TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FATİH MAHALLESİ 25 ADA 45 PARSELDEKİ TAŞINMAZIN SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ Ekim 2013, Ankara

2 1. İHALENİN KONUSU VE KAPSAMI (1) İhalenin konusu, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 87/12184 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un Geçici 11. maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış sayılan Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmesine karar verilen ve tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. ye ait ve tarih, 2011/39 sayılı ÖYK Kararı ile imar planı onaylanan, İdare ce yapılan ifraz ve tevhid işlemi neticesinde oluşan, İdare nin tarih ve 5402 sayılı yazısı ile Şirket e devredilen, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih Mahallesi 25 ada, 45 parselde kayıtlı, 1.196,56 m 2 yüzölçümlü Gayrimenkulün satış yöntemiyle özelleştirilmesidir. (2) Bu ihale kapsamında tarihinden itibaren yayımlanan ihale ilanında ve Şartnamede belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir. 2. TANIMLAR Bu Şartnamenin uygulanmasında; ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulunu, İdare : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını, Şirket : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü, Kurum : Gayrimenkulün maliki olan ve İdare nin tarih ve 1225 sayılı Oluru ile Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmesine karar verilen ve tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. yi, Yönetim Kurulu : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu, Komisyon : Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih Mahallesi 25 ada 45 parselin özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunu, Gayrimenkul : Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih Mahallesi, 25 ada 45parselde kayıtlı 1.196,56 m 2 yüzölçümlü taşınmazı, Katılımcı : Şartname satın alan gerçek veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunu, Kontrol : Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin ve/veya toplam oylarının çoğunluğunun mülkiyet veya kullanım hakkına sahip olunmasını, (tüzel kişinin sermaye yapısına bağlı olarak sermayenin ve/veya toplam oylarının çoğunluğuna sahip olunması için pay oranının ve/veya toplam oylarının asgari yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaz) veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulmasını veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğuna tasarruf edilmesini veya herhangi bir suretle yönetim kurulu veya benzeri idari organlarının üyelerinin çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını, Grup : (1) Katılımcı bir tüzel kişi ise; (a) bu tüzel kişiyi, ADÜAŞ - 2 -

3 (b) söz konusu tüzel kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol eden bütün gerçek/tüzel kişileri, (c) bu tüzel kişi ile birlikte Kontrol altında bulunan bütün tüzel kişileri (d) bu tüzel kişiye ait veya onun tarafından Kontrol edilen tüzel kişileri, (2) Katılımcı Ortak Girişim Grubu ise; (a) bu Ortak Girişim Grubunun üyelerini, (b) bu üyeleri doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol eden bütün gerçek/tüzel kişileri, (c) bu üyeler ile birlikte Kontrol altında bulunan bütün tüzel kişileri, bu üyelere ait veya onlar tarafından Kontrol edilen tüzel kişileri, Ortak Girişim Grubu : İhaleye müşterek olarak teklif vermek için iki ya da daha fazla gerçek kişi ve/veya tüzel kişi ve/veya özel yatırım fonlarının oluşturdukları topluluğu, Teklif Sahibi/Sahipleri: İhaleye teklif veren katılımcıyı, Alıcı : ÖYK/İdare kararına istinaden, kendisi ile sözleşme imzalanacak olan Teklif Sahibini, ifade eder. 3. İHALE USULÜ (1) İhale, kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. (2) Pazarlık görüşmelerine ilişkin usul ve esaslar Komisyon ca belirlenerek, bu usul ve esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde Teklif Sahipleri ne bildirilir. (3) Teklif Sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri Teklif Sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. (4) Pazarlık görüşmelerinin ihalenin herhangi bir aşamasında, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ile müştereken yapılmasına Komisyon ca karar verilebilir. (5) Komisyon ca pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında veya Şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ne eşit olarak uygulanmak kaydıyla yeni esaslar belirlenebilir. (6) Komisyon ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. (7) Görüşmeler Komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak Komisyon üyeleri ve Teklif Sahipleri nce imzalanır. 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ (1) Bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibrazı karşılığında Şartnamenin elden teslim alınması esastır. Ancak, Teklif Sahibi nin ödeme dekontunu ibraz ederek yazılı talepte bulunması halinde Şirket çe mühürlenen Şartname, bütün sorumluluk Katılımcı ya ait olmak üzere adresine alma haberli mektup, APS veya elektronik posta yolu ile veya bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile gönderilir. ADÜAŞ - 3 -

4 (2) Katılımcı nın gerçek veya tüzel kişi olması halinde; gerçek kişinin, tüzel kişi veya tüzel kişinin Grup Şirketlerinden herhangi birinin, Ortak Girişim Grubu olması halinde ise üyelerinden veya üyelerin Grup Şirketlerinden herhangi birinin Şartname alması yeterlidir. (3) Şartname bedeli hiçbir şekilde iade edilmez. 5. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR (1) Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı nın; a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri, b) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü yerine getirirken İdare ye, Şirket e ve/veya Kurum a zarar verecek işler yapmaları, c) Yapılan ihalede diğer Teklif Sahipleri ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti kıracak söz söylemeleri ve Teklif Sahipleri arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmaları, ihale ortamını bozmaları, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunmaları yasaktır. (2) Yukarıda belirtilen fiil ve davranışta bulundukları anlaşılanlar, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir. 6. İHALEYE KATILABİLECEK OLANLAR VE TEKLİF VERME (1) Şartname satın alınmaksızın ihaleye teklif verilemez. (2) İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grup ları katılabilir. Özel yatırım fonları ise ihaleye içinde en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubu üyesi olarak katılabilirler. (3) İhaleye teklif veren gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların Grup şirketleri ile Ortak Girişim Grubu içinde yeralan üyeler ayrıca bir Ortak Girişim Grubu içinde yer alamaz. Ortak Girişim Grubu üyeleri ile bu üyelerin grup şirketleri münferit teklif veremez. Bu düzenlemeye aykırı davranan Teklif Sahipleri ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir. 7. ORTAK GİRİŞİM GRUBU (1) İhaleye Ortak Girişim Grubu oluşturularak teklif verilmesi halinde, son teklif verme tarihinden sonra Ortak Girişim Grubu içinde yer alan üyelerden herhangi biri ayrılamaz veya Ortak Girişim Grubu na yeni üye alınamaz. Aksi takdirde Ortak Girişim Grubu ihale dışı bırakılır ve teminatı irat kaydedilir. (2) İhaleye son teklif verme tarihinden sonra Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin veya birkaçının mevzuattan kaynaklanan sebeplerle grup üyeliğinden ayrılmak zorunda kalması durumunda; Ortak Girişim Grubu nun kalan üye/üyelerinin Şartnamede belirtilen ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları kaydıyla ihaleye münferit olarak veya Ortak Girişim Grubu nun yeni haliyle devam edilir. Bu durumda Ortak Girişim Beyannamesi ile Şartnamede belirtilen ve taahhüt edilen tüm yükümlülükler, kalan üyeler için müştereken ve müteselsilen devam eder. Ancak ihaleye katılabilme koşullarını kaybedenler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilir. ADÜAŞ - 4 -

5 8. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR (1) Aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak veya Katılımcı nın/teklif Sahibi nin danışmanı veya temsilcisi sıfatıyla ihaleye katılamazlar: a) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddesi kapsamına girenler ile bunların eş ve çocukları, bu bentte sayılanların ortak olduğu tüzel kişiler (Bu bentte sayılanların yönetiminde görev almadıkları veya Kontrol üne sahip olmadıkları sermayesinde % 5 (yüzdebeş) den az pay sahibi olduğu hisseleri borsada işlem gören sermaye şirketleri hariç), b) İhaleye son teklif verme tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içinde Şartnameye konu özelleştirme uygulamasına münhasır olarak İdare ce/şirket çe görevlendirilen tüm danışmanlar, c) OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hükümlü olanlar, d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olanlar, e) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan hükümlü olanlar. (2) Teklif Sahibi, bu maddede yazılı durumlarda olmadığını kabul ve taahhüt eder. (3) Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren Teklif Sahibi ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir. (4) Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren Teklif Sahibi nin, ihalenin sonuçlanması ve/veya ihalenin sonucunun İdare/ÖYK onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumun tespit edilmesi halinde geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Bu durumda İdare/ÖYK kararında yer alan diğer Teklif Sahipleri ne Şirket çe sırasıyla çağrıda bulunulur. 9. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER (1) İhaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin Tekliflerin Hazırlanması maddesinde belirtilen şekilde Şirket e sunulması zorunludur: a) Teklif Sahibi, temsilcisi veya vekili tarafından imzalanmış, Teklif Sahibi nin adını, soyadını, vatandaşlık numarasını, unvanını, tebligata esas adresini, telefonlarını ve varsa faks numarasını, elektronik posta (e-posta) adresini, gerektiğinde teminat iadesi için para cinsinin de belirtildiği Teklif Sahibi nin IBAN numarasını içeren Şartname ekinde verilen formatta hazırlanmış İletişim Bilgi Formu, b) Katılımcı/Teklif Sahibi nin yetkisini tevsik edici belgeler: - Teklif Sahibi nin gerçek kişi olması halinde; Gerçek kişinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi (vekâleten iştirak ediliyor ise asil ve vekilin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannameleri ile gerçek kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya, vb. hususlarda yetkili olunduğuna dair özel yetkiyi içeren vekâletname), - Teklif Sahibi nin tüzel kişi olması halinde; 1- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile birlikte şirket ana sözleşmesi ile varsa değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tasdikli örneği, 2- Tüzel kişiden istenilen belgeler ile birlikte, tüzel kişiyi temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri ve temsile ilişkin yetki belgesi ADÜAŞ - 5 -

6 (vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiden istenilen belgeler ile birlikte, tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya, vb. hususlarda yetkili olunduğuna dair özel yetkiyi içeren noter tasdikli vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri). - Teklif Sahibi nin Ortak Girişim Grubu olması halinde; 1- Şartname ekinde verilen örneğe uygun ve ortakların her birinin pay yüzdesi belirtilecek şekilde hazırlanmış Ortak Girişim Grubu nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname. 2- Ortak Girişim Grubu ortakları içinde gerçek kişi var ise gerçek kişinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi. 3- Ortak Girişim Grubu ortakları içinde tüzel kişi var ise tüzel kişiyi temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili olunduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile şirket ana sözleşmesi ve varsa değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tasdikli örneği. 4- Ortak Girişim Grubu adına ihaleye katılan temsilci/temsilcilerin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannameleri, bunların ihaleye iştirak edememeleri halinde ihaleye vekâleten katılacak kişi için yetkili temsilciler/ortak Girişim Grubu ortakları tarafından müştereken verilen vekâletname ile birlikte vekillerin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannameleri. c) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu karşılığı Şirket çe verilen Alındı Belgesi, d) Tüm şartlarını kabul ettiğine dair her sayfası Teklif Sahibi tarafından imzalanmış Şartname (Teklif Sahibinin Ortak Girişim Grubu olması durumunda Şartnamenin Ortak Girişim Grubu temsilcilerince imzalanması yeterlidir.), e) Şartname ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının nakden yatırıldığını gösterir banka dekontu, f) Yabancı Teklif Sahibi nin; - Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin, Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi, - Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi. (2) İhaleye katılanlar arasında özel yatırım fonu bulunması halinde bunların da yukarıda sayılan belgelerin muadili evrakı yukarıda belirtilen şekilde Şirket e sunulması zorunludur. (3) Şirket ihalenin herhangi bir aşamasında Teklif Sahibi/Alıcı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kaynaklar ve Teklif Sahipleri nden bilgi, ek bilgi, belge ve ek belge alma hakkı ile Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin sorgulanmasını talep etme hakkını saklı tutar. (4) İhaleye katılabilmek için dosyasına sunulan belge fotokopilerinin asılları veya tasdikli suretleri karşılaştırılmak üzere, görüşmeler sırasında Komisyon a ibraz edilir. Bunlar, Komisyon un incelemesini müteakip ilgilisine iade edilir. (5) İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olacaktır. ADÜAŞ - 6 -

7 10- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 11- TEMİNATLAR (1) Teminat olarak nakit para veya teminat mektubu alınacaktır. (2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türkiye de faaliyetine izin verilen banka/katılım bankalarından alınacak geçici ve kesin teminat mektubu/mektupları, Şartname ekinde verilen örneğine uygun olarak, İdare lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz olacaktır. (3) Toplam tutara ulaşılmak kaydıyla birden fazla teminat mektubu verilebilir. (4) Şirket, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla, getirilecek olan teminat mektup/mektuplarının bir başka banka ve/veya katılım bankasından alınacak teminat mektubu/mektupları ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. (5) Yabancı banka/katılım bankalarından getirilecek teminat mektupları için Türkiye de faaliyetine izin verilen banka/katılım bankalarından kontrgaranti alınması zorunludur. (6) Geçici Teminat: - İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken geçici teminat tutarı Türk Lirası dır. Ortak Girişim Grubu nun getireceği geçici teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu nun adı geçecek şekilde üye/üyeleri adına düzenlenecektir. - Geçici teminatın nakit para olması durumunda, teminat tutarı Teklif Sahibi tarafından Şirket in; T. Halk Bankası A.Ş. Mithatpaşa Şubesi/Ankara nezdindeki TR nolu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması durumunda ise, mektup Şartname ekinde verilen formata uygun olarak hazırlanacaktır. - Şartnamede geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin özel olarak belirtilen düzenlemelere ilave olarak; ÖYK/İdare kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip satışın kendisine yapılmasına karar verilen Teklif Sahibi nin, Şirket tarafından verilecek süre içerisinde; Şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya Sözleşme imzalamaktan imtina etmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici teminatı Şirket lehine irat kaydedilir. Bu durumda ÖYK/İdare kararında yer alması halinde diğer Teklif Sahipleri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. - Şartnamede Geçici Teminatın irat kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; İhale görüşmeleri esnasında ihale dışı bırakılması, ÖYK/İdare nin onayına sunulan kararda yer almaması, ihalenin iptal edilmesi durumlarında Teklif Sahibi/Teklif Sahipleri nin geçici teminatı iade edilir. - ÖYK/İdare kararında yer alan Teklif Sahipleri nin geçici teminatları Sözleşmenin imza tarihine kadar iade edilmez. - Teklif Sahipleri, geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için İdare, Şirket veya Kurum dan hiçbir şekilde zarar, ziyan, vade farkı (faiz) vb. talepte bulunamaz. (7) Kesin Teminat: ADÜAŞ - 7 -

8 - İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde, sözleşme imza tarihinde Alıcı dan kesin teminat mektubu/mektupları alınacaktır. - Alıcı nın vereceği teminat mektubu; borcun vadeye bağlanan kısmı ile vade farkına (faiz) ilişkin toplam borç miktarını karşılayacak ayrıca oluşması durumunda gecikme faizi ve cezaî şartın da ödeneceğine dair taahhüdü içerecek şekilde tanzim edilecek ve Sözleşme imzalanmadan önce Şirket e teslim edilecektir. - Ödemelerin kayıtsız ve şartsız İdare nin hesabına intikal ettiğinin tespitini müteakip, teminat mektubu/mektuplarının vadeye ait ödenen tutara tekabül eden kısmı Şirket çe serbest bırakılacaktır. Bunun için Alıcı tarafından vadeye ait ödenen tutarın ve oluşması durumunda gecikme faizi ve cezai şartın ödendiğine dair belgeler ile birlikte Şirket e başvurulması gerekmektedir. - Alıcı nın vadeye bağlanan borcunu ödememesi durumunda, teminat mektubu/mektuplarının o güne kadar ödenmesi gereken borç tutarına tekabül eden kısmı nakde çevrilerek, borca mahsup edilecektir. 12- TEKLİF BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI (1) Teklif Sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. (2) Teklifler peşin fiyat esasına göre verilecektir. (3) Alıcı, aşağıdaki ödeme tercihlerinden birini Sözleşme imzalanmadan önce seçerek Şirket e bildirecektir: a) Peşin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamının Sözleşme imza tarihinde ödenmesidir. b) Vadeli Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın aşağıda belirtilen şekilde ödenmesidir: - Toplam ihale bedelinin en az % 20 (yüzdeyirmi) si Sözleşme imza tarihinde peşin ödenir. - Vade farkı hesaplamasında yıllık % 8 (yüzdesekiz) basit faiz oranı uygulanır. - Kalan anapara borcu 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle vade farkıyla birlikte ödenir. - Vade farkı, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle bu maddede belirtilen oran üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanır. - Vadeye bağlanan tutarlar için vade başlangıç tarihi ilk taksit ödemesinde Sözleşmenin imza tarihi, sonraki taksit ödemelerinde ise bir önceki vade tarihi/vade farkı hesaplama tarihidir. (4) Gerek peşinat gerekse taksit tutarları; Türk Lirası cinsinden İdare nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR numaralı Vadesiz Türk Lirası hesabına yatırılacaktır. (5) Ödemelerin vade tarihinde mesai bitimine kadar ilgili banka hesabına yapılması zorunludur. Alıcı tarafından yapılan ödemelerde, ödeme tarihi olarak Özelleştirme Fonu hesaplarına giriş tarihi esas alınır (6) Ödemelerin vade tarihinde yapılmaması veya vade farkının vade tarihlerinde ihale bedeli taksit tutarları ile birlikte ödenmemesi halinde, vade bitiş tarihi itibariyle hesaplanan vade farkı, ödenmemiş anapara taksit borcu var ise anaparaya ilave edilerek borç kat edilecek, anapara borcu kalmamış ise anapara olarak işlem görecektir. (7) Alıcı, ödemelerin vade tarihinde yapılmaması ve/veya ödemelerin herhangi bir nedenle Özelleştirme Fonu hesaplarına vadesinde intikal etmemesi ve/veya Şirket e verilen teminat mektubu/mektuplarının herhangi bir nedenle Şirket çe nakde çevrilememesi durumunda, Özelleştirme Fonu hesaplarına ADÜAŞ - 8 -

9 vadesinde yapılmayan ödemeler (anapara ve vade farkı) ile istenildiği anda ve herhangi bir nedenle nakde çevrilemeyen teminat mektupları tutarlarına, tahsil tarihine kadar geçecek süreler için Türk Lirası bazında basit faiz yöntemiyle hesaplanacak yıllık % 8 (yüzdesekiz) oranında gecikme faizi ile Türk Lirası bazında aylık % 1 (yüzdebir) oranında cezai şart ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Cezai şart hesabında kıst-el yevm uygulanmaz. (8) Ödemelerdeki gecikmenin, bankaların havale, EFT vb. sistemlerindeki aksaklıklardan kaynaklanması durumunda bu maddede belirtilen gecikme faizi uygulanır ancak cezai şart uygulanmaz. (9) Vade tarihinden önce yapılan ödemeler, ödeme tarihi itibariyle anapara borcundan mahsup edilir. (10) Alıcı, vadeye bırakılan bakiye meblağın vadesinin uzatılmasını ve faiz oranının azaltılmasını hiçbir şekilde talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. (11) Ödemelere ilişkin vade tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde ödeme, resmi tatili takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yapılabilir. (12) İdare/ Şirket, alacağının tahsili için teminat mektubunun nakde çevrilmesi dâhil bütün yasal yollara müracaat hakkına sahiptir. 13- TEKLİF HAZIRLANMASI, VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ (1) Teklifler süresiz, şartsız ve Türkçe olarak verilecektir. (2) Şartname ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak fiyat teklif mektubunda, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak Türk Lirası cinsinden yazılması ve Teklif Sahibi tarafından imzalanması zorunludur. (3) Teklif Sahipleri nce; a) Fiyat teklif mektubu; üzerinde Teklif Sahibi nin adı-soyadı/unvanı ile ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ, 25 ADA 45 PARSELDEKİ GAYRİMENKUL İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR - GİZLİ ibaresi yazılı bir zarfa konulacaktır. b) Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen belgeler üzerinde Teklif Sahibi nin adı-soyadı/unvanı ile ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ, 25 ADA 45 PARSELDEKİ GAYRİMENKUL İHALESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ibaresi bulunan ayrı bir zarfa konulacaktır. (4) Yukarıda belirtilen zarflar, üzerinde Teklif Sahibi nin adı-soyadı/unvanı ve tebligata esas adresi ile birlikte ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ, 25 ADA 45 PARSELDEKİ GAYRİMENKUL İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR-GİZLİ ibaresi bulunan bir dış zarf içerisine konulmak suretiyle kapatılarak en geç tarihi, saat 14:00 e kadar Şirket in Evrak Memurluğuna elden teslim edilmesi zorunludur. (5) Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (6) Şirket son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 14- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1) İhale ilanı ve Şartnamede belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. ADÜAŞ - 9 -

10 (2) Teklif Sahipleri tarafından teklif edilen bedeller, Komisyon ca peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. (3) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz veya azaltılamaz. (4) Teklif Sahibi nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde, en son vermiş olduğu teklif esas alınacaktır. 15- TARAFLARIN TAAHHÜTLERİ (1) Teklif Sahibi/Alıcı nın Taahhütleri: Teklif Sahibi/Alıcı; a) Gayrimenkul ile ilgili sunulan bilgilerin taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetinde olduğunu, İhalenin her aşamasında ve Sözleşmenin imzalanması sırasında gayrimenkul hakkında tam bilgi sahibi olduğunu, bu hususla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiası ile ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak (metraj, vasıflar, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu vb. bir gerekçeyle) İdare/Şirket ve/veya Kurum dan herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, b) Sözleşme imza tarihinden önceki döneme ilişkin İdare/Şirket/Kurum tarafından yapılmış olan her türlü işlemle ilgili olarak İdare ye, Şirket e ve Kurum a rücu ve başvuru hakkının bulunmadığını, bu yükümlülüğün Gayrimenkul ün devri hallerinde de geçerli olacağını, bu şekilde yapılacak devre ilişkin sözleşmelerde Alıcı nın İdare ye, Şirket e, Kurum a karşı olan tüm borç, beyan, taahhüt ve yükümlülüklerinin devralan kişiye geçeceği hususunda İdare/Şirket/Kurum lehine hüküm tesis ettirmeyi, bu durumda İdare ye/şirket e/kurum a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden dolayı müteselsilen sorumluluğunun devam edeceğini, c) Herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak Sözleşmenin hüküm ifade etmemesi veya ihale ile ilgili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi hallerinde, İdare den/şirket ten masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte bulunmayacağını, kabul ve taahhüt eder. (2) Şirket/Kurum un Taahhütleri: a) Gayrimenkul, Alıcı ya mevcut durumda Sözleşmenin imzalanmasını müteakip devir ve teslim edilecektir. b) Kurum un, Gayrimenkul ün tapu siciline Alıcı adına tescilden başkaca hiçbir sorumluluğu yoktur. c) Gayrimenkul ün devredildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde, İdare tarafından yapılan imar planına ilişkin olarak verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen gerekli imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemler İdare tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun Ek Madde 3 hükmü çerçevesinde yapılacaktır. 16- İHALENİN ONAYI (1) Mevzuat gereği ilgili kuruluşlardan gerekli izin ve onay alındıktan sonra, ihale sonucunda Komisyon tarafından verilen nihai karar, ÖYK/İdare onayına sunulacaktır. (2) İhale, ÖYK/İdare tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Karar Resmi Gazetede yayımlanır. ADÜAŞ

11 (3) Teklif Sahibi/Alıcı söz konusu kararın çıkmamasını veya gecikerek çıkmasını ileri sürerek zarar, ziyan vb. ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 17- DEVİR VE TESLİM (1) ÖYK/İdare kararı sonucunda Sözleşme Alıcı ile yapılacaktır. Ancak Alıcı nın talebi durumunda, Şirket çe belirlenecek süre içerisinde, Alıcı nın sermayesine en az %51 (ellibir) oranında ortak olacağı bir anonim şirket kurulacak ve Sözleşme bu şirket ile yapılabilecektir. (2) ÖYK/İdare kararı sonucunda Ortak Girişim Grubu na satışın yapılmasına karar verilmesi halinde ise Şirket çe belirlenecek süre içerisinde, Ortak Girişim Grubu üyelerinin sermayesine en az %51 (ellibir) oranında ortak olacağı bir anonim şirket kurulacak ve Sözleşme bu şirket ile yapılacaktır. Kurulacak olan Şirkette, Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınmaksızın pay dağılımının üyeler arasında yeniden belirlenmesi mümkündür. (3) Sözleşme imzasının bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için kurulacak şirkette pay sahibi olacak kişilerin ihaleye katılabilme şartlarını taşımaları şarttır. (4) Gayrimenkul ün Alıcı ya devri, sözleşmenin imzalanmasını müteakip gerçekleştirilir. (5) Gayrimenkul, Alıcı ya Gayrimenkul üzerinde faaliyet gösteren işletmeler tahliye edildikten sonra Sözleşmenin imzalanması ve tapudan devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip (tüm takyidatlarla birlikte) devir ve teslim edilecektir. (6) Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanağı düzenlenecektir. Söz konusu devir - teslim tutanağı Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra Sözleşmenin eki addolunacaktır. (7) Gayrimenkul ün Alıcı ya tapudan devrinin Şirket in ve/veya Kurum un yazılı davetine karşın Alıcı dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. (8) Sözleşmenin imzalanmasından önce Şirket çe ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına izin başvurusu yapılacaktır. Sözleşme imzalanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınmasını müteakip gerçekleştirilir. Satış için gerekli olan iznin alınamaması durumunda ihale iptal edilerek Teklif Sahibi nin teminatı iade edilir. 18-TEBLİGAT ESASLARI (1) Şirket çe yapılacak bildirimler; alma haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerde teyidi yapılmak kaydıyla, Şirket çe gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (2) Şartname hükümleri çerçevesinde Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı nın bildireceği tebligata esas adresine yapılacak bütün tebligatlar Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır. (3) Ortak Girişim Grubu na yapılacak tebligatların Ortak Girişim Grubu temsilcilerinden herhangi birisine yapılması yeterlidir. (4) Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı tarafından faks ile Şirket e yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin Şirket e ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. ADÜAŞ

12 19- İHALE SERBESTİ (1) İhale, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülür. (2) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. (3) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (4) Şirket, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 20-DİĞER HUSULAR (1) Şirket çe yazılı olarak yapılan açıklamalar dışındaki açıklama ve bildirimler bağlayıcı nitelik taşımaz. (2) Yabancılara gayrimenkul satışı, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. (3) Şartnamede belirtilen hususlar, ihale için temel esaslar olarak belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen Teklif Sahibi nin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (4) Alıcı, herhangi bir sebebe dayanarak teklifinin altında bir ödemede bulunmayı talep edemez. 21-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ (1) Uyuşmazlıkların çözümünde kesin yetki kuralları hariç Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağına ilişkin Sözleşmeye hüküm konulacaktır. (2) Sözleşme Türk hukukuna tabi olacaktır. 22-ŞİRKETİN İRTİBAT BİLGİLERİ (1) Şirket in irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir: Adres: Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya, ANKARA / TÜRKİYE Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) İnternet Adresi: (2) İhale hakkında bilgi alınabilecek personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. - Alpaslan BULUT, Teknik İşler Daire Başkanı Tel: 0 (312) Aslı Tuba İLHAN, İhale ve Dok. Birimi Sorumlusu Tel: 0 (312) ADÜAŞ

13 Şartname tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiş olup bütün maddeleri aynen kabul ve taahhüt edilmiştir. TEKLİF SAHİBİNİN: Adı-Soyadı/Unvanı İmza ve kaşesi : : EKLER : 1- İhale ilan metni. 2- Fiyat teklif mektubu örneği. 3- İletişim bilgi formu örneği. 4- Geçici teminat mektubu örneği. 5- Ortak Girişim Grubu Beyannamesi örneği. ADÜAŞ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ TUĞLACIBAŞI

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) ne Ait Paşalimanı Romörkörü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ Aşağıda ayrıntıları belirtilen gayrimenkulün, nakit karşılığı satış veya arsa

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ĠZMĠR ĠLĠ, GAZĠEMĠR ĠLÇESĠ, SAKARYA

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ

KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SATIŞ ŞARTNAMESİ Fon mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkuller aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla ve ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır. Bu şartnamede

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../..

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../.. RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25 Tarih:../../ TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 7 Mayıs 2014 Sayı : 28993 RESMÎ GAZETE KARAR NO : 2014/27 KONU : Sümer Holding A.Ş.ye ait İzmir/Bornova taşınmazı. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) nca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) nın 27/1/2014

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ

YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ARSALARI ve DATİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GRUP ŞİRKETLERİ HİSSE SENETLERİ VE BUNLARA BAĞLI TÜM HAK VE VARLIKLARININ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ 1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 12.06.2015 tarih 25 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TEKLİFLERİN VERİLMESİ :

TEKLİFLERİN VERİLMESİ : www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ BURSA DAKİ TAŞINMAZIN TEKLİF ALMA YÖNTEMİYLE SATIŞ PROSEDÜRÜ Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler

Detaylı

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI 2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR81/15/KOBİ) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 27.01.2015 tarihinde teklif çağrısı ilanına çıkılarak kamuoyuna duyurulan

Detaylı

TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ

TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ TİCARET BORSASINA AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ MADDE 1 İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: 1. Mülkiyeti Ticaret Borsamıza ait taşınmaz 29.07.2016 tarih 37 nolu Meclis kararı ile satışa sunulmuş olup, İlimiz Şanlıurfa

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız.

MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. MERSİS üzerinden şirket kuruluşu yapmanız gerektiğinden http://mersis.gumrukticaret.gov.tr tıklayarak kayıt olunuz ve şirket kuruluşunuzu yapınız. Mersis Sistemi Haricinde Düzenlenen ve Noterden Onaylanmış

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı