A..Aktif Özellikli Risk Tipleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A..Aktif Özellikli Risk Tipleri"

Transkript

1 FİNANSAL PİYASALARIN BÜTÜNLEŞMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ (*) İlker Parasız (**) Ufuk Başoğlu (***) Finansal piyasaların bütünleşmesinde Avrupa Birliği örnek olay oluşturmaktadır. Bu konudaki gelişmeleri, Feldstein-Horoika nın (H-S) yaklaşımları çerçevesinde inceleyeceğiz. I. FİNANSAL ULUSLARARASILAŞMA RASYOSU Sermaye akımlarının boyutundaki artışa rağmen eldeki sınır ötesi sermaye stoku toplam finansal aktif ve pasiflerin küçük bir bölümünü oluşturabilir. Sınır ötesi sermaye akımlarına rağmen uluslararası farklılaştırma sınırlı gözükebilir. Bu durum özellikle hayat sigortası ve emeklilik fonları gibi uzun vadeli kurumsal yatırımcılar açısından bir gerçektir. [1] Öte yandan finansal piyasalar üzerindeki düzenlemeler kaldırıldıkça içsel getirilerle yabancı piyasaların getirileri eşitlenecektir. Uluslararasılaşma Rasyosu: Uluslararasılaşma rasyosu dışsal finansal aktifler oranının toplam finansal aktifler ya da pasifler toplamına oranıdır. Stok koşullarında ölçülen uluslararasılaşma rasyosu dışsal aktif ya da pasifler bakiyesinin toplam finansal aktif ya da pasifler bakiyesine oranıdır. Ancak aktifler ve pasifler bakiyesi ile ilgili veriler genelde sınırlıdır. Bu nedenle ülkelerin uluslararasılaşma oranın ortaya koymak oldukça güçtür. Bununla birlikte finansal deregülasyonlara iletişim teknolojisindeki ve finansal aletlerdeki artışa bağlı olarak uluslararası sermaye akımlarının artacağını söylemek mümkündür. Öte yandan akım koşullarında irdelendiğinde finansal piyasaların uluslararasılaşmasının daha hızlı olduğunu ortaya koymak mümkündür [2] II. FİNANSAL BÜTÜNLEŞMENİN TANIMI Tam (mükemmel) finansal entegrasyonu yatırımcıların portföylerin anında değiştirilmesini engelleyici hiçbir engelin (sermaye kontrollerinin ve diğer kurumsal engellerin) olmadığı durum şeklinde tanımlanabilir [3] Tam finansal entegrasyon bir uç durum olarak tanımlanır. Bunun tersi hiçbir entegrasyonun olmadığı (engellerin olduğu durumdur. Bir süreç olarak tanımlanarak gerekirse finansal entegrasyon derecesini etkileyen sermaye kontrollerinin ve diğer kurumların tedrici olarak kaldırılmasına finansal entegrasyon denilmektedir. [4] Bu durumda finansal entegrasyon bir derece sorunudur ve uç durumlar (tam entegrasyon ve hiçbir entegrasyonun olmadığı durum) yalnızca kurumsal olarak irdelenebilir. O halde en iyi yaklaşım finansal entegrasyon derecesinin ölçülmesi olabilir. Böyle bir tanımlama benimsendiğinde sermaye mobilitesi ve aktiflerin ikame edilebilirliği ön plana çıkmaktadır.

2 Tablo 1 de sıralanan tam ve eksik sermaye mobilitelerini, sütunlar farklı paralarla kote edilen aktifler arasındaki tam ve eksik aktif ikamelerini göstermektedir. Finansal aktifler arasındaki bağlar ünlü faiz paritesi koşullarında tanımlanmıştır. [5] Tablo 1 sermaye mobilitesinin ve aktif ikamesinin nasıl iki önemli faiz paritesi koşulu taşıdığını göstermektedir. Bunlar kuvertulü ve ex-ante kuvertursüz faiz paritesidir. Bu dört alternatiften hangisi mantıken mümkündür. III. Alternatif, tam sermaye mobilitesi tam aktif ikamesinin bir zorunlu koşulu olduğu için dışarda tutulmuştur. Bir yabancı aktif hiçbir şekilde bağlı fonlar yurt dışına ihraç edilmedikçe fonlar ikame olamaz. Sermaye ancak yalnızca gecikmeksizin ve arzulanan miktarda arzulanan yatırım biçimine yöneleceği düşünüldüğünde tam mobil sayılır [6] I ve II alternatiflerinde portföy ayarlaması anında olmaktadır. Nihayet IV. Alternatif eğer portföy ayarlaması yavaş ve aktifler belirlenmesi tam olarak ikame etmiyorlarsa meydana gelecektir. Rudiger Dornbush tam sermaye mobilitesini yerli ve yabancı bonolar arasında tam ikame ve cari-arzulanan portföylerin anında ayarlanması şeklinde tanımlanmaktadır. (I. Alternatif) [7]. Bununla birlikte sermaye tam mobilken yabancı ve yerli aktifler birbirlerini eksik ikame edebilirler(ii. Alternatif). Böylece I. ve II. Alternatifler, yatırımcıların portföylerin, anında değiştirmelerini emelleten sermaye, kontrolunun ve diğer kurumsal engellerin (CC) olmadığı tam finansal entegrasyon tanımına uymaktadır. Yerli para, cinsinden finansal aktifler döviz risklerinden (ER) dolayı yabancı para cinsinden finansal aktifleri tam olarak ikame etmeyebilir. Ayrıca spesifik aktif tipli riskler (AR) ve politik riskler yerli ve yabancı aktifleri daha az ikame edilebilir kılabilir. Tablo 1. Faklı Derecede Sermaye Mobilitesi ve Aktif İkamesi Aktif İkamesi Sermaye Mobilitesi Ex-ante Sermaye Mobilitesi Tam Eksik Tam Eksik Tam Eksik I.i=i*+(f-s) II. i= i*+(f-s)+ar+pr III. Olanaksız IV.i= i*+(f-s)+ar+cc+pr Aktif İkamesi Tam Eksik I. i=i*+(es-s) II.i=i*+(Es-s)+AR+PR+ER III. Olanaksız IV.i= i*+(es-s)+ar+cc+pr+er Not: i: Yurtiçi nominal getiri oranı, i*+(f-s): ülke parasıyla belirlenen yabancı ülkedeki beklenen ve gerçekleşen nominal getiri oranı, i*+(es-s): ülke parasıyla yabancı ülkede belirlenen beklenen nominal getiri oranı, AR: aktif özellikli riski, CC: sermaye kontrollerini ve diğer kurumsal engelleri, PR: politik riskleri ve ER: döviz riski. Kaynak: Gärtner, M. Macroeconomics under Flexible Exchange Rates, Harvester Wheatsheaf, New York, 1993, s.12. III. FİNANSAL ENTEGRASYONUN ÖLÇÜLMESİ (AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ) Finansal entegrasyonun ölçülmesiyle ilgili herkesce kabul edilen tek bir yaklaşımın olmaması önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu bağlamda en yaygın yöntemler:

3 i. Faiz paritesi koşulları ii. Tasarruf yatırım korelasyonları iii.tüketim korelasyonlarıdır. Sonuç olarak finansal entegrasyonla ilgili bir eklektik yaklaşım geliştirilebilir. Şöyle ki iki ülkenin finansal piyasaları arasındaki reel ve finansal bağlar incelenebilir. Örnek olarak Euro piyasa irdelendiğinde her bir ülke parası cinsinden Euro tahvil piyasasının (E) olduğu düşünülebilir. Ayrıca yabancı para cinsinden Euro tahvil piyasası (E*) vardır. Bir ülkede oturanlar açısından mevcut olan aktifleri parasal taban (M), yerli tahviller (B) ülke parasıyla belirlenmiş ancak yurt dışında alınıp satılan bonolar (E) yabancı para cinsinden belirlenmiş ve yurt dışında alınıp satılan bonolar (E*), yabancı bonolar (B*) ve yurtiçi pay hakları yani fiziksel sermaye üzerindeki haklar ( C ) olarak belirleyebiliriz. Öte yanda Euro-bonoları uluslararası alışverişe konu bonolar olarak düşünebiliriz. Buna karşılık para ve pay hakları ticarete konu olmayan menkul kıymetlerdir. Para ve Eurobonolar, pay haklarını tam olarak ikame etmemektedir. Böylece, yurtiçi servet, altı aktif arasında tahsis edilecektir. Böylece W=M + B + E + C + SB* + SE* olacaktır. Bu ve buna benzer denklemler genellikle bir portföy dengesi modelinde finansal piyasaları göstermek için kullanılmaktadır. Çıktı arttığı zaman, yurtiçi bono, Euro bono, yabancı bono, yurtiçi pay hakları talebi azalır, yerli para talebi artar. Eğer finansal servet artarsa, bu artış altı aktif arasında sabit oranlarda paylaştırılır. Eğer yurtiçi faiz oranları artarsa yurtiçi tahvil talebi yurtiçi para talebi: Yurtiçi para cinsinden ve yabancı para cinsinden Euro bono talebi ve yurtiçi para hak talebi aleyhine artar. Her ülkenin finansal aktiflerle reel sektörü arasındaki bağlar aşağıdaki gibidir. Reel yatırım cari çıktının gelecekteki çıktı koşullarında bir kendi getiri oranı olan cari çıktının sermaye malına dönüşümü şeklinde tanımlanır. Pay hakları arasındaki getiri hakları sermaye stokunun marjinal ürün gelirine eşittir. Yatırım I, çıktının gelecekteki beklenen geliri sermayenin maliyetini aştığı zaman pozitif olacaktır. Öte yandan her bir ülkedeki tasarruf (S) farklı getiri oranlarının bir fonksiyonudur. Ülkeler arasındaki reel sektör bağları tasarruf ve yatırım kurallarının ve ödemeler bilançosu kesitinden türetilir. Yani, ticareti yapılan menkul kıymetler net talebi (yerli ve yabancı bonolar, yerli ve yabancı ülkelerin parası cinsinden beklenen Euro bonolar) tasarruf ve yatırım arasındaki farka eşit olacaktır. Geleneksel olarak ülkeler arasındaki reel ve finansal bağların tanımlanmasında faiz oranı paritesi kullanılır. Finansal piyasalardaki düzenlemeler kaldırıldığı ve sınırlararası sermaye akımları üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldığı zaman aynı paranın ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı getirileri eşitlenecektir. Bu durum yerli bonoların faiz oranıyla i yerli para cinsinden yazılmış ancak yurt dışında işlem gören bonoların faiz oranı i Euro arasındaki ilişkiye tekabül etmektedir.

4 IV. FİNANSAL ENTEGRASYON MİKTAR YAKLAŞIMI FELDSTEIN -HOROIKA KRİTERİ [8] Finansal entegrasyon Feldstein-Horika (F-H) kriteriyle ölçülmektedir yılında (F-H) ulusal muhasebe çerçevesinden finansal entegrasyon derecesini hesaplamıştır. Ulusal tasarruf ve yurt içi yatırım arasındaki korelasyonu hesaplayarak F-H finansal entegrasyon derecesini rakama dökmüşlerdir. F-H gayri safi tasarruf ve/veya gayri safi yurtiçi yatırım cari hesap bilançosunda değişiklikler hasıl edeceği hipotezinden hareket etmişlerdir. Böylece cari hesabın ulusal tasarruf eksi yurtiçi yatırıma eşit olduğunu saptamışlardır. Tam (mükemmel) entegre olmuş finansal piyasalar cari hesap açığına (farkları) bir sermaye girişi (çıkışı) tekabül edecektir ve ülkenin tasarruf kararları yatırım kararlarından ayrılacaktır. V. AVRUPA BİRLİĞİNDE FİNANSAL ENTEGRASYONUN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ Yatırımcıların portföylerini anında değiştirmenin, önleyici hiçbir engelin olmadığı duruma tam finansal entegrasyon denir. Finansal entegrasyon bir süreç olarak tanımlandığı zaman tedrici olarak sermaye üzerindeki kontrollerin ve finansal entegrasyon derecesini etkileyen diğer kurumsal engellerin kaldırılmasıdır. Sermaye mobilitesini ve aktif ekonomisini etkileyen altı etmenden söz edilebilir. A..Aktif Özellikli Risk Tipleri Bir ekonomideki aktifler birbirlerinden ödenmeme riski, piyasa likiditesi, kabul edilebilirlik v.b. ne göre birbirlerinden ayrılırlar. Genel olarak kamu aktiflerinin özel aktiflere göre geri ödenmeme riski son derece düşüktür. Aktifler kaza vergi sistemine, Merkez bankasınca iskontoya kabul edilebilirliğine, bankaların (ülkemizde olduğu gibi) genel disponibilite portföyüne girip girmemesine v.b. bir birlerinden ayrılmaktadır. Bunlara ek olarak birçok ulusal finansal piyasada bankaların firmalara uyguladıkları ödünç faiz oranlarıyla (i L ) düzenlenmemiş para piyasası oranları (ister inter-bank yurt içi mevduat ya da Euro-mevduat oranları) (i d ) arasında çoğu kez farklılık oluşmaktadır. Normal koşullarda bankaların ödünç oranları daha yüksek riskleri, ücretleri, komisyonları yansıttığı için düzenlenmemiş para piyasası faiz oranlarından daha yüksektir. Tersine iki faiz oranı arasındaki düşük ya da negatif fark faiz oranı kontrollerinden ve her bir banka sistemi içinde korunan piyasa anlaşmalarından ya da teamüllerinden sapmaların bir göstergesini verir yılının sonunda Avrupa Birliği ülkelerinde doğrudan faiz oranı düzenlemesiyle kredi tayınlamasının neden olduğu düzenleme fiilen ortadan kalkmıştır. Yalnızca ödünç-mevduat faiz farkları kalmıştır. Bu fark hükümet müdahalelerinden çok piyasa güçleri tarafından belirlenen finansal hizmet için ödenen ücret ve komisyonların sonucu oluşmaktadır. Tablo 2 de ulusal AB de ödünç-mevduat faiz oranı farkları aynı para olgusuna göre 1995 yılında Edey ve Hviding tarafından hesaplanmıştır Tablo 2 Ulusal Ödünç-Mevduat Faiz Oranları Farkları (i l -i d )

5 Belçika Almanya Finlandiya Fransa İtalya Hollanda İspanya Birleşik Krallık B.İşlem Maliyetleri İşlem maliyetleri farklı pazarlarla yapılan ticaretin maliyet farkını yansıtır. Bu maliyetin içine broker, enformasyon ve zaman maliyetleride dahildir. Brokerlik maliyeti işlem hacmine göre değişirken enformasyon maliyeti Pazar araştırmasına ve araştırmanın marjinal getirisine göre değişir. Zaman maliyeti ise ücret veya gölge ücret oranına ya da çalışmanın marjinal faydasızlığına göre değişir. Yatırımcıların yabancı piyasalar hakkındaki enformasyonu azdır. Dil engelleri ve finansal raporlama farklılıkları yabancı yatırımlara engel oluşturur. Kuvertürlü faiz oranı işlemleriyle birlikte alım satım spreadleri işlem maliyetlerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. İşlem maliyetleri kapalı ve kuvertürlü faiz paritesi etrafında spesifik rant oluşturmaktadır. Bu bantların dar olduğunu ve bant içindeki hareketlerin rassal (random) olduğunu varsaymak makul bir düşüncedir. O halde iki faiz oranı getirisi arasındaki anlamlı ve sistematik farklar, işlem maliyetlerinden çok sermaye kontrollerinin bir sonucu olarak yorumlanmaktadır. C..Sermaye Kontrolleri Sermaye kontrollerinin varlığı iki finansal piyasa arasındaki sermaye mobilitesini azaltarak faiz farklılıklarının yakınlaşmasına neden olur. Bu fark kontrolün derecesine bağlı olarak pozitif ya da negatif olabilir. Sermaye kontrolleri temelde iki özellik içermektedir. Sermaye ihracı kısıtlamaları olduğu zaman kapalı faiz farklılıkları negatiftir. Tersine sermaye ithalatı kısıtlamaları olduğu zaman kapalı faiz farklılıkları pozitiftir. Hükümetler bazen ülke sakinlerinin yabancı aktif satın alımlarını kısıtlayabilir (Bazen de ülke vatandaşı olmayanların dışarıya sermaye çıkarmaları da kısıtlanabilir). Genellikle zayıf bir paraya destek vermek için dışarıya doğru bu tür kontroller faiz farklarının yabancı piyasayı desteklemeye götürebilir. Alternatif olarak, hükümet yedi parada bir değerlenmeye neden olacak bir baskının meydana gelmemesi için ülke sakini olmayanların yerli aktiflerden satın almalarını kısıtlayabilir. Bu şekilde yurt içindeki kontroller yurt içi piyasayı destekleyici faiz farklılıklarına götürebilir. Ancak Almanya, isviçre ve Japonya gibi birkaç ülke böyle içe yönelik kontrollere gitmektedir. Sermaye kontrolleri faiz kazançları üzerine keza bir vergi şeklini de alabilir. Ülkemizde 1989 yılı ortalarında kabul eden 32 sayılı kararname ile sermaye hareketleri üzerindeki kontrol büyük ölçüde kaldırılmıştır. D.Politik Riskler

6 Hiçbir sermaye kontrolü piyasaları ayırmasa da, yatırımcılar politik ya da egemenlik riskinin gelecekte kısıtlamalar içerebileceğini düşünebilirler. Politik riskler faiz oranları üzerinde bir politik maliyet oluşturabilir. Euro piyasalarda politik risk hemen hemen yoktur denebilir. E..Döviz Kuru Riskleri Döviz kurunda istikrar bekleyişleri çeşitli paralar cinsinden düzenlenmiş aktifler arasında ikame edilebilirliği arttırır. Prensip olarak herhangi bir yabancı paranın değişim riski yatırımcıların karşı karşıya oldukları diğer risklerle bağlantılı olmayabilir. Bu sistematik olmayan bir risktir, bu nedenle yabancı yatırım kararlarını fazlaca etkilemez. Bununla birlikte yerli paradaki diğer paralara göre bir değerlenme bütün yabancı yatırımcılar için bir ortak risktir ve çeşitlendirilemez. F..Satın Alma Gücü Riski İki paranın farklı getiri sağlamasına neden olan bir diğer etmen de yurt içi ve yabancı faiz oranları arasındaki beklenen farklılıktır. Enflasyon farklılıkları aktiflerin ikamesini de etkilemektedir. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkelerinde satın alma gücü riskine neden olan enflasyonla mücadele için sıkı para politikaları uygulanmıştır. Bu bağlamda kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklılık enflasyon oranlarının yakınlaşmasına ve dolayısıyla uzun vadeli faiz oranlarının yakınlaşmasına neden olmaktadır. GELİŞMELER VI. FİNANSAL PİYASALARIN BÜTÜNLEŞMESİ YÖNÜNDE AVRUPA DAKİ Son yıllarda Avrupa da yeniden yapılanma yaşanmaktadır. Bu yeniden yapılanma endüstride merger corporate, recapitalisations, minority invesment, levaraged management buyouts, özelleştirme vb. olmaktadır. Endüstrinin yeniden yapılanmasına mevcut finansal kaynaklar katkıda bulunmaktadır. A. Banka İlişkilerinde Değişiklik Kıta Avrupa sındaki şirketlerin yeniden yapılanmasıyla Anglo-Amerikan deyimi arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılık mevcut ulusal finansal sistemlerin arasındaki farklılığı yansıtmaktadır. Kıta Avrupa ülkelerinin çoğunda şirketlerin finansmanı geleneksel olarak banka ağırlıklıdır. Uluslararası bankacılık kurumları, menkul kıymet ihracatında olduğu kadar şirket ödünçlerinde de hakim durumdadır. Bankalar keza kendileri için ve güvence olarak hisse senedine yatırım yapmakta ve emaneten tuttuğu hissiler sonucu oy hakkına sahip olmaktadır. Böyle uygulamalarla bankalar hem gizli enformasyonlar elde etme hem de şirketin faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yönetim kararları üzerinde önemli sahip olmaktadır. Bankalarca performans bekleyişiyle karşılaşmayan firmalar yeniden yapılanma baskısı altında kalmaktadır. Böyle bir yeniden yapılanma tamamlanacaksa şirketin ana bankası bunu gerçekleştirecektir. Tarihsel olarak, iyi işleyen bir sermaye piyasasının olmaması durumunda, Kıta Avrupası bankaları endüstriyel yeniden yapılanmayı gerçekleştirmiştir. Bu gibi dönemler, II. Dünya Savaşı nı izleyen dönemler ve ekonomik gerileme dönemleridir. ABD ve İngiltere de, 1930 lu yılların başlarından beri bankaların benzer bir geleneği yoktur. Bu ülkelerde endüstrinin finansmanında en önemli rol sermaye piyasalarınındır. Şirketlerin borçlanmayla finansmanında menkul kıymetler piyasaları önemli rol oynamıştır. Bu piyasalardan borç senedine sahip olanların firmaların yönetimsel kararları üzerindeki etkisi çok az olmuştur. Son yıllarda ellerinde hisse senedi bulunduranlar da yönetim üzerinde herhangi bir etki yapmamıştır. Ne ABD de ne İngiltere de bankalar, Kıta Avrupa sıyla mukayese edildiğinde şirket yönetimi üzerinde etkin bir gözetim ve etki yapmamıştır.

7 Şirket kontrolünün sermaye piyasası aracılığıyla etkilenmesine şirketin yönetiminden sorumlu olanlarca itiraz edilmekte ve şirketin performansını iyileştirmek için bunun yerine bir başka oluşumun gerekliliği vurgulanmaktadır. Öyle ki, bu çabaların başarısızlığı durumunda yönetim, şirketin kendisinin yeniden yapılanmasını sağlamasını önermektedir. Bu bağlamda 1980 li yıllarda ABD ve İngiltere de şirket birleşmeleri sahneye konulmuştur. Böylece şirketlerin kârları ve etkinlikleri artırılmıştır. Yukarıdaki iki sistemin üstün yönleri ve eksiklikleri büyük ölçüde tartışılmıştır. Bankaya yönelik sistemin krize daha az eğilimli olduğu ve şirkette karar almalarda kısa vadeli görüşlerden çok uzun vadeli görüşleri ön plana çıkarmakta ve rüçhanlı yapısal ayarlanmaların yürütülmesinde şirketin performansının büyük ölçüde kontrolüne olanak sağlamaktadır. Buna karşılık sermaye piyasasına yönelmiş sistemler daha büyük bir etkinlik, daha fazla finansal yenilik, dinamizm, çıkar çatışmalarına karşı daha yüksek direnç, daha fazla saydamlık sağlamaktadır lı yıllarda bu iki yaklaşım arasında belli ölçüde bir yakınlaşma gözlenmektedir. Kıta Avrupasında gözlenen finansal libarelleşme ve menkul kıymetler piyasasının daha fazla kullanımı (Avrupa daki tasarruf sandıklarının, sigorta şirketlerinin ve diğer kurumsal yatırımcıların) giderek daha fazla portföy yönetimine yönelmeler, bankalardan sağlanan finansmandan tedricen uzaklaşılmasına, hisse senedi sahipliği kazanımı aracılığıyla yönetime katılım ağırlık kazanmaktadır. Bu sırada ABD ve İngiltere de bankalara kısıtlama getirilmesinin kolaylaştırılması, bankaların endüstriyel yeniden yapılanma işlemlerinde önemli bir rol oynamaya başlamasına ve ödünç verici olarak sahip olduğu bilgilenme ve ilişki avantajlarını kullanmalarına izin vermiştir. B. Sermaye Piyasasının Birleşmesi Avrupa da endüstriyel yeniden yapılanma, çok büyük miktarda finansman gerektirmektedir. Bu finansmanın tamamı değilse bile büyük bir kısmı Avrupa dan sağlanmaktadır. Avrupalı şirketler artık büyük ölçüde banka kredilerine güvenerek ya da Avrupalı olmayan paralarla ya da Avrupa dışı piyasalardan finansman sağlamak için kendi piyasalarını düzenlemişlerdir. Avrupa daki yerli finansal piyasalar artan işlem hacminden önemli ölçüde yararlanmışlardır. Yakın gelecekte tüm sınırların kaldırılması hem ödünç alıcılar hem de ödünç vericileri etkileyecektir. Böylece tek bir Avrupa sermaye piyasası doğacaktır. Yeni piyasa Avrupa daki rekabetin birleşmesinden türeyecektir. AB İkinci Bankacılık Yönergesine göre örneğin bir Alman bankası Fransa da ve İtalya da şube açabilecek ya da yerel bir bankayı satın alabilecektir. Bununla birlikte, Almanya da bankalar, bu ülkedeki Fransız ve İtalyan bankalarının şubelerinin rekabetiyle karşı karşıya olacaklardır. Bu durumda Alman bankaları bir eski müşterisine geleneksel yerli banka finansmanını, yabancı bir bankanın Almanya daki şubesinin teklif ettiği daha iyi koşulları keşfetmek için teklif edeceklerdir. Alman bankası müşterisinin işini sürdürebilmesi için sermaye piyasasından finansmanını sağlamasını önerebilir. Çünkü, ödünç alanın finansmanı için bankalardan kredi almaktansa menkul kıymet çıkartmış olur. Böylece faiz oranları rekabetçi düzeye yönelecektir. C. Rekabetin Özendirilmesi Tüm Avrupa da finansal piyasalarda rekabet edenlerin faaliyetleri piyasaların mümkün olan en etkin işlem yapısına uyum göstermesini zorlamaktadır. SONUÇ

8 Avrupa Birliğinde finansal bütünleşmenin ölçülmesi, belirlenmesi ve finansal bütünleşme kavramının ortaya konulması son derece güç bir olgudur. Finansal bütünleşme, piyasalar arasında benzer finansal aktiflerin getirilerinin eşitlenmesiyle yakında ilişkilidir. Ancak bu şekilde tek fiyat yasası gerçekleştirilebilir. Her ne kadar finansal bütünleşmenin tek fiyat yasası kuramsal olarak tercih edilen bir olgu olmakla birlikte finansal bütünleşmenin ölçülmesi çoğu kez daha geniş kavramlara dayanmaktadır.halihazırda yüksek enflasyonla mücadele süreci içinde olan ülkemizin finansal göstergeleri Avrupa Birliği ülkelerinin rakamlarının çok ötesinde olduğu için makalemizdeki analizde ancak geleceğe yönelik olarak ülkemizin ne gibi finansal kriterlere dikkat etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. (*) Yeni Türkiye Dergisi Avrupa Birliği II Özel Sayısı Kasım-Aralık 2000, Sayı 36' da yayımlanmıştır. (http://www.yeniturkiye.com/display.asp?c=0391#x) (*) Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi (**) Y.Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi [1] Lemmen, Jan. Integrating Financial Markets in the European Union, Edward Elgar, 1998, s 1 [2] Lemmen, s. 2. [3] Lemmen, s.6. [4] Balassa, Bela. The Theory of Economic Integration George Allen and Unwin, London, 1962, s.6. [5] İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranlarının farklılıklarının arbitraj süreci sonunda eşitleneceğini ve bu eşitliğinde forward döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda prim ya da iskonto şeklinde sağlanmasına faiz paritesi denir. 6 Lemmen, s. 7 [7] Dornbusch Rudiger, Open Economy Macro Economics, Basic Book, New York s. 176 [8] Feldstein M and Horoika C., Domestic Saving and International Capital Flows Economic Journal,90(2),1980 s KAYNAKLAR

9 Balassa Bela: The Theory of Economic Integration George Allen and Unwin, London, 1962 Başoğlu Ufuk, Ölmezoğulları, Nalan ve Parasız İlker. Dünya Ekonomisi: Küreselleşme, Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi. Bursa: Ezgi yayınları, Dornbusch Rudiger, Open Economy Macro Economics, Basic Book, New York Feldstein M and Horoika C., Domestic Saving and International Capital Flows Economic Journal,90(2),1980 Gärtner, M. Macroeconomics under Flexible Exchange Rates, Harvester Wheatsheaf, New York, 1993 Lemmen Jan, Integrating Financial Markets in the European Union, Edward Elgar, 1998 Parasız, İlker ve Yıldırım, Kemal. Uluslararası Finansman. Bursa: Ezgi Yayınları, 1994.

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü

2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü 2001 2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörü Prof. Dr. Sudi Apak Beykent Üniversitesi İçerik 2 Slayt 1 - Türk Bankalarında kurum riski bulunmaktadır. 140,00% Türk Bankacılık Sektörünün Aktif Büyüklüğü /

Detaylı

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması

1. Temel Finansal Kavramlar. 2. Finansal Analiz ve Planlama. 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi. 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 1. Temel Finansal Kavramlar 2. Finansal Analiz ve Planlama 3. Yatırım ve Çalışma Sermayesi 4. Fizibilite Etüdleri- Yatırım Kararının Alınması 5. Girişimcilikte Finansal Destekler 1 6. Alternatif Finansal

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporu

Bağımsız Denetim Raporu Bağımsız Denetim Raporu Deutsche Bank Aktiengesellschaft a, Frankfurt am Main Deutsche Bank Aktiengesellschaft tarafından hazırlanan, 1 Ocak 2010 da başlayıp 31 Aralık 2010 da sona eren faaliyet yılına

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp-satılmasıyla oluşan piyasaya ne ad verilir? ) Birincil piyasa B) Üçüncül piyasa C) Dördüncül

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 9 aylık dönem m. 30 Eylül 2017 30 Eylül 2016 Faiz ve benzeri gelirler Faiz giderleri Net faiz geliri Kredi zararı karşılıkları Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 3 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 5. HAFTA 1.)MALİ PİYASALARIN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE ENTEGRASYONU 1.1.Mali Piyasalarda Yaşanan Entegrasyon: Uluslar arası düzeyde

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı

Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu ve Cari İşlemler Açığı Ödemeler Bilançosu Ödemeler Bilançosunun Parçaları: Cari İşlemler Hesabı Sermaye ve Finans Hareketleri Hesabı Cari İşlemler

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA

İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA İÇİNDEKİLER YAZAR HAKKINDA... ii ÖNSÖZ... iii 2. BASIM İÇİN ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER... v ŞEKİLLER... xi TABLOLAR... xiii KISALTMALAR... xv GİRİŞ... 1 BÖLÜM 1: FİNANSAL SİSTEMİN EKONOMİ İÇERİSİNDEKİ YERİ...

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Fon Bülteni Eylül Önce Sen

Fon Bülteni Eylül Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 Önce Sen Fon Bülteni Eylül 216 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Yüksek Getiri! Son 1 Yıl - 31/8/21-31/8/216 2 2 1 1-11,1 11,34 1,43 11,47 1,2 11,31 12,1 8,72

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVG) Bu rapor AvivaSA Emeklilik e Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 02.05.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ALTERNATİF ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı.

Makro Veri. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -5,6 puan olan dış ticaretin büyümeye katkısını daha yüksek olarak hesaplamamızdan kaynaklandı. Makro Veri Büyüme ve Dış Ticaret: Türkiye ekonomisi için yüksek büyüme=yüksek dış ticaret açığı İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr TÜİK tarafından bugün açıklanan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008

Bankacılık sektörü. 2002-2008 Mart. Mayıs 2008 Bankacılık sektörü 2002-2008 Mart Mayıs 2008 Sunumun içeriği I- Finansal sektörün büyüklüğü ve kamu ile ilişkisi II- Bankacılık sistemine ilişkin bilgiler III- Büyüme IV- Bilanço yapısında değişme V-Risk

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ödemeler Dengesi Müdürlüğü TANIM VE AÇIKLAMALAR Kısa vadeli dış borçlara ilişkin genel bazı tanımlar ve açıklamalara

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 02.04. 30.09.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 09 Aralık 2014

GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 09 Aralık 2014 GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ - 09 Aralık 2014 08.12.2014 Açılış Kapanış % EUR 1,22837 1,23170 0,27 ALTIN 1187,51 1203,12 1,31 TRY 2,25953 2,26808 0,37 EURTRY 2,77554 2,79465 0,68 JPY 121,648 120,685 0,79 1,55759

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Fon Toplam Değeri 2.155.647 Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman,

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı