KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 (Yönetim Kurulumuzun tarih ve 16/193 sayılı kararı ile kabul edilen) KAPALI TEKLİF USULÜ İHALE İLE RÖDÖVANS ŞARTNAMESİ [İR.4364(S:36111)KÜTAHYA-Tunçbilek] (Derin Sahalar) İÇİNDEKİLER MADDE 1 - Konu ve Amaç MADDE 2 - Kısaltmalar ve Tanımlar MADDE 3 - İşin Süresi MADDE 4- İşin Miktarı MADDE 5 - İhaleye Katılamayacak Olanlar MADDE 6 - TKİ Tarafından Verilecek Dokümanlar MADDE 7- TKİ ye Ait Varlıkların İşletmeci Tarafından Kullanılması MADDE 8 - Teminata İlişkin Esaslar MADDE 9 - İhale Dokümanlarının Açıklanması MADDE 10 - İhaleye Girebilme Şartları MADDE 11 - Tekliflerin Hazırlanması MADDE 12 - İhalenin Tatil Gününe Rastlaması MADDE 13 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi MADDE 14 - Zam ve İndirim Teklifleri MADDE 15 - Teklif Verme Şekli, Yeri ve Tarihi MADDE 16 - Tekliflerin Açılması MADDE 17 - Tekliflerin Değerlendirilmesi MADDE 18 - İhalenin İptali MADDE 19 - İhalenin Onayı MADDE 20 - Sözleşme Bedeli ve Giderleri MADDE 21 - Kesin Teminat ve Sözleşmenin Yapılması MADDE 22 - Rödövans Fiyatı, Ödeme Şekli ve Fiyat Artışı MADDE 23 - Devlet Hakkı, Vergiler ve Benzeri Yükümlülükler MADDE 24 - Kontrol ve Denetleme MADDE 25 - Cezalar MADDE 26 - Anlaşmazlıkların Çözümü MADDE 27 - Sair Hususlar MADDE 28 - Uluslararası İhale 1

2 MADDE 1. KONU VE AMAÇ Şartnamenin konusu; Türkiye enerji talebinin yerli kaynaklarımızdan karşılanma oranını artırmaya yönelik olarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait, Kütahya İli Domaniç İlçesi dahilindeki İR:4364 ruhsat no lu kömür sahasında aşağıda belirtilen koordinatlar içinde kalan derin sahalardaki rezervin ekonomik bir şekilde üretimi ile elektrik üretiminde değerlendirilmesini sağlamaktır. Hukuku TKİ nin uhdesinde kalmak kaydıyla İR:4364 no lu ruhsat alanı içerisinde mevki ve sınırları aşağıda belirtilen maden işletme sahasının; İş bu şartnamenin eki olan teklif mektubunda belirtilen ve mahiyeti Madde 22 de açıklanmış bulunan kwh başına rödövans fiyatının (Krş/kwh ) TKİ ye ödenmesi karşılığında, bu şartname ve eki sözleşme hükümlerine riayet suretiyle, işletmecinin temin edeceği makine, teçhizat, tesis ve personelle, Devlet Hakkı dahil bütün masraflar kendisine ait olmak üzere, ulusal ve/veya uluslararası Tüzel kişilerce maden işletmeciliği ve asgari 300 MW gücünde bir elektrik santralı kurmak suretiyle üretilecek kömürden elektrik enerjisi üretimi yapılması işidir. Ayrıca, sahada ekonomik değeri olan başka bir maden bulunması ve işletmecinin talebi halinde TKİ ye rödövans ödemek suretiyle üretim yapılabilir. Maden Cinsi ve Ruhsat Alanı : Linyit Kömürü ,28 Hektar Ruhsat No ve Tarih :İR Ruhsat Süresi : 40 yıl (Süre uzatımları TKİ tarafından yapılacaktır) İşletme Sahası, Mevkii ve Alanı : İli : Kütahya İlçesi : Domaniç 1/25000 lik Pafta No: 43 I 22 b3-43 I 22 b4 43 I 22 c1-43 I 22 c2-43 I 22 c3-43 I 22 c4 43 I 23 a3-43 I 23 a4-43 I 23 d1-43 I 23 d2 Rödövansla işletilecek Maden İşletme sahasının sınır koordinatları: Y X

3 MADDE 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR Bu teklif alma şartname ve sözleşmesinde; TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü, Maden Ruhsat Alanı : 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre alınmış ruhsatın alanını, İstekli: İşletme sahasının rödövans karşılığında işletilmesi için teklif verecek Tüzel kişi veya ortak girişim grubunu, İşletmeci: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan, tüzel kişi veya ortak girişim grubunu, İhale Sahası : Şartname, sözleşme ve eki krokide koordinat değerleri belirtilen alanı, Uygulama Projesi : Maden işletmeciliği ile ilgili her türlü ayrıntının yer aldığı Maden Kanununda öngörülen işletme projesi formatına uygun projeyi, Arazi Düzenleme ve Islahı :İşletmecilik faaliyetleri sonucunda bozulmuş olan arazileri, çevreye uyumlu olarak madencilik sonrası kullanımlara hazır hale getirebilmek için maden planlama aşamasından itibaren arazinin sağlamlaştırılması, ağaçlandırılması için yapılacak tüm çalışmaları kapsayan projeyi, Üretim : Üretilen elektrik enerjisini, Asgari Enerji Üretim Miktarı: Şartnamenin 4. ve Sözleşmenin 5. maddesinde belirtilen miktarı, Yıl: Takvim yılını, Rödövans Fiyatı: İşletmecinin üreteceği kwh başına elektrik enerjisi için (KDV hariç) TKİ ye ödeyeceği (Krş/kwh) fiyatı ifade eder. MADDE 3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Sözleşmenin süresi, santralın işletmeye alındığı tarihten itibaren 30 yıldır. Süre sonunda sahadaki rezervin tükenmemiş olması durumunda bu süre, İşletmecinin istemesi halinde aynı sözleşme şartlarında uzatılabilir. Uzatma talep edilmemesi halinde, tarafların mutabık kalacağı kira bedeli üzerinden santralı üçüncü şahıslara kiralamaya TKİ yetkilidir. (Kira gelirinin işletmeciye ait olması kaydıyla) MADDE 4. ÜRETİLECEK ENERJİ MİKTARI a) Sözleşmenin imzalanmasını takibeden ilk 6(altı) yıl yatırım süresi olarak kabul edilecektir. İstekli, sahadan sözleşmenin 19. maddesinde belirtilen zorunlu sebepler dışında 7. yıldan itibaren sözleşme süresince en az yıllık (Birmilyarsekizyüzmilyon)Kwh enerji üzerinden rödövans bedelini ödeyecektir b) Elektrik Üretimine 7. yıldan önce başlanması diğer bir deyişle (a) bendinde tanınan 6(altı) yıllık yatırım döneminde elektrik üretimi yapılması halinde yatırım dönemindeki rödövans hesabında isteklinin teklif etmiş olduğu (Krş/kwh) rödövans bedelinin %50 si (yarısı) tahakkuk ettirilecektir. c) İsteklinin teklifinde taahhüt ettiği yıllık elektrik enerjisi üretiminden fazla elektrik üretimi halinde ise, fiili üretim esas alınarak rödövans hesaplanacaktır. Fazla yapılan üretim, bir sonraki yılın üretimine mahsup edilemez. 3

4 MADDE 5. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıdakiler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar; a- TKİ nin; 1. Yönetim Kurulu üyeleri ile ita amirlerinin ortak oldukları tüzel kişiler, 2. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanların ortak oldukları tüzel kişiler, 3. ( 5.a.1) ve (5.a.2) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenlerin ortak oldukları tüzel kişiler, (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), b sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler hakkındaki kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu İhalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, c- Son 3 yılda Kuruma karşı taahhüt etmiş olduğu herhangi bir iş için sözleşmesi feshedilmiş olanlarla, geçici veya sürekli olarak Kurum ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhale, bu yasakları saymayarak ihaleye girenin üzerinde kalmışsa bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa feshedilerek kesin teminatı irat kaydolunur ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. MADDE 6. TKİ TARAFINDAN VERİLECEK DOKÜMANLAR TKİ aşağıda belirtilen dokümanları istekliye verecektir: - Ruhsat fotokopisi - İhale sahası ile ilgili haritalar. - Jeolojik kesitler - Sondaj stampları - Saha ile ilgili raporlar ve bilgi notları. TKİ nin Şartname ekinde vereceği dokümanlar bilgi mahiyetinde olup, TKİ ye herhangi bir sorumluluk yüklemez. Esas olan isteklinin sahayı yerinde görüp, şartlarını inceleyip her türlü etüd ve araştırmayı yaptıktan sonra teklifini hazırlamasıdır. MADDE 7. TKİ YE AİT VARLIKLARIN İŞLETMECİ TARAFINDAN KULLANILMASI Sahada işletmecinin kullanımına tahsis edilebilecek TKİ ye ait herhangi bir varlık bulunmamaktadır. MADDE 8. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR a- Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir; 1- Tedavüldeki Türk parası. 2- Bankalar tarafından verilen teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 4. İlgili mevzuata göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları. b) Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılması zorunludur. Bankalarca verilen teminat 4

5 mektuplarının veya TKİ Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılacak teminatın alındı makbuzlarının üzerinde bu teminatın hangi saha için olduğu, madenin ili ve ruhsat numarası belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun TKİ ce alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. c) Geçici teminat miktarı: İstekli, teklifi ile birlikte en az TL(üçmilyon) tutarında süresiz geçici teminat verecektir. (Örnek-4) d) Geçici teminatın iadesi: İhalede en uygun teklifi veren istekli ile, ondan sonraki ikinci en uygun teklifi veren isteklinin geçici teminatları TKİ Muhasebe Dairesine teslim edilecek, diğerleri ihale kararının kesinleşmesinden sonra iade edilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin, gerekli kesin teminatı verip sözleşmeyi imzalaması halinde, kendisinin ve ikinci en uygun teklif sahibinin geçici teminatı birlikte iade edilecektir. e) İhale üzerinde kalan isteklinin süresi içinde sözleşme imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilerek, şartname konusu iş, ikinci istekliye teklifi doğrultusunda teklif edilir. İkinci isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması halinde geçici teminatı irat kaydedilir. MADDE 9. İHALE DOKÜMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMASI İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Talebin uygun görülmesi halinde TKİ ce yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Açıklamada, sorular ile TKİ nin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir. MADDE 10. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılacak tüzel kişi veya ortak girişimci tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin: a) Kanuni ikametgah adresinin olması, b) Türkiye de tebligat için adres göstermesi, c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale ilan tarihinden sonra alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Tüzel Kişilik yabancı ise, bu belgeyi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna onaylatması gerekmektedir) d) İmza sirküleri vermesi, Tüzel kişiliğin yetkilerini de gösterir Noter tasdikli imza sirküleri. (Tüzel Kişilik yabancı ise, imza sirkülerini bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna onaylatması gerekmektedir) e) Ortak girişim grubu olması halinde, ortak girişim grubunu oluşturan tüzel kişilerin her biri a,b,c,d fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir. f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi, Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu nca onaylanmış olması, g) İsteklilerin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair belge, (Örnek 1) 5

6 h) Belirtilen miktarda geçici teminat vermesi, Ortak girişim grubu olması halinde teminat mektuplarının pilot firma veya grubu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak, ortaklar adına düzenlenmiş olması, i) İsteklilerin ortak girişim grubu olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak girişim beyannamesi vermesi.(örnek 2) İhale üzerinde kaldığı takdirde, Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. j) Teklifin bu şartnamenin 11.Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanması şarttır. (Örnek 3) MADDE 11. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI a- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartnamede istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur. b- Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, (Virgülden sonra altı hanenin üzerindeki rakamlar dikkate alınmayacaktır.) c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi, d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur. e- İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir. c- Geçici teminat miktarı: İstekli teklif mektubuyla birlikte TL süresiz geçici teminat verecektir.(ortak girişim grubu olması halinde teminat mektuplarının pilot firma veya grubu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması şarttır.) 6

7 MADDE 12. İHALENİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI İhale için belirlenen tarihin hafta sonu, bayram, resmi tatil gününe rastlaması durumunda, ihale tatili izleyen ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. Çalışma saati sonradan değişse bile ihale ilan edilen saatte yapılır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur. MADDE 13. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi ile ihalede ikinci gelen isteklinin teklifi hariç olmak üzere ihale kararının onaylandığı tarihe kadardır. İhale üzerinde kalan istekli ile ihalede ikinci gelen isteklinin teklifleri 8 inci maddenin (d) ve (e) fıkralarına göre yapılacak işlemlerin bitmesi ile geçerliğini yitirir. MADDE 14. ZAM VE İNDİRİM TEKLİFLERİ Teklifler verildikten sonra teklif edilen kwh başına rödövans fiyatından zam ve indirim teklifleri kabul edilmez. MADDE 15. TEKLİF VERME ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ İstekliler, tekliflerini TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrum Caddesi No.12 ANKARA adresindeki TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine kapalı zarfla 26/03/2013 günü saat e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında vermiş olacaklardır. Alınan teklifler TKİ İhale Komisyonu nda aynı gün ve saatte açılacaktır. Bütün teklifler şartname, sözleşme ve eklerinde tarif edilen şartlara riayet edilerek hazırlanacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Kapalı olarak gönderilmeyen teklifler geçersiz sayılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin müracaat saatine kadar TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliğine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. TKİ ye teslim edilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) İdaresi nin saat ayarı esastır. MADDE 16. TEKLİFLERİN AÇILMASI Teklifler belirtilen yer, gün ve saatte TKİ İhale Komisyonu nca isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekaletnameye haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların, yazılı ve görsel basının huzurunda açılacaktır. İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatinde ihaleye başlanır ve bu saate kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyon başkanı 7

8 tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. İstekli teklif verdikten sonra teklifinden geri dönemez. MADDE 17. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Sahada kurulacak elektrik santralından üretilecek elektrik enerjisi için kwh başına teklif edilecek en yüksek rödövans bedeli (krş/kwh) en uygun teklif olarak kabul edilecektir. Teklifler Örnek 3 deki örneğe göre değerlendirilecektir. En uygun teklifin birden fazla olması halinde, aynı fiyatı teklif eden isteklilerden, ihale komisyonunun huzurunda belirlenecek gün ve saatte (bir haftadan fazla olmamak kaydı ile) nihai tekliflerinin kapalı zarfla verilmesi istenir. Bu teklifler önceki tekliflerinden az olamaz. Şartname ve sözleşme taslağı hükümlerine uymayan şartlı teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. MADDE 18. İHALENİN İPTALİ İhalenin onayından önceki herhangi bir aşamada, TKİ, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi yetkili kurul kararı ile iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. TKİ bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi nedeni ile herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak TKİ isteklilerden herhangi birinin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere yazılı olarak bildirir. İptal kararının ardından geçici teminatlar iade edilir. MADDE 19. İHALENİN ONAYI İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı, TKİ nin yetkili kurullarınca onaylanır veya iptal edilir. Onaylanan ihale kararı, üzerine ihale yapılan tüzel kişinin vekiline, imzası alınmak sureti ile bildirilir ve/veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. MADDE 20. SÖZLEŞME BEDELİ VE GİDERLERİ Sözleşme bedeli; 30 yıl için taahhüt edilecek toplam kwh x istekli tarafından teklif edilen krş/kwh = sonucu bulunacak tutardır. Bu Sözleşmenin akdedilmesi ile ilgili ihale kararı damga vergisi ve Sözleşme damga vergisi ile noter, harç, vb. her türlü vergi ve giderler, işletmeci tarafından ödenecektir. MADDE 21. KESİN TEMİNAT VE SÖZLEŞMENİN YAPILMASI a- Kesin teminat, geçici teminat kadardır. Ayrıca, santral kurma garantisi olarak (Yedimilyon))TL. ek teminat verilecek olup, bu teminatlar her yıl TÜİK tarafından belirlenen yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında arttırılacaktır. Kesin teminat mektupları, süresiz ve Ek-5 deki örneğe uygun olacaktır. b- İstekli, ihale kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde geçici teminatını kesin teminata çevirip, sözleşmeyi 8

9 imzalayarak Notere tasdik ettirmek zorundadır. İhalenin ortak girişim grubu üzerine yapılması halinde, sözleşme akdinden önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, TKİ ye verilecektir. Bu zorunluluğa uyulmadığı taktirde TKİ protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal etmeye yetkilidir. İhalenin iptali halinde geçici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda, TKİ istekliyi bir yıl ihalelere katılmaktan yasaklar. c- İhale üzerinde kalan isteklinin, (a) bendinde belirtilen kesin ve ek teminatları vermemesi ve sözleşme imzalamaması durumunda, TKİ en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalayabilir. Bu isteklinin de kesin ve ek teminatı vermemesi ve sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilir ve teklifçi bir yıl ihalelerden men edilir. d TL.lik ek teminat, işletmecinin kuracağı santralda deneme üretimine başlamasını belgelemesini müteakip iade edilir. e- Sözleşmenin imzalanmasını takip eden altı yıl sonunda mücbir sebepler dışında bir sebeple santral deneme üretimine başlanmaması durumunda, kesin teminat ve TL.lik ek teminatın irat kaydedilmesinde ve sözleşmenin feshedilmesinde TKİ yetkilidir. MADDE 22. RÖDÖVANS FİYATI, ÖDEME ŞEKLİ VE FİYAT ARTIŞI Rödövans fiyatı; işletmecinin üreteceği elektrik enerjisi için, Sözleşmenin 7.yılında (7. yıl dahil) veya daha önce aşağıdaki esaslar dahilinde hesap edilerek, müteakip yıllarda ödeyeceği bedeldir. Rödövans tahakkukunda 1.yıldan kasıt, teklifin verildiği yıldır. Takibeden yıl (yılbaşı itibariyle) 2. yıl olarak kabul edilecektir. Rödövans tahakkukuna, elektrik üretimine başlanması gereken 7. yıl veya üretimin erken başlaması halinde daha önce başlanabilecektir. Elektrik üretimine erken başlanması halinde, 7. yılın başına kadarki sürede üretilen fiili enerji için, hesaplanan rödövans bedelinin yarısı tahsil edilmek suretiyle %50 teşvik uygulanacaktır. 1.yıldan sonraki yıllara ait rödövans birim fiyatı; bir önceki yıla ait rödövans birim fiyatının, TÜİK tarafından belirlenen; yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE), oranında artırılarak belirlenecektir. Fiyat artış oranı hesabında; her yıl Aralık ayının fiyat artış oranının, bir önceki yılın Aralık ayının artış oranına göre değişimi esas alınacaktır. Rödövans miktarına esas rakam, aylık üretilen brüt (kwh) enerji miktarı üzerinden enerji santralı ana sayacından alınacaktır. Her ayın son günü itibariyle, müteakip ayın 1.gününde TKİ ve işletmecinin yetkili temsilcileri tarafından bir tutanakla tespit edilecek ve bu miktar üzerinden hesaplanacak rödövans bedeli yürürlükteki vergi usul kanununun 231. maddesinin 5. fıkrasına göre fatura edilecek ve fatura bedeli en son, müteakip ayın 20 sinde TKİ ye ödenmiş olacaktır. Santralin işletmeye geçmesinden sonra, yıllık elektrik üretiminin şartnamenin 4. maddesinde belirtilen miktarın altında olması halinde taahhüt edilen miktarlar üzerinden rödövans tahakkuk ettirilir. Eksik üretim yapılan yılı takip eden yılda fazla üretim yapılsa dahi bu fazlalık önceki yıl yapılmamış olan üretim yerine geçmez. Enerji üretimi amacı dışında TKİ ce kömür satışının uygun görülmesi halinde rödövans bedeli, enerji için teklif edilen Kwh başına rödövans bedeli karşılığı üzerinden hesaplanacaktır. Mahlut cevherlerin üretim ve satışında ise TKİ ce tespit edilecek ocakbaşı satış fiyatlarının % 15 (yüzdeonbeş)i ton başına rödövans olarak tahakkuk ettirilecektir. Bu rödövans miktarları, sözleşme konusu rödövans bedelleri ile birlikte ek olarak aynı şartlarla TKİ ye ödenecektir. İşletmeci rödövans ödemelerini zamanında yapmadığı takdirde geciktirmiş olduğu rödövans tutarı için Merkez Bankası nca kısa vadeli kredilere uygulanan reskont faiz haddi üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de rödövansla birlikte TKİ ye ödemek zorundadır. Bu şartlarda ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda TKİ öncelikle 9

10 işletmeciden alacağına karşılık (talebi olması halinde) karşılıklı anlaşma ile enerji alabilir. Bu gerçekleşmediği taktirde santral gelirlerine kanuni yollardan tahsil etmeye yetkili olup bu şekilde de rödövans ödemeleri konusunda sıkıntıların devam etmesi halinde, sözleşmeyi feshederek santral borçlarının devrini de sağlayacak şekilde ihale yoluyla santrali başkalarına devretmeye yetkilidir. MADDE23. DEVLET HAKKI, VERGİLER VE BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLER Üretilecek kömür ve diğer mahlut madenlerin Maden Yasası Uygulamasından doğan Devlet Hakkı, buluculuk hakkı, ruhsat teminatı, bu teminatın artırılması halinde teminat farkı, Belediye Hissesi, yıllık ruhsat harçları, ruhsatın yenilenmesi halinde yenileme harçları,vb gibi tüm giderler işletmeci tarafından süresi içinde TKİ veznesine yatırılır. Elektrik enerjisi üretim ve satışına ilişkin işlemlerin KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçları işletmeciye aittir. MADDE 24. KONTROL VE DENETLEME TKİ veya görevlendireceği yetkili temsilcileri, işletmecinin sahadaki çalışmalarını projesine, yürürlükteki Maden Kanunu ve Yönetmeliklere göre yapıp yapmadığını kontrol etmeye yetkilidir. TKİ nin kontrol yapmış olması, işletmecinin üstlenmiş olduğu işi bütünüyle şartname, sözleşme ve projelerine, teknik kurallarına uygun olarak yapma hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İşletmeci Sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartıyla her türlü bilgiyi TKİ ye vermekle ve işin her safhasında her türlü kolaylığı göstermekle yükümlüdür. İşletmeci isteklerini TKİ ye yazı ile, aynı şekilde TKİ de istek ve talimatlarını işletmeciye yazı ile bildirir. Söz üzerine yapılmış işler ve işlemler hakkında taraflar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. MADDE 25. CEZALAR a- TKİ tahakkuk edecek rödövans dahil her türlü alacağını süresi içinde tahsil edemediği takdirde, vadesinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak üzere Merkez Bankası nca kısa vadeli kredilere uygulanan reeskont faiz haddi üzerinden hesaplanacak faiz tutarını ve varsa buna ilişkin fon giderlerini de işletmeciden tahsil edecektir. 30 günlük süre içinde tahsil edememesi halinde, Şartnamenin 22. maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılır. b- Mevcut atıkları, ürettiği kömürü veya mahlut cevheri, kantar ve sevk fişi düzenlemeden sevk etmesi halinde, İşletmeciden TKİ nin uğrayacağı zararın 5 ( beş ) katı ceza kesilecektir. c- Sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen, işletmeciyi temsile yetkili görevli ile mevzuat gereği işyerinde bulundurulması gereken personeli işyerinde bulundurmak zorundadır. İşletmeciyi temsile yetkili şahıs veya şahıslar işyerinde bulundurulmadığı her gün için bir aylık brüt asgari ücret üzerinden ceza tahakkuk ettirilir. MADDE 26. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Sözleşmenin yürütümü sırasında ve/veya kesin hesapların çıkarılmasında TKİ ile işletmeci arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların öncelikle taraflar arasında çözümlenmesine çalışılacak, çözümlenemediği taktirde taraflar dilerse konuyu yargı yoluna götüreceklerdir. 10

11 Anlaşmazlıkların çözümünde T.C. Yasaları geçerli olup ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde çıkacak anlaşmazlıkların çözümlenmemiş olması Sözleşmenin feshini engellemeyecektir. MADDE 27. SAİR HUSUSLAR İşletmeci, yer tesliminden itibaren altı ay içerisinde ÇED, GSM, Enerji üretim lisansı, ve benzeri işin yürütümü için gerekli müracaatları yapmış olacaktır. İşletmecinin bu konulardaki faaliyetlerinde meydana gelecek mazeretsiz aksamaların müşavir firma tarafından rapor edilmesi halinde sözleşmenin 26. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Sahadaki faaliyetlerin sona ermesinden sonra, gerek maden sahasında, gerekse santral sahasında Maden Kanunu ve Çevre mevzuatı ile ilgili tüm yükümlülükler işletmeciye aittir. Bu şartnamenin ekleri, ekli sözleşme ve sözleşme ekleri bu şartnamenin ayrılmaz parçasıdır. MADDE. 28. ULUSLARARASI İHALE Bu ihale uluslararası bir ihaledir. 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlar kapsamında değildir. ŞARTNAME EKLERİ : 1.Yer Görme Belgesi (Örnek-1) 2.Ortak girişim grubu Beyannamesi (Örnek-2) 3.Teklif Mektubu Örneği (Örnek-3) 4.Geçici Teminat Mektubu Örneği(Örnek-4) 5.Kesin Teminat Mektubu Örneği(Örnek-5) 6.Sözleşme Tasarısı 7.Saha ile ilgili haritalar, sondaj stampları ve bilgi notlarını içeren CD. 11

12 TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etüt Proje-Tesis Daire Başkanlığı İHALE KONUSU DERİN SAHALAR ÖZET BİLGİ NOTU

13 1- COĞRAFİK DURUM: Saha kuzeybatı Anadolu da Kütahya iline bağlı Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında yer almaktadır. Kütahya--Tavşanlı yolu asfalt olup, tüm yerleşim merkezleri yaz-kış ulaşıma elverişli stabilize yollar ile bu asfalta bağlıdır. Tunçbilek-Tavşanlı arasındaki mevcut demiryolu nakliye olanağı sağlamaktadır. Tavşanlı ilçe merkezine ise demiryolu ve karayolu ile ulaşım her zaman mümkündür. Genel morfoloji dağınık tepeler ve sırtlar şeklindedir. Sahanın denizden yüksekliği metreler arasındadır. En önemli yükseltiler kuzeyden güneye doğru: Doruk T. (1106), Ocakçı T. (1058), Ada T. (1020), Karaçam T. (881), Karaçakıl T. ('.983), Bölme T. (833); İmam T. (720), Kale T. (913), Kızıl T. (891), Palanaya T. (709), Dededüz T. (1044) dir. Sahanın en önemli akarsuyu Kocasu' (Tavşanlı Çayı) dur. Diğer akarsular; Kırıkdere, Doladere,Aygırlardere, Balıklardere ve Gurbetdere olup bunlar da Kocasu'ya kavuşurlar. Sahanın iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı kara iklimidir.

14 2- HUKUKİ DURUM Derin sahalar sektörü, ruhsatı TKİ ye ait İR:4364-S:36111 ruhsat nolu sahamızın kuzey kısımlarını kapsamaktadır. Sahanın orta kısımları halen faaliyette olan Ömerler A ve B sektörlerini, güney kısımlar ise bazı yeraltı ve açık ocakları kapsamaktadır. İR:4364 nolu sahanın kuzeyinde yeralan derin sahalar sektörü bu ihale kapsamında değerlendirilecek olup, bu sektöre ait saha sınır koordinatları 6 ve 3 derece olarak aşağıda verilmektedir. 6º DERECE 3º DERECE Nokta No Y X Nokta No Y X JEOLOJİ: Sahada en yaşlı birim olarak Paleozoyik yaşlı metamorfik şist ve kristalize kireçtaşları görülmektedir. Paleozoyik üzerinde diskordans olarak Kretase yaşlı ultrabazik kayaçlar ile radyolalitler bulunmaktadır. Paleosen'de granit intrüzyonu görülmektedir. Tüm bu birimler Neojen yaşlı birimlerin temelini oluşturmaktadır. Temel üzerinde diskordans olarak bulunan Neojen, Miyosen ve Pliyosen ile temsil edilmiştir, Miyosen; 1- Kumtaşı,Konglomera (m1),

15 2- Marn (m2), 3- Kireçtaşı (m3a), 4- Kum-taşı-Konglomera (m3b) olmak üzere 4 birime ayrılmıştır. Pliyosen ise; 1- Tüfit (pl3), 2- Kireçtaşı (pl2), 3- Bazalt (V), 4- Kireçtaşı (pl4) olmak üzere 4 birime ayrılmıştır. Miyosen ile Pliyosen arasında yüzeysel verilerde diskordans görülmemesine karşın sondaj verileri diskondansın varlığı yönündedir. Kuvaterner'de ise Alüvyon (AL) ve Yamaç Molozu (ym) görülmektedir. Sahada Miyosen yaşlı linyit oluşumları mevcuttur, m1 birimi içerisinde görülen merceksel linyit oluşumlarının devamlılıkları yoktur. Marn (m2) biriminin alt seviyelerde görülen linyit oluşumu önemli yataklar oluşturmuştur. m3 birimleri içerisinde de yer yer ekonomik olmayan linyit oluşumları görülmektedir. 1- REZERV, KÖMÜR KALİTESİ ve DİĞER ÖZELLİKLER: Yapılan tüm sondajlar değerlendirilerek hesaplanan rezerv aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. GÖRÜNÜR REZERV (Ton) Kimyasal Özellikler % Nem % Kül AID Kcal/kg , Derin sahalar sektöründe 1967 yılından 2012 yılına kadar MTA, EİEİ, GLİ ve Özel Firmalara toplam 377 adet sondaj yaptırılmıştır. Sahadaki sondaj verilerine göre, kömür derinliği m aralığında değişmektedir. Kömürlü zon kalınlığı m. arasında olup ortalama Kömür kalınlığı 7,53 metredir.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

Haber ve Devamlılık Merkezleri Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi BTD.07(DIŞ)2009/9. Şartnameler. Sürüm : 6.03.00

Haber ve Devamlılık Merkezleri Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi BTD.07(DIŞ)2009/9. Şartnameler. Sürüm : 6.03.00 Haber ve Devamlılık Merkezleri Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi BTD.07(DIŞ)2009/9 Şartnameler Sürüm : 6.03.00 Haber ve Devamlılık Merkezleri Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi BTD.07(DIŞ)2009/9 İdari Şartname

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

İhale İlan. :ÇANKIRI CAD.NO:2 ULUS/ANKARA b ) Telefon ve Faks Numarası :312 3103830 312 3090695 c ) Elektronik Posta Adresi

İhale İlan. :ÇANKIRI CAD.NO:2 ULUS/ANKARA b ) Telefon ve Faks Numarası :312 3103830 312 3090695 c ) Elektronik Posta Adresi İhale İlan Yemek Hizmeti Alınacaktır SÜMER HOLDİNG A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE ÇALIŞAN IŞÇİ VE MEMUR PERSONELE ÖĞLE YEMEĞİ HAZIRLANMASI,DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ İŞİ.hizmet alımı 4734

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN

5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN 5.000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN VE 8.000 LİTRE MOTORİN Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin ve 8.000 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine

Detaylı

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ

YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ YABANCI DİLDE KİTAP ALIM İŞİ İHALE ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler İş sahibi İdarenin; Adı: Rektörlüğü Adresi:, 99738 Kalkanlı

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU İLAÇLAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET

EĞİTİM : 363 ADET FEN EDEBİYAT : 980 ADET. İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER : 467 ADET MÜHENDİSLİK : 342 ADET. SANAT ve MİMARİ : 373 ADET Açık ihale usulü ile ihale edilen 2.525 Adet Yabancı Dilde Kitap mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı:

Detaylı

DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİFİYE YARDIMCI HİZMET İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 3 (G) I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİFİYE YARDIMCI HİZMET İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 3 (G) I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR DIŞ YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALİFİYE YARDIMCI HİZMET İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME 3 (G) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu "Kurum" ya da "İdare" olarak anılır.) İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/122138

Detaylı

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 14. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 14 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Anadolu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi Uçak Gövde, Yolcu Mali Mesuliyet, Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı