Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor"

Transkript

1 Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla do ru haberi her gün okurun kap s na ula t r yor. Türkiye de Zaman y l n foto rafç l k olay 12 Türkiye de Zaman / Time in Turkey foto raf projesi için dünyaca ünlü 25 foto rafç Türkiye yi foto raflad. stanbul ve Ankara da görücüye ç kan proje ubat ay nda zmir de sergilendikten sonra New York, Paris ve Moskova gibi merkezlerde yolculu unu sürdürecek. Foto raflarla 25 y l n serüveni 14 Türk bas n nda haber foto raf n n önemine vurgu yapan gazetelerin ba nda Zaman geliyor. Haberin temel bir unsuru olarak haber foto raf na ay rd kaynak, sayfalar nda gösterdi i özenle tarihe tan kl k ediyor. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor 15 Zaman farkl ya grubu ve ilgi alanlar ndan okurlar n göz önünde bulundurarak belli günlerde özel eklerle yay nc l n zenginle tiriyor. Günlük haber ak n n sert üslubundan yorulan okura nefes ald rmak temel amaç. Zaman Gazetesi 25. y l n kutluyor Zaman Gazetesi 25. y l na girerken insan merkezli yay nc l k anlay yla dünya standartlar nda bir gazete ç kartman n gayreti içerisinde yoluna devam ediyor. Her gün 1 milyon adrese ula an Zaman, öncelikle Türkiye nin demokratikle me hedefine katk da bulunmay amaçl yor. Haberin gazeteye dönü me öyküsü 10 Habercinin sahnesi gazetenin sayfalar d r. Okur her gün sayfa sahnesinde sergileneni görmenin zevkine var r da perde arkas nda olup biteni bilemez. imdi bütün okurlar sahne arkas na davet ediyoruz. Takvim yapraklar 3 Kas m 1986 y -gösterdi inde Türk medyas na yeni bir üye kat ld : Zaman. Farkl bir habercilik ti düsturu... Nitekim ezber bozacak haberlerle ç kt okuyucusunun kar s na çeyrek as r boyunca. Türkiye nin ve dünyan n bütün renklerini ta d sayfalar na. Gün geldi depremin y kt Endonezya n n, gün geldi bombard man alt nda kalan Gazzelilerin dram na çevirdi objektiflerini. Türkiye nin önünü t kayan karanl k i lerin takipçisi oldu. Yapt man etler, att ba l klarla bir yandan tarihe not dü- erken bir yandan da Türkiye ile beraber büyüdü, gençle ti, de i ti. Okurlar ndan ald tam destekle bugün 25. y l n kutluyor. Türkiye gerçeklerinden kopmayan, insan merkezli, dünya standartlar nda bir gazete ç kartmak için editöründen muhabirine, matbaac s ndan da t mc s na her gün binlerce Zaman çal an canla ba la çal yor. Zaman, gücünü akl- selimden alan yay nc l k anlay yla de i en Türkiye de kendi üzerine dü eni yapman n gayreti içerisinde yoluna devam ediyor. Nice çeyrek yüzy llara y l nda habercilikte de lider Sayfa 08

2 02 / 03 Türkiye nin Zaman la geçen çeyrek asr Türkiye gerçeklerinden kopmayan, dünya standartlar n zorlayan bir gazete yapman n bedeli bazen a r oluyor. Böyle ciddi bir gazeteyi kim okuyacak? diyenlerden, sizi dar bir kö eye hapsedip yaftalayanlara kadar pek çok tav rla kar la yorsunuz. Daha özgür bir Türkiye hayal etti inizde anti-demokratik kâbuslarla kar kar ya geliyorsunuz Ama sormak gerekir, Zaman s z bir 25 y l dü ünebilir misiniz? Tahdis-i nimet çerçevesinde söylemek -zorunday m ki Zaman, Türkiye de son y llarda ya anan büyük de i imin önemli bir simgesidir. Gücünü akl- selimden, kr-i selimden, kalb-i selimden; hatta zevk-i selimden almaktad r. çeri indeki zenginlik ve ahenkle, tasar m ndaki estetik ve intizamla, gücüne güç katmaya da devam edecektir. En az ndan biz buna inan yoruz. Elimizden geldi i kadar yla insan merkezli bir gazete yapmak için ç rp n yoruz. K ran, döken parçalayan bir yay nc l k yapmamak için kimi zaman üzülüyor, yutkunuyor; ancak itidali elden b rakmamak için ola- anüstü bir gayret sarf ediyoruz. Türkiye gerçeklerinden kopmayan, dünya standartlar n zorlayan bir gazete yapman n bedeli kimi zaman a r oluyor. Bu kadar ciddi bir gazeteyi kim okuyacak? diyenlerden, sizi dar bir kö eye hapsedip yaftalamak isteyenlere kadar pek çok tav rla kar la- yorsunuz. Daha özgür bir Türkiye hayal etti- inizde anti-demokratik kâbuslarla kar kar ya gelmeniz kaç n lmaz oluyor. Ancak tepkilere kar itidali b rakmamak ve 25 y l n birikimine yak r yay nc l k yapmak okuyucuya olan borcumuzdur, diye dü ünüyoruz. Bütün bunlara gö üs germek, ancak ve ancak insan sevgisiyle ülke sevgisiyle mümkün oluyor. Diyorsunuz ki bir ülkenin temel hak ve özgürlükler konusunda zirveye ula mas için bu s k nt lar çekilecek. Ama bir gün mutlaka, bugün olmazsa yar n, bu ülkenin özgürlük mücadelesinde at lan ad mlar vefayla yâd edilecek. Son yirmi be y l Zaman s z dü ünebilir misiniz? Sadece birkaç misal vereyim izninizle: Muhafazakâr çevrelerin büyük bir ku kuyla bakt Avrupa Birli i sürecine bu gazete tâ 90 l y llarda Neden olmas n? demi ti. O te vik olmasayd bugüne kadar gelinen süreç bu kadar kolay yürütülemezdi. San r m Alevi-Sünni çat mas na, laik-antilaik kavgas na kar kollar n makas gibi açarak Durun kalabal klar diye hayk ran bir gazetenin hakk n teslim etmek gerekiyor. Yalan haberlerin üzerine korkusuzca giden, darbe ve muht ralara kar net bir tav r alarak yoluna devam eden bir gazetenin tabii ki sevmeyenleri de olur. Onu da anlay la kar l yoruz. Lakin arz etmek isterim ki hiçbir hadiseye öbür âlemde hesap verme çerçevesini unutarak bakm yoruz. Kanunlar n bize tan d s n r bizi bir yere kadar sorumlu hale getiriyor. Biz onun da ötesinde ve üstelik dönülmez bir ekilde Allah a hesap verece imizi biliyor, ta d m z sorumluluk duygusunun alt nda zaman zaman inliyoruz. De il yalandan, gerçe in mübala a edilerek verilmesinden bile endi e duyuyor, manevî mesuliyet hisleriyle dopdolu bir gazetecilik yapmaya gayret ediyoruz. Bu çerçeve, bizleri sa l kl bir gazetecilik zemininde tutuyor, diye umut ediyoruz. Yanl m z olmuyor mu? Normalle me sürecini tamamlayamam böyle zor bir ülkede, gazetecilik yaparken tabii ki bir k s m yanl lar da yap yoruz. Beraber çal t m z arkada lar m ahit ki, asla bile bile bir yanl yapmad k, yapm yoruz, yapmayaca z! Nice çeyrek as rlara

3 25. YIL STANBUL RESEPS YONU ZAMAN, ÇEYREK ASRI DOLDURDU Zaman Gazetesi mtiyaz Sahibi Ali Akbulut: Bugün Zaman Gazetesi çeyrek asr doldurmu tur. 1 y l boyunca çe itli etkinlikler sürecek. Bunlar n aras nda foto raf sergisi, 25 ülkeden gelen 25 foto rafç n n çekti i foto raflar n gazetenin 25. y l nda sergilenmesi güzel bir espriydi. RAHATLIKLA OKUNAN B R GAZETE TRT Genel Müdürü brahim ahin: Ben Zaman ilk ç kt nda Avukat n z Zaman kö esini düzenliyordum. Benim için ba lang c nda öyle önemli bir yeri var. Ama daha sonra takip etti imiz entelektüel derinli i olan, gerçekten gazete okunmas gerekti inde rahatl kla okunabilecek bir gazete. TÜRK YE YE GÜZELL KLER YA ATTI Samanyolu Yay n Grubu Genel Müdürü Hidayet Karaca: Çeyrek as r içerisinde Zaman çok güzel eylere imza att ve güzelliklerin Türkiye de ya anmas na vesile oldu. Birbiriyle özde le en bir okuyucu kitlesine sahip olmas da çok önemli bir sonuç. Bu nedenle gazetede çal an herkese te ekkür ediyorum. OLGUNLU UYLA ÜLKEYE H ZMET ED YOR Hürriyet Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Enis Berbero lu: Zaman Gazetesi nin 25 y l n içtenlikle kutluyorum. Çeyrek as r bir mefkûre için, bir yay n için çok uzun bir zamand r. Art k Zaman Gazetesi gençli ini neredeyse geride b rak p, olgunlu u ile ülkeye hizmet edecek duruma gelmi tir. BASINDAK YER FT HAR VER C Ahmet Turan Alkan: 25. y l, çok yak n bir akrabam n dü- ün töreni gibi. Çal anlar ve yöneticileriyle ailemin bir uzant s gibi olan Zaman Gazetesi gerek Türk bas n nda gerek siyasi hayat nda kaplad yer ve te hir etti i a rl k iftihar verici. BU GAZETEDE OLDU UM Ç N MUTLUYUM Günseli Özen Ocako lu: Gazetenin 25. y l asl nda olgunluk ya d r. Bizim için 25 y l gençlik ya olarak alg lanabilir ama Zaman için olgunluk ya d r. Böyle bir gazetede yazar oldu um için çok mutluyum. EN Y Y ARAYAN GAZETE Ak am Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni smail Küçükkaya: Zaman, bas nda içerik olarak da görsel olarak da Daha iyi nas l yapabiliriz? diye çabalayan bir gazete. Hem de ula t geni kitlelere bakarsak halk nezdinde de bu etkiye ula t. KÜLTÜR SANAT SAYFASINI BA ARILI BULUYORUM Selim leri: Ben 5 y ld r Zaman Gazetesi nde yaz yorum. Son derece uyumlu, çok az yerde rastlan r, demokratik bir çal ma oldu bu 5 y l. Bu benim için yeni bir aile, yeni bir ortamd. Zaman n Kültür Sanat sayfas n, sanat n bütün dallar aç s ndan çok ba ar l buluyorum. B RÇOK GAZETEC YET T RD Yeni afak Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert: Zaman, kurulu undan bu yana birçok gazetecinin geli imine katk sa lam t r. 1 milyona yak n okuyucusu var. Gazetecilik aç s ndan ova dönük olmaktan ziyade okumaya dönük bir üslup geli tirdi. Bu da Zaman n Türk bas n na katk lar ndan biridir. ZAMAN, TÜRK BASININDA OKUL OLMAYI BA ARDI Radikal Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can: Türkiye nin sosyal, toplumsal dönü ümüne paralel bir biçimde Zaman Gazetesi de belli duyarl l klar n dönü ümüne hem öncülük yapt hem de bu dönü ümün en iyi yans d bir gazete oldu. Daha nice 25 y llara. KEND GAZETEM N YILDÖNÜMÜ Star Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Mustafa Karaalio lu: Ben gazetecili e Zaman Gazetesi nde ba lad m. Bu yüzden kendi gazetemin 25. y ldönümünü kutluyor gibiyim. ALTERNAT F MEDYAYI OLU TURDU Ali Bulaç: Patronu kendi aboneleri olan bir gazetede yazmak güzel. Zaman Gazetesi, alternatif medyay olu turmu tur. Böylece daha önce merkez medyan n yani devletin do rultusunda yay n yapan bir medyan n kar s na ç km t r. ÜLKE SEVDALISI B R GAZETE AK Parti stanbul Milletvekili Hakan ükür: Ne kadar süre geçti i de il bu süre içinde neler yap ld önemli. Zaman Gazetesi, bu anlamda ayr bir tebri i hak ediyor. Ülke sevdal s olmas ve de erlerine s k s k ya sar lmas yla çok iyi bir örnek. Gazeteyi ve tüm çal anlar n tebrik ediyorum. EN HIZLI GEL EN GAZETE Etyen Mahçupyan: Türkiye de biri gelece e dönük, di eri ise ideolojik anlamda geçmi e tak l p kalan gazetecilik anlay var. Tam bir i levle vazifesini yapan Zaman Gazetesi, verilen sözleri yerine getiren yönetim tarz yla da önemlidir. Türkiye de en h zl geli en gazetedir. FOTO RAF PROJES N BE END M Eczac ba Holding Yönetim Kurulu Ba kan Bülent Eczac ba- : Her bak mdan okurlar n güvenini kazand. Ayn çizgide ba ar lar n sürdürece- ine inan yorum. Foto rafla yak ndan ilgiliyim. Zaman 25. y l foto raf etkinliklerini de çok be endim. Bu konuda da tebrik ediyorum. BASINDA ÖNCÜ GAZETE OLDU Medya Derne i Ba kan, karikatürist Salih Memecan: Zaman Gazetesi, gerek abonelik sistemi gerekse sayfa dizayn olarak bas nda birçok konuda öncülük yapan bir gazetedir. S V LLE MEDE ÖNEML YER VAR Avea CEO su Erkan Akdemir: Bugün de geçmi te de farkl bir yay nc l k anlay içerisinde oldu. Türkiye nin demokratikle mesi ve siville mesinde çok farkl bir konumu var. Haberleri, yorumlar verili ekli ve dergi tarz na yakla m bir gazetenin okuyucuya ula mas n önemsiyorum. ZAMAN I ALKI LIYORUM Sanatç Zara: Bir insana bile 25 y l nasip oluyor mu? Olmuyor. Böyle bir hayatta bir yay n kurulu unun 25. y l muhte em bir duygu olmal. Kalitesi ile, duru u ile kendini 25 y l ta yabilen bir yay n kurulu una te ekkürlerimi ve alk lar m iletiyorum.

4 04 / YIL ANKARA RESEPS YONU Çeyrek as rl k onura yak an kutlama Zaman, 25. kurulu y ldönümünü, stan- sonra Ankara da da muhte em bir -bul dan törenle kutlad. Ankara Ticaret Odas (ATO) Kongre ve Sergi Saray nda gerçekle en kutlamaya siyaset, i, sanat, sendika ve e itim dünyas ndan çok say da davetli kat ld. Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, gecede yapt - konu mada, Yeni Türkiye ve de i im sürecinde Zaman n yerine getirdi i misyonun alt n çizdi. Dumanl, özetle unlar söyledi: Bugün memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye de demokrasi, millet iradesi güç kazan yor, hâkimiyet-i milliye anlam kazan yor. Yasama, yürütme ve yarg hiçbir bask olmadan, hiçbir etki alt nda kalmadan korkusuzca görevlerini yerine getiriyor. Kim ne derse desin, biz vazifemizi hakkaniyet ve adalet uuruyla yapmaya gayret ettik. Grupçuluk, hizipçilik, ayr mc l k, cemaatçilik yapmad k. Hakk m zda -c, -cu diye yak ks z ithamlarda bulunan kimi meslekta lar m z, yakla mlar m zdaki ku at c l, karde li i, birle tiricili i anlamad ya da anlayamad. Ülke hayr na gördü ümüz her eye gönülden destek verdik. Hangi görü e sahip olursa olsun mazlumlardan yana olmay, ma durlar aras nda inanç, renk, desen fark gözetmemeyi kendimize iar edindik. San r m Alevi-Sünni çat mas na, laik-anti laik kavgas na kar kollar n makas gibi açarak Durun kalabal klar diye hayk ran bir gazetenin hakk n teslim etmek gerekiyor. Yalan haberlerin üzerine korkusuzca giden, darbe ve muht ralara kar net bir tav r alarak yoluna devam eden bir gazetenin tabii ki sevmeyenleri de olur. Onu da anlay la kar l yoruz. Lakin bu program vesilesiyle arz etmek isterim ki hiçbir hadiseye öbür âlemde hesap verme çerçevesini unutarak bakm yoruz. S YASET VE BÜROKRAS DEN BÜYÜK KATILIM Ba bakan Erdo an n onur konu u oldu u geceye u isimler kat ld : Ba bakan yard mc lar Bülent Ar nç, Bekir Bozda, Maliye Bakan Mehmet im ek, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, Tar m, G da ve Köyi leri Bakan Mehmet Mehdi Eker, Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Sa l k Bakan Recep Akda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Zaman, 25. kurulu y ldönümünde Türkiye nin renklerini bir araya getirdi. Ba bakan Erdo an n onur konu u oldu u geceye siyaset, sanat, medya ve i dünyas ndan önemli isimler kat ld. Ya günü pastas n kesen Erdo- an, Türkiye nin de i im sürecinde medyay anlat rken önemli mesajlar verdi. Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, AK Parti Genel Ba kan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, CHP den genel ba kan yard mc lar Erdo an Toprak, Gürsel Tekin, CHP li vekiller Faik Öztrak ve Mehmet Ali Susam, Ayd n Ayayd n, Ferit Mevlütaslano lu, MHP den eski Bay nd rl k ve skân Bakan ve Trabzon Milletvekili Koray Ayd n, BBP Genel Ba kan Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Ba kan Mustafa Kamalak, DSP Genel Ba kan Masum Türker, Cumhurbaskanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Cumhurba kan Ba dan man Ahmet Sever, RTÜK Ba kan Davut Dursun, TOBB Ba kan Rifat Hisarc kl o lu, TRT Genel Müdürü brahim ahin, Ankara Sanayi Odas Ba kan Nurettin Özdebir, Ankara Valisi Alaattin Yüksel, Büyük ehir Belediye Ba kan Melih Gökçek, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Türk- Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Oral, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Halter Federasyonu Ba kan Hasan Akku, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone.

5 Zaman, ate lerde açan bir çiçek oldu Ba bakan Erdo an, resepsiyonda bir ko- yaparak Zaman Gazetesi nin tarihî -nu ma dönü üm süreçlerinde oynad önemli role vurgu yapt. Konu mas na 1986 dan bu yana emek veren herkesi tebrik ediyorum. sözleriyle ba layan Erdo an, 35 farkl ülkede, 10 farkl dilde yay n yapan Zaman görmekten çok büyük bir gurur duydu unu kaydetti. Zaman, ate lerde açan bir çiçek olarak tan mlayan Ba bakan, unlar ifade etti: Müdahalelere çanak tutmayan, psikolojik operasyonlara selam durmayan, emir-komuta zinciri içerisinde man et atmayan, zor zamanlarda hakk hukuku, demokrasiyi savunan tüm yazarlar buradan selaml yorum. te Zaman böyle bir gazete olarak ortaya ç kt. 80 müdahalesinin a r havas Türkiye nin üzerinde iken Zaman ate te açan bir çiçek gibi Ankara Rüzgârl Sokak tan Türkiye nin kir ve medya dünyas na renk katt. Zaman, sadece bir gazete olmad, bin y l n birikimiyle bu topraklar n sesi, nefesi olarak Türkiye nin son 25 y l na ahitlik yapt. Çeyrek asr n kayd n tuttu. Zaman, bir rüzgâra kap l p gitmek yerine bu ülkenin rüzgâr na güç, bu ülkenin vizyonuna vizyon katt. En zor zamanlarda do ruyu söylemenin bedel gerektirdi i, man etlerin gazete binalar n n d nda kurguland dönemlerde Anadolu nun hissiyat n Zaman dile getirdi. Sosyal sorumlulu unu hakk yla yerine getirerek temiz gazetecili i ve meslek ahlak n yücelterek genç gazetecilere örnek te kil etti. Ba bakan Erdo an, konu mas na özetle öyle devam etti: Türk okullar yla gurur duyuyorum: Tüm siyasî hayat m boyunca dünya genelinde 100 den fazla ülkeye ziyarette bulundum. Gitti im ülkelerde Türkiye nin okullar n, vefakâr ö retmenlerini, Türkiye muhabbetiyle büyüyen, Türkçe konu an çocuklar görmekten çok büyük bir gurur hissettim. Neyse ki bu topraklar, böyle yi itler yeti tirdi: Millet olarak çok büyük badirelerden, imtihanlardan Gecenin onur konu u Ba bakan, Zaman ate lerde açan bir çiçek olarak tan mlad. Erdo an, Müdahalelere çanak tutmayan, psikolojik operasyonlara selam durmayan, emirkomuta zinciri içerisinde man et atmayan, zor zamanlarda hakk hukuku, demokrasiyi savunan tüm yazarlar buradan selaml yor, hepsine te ekkür ediyorum. dedi. geçtik. Bizim Çanakkale deki Mehmet imiz neyle sava t n görüyordu. Ama bu millet bir de görünmeyen, sinsi dü manlarla mücadele etti. Neyse ki bu topraklar böyle zor zamanlarda çok büyük yi itler yeti tirdi. Bu topraklar çok büyük mütefekkirler, sanatç lar ve gönül insanlar yeti tirdi. Topla, tüfekle, silahla, yumrukla de il kalemiyle, kriyle, birikimiyle, hikmetiyle mücadele veren, zulme de zalime de özellikle kar- ç kan ama ho görüden, karde likten asla taviz vermeyen kahramanlar m z oldu. Man etlerle çarp arak bu günlere geldik: Adeta man- etlerle sava t k. Man etlerin ok olup üzerimize ya d süreçlerden geçtik. Muhtar bile olamaz diye man etlerin at ld günlerden bugünlere ula t k. Gazetecilere haber yazd rd lar, o kupürleri dosyaya koyup partimiz aleyhine kapatma davas açt lar. Allah ahittir ki asla ve asla intikam pe- inde olmad k, olmayaca z. Herkes için demokrasi, adalet diye hayk rd ysak bugün de ayn ekilde bunun kararl mücadelesini veriyoruz. Ra ar temizliyoruz: Sorunlar var, kimse kusura bakmas n bu sorunlar biz üretmedik. As rlara sari, köhne bir zihniyetle zorlu bir mücadele veriyoruz. Yani ra ar temizliyoruz. On y llar n, as rlar n, köklü meselelerini ad m ad m, etap etap, kademe kademe çözüyoruz. te son olarak Adalet Bakanl m z yeni bir reform sürecini ba latt.

6 06 / YIL ANKARA RESEPS YONU Horhor da yedi imiz kebab özledim Ba bakan Erdo an ile sunucu Kadir Çöpdemir aras nda renkli bir diyalog ya and. Çöpdemir, sahneye davet etti i Erdo an a, Bir siyasetçi için sabah uyand nda medyan n olup olmamas nas l bir duygu? sorusunu yöneltti. Ba bakan bu soruya cevap verirken yedikleri kebab hat rlatt ve Ben en büyük duyguyu Kadir le Horhor da ya ad m. Siyaset de il de Kadir le kebap yemeyi çok daha önemsedim. Hat rl yorsun de il mi? dedi. Çöpdemir de Hat rlamaz m y m efendim? Kendimi nas l geli tirdim bir bilseniz, bir daha lütfederseniz. kar l n verdi. Erdo an, Ma allah n var, gayet iyisin. derken, Çöpdemir in cevab, Bir lütfederseniz, bir sürü yerler ke fettim; sala ama lezzet ahika. oldu. FRANCIS RICCIARDONE EBERHARD POHL LAURENT BILI Büyükelçiler: Zaman a minnettar z ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone: Zaman n Türk demokrasisine katk s çok özel ve önemli. Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl: Bas nda Zaman gibi bir gazete oldu u için minnettar z. Fransa Büyükelçisi Laurent Bili: Zaman Gazetesi, eski tek kir zamanlar na yeni bir rüzgâr getirdi. Ba kent in tüm renkleri oradayd Ankara Rüzgârl Sokak ta yay n hayat - ad m att Zaman. Aradan, tam çeyrek kol konu malar n n içeri i zengindi. Zaman Gaze- demokrasi serüveni haf zalarda canland. Proto- -na as r geçti. Ç tay giderek yükseltti uzun yolculu- tesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl n n Ba bakan Recep Tayyip Erdo an a yönelik Ne iyi et- unda. Bugün, Türkiye nin en çok satan gazetesi. Kendili inden olmad bu. Her yönüyle gazetecili in hakk n verdi. Kalite, do ruluk ve dürüst- özlemi. sözleri alk toplad. Erdo an ise Ate tiniz de geldiniz. Görüyorsunuz, insanlar sizi çok lükten sapmad. Hem güven abidesi hem medyada demokrasi ve ülke de erlerini önceleyenle- ediyordu. Sürprizler de vard. Zaman n reklamlate açan bir çiçek dedi i Zaman a hakk n teslim rin öncüsü oldu. 25. y l co kusunun belki de en r ndaki da t c Harun Sert in motosikletle getirdi i 25. y la özel gazete, Zaman Gazetesi mtiyaz görkemlisini de do du u yer Ankara da ya ad. Resepsiyona, Zaman n ad na yak r, temsil etti- Sahibi Ali Akbulut taraf ndan Erdo an a sunuldu. i de erleri yans tan tablo hakimdi. Gazetecilerin, Twitter dan payla t klar muhte em toplan- Zaman Gazetesi nin 12 Eylül referandumunun er- Ekrem Dumanl n n günün an s na verdi i plakete, t mesaj, her eyi özetliyordu. Heyecan, e tesi günkü Demokrasinin zaferi man etli nüshas ula an seçkin davetli toplulu u da payla t. Siyaset, i, sanat, spor, kültür ve medya camias ora- 25. ya günü pastas n keserken de, Bu pastadaki i lenmi ti. Erdo an, man eti tebessümle okudu. dayd. Diplomatlar n ilgisi de fazlayd. Her görü ten, yelpazeden kat lanlar, adeta bir Türkiye ebrelim. temennisinde bulundu. Gazetenin ilk imti- a z tatl l n gönül dünyam zdaki tatl l kla sürdürusu olu turmu tu. Zaman n reklam lmleri ve yaz sahipleri Alaattin Kaya ve hsan Arslan ile eski ülke gündemine damgas n vuran man etleri salondaki ekranda ilgiyle izlendi. Türkiye nin son 25 an lar tazelendi. Çeyrek asr n ya and gecenin çal anlar da oradayd. Gönül irtibat sürüyordu; y l n n f rt nal tarihi, üzerinde oynanan oyunlar, bitiminde, yar m asra do ru yol al yordu kervan.

7 ZAMAN, TÜRK M LLET N N SES OLDU Bekir Bozda (Ba bakan Yard mc s ): Zaman, Türk milletinin sesi oldu. Yay n hayat boyunca demokrasiye, insan haklar na, hukukun üstünlü üne önemli katk lar sa lad. FARKLI GÖRÜ LER B R ARAYA GET R YOR Ahmet Davuto lu (D i leri Bakan ): Zaman n ilk say lar n hat rl yorum. Çok ba ar l entelektüeli bir araya getiriyordu. imdi görsel anlamda da kendini yeniledi. Entelektüelli i içerisinde mezcedebilen bir ne riyat oldu. SEV YEL YAYINCILI I LE ÖNEML B R ROL ÜSTLEND Recep Akda (Sa l k Bakan ): Zaman, gençlik y llar mdan beri ald m bir gazete. Türk milletinin y llard r ayd nlanmas için önemli vazifeler görüyor. Seviyeli ve ruh köklerimize uygun yay nc l sürdüren medyam z n önemli bir üyesi. Halk m z n da büyük teveccühünü kazand. GEL MELER DO RU B R EK LDE YANSITTI Taner Y ld z (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ): Zaman, 25 y lda ülkemizin siyasî, ekonomik ve demografik hayat nda ya anan önemli olaylar, Türk insan na ve yurtd nda ya ayan vatanda lar m za do ru yans tmada azami gayreti gösteren gazetelerden biri olmu tur. ÇEYREK YÜZYILDA BÜYÜK KATKILAR YAPTI Suat K l ç (Gençlik ve Spor Bakan ): Zaman, çeyrek yüzy lda Türkiye ye büyük de erler katt. Biz görebilir miyiz bilmiyorum ama insanl k Zaman n de erlerini önümüzdeki yüzy llarda da ya- ayacak. HO GÖRÜ VE D YALOG KAVRAMI B R ARADA Mehdi Eker (G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan ): Evrensel de- erler ile bu ülkenin hamurunda var olan ho görü ve diyalog kavramlar n bir araya getirmeyi ba aran Zaman, ciddi, objektif ve sansasyondan uzak yay nc l k anlay yla ülke esenli ine büyük katk sa lamaktad r. ZAMAN, B R GAZETEDEN DAHA FAZLASI Hüseyin Çelik (AK Parti Genel Ba kan Yard mc s ): Zaman denilince akl ma zaman n ruhunu okumak gelir. Mizanpaj ve içeri iyle dolu dolu olan, gerçekten tatmin eden, bilgilendiren e iten bir gazeteden söz ediyorum, onun için gazeteden daha fazla gazete diyorum. EME GEÇENLER TEBR K ED YORUM Koray Ayd n (MHP Trabzon Milletvekili): 25 y l dile kolay. Zaman n bu hale gelmesinde eme i geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki dönemde de kendilerine ba ar lar diliyorum. ZAMAN A DAHA N CE 25 YILLAR D L YORUM Mustafa Kamalak (SP lideri): 25 y ld r bu gazeteyi izliyorum. Daha nice 25. y llara diyorum. Ba ar lar diliyorum. DEMOKRAS TAR H M ZDE KR T K B R ROL OYNADI Mustafa Destici (BBP Genel Ba kan ): Zaman, 25 y ld r milletin birli ine ve bütünlü üne hizmet ediyor. Türk demokrasi tarihinin en kritik süreçlerinde hep kritik rol oynad, tavr n milli iradeden yana koydu. AYKIRI GÖRÜ LERE YER VERMES ÇOK OLUMLU Masum Türker (DSP Genel Ba kan ): Zaman, çok k sa zamanda ulusal bir gazete haline geldi. 25. y l nda art k birçok haber ajans ve televizyona öncülük ediyor. Özellikle ayk r görü lere yer vermesi çok olumlu. ZAMAN IN HER ALANDA KEND NE HAS Ç ZG S VAR Davut Dursun (RTÜK Ba kan ): Sayfa tasar m ndan içeri ine kadar kendine has bir çizgisi var. Do ru haberler veriyor. 25 y l ciddi bir zaman dilimi. YAPICI HABERLERE MZA ATAN B R GAZETE Nurettin Özdebir (Ankara Sanayi Odas Ba kan ): Zaman Gazetesi Türkiye nin en büyük tirajl gazetelerinden birisi. Özellikle yap c yay nlar yapan bir gazete. Nice mutlu y llar diliyoruz. Allah daha çok okunmay nasip etsin. ZAMAN, BEN M Ç N ÖNCÜ B R GAZETE Alaattin Yüksel (Ankara Valisi): Her sabah kalkt mda Zaman gazetesiyle ba l yorum. ayet bas n sektöründe bir de erlendirme yap lacaksa, Zaman benim için ön planda bir gazete. ZOR GÜNLERDEK POZ T F BAKI I B Z HEP RAHATLATTI Süleyman Karaman (TCDD Genel Müdürü): Zaman ilk okumaya 2004 y l nda ba lad m. Haber ve yorumlar n kendime yak n hissettim. Özellikle çok s k nt l günlerde yapt pozitif haberlerle biz okurlar n hep rahatlatm t r. TÜRK YE N N E T M NE KATKISI BÜYÜK Prof. Dr. erif Ali Tekalan (Fatih Üniversitesi Rektörü): Bir müessesenin 25. y l n anla, erefle, ülkemizin demokrasi birikimi için katk sunmak için çaba göstererek kutlamas büyük bir mutluluk. Zaman Gazetesi nin 25 y lda Türkiye nin e itimine katk s oldukça büyüktü.

8 08 / 09 Habercilikte çeyrek as r Zaman, ne redildi i ilk -günden itibaren bugünün de il yar n n gazetesi oldu unu gösterdi hep bize. Haberleriyle, yorumlar yla, üslubuyla ba ka bir zaman n gazetesi oldu unu sürekli anlat p durdu. Çat ma tezleri kalpleri ürpertirken o, diyalog ve ho görünün ne kadar önemli oldu unun alt n çizdi. Güvenlik mi, özgürlük mü denklemi tart l rken birey hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezli ini savundu. So uk Sava döneminden miras kalan askerî darbelerin yeniden topluma umut olarak takdim edildi i dönemlerde demokrasiden dönü olmad n hayk rd. Re klerinin çat mac üslubuna ald rmadan müspet hareket odakl habercili ini geli tirdi. En önemlisi de gelece in gazetesi oldu unu vakur duru- uyla ispatlad. 16 UBAT 2007 te Abdülaziz in kanl gömle i 25 EYLÜL 2011 te o subaylar Merhum Muhsin Yaz c o lu nun helikopter kazas yla ilgili s r perdesini aralayacak görüntüleri Zaman ortaya ç kard. 48 saniyelik kay t, iki y ld r kay p olan helikopterin beyni durumundaki cihazlar n kim taraf ndan söküldü ünü gösteriyor. Video, gökyüzünde bir askerî helikopterin görünmesiyle ba l yor. Ard ndan enkaz n etraf ndaki subaylar gözüküyor. Subaylardan biri elinde turuncu tornavidayla helikopterin ön panelinden parçalar sökerken, di eri onu izliyor. Videodaki üçüncü asker ise biraz daha uzakta oturmu sigara içiyor. Görüntüleri kaydeden asker ise Karde im u yüksekli e bak, inanam yorum ya, da tepemize gelecekmi gibi sanki. diye bulunduklar bölgeyi tarif ediyor. Bileklerini keserek intihar etti i ileri sürülen Sultan Abdülaziz in ölümünden birkaç gün önce çekilmi son foto raf n gündeme ta yan Zaman, padi ah n ehadeti nde üzerinde bulunan kanl giysileri de buldu. Tarihçilere göre 131 y ld r Topkap Saray n n depolar nda saklanan k yafetler, cinayet iddias n güçlendiriyor. Giysiler; pantolon, h rka, dizlik, gömlek, atk ve iç k yafetten olu uyor. Yanlar nda, Sultan n bileklerini kesti i iddia edilen bir makas da var. Tan t c etikette, Abdülaziz in ehadetinde üzerinde bulunan giysiler kayd dü ülmü. Padi ah n cenazesini y kayan imam n, Hâlâ bileklerinden kanlar süzülüyordu, vücudunda darp izleri vard. ifadesini do rularcas na k yafetler kanlar içinde. Olay n üzerinden bir as rdan fazla zaman geçmesine ra men elbiseler hâlâ kan kokuyor. Ancak herhangi bir y rt lma yok. 16 TEMMUZ 2005 Vahdettin hain de ildi Osmanl mparatorlu u nun son padi ah Vahdettin, kimilerine göre, ülkeyi terk eden bir hain, kimilerine göre ise Mustafa Kemal in Samsun a ç k n onaylayan ve vatan n kaderini Atatürk e teslim eden bir kahraman... Osmanl döneminde Anadolu halk n n durumunu ara t ran Merhum Ba bakan Bülent Ecevit, Vahdettin e vatan haini denilmesine kar ç kt : stanbul dan ayr laca zaman devletin elinde külliyetli alt n ve para vard. O, çok az bir miktar ald. stese tümünü alabilirdi. Sayg de er bir davran ta bulundu. Ecevit, Vahdettin ile uzaktan akraba oldu- unu belirtti. Vahdettin in damad Sadrazam Tevfik Pa a, Ecevit in annesinin teyzesinin kay npederi.

9 21 OCAK 2010 Balyoz de ifre oldu: En kanl darbe plan Türkiye, 2003 te AK Parti iktidar n devirmek üzere haz rlanan en kanl darbe giri iminin okunu ya ad. Balyoz Plan na göre, Türkiye genelinde s k yönetim ilan edilmesi ve darbeye zemin olu turulmas n hedefleyen cuntac lar, bunun için çok say da insan n ölmesine yol açabilecek kanl eylemler gerçekle tirecekti. Fatih ve Beyaz t camilerinin en kalabal k oldu- u cuma namaz s ras nda bombalanmas, cübbeli ajanlara askerî hava müzesinin bast r lmas, Türk jet uça n n dü ürülerek pilotun ehit edilmesinin ard ndan Yunanistan n tahrik edilmesi gibi unsurlar n yer ald kaos plan, kamuoyunun tepkisini çekti. Balyoz plan nda s k yönetim komutan olarak imzas bulunan dönemin 1. Ordu Komutan Orgeneral Çetin Do an, mahkemede plan n Cumhuriyet i koruma ve kollama görevinin gere i olarak haz rland n savundu. 31 OCAK 2006 Ankete göre militanlar en çok Zerdü t ü seviyor Terör örgütü PKK ya yak nl yla bilinen F rat Haber Ajans, 300 PKK militan üzerinde bir anket yapt. Ankete göre, En çok be endi iniz dinî önder kim? sorusuna yüzde 34 oran nda Zerdü t cevab verilmi. Hz. sa seçene i de ayn oranda destek görmü. Bunlar n ard ndan ölülere tap n lan bir inanc n kurucusu olan Mani geliyor (yüzde 11). Hz. Muhammed yüzde 10 la dördüncü s rada yer al yor. Militanlar n di er tercihleri ise öyle: Hz. Musa yüzde 7, Hz. brahim yüzde MAYIS 2006 De tikçe çete ç k yor Danýþtay a yönelik hain saldýrýyla ilgili soruþturma derinleþti. Saldýrgan Alparslan Arslan ýn Türk Ýntikam Tugayý nýn (TÝT) yaný sýra Türk Mukavemet Teþkilatý ve Sauna Çetesi yle irtibatlar tespit edildi. Danýþtay a silahlý saldýrý düzenleyen Arslan ýn, ordudan atýlan Muzaffer T. ile irtibatl oldu u anla ld. Muzaffer T. nin ev ve iþyerlerinde yap lan aramada Vatansever Kuvvetler Güç Birliði Hareketi, 2005 Ankara kaþeli bir kitapçýk bulundu. Saldýrgan Arslan ýn çantasýndan da Vatansever Kuvvetler Güç Birliði nin üst düzey bir yöneticisine ait kartvizit ile Ulusal Haber adýna düzenlenmiþ bir kimlik çýkmýþtý.

10 10 / 11 Gazetenin okuyucuya ula ma serüveni - Gazeteci, ekme ini sorularla kazanan insand r. Sorular sorular izler. Gazetedeki haberler, onlarca sorunun cevab niteli indedir. Ama as l soru, okurun sorusudur. Eme ini yaz ya dökenlerin i i bu yüzden zordur. Önemli olan bizim ne söyledi imiz de- il, okurun ne anlad. Hal böyle olunca bir haberin gazeteye giri sürecinin iyi bilinmesi gerekiyor. Burada neler oluyor anlatmakta fayda var. Gazete, matbaa duruncaya kadar ya ayan bir canl adeta. Hede miz son geli meyi daha fazla okura ula t rmak. Sabah n ilk klar yla da t c n n okura götürdü ü gazete, bizim çal ma raporumuz gibi. Yeni bir günün ba lang c nda, muhabirler dün ve bugünün haberlerini müzakere etmek için toplan r. Bir gün önce yap lanlar ve o gün yap lacaklar masaya getirilir. Toplant sonunda muhabirler için yo- un bir gün ba l yor demektir. Muhabirler, haber de eri ta yan olaylar acilen yakalamaya çal r. Foto muhabirleri de onlar n uza- nda olmay p, görü me ve röportajlarda yanlar nda haz r bulunur. Hangi haberi kimin takip edece i belirlenir ve ko u turma ba lar. Olay yerine ula an muhabirler için haberi en iyi, do ru ve h zl haz rlama zaman gelmi tir. Foto muhabirleri en do ru kareyi çekme gayretindeyken muhabirler de gerekli bilgiyi toplamak için çal r. Haber için sorular ard ard na s ralan r Servislerin editörleri, muhabirlerin gün içinde teslim edecekleri özel haberleri kontrol eder. Bu haberlerin özetiyle birlikte günün önemli rutinlerinin de yer ald gündemlerine son eklini verip yay n toplant s na haz r hale getirir. Yaz i leri, haberlerin gidi at n kontrol etmek üzere toplan r. Müzakere ve tart malar sonras nda kesin olmayan program ortaya ç kar l r. Bu program, beklenmedik olay ve durumlar için aç k alana sahiptir. Ö leden sonra h zl bir toplant daha yap lacak çünkü. Haber için seçilen en iyi kareler art k teknik servisin masas nda. Haber metni ve foto raflar, teknik personelin toplant s için haz r hale getirilir. Teknik servis, görsel destekleri kullanarak haberin estetik boyutunu da dikkate al r.

11 Çal anlar m z, ellerindeki haberleri zaman s n r olmadan, ba lar s k madan yazma avantaj na sahiptir. Dizüstü bilgisayarlar ve mobil internet arac l yla acil haberlerini gazeteye gelmeden geçerler. Ya da telefonla gazeteye bildirirler. Di er bir zorlu i sayfan n vitrinidir. Birinci sayfan n dizayn tasar m tak m ndan önce ortaya konur ve önde gelen haberlerin sayfada uygun konumlara yerle tirilmesi planlan r. Yap lan toplant da 1. sayfada yer alacak haberler belirlenir. Bask, stanbul d na da t lmak üzere tüm sayfalar yla haz r hale getirilir. Günün son toplant s nda, son revizyonlarla birlikte sayfalar matbaaya gitmeye haz rd r. Ancak bu i o kadar kolay de il. Çünkü toplant da son dakika de i iklikleri olacak. Zaman n fedakâr da t c lar büyük bir emekle haz rlanan gazeteyi okurlar na ula t rmak, bulu turmak için gün ayd nlanmadan motosikletiyle yola ç kar. Zaman, abonelerin kap lar na b rak l r, art k okuyucuyla bulu ma zaman gelmi tir Medyada haberin biçimi içeri i kadar önemlidir. Bir haber için foto raf uygun iken di eri için karikatür ya da grafik uygun olabilir. Tasar m bölümü, okuyucunun gözüne çekici gelecek ekilde sayfay haz rlar. Bunun için tasar mc lar devrede. Muhabirler son dakika haberleri d - ndaki tüm haberlerini art k bitirmi tir. Editörlerin ellerindeki malzemeyi en iyi ekilde kullanma zaman gelmi tir. Onlar imdi saat a kadar haberleri sayfalara en iyi ekilde yerle tirmek için çal ma içindedir. Ve mutlu son. Birçok profesyonelin, meslek ustas n n, fikir i çisinin çabalar sonucunda gazete bas l r. Mürekkep kokular da l r. Ortaya ç kan ürün o günün tüm sevinç ve ac lar n anlat r. Dünyadaki Zaman okurlar sab rs zca sabah bekler. Okurlar sabah günün ilk klar yla gazetesini kap s nda bulur. Kimi evinde, kimi i e ya da okula giderken gazetesini de koltu una s k t r r. Yeni güne Zaman okuyarak ve gündemden haberdar olarak ba laman n mutlulu unu ya ar.

12 12 / 13 Bir kitle gazetesi olarak Zaman, hayat n her alan nda varl n sürdürüyor. Ba ta sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere sanat, spor ve kültür dünyas nda ortaya koydu u faaliyetlerle toplumsal hayata k tutuyor. Y l n sporcusu ödül töreni Zaman Gazetesi, 21 y ld r düzenledi i Y l n Sporcusu Ödül Töreni yle ba ar l olan sporcu, tak m ya da kurumlar ödüllendiriyor. Spor camias n da bir araya getiriyor. Felis Ödülleri ana sponsoru Zaman Mediacat Felis Ödülleri ne 2007 ile 2009 y llar aras nda üç kez sponsor oldu da 59 ajans n 326 i le kat ld ödül töreninde 19 proje kategorisi birinci olmu tu. stanbul TÜYAP Kitap Fuar Zaman, her y l TÜYAP Kitap Fuar nda okurlar yla bulu uyor. Geçti imiz y l da okurlar yazarlarla hem söyle i yapt hem de kitaplar n imzalatma imkân na sahip oldu.

13 Gazetecilik E itim Semineri Geleneksel hale gelen Gazetecilik E itim Seminerleri, her y l 40 mezun veriyor. Kat l mc lar üç haftal k e itim program nda gazetecili in duayenlerinden i in inceliklerini ö reniyor. Türkiye de Zaman foto raf sergisi Zaman n 25. kurulu y ldönümü kapsam nda gerçekle tirilen Türkiye de Zaman / Time in Turkey konulu foto raf projesi için dünyaca ünlü 25 foto rafç Türkiye yi foto raflad. Son Kodachrome Filmi sergisi Zaman, Steve McCurry nin stanbul Modern de Son Kodachrome Filmi ba l kl foto raf sergisine sponsorluk yapt. McCurry nin çekti i foto raflar, dünyada ilk kez sergilendi. Art 1 T Gazete Tasar m Günleri 2006 da 33 ö renci ile yola ç kan +1T Gazete Tasar m Günleri nde, Türkiye ve dünyadan gelenler bir hafta boyunca tasar m, haber ve foto raf alan nda yeni eyler ö reniyor.

14 14 / 15 FOTO RAFLARLA 25. YILIN ÖYKÜSÜ - Zaman, çeyrek asr n sonunda gazetecilik alan nda oldu u gibi foto rafta da bir ekol olma yönünde ilerliyor. Geçen 25 y lda dünyada ve Türkiye de de büyük de i im ve dönü üm ya and. Zaman foto muhabirleri bu süreçte yurtiçinde ve yurtd nda ya anan geli melerin birço una tan kl k etti. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür sanata kadar hemen her alanda tarihe geçen olaylar imkanlar ölçüsünde tarihin haf zas na kaydetti. Zaman, 25. kurulu y ldönümü vesilesiyle hayata geçirilen Türkiye de Zaman / Time in Turkey, bu ba lamda büyük yank uyand rd. Farkl foto raf gelene inden gelen dünyaca ünlü 25 foto rafç bir Türkiye Foto raf çekmek için ülkemize geldi. Ortaya ç kan eserler dev bir sergiye dönü tü, Taksim Meydan ile stiklal Caddesi üzerindeki alanlarda ve galerilerde foto raf merakl lar na sunuldu. Proje kapsam nda yay mlanan kitapta 2011 Türkiye sine dair farkl görsel notlar ve hikayeler yer ald. Bu foto ra ardan olu an kitap ise son 25 y l n, Zaman Gazetesi foto muhabirleri ve muhabirlerinin gözünden foto ra bir özeti.

15 Zaman n yay n yelpazesi Zaman Gazetesi ekle- hayata de i ik bir -riyle pencereden bak yor. E er bir benzetme yapacak olursak Zaman, güzel bir ana yemek, ekleri ise bu yemek sonras yenebilecek ne s bir tatl. Ya da Türk kahvesi. Türkiye deki gazeteler hard haberleriyle hayat skalayadursun Zaman n ekleri soft ve light haberleri, ilginç insan öyküleri ve röportajlar ile hayat n kendisi asl nda... Hayat nas l çok sesli ve çok renkli bir ark ysa biz de hiçbir rengi soldurmadan, hiçbir sesi k smadan ve daima iyinin yan nda durarak zaman güzelle tirmeye çal yoruz. Yeni Bahar 17 Mart 2011 de okuyucular yla tan an Yeni Bahar Dergisi, her hafta per embe günü Zaman ailesiyle bulu maya devam ediyor. Tarih, kültür, din ve aile gibi pek çok konuyu bar nd ran dergi tüm toplumun merak etti i konulara yer veriyor. Kitap Zaman 6. y ld r her ay n ilk pazartesi günü yay mlanan Kitap Zaman, okur ile yay n dünyas aras nda köprü kuruyor. Usta kalemlerin yazd kitap tan t m ve ele tirilerinin yan s ra edebiyat alan nda haz rlanm ara t rma dosyalar na yer veriyor. Cuma ve CumaErtesi Cuma eki, günün ruhuna aç lan bir pencere... Gününüzü bereketlendirecek yaz ve haberlerle dopdolu. CumaErtesi eki ise, modadan dekorasyona, televizyondan müzi e, edebiyattan sinemaya, beslenmeden sa l a çe itli haberlerle hafta sonunuzu renklendiriyor. Pazar Pazar kahvalt s ndan sonra okunmaya ba lan r, gün boyu elinizde kal r. Haftan n güncel olaylar na farkl bir bak. Okumadan geçemeyece iniz dosyalar Tarihin bilinmeyenlerine yolculuk Sanat, müzik, sinema ve spor üzerine ba ka yerde bulamayaca n z haberler. nternet sitesi nternetin ilk Türk gazetesi unvan n elinde bulunduran tr, yay n hayat na 1995 te ba lad. nternet gazetecili inde yeniliklerin ve geli melerin öncüsü olan tr, temel ilkesini h zl, tarafs z ve do ru haber vermek olarak belirledi.

16 16 / 17 Zaman Medya Grubu da Zaman la yay n hayat na ad m atan Feza Gazetecilik A.. 25 y lda farkl medya dallar nda söz sahibi oldu de kurulan Cihan Haber Ajans, bugün gündeme ili kin bütün haberleri medya kurulu lar na servis ediyor te ç kmaya ba layan Aksiyon Dergisi, Türkiye nin kangren olmu yaralar na vurdu u dosya haberleriyle haber dergicili inde 1 numara de ise Zaman okulunda biriken bilgiler Zaman Kitap Yay nlar sayesinde okurla bulu tu de yay n hayat na ba layan Today s Zaman, ve 2010 da ilk say s ç kan Turkish Review dergisi, Türkiye nin d a aç lan pencereleri oldu. Today s Zaman 2007 de yay n hayat na ba lad. Türkiye deki ngilizce gazete yay nc l nda ç tay yükselten Today s, piyasaya ç kt - ilk günden itibaren kulvar n n lideri. Gazete, Türkiye de ya ayan yabanc lar ba ta olmak üzere ngilizce ileti im kurabilen herkese ula may hedefliyor. Alanlar nda uzman tecrübeli kadrosuyla özel haber dosyalar na imza at yor. Cihan Haber Ajans Yay n hayat na 1 Ocak 1992 tarihinde ba layan Cihan Haber Ajans, uydu ve internet üzerinden 24 saat aral ks z yaz l, foto rafl ve görüntülü haber servisi yap yor. Güncel, politik, ekonomik, d haberler, sanat-magazin ve spor alanlar nda haber üreten Cihan, günde ortalama 450 yaz l, 200 foto rafl ve 90 görüntülü haber servis ediyor. Aksiyon Aksiyon dergisi, yay n hayat na ba lad 14 Aral k 1994 ten beri her hafta yay mlad haberlerle, Türk haber dergicili inin yüz ak oldu. Siyasetten ekonomiye, istihbarattan d politikaya, kültür sanattan toplumsal olaylara kadar çok geni yelpazede yay n yapan Aksiyon, saha çal malar na dayal bir habercili i ön plana ç kar yor. Turkish Review Türkiye de neler oluyor? sorusuna cevap arayanlar bilgilendirmek için yola ç kan ve Türkiye nin uluslararas arenadaki önemini anlatan dergi, iki ayda bir yay mlan yor. Yar akademik ngilizce bir yay n olan dergi, Türkiye den tüm dünyaya slogan yla özetlenebilecek bir yay nc l k çizgisine sahip. lk say s Ekim 2010 tarihinde yay nland. Cihan Medya Da t m Cihan Da t m, 1987 y l ndan bu yana, a rl kl Zaman Gazetesi ve di er baz dergi ve yay nlar n abone da t m ve tahsilat n yapan bir firma. Toplam personel ile hizmet veren Cihan Da t m, özel sektörde en fazla say da personel ile hizmet veren da t m firmas durumunda. Sektörde söz sahibi bir kurum özelli ini ta yor. Zaman Kitap 2001 de farkl, özgün ve nitelikli kitaplar slogan yla yay na ba lad. Özellikle güncel ve popüler olan n s l ndan uzak duran ve gündem olu turacak konular n üzerine kitaplarla giderek Zaman n birikimlerini de görünür hale getirmek gibi özel bir çabas var. Bu anlamda, kitab n etkin ve özel bir ileti im arac oldu unu hat rlat yor.

17 Yay n ve bask merkezleri - Yenibosna da yeni nesil ak ll binas nda Türkiye gündeminin nabz n tutan Zaman, haberi harmanlay p ince ince i leyerek okura sunuyor. Türkiye nin ve dünyan n her yerinden gelen haberler merkez binada ekillense de, 6 ayr bölge matbaa istasyonunda bas larak okura ula t r l yor. Her gün haz rl k süreci 18.00, bask süreci gibi ba layan Zaman Gazetesi bask s, den sonra da t m bölgesindeki en uzak ile hareket eden kamyonlar yla sabah saatlerinde okuyucuya ula t r l yor. Gazetenin ayr ca stanbul ve Ankara n n haricinde zmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Samsun, Diyarbak r, Gaziantep ve Erzurum da bölge yay n temsilcilikleri bulunuyor. Zaman merkez binas Zaman 2005 y l nda yeni binas na kavu tu. Yenibosna da in a edilen yap, tasar m ve teknik özellikleriyle gazete binas olmak için haz rland. Aç k ofis düzenindeki çal ma katlar, gazete çal anlar n n ferah bir ortamda görevlerini yapmalar na imkân sa l yor. Bina içerisinde 450 ki ilik konferans, 120 ki ilik seminer salonu, toplant odalar, 300 ki ilik yemek salonu, havuzla çevrili 400 metrekarelik terasa aç lan fuaye salonu, spor salonlar yer al yor. Yay n temsilcilikleri Anadolu da üretilen haberlere en fazla de- er veren, bunlara sayfalar nda en fazla yer ay ran Zaman Gazetesi, Türkiye genelinde yay n temsilcili i eklinde bir yap lanmaya sahip. stanbul ve Ankara n n haricinde zmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Samsun, Diyarbak r, Gaziantep ve Erzurum da bölge yay n temsilcileri bulunuyor. Yay n temsilcileri, Türkiye nin bütün il ve büyük ilçelerinde görev yapan geni muhabir a n do ru ve kaliteli habere ula mak için koordine ediyor. Bask merkezleri Zaman, Türkiye genelinde saatte 75 bin, 24 sayfas renkli, 16 sayfa siyah beyaz, toplam 40 sayfa bas m kapasitesine sahip. Güncel tiraj itibar yla stanbul da 350, Ankara da 250, Adana da 170, zmir de 150, Trabzon da 70 ve Antalya da da 50 bin Zaman Gazetesi bask s yap l yor. Her gün bask süreci gibi ba layan Zaman Gazetesi bask s, den sonra da t m bölgesindeki en uzak ile hareket eden kamyonlar yla sabah saatlerinde okuyucuya ula t r l yor.

18 18 / 19 Zaman Gazetesi her sabah 1 milyon adrese ula yor Zaman, 25. ya n kutlarken her sabah 1 milyon adrese ula may ba ard. Bu y lki abone kampanyas bu hedefin gerçekle mesiyle bir co kuya dönü tü. Bu, daha çok insan n Zaman ailesine kat lmas na bir vesile olacakt r. Çünkü Zaman okuru y llard r; Özgürlüklerden ve demokrasiden yana tav r alan nsanlar inanc na, kimli ine ve görünü üne göre ay rmayan Gerçekleri gizlemeyip olaylar çarp tmayan Çok-sesli ve zengin içerikli nsan haklar na ehemmiyet veren Medya eti ini gözeten Haberle yorumu birbirinden ay ran Farkl görü lerden yazarlara ev sahipli i yapan Anlay ve ho görüye inanan Dü ünen ve üreten herkese hitap eden çerikle birlikte tasar m n da dünya standartlar na ula t ran bir gazeteyi okuyor ve etraf ndakilerle payla ma heyecan n ya yor. Türkiye den ve dünyadan en geni haberler, yorumlar ve analizlerle dolu gazeteniz Zaman, i yerlerinde, evlerde, vapurda, tramvayda, otobüste, uçakta... her yerde!

19 SND uluslararas tasar m ödülü 25 y l geride b rakan Zaman, gazete tasar m nda ulusal ve uluslararas birçok ba ar kazand. Society for News Design (SND) ve New York Syracuse Üniversitesi nin birlikte düzenledikleri Gazete Tasar m Yar mas nda Zaman Gazetesi, 2002 y l ndan bugüne 100 ün üzerinde ödül alarak ad ndan söz ettirdi. Gazete tasar m nda dünyan n en seçkin ödülleri olarak nitelendirilen SND den, ba ta Jüri Özel Ödülü olmak üzere, mükemmellik ve gümü madalya alan Zaman, dünyan n önde gelen gazeteleriyle yar t n bir kez daha gösterdi. Zaman n ald ödüller 25 y la s mad Zaman Gazetesi kuruldu u 1986 y l ndan itibaren birçok ödül kazand. Haber ve Tasar m alan nda, ba ta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ba ar Ödülleri olmak üzere, Türk Spor Yazarlar Derne i (TSYD Gazetecilik Ödülü), Nezih Demirkent Bas n Ödülü, Foto Muhabirli i Derne- i (TFMD), Türk Yazarlar Birli i (TYB) gibi Bas n Meslek Kurulu lar ndan birçok ödül kazan lm t r. Yapt çal malarla Bas n Meslek Kurulu lar ndan ödül kazananlardan öne ç kanlar: Ali Çolak (TYB), Fevzi Yaz c, Hayri Be er (TSYD 2004), Selim im iro lu (TGC 2003, TSYD 2004), Abdullah K l ç (TGC 2003), Mustafa Sa lam (TGC 2004), Da stan Çetinkaya (TYB 2002), Murat Akku (TGC 2001), Kür at Bayhan (TFMD 2006, 2008), Mustafa Kirazl (TFMD 2009), Onur Çoban (TFMD 2009), Mehmet Ali Poyraz (TFMD 2009), Ali Ünal (TFMD 2007, 2010), Mühenna Kahveci (TFMD), Selman E türkler (TFMD), erif Erdikici, Mahmut Bürkük (TSYD 2004), Yasin Tuncer (TSYD 2004), Behram K l ç (TSYD 2004) brahim Usta (TFMD 2006).

20

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto

Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto Gençlerden liderlere, bozulan gıda sistemi için manifesto SPOT Gençler, hepimizin evi olarak nitelendirdikleri gezegenimiz için, EXPO da tüm liderlere çağrı niteliği taşıyan bir manifesto açıkladı. Önerileri

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı