ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/ Ankara, 11/05/2015 Konu: Türkiye-Etiyopya Sonuç Raporu SİRKÜLER (G/2015) Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu ekte yer almaktadır. Bilgilerine sunulur. S.Tansel KÜNBİ Genel Sekreter a. Şube Müdürü Ek: Sonuç Raporu ve Katılımcı Listeleri Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: BALGAT ÇANKAYA ANKARA Tel : (312) Faks : (312) e-posta : /

2 !"# $%&'(4)*%+'

3 nopqrstuvwtnrsxyszur{u xp}~} Z5-3#/ /0$# $-#$ &"[ " lz3 [m !"#$%&'()*+,% -./" #$! #& $- I 0 "5 5 I 7 5# 3#/ /0$ 4 # 5 6$7 8&% &#9$ O?? * :; *; :; ()*+<* $- $" $^$ e5" "5 5 % " 5 " # A;B+C? )CDEBFE?*;)G * /0 /" # 5# " 4 # 5 H70&I H $ &J IU!-!"! 0& $ 0 95% f 3 $%/,% H # " 4!%!#& K$ $ %5 5 I # "!"#$%&'()*+<* N+O;P; Q+?C ;F :; - [/ &%$ $ / % 3 $%/,% $9 "& RI 5 S& $K&"$ $ I& 1 #&g I!g& &I$^$ $- T&# U"& h+?ebe i S& # 3 $%/,% $ I! % 5 I W "I LO;O M X;C+ ; );B X$7$"& Y $ & 5 # 5 50 "5 $ & Z3 [ WU & $0 0&, "5 I / - [ " 4 -# 5 \0&" 2$7 I % # -5# #$-$ # 5 I51 ] "I Y5 &S 7$, $^$ I& _ `ab )?F >; Z3 [ 3 $%/,% S& e/" 0 YI c&"k&# &- $1,/ /" W,5 k&"#&g$y $ 5 50 e$ 0 &"$ $ cu &"$0$% & - % /, 5I,"/ /#/ #/ -0 "5 S& 0 "5 "I5 I $ - "50 %$ CB* i);c i)e?pb S& / /0/ $S &# U" &"$ I& e $%& cu &"& 3 $%/,% 5 e$"0 "!"# e$"0 "5 " 5 I $#$ $ $- cu"!-0& &"$ c&"k&# &- $1 r un w 7" 9 `a i 7" 9 "! &"$ Z&0$" S& & $# 4 #5" & &" g/ & 3I$ 0$- & S& [ / )C); +?)EBiV+?E:; 4 ^ 5 3 &0 "5 [ K # 4&% g 3-% C :;DF 7 `a 7 "! &"$ T 0 W ^ 5 /7 0 " 0 #, $# &"$ W # "- e "5 S& k \"! &"$ 4 # $% \"0& k& 9 S& T& & $#, $# &" B A5- j?;) jb `a Z5- j?;)a; d; `a

4 !" ##28$# %&'( *+,-./0( ,890-2 DE6 9EF3GGH885FI7JI#K$#LCM 9I#$7#28EN8$I#F229N8 #$2O282HPI$Q6E6##H28$#6 6FR#FS#R988TUUVI228$# WXYZ[\]^$7#7$O8_`[Zab`^ c#$#8cg#6#928tuldi228$# exx YZ[\]^ f][ga h`iz\`hz^` "26F2O2826#I$FQDE636F88 5FI7JI#K$#6 8 GEIE6 PN H6FP 3j8 $98$# 7$O8 GF8 c#$#8c k9##28c E6$ HFS$#9 I##F2JC G#$#8 6EH lgmga[gag Znagogb \glgagpq 5FI7JI#K828 GEIE9H8C r39h8 6#F62 H#O#$26#2 _`[ZabZs t]^ ][gagp ubz\7ji#k$# 9EF3GGHDE6k9##2828 rpe3eeoe j #F#62O2828C 5FI7JI# SE6E9F88 H G I#F229#2 68$ E6H8 "6G9#NHjGRH88 6F##k28$#6#N#8"2"269#H282 H#O#$2O282$rF$Q &./vwxv5y,8, z,7525 4{v{7-3 /}/ zv53-~ ƒ; q 67839##28$# 5FI7JI# j DE6IK88$8F#Sj6EFE G#O#27$O8jr#I##6C jFR#G#O#9$# 5FI7JI#K828 DE6IKI H8#GROG"76I#F229k2H#F2 7$O8 GFQ &./vwxv5 / }8ˆ /23/73-2/45675,* }8zŠ-Š5~ Œ BB B ;<;A Ž 67839##28$#6E6##H28$# jFR#368PN6 H78I2#$#GEIE6Gr396#I$FO88#F282"N$Q5FI7JI#K828 DE6IKIr"63F$OS#R#F28TUUdI228$#L9I78$7#$#8C TULVI228$#9I78$7## FS##F28H 9I78$7#$#8d L9I78 $7##"26F2O282jG88 dvuk6ggeie97#828#f6#gefo8 GFQ5FI7JI#K828F#29CS#Ij#8R226CEF9CH#8#IC83##FjFN9 ##8#28$# k2h#f# H8$O8C I#F229# 678H8$# F3j68 G8$O8j9jRFI#F229#286789#H2678H8$#rE"Ej 3k#kJ7F6##287$O8HPI$Q

5 ŠY Œ$Ž## %&Ž Œ$ &Œ Œ # %ŒŠ!"#$%!&$'()*6+, /,828 6/6289/028/6/-621/28/80-/-3627-/ )* ///0281/60-/-362/4280*67// /-18 +/-229M20/-/2828D481148(6*6NO06-N-90P88 7+8/124278N8988+/1028/9/+/P/42820N+15Q2-R 1*O+19//-//8281/ P48(NO6/- 06-N1 6 83//- 06-N* S63-2P68( 19+7(2//3(6//+7681*0-+./6/2883/ / -/ N1+/-229+/.2/2P4867/ /,1/16/0/6T8*O17+784//39/9232./O// NO8615 #f"v$&$z(rqm6/./o/281/6 2/3/2T6/+9OS818N89T6/ /5{ /8)*6+/-229/2828--/2}9+/17//+/6/32+75 ~/1/+/6/326}u T1/ /T.)*6+/-229P2/2()*636-r115<K9<I :> /q1/6+/-229M20/-/28/3/-16()*6 +/-229P2//28TM20/-/ N+15 r /2/36/23t1+/3clci :F;<GL:F:A D<F<E<G> ƒ;:kj KC 8DD:F 89C9C 9<A:L :EI :D: +/3/+/P/4293T1827r1+8s+26P(JGCDC *O /8/-25 tt2*+*6s6-827*8} (262/+S816+/ t/+s81 uq/s26/p/67/82*+*6s60/+292o( +/6/326 9+/17/1/827*8ˆ 9+/17/2/3/ P/-T/P9(QM6/q8288S76876-/028/S/8 )y722/3/2t6/+9o6/5 UVWX!!YZ[\][^_`YWabca!de[!fg!hijiga!ck!gWlWfjW!f!j!fWjga!!fhi!fg!mn[o[]p Š! ŒŒ%& Œ "$# %$$ $#Ž"$ p )*6+/-229P2/ /q+/(r5-+7.+/279/6rS87-68/6-//8s+26P(6-48/3/214 8*M07/ /q1/3/8S8+*O1tuq8/-281/7148(288/-229/02S8S/ (2 6/.0/91/5-+7.+/q1/83//8281/P11+/-229M20/-/ /+1-5vT/-s+26P( /q8287P61N891QM6/q828.//+/8+212O/2827/P/42N87N*0*8128//6(* tu+212qm6/q8288t2o22*+*+8*607148(281/8078/1/236116/91p488/ N+15)*6+w5-+7.+/3681/-2668PM/O/7S /-S68s+26P(rQ /626O/9/82715xO5-+7.+/q+2QM6/q1/67-/4292O7//67N960-+7O5y2O22361 //92O1/ O76rS/420281/2815s+26P(3/ /q1/+/2/8P22/86/ 7//6TS22/86/828289/ (rx88/ /q /878( 7/1/2/86/P226+/./862/86/022)*6x/86/027/P/65s//-x/86/02q /02820/4/126( 7/1/N8P27M0/1281/82/86/P226+/.9/6/70/80/92362/86/7/P/42Or

6 !" #$ %&'! ( )! ghijklmnmopqirm stuvwxyxz{ w}~ z j j jij m jr lqm * , 8-26./282+0 x v xz } }u ~ z z x } x xz hjk m jij m z x wz j jijm * , 8-26./282+0 g j lh m qhq qm jij m z v z kij jmm * , 8-26./ /78. / /76/ /.:; <4 6.: = > ; GDCHBGHIH AG J27.-/ / J 8; 8 ;7./2 / - K 39 KL :8 8 =.J2952+2J28; /76/. ; / /= -9 3 M N = M 8/.:; =.J2 O. K P 8 8. = 6- Q11R:2 /2.28 =.328;.8 - = /76/. 5 = ;./ M / = P,, M ; 7, 4 /.-.28 / 8 ; 8 ; ;23 - >. - =. +.5/78 7 ; M L , M ;23 L+ / ; M L+ 5 6-L38 K O L8> ;. / /76/.7 / ST 9 / J M U38 / <4 6. V6 W-.6 X.+.2 NWY5*< 3/ 5 ; 0 </2>. <;; 5 <=.=.7 <4 6. P J :8 8 = ; 05- /76/.:; L3-6 =3/ L ; L /L8 M 9 6- ; 0 Z L3 ;2328;. L8 9 = 3 [DC K3>3 = 89./.8 5- /76/. 5.8./ O 9 8 O / O ; 0 5- /76/.:828 8 L8 9 O., M 6.OM ; 0 P O.> O.>.-28 / /.628;20 138/ >2 6.OM 3 - > ; /76/. 6.OM O.>.-28;. \ ; 3 *.O M ]K.8;.:; <4 6.:;. 3,38> ;. /.9.6-.;20 Z.+ 5 =+ M 6 =.6.K ; O.>.--. L8 9 6./. 5.O /76/ ,76 ^ <P17 Z36 / M V;38: _ 6.OM / 5 <9.8/.7`aabD <.= P, 6.7 <P1 M ; J <M O., ; 0 Z.+ 5 =+ 8,76 *79. M N = - :/ K ; =.6.K 8,76 * ;.8 M P<5:8 O., ; 9 6- ; 0 5- /76/. O./M.8>226-. <4 6.:;. = 8> 7 ;38/.;. 5 ;76 + 8> 52.;. /.9.6-.;20 N.82 O./M.8 5./252828,76 J 8. =.J ; M ; ; L8 9 = / 9 M> -- 0 V6 8 8 O./M.8 M.2J28. =.J K 3 8 ; M ; / 8;./.66.=27,.8-.7 ; M 87 >3+;.8 K = ; 9 6- ; / 7 6.OM ; O.>.- K 8; ;L;38>3 52./ ;20 Y.; 8> 6.,2528; = K,9 3 5.O /76/.:;., 3-9.; 8 6./8.6.2 = ;20 P 8 8. = 6-9.; 8 6./8.6.2 /K 8 = 3 6 ; K M = > 8;. ; L8 9 = J Y.; 8> J 8 U*cde, 8; 6 6./2 fq:; = , M ;. 1R:2 / ;.8 = /.8. L8 9 L,3; /; ; M / > 8;. SRR M ; /76/.:;..-28 ;2328; , -.32 M ; 8 ; ; 0

7 !8!6""6"6793# $%%%228&'9(38!689)%3628*"2!#$%%+228!&$ !9""62$%&$228+$, #5-./ ""68"76(6(( 98578"96# (!8965 :2# (6(( 98! #;7:226!2.<=/>-2(:396((7928?&+*$%!873962#533299!! ( "687797((6"889!88#5729!8768"76(:9:296# (783962#5728A86! (!8758! B2C0/.D-0EF<2421G2HEIJ KLMNOPQRSTOPUVPWYZ[KO\WMQTYQ]QM^QMO_`O^PUabU^WMc efgghi jklmnmk jkkmomk pqrsq kmnjt uvwv wxy>z yv>{ w >{ uw}>x uvww ux}>} yw>z u >x wx> uvwu {y>z yx yx>z yywjx 66! (:89!!7! (9# uvw ~y>} }x>w vx> yuw>~ uvwy u{>u ~x>} u~w>x {~>x ƒ ƒ KˆnˆmbbO mšwšw LPLNQ^ŒO^O]O 24Ž03-J0HHE30Ž0Ž040J.BJGI u}www~~wu uw u}www~~ww~zz KˆnˆmbbO mšwšwko\wmqttl[w OM^O]O 0HHE30Ž0Ž021.D.4EJ.BJGI u}www}}uzz}} u}www}}u{}z} STOPUVPWmaNWMW LPLNQ^ŒO^O]O 2G 24Ž0D1 GD2GJD2GJGI {v wuy ~vyvv {v wuyyzw{ z q š œo\wmqtžbw Z QŸQNTMQ^ OM^ON^QMO_SnnŸmc 2G 04Ž2G E.D2GJ2G u}www}}wzuyv u}www}}wx~{{ q eš gg ª242H2D2 J«2 0G=2GJ2-J.4 u}w{wwuvwxyw u}www}}vy{ u STOPUVPWYZ[O[^QMO WNWa^Z]Z œ p š œ pœ Ž=3ED2340J.BJ2G š± UOaTŸ²a²`^WMZOabOM`QNOŒOaTZN^WPZaZ³ˆ

8 ,-./ ( IJ4/5J47-!"#$#%%&'"""()!"#$##*"%"&#

9 TARIM & TARIM İŞLEME No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB 1 ABREHAM ABEBE GENERAL EXPORTER ABREHAM ABEBE BAKLİYAT MENGESTE AGROZAN INTERNATIONAL TRADING PLC 3 AGROZAN INTERNATIONAL TRADING PLC 4 ALENE ADMASS IMPORT & EXPORT 5 ALENE ADMASS IMPORT & EXPORT 6 ANEMAW ALEMU IMPORT & EXPORT 7 ASSEFA ALAMREW TRADING 8 ASSELA MALT FACTORY 9 ASSELA MALT FACTORY 10 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC 11 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC 12 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC TARIM SANAYİ & İHRACAT TARIM SANAYİ & İHRACAT BAKLİYAT BAKLİYAT BAKLİYAT, İNŞAAT MAKİNELERİ KİRALAMA TARIM İŞLEME, BİLGİSAYAR & AKSESUARLARI TARIM SANAYİ & MALT ÜRETİMİ TARIM SANAYİ & MALT ÜRETİMİ BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA ERMIAS A ABIY ALEMU WORKINEH GEBEYEHU ABITEW ALENE ADMAS ANEMAW ALEMU DELELE ASSEGA ALAMREW AMARE WAKIJIRA ROBI DANIEL MELESSE CHEMERE MISGANAW AYEHU YARDIMCISI YARDIMCISI KASSAHUN MISGANAW FİRMA SAHİBİ LULSEGED BEYENE KASSA 13 G-SEVEN TRADING & INDUSTRY PLC TARIM SANAYİ NUREDIN AWOL 14 GUTS AGRO INDUSTRY PLC 15 JERR PLC TARIM SANAYİ & BESLEYİCİ GIDA İŞLEME BAKLİYAT, KURU YÜK TAŞIMACILIĞI İTHALAT & İHRACAT MÜDÜRÜ FİRMA ORTAĞI & ENGIDU LEGESSE YESUNHE TEMESGEN KEFYALEW ADAMU 16 KENENIA AGRO INDUSTRY PLC TARIM SANAYİ KENENIA DEKSISO ETİYOPYA HEYET LİSTESİ il.com; mail.com mail.com mail.com om MULLEGE PLC KAHVE İHRACATI MUSTEFA AWOL SOLOMON SEMACHEW 18 SOLOMON SEMACHEW EXPORT BAKLİYAT MEKONNIN om SEID YASSIN IMPORT EXPORT KAHVE İHRACATI SEID YASSIN ALI sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID: Bu kod ile adresinden doğrulayabilirsiniz. YISMASHEWA SEYOUM PAZARLAMA SEID YASSIN IMPORT EXPORT KAHVE İHRACATI BELACHEW MÜDÜRÜ

10 21 TAMRIN INTERNATIONAL KIBROM G/T SADIK BAKLİYAT YARDIMCISI TAMRIN INTERNATIONAL KASSA YITBAREK BAKLİYAT MANDEFRO GENEL TİCARET & ÜRETİM No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB 23 ADIKA TOUR & TRAVEL PLC SEYAHAT, TUR, OTO AWAD MOHAMMED KİRALAMA YARDIMCISI ADIKA TOUR & TRAVEL PLC SEYAHAT, TUR, OTO ASSEFA BATU KİRALAMA AKAKI GARMENT & TEXTILE S.C. TEKSTİL & KONFEKSİYON 26 BAGEMER TRADING ELEKTRİK MALZEMELERİ İTHALATI GETACHEW BIRATU DAGAGA MESFIN ZERGA GIZAW com BERHANENA SELAM PRINITING ENTERPISE BASKI & YAYIN TEKA ABADI GEBREWAHID CEO (BSPE) D.GET PEST INFESTATION CONTROL PLC KİMYA SANAYİ DANIEL GETACHEW d.get.pest.infestation.contr YARDIMCISI 29 D.GET PEST INFESTATION CONTROL PLC KİMYA SANAYİ GETACHEW ASSEFA d.get.pest.infestation.contr DANIEL HOME & OFFICE EQUIPMENTS EV VE OFİS MOBİLYALARI 30 DANIEL KHASSAHUN PRODUCTION ÜRETİMİ EDUCATIONAL MATERIALS PRODUCTION & 31 DISTRIBUTION ENTERPRISE 32 ETHIOPIAN ELECTRIC POWER (EEP) EĞİTİM ARAÇLARI KEFYALEW BERHANU HAILE CEO ELEKTRİK ÜRETİMİ & DAĞITIMI 33 FINFINE FURNITURE FACTORY- 3F PLC MOBİLYA ADANE TESENA NOZA 34 GLORIOUS PLC 35 GLORIOUS PLC HAJBEGEN HAYRU GENERAL IMPORT & 36 EXPORT ELEKTRONİK MALZEMELERİ İTHALATI ELEKTRONİK MALZEMELERİ İTHALATI İTHALAT & İHRACAT, TİCARET com AZEB ASNAKE CEO NESRI ABDUSAMED IBRAHIM ABDUSAMED IBRAHIM GATO HAJBEGEN HEYRU LEGASH ; merry.sint.gmail.com 37 HARAMBEE UNIVERSITY COLLEGE EĞİTİM FEYISSA ARARSSA IMPRESSION INVESTMENT & TRADING PLC ETHIOPIAN METALS & ENGINEERING 39 CORPORATION 40 OMOTIC GENERAL TRADING İTHALAT & İHRACAT, TARIM ÜRÜNLERİ STK (ÜRETİCİLER) OTOMOTİV, TARIM, TURİZM, ÜRETİM & İTHALAT DEREJE BEDILU HABTE SHEGAW MULUGETA TESFAHUN TEWODROS EYASSU WOSSEN KURUMSAL PAZARLAMA & SATIŞ MÜDÜRÜ com İNŞAAT & GAYRİMENKUL No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB AFGAD CONSTRUCTION & DEMBESH İNŞAAT AYSHESHIM TEKA INVESTMENT GROUP SOUTH SUDAN LTD AFRO-TSION CONSTRUCTION PLC (ATC) İNŞAAT SISAY DESTA m ;

11 43 BOKRA CONSTRUCTION & TRADING İNŞAAT ABIY ATNAFIE YIGEZU 44 BOKRA CONSTRUCTION & TRADING İNŞAAT MICHAEL GETANEH GEBRETSADIK YARDIMCISI CRAFTS CONSTRUCTION İNŞAAT BELAY TESFAYE il.com; 46 DROPS ENGINEERING İNŞAAT & MADENCİLİK ASSEFA TADDELE WORESE 47 DROPS ENGINEERING İNŞAAT & MADENCİLİK GIRMAHUN TADDELE WORESE 48 FLINTSTONE ENGINEERING İNŞAAT & GAYRİMENKUL BIRUK SHIMELIS ATILAW FİRMA ORTAĞI & FİRMA ORTAĞI MÜDÜR YARDIMCISI FLINTSTONE ENGINEERING İNŞAAT & GAYRİMENKUL TSEDEKE YIHUNIE WOULDU FİRMA SAHİBİ KALEB CONSTRUCTION 51 MIMI CEMENT PRODUCTION İNŞAAT & YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT & ÇİMENTO ÜRETİMİ 52 NASEW REAL ESTATE PLC İNŞAAT & GAYRİMENKUL SOLOMON WOLDEGZI TESFAYE MAMIT MELAK DAGMAWI SHITE LEULSEGED 53 NASEW REAL ESTATE PLC İNŞAAT & GAYRİMENKUL SHITE LULSEGED DİZAYN & İNŞAAT MİMARİ BAŞKANI m; m; NEGAT GENERAL TRADING & TRANSPORT FİNANS İNŞAAT KALKIDAN ASSEFA TALORE PLC MÜDÜRÜ & NISIR CONSTRUCTION İNŞAAT ASFAW HAILU HADDIS NKH CONSTRUCTION İNŞAAT NIGIRU KIBRET TESFA SUNSHINE CONSTRUCTION İNŞAAT ATO SAMUEL TAFESSE KURUCU BAŞKAN ZAMRA CONSTRUCTION İNŞAAT & TAAHHÜT ATO SEBAGADIS ABAY 59 ZEKALAY GENERAL TRADING İNŞAAT & SU KUYUSU SONDAJI, İTHALAT NIGUS GEBREEGZIABHER AZARIA et oup.net m

12 1 YUSUF TAŞDEMİR ABACI CLOTHING USTUNSOY TEXTILE EXECUTIVE TEXTILE CLOTHING VOLKAN VAROL ABS CONTRUCTION MATERIALS SALES REPRESENTATIVE 3 CÜNEYT ÇÖKE ACEMAR FOREIGN TRADE EXPORT MANAGER STEEL AND ABS PLASTIC CONSTRUCTION FORMWORKS, STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL SLAB SYSTEMS STEEL TRADING, STEEL DISTRIBUTION & STOCK HOLDING SARA ÖZTÜRK AKBANK ASSISTANT MANAGER BANKING AYGÜN KARAKAŞ AKKA CONSTRUCTION CHAIRMAN CONSTRUCTION ATALAY ATABAY ALTINBAS JEWELRY CORPORATE COMMUNICATION EXPERT JEWELLERY CEMİL ÖZDEMİR ALTINHAS HOLDING INC. CEO TEXTILE AND AGRO INDUSTRY ERMAN ÖZEĞRİLMEZ ANADOLU ENGINE MANUFACTURING EXPORT AREA RESPONSIBLE AUTOMOTIVE, CONSTRUCTION, AGRICULTURE, IRRIGATION BURAK KAYA ARKAS CONTAINER TRANSPORT TRADE VICE MANAGER TRANSPORT ROZİ DEVİDAS ARKAS CONTAINER TRANSPORT WEST MED TRADE MANAGER TRANSPORT CANSET GORDİ ARKAS SHIPPING & TRANSPORT S.A. EXPORT TEAM LEADER CONTAINER TRANSPORTATION COŞKUN KASIMOĞLU ARKAS SHIPPING & TRANSPORT S.A. REGIONAL MANAGER CONTAINER TRANSPORTATION UMUT ACAR ARZUM HOUSEHOLD APPLIANCES EXPORT EXECUTIVE SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES GÜRSEL ARAL ATLANTIS ENGINEERING GENERAL MANAGER IRRIGATION SECTOR MURAT ERTEM ATOM CABLE IND. TRADE INC. BUSINESS DEVELOPMENT CHIEF ELECTRIC CABLE MANUFACTURING CİHAD AVCI AVCI CONTRACT EXECUTIVE MANAGER 17 ÖZKAN ÖZEL AVRASKA BUSINESS DEVELOPMENT & CONSULTANCY BUSINESS ADVISOR 18 MEHMET ASLAN AZIZEL ENGINEERING CO LTD DIRECTOR INTERIOR FURNISHING CONTRACT / FACADE ALUMINIUM & GLASS & MARBLE INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANCY HOME FURNITURE INTERIOR DESIGN & DOORS SECURITY DOOR AHMET ALTUNDAĞ BER-FAT COMPANY OWNER CONSTRUCTION GÖKALP İSFENDİYAR BEYMED INC. CONSULTANT MEDECINE BİNALİ BORAN 22 CEM ÖZTEKBAŞ 23 ERKAN BORAN 24 OSMAN GÖZKAMAN BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO CHAIRMAN FINANCE EXECUTIVE BOARD MEMBER BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE OF CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION SEYHAN ESEN BOZOK TRACTOR PRODUCING IND. FOREIGN TRADE MANAGER AGRICULTURAL TRACTOR MANUFACTURER TİMUR ASHİR BUROSEREN FURNITURE FOREIGN TRADE TURN-KEY PROJECTS AND TOTAL FURNISHING SOLUTIONS FOR COMMERCIAL BUILDING CÜNEYD HARMANŞA CALIK COTTON GENERAL MANAGER COTTON INDUSTRY MAHMUT CAN ÇALIK CALIK COTTON CHAIRMAN COTTON INDUSTRY CENK ÇETİNKAYA CLEVER POLYMERS & CHEMICAL CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION PAINTS AND CHEMICALS LÜTFÜ KADIRGAN CLEVER POLYMERS & CHEMICAL CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION PAINTS AND CHEMICALS TOLGA KORALTAN ECO STEEL FRAME SYSTEM CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION WITH LIGHT GAUGE STEEL FRAME SYSTEM DİLEK DURULAR ELSE ELECTRIC MACHINERY GENERAL COORDINATOR-ETHIOPIA ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE EMRE TIKANSAK ELSE ELECTRIC MACHINERY LEGAL ADVISOR ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE SEYFETTİN KOÇAK ELSE ELECTRIC MACHINERY CHAIRMAN ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE EMRE GÖREN EMSA ELEKTRICMOTOR INC. EXPORT MANAGER GENERATOR PRODUCTION AND SALES

13 36 MUSTAFA GECEK ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. VICE PRESIDENT 37 ÖZGER İNAL ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 38 ŞEVKET İMAMOGLU ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. PLANNING & SCHEDULING SUPERVİSOR 39 MURAT KAVAK ETI ELECTROMETALLURGY INC. BOARD MEMBER ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING PRODUCTION & MARKETING OF LOW CARBON FERROCHROME MELTEM TAMGÜL FAF VALVE AREA SALES REPRESENTATIVE VALVE AND FITTING EQUIPMENTS FATİH ÇEKEN FORD OTOSAN EXPORT REGIONAL REPRESENTATIVE (AFRICA) 42 BURHAN BİLGİLİ FOSTER GROUP EXPORT SPECIALIST 43 CİHAN ÖNCEL FOSTER GROUP EXPORT MANAGER 44 VOLKAN CEBE GAMA POWER SYSTEMS ENG. & CONT. BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR 45 HÜLYA GEDİK GEDIK HOLDING INC. CHAIRMAN AUTOMOTIVE - LIGHT, MEDIUM AND HEACY COMMERCIAL VEHICLES SAFETY FOOTWEAR & EQUIPMENTS, MILITARY FOOTWEAR & GARMENTS SAFETY FOOTWEAR & EQUIPMENTS, MILITARY FOOTWEAR & GARMENTS ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, COMMISSIONING, START UP, WARRANTY & SPARE PARTS SERVICES WELDING CONSUMABLES, WELDING MACHINES, CASTING VALVE EDUCATION EMİN KAHRAMAN GUCBİR GENERATOR SALES EXECUTIVE DIESEL GENERATORS GÜVEN KULOGLU GUVENBEY TOURISM IMPORT & EXPORT COMPANY OWNER IMPORT&EXPORT, SUPPLIER, TRADE HAKAN TARAKLI HEM REAL ESTATE & CONSULTANCY COMPANT PARTNER REAL ESTATE & CONSULTANCY ÖZGÜN KUNDAK ICDAS STEEL ENERGY YARD & TRANSPORT EXPORT SALES REPRESENTATIVE PRODUCER OF MILL REBARS, REBARS, STEEL BILLETS, WIRE ROD, DEFORMED STEEL BAR UTKU GÜNER IZOCAM INC. EXPORT SALES INSULATION MATERIALS TAMER KARA KAYALAR CHEMICAL IND. & TRADE EXPORT REGIONAL REPRESENTATIVE WOOD COATING SYSTEMS OSMAN BATUR ENGİN KAYI MEDICAL FOREIGN AFFAIRS & BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CONSTRUCTION INVESTMENT MEDICAL CENK KAYA LANOVA HOME APPLIANCE DIRECTOR HOME APPLIANCE HASAN GÜLDALI LANOVA HOME APPLIANCE EXPORT IMPORT RESPONSABLE HOME APPLIANCE RIFAT TANSEL TUGAL LINERJI ENGINEERING &CONSULTING GENERAL MANAGER 56 TOLGA ÇAPRAZ MARLAND ENERGY CONSTRUCTION ELECT. FOOD AND AUTOMOTIVE GENERAL MANAGER 57 ALİ RIZA ÇAĞRI KESİCİ MARUBENI CORPORATION ASSISTANT MANAGER 58 SHİNİCHİ YONAWA MARUBENI CORPORATION GENERAL MANAGER 59 YUNUS ÜZEL MEKA CONCRETE BATCHING PLANTS REGIONAL SALES MANAGER 60 BERRİN KARACABEY MERİT LUXURY HOME FURNITURE EXPORT MANAGER ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES FOR ENERGY PROJECTS CONSTRUCTION -ELECTRONICS FOOD AND AUTOMOTIVE TRADE FOOD CHEMICAL & FOREST PRODUCTS, ENERGY & METAL FOOD CHEMICAL & FOREST PRODUCTS, ENERGY & METAL CONCRETE BATCHING PLANTS AND CRUSHING&SCREENING MACHINERIES PRODUCING AND INSTALLATION MANUFACTURING OF HOME FURNITURE, SALON SETS, LIVING ROOM GROUPS ALİ SERKAN ALGÜNEY MESA MANUFACTURING REGIONAL MANAGER FORMWORK & SCAFFOLDING SYSTEMS MEHMET CAN CANARAN MESA MANUFACTURING DEPUTY MANAGER DIRECTOR FORMWORK & SCAFFOLDING SYSTEMS HALİT YEKTA KÜÇÜKÖZTÜRK META TRADE INC. MARKETING & SALES COORDINATOR CEMENT, CLINKER, CEMENTITIOUS MATERIALS, STEEL PRODUCTS, 64 EŞREF ALTUĞ ÖZTEKİN METAG CONSTRUCTION TRADE INC. BUSINESS DEV. COORDINATOR CONSTRUCTION TRADE OF ALL KINDS OF IRON, STEEL, 65 CANAN AKYÜZ METAL MARKET FOREIGN TRADE SALES ASSISTANT DIRECTOR SHEET IRON, SHAPE 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID: Bu kod ile adresinden TRADE doğrulayabilirsiniz. OF ALL KINDS OF IRON, STEEL, 66 NUSRET KAAN ÖRÜCÜ METAL MARKET FOREIGN TRADE GENERAL MANAGER SHEET IRON, SHAPE

14 67 AHMET TURAN ASLAN MIR MACHINERY & FOOD FOREIGN TRADE LTD. EXPORT MANAGER 68 BURAK BULGURLU MTC METAL EXPORT SALES AND MARKETING RESPONSIBLE 69 AHMET EMİN İMREK NAMSAN METAL IND. TRADE. INC. BOARD MEMBER 70 AHMET HÜSREV İŞBİLİR NAMSAN METAL IND. TRADE. INC. 71 O. NUH KÖSE NEVA MANUFACTURİNG & EXPORT DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT EXPORT MANAGER 72 SELİN ŞENTÜRK NORA FLOUR IMPORT & EXPORT FOREIGN TRADE EXPERT 73 KENAN YÜKSEL NUH GROUP INC. EXECUTIVE DIRECTOR 74 SERHAN ERFİDAN NUH GROUP INC. BOARD MEMBER MACHINERY CHEMİCAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORTING CONSTRUCTION STEEL MATERIALS GAS COOKERS, BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES, MIDI OVENS, ELECTRICAL COOKERS GAS COOKERS, BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES, MIDI OVENS, ELECTRICAL COOKERS FOREIGN TRADE, MANUFACTURING AND EXPORTING TEXTILE,CLEANING SUPPLIES,FOOD,WHEAT FLOUR,TENT,TEA MODULAR BUILDINGS, INSULATION AND SEALING, ENERGY, CONSTRUCTION MODULAR BUILDINGS, INSULATION AND SEALING, ENERGY, CONSTRUCTION ULAŞ CANSEVEN OPAL STEEL CONSTRUCTION EXPORT DIRECTOR STEEL CONSTRUCTION TARKAN DENİZ ORTADOGU ENERGY PETROLEUM ENG. CONSTRUCTION IND. & TRADE LTD. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR ENERGY PETROLEUM ENGINEERING CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE DEFENCE AND TECHNOLOGY OSMAN EMİNLER OZEL MEN'S WEAR GENERAL MANAGER TEXTILE İLYAS RECEP BİLGE OZKANLAR BASKUL CO SALES RESPONSIBLE TRUCK SCALE WEIGHBRIDGE DOĞAN MİZRAHİ PERFEKTUP PACKAGING SENIOR SALES REPRESENTATIVE PRODUCTION OF ALUMINIUM AND LAMINATE TUBES, AEROSOL BOXES GÜLAY AVCI RAK FREE TRADE ZONE REGIONAL MANAGER FREE ZONE AUTHORITY IN UAE ALPER ÖZTÜRK RENPET PETROL OTOMATİV TEKSTİL FOREIGN TRADE RESPONSIBLE AUTOMATATIVE MEVLÜDE YILDIRIM ROGI CONSTRUCTION EXECUTIVE ASSISTANT WOODEN WORKS TAHSİN ÖZDEMİR ROGI CONSTRUCTION SALES COORDINATOR WOODEN WORKS BENEDİCTUS BORSBOOM SANKO HOLDING EXECUTİVE DIRECTOR ENERGY MARİA 85 ÖMER HALİM RAMAZANOĞLU SANKO HOLDING EXECUTİVE DIRECTOR ENERGY HANDE ERGEN SARTEN PACKAGING IND. & TRADE 87 AHMET ŞEN SDV HOROZ TRANSPORT & TRADE S.A. SALES MANAGER MIDDLE EAST AND AFRICA SALES AND MARKETING MANAGER 88 YANN LIEGARD SDV HOROZ TRANSPORT & TRADE S.A. AFRICA REGION BD DIRECTOR 89 ATİLLA YAĞMUR SEYHAN WATER BOOSTER COMPANY OWNER 90 ERKİN KARALAR SEYHAN WATER BOOSTER GENERAL MANAGER 91 HAVVA KAPTAN 92 HAYAL EFENDİLER SISMAT INTERNATIONAL PURIFICATION MACHINERY SISMAT INTERNATIONAL PURIFICATION MACHINERY HEAD OF SALES DEPARTMENT GENERAL MANAGER 93 BURÇİN MALEKKIANIE STEELIFE MARKETING & SALES MANAGER PACKING SECTOR FREIGHT FORWARDING, LOGISTIC SERVICE SUPPLY, TRANSPORTATION FREIGHT FORWARDING, LOGISTIC SUPPLY, TRANSPORTATION PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY & STEEL WATER TANKS PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY & STEEL WATER TANKS MANUFACTURING-WATER&WASTEWATER MANUFACTURING-WATER&WASTEWATER CONSTRUCTION, LIGHT GAUGE STEEL & PREFABRIC MANUFACTURE MEHMET METİN ÜLKÜ STFA CONSTRUCTION REGIONAL REPRESENTATIVE CONTRACTING GRP PIPES & FITTINGS MANUFACTURING & 95 SAYED OSMAN SUPERLIT PIPE INDUSTRIES INC. SALES ENGINEER EXPORT

15 96 MUSTAFA Ş. MARANGOZ SYSTEMAIR IND. & TRADE CO. PROJECT&BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER HEATING-VENTILATION-AIR CONDITIONING SYSTEMS EMİN TAHA TAHA CARGO FOREIGN TRADE LTD. CHAIRMAN FOREIGN TRADE TRANSPORT SALİH DÖNMEZ TEKNOPLAN ENGINERING MANAGER OF SALES AND MARKETING AUTOMATION MACHINERY AYFER ORHAN TML CONSTRUCTION PROCUREMENT AND LOGISTIC 100 İZEL BİRANT TML CONSTRUCTION MANAGER PROCUREMENT AND LOGISTIC RESPONSIBLE CONSTRUCTION / TRADING CONSTRUCTION / TRADING MUSTAFA TUĞ TUG GROUPE VICE CHAIRMAN FOOD & CAFE SHOP FRANCHISING, FURNITURE & DECORATION DRINKING WATER PRODUCTION SYSTEMS ERHAN TUNA TUNA WATER TREATMENT CO. LTD. GENERAL MANAGER WATER BOTTLING MACHINES 103 AHMET ÖZHİNDİ TUNAYLAR SCALE INDUSTRY SALES AND MARKETING COORDINATOR INDUSTRIAL WEIGHING EQUIPMENTS MANUFACTURER 104 ŞEMSEDDİN ULUSOY TURKON GROUP MACHINERY CHEMICAL AND CEO BABY DIAPERS, WET WIPES, ADULT FOODSTUFF LTD DIAPERS STEEL CONSTRUCTION TURNKEY 105 MEHMET ÇARPAN USAK CERAMIC IND. INC. AREA MANAGER CERAMIC WALL FLOOR TILES,GLAZED PORCELAIN TILES,TECHNICAL 106 HÜR ÖZYAR USKON SPACE FRAME SYSTEM CONSTRUCTION CO. OVERSEAS PROJECT MANAGER DESIGN, MANUFACTURE AND ASSEMBLE PREFABRICATED STEEL SPACE FRAMES REFABRICATED AND LIGHT WEIGHT STEEL CONSTRUCTION SECTOR BUILDİNG 107 HÜSEYİN KORAY TÜRKMEN VEFA HOLDING INC. CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER MATERIALS PRODUCTION 108 TURAN KOÇYİĞİT VEFA HOLDING INC. CHIEF EXECUTİVE OFFICER & FOUNDER 109 EZGİ ADA YAPI KREDI BANK ASSISTANT REGIONAL MANAGER AT FINANCIAL INSTITUTIONS REFABRICATED AND LIGHT WEIGHT STEEL CONSTRUCTION SECTOR BUILDİNG MATERIALS PRODUCTION BANKING SECTOR ABDULLAH KILIÇ YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. PROJECT MANAGER CONSTRUCTION EMRE ÇAMUR YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. PLANNING AND COST CONTROL MANAGER CONSTRUCTION İLKER İNCELEME YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. DEPUTY GENERAL MANAGER CONSTRUCTION MEHMET BALYAŞ YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. GENERAL PURCHASING COORDINATOR CONSTRUCTION MEHMET CEMAL BALTA YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. AWASH WELDIA RAILWAY PROJECT COORDINATOR CONSTRUCTION SAMİ ÖZGE ARIOĞLU YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. GENERAL MANAGER CONSTRUCTION SİNAN ÇELİKOĞLU YILDIRIM HOLDING EXECUTIVE DIRECTOR MINING, ENERGY, SEA PORT MANAGEMENT, FERTILIZER 117 LEVENT KOCAMAN ZETA BUSINESS SOLUTIONS GENERAL MANAGER DEVELOPING ERP SOLUTIONS-TEXTILE IND YAVUZ YETER ZIRAAT BANK FOREIGN BRANCH BANKING DIRECTOR BANKING

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1091-16891 Ankara, 16/09/2015 Konu: Belarus Grodno Serbest Bölgesi SİRKÜLER (G 2015 ) T.C. Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/149-2354 Ankara, 05/02/2015 Konu: WIN 1.Faz Alım heyeti ikili iş görüşmeleri duyurusu S İ R K Ü L E R (M / 2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/950-14276 Ankara, 03/08/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/831-11505 Ankara, 24/06/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/603-8132 Ankara, 29/04/2015 Konu: Türkiye-Slovakya İnovasyon ve Teknoloji Forumu SİRKÜLER (G/2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

KURULUŞLAR / ORGANIZATIONS

KURULUŞLAR / ORGANIZATIONS BUSINESS DELEGATION FROM TURKEY FOR TURKEY-SERBIA BUSINESS FORUM, 28 DECEMBER 2015, BELG # Name and Surname Organization / Company Titles 1 ÖMER CİHAD VARDAN DEİK PRESİDENT 2 YASAR DOGAN DEİK / TUMSIAD

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI Süre Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 Fen-Edebiyat

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1698-25361 Ankara, 09/12/2014 Konu: Türkiye-İtalya İş Forumu SİRKÜLER (G/2014) Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1087-17959 Moskova Sektörel Ticaret Heyeti Ankara, 08/09/2014 SİRKÜLER (A/2014) Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri

Detaylı

TİM.EİB.GSK.00.8/10382 Türk-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hk. (22 Ekim 2014) İzmir, 15/10/2014. Sayın Üyemiz,

TİM.EİB.GSK.00.8/10382 Türk-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hk. (22 Ekim 2014) İzmir, 15/10/2014. Sayın Üyemiz, Sayı Konu : : TİM.EİB.GSK.00.8/10382 Türk-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hk. (22 Ekim 2014) İzmir, 15/10/2014 e-ileti Sayın Üyemiz, DEİK/Türk-Ürdün İş Konseyi nden alınan yazıda, 22 Ekim 2014 tarihinde

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/871-13835 Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti Hk. Ankara, 27/06/2014 SİRKÜLER (H-2014) Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 33179930-TİM.OAİB.08.ORG.2015/1100-16106 Ankara, 03/09/2015 Konu: Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (A/2015)

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ARG3.2015/787-16115 Ankara, 03/09/2015 Konu: TGK Tebliğ Taslağı SİRKÜLER (H-2015) Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.TURQ.2015/445-10372 Ankara, 05/06/2015 Konu: 2015/8 ve 2015/9 Sayılı Kararın Resmi Gazetede Yayımı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2774 3621 SARAY MOBİLYA ALİ TURAN ABANOZOĞLU VE ORTAĞI 22.03.1965 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 0010034092 3063 3927 KENAN İSKENDER 26.12.1968 Hızırbey

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G 2016 / )

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G 2016 / ) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/158-2054 Ankara, 02/02/2016 Konu: Mısır İhracatçı Kayıt Sistemi Hk. SİRKÜLER (G 2016 / ) İlgi: 18/1/2016 tarih

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/99-1567 Ankara, 26/01/2015 Konu: Türkiye-Finlandiya İş Forumu 04 Şubat 2015 Ankara SİRKÜLER (G-2015) Sayın Üyemiz, Türkiye

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/953-15657 Cezayir Makine Sanayi Sektörel Ticaret Heyeti Hk. Ankara, 24/07/2014 SİRKÜLER (2014/M) Sayın Üyemiz, Ekonomi

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/740-15441 Ankara, 25/08/2015 Konu: Fas / Korunma Önlemi Soruşturması Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (D-2015) Ekonomi

Detaylı

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Kod/ Code Program Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees 107410012 Eczacılık Fakültesi

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT )

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ) BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT 2016 PRODUCTS AND SERVICES CATALOGUE ( CONSTRUCTION BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ABOUT US : BMT EXPORT is founded

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 03.02.2010 tarihli ve KOS/2010-264 sayılı yazısı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 03.02.2010 tarihli ve KOS/2010-264 sayılı yazısı. r CAR3AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODA3I GENEL SEKRETERLİSİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM 3OK. NO:6/A "1 TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / 3AM3UN L l Tarih Sayı Konu 0531/ Türk-Kosava İş Forumu

Detaylı

4 Şubat Cuma. 1.Faz Çözüm Gösterileri

4 Şubat Cuma. 1.Faz Çözüm Gösterileri 1.Faz Çözüm Gösterileri 4 Şubat Cuma HYDRO PROKAV PUMPS INDIA PRIVATE PROGRESSIVE CAVITY ECCENTRIC SCREW GIRI SRINIVASA /DIRECTOR MURAT ÖZ YÜKSEK MÜHENDİS ENDÜSTRİ TEKNİK TECHNOCOAT TANITIMI TÜRKİYE BRYAIR

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/178-4187 Ankara, 04/03/2015 Konu: Avustralya / Filmaşin Anti-Damping Soruşturması SİRKÜLER(D-2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/905-18242 Ankara, 12/10/2015 Konu: ABD / Telafi Edici Vergi / Anti-Damping Soruşturmaları SİRKÜLER (D-2015)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 4. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 4. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Programın Adı Name of Programme Süre Duration ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) CUKUROVA UNIVERSITY (ADANA) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta

INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta 1 1 2 2 INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta Shady Izady Plaza Tour Sabri Sami Toker Expobox Orhan

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI. Özel Koşullar Requirements & Explanations. Süre Duration. Kontenjan Quota. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7

LİSANS PROGRAMLARI. Özel Koşullar Requirements & Explanations. Süre Duration. Kontenjan Quota. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Programın Adı Name of Programme Süre Duration Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations Alman Dili

Detaylı

Kaynarca Mah. E-5 Yanyol Cad. No: 184 Pendik, İstanbul, Turkey T: +90 (216) 491 97 47 F: +90 (216) 491 88 38. berr@berr.com.tr www.berr.com.

Kaynarca Mah. E-5 Yanyol Cad. No: 184 Pendik, İstanbul, Turkey T: +90 (216) 491 97 47 F: +90 (216) 491 88 38. berr@berr.com.tr www.berr.com. Kaynarca Mah. E-5 Yanyol Cad. No: 184 Pendik, İstanbul, Turkey T: +90 (216) 491 97 47 F: +90 (216) 491 88 38 berr@berr.com.tr www.berr.com.tr 1990 yılında başladığı prefabrike yapı, çelik yapı ve yapı

Detaylı

ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET

ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET Uluslararası XII. Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu İki yılda bir yapılan Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nun Onikincisi 31 Mart 2 Nisan 2016

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ORG.2015/231-3550 Ankara, 23/02/2015 Konu: Ekvator Hükümetinin İndüksiyonlu Ocak Projesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) İlgi: 16.02.2015

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2015/539-10488 Ankara, 09/06/2015 Konu: Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/283-3604 Ankara, 23/02/2016 Konu: Türkiye Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı / Taksim The Marmara Otel, İstanbul

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/242-7267 Kanada Boru Hattı Projeleri Ankara, 11/04/2014 SİRKÜLER (D-2014) Sayın Üyemiz, Toronto Ticaret Ataşeliğimizden

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 11 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMMES IN TURKEY Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION (AIPE) AUSTRALIAN INSTITUTE OF MUSIC (AIM) Certificate IV in Business 6 Ay 4100 Diploma of Business 1 Yıl 8200 Advanced Diploma of Business 1 Yıl 8200 Diploma

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 11 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMMES IN TURKEY Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1396-20504 Ankara, 12/11/2015 Konu:.. Boğaziçi Zirvesi, 9 11 Aralık 2015, Istanbul SİRKÜLER (G 2015 ) DEİK-Dış

Detaylı

BRL YAPILAN FRMALAR CO-OPERATING COMPANIES

BRL YAPILAN FRMALAR CO-OPERATING COMPANIES AGM Mühendislik Ltd. Engineering Ltd. Hadjieleftheriadis Evi / Hadjieleftheriadis House Hasankeyf sviçre Büyükelçilii Elçi Konutu / Swiss Embassy Residence sviçre Büyükelçilii Yeni Kançılarya Binası /

Detaylı

THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 4-10 NOVEMBER 1988 THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 4-10 NOVEMBER 1988 THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE MI o TO 4-10 NOVEMBER 1988 THE ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü-3437B ISTANBUL Phone: (90) (1) 511 41 50 (44 lines) Tlx: 22 6B2 Oda Tr. 23 7B2

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/1079-15834 Ankara, 31/08/2015 Konu: 2016 Yılı Milli Katılım Fuar Organizasyonları Duyurusu Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. İnsan Kaynakları Direktörlüğü İş Etiği Sorumlusu. İnsan Kaynakları Direktörlüğü HR Partner Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi ARZU İNAN 01.09.2013 İş Etiği Sorumlusu İdari İşler Sorumlusu DUYGU UTLU 01.09.2013 İnsan Kaynakları Sorumlusu ELİF DURMUŞ

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/37-416 Ankara, 12/01/2016 Konu: "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor: Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku Açısından

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/801-10936 Ankara, 16/06/2015 Konu: İklimlendirme Sanayi Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/1026-15339 Ankara, 21/08/2015 Konu: FİLİPİNLER SEKTÖREL TİCARET HEYETİ 2015 TÜM SANAYİ VE TİCARET ODALARINA Ekonomi

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

INVESTMENT CLIMATE IN GAZIANTEP. Gaziantep Investment Support Office. Gaziantep Investment Support Office

INVESTMENT CLIMATE IN GAZIANTEP. Gaziantep Investment Support Office. Gaziantep Investment Support Office INVESTMENT CLIMATE IN GAZIANTEP INDUSTRY Industrial Areas Number Of Company Area (m2) Number of Employment Gaziantep Industrial Zones (5) 800 42.950.000 120.000 Small Industrial Sites 2.389 1.500.000 25.000

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ARG3.2015/935-18958 Ankara, 21/10/2015 Konu: RF İhracatçı Firma Listeleri SİRKÜLER (H/ 2015) Sayın Üyemiz, Ekonomi

Detaylı

SİRKÜLER (İ-2015) Sayın Üyemiz,

SİRKÜLER (İ-2015) Sayın Üyemiz, Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG1.2015/1071-10482 Ankara, 09/06/2015 Konu: Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (İ-2015) 29 Mayıs 2015

Detaylı

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014

SHT-21 Bilgilendirme Çalıştayı Katılımcı Listesi 23 Eylül 2014 1. Uğur COŞKUN BITES SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY TEKN. YAZILIM ELKT. LTD. ŞTI. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. AHMET DEMİR Osman Levent TÜLÜ Uzay YILDIZ Yasemin ŞEREF CIZIOĞLU Onur ÜYE Ezgi TATAR

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/729-15102 Ankara, 18/08/2015 Konu: ABD Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Sayın Üyemiz; SİRKÜLER

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. ACP Communications Systems Design Eng. + Internship. ACP International Business Operations and Management

EĞİTİM PROGRAMI. ACP Communications Systems Design Eng. + Internship. ACP International Business Operations and Management ACP Business Administration 6 Ocak,2 Nis, 30 Haz,17 Eylül 3 Ay TOEFL 71,IELTS 6.0 6,500 ACP Business Administration + Internship 6 Ocak,2 Nis, 30 Haz,17 Eylül 3 Ay + (3 Ay) TOEFL 71,IELTS 6.0 8,150 ACP

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

TopQM-Systems. Worldwide-Logistic-Support 全 球 物 流 服 务 德 普 恩. Dünya Çapında Destek. Global Logistic Support

TopQM-Systems. Worldwide-Logistic-Support 全 球 物 流 服 务 德 普 恩. Dünya Çapında Destek. Global Logistic Support TopQM-Systems 德 普 恩 Worldwide-Logistic-Support 全 球 物 流 服 务 Dünya Çapında Destek 1 2 2000 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2012 2013 > TopQM-Systems founded > by Andreas A. Redaoui and Edith Redaoui

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/529-7041 Ankara, 13/04/2015 Konu: 38.Yapı Fuarı 2015 Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Hk. S İ R K Ü L E R (G /

Detaylı

ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE KATILIMCILAR / EXHIBITORS INDEX BY PRODUCT GROUPS

ÜRÜN GRUPLARINA GÖRE KATILIMCILAR / EXHIBITORS INDEX BY PRODUCT GROUPS ETİKET - BARKOD - RULO ÜRÜNLERİ VE SİSTEMLERİ LABEL, BARCODE AND RECEIPT PAPER PRODUCTS AND SYSTEMS Barkodturk Aveg Dış Tic. Tekstil Ltd. Şti. Bika Etiket Makina San. Bilgi Matbaacılık ve Etiket San. Servis

Detaylı