ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/ Ankara, 11/05/2015 Konu: Türkiye-Etiyopya Sonuç Raporu SİRKÜLER (G/2015) Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu ekte yer almaktadır. Bilgilerine sunulur. S.Tansel KÜNBİ Genel Sekreter a. Şube Müdürü Ek: Sonuç Raporu ve Katılımcı Listeleri Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: BALGAT ÇANKAYA ANKARA Tel : (312) Faks : (312) e-posta : /

2 !"# $%&'(4)*%+'

3 nopqrstuvwtnrsxyszur{u xp}~} Z5-3#/ /0$# $-#$ &"[ " lz3 [m !"#$%&'()*+,% -./" #$! #& $- I 0 "5 5 I 7 5# 3#/ /0$ 4 # 5 6$7 8&% &#9$ O?? * :; *; :; ()*+<* $- $" $^$ e5" "5 5 % " 5 " # A;B+C? )CDEBFE?*;)G * /0 /" # 5# " 4 # 5 H70&I H $ &J IU!-!"! 0& $ 0 95% f 3 $%/,% H # " 4!%!#& K$ $ %5 5 I # "!"#$%&'()*+<* N+O;P; Q+?C ;F :; - [/ &%$ $ / % 3 $%/,% $9 "& RI 5 S& $K&"$ $ I& 1 #&g I!g& &I$^$ $- T&# U"& h+?ebe i S& # 3 $%/,% $ I! % 5 I W "I LO;O M X;C+ ; );B X$7$"& Y $ & 5 # 5 50 "5 $ & Z3 [ WU & $0 0&, "5 I / - [ " 4 -# 5 \0&" 2$7 I % # -5# #$-$ # 5 I51 ] "I Y5 &S 7$, $^$ I& _ `ab )?F >; Z3 [ 3 $%/,% S& e/" 0 YI c&"k&# &- $1,/ /" W,5 k&"#&g$y $ 5 50 e$ 0 &"$ $ cu &"$0$% & - % /, 5I,"/ /#/ #/ -0 "5 S& 0 "5 "I5 I $ - "50 %$ CB* i);c i)e?pb S& / /0/ $S &# U" &"$ I& e $%& cu &"& 3 $%/,% 5 e$"0 "!"# e$"0 "5 " 5 I $#$ $ $- cu"!-0& &"$ c&"k&# &- $1 r un w 7" 9 `a i 7" 9 "! &"$ Z&0$" S& & $# 4 #5" & &" g/ & 3I$ 0$- & S& [ / )C); +?)EBiV+?E:; 4 ^ 5 3 &0 "5 [ K # 4&% g 3-% C :;DF 7 `a 7 "! &"$ T 0 W ^ 5 /7 0 " 0 #, $# &"$ W # "- e "5 S& k \"! &"$ 4 # $% \"0& k& 9 S& T& & $#, $# &" B A5- j?;) jb `a Z5- j?;)a; d; `a

4 !" ##28$# %&'( *+,-./0( ,890-2 DE6 9EF3GGH885FI7JI#K$#LCM 9I#$7#28EN8$I#F229N8 #$2O282HPI$Q6E6##H28$#6 6FR#FS#R988TUUVI228$# WXYZ[\]^$7#7$O8_`[Zab`^ c#$#8cg#6#928tuldi228$# exx YZ[\]^ f][ga h`iz\`hz^` "26F2O2826#I$FQDE636F88 5FI7JI#K$#6 8 GEIE6 PN H6FP 3j8 $98$# 7$O8 GF8 c#$#8c k9##28c E6$ HFS$#9 I##F2JC G#$#8 6EH lgmga[gag Znagogb \glgagpq 5FI7JI#K828 GEIE9H8C r39h8 6#F62 H#O#$26#2 _`[ZabZs t]^ ][gagp ubz\7ji#k$# 9EF3GGHDE6k9##2828 rpe3eeoe j #F#62O2828C 5FI7JI# SE6E9F88 H G I#F229#2 68$ E6H8 "6G9#NHjGRH88 6F##k28$#6#N#8"2"269#H282 H#O#$2O282$rF$Q &./vwxv5y,8, z,7525 4{v{7-3 /}/ zv53-~ ƒ; q 67839##28$# 5FI7JI# j DE6IK88$8F#Sj6EFE G#O#27$O8jr#I##6C jFR#G#O#9$# 5FI7JI#K828 DE6IKI H8#GROG"76I#F229k2H#F2 7$O8 GFQ &./vwxv5 / }8ˆ /23/73-2/45675,* }8zŠ-Š5~ Œ BB B ;<;A Ž 67839##28$#6E6##H28$# jFR#368PN6 H78I2#$#GEIE6Gr396#I$FO88#F282"N$Q5FI7JI#K828 DE6IKIr"63F$OS#R#F28TUUdI228$#L9I78$7#$#8C TULVI228$#9I78$7## FS##F28H 9I78$7#$#8d L9I78 $7##"26F2O282jG88 dvuk6ggeie97#828#f6#gefo8 GFQ5FI7JI#K828F#29CS#Ij#8R226CEF9CH#8#IC83##FjFN9 ##8#28$# k2h#f# H8$O8C I#F229# 678H8$# F3j68 G8$O8j9jRFI#F229#286789#H2678H8$#rE"Ej 3k#kJ7F6##287$O8HPI$Q

