A..Aktif Özellikli Risk Tipleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A..Aktif Özellikli Risk Tipleri"

Transkript

1 FİNANSAL PİYASALARIN BÜTÜNLEŞMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ (*) İlker Parasız (**) Ufuk Başoğlu (***) Finansal piyasaların bütünleşmesinde Avrupa Birliği örnek olay oluşturmaktadır. Bu konudaki gelişmeleri, Feldstein-Horoika nın (H-S) yaklaşımları çerçevesinde inceleyeceğiz. I. FİNANSAL ULUSLARARASILAŞMA RASYOSU Sermaye akımlarının boyutundaki artışa rağmen eldeki sınır ötesi sermaye stoku toplam finansal aktif ve pasiflerin küçük bir bölümünü oluşturabilir. Sınır ötesi sermaye akımlarına rağmen uluslararası farklılaştırma sınırlı gözükebilir. Bu durum özellikle hayat sigortası ve emeklilik fonları gibi uzun vadeli kurumsal yatırımcılar açısından bir gerçektir. [1] Öte yandan finansal piyasalar üzerindeki düzenlemeler kaldırıldıkça içsel getirilerle yabancı piyasaların getirileri eşitlenecektir. Uluslararasılaşma Rasyosu: Uluslararasılaşma rasyosu dışsal finansal aktifler oranının toplam finansal aktifler ya da pasifler toplamına oranıdır. Stok koşullarında ölçülen uluslararasılaşma rasyosu dışsal aktif ya da pasifler bakiyesinin toplam finansal aktif ya da pasifler bakiyesine oranıdır. Ancak aktifler ve pasifler bakiyesi ile ilgili veriler genelde sınırlıdır. Bu nedenle ülkelerin uluslararasılaşma oranın ortaya koymak oldukça güçtür. Bununla birlikte finansal deregülasyonlara iletişim teknolojisindeki ve finansal aletlerdeki artışa bağlı olarak uluslararası sermaye akımlarının artacağını söylemek mümkündür. Öte yandan akım koşullarında irdelendiğinde finansal piyasaların uluslararasılaşmasının daha hızlı olduğunu ortaya koymak mümkündür [2] II. FİNANSAL BÜTÜNLEŞMENİN TANIMI Tam (mükemmel) finansal entegrasyonu yatırımcıların portföylerin anında değiştirilmesini engelleyici hiçbir engelin (sermaye kontrollerinin ve diğer kurumsal engellerin) olmadığı durum şeklinde tanımlanabilir [3] Tam finansal entegrasyon bir uç durum olarak tanımlanır. Bunun tersi hiçbir entegrasyonun olmadığı (engellerin olduğu durumdur. Bir süreç olarak tanımlanarak gerekirse finansal entegrasyon derecesini etkileyen sermaye kontrollerinin ve diğer kurumların tedrici olarak kaldırılmasına finansal entegrasyon denilmektedir. [4] Bu durumda finansal entegrasyon bir derece sorunudur ve uç durumlar (tam entegrasyon ve hiçbir entegrasyonun olmadığı durum) yalnızca kurumsal olarak irdelenebilir. O halde en iyi yaklaşım finansal entegrasyon derecesinin ölçülmesi olabilir. Böyle bir tanımlama benimsendiğinde sermaye mobilitesi ve aktiflerin ikame edilebilirliği ön plana çıkmaktadır.

2 Tablo 1 de sıralanan tam ve eksik sermaye mobilitelerini, sütunlar farklı paralarla kote edilen aktifler arasındaki tam ve eksik aktif ikamelerini göstermektedir. Finansal aktifler arasındaki bağlar ünlü faiz paritesi koşullarında tanımlanmıştır. [5] Tablo 1 sermaye mobilitesinin ve aktif ikamesinin nasıl iki önemli faiz paritesi koşulu taşıdığını göstermektedir. Bunlar kuvertulü ve ex-ante kuvertursüz faiz paritesidir. Bu dört alternatiften hangisi mantıken mümkündür. III. Alternatif, tam sermaye mobilitesi tam aktif ikamesinin bir zorunlu koşulu olduğu için dışarda tutulmuştur. Bir yabancı aktif hiçbir şekilde bağlı fonlar yurt dışına ihraç edilmedikçe fonlar ikame olamaz. Sermaye ancak yalnızca gecikmeksizin ve arzulanan miktarda arzulanan yatırım biçimine yöneleceği düşünüldüğünde tam mobil sayılır [6] I ve II alternatiflerinde portföy ayarlaması anında olmaktadır. Nihayet IV. Alternatif eğer portföy ayarlaması yavaş ve aktifler belirlenmesi tam olarak ikame etmiyorlarsa meydana gelecektir. Rudiger Dornbush tam sermaye mobilitesini yerli ve yabancı bonolar arasında tam ikame ve cari-arzulanan portföylerin anında ayarlanması şeklinde tanımlanmaktadır. (I. Alternatif) [7]. Bununla birlikte sermaye tam mobilken yabancı ve yerli aktifler birbirlerini eksik ikame edebilirler(ii. Alternatif). Böylece I. ve II. Alternatifler, yatırımcıların portföylerin, anında değiştirmelerini emelleten sermaye, kontrolunun ve diğer kurumsal engellerin (CC) olmadığı tam finansal entegrasyon tanımına uymaktadır. Yerli para, cinsinden finansal aktifler döviz risklerinden (ER) dolayı yabancı para cinsinden finansal aktifleri tam olarak ikame etmeyebilir. Ayrıca spesifik aktif tipli riskler (AR) ve politik riskler yerli ve yabancı aktifleri daha az ikame edilebilir kılabilir. Tablo 1. Faklı Derecede Sermaye Mobilitesi ve Aktif İkamesi Aktif İkamesi Sermaye Mobilitesi Ex-ante Sermaye Mobilitesi Tam Eksik Tam Eksik Tam Eksik I.i=i*+(f-s) II. i= i*+(f-s)+ar+pr III. Olanaksız IV.i= i*+(f-s)+ar+cc+pr Aktif İkamesi Tam Eksik I. i=i*+(es-s) II.i=i*+(Es-s)+AR+PR+ER III. Olanaksız IV.i= i*+(es-s)+ar+cc+pr+er Not: i: Yurtiçi nominal getiri oranı, i*+(f-s): ülke parasıyla belirlenen yabancı ülkedeki beklenen ve gerçekleşen nominal getiri oranı, i*+(es-s): ülke parasıyla yabancı ülkede belirlenen beklenen nominal getiri oranı, AR: aktif özellikli riski, CC: sermaye kontrollerini ve diğer kurumsal engelleri, PR: politik riskleri ve ER: döviz riski. Kaynak: Gärtner, M. Macroeconomics under Flexible Exchange Rates, Harvester Wheatsheaf, New York, 1993, s.12. III. FİNANSAL ENTEGRASYONUN ÖLÇÜLMESİ (AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ) Finansal entegrasyonun ölçülmesiyle ilgili herkesce kabul edilen tek bir yaklaşımın olmaması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu bağlamda en yaygın yöntemler:

3 i. Faiz paritesi koşulları ii. Tasarruf yatırım korelasyonları iii.tüketim korelasyonlarıdır. Sonuç olarak finansal entegrasyonla ilgili bir eklektik yaklaşım geliştirilebilir. Şöyle ki iki ülkenin finansal piyasaları arasındaki reel ve finansal bağlar incelenebilir. Örnek olarak Euro piyasa irdelendiğinde her bir ülke parası cinsinden Euro tahvil piyasasının (E) olduğu düşünülebilir. Ayrıca yabancı para cinsinden Euro tahvil piyasası (E*) vardır. Bir ülkede oturanlar açısından mevcut olan aktifleri parasal taban (M), yerli tahviller (B) ülke parasıyla belirlenmiş ancak yurt dışında alınıp satılan bonolar (E) yabancı para cinsinden belirlenmiş ve yurt dışında alınıp satılan bonolar (E*), yabancı bonolar (B*) ve yurtiçi pay hakları yani fiziksel sermaye üzerindeki haklar ( C ) olarak belirleyebiliriz. Öte yanda Euro-bonoları uluslararası alışverişe konu bonolar olarak düşünebiliriz. Buna karşılık para ve pay hakları ticarete konu olmayan menkul kıymetlerdir. Para ve Eurobonolar, pay haklarını tam olarak ikame etmemektedir. Böylece, yurtiçi servet, altı aktif arasında tahsis edilecektir. Böylece W=M + B + E + C + SB* + SE* olacaktır. Bu ve buna benzer denklemler genellikle bir portföy dengesi modelinde finansal piyasaları göstermek için kullanılmaktadır. Çıktı arttığı zaman, yurtiçi bono, Euro bono, yabancı bono, yurtiçi pay hakları talebi azalır, yerli para talebi artar. Eğer finansal servet artarsa, bu artış altı aktif arasında sabit oranlarda paylaştırılır. Eğer yurtiçi faiz oranları artarsa yurtiçi tahvil talebi yurtiçi para talebi: Yurtiçi para cinsinden ve yabancı para cinsinden Euro bono talebi ve yurtiçi para hak talebi aleyhine artar. Her ülkenin finansal aktiflerle reel sektörü arasındaki bağlar aşağıdaki gibidir. Reel yatırım cari çıktının gelecekteki çıktı koşullarında bir kendi getiri oranı olan cari çıktının sermaye malına dönüşümü şeklinde tanımlanır. Pay hakları arasındaki getiri hakları sermaye stokunun marjinal ürün gelirine eşittir. Yatırım I, çıktının gelecekteki beklenen geliri sermayenin maliyetini aştığı zaman pozitif olacaktır. Öte yandan her bir ülkedeki tasarruf (S) farklı getiri oranlarının bir fonksiyonudur. Ülkeler arasındaki reel sektör bağları tasarruf ve yatırım kurallarının ve ödemeler bilançosu kesitinden türetilir. Yani, ticareti yapılan menkul kıymetler net talebi (yerli ve yabancı bonolar, yerli ve yabancı ülkelerin parası cinsinden beklenen Euro bonolar) tasarruf ve yatırım arasındaki farka eşit olacaktır. Geleneksel olarak ülkeler arasındaki reel ve finansal bağların tanımlanmasında faiz oranı paritesi kullanılır. Finansal piyasalardaki düzenlemeler kaldırıldığı ve sınırlararası sermaye akımları üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldığı zaman aynı paranın ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı getirileri eşitlenecektir. Bu durum yerli bonoların faiz oranıyla i yerli para cinsinden yazılmış ancak yurt dışında işlem gören bonoların faiz oranı i Euro arasındaki ilişkiye tekabül etmektedir.

4 IV. FİNANSAL ENTEGRASYON MİKTAR YAKLAŞIMI FELDSTEIN -HOROIKA KRİTERİ [8] Finansal entegrasyon Feldstein-Horika (F-H) kriteriyle ölçülmektedir yılında (F-H) ulusal muhasebe çerçevesinden finansal entegrasyon derecesini hesaplamıştır. Ulusal tasarruf ve yurt içi yatırım arasındaki korelasyonu hesaplayarak F-H finansal entegrasyon derecesini rakama dökmüşlerdir. F-H gayri safi tasarruf ve/veya gayri safi yurtiçi yatırım cari hesap bilançosunda değişiklikler hasıl edeceği hipotezinden hareket etmişlerdir. Böylece cari hesabın ulusal tasarruf eksi yurtiçi yatırıma eşit olduğunu saptamışlardır. Tam (mükemmel) entegre olmuş finansal piyasalar cari hesap açığına (farkları) bir sermaye girişi (çıkışı) tekabül edecektir ve ülkenin tasarruf kararları yatırım kararlarından ayrılacaktır. V. AVRUPA BİRLİĞİNDE FİNANSAL ENTEGRASYONUN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ Yatırımcıların portföylerini anında değiştirmenin, önleyici hiçbir engelin olmadığı duruma tam finansal entegrasyon denir. Finansal entegrasyon bir süreç olarak tanımlandığı zaman tedrici olarak sermaye üzerindeki kontrollerin ve finansal entegrasyon derecesini etkileyen diğer kurumsal engellerin kaldırılmasıdır. Sermaye mobilitesini ve aktif ekonomisini etkileyen altı etmenden söz edilebilir. A..Aktif Özellikli Risk Tipleri Bir ekonomideki aktifler birbirlerinden ödenmeme riski, piyasa likiditesi, kabul edilebilirlik v.b. ne göre birbirlerinden ayrılırlar. Genel olarak kamu aktiflerinin özel aktiflere göre geri ödenmeme riski son derece düşüktür. Aktifler kaza vergi sistemine, Merkez bankasınca iskontoya kabul edilebilirliğine, bankaların (ülkemizde olduğu gibi) genel disponibilite portföyüne girip girmemesine v.b. bir birlerinden ayrılmaktadır. Bunlara ek olarak birçok ulusal finansal piyasada bankaların firmalara uyguladıkları ödünç faiz oranlarıyla (i L ) düzenlenmemiş para piyasası oranları (ister inter-bank yurt içi mevduat ya da Euro-mevduat oranları) (i d ) arasında çoğu kez farklılık oluşmaktadır. Normal koşullarda bankaların ödünç oranları daha yüksek riskleri, ücretleri, komisyonları yansıttığı için düzenlenmemiş para piyasası faiz oranlarından daha yüksektir. Tersine iki faiz oranı arasındaki düşük ya da negatif fark faiz oranı kontrollerinden ve her bir banka sistemi içinde korunan piyasa anlaşmalarından ya da teamüllerinden sapmaların bir göstergesini verir yılının sonunda Avrupa Birliği ülkelerinde doğrudan faiz oranı düzenlemesiyle kredi tayınlamasının neden olduğu düzenleme fiilen ortadan kalkmıştır. Yalnızca ödünç-mevduat faiz farkları kalmıştır. Bu fark hükümet müdahalelerinden çok piyasa güçleri tarafından belirlenen finansal hizmet için ödenen ücret ve komisyonların sonucu oluşmaktadır. Tablo 2 de ulusal AB de ödünç-mevduat faiz oranı farkları aynı para olgusuna göre 1995 yılında Edey ve Hviding tarafından hesaplanmıştır Tablo 2 Ulusal Ödünç-Mevduat Faiz Oranları Farkları (i l -i d )

5 Belçika Almanya Finlandiya Fransa İtalya Hollanda İspanya Birleşik Krallık B.İşlem Maliyetleri İşlem maliyetleri farklı pazarlarla yapılan ticaretin maliyet farkını yansıtır. Bu maliyetin içine broker, enformasyon ve zaman maliyetleride dahildir. Brokerlik maliyeti işlem hacmine göre değişirken enformasyon maliyeti Pazar araştırmasına ve araştırmanın marjinal getirisine göre değişir. Zaman maliyeti ise ücret veya gölge ücret oranına ya da çalışmanın marjinal faydasızlığına göre değişir. Yatırımcıların yabancı piyasalar hakkındaki enformasyonu azdır. Dil engelleri ve finansal raporlama farklılıkları yabancı yatırımlara engel oluşturur. Kuvertürlü faiz oranı işlemleriyle birlikte alım satım spreadleri işlem maliyetlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. İşlem maliyetleri kapalı ve kuvertürlü faiz paritesi etrafında spesifik rant oluşturmaktadır. Bu bantların dar olduğunu ve bant içindeki hareketlerin rassal (random) olduğunu varsaymak makul bir düşüncedir. O halde iki faiz oranı getirisi arasındaki anlamlı ve sistematik farklar, işlem maliyetlerinden çok sermaye kontrollerinin bir sonucu olarak yorumlanmaktadır. C..Sermaye Kontrolleri Sermaye kontrollerinin varlığı iki finansal piyasa arasındaki sermaye mobilitesini azaltarak faiz farklılıklarının yakınlaşmasına neden olur. Bu fark kontrolün derecesine bağlı olarak pozitif ya da negatif olabilir. Sermaye kontrolleri temelde iki özellik içermektedir. Sermaye ihracı kısıtlamaları olduğu zaman kapalı faiz farklılıkları negatiftir. Tersine sermaye ithalatı kısıtlamaları olduğu zaman kapalı faiz farklılıkları pozitiftir. Hükümetler bazen ülke sakinlerinin yabancı aktif satın alımlarını kısıtlayabilir (Bazen de ülke vatandaşı olmayanların dışarıya sermaye çıkarmaları da kısıtlanabilir). Genellikle zayıf bir paraya destek vermek için dışarıya doğru bu tür kontroller faiz farklarının yabancı piyasayı desteklemeye götürebilir. Alternatif olarak, hükümet yedi parada bir değerlenmeye neden olacak bir baskının meydana gelmemesi için ülke sakini olmayanların yerli aktiflerden satın almalarını kısıtlayabilir. Bu şekilde yurt içindeki kontroller yurt içi piyasayı destekleyici faiz farklılıklarına götürebilir. Ancak Almanya, isviçre ve Japonya gibi birkaç ülke böyle içe yönelik kontrollere gitmektedir. Sermaye kontrolleri faiz kazançları üzerine keza bir vergi şeklini de alabilir. Ülkemizde 1989 yılı ortalarında kabul eden 32 sayılı kararname ile sermaye hareketleri üzerindeki kontrol büyük ölçüde kaldırılmıştır. D.Politik Riskler

6 Hiçbir sermaye kontrolü piyasaları ayırmasa da, yatırımcılar politik ya da egemenlik riskinin gelecekte kısıtlamalar içerebileceğini düşünebilirler. Politik riskler faiz oranları üzerinde bir politik maliyet oluşturabilir. Euro piyasalarda politik risk hemen hemen yoktur denebilir. E..Döviz Kuru Riskleri Döviz kurunda istikrar bekleyişleri çeşitli paralar cinsinden düzenlenmiş aktifler arasında ikame edilebilirliği arttırır. Prensip olarak herhangi bir yabancı paranın değişim riski yatırımcıların karşı karşıya oldukları diğer risklerle bağlantılı olmayabilir. Bu sistematik olmayan bir risktir, bu nedenle yabancı yatırım kararlarını fazlaca etkilemez. Bununla birlikte yerli paradaki diğer paralara göre bir değerlenme bütün yabancı yatırımcılar için bir ortak risktir ve çeşitlendirilemez. F..Satın Alma Gücü Riski İki paranın farklı getiri sağlamasına neden olan bir diğer etmen de yurt içi ve yabancı faiz oranları arasındaki beklenen farklılıktır. Enflasyon farklılıkları aktiflerin ikamesini de etkilemektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkelerinde satın alma gücü riskine neden olan enflasyonla mücadele için sıkı para politikaları uygulanmıştır. Bu bağlamda kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklılık enflasyon oranlarının yakınlaşmasına ve dolayısıyla uzun vadeli faiz oranlarının yakınlaşmasına neden olmaktadır. GELİŞMELER VI. FİNANSAL PİYASALARIN BÜTÜNLEŞMESİ YÖNÜNDE AVRUPA DAKİ Son yıllarda Avrupa da yeniden yapılanma yaşanmaktadır. Bu yeniden yapılanma endüstride merger corporate, recapitalisations, minority invesment, levaraged management buyouts, özelleştirme vb. olmaktadır. Endüstrinin yeniden yapılanmasına mevcut finansal kaynaklar katkıda bulunmaktadır. A. Banka İlişkilerinde Değişiklik Kıta Avrupa sındaki şirketlerin yeniden yapılanmasıyla Anglo-Amerikan deyimi arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılık mevcut ulusal finansal sistemlerin arasındaki farklılığı yansıtmaktadır. Kıta Avrupa ülkelerinin çoğunda şirketlerin finansmanı geleneksel olarak banka ağırlıklıdır. Uluslararası bankacılık kurumları, menkul kıymet ihracatında olduğu kadar şirket ödünçlerinde de hakim durumdadır. Bankalar keza kendileri için ve güvence olarak hisse senedine yatırım yapmakta ve emaneten tuttuğu hissiler sonucu oy hakkına sahip olmaktadır. Böyle uygulamalarla bankalar hem gizli enformasyonlar elde etme hem de şirketin faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yönetim kararları üzerinde önemli sahip olmaktadır. Bankalarca performans bekleyişiyle karşılaşmayan firmalar yeniden yapılanma baskısı altında kalmaktadır. Böyle bir yeniden yapılanma tamamlanacaksa şirketin ana bankası bunu gerçekleştirecektir. Tarihsel olarak, iyi işleyen bir sermaye piyasasının olmaması durumunda, Kıta Avrupası bankaları endüstriyel yeniden yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Bu gibi dönemler, II. Dünya Savaşı nı izleyen dönemler ve ekonomik gerileme dönemleridir. ABD ve İngiltere de, 1930 lu yılların başlarından beri bankaların benzer bir geleneği yoktur. Bu ülkelerde endüstrinin finansmanında en önemli rol sermaye piyasalarınındır. Şirketlerin borçlanmayla finansmanında menkul kıymetler piyasaları önemli rol oynamıştır. Bu piyasalardan borç senedine sahip olanların firmaların yönetimsel kararları üzerindeki etkisi çok az olmuştur. Son yıllarda ellerinde hisse senedi bulunduranlar da yönetim üzerinde herhangi bir etki yapmamıştır. Ne ABD de ne İngiltere de bankalar, Kıta Avrupa sıyla mukayese edildiğinde şirket yönetimi üzerinde etkin bir gözetim ve etki yapmamıştır.

7 Şirket kontrolünün sermaye piyasası aracılığıyla etkilenmesine şirketin yönetiminden sorumlu olanlarca itiraz edilmekte ve şirketin performansını iyileştirmek için bunun yerine bir başka oluşumun gerekliliği vurgulanmaktadır. Öyle ki, bu çabaların başarısızlığı durumunda yönetim, şirketin kendisinin yeniden yapılanmasını sağlamasını önermektedir. Bu bağlamda 1980 li yıllarda ABD ve İngiltere de şirket birleşmeleri sahneye konulmuştur. Böylece şirketlerin kârları ve etkinlikleri artırılmıştır. Yukarıdaki iki sistemin üstün yönleri ve eksiklikleri büyük ölçüde tartışılmıştır. Bankaya yönelik sistemin krize daha az eğilimli olduğu ve şirkette karar almalarda kısa vadeli görüşlerden çok uzun vadeli görüşleri ön plana çıkarmakta ve rüçhanlı yapısal ayarlanmaların yürütülmesinde şirketin performansının büyük ölçüde kontrolüne olanak sağlamaktadır. Buna karşılık sermaye piyasasına yönelmiş sistemler daha büyük bir etkinlik, daha fazla finansal yenilik, dinamizm, çıkar çatışmalarına karşı daha yüksek direnç, daha fazla saydamlık sağlamaktadır lı yıllarda bu iki yaklaşım arasında belli ölçüde bir yakınlaşma gözlenmektedir. Kıta Avrupasında gözlenen finansal libarelleşme ve menkul kıymetler piyasasının daha fazla kullanımı (Avrupa daki tasarruf sandıklarının, sigorta şirketlerinin ve diğer kurumsal yatırımcıların) giderek daha fazla portföy yönetimine yönelmeler, bankalardan sağlanan finansmandan tedricen uzaklaşılmasına, hisse senedi sahipliği kazanımı aracılığıyla yönetime katılım ağırlık kazanmaktadır. Bu sırada ABD ve İngiltere de bankalara kısıtlama getirilmesinin kolaylaştırılması, bankaların endüstriyel yeniden yapılanma işlemlerinde önemli bir rol oynamaya başlamasına ve ödünç verici olarak sahip olduğu bilgilenme ve ilişki avantajlarını kullanmalarına izin vermiştir. B. Sermaye Piyasasının Birleşmesi Avrupa da endüstriyel yeniden yapılanma, çok büyük miktarda finansman gerektirmektedir. Bu finansmanın tamamı değilse bile büyük bir kısmı Avrupa dan sağlanmaktadır. Avrupalı şirketler artık büyük ölçüde banka kredilerine güvenerek ya da Avrupalı olmayan paralarla ya da Avrupa dışı piyasalardan finansman sağlamak için kendi piyasalarını düzenlemişlerdir. Avrupa daki yerli finansal piyasalar artan işlem hacminden önemli ölçüde yararlanmışlardır. Yakın gelecekte tüm sınırların kaldırılması hem ödünç alıcılar hem de ödünç vericileri etkileyecektir. Böylece tek bir Avrupa sermaye piyasası doğacaktır. Yeni piyasa Avrupa daki rekabetin birleşmesinden türeyecektir. AB İkinci Bankacılık Yönergesine göre örneğin bir Alman bankası Fransa da ve İtalya da şube açabilecek ya da yerel bir bankayı satın alabilecektir. Bununla birlikte, Almanya da bankalar, bu ülkedeki Fransız ve İtalyan bankalarının şubelerinin rekabetiyle karşı karşıya olacaklardır. Bu durumda Alman bankaları bir eski müşterisine geleneksel yerli banka finansmanını, yabancı bir bankanın Almanya daki şubesinin teklif ettiği daha iyi koşulları keşfetmek için teklif edeceklerdir. Alman bankası müşterisinin işini sürdürebilmesi için sermaye piyasasından finansmanını sağlamasını önerebilir. Çünkü, ödünç alanın finansmanı için bankalardan kredi almaktansa menkul kıymet çıkartmış olur. Böylece faiz oranları rekabetçi düzeye yönelecektir. C. Rekabetin Özendirilmesi Tüm Avrupa da finansal piyasalarda rekabet edenlerin faaliyetleri piyasaların mümkün olan en etkin işlem yapısına uyum göstermesini zorlamaktadır. SONUÇ

8 Avrupa Birliğinde finansal bütünleşmenin ölçülmesi, belirlenmesi ve finansal bütünleşme kavramının ortaya konulması son derece güç bir olgudur. Finansal bütünleşme, piyasalar arasında benzer finansal aktiflerin getirilerinin eşitlenmesiyle yakında ilişkilidir. Ancak bu şekilde tek fiyat yasası gerçekleştirilebilir. Her ne kadar finansal bütünleşmenin tek fiyat yasası kuramsal olarak tercih edilen bir olgu olmakla birlikte finansal bütünleşmenin ölçülmesi çoğu kez daha geniş kavramlara dayanmaktadır.halihazırda yüksek enflasyonla mücadele süreci içinde olan ülkemizin finansal göstergeleri Avrupa Birliği ülkelerinin rakamlarının çok ötesinde olduğu için makalemizdeki analizde ancak geleceğe yönelik olarak ülkemizin ne gibi finansal kriterlere dikkat etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. (*) Yeni Türkiye Dergisi Avrupa Birliği II Özel Sayısı Kasım-Aralık 2000, Sayı 36' da yayımlanmıştır. (http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0391#x) (*) Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi (**) Y.Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi [1] Lemmen, Jan. Integrating Financial Markets in the European Union, Edward Elgar, 1998, s 1 [2] Lemmen, s. 2. [3] Lemmen, s.6. [4] Balassa, Bela. The Theory of Economic Integration George Allen and Unwin, London, 1962, s.6. [5] İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranlarının farklılıklarının arbitraj süreci sonunda eşitleneceğini ve bu eşitliğinde forward döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda prim ya da iskonto şeklinde sağlanmasına faiz paritesi denir. 6 Lemmen, s. 7 [7] Dornbusch Rudiger, Open Economy Macro Economics, Basic Book, New York s. 176 [8] Feldstein M and Horoika C., Domestic Saving and International Capital Flows Economic Journal,90(2),1980 s KAYNAKLAR

9 Balassa Bela: The Theory of Economic Integration George Allen and Unwin, London, 1962 Başoğlu Ufuk, Ölmezoğulları, Nalan ve Parasız İlker. Dünya Ekonomisi: Küreselleşme, Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi. Bursa: Ezgi yayınları, Dornbusch Rudiger, Open Economy Macro Economics, Basic Book, New York Feldstein M and Horoika C., Domestic Saving and International Capital Flows Economic Journal,90(2),1980 Gärtner, M. Macroeconomics under Flexible Exchange Rates, Harvester Wheatsheaf, New York, 1993 Lemmen Jan, Integrating Financial Markets in the European Union, Edward Elgar, 1998 Parasız, İlker ve Yıldırım, Kemal. Uluslararası Finansman. Bursa: Ezgi Yayınları, 1994.

Para İkamesi, Ülkeler Arası Enflasyon Transferi ve Uluslararası Döviz Kuru Rejimi Tartışmaları

Para İkamesi, Ülkeler Arası Enflasyon Transferi ve Uluslararası Döviz Kuru Rejimi Tartışmaları Bankacılar Dergisi, Sayı 29, 1999 Para İkamesi, Ülkeler Arası Enflasyon Transferi ve Uluslararası Döviz Kuru Rejimi Tartışmaları 1. Giriş K. Batu TUNAY* Uluslararası döviz kuru sistemine yönelik tartışmalar,

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF

FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Ocak-Haziran 2003, ss. 57-81. FİNANSAL KRİZLER: TEORİK VE TARİHSEL BİR PERSPEKTİF Güven DELİCE * ÖZET Finansal piyasaların giderek

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi

Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI Türk Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

FİNANSAL LİBERALİZASYON ÜZERİNE BİR İNCELEME

FİNANSAL LİBERALİZASYON ÜZERİNE BİR İNCELEME FİNANSAL LİBERALİZASYON ÜZERİNE BİR İNCELEME Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 2. HAFTA GİRİŞ Özellikle 1990 sonrası dönemde sıklaşan ve derinleşen finansal kriz olgusu finansal liberalizasyon süreci krizlere

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 157

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 157 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 157 DÖVİZ KURLARINI AÇIKLAMAYA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR Nazım ÖZTÜRK * ve Yüksel BAYRAKTAR ** Özet Döviz kuramları, döviz kurlarının yapısını,

Detaylı

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları.

Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc (2014) Finansal Piyasalar Kılavuzu, Çevirenler: İlhan Ege vd., Ankara: Adres Yayınları. Levinson, Marc Finansal Piyasalar Kılavuzu Guide to Financial Markets (5th ed.) Çeviri Editörü: İlhan

Detaylı

PARA POLİTİKALARININ BANKA KREDİ KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Nejla ADANUR AKLAN * Mehmet NARGELEÇEKENLER **

PARA POLİTİKALARININ BANKA KREDİ KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Nejla ADANUR AKLAN * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** 109 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) PARA POLİTİKALARININ BANKA KREDİ KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Nejla ADANUR AKLAN * Mehmet NARGELEÇEKENLER ** Özet Kredi kanalı teorisine göre

Detaylı

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2532 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1503 BORSALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Dr. Murad KAYACAN (Ünite 2, 3) Dr. Özlem SAYILIR (Ünite

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Damla TANÖREN YÜKSEKLİSANS TEZİ ADANA, 2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR ANKARA 2011 BDDK Kitapları No: 10 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Dr. Gamze Göçmen YAĞCILAR ISBN 978

Detaylı

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467.

2006 2007 2008 2009 VARLIKLAR 101.417.362 107.068.810 110.712.503 111.303.855 1-DIS VARLIKLAR 86.953.092 92.270.441 101.349.960 114.467. Para arzı teorisi, ekonomide para arzının oluşumunu inceler, para arzının MB tarafından kontrol edilebilirliğini sorgular ve para arzının kontrolü için uygun yöntemleri inceler. Para Arzı kapsamı ile ilgili

Detaylı

Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Kriz Sonrası Görünüm S. Serdar KARACA a Özet Günümüzde, dünya ekonomisinde yaşanan en önemli olgulardan birisi, 1970 li yılların sonunda gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abuzer Pınar 1 ÖZET Mali uyumsuzluk yaşayan ekonomiler için öne çıkarılan en önemli kavramlardan birisi mali disiplindir ve mali disiplini

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SERMAYE PİYASALARININ ENTEGRASYONU VE MUHASEBE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ **

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Özet Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** Bu çalışmanın temel amacı, 1980-2003

Detaylı

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması

Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması T C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PARA, SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURUMLAR ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi Basel II Çerçevesinde Operasyonel Risk İçin Sermaye Ayarlaması İlhan ÇİFTÇİ

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İŞLEYİŞİ VE AMPİRİK BULGULAR

PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İŞLEYİŞİ VE AMPİRİK BULGULAR PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İŞLEYİŞİ VE AMPİRİK BULGULAR Vedat CENGİZ * ÖZ Para politikası reel ekonomiyi birbiriyle bağlantılı çeşitli kanallar üzerinden etkilemektedir. Bu kanallar; geleneksel faiz kanalı,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 171

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 171 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2005 171 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM (DYY) İSTATİSTİKLERİNDE KULLANILAN VERİLERİN KALİTESİ VE GÜVENİLİRLİĞİ Güven DELİCE 1 ÖZET Doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ BANKA KRİZLERİ VE ÖZEL SERMAYELİ TİCARET BANKALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hazırlayan: Selçuk DURANLAR Danışman: Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İktisat Anabilim Dalı

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI MERKEZ BANKALARI VE TÜREV PİYASA RİSKLERİ Doç. Dr. Ernur Demir Abaan ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tartışma Tebliği No: 2002/2 ANKARA 28 Şubat 2002 Kitapta yayınlanan yazılar,

Detaylı

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN

> > > > > > > > 1. HAFTA PARA BANKA DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN > > > > > > > > 1. HAFTA 1 Parayı, fonksiyonlarını da içerecek şekilde tanımlayabilecek. 5 Finansal sistemin temel unsurlarıyla birlikte işleyişini açıklayabilecek. PARA BANKA DERSİ 2 İnsanların niçin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI PİYASALARDA SPEKÜLATİF PARA VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİ VE TOBİN VERGİSİ CARRY TRADE, HEDGE FONLAR VE DİĞER SPEKÜLATİF HAREKETLER MALİYE UZMANLIĞI

Detaylı

Türkiye Sermaye Piyasası

Türkiye Sermaye Piyasası SERPAM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Araştırma Raporları Türkiye Sermaye Piyasası 2011 Yılı Raporu Eylül 2012 İçindekiler KISALTMALAR... 3 SUNUŞ... 4 1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ

Detaylı