli Reasürans T.A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, birçok şirketin yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur dan bu yana Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, 2011 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür görevlerini sürdürmektedir. ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu nda, TEPAV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu nda, BTHE de, IAV Yönetim Kurulu nda Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Hukuk Kurulu ve Yönetim Kurullarında başkanlık ve üyelik yapan Prof. Dr. Kırman ın yayınlanmış 12 kitabı, çok sayıda makale ve benzeri de çalışması bulunmaktadır. Alev Yaraman Üye (67) ODTÜ Kimya Bölümü nde lisans, İngiltere de Sheffield Üniversitesi Cam Teknolo isi Bölümü nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaraman, 1970 te Şişecam Topluluğu nda iş hayatına başlamıştır. Cam Araştırma Geliştirme Merkezi nin kurulması çalışmalarını yönetmiştir. Cam Ev Eşyası Grup Başkanlığı ve Düzcam Grup Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası Cam Komisyonu nun (International Glass Commission) faaliyetlerinde aktif rol almış, Teknik Koordinasyon Komitesi Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Avrupa Cam Ev Eşyası Birliği nin (Europoen Domestic Glass Committee - EGD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. İngiltere Cam Teknolo isi Cemiyeti nin (Society of Glass Technology), Fellow unvanına haiz üyesidir. Bu örgütün en üst organında Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet göstermiştir. American Ceramic Society nin asil üyesi olup, Küresel İşbirliği yönetim ekibinin üyesi olarak görev yapmıştır. ABD de Phoeni Ödülü, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı 8

9 Hizmet Ödülü ve ömür boyu yapılan katkılar dolayısıyla Uluslararası Cam Komisyonu ndan Başkanlık Ödülü nü almıştır yılında İngiltere de Sheffield Üniversitesi nden Hon.D.Eng. derecesi ile ödüllendirilmiştir. Dr. Tevfik Ateş Kut Üye (65) Ankara Üniversitesi Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümü nden mezun olan Kut, aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamış, iş hayatına Atom Ener i Komisyonu nda başlamıştır yılında Şişecam Topluluğu na katılan Kut, çeşitli yönetim kademelerinde görev almıştır yılından itibaren Kimyasallar Grup Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2011 Şubat ayında emekli olmuştur. Zeynep Hansu Uçar Üye (43) ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde eğitimini tamamlayan Uçar, çalışma hayatına 1994 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü nde Yatırım Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bölümde çeşitli grup şirketlerinden sorumlu olarak yönetim kademelerinde görev alan Uçar, 2007 yılından bu yana İştirakler Bölümü Birim Müdürlüğü görevini sürdürmektedir yılından bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin çeşitli grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve denetçilik görevleri yürütmekte olan Uçar ayrıca, Kültür Yayınları İş Türk A.Ş. de 22 Temmuz 2010, Camiş Yatırım Holding A.Ş. de 27 Mart 2012, Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. de 9 Ekim 2012, İş Faktoring A.Ş. de 29 Temmuz 2013 ve İş Finansal Kiralama A.Ş. de 30 Temmuz 2013 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İlhami KOÇ Üye (52) 1986 yılında A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi nden mezun olan İlhami Koç, aynı yıl Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı nda göreve başlamıştır. Nisan 1994 tarihinde, Merkez Bankası na devredilen bir özel bankanın geçici yönetimiyle görevlendirilen Koç, Ekim 1994 tarihinde İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü ne Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetiminden sorumlu Birim Müdürü olarak görevlendirilmiş, 1999 yılında aynı kurumda Genel Müdür Yardımcılığı na yükselmiştir yılında İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü, 2002 de İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır. 30 Ocak 2013 tarihinden bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı olan Koç, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı, Borsa İstanbul da Yönetim Kurulu üyesidir. Prof. Dr. A. Murat Demircioğlu Bağımsız Üye (67) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin ardından, ikinci lisans ve doktorasını Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde tamamlamış, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dalında doçentlik ve profesörlük almıştır. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği ve idari görevler yürütmüştür. Yayımlanmış kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı Sendikacılık Ansiklopedisi Yayın Kurulu Üyeliği, Hamburg Türk-Avrupa Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, aponya Araştırmaları Derneği Genel Başkan Vekilliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanlığı, K.K.T.C. Hükümeti Fahri Danışmanlığı, T.H.Y. 9

10 Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İ.T.O. Hukuk Müşavirliği, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti A ansı Müşavirliğini yapmış, 2014 te Türkiye Ale ander Von Humboldt Bursiyerleri Derneği Başkanlığına ve ITO İş Yaşamı ile İlgili Sorunlara İlişkin Komisyona moderatör seçilmiştir. 25 Mayıs 2012 Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır. Halit Bozkurt Aran Bağımsız Üye (68) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden 1971 yılında mezun olan Halit Bozkurt Aran, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı nda çalışmaya başladı. Aran, Salzburg Başkonsolosluğu nda Muavin Konsolos, Kuala Lumpur ve Washington Büyükelçiliklerinde Başkatip ve Müsteşar olarak görev yaptı. Ardından Düseldorf Başkonsolosu olan ve Pakistan ve İran da Büyükelçilik yapan Aran, UNESCO-Paris ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)-Cenevre nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak çalıştı. Büyükelçi Aran, DTÖde Ticaret Politikaları Gözden Geçirme Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Çevre Komitesi Başkanlığı ile Belarus Katılım Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerini üstlendi. Aran, merkezde Avrupa Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almasının ardından İkili Ekonomik İşler Genel Müdürü ve Ortadoğu Siyasi İlişkiler Genel Müdürü olarak da çalıştı. Ağustos 2012 tarihinde TEPAV da kurulan Ticaret Çalışmaları Merkezi nin Direktörlüğü nü yürüten Bozkurt Aran, aynı zamanda the Bretton Woods komitesi üyesidir SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır. Prof. Dr. Orhan Sezgin Bağımsız Üye (69) Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi nde tamamlamıştır. Hollanda daki International Instute of Social Studies te, Socio-Economic Planning Post-graduate araştırma programına katılmıştır. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, Türkçe ve İngilizce İktisat Bölümü ve Maltepe Tütün Eksperliği Yüksekokulu nda Öğretim Üyeliği, Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Çeşitli kitap, makale, araştırma ve tebliğleri bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavir unvanı bulunan Sezgin, yılları arasında Ataköy Marina, yılları arasında Emlak Konut A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği; yılları arasında Ataköy Marina Yat Kulübü 2. Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 25 Mayıs 2012 Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üye olarak atanmıştır. Mehmet Öğütçü Bağımsız Üye Adayı Halihazırda merkezi Londra'daki ener i ve doğal kaynaklar strate i danışmanlık hizmetleri şirketi Global Resources Partnership in Başkanı. Ayni zamanda Brüksel deki hükümetler arası ener i teşkilatı Energy Charter in Ortadoğu ve Asya bölgelerinden sorumlu Özel Elçisi görevini yürütüyor. Londra Borsası na kayıtlı petrol ve doğal gaz arama şirketi Genel Energy plc nin Yönetim Kurulu nda bağımsız üye. Dünya ener isinin hakim oyuncularını bir araya getiren The Bosphorus Energy Club un kurucu başkanlığı da uhdesinde. 10

11 Daha önceki mesleki yaşamında Iş Bankası Müfettiş Yardımcısı, Başbakan Turgut Özal ın danışmanı, Ankara, Pekin, Brüksel ve Paris'te kariyer diplomat olarak çalıştı. Merkezi Paris'teki Uluslararası Ener i A ansı ve "Zenginler Kulübü" diye de bilinen OECD'nin üst düzey yönetiminde görevler üstlendi. Londra da dünyanın en büyük doğal gaz şirketlerinden British Gas (BG) Group un hükümetler ile ilişkiler ve is geliştirme stratejilerinden sorumlu Direktor idi. Invensys, Dimetronics, Windsor Energy Group, NUMIS, KCS gibi çokuluslu ener i, yüksek teknolo i, tren, güvenlik, iletişim, finansal hizmetler şirketlerinin danışma kurullarında görev yaptı. AU Siyasal Bilgiler Fakültesi, London School of Economics ve College d Europe da öğrenimini tamamladı. Zaman zaman Harvard Universitesi, London School of Economics ve Dundee University de ener i eopolitigi, rekabet gücü ve kalkınma için yatırım dersleri veriyor. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K nun 395 ve 396 inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK nun Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı başlıklı 395 ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nun nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers tarafından denetlenen hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Türk Lirası ana ortaklığa ait Konsolide Net Dönem Karı elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 25. maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası nda belirtilen esaslara göre Ek.1 de yer alan şekilde hazırlanmıştır. 11

12 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması, TTK nun ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanacak olan 2015 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Denetim Sorumlu Komitemizin görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Şirket ve Topluluk bağımsız deneticisi olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel kurulun onayına sunulacaktır. 11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan Bağış Politikası esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 19. Maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bağış tutarlarının sınırının ortaklık genel kurulunca belirlenmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda, Yönetim Kurulumuzca 2015 faaliyet yılında yapılacak bağış tutarı Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Türk Lirası olarak belirlenmiş olup, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2014 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı Türk Lirasıdır. 12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. SPK nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler başlıklı 12. Maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 12

13 TL Karşılığı ABD Doları Euro Ruble TL TL Karşılığı ABD Doları Euro Ruble TL A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur B. Tam konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı C. Olağan Ticari Faaliyetlerin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur - i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur - ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur - iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Toplam Şirket' in vermiş olduğu diğer TRİ' lerin Şirketin özkaynaklarına oranı % 13,11 % 13,94 (*) Şirket ifadesi ana ortaklık, tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıkları ve iş ortaklıklarının payı oranını ifade etmektedir. (**) Özkaynak bilgisi konsolide azınlık payları dahil tutarı ifade etmektedir. 13

14 Ek.1 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'nin 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL) 1. Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi ,00 - SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Karı , ,23 4. Vergiler (-) ( ,00) ( ,41) 5. Net Dönem Karı (=) (*) , ,82 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) Genel Kanuni Yedek Akçe (-) ( ,99) ( ,99) 8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=) , ,83 9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , Ortaklara Birinci Kar Payı - Nakit - Bedelsiz - Toplam İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı Ortaklara İkinci Kar Payı Genel Kanuni Yedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar , , , , , KAR PAYI ORANLARI TABLOSU GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) ORAN (%) TUTARI (TL) ORANI (%) NET (**) , , ,68 (*) (**) Ortaklığın net donem karı ( , ,00=) ,00 Türk Lirası olup, bu tutarın ,00 Türk Liralık kısmı kontrol gücü olmayan paylara, ,00 Türk Liralık kısmı diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan sürdürülen faaliyetlerin vergi gelir -giderleri toplamına isabet ettiği için, ( , , ,00 =) ,00 Türk Lirası tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karını ifade etmektedir. Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır. 14