5 ŠY Œ$Ž## %&Ž Œ$ &Œ Œ # %ŒŠ!"#$%!&$'()*6+, /,828 6/6289/028/6/-621/28/80-/-3627-/ )* ///0281/60-/-362/4280*67// /-18 +/-229M20/-/2828D481148(6*6NO06-N-90P88 7+8/124278N8988+/1028/9/+/P/42820N+15Q2-R 1*O+19//-//8281/ P48(NO6/- 06-N1 6 83//- 06-N* S63-2P68( 19+7(2//3(6//+7681*0-+./6/2883/ / -/ N1+/-229+/.2/2P4867/ /,1/16/0/6T8*O17+784//39/9232./O// NO8615 #f"v$&$z(rqm6/./o/281/6 2/3/2T6/+9OS818N89T6/ /5{ /8)*6+/-229/2828--/2}9+/17//+/6/32+75 ~/1/+/6/326}u T1/ /T.)*6+/-229P2/2()*636-r115<K9<I :> /q1/6+/-229M20/-/28/3/-16()*6 +/-229P2//28TM20/-/ N+15 r /2/36/23t1+/3clci :F;<GL:F:A D<F<E<G> ƒ;:kj KC 8DD:F 89C9C 9<A:L :EI :D: +/3/+/P/4293T1827r1+8s+26P(JGCDC *O /8/-25 tt2*+*6s6-827*8} (262/+S816+/ t/+s81 uq/s26/p/67/82*+*6s60/+292o( +/6/326 9+/17/1/827*8ˆ 9+/17/2/3/ P/-T/P9(QM6/q8288S76876-/028/S/8 )y722/3/2t6/+9o6/5 UVWX!!YZ[\][^_`YWabca!de[!fg!hijiga!ck!gWlWfjW!f!j!fWjga!!fhi!fg!mn[o[]p Š! ŒŒ%& Œ "$# %$$ $#Ž"$ p )*6+/-229P2/ /q+/(r5-+7.+/279/6rS87-68/6-//8s+26P(6-48/3/214 8*M07/ /q1/3/8S8+*O1tuq8/-281/7148(288/-229/02S8S/ (2 6/.0/91/5-+7.+/q1/83//8281/P11+/-229M20/-/ /+1-5vT/-s+26P( /q8287P61N891QM6/q828.//+/8+212O/2827/P/42N87N*0*8128//6(* tu+212qm6/q8288t2o22*+*+8*607148(281/8078/1/236116/91p488/ N+15)*6+w5-+7.+/3681/-2668PM/O/7S /-S68s+26P(rQ /626O/9/82715xO5-+7.+/q+2QM6/q1/67-/4292O7//67N960-+7O5y2O22361 //92O1/ O76rS/420281/2815s+26P(3/ /q1/+/2/8P22/86/ 7//6TS22/86/828289/ (rx88/ /q /878( 7/1/2/86/P226+/./862/86/022)*6x/86/027/P/65s//-x/86/02q /02820/4/126( 7/1/N8P27M0/1281/82/86/P226+/.9/6/70/80/92362/86/7/P/42Or

6 !" #$ %&'! ( )! ghijklmnmopqirm stuvwxyxz{ w}~ z j j jij m jr lqm * , 8-26./282+0 x v xz } }u ~ z z x } x xz hjk m jij m z x wz j jijm * , 8-26./282+0 g j lh m qhq qm jij m z v z kij jmm * , 8-26./ /78. / /76/ /.:; <4 6.: = > ; GDCHBGHIH AG J27.-/ / J 8; 8 ;7./2 / - K 39 KL :8 8 =.J2952+2J28; /76/. ; / /= -9 3 M N = M 8/.:; =.J2 O. K P 8 8. = 6- Q11R:2 /2.28 =.328;.8 - = /76/. 5 = ;./ M / = P,, M ; 7, 4 /.-.28 / 8 ; 8 ; ;23 - >. - =. +.5/78 7 ; M L , M ;23 L+ / ; M L+ 5 6-L38 K O L8> ;. / /76/.7 / ST 9 / J M U38 / <4 6. V6 W-.6 X.+.2 NWY5*< 3/ 5 ; 0 </2>. <;; 5 <=.=.7 <4 6. P J :8 8 = ; 05- /76/.:; L3-6 =3/ L ; L /L8 M 9 6- ; 0 Z L3 ;2328;. L8 9 = 3 [DC K3>3 = 89./.8 5- /76/. 5.8./ O 9 8 O / O ; 0 5- /76/.:828 8 L8 9 O., M 6.OM ; 0 P O.> O.>.-28 / /.628;20 138/ >2 6.OM 3 - > ; /76/. 6.OM O.>.-28;. \ ; 3 *.O M ]K.8;.:; <4 6.:;. 3,38> ;. /.9.6-.;20 Z.+ 5 =+ M 6 =.6.K ; O.>.--. L8 9 6./. 5.O /76/ ,76 ^ <P17 Z36 / M V;38: _ 6.OM / 5 <9.8/.7`aabD <.= P, 6.7 <P1 M ; J <M O., ; 0 Z.+ 5 =+ 8,76 *79. M N = - :/ K ; =.6.K 8,76 * ;.8 M P<5:8 O., ; 9 6- ; 0 5- /76/. O./M.8>226-. <4 6.:;. = 8> 7 ;38/.;. 5 ;76 + 8> 52.;. /.9.6-.;20 N.82 O./M.8 5./252828,76 J 8. =.J ; M ; ; L8 9 = / 9 M> -- 0 V6 8 8 O./M.8 M.2J28. =.J K 3 8 ; M ; / 8;./.66.=27,.8-.7 ; M 87 >3+;.8 K = ; 9 6- ; / 7 6.OM ; O.>.- K 8; ;L;38>3 52./ ;20 Y.; 8> 6.,2528; = K,9 3 5.O /76/.:;., 3-9.; 8 6./8.6.2 = ;20 P 8 8. = 6-9.; 8 6./8.6.2 /K 8 = 3 6 ; K M = > 8;. ; L8 9 = J Y.; 8> J 8 U*cde, 8; 6 6./2 fq:; = , M ;. 1R:2 / ;.8 = /.8. L8 9 L,3; /; ; M / > 8;. SRR M ; /76/.:;..-28 ;2328; , -.32 M ; 8 ; ; 0

7 !8!6""6"6793# $%%%228&'9(38!689)%3628*"2!#$%%+228!&$ !9""62$%&$228+$, #5-./ ""68"76(6(( 98578"96# (!8965 :2# (6(( 98! #;7:226!2.<=/>-2(:396((7928?&+*$%!873962#533299!! ( "687797((6"889!88#5729!8768"76(:9:296# (783962#5728A86! (!8758! B2C0/.D-0EF<2421G2HEIJ KLMNOPQRSTOPUVPWYZ[KO\WMQTYQ]QM^QMO_`O^PUabU^WMc efgghi jklmnmk jkkmomk pqrsq kmnjt uvwv wxy>z yv>{ w >{ uw}>x uvww ux}>} yw>z u >x wx> uvwu {y>z yx yx>z yywjx 66! (:89!!7! (9# uvw ~y>} }x>w vx> yuw>~ uvwy u{>u ~x>} u~w>x {~>x ƒ ƒ KˆnˆmbbO mšwšw LPLNQ^ŒO^O]O 24Ž03-J0HHE30Ž0Ž040J.BJGI u}www~~wu uw u}www~~ww~zz KˆnˆmbbO mšwšwko\wmqttl[w OM^O]O 0HHE30Ž0Ž021.D.4EJ.BJGI u}www}}uzz}} u}www}}u{}z} STOPUVPWmaNWMW LPLNQ^ŒO^O]O 2G 24Ž0D1 GD2GJD2GJGI {v wuy ~vyvv {v wuyyzw{ z q š œo\wmqtžbw Z QŸQNTMQ^ OM^ON^QMO_SnnŸmc 2G 04Ž2G E.D2GJ2G u}www}}wzuyv u}www}}wx~{{ q eš gg ª242H2D2 J«2 0G=2GJ2-J.4 u}w{wwuvwxyw u}www}}vy{ u STOPUVPWYZ[O[^QMO WNWa^Z]Z œ p š œ pœ Ž=3ED2340J.BJ2G š± UOaTŸ²a²`^WMZOabOM`QNOŒOaTZN^WPZaZ³ˆ

8 ,-./ ( IJ4/5J47-!"#$#%%&'"""()!"#$##*"%"&#

9 TARIM & TARIM İŞLEME No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB 1 ABREHAM ABEBE GENERAL EXPORTER ABREHAM ABEBE BAKLİYAT MENGESTE AGROZAN INTERNATIONAL TRADING PLC 3 AGROZAN INTERNATIONAL TRADING PLC 4 ALENE ADMASS IMPORT & EXPORT 5 ALENE ADMASS IMPORT & EXPORT 6 ANEMAW ALEMU IMPORT & EXPORT 7 ASSEFA ALAMREW TRADING 8 ASSELA MALT FACTORY 9 ASSELA MALT FACTORY 10 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC 11 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC 12 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC TARIM SANAYİ & İHRACAT TARIM SANAYİ & İHRACAT BAKLİYAT BAKLİYAT BAKLİYAT, İNŞAAT MAKİNELERİ KİRALAMA TARIM İŞLEME, BİLGİSAYAR & AKSESUARLARI TARIM SANAYİ & MALT ÜRETİMİ TARIM SANAYİ & MALT ÜRETİMİ BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA ERMIAS A ABIY ALEMU WORKINEH GEBEYEHU ABITEW ALENE ADMAS ANEMAW ALEMU DELELE ASSEGA ALAMREW AMARE WAKIJIRA ROBI DANIEL MELESSE CHEMERE MISGANAW AYEHU YARDIMCISI YARDIMCISI KASSAHUN MISGANAW FİRMA SAHİBİ LULSEGED BEYENE KASSA 13 G-SEVEN TRADING & INDUSTRY PLC TARIM SANAYİ NUREDIN AWOL 14 GUTS AGRO INDUSTRY PLC 15 JERR PLC TARIM SANAYİ & BESLEYİCİ GIDA İŞLEME BAKLİYAT, KURU YÜK TAŞIMACILIĞI İTHALAT & İHRACAT MÜDÜRÜ FİRMA ORTAĞI & ENGIDU LEGESSE YESUNHE TEMESGEN KEFYALEW ADAMU 16 KENENIA AGRO INDUSTRY PLC TARIM SANAYİ KENENIA DEKSISO ETİYOPYA HEYET LİSTESİ il.com; mail.com mail.com mail.com om MULLEGE PLC KAHVE İHRACATI MUSTEFA AWOL SOLOMON SEMACHEW 18 SOLOMON SEMACHEW EXPORT BAKLİYAT MEKONNIN om SEID YASSIN IMPORT EXPORT KAHVE İHRACATI SEID YASSIN ALI sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID: Bu kod ile adresinden doğrulayabilirsiniz. YISMASHEWA SEYOUM PAZARLAMA SEID YASSIN IMPORT EXPORT KAHVE İHRACATI BELACHEW MÜDÜRÜ

10 21 TAMRIN INTERNATIONAL KIBROM G/T SADIK BAKLİYAT YARDIMCISI TAMRIN INTERNATIONAL KASSA YITBAREK BAKLİYAT MANDEFRO GENEL TİCARET & ÜRETİM No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB 23 ADIKA TOUR & TRAVEL PLC SEYAHAT, TUR, OTO AWAD MOHAMMED KİRALAMA YARDIMCISI ADIKA TOUR & TRAVEL PLC SEYAHAT, TUR, OTO ASSEFA BATU KİRALAMA AKAKI GARMENT & TEXTILE S.C. TEKSTİL & KONFEKSİYON 26 BAGEMER TRADING ELEKTRİK MALZEMELERİ İTHALATI GETACHEW BIRATU DAGAGA MESFIN ZERGA GIZAW com BERHANENA SELAM PRINITING ENTERPISE BASKI & YAYIN TEKA ABADI GEBREWAHID CEO (BSPE) D.GET PEST INFESTATION CONTROL PLC KİMYA SANAYİ DANIEL GETACHEW d.get.pest.infestation.contr YARDIMCISI 29 D.GET PEST INFESTATION CONTROL PLC KİMYA SANAYİ GETACHEW ASSEFA d.get.pest.infestation.contr DANIEL HOME & OFFICE EQUIPMENTS EV VE OFİS MOBİLYALARI 30 DANIEL KHASSAHUN PRODUCTION ÜRETİMİ EDUCATIONAL MATERIALS PRODUCTION & 31 DISTRIBUTION ENTERPRISE 32 ETHIOPIAN ELECTRIC POWER (EEP) EĞİTİM ARAÇLARI KEFYALEW BERHANU HAILE CEO ELEKTRİK ÜRETİMİ & DAĞITIMI 33 FINFINE FURNITURE FACTORY- 3F PLC MOBİLYA ADANE TESENA NOZA 34 GLORIOUS PLC 35 GLORIOUS PLC HAJBEGEN HAYRU GENERAL IMPORT & 36 EXPORT ELEKTRONİK MALZEMELERİ İTHALATI ELEKTRONİK MALZEMELERİ İTHALATI İTHALAT & İHRACAT, TİCARET com AZEB ASNAKE CEO NESRI ABDUSAMED IBRAHIM ABDUSAMED IBRAHIM GATO HAJBEGEN HEYRU LEGASH ; merry.sint.gmail.com 37 HARAMBEE UNIVERSITY COLLEGE EĞİTİM FEYISSA ARARSSA IMPRESSION INVESTMENT & TRADING PLC ETHIOPIAN METALS & ENGINEERING 39 CORPORATION 40 OMOTIC GENERAL TRADING İTHALAT & İHRACAT, TARIM ÜRÜNLERİ STK (ÜRETİCİLER) OTOMOTİV, TARIM, TURİZM, ÜRETİM & İTHALAT DEREJE BEDILU HABTE SHEGAW MULUGETA TESFAHUN TEWODROS EYASSU WOSSEN KURUMSAL PAZARLAMA & SATIŞ MÜDÜRÜ com İNŞAAT & GAYRİMENKUL No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB AFGAD CONSTRUCTION & DEMBESH İNŞAAT AYSHESHIM TEKA INVESTMENT GROUP SOUTH SUDAN LTD AFRO-TSION CONSTRUCTION PLC (ATC) İNŞAAT SISAY DESTA m ;

11 43 BOKRA CONSTRUCTION & TRADING İNŞAAT ABIY ATNAFIE YIGEZU 44 BOKRA CONSTRUCTION & TRADING İNŞAAT MICHAEL GETANEH GEBRETSADIK YARDIMCISI CRAFTS CONSTRUCTION İNŞAAT BELAY TESFAYE il.com; 46 DROPS ENGINEERING İNŞAAT & MADENCİLİK ASSEFA TADDELE WORESE 47 DROPS ENGINEERING İNŞAAT & MADENCİLİK GIRMAHUN TADDELE WORESE 48 FLINTSTONE ENGINEERING İNŞAAT & GAYRİMENKUL BIRUK SHIMELIS ATILAW FİRMA ORTAĞI & FİRMA ORTAĞI MÜDÜR YARDIMCISI FLINTSTONE ENGINEERING İNŞAAT & GAYRİMENKUL TSEDEKE YIHUNIE WOULDU FİRMA SAHİBİ KALEB CONSTRUCTION 51 MIMI CEMENT PRODUCTION İNŞAAT & YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT & ÇİMENTO ÜRETİMİ 52 NASEW REAL ESTATE PLC İNŞAAT & GAYRİMENKUL SOLOMON WOLDEGZI TESFAYE MAMIT MELAK DAGMAWI SHITE LEULSEGED 53 NASEW REAL ESTATE PLC İNŞAAT & GAYRİMENKUL SHITE LULSEGED DİZAYN & İNŞAAT MİMARİ BAŞKANI m; m; NEGAT GENERAL TRADING & TRANSPORT FİNANS İNŞAAT KALKIDAN ASSEFA TALORE PLC MÜDÜRÜ & NISIR CONSTRUCTION İNŞAAT ASFAW HAILU HADDIS NKH CONSTRUCTION İNŞAAT NIGIRU KIBRET TESFA SUNSHINE CONSTRUCTION İNŞAAT ATO SAMUEL TAFESSE KURUCU BAŞKAN ZAMRA CONSTRUCTION İNŞAAT & TAAHHÜT ATO SEBAGADIS ABAY 59 ZEKALAY GENERAL TRADING İNŞAAT & SU KUYUSU SONDAJI, İTHALAT NIGUS GEBREEGZIABHER AZARIA et oup.net m

12 1 YUSUF TAŞDEMİR ABACI CLOTHING USTUNSOY TEXTILE EXECUTIVE TEXTILE CLOTHING VOLKAN VAROL ABS CONTRUCTION MATERIALS SALES REPRESENTATIVE 3 CÜNEYT ÇÖKE ACEMAR FOREIGN TRADE EXPORT MANAGER STEEL AND ABS PLASTIC CONSTRUCTION FORMWORKS, STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL SLAB SYSTEMS STEEL TRADING, STEEL DISTRIBUTION & STOCK HOLDING SARA ÖZTÜRK AKBANK ASSISTANT MANAGER BANKING AYGÜN KARAKAŞ AKKA CONSTRUCTION CHAIRMAN CONSTRUCTION ATALAY ATABAY ALTINBAS JEWELRY CORPORATE COMMUNICATION EXPERT JEWELLERY CEMİL ÖZDEMİR ALTINHAS HOLDING INC. CEO TEXTILE AND AGRO INDUSTRY ERMAN ÖZEĞRİLMEZ ANADOLU ENGINE MANUFACTURING EXPORT AREA RESPONSIBLE AUTOMOTIVE, CONSTRUCTION, AGRICULTURE, IRRIGATION BURAK KAYA ARKAS CONTAINER TRANSPORT TRADE VICE MANAGER TRANSPORT ROZİ DEVİDAS ARKAS CONTAINER TRANSPORT WEST MED TRADE MANAGER TRANSPORT CANSET GORDİ ARKAS SHIPPING & TRANSPORT S.A. EXPORT TEAM LEADER CONTAINER TRANSPORTATION COŞKUN KASIMOĞLU ARKAS SHIPPING & TRANSPORT S.A. REGIONAL MANAGER CONTAINER TRANSPORTATION UMUT ACAR ARZUM HOUSEHOLD APPLIANCES EXPORT EXECUTIVE SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES GÜRSEL ARAL ATLANTIS ENGINEERING GENERAL MANAGER IRRIGATION SECTOR MURAT ERTEM ATOM CABLE IND. TRADE INC. BUSINESS DEVELOPMENT CHIEF ELECTRIC CABLE MANUFACTURING CİHAD AVCI AVCI CONTRACT EXECUTIVE MANAGER 17 ÖZKAN ÖZEL AVRASKA BUSINESS DEVELOPMENT & CONSULTANCY BUSINESS ADVISOR 18 MEHMET ASLAN AZIZEL ENGINEERING CO LTD DIRECTOR INTERIOR FURNISHING CONTRACT / FACADE ALUMINIUM & GLASS & MARBLE INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANCY HOME FURNITURE INTERIOR DESIGN & DOORS SECURITY DOOR AHMET ALTUNDAĞ BER-FAT COMPANY OWNER CONSTRUCTION GÖKALP İSFENDİYAR BEYMED INC. CONSULTANT MEDECINE BİNALİ BORAN 22 CEM ÖZTEKBAŞ 23 ERKAN BORAN 24 OSMAN GÖZKAMAN BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO CHAIRMAN FINANCE EXECUTIVE BOARD MEMBER BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE OF CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION SEYHAN ESEN BOZOK TRACTOR PRODUCING IND. FOREIGN TRADE MANAGER AGRICULTURAL TRACTOR MANUFACTURER TİMUR ASHİR BUROSEREN FURNITURE FOREIGN TRADE TURN-KEY PROJECTS AND TOTAL FURNISHING SOLUTIONS FOR COMMERCIAL BUILDING CÜNEYD HARMANŞA CALIK COTTON GENERAL MANAGER COTTON INDUSTRY MAHMUT CAN ÇALIK CALIK COTTON CHAIRMAN COTTON INDUSTRY CENK ÇETİNKAYA CLEVER POLYMERS & CHEMICAL CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION PAINTS AND CHEMICALS LÜTFÜ KADIRGAN CLEVER POLYMERS & CHEMICAL CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION PAINTS AND CHEMICALS TOLGA KORALTAN ECO STEEL FRAME SYSTEM CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION WITH LIGHT GAUGE STEEL FRAME SYSTEM DİLEK DURULAR ELSE ELECTRIC MACHINERY GENERAL COORDINATOR-ETHIOPIA ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE EMRE TIKANSAK ELSE ELECTRIC MACHINERY LEGAL ADVISOR ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE SEYFETTİN KOÇAK ELSE ELECTRIC MACHINERY CHAIRMAN ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE EMRE GÖREN EMSA ELEKTRICMOTOR INC. EXPORT MANAGER GENERATOR PRODUCTION AND SALES

13 36 MUSTAFA GECEK ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. VICE PRESIDENT 37 ÖZGER İNAL ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 38 ŞEVKET İMAMOGLU ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. PLANNING & SCHEDULING SUPERVİSOR 39 MURAT KAVAK ETI ELECTROMETALLURGY INC. BOARD MEMBER ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING PRODUCTION & MARKETING OF LOW CARBON FERROCHROME MELTEM TAMGÜL FAF VALVE AREA SALES REPRESENTATIVE VALVE AND FITTING EQUIPMENTS FATİH ÇEKEN FORD OTOSAN EXPORT REGIONAL REPRESENTATIVE (AFRICA) 42 BURHAN BİLGİLİ FOSTER GROUP EXPORT SPECIALIST 43 CİHAN ÖNCEL FOSTER GROUP EXPORT MANAGER 44 VOLKAN CEBE GAMA POWER SYSTEMS ENG. & CONT. BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR 45 HÜLYA GEDİK GEDIK HOLDING INC. CHAIRMAN AUTOMOTIVE - LIGHT, MEDIUM AND HEACY COMMERCIAL VEHICLES SAFETY FOOTWEAR & EQUIPMENTS, MILITARY FOOTWEAR & GARMENTS SAFETY FOOTWEAR & EQUIPMENTS, MILITARY FOOTWEAR & GARMENTS ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, COMMISSIONING, START UP, WARRANTY & SPARE PARTS SERVICES WELDING CONSUMABLES, WELDING MACHINES, CASTING VALVE EDUCATION EMİN KAHRAMAN GUCBİR GENERATOR SALES EXECUTIVE DIESEL GENERATORS GÜVEN KULOGLU GUVENBEY TOURISM IMPORT & EXPORT COMPANY OWNER IMPORT&EXPORT, SUPPLIER, TRADE HAKAN TARAKLI HEM REAL ESTATE & CONSULTANCY COMPANT PARTNER REAL ESTATE & CONSULTANCY ÖZGÜN KUNDAK ICDAS STEEL ENERGY YARD & TRANSPORT EXPORT SALES REPRESENTATIVE PRODUCER OF MILL REBARS, REBARS, STEEL BILLETS, WIRE ROD, DEFORMED STEEL BAR UTKU GÜNER IZOCAM INC. EXPORT SALES INSULATION MATERIALS TAMER KARA KAYALAR CHEMICAL IND. & TRADE EXPORT REGIONAL REPRESENTATIVE WOOD COATING SYSTEMS OSMAN BATUR ENGİN KAYI MEDICAL FOREIGN AFFAIRS & BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CONSTRUCTION INVESTMENT MEDICAL CENK KAYA LANOVA HOME APPLIANCE DIRECTOR HOME APPLIANCE HASAN GÜLDALI LANOVA HOME APPLIANCE EXPORT IMPORT RESPONSABLE HOME APPLIANCE RIFAT TANSEL TUGAL LINERJI ENGINEERING &CONSULTING GENERAL MANAGER 56 TOLGA ÇAPRAZ MARLAND ENERGY CONSTRUCTION ELECT. FOOD AND AUTOMOTIVE GENERAL MANAGER 57 ALİ RIZA ÇAĞRI KESİCİ MARUBENI CORPORATION ASSISTANT MANAGER 58 SHİNİCHİ YONAWA MARUBENI CORPORATION GENERAL MANAGER 59 YUNUS ÜZEL MEKA CONCRETE BATCHING PLANTS REGIONAL SALES MANAGER 60 BERRİN KARACABEY MERİT LUXURY HOME FURNITURE EXPORT MANAGER ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES FOR ENERGY PROJECTS CONSTRUCTION -ELECTRONICS FOOD AND AUTOMOTIVE TRADE FOOD CHEMICAL & FOREST PRODUCTS, ENERGY & METAL FOOD CHEMICAL & FOREST PRODUCTS, ENERGY & METAL CONCRETE BATCHING PLANTS AND CRUSHING&SCREENING MACHINERIES PRODUCING AND INSTALLATION MANUFACTURING OF HOME FURNITURE, SALON SETS, LIVING ROOM GROUPS ALİ SERKAN ALGÜNEY MESA MANUFACTURING REGIONAL MANAGER FORMWORK & SCAFFOLDING SYSTEMS MEHMET CAN CANARAN MESA MANUFACTURING DEPUTY MANAGER DIRECTOR FORMWORK & SCAFFOLDING SYSTEMS HALİT YEKTA KÜÇÜKÖZTÜRK META TRADE INC. MARKETING & SALES COORDINATOR CEMENT, CLINKER, CEMENTITIOUS MATERIALS, STEEL PRODUCTS, 64 EŞREF ALTUĞ ÖZTEKİN METAG CONSTRUCTION TRADE INC. BUSINESS DEV. COORDINATOR CONSTRUCTION TRADE OF ALL KINDS OF IRON, STEEL, 65 CANAN AKYÜZ METAL MARKET FOREIGN TRADE SALES ASSISTANT DIRECTOR SHEET IRON, SHAPE 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID: Bu kod ile adresinden TRADE doğrulayabilirsiniz. OF ALL KINDS OF IRON, STEEL, 66 NUSRET KAAN ÖRÜCÜ METAL MARKET FOREIGN TRADE GENERAL MANAGER SHEET IRON, SHAPE

14 67 AHMET TURAN ASLAN MIR MACHINERY & FOOD FOREIGN TRADE LTD. EXPORT MANAGER 68 BURAK BULGURLU MTC METAL EXPORT SALES AND MARKETING RESPONSIBLE 69 AHMET EMİN İMREK NAMSAN METAL IND. TRADE. INC. BOARD MEMBER 70 AHMET HÜSREV İŞBİLİR NAMSAN METAL IND. TRADE. INC. 71 O. NUH KÖSE NEVA MANUFACTURİNG & EXPORT DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT EXPORT MANAGER 72 SELİN ŞENTÜRK NORA FLOUR IMPORT & EXPORT FOREIGN TRADE EXPERT 73 KENAN YÜKSEL NUH GROUP INC. EXECUTIVE DIRECTOR 74 SERHAN ERFİDAN NUH GROUP INC. BOARD MEMBER MACHINERY CHEMİCAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORTING CONSTRUCTION STEEL MATERIALS GAS COOKERS, BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES, MIDI OVENS, ELECTRICAL COOKERS GAS COOKERS, BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES, MIDI OVENS, ELECTRICAL COOKERS FOREIGN TRADE, MANUFACTURING AND EXPORTING TEXTILE,CLEANING SUPPLIES,FOOD,WHEAT FLOUR,TENT,TEA MODULAR BUILDINGS, INSULATION AND SEALING, ENERGY, CONSTRUCTION MODULAR BUILDINGS, INSULATION AND SEALING, ENERGY, CONSTRUCTION ULAŞ CANSEVEN OPAL STEEL CONSTRUCTION EXPORT DIRECTOR STEEL CONSTRUCTION TARKAN DENİZ ORTADOGU ENERGY PETROLEUM ENG. CONSTRUCTION IND. & TRADE LTD. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR ENERGY PETROLEUM ENGINEERING CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE DEFENCE AND TECHNOLOGY OSMAN EMİNLER OZEL MEN'S WEAR GENERAL MANAGER TEXTILE İLYAS RECEP BİLGE OZKANLAR BASKUL CO SALES RESPONSIBLE TRUCK SCALE WEIGHBRIDGE DOĞAN MİZRAHİ PERFEKTUP PACKAGING SENIOR SALES REPRESENTATIVE PRODUCTION OF ALUMINIUM AND LAMINATE TUBES, AEROSOL BOXES GÜLAY AVCI RAK FREE TRADE ZONE REGIONAL MANAGER FREE ZONE AUTHORITY IN UAE ALPER ÖZTÜRK RENPET PETROL OTOMATİV TEKSTİL FOREIGN TRADE RESPONSIBLE AUTOMATATIVE MEVLÜDE YILDIRIM ROGI CONSTRUCTION EXECUTIVE ASSISTANT WOODEN WORKS TAHSİN ÖZDEMİR ROGI CONSTRUCTION SALES COORDINATOR WOODEN WORKS BENEDİCTUS BORSBOOM SANKO HOLDING EXECUTİVE DIRECTOR ENERGY MARİA 85 ÖMER HALİM RAMAZANOĞLU SANKO HOLDING EXECUTİVE DIRECTOR ENERGY HANDE ERGEN SARTEN PACKAGING IND. & TRADE 87 AHMET ŞEN SDV HOROZ TRANSPORT & TRADE S.A. SALES MANAGER MIDDLE EAST AND AFRICA SALES AND MARKETING MANAGER 88 YANN LIEGARD SDV HOROZ TRANSPORT & TRADE S.A. AFRICA REGION BD DIRECTOR 89 ATİLLA YAĞMUR SEYHAN WATER BOOSTER COMPANY OWNER 90 ERKİN KARALAR SEYHAN WATER BOOSTER GENERAL MANAGER 91 HAVVA KAPTAN 92 HAYAL EFENDİLER SISMAT INTERNATIONAL PURIFICATION MACHINERY SISMAT INTERNATIONAL PURIFICATION MACHINERY HEAD OF SALES DEPARTMENT GENERAL MANAGER 93 BURÇİN MALEKKIANIE STEELIFE MARKETING & SALES MANAGER PACKING SECTOR FREIGHT FORWARDING, LOGISTIC SERVICE SUPPLY, TRANSPORTATION FREIGHT FORWARDING, LOGISTIC SUPPLY, TRANSPORTATION PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY & STEEL WATER TANKS PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY & STEEL WATER TANKS MANUFACTURING-WATER&WASTEWATER MANUFACTURING-WATER&WASTEWATER CONSTRUCTION, LIGHT GAUGE STEEL & PREFABRIC MANUFACTURE MEHMET METİN ÜLKÜ STFA CONSTRUCTION REGIONAL REPRESENTATIVE CONTRACTING GRP PIPES & FITTINGS MANUFACTURING & 95 SAYED OSMAN SUPERLIT PIPE INDUSTRIES INC. SALES ENGINEER EXPORT

15 96 MUSTAFA Ş. MARANGOZ SYSTEMAIR IND. & TRADE CO. PROJECT&BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER HEATING-VENTILATION-AIR CONDITIONING SYSTEMS EMİN TAHA TAHA CARGO FOREIGN TRADE LTD. CHAIRMAN FOREIGN TRADE TRANSPORT SALİH DÖNMEZ TEKNOPLAN ENGINERING MANAGER OF SALES AND MARKETING AUTOMATION MACHINERY AYFER ORHAN TML CONSTRUCTION PROCUREMENT AND LOGISTIC 100 İZEL BİRANT TML CONSTRUCTION MANAGER PROCUREMENT AND LOGISTIC RESPONSIBLE CONSTRUCTION / TRADING CONSTRUCTION / TRADING MUSTAFA TUĞ TUG GROUPE VICE CHAIRMAN FOOD & CAFE SHOP FRANCHISING, FURNITURE & DECORATION DRINKING WATER PRODUCTION SYSTEMS ERHAN TUNA TUNA WATER TREATMENT CO. LTD. GENERAL MANAGER WATER BOTTLING MACHINES 103 AHMET ÖZHİNDİ TUNAYLAR SCALE INDUSTRY SALES AND MARKETING COORDINATOR INDUSTRIAL WEIGHING EQUIPMENTS MANUFACTURER 104 ŞEMSEDDİN ULUSOY TURKON GROUP MACHINERY CHEMICAL AND CEO BABY DIAPERS, WET WIPES, ADULT FOODSTUFF LTD DIAPERS STEEL CONSTRUCTION TURNKEY 105 MEHMET ÇARPAN USAK CERAMIC IND. INC. AREA MANAGER CERAMIC WALL FLOOR TILES,GLAZED PORCELAIN TILES,TECHNICAL 106 HÜR ÖZYAR USKON SPACE FRAME SYSTEM CONSTRUCTION CO. OVERSEAS PROJECT MANAGER DESIGN, MANUFACTURE AND ASSEMBLE PREFABRICATED STEEL SPACE FRAMES REFABRICATED AND LIGHT WEIGHT STEEL CONSTRUCTION SECTOR BUILDİNG 107 HÜSEYİN KORAY TÜRKMEN VEFA HOLDING INC. CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER MATERIALS PRODUCTION 108 TURAN KOÇYİĞİT VEFA HOLDING INC. CHIEF EXECUTİVE OFFICER & FOUNDER 109 EZGİ ADA YAPI KREDI BANK ASSISTANT REGIONAL MANAGER AT FINANCIAL INSTITUTIONS REFABRICATED AND LIGHT WEIGHT STEEL CONSTRUCTION SECTOR BUILDİNG MATERIALS PRODUCTION BANKING SECTOR ABDULLAH KILIÇ YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. PROJECT MANAGER CONSTRUCTION EMRE ÇAMUR YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. PLANNING AND COST CONTROL MANAGER CONSTRUCTION İLKER İNCELEME YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. DEPUTY GENERAL MANAGER CONSTRUCTION MEHMET BALYAŞ YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. GENERAL PURCHASING COORDINATOR CONSTRUCTION MEHMET CEMAL BALTA YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. AWASH WELDIA RAILWAY PROJECT COORDINATOR CONSTRUCTION SAMİ ÖZGE ARIOĞLU YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. GENERAL MANAGER CONSTRUCTION SİNAN ÇELİKOĞLU YILDIRIM HOLDING EXECUTIVE DIRECTOR MINING, ENERGY, SEA PORT MANAGEMENT, FERTILIZER 117 LEVENT KOCAMAN ZETA BUSINESS SOLUTIONS GENERAL MANAGER DEVELOPING ERP SOLUTIONS-TEXTILE IND YAVUZ YETER ZIRAAT BANK FOREIGN BRANCH BANKING DIRECTOR BANKING

TURKISH TRADE DELEGATION TO BULGARIA 11-13 APRIL 2005, SOFIA

TURKISH TRADE DELEGATION TO BULGARIA 11-13 APRIL 2005, SOFIA PRIVATE COMPANIES TURKISH TRADE DELEGATION TO BULGARIA 11-13 APRIL 2005, SOFIA COMPANY NAME(S) OF EXECUTIVE(S) 1. ABALIOĞLU FED- SOYBEAN and TEXTILE INDUSTRY INC. 2. AKOL TURİZ İNŞ.VE TİCARET A.Ş. Egemen

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/574-8481 37. Yapı Fuarı 2014 Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Hk. Ankara, 28/04/2014 S İ R K Ü L E R (2014/G ) Sayın

Detaylı

Certified Clients Register

Certified Clients Register 4SITE Pty Ltd A Alt Yapı Ve Yol Hizmetleri İnşaat San. Tic. Aasan Abidance Civil & General Contractors Pty Ltd Acme Construction Group (a trading name of n Construction and Maintenance Engineers Pty Ltd)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/27-490 Ankara, 12/01/2015 Konu: Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu 14-15 Ocak 2015 SİRKÜLER (G/2015) Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik

Detaylı

Certified Clients Register

Certified Clients Register 4SITE Pty A Alt Yapı Ve Yol Hizmetleri İnşaat San. Tic. A.Aziz Khan and Sons Aasan Abidance Civil & General Contractors Pty Acme Construction Group (a trading name of n Construction and Maintenance Engineers

Detaylı

LIST OF COMPANIES 1 / 9 28.06.2012-11:36

LIST OF COMPANIES 1 / 9 28.06.2012-11:36 LIST OF COMPANIES 1 / 9 28.06.2012-11:36 FIRMS : REPRESENTATIVES : GOREV TELEPHONE : FAX : E - MAİL ACTIVITY : (IN DETAILS) ACTIVITY (GENERAL) WEB-SITE : ADRES : İL 2M CABLE MEHMET DERELİ (EHTİBAR PAŞAYEV)

Detaylı

KAS SERTİFİKASYON HİZMETLERİ

KAS SERTİFİKASYON HİZMETLERİ KİŞİSEL BİLGİLER (PERSONAL INFO) KALİTE YETENEK MATRİSİ (QUALITY SKILLS MATRIX) İsim (Name) A. AYDIN ŞENLER Doğum Tarihi / Yeri (Year / Place of Birth) 1978 / ISTANBUL İkamet İli (Province) İSTANBUL Ev

Detaylı

EXPORT OF PROJECT CONTRACT NUMBER: TR81/14/DFD/0003

EXPORT OF PROJECT CONTRACT NUMBER: TR81/14/DFD/0003 EXPORT OF PROJECT CONTRACT NUMBER: TR81/14/DFD/0003 THE COMPANIES IN ZONGULDAK-ÇAYCUMA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE CONTENTS COMPANIES PAGE GÖKERPLAST PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 11 TROUW NUTRITION TR

Detaylı

2012 CALENDAR OF TRADE FAIRS

2012 CALENDAR OF TRADE FAIRS 1 05.01. 08.01. 2 06.01. 08.01. Ayakkabı Summer "Shoes, Bags And Accessories " 3. Hajj, Umrah and Faith Tourism Shoes, Bags And Accessories Hajj, Umrah and Tourism Services, eqipment for the travel agencies,

Detaylı

TURKISH TRADE DELEGATION TO BULGARIA 24-25 OCAK 2007

TURKISH TRADE DELEGATION TO BULGARIA 24-25 OCAK 2007 TURKISH TRADE DELEGATION TO BULGARIA 24-25 OCAK 2007 LIST OF TURKISH PRIVATE COMPANIES COMPANY 1. ARTOFİS MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. 2. BEKİK GIDA SAN. ULUSLARARASI TAŞ.DIŞ.TİC.LTD. ŞTİ. 3. DENTAŞ AMBALAJ

Detaylı

DECORATION MATERIALS, POOL EQUIPMENTS, LANDSCAPE SERVICES, decoration PRODUCTS DOMESTIC-ABROAD EDUCATION, INSTITUTIONS AND EDUCATION NECESSITIES

DECORATION MATERIALS, POOL EQUIPMENTS, LANDSCAPE SERVICES, decoration PRODUCTS DOMESTIC-ABROAD EDUCATION, INSTITUTIONS AND EDUCATION NECESSITIES OPENING DATE CLOSING DATE NAME MAIN PRODUCT SERVICE GROUPS TYPE VENUE CITY ORGANISER 1 07.01.2009 11.01.2009 Villa Decor FAIR DECORATION MATERIALS, POOL EQUIPMENTS, LANDSCAPE SERVICES, decoration PRODUCTS

Detaylı

KUBİLAY URHAN İNŞAAT

KUBİLAY URHAN İNŞAAT KUBİLAY URHAN İNŞAAT Firma Profili / Company Profile KUBİLAY URHAN İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TUR.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2003 yılında Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde kurulan KUBİLAY URHAN İNŞAAT, bugüne

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/579-8530 Ankara, 28/04/2014 Konu: ISK-SODEX ve POOL EXPO 2014 Fuarları Alım Heyeti İkili İş görüşmeleri Hk. Sayın Üyemiz,

Detaylı

Ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 e hoş geldiniz.

Ülkemiz ve sektörümüzün öncü etkinliklerinden birisi olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2014 e hoş geldiniz. Değerli Sektör Paydaşları, Ülkemizdeki stratejik planlar doğrultusunda Türkiye deki rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi ni 2012 ve 2013

Detaylı

Final Participants List Country Company Name Title

Final Participants List Country Company Name Title Final Participants List Country Company Name Title Protocol İTB/Izmir Commodity Exchange Işınsu Kestelli Chairman İTB/Izmir Commodity Exchange Ercan Korkmaz Vice Chairman İTB/Izmir Commodity Exchange İ.

Detaylı

Finans Uzmanı Business Implementation Specialist. Finans Uzmanı

Finans Uzmanı Business Implementation Specialist. Finans Uzmanı 1 2006-2007 Bahar Bankacılık/Finans Garanti Bankası Proje Yöneticisi Senior Project Manager 2 2008-2009 Güz Bankacılık/Finans Rönesans Holding Proje Yöneticisi Leasing Project Management 3 2006-2007 Bahar

Detaylı

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, 7-8 Kasım 2012 tarihleri arasında, WOW Convention Center da düzenlediğimiz Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi - TÜREK 2012 de sizleri ağırlamaktan

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI İSTANBUL CHAMBER

ISTANBUL TICARET ODASI İSTANBUL CHAMBER ISTANBUL TICARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OFCOMMERCE.. BAŞARILI IHRACATÇlLAR 2008 OUTSTANDING EXPORTERS 2008 YAYlN NO 1 PUBLICATION NO: 2009-50 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

Preliminary Participants List as of 26.11.2014

Preliminary Participants List as of 26.11.2014 Preliminary Participants List as of 26.11.2014 Country Company Name Title Invited Protocol BYSD/Vegoil Industrialists Association Edip Uğur Chairman BYSD/Vegoil Industrialists Association Hüseyin Büyükşahin

Detaylı

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, WOW Convention

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI

ISTANBUL TICARET ODASI . ISTANBUL TICARET ODASI İSTANBUL CHAMBER OFCOMMERCE BAŞARILI İHRACATÇlLAR 2009 OUTSANDING EXPORTERS 2009 YA YlN NO 1 PUBLICATION NO: 2011/1 İstanbul, 2011 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayımn

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU E B S O

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2012 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU E B S O EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN YILI INA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU E B S O AEGEAN REGION CHAMBER OF INDUSTRY S 100 MAJOR INDUSTRIAL ENTERPRISE WITH SALES FROM PRODUCTION IN 1 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/267-4410 Ankara, 06/03/2014 Konu: İstanbul Pencere 2014 Fuarı Alım Heyeti Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) İstanbul Maden

Detaylı

JW MARRIOTT OTELİ, ANKARA

JW MARRIOTT OTELİ, ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANI SAYIN NİHAT ZEYBEKCİ VE RUSYA FEDERASYONU TATARİSTAN CUMHUR SAYIN RUSTAM MİNNİHANOV UN KATILIMLARI İLE TÜRKİYE-TATARİSTAN İŞ FORUMU 30 NİSAN 2015 JW MARRIOTT OTELİ, ANKARA Sonuç Raporu

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD MERSiN TARSUS İÇİNDEKİLER INDEX 8 9 MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD 18 Alkol,Tütün Ve Tütün i Sanayi Alcohol, Tobacco

Detaylı

DTM T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / Ankara Tel:+90 312 204 75 00 www.dtm.gov.tr

DTM T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / Ankara Tel:+90 312 204 75 00 www.dtm.gov.tr DTM T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek / Ankara Tel:+90 312 204 75 00 www.dtm.gov.tr DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu TOBB Plaza Talatpaşa Cad. No:3 Kat:5 34394

Detaylı

Turkey Expo Calendar of 2014

Turkey Expo Calendar of 2014 Turkey Expo Calendar of 2014 Nr. Expo Name Place Organizer Date 1 Book ATO Kongre ve Sergi Eylül Fuar Org. Sergi ve Panayır Ltd. 03-12.01.2014 Sarayı Şti. 2 Dossidossi Fashion Show Antalya Fuar Dossodossi

Detaylı