ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ"

Transkript

1 ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/ Ankara, 11/05/2015 Konu: Türkiye-Etiyopya Sonuç Raporu SİRKÜLER (G/2015) Sayın Üyemiz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu ekte yer almaktadır. Bilgilerine sunulur. S.Tansel KÜNBİ Genel Sekreter a. Şube Müdürü Ek: Sonuç Raporu ve Katılımcı Listeleri Ayrıntılı bilgi için: Çelebi Aslan - Uzman Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: BALGAT ÇANKAYA ANKARA Tel : (312) Faks : (312) e-posta : /

2 !"# $%&'(4)*%+'

3 nopqrstuvwtnrsxyszur{u xp}~} Z5-3#/ /0$# $-#$ &"[ " lz3 [m !"#$%&'()*+,% -./" #$! #& $- I 0 "5 5 I 7 5# 3#/ /0$ 4 # 5 6$7 8&% &#9$ O?? * :; *; :; ()*+<* $- $" $^$ e5" "5 5 % " 5 " # A;B+C? )CDEBFE?*;)G * /0 /" # 5# " 4 # 5 H70&I H $ &J IU!-!"! 0& $ 0 95% f 3 $%/,% H # " 4!%!#& K$ $ %5 5 I # "!"#$%&'()*+<* N+O;P; Q+?C ;F :; - [/ &%$ $ / % 3 $%/,% $9 "& RI 5 S& $K&"$ $ I& 1 #&g I!g& &I$^$ $- T&# U"& h+?ebe i S& # 3 $%/,% $ I! % 5 I W "I LO;O M X;C+ ; );B X$7$"& Y $ & 5 # 5 50 "5 $ & Z3 [ WU & $0 0&, "5 I / - [ " 4 -# 5 \0&" 2$7 I % # -5# #$-$ # 5 I51 ] "I Y5 &S 7$, $^$ I& _ `ab )?F >; Z3 [ 3 $%/,% S& e/" 0 YI c&"k&# &- $1,/ /" W,5 k&"#&g$y $ 5 50 e$ 0 &"$ $ cu &"$0$% & - % /, 5I,"/ /#/ #/ -0 "5 S& 0 "5 "I5 I $ - "50 %$ CB* i);c i)e?pb S& / /0/ $S &# U" &"$ I& e $%& cu &"& 3 $%/,% 5 e$"0 "!"# e$"0 "5 " 5 I $#$ $ $- cu"!-0& &"$ c&"k&# &- $1 r un w 7" 9 `a i 7" 9 "! &"$ Z&0$" S& & $# 4 #5" & &" g/ & 3I$ 0$- & S& [ / )C); +?)EBiV+?E:; 4 ^ 5 3 &0 "5 [ K # 4&% g 3-% C :;DF 7 `a 7 "! &"$ T 0 W ^ 5 /7 0 " 0 #, $# &"$ W # "- e "5 S& k \"! &"$ 4 # $% \"0& k& 9 S& T& & $#, $# &" B A5- j?;) jb `a Z5- j?;)a; d; `a

4 !" ##28$# %&'( *+,-./0( ,890-2 DE6 9EF3GGH885FI7JI#K$#LCM 9I#$7#28EN8$I#F229N8 #$2O282HPI$Q6E6##H28$#6 6FR#FS#R988TUUVI228$# WXYZ[\]^$7#7$O8_`[Zab`^ c#$#8cg#6#928tuldi228$# exx YZ[\]^ f][ga h`iz\`hz^` "26F2O2826#I$FQDE636F88 5FI7JI#K$#6 8 GEIE6 PN H6FP 3j8 $98$# 7$O8 GF8 c#$#8c k9##28c E6$ HFS$#9 I##F2JC G#$#8 6EH lgmga[gag Znagogb \glgagpq 5FI7JI#K828 GEIE9H8C r39h8 6#F62 H#O#$26#2 _`[ZabZs t]^ ][gagp ubz\7ji#k$# 9EF3GGHDE6k9##2828 rpe3eeoe j #F#62O2828C 5FI7JI# SE6E9F88 H G I#F229#2 68$ E6H8 "6G9#NHjGRH88 6F##k28$#6#N#8"2"269#H282 H#O#$2O282$rF$Q &./vwxv5y,8, z,7525 4{v{7-3 /}/ zv53-~ ƒ; q 67839##28$# 5FI7JI# j DE6IK88$8F#Sj6EFE G#O#27$O8jr#I##6C jFR#G#O#9$# 5FI7JI#K828 DE6IKI H8#GROG"76I#F229k2H#F2 7$O8 GFQ &./vwxv5 / }8ˆ /23/73-2/45675,* }8zŠ-Š5~ Œ BB B ;<;A Ž 67839##28$#6E6##H28$# jFR#368PN6 H78I2#$#GEIE6Gr396#I$FO88#F282"N$Q5FI7JI#K828 DE6IKIr"63F$OS#R#F28TUUdI228$#L9I78$7#$#8C TULVI228$#9I78$7## FS##F28H 9I78$7#$#8d L9I78 $7##"26F2O282jG88 dvuk6ggeie97#828#f6#gefo8 GFQ5FI7JI#K828F#29CS#Ij#8R226CEF9CH#8#IC83##FjFN9 ##8#28$# k2h#f# H8$O8C I#F229# 678H8$# F3j68 G8$O8j9jRFI#F229#286789#H2678H8$#rE"Ej 3k#kJ7F6##287$O8HPI$Q

5 ŠY Œ$Ž## %&Ž Œ$ &Œ Œ # %ŒŠ!"#$%!&$'()*6+, /,828 6/6289/028/6/-621/28/80-/-3627-/ )* ///0281/60-/-362/4280*67// /-18 +/-229M20/-/2828D481148(6*6NO06-N-90P88 7+8/124278N8988+/1028/9/+/P/42820N+15Q2-R 1*O+19//-//8281/ P48(NO6/- 06-N1 6 83//- 06-N* S63-2P68( 19+7(2//3(6//+7681*0-+./6/2883/ / -/ N1+/-229+/.2/2P4867/ /,1/16/0/6T8*O17+784//39/9232./O// NO8615 #f"v$&$z(rqm6/./o/281/6 2/3/2T6/+9OS818N89T6/ /5{ /8)*6+/-229/2828--/2}9+/17//+/6/32+75 ~/1/+/6/326}u T1/ /T.)*6+/-229P2/2()*636-r115<K9<I :> /q1/6+/-229M20/-/28/3/-16()*6 +/-229P2//28TM20/-/ N+15 r /2/36/23t1+/3clci :F;<GL:F:A D<F<E<G> ƒ;:kj KC 8DD:F 89C9C 9<A:L :EI :D: +/3/+/P/4293T1827r1+8s+26P(JGCDC *O /8/-25 tt2*+*6s6-827*8} (262/+S816+/ t/+s81 uq/s26/p/67/82*+*6s60/+292o( +/6/326 9+/17/1/827*8ˆ 9+/17/2/3/ P/-T/P9(QM6/q8288S76876-/028/S/8 )y722/3/2t6/+9o6/5 UVWX!!YZ[\][^_`YWabca!de[!fg!hijiga!ck!gWlWfjW!f!j!fWjga!!fhi!fg!mn[o[]p Š! ŒŒ%& Œ "$# %$$ $#Ž"$ p )*6+/-229P2/ /q+/(r5-+7.+/279/6rS87-68/6-//8s+26P(6-48/3/214 8*M07/ /q1/3/8S8+*O1tuq8/-281/7148(288/-229/02S8S/ (2 6/.0/91/5-+7.+/q1/83//8281/P11+/-229M20/-/ /+1-5vT/-s+26P( /q8287P61N891QM6/q828.//+/8+212O/2827/P/42N87N*0*8128//6(* tu+212qm6/q8288t2o22*+*+8*607148(281/8078/1/236116/91p488/ N+15)*6+w5-+7.+/3681/-2668PM/O/7S /-S68s+26P(rQ /626O/9/82715xO5-+7.+/q+2QM6/q1/67-/4292O7//67N960-+7O5y2O22361 //92O1/ O76rS/420281/2815s+26P(3/ /q1/+/2/8P22/86/ 7//6TS22/86/828289/ (rx88/ /q /878( 7/1/2/86/P226+/./862/86/022)*6x/86/027/P/65s//-x/86/02q /02820/4/126( 7/1/N8P27M0/1281/82/86/P226+/.9/6/70/80/92362/86/7/P/42Or

6 !" #$ %&'! ( )! ghijklmnmopqirm stuvwxyxz{ w}~ z j j jij m jr lqm * , 8-26./282+0 x v xz } }u ~ z z x } x xz hjk m jij m z x wz j jijm * , 8-26./282+0 g j lh m qhq qm jij m z v z kij jmm * , 8-26./ /78. / /76/ /.:; <4 6.: = > ; GDCHBGHIH AG J27.-/ / J 8; 8 ;7./2 / - K 39 KL :8 8 =.J2952+2J28; /76/. ; / /= -9 3 M N = M 8/.:; =.J2 O. K P 8 8. = 6- Q11R:2 /2.28 =.328;.8 - = /76/. 5 = ;./ M / = P,, M ; 7, 4 /.-.28 / 8 ; 8 ; ;23 - >. - =. +.5/78 7 ; M L , M ;23 L+ / ; M L+ 5 6-L38 K O L8> ;. / /76/.7 / ST 9 / J M U38 / <4 6. V6 W-.6 X.+.2 NWY5*< 3/ 5 ; 0 </2>. <;; 5 <=.=.7 <4 6. P J :8 8 = ; 05- /76/.:; L3-6 =3/ L ; L /L8 M 9 6- ; 0 Z L3 ;2328;. L8 9 = 3 [DC K3>3 = 89./.8 5- /76/. 5.8./ O 9 8 O / O ; 0 5- /76/.:828 8 L8 9 O., M 6.OM ; 0 P O.> O.>.-28 / /.628;20 138/ >2 6.OM 3 - > ; /76/. 6.OM O.>.-28;. \ ; 3 *.O M ]K.8;.:; <4 6.:;. 3,38> ;. /.9.6-.;20 Z.+ 5 =+ M 6 =.6.K ; O.>.--. L8 9 6./. 5.O /76/ ,76 ^ <P17 Z36 / M V;38: _ 6.OM / 5 <9.8/.7`aabD <.= P, 6.7 <P1 M ; J <M O., ; 0 Z.+ 5 =+ 8,76 *79. M N = - :/ K ; =.6.K 8,76 * ;.8 M P<5:8 O., ; 9 6- ; 0 5- /76/. O./M.8>226-. <4 6.:;. = 8> 7 ;38/.;. 5 ;76 + 8> 52.;. /.9.6-.;20 N.82 O./M.8 5./252828,76 J 8. =.J ; M ; ; L8 9 = / 9 M> -- 0 V6 8 8 O./M.8 M.2J28. =.J K 3 8 ; M ; / 8;./.66.=27,.8-.7 ; M 87 >3+;.8 K = ; 9 6- ; / 7 6.OM ; O.>.- K 8; ;L;38>3 52./ ;20 Y.; 8> 6.,2528; = K,9 3 5.O /76/.:;., 3-9.; 8 6./8.6.2 = ;20 P 8 8. = 6-9.; 8 6./8.6.2 /K 8 = 3 6 ; K M = > 8;. ; L8 9 = J Y.; 8> J 8 U*cde, 8; 6 6./2 fq:; = , M ;. 1R:2 / ;.8 = /.8. L8 9 L,3; /; ; M / > 8;. SRR M ; /76/.:;..-28 ;2328; , -.32 M ; 8 ; ; 0

7 !8!6""6"6793# $%%%228&'9(38!689)%3628*"2!#$%%+228!&$ !9""62$%&$228+$, #5-./ ""68"76(6(( 98578"96# (!8965 :2# (6(( 98! #;7:226!2.<=/>-2(:396((7928?&+*$%!873962#533299!! ( "687797((6"889!88#5729!8768"76(:9:296# (783962#5728A86! (!8758! B2C0/.D-0EF<2421G2HEIJ KLMNOPQRSTOPUVPWYZ[KO\WMQTYQ]QM^QMO_`O^PUabU^WMc efgghi jklmnmk jkkmomk pqrsq kmnjt uvwv wxy>z yv>{ w >{ uw}>x uvww ux}>} yw>z u >x wx> uvwu {y>z yx yx>z yywjx 66! (:89!!7! (9# uvw ~y>} }x>w vx> yuw>~ uvwy u{>u ~x>} u~w>x {~>x ƒ ƒ KˆnˆmbbO mšwšw LPLNQ^ŒO^O]O 24Ž03-J0HHE30Ž0Ž040J.BJGI u}www~~wu uw u}www~~ww~zz KˆnˆmbbO mšwšwko\wmqttl[w OM^O]O 0HHE30Ž0Ž021.D.4EJ.BJGI u}www}}uzz}} u}www}}u{}z} STOPUVPWmaNWMW LPLNQ^ŒO^O]O 2G 24Ž0D1 GD2GJD2GJGI {v wuy ~vyvv {v wuyyzw{ z q š œo\wmqtžbw Z QŸQNTMQ^ OM^ON^QMO_SnnŸmc 2G 04Ž2G E.D2GJ2G u}www}}wzuyv u}www}}wx~{{ q eš gg ª242H2D2 J«2 0G=2GJ2-J.4 u}w{wwuvwxyw u}www}}vy{ u STOPUVPWYZ[O[^QMO WNWa^Z]Z œ p š œ pœ Ž=3ED2340J.BJ2G š± UOaTŸ²a²`^WMZOabOM`QNOŒOaTZN^WPZaZ³ˆ

8 ,-./ ( IJ4/5J47-!"#$#%%&'"""()!"#$##*"%"&#

9 TARIM & TARIM İŞLEME No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB 1 ABREHAM ABEBE GENERAL EXPORTER ABREHAM ABEBE BAKLİYAT MENGESTE AGROZAN INTERNATIONAL TRADING PLC 3 AGROZAN INTERNATIONAL TRADING PLC 4 ALENE ADMASS IMPORT & EXPORT 5 ALENE ADMASS IMPORT & EXPORT 6 ANEMAW ALEMU IMPORT & EXPORT 7 ASSEFA ALAMREW TRADING 8 ASSELA MALT FACTORY 9 ASSELA MALT FACTORY 10 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC 11 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC 12 BEAEKA GENERAL BUSINESS PLC TARIM SANAYİ & İHRACAT TARIM SANAYİ & İHRACAT BAKLİYAT BAKLİYAT BAKLİYAT, İNŞAAT MAKİNELERİ KİRALAMA TARIM İŞLEME, BİLGİSAYAR & AKSESUARLARI TARIM SANAYİ & MALT ÜRETİMİ TARIM SANAYİ & MALT ÜRETİMİ BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA BAKLİYAT, AĞIR İŞ MAKİNALARI & YEDEK PARÇA ERMIAS A ABIY ALEMU WORKINEH GEBEYEHU ABITEW ALENE ADMAS ANEMAW ALEMU DELELE ASSEGA ALAMREW AMARE WAKIJIRA ROBI DANIEL MELESSE CHEMERE MISGANAW AYEHU YARDIMCISI YARDIMCISI KASSAHUN MISGANAW FİRMA SAHİBİ LULSEGED BEYENE KASSA 13 G-SEVEN TRADING & INDUSTRY PLC TARIM SANAYİ NUREDIN AWOL 14 GUTS AGRO INDUSTRY PLC 15 JERR PLC TARIM SANAYİ & BESLEYİCİ GIDA İŞLEME BAKLİYAT, KURU YÜK TAŞIMACILIĞI İTHALAT & İHRACAT MÜDÜRÜ FİRMA ORTAĞI & ENGIDU LEGESSE YESUNHE TEMESGEN KEFYALEW ADAMU 16 KENENIA AGRO INDUSTRY PLC TARIM SANAYİ KENENIA DEKSISO ETİYOPYA HEYET LİSTESİ il.com; mail.com mail.com mail.com om MULLEGE PLC KAHVE İHRACATI MUSTEFA AWOL SOLOMON SEMACHEW 18 SOLOMON SEMACHEW EXPORT BAKLİYAT MEKONNIN om SEID YASSIN IMPORT EXPORT KAHVE İHRACATI SEID YASSIN ALI sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID: Bu kod ile adresinden doğrulayabilirsiniz. YISMASHEWA SEYOUM PAZARLAMA SEID YASSIN IMPORT EXPORT KAHVE İHRACATI BELACHEW MÜDÜRÜ

10 21 TAMRIN INTERNATIONAL KIBROM G/T SADIK BAKLİYAT YARDIMCISI TAMRIN INTERNATIONAL KASSA YITBAREK BAKLİYAT MANDEFRO GENEL TİCARET & ÜRETİM No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB 23 ADIKA TOUR & TRAVEL PLC SEYAHAT, TUR, OTO AWAD MOHAMMED KİRALAMA YARDIMCISI ADIKA TOUR & TRAVEL PLC SEYAHAT, TUR, OTO ASSEFA BATU KİRALAMA AKAKI GARMENT & TEXTILE S.C. TEKSTİL & KONFEKSİYON 26 BAGEMER TRADING ELEKTRİK MALZEMELERİ İTHALATI GETACHEW BIRATU DAGAGA MESFIN ZERGA GIZAW com BERHANENA SELAM PRINITING ENTERPISE BASKI & YAYIN TEKA ABADI GEBREWAHID CEO (BSPE) D.GET PEST INFESTATION CONTROL PLC KİMYA SANAYİ DANIEL GETACHEW d.get.pest.infestation.contr YARDIMCISI 29 D.GET PEST INFESTATION CONTROL PLC KİMYA SANAYİ GETACHEW ASSEFA d.get.pest.infestation.contr DANIEL HOME & OFFICE EQUIPMENTS EV VE OFİS MOBİLYALARI 30 DANIEL KHASSAHUN PRODUCTION ÜRETİMİ EDUCATIONAL MATERIALS PRODUCTION & 31 DISTRIBUTION ENTERPRISE 32 ETHIOPIAN ELECTRIC POWER (EEP) EĞİTİM ARAÇLARI KEFYALEW BERHANU HAILE CEO ELEKTRİK ÜRETİMİ & DAĞITIMI 33 FINFINE FURNITURE FACTORY- 3F PLC MOBİLYA ADANE TESENA NOZA 34 GLORIOUS PLC 35 GLORIOUS PLC HAJBEGEN HAYRU GENERAL IMPORT & 36 EXPORT ELEKTRONİK MALZEMELERİ İTHALATI ELEKTRONİK MALZEMELERİ İTHALATI İTHALAT & İHRACAT, TİCARET com AZEB ASNAKE CEO NESRI ABDUSAMED IBRAHIM ABDUSAMED IBRAHIM GATO HAJBEGEN HEYRU LEGASH ; merry.sint.gmail.com 37 HARAMBEE UNIVERSITY COLLEGE EĞİTİM FEYISSA ARARSSA IMPRESSION INVESTMENT & TRADING PLC ETHIOPIAN METALS & ENGINEERING 39 CORPORATION 40 OMOTIC GENERAL TRADING İTHALAT & İHRACAT, TARIM ÜRÜNLERİ STK (ÜRETİCİLER) OTOMOTİV, TARIM, TURİZM, ÜRETİM & İTHALAT DEREJE BEDILU HABTE SHEGAW MULUGETA TESFAHUN TEWODROS EYASSU WOSSEN KURUMSAL PAZARLAMA & SATIŞ MÜDÜRÜ com İNŞAAT & GAYRİMENKUL No FİRMA SEKTÖR AD SOYAD UNVAN TEL FAKS E-POSTA WEB AFGAD CONSTRUCTION & DEMBESH İNŞAAT AYSHESHIM TEKA INVESTMENT GROUP SOUTH SUDAN LTD AFRO-TSION CONSTRUCTION PLC (ATC) İNŞAAT SISAY DESTA m ;

11 43 BOKRA CONSTRUCTION & TRADING İNŞAAT ABIY ATNAFIE YIGEZU 44 BOKRA CONSTRUCTION & TRADING İNŞAAT MICHAEL GETANEH GEBRETSADIK YARDIMCISI CRAFTS CONSTRUCTION İNŞAAT BELAY TESFAYE il.com; 46 DROPS ENGINEERING İNŞAAT & MADENCİLİK ASSEFA TADDELE WORESE 47 DROPS ENGINEERING İNŞAAT & MADENCİLİK GIRMAHUN TADDELE WORESE 48 FLINTSTONE ENGINEERING İNŞAAT & GAYRİMENKUL BIRUK SHIMELIS ATILAW FİRMA ORTAĞI & FİRMA ORTAĞI MÜDÜR YARDIMCISI FLINTSTONE ENGINEERING İNŞAAT & GAYRİMENKUL TSEDEKE YIHUNIE WOULDU FİRMA SAHİBİ KALEB CONSTRUCTION 51 MIMI CEMENT PRODUCTION İNŞAAT & YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT & ÇİMENTO ÜRETİMİ 52 NASEW REAL ESTATE PLC İNŞAAT & GAYRİMENKUL SOLOMON WOLDEGZI TESFAYE MAMIT MELAK DAGMAWI SHITE LEULSEGED 53 NASEW REAL ESTATE PLC İNŞAAT & GAYRİMENKUL SHITE LULSEGED DİZAYN & İNŞAAT MİMARİ BAŞKANI m; m; NEGAT GENERAL TRADING & TRANSPORT FİNANS İNŞAAT KALKIDAN ASSEFA TALORE PLC MÜDÜRÜ & NISIR CONSTRUCTION İNŞAAT ASFAW HAILU HADDIS NKH CONSTRUCTION İNŞAAT NIGIRU KIBRET TESFA SUNSHINE CONSTRUCTION İNŞAAT ATO SAMUEL TAFESSE KURUCU BAŞKAN ZAMRA CONSTRUCTION İNŞAAT & TAAHHÜT ATO SEBAGADIS ABAY 59 ZEKALAY GENERAL TRADING İNŞAAT & SU KUYUSU SONDAJI, İTHALAT NIGUS GEBREEGZIABHER AZARIA et oup.net m

12 1 YUSUF TAŞDEMİR ABACI CLOTHING USTUNSOY TEXTILE EXECUTIVE TEXTILE CLOTHING VOLKAN VAROL ABS CONTRUCTION MATERIALS SALES REPRESENTATIVE 3 CÜNEYT ÇÖKE ACEMAR FOREIGN TRADE EXPORT MANAGER STEEL AND ABS PLASTIC CONSTRUCTION FORMWORKS, STRUCTURAL AND ARCHITECTURAL SLAB SYSTEMS STEEL TRADING, STEEL DISTRIBUTION & STOCK HOLDING SARA ÖZTÜRK AKBANK ASSISTANT MANAGER BANKING AYGÜN KARAKAŞ AKKA CONSTRUCTION CHAIRMAN CONSTRUCTION ATALAY ATABAY ALTINBAS JEWELRY CORPORATE COMMUNICATION EXPERT JEWELLERY CEMİL ÖZDEMİR ALTINHAS HOLDING INC. CEO TEXTILE AND AGRO INDUSTRY ERMAN ÖZEĞRİLMEZ ANADOLU ENGINE MANUFACTURING EXPORT AREA RESPONSIBLE AUTOMOTIVE, CONSTRUCTION, AGRICULTURE, IRRIGATION BURAK KAYA ARKAS CONTAINER TRANSPORT TRADE VICE MANAGER TRANSPORT ROZİ DEVİDAS ARKAS CONTAINER TRANSPORT WEST MED TRADE MANAGER TRANSPORT CANSET GORDİ ARKAS SHIPPING & TRANSPORT S.A. EXPORT TEAM LEADER CONTAINER TRANSPORTATION COŞKUN KASIMOĞLU ARKAS SHIPPING & TRANSPORT S.A. REGIONAL MANAGER CONTAINER TRANSPORTATION UMUT ACAR ARZUM HOUSEHOLD APPLIANCES EXPORT EXECUTIVE SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES GÜRSEL ARAL ATLANTIS ENGINEERING GENERAL MANAGER IRRIGATION SECTOR MURAT ERTEM ATOM CABLE IND. TRADE INC. BUSINESS DEVELOPMENT CHIEF ELECTRIC CABLE MANUFACTURING CİHAD AVCI AVCI CONTRACT EXECUTIVE MANAGER 17 ÖZKAN ÖZEL AVRASKA BUSINESS DEVELOPMENT & CONSULTANCY BUSINESS ADVISOR 18 MEHMET ASLAN AZIZEL ENGINEERING CO LTD DIRECTOR INTERIOR FURNISHING CONTRACT / FACADE ALUMINIUM & GLASS & MARBLE INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING & MANAGEMENT CONSULTANCY HOME FURNITURE INTERIOR DESIGN & DOORS SECURITY DOOR AHMET ALTUNDAĞ BER-FAT COMPANY OWNER CONSTRUCTION GÖKALP İSFENDİYAR BEYMED INC. CONSULTANT MEDECINE BİNALİ BORAN 22 CEM ÖZTEKBAŞ 23 ERKAN BORAN 24 OSMAN GÖZKAMAN BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO BOR-AN CONSTRUCTION MACHINE INDUSTRY AND TRADE LOGISTICS CO CHAIRMAN FINANCE EXECUTIVE BOARD MEMBER BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE OF CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTION SEYHAN ESEN BOZOK TRACTOR PRODUCING IND. FOREIGN TRADE MANAGER AGRICULTURAL TRACTOR MANUFACTURER TİMUR ASHİR BUROSEREN FURNITURE FOREIGN TRADE TURN-KEY PROJECTS AND TOTAL FURNISHING SOLUTIONS FOR COMMERCIAL BUILDING CÜNEYD HARMANŞA CALIK COTTON GENERAL MANAGER COTTON INDUSTRY MAHMUT CAN ÇALIK CALIK COTTON CHAIRMAN COTTON INDUSTRY CENK ÇETİNKAYA CLEVER POLYMERS & CHEMICAL CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION PAINTS AND CHEMICALS LÜTFÜ KADIRGAN CLEVER POLYMERS & CHEMICAL CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION PAINTS AND CHEMICALS TOLGA KORALTAN ECO STEEL FRAME SYSTEM CONSTRUCTION GENERAL MANAGER CONSTRUCTION WITH LIGHT GAUGE STEEL FRAME SYSTEM DİLEK DURULAR ELSE ELECTRIC MACHINERY GENERAL COORDINATOR-ETHIOPIA ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE EMRE TIKANSAK ELSE ELECTRIC MACHINERY LEGAL ADVISOR ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE SEYFETTİN KOÇAK ELSE ELECTRIC MACHINERY CHAIRMAN ELECTRIC CONSTRUCTION TEXTILE EMRE GÖREN EMSA ELEKTRICMOTOR INC. EXPORT MANAGER GENERATOR PRODUCTION AND SALES

13 36 MUSTAFA GECEK ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. VICE PRESIDENT 37 ÖZGER İNAL ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. MEMBER OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 38 ŞEVKET İMAMOGLU ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO.INC. PLANNING & SCHEDULING SUPERVİSOR 39 MURAT KAVAK ETI ELECTROMETALLURGY INC. BOARD MEMBER ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING ENGINEERING & CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE TRADE & MANUFACTURING PRODUCTION & MARKETING OF LOW CARBON FERROCHROME MELTEM TAMGÜL FAF VALVE AREA SALES REPRESENTATIVE VALVE AND FITTING EQUIPMENTS FATİH ÇEKEN FORD OTOSAN EXPORT REGIONAL REPRESENTATIVE (AFRICA) 42 BURHAN BİLGİLİ FOSTER GROUP EXPORT SPECIALIST 43 CİHAN ÖNCEL FOSTER GROUP EXPORT MANAGER 44 VOLKAN CEBE GAMA POWER SYSTEMS ENG. & CONT. BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR 45 HÜLYA GEDİK GEDIK HOLDING INC. CHAIRMAN AUTOMOTIVE - LIGHT, MEDIUM AND HEACY COMMERCIAL VEHICLES SAFETY FOOTWEAR & EQUIPMENTS, MILITARY FOOTWEAR & GARMENTS SAFETY FOOTWEAR & EQUIPMENTS, MILITARY FOOTWEAR & GARMENTS ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, COMMISSIONING, START UP, WARRANTY & SPARE PARTS SERVICES WELDING CONSUMABLES, WELDING MACHINES, CASTING VALVE EDUCATION EMİN KAHRAMAN GUCBİR GENERATOR SALES EXECUTIVE DIESEL GENERATORS GÜVEN KULOGLU GUVENBEY TOURISM IMPORT & EXPORT COMPANY OWNER IMPORT&EXPORT, SUPPLIER, TRADE HAKAN TARAKLI HEM REAL ESTATE & CONSULTANCY COMPANT PARTNER REAL ESTATE & CONSULTANCY ÖZGÜN KUNDAK ICDAS STEEL ENERGY YARD & TRANSPORT EXPORT SALES REPRESENTATIVE PRODUCER OF MILL REBARS, REBARS, STEEL BILLETS, WIRE ROD, DEFORMED STEEL BAR UTKU GÜNER IZOCAM INC. EXPORT SALES INSULATION MATERIALS TAMER KARA KAYALAR CHEMICAL IND. & TRADE EXPORT REGIONAL REPRESENTATIVE WOOD COATING SYSTEMS OSMAN BATUR ENGİN KAYI MEDICAL FOREIGN AFFAIRS & BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER CONSTRUCTION INVESTMENT MEDICAL CENK KAYA LANOVA HOME APPLIANCE DIRECTOR HOME APPLIANCE HASAN GÜLDALI LANOVA HOME APPLIANCE EXPORT IMPORT RESPONSABLE HOME APPLIANCE RIFAT TANSEL TUGAL LINERJI ENGINEERING &CONSULTING GENERAL MANAGER 56 TOLGA ÇAPRAZ MARLAND ENERGY CONSTRUCTION ELECT. FOOD AND AUTOMOTIVE GENERAL MANAGER 57 ALİ RIZA ÇAĞRI KESİCİ MARUBENI CORPORATION ASSISTANT MANAGER 58 SHİNİCHİ YONAWA MARUBENI CORPORATION GENERAL MANAGER 59 YUNUS ÜZEL MEKA CONCRETE BATCHING PLANTS REGIONAL SALES MANAGER 60 BERRİN KARACABEY MERİT LUXURY HOME FURNITURE EXPORT MANAGER ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES FOR ENERGY PROJECTS CONSTRUCTION -ELECTRONICS FOOD AND AUTOMOTIVE TRADE FOOD CHEMICAL & FOREST PRODUCTS, ENERGY & METAL FOOD CHEMICAL & FOREST PRODUCTS, ENERGY & METAL CONCRETE BATCHING PLANTS AND CRUSHING&SCREENING MACHINERIES PRODUCING AND INSTALLATION MANUFACTURING OF HOME FURNITURE, SALON SETS, LIVING ROOM GROUPS ALİ SERKAN ALGÜNEY MESA MANUFACTURING REGIONAL MANAGER FORMWORK & SCAFFOLDING SYSTEMS MEHMET CAN CANARAN MESA MANUFACTURING DEPUTY MANAGER DIRECTOR FORMWORK & SCAFFOLDING SYSTEMS HALİT YEKTA KÜÇÜKÖZTÜRK META TRADE INC. MARKETING & SALES COORDINATOR CEMENT, CLINKER, CEMENTITIOUS MATERIALS, STEEL PRODUCTS, 64 EŞREF ALTUĞ ÖZTEKİN METAG CONSTRUCTION TRADE INC. BUSINESS DEV. COORDINATOR CONSTRUCTION TRADE OF ALL KINDS OF IRON, STEEL, 65 CANAN AKYÜZ METAL MARKET FOREIGN TRADE SALES ASSISTANT DIRECTOR SHEET IRON, SHAPE 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID: Bu kod ile adresinden TRADE doğrulayabilirsiniz. OF ALL KINDS OF IRON, STEEL, 66 NUSRET KAAN ÖRÜCÜ METAL MARKET FOREIGN TRADE GENERAL MANAGER SHEET IRON, SHAPE

14 67 AHMET TURAN ASLAN MIR MACHINERY & FOOD FOREIGN TRADE LTD. EXPORT MANAGER 68 BURAK BULGURLU MTC METAL EXPORT SALES AND MARKETING RESPONSIBLE 69 AHMET EMİN İMREK NAMSAN METAL IND. TRADE. INC. BOARD MEMBER 70 AHMET HÜSREV İŞBİLİR NAMSAN METAL IND. TRADE. INC. 71 O. NUH KÖSE NEVA MANUFACTURİNG & EXPORT DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT EXPORT MANAGER 72 SELİN ŞENTÜRK NORA FLOUR IMPORT & EXPORT FOREIGN TRADE EXPERT 73 KENAN YÜKSEL NUH GROUP INC. EXECUTIVE DIRECTOR 74 SERHAN ERFİDAN NUH GROUP INC. BOARD MEMBER MACHINERY CHEMİCAL AND AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORTING CONSTRUCTION STEEL MATERIALS GAS COOKERS, BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES, MIDI OVENS, ELECTRICAL COOKERS GAS COOKERS, BUILT-IN KITCHEN APPLIANCES, MIDI OVENS, ELECTRICAL COOKERS FOREIGN TRADE, MANUFACTURING AND EXPORTING TEXTILE,CLEANING SUPPLIES,FOOD,WHEAT FLOUR,TENT,TEA MODULAR BUILDINGS, INSULATION AND SEALING, ENERGY, CONSTRUCTION MODULAR BUILDINGS, INSULATION AND SEALING, ENERGY, CONSTRUCTION ULAŞ CANSEVEN OPAL STEEL CONSTRUCTION EXPORT DIRECTOR STEEL CONSTRUCTION TARKAN DENİZ ORTADOGU ENERGY PETROLEUM ENG. CONSTRUCTION IND. & TRADE LTD. INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR ENERGY PETROLEUM ENGINEERING CONSTRUCTION INFRASTRUCTURE DEFENCE AND TECHNOLOGY OSMAN EMİNLER OZEL MEN'S WEAR GENERAL MANAGER TEXTILE İLYAS RECEP BİLGE OZKANLAR BASKUL CO SALES RESPONSIBLE TRUCK SCALE WEIGHBRIDGE DOĞAN MİZRAHİ PERFEKTUP PACKAGING SENIOR SALES REPRESENTATIVE PRODUCTION OF ALUMINIUM AND LAMINATE TUBES, AEROSOL BOXES GÜLAY AVCI RAK FREE TRADE ZONE REGIONAL MANAGER FREE ZONE AUTHORITY IN UAE ALPER ÖZTÜRK RENPET PETROL OTOMATİV TEKSTİL FOREIGN TRADE RESPONSIBLE AUTOMATATIVE MEVLÜDE YILDIRIM ROGI CONSTRUCTION EXECUTIVE ASSISTANT WOODEN WORKS TAHSİN ÖZDEMİR ROGI CONSTRUCTION SALES COORDINATOR WOODEN WORKS BENEDİCTUS BORSBOOM SANKO HOLDING EXECUTİVE DIRECTOR ENERGY MARİA 85 ÖMER HALİM RAMAZANOĞLU SANKO HOLDING EXECUTİVE DIRECTOR ENERGY HANDE ERGEN SARTEN PACKAGING IND. & TRADE 87 AHMET ŞEN SDV HOROZ TRANSPORT & TRADE S.A. SALES MANAGER MIDDLE EAST AND AFRICA SALES AND MARKETING MANAGER 88 YANN LIEGARD SDV HOROZ TRANSPORT & TRADE S.A. AFRICA REGION BD DIRECTOR 89 ATİLLA YAĞMUR SEYHAN WATER BOOSTER COMPANY OWNER 90 ERKİN KARALAR SEYHAN WATER BOOSTER GENERAL MANAGER 91 HAVVA KAPTAN 92 HAYAL EFENDİLER SISMAT INTERNATIONAL PURIFICATION MACHINERY SISMAT INTERNATIONAL PURIFICATION MACHINERY HEAD OF SALES DEPARTMENT GENERAL MANAGER 93 BURÇİN MALEKKIANIE STEELIFE MARKETING & SALES MANAGER PACKING SECTOR FREIGHT FORWARDING, LOGISTIC SERVICE SUPPLY, TRANSPORTATION FREIGHT FORWARDING, LOGISTIC SUPPLY, TRANSPORTATION PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY & STEEL WATER TANKS PRESSURE TANK FOR WATER SUPPLY & STEEL WATER TANKS MANUFACTURING-WATER&WASTEWATER MANUFACTURING-WATER&WASTEWATER CONSTRUCTION, LIGHT GAUGE STEEL & PREFABRIC MANUFACTURE MEHMET METİN ÜLKÜ STFA CONSTRUCTION REGIONAL REPRESENTATIVE CONTRACTING GRP PIPES & FITTINGS MANUFACTURING & 95 SAYED OSMAN SUPERLIT PIPE INDUSTRIES INC. SALES ENGINEER EXPORT

15 96 MUSTAFA Ş. MARANGOZ SYSTEMAIR IND. & TRADE CO. PROJECT&BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER HEATING-VENTILATION-AIR CONDITIONING SYSTEMS EMİN TAHA TAHA CARGO FOREIGN TRADE LTD. CHAIRMAN FOREIGN TRADE TRANSPORT SALİH DÖNMEZ TEKNOPLAN ENGINERING MANAGER OF SALES AND MARKETING AUTOMATION MACHINERY AYFER ORHAN TML CONSTRUCTION PROCUREMENT AND LOGISTIC 100 İZEL BİRANT TML CONSTRUCTION MANAGER PROCUREMENT AND LOGISTIC RESPONSIBLE CONSTRUCTION / TRADING CONSTRUCTION / TRADING MUSTAFA TUĞ TUG GROUPE VICE CHAIRMAN FOOD & CAFE SHOP FRANCHISING, FURNITURE & DECORATION DRINKING WATER PRODUCTION SYSTEMS ERHAN TUNA TUNA WATER TREATMENT CO. LTD. GENERAL MANAGER WATER BOTTLING MACHINES 103 AHMET ÖZHİNDİ TUNAYLAR SCALE INDUSTRY SALES AND MARKETING COORDINATOR INDUSTRIAL WEIGHING EQUIPMENTS MANUFACTURER 104 ŞEMSEDDİN ULUSOY TURKON GROUP MACHINERY CHEMICAL AND CEO BABY DIAPERS, WET WIPES, ADULT FOODSTUFF LTD DIAPERS STEEL CONSTRUCTION TURNKEY 105 MEHMET ÇARPAN USAK CERAMIC IND. INC. AREA MANAGER CERAMIC WALL FLOOR TILES,GLAZED PORCELAIN TILES,TECHNICAL 106 HÜR ÖZYAR USKON SPACE FRAME SYSTEM CONSTRUCTION CO. OVERSEAS PROJECT MANAGER DESIGN, MANUFACTURE AND ASSEMBLE PREFABRICATED STEEL SPACE FRAMES REFABRICATED AND LIGHT WEIGHT STEEL CONSTRUCTION SECTOR BUILDİNG 107 HÜSEYİN KORAY TÜRKMEN VEFA HOLDING INC. CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER MATERIALS PRODUCTION 108 TURAN KOÇYİĞİT VEFA HOLDING INC. CHIEF EXECUTİVE OFFICER & FOUNDER 109 EZGİ ADA YAPI KREDI BANK ASSISTANT REGIONAL MANAGER AT FINANCIAL INSTITUTIONS REFABRICATED AND LIGHT WEIGHT STEEL CONSTRUCTION SECTOR BUILDİNG MATERIALS PRODUCTION BANKING SECTOR ABDULLAH KILIÇ YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. PROJECT MANAGER CONSTRUCTION EMRE ÇAMUR YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. PLANNING AND COST CONTROL MANAGER CONSTRUCTION İLKER İNCELEME YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. DEPUTY GENERAL MANAGER CONSTRUCTION MEHMET BALYAŞ YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. GENERAL PURCHASING COORDINATOR CONSTRUCTION MEHMET CEMAL BALTA YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. AWASH WELDIA RAILWAY PROJECT COORDINATOR CONSTRUCTION SAMİ ÖZGE ARIOĞLU YAPI MERKEZI CONSTRUCTION & IND. INC. GENERAL MANAGER CONSTRUCTION SİNAN ÇELİKOĞLU YILDIRIM HOLDING EXECUTIVE DIRECTOR MINING, ENERGY, SEA PORT MANAGEMENT, FERTILIZER 117 LEVENT KOCAMAN ZETA BUSINESS SOLUTIONS GENERAL MANAGER DEVELOPING ERP SOLUTIONS-TEXTILE IND YAVUZ YETER ZIRAAT BANK FOREIGN BRANCH BANKING DIRECTOR BANKING

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1091-16891 Ankara, 16/09/2015 Konu: Belarus Grodno Serbest Bölgesi SİRKÜLER (G 2015 ) T.C. Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/149-2354 Ankara, 05/02/2015 Konu: WIN 1.Faz Alım heyeti ikili iş görüşmeleri duyurusu S İ R K Ü L E R (M / 2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/950-14276 Ankara, 03/08/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik Yöneticisi. Satınalma Müdürlüğü Satınalma Sorumlusu Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi JASON NICK SHING LAU 22.07.2013 Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Şirketleşme ve Girişimcilik

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ORG.2015/831-11505 Ankara, 24/06/2015 Konu: Çin Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu Hk. SİRKÜLER (H/2015) Sayın

Detaylı

KURULUŞLAR / ORGANIZATIONS

KURULUŞLAR / ORGANIZATIONS BUSINESS DELEGATION FROM TURKEY FOR TURKEY-SERBIA BUSINESS FORUM, 28 DECEMBER 2015, BELG # Name and Surname Organization / Company Titles 1 ÖMER CİHAD VARDAN DEİK PRESİDENT 2 YASAR DOGAN DEİK / TUMSIAD

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/603-8132 Ankara, 29/04/2015 Konu: Türkiye-Slovakya İnovasyon ve Teknoloji Forumu SİRKÜLER (G/2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1698-25361 Ankara, 09/12/2014 Konu: Türkiye-İtalya İş Forumu SİRKÜLER (G/2014) Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013 YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/THE QUOTAS FOR FOREİGN STUDENTS 2013 LİSANS PROGRAMLARI Süre Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 Fen-Edebiyat

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10

Özel Koşullar Requirements & Explanations Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 5 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) English Language and Literature

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/871-13835 Hindistan Sektörel Ticaret Heyeti Hk. Ankara, 27/06/2014 SİRKÜLER (H-2014) Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1087-17959 Moskova Sektörel Ticaret Heyeti Ankara, 08/09/2014 SİRKÜLER (A/2014) Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri

Detaylı

TİM.EİB.GSK.00.8/10382 Türk-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hk. (22 Ekim 2014) İzmir, 15/10/2014. Sayın Üyemiz,

TİM.EİB.GSK.00.8/10382 Türk-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hk. (22 Ekim 2014) İzmir, 15/10/2014. Sayın Üyemiz, Sayı Konu : : TİM.EİB.GSK.00.8/10382 Türk-Ürdün İş Konseyi Ortak Toplantısı Hk. (22 Ekim 2014) İzmir, 15/10/2014 e-ileti Sayın Üyemiz, DEİK/Türk-Ürdün İş Konseyi nden alınan yazıda, 22 Ekim 2014 tarihinde

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ

ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORTA ANADOLU HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ Sayı: 79316202-TİM.OAİB.06.ARG3.2015/787-16115 Ankara, 03/09/2015 Konu: TGK Tebliğ Taslağı SİRKÜLER (H-2015) Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G 2016 / )

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİRKÜLER (G 2016 / ) ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/158-2054 Ankara, 02/02/2016 Konu: Mısır İhracatçı Kayıt Sistemi Hk. SİRKÜLER (G 2016 / ) İlgi: 18/1/2016 tarih

Detaylı

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ORTA ANADOLU MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 33179930-TİM.OAİB.08.ORG.2015/1100-16106 Ankara, 03/09/2015 Konu: Güney Kore Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (A/2015)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/953-15657 Cezayir Makine Sanayi Sektörel Ticaret Heyeti Hk. Ankara, 24/07/2014 SİRKÜLER (2014/M) Sayın Üyemiz, Ekonomi

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2016 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2016 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English) DİL-1 252,14758 43600 334,98005 203510101

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.TURQ.2015/445-10372 Ankara, 05/06/2015 Konu: 2015/8 ve 2015/9 Sayılı Kararın Resmi Gazetede Yayımı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Sayı : B.02.1.DTM / /05/2009 S İ R K Ü L E R (G-2009 / 092)

Sayı : B.02.1.DTM / /05/2009 S İ R K Ü L E R (G-2009 / 092) Sayı B.02.1.DTM.5.15.01.07 /006220 06/05/2009 Konu Suriye Ticaret Heyeti İVEDİ-SÜRELİ S İ R K Ü L E R (G-2009 / 092) Sayın Yetkili, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL beraberinde resmi ve özel sektör

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/740-15441 Ankara, 25/08/2015 Konu: Fas / Korunma Önlemi Soruşturması Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (D-2015) Ekonomi

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2774 3621 SARAY MOBİLYA ALİ TURAN ABANOZOĞLU VE ORTAĞI 22.03.1965 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 0010034092 3063 3927 KENAN İSKENDER 26.12.1968 Hızırbey

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/99-1567 Ankara, 26/01/2015 Konu: Türkiye-Finlandiya İş Forumu 04 Şubat 2015 Ankara SİRKÜLER (G-2015) Sayın Üyemiz, Türkiye

Detaylı

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.PRUY.2017/606-7566 Bursa, 05/10/2017 Konu: Dünya 4. Otomotiv Konferansı Türkiye Etkinliği Hk. ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2016/741-13903 Ankara, 13/07/2016 Konu: Rusya Federasyonu Firma ListeleriHaziran Güncellemesi Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI,

TABLO 17. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANLARI SINIFLAMASINA GÖRE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI, TOPLAM TOTAL BEŞERİ BİLİMLER VE SANAT HUMANITIES & ARTS BEŞERİ BİLİMLER HUMANITIES ANADİL MOTHER TONGUE DİN RELIGION FELSEFE VE ETİK PHILOSOPHY & ETHICS TARİH VE ARKEOLOJİ HISTORY & ARCHAEOLOGY YABANCI

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Kod Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations 107410012 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 3 Eğitim Fakültesi Faculty of Education 107410639

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/178-4187 Ankara, 04/03/2015 Konu: Avustralya / Filmaşin Anti-Damping Soruşturması SİRKÜLER(D-2015) Sayın Üyemiz,

Detaylı

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT )

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ) BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT 2016 PRODUCTS AND SERVICES CATALOGUE ( CONSTRUCTION BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ABOUT US : BMT EXPORT is founded

Detaylı

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES

2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Kod/ Code Program Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees 107410012 Eczacılık Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016 2017 ÖĞRETİM YILI ÖNGÖRÜLEN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ / 2016 2017 ACADEMIC YEAR ESTIMATED TUTITION FEES Programın Adı Name of Programme Öğrenim Ücretleri / Tutition Fees (Turkish Lira) Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

4 Şubat Cuma. 1.Faz Çözüm Gösterileri

4 Şubat Cuma. 1.Faz Çözüm Gösterileri 1.Faz Çözüm Gösterileri 4 Şubat Cuma HYDRO PROKAV PUMPS INDIA PRIVATE PROGRESSIVE CAVITY ECCENTRIC SCREW GIRI SRINIVASA /DIRECTOR MURAT ÖZ YÜKSEK MÜHENDİS ENDÜSTRİ TEKNİK TECHNOCOAT TANITIMI TÜRKİYE BRYAIR

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 03.02.2010 tarihli ve KOS/2010-264 sayılı yazısı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 03.02.2010 tarihli ve KOS/2010-264 sayılı yazısı. r CAR3AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODA3I GENEL SEKRETERLİSİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM 3OK. NO:6/A "1 TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / 3AM3UN L l Tarih Sayı Konu 0531/ Türk-Kosava İş Forumu

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme)

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program Kontenjanları (Ek Yerleştirme) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabul Edilecek Program ları (Ek Yerleştirme) Eczacılık Fakültesi (Faculty of Pharmacy ) Faculty of Pharmacy 5 2 11 Eğitim Fakültesi

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi. Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Görev Değişiklikleri 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Bölüm ve Görevi EMRAH GÖKER 01.07.2013 Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü Proje Sorumlusu Sosyal Politikalar

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 21704200-TİM.OAİB.11.ARG3.2015/905-18242 Ankara, 12/10/2015 Konu: ABD / Telafi Edici Vergi / Anti-Damping Soruşturmaları SİRKÜLER (D-2015)

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ARG3.2014/513-14059 Anti-Damping Soruşturmaları / ABD Ankara, 01/07/2014 SİRKÜLER (D-2014) Sayın Üyemiz; Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI

27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 27 EYLÜL 2017 / 27 SEPTEMBER, 2017 4. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YERLİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 4 th INTERNATIONAL DEFENCE INDUSTRY NATIONAL INVESTMENTS & INNOVATION CONFERENCE 5* SHERATON

Detaylı

KALİTE MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. QUALITY ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES IND. TRADE CO. LTD.

KALİTE MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. QUALITY ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES IND. TRADE CO. LTD. KALİTE MÜHENDİSLİK VE ENDÜSTRİYEL HİZMETLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ. QUALITY ENGINEERING AND INDUSTRIAL SERVICES IND. TRADE CO. LTD. Değerlerinize değer katmak için To enrich your values Sultan Orhan Mh. Hükümet

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI-2015 SELCUK UNIVERSITY 2015 QUOTAS FOR ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS Programın Adı LİSANS PROGRAMLARI - UNDERGRADUATE PROGRAMS Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI İş Veren: EKOL LOJİSTİK A.Ş. İşin Tanımı: Anahtar Teslim Rıhtım, İskele, Depolama, Gümrük ve Yardımcı Binaların İnşaatı Tarih : 2016-2017 Tutar: 27.500.000,00 USD EKOL

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2017/1047-11998 Ankara, 2/06/2017 Konu: İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi SİRKÜLER (G-2017) Sayın Üyemiz,

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 4. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4

Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 4. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Programın Adı Name of Programme Süre Duration ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) CUKUROVA UNIVERSITY (ADANA) Ceyhan Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2017/1153-13260 Ankara, 21/06/2017 Konu: DEİK / Türkiye-Macaristan İş Forumu Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G-2017) Dış

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2017/873-10030 Ankara, 10/05/2017 Konu: İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİ HK. SİRKÜLER (G 2017/ ) Sayın

Detaylı

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ

AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ AKUS-2016 SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK-EN BÜYÜK PUAN BİLGİLERİ LİSANS PROGRAMLARI Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota 1. Yerleştirme 2. Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan En

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2014 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2014 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu)

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ARG3.2015/539-10488 Ankara, 09/06/2015 Konu: Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI. Özel Koşullar Requirements & Explanations. Süre Duration. Kontenjan Quota. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7

LİSANS PROGRAMLARI. Özel Koşullar Requirements & Explanations. Süre Duration. Kontenjan Quota. Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Programın Adı Name of Programme Süre Duration Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 7 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations Alman Dili

Detaylı

ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET

ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET ETKİN ÇÖZÜMLER İÇİN DÜNYANI GENİŞLET Uluslararası XII. Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu İki yılda bir yapılan Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu nun Onikincisi 31 Mart 2 Nisan 2016

Detaylı

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE

RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 18 EYLÜL 2014 / 18 th SEPTEMBER, 2014 DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİ VE PAZARI KONFERANSI RAILWAY INDUSTRY & MARKET CONFERENCE 08.00-09.00 Kayıt ve İçecekler Network / Registration, Drinks - Networking 09.00-09.10

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy For Rent - Store 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Room / Division : 2 Open Area (m²) : 1000 Indoor/Covered

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ORG.2015/231-3550 Ankara, 23/02/2015 Konu: Ekvator Hükümetinin İndüksiyonlu Ocak Projesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) İlgi: 16.02.2015

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta

INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta 1 1 2 2 INDEX Yavuz İskenderoğlu Kebapçı iskender Uğur Şahin Exe Media Serdal Can Plaza Turizm Yüksel Saatçi Temo Alarm Sait Sürmeli Sürmeli Sigorta Shady Izady Plaza Tour Sabri Sami Toker Expobox Orhan

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education)

Call Center Services (Distance Education) 2. Photography and Camera Shooting (Distance Education) BİRİM ID BİRİM/UNITE NAME OF THE PROGRAMME PROGRAM SÜRESİ (TIME SCHEDULE) ANADOLUYÖS KONTENJANI (ANADOLUYÖS QUOTA) ÖZEL KOŞUL (SPECIAL CONDITIONS) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ OPEN EDUCATION FACULTY 50775 ADALET

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/801-10936 Ankara, 16/06/2015 Konu: İklimlendirme Sanayi Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1583-23954 Ankara, 20/11/2014 Konu: Paraguay Yatırım Ortamı Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (G/2014) Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2016/283-3604 Ankara, 23/02/2016 Konu: Türkiye Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı / Taksim The Marmara Otel, İstanbul

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

SİRKÜLER (İ-2015) Sayın Üyemiz,

SİRKÜLER (İ-2015) Sayın Üyemiz, Sayı: 25931695-TİM.OAİB.27.ARG1.2015/1071-10482 Ankara, 09/06/2015 Konu: Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (İ-2015) 29 Mayıs 2015

Detaylı

Kaynarca Mah. E-5 Yanyol Cad. No: 184 Pendik, İstanbul, Turkey T: +90 (216) 491 97 47 F: +90 (216) 491 88 38. berr@berr.com.tr www.berr.com.

Kaynarca Mah. E-5 Yanyol Cad. No: 184 Pendik, İstanbul, Turkey T: +90 (216) 491 97 47 F: +90 (216) 491 88 38. berr@berr.com.tr www.berr.com. Kaynarca Mah. E-5 Yanyol Cad. No: 184 Pendik, İstanbul, Turkey T: +90 (216) 491 97 47 F: +90 (216) 491 88 38 berr@berr.com.tr www.berr.com.tr 1990 yılında başladığı prefabrike yapı, çelik yapı ve yapı

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/1079-15834 Ankara, 31/08/2015 Konu: 2016 Yılı Milli Katılım Fuar Organizasyonları Duyurusu Sayın Üyemiz, SİRKÜLER

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU 2 0 11 TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KILAVUZU THE GUIDE FOR FOREIGN STUDENTS FOR HIGHER EDUCATION PROGRAMMES IN TURKEY Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Detaylı