BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BAŞLANGICINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ( ) Metin Kilci Yõllõk Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Temmuz 1994

2 ISBN (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz. Sorumluluğu yazarõna aittir. Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn iznini gerektirmez; İnternet adresi belirtilerek yayõn ve referans olarak kullanõlabilir. Bu e-kitap, adresindedir. Bu yayõn 500 adet basõlmõştõr. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyasõ üretilmiştir

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ 1 A.ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİNDE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 2 B.YASAL ÇERÇEVE 6 1.Yasal Düzenlemeler 6 2.Özelleştirme Araç ve Yöntemleri 9 3.Kurumsal Yapõ 11 4.Özelleştirme Kapsamõ ve Uygulama Esaslarõ 15 5.Türkiye Elektrik Kurumu'nun Özelleştirilmesine İlişkin Hükümler 18 6.PTT'nin Telekomünikasyon Hizmetlerinin Özelleştirilmesine İlişkin Hükümler 19 7.Özelleştirmeye Bağlõ İşsizlik Sorunlarõnõn Çözümü 20 8.Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasõna İlişkin Hükümler 21 C.ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 24 1.Özelleştirme Kapsamõna Alõnan Kuruluşlar 24 2.Özelleştirme Uygulamalarõ İşletme Hakkõ Devri Uygulamasõ Tesis ve İşletme Satõşlarõ Blok Satõş yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar Halka Arz Yoluyla Özelleştirilen Kuruluşlar İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ'nda Satõşlar 36 3.Özelleştirme Uygulamalarõnõn sonuçlarõ Uygulanan Yöntemler Özelleştirme Gelirleri Özelleştirme Giderleri 43 4.Özelleştirme Uygulamalarõnõn Özellikleri 43

4

5 TABLOLAR Sayfa No: TABLO : 1 - ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 5 TABLO : 2 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINAN KURULUŞLAR 26 TABLO : 3 - TESİS SATIŞ VE DEVİRLERİ 31 TABLO : 4 - BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR 32 TABLO : 5 - HALKA ARZI İÇEREN BLOK SATIŞ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN. KURULUŞLAR 33 TABLO : 6 - HALKA ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR 35 TABLO : 7 - İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA YAPILAN..... SATIŞLAR (TL) 37 TABLO : 8 - İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA YAPILAN..... SATIŞLAR (US DOLAR) 37 TABLO : 9 - ULUSLARARASI KURUMSAL ARZ YOLUYLA ÖZELLEŞTİRİLEN... KURULUŞLAR 38 TABLO : 10 - ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 39 TABLO : 11 - ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ (TL.) 41 TABLO : 12 - ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ (US DOLAR) 41 TABLO : 13 - ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ (YÜZDE PAYLAR) 41 TABLO : 14 - ÖZELLEŞTİRME GELİR VE GİDER DENGESİ (TL.) 42 TABLO : 15 - ÖZELLEŞTİRME GELİR VE GİDER DENGESİ (US DOLAR) 42 TABLO : 16 - YÜZDE 50'DEN FAZLA KAMU PAYI SATILARAK. ÖZELLEŞTİRİLEN KURULUŞLAR 44 TABLO : 17 - ÇİMENTO FABRİKALARINDA ÖZELLEŞTİRME. UYGULAMALARI 45 EK TABLO : 1 - ÖZELLEŞTİRME MEVZUATI 47 EK TABLO : 2 - ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI ÖZETİ 48 EK TABLO : 3 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 55 EK TABLO : 4 - ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ (TL.) 56 EK TABLO : 5 - ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ (US DOLAR) 58 EK TABLO : 6 - ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ (BÜYÜKLÜK SIARASINA GÖRE) 60

6

7 GİRİŞ Türkiye'de özelleştirme uygulamalarõnõn on yõllõk bir geçmişi bulunmaktadõr. Dolayõsõyla yeterli düzeyde bir deneyim birikimi sağlandõğõ kabul edilebilir. Özelleştirme uygulamalarõ amaç ve strateji yönüyle ülkeden ülkeye büyük ölçüde farklõlaşmaktadõr. Bu nedenle geleceğe dönük etkin bir özelleştirme programõnõn uygulanabilmesi için deneyimler son derece önemlidir. Bu çalõşmada ülkemizdeki özelleştirme sürecinin bir envanterinin çõkarõlmasõ amaçlanmõştõr. Çalõşmada öncelikle özelleştirme öncesindeki hazõrlõk çalõşmalarõ ve yasal boyut incelenmiştir. Daha sonra uygulamalar kronolojik bir sõrayla sunularak uygulama özelliklerine kõsaca değinilmiştir. Çalõşmanõn bir veri tabanõ oluşturma amacõ çerçevesinde kalmasõna özen gösterilmesi nedeniyle sorunlara ve çözümlerine ilişkin değerlendirme ve subjektif yorumlardan uzak kalõnmaya dikkat edilmiştir. Çalõşmanõn bir diğer özelliği ise 1994 yõlõnda yapõlan son yasal değişiklikler öncesindeki uygulamalarõ içermekte olmasõdõr. Bilindiği üzere 3987 sayõlõ Yetki Kanununa dayanõlarak çõkarõlan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, özelleştirme uygulamalarõnda önemli bir dönüm noktasõna gelinmiştir.. Bundan böyle özelleştirmenin daha tutarlõ ve hõzlõ bir şekilde uygulanacağõ varsayõlmaktadõr. Bu noktada durum tespiti önem arzetmektedir. Çalõşmada, Kamu Ortaklõğõ İdaresi'nin yayõnlarõ yanõnda, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kurulu,Yüksek Planlama Kurulu, Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ ve Kamu Ortaklõğõ Yüksek Kurulu kararlarõ tek tek incelenmiştir. 1

8 A-ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİNDE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Özelleştirme uygulamalarõnõn stratejik bir plana dayandõrõlmasõ amacõyla, 1985 yõlõnda, amaçlarõn, önceliklerin, kapsamõn ve termin planõnõn belirlendiği bir stratejinin oluşturulmasõ gereğinden hareketle Devlet Planlama Teşkilatõ tarafõndan Özelleştirme Ana Planõ hazõrlatõlmasõna karar verilmiştir. Açõlan uluslararasõ ihale sonucunda, Morgan Guaranty Trust Company of New York firmasõ, Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ, Sõnai Yatõrõm ve Kredi Bankasõ, Yatõrõm Finansman A.Ş. ve Price Waterhouse/Muhaş A.Ş. ile birlikte Özelleştirme Ana Planõ hazõrlamakla görevlendirilmişlerdir. Özelleştirme Ana Planõ kapsamõnda, öncelikle Türkiye şartlarõnda özelleştirmenin amaçlarõ öncelik sõrasõna göre şu şekilde belirlenmiştir; 1-Pazar güçlerinin ekonomiyi harekete geçirmesine imkan verilmesi, 2-Verimliliğin ve randõmanõn artõrõlmasõ, 3-Mallarõn ve hizmetlerin kalite, miktar ve çeşitliliğinin artõrõlmasõ, 4-Halka açõk şirketlerin teşvik edilmesi, 5-Sermaye piyasalarõnõn geliştirilmesinin hõzlandõrõlmasõ, 6-Hazinenin KİT'lere sağladõğõ mali desteğin asgariye indirilmesi, 7-KİT'ler tarafõndan uygulanan tekelci fiyatlandõrma ve dolaylõ vergilendirmenin azaltõlmasõ, 8-Kamu görevlilerinin politika ve yönetmelik konularõnda çalõşmalarõna izin verilmesi, 9-Modern teknoloji ve yönetim tekniklerinin cezbedilmesi, 10-Çalõşanlara hisse senedi vermek suretiyle iş verimliliğinin artõrõlmasõ, 11-Kamu ve özel sektör kuruluşlarõ arasõndaki dengenin değiştirilmesi, 12-Yabancõ yatõrõmlarla uluslararasõ ekonomik ve politik bağlarõn kuvvetlendirilmesi, 13-Mevcut sermaye yatõrõmlarõndaki iç karlõlõğõn artõrõlmasõ ve 14-Devlete gelir sağlanmasõ. Belirlenen amaçlarõn çeşitliliğine karşõn, çoğunun bir diğerini kapsadõğõ görülmektedir. Bilindiği üzere amaçlar ülke şartlarõna göre değiştiği gibi, önceliklerin belirlenmesi açõsõndan da kritik bir faktördür. Bu nedenle amaçlarõnõn nisbi önem derecesine göre sõralanmasõ önem arzetmektedir. Bu amaç dizininde de gerçekçi bir yaklaşõmla, ekonomik etkinliğin artõrõlmasõ 2

9 amacõnõn ön sõralarda, bütçeye gelir sağlanmasõ amacõnõn ise son sõrada yer aldõğõ görülmektedir. Özelleştirme Ana Planõ'nda özelleştirme uygulamasõnõn başarõsõ için yapõlmasõ önerilen düzenlemeler Genel Eylem Planõ ana başlõğõ altõnda yasal, sosyal ve muhasebe sistemine ilişkin olarak sõnõflandõrõlmõş ve incelenmiştir. Plan'da, özelleştirmeye ilişkin önemli bir yasal engel bulunmadõğõ, ancak 233 sayõlõ KHK'nin bazõ bölümlerinin KİT'lerin özel hukuk hükümlerine tabi birer anonim şirket haline getirilmesine, KİT genel müdürlerinin yönetim kurulu tarafõndan atanmasõna ve yönetim kuruluna karşõ sorumlu olmasõna, kuruluşlarõn bağõmsõz dõş denetim kuruluşlarõ tarafõndan denetlenmesine ve yõllõk bütçe ve yatõrõm programlarõnõn yönetim kurulu kararõ ve genel kurul onayõ ile yapõlmasõna imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Bu değişikliklerle, yönetim sorumluluğunun ve kuruluş amaçlarõnõn açõklõğa kavuşturulmasõ, kamu kurumlarõ ile KİT'ler arasõndaki yetki karmaşasõnõn ortadan kaldõrõlmasõ, yönetimin özerk bir tarzda hareket edebilmesi ve hissedarlarõn kuruluş faaliyetlerini izleyerek denetleyebilmesine imkan sağlanmasõ amaçlanmaktadõr. Ayrõca Plan'da, KİT'lerde 657 sayõlõ Kanuna tabi olarak çalõşan personelin maaşlarõnõn teşvik unsurlarõyla ilişkilendirilmesi ve bu personelin devlet memuru niteliğinden çõkarõlarak özel firmalardakine benzer bir personel rejiminin oluşturulmasõna, fiyat kontrollerinin kaldõrõlmasõna ve KİT borçlarõ üzerindeki devlet garantileri alacaklõlarla yapõlacak anlaşmalar çerçevesinde kaldõrõlmasõ garantilerin devam etmesi halinde bu garantilere karşõlõk Hazine tarafõndan bir komisyon alõnmasõna yönelik diğer yasal düzenlemeler de önerilmektedir. Plan'da kõsa vadede, hõzla özelleştirilebilecek KİT'lerin herhangi bir sosyal soruna yol açmayacağõ, uzun vadede özelleştirilebilecek olan ya da kamu mülkiyetinde kalacak KİT'lerin özelleştirilmesinde devletin, sosyal amaçlarõ ile KİT'lerin ticari faaliyetlerini bütünleştirmesi sonucu ortaya çõkan istihdam ve kuruluş yeri seçimi politikalarõndan kaynaklanan sorunlarõn ortaya çõkabileceği ifade edilmekte ve bu sorunlarõn aşõlabilmesi için erken emekliliğin teşvik edilmesi, işgücü eğitiminin geliştirilmesi, bölgesel ve sosyal öncelikler nedeniyle kamu mülkiyetinde zararlõ olarak sürdürülmesi tercih edilen faaliyetlerin KİT bünyesinden ayrõlarak devlet tarafõndan desteklenmesi, KİT faaliyetlerinin 3

10 sübvanse edilmesi yerine nihai tüketicilerin sübvanse edilmesi ve bölgesel kalkõnma programlarõnõn uygulanmasõ önerilmektedir. Plan'da, özelleştirilecek KİT'lere talip olanlarõn, kreditörlerin ve diğer ilgili kişi veya kurumlarõn açõk, tekdüzen, uyumlu ve karşõlaştõrõlabilir nitelikte bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyacağõ ifade edilerek, muhasebenin genel kabul görmüş ilkelerini, Muhasebe Standartlarõ Kurumu'nu ve profosyonel denetimcileri içeren bir muhasebe sisteminin özelleştirme uygulamalarõ için olduğu kadar ülke için de vazgeçilmez bir gereklilik olduğu vurgulanmaktadõr. Özelleştirme uygulamalarõnõn sağlõklõ bir baza oturtulmasõ amacõyla, uluslararasõ denetim firmalarõ tarafõndan KİT hesaplarõnõn denetlenmesi, tekdüzen muhasebe sisteminin enflasyon muhasebesi ilkelerine göre yeniden düzenlenmesi ve KİT'ler kamu mülkiyetinde kaldõğõ sürece, devletin ihtiyaç duyacağõ muhasebe bilgilerinin sağlõğõ açõsõndan KİT muhasebecileri ve Yüksek Denetleme Kurulunun elemanlarõnõn eğitilmesi Özelleştirme Ana Planõ'nõn önerileri arasõnda yer almaktadõr. Özelleştirme Ana Planõ'nda 32 KİT ekonomik yaşayabilirlik ve yatõrõm ihtiyaçlarõ kriterleri dikkate alõnarak özelleştirme önceliklerine göre sõnõflandõrõlmõş ve 3 ana kategori ile 8 alt kategori belirlenmiş ve bu kategorilerde yer alan her bir kuruluş için önerilen özelleştirme yöntemleri bir termin planõ içerisinde sunulmuştur. BİRİNCİ ÖNCELİK I. Tamamen Satõlabilecek KİT'ler 1. TURBAN 2. THY 3. USAŞ 4. Seçilmiş iştirakler II. Çoğunluk Payõ Satõlabilecek KİT'ler 1. YEMSAN 2. ÇİTOSAN III. Büyük Kõsmõ Satõlabilecek KİT'ler 1. TİGEM 2. TPAO 3. ETİBANK 4

11 İKİNCİ ÖNCELİK I.Bazõ Bölümleri Satõlabilecek Geri Kalan Kõsõmlarõ ise Rehabilitasyona Tabi Tutulacak KİT'ler. 1. SÜMERBANK 2. TSEK II.Tedricen Özelleştirilecek KİT'ler 1. PTT 2. TEK III.Özelleştirilmesi Muhtemel KİT'ler 1. EBK 2. TKİ 3. MKEK 4. T.GEMİ SAN. A.Ş. 5. ORÜS IV.Devlet Desteği İle Özelleştirilebilecek KİT'ler 1. ÇAYKUR 2. T.ŞEKER FAB. A.Ş. 3. SEKA 4. PETKİM 5. TÜGSAŞ 6. TDÇİ 7. ASOK 8. TTK ÜÇÜNCÜ ÖNCELİK I.Kamu Hizmeti Yapan KİT'ler 1. DMO 2. T.DENİZCİLİK İŞL. 3. TCDD 4. DHMİ 5. TMO 6. TZDK 7. TUSAŞ Tablo : 1 - Özelleştirme Yöntemleri Kategori Mülkiyet Devri Bütün Şirketin Satõşõ Varlõklarõn Büyük Bir Kõsmõnõn Satõşõ Tesis ve Varlõklarõn Satõşõ Bazõ Varlõklarõn Satõşõ İştirak Hisselerinin Satõşõ I II III IV V VI VII VIII Diğer Özelleştirme Alternatifleri Gelir Ortaklõğõ Senetleri Kiralama Yönetim Sözleşmeleri Hizmet Sözleşmeleri Özel Kesimin Teşvik Edilmesi Avantajlarõn ve Kõsõtlamalarõn Kaldõrõlmasõ 5

12 Özelleştirme Ana Planõ'nda, ayrõca, özelleştirme uygulamalarõ çerçevesinde, mali sektörün genişletilmesini, ekonomide rekabeti önleyici kõsõtlamalarõn kaldõrõlmasõnõ, kamu mülkiyetinde kalacak ya da kõsa vadede özelleştirilmeleri mümkün olmayan KİT'lerin bir reform programõ içinde yeniden yapõlandõrõlmasõnõ kapsayan öneriler de yer almaktadõr. B-YASAL ÇERÇEVE 1.Yasal Düzenlemeler Özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme, tarih ve 2983 sayõlõ Kanun ile yapõlmõştõr. Kanun, özelleştirme uygulamalarõna ilişkin geniş bir hareket alanõ belirlemiş ve özelleştirmenin kurumsal mekanizmasõnõ oluşturmuştur. Bu çerçevede, gelir ortaklõğõ senedi, hisse senedi ve işletme hakkõ devrinden oluşan özelleştirme yöntemleri tanõmlanarak, Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kurulu, Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi ve Kamu Ortaklõğõ Fonu kurulmuştur. Daha sonra 2985 sayõlõ Kanun ile Toplu Konut Fonu kurularak, Fonun, Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kurulu ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi ile ilişkileri tanõmlanmõştõr. Özelleştirmeye ilişkin ikinci yasal düzenleme 8/6/1984 tarih ve 233 sayõlõ KHK'nin 38'inci maddesi ile yapõlmõştõr. Bu madde ile daha önce Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kurulu'na verilen özelleştirme ile ilgili karar alma yetkisi Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'na verilmiş ve yürütme görevi Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi'nde kalmõştõr. Diğer taraftan, 1984 yõlõnda, 4/12/1984 tarih ve 3092 sayõlõ Çay Kanunu ile çay tarõmõ, üretimi, işlenmesi ve satõşõ serbest bõrakõlmõş, aynõ tarih ve 3096 sayõlõ Kanun ile de Türkiye Elektrik Kurumu dõşõnda, özel sektörün elektrik üretimi, iletimi, dağõtõmõ yapabilmesine ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr. Bu düzenlemelerle devlet tekelindeki iktisadi faaliyet alanlarõna özel sektörün girişini engelleyen hükümler kaldõrõlmõştõr. Daha sonra, tarih ve 3291 sayõlõ Kanun ile 233 sayõlõ KHK'nin 38'inci maddesinin uygulanmayacağõ hükmü getirilerek, özelleştirmenin karar alma ve uygulama aşamalarõna ilişkin yeni düzenlemeler yapõlmõştõr sayõlõ Kanun ile getirilen en önemli düzenleme özelleştirme kapsamõnõn ve kapsama alõnma sürecinin tanõmlanmasõ ve Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon 6

13 Kurulu'na verilen görev ve yetkilerin yeniden Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kuruluna verilmesidir sayõlõ Kanun ile getirilen bir diğer önemli düzenleme ise 1177 sayõlõ Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu'nda yapõlan değişikliklerle özel kesimin tütün ve tütün mamulleri üretimi, ithalatõ ve satõşõ yapabilmesine imkan tanõnmasõdõr. Özelleştirme konusunda yetkili kurullarla ilgili olarak tarih ve 304 sayõlõ KHK ile yeni düzenlemeler yapõlmõştõr. Bu KHK ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kurulu ile Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kaldõrõlarak bu kurullara verilen görev ve yetkiler Yüksek Planlama Kurulu'na devredilmiştir. Özelleştirme mevzuatõnda yapõlan dördüncü önemli düzenleme tarih ve 414 sayõlõ KHK ile yapõlmõştõr sayõlõ Kanunu değiştiren 414 sayõlõ KHK ile getirilen en önemli değişiklik Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi'nin Kamu Ortaklõğõ İdaresine dönüştürülerek, özelleştirme ve Kamu Ortaklõğõ Fonu ile ilgili görev ve yetkilerinin Kamu Ortaklõğõ İdaresi'ne devredilmesidir. Bir diğer önemli düzenleme ise Yüksek Planlama Kurulu'nun özelleştirmeye ilişkin görev ve yetkilerinin Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ'na verilmesidir. Bu değişiklikler yanõnda 2985 sayõlõ Toplu Konut Kanununu değiştiren 412 sayõlõ KHK ile Toplu Konut İdaresi kurulmuş ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi'nin toplu konutla ilgili görev ve yetkileri bu idareye devredilmiştir. Özelleştirme mevzuatõnda daha sonra yetkili kurullara ilişkin bir takõm yeni düzenlemeler yapõlmõştõr tarih ve 3701 sayõlõ Kanun ile Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ'na verilen özelleştirme ile ilgili karar alma yetkisi yeniden Yüksek Planlama Kurulu'na devredilmiştir sayõlõ Kanun tarih ve 437 sayõlõ KHK ile yürürlükten kaldõrõlmõş, tarihli ve 470 sayõlõ KHK ile Yüksek Planlama Kurulu'nun görevleri yeniden tanõmlanmõş, aynõ tarih ve 473 sayõlõ KHK ile Kamu Ortaklõğõ Yüksek Kurulu oluşturularak özelleştirme ve Kamu Ortaklõğõ Fonu hakkõnda karar alma yetkisi bu kurula bõrakõlmõştõr. Özelleştirme mevzuatõnda bazõ kuruluşlara ilişkin özel düzenlemeler de yapõlmõştõr tarihli ve 509 sayõlõ KHK ile PTT'nin haberleşme hizmetleri ayrõlarak yeni bir şirket kurulmuş ve bu şirketin özelleştirilmesine ilişkin hükümler ihdas edilmiştir. Ancak KHK 21/10/1993 tarihli ve 93/40-2 7

14 sayõlõ Anayasa Mahkemesi Kararõ ile iptal edilmiştir. Son olarak çõkarõlan 10/6/1994 tarih ve 4000 sayõlõ Kanun ile PTT'nin posta ve telgraf dõşõnda kalan hizmetlerinin ayrõlmasõ ve özelleştirilmesine ilişkin hükümler yeniden düzenlenmiştir. Bir diğer özel düzenleme ise 3911 sayõlõ Yetki Kanununa dayanõlarak çõkarõlan tarihli ve 513 sayõlõ KHK ile yapõlmõştõr. 513 sayõlõ KHK ile 3291 sayõlõ Kanuna Türkiye Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesine ilişkin hükümler eklenmiştir. 513 sayõlõ KHK ile getirilen hükümler, daha sonra tarihli ve 3974 sayõlõ Kanun ile kabul edilerek, 3291 sayõlõ Kanuna eklenmiştir.. Özelleştirme ilgili yasal boşluklarõn zaman içerisinde belirginleşmesi ve genel yetki kanunlarõ ile bu yetki kanunlarõna dayanõlarak çõkarõlan KHK'lerin Anayasa Mahkemesi tarafõndan iptal edilmesi nedeniyle, sadece özelleştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsayan ve iptal gerekçelerini dikkate alan bir düzenleme yapõlmasõ gereği ortaya çõkmõştõr. Bu doğrultuda, çõkarõlan tarihli ve 3987 sayõlõ Kanun ile hükümete üç ay süre ile özelleştirme konusunda KHK çõkarma yetkisi verilmiştir. 1 Bu yetkiye dayanõlarak çõkarõlan tarihli ve 530, 531 ve 532 sayõlõ KHK ile özelleştirme ve özelleştirmeye bağlõ istihdam sorunlarõnõn çözümüne yönelik önemli düzenlemeler yapõlmõştõr. 530 sayõlõ KHK ile 2983 sayõlõ Kanun büyük ölçüde değiştirilerek, özelleştirmenin kurumsal yapõsõ yeniden düzenlenmiştir. Kamu Ortaklõğõ Yüksek Kurulu ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõna dönüştürülmüş, ayrõca Kamu Ortaklõğõ Fonu yanõnda yeni olarak Özelleştirme Fonu kurulmuştur. Kamu Ortaklõğõ Fonu ile ilgili görev ve yetkiler ise Hazine Müsteşarlõğõ ile ilişkilendirilmiştir. 531 sayõlõ KHK ile 3291 sayõlõ Kanunun özelleştirme ile ilgili 13, 14, 15 ve 16'ncõ maddelerinde çeşitli değişiklikler ve Kanuna eklemeler yapõlmõştõr. Bu değişikliklerle özelleştirme uygulamalarõnõn kapsamõ genişletilmiş ve uygulama esas ve usulleri ayrõntõlõ bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Anayasa Mahkemesi tarafýndan 7/7/1994 tarihinde 3987 sayýlý Yetki Kanununun iptal edildiði açýklanmýþ, ancak gerekçeli Karar henüz Resmi Gazete'de yayýmlanmadýðý için iptal Kararý geçerlilik kazanmamýþtýr. Ayrýca sözkonusu Yetki Kanununa dayanýlarak çýkarýlaran 530, 531, 532 ve 546 sayýlý KHK'lerle ilgili olarak 7/7/1994 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne henüz bir iptal baþvurusu yapýlmamýþtýr. 8

15 532 sayõlõ KHK ise, özelleştirme sonucunda ortaya çõkabilecek istihdam sorunlarõnõn çözümü için uygulama esaslarõnõ düzenlemekte ve bu konuda İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu görevlendirmektedir. Özelleştirme konusu kapsamõnda değerlendirilebilecek bir diğer yasal düzenleme ise tarih ve 3996 sayõlõ Kanun ile yapõlmõştõr. Bu Kanun ile yap-işlet-devret modelinin uygulanabilmesi için yasal dayanak oluşturulmuştur. Son olarak tarih ve 546 sayõlõ KHK ile özelleştirme kapsamõna alõnan kuruluşlarda çalõşan Emekli Sandõğõ iştirakçilerinin durumuna ilişkin düzenlemeler yanõnda, 530 sayõlõ KHK ile değişik 2983 sayõlõ Kanun ve 531 sayõlõ KHK ile değişik 3291 sayõlõ Kanun'da bazõ yeni düzenlemeler yapõlmõştõr. Yürürlükteki özelleştirme mevzuatõndaki önemli hususlar aşağõda incelenmektedir. 2.Özelleştirme Araç ve Yöntemleri 2983 sayõlõ Kanunun temel amacõ kamu yatõrõmlarõnõn finansmanõnda özel tasarruflarõn harekete geçirilmesi olarak özetlenebilir. Kanun, bu amaçla üç temel araç ve düzenleme öngörmektedir. i)gelir Ortaklõğõ Senedi: Kamu kurum ve kuruluşlarõna (KİT'ler dahil) ait alt yapõ tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olmasõnõ sağlamak için çõkarõlan senetleri ifade etmektedir. Altyapõ tesisleri de Kanunda, köprü, baraj, elektrik santralõ, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanõma yönelik deniz ve hava limanlarõ v.b. şeklinde tanõmlanmõştõr. Bu yönüyle, doğal tekel niteliğindeki kamu faaliyetlerinden elde edilecek gelirlere özel kesimin ortak olmasõnõ sağlamak suretiyle kamu yatõrõmlarõ için ek finansman temini amaçlanmaktadõr. Diğer taraftan Gelir Ortaklõğõ Senetlerinin özel tasarrufçular açõsõndan çekici olmasõ için, sözkonusu bu faaliyetlerin, piyasa şartlarõnda fiyatlandõrõlmasõ ve etkinliklerinin artõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. Gelir Ortaklõğõ Senedi bir mülkiyet devrini öngörmemekte, sadece ait olduğu tesisin gelirlerine ortak olmayõ ifade etmektedir. Dolayõsõyla kendileri için Gelir Ortaklõğõ Senedi çõkarõlan tesislerin, bu senetlerin piyasa şartlarõnda makul 9

16 bir getiri sağlamasõnõ güvence altõna almak için, karlõ ve verimli çalõşmaya özen göstermelerinin temini amaçlanmaktadõr. ii)işletme Hakkõ Devri: Kamu iktisadi teşebbüslerinin müessese, işletme, bağlõ ortaklõklarõna ve benzerlerine ait tesislerin belirli süre ve şartlar dahilinde gerçek ve tüzel kişiler tarafõndan işletilmesi ve varsa mamullerinin pazarlama ve dağõtõmõnõn yapõlmasõ hakkõnõn devrini ifade etmektedir. Finansal kiralama yöntemine benzeyen bu uygulama biçimi, genellikle özelleştirmenin bir ön aşamasõ olarak değerlendirilmektedir. Mülkiyet devri sözkonusu olmamakla birlikte işletme ve yönetim haklarõ doğrudan bir bedel karşõlõğõ devredilmektedir. iii)hisse Senedi: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunlara ait tesislere gerçek ve tüzel kişilerin ortaklõğõnõ sağlamak üzere çõkarõlan senetlerdir. Burada gerçek anlamda bir mülkiyet devri sözkonusudur. Kamu hisselerinin özel kesime devri ya da artõrõlan sermayenin özel kesimin katõlõmõna sunulmasõ şeklinde uygulanabilmektedir sayõlõ Kanunda özelleştirme araçlarõ ve yöntemleri ayrõ ayrõ tanõmlanmõş olmakla birlikte, 3291 sayõlõ Kanun özelleştirme uygulamalarõ için daha geniş bir alan belirlemektedir sayõlõ Kanunun 14'üncü maddesinin ikinci fõkrasõnõn (C) bendinde, "özelleştirme programõna alõnan kuruluşlarla ilgili olarak...satõş, devir, kiralama, işletme hakkõ devri, mülkiyetin gayri ayni haklarõn tesisi ve işin gereğine uygun sair akitler yoluyla devirleri veya diğer yöntemlerle devredilmeleri suretiyle özelleştirilmelerine ve bunlara ilişkin uygulama esaslarõna İdarece karar verilir", (D) bendinde ise "özelleştirme programõna alõnan kuruluşlarõn küçültülmesine, kõsmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasõna, kapatõlmasõna veya tasfiyesine Kurulca karar verilir" hükmü bulunmaktadõr. Buna göre Özelleştirme İdaresi ve/veya Özelleştirme Yüksek Kurulu her türlü özelleştirme yöntemini uygulama imkanõna sahip olmaktadõr. Diğer taraftan bir diğer özelleştirme yöntemi olan yap-işlet-devret modelinin uygulanabilmesi için 3996 sayõlõ Kanun ile ayrõ bir yasal düzenleme yapõlmõştõr. Bu konu aşağõda ayrõntõlõ olarak açõklanacaktõr. 10

17 3.Kurumsal Yapõ Özelleştirmenin kurumsal yapõsõ 2983 sayõlõ Kanun ile düzenlenmiştir. Özelleştirme sürecinde zaman zaman Bakanlar Kurulu, Hazine Müsteşarlõğõ ve İş ve İşçi Bulma Kurumu yer alsa da, kurumsal yapõ başlõca Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ ve Özelleştirme Fonundan oluşmaktadõr. Özelleştirme Yüksek Kurulu, Başbakanõn başkanlõğõnda, Başbakanõn uygun göreceği üç Bakan ile Özelleştirme İdaresi Başkanõndan oluşmaktadõr. Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütme görevi Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na verilmiştir. Kanunda Özelleştirme Yüksek Kurulunun görevleri; a) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõna devredilen kuruluşlarõn; "Özelleştirme kapsamõ"na alõnarak "mali ve hukuki yönden yeniden yapõlandõrõlmalarõna", yeniden yapõlandõrma işlemleri tamamlananlarõn, bu işlemlerin ikmalini müteakip "özelleştirme programõ"na alõnmasõna, yeniden yapõlandõrõlmasõna lüzum görülmeyenlerin doğrudan doğruya özelleştirme programõna alõnmasõna karar vermek, b) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõna devredilen kuruluşlarõn Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'nca sonuçlandõrõlan özelleştirme işlemleri hakkõnda nihai kararõ vermek, c) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõna devredilen kuruluşlardan gerekli görülenlerin küçütülmesine, faaliyetlerinin süreli ve süresiz olarak durdurulmasõna, kõsmen veya tamamen kapatõlmasõna veya tasfiyesine karar vermek, d) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlarõn yönetim kurullarõnda alõnacak kararlarda, ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararõn korunmasõ için söz ve onay hakkõ verecek imtiyazlõ hisselerin miktarõnõ ve bu paylara dayanarak Devletin sahip olacağõ imtiyazlõ haklarõ belirlemek, e) Yurt içi ve yurt dõşõndan Özelleştirme Fonu'nun kullanõm alanlarõnda yararlanmak üzere kredi almaya ve bu amaçla Devlet garantili ve garantisiz iç ve 11

18 dõş tahviller ile gerekli görülen hallerde her türlü menkul kõymet ihracõ ve diğer kõymetli evrakõn düzenlenmesine karar vermek, f) Gerekli görülen hallerde, hisse senetleri ve her türlü menkul kõymet ile diğer kõymetli evrakõn satõn alõnmasõna ve tekrar satõlmasõna karar vermek, g) Özelleştirme Fonu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ bütçelerini görüşerek onaylamak, h) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'nõn gelecek yõl programlarõ ile yõl içindeki programlarõnõn uygulanmasõnõ değerlendirerek varsa aksaklõklarõ giderecek tedbirleri almak, õ) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen işleri karara bağlamak şeklinde sayõlmõştõr. 530 sayõlõ KHK ile değişik 2983 sayõlõ Kanun'da yapõlan bir diğer önemli düzenleme ise Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ'nõn Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ adõ altõnda yeniden örgütlenmesidir. 530 sayõlõ KHK ile Kamu Ortaklõğõ İdaresi'nin özelleştirme dõşõnda kalan bütün görevleri Hazine Müsteşarlõğõ'na devredilmiştir. Dolayõsõyla bu değişikliklerle tek başõna özelleştirmeden sorumlu bir kurumun oluşturulmasõ amaçlanmaktadõr. Bu nedenle Kamu Ortaklõğõ İdaresi Başkanlõğõ'na ait 170 kişilik kadro iptal edilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ adõna 355 kişilik kadro ihdas edilmiş ve bir başkan, beş başkan yardõmcõsõ, sekiz fonksiyonel daire başkanlõğõ ve beş sektörel daire başkanlõğõ, iki danõşma birimi ile dört yardõmcõ hizmet biriminden oluşan geniş bir örgüt yapõsõ oluşturulmuştur. Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõna; a) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarõnõ uygulamak, b) Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca devredilen görev ve yetkilerle ilgili konularda karar vermek ve gerekli işlemleri yürütmek, c) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõna devredilen kuruluşlarõn özelleştirilmelerine ilişkin her türlü işlemler ile, bunlarõn özelleştirilmelerine 12

19 hazõrlõk amacõyla stratejik yönlendirilmelerini, sevk ve idarelerini, faaliyetlerinin takip ve koordinasyonunu yürütmek, d) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlarõn mali, idari, hukuki ve teknik yapõlarõ ile hesaplarõ ve faaliyetlerine ilişkin olarak her türlü düzenlemeyi yapmak ve bu işlemleri kolaylaştõrõcõ tedbirleri almak, e) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlarõn kaynak kullanõmlarõna, gayrimenkul edinmelerine, kiralamalarõna ve bu gayrimenkuller üzerinde sair akitler yoluyla tasarruf etmelerine, yurt içi ve yurt dõşõ borçlanmalarõna, yeni yatõrõmlarõna, personel alõmõ ve indirimlerine, çalõşma şartlarõna, personelinin yurt dõşõ geçici görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri (yetkili makamlarõn onay yetkileri saklõ kalmak kaydõyla) onaylamak, f) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlarõn yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile genel müdürlüklerine yapõlacak atamalar ve bu görevlerden alõnma işlemlerine ilişkin olarak Başbakana teklifte bulunmak, g) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlarõn sermayelerine ayni sermaye konulmasõ hallerinde ayni sermayenin değerlendirmesini yapmak veya yaptõrmak, h) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlardan anonim şirkete dönüştürülmelerine gerek görülmeyen müesseselerde, müessese müdürü ve yönetim komitesinin, işletme ve işletme birimlerinde bunlarõn müdürlerinin atanma ve görevden alõnmalarõna karar vermek, õ) Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca ihracõna karar verilen her türlü menkul kõymet ile diğer kõymetli evrakõn düzenlenmesine yönelik olarak bunlarõn adedi, değeri ve ilgili diğer hususlarõ tespit etmek, d) Özelleştirme yöntemlerini ve uygulama esaslarõnõ belirlemek ve bu doğrultuda özelleştirme uygulamalarõnõn gerektirdiği her türlü işlemi yürütmek, k) Özelleştirme Fonu'nu idare etmek, l) Gerektiğinde her çeşit araştõrma, proje işleri, reklam, tanõtõm, halkla ilişkiler işlemleri ile mali, hukuki, teknik ve idari denetim ve değerleme 13

20 işlemlerini yapmak veya bu işlerin danõşman görevlendirilmesi suretiyle yaptõrõlmasõnõ temin etmek ve m) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlara, özelleştirme uygulamalarõnõn gerektirdiği hallerde borç vermek, Özelleştirme Fonu'ndan sağlanacak bu finansmana uygulanacak faiz oranlarõnõ ve şartlarõnõ belirlemek, görevleri verilmiştir. Ayrõca Kanunda Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafõndan kendisine devredilen görev ve yetkiler ile mevzuatla kendisine verilen diğer görev ve yetkilerinin bir kõsmõnõ, hizmetin ifasõ için yarar görülen hallerde, kamu payõ yüzde 50'nin üzerinde bulunan ilgili kuruluşlarõn yönetim kurullarõna devredebilme yetkisi verilmiştir sayõlõ Kanunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ yönetiminde özelleştirme gelirlerinin toplanmasõ ve giderlerinin finansmanõ için T.C. Merkez Bankasõ nezdinde kurulan Özelleştirme Fonu'nun başlõca kaynaklarõ; a) Özelleştirme işlemleri sonucu sağlanan tüm gelirler, b) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlardan elde edilen temettüler, c) Özelleştirme uygulamalarõ çerçevesinde ihraç edilecek her türlü menkul kõymet ile diğer kõymetli evrakõn satõşõndan sağlanan gelirler, d) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlara sağlanan finansmandan elde edilen gelirler ve e) diğer mevzuat ile tahsis edilen kaynaklar olarak tanõmlanmõştõr. Özelleştirme Fonu'nun kullanõm alanlarõ ise; a) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'nõn, pay sahibi olduğu şirketlerin sermaye artõrõmlarõna katõlõnmasõ, 14

21 b) Hisse senetleri ve her türlü kõymetli evrak ile özelleştirme uygulamalarõnõn yerine getirilebilmesi için gereken her türlü mal ve hizmetin satõn alõnmasõ, c) İş kaybõ tazminatõ ödenmesi ve iş kaybõ ile ilgili verilecek hizmetlerin sağlanmasõ amacõyla kurulacak hesaba aktarmalar yapõlmasõ, d) Özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlara borç olarak finansman sağlanmasõ, e) Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'nõn bütçesi için gerekli miktarlarõn ayrõlmasõ, f) Özelleştirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na devredilen kuruluşlarda idari, mali, hukuki ve teknik yönden yeniden yapõlacak düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşõlanmasõ ve g) Mevzuatla Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ'na verilen görevlerin yerine getirilmesi, olarak öngörülmüştür. Fona ilişkin olarak Kanunda yer alan diğer düzenlemeler ise fon bakiyesinin kullanõmõ ve nemalandõrõlmasõ ile ilgilidir. 4.Özelleştirme Kapsamõ ve Uygulama Esaslarõ Özelleştirme kapsamõna alõnabilecek kuruluşlar, kapsama alõnma süreci ve kuruluşlarõn özelleştirme kapsamõ içinde bulunduklarõ dönemdeki statüleri ve tabi olacaklarõ hükümler 3291 sayõlõ Kanunda belirtilmiştir. Kanunda; Kamu iktisadi teşebbüslerinin, bunlarõn müessese, bağlõ ortaklõk, işletme, işletme birimleri ile varlõklarõnõn ve iştiraklerindeki kamu paylarõnõn; Kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dõşõnda kalmakla beraber sermayesinin tamamõ veya yarõsõndan fazlasõ Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari amaçlõ kuruluşlardaki kamu paylarõ ile bunlarõn varlõklarõ ve iştiraklerindeki kamu paylarõnõn; Devletin diğer iştiraklerindeki kamu paylarõnõn ve Hazineye ait paylarõn; diğer kamu tüzel kişilerinin (mahalli idareler hariç) iştiraklerindeki 15

22 kamu paylarõnõn özelleştirme kapsamõna alõnmasõna Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca karar verileceği hüküm altõna alõnmõştõr. Ayrõca Özelleştirme Yüksek Kurulu, bu sayõlan kuruluşlar yanõnda Genel ve Katma bütçeli idarelere (mahalli idareler hariç) ait kamu hizmeti ile ilgili olmayan her türlü (hangi isim altõnda olursa olsun dinlenme, oturma ve sosyal tesisler dahil) varlõklarõnõn özelleştirme kapsamõna alõnmasõna karar verebilmektedir. Ancak kamu iktisadi teşebbüsleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri statüsü dõşõnda kalmakla beraber sermayesinin tamamõ veya yarõsõndan fazlasõ Devlete ve/veya diğer kamu tüzel kişilerine ait olan ticari kuruluşlarõn özelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin Kurul kararlarõnõn Bakanlar Kurulunun onayõna sunulmasõ ve Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile onaylandõğõ tarihte yürürlüğe girmesi şartõ getirilmiştir. Böylelikle önemli özelleştirme uygulamalarõnda en üst siyasi yürütme organõnõn onayõnõn alõnmasõ ilkesi benimsenmiştir. Kanunda getirilen bir diğer önemli yenilik ise özelleştirme kapsamõnõn "özelleştirme programõ" ve "mali ve hukuki yönden yeniden yapõlandõrma" kapsamõ olarak ikiye ayrõlmasõ ve kuruluşlarõn özelleştirme kapsamõna alõnmasõna ilişkin kararda doğrudan özelleştirme programõna mõ alõnacağõ veya mali ve hukuki yönden yeniden yapõlandõrmaya mõ tabi tutulacağõ hususunun belirtilmesidir. Buna göre özelleştirme kapsamõna alõnan kuruluşlardan; yeniden yapõlandõrõlmalarõna kurulca karar verilenlerin yeniden yapõlandõrma işlemleri tamamlanõncaya kadar, bağlõ olduklarõ Bakanlõk veya kurumlar ile ilgileri ve mevcut statüleri aynen devam etmektedir. Bunlarla ilgili mali ve hukuki yeniden yapõlandõrma işlemlerinin yapõlmasõ görevi ise Hazine Müsteşarlõğõ'na verilmektedir. Yeniden yapõlandõrma işlemleri tamamlananlar Kurul kararõ ile özelleştirme programõna alõnmaktadõr. Özelleştirme programõna alõnarak Özelleştirme İdaresi'ne devredilenler ise Kurul kararõ tarihinden itibaren bağlõ olduklarõ Bakanlõk veya Kurumla ilişkileri kesilerek Başbakanlõğa bağlanmõş sayõlmakta ve özel hukuk hükümlerine tabi tutularak kendi kuruluş kanunlarõ ile 233 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dõşõna çõkarõlmaktadõr. Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõ, özelleştirme programõna alõnan kuruluşlarla ilgili olarak; idari, hukuki, mali ve teknik yönden düzenlemeler 16

23 yapmaya ve bu kuruluşlarõn, "satõş, devir, kiralama, işletme hakkõ devri, mülkiyetin gayri ayni haklarõn tesisi ve işin gereğine uygun sair akitler yoluyla devirleri veya diğer yöntemlerle devredilmeleri suretiyle" özelleştirilmelerine karar vermeye ve bunlara ilişkin uygulama esaslarõnõ belirlemeye yetkili kõlõnmõştõr. Ancak İdare tarafõndan yürütülen özelleştirme uygulamalarõnõn sonunda yapõlacak nihai devir işlemleri Kurulun onayõ ile yürürlüğe girmektedir. Özelleştirme programõna alõnan kuruluşlarõn küçültülmesine, kõsmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasõna, kapatõlmasõna veya tasfiyesine ise Kurul tarafõndan karar verilecek olup, bu kararlar İdare tarafõndan yürütülecektir. Özelleştirme programõna alõnan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarõn ana sözleşmelerinin 3291 sayõlõ Kanunun hükümlerine uygun hale dönüştürülmeleri ile anonim şirket statüsünde bulunmayanlardan gerekli görülenlerin ana sözleşmelerinin hazõrlanarak anonim şirkete dönüştürülmelerine İdarece karar verilmekte ve bunlarõn ana sözleşmeleri İdarece onaylanmaktadõr. Kuruluşlarõn anonim şirkete dönüştürülmelerinde ve anonim şirkete dönüştürülenlerin özelleştirme programõnda bulunduklarõ süre içinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasõ Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki şirket kuruluşuna ilişkin şartlar aranmamakta, ancak gerçek ve tüzel kişilerin Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan ortaklõk haklarõ saklõ tutulmaktadõr. Anonim şirket haline dönüştürülenlerin sermayelerindeki kamu payõ yüzde 50'nin altõna düşünceye kadar, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamalarõ sonucu devredilmeleri tarihine kadar bunlarõn; sermaye miktarõnõ tespit etmeye, kuruluş, birleşme veya bölünmelerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya; mal varlõklarõna, hak ve yükümlülüklerine ilişkin esaslarõ tespit etmeye, hesaplarõ ve faaliyetleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi yapmaya, bu işlemleri kolaylaştõrõcõ tedbirler almaya, İdare yetkili kõlõnmõştõr. Özelleştirme programõna alõnan kuruluşlardan anonim şirkete dönüştürülenlerden kamu payõ yüzde 50'nin altõna düşünceye kadar, diğerlerinde ise özelleştirme uygulamalarõ sonucu devredilmeleri tarihine kadar bu kuruluşlarõn yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile genel müdürlüklerine yapõlacak atamalar ve bu görevlerden alõnma işlemleri, İdare Başkanõnõn teklifi ve Başbakanõn onayõ ile yapõlmaktadõr. 17

24 Kuruluşlarõn özelleştirme programõna alõnmalarõndan önce mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan her türlü hak ve mameleki ile borçlarõnõn, özelleştirme programõna alõndõktan sonra da aynen devam edeceği hükme bağlanmõştõr. Müessese, işletme ve işletme birimlerinin ayrõ ayrõ anonim şirkete dönüştürülmeleri halinde bağlõ olduklarõ kuruluşlarõn hak ve yükümlülüklerinden hangilerinin anonim şirkete dönüştürülen bu kuruluşa intikal edeceği ise İdarenin yetkisine bõrakõlmõştõr. 5.Türkiye Elektrik Kurumu'nun Özelleştirilmesine İlişkin Hükümler 3291 sayõlõ Kanun ile yapõlan bir diğer önemli düzenleme ise Türkiye Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesi ile ilgilidir. Buna göre, Türkiye Elektrik Kurumu'nun mevcut veya yeniden yapõlanma sonucu oluşacak teşebbüslerin özelleştirilmesine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'nõn önerisi ile Bakanlar Kurulunca; Kurum'un mevcut veya yeniden yapõlanma sonucu oluşacak müessese, bağlõ ortaklõk, iştirak, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine ise yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'nõn önerisi ile Yüksek Planlama Kurulu'nca karar verileceği hükmü getirilmiştir. Özelleştirme kapsamõna alõnan diğer kuruluşlardan farklõ olarak bu şekilde özelleştirilmesine karar verilen teşekkül, kuruluş, müessese, bağlõ ortaklõk, iştirak, işletme ve işletme birimleri tamamen özelleştirilinceye kadar 233 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnameye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ ile ilgilerinin devam etmesi öngörülmektedir. Ancak bunlarõn hisse ve varlõklarõnõn satõlmasõna ilişkin işlemlerin yürütülmesi görevi 3291 sayõlõ Kanun hükümlerine göre Özelleştirme İdaresine verilmektedir. Bununla birlikte, bu kuruluşlarõn sermayelerindeki kamu payõ yüzde 50'nin altõna düşünceye kadar kuruluşlarõ, faaliyetleri, organlarõ, yönetimi, denetimi, sermaye miktarõnõ tespite, bu işlemleri kolaylaştõrõcõ tedbirleri almaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ yetkili kõlõnmõştõr. Kanunda ayrõca, Türkiye Elektrik Kurumu'nun özelleştirilmesinden elde edilen gelirlerin, oranlarõ Yüksek Planlama Kurulu tarafõndan tespit edilmek suretiyle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ tarafõndan, Elektrik Enerjisi Fonu ile elektrik üretim, iletim ve dağõtõm yatõrõmlarõnda kullanõlmak üzere bu alanda faaliyet gösteren teşebbüslere tahsis edilmesi hükmü getirilmektedir. 18

25 6.PTT'nin Telekomünikasyon Hizmetlerinin Özelleştirilmesine İlişkin Hükümler PTT'nin posta ve telgraf hizmetleri dõşõndaki hizmetlerinin ayrõlarak haberleşme hizmetlerinin ayrõ bir şirket bünyesinde yeniden örgütlenmesi ve özelleştirilmesi ile ilgili ilk yasal düzenleme tarih ve 509 sayõlõ KHK ile yapõlmõştõr. Ancak, Anayasa Mahkemesi tarafõndan tarih ve 1993/40-1 sayõlõ Karar ile 509 sayõlõ KHK'nin yürürlüğü durdurulmuş, daha sonra yine Anayasa Mahkemesi'nin 1993/40-2 sayõlõ Kararõ ile KHK iptal edilmiştir. Bu konuda en son yasal düzenleme tarih ve 4000 sayõlõ Kanun ile yapõlmõştõr. Kanun esas itibariyle tarih ve 406 sayõlõ Telgraf ve Telefon Kanununda yeni düzenlemeler yapmaktadõr. Buna göre 406 sayõlõ Kanunun 1'inci maddesi değiştirilerek posta ve telgraf tesis ve işletmesine ilişkin hizmetler için T.C. Posta İşletmesi (P.İ.), telekomünikasyon hizmetleri için ise Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi kurulmaktadõr. Kanun, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi hisselerinin yüzde 49'unun satõlmasõna ilişkin usul ve esaslarõn belirlenmesi hususunda Ulaştõrma Bakanõnõ yetkilendirmektedir. Ayrõca, Bakanlõk mobil telefon, çağrõ cihazõ, data şebekesi, akõllõ şebeke, kablo TV, ankesörlü telefon, uydu sistemleri, rehber basõm ve benzeri katma değerli hizmetler konularõnda sermaye şirketlerine tekel oluşturmayacak koşullarõ da dikkate almak suretiyle işletme, lisans ve ruhsat verilmesi konusunda yetkili kõlõnmõştõr sayõlõ Kanunda, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nce yürütülen hizmetlerden sermaye şirketlerine verilen işletme lisans ve ruhsatlarõ karşõlõğõ alõnan ücretler, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisse senedi satõşlarõndan elde edilen hasõlat ve sermaye şirketlerinin işletme hasõlatõndan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne ayrõlacak paylar olmak üzere başlõca üç tür gelir kaynağõ belirlenmiştir. Bu kaynaklardan elde edilen gelirlerin posta ve telekomünikasyon hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanõlacak kõsmõnõn ise Ulaştõrma Bakanõ tarafõndan belirlenmesi öngörülmüştür. Sözkonusu gelirlerin bakiyesinin ne şekilde kullanõlacağõna ilişkin bir hüküm olmamakla birlikte, şirketin 233 sayõlõ KHK hükümlerine tabi olmasõ ve dolayõsõyla sermayesinin Hazine ait olmasõ nedeniyle, bakiyelerin Bütçe'ye gelir kaydedileceği sonucuna ulaşõlabilir. 19

26 Kanunda yer alan diğer düzenlemeler T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin iki ayrõ kurum olarak yeniden örgütlenmesini içermektedir. 7.Özelleştirmeye Bağlõ İşsizlik Sorunlarõnõn Çözümü Kuşkusuz özelleştirme uygulamalarõnõn en hassas konularõndan birini özelleştirmeye bağlõ olarak ortaya çõkabilecek işsizlik sorunu oluşturmaktadõr. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak 30/5/1994 tarih ve 532 sayõlõ KHK ile 3291 sayõlõ Kanun uyarõnca özelleştirme kapsamõna alõnan kuruluşlarda hizmet akitleri feshedilenlere iş kaybõ tazminatõ ödenmesi ve diğer hizmetlerin verilmesine ilişkin düzenlemeler yapõlmõştõr. KHK'de, iş kaybõ tazminatõ ve diğer hizmetlerden yararlanabilmek için, iş kaybõnõn, özelleştirme kapsamõna alõnan kuruluşlarõn küçültülmesi veya faaliyetlerinin ne suretle olursa olsun durdurulmasõ, kapatõlmasõ, tasfiye edilmesi, yeniden yapõlandõrõlmasõ ya da özelleştirilmesi sõrasõnda ortaya çõkmõş olmasõ ve çalõşanlarõn hizmet akitlerinin tabi olduklarõ İş Kanunlarõ ile toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde veya haklõ nedenlerle kendileri tarafõndan feshedilmesi şartõ getirilmiştir. Diğer taraftan iş kaybõ tazminatõ ve diğer hizmetlere hak kazanõlabilmesi için iş kaybõnõn kuruluşlarõn kapatõlmasõ, küçültülmesi, tasfiye edilmesi, faaliyetlerinin durdurulmasõ, yeniden yapõlandõrõlmasõ, anonim şirket statüsünde olanlar için sermayelerindeki kamu payõnõn yüzde 50'nin altõna düşmesi veya anonim şirket statüsünde olamayanlar için devir-teslim işleminin gerçekleşmesinden itibaren bir yõl içinde ortaya çõkmõş olmasõ gerektiği hüküm altõna alõnmõştõr. KHK'ye göre, iş kaybõ tazminatõ ve diğer hizmetlerden yararlanma imkanõ, Kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatlarõn ödenmesine engel teşkil etmemektedir. KHK ile özelleştirme nedeniyle hizmet akitleri feshedilen işçilere, iş kaybõ tazminatõ yanõnda yeni bir iş bulma ve meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi öngörülmektedir. Bu ödeme ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemlerin yürütülmesi görevi, yetki ve sorumluluğu ise İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir. 20

27 Özelleştirmenin neden olduğu iş kaybõnõn telafisine yönelik bu hizmetlerin finansmanõ için, Özelleştirme İdaresi Başkanlõğõnca, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü adõna "Özelleştirmeye Bağlõ İş Kaybõ Tazminatõ ve Diğer Hizmetler Hesabõ" açõlmaktadõr. Hesabõn kaynaklarõ ise KHK'de; Özelleştirme Fonunda toplanacak özelleştirme gelirlerinin yüzde 15'i, yurtiçi ve yurtdõşõndan iş kaybõ tazminatõ ve diğer hizmetler ile ilgili sağlanacak özel tahsisli kaynaklar olarak sayõlmõştõr. KHK'de iş kaybõ tazminatõnõn tutarõ 506 sayõlõ Kanunun 78'inci maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplanacak günlük net kazanç olarak belirlenmiştir. Buna göre hizmet akdi kesintisiz 550 günden beri devam edenlere 90 gün, 1100 günden beri devam edenlere 120 gün, 1650 günden beri devam edenlere 180 gün, 2200 günden beri devam edenlere 240 günlük net kazanç tutarõndaki iş kaybõ tazminatõ hizmet akdinin feshinden itibaren 30 gün içerisinde İş ve İşçi Bulma Kurumu'na başvurulduğu takdirde ödenmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu incelemeleri 30 gün içinde sonuçlandõrarak, hak kazanõldõğõnõ tespit etmesi halinde 10 gün içinde aylõk, olarak, iş kaybõ tazminatõ ödemekle görevlendirilmiştir. KHK'de ayrõca yürürlükteki mevzuat uyarõnca yaşlõlõk ayõlõğõna hak kazanlarõn iş kaybõ tazminatõ ve diğer hizmetlerden yararlanamayacağõ hükmü getirilmiştir. Son olarak tarih ve 546 sayõlõ KHK ile 5434 sayõlõ T.C. Emekli Sandõğõ Kanununun 39'uncu maddesine bir fõkra eklenerek özelleştirme kapsamõna alõnan kuruluşlarda çalõşan Emekli Sandõğõ iştirakçilerinin fiili hizmet sürelerini doldurmalarõ halinde re'sen emekli edilebilmeleri hüküm altõna alõnmõştõr. KHK'de ayrõca emeklilik işlemlerine ilişkin düzenlemeler yanõnda özelleştirilen kuruluşlarda çalõşan personelin istihdamõnda kullanõlmak üzere 190 sayõlõ KHK'ye adet kadro ilave edilmiştir. 8.Yap-İşlet-Devret Modelinin Uygulanmasõna İlişkin Hükümler Geniş anlamda düşünüldüğünde yap-işlet-devret modeli bir çeşit özelleştirme yöntemidir. Model başta altyapõ yatõrõmlarõ olmak üzere bazõ yatõrõm ve hizmetlerin gerçekleştirimesinde özel kesimin kaynaklarõnõn harekete geçirilmesini, özel teşebbüsün bilgi ve becerisinin kullanõlmasõnõ öngörmektedir. 21

28 Yap-işlet-devret modelinin yasal çerçevesi tarih ve 3996 sayõlõ Kanun ile belirlenmiştir. Kanun; köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, arõtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, enerji üretimi, iletimi, dağõtõmõ, maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatõrõmlar, otoyol, demiryolu, yeraltõ ve yerüstü otoparkõ ve sivil kullanõma yönelik deniz ve hava limanlarõ ve benzeri yatõrõm ve hizmetlerin yaptõrõlmasõ, işletilmesi ve devredilmesi konularõnda, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancõ şirketlerin görevlendirilmesine imkan tanõmaktadõr. Kanunda yap-işlet-devret modeli; ileri teknoloji ve yüksek maddi kaynak ihtiyacõ duyulan projelerin yatõrõm bedelinin (elde edilecek kar dahil) sermaye şirketine veya yabancõ şirkete, şirketin işletme süresi içerisinde ürettiği mal veya hizmetin idare veya hizmetten yararlananlarca satõn alõnmasõ suretiyle ödenmesi şeklinde tanõmlanmaktadõr. Kanuna göre; yap-işlet-devret modelinin usul ve esaslarõ, yüklenici şirketlerde aranõlacak özellikler, sözleşmelerin kapsamõ, yatõrõm sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesinde uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkeler Maliye, Bayõndõrlõk ve İskan, Ulaştõrma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõklarõ, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ, Hazine Müsteşarlõğõ ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ'nca müştereken hazõrlanarak Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe konulmaktadõr. Kanunda yap-işlet-devret modeli ile hizmetlerini gerçekleştirecek kuruluşlarõn kapsamõ oldukca geniş tutulmuştur. Buna göre kamu iktisadi teşebbüsleri ve fonlar dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarõ Yüksek Planlama Kurulu'nca yetkilendirilebilmektedir. Yatõrõm ve hizmetleri yap-işlet-devret modeline göre yaptõrmak isteyen İdare, Yüksek Planlama Kurulu'na müracaat etmekte ve Kurulun izninden sonra sermaye şirketi veya yabancõ şirketle sözleşme imzalayabilmektedir. Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabi ve imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte olmalõdõr. Yatõrõm ve/veya hizmetin belirlenen süre içerisinde projelendirilmesi, finansmanõ, kurulmasõ ve işletilmesinden sermaye şirketi veya yabancõ şirket sorumlu tutulmakta ve buna ilişkin müeyyidelerin sözleşmede yer almasõ hüküm altõna alõnmaktadõr. Ayrõca, yapõlacak sözleşmelerde sermaye şirketinin veya yabancõ şirketin yapõm ve işletmesini üstleneceği yatõrõm ve hizmetin süresinin 22

29 belirlenmesinde yatõrõm bedelinin (elde edilecek kar dahil) ve yatõrõm için sağlanan kredilerin geri ödeme süresi ile projenin mahiyeti, sermayenin miktarõ ve işletme esaslarõ da dikkate alõnmaktadõr. Sözleşmelerin süresi ise 49 yõlla sõnõrlõ tutulmuştur. Kanuna göre yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek yatõrõm sonucu üretilecek mal ve/veya hizmetlerin karşõlõğõ olarak ödenecek ücretler Bakanlar Kurulu kararõyla yürürlüğe konulacak usul ve esaslar uyarõnca gerekli görülen hallerde idarenin bağlõ veya ilgili bulunduğu bakan tarafõndan belirlenebilmektedir. 23

30 C-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 1-Özelleştirme Kapsamõna Alõnan Kuruluşlar 1984 yõlõnda çõkarõlan 2983 sayõlõ Kanun ve 233 sayõlõ KHK'nin 38'inci maddesine göre teşebbüs, bağlõ ortaklõk, müessese, işletme ve işletme birimleri ile iştiraklerin tasfiye, devir, satõş ve işletme haklarõnõn verilmesi kararõnõn Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu (EİYKK) tarafõndan alõnacağõnõ ve bu işlemlerin 2983 sayõlõ Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ Kurulu (TKKOK) tarafõndan yürütüleceğini hükme bağlamõştõr. Bu çerçevede, EİYKK tarafõndan 1985 yõlõnda bir kõsmõ yarõm kalmõş tesisler olmak üzere KİT'lere ait 20 adet iştirak, işletme ve tesisin, 1986 yõlõnda ise 9 adet iştirak, işletme ve tesis ile 2 adet bağlõ ortaklõğõn özelleştirilmesine karar verilmiştir tarih ve 3291 sayõlõ Kanunun yürürlüğe girmesi ile bağlõ ortaklõk, müessese, iştirak, tesis, işletme ve işletme birimlerinin özelleştirilmesine karar verme yetkisi TKKOK'na bõrakõlmõştõr. Bu doğrultuda, 1986 yõlõnõn ikinci yarõsõndan itibaren TKKOK tarafõndan 2 iştirak ile 2 işletme ve tesis özelleştirme kapsamõna alõnmõştõr yõlõnda TKKOK'nun tarih ve K-54 sayõlõ Kararõ ile THY A.O.'nõn bağlõ ortaklõklarõ Uçak Servisi A.Ş. (USAŞ) ve Boğaziçi Hava Taşõmacõlõğõ (BHT), Çitosan'õn bağlõ ortaklõklarõ Afyon, Ankara, Balõkesir, Trakya ve Söke Çimento Fabrikalarõ, T.C. Turizm Bankasõ'na bağlõ işletmeler (Turban) ile KİT ve bağlõ ortaklõklarõna ait 33 adet iştirak dahil olmak üzere toplam 41 kuruluş özelleştirme kapsamõna alõnmõştõr. Bunlarõn dõşõnda, 1987 yõlõnda, TKKOK'nun K-60/I, K-71, ve K-76 sayõlõ kararlarõyla KİT'lere ait 6 yarõm kalmõş tesis özelleştirilmek üzere Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresi (TKKOİ)'ne devredilmiştir. Ayrõca, 1987 yõlõnda, Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 87/12184 sayõlõ Kararõ ile KİT sisteminin iki dev kuruluşu Sümerbank ve Petkim özelleştirme kapsamõna alõnmõştõr. Özelleştirme politikasõndaki kararlõlõğõ göstermek açõsõndan bu kuruluşlarõn özelleştirme kapsamõna alõnmasõ son derece önemlidir. 24

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002 19/07/2002 A. 1.1.2002 19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacõ, Dokuz Eylül Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlõğõnõn işleyişi

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1997 YILI PROGRAMI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) YILI PROGRAMI 18 Ekim 1996 Gün ve 22791 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1996 Gün ve 96/8629 Sayõlõ Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM POLİTİKASI I Gİ R İŞ Bilgi, geleneksel faktörlerin yanõ sõra üretimin en temel girdisi haline gelmiştir. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ile bilgi ve iletişim teknolojilerindeki

Detaylı

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ Yõlõ Programõ Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Yõlõ Programõnõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ, YILI PROGRAMININ TEMEL AMAÇLARI VE MAKROEKONOMİK

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN 7387 BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3996 Kabul Tarihi : 8/6/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/6/1994 Sayı: 21959 Yayımlandığı

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ 17.3.2004 Tarih ve 2004/3 Sayõlõ YPK Kararõ ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜ REFORMU ve ÖZELLEŞTİRME STRATEJİ BELGESİ I. AMAÇ VE ESASLAR Ekonomik ve sosyal hayatõmõzdaki yeri tartõşõlmaz olan elektrik enerjisinin

Detaylı

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME

DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME YAYIN NO. DPT: 2681 DEVLET YARDIMLARINI DEĞERLENDİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2004 ISBN 975-19-3571-7 Bu çalõşma, Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI. 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (1996-2000) 1996 YILI PROGRAMI 15 Ekim 1995 Gün ve 22434 Sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanan 14 Ekim 1995 Gün ve 95/7376 Sayõlõ nõn Uygulanmasõ, Koordinasyonu ve İzlenmesine

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 01 Temmuz 2003-25 Ağustos 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 01 Temmuz

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ KAMULAŞTIRMA KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN (4650 SAYILI KANUNUN) İRDELENMESİ

Detaylı

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ Bankacõlõk Krizlerinin Çözümü ve Banka Yeniden Yapõlandõrmasõnda İzlenen Temel Politika ve Uygulamalar Meksika ve Kore Deneyimlerinin Karşõlaştõrmasõ Nisan 2001 Türkiye Bankalar

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kuruluş Madde 5-Radyo ve Televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacõyla, özerk ve tarafsõz bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2582 ÖİK: 594 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU KENTİÇİ ULAŞIM ALT KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2729-3 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1

Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklõk Konseyi Kararlarõ = Turkey-European Union Association Council Decisions 1964-2000 Cilt 1 Avrupa Topluluklarõna üye devletlerin Türk işçileri ve aile bireylerine uyguladõklarõ sosyal güvenlik programlarõna ilişkin 19 Eylül 1980 tarih ve 3/80 sayõlõ ORTAKLIK KONSEYİ KARARI ORTAKLIK KONSEYİ,

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

Sermaye piyasasında güvence fonları

Sermaye piyasasında güvence fonları Sermaye piyasasında güvence fonları SAİM KILIÇ Sermaye Piyasasõ Kurulu Uzmanõ-Bakan Danõşmanõ Saim Kõlõç, 1972 yõlõnda Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasõ İlişkiler

Detaylı

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)

Kõsa Vadeli Öncelikler (2001) Türkiye için Katõlõm Ortaklõğõ Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasal ölçütler - Alõntõlar - Kõsa Vadeli Öncelikler (2001)! Siyasi diyalog bağlamõnda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği nin Kõbrõs

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

Kabul Tarihi : 15.1.2004

Kabul Tarihi : 15.1.2004 ELEKTRONİK İMZA KANUNU Kanun 5070 No. Kabul Tarihi : 15.1.2004 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, elektronik imzanõn hukukî ve teknik yönleri ile kullanõmõna ilişkin

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar

YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar YELKEN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ,uluslararasõ Yelken Federasyonu Yelken Yarõş Kurallarõ uyarõnca yurt içinde düzenlenecek yelken

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

31 Aralõk 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu

31 Aralõk 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralõk 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal Tablolar ve Bağõmsõz Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz Denetim Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1-2 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 3 Ara Dönem

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000

16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 10,413 %2.0 TL/$ 1,656,239 %0.1 Bono Faizi (3 Aralõk 2003) %56.3 -%1.7 İMKB 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 9,753 İşlem Hacmi

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI. SME STRATEGY and ACTION PLAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI SME STRATEGY and ACTION PLAN REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY STATE PLANNING ORGANIZATION Ocak January 2004 İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek,

Bildirge metninin geniş çapta dağõtõmõnõn arzu edilir olduğunu düşünerek, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI DOĞRULTUSUNDA DEVLETLER ARASINDA DOSTÇA İLİŞKİLER VE İŞBIRLİĞİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ KONUSUNDAKİ BİLDİRGE VE EKİ Genel Kurul, Devletler arasõnda dostça ilişkiler

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004

340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete 30/09/2004 Başlõk 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 25599 Resmi Gazete 30/09/2004 Tarihi Kapsam I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacõ, mükelleflerin

Detaylı

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI

Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI Gümrük birliğinin son döneminin uygulanmaya konmasõna ilişkin 1/95 sayõlõ TÜRKİYE-AT ORTAKLIK KONSEYİ KARARI AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasõnda bir Ortaklõk kuran

Detaylı

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 7. İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ 74 7.1 GİRİŞ Bu bölüm, iş güvenliği yönetiminin malsahibine sağladõğõ hizmetleri kapsamaktadõr. Proje yöneticisinin iş güvenliği ile ilgili hizmetlere yönelik yükümlülüğü, büyük

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen...

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. Merkez e Güven, Gerisini Merak Etme Sen... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 20-26 Aralõk 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email: haluk.burumcekci@fortis.com.tr

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Eylül 2009 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 30 Eylül 2009 Tarihi İtibariyle Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 24 OCAK 1980 ve 5 NİSAN 1994 İSTİKRAR PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Salih KÖSE(*) Özet: 24 Ocak 1980 ile 5 Nisan 1994 İstikrar Programlarõ öncesinde ekonomik yapõnõn birbirine benzememesi gerek ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 EYLÜL 2002 SAYI: 2540 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı