HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU. : Hasan YALÇIN, Yargıtay, Cumhuriyet Savcısı TOPLANTI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU. : Hasan YALÇIN, Yargıtay, Cumhuriyet Savcısı TOPLANTI RAPORU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU TOPLANTI YERİ : Afyon Güral Termal Otel TOPLANTI TARİHİ : 22,23 / Eylül /2012 GRUP ADI KONU GRUP BAŞKANI KATİP : 5. Grup 1. Masa : Sahtecilik ve Dolandırıcılık : Hasan YALÇIN, Yargıtay, Cumhuriyet Savcısı : Kadir SEVİNÇ TOPLANTI RAPORU TARTIŞILAN KONU: 1) Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarında Soruşturma ve Kovuşturma Aşamalarında Yaşanan Sorunların Aşılması İle İlgili Çözüm Önerileri. Çözüm Önerileri ve Düşünceler: - Sahtecilik ve Dolandırıcılık suçları ile ilgili ayrı soruşturma bürolarının kurulması ve bu bürolarda çalışan Cumhuriyet Savcılarının belli periyotlarla bu suçlarla ilgili yapılacak çalışmalara katılmalarının sağlanması. - UYAP'ta, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Büroları ile Yargıtayda adı geçen suçlara bakan Daireler arasında bir platform oluşturulması, ihtilaflı konuların en kısa sürede burada çözümlenmesi, (Örneğin; HSYK'nın Yargı Kürsüsü gibi. ) 1

2 - Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, araç ruhsatnamesi alınması, bankalardan çek hesabı ve kredi kartı hesabı açılması sırasında, pasaport alımlarında olduğu gibi, daha sıkı denetim imkânı sağlayacak şekilde teknolojik imkânlardan yararlanıp biyolojik kimliğin (parmak izi, kamera kaydı, biyometrik fotoğraf, ses kaydı vs.) tespiti yapılarak arşivlenmesi için yasal düzenleme yapılması, bu bilgilere de soruşturmacı savcıların ulaşması amacıyla UYAP ortamından bağlantı sağlanması. - Memurun Resmi Belgede Sahteciliği suçlarında şerik olan ancak kamu görevlisi olmayan diğer şüpheliler hakkında doğrudan soruşturma yapılırken, kamu görevlisi hakkındaki soruşturma tefrik edilip özel soruşturma usulüne tabi tutulmaktadır. Yine memurun Resmi Belgede Sahteciliği ve Dolandırıcılık suçlarından yapılan soruşturmada, dolandırıcılık suçu genel hükümlere göre yapılırken, resmi belgede sahtecilik suçu soruşturma iznine tabi tutulmaktadır. Bu tür durumlarda memurun soruşturmasının özel soruşturma usulüne tabi tutulmasının herhangi bir anlamı da kalmamaktadır. Bu nedenle her iki durumda da memur hakkındaki soruşturma genel hükümlere göre doğrudan yapılabilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. - Başkasının ürettiği sahte belgeyi örneğin araç ruhsatnamesi, nüfus cüzdanı, çek yaprağı, diploma, kimlik kartı, mühür, hologram vb. gibi belgeleri (açıklamamız sahte araç ruhsatnamesi üzerinden yapılacaktır. ) kullanan kişi yakalandığında başlatılan soruşturmada sahte belgeyi üreten ve dağıtan kişilere ulaşılamadığından asıl sorumluların cezasız kalması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Sahte belgeyi kullanan kişi bir şekilde yakalandığında bu sahte belge ülke genelinde tek bir merkeze gönderilip bu merkezde aynı elden çıkmış olan sahte belgelerin birbirleri ile irtibatlandırılması sağlanmalıdır. Bu şekilde sahte belgeyi üreten kişi ile birlikte üretmede kullanılan suç eşyaları yakalandığında, bu cihazdan üretilen tüm sahte belgelerle ilgili yapılan soruşturmalar rahatlıkla tespit edilebileceğinden, sahte belgeyi kullanan diğer şüphelilerin suçlarına iştirakten sorumlu tutulması sağlanacaktır. Bu nedenle tüm sahte üretilen belgelerin bir merkezde tasnifi ve irtibatlandırılması yapılmalı ve Cumhuriyet Savcılarının bu merkeze UYAP üzerinden ulaşımı sağlanmalıdır. - Organize işlenen resmi belgede sahtecilik suçlarında birden fazla yerde yürütülen soruşturma evraklarının, suçun organize işlendiği anlaşılamadığından birçoğu daimi arama evrakı olarak işleme alınmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için bu belgelerle ilgili merkezi bir birim oluşturularak, bu suçlarla ilgili her soruşturma evrakının bir örneği bu merkeze iletilmeli, şayet yürütülen soruşturma evrakı organize suçlarla ilgili ise bu soruşturma evrakları bir merkezde toplanmalıdır. 2

3 - Belgede sahtecilik suçlarında aldatıcılık özelliğinin tespiti açısından suça konu belgenin duruşmada gözlemlenerek fiziksel özelliklerinin duruşma tutanağına geçirilmesi gerekmektedir. Ancak bu hususlar duruşma tutanağına geçirilirken belgenin aldatıcılık özelliğinin bulunup bulunmadığı hususunda, ihsas-ı rey teşkil edecek şekilde görüş beyan edilmesinden kaçınılmalıdır. Yargıtay'ın bu konuda birçok bozması vardır. Ayrıca dosya Yargıtay'a gönderilirken mutlak surette emanette kayıtlı bulunan sahte belge aslının dosya içerisine konulması gerekir. - Taşrada emanette kayıtlı bulunan suç delili teşkil eden sahte belgelerin Yargıtayda da emanette muhafaza edilmesi, bu delillerin daha iyi koşullarda muhafaza edilmesi gerekmektedir. - Belgede sahtecilik suçlarında örneğin; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, çek, senet vs. gibi belgelerde gerçek kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak sahtecilik yapılmışsa mutlak surette suçtan zarar gören olarak bu gerçek kişilerin kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilerek duruşmaya davet edilmeleri gerekmekte, şayet duruşmaya davet edilmemiş ve karar da verilmiş ise, mutlaka gerekçeli karar bu kişilere tebliğ edilmelidir. Bu hususlar yerine getirilmediği için dosyalar Yargıtayca mahalline eksikliklerin giderilmesi için geri gönderilmekte, bu da yargılama sürecini uzatmaktadır. - Dolandırıcılık suçlarında, yüklenen suça bakmakla görevli mahkemenin Ağır Ceza mı yoksa Asliye Ceza mı olduğu hususu çok fazla tartışma konusu olmaktadır. Bu konuda Yargıtay çok fazla miktarda görev nedeniyle bozma kararları vermekte ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin görev uyuşmazlığının çözümlenmesi bağlamında bu suçlarla ilgili de çok fazla sayıda dosyası bulunmaktadır. Bu da yargılamanın uzamasına neden olmaktadır. Bunun çözümü için bu suçun basit ve nitelikli hallerinin ya Ağır Ceza Mahkemesinde ya da Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi konusu mutlaka yasal düzenleme ile çözümlenmelidir. Yıllık 1000'lerle ifade edilecek dosyanın Yargıtayda bozulmasının ya da görev uyuşmazlığı nedeniyle Yargıtay'a gelmesinin önüne geçilecektir. - Dolandırıcılık suçlarında TCK.nun 158/1-d ve f bentlerinde yazılı birimlerim maddi varlıklarının kullanılarak suçların işlenmesinde eylemlerin vasıflandırılması hatalı yapılmaktadır. Genel olarak bu eylemler Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanında olduğu düşünülerek davalar açılıp aynı Mahkemece sonuçlandırıldığından dolayı, bu dosyalar Yargıtayda görev nedeniyle bozma kararlarına konu olmaktadır. ( Örnek olarak; sahte çek, sahte banka dekontu, sahte nüfus cüzdanı, sahte sürücü belgesi, sahte araç ruhsatnamesi gibi belgeler kullanılarak dolandırıcılık suçunun işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturmaktadır. ) Yine Noterler kamu kurumu değildir. Barolar 3

4 kamu meslek kuruluşu değildir. Kamu meslek kuruluşları örneğin; Barolar Birliği, Noterler Birliği vs. gibi kuruluşlardır. TCK.nun 158/1-i bendinde bahsedilen serbest meslek sahipleri doktorlar, avukatlar gibi serbest meslek makbuzu düzenleyen kişilerdir. Serbest Meslek sahiplerinin kimler olduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tarif edilmiştir. Bu bağlamda bakkal, emlakçı vs. gibi işlerle uğraşan kişiler serbest meslek sahibi kabul edilmemektedir. Bu hususlarda yanılgılar mevcuttur. - TCK 158/1-son maddesinde belirtilen, aynı fıkranın e, f, j bentlerinde sayılan hallerde, dolandırıcılık suçlarında adli para cezalarının hesaplanması usulü: Temel adli para cezasının, arttırma ve eksiltmelerle birlikte, suçtan elde edilen yararın iki katından az çıkması halinde, öncelikle gün adli para cezası üzerinden temel ceza belirlenip, arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra, adli para cezası suçtan elde edilen yararın iki katına çıkartılıp, daha sonra bu miktar üzerinden TCK 62. maddesi uygulanmalıdır. - Muvazaalı boşanma suretiyle dul ve yetim aylığı alanlar konusunda özel daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında uyuşmazlık çıkmıştır. Bu konu, suçun sübuta erdiği düşüncesi ile, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna taşınmıştır. - Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçlarının geniş yorumlanmaması gerektiği konusunda da özel daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında uyuşmazlık çıkmış ve bu konu Yargıtay Ceza Genel Kuruluna taşınmıştır. ( Örneğin; Çektiği maaşının bereketinin artması için çektiği paraya okutulması gerektiğini söyleyerek mağdurdan parasını alıp olay yerinden uzaklaşan sanığın eyleminin basit dolandırıcılık suçunu oluşturacağı düşüncesiyle itiraz yasa yoluna gidilmiştir. ) - Dolandırılan mağdur tam akıl hastası ise eylemin hırsızlık suçunu oluşturacağı, TCK 158/1-c anlamında dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağı bilinmelidir. - TCK 168. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gerekçeli kararda tartışma yapılmamasından dolayı Yargıtayın oldukça fazla bozma kararları görülmektedir. Dolayısıyla soruşturma veya kovuşturma aşamasında mutlak surette duruşmaya son verilmeden mağdurun zararının giderilip giderilmediği belirlenmeli, sonucuna göre bu husus, uygulanmasa da, tartışılarak karar verilmelidir. 4

5 - TCK 158/1-k maddesinde belirtilen dolandırıcılık suçlarında eylemin teşebbüs aşamasında mı, yoksa hazırlık hareketleri aşamasında mı kaldığı hususu Yargıtay bozmalarına konu olmaktadır. (Örneğin; Bu hususta en yaygın olay, önceden kaza yapmış olduğu aracını daha sonra kaza yapmış gibi göstererek kolluğun olay mahalline çağrılması ve kollukça aracın daha önce kaza yaptığı hususunun tespiti bir hazırlık hareketidir. Kişinin sigorta şirketine başvurusu bulunmadığı sürece dolandırıcılığın icrai hareketleri başlamayacaktır. ) - Eylemin hırsızlık mı, güveni kötüye kullanma mı, yoksa dolandırıcılık mı olduğu konusunda tereddütler bulunan, cep telefonlarının kısa süreli olarak konuşulmak amacıyla değişik bahanelerle mağdurlardan alınması eylemi Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 12/06/2012 gün ve 140/229 sayılı kararı ile hırsızlık suçunu oluşturacağı hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre uygulama yapılması gerekir. - Önceden ödememe kastıyla hareket ederek gerçek çek ve senetlerle yapılan alışverişlerin hukuki ihtilaf olduğu gerekçesiyle birçok soruşturma evrakının takipsizlik kararı ile sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu husus yanlıştır. Örnek olarak kişi borç batağına girmiştir, iflas etmiştir, acil paraya ihtiyacı vardır, ödeme gücü yoktur, yüklü miktarda beyaz eşya satın alarak ertesi günü aldığı bu malları satın aldığı fiyattan daha düşüğüne satması eylemi tipik dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Yargıtay'ın içtihatları da bu doğrultudadır. Buna göre soruşturma evraklarının neticelendirilmesi gerekmektedir. - Kendisini Hakim, Savcı, Emniyet Görevlisi gibi ünvanlarla tanıtmak suretiyle kontör ve para dolandırıcılığı olarak bilinen eylemlerde, şüphelilerin profesyonel söylemlerle mağdurları çok rahat ikna ettikleri gözetildiğinde, hareketin basit yalanın ötesine geçtiği ve dolandırıcılığın hile unsurunun oluşturduğunu kabul etmek gerekmektedir. Soruşturma evraklarının bu bağlamda takipsizliğe alınması doğru değildir. ( Örneğin; mağdurlar arasında öğretmenler, kaymakamlar, belediye başkanları, tapu müdürleri gibi kamu görevlileri bulunmaktadır. ) Bu suçların genel itibariyle belli merkezlerden yönlendirildiği bilinmektedir. Dolayısıyla değişik yerlerde bu suçlarla ilgili yürütülen soruşturma evraklarının, hangi merkezlerden bu suçlar yönetiliyorsa, eylemin örgütsel faaliyet kapsamında olduğu gerekçesiyle o yer Cumhuriyet Savcılığına yetkisizlik kararı ile gönderilmesinde yarar vardır. Aksi takdirde birçok soruşturma evrakı takipsizlik kararı verilerek bitirilmektedir. - Sahte belgelerle kredi kartı başvurularında eylemin TCK'nun 245/2-3. maddesinde öngörülen 5

6 suçları oluşturacağı bilinmesine rağmen birçok dava eylemin TCK'nun 158/1-j maddesine uyduğu gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemelerine davalar açılmaktadır. Hem yargılama mercii yanlış belirlenmekte hem de suçun vasıflandırılmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. - TCK'nun 158/2. maddesiyle aynı yasanın değişik 255. maddesi eylemlerin nitelikleri itibariyle birbirlerine çok benzemektedir. Bu hususa dikkat edilmesinde yarar vardır. TCK'nun 255. maddesinde önemli ayırım mağdurun şüpheliden haksız bir talepte bulunmasıdır ve aynı zamanda mağdur da bu suçun faillerinden birisi olmaktadır. TCK'nun 158/2. maddesinde ise mağdurlar şüphelilerden meşru bir talepte bulunurlar. Ancak şüpheli örneğin ben Adalet Bakanını tanıyorum. Senin oğlunu infaz koruma memuru yapabilirim diyerek yarar sağlaması bu maddedeki suçu oluşturur. 6

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Ceza Hukuku 3. Grup Konu : Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, İhaleye Fesat Karıştırma Suçları Grup Başkanı : Mesut

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE HOTEL TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 3. GRUP 1. MASA KONU : KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 13-16 HAZİRAN 2013 - MARDİN Grup Adı : Ceza Hukuku 2. Grup Konu : Zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma Grup Başkanı : Mehmet

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 30 MAYIS-02 HAZİRAN 2013 AFYONKARAHİSAR Grup Adı Konu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : Ceza Hukuku 5. Grup : Kaçakçılık ve uyuşturucu suçları

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 03.11.2013 SARIKAMIŞ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 03.11.2013 SARIKAMIŞ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31.10.2013 03.11.2013 SARIKAMIŞ Grup Adı : CEZA HUKUKU 4. GRUP Grup Konusu : KAÇAKÇILIK VE UYUŞTURUCU SUÇLARI Grup Başkanı : KERİM TOSUN

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

Türkiye de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi

Türkiye de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi Türk Kütüphaneciliği 28, 1 (2014), 18-46 Türkiye de Bilişim Suçlarının Tanımlanması ve Yaşanan İhlallere Yönelik İçerik Analizi Metin Turan * ve Özgür Külcü ** Öz Bilgi teknolojileri ve bilişim sistemlerinin

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 2709/m. 2 5271/m. 139, 160, 308 5237/m. 43, 220 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6 ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanığın

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 06-09 HAZİRAN 2013 - İSTANBUL Grup Adı : Ceza Hukuku 3. Grup Konu : Hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık Grup Başkanı :

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI

İKİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI 814 İKİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI 2.1. BİLİŞİM SUÇU KAVRAMI Bilişim suçları ülkelere göre farklı şekilde düzenlenmiştir. Bilişim suçları bilgisayarın ilk olarak geliştirildiği Amerika da ortaya çıktığı

Detaylı

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KOLLUĞUN YASAL YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GENEL KURAL Suç ve cezada kanunilik İlkesi geçerlidir. Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır. Asli ceza, feri ceza ayrımı kaldırılmış

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı