ĐSTATĐSTĐĞĐN GELĐŞĐMĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĐSTATĐSTĐĞĐN GELĐŞĐMĐ"

Transkript

1 ĐSTATĐSTĐĞĐN GELĐŞĐMĐ Đstatistik sözcüğü Đtalyan kökenlidir. Đtalyancada devlet işleriyle uğraşan kişi anlamına gelen statista ile devlet ve durum anlamına gelen stato sözcüklerinden türetilmiştir. Đstatistiğin orijinal anlamı, devlet adamının ilgilendiği durumlarla ilgili toplanan bilgidir. Đstatistik bu anlamda 16. yüzyılda Đtalya da kullanıldı. Buradan Fransa, Hollanda ve Almanya ya geçti. Đstatistik, 17. ve 18. yüzyıllarda üniversitelerde öğretilmeye başlandı. Đstatistikler, devletlerin coğrafya, ekonomi ve nüfus gibi önemli belirleyici niteliklerinin, aslına uygun olarak sunumunda etkin olarak 19. yüzyılın başlarına kadar kullanılmıştır. Askerlik ve vergi almak amacıyla ilk çağlardan başlayarak nüfus, mal ve arazi kayıtları yapılmıştır. 50 asır önce eski Mısır da yaşamış bir kralın mezarındaki şekiller incelendiğinde, savaş esirlerinin, ele geçirilen sığır ve keçilerin sayıları, ilk istatistik kayıtları için örnek verilebilir. Đstatistiklere en çok önem verenlerin başında Roma lılar gelmektedir. Roma nın altıncı kralı, Servius Tullis (M.Ö ) döneminde sayım yapılmıştı. Roma Cumhuriyetinde, her bir ailenin bireyleri ile birlikte mal ve arazi miktarı beş yılda bir kaydedilirdi. Osmanlı Devleti nde 1389 yılında mal, arazi ve vergi ödemesi gerekenlerin kayıtlarının tutulduğu Defterhane adlı kayıt bürosu kurulmuştu. Osmanlı Đmparatorluğu Döneminde istatistik çalışmaları, başlangıçta devlete belirli hizmetler yapmakla görevli memur ve sipahilere bırakılan gelir kaynaklarının nicelik ve değişmelerini saptamak amacıyla, yıl gibi aralıklarla nüfus ve toprak sayımları yapılması şeklinde düşünülmüştür. Askerlik ve vergi alma amaçlı düşünülen ve başarı ile sonuçlandırılan ilk nüfus sayımı 1831 de yapılabilmiştir. Đstatistik, Đngiltere de 1834 yılında Đstatistik Derneğinin kurulmasından sonra bir bilim dalı olarak kabul edildi ve insanlarla ilgili olguları uygun bir şekilde göstermek için sayılarla ifade edilebilen genel kurallar olarak düşünüldü. Böylece daha önceleri veri anlamında kullanılan istatistik sözcüğü, veriyi yorumlama ve kaynağı ne olursa olsun veriden sonuç çıkarma anlamını kazanmaya başladı. Đstatistiğin orijini insanlığın başlangıcına kadar dayanmasına karşın büyük öneme sahip bir konu olarak yakın zamanlarda ortaya çıkmıştır. Đstatistiğin gelişimi, bir dilin gelişimine benzer. Dil gibi, istatistikte gerekli görüldükçe derece derece geliştirildi. 16. yüzyılda çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yönetimi elinde bulunduranlar kendi halkları ile ilgili bilgi sahibi olmak istediklerinde istatistiğin gelişimi başladı.17. yüzyılda, çağdaş nüfus sayımlarına benzerlik gösteren sayımlar yapılmıştı. Aynı dönemde, yaşam sigortası için sigorta şirketleri tarafından ölüm oranı tabloları ve hayat istatistikleri hazırlanmıştı. Yarım yüzyıl öncesine kadar yönetim amaçları için gereksinim duyulan verilerin toplanması ve tablolaştırılması için bazı kamu kuruluşlarında az sayıdaki çalışanın dışında istatistikçi denilen yetişmiş kişiler yoktu. Günümüzde ise istatistik, alınacak kararların doğruluğunu desteklemek için kullanılan büyülü bir sözcük oldu. 20. yüzyılın ikinci yarısında istatistikçiler yönetim kadrolarında, sanayide ve araştırma organizasyonlarında çalışmaya başladılar. Üniversitelerde, istatistiği ayrı bir disiplin olarak öğretmeye başladılar.

2 ĐSTATĐSTĐK NEDĐR? Đstatistik; fizik, kimya, biyoloji ya da matematik gibi ayrı bir disiplin midir? Fizikçi ısı, ışık, elektrik ve devinim kanunları gibi doğal olayları inceler. Kimyacı, kimyasal maddeler arasındaki etkileşimleri ve cevherlerin bileşimlerinin analizini yapar. Biyolog, bitki ve hayvan yaşamlarını inceler. Matematikçi, verilmiş varsayımlara dayanarak çıkardığı önermeler üzerinde çalışır. Bu bilim dallarının her biri, kendi problemlerine ve onların çözümü için kendi yöntemlerine sahiptir. Bu özellik, onlara ayrı bir disiplin olma statüsü vermektedir. Bu anlamda günümüzde uygulanan ve çalışılan istatistik ayrı bir disiplin midir? Çözümünü istatistiğin gerçekleştirdiği tam olarak istatistik problemleri var mıdır? Đstatistik bir disiplin değilse diğer disiplinlerin problemlerinin çözümünde uygulanan bir çeşit sanat, mantık ya da teknoloji midir? Acaba, istatistik üçünün bir kombinasyonu mudur? Đstatistik bir bilimdir: Bazı temel ilkelerden çıkarılan, birçok teknikten oluşan bir zenginliğe sahip kimliğinin olması anlamında istatistik, bir bilimdir. Đstatistik bir teknolojidir: Đstatistiksel yöntem bilimi, endüstriyel üretimdeki kalite kontrol programları gibi bir işletim sistemine uygulanabilir olması bakımından bir teknolojidir. Đstatistiksel yöntemler, bireysel ve kurumsal çabaların etkinliğini maksimuma ulaştırmada ve belirsizliği azaltarak kabul edilebilir düzeye getirmede kullanılır. Đstatistik bir sanattır: Farklı istatistikçiler, aynı veri ile farklı sonuçlara varabilirler. Sunulan veride, çoğu kez hazır istatistiksel araç ile çıkarılacak olandan daha çok bilgi vardır. Đstatistikçinin deneyimi burada önem kazanır. Bu durum istatistiği sanat yapar. Böylece daha geniş anlamda, istatistik ayrı bir disiplindir, belki de tüm disiplinlerin disiplinidir. Çağdaş anlamda istatistik; doğal olaylara dayanan ve gözlemle bulunan verilerin, bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve doğru sonuç çıkarılması için kullanılan tekniklerin tamamıdır. Genel olarak istatistik; gözlemle elde edilen bilgileri düzenleme, analiz etme ve bunlardan sonuç çıkarma sanatı ve bilimidir. Ülkeler çok çeşitli güvenilir veri, istatistiksel bilgi, haber ve yeni karşılaştırılabilir bilgilere gereksinim duymaktadır. Bilgi toplumu denilen toplumlara bakıldığında, bunların sanayi gelişmelerini tamamlamış toplumlar oldukları görülmektedir. Bu toplumlarda, bilginin en az diğer kaynaklar kadar değerli ve önemli tutulduğu görülür. Ülkemizde de Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK), çalışmaları ve yayınları ile bilgi toplumuna doğru gidişe çok önemli katkıda bulunmaktadır. O hâlde Đstatistik üretmek karanlığa ışık götürmek kadar onurlu bir görevdir. deyişinin önemi açıktır. 20. yüzyılın başından itibaren hızlı bir gelişme gösteren istatistik bilim dalının önemini uygulamalı alanlarda da görüyoruz. Gözlem ve deneye dayalı bilimsel çalışma sonuçlarının istatistiksel değerlendirme yapılmaksızın bilim dünyasında kabul görmediği bir gerçektir. Đstatistik, bir ülkenin yönetimi için belirlenen ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak, kısa ve uzun dönem planları yapmak ve ortak standartları belirlemek için bir araçtır.

3 ĐSTATĐSTĐK YÖNTEMĐ Toplu (kolektif) olayları araştırmak üzere çok sayıda birimi gözlemek, saymak ve ölçmek; sonuçları sınıflandırıp yorumlamak için analiz etme biçiminde çalışan yönteme istatistik yöntemi denir. Đstatistik yöntemler özellikle biyolojik ve sosyal bilimler gibi gözlemlerdeki değişimin çoğu kez büyük ve gözlem sayısının çoğunlukla sınırlı olduğu durumlarda büyük öneme sahiptir. Verilerin anlamlı bir analizinin yapılması ve sonuçların yorumlanabilmesi için yeterli olacak bilgiye gereksinim vardır. Yetersiz bilgilerle karar vererek tümevarımlı sonuç çıkarma yoluna gidilmemelidir. Bu durumda Kuluçkadan çıkmadan önce civcivleri saymayınız. özdeyişini ya da eski bir Çin atasözü olan Tahmin etmek ucuzdur, ama yanlış tahmin pahalıya patlar. özdeyişini anımsamak uygun olacaktır. O hâlde istatistik, gerçeğin araştırılmasında kaçınılmaz bir araçtır. GÜNLÜK HAYATIMIZDA ĐSTATĐSTĐĞĐN YERĐ Değişik bilim dallarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye gereksinim duyulan konuları kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. Đstatistik; Aktüerya biliminde, farklı kaza riskleri için ödemelerin belirlenmesinde, Biyolojide, yaşam sürecinde çeşitli genetik özelliklerin incelenmesinde, türlerin çevresi ile uyumlarının araştırılmasında, sinir sisteminin kuramsal modellerinin kurulmasında, Demografide, insan kitlesinin (nüfusun) artması çalışmalarında, doğum ve ölüm oranlarının analizinde, köyden kente göç ya da bölgeler arası göç durumlarının incelenmesinde, kişisel, sosyal ve ekonomik karakteristikleri içeren kitlelerin yapısının ve dağılım özelliklerinin incelenmesinde, Ekonomide, kaynaklar, fiyatlar, iş gücü, yaşama standardı, iş hacmi ve üretim miktarının ölçülmesinde, fiyat değişiklikleri, reklam, hükümetlerin aldıkları kararlar gibi faktörlere bağlı olarak üretim ve tüketim davranışlarının analizinde, Genel bilimde, diğer fiziksel, sosyal ve doğal bilimlerdeki deneysel ve temel araştırmalarda, Đstatistikte, olasılık ve istatistikteki temel araştırmalarda, uygun bir biçimde tasarımlanmış denemeler için veri toplanmasında, istatistiksel sonuç çıkarılmak istenen konudaki bir hipotezin test edilmesinde, bilinmeyen parametrelerin tahmin edilmesinde ve elde edilen sonuçların açıklanmasında, Đşletmecilikte, perakende satış hacminin tahmin edilmesinde, envanter kontrol sisteminin tasarımında, bir endüstri kuruluşunun çalışma koşullarının geliştirilmesinde, üretim kontrolünde,

4 Kalite kontrolde, işletmelerde belli bir süre içinde üretilen malın kalitesinin kontrol altında tutulmasında, Mühendislikte, araştırma ve tasarımlamada, test yöntemlerinin geliştirilmesinde, testten çıkan sonuçların geliştirilmesinde, kalite kontrol için güvenilirlik testinde, hava alanlarının uçuş kontrol kulelerinde güvenlik sistemlerinin incelenmesinde, üretimde verimlilik testinde, Sağlıkta, yeni ilaçların test edilmesinde, sağlık sigortası, hastaneye yatma yüzdesi, belirli hastalıkların yayılma yüzdesi ve kazaların meydana geliş nedenlerinin incelenmesinde, Pazarlama ve tüketim araştırmasında, market yeri ve büyüklüğü ile ilgili incelemede, tüketim tercihlerinin incelenmesinde, satın alma alışkanlıklarının belirlenmesinde, dağıtım sisteminin en etkin bir biçimde işleyişinde, Psikoloji ve psikometride, öğrenme yeteneğinin ölçülmesinde, zekâ düzeyinin saptanmasında, bireyin normal ve anormal davranışlarının ortaya çıkarılmasında, Sigortacılıkta, genel nüfus içinde yaşam sigortasına sahip olanların dağılımının bulunmasında, belli işletmeler için hisse senetlerinin gösterebileceği değer değişikliklerinin incelenmesinde, sigorta primlerinin analizinde, Sosyal bilimlerde, sosyal sistemler hakkındaki kuramları test ederken, sosyal refah, sosyal güvence analizi, davranış ve değer yargılarındaki farklılıkları açıklamak için farklı kültürlerden elde edilen verilerin analizinde, kamuoyu araştırmalarında, Tarım ve balıkçılıkta, yumurta ve süt üretimindeki artış, tahıl türlerinin iyileştirilmesinde, pestisitlerin potansiyel tehlikeleri ve etkilerinin tahmin edilmesinde, doğal balıkçılık kaynaklarının belirlenmesi ve işletilmesinde, Tıpta, temel araştırmalarda, salgın hastalıklardan ve diğer hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavide, nedenlerin incelenmesinde, Uzay bilimlerinde, uzay araçları ile toplanan deneysel ölçümlerin açıklanması ve indirgenmesinde, Yöneylem araştırmasında, yöneylem araştırması dahil, iş gereçleri, yöntemler, çalışma koşulları, donanım ve halkla ilgili olarak yönetim sorunlarının araştırılmasında etkin bir biçimde kullanılır. Bu alanların tümünde ve diğer pek çok alanda istatistikçiler yeni istatistik teknikleri geliştirmek için diğer bilim adamları ve araştırmacılarla yakın ilişki içinde çalışırlar. Đstatistikçiler, antropoloji, arkeoloji, jeoloji, tarih, kütüphanecilik, hukuk ve politikada olduğu gibi bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programlarının geliştirilmesinde de rollerini genişletmektedirler. Pek çok kişi, geleceği için plân yapmak isteyebilir. Bu nedenle, iş adamları, kamu ve özel kesim yöneticileri, bankaların yönetim kurulu başkanları, bilim adamları (daha önce belirtilen bilim dallarında) istatistiğe gereksinim duyarlar. Gelecekteki bazı şeyleri anlayabilmek için geçmişte ne olduğunu bilmek gerekebilir. Geçmişle ilgili ön bilgileri ve istatistik yöntemlerini kullanarak gelecek hakkında tahminler yapılabilir. Böylece geleceğe daha güvenle bakılabilir.

5 ARAŞTIRMALARDA ĐSTATĐSTĐK NEDEN ÖNEMLĐDĐR? Kesin belirlemeyi yapmamıza izin verir. Düşünce ve yöntemlerimizde kesin ve kararlı olmaya zorlar. Sonuçlarımızı anlamlı ve kullanışlı şekilde özetlememizi sağlar. Genel sonuçlar çıkarmamızı sağlar. Tahmin yapmamızı sağlar. Karmaşık olayların altında yatan nedenleri analiz etmemizi sağlar. Sonuç olarak istatistiğin önemini daha iyi anlatabilmek için bilinen bazı önemli özdeyişleri tekrarlayalım. Bilim ve teknolojinin hakim olduğu 20. yüzyılda istatistiğe gereksinim duyulacağını H. G. Wells önceden görerek şöyle demiştir: Đstatistiksel düşünme, gün gelecek tıpkı okur yazar olmak gibi, iyi bir yurttaş olmanın en gerekli öğelerinden olacaktır.. Ayrıca Sir Francis Galton, Üzerinde yazacak büyük bir konum var: Đstatistik; ancak, anlatımımın titizlikten ödün vermeden, hiçbir yönünü eksik bırakmadan, kolayca anlaşılacak biçimde sunmakta yetersiz kalacağını hissediyorum. biçiminde düşüncelerini dile getirmiştir. ĐSTATĐSTĐĞĐN GELECEĞĐ NEDĐR? Đstatistikçiler, fen ve mühendislikte olduğu gibi bilimin tüm alanlarındaki ilginç ve önemli problemlerle ilgilendiklerinden bu durum istatistiğe disiplinler arası bilim olma özelliği kazandırmaktadır. Günümüzde istatistik; durmadan üretilen, araştırılan ve bulunan yeni yöntemlerle gelişen bir bilim dalıdır. Đstatistik, diğer bilim dallarındaki karar verme mantığı ve metodolojisine sahiptir. Đstatistikçilerin diğer bilim dallarındaki araştırmacılarla ilişkileri sonucunda bu alanlardaki temel problemlerin formülleştirilmesine katkılarıyla istatistik ilgi çekici ders ve araştırma konusu olmaya devam edecektir. Đstatistikçiler, bilimsel çalışmalarda sonuç almanın önemini bilen, değişik bilim dallarına ve topluma bu alanda yardımcı olabilecek ve gereksinimlerini karşılayabilecek yukarıda belirtilen alanlarda uzmanlaşmış bireyler olacaktır. Böylece, uzmanlaşmış olan bireyler araştırmacı olarak sosyal ve günlük yaşamın problemlerini çözmede, kaynakların optimum kullanılmasını sağlayarak ekonomik gelişmeye, sanayi üretiminin arttırılmasına, kişisel ve kurumsal düzeylerde optimum kararlar alınmasına önemli katkılarda bulunabilirler.

6 MEZUNLARIN ĐŞ OLANAKLARI NELERDĐR? Milli Savunma, Adalet, Bayındırlık ve Đskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye, Milli Eğitim, Tarım Orman ve Köy işleri, Sağlık ve Turizm gibi bakanlıklarda; Genel Kurmay Başkanlığında; Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında ve Jandarma Genel Komutanlığında; Devlet Đstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Bağ-kur Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları Đşletmeleri, Devlet Su Đşleri, Elektrik Đşleri Etüt Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Araştırma Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Tarım Mahsulleri Ofisi, TCDD Genel Müdürlüğü, TEAŞ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, THY, TRT Genel Müdürlüğü, TÜRK TELEKOM ve Yurt-Kur Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının merkez ve taşra teşkilatlarında; Belediyelerde; Milli Prodüktivite Merkezinde; Đstanbul Menkul Kıymetler Merkezi nde; Aselsan da; Turizm, Sigortacılık, Reklamcılık, Bankacılık ve Finans gibi değişik sektörlerdeki şirketlerde; Bilgisayar Yazılım Şirketlerinde; Bilgi Đşlem Merkezlerinde; Piyasa Araştırma Şirketlerinde; Spor Kulüplerinde; Gazetelerde; Televizyon Kanallarında iş bulma olanaklarına sahip olacaklardır. Ayrıca mezunlarımızın bir kısmı araştırmacı olarak üniversitelerin, Đstatistik, Đstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekonometri, Đşletme, Đktisat, Endüstri Mühendisliği ve Biyoistatistik gibi bölümlerinde istihdam edilebileceklerdir.

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ALANLARI TANITIM MODÜLÜ 2 ANKARA ARALIK 2005 ii 2006 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı http://megep.meb.gov.tr Bu modül (ders notu); Mesleki Eğitim ve Öğretim

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek: Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ...

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ... 55 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ... 57 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ... 59 DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ... İÇINDEKILER ACİL YARDIM VE AFET YÖNETIMI... 7 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ... 7 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ... 9 AKTÜARYA... 9 AKTÜERYA BILIMLERI... 10 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ... 10 ALMAN DİLİ VE

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI Öğr.Gör.Fikret CEYLAN BURSA 2014 U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBĐ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLĐK PROGRAMI DERS NOTLARI U.Ü. SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin III. Yarıyılda Mesleki

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 Araştırma Yöntem Ve Teknikleri / Önsöz ÖNSÖZ Günümüzde bilgiye ulaşmada en etkin yollardan biride

Detaylı

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ

İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ İSTATİSTİK ve ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ Statistics and its Importance on Forestry A.Kadir YILDIZBAKAN Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Eastern Mediterranean Forestry Research Institute P.K.: 18 33401

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı: Meslek Seçimi

Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı: Meslek Seçimi Alan ve meslek seçimi Çağdaş İnsanın En Önemli Kararı: Meslek Seçimi Bilindiği gibi ÖSS de bir çok değişiklikler olmuştur. Lisede öğrencinin kendisine en uygun alanı seçmesinin önemi daha da artmış, alanı

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ Programın Amacı: Tıp programının amacı, insanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak sağlık personelini (hekimleri) yetiştirmek ve

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI PUAN TÜRÜ VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI

LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI PUAN TÜRÜ VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI LİSANS PROGRAMLARININ TANITIMI VE TESTLERİN YÜZDELİK KATKI PAYLARI Uzunköprü Muzaffer Atasay Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan UZTOSUN ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (Yüksek okul):(ygs-2) Puan Türü Türkçe Sosyal

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI Medipol lü Olmak Yarınlara Hazırlanmaktır. Sevgili Öğrenciler, Yüksek Öğretim misyonunun tematik çatısını oluşturan bilgi, öğrenen organizasyonlar olan çağdaş

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

Şekil 1. Ülkelere Göre Kadın İş Gücü Dağılımı... 23

Şekil 1. Ülkelere Göre Kadın İş Gücü Dağılımı... 23 İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cinsten oluşur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ....................... 5 YÜKSEKOKULLAR............... 70 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ... 6 LİSANS EĞİTİMİ.................

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı