Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor"

Transkript

1 Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla do ru haberi her gün okurun kap s na ula t r yor. Türkiye de Zaman y l n foto rafç l k olay 12 Türkiye de Zaman / Time in Turkey foto raf projesi için dünyaca ünlü 25 foto rafç Türkiye yi foto raflad. stanbul ve Ankara da görücüye ç kan proje ubat ay nda zmir de sergilendikten sonra New York, Paris ve Moskova gibi merkezlerde yolculu unu sürdürecek. Foto raflarla 25 y l n serüveni 14 Türk bas n nda haber foto raf n n önemine vurgu yapan gazetelerin ba nda Zaman geliyor. Haberin temel bir unsuru olarak haber foto raf na ay rd kaynak, sayfalar nda gösterdi i özenle tarihe tan kl k ediyor. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor 15 Zaman farkl ya grubu ve ilgi alanlar ndan okurlar n göz önünde bulundurarak belli günlerde özel eklerle yay nc l n zenginle tiriyor. Günlük haber ak n n sert üslubundan yorulan okura nefes ald rmak temel amaç. Zaman Gazetesi 25. y l n kutluyor Zaman Gazetesi 25. y l na girerken insan merkezli yay nc l k anlay yla dünya standartlar nda bir gazete ç kartman n gayreti içerisinde yoluna devam ediyor. Her gün 1 milyon adrese ula an Zaman, öncelikle Türkiye nin demokratikle me hedefine katk da bulunmay amaçl yor. Haberin gazeteye dönü me öyküsü 10 Habercinin sahnesi gazetenin sayfalar d r. Okur her gün sayfa sahnesinde sergileneni görmenin zevkine var r da perde arkas nda olup biteni bilemez. imdi bütün okurlar sahne arkas na davet ediyoruz. Takvim yapraklar 3 Kas m 1986 y -gösterdi inde Türk medyas na yeni bir üye kat ld : Zaman. Farkl bir habercilik ti düsturu... Nitekim ezber bozacak haberlerle ç kt okuyucusunun kar s na çeyrek as r boyunca. Türkiye nin ve dünyan n bütün renklerini ta d sayfalar na. Gün geldi depremin y kt Endonezya n n, gün geldi bombard man alt nda kalan Gazzelilerin dram na çevirdi objektiflerini. Türkiye nin önünü t kayan karanl k i lerin takipçisi oldu. Yapt man etler, att ba l klarla bir yandan tarihe not dü- erken bir yandan da Türkiye ile beraber büyüdü, gençle ti, de i ti. Okurlar ndan ald tam destekle bugün 25. y l n kutluyor. Türkiye gerçeklerinden kopmayan, insan merkezli, dünya standartlar nda bir gazete ç kartmak için editöründen muhabirine, matbaac s ndan da t mc s na her gün binlerce Zaman çal an canla ba la çal yor. Zaman, gücünü akl- selimden alan yay nc l k anlay yla de i en Türkiye de kendi üzerine dü eni yapman n gayreti içerisinde yoluna devam ediyor. Nice çeyrek yüzy llara y l nda habercilikte de lider Sayfa 08

2 02 / 03 Türkiye nin Zaman la geçen çeyrek asr Türkiye gerçeklerinden kopmayan, dünya standartlar n zorlayan bir gazete yapman n bedeli bazen a r oluyor. Böyle ciddi bir gazeteyi kim okuyacak? diyenlerden, sizi dar bir kö eye hapsedip yaftalayanlara kadar pek çok tav rla kar la yorsunuz. Daha özgür bir Türkiye hayal etti inizde anti-demokratik kâbuslarla kar kar ya geliyorsunuz Ama sormak gerekir, Zaman s z bir 25 y l dü ünebilir misiniz? Tahdis-i nimet çerçevesinde söylemek -zorunday m ki Zaman, Türkiye de son y llarda ya anan büyük de i imin önemli bir simgesidir. Gücünü akl- selimden, kr-i selimden, kalb-i selimden; hatta zevk-i selimden almaktad r. çeri indeki zenginlik ve ahenkle, tasar m ndaki estetik ve intizamla, gücüne güç katmaya da devam edecektir. En az ndan biz buna inan yoruz. Elimizden geldi i kadar yla insan merkezli bir gazete yapmak için ç rp n yoruz. K ran, döken parçalayan bir yay nc l k yapmamak için kimi zaman üzülüyor, yutkunuyor; ancak itidali elden b rakmamak için ola- anüstü bir gayret sarf ediyoruz. Türkiye gerçeklerinden kopmayan, dünya standartlar n zorlayan bir gazete yapman n bedeli kimi zaman a r oluyor. Bu kadar ciddi bir gazeteyi kim okuyacak? diyenlerden, sizi dar bir kö eye hapsedip yaftalamak isteyenlere kadar pek çok tav rla kar la- yorsunuz. Daha özgür bir Türkiye hayal etti- inizde anti-demokratik kâbuslarla kar kar ya gelmeniz kaç n lmaz oluyor. Ancak tepkilere kar itidali b rakmamak ve 25 y l n birikimine yak r yay nc l k yapmak okuyucuya olan borcumuzdur, diye dü ünüyoruz. Bütün bunlara gö üs germek, ancak ve ancak insan sevgisiyle ülke sevgisiyle mümkün oluyor. Diyorsunuz ki bir ülkenin temel hak ve özgürlükler konusunda zirveye ula mas için bu s k nt lar çekilecek. Ama bir gün mutlaka, bugün olmazsa yar n, bu ülkenin özgürlük mücadelesinde at lan ad mlar vefayla yâd edilecek. Son yirmi be y l Zaman s z dü ünebilir misiniz? Sadece birkaç misal vereyim izninizle: Muhafazakâr çevrelerin büyük bir ku kuyla bakt Avrupa Birli i sürecine bu gazete tâ 90 l y llarda Neden olmas n? demi ti. O te vik olmasayd bugüne kadar gelinen süreç bu kadar kolay yürütülemezdi. San r m Alevi-Sünni çat mas na, laik-antilaik kavgas na kar kollar n makas gibi açarak Durun kalabal klar diye hayk ran bir gazetenin hakk n teslim etmek gerekiyor. Yalan haberlerin üzerine korkusuzca giden, darbe ve muht ralara kar net bir tav r alarak yoluna devam eden bir gazetenin tabii ki sevmeyenleri de olur. Onu da anlay la kar l yoruz. Lakin arz etmek isterim ki hiçbir hadiseye öbür âlemde hesap verme çerçevesini unutarak bakm yoruz. Kanunlar n bize tan d s n r bizi bir yere kadar sorumlu hale getiriyor. Biz onun da ötesinde ve üstelik dönülmez bir ekilde Allah a hesap verece imizi biliyor, ta d m z sorumluluk duygusunun alt nda zaman zaman inliyoruz. De il yalandan, gerçe in mübala a edilerek verilmesinden bile endi e duyuyor, manevî mesuliyet hisleriyle dopdolu bir gazetecilik yapmaya gayret ediyoruz. Bu çerçeve, bizleri sa l kl bir gazetecilik zemininde tutuyor, diye umut ediyoruz. Yanl m z olmuyor mu? Normalle me sürecini tamamlayamam böyle zor bir ülkede, gazetecilik yaparken tabii ki bir k s m yanl lar da yap yoruz. Beraber çal t m z arkada lar m ahit ki, asla bile bile bir yanl yapmad k, yapm yoruz, yapmayaca z! Nice çeyrek as rlara

3 25. YIL STANBUL RESEPS YONU ZAMAN, ÇEYREK ASRI DOLDURDU Zaman Gazetesi mtiyaz Sahibi Ali Akbulut: Bugün Zaman Gazetesi çeyrek asr doldurmu tur. 1 y l boyunca çe itli etkinlikler sürecek. Bunlar n aras nda foto raf sergisi, 25 ülkeden gelen 25 foto rafç n n çekti i foto raflar n gazetenin 25. y l nda sergilenmesi güzel bir espriydi. RAHATLIKLA OKUNAN B R GAZETE TRT Genel Müdürü brahim ahin: Ben Zaman ilk ç kt nda Avukat n z Zaman kö esini düzenliyordum. Benim için ba lang c nda öyle önemli bir yeri var. Ama daha sonra takip etti imiz entelektüel derinli i olan, gerçekten gazete okunmas gerekti inde rahatl kla okunabilecek bir gazete. TÜRK YE YE GÜZELL KLER YA ATTI Samanyolu Yay n Grubu Genel Müdürü Hidayet Karaca: Çeyrek as r içerisinde Zaman çok güzel eylere imza att ve güzelliklerin Türkiye de ya anmas na vesile oldu. Birbiriyle özde le en bir okuyucu kitlesine sahip olmas da çok önemli bir sonuç. Bu nedenle gazetede çal an herkese te ekkür ediyorum. OLGUNLU UYLA ÜLKEYE H ZMET ED YOR Hürriyet Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Enis Berbero lu: Zaman Gazetesi nin 25 y l n içtenlikle kutluyorum. Çeyrek as r bir mefkûre için, bir yay n için çok uzun bir zamand r. Art k Zaman Gazetesi gençli ini neredeyse geride b rak p, olgunlu u ile ülkeye hizmet edecek duruma gelmi tir. BASINDAK YER FT HAR VER C Ahmet Turan Alkan: 25. y l, çok yak n bir akrabam n dü- ün töreni gibi. Çal anlar ve yöneticileriyle ailemin bir uzant s gibi olan Zaman Gazetesi gerek Türk bas n nda gerek siyasi hayat nda kaplad yer ve te hir etti i a rl k iftihar verici. BU GAZETEDE OLDU UM Ç N MUTLUYUM Günseli Özen Ocako lu: Gazetenin 25. y l asl nda olgunluk ya d r. Bizim için 25 y l gençlik ya olarak alg lanabilir ama Zaman için olgunluk ya d r. Böyle bir gazetede yazar oldu um için çok mutluyum. EN Y Y ARAYAN GAZETE Ak am Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni smail Küçükkaya: Zaman, bas nda içerik olarak da görsel olarak da Daha iyi nas l yapabiliriz? diye çabalayan bir gazete. Hem de ula t geni kitlelere bakarsak halk nezdinde de bu etkiye ula t. KÜLTÜR SANAT SAYFASINI BA ARILI BULUYORUM Selim leri: Ben 5 y ld r Zaman Gazetesi nde yaz yorum. Son derece uyumlu, çok az yerde rastlan r, demokratik bir çal ma oldu bu 5 y l. Bu benim için yeni bir aile, yeni bir ortamd. Zaman n Kültür Sanat sayfas n, sanat n bütün dallar aç s ndan çok ba ar l buluyorum. B RÇOK GAZETEC YET T RD Yeni afak Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert: Zaman, kurulu undan bu yana birçok gazetecinin geli imine katk sa lam t r. 1 milyona yak n okuyucusu var. Gazetecilik aç s ndan ova dönük olmaktan ziyade okumaya dönük bir üslup geli tirdi. Bu da Zaman n Türk bas n na katk lar ndan biridir. ZAMAN, TÜRK BASININDA OKUL OLMAYI BA ARDI Radikal Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Eyüp Can: Türkiye nin sosyal, toplumsal dönü ümüne paralel bir biçimde Zaman Gazetesi de belli duyarl l klar n dönü ümüne hem öncülük yapt hem de bu dönü ümün en iyi yans d bir gazete oldu. Daha nice 25 y llara. KEND GAZETEM N YILDÖNÜMÜ Star Gazetesi Genel Yay n Yönetmeni Mustafa Karaalio lu: Ben gazetecili e Zaman Gazetesi nde ba lad m. Bu yüzden kendi gazetemin 25. y ldönümünü kutluyor gibiyim. ALTERNAT F MEDYAYI OLU TURDU Ali Bulaç: Patronu kendi aboneleri olan bir gazetede yazmak güzel. Zaman Gazetesi, alternatif medyay olu turmu tur. Böylece daha önce merkez medyan n yani devletin do rultusunda yay n yapan bir medyan n kar s na ç km t r. ÜLKE SEVDALISI B R GAZETE AK Parti stanbul Milletvekili Hakan ükür: Ne kadar süre geçti i de il bu süre içinde neler yap ld önemli. Zaman Gazetesi, bu anlamda ayr bir tebri i hak ediyor. Ülke sevdal s olmas ve de erlerine s k s k ya sar lmas yla çok iyi bir örnek. Gazeteyi ve tüm çal anlar n tebrik ediyorum. EN HIZLI GEL EN GAZETE Etyen Mahçupyan: Türkiye de biri gelece e dönük, di eri ise ideolojik anlamda geçmi e tak l p kalan gazetecilik anlay var. Tam bir i levle vazifesini yapan Zaman Gazetesi, verilen sözleri yerine getiren yönetim tarz yla da önemlidir. Türkiye de en h zl geli en gazetedir. FOTO RAF PROJES N BE END M Eczac ba Holding Yönetim Kurulu Ba kan Bülent Eczac ba- : Her bak mdan okurlar n güvenini kazand. Ayn çizgide ba ar lar n sürdürece- ine inan yorum. Foto rafla yak ndan ilgiliyim. Zaman 25. y l foto raf etkinliklerini de çok be endim. Bu konuda da tebrik ediyorum. BASINDA ÖNCÜ GAZETE OLDU Medya Derne i Ba kan, karikatürist Salih Memecan: Zaman Gazetesi, gerek abonelik sistemi gerekse sayfa dizayn olarak bas nda birçok konuda öncülük yapan bir gazetedir. S V LLE MEDE ÖNEML YER VAR Avea CEO su Erkan Akdemir: Bugün de geçmi te de farkl bir yay nc l k anlay içerisinde oldu. Türkiye nin demokratikle mesi ve siville mesinde çok farkl bir konumu var. Haberleri, yorumlar verili ekli ve dergi tarz na yakla m bir gazetenin okuyucuya ula mas n önemsiyorum. ZAMAN I ALKI LIYORUM Sanatç Zara: Bir insana bile 25 y l nasip oluyor mu? Olmuyor. Böyle bir hayatta bir yay n kurulu unun 25. y l muhte em bir duygu olmal. Kalitesi ile, duru u ile kendini 25 y l ta yabilen bir yay n kurulu una te ekkürlerimi ve alk lar m iletiyorum.

4 04 / YIL ANKARA RESEPS YONU Çeyrek as rl k onura yak an kutlama Zaman, 25. kurulu y ldönümünü, stan- sonra Ankara da da muhte em bir -bul dan törenle kutlad. Ankara Ticaret Odas (ATO) Kongre ve Sergi Saray nda gerçekle en kutlamaya siyaset, i, sanat, sendika ve e itim dünyas ndan çok say da davetli kat ld. Zaman Gazetesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl, gecede yapt - konu mada, Yeni Türkiye ve de i im sürecinde Zaman n yerine getirdi i misyonun alt n çizdi. Dumanl, özetle unlar söyledi: Bugün memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye de demokrasi, millet iradesi güç kazan yor, hâkimiyet-i milliye anlam kazan yor. Yasama, yürütme ve yarg hiçbir bask olmadan, hiçbir etki alt nda kalmadan korkusuzca görevlerini yerine getiriyor. Kim ne derse desin, biz vazifemizi hakkaniyet ve adalet uuruyla yapmaya gayret ettik. Grupçuluk, hizipçilik, ayr mc l k, cemaatçilik yapmad k. Hakk m zda -c, -cu diye yak ks z ithamlarda bulunan kimi meslekta lar m z, yakla mlar m zdaki ku at c l, karde li i, birle tiricili i anlamad ya da anlayamad. Ülke hayr na gördü ümüz her eye gönülden destek verdik. Hangi görü e sahip olursa olsun mazlumlardan yana olmay, ma durlar aras nda inanç, renk, desen fark gözetmemeyi kendimize iar edindik. San r m Alevi-Sünni çat mas na, laik-anti laik kavgas na kar kollar n makas gibi açarak Durun kalabal klar diye hayk ran bir gazetenin hakk n teslim etmek gerekiyor. Yalan haberlerin üzerine korkusuzca giden, darbe ve muht ralara kar net bir tav r alarak yoluna devam eden bir gazetenin tabii ki sevmeyenleri de olur. Onu da anlay la kar l yoruz. Lakin bu program vesilesiyle arz etmek isterim ki hiçbir hadiseye öbür âlemde hesap verme çerçevesini unutarak bakm yoruz. S YASET VE BÜROKRAS DEN BÜYÜK KATILIM Ba bakan Erdo an n onur konu u oldu u geceye u isimler kat ld : Ba bakan yard mc lar Bülent Ar nç, Bekir Bozda, Maliye Bakan Mehmet im ek, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, Tar m, G da ve Köyi leri Bakan Mehmet Mehdi Eker, Milli Savunma Bakan smet Y lmaz, Sa l k Bakan Recep Akda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Zaman, 25. kurulu y ldönümünde Türkiye nin renklerini bir araya getirdi. Ba bakan Erdo an n onur konu u oldu u geceye siyaset, sanat, medya ve i dünyas ndan önemli isimler kat ld. Ya günü pastas n kesen Erdo- an, Türkiye nin de i im sürecinde medyay anlat rken önemli mesajlar verdi. Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç, AK Parti Genel Ba kan Yard mc s Hüseyin Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Haluk pek, CHP den genel ba kan yard mc lar Erdo an Toprak, Gürsel Tekin, CHP li vekiller Faik Öztrak ve Mehmet Ali Susam, Ayd n Ayayd n, Ferit Mevlütaslano lu, MHP den eski Bay nd rl k ve skân Bakan ve Trabzon Milletvekili Koray Ayd n, BBP Genel Ba kan Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Ba kan Mustafa Kamalak, DSP Genel Ba kan Masum Türker, Cumhurbaskanl Genel Sekreteri Mustafa sen, Cumhurba kan Ba dan man Ahmet Sever, RTÜK Ba kan Davut Dursun, TOBB Ba kan Rifat Hisarc kl o lu, TRT Genel Müdürü brahim ahin, Ankara Sanayi Odas Ba kan Nurettin Özdebir, Ankara Valisi Alaattin Yüksel, Büyük ehir Belediye Ba kan Melih Gökçek, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Türk- Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Oral, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Halter Federasyonu Ba kan Hasan Akku, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone.

5 Zaman, ate lerde açan bir çiçek oldu Ba bakan Erdo an, resepsiyonda bir ko- yaparak Zaman Gazetesi nin tarihî -nu ma dönü üm süreçlerinde oynad önemli role vurgu yapt. Konu mas na 1986 dan bu yana emek veren herkesi tebrik ediyorum. sözleriyle ba layan Erdo an, 35 farkl ülkede, 10 farkl dilde yay n yapan Zaman görmekten çok büyük bir gurur duydu unu kaydetti. Zaman, ate lerde açan bir çiçek olarak tan mlayan Ba bakan, unlar ifade etti: Müdahalelere çanak tutmayan, psikolojik operasyonlara selam durmayan, emir-komuta zinciri içerisinde man et atmayan, zor zamanlarda hakk hukuku, demokrasiyi savunan tüm yazarlar buradan selaml yorum. te Zaman böyle bir gazete olarak ortaya ç kt. 80 müdahalesinin a r havas Türkiye nin üzerinde iken Zaman ate te açan bir çiçek gibi Ankara Rüzgârl Sokak tan Türkiye nin kir ve medya dünyas na renk katt. Zaman, sadece bir gazete olmad, bin y l n birikimiyle bu topraklar n sesi, nefesi olarak Türkiye nin son 25 y l na ahitlik yapt. Çeyrek asr n kayd n tuttu. Zaman, bir rüzgâra kap l p gitmek yerine bu ülkenin rüzgâr na güç, bu ülkenin vizyonuna vizyon katt. En zor zamanlarda do ruyu söylemenin bedel gerektirdi i, man etlerin gazete binalar n n d nda kurguland dönemlerde Anadolu nun hissiyat n Zaman dile getirdi. Sosyal sorumlulu unu hakk yla yerine getirerek temiz gazetecili i ve meslek ahlak n yücelterek genç gazetecilere örnek te kil etti. Ba bakan Erdo an, konu mas na özetle öyle devam etti: Türk okullar yla gurur duyuyorum: Tüm siyasî hayat m boyunca dünya genelinde 100 den fazla ülkeye ziyarette bulundum. Gitti im ülkelerde Türkiye nin okullar n, vefakâr ö retmenlerini, Türkiye muhabbetiyle büyüyen, Türkçe konu an çocuklar görmekten çok büyük bir gurur hissettim. Neyse ki bu topraklar, böyle yi itler yeti tirdi: Millet olarak çok büyük badirelerden, imtihanlardan Gecenin onur konu u Ba bakan, Zaman ate lerde açan bir çiçek olarak tan mlad. Erdo an, Müdahalelere çanak tutmayan, psikolojik operasyonlara selam durmayan, emirkomuta zinciri içerisinde man et atmayan, zor zamanlarda hakk hukuku, demokrasiyi savunan tüm yazarlar buradan selaml yor, hepsine te ekkür ediyorum. dedi. geçtik. Bizim Çanakkale deki Mehmet imiz neyle sava t n görüyordu. Ama bu millet bir de görünmeyen, sinsi dü manlarla mücadele etti. Neyse ki bu topraklar böyle zor zamanlarda çok büyük yi itler yeti tirdi. Bu topraklar çok büyük mütefekkirler, sanatç lar ve gönül insanlar yeti tirdi. Topla, tüfekle, silahla, yumrukla de il kalemiyle, kriyle, birikimiyle, hikmetiyle mücadele veren, zulme de zalime de özellikle kar- ç kan ama ho görüden, karde likten asla taviz vermeyen kahramanlar m z oldu. Man etlerle çarp arak bu günlere geldik: Adeta man- etlerle sava t k. Man etlerin ok olup üzerimize ya d süreçlerden geçtik. Muhtar bile olamaz diye man etlerin at ld günlerden bugünlere ula t k. Gazetecilere haber yazd rd lar, o kupürleri dosyaya koyup partimiz aleyhine kapatma davas açt lar. Allah ahittir ki asla ve asla intikam pe- inde olmad k, olmayaca z. Herkes için demokrasi, adalet diye hayk rd ysak bugün de ayn ekilde bunun kararl mücadelesini veriyoruz. Ra ar temizliyoruz: Sorunlar var, kimse kusura bakmas n bu sorunlar biz üretmedik. As rlara sari, köhne bir zihniyetle zorlu bir mücadele veriyoruz. Yani ra ar temizliyoruz. On y llar n, as rlar n, köklü meselelerini ad m ad m, etap etap, kademe kademe çözüyoruz. te son olarak Adalet Bakanl m z yeni bir reform sürecini ba latt.

6 06 / YIL ANKARA RESEPS YONU Horhor da yedi imiz kebab özledim Ba bakan Erdo an ile sunucu Kadir Çöpdemir aras nda renkli bir diyalog ya and. Çöpdemir, sahneye davet etti i Erdo an a, Bir siyasetçi için sabah uyand nda medyan n olup olmamas nas l bir duygu? sorusunu yöneltti. Ba bakan bu soruya cevap verirken yedikleri kebab hat rlatt ve Ben en büyük duyguyu Kadir le Horhor da ya ad m. Siyaset de il de Kadir le kebap yemeyi çok daha önemsedim. Hat rl yorsun de il mi? dedi. Çöpdemir de Hat rlamaz m y m efendim? Kendimi nas l geli tirdim bir bilseniz, bir daha lütfederseniz. kar l n verdi. Erdo an, Ma allah n var, gayet iyisin. derken, Çöpdemir in cevab, Bir lütfederseniz, bir sürü yerler ke fettim; sala ama lezzet ahika. oldu. FRANCIS RICCIARDONE EBERHARD POHL LAURENT BILI Büyükelçiler: Zaman a minnettar z ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone: Zaman n Türk demokrasisine katk s çok özel ve önemli. Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl: Bas nda Zaman gibi bir gazete oldu u için minnettar z. Fransa Büyükelçisi Laurent Bili: Zaman Gazetesi, eski tek kir zamanlar na yeni bir rüzgâr getirdi. Ba kent in tüm renkleri oradayd Ankara Rüzgârl Sokak ta yay n hayat - ad m att Zaman. Aradan, tam çeyrek kol konu malar n n içeri i zengindi. Zaman Gaze- demokrasi serüveni haf zalarda canland. Proto- -na as r geçti. Ç tay giderek yükseltti uzun yolculu- tesi Genel Yay n Müdürü Ekrem Dumanl n n Ba bakan Recep Tayyip Erdo an a yönelik Ne iyi et- unda. Bugün, Türkiye nin en çok satan gazetesi. Kendili inden olmad bu. Her yönüyle gazetecili in hakk n verdi. Kalite, do ruluk ve dürüst- özlemi. sözleri alk toplad. Erdo an ise Ate tiniz de geldiniz. Görüyorsunuz, insanlar sizi çok lükten sapmad. Hem güven abidesi hem medyada demokrasi ve ülke de erlerini önceleyenle- ediyordu. Sürprizler de vard. Zaman n reklamlate açan bir çiçek dedi i Zaman a hakk n teslim rin öncüsü oldu. 25. y l co kusunun belki de en r ndaki da t c Harun Sert in motosikletle getirdi i 25. y la özel gazete, Zaman Gazetesi mtiyaz görkemlisini de do du u yer Ankara da ya ad. Resepsiyona, Zaman n ad na yak r, temsil etti- Sahibi Ali Akbulut taraf ndan Erdo an a sunuldu. i de erleri yans tan tablo hakimdi. Gazetecilerin, Twitter dan payla t klar muhte em toplan- Zaman Gazetesi nin 12 Eylül referandumunun er- Ekrem Dumanl n n günün an s na verdi i plakete, t mesaj, her eyi özetliyordu. Heyecan, e tesi günkü Demokrasinin zaferi man etli nüshas ula an seçkin davetli toplulu u da payla t. Siyaset, i, sanat, spor, kültür ve medya camias ora- 25. ya günü pastas n keserken de, Bu pastadaki i lenmi ti. Erdo an, man eti tebessümle okudu. dayd. Diplomatlar n ilgisi de fazlayd. Her görü ten, yelpazeden kat lanlar, adeta bir Türkiye ebrelim. temennisinde bulundu. Gazetenin ilk imti- a z tatl l n gönül dünyam zdaki tatl l kla sürdürusu olu turmu tu. Zaman n reklam lmleri ve yaz sahipleri Alaattin Kaya ve hsan Arslan ile eski ülke gündemine damgas n vuran man etleri salondaki ekranda ilgiyle izlendi. Türkiye nin son 25 an lar tazelendi. Çeyrek asr n ya and gecenin çal anlar da oradayd. Gönül irtibat sürüyordu; y l n n f rt nal tarihi, üzerinde oynanan oyunlar, bitiminde, yar m asra do ru yol al yordu kervan.

7 ZAMAN, TÜRK M LLET N N SES OLDU Bekir Bozda (Ba bakan Yard mc s ): Zaman, Türk milletinin sesi oldu. Yay n hayat boyunca demokrasiye, insan haklar na, hukukun üstünlü üne önemli katk lar sa lad. FARKLI GÖRÜ LER B R ARAYA GET R YOR Ahmet Davuto lu (D i leri Bakan ): Zaman n ilk say lar n hat rl yorum. Çok ba ar l entelektüeli bir araya getiriyordu. imdi görsel anlamda da kendini yeniledi. Entelektüelli i içerisinde mezcedebilen bir ne riyat oldu. SEV YEL YAYINCILI I LE ÖNEML B R ROL ÜSTLEND Recep Akda (Sa l k Bakan ): Zaman, gençlik y llar mdan beri ald m bir gazete. Türk milletinin y llard r ayd nlanmas için önemli vazifeler görüyor. Seviyeli ve ruh köklerimize uygun yay nc l sürdüren medyam z n önemli bir üyesi. Halk m z n da büyük teveccühünü kazand. GEL MELER DO RU B R EK LDE YANSITTI Taner Y ld z (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan ): Zaman, 25 y lda ülkemizin siyasî, ekonomik ve demografik hayat nda ya anan önemli olaylar, Türk insan na ve yurtd nda ya ayan vatanda lar m za do ru yans tmada azami gayreti gösteren gazetelerden biri olmu tur. ÇEYREK YÜZYILDA BÜYÜK KATKILAR YAPTI Suat K l ç (Gençlik ve Spor Bakan ): Zaman, çeyrek yüzy lda Türkiye ye büyük de erler katt. Biz görebilir miyiz bilmiyorum ama insanl k Zaman n de erlerini önümüzdeki yüzy llarda da ya- ayacak. HO GÖRÜ VE D YALOG KAVRAMI B R ARADA Mehdi Eker (G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan ): Evrensel de- erler ile bu ülkenin hamurunda var olan ho görü ve diyalog kavramlar n bir araya getirmeyi ba aran Zaman, ciddi, objektif ve sansasyondan uzak yay nc l k anlay yla ülke esenli ine büyük katk sa lamaktad r. ZAMAN, B R GAZETEDEN DAHA FAZLASI Hüseyin Çelik (AK Parti Genel Ba kan Yard mc s ): Zaman denilince akl ma zaman n ruhunu okumak gelir. Mizanpaj ve içeri iyle dolu dolu olan, gerçekten tatmin eden, bilgilendiren e iten bir gazeteden söz ediyorum, onun için gazeteden daha fazla gazete diyorum. EME GEÇENLER TEBR K ED YORUM Koray Ayd n (MHP Trabzon Milletvekili): 25 y l dile kolay. Zaman n bu hale gelmesinde eme i geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki dönemde de kendilerine ba ar lar diliyorum. ZAMAN A DAHA N CE 25 YILLAR D L YORUM Mustafa Kamalak (SP lideri): 25 y ld r bu gazeteyi izliyorum. Daha nice 25. y llara diyorum. Ba ar lar diliyorum. DEMOKRAS TAR H M ZDE KR T K B R ROL OYNADI Mustafa Destici (BBP Genel Ba kan ): Zaman, 25 y ld r milletin birli ine ve bütünlü üne hizmet ediyor. Türk demokrasi tarihinin en kritik süreçlerinde hep kritik rol oynad, tavr n milli iradeden yana koydu. AYKIRI GÖRÜ LERE YER VERMES ÇOK OLUMLU Masum Türker (DSP Genel Ba kan ): Zaman, çok k sa zamanda ulusal bir gazete haline geldi. 25. y l nda art k birçok haber ajans ve televizyona öncülük ediyor. Özellikle ayk r görü lere yer vermesi çok olumlu. ZAMAN IN HER ALANDA KEND NE HAS Ç ZG S VAR Davut Dursun (RTÜK Ba kan ): Sayfa tasar m ndan içeri ine kadar kendine has bir çizgisi var. Do ru haberler veriyor. 25 y l ciddi bir zaman dilimi. YAPICI HABERLERE MZA ATAN B R GAZETE Nurettin Özdebir (Ankara Sanayi Odas Ba kan ): Zaman Gazetesi Türkiye nin en büyük tirajl gazetelerinden birisi. Özellikle yap c yay nlar yapan bir gazete. Nice mutlu y llar diliyoruz. Allah daha çok okunmay nasip etsin. ZAMAN, BEN M Ç N ÖNCÜ B R GAZETE Alaattin Yüksel (Ankara Valisi): Her sabah kalkt mda Zaman gazetesiyle ba l yorum. ayet bas n sektöründe bir de erlendirme yap lacaksa, Zaman benim için ön planda bir gazete. ZOR GÜNLERDEK POZ T F BAKI I B Z HEP RAHATLATTI Süleyman Karaman (TCDD Genel Müdürü): Zaman ilk okumaya 2004 y l nda ba lad m. Haber ve yorumlar n kendime yak n hissettim. Özellikle çok s k nt l günlerde yapt pozitif haberlerle biz okurlar n hep rahatlatm t r. TÜRK YE N N E T M NE KATKISI BÜYÜK Prof. Dr. erif Ali Tekalan (Fatih Üniversitesi Rektörü): Bir müessesenin 25. y l n anla, erefle, ülkemizin demokrasi birikimi için katk sunmak için çaba göstererek kutlamas büyük bir mutluluk. Zaman Gazetesi nin 25 y lda Türkiye nin e itimine katk s oldukça büyüktü.

8 08 / 09 Habercilikte çeyrek as r Zaman, ne redildi i ilk -günden itibaren bugünün de il yar n n gazetesi oldu unu gösterdi hep bize. Haberleriyle, yorumlar yla, üslubuyla ba ka bir zaman n gazetesi oldu unu sürekli anlat p durdu. Çat ma tezleri kalpleri ürpertirken o, diyalog ve ho görünün ne kadar önemli oldu unun alt n çizdi. Güvenlik mi, özgürlük mü denklemi tart l rken birey hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezli ini savundu. So uk Sava döneminden miras kalan askerî darbelerin yeniden topluma umut olarak takdim edildi i dönemlerde demokrasiden dönü olmad n hayk rd. Re klerinin çat mac üslubuna ald rmadan müspet hareket odakl habercili ini geli tirdi. En önemlisi de gelece in gazetesi oldu unu vakur duru- uyla ispatlad. 16 UBAT 2007 te Abdülaziz in kanl gömle i 25 EYLÜL 2011 te o subaylar Merhum Muhsin Yaz c o lu nun helikopter kazas yla ilgili s r perdesini aralayacak görüntüleri Zaman ortaya ç kard. 48 saniyelik kay t, iki y ld r kay p olan helikopterin beyni durumundaki cihazlar n kim taraf ndan söküldü ünü gösteriyor. Video, gökyüzünde bir askerî helikopterin görünmesiyle ba l yor. Ard ndan enkaz n etraf ndaki subaylar gözüküyor. Subaylardan biri elinde turuncu tornavidayla helikopterin ön panelinden parçalar sökerken, di eri onu izliyor. Videodaki üçüncü asker ise biraz daha uzakta oturmu sigara içiyor. Görüntüleri kaydeden asker ise Karde im u yüksekli e bak, inanam yorum ya, da tepemize gelecekmi gibi sanki. diye bulunduklar bölgeyi tarif ediyor. Bileklerini keserek intihar etti i ileri sürülen Sultan Abdülaziz in ölümünden birkaç gün önce çekilmi son foto raf n gündeme ta yan Zaman, padi ah n ehadeti nde üzerinde bulunan kanl giysileri de buldu. Tarihçilere göre 131 y ld r Topkap Saray n n depolar nda saklanan k yafetler, cinayet iddias n güçlendiriyor. Giysiler; pantolon, h rka, dizlik, gömlek, atk ve iç k yafetten olu uyor. Yanlar nda, Sultan n bileklerini kesti i iddia edilen bir makas da var. Tan t c etikette, Abdülaziz in ehadetinde üzerinde bulunan giysiler kayd dü ülmü. Padi ah n cenazesini y kayan imam n, Hâlâ bileklerinden kanlar süzülüyordu, vücudunda darp izleri vard. ifadesini do rularcas na k yafetler kanlar içinde. Olay n üzerinden bir as rdan fazla zaman geçmesine ra men elbiseler hâlâ kan kokuyor. Ancak herhangi bir y rt lma yok. 16 TEMMUZ 2005 Vahdettin hain de ildi Osmanl mparatorlu u nun son padi ah Vahdettin, kimilerine göre, ülkeyi terk eden bir hain, kimilerine göre ise Mustafa Kemal in Samsun a ç k n onaylayan ve vatan n kaderini Atatürk e teslim eden bir kahraman... Osmanl döneminde Anadolu halk n n durumunu ara t ran Merhum Ba bakan Bülent Ecevit, Vahdettin e vatan haini denilmesine kar ç kt : stanbul dan ayr laca zaman devletin elinde külliyetli alt n ve para vard. O, çok az bir miktar ald. stese tümünü alabilirdi. Sayg de er bir davran ta bulundu. Ecevit, Vahdettin ile uzaktan akraba oldu- unu belirtti. Vahdettin in damad Sadrazam Tevfik Pa a, Ecevit in annesinin teyzesinin kay npederi.

9 21 OCAK 2010 Balyoz de ifre oldu: En kanl darbe plan Türkiye, 2003 te AK Parti iktidar n devirmek üzere haz rlanan en kanl darbe giri iminin okunu ya ad. Balyoz Plan na göre, Türkiye genelinde s k yönetim ilan edilmesi ve darbeye zemin olu turulmas n hedefleyen cuntac lar, bunun için çok say da insan n ölmesine yol açabilecek kanl eylemler gerçekle tirecekti. Fatih ve Beyaz t camilerinin en kalabal k oldu- u cuma namaz s ras nda bombalanmas, cübbeli ajanlara askerî hava müzesinin bast r lmas, Türk jet uça n n dü ürülerek pilotun ehit edilmesinin ard ndan Yunanistan n tahrik edilmesi gibi unsurlar n yer ald kaos plan, kamuoyunun tepkisini çekti. Balyoz plan nda s k yönetim komutan olarak imzas bulunan dönemin 1. Ordu Komutan Orgeneral Çetin Do an, mahkemede plan n Cumhuriyet i koruma ve kollama görevinin gere i olarak haz rland n savundu. 31 OCAK 2006 Ankete göre militanlar en çok Zerdü t ü seviyor Terör örgütü PKK ya yak nl yla bilinen F rat Haber Ajans, 300 PKK militan üzerinde bir anket yapt. Ankete göre, En çok be endi iniz dinî önder kim? sorusuna yüzde 34 oran nda Zerdü t cevab verilmi. Hz. sa seçene i de ayn oranda destek görmü. Bunlar n ard ndan ölülere tap n lan bir inanc n kurucusu olan Mani geliyor (yüzde 11). Hz. Muhammed yüzde 10 la dördüncü s rada yer al yor. Militanlar n di er tercihleri ise öyle: Hz. Musa yüzde 7, Hz. brahim yüzde MAYIS 2006 De tikçe çete ç k yor Danýþtay a yönelik hain saldýrýyla ilgili soruþturma derinleþti. Saldýrgan Alparslan Arslan ýn Türk Ýntikam Tugayý nýn (TÝT) yaný sýra Türk Mukavemet Teþkilatý ve Sauna Çetesi yle irtibatlar tespit edildi. Danýþtay a silahlý saldýrý düzenleyen Arslan ýn, ordudan atýlan Muzaffer T. ile irtibatl oldu u anla ld. Muzaffer T. nin ev ve iþyerlerinde yap lan aramada Vatansever Kuvvetler Güç Birliði Hareketi, 2005 Ankara kaþeli bir kitapçýk bulundu. Saldýrgan Arslan ýn çantasýndan da Vatansever Kuvvetler Güç Birliði nin üst düzey bir yöneticisine ait kartvizit ile Ulusal Haber adýna düzenlenmiþ bir kimlik çýkmýþtý.

10 10 / 11 Gazetenin okuyucuya ula ma serüveni - Gazeteci, ekme ini sorularla kazanan insand r. Sorular sorular izler. Gazetedeki haberler, onlarca sorunun cevab niteli indedir. Ama as l soru, okurun sorusudur. Eme ini yaz ya dökenlerin i i bu yüzden zordur. Önemli olan bizim ne söyledi imiz de- il, okurun ne anlad. Hal böyle olunca bir haberin gazeteye giri sürecinin iyi bilinmesi gerekiyor. Burada neler oluyor anlatmakta fayda var. Gazete, matbaa duruncaya kadar ya ayan bir canl adeta. Hede miz son geli meyi daha fazla okura ula t rmak. Sabah n ilk klar yla da t c n n okura götürdü ü gazete, bizim çal ma raporumuz gibi. Yeni bir günün ba lang c nda, muhabirler dün ve bugünün haberlerini müzakere etmek için toplan r. Bir gün önce yap lanlar ve o gün yap lacaklar masaya getirilir. Toplant sonunda muhabirler için yo- un bir gün ba l yor demektir. Muhabirler, haber de eri ta yan olaylar acilen yakalamaya çal r. Foto muhabirleri de onlar n uza- nda olmay p, görü me ve röportajlarda yanlar nda haz r bulunur. Hangi haberi kimin takip edece i belirlenir ve ko u turma ba lar. Olay yerine ula an muhabirler için haberi en iyi, do ru ve h zl haz rlama zaman gelmi tir. Foto muhabirleri en do ru kareyi çekme gayretindeyken muhabirler de gerekli bilgiyi toplamak için çal r. Haber için sorular ard ard na s ralan r Servislerin editörleri, muhabirlerin gün içinde teslim edecekleri özel haberleri kontrol eder. Bu haberlerin özetiyle birlikte günün önemli rutinlerinin de yer ald gündemlerine son eklini verip yay n toplant s na haz r hale getirir. Yaz i leri, haberlerin gidi at n kontrol etmek üzere toplan r. Müzakere ve tart malar sonras nda kesin olmayan program ortaya ç kar l r. Bu program, beklenmedik olay ve durumlar için aç k alana sahiptir. Ö leden sonra h zl bir toplant daha yap lacak çünkü. Haber için seçilen en iyi kareler art k teknik servisin masas nda. Haber metni ve foto raflar, teknik personelin toplant s için haz r hale getirilir. Teknik servis, görsel destekleri kullanarak haberin estetik boyutunu da dikkate al r.

11 Çal anlar m z, ellerindeki haberleri zaman s n r olmadan, ba lar s k madan yazma avantaj na sahiptir. Dizüstü bilgisayarlar ve mobil internet arac l yla acil haberlerini gazeteye gelmeden geçerler. Ya da telefonla gazeteye bildirirler. Di er bir zorlu i sayfan n vitrinidir. Birinci sayfan n dizayn tasar m tak m ndan önce ortaya konur ve önde gelen haberlerin sayfada uygun konumlara yerle tirilmesi planlan r. Yap lan toplant da 1. sayfada yer alacak haberler belirlenir. Bask, stanbul d na da t lmak üzere tüm sayfalar yla haz r hale getirilir. Günün son toplant s nda, son revizyonlarla birlikte sayfalar matbaaya gitmeye haz rd r. Ancak bu i o kadar kolay de il. Çünkü toplant da son dakika de i iklikleri olacak. Zaman n fedakâr da t c lar büyük bir emekle haz rlanan gazeteyi okurlar na ula t rmak, bulu turmak için gün ayd nlanmadan motosikletiyle yola ç kar. Zaman, abonelerin kap lar na b rak l r, art k okuyucuyla bulu ma zaman gelmi tir Medyada haberin biçimi içeri i kadar önemlidir. Bir haber için foto raf uygun iken di eri için karikatür ya da grafik uygun olabilir. Tasar m bölümü, okuyucunun gözüne çekici gelecek ekilde sayfay haz rlar. Bunun için tasar mc lar devrede. Muhabirler son dakika haberleri d - ndaki tüm haberlerini art k bitirmi tir. Editörlerin ellerindeki malzemeyi en iyi ekilde kullanma zaman gelmi tir. Onlar imdi saat a kadar haberleri sayfalara en iyi ekilde yerle tirmek için çal ma içindedir. Ve mutlu son. Birçok profesyonelin, meslek ustas n n, fikir i çisinin çabalar sonucunda gazete bas l r. Mürekkep kokular da l r. Ortaya ç kan ürün o günün tüm sevinç ve ac lar n anlat r. Dünyadaki Zaman okurlar sab rs zca sabah bekler. Okurlar sabah günün ilk klar yla gazetesini kap s nda bulur. Kimi evinde, kimi i e ya da okula giderken gazetesini de koltu una s k t r r. Yeni güne Zaman okuyarak ve gündemden haberdar olarak ba laman n mutlulu unu ya ar.

12 12 / 13 Bir kitle gazetesi olarak Zaman, hayat n her alan nda varl n sürdürüyor. Ba ta sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere sanat, spor ve kültür dünyas nda ortaya koydu u faaliyetlerle toplumsal hayata k tutuyor. Y l n sporcusu ödül töreni Zaman Gazetesi, 21 y ld r düzenledi i Y l n Sporcusu Ödül Töreni yle ba ar l olan sporcu, tak m ya da kurumlar ödüllendiriyor. Spor camias n da bir araya getiriyor. Felis Ödülleri ana sponsoru Zaman Mediacat Felis Ödülleri ne 2007 ile 2009 y llar aras nda üç kez sponsor oldu da 59 ajans n 326 i le kat ld ödül töreninde 19 proje kategorisi birinci olmu tu. stanbul TÜYAP Kitap Fuar Zaman, her y l TÜYAP Kitap Fuar nda okurlar yla bulu uyor. Geçti imiz y l da okurlar yazarlarla hem söyle i yapt hem de kitaplar n imzalatma imkân na sahip oldu.

13 Gazetecilik E itim Semineri Geleneksel hale gelen Gazetecilik E itim Seminerleri, her y l 40 mezun veriyor. Kat l mc lar üç haftal k e itim program nda gazetecili in duayenlerinden i in inceliklerini ö reniyor. Türkiye de Zaman foto raf sergisi Zaman n 25. kurulu y ldönümü kapsam nda gerçekle tirilen Türkiye de Zaman / Time in Turkey konulu foto raf projesi için dünyaca ünlü 25 foto rafç Türkiye yi foto raflad. Son Kodachrome Filmi sergisi Zaman, Steve McCurry nin stanbul Modern de Son Kodachrome Filmi ba l kl foto raf sergisine sponsorluk yapt. McCurry nin çekti i foto raflar, dünyada ilk kez sergilendi. Art 1 T Gazete Tasar m Günleri 2006 da 33 ö renci ile yola ç kan +1T Gazete Tasar m Günleri nde, Türkiye ve dünyadan gelenler bir hafta boyunca tasar m, haber ve foto raf alan nda yeni eyler ö reniyor.

14 14 / 15 FOTO RAFLARLA 25. YILIN ÖYKÜSÜ - Zaman, çeyrek asr n sonunda gazetecilik alan nda oldu u gibi foto rafta da bir ekol olma yönünde ilerliyor. Geçen 25 y lda dünyada ve Türkiye de de büyük de i im ve dönü üm ya and. Zaman foto muhabirleri bu süreçte yurtiçinde ve yurtd nda ya anan geli melerin birço una tan kl k etti. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür sanata kadar hemen her alanda tarihe geçen olaylar imkanlar ölçüsünde tarihin haf zas na kaydetti. Zaman, 25. kurulu y ldönümü vesilesiyle hayata geçirilen Türkiye de Zaman / Time in Turkey, bu ba lamda büyük yank uyand rd. Farkl foto raf gelene inden gelen dünyaca ünlü 25 foto rafç bir Türkiye Foto raf çekmek için ülkemize geldi. Ortaya ç kan eserler dev bir sergiye dönü tü, Taksim Meydan ile stiklal Caddesi üzerindeki alanlarda ve galerilerde foto raf merakl lar na sunuldu. Proje kapsam nda yay mlanan kitapta 2011 Türkiye sine dair farkl görsel notlar ve hikayeler yer ald. Bu foto ra ardan olu an kitap ise son 25 y l n, Zaman Gazetesi foto muhabirleri ve muhabirlerinin gözünden foto ra bir özeti.

15 Zaman n yay n yelpazesi Zaman Gazetesi ekle- hayata de i ik bir -riyle pencereden bak yor. E er bir benzetme yapacak olursak Zaman, güzel bir ana yemek, ekleri ise bu yemek sonras yenebilecek ne s bir tatl. Ya da Türk kahvesi. Türkiye deki gazeteler hard haberleriyle hayat skalayadursun Zaman n ekleri soft ve light haberleri, ilginç insan öyküleri ve röportajlar ile hayat n kendisi asl nda... Hayat nas l çok sesli ve çok renkli bir ark ysa biz de hiçbir rengi soldurmadan, hiçbir sesi k smadan ve daima iyinin yan nda durarak zaman güzelle tirmeye çal yoruz. Yeni Bahar 17 Mart 2011 de okuyucular yla tan an Yeni Bahar Dergisi, her hafta per embe günü Zaman ailesiyle bulu maya devam ediyor. Tarih, kültür, din ve aile gibi pek çok konuyu bar nd ran dergi tüm toplumun merak etti i konulara yer veriyor. Kitap Zaman 6. y ld r her ay n ilk pazartesi günü yay mlanan Kitap Zaman, okur ile yay n dünyas aras nda köprü kuruyor. Usta kalemlerin yazd kitap tan t m ve ele tirilerinin yan s ra edebiyat alan nda haz rlanm ara t rma dosyalar na yer veriyor. Cuma ve CumaErtesi Cuma eki, günün ruhuna aç lan bir pencere... Gününüzü bereketlendirecek yaz ve haberlerle dopdolu. CumaErtesi eki ise, modadan dekorasyona, televizyondan müzi e, edebiyattan sinemaya, beslenmeden sa l a çe itli haberlerle hafta sonunuzu renklendiriyor. Pazar Pazar kahvalt s ndan sonra okunmaya ba lan r, gün boyu elinizde kal r. Haftan n güncel olaylar na farkl bir bak. Okumadan geçemeyece iniz dosyalar Tarihin bilinmeyenlerine yolculuk Sanat, müzik, sinema ve spor üzerine ba ka yerde bulamayaca n z haberler. nternet sitesi nternetin ilk Türk gazetesi unvan n elinde bulunduran tr, yay n hayat na 1995 te ba lad. nternet gazetecili inde yeniliklerin ve geli melerin öncüsü olan tr, temel ilkesini h zl, tarafs z ve do ru haber vermek olarak belirledi.

16 16 / 17 Zaman Medya Grubu da Zaman la yay n hayat na ad m atan Feza Gazetecilik A.. 25 y lda farkl medya dallar nda söz sahibi oldu de kurulan Cihan Haber Ajans, bugün gündeme ili kin bütün haberleri medya kurulu lar na servis ediyor te ç kmaya ba layan Aksiyon Dergisi, Türkiye nin kangren olmu yaralar na vurdu u dosya haberleriyle haber dergicili inde 1 numara de ise Zaman okulunda biriken bilgiler Zaman Kitap Yay nlar sayesinde okurla bulu tu de yay n hayat na ba layan Today s Zaman, ve 2010 da ilk say s ç kan Turkish Review dergisi, Türkiye nin d a aç lan pencereleri oldu. Today s Zaman 2007 de yay n hayat na ba lad. Türkiye deki ngilizce gazete yay nc l nda ç tay yükselten Today s, piyasaya ç kt - ilk günden itibaren kulvar n n lideri. Gazete, Türkiye de ya ayan yabanc lar ba ta olmak üzere ngilizce ileti im kurabilen herkese ula may hedefliyor. Alanlar nda uzman tecrübeli kadrosuyla özel haber dosyalar na imza at yor. Cihan Haber Ajans Yay n hayat na 1 Ocak 1992 tarihinde ba layan Cihan Haber Ajans, uydu ve internet üzerinden 24 saat aral ks z yaz l, foto rafl ve görüntülü haber servisi yap yor. Güncel, politik, ekonomik, d haberler, sanat-magazin ve spor alanlar nda haber üreten Cihan, günde ortalama 450 yaz l, 200 foto rafl ve 90 görüntülü haber servis ediyor. Aksiyon Aksiyon dergisi, yay n hayat na ba lad 14 Aral k 1994 ten beri her hafta yay mlad haberlerle, Türk haber dergicili inin yüz ak oldu. Siyasetten ekonomiye, istihbarattan d politikaya, kültür sanattan toplumsal olaylara kadar çok geni yelpazede yay n yapan Aksiyon, saha çal malar na dayal bir habercili i ön plana ç kar yor. Turkish Review Türkiye de neler oluyor? sorusuna cevap arayanlar bilgilendirmek için yola ç kan ve Türkiye nin uluslararas arenadaki önemini anlatan dergi, iki ayda bir yay mlan yor. Yar akademik ngilizce bir yay n olan dergi, Türkiye den tüm dünyaya slogan yla özetlenebilecek bir yay nc l k çizgisine sahip. lk say s Ekim 2010 tarihinde yay nland. Cihan Medya Da t m Cihan Da t m, 1987 y l ndan bu yana, a rl kl Zaman Gazetesi ve di er baz dergi ve yay nlar n abone da t m ve tahsilat n yapan bir firma. Toplam personel ile hizmet veren Cihan Da t m, özel sektörde en fazla say da personel ile hizmet veren da t m firmas durumunda. Sektörde söz sahibi bir kurum özelli ini ta yor. Zaman Kitap 2001 de farkl, özgün ve nitelikli kitaplar slogan yla yay na ba lad. Özellikle güncel ve popüler olan n s l ndan uzak duran ve gündem olu turacak konular n üzerine kitaplarla giderek Zaman n birikimlerini de görünür hale getirmek gibi özel bir çabas var. Bu anlamda, kitab n etkin ve özel bir ileti im arac oldu unu hat rlat yor.

17 Yay n ve bask merkezleri - Yenibosna da yeni nesil ak ll binas nda Türkiye gündeminin nabz n tutan Zaman, haberi harmanlay p ince ince i leyerek okura sunuyor. Türkiye nin ve dünyan n her yerinden gelen haberler merkez binada ekillense de, 6 ayr bölge matbaa istasyonunda bas larak okura ula t r l yor. Her gün haz rl k süreci 18.00, bask süreci gibi ba layan Zaman Gazetesi bask s, den sonra da t m bölgesindeki en uzak ile hareket eden kamyonlar yla sabah saatlerinde okuyucuya ula t r l yor. Gazetenin ayr ca stanbul ve Ankara n n haricinde zmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Samsun, Diyarbak r, Gaziantep ve Erzurum da bölge yay n temsilcilikleri bulunuyor. Zaman merkez binas Zaman 2005 y l nda yeni binas na kavu tu. Yenibosna da in a edilen yap, tasar m ve teknik özellikleriyle gazete binas olmak için haz rland. Aç k ofis düzenindeki çal ma katlar, gazete çal anlar n n ferah bir ortamda görevlerini yapmalar na imkân sa l yor. Bina içerisinde 450 ki ilik konferans, 120 ki ilik seminer salonu, toplant odalar, 300 ki ilik yemek salonu, havuzla çevrili 400 metrekarelik terasa aç lan fuaye salonu, spor salonlar yer al yor. Yay n temsilcilikleri Anadolu da üretilen haberlere en fazla de- er veren, bunlara sayfalar nda en fazla yer ay ran Zaman Gazetesi, Türkiye genelinde yay n temsilcili i eklinde bir yap lanmaya sahip. stanbul ve Ankara n n haricinde zmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Samsun, Diyarbak r, Gaziantep ve Erzurum da bölge yay n temsilcileri bulunuyor. Yay n temsilcileri, Türkiye nin bütün il ve büyük ilçelerinde görev yapan geni muhabir a n do ru ve kaliteli habere ula mak için koordine ediyor. Bask merkezleri Zaman, Türkiye genelinde saatte 75 bin, 24 sayfas renkli, 16 sayfa siyah beyaz, toplam 40 sayfa bas m kapasitesine sahip. Güncel tiraj itibar yla stanbul da 350, Ankara da 250, Adana da 170, zmir de 150, Trabzon da 70 ve Antalya da da 50 bin Zaman Gazetesi bask s yap l yor. Her gün bask süreci gibi ba layan Zaman Gazetesi bask s, den sonra da t m bölgesindeki en uzak ile hareket eden kamyonlar yla sabah saatlerinde okuyucuya ula t r l yor.

18 18 / 19 Zaman Gazetesi her sabah 1 milyon adrese ula yor Zaman, 25. ya n kutlarken her sabah 1 milyon adrese ula may ba ard. Bu y lki abone kampanyas bu hedefin gerçekle mesiyle bir co kuya dönü tü. Bu, daha çok insan n Zaman ailesine kat lmas na bir vesile olacakt r. Çünkü Zaman okuru y llard r; Özgürlüklerden ve demokrasiden yana tav r alan nsanlar inanc na, kimli ine ve görünü üne göre ay rmayan Gerçekleri gizlemeyip olaylar çarp tmayan Çok-sesli ve zengin içerikli nsan haklar na ehemmiyet veren Medya eti ini gözeten Haberle yorumu birbirinden ay ran Farkl görü lerden yazarlara ev sahipli i yapan Anlay ve ho görüye inanan Dü ünen ve üreten herkese hitap eden çerikle birlikte tasar m n da dünya standartlar na ula t ran bir gazeteyi okuyor ve etraf ndakilerle payla ma heyecan n ya yor. Türkiye den ve dünyadan en geni haberler, yorumlar ve analizlerle dolu gazeteniz Zaman, i yerlerinde, evlerde, vapurda, tramvayda, otobüste, uçakta... her yerde!

19 SND uluslararas tasar m ödülü 25 y l geride b rakan Zaman, gazete tasar m nda ulusal ve uluslararas birçok ba ar kazand. Society for News Design (SND) ve New York Syracuse Üniversitesi nin birlikte düzenledikleri Gazete Tasar m Yar mas nda Zaman Gazetesi, 2002 y l ndan bugüne 100 ün üzerinde ödül alarak ad ndan söz ettirdi. Gazete tasar m nda dünyan n en seçkin ödülleri olarak nitelendirilen SND den, ba ta Jüri Özel Ödülü olmak üzere, mükemmellik ve gümü madalya alan Zaman, dünyan n önde gelen gazeteleriyle yar t n bir kez daha gösterdi. Zaman n ald ödüller 25 y la s mad Zaman Gazetesi kuruldu u 1986 y l ndan itibaren birçok ödül kazand. Haber ve Tasar m alan nda, ba ta Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ba ar Ödülleri olmak üzere, Türk Spor Yazarlar Derne i (TSYD Gazetecilik Ödülü), Nezih Demirkent Bas n Ödülü, Foto Muhabirli i Derne- i (TFMD), Türk Yazarlar Birli i (TYB) gibi Bas n Meslek Kurulu lar ndan birçok ödül kazan lm t r. Yapt çal malarla Bas n Meslek Kurulu lar ndan ödül kazananlardan öne ç kanlar: Ali Çolak (TYB), Fevzi Yaz c, Hayri Be er (TSYD 2004), Selim im iro lu (TGC 2003, TSYD 2004), Abdullah K l ç (TGC 2003), Mustafa Sa lam (TGC 2004), Da stan Çetinkaya (TYB 2002), Murat Akku (TGC 2001), Kür at Bayhan (TFMD 2006, 2008), Mustafa Kirazl (TFMD 2009), Onur Çoban (TFMD 2009), Mehmet Ali Poyraz (TFMD 2009), Ali Ünal (TFMD 2007, 2010), Mühenna Kahveci (TFMD), Selman E türkler (TFMD), erif Erdikici, Mahmut Bürkük (TSYD 2004), Yasin Tuncer (TSYD 2004), Behram K l ç (TSYD 2004) brahim Usta (TFMD 2006).

20