KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 (Yönetim Kurulumuzun tarih ve 16/193 sayılı kararı ile kabul edilen) KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ [İR.4364(S:36111)KÜTAHYA-Tunçbilek] (Derin Sahalar) İÇİNDEKİLER MADDE 1 - Konu ve Amaç MADDE 2 - Kısaltmalar ve Tanımlar MADDE 3 - İşin Süresi MADDE 4- İşin Miktarı MADDE 5 - İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 6 - TKİ Tarafından Verilecek Dokümanlar MADDE 7- TKİ ye Ait Varlıkların İşletmeci Tarafından Kullanılması MADDE 8 - Teminata İlişkin Esaslar MADDE 9 - İhale Dokümanlarının Açıklanması MADDE 10 - İhaleye Girebilme Şartları MADDE 11 - Tekliflerin Hazırlanması MADDE 12 - İhalenin Tatil Gününe Rastlaması MADDE 13 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi MADDE 14 - Zam ve İndirim Teklifleri MADDE 15 - Teklif Verme Şekli, Yeri ve Tarihi MADDE 16 - Tekliflerin Açılması MADDE 17 - Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 18 - İhalenin İptali MADDE 19 - İhalenin Onayı MADDE 20 - Sözleşme Bedeli ve Giderleri MADDE 21 - Kesin Teminat ve Sözleşmenin Yapılması MADDE 22 - Rödövans Fiyatı, Ödeme Şekli ve Fiyat Artışı MADDE 23 - Devlet Hakkı, Vergiler ve Benzeri Yükümlülükler MADDE 24 - Kontrol ve Denetleme MADDE 25 - Cezalar MADDE 26 - Anlaşmazlıkların Çözümü MADDE 27 - Sair Hususlar MADDE 28 - Uluslararası İhale 1

2 MADDE 1. KONU VE AMAÇ Şartnamenin konusu; Türkiye enerji talebinin yerli kaynaklarımızdan karşılanma oranını artırmaya yönelik olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait, Kütahya İli Domaniç İlçesi dahilindeki İR:4364 ruhsat no lu kömür sahasında aşağıda belirtilen koordinatlar içinde kalan derin sahalardaki rezervin ekonomik bir şekilde üretimi ile elektrik üretiminde değerlendirilmesini sağlamaktır. Hukuku TKİ nin uhdesinde kalmak kaydıyla İR:4364 no lu ruhsat alanı içerisinde mevki ve sınırları aşağıda belirtilen maden işletme sahasının; İş bu şartnamenin eki olan teklif mektubunda belirtilen ve mahiyeti Madde 22 de açıklanmış bulunan kwh başına rödövans fiyatının (Krş/kwh ) TKİ ye ödenmesi karşılığında, bu şartname ve eki sözleşme hükümlerine riayet suretiyle, işletmecinin temin edeceği makine, teçhizat, tesis ve personelle, Devlet Hakkı dahil bütün masraflar kendisine ait olmak üzere, ulusal ve/veya uluslararası Tüzel kişilerce maden işletmeciliği ve asgari 300 MW gücünde bir elektrik santralı kurmak suretiyle üretilecek kömürden elektrik enerjisi üretimi yapılması işidir. Ayrıca, sahada ekonomik değeri olan başka bir maden bulunması ve işletmecinin talebi halinde TKİ ye rödövans ödemek suretiyle üretim yapılabilir. Maden Cinsi ve Ruhsat Alanı : Linyit Kömürü ,28 Hektar Ruhsat No ve Tarih :İR Ruhsat Süresi : 40 yıl (Süre uzatımları TKİ tarafından yapılacaktır) İşletme Sahası, Mevkii ve Alanı : İli : Kütahya İlçesi : Domaniç 1/25000 lik Pafta No: 43 I 22 b3-43 I 22 b4 43 I 22 c1-43 I 22 c2-43 I 22 c3-43 I 22 c4 43 I 23 a3-43 I 23 a4-43 I 23 d1-43 I 23 d2 Rödövansla işletilecek Maden İşletme sahasının sınır koordinatları: Y X

3 MADDE 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR Bu teklif alma şartname ve sözleşmesinde; TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü, Maden Ruhsat Alanı : 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre alınmış ruhsatın alanını, İstekli: İşletme sahasının rödövans karşılığında işletilmesi için teklif verecek Tüzel kişi veya ortak girişim grubunu, İşletmeci: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan, tüzel kişi veya ortak girişim grubunu, İhale Sahası : Şartname, sözleşme ve eki krokide koordinat değerleri belirtilen alanı, Uygulama Projesi : Maden işletmeciliği ile ilgili her türlü ayrıntının yer aldığı Maden Kanununda öngörülen işletme projesi formatına uygun projeyi, Arazi Düzenleme ve Islahı :İşletmecilik faaliyetleri sonucunda bozulmuş olan arazileri, çevreye uyumlu olarak madencilik sonrası kullanımlara hazır hale getirebilmek için maden planlama aşamasından itibaren arazinin sağlamlaştırılması, ağaçlandırılması için yapılacak tüm çalışmaları kapsayan projeyi, Üretim : Üretilen elektrik enerjisini, Asgari Enerji Üretim Miktarı: Şartnamenin 4. ve Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen miktarı, Yıl: Takvim yılını, Rödövans Fiyatı: İşletmecinin üreteceği kwh başına elektrik enerjisi için (KDV hariç) TKİ ye ödeyeceği (Krş/kwh) fiyatı ifade eder. MADDE 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Sözleşmenin süresi, santralın işletmeye alındığı tarihten itibaren 30 yıldır. Süre sonunda sahadaki rezervin tükenmemiş olması durumunda bu süre, İşletmecinin istemesi halinde aynı sözleşme şartlarında uzatılabilir. Uzatma talep edilmemesi halinde, tarafların mutabık kalacağı kira bedeli üzerinden santralı üçüncü şahıslara kiralamaya TKİ yetkilidir. (Kira gelirinin işletmeciye ait olması kaydıyla) MADDE 4. ÜRETİLECEK ENERJİ MİKTARI a) Sözleşmenin imzalanmasını takibeden ilk 6(altı) yıl yatırım süresi olarak kabul edilecektir. İstekli, sahadan sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen zorunlu sebepler dışında 7. yıldan itibaren sözleşme süresince en az yıllık (Birmilyarsekizyüzmilyon)Kwh enerji üzerinden rödövans bedelini ödeyecektir b) Elektrik Üretimine 7. yıldan önce başlanması diğer bir deyişle (a) bendinde tanınan 6(altı) yıllık yatırım döneminde elektrik üretimi yapılması halinde yatırım dönemindeki rödövans hesabında isteklinin teklif etmiş olduğu (Krş/kwh) rödövans bedelinin %50 si (yarısı) tahakkuk ettirilecektir. c) İsteklinin teklifinde taahhüt ettiği yıllık elektrik enerjisi üretiminden fazla elektrik üretimi halinde ise, fiili üretim esas alınarak rödövans hesaplanacaktır. Fazla yapılan üretim, bir sonraki yılın üretimine mahsup edilemez. 3

4 MADDE 5. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıdakiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar; a- TKİ nin; 1. Yönetim Kurulu üyeleri ile ita amirlerinin ortak oldukları tüzel kişiler, 2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların ortak oldukları tüzel kişiler, 3. ( 5.a.1) ve (5.a.2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerin ortak oldukları tüzel kişiler, (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), b sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler hakkındaki kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, c- Son 3 yılda Kuruma karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir iş için sözleşmesi feshedilmiş olanlarla, geçici veya sürekli olarak Kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhale, bu yasakları saymayarak ihaleye girenin üzerinde kalmışsa bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa feshedilerek kesin teminatı irat kaydolunur ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. MADDE 6. TKİ TARAFINDAN VERİLECEK DOKÜMANLAR TKİ aşağıda belirtilen dokümanları istekliye verecektir: - Ruhsat fotokopisi - İhale sahası ile ilgili haritalar. - Jeolojik kesitler - Sondaj stampları - Saha ile ilgili raporlar ve bilgi notları. TKİ nin Şartname ekinde vereceği dokümanlar bilgi mahiyetinde olup, TKİ ye herhangi bir sorumluluk yüklemez. Esas olan isteklinin sahayı yerinde görüp, şartlarını inceleyip her türlü etüd ve araştırmayı yaptıktan sonra teklifini hazırlamasıdır. MADDE 7. TKİ YE AİT VARLIKLARIN İŞLETMECİ TARAFINDAN KULLANILMASI Sahada işletmecinin kullanımına tahsis edilebilecek TKİ ye ait herhangi bir varlık bulunmamaktadır. MADDE 8. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR a- Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir; 1- Tedavüldeki Türk parası. 2- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4. İlgili mevzuata göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları. b) Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması zorunludur. Bankalarca verilen teminat 4

5 mektuplarının veya TKİ Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılacak teminatın alındı makbuzlarının üzerinde bu teminatın hangi saha için olduğu, madenin ili ve ruhsat numarası belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun TKİ ce alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. c) Geçici teminat miktarı: İstekli, teklifi ile birlikte en az TL(üçmilyon) tutarında süresiz geçici teminat verecektir. (Örnek-4) d) Geçici teminatın iadesi: İhalede en uygun teklifi veren istekli ile, ondan sonraki ikinci en uygun teklifi veren isteklinin geçici teminatları TKİ Muhasebe Dairesine teslim edilecek, diğerleri ihale kararının kesinleşmesinden sonra iade edilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin, gerekli kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması halinde, kendisinin ve ikinci en uygun teklif sahibinin geçici teminatı birlikte iade edilecektir. e) İhale üzerinde kalan isteklinin süresi içinde sözleşme imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, şartname konusu iş, ikinci istekliye teklifi doğrultusunda teklif edilir. İkinci isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilir. MADDE 9. İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMASI İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Talebin uygun görülmesi halinde TKİ ce yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Açıklamada, sorular ile TKİ nin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir. MADDE 10. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılacak tüzel kişi veya ortak girişimci tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin: a) Kanuni ikametgah adresinin olması, b) Türkiye de tebligat için adres göstermesi, c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale ilan tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Tüzel Kişilik yabancı ise, bu belgeyi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna onaylatması gerekmektedir) d) İmza sirküleri vermesi, Tüzel kişiliğin yetkilerini de gösterir Noter tasdikli imza sirküleri. (Tüzel Kişilik yabancı ise, imza sirkülerini bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna onaylatması gerekmektedir) e) Ortak girişim grubu olması halinde, ortak girişim grubunu oluşturan tüzel kişilerin her biri a,b,c,d fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu nca onaylanmış olması, g) İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair belge, (Örnek 1) 5

6 h) Belirtilen miktarda geçici teminat vermesi, Ortak girişim grubu olması halinde teminat mektuplarının pilot firma veya grubu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak, ortaklar adına düzenlenmiş olması, i) İsteklilerin ortak girişim grubu olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak girişim beyannamesi vermesi.(örnek 2) İhale üzerinde kaldığı takdirde, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. j) Teklifin bu şartnamenin 11.Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanması şarttır. (Örnek 3) MADDE 11. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI a- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. b- Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, (Virgülden sonra altı hanenin üzerindeki rakamlar dikkate alınmayacaktır.) c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. e- İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. c- Geçici teminat miktarı: İstekli teklif mektubuyla birlikte TL süresiz geçici teminat verecektir.(ortak girişim grubu olması halinde teminat mektuplarının pilot firma veya grubu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması şarttır.) 6

7 MADDE 12. İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI İhale için belirlenen tarihin hafta sonu, bayram, resmi tatil gününe rastlaması durumunda, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse bile ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. MADDE 13. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi ile ihalede ikinci gelen isteklinin teklifi hariç olmak üzere ihale kararının onaylandığı tarihe kadardır. İhale üzerinde kalan istekli ile ihalede ikinci gelen isteklinin teklifleri 8 inci maddenin (d) ve (e) fıkralarına göre yapılacak işlemlerin bitmesi ile geçerliğini yitirir. MADDE 14. ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ Teklifler verildikten sonra teklif edilen kwh başına rödövans fiyatından zam ve indirim teklifleri kabul edilmez. MADDE 15. TEKLİF VERME ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ İstekliler, tekliflerini TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrum Caddesi No.12 ANKARA adresindeki TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine kapalı zarfla 26/03/2013 günü saat e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında vermiş olacaklardır. Alınan teklifler TKİ İhale Komisyonu nda aynı gün ve saatte açılacaktır. Bütün teklifler şartname, sözleşme ve eklerinde tarif edilen şartlara riayet edilerek hazırlanacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Kapalı olarak gönderilmeyen teklifler geçersiz sayılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin müracaat saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. TKİ ye teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İdaresi nin saat ayarı esastır. MADDE 16. TEKLİFLERİN AÇILMASI Teklifler belirtilen yer, gün ve saatte TKİ İhale Komisyonu nca isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekaletnameye haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların, yazılı ve görsel basının huzurunda açılacaktır. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı 7

8 tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. İstekli teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez. MADDE 17. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Sahada kurulacak elektrik santralından üretilecek elektrik enerjisi için kwh başına teklif edilecek en yüksek rödövans bedeli (krş/kwh) en uygun teklif olarak kabul edilecektir. Teklifler Örnek 3 deki örneğe göre değerlendirilecektir. En uygun teklifin birden fazla olması halinde, aynı fiyatı teklif eden isteklilerden, ihale komisyonunun huzurunda belirlenecek gün ve saatte (bir haftadan fazla olmamak kaydı ile) nihai tekliflerinin kapalı zarfla verilmesi istenir. Bu teklifler önceki tekliflerinden az olamaz. Şartname ve sözleşme taslağı hükümlerine uymayan şartlı teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. MADDE 18. İHALENİN İPTALİ İhalenin onayından önceki herhangi bir aşamada, TKİ, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi yetkili kurul kararı ile iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. TKİ bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi nedeni ile herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak TKİ isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere yazılı olarak bildirir. İptal kararının ardından geçici teminatlar iade edilir. MADDE 19. İHALENİN ONAYI İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, TKİ nin yetkili kurullarınca onaylanır veya iptal edilir. Onaylanan ihale kararı, üzerine ihale yapılan tüzel kişinin vekiline, imzası alınmak sureti ile bildirilir ve/veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. MADDE 20. SÖZLEŞME BEDELİ VE GİDERLERİ Sözleşme bedeli; 30 yıl için taahhüt edilecek toplam kwh x istekli tarafından teklif edilen krş/kwh = sonucu bulunacak tutardır. Bu Sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili ihale kararı damga vergisi ve Sözleşme damga vergisi ile noter, harç, vb. her türlü vergi ve giderler, işletmeci tarafından ödenecektir. MADDE 21. KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI a- Kesin teminat, geçici teminat kadardır. Ayrıca, santral kurma garantisi olarak (Yedimilyon))TL. ek teminat verilecek olup, bu teminatlar her yıl TÜİK tarafından belirlenen yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında arttırılacaktır. Kesin teminat mektupları, süresiz ve Ek-5 deki örneğe uygun olacaktır. b- İstekli, ihale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde geçici teminatını kesin teminata çevirip, sözleşmeyi 8

9 imzalayarak Notere tasdik ettirmek zorundadır. İhalenin ortak girişim grubu üzerine yapılması halinde, sözleşme akdinden önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, TKİ ye verilecektir. Bu zorunluluğa uyulmadığı taktirde TKİ protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. İhalenin iptali halinde geçici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda, TKİ istekliyi bir yıl ihalelere katılmaktan yasaklar. c- İhale üzerinde kalan isteklinin, (a) bendinde belirtilen kesin ve ek teminatları vermemesi ve sözleşme imzalamaması durumunda, TKİ en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. Bu isteklinin de kesin ve ek teminatı vermemesi ve sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve teklifçi bir yıl ihalelerden men edilir. d TL.lik ek teminat, işletmecinin kuracağı santralda deneme üretimine başlamasını belgelemesini müteakip iade edilir. e- Sözleşmenin imzalanmasını takip eden altı yıl sonunda mücbir sebepler dışında bir sebeple santral deneme üretimine başlanmaması durumunda, kesin teminat ve TL.lik ek teminatın irat kaydedilmesinde ve sözleşmenin feshedilmesinde TKİ yetkilidir. MADDE 22. RÖDÖVANS FİYATI, ÖDEME ŞEKLİ VE FİYAT ARTIŞI Rödövans fiyatı; işletmecinin üreteceği elektrik enerjisi için, Sözleşmenin 7.yılında (7. yıl dahil) veya daha önce aşağıdaki esaslar dahilinde hesap edilerek, müteakip yıllarda ödeyeceği bedeldir. Rödövans tahakkukunda 1.yıldan kasıt, teklifin verildiği yıldır. Takibeden yıl (yılbaşı itibariyle) 2. yıl olarak kabul edilecektir. Rödövans tahakkukuna, elektrik üretimine başlanması gereken 7. yıl veya üretimin erken başlaması halinde daha önce başlanabilecektir. Elektrik üretimine erken başlanması halinde, 7. yılın başına kadarki sürede üretilen fiili enerji için, hesaplanan rödövans bedelinin yarısı tahsil edilmek suretiyle %50 teşvik uygulanacaktır. 1.yıldan sonraki yıllara ait rödövans birim fiyatı; bir önceki yıla ait rödövans birim fiyatının, TÜİK tarafından belirlenen; yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE), oranında artırılarak belirlenecektir. Fiyat artış oranı hesabında; her yıl Aralık ayının fiyat artış oranının, bir önceki yılın Aralık ayının artış oranına göre değişimi esas alınacaktır. Rödövans miktarına esas rakam, aylık üretilen brüt (kwh) enerji miktarı üzerinden enerji santralı ana sayacından alınacaktır. Her ayın son günü itibariyle, müteakip ayın 1.gününde TKİ ve işletmecinin yetkili temsilcileri tarafından bir tutanakla tespit edilecek ve bu miktar üzerinden hesaplanacak rödövans bedeli yürürlükteki vergi usul kanununun 231. maddesinin 5. fıkrasına göre fatura edilecek ve fatura bedeli en son, müteakip ayın 20 sinde TKİ ye ödenmiş olacaktır. Santralin işletmeye geçmesinden sonra, yıllık elektrik üretiminin şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarın altında olması halinde taahhüt edilen miktarlar üzerinden rödövans tahakkuk ettirilir. Eksik üretim yapılan yılı takip eden yılda fazla üretim yapılsa dahi bu fazlalık önceki yıl yapılmamış olan üretim yerine geçmez. Enerji üretimi amacı dışında TKİ ce kömür satışının uygun görülmesi halinde rödövans bedeli, enerji için teklif edilen Kwh başına rödövans bedeli karşılığı üzerinden hesaplanacaktır. Mahlut cevherlerin üretim ve satışında ise TKİ ce tespit edilecek ocakbaşı satış fiyatlarının % 15 (yüzdeonbeş)i ton başına rödövans olarak tahakkuk ettirilecektir. Bu rödövans miktarları, sözleşme konusu rödövans bedelleri ile birlikte ek olarak aynı şartlarla TKİ ye ödenecektir. İşletmeci rödövans ödemelerini zamanında yapmadığı takdirde geciktirmiş olduğu rödövans tutarı için Merkez Bankası nca kısa vadeli kredilere uygulanan reskont faiz haddi üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de rödövansla birlikte TKİ ye ödemek zorundadır. Bu şartlarda ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda TKİ öncelikle 9

10 işletmeciden alacağına karşılık (talebi olması halinde) karşılıklı anlaşma ile enerji alabilir. Bu gerçekleşmediği taktirde santral gelirlerine kanuni yollardan tahsil etmeye yetkili olup bu şekilde de rödövans ödemeleri konusunda sıkıntıların devam etmesi halinde, sözleşmeyi feshederek santral borçlarının devrini de sağlayacak şekilde ihale yoluyla santrali başkalarına devretmeye yetkilidir. MADDE23. DEVLET HAKKI, VERGİLER VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER Üretilecek kömür ve diğer mahlut madenlerin Maden Yasası Uygulamasından doğan Devlet Hakkı, buluculuk hakkı, ruhsat teminatı, bu teminatın artırılması halinde teminat farkı, Belediye Hissesi, yıllık ruhsat harçları, ruhsatın yenilenmesi halinde yenileme harçları,vb gibi tüm giderler işletmeci tarafından süresi içinde TKİ veznesine yatırılır. Elektrik enerjisi üretim ve satışına ilişkin işlemlerin KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçları işletmeciye aittir. MADDE 24. KONTROL VE DENETLEME TKİ veya görevlendireceği yetkili temsilcileri, işletmecinin sahadaki çalışmalarını projesine, yürürlükteki Maden Kanunu ve Yönetmeliklere göre yapıp yapmadığını kontrol etmeye yetkilidir. TKİ nin kontrol yapmış olması, işletmecinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle şartname, sözleşme ve projelerine, teknik kurallarına uygun olarak yapma hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşletmeci Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla her türlü bilgiyi TKİ ye vermekle ve işin her safhasında her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür. İşletmeci isteklerini TKİ ye yazı ile, aynı şekilde TKİ de istek ve talimatlarını işletmeciye yazı ile bildirir. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında taraflar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. MADDE 25. CEZALAR a- TKİ tahakkuk edecek rödövans dahil her türlü alacağını süresi içinde tahsil edemediği takdirde, vadesinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak üzere Merkez Bankası nca kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faiz haddi üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de işletmeciden tahsil edecektir. 30 günlük süre içinde tahsil edememesi halinde, Şartnamenin 22. maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılır. b- Mevcut atıkları, ürettiği kömürü veya mahlut cevheri, kantar ve sevk fişi düzenlemeden sevk etmesi halinde, İşletmeciden TKİ nin uğrayacağı zararın 5 ( beş ) katı ceza kesilecektir. c- Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen, işletmeciyi temsile yetkili görevli ile mevzuat gereği işyerinde bulundurulması gereken personeli işyerinde bulundurmak zorundadır. İşletmeciyi temsile yetkili şahıs veya şahıslar işyerinde bulundurulmadığı her gün için bir aylık brüt asgari ücret üzerinden ceza tahakkuk ettirilir. MADDE 26. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmenin yürütümü sırasında ve/veya kesin hesapların çıkarılmasında TKİ ile işletmeci arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların öncelikle taraflar arasında çözümlenmesine çalışılacak, çözümlenemediği taktirde taraflar dilerse konuyu yargı yoluna götüreceklerdir. 10

11 Anlaşmazlıkların çözümünde T.C. Yasaları geçerli olup ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmemiş olması Sözleşmenin feshini engellemeyecektir. MADDE 27. SAİR HUSUSLAR İşletmeci, yer tesliminden itibaren altı ay içerisinde ÇED, GSM, Enerji üretim lisansı, ve benzeri işin yürütümü için gerekli müracaatları yapmış olacaktır. İşletmecinin bu konulardaki faaliyetlerinde meydana gelecek mazeretsiz aksamaların müşavir firma tarafından rapor edilmesi halinde sözleşmenin 26. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Sahadaki faaliyetlerin sona ermesinden sonra, gerek maden sahasında, gerekse santral sahasında Maden Kanunu ve Çevre mevzuatı ile ilgili tüm yükümlülükler işletmeciye aittir. Bu şartnamenin ekleri, ekli sözleşme ve sözleşme ekleri bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. MADDE. 28. ULUSLARARASI İHALE Bu ihale uluslararası bir ihaledir. 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında değildir. ŞARTNAME EKLERİ : 1.Yer Görme Belgesi (Örnek-1) 2.Ortak girişim grubu Beyannamesi (Örnek-2) 3.Teklif Mektubu Örneği (Örnek-3) 4.Geçici Teminat Mektubu Örneği(Örnek-4) 5.Kesin Teminat Mektubu Örneği(Örnek-5) 6.Sözleşme Tasarısı 7.Saha ile ilgili haritalar, sondaj stampları ve bilgi notlarını içeren CD. 11

12 TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüt Proje-Tesis Daire Başkanlığı İHALE KONUSU DERİN SAHALAR ÖZET BİLGİ NOTU

13 1- COĞRAFİK DURUM: Saha kuzeybatı Anadolu da Kütahya iline bağlı Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında yer almaktadır. Kütahya--Tavşanlı yolu asfalt olup, tüm yerleşim merkezleri yaz-kış ulaşıma elverişli stabilize yollar ile bu asfalta bağlıdır. Tunçbilek-Tavşanlı arasındaki mevcut demiryolu nakliye olanağı sağlamaktadır. Tavşanlı ilçe merkezine ise demiryolu ve karayolu ile ulaşım her zaman mümkündür. Genel morfoloji dağınık tepeler ve sırtlar şeklindedir. Sahanın denizden yüksekliği metreler arasındadır. En önemli yükseltiler kuzeyden güneye doğru: Doruk T. (1106), Ocakçı T. (1058), Ada T. (1020), Karaçam T. (881), Karaçakıl T. ('.983), Bölme T. (833); İmam T. (720), Kale T. (913), Kızıl T. (891), Palanaya T. (709), Dededüz T. (1044) dir. Sahanın en önemli akarsuyu Kocasu' (Tavşanlı Çayı) dur. Diğer akarsular; Kırıkdere, Doladere,Aygırlardere, Balıklardere ve Gurbetdere olup bunlar da Kocasu'ya kavuşurlar. Sahanın iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı kara iklimidir.

14 2- HUKUKİ DURUM Derin sahalar sektörü, ruhsatı TKİ ye ait İR:4364-S:36111 ruhsat nolu sahamızın kuzey kısımlarını kapsamaktadır. Sahanın orta kısımları halen faaliyette olan Ömerler A ve B sektörlerini, güney kısımlar ise bazı yeraltı ve açık ocakları kapsamaktadır. İR:4364 nolu sahanın kuzeyinde yeralan derin sahalar sektörü bu ihale kapsamında değerlendirilecek olup, bu sektöre ait saha sınır koordinatları 6 ve 3 derece olarak aşağıda verilmektedir. 6º DERECE 3º DERECE Nokta No Y X Nokta No Y X JEOLOJİ: Sahada en yaşlı birim olarak Paleozoyik yaşlı metamorfik şist ve kristalize kireçtaşları görülmektedir. Paleozoyik üzerinde diskordans olarak Kretase yaşlı ultrabazik kayaçlar ile radyolalitler bulunmaktadır. Paleosen'de granit intrüzyonu görülmektedir. Tüm bu birimler Neojen yaşlı birimlerin temelini oluşturmaktadır. Temel üzerinde diskordans olarak bulunan Neojen, Miyosen ve Pliyosen ile temsil edilmiştir, Miyosen; 1- Kumtaşı,Konglomera (m1),

15 2- Marn (m2), 3- Kireçtaşı (m3a), 4- Kum-taşı-Konglomera (m3b) olmak üzere 4 birime ayrılmıştır. Pliyosen ise; 1- Tüfit (pl3), 2- Kireçtaşı (pl2), 3- Bazalt (V), 4- Kireçtaşı (pl4) olmak üzere 4 birime ayrılmıştır. Miyosen ile Pliyosen arasında yüzeysel verilerde diskordans görülmemesine karşın sondaj verileri diskondansın varlığı yönündedir. Kuvaterner'de ise Alüvyon (AL) ve Yamaç Molozu (ym) görülmektedir. Sahada Miyosen yaşlı linyit oluşumları mevcuttur, m1 birimi içerisinde görülen merceksel linyit oluşumlarının devamlılıkları yoktur. Marn (m2) biriminin alt seviyelerde görülen linyit oluşumu önemli yataklar oluşturmuştur. m3 birimleri içerisinde de yer yer ekonomik olmayan linyit oluşumları görülmektedir. 1- REZERV, KÖMÜR KALİTESİ ve DİĞER ÖZELLİKLER: Yapılan tüm sondajlar değerlendirilerek hesaplanan rezerv aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. GÖRÜNÜR REZERV (Ton) Kimyasal Özellikler % Nem % Kül AID Kcal/kg , Derin sahalar sektöründe 1967 yılından 2012 yılına kadar MTA, EİEİ, GLİ ve Özel Firmalara toplam 377 adet sondaj yaptırılmıştır. Sahadaki sondaj verilerine göre, kömür derinliği m aralığında değişmektedir. Kömürlü zon kalınlığı m. arasında olup ortalama Kömür kalınlığı 7,53 metredir.

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ VAN ARSASININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 Tanımlar ve İdare'ye İlişkin Bilgiler 1.1. Bu şartnamede satıcı İDARE alıcı ise İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi İdarenin; a) Adı: Eceabat Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi Birime/İl Müdürlüğüne ilişkin bilgiler

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA

c) Tekliflerin sunulacağı adres : TRT Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran- Çankaya/ ANKARA TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına ait olup, ekonomik ömrünü tamamlayan 3 adet Hyundai

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I - ARAÇ SATIŞ TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Bu Şartname ile aşağıda cins ve özelliği belirtilen aracın açık teklif usulü ile satışın yapılması işidir. Madde 1 Birlik e ilişkin

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı : 22804967/ Ljfc 11/09/2015 Konu : İhale İlanı Metni Hk. Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Karakaçan ilçesi sınırlan dâhilinde

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR

DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR DENİZ MAHALLESİ SEMT PAZARI İÇERİSİNDEKİ 150 ADET TEZGAH YERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİDİR A-TARAFLAR Bu ihale şartnamesinde taraflarşahinbey BELEDİYESİ İDARE, İhaleye katılangerçek veya

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45 KALEM MATBAA MAKİNE, TEÇHİZAT VE MALZEMESİNİN SATIŞI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- İhalenin Konusu TRT Genel Müdürlüğü Matbaasının kapatılması sonucu hizmet dışı kalan 45 kalem

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi

Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması işi TAŞINMAZ MAL ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ-NEVİ VE MİKTARI MADDE 1- Hüdavendigar Kent Parkı içerisinde bulunan 2 numaralı taşınmazın büfe işletmesi olarak kullanılmak üzere kiralanması

Detaylı

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI İHALEYİ YAPACAK KURUM VE ADRESİ Türkiye Judo Federasyonu, Spor Genel Müdürlüğü Ek hizmet binası Süleyman Sırrı Sok. No: 3 Kat: 7 YENİŞEHİR / ANKARA Tel:0.312.309 10 71 Fax: 0.312.311 62 08

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi.

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA. SAYI : /20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. SAYI : 72238779/20.02-[PT.T.E]-.../02/2016 KONU: Portekiz Nakliye işi. İKN : 2016/ İDARİ ŞARTNAME I- TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin;

Detaylı

ARAÇLARIN SATIġINA ESAS ġartname

ARAÇLARIN SATIġINA ESAS ġartname T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK VE HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü ĠSTANBUL 5 ADET EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ ÇALIġIR DURUMDAKĠ Ġhalenin Konusu ARAÇLARIN SATIġINA ESAS ġartname

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Süperonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Yeni

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME

DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME DOĞRUDAN ALIM USULÜ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLETME YETKİ DEVRİ İŞLEMLERİNDE I- ŞARTNAMENİN KONUSU TEKLİF VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTNAME Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı:

Detaylı