Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat"

Transkript

1 SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan ODE Yal t m ihracat cirosunu son 5 y lda 8 kat büyüttü.

2 PUSULA Ç NDEK LER / ODE V ZYON O uz Sat c : Türkiye uzun kapsaml bir ihracat stratejisi oluflturarak ihracat n önünü açmal GRUPTAN HABERLER Uygar Sonlu: 2010 lu y llar için hedefimiz 50 milyon $ yurt d fl geliri olan bir firma yaratmak GRUPTAN HABERLER ODE dal fl ekibini kurduk Cunda da dald k Say : 32 ARALIK 2006 Yal t mdaki Gelecek mtiyaz Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Sorumlu Yaz flleri Müdürü Nesrin Alpak Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Yönetim Adresi Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok K: 14 Okmeydan fiiflli / STANBUL Tel: Faks: Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n Bask Tarihi: Aral k 2006 ODE Bölge Müdürlükleri Adana Tel : Ankara Tel : Antalya Tel : Bursa Tel : Diyarbak r Tel : stanbul Tel : zmir Tel : Konya Tel : Samsun Tel : Yap m Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof. N. Mazhar Ökten Sok. No.1 Rota Binas fiiflli- stanbul Tel: Faks: Bask ve Cilt Tor Ofset San. ve Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Cad. No:26/2 Ayaza a fiiflli/ stanbul Tel: Faks: Önerileriniz için iletiflim adresimiz REFERANS PROJE Santralistanbul GRUPTAN HABERLER 6 ayl k de erlendirme toplant m z gerçeklefltirdik ÜRÜN TANITIMI Yeni bir su yal t m ürünü ODE Luna BAY UYGULAMALARI fi ORTAKLARIMIZ MC zolasyon Day o lu Yal t m GRUPTAN HABERLER Mehtap Dinçer röportaj : ODE K-Flex in kalite politikas %100 müflteri memnuniyetine odakl GRUPTAN HABERLER Nurten driso lu röportaj : Üretimimizdeki vazgeçilmez kalite GRUPTAN HABERLER Gelece e yönelik planlar m z tedarikçilerimizle paylaflt k Bayilerimizin personelini e iterek hizmet kalitemizi daha da artt r yoruz Bayilerimizi teknolojiyi etkin kullanmaya teflvik ediyoruz Membran uygulama setimiz be eni toplad Yenileniyoruz Ça dafl sanat n yeni buluflma noktas Garajistanbul u destekliyoruz Ekserji ve Uygulamalar Kursu na sponsor olduk Düflünce toplant lar m z ses getiriyor zoder karikatür yar flmas sonuçland Tecrübelerimizi Giriflimcilik Dersleri ile paylafl yoruz NSAN KAYNAKLARI

3 LK YAZI / ODE PUSULA MERHABA ODE cari aç k riskini ihracatla azalt yor Orhan Turan Genel Müdür Ülke ekonomimizin gidiflat hakk nda önemli de- erlendirme kriterlerinden bir tanesi de cari aç k oran. Gerek siyasiler gerekse ekonomistlerin ekonomi ile ilgili yapt klar hemen hemen her aç klamada cari aç k oran ve bu oran n dengede tutulmas nda ihracat n tafl d öneme dikkat çektiklerini görürüz. Bu nedenle biz de dergimizin bu say s nda bizim sektörümüzün de önemli gündem konular aras nda yer alan ihracat ele al yoruz. Türkiye ekonomisini inceledi imizde 2000 y l nda 25 milyar dolar civar nda seyreden ihracat miktar n n 2006 da 85 milyar dolarlara ulaflt n görüyoruz. hracat performans giderek yükselen ülkemizin, cumhuriyetin yüzüncü kurulufl y ldönümü olan 2023 y - l nda 500 milyar dolarl k bir ihracat hacmine ulaflaca- öngörülmekte. Türkiye de üretim yapan hemen hemen her firma gibi bizler de 2001 krizinde a rl k vermeye bafllad - m z ihracat faaliyetlerimizde önemli aflamalar kaydediyoruz. Bizler ODE yi bir ülke gibi de erlendiriyoruz. Sürekli cari aç m z kontrol ediyoruz. Üretimde hammadde girdi oran yüksek bir firmay z. Dolay s ile yurtd fl ndan ithalat m z oldukça fazla. Bu ba lamda da cari aç m z kontrol alt nda tutabilmek ad na ihracat faaliyetlerimize daha fazla a rl k veriyoruz. Son befl y ll k ihracat m z Euro baz nda de erlendirdi imizde ortalama %50 oran nda büyüdü ümüzü görmekteyiz. Bu y lsonu itibari ile de firma olarak 7,5 milyon dolar civar nda ihracat gerçeklefltirmifl olaca m z tahmin ediyoruz. Uluslar aras alanda h zl bir büyüme yakalayan ve kendisine orta vadede AB ülkelerindeki yal t m firmalar n sat n almak gibi hedefler koyan firmam z kas m ay içinde düzenledi i bir toplant da de iflik konularda çözüm orta m z olan yurtiçi ve yurt d fl tedarikçileri ile bir araya geldi. Gelece e yönelik planlar m z ve beklentilerimizi tedarikçilerimiz ile paylaflt - m z ve son derece olumlu geçen bu toplant y belirli dönemlerde tekrarlamay planl yoruz. Yak n bir gelecekte 100 milyon dolar cirosu olan ve yurt d fl nda üretim yapan uluslararas bir firma konumuna ulaflacak olan firmam z, kendi gelifliminin yan s ra bünyesindeki personelin ve bayilerinin de geliflimine katk koyacak bir dizi çal flmalara bafllam fl bulunmakta. Bu do rultuda insan kaynaklar yönetiminin rekabette öneminin giderek artt bir dönemde bizler de flirketlerde çal flan verimli ini üst noktalara tafl yarak, fark yaratmada etkin rol oynad na inand m z insan kaynaklar bölümünü kendi içimizde oluflturduk. Bunun yan s ra firma personelimizin d fl nda bayi personelimizin geliflimine yönelik olarak dan flman bir firma gözetiminde e itimler vermeye bafllad k. Gerek firma gerekse bayi personeline yönelik e itimlerimiz 2007 y l nda daha da yo unlaflacak 2006 y l inflaat ve yal t m sektörleri aç s ndan beklentilerin gerçekleflti i, pozitif bir y l oldu. fiu an için ayn olumlu geliflmelerin 2007 y l içinde de gerçekleflece ini söyleyebiliriz. Tabi böyle bir tahminde bulunmak ülke ekonomisin önünde hiçbir risk olmad anlam n tafl mamal. Ekonomistlere göre 2007 y l nda yap lacak iki seçim, cari ifllem aç ve AB ile iliflkilerde yaflanabilecek gerginlikler ekonomimizin önünde duran en önemli riskler. Bu noktalarda sürpriz geliflmeler yaflanmad takdirde ekonomideki olumlu geliflmeler önümüzdeki y lda devam edecek görünüyor. Summary ODE decreases the current shortage risk by export In this issue, we mention one of the most important criteria for domestic economy, exportation and take ODE s attitude towards this subject into focus. Our country, in where the exportation performance increases over time, there had been a 25 billion dollar exportation by 2000, a 85 billion dollar one by By 2023 a 500 billion dollar amount is being expected. We regard ODE as a country as well. We always keep the current shortage of our company under control because of its high importation efforts. While our exportation has expanded by 50% during last five years in Euros, by the end of this year, we expect to achieve a 7,5 million dollar exportation. After 2006, during when several positive developments have occured about construction and insulation market, we have similar expectations for 2007 as well. However, 2007 elections, the current shortages and the possible EU tensions are potential risks over 2007 economics. With a wish that 2007 becomes a year in which hopes come true Have a nice time until we meet on the next issue 2007 y l n n umutlar n gerçekleflece i bir y l olmas dile iyle. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere hoflça kal n. sayfa 3

4 PUSULA V ZYON / ODE Türkiye uzun kapsaml bir ihracat stratejisi oluflturarak ihracat n önünü açmal Son dönemlerde önemli geliflmeler kaydeden Türkiye nin ihracat faaliyetleri konusunda görüfltü ümüz T M Baflkan O uz Sat c ihracatta katma de erli ve markal ürünler ihraç edebilmenin önemli oldu unu vurgulad. T M ne zaman kuruldu ve kurulufl amac nedir? 1993 y l nda Bakanlar Kurulu karar yla kurulmufltur. Türkiye hracat n n özel sektör cephesinin en üst örgütü olan Türkiye hracatç lar Meclisi, bütün ihracatç lar, bugün faaliyette bulunan 58 hracatç Birli ini ve hracatç Birliklerine hizmet veren 13 Genel Sekreterli i temsil etmektedir. T M in yurtd fl nda New York, Brüksel ve Moskova da ihracatç - lar ad na temsilcilikleri bulunmaktad r. T M in misyonu; ihracatç lar n ortak sorunlar na çözüm aramak, ihracatç lar n sorunlar n n tart fl ld bir platform olmak, kamu ve özel sektör kurulufllar ile ihracatç lar ve karar vericiler aras nda koordinasyonu sa lamak, ihracat n gelifltirilmesi, sorunlar n çözülmesi yolunda politikalar oluflturmak, ihracatç - lar yurtiçinde ve yurtd fl nda üst düzeyde temsil etmektir. Faaliyetleriniz hakk nda bilgi verir misiniz? Her ay n ilk günü ayl k ihracat rakamlar n bas n arac l ile kamuoyuna aç klayan Türkiye hracatç lar Meclisi, bu çal flmas n Türkiye'nin de iflik illerinde düzenlenen organizasyonlar çerçevesinde gerçeklefltiriyoruz, hracatla ilgili sorunlar belirlemek, sorunlar n bizzat ihracatç lar taraf ndan en yetkili mercilere iletilmesini sa lamak ve çözüm önerilerini bir arada tart flmak üzere hracatç Birlikleri yö- T M Baflkan O uz Sat c 4 sayfa

5 V ZYON / ODE PUSULA netim kurullar baflkanlar, D fl Ticaret Müsteflarl ve ihracatla ilgili di er kurumlar n temsilcilerinin kat l m yla y lda 2 defa Geniflletilmifl Baflkanlar Kurulu Toplant lar düzenliyoruz, Türk ihracat n n vizyonunu geniflletecek uluslararas ihtisas fuarlar n n yerinde incelenip yenilikler ve geliflmelerin takip edilmesi, Türk firmalar n n uluslararas etkinliklere gerek bireysel düzeyde gerekse milli düzeyde etkin kat l m amac yla stratejiler gelifltirilmesi ve Birlikler aras koordinasyon sa lanmas, uluslararas etkinliklerde sektörlerin güçlü bir sinerji ve ortak bir vizyonla temsil edilmesi hedefiyle Türkiye'nin milli düzeyde kat laca fuarlar n belirlenmesinde D fl Ticaret Müsteflarl 'na görüfl oluflturuyoruz, Türkiye hracatç lar Meclisi, uluslararas toplant lar ve konferanslara kat - l m göstererek Türkiye yi ve Türk ihracat n üst düzeyde temsil ediyoruz, E itim, seminer ve konferanslar n düzenliyoruz: - Türkiye hracatç lar Meclisi, Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracat art rmak ve ihracatç lara küreselleflen dünya ile entegrasyon sürecinde gerekli bilgi ile donan m çeflitli yollarla aktar lmas n sa lamak temel gayesi ile oluflturdu u T M Akademi kurumsal yap s alt nda, KOB 'lere yönelik olarak d fl ticaretle ilgili seminerler, konferanslar ve e itim organizasyonlar düzenlemektedir. Türkiye'nin sanayi yo un kentlerindeki ihracatç firmalar için periyodik olarak düzenlenen bu seminerler, illerimizin bölgesel bazda sektörel ihtiyaçlar dikkate al narak oluflturulmakta, seminer konulan ve liderleri ihracatç lar - m z n gereksinimleri do rultusunda belirlenmektedir. - Türkiye hracatç lar Meclisi, ayl k ifl ve ekonomi kültürü dergisi Turkishtime ile birlikte ülkemizin önde gelen üniversitelerinin ktisadi ve dari Bilimler Fakülteleri'nde özel sektör temsilcileri ve üniversite ö rencilerini bir araya getiren söylefliler düzenlemektedir. - Türkiye nin baflar hikâyeleri bafll kl söylefliler kapsam nda iç ve d fl pazarlarda yaratt klar markalarla isim yapm fl baflar l giriflimcilerin üniversite ö rencileriyle buluflturulmas sa lanarak ilerinin ihracatç s n, üreticisini, ifl adam - n baflar ya götüren stratejiler konusunda kamç lamak ve bu süreçte ayakta kalabilmek ad na daha flimdiden gençlerin önlerine ölçülebilir hedefler koymalar n sa lamak hedeflenmektedir. - Üniversitelerle ifl birli i içinde yürütülen akademik faaliyetlerle ihracat sektörlerine yönelik çal flmalar yap lmakta ve raporlar haz rlanmaktad r. Ayr ca ifl dünyas ile ö rencileri buluflturan sektörel forumlar, paneller ve konferanslar düzenlenmektedir. - Gelece in fikir öncülerinin liderlik, ifl ve yönetim gurular ile bir araya geldi i, gelece in projelerinin üretildi i bir inovasyon merkezi olan Young Guru Akademi, sundu u e itim program ile üniversite ö rencilerini, sektörden uzman isimlerle buluflturarak yurt içinde ve yurt d fl nda seminerler ve workshoplar düzenlemektedir. Türkiye ihracat, ihracatç birlikleri kay t rakamlar na göre tar m, sanayi ve madencilik gruplar alt nda, 22 sektöre iliflkin ihracat rakamlar ayl k, y ll k ve karfl laflt rmal olarak incelenmektedir. hracatç sektörlerimizin durumlar n analiz edebilmek ve gelece e bak fllar n de erlendirmek amac yla, Türkiye ihracat n n veri kayna niteli ini tafl yan y ll k bazda ihracat raporlar haz rlanmaktad r. Türkiye'nin d fl ticaret stratejileri temelinde hedef pazarlar hakk nda ekonomik, sosyal ve siyasi analizlere dayanan ülke raporlar haz rlanarak, kamuoyuyla paylafl lmaktad r. D fl ticaret, ihracat, enflasyon, cari aç k gibi makroekonomik geliflmelerin ihracatç lar n n gözüyle takip edilmesi amac yla bir ayl k, üç ayl k ve y ll k olmak üzere makroekonomik görünüm raporlar haz rlanmaktad r. D fl ticaret ailesinin iç iletiflim ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla haz rlanan TimReport dergisi hracatç Birlikleri'nin, D fl Ticaret Müsteflarl n n ve ihracatla ilgili di er kurumlar n haberlerini, ihracattaki ayl k geliflmeleri, sektörel yorumlar ve dünya piyasalar n takip edebilme olana sunmaktad r. TurkishTime Sektörler dergisi, Türkiye nin ihracatç sektörlerinin kimlik kart niteli inde sektörleri ihracatç lar yla birlikte de erlendirmekte ve tan tmaktad r. Dergi yurt d fl temsilciler ve uluslararas etkinlikler vas tas yla da t lmaktad r. Ekonomi, politika, Avrupa Birli i, yurttan ve dünyadan güncel haberlerin yer ald T M Haber Portal, s cak geliflmelerin yazarlar n yorumlar yla zenginlefltirildi i, ihracatç lara yönelik çeflitli anketlerin, ihracat istatistik rakamlar - n n ve ülke analizlerinin paylafl ld bir haber a olma özelli ini tafl maktad r. Site ayn zamanda ihracat dünyas n yak ndan ilgilendiren seminerler, konferanslar ve organizasyonlar n yan s ra fuar duyurular na da yer vermektedir. T M - SMS Haber Servisi ile, Türkiye'nin ihracattaki geliflmeleri, haberler, duyurular, ihracat rakamlar ve döviz-faiz yorumlar dakika dakika k sa mesajla ihracatç larla paylafl lmaktad r. T M SMS Haber Servisi ile, Türkiye'den ve dünyadan ihracat ile ilgili son dakika geliflmeleri, gündemi belirleyen ekonomi ve siyasi haberler, duyurular, ihracat rakamlar ve döviz-faiz yorumlar dakika dakika k sa mesajla ihracatç larla paylafl lmaktad r. T M SMS haber servisine abone olmak için cep telefonuyla ABONE T M yaz larak 3890'a mesaj gönderilmesi yeterli. hracatç firmalar n, bilgi teknolojilerini kullanma konusunda bilgilerini art rmak, e-kataloglar yoluyla ürünlerini dünya çap nda tan tmak, onlar dünya firmalar ile tek bir noktada bulufl- sayfa 5

6 PUSULA V ZYON / ODE turmak, e-ticaret ile küresel ticarete kat l m ve sat fl potansiyellerini art rmak, tedarik, stok, finansman, insan kaynaklar, sat fl ve pazarlama konular nda biliflim altyap lar n n güçlendirilmesi yoluyla uluslararas rekabet avantaj yaratmak amac yla kurulan T M Ticaret Noktas Biliflim Hizmetleri A.fi. (TTN) Türkiye hracatç lar Meclisi koordinasyonu ve hracatç Birlikleri nin ortakl yla 27 Eylül 2003 tarihinde hizmete girmifltir. TTO, e-ihracat sayesinde ihracat n tüm süreçlerine iliflkin hizmetlere tek bir kaynaktan ulafl lmas n sa lamaktad r krizi sonras nda ülkemizde a rl k verilmeye bafllanan ihracat faaliyetlerinin gelifliminden bahseder misiniz? Türkiye nin 2000 y l nda 27,7 milyar dolar ihracat 2001 y l nda yüzde 12,8 artarak 31,3 milyar dolara 2002 y l nda ise yüzde 15,1 artarak 36 milyar dolara yükselmifltir. Özellikle kriz sonras dönemde yetersiz iç talep nedeniyle zorlanan firmalar, ihracata yönelmifller bunun sonucunda da ihracat m z ciddi bir yükselifl yaflam flt r y l nda yüzde 31 gibi yüksek oranda büyüyen ihracat 47,2 milyar dolara ç karken, 2004 y l nda yükselifl devam etmifl ve ihracat m z yüzde 33,6 artarak 63 milyar dolar seviyesine ç km flt r y l nda ihracat m z geçen y llara göre tempo kaybetmesine ra men yine de y ll k bazda yüzde 15,8 oran nda bir yükselifl yaflarak 73,1 milyar dolar seviyesinde y l tamamlam flt r. Bu y l içinde ihracat n benzer oranda art fl yaflayaca n tahmin ediyoruz. Türk firmalar n n ihracata bak fl aç s n de erlendirir misiniz? Bugün özel sektör, geçmifl y llara oranla çok daha bilinçlenen bir yap ya sahip. Bir kere art k her firma biliyor ki, zenginli in ve refah n yolu üretimden hracat (milyon dolar) Y l hracat Art fl Oran , % , % , % , % , % , % 2006* 73, % * 18 Kas m 2006 itibar yla geçiyor. Bu hem ülke genelimiz için hem de tek tek flah slar için böyle. Üretmemiz, ifllememiz, de er katmam z gerekiyor. hracat ise üretilmifl bu ürünlerin yurt d fl na pazarlanmas. Dolay s yla bugün firmalar biliyorlar ki, ihracat hem ülke geneli için döviz kazand r c, bu nedenle de cari aç kapat c bir faaliyet, hem de yurt içi üretimi tetikleyerek, mamul mallarda ithalat daraltan, haz r ürünlerin yurt d fl ndan al nmas zorunlulu unu ortadan kald - rarak, yurt içindeki üretimi bollaflt rmay teflvik eden bir hedef. Bu nedenle birincil reel kazançlar n n yan nda, ikincil psikolojik ve reel kazançlar da sa layan bir olgu. Bugün firmalar m z da bu olguya bu flekilde bakabiliyor. Türk firmalar n n ihracata yönelmek konusunda tak nd klar bir di er tav r da, yurt içindeki ç kabilecek herhangi bir krize karfl flimdiden önlem alm fl olarak, Pazar portföyünü genifl tutmak ve olas bir iç kriz an nda, yurt d fl na hâlihaz rda mal sat - yor olarak krizden mümkün oldu unca az etkilenmek. hracatta hangi sektörler lider konumda bulunuyor? En son 1 Kas m günü Ankara da aç klad m z Ekim ay ihracat rakamlar na göre tafl t araçlar tüm ihracattan ald yüzde 17,8 pay ile en fazla ihracat yapan sektörümüz konumunda bulunuyor. Bu sektörün ihracat 2006 n n ilk 10 ay nda 12,2 milyar dolar olarak gerçekleflti. Haz r giyim ve konfeksiyon sektörünün ilk 10 ayl k ihracat 11,3 milyar dolar, tüm ihracat m zdan ald pay ise 16,54. En fazla ihracat yapan 3. sektörümüz ilk 10 ayda 7,1 milyar dolar ihracat yapan kimyevi maddeler sektörü olurken bu sektörü s ras yla demir çelik ürünleri, elektrik-elektronik ile tekstil ve hammaddeleri sektörleri takip ediyor. Hangi k ta ülkelerine daha yo un ihracat gerçeklefltiriyoruz? Türkiye nin en fazla ihracat yapt k - ta Avrupa. AB-25 ülkelerine yap lan ihracat tüm ihracat m z n yüzde 52.3 ünü Genel hracat Toplam 2005 hracat Pay AB (25) 38,4 52.3% AFR KA 3,6 4.9% AMER KA 5,9 8.1% ASYA 13,2 18.0% Di er 12,2 16.7% Toplam 73, % 6 sayfa

7 V ZYON / ODE PUSULA oluflturuyor. Asya yap lan ihracat yüzde 18 pay al rken, Amerika k tas na yap lan ihracat m z n tüm ihracattan ald - pay yüzde 8.1 olarak gerçekleflmifl. Türkiye nin hangi alanlarda hangi pazarlara yönelmesi gerekir? Geçti imiz aylarda Amerika, Japonya ve Çin ile d fl ticaret iliflkilerinin gelifltirilmesi amac yla bu ülkelere d fl ticaret gezileri düzenlendi. Dünyan n en büyük ekonomileri olan ABD ve Japonya ile dünyan n en fazla geliflmekte olan ülkesi olan Çin ile d fl ticaret iliflkilerimizin geliflmesi son derece önemlidir. Çünkü Türkiye bu ülkeler ile olan d fl ticaretinde gerçek potansiyelini ortaya koyamamaktad r. ABD 1,7 trilyon dolarl k ithalat ile dünyan n en büyük ithalatç s konumundad r. Türkiye nin ilk olarak de erlendirmesi gereken pazarlar n bafl nda bu yüzden ABD gelmektedir. Di er taraftan Japonya ya olan ihracat m z da istenilen düzeyde de ildir. Bunun yan s ra h zla geliflen Afrika ülkeleri ile tarihsel ve kültürel ba lar - m z n oldu u Türki Cumhuriyetler ve Rusya Türkiye nin hedef pazarlar aras nda yer almaktad r. Farkl pazarlarda ihracatta rekabet edebilir bir seviyeye ulaflmak için neler yap lmal d r? lk olarak her pazar n kendi özgü dinamikleri var. Bunlar çok iyi analiz etmek gerekiyor. Fakat hangi pazara gidersek gidelim daima kaliteli ürün üreterek bunu en optimum zaman diliminde tüketiciye teslim etmek en önemli etkendir. Bunun yan s ra katma de erli ve markal ürün ihraç edebilmek de ihracatta bir ad m öne ç kman n en önemli koflulu haline geldi. novasyon hakk nda görüfllerinizi aktar r m s n z? novasyon ihracatç lar n ve T M in son derece önem verdi i bir konu. 17 Ekim Sal günü Lütfi K rdar da T M in öncülü ünde düzenledi imiz 1. novasyon Konferans da bunun en büyük kan t. novasyonu k saca yarat c l n para getiren ticari taraf olarak tan mlayabiliriz. novasyon toplumsal yarat c l n art fl n n ticari taraf d r. Bu anlamda biz ticari olarak ayakta kalmak için inovasyonun bir tercih de il, bir flart oldu unu düflünüyoruz. Art k birçok flirketimizin inovasyon ve kurumsal yarat c l k meselesini önlerine bir öncelikli hedef olarak koyduklar n ve bu do rultuda son derece baflar l sonuçlar ürettiklerini görüyoruz. Bu sürecin daha güçlenmesi gerekiyor. E itim sisteminden bafllayarak, tüm düflünce ve eyleyifl alanlar m z innovatif k lmak için topyekun bir yarat c l k dalgas yaratmam z gerekiyor. 1. novasyon Konferans nda da bunu vurgulad k. Bu çerçevede acil olarak Türkiye Tasar m Konseyi ni de içine alan ve Türkiye nin inovasyon meselesindeki tüm enerjisini konsalide eden koordinatör bir kurum yaratmak gerekiyor. Bizim bu kurum için önerimiz Ulusal Inovasyon Konseyi dir. çinde sayfa 7

8 PUSULA V ZYON / ODE mutlaka Türkiye tasar mc s n n, sanayicisinin, meslek örgütlerinin ve STK lar - n n yer alaca, laf de il ifl yapan, etkin, güçlü ve donan ml bir Ulusal Inovasyon Konseyi nin kurulmas nda geç bile kalm fl durumday z. Bunun için elimizden gelen çabay sergileyece iz. Üretim ve hizmet kalitesinin ihracattaki öneminden bahseder misiniz? Türkiye nin son y llarda ihracatta gösterdi i baflar da kaliteli ürün ve hizmet faktörü ne kadar etkili olmufltur? Son y llarda ihracatta gösterdi imiz baflar da kaliteli ürün ve hizmet faktörü son derece etkili oldu. Türkiye art k fasonculukdan ç karak dünyan n talep etti i teknolojiyi, katma de eri, kaliteyi üretir hâle geldi. flte bu yüzden ihracat m z son 5 y lda 3 kat na ç karmay baflard k. Fakat bu rakamlar bize göre Türkiye nin gerçek potansiyelini yans tm yor. Türkiye daha fazlas n yapabilecek kapasiteye ve potansiyele sahiptir. hracat olumsuz yönde etkileyen etkenlerden bahseder misiniz? Ça m z, piyasa ekonomisinin iyice küreselleflti i, yeni geliflmelerin birbirini etkiledi i ve gerek y k c, gerekse yap - c sonuçlar n an nda baflka çevrelere tafl nd bir dönemdir. Bu nedenle art k kendi içine dönük siyaset yapan ve ekonomisini kal n duvarlarla çevirip d - flar dan soyutlayan bir yap kurulamayaca na göre, sa lam bir flekilde ayakta durabilmemiz için; d fl ticaretinde Reel sektörün kendisinden beklenen at l m gerçeklefltirebilmesi için engel teflkil eden en önemli sorun para ve maliye politikalar n n koordinasyonsuzlu udur. fazla veren, ülkemize yabanc yat r mlar teflvik eden bir yap lanmay sa lamam z gerekmektedir. D fl ticaret fazlas verebilmek için ihracatta çok güçlü olmam z flartt r. Bu koflullar da ancak ekonomide güçlü ve istikrarl politika izlenmesi ile mümkün k l nabilir. Son iki y ld r makro ekonomik göstergelerimizde gözlenen olumlu de iflim sevindirici ve umut verici olmas na karfl n, yüksek kamu borç stoku ile buna ba l faiz yükünün sürmesi ve cari aç k nedeniyle ekonomimiz potansiyel k r lganl k riskinden tamam yla kurtulmufl de ildir. Reel sektörün kendisinden beklenen at l m gerçeklefltirebilmesi için engel teflkil eden en önemli sorun para ve maliye politikalar n n koordinasyonsuzlu udur. Maliye politikas n n k s r döngüsü ise vergidir. Y llar boyu kay t d fl n n yüksek vergi oranlar yaratt veya yüksek vergi oranlar n n kay t d fl l yaratt iddia edilmifltir. Bu iddialar problemin çözümüne hiçbir zaman hizmet etmemifltir. Problemin çözümü ise bellidir. Vergi reformunun yap larak, dolays z vergi oranlar n n düflürülmesi, vergi yükünün genifl kesimlere daha adil olarak da t lmas, vergi adaletine ters düflen dolayl vergilerin radikal önlemlerle ciddi oranda düflürülmesi gerekmektedir. Yine bu ba lamda her türlü istisna ve muafiyetin kald r lmas ve yeniden de erlendirmenin gerçeklefltirilmesi suretiyle kay t d fl ekonominin küçültülerek, tek oranl vergi tarifesinin uygulanmas ve KDV nin rasyonel düzeyine indirilmesi Türk ifladamlar n n söz konusu at l m yapmas için rasyonel flartlar oluflturacakt r. Enerji maliyetlerinin ihracata etkisini de erlendirir misiniz? Türkiye OECD ülkeleri ars nda enerji maliyetlerinin yüksekli inde de liderli i kimseye b rakmamakta ve sanayicisine en pahal enerjiyi sunmaktad r. hracat yapabilmek için üretimimizi, üretimimizi artt rabilmek için de sanayideki yüksek enerji fiyatlar n AB ortalamas na çekerek Türk üreticilerinin uluslararas pazarlardaki rekabet gücü artt r lmal d r. Rekabet gücünün artt r lmas için enerjinin yo un olarak kullan ld sektörlerde enerji tüketiminden al nan vergilerin düflürülmesi bir çözüm olarak görülebilir. Türkiye de üretim yapmak, ihracat yapmak art k kâr de il, fedakârl k haline gelmifltir. Bu düflük kâr oranlar nedeniyle ihracatta yakalanan baflar lar yat r mlara yans mamaktad r. Geride b rakt m z son y llarda benzin, motorin, do al gaz ve fuel oil fiyatlar nda ortalama y ll k %30 oranlar nda art fllar olmufltur. Enflasyonun bu kadar üzerinde zam gören girdi maliyetleri ve böylesine yüksek vergilerle üretici ve ihracatç n n eli kolu ba lanm fl durumdad r. Sanayiciler enerji maliyetlerini düflürmek için sizce önlemler al yorlar m? Örne in enerji tasarrufu sa lamada önemli rol oynayan yal t m konusuna yaklafl mlar nas l? Özel sektörde maliyetleri düflürmek, en önemli üretim bileflenlerinin belki de bafl nda gelmektedir. Bu yüzden sektör, üretim maliyetlerinin özellikle de yabanc rakiplerine oranla böylesine yüksek oldu u bir ortamda, sinekten ya ç karmak zorundad r ve bu nedenle olabilecek her türlü imkân zorlamaktad rlar. Enerji tasarrufu sa lama konusunda da özel sektör elinden geleni, yaflamas n devam ettirebilmek için yapmaya ve uygulamaya zorunludur. Buradaki ana mesele, genel enerji maliyetlerinin, bu tür pratik çözümlerle bertaraf edilemeyece i ve bu maliyetlerin Türkiye nin üretim politikas çerçevesinde tahammül edilebilir ve yabanc rakiplerle rekabet etmeye elveriflli seviyelere çekilmesidir. Gelecek y llar için Türkiye hracat hakk ndaki tahminleriniz neler? 8 sayfa

9 V ZYON / ODE PUSULA 2005 y l nda 73.1 milyar dolarl k ihracat, 116 milyar dolarl k da ithalat gerçeklefltiren Türkiye 2005 y l nda 42.9 milyar dolar ile tarihinin en yüksek d fl ticaret aç n vermifltir y l na ait ilk rakamlar da Türkiye'nin ihracat n n yavafllamaya bafllad n gösterirken ithalat tehlikeli bir flekilde artmaya devam etmektedir. Y l n ilk 2 ay nda ihracat sadece yüzde 2.2 artarken ithalattaki art fl yüzde 16.1 olarak gerçekleflmifltir. Tüketim mallar ithalat n n h zla artmas yla birlikte iç piyasada üreticilerin ithal hammadde tercihlerinin yo unluk kazanmas önümüzdeki dönemde de d fl ticaret aç n n yeni rekor seviyelere ç kaca n göstermektedir. Yüksek reel faiz ortam nda, de erli YTL ile enflasyonun düflürülmesi politikas Türkiye'nin cari aç n 23 milyar dolar ile rekor seviyeye tafl m flt r. En son aç klanan beklenti anketleri de cari aç n 2006 sonunda 26 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Yüksek d fl ticaret aç n n tetikledi i cari aç k önümüzdeki dönemde ekonominin en büyük risklerinden birisidir. Türkiye'nin kriz ortam ndan ç kmas nda büyük rol oynayan ihracat yüksek girdi maliyetleri ve de erli YTL politikas ndan zarar görmüfltür. Türkiye acil olarak uzun kapsaml bir ihracat stratejisi oluflturarak ihracat n önünü açmal d r. Yüksek reel faiz-de erli YTL politikas sürdü ü müddetçe cari aç k artmaya devam edecektir. Asya Kaplanlar olarak nitelendirilen Güney Asya ülkeleri döviz kurlar n kendi ihracatlar n n lehine olacak flekilde ayarlayarak ihracat politikalar na yön vermifller ve bu politikayla baflar l olmufllard r. Dünyan n paras n n de erini düflük tuttu u için Çin'e bask yapt bir dönemde Türkiye'nin para ve kur politikalar n ihracat d fllayan bir yap da kurgulamas son derece üzücüdür. hracata en fazla ihtiyaç duydu u bir dönemden geçen Türkiye, ihracat ile s n f atlayan Güney Asya ekonomilerini çok iyi incelemeli ve buradan ders ç karmal d r. Uzun vadede ise olumlu Türk Mal maj n n gelifltirilmesi ve pazarlanmas, tasar m ve markalaflmaya a rl k verilmesi, otomotiv, elektrik-elektronik vb. sektörlerde, yeni model, ürün gelifltirme yönünde avantaj sa layacak ad mlar n at lmas ve do rudan yabanc yat r mlar n art r lmas ihracat performans n n artt r lmas nda önemli rol oynayacakt r. Türkiye uygulad ihracat odakl üretim stratejileri ile 2012 itibari ile ihracat hedefini 120 milyar dolar olarak koymal d r. Türkiye ihracat nda katma de erli ve ileri teknolojili ürünlerin pay artm fl olmal, dünyada söz sahibi olmufl markalar n n da etkisiyle Türkiye global bir aktör olma yolunda büyük mesafe kat etmifl olmal d r. Türkiye ihracat art fl n n ithalat art fl n n önüne geçmesi ve artan turizm gelirleriyle cari aç k sorununu geride b rakarak, cari aç ekonomi için bir tehdit unsuru olmaktan ç karmal d r. Türkiye'nin en büyük sorunu iflsizlik ve cari aç k. kisinin de çözüm formülü ayn kap ya ç k yor: Üretmek ve üretti- ini ihraç etmek. Bu yoldan daha önce birçok ülke geçmifl. Birçok Güney Asya ülkesi baflar yla uygulad ihracat odakl büyüme stratejileriyle geliflmifl ülke s n f na terfi etmifller. Türkiye'nin de ayn yoldan geçmemesi için hiçbir neden yok. Sadece günü kurtarmaya yarayan k sa vadeli çözümler yerine kafam z kald r p uzun vadeli düflünmemeyi ö renmemiz gerekiyor. sayfa 9

10 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Uygar Sonlu 2010 lu y llar için hedefimiz 50 milyon $ yurt d fl geliri olan bir firma yaratmak ODE Yal t m n ihracattaki geliflimi hakk nda konufltu umuz ODE Yal t m hracat Sorumlusu Uygar Sonlu yurt d fl örgütlenme modellerinin ilk olarak Balkanlar da ve Türki Cumhuriyetlerde yo unlaflaca n söyledi. ODE nin ihracat geliflimini anlat r m s n z? Kaç y ld r ihracat yap yorsunuz? Türkiye deki ço u firma gibi ODE nin de ihracata a rl k vermeye bafllamas 2001 Türkiye ekonomik krizinden sonraya denk gelmektedir. O dönemde bütün müflteri profilimiz ODEFlex üzerine yo unlaflm flt. Ama ODEFlex ürünlerinin nakliye maliyetinin çok yüksek olmas, yat r m maliyetinin ise çok çok yüksek olmamas ndan dolay genel mânâda bizim ihracat m z o dönemde de komflu ülkelerle s n rl yd. A rl kl pazar m z Ortado u idi. Yani Suriye, Ürdün, srail gibi yak n ülkeler ODEFlex için potansiyel pazarlard. Sonras nda hangi üretim devreye girdi ve hangi farkl pazarlara girmeye bafllad n z? Zaman içerisinde ODE üretimleri gelifltikçe bizim de ihracat a m z otomatik olarak geliflmeye bafllad de ODE K-Flex üretimimiz bafllad. Genel mânâda dünyada ODE K- Flex öncesinde ODEFlex ürünlerinin ciddi bir pazar vard. Ancak, ürünlerinin tüm dünyada tan n p kabul görmesi ODEFlex taleplerinin büyük oranda ODE K-Flex e dönmesi sonucunu do- urdu. ODE K-Flex üretiminin yüksek teknolojik donan m gerektirmesi beraberinde yüksek yat r m maliyetini getirmekte, bu da genel mânâda tüm dünyada s n rl say da üretim olmas na sebep olmaktad r. Havaleli ürünler olmas na ra men navlun maliyetlerinin ODEFlex e nazaran ihmal edilebilecek seviyelerde olmas ulaflabilece imiz ülke say s nda s n rlamalar kald rd. Bu da ODEFlex ile giremedi iniz bir pazara ODE K-Flex ile girebilmemizde önemli rol oynad. ODEFlex yat r m maliyeti ODE K-Flex e nazaran daha düflük ol- 10 sayfa

11 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA du undan bugün birçok ülkede üretilebilmektedir. Lokal üretimin olmas ve yüksek navlun maliyetleri bu ürünün ihracat flans n oldukça azaltmaktad r y l ndan itibaren her geçen gün üretim gam m z n artmas ile birlikte ulaflt m z ülke say s da artt. ODE ISI- PAN üretimi bafllad nda a rl kl sat fllar m z Balkanlara gerçekleflmekteydi. Bulgaristan o dönemde önemli pazarlar m zdan bir tanesiydi. Daha sonra da orada ilk yurt d fl flubemizi kurduk. Ard ndan Romanya pazar na girdik. fiu an için bizim lokomotif sayabilece imiz pazarlar Balkanlar, Ukrayna, Rusya, Türkî cumhuriyetleri diyebiliriz. ODE Is pan ürününün üretimine bafllamam - z n bu yay l mda önemli bir etkisi vard r. ODE Is pan n akabinde esnek hava kanallar ODE Ductflex in üretimine bafllad k. Bu ürün için ODE nin navlun handikab olmayan tek ürünü tan mlamas n yapmam z yanl fl olmaz. Mal bedeli yüksek olmas ndan ve çok da havaleli ürünler olmamas ndan dolay biz bu üretimimiz ile art k Avrupa pazarlar n da hedeflemeye bafllad k. Daha sonra son üretimimiz olan bitümlü ODE Membran ürünleri devreye girdi. Bu da bizim fliddetle ihtiyaç duydu umuz tarzda a r malzemeydi. ODE Membran kombinasyonu sayesinde nakliye maliyeti konusu büyük ölçüde handikap olmaktan ç kt. ODE hracat tablosu hracat n genel ODE bütçesi içindeki pay nedir? Bugün itibari ile tahmin ediyorum toplam ciro içindeki pay %18-19 oran nda. Bizim hedefimiz de bu rakam %25-30 lara getirip o seviyelerde de tutmak. Türkiye gibi ekonomilerde ihracat aya n n her daim olmas gerekiyor. Son befl y l içinde gerçeklefltirdi imiz ihracat oranlar m z de erlendirdi imizde euro baz nda ortalama %50 oran nda büyüdü ümüzü görüyoruz. Bir baflka deyiflle ihracat m z Türkiye ekonomisinin ihracatta kaydetti i geliflimin üç kat oran nda büyüme oran yakalam fl durumda. Bu nedenle de bizim hedeflerimizi önümüzdeki birkaç y l içinde gerçeklefltirece imize inan yorum. Gelece dönük ihracat hedefleriniz neler? 2012 y l için yapt m z planlamaya göre yurt d fl nda dört üretim tesisi olan ve 50 milyon dolarl k yurt d fl getirisi olan bir firma yaratma çabas nday z. Türkiye deki üretim ve da t m deneyimimizi yurt d fl na tafl may planl yoruz. Hedefimiz %100 Türk sermayesine sahip, uluslararas alanda rekabet edebilen, de iflik co rafyalarda de iflik yap - lanmalar olan bir grup yaratmak. hracat yapt n z pazarlar hakk nda bilgi verir misiniz? Daha önce söyledi im gibi ciddi navlunlar oldu u zaman iflin içerisinde, havaleli ürünlerden dolay ulaflabilirli imiz k s tlan yor aç kças. Ama esnek hava kanal üretimimiz ile birlikte Avrupa ya aç labildik. Ama bunun d fl nda bugün mesela ODE ISIPAN Avrupa ya satma flans m z yok denecek kadar az. Fakat bununla birlikte oluflturdu umuz kombinasyonlarla ulaflt m z ülke say s n artt r yoruz. Mesela ODE Membran üretiminden sonra, ODE Membran ile birlikte ODE Is pan ürünü göndermek çok avantajl bir hale geldi. Giremedi imiz pazarlara bu iki ürün sayesinde girdik. hracat yapt m z pazarlar n genifllemesi konusundaki en büyük avantaj - m z ürün gam m z n geniflli i. Yani hem yap, hem tesisatla ilgili birçok farkl malzemeyi bünyemizde bulundurmam zdan dolay, müflterilerimizin veya müflteri adaylar n n alt yedi farkl tedarikçiden alabilece i mallar tek bir kaynaktan alabilmeleri sayesinde de ciddi bir avantaj m z oluyor. Bizim müflterilerimiz bu ba lamda alt yedi farkl firma ile u raflaca na bir firma ile çal fl yor. Harcam fl oldu u eforu minimize ediyor, riskini minimize ediyor. Biz flu an itibari ile kâ- t üstünde 25 ülkeye ihracat yap yoruz ve bunlar n tamam say labilecek ülkelerde de bulundum. Ve hakikaten ODE modelinde bir firma ile karfl laflmad m. Biz yurt içinde ulaflt m z bilgi birikimini yurt d fl na aktarmay, küçük ODE modellerini potansiyel gördü ümüz, hedefledi imiz ülkelerde kurmay hedefliyoruz. Bunun ilk ad m n da 2004 y l nda Bulgaristan da gerçeklefltirdik. Bulgaristan da 2004 y l nda ODE Bulgaria ad alt nda bir firma kurduk. Bizim ilk yurt d fl yap lanmam z, ilk yurt d fl flubemizdi. Yaklafl k bir y l kadar ODE Bulgaria olarak faaliyet gösterdikten sonra, daha önceden tan flt m z yerel bir firma ile evlendik. fiu an %50-50 ortakl kla ODE Ipka ad ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. fiu an için ticari bir firma. Bulgaristan sonuçta çok büyük bir pazar de il, sekiz milyon nüfuslu bir ülke. Ama 2007 nin Ocak ay ndan itibaren Avrupa Birli i ne girecek bir ülke. Biz de bu ülkeye o gözle bak yor ve gelecekte orada da üretim yapmay planl yoruz. Bunun d fl nda yurt d fl ndan son zamanlarda Hindistan, Mo olistan, Ukrayna ve Romanya gibi ülkelerden joint- sayfa 11

12 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE venture üretim teklifleri al yoruz. Bu talepleri flu an de erlendirmekteyiz. Çünkü bizim faaliyet gösterdi imiz sektörde esnek hava kanallar ve ODE Membran ç karsan z ithalatla belli bir noktaya kadar gidebilir, belli bir noktadan sonra üretim yapmak zorunda kal rs n z. Bir baflka deyiflle pazarda belli bir seviyeye geldikten sonra üretim yapmazsan z kan kaybedersiniz. Bir de biz genelde ihracat tafl - malar m zda rekabet gücümüzün artmas ad na vagon tafl mac l n kullan yoruz. Mesela Kazakistan a bir vagonun ulaflmas günü bulabiliyor. K fl n bu süre daha da uzayabiliyor. Rakamlar da çok yüksek. Vagonun tipine göre de de iflebiliyor ama bugün siz 12 bin dolar navlun ödeyebiliyorsunuz. ODEFlex gibi bir malzemenin bedelinin iki kat na denk gelir bu. Yani mal bedeli navlunun yar s - na denk geliyor. Dolay s ile bu da bizim rekabet etmemizi zorlaflt r yor. hracat yapt n z en uzak nokta neresi? Yeni Zelanda Hangi ürünü gönderiyorsunuz? Yeni Zelanda ya ODE K-Flex kauçuk köpü ü s yal t m malzemesi gönderiyoruz. Konteyn r ile gönderiyoruz. Tahmin ediyorum iki ay gibi uzun bir sürede gidiyor ama yine de buraya ihracat m z var. Bunun yan s ra sveç e malzeme gönderiyoruz. Dedi im gibi kâ t üstünde 25 ülkeye ODE ihracat yap yor. Ancak bu 25 ülkenin hepsi de bizim lokomotif sayaca m z ülkeler de il. Bizim lokomotif sayabilece imiz ülkeler Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, srail, K br s, Kuzey Afrika da Cezayir. Bu ülkelere uzun y llard r malzeme tedarik ediyoruz. Yurt d fl ndaki bayi oluflumu hakk nda bilgi verir misiniz? Biraz önce de söyledi im gibi ODE modelinde firmalar yurt d fl nda olmad - için bizim modelimiz onlara çok uzak. Yani hem yap y hem de tesisat ürünlerini yap s na al p götürebilecek, ayn eforu sarf edebilecek, konsantre olabilecek firmalar maalesef yok. O yüzden biz genel olarak yap ve tesisat ayr ayr çal fl - yoruz. Bunun sebebi de dedi im gibi yap y bünyesinde götürebilecek firma tesisat ürünlerine uzak veya tesisat götürebilecekler de yap ürünlerine uzak. Bu ba lamda tek firma ile ülke baz nda çal flam yoruz. Dolay s ile yap ve tesisat do rudan ay r yoruz. Bunun d fl nda ülkenin büyüklü üne göre de tek mi olmal bu firmalar, birden fazla m olmal gibi ay r mlar da yapabiliyoruz. Bir tek Bulgaristan da kendi firmam z oldu u için haliyle bir tane müflterimiz var. Uygulama yapan bayileriniz var m? fiu an iki grup da bizim bünyemizde var. Yani bir uygulay c ya da müteahhit firma da bizim müflterimiz olabiliyor, distribütörümüzün yan nda. Ama zaman içinde biz de ayn ODE nin iç piyasada flu an hayata geçirdi i gibi bütün sat fl m - z distribütör firmalar, bayiler üzerinden gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Bir de flu var; yal t m bahsetti im ülkeler için yeni bir sektör. Yal t m bilinci belki kuzeye ç kt kça biraz daha yayg nlafl yor ama 2001 den 2006 ya kadar geçen süreçte bizim hitap etti imiz ülkelerde belki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir fleydi. Bu flekilde bir bilinç insanlarda yoktu, yal t m malzemesinin ne oldu unu bilmiyorlard. Çünkü yal t m yapmaya ihtiyaç duymuyorlard. Neden derseniz bütün bu sayd m ülkelerin ço- unda enerji maliyeti diye bir fley yoktu. Yani hala flu gün bile enerji maliyeti o kadar düflük ki devlet sübvanse ediyor, neredeyse bedava. Bu nedenle de insanlar yal t m ihtiyac duymuyorlar. Ama yavafl yavafl oralarda da enerji tasarrufu bilinci yayg nlaflt için insanlar bu konuda daha bilinçli bir tüketim izlemeye bafllad lar. Proje gereksinimlerine cevap verebilecek teknik alt yap ya sahip stoklu çal flan bayi profillerimizin oldu u bölgelerde sat fllar m z tamamen bayi üzerinden gerçeklefliyor. Bu durum flantiyelerin de yani taahhüt yapan firmalar n da ifline geliyor. Çünkü flantiyede elzem bir ihtiyaç oldu unda bayilerimizden ihtiyaçlar n karfl layabilmek onlar n daha çok ifline geliyor. Müflterileriniz size nas l ulafl yor? hracata bafllad m z dönemde müflterilere genel mânâda biz ulafl yorduk. Dönem içerisinde ODE markas yurt d fl nda da tan nmaya bafllad ktan sonra haliyle direkt olarak talepler almaya bafllad k y l ndan beri yani ihracatta agresif bir politika izlemeye karar verdi imizden bu yana birtak m stratejilerle hareket ettik. Bunu da ilk etapta uluslararas çok iyi alg lanan, sektörde belirleyici fuarlara girerek gerçeklefltirmeye bafllad k. Bu anlamda gerek Avrupa menfleli fuarlara, gerekse potansiyel gördü ümüz ülkelerdeki yerel uluslararas fuarlara kat ld k y l nda bir y l içerisinde 7 ayr fuara kat ld k. Daha sonraki y llarda da ayn flekilde yo un fuar kat l mlar ve ülke ziyaretleri ile tan n rl m z art rd k. Buradan belli bir portföye ulaflt k. Firmalar ODE yi tan - d, biz firmalar tan d k. fiu anda ODE art k Avrupa da da bir marka. Enteresan bir anekdot anlatay m yeri gelmiflken; geçenlerde Kazakistan dayd k. Oradaki pazarda bizim ODE K-Flex köpü ü üretimindeki talyan orta m z ODE talya olarak an l yor; L Isolante K-Flex olarak de il. talya K-Flex den talyan ODE diye bahsediyorlar. Yurt d fl nda yayg nlaflman z n sebebi ne sizce? Bence çok çal fl yoruz, geliflime emek veriyoruz, iflimize gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Çok h zl y z. Haliyle büyüyoruz. Ürün kalitesi de önemli y - l ndan bir örnek vereyim size. lk seyahatimizi Suriye ye gerçeklefltirmifltik. 12 sayfa

13 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Çok net hat rl yorum, Türkiye den geldi imizi duyanlar ön yarg l davran yorlard. Türk mal m a bu kötüdür diyorlard. Maça yenik ç km flt k yani. Ama bunda da ciddi bir hakl l k pay vard. Çünkü 2001 krizine kadar, Türkiye de ço u firman n ihracat bilinci yoktu. Çünkü iç piyasa yeterince büyük idi. Herkese pastadan pay vard, herkese de yetiyordu. Ama krizle birlikte insanlar ihracat n önemini, dövizin önemini, cari aç - n önemini idrak ettiler. Bu flekilde firmalar ihracatç olmaya bafllad. Ve haliyle 2001 y l na kadar yurt d fl na mal satmak, elimizde at l oluflmufl stoklar eritmek veya ikinci kalite ürünleri yollamak olarak alg lan yordu kimi firmalar için. Böyle fleyler yap ld için de yurt d fl ndaki firmalarda Türk mal na karfl bir antipati oluflmufltu. Ama 2001 y l ndan bugüne kadar bu ba lamda bizim ciddi bir yol ald m za inan yorum. Biz 2001 den bu yana katlanarak çok h zl büyüyoruz ama hep sindirerek büyümeye altyap m z ona göre örgütlemeye çal fl yoruz. Lojisti inden, üretimine, sevkiyat ndan, iflin her kademesinde bunlar sindirerek, kafa yorarak, 2010 lar planlayarak, bu bahsetti im yurt d fl örgütlenmelerini planlayarak bir alt yap oluflturmay hedefliyoruz. Bizim kalite kayg m z yurt d fl nda da kesinlikle yok. Aksine flu flekilde taleplerle karfl lafl yoruz; siz çok kalitelisiniz, fiyatlar n z çok yüksektir. Oysa ODE çok rekabetçi bir firma. 25 ülkeye ihracat gerçeklefltiriyorsak ODE nin rekabet gücü oldu unu gösterir bu. Bizler optimum kalitede malzemeyi, optimum fiyata pazarl yoruz. Art k rakiplerimiz Avrupal büyük kurulufllar ve kendi evlerinde dahi onlarla rekabet edebilmekteyiz. En çok hangi ürünlerin ihracat n yap yorsunuz? A rl kl olarak yap ürünleri ihracat - m z var. Yap pastas daha büyük oldu- u için a rl m z yap ürünlerinde diyebiliriz. Gerek ODE Is pan, gerekse ODE Membran bizim a rl kl olarak ihracat n gerçeklefltirdi imiz ürünler. hracat yapt n z ülkelere göre istenilen kalite ve test belgelerinde farkl l klar oluyor mu? Farkl l klar oluyor. Bir defa yerel ülke sertifikalar oluyor, bizim TSE benzeri. Bunun d fl nda birtak m uluslararas belgeler haliyle talep ediliyor. Test raporlar n n uluslararas olmas iflimizi görüyor ama yeterli de il. Ayn zamanda yerel ülke sertifikalar na da sahip olmam z gerekiyor. Bizim de bu ba lamda uluslararas test belgelerinin yan nda, potansiyel müflterilerimizden tedarik etti imiz yerel ülke sertifikalar m z da var. Bulgaristan, Romanya, Kazakistan, Rusya gibi yerlerde ana üretimlerimizin o ülkede kabul gören test raporlar da var. Örne- in GOST sertifikas gibi. Ürünlerin hangi özellikleri üzerine yo unlafl yor bu yerel test belgeleri? Eski sosyalist ülkeler diye tabir edebilece imiz Rusya gibi ülkelerde daha çok yang n konusunda bir hassasiyet var. Orada mesela yang n sertifikalar konusunda a rl k var, sa l a uygunluk konusuna da önem gösteriyorlar. En zor malzeme gönderdi iniz ülke diye bir ayr m yapabilir misiniz? Yapamay z ama benim bugüne kadar belki bu anlamda karfl laflt m en a r flartlar olan ülke srail diyebiliriz. srail in standart de erleri gerçekten a r. Krizle birlikte insanlar ihracat n önemini, dövizin önemini idrak ettiler. hracat yaparken nakliye d fl nda d fl pazarlarda sizi zorlayan fleyler neler? Global bir sorun haline gelen maliyet odakl talepler bizi en çok zorlayan fleylerin bafl nda geliyor. Kalite kayg s ndan uzak, maliyet odakl çal flan üretici ve sat c lar n ancak k sa vadede var olabilecekleri bilinciyle kesinlikle kalitemizden ödün vermiyoruz. Bu tarzda çal flan firmalarla çok fazla rekabet etme flans m z yok. Onlar da hedeflemiyoruz. Biz tüketiciyi, nihai al c y bilinçlendirmeye çal fl p, teknik yönlerimizi ön plana ç kart - yoruz. Servisimizi ön plana ç kart yoruz. Gün geçtikçe sektöre iliflkin bilinç de art yor. Fiyat rekabeti, haks z rekabet her zaman var ama biz farkl yönlerimizi ön plana ç kart yoruz. Stok kapasitemizi, üretim gücümüzü, teknik pazarlama gücümüzü ön plana ç kart yoruz. Onlara karfl bir iki ad m daha önde olabiliyoruz. Ama bu s k nt lar bizler yurt d fl nda daha fazla yafl yoruz. Tamamen fiyat odakl çünkü. Yani ODEFlex i siyaha boyay p ODE K-Flex diye satabilece iniz pazarlar var. Ama bizler asl nda o ülkelerin de yal t m konusunda geliflmelerine bir bak ma katk da bulunmaya çal - fl yoruz. Yurt içinde yapt m z fleyleri biz yurt d fl nda da yapmaya çal fl yoruz. Bayilerimizi ve hatta onlar n müflterilerini e iterek bilinçlenmelerini, sektörün geliflmesini sa l yoruz. sayfa 13

14 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE ODE dal fl ekibini kurduk Cunda da dald k 14 sayfa

15 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Sat fl ekibimizde yer alan tecrübeli dal c lar n an lar n ve su alt ndaki güzellikleri arkadafllar m zla paylaflmalar, uzunca bir süredir dal fl sporunu gündemimizden düflmez hale getirmiflti. Bunun sonucunda anlat lan güzellikleri birebir yaflamak isteyenlerin kat labilece i bir dal fl ekibi kurma karar verdik ve gerekli çal flmalara bafllad k. Bafllang çta saha dal fl öncesi al nmas gereken 8 saatlik teorik e itimi ve havuz dal fllar n organize etmek, ODE gibi stanbul dan Diyarbak r a kadar genifl bir alana yay lm fl bölge müdürlükleri olan bir firma için hiç de kolay de ildi. Ama su alt