TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FATİH MAHALLESİ 25 ADA 45 PARSELDEKİ TAŞINMAZIN SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ Ekim 2013, Ankara

2 1. İHALENİN KONUSU VE KAPSAMI (1) İhalenin konusu, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 87/12184 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun un Geçici 11. maddesi gereğince özelleştirme programına alınmış sayılan Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmesine karar verilen ve tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. ye ait ve tarih, 2011/39 sayılı ÖYK Kararı ile imar planı onaylanan, İdare ce yapılan ifraz ve tevhid işlemi neticesinde oluşan, İdare nin tarih ve 5402 sayılı yazısı ile Şirket e devredilen, Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih Mahallesi 25 ada, 45 parselde kayıtlı, 1.196,56 m 2 yüzölçümlü Gayrimenkulün satış yöntemiyle özelleştirilmesidir. (2) Bu ihale kapsamında tarihinden itibaren yayımlanan ihale ilanında ve Şartnamede belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir. 2. TANIMLAR Bu Şartnamenin uygulanmasında; ÖYK : Özelleştirme Yüksek Kurulunu, İdare : Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığını, Şirket : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünü, Kurum : Gayrimenkulün maliki olan ve İdare nin tarih ve 1225 sayılı Oluru ile Sümer Holding ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilmesine karar verilen ve tarihi itibariyle tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. yi, Yönetim Kurulu : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu, Komisyon : Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih Mahallesi 25 ada 45 parselin özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonunu, Gayrimenkul : Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih Mahallesi, 25 ada 45parselde kayıtlı 1.196,56 m 2 yüzölçümlü taşınmazı, Katılımcı : Şartname satın alan gerçek veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunu, Kontrol : Bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin ve/veya toplam oylarının çoğunluğunun mülkiyet veya kullanım hakkına sahip olunmasını, (tüzel kişinin sermaye yapısına bağlı olarak sermayenin ve/veya toplam oylarının çoğunluğuna sahip olunması için pay oranının ve/veya toplam oylarının asgari yüzde ellibirine sahip olma şartı aranmaz) veya bu çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulmasını veya diğer hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğuna tasarruf edilmesini veya herhangi bir suretle yönetim kurulu veya benzeri idari organlarının üyelerinin çoğunluğunu atayabilme ya da görevden alma gücünün elde bulundurulmasını, Grup : (1) Katılımcı bir tüzel kişi ise; (a) bu tüzel kişiyi, ADÜAŞ - 2 -

3 (b) söz konusu tüzel kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol eden bütün gerçek/tüzel kişileri, (c) bu tüzel kişi ile birlikte Kontrol altında bulunan bütün tüzel kişileri (d) bu tüzel kişiye ait veya onun tarafından Kontrol edilen tüzel kişileri, (2) Katılımcı Ortak Girişim Grubu ise; (a) bu Ortak Girişim Grubunun üyelerini, (b) bu üyeleri doğrudan veya dolaylı olarak Kontrol eden bütün gerçek/tüzel kişileri, (c) bu üyeler ile birlikte Kontrol altında bulunan bütün tüzel kişileri, bu üyelere ait veya onlar tarafından Kontrol edilen tüzel kişileri, Ortak Girişim Grubu : İhaleye müşterek olarak teklif vermek için iki ya da daha fazla gerçek kişi ve/veya tüzel kişi ve/veya özel yatırım fonlarının oluşturdukları topluluğu, Teklif Sahibi/Sahipleri: İhaleye teklif veren katılımcıyı, Alıcı : ÖYK/İdare kararına istinaden, kendisi ile sözleşme imzalanacak olan Teklif Sahibini, ifade eder. 3. İHALE USULÜ (1) İhale, kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. (2) Pazarlık görüşmelerine ilişkin usul ve esaslar Komisyon ca belirlenerek, bu usul ve esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde Teklif Sahipleri ne bildirilir. (3) Teklif Sahipleri ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri Teklif Sahipleri ile ayrı ayrı yapılır. (4) Pazarlık görüşmelerinin ihalenin herhangi bir aşamasında, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ile müştereken yapılmasına Komisyon ca karar verilebilir. (5) Komisyon ca pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında veya Şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri ne eşit olarak uygulanmak kaydıyla yeni esaslar belirlenebilir. (6) Komisyon ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri nin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. (7) Görüşmeler Komisyon tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak Komisyon üyeleri ve Teklif Sahipleri nce imzalanır. 4. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ (1) Bedelinin ödendiğini gösteren dekontun ibrazı karşılığında Şartnamenin elden teslim alınması esastır. Ancak, Teklif Sahibi nin ödeme dekontunu ibraz ederek yazılı talepte bulunması halinde Şirket çe mühürlenen Şartname, bütün sorumluluk Katılımcı ya ait olmak üzere adresine alma haberli mektup, APS veya elektronik posta yolu ile veya bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile gönderilir. ADÜAŞ - 3 -

4 (2) Katılımcı nın gerçek veya tüzel kişi olması halinde; gerçek kişinin, tüzel kişi veya tüzel kişinin Grup Şirketlerinden herhangi birinin, Ortak Girişim Grubu olması halinde ise üyelerinden veya üyelerin Grup Şirketlerinden herhangi birinin Şartname alması yeterlidir. (3) Şartname bedeli hiçbir şekilde iade edilmez. 5. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR (1) Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı nın; a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri, b) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü yerine getirirken İdare ye, Şirket e ve/veya Kurum a zarar verecek işler yapmaları, c) Yapılan ihalede diğer Teklif Sahipleri ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti kıracak söz söylemeleri ve Teklif Sahipleri arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmaları, ihale ortamını bozmaları, ihaleyi engelleyici hareketlerde bulunmaları yasaktır. (2) Yukarıda belirtilen fiil ve davranışta bulundukları anlaşılanlar, ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir. 6. İHALEYE KATILABİLECEK OLANLAR VE TEKLİF VERME (1) Şartname satın alınmaksızın ihaleye teklif verilemez. (2) İhaleye gerçek kişiler, tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grup ları katılabilir. Özel yatırım fonları ise ihaleye içinde en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubu üyesi olarak katılabilirler. (3) İhaleye teklif veren gerçek kişiler, tüzel kişiler veya bunların Grup şirketleri ile Ortak Girişim Grubu içinde yeralan üyeler ayrıca bir Ortak Girişim Grubu içinde yer alamaz. Ortak Girişim Grubu üyeleri ile bu üyelerin grup şirketleri münferit teklif veremez. Bu düzenlemeye aykırı davranan Teklif Sahipleri ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir. 7. ORTAK GİRİŞİM GRUBU (1) İhaleye Ortak Girişim Grubu oluşturularak teklif verilmesi halinde, son teklif verme tarihinden sonra Ortak Girişim Grubu içinde yer alan üyelerden herhangi biri ayrılamaz veya Ortak Girişim Grubu na yeni üye alınamaz. Aksi takdirde Ortak Girişim Grubu ihale dışı bırakılır ve teminatı irat kaydedilir. (2) İhaleye son teklif verme tarihinden sonra Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin veya birkaçının mevzuattan kaynaklanan sebeplerle grup üyeliğinden ayrılmak zorunda kalması durumunda; Ortak Girişim Grubu nun kalan üye/üyelerinin Şartnamede belirtilen ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları kaydıyla ihaleye münferit olarak veya Ortak Girişim Grubu nun yeni haliyle devam edilir. Bu durumda Ortak Girişim Beyannamesi ile Şartnamede belirtilen ve taahhüt edilen tüm yükümlülükler, kalan üyeler için müştereken ve müteselsilen devam eder. Ancak ihaleye katılabilme koşullarını kaybedenler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilir. ADÜAŞ - 4 -

5 8. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR (1) Aşağıdaki kişiler doğrudan veya dolaylı olarak veya Katılımcı nın/teklif Sahibi nin danışmanı veya temsilcisi sıfatıyla ihaleye katılamazlar: a) 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddesi kapsamına girenler ile bunların eş ve çocukları, bu bentte sayılanların ortak olduğu tüzel kişiler (Bu bentte sayılanların yönetiminde görev almadıkları veya Kontrol üne sahip olmadıkları sermayesinde % 5 (yüzdebeş) den az pay sahibi olduğu hisseleri borsada işlem gören sermaye şirketleri hariç), b) İhaleye son teklif verme tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içinde Şartnameye konu özelleştirme uygulamasına münhasır olarak İdare ce/şirket çe görevlendirilen tüm danışmanlar, c) OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hükümlü olanlar, d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olanlar, e) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan hükümlü olanlar. (2) Teklif Sahibi, bu maddede yazılı durumlarda olmadığını kabul ve taahhüt eder. (3) Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren Teklif Sahibi ihale dışı bırakılarak geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir. (4) Ayrıca, bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye giren Teklif Sahibi nin, ihalenin sonuçlanması ve/veya ihalenin sonucunun İdare/ÖYK onayına sunulması ve onaylanmasını müteakiben bu durumun tespit edilmesi halinde geçici teminatları Şirket lehine irat kaydedilir ve teklifi dikkate alınmaz. Bu durumda İdare/ÖYK kararında yer alan diğer Teklif Sahipleri ne Şirket çe sırasıyla çağrıda bulunulur. 9. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER (1) İhaleye katılabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin Tekliflerin Hazırlanması maddesinde belirtilen şekilde Şirket e sunulması zorunludur: a) Teklif Sahibi, temsilcisi veya vekili tarafından imzalanmış, Teklif Sahibi nin adını, soyadını, vatandaşlık numarasını, unvanını, tebligata esas adresini, telefonlarını ve varsa faks numarasını, elektronik posta (e-posta) adresini, gerektiğinde teminat iadesi için para cinsinin de belirtildiği Teklif Sahibi nin IBAN numarasını içeren Şartname ekinde verilen formatta hazırlanmış İletişim Bilgi Formu, b) Katılımcı/Teklif Sahibi nin yetkisini tevsik edici belgeler: - Teklif Sahibi nin gerçek kişi olması halinde; Gerçek kişinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi (vekâleten iştirak ediliyor ise asil ve vekilin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannameleri ile gerçek kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya, vb. hususlarda yetkili olunduğuna dair özel yetkiyi içeren vekâletname), - Teklif Sahibi nin tüzel kişi olması halinde; 1- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile birlikte şirket ana sözleşmesi ile varsa değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tasdikli örneği, 2- Tüzel kişiden istenilen belgeler ile birlikte, tüzel kişiyi temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri ve temsile ilişkin yetki belgesi ADÜAŞ - 5 -

6 (vekâleten iştirak ediliyor ise tüzel kişiden istenilen belgeler ile birlikte, tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale ile ilgili her türlü işlemleri yapmaya, vb. hususlarda yetkili olunduğuna dair özel yetkiyi içeren noter tasdikli vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza sirküleri). - Teklif Sahibi nin Ortak Girişim Grubu olması halinde; 1- Şartname ekinde verilen örneğe uygun ve ortakların her birinin pay yüzdesi belirtilecek şekilde hazırlanmış Ortak Girişim Grubu nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyanname. 2- Ortak Girişim Grubu ortakları içinde gerçek kişi var ise gerçek kişinin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesi. 3- Ortak Girişim Grubu ortakları içinde tüzel kişi var ise tüzel kişiyi temsile yetkili olanların nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi, noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili olunduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile şirket ana sözleşmesi ve varsa değişikliklerinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tasdikli örneği. 4- Ortak Girişim Grubu adına ihaleye katılan temsilci/temsilcilerin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannameleri, bunların ihaleye iştirak edememeleri halinde ihaleye vekâleten katılacak kişi için yetkili temsilciler/ortak Girişim Grubu ortakları tarafından müştereken verilen vekâletname ile birlikte vekillerin nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannameleri. c) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu karşılığı Şirket çe verilen Alındı Belgesi, d) Tüm şartlarını kabul ettiğine dair her sayfası Teklif Sahibi tarafından imzalanmış Şartname (Teklif Sahibinin Ortak Girişim Grubu olması durumunda Şartnamenin Ortak Girişim Grubu temsilcilerince imzalanması yeterlidir.), e) Şartname ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubu veya geçici teminat tutarının nakden yatırıldığını gösterir banka dekontu, f) Yabancı Teklif Sahibi nin; - Lahey Konvansiyonuna tabi ülkelerde mukim olması halinde; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği apostillenmiş belgelerin, Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi, - Lahey Konvansiyonuna tabi ülkeler dışında bir ülkede mukim olması halinde ise; ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edilerek Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğuna tasdik ettirilen belgelerin; Teklif Sahibi nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğundan tasdikli Türkçe tercümesi veya Türkiye de Notere tasdik ettirilen Türkçe tercümesi. (2) İhaleye katılanlar arasında özel yatırım fonu bulunması halinde bunların da yukarıda sayılan belgelerin muadili evrakı yukarıda belirtilen şekilde Şirket e sunulması zorunludur. (3) Şirket ihalenin herhangi bir aşamasında Teklif Sahibi/Alıcı ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kaynaklar ve Teklif Sahipleri nden bilgi, ek bilgi, belge ve ek belge alma hakkı ile Teklif Sahibi tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliğinin sorgulanmasını talep etme hakkını saklı tutar. (4) İhaleye katılabilmek için dosyasına sunulan belge fotokopilerinin asılları veya tasdikli suretleri karşılaştırılmak üzere, görüşmeler sırasında Komisyon a ibraz edilir. Bunlar, Komisyon un incelemesini müteakip ilgilisine iade edilir. (5) İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olacaktır. ADÜAŞ - 6 -

7 10- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 11- TEMİNATLAR (1) Teminat olarak nakit para veya teminat mektubu alınacaktır. (2) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Türkiye de faaliyetine izin verilen banka/katılım bankalarından alınacak geçici ve kesin teminat mektubu/mektupları, Şartname ekinde verilen örneğine uygun olarak, İdare lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz olacaktır. (3) Toplam tutara ulaşılmak kaydıyla birden fazla teminat mektubu verilebilir. (4) Şirket, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla, getirilecek olan teminat mektup/mektuplarının bir başka banka ve/veya katılım bankasından alınacak teminat mektubu/mektupları ile değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. (5) Yabancı banka/katılım bankalarından getirilecek teminat mektupları için Türkiye de faaliyetine izin verilen banka/katılım bankalarından kontrgaranti alınması zorunludur. (6) Geçici Teminat: - İhaleye katılabilmek için verilmesi gereken geçici teminat tutarı Türk Lirası dır. Ortak Girişim Grubu nun getireceği geçici teminat mektubu, Ortak Girişim Grubu nun adı geçecek şekilde üye/üyeleri adına düzenlenecektir. - Geçici teminatın nakit para olması durumunda, teminat tutarı Teklif Sahibi tarafından Şirket in; T. Halk Bankası A.Ş. Mithatpaşa Şubesi/Ankara nezdindeki TR nolu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatın teminat mektubu olması durumunda ise, mektup Şartname ekinde verilen formata uygun olarak hazırlanacaktır. - Şartnamede geçici teminatın irat kaydedilmesine ilişkin özel olarak belirtilen düzenlemelere ilave olarak; ÖYK/İdare kararının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip satışın kendisine yapılmasına karar verilen Teklif Sahibi nin, Şirket tarafından verilecek süre içerisinde; Şartnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi veya Sözleşme imzalamaktan imtina etmesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici teminatı Şirket lehine irat kaydedilir. Bu durumda ÖYK/İdare kararında yer alması halinde diğer Teklif Sahipleri ne sırasıyla çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. - Şartnamede Geçici Teminatın irat kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla; İhale görüşmeleri esnasında ihale dışı bırakılması, ÖYK/İdare nin onayına sunulan kararda yer almaması, ihalenin iptal edilmesi durumlarında Teklif Sahibi/Teklif Sahipleri nin geçici teminatı iade edilir. - ÖYK/İdare kararında yer alan Teklif Sahipleri nin geçici teminatları Sözleşmenin imza tarihine kadar iade edilmez. - Teklif Sahipleri, geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için İdare, Şirket veya Kurum dan hiçbir şekilde zarar, ziyan, vade farkı (faiz) vb. talepte bulunamaz. (7) Kesin Teminat: ADÜAŞ - 7 -

8 - İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde, sözleşme imza tarihinde Alıcı dan kesin teminat mektubu/mektupları alınacaktır. - Alıcı nın vereceği teminat mektubu; borcun vadeye bağlanan kısmı ile vade farkına (faiz) ilişkin toplam borç miktarını karşılayacak ayrıca oluşması durumunda gecikme faizi ve cezaî şartın da ödeneceğine dair taahhüdü içerecek şekilde tanzim edilecek ve Sözleşme imzalanmadan önce Şirket e teslim edilecektir. - Ödemelerin kayıtsız ve şartsız İdare nin hesabına intikal ettiğinin tespitini müteakip, teminat mektubu/mektuplarının vadeye ait ödenen tutara tekabül eden kısmı Şirket çe serbest bırakılacaktır. Bunun için Alıcı tarafından vadeye ait ödenen tutarın ve oluşması durumunda gecikme faizi ve cezai şartın ödendiğine dair belgeler ile birlikte Şirket e başvurulması gerekmektedir. - Alıcı nın vadeye bağlanan borcunu ödememesi durumunda, teminat mektubu/mektuplarının o güne kadar ödenmesi gereken borç tutarına tekabül eden kısmı nakde çevrilerek, borca mahsup edilecektir. 12- TEKLİF BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI (1) Teklif Sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. (2) Teklifler peşin fiyat esasına göre verilecektir. (3) Alıcı, aşağıdaki ödeme tercihlerinden birini Sözleşme imzalanmadan önce seçerek Şirket e bildirecektir: a) Peşin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamının Sözleşme imza tarihinde ödenmesidir. b) Vadeli Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın aşağıda belirtilen şekilde ödenmesidir: - Toplam ihale bedelinin en az % 20 (yüzdeyirmi) si Sözleşme imza tarihinde peşin ödenir. - Vade farkı hesaplamasında yıllık % 8 (yüzdesekiz) basit faiz oranı uygulanır. - Kalan anapara borcu 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle vade farkıyla birlikte ödenir. - Vade farkı, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle bu maddede belirtilen oran üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanır. - Vadeye bağlanan tutarlar için vade başlangıç tarihi ilk taksit ödemesinde Sözleşmenin imza tarihi, sonraki taksit ödemelerinde ise bir önceki vade tarihi/vade farkı hesaplama tarihidir. (4) Gerek peşinat gerekse taksit tutarları; Türk Lirası cinsinden İdare nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR numaralı Vadesiz Türk Lirası hesabına yatırılacaktır. (5) Ödemelerin vade tarihinde mesai bitimine kadar ilgili banka hesabına yapılması zorunludur. Alıcı tarafından yapılan ödemelerde, ödeme tarihi olarak Özelleştirme Fonu hesaplarına giriş tarihi esas alınır (6) Ödemelerin vade tarihinde yapılmaması veya vade farkının vade tarihlerinde ihale bedeli taksit tutarları ile birlikte ödenmemesi halinde, vade bitiş tarihi itibariyle hesaplanan vade farkı, ödenmemiş anapara taksit borcu var ise anaparaya ilave edilerek borç kat edilecek, anapara borcu kalmamış ise anapara olarak işlem görecektir. (7) Alıcı, ödemelerin vade tarihinde yapılmaması ve/veya ödemelerin herhangi bir nedenle Özelleştirme Fonu hesaplarına vadesinde intikal etmemesi ve/veya Şirket e verilen teminat mektubu/mektuplarının herhangi bir nedenle Şirket çe nakde çevrilememesi durumunda, Özelleştirme Fonu hesaplarına ADÜAŞ - 8 -

9 vadesinde yapılmayan ödemeler (anapara ve vade farkı) ile istenildiği anda ve herhangi bir nedenle nakde çevrilemeyen teminat mektupları tutarlarına, tahsil tarihine kadar geçecek süreler için Türk Lirası bazında basit faiz yöntemiyle hesaplanacak yıllık % 8 (yüzdesekiz) oranında gecikme faizi ile Türk Lirası bazında aylık % 1 (yüzdebir) oranında cezai şart ödeneceğini kabul ve taahhüt eder. Cezai şart hesabında kıst-el yevm uygulanmaz. (8) Ödemelerdeki gecikmenin, bankaların havale, EFT vb. sistemlerindeki aksaklıklardan kaynaklanması durumunda bu maddede belirtilen gecikme faizi uygulanır ancak cezai şart uygulanmaz. (9) Vade tarihinden önce yapılan ödemeler, ödeme tarihi itibariyle anapara borcundan mahsup edilir. (10) Alıcı, vadeye bırakılan bakiye meblağın vadesinin uzatılmasını ve faiz oranının azaltılmasını hiçbir şekilde talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. (11) Ödemelere ilişkin vade tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde ödeme, resmi tatili takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar yapılabilir. (12) İdare/ Şirket, alacağının tahsili için teminat mektubunun nakde çevrilmesi dâhil bütün yasal yollara müracaat hakkına sahiptir. 13- TEKLİF HAZIRLANMASI, VERİLECEĞİ YER VE SON TEKLİF VERME TARİHİ (1) Teklifler süresiz, şartsız ve Türkçe olarak verilecektir. (2) Şartname ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacak fiyat teklif mektubunda, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak Türk Lirası cinsinden yazılması ve Teklif Sahibi tarafından imzalanması zorunludur. (3) Teklif Sahipleri nce; a) Fiyat teklif mektubu; üzerinde Teklif Sahibi nin adı-soyadı/unvanı ile ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ, 25 ADA 45 PARSELDEKİ GAYRİMENKUL İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR - GİZLİ ibaresi yazılı bir zarfa konulacaktır. b) Şartnamenin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen belgeler üzerinde Teklif Sahibi nin adı-soyadı/unvanı ile ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ, 25 ADA 45 PARSELDEKİ GAYRİMENKUL İHALESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ibaresi bulunan ayrı bir zarfa konulacaktır. (4) Yukarıda belirtilen zarflar, üzerinde Teklif Sahibi nin adı-soyadı/unvanı ve tebligata esas adresi ile birlikte ZONGULDAK İLİ, ÇAYCUMA İLÇESİ, FATİH MAHALLESİ, 25 ADA 45 PARSELDEKİ GAYRİMENKUL İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR-GİZLİ ibaresi bulunan bir dış zarf içerisine konulmak suretiyle kapatılarak en geç tarihi, saat 14:00 e kadar Şirket in Evrak Memurluğuna elden teslim edilmesi zorunludur. (5) Son teklif verme tarihi ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. (6) Şirket son teklif verme tarihini, belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatma hakkını saklı tutar. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 14- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (1) İhale ilanı ve Şartnamede belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. ADÜAŞ - 9 -

10 (2) Teklif Sahipleri tarafından teklif edilen bedeller, Komisyon ca peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. (3) Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz veya azaltılamaz. (4) Teklif Sahibi nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde, en son vermiş olduğu teklif esas alınacaktır. 15- TARAFLARIN TAAHHÜTLERİ (1) Teklif Sahibi/Alıcı nın Taahhütleri: Teklif Sahibi/Alıcı; a) Gayrimenkul ile ilgili sunulan bilgilerin taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetinde olduğunu, İhalenin her aşamasında ve Sözleşmenin imzalanması sırasında gayrimenkul hakkında tam bilgi sahibi olduğunu, bu hususla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiası ile ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak (metraj, vasıflar, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu vb. bir gerekçeyle) İdare/Şirket ve/veya Kurum dan herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, b) Sözleşme imza tarihinden önceki döneme ilişkin İdare/Şirket/Kurum tarafından yapılmış olan her türlü işlemle ilgili olarak İdare ye, Şirket e ve Kurum a rücu ve başvuru hakkının bulunmadığını, bu yükümlülüğün Gayrimenkul ün devri hallerinde de geçerli olacağını, bu şekilde yapılacak devre ilişkin sözleşmelerde Alıcı nın İdare ye, Şirket e, Kurum a karşı olan tüm borç, beyan, taahhüt ve yükümlülüklerinin devralan kişiye geçeceği hususunda İdare/Şirket/Kurum lehine hüküm tesis ettirmeyi, bu durumda İdare ye/şirket e/kurum a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden dolayı müteselsilen sorumluluğunun devam edeceğini, c) Herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak Sözleşmenin hüküm ifade etmemesi veya ihale ile ilgili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi hallerinde, İdare den/şirket ten masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte bulunmayacağını, kabul ve taahhüt eder. (2) Şirket/Kurum un Taahhütleri: a) Gayrimenkul, Alıcı ya mevcut durumda Sözleşmenin imzalanmasını müteakip devir ve teslim edilecektir. b) Kurum un, Gayrimenkul ün tapu siciline Alıcı adına tescilden başkaca hiçbir sorumluluğu yoktur. c) Gayrimenkul ün devredildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde, İdare tarafından yapılan imar planına ilişkin olarak verilecek mahkeme kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen gerekli imar planı değişikliğine ilişkin iş ve işlemler İdare tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun Ek Madde 3 hükmü çerçevesinde yapılacaktır. 16- İHALENİN ONAYI (1) Mevzuat gereği ilgili kuruluşlardan gerekli izin ve onay alındıktan sonra, ihale sonucunda Komisyon tarafından verilen nihai karar, ÖYK/İdare onayına sunulacaktır. (2) İhale, ÖYK/İdare tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Karar Resmi Gazetede yayımlanır. ADÜAŞ

11 (3) Teklif Sahibi/Alıcı söz konusu kararın çıkmamasını veya gecikerek çıkmasını ileri sürerek zarar, ziyan vb. ad altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 17- DEVİR VE TESLİM (1) ÖYK/İdare kararı sonucunda Sözleşme Alıcı ile yapılacaktır. Ancak Alıcı nın talebi durumunda, Şirket çe belirlenecek süre içerisinde, Alıcı nın sermayesine en az %51 (ellibir) oranında ortak olacağı bir anonim şirket kurulacak ve Sözleşme bu şirket ile yapılabilecektir. (2) ÖYK/İdare kararı sonucunda Ortak Girişim Grubu na satışın yapılmasına karar verilmesi halinde ise Şirket çe belirlenecek süre içerisinde, Ortak Girişim Grubu üyelerinin sermayesine en az %51 (ellibir) oranında ortak olacağı bir anonim şirket kurulacak ve Sözleşme bu şirket ile yapılacaktır. Kurulacak olan Şirkette, Ortak Girişim Grubu Beyannamesinde belirtilen hisse oranlarına bağlı kalınmaksızın pay dağılımının üyeler arasında yeniden belirlenmesi mümkündür. (3) Sözleşme imzasının bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için kurulacak şirkette pay sahibi olacak kişilerin ihaleye katılabilme şartlarını taşımaları şarttır. (4) Gayrimenkul ün Alıcı ya devri, sözleşmenin imzalanmasını müteakip gerçekleştirilir. (5) Gayrimenkul, Alıcı ya Gayrimenkul üzerinde faaliyet gösteren işletmeler tahliye edildikten sonra Sözleşmenin imzalanması ve tapudan devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip (tüm takyidatlarla birlikte) devir ve teslim edilecektir. (6) Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanağı düzenlenecektir. Söz konusu devir - teslim tutanağı Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra Sözleşmenin eki addolunacaktır. (7) Gayrimenkul ün Alıcı ya tapudan devrinin Şirket in ve/veya Kurum un yazılı davetine karşın Alıcı dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden Alıcı sorumlu olacaktır. Alıcı ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacaktır. (8) Sözleşmenin imzalanmasından önce Şirket çe ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına izin başvurusu yapılacaktır. Sözleşme imzalanması ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin alınmasını müteakip gerçekleştirilir. Satış için gerekli olan iznin alınamaması durumunda ihale iptal edilerek Teklif Sahibi nin teminatı iade edilir. 18-TEBLİGAT ESASLARI (1) Şirket çe yapılacak bildirimler; alma haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile yapılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerde teyidi yapılmak kaydıyla, Şirket çe gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. (2) Şartname hükümleri çerçevesinde Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı nın bildireceği tebligata esas adresine yapılacak bütün tebligatlar Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır. (3) Ortak Girişim Grubu na yapılacak tebligatların Ortak Girişim Grubu temsilcilerinden herhangi birisine yapılması yeterlidir. (4) Katılımcı/Teklif Sahibi/Alıcı tarafından faks ile Şirket e yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin Şirket e ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. ADÜAŞ

12 19- İHALE SERBESTİ (1) İhale, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülür. (2) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. (3) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (4) Şirket, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur. 20-DİĞER HUSULAR (1) Şirket çe yazılı olarak yapılan açıklamalar dışındaki açıklama ve bildirimler bağlayıcı nitelik taşımaz. (2) Yabancılara gayrimenkul satışı, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. (3) Şartnamede belirtilen hususlar, ihale için temel esaslar olarak belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen Teklif Sahibi nin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. (4) Alıcı, herhangi bir sebebe dayanarak teklifinin altında bir ödemede bulunmayı talep edemez. 21-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ (1) Uyuşmazlıkların çözümünde kesin yetki kuralları hariç Ankara mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkili olacağına ilişkin Sözleşmeye hüküm konulacaktır. (2) Sözleşme Türk hukukuna tabi olacaktır. 22-ŞİRKETİN İRTİBAT BİLGİLERİ (1) Şirket in irtibat bilgileri aşağıdaki gibidir: Adres: Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya, ANKARA / TÜRKİYE Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) İnternet Adresi: (2) İhale hakkında bilgi alınabilecek personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. - Alpaslan BULUT, Teknik İşler Daire Başkanı Tel: 0 (312) Aslı Tuba İLHAN, İhale ve Dok. Birimi Sorumlusu Tel: 0 (312) ADÜAŞ

13 Şartname tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiş olup bütün maddeleri aynen kabul ve taahhüt edilmiştir. TEKLİF SAHİBİNİN: Adı-Soyadı/Unvanı İmza ve kaşesi : : EKLER : 1- İhale ilan metni. 2- Fiyat teklif mektubu örneği. 3- İletişim bilgi formu örneği. 4- Geçici teminat mektubu örneği. 5- Ortak Girişim Grubu Beyannamesi örneği. ADÜAŞ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

İSTANBUL TUZLA 120 ADA 1 PARSEL ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TUZLA 120 ADA 1 PARSEL ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İSTANBUL TUZLA 120 ADA 1 PARSEL ARSA KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Bu Teklif Alma Şartnamesi ile eklerinin dili Türkçe dir. İhaleden önce Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve

Detaylı

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No

Ankara Etimesgut Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi. Ada No EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR

SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SİGORTA HİZMETİ ALINACAKTIR SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Holdingimiz Varlıklarının 2014 yılı Harici Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10

İstanbul Kayabaşı 5.Etap ASKGP İşi İhale İlanı 1 / 10 EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ

MASKİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik; İdarenin mülkiyetindeki her türlü taşınırın en uygun şartlarda satışı; her türlü taşınır, taşınmaz, kaynak ve haklarının

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI: 20140042A KİK KAYIT NUMARASI: 2014/45409

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2011/182576 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Kurşunsuz A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para Birim Fiyat birimi (Para birimi

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

HOLDİNGİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI EMRİNDE VE GENEL ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DİZEL ARACIN ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK KİRALANMASI

HOLDİNGİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI EMRİNDE VE GENEL ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DİZEL ARACIN ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK KİRALANMASI HOLDİNGİMİZ GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMI EMRİNDE VE GENEL ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET DİZEL ARACIN ŞOFÖRSÜZ VE YAKITSIZ OLARAK KİRALANMASI Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Holdingimiz Genel

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Seka Taşucu Limanında Römorkör ve Morinbot, Kılavuzluk (Pilotaj), Seyir, Donatım ve Koruyucu Bakım Hizmetleri

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Seka Taşucu Limanında Römorkör ve Morinbot, Kılavuzluk (Pilotaj), Seyir, Donatım ve Koruyucu Bakım Hizmetleri AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Seka Taşucu Limanında Römorkör ve Morinbot, Kılavuzluk (Pilotaj), Seyir, Donatım ve Koruyucu Bakım Hizmetleri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ PROJE NUMARASI : İNTERNET ADRESİ : www.hvlojk.tsk.tr İÇİNDEKİLER/ I. İHALENİN

Detaylı

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI

YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İHALE DÖKÜMANI İÇİNDEKİLER 1- İdari Şartname 2- Teknik Şartname 3- Sözleşme Tasarısı 4- Standart Formlar YAZILI VE SÖZLÜ ÇEVİRİ HİZMETİ ALIMINA AİT İDARİ ŞARTNAME

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu ve inşaat bilgileri bulunan

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : 20130091B KİK KAYIT NUMARASI : 2013/46236

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN MAL ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ TİP İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE DOSYA NUMARASI : KİK KAYIT NUMARASI: I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İhale İlan. :ÇANKIRI CAD.NO:2 ULUS/ANKARA b ) Telefon ve Faks Numarası :312 3103830 312 3090695 c ) Elektronik Posta Adresi

İhale İlan. :ÇANKIRI CAD.NO:2 ULUS/ANKARA b ) Telefon ve Faks Numarası :312 3103830 312 3090695 c ) Elektronik Posta Adresi İhale İlan Yemek Hizmeti Alınacaktır SÜMER HOLDİNG A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN IŞÇİ VE MEMUR PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASI,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ İŞİ.hizmet alımı 4734

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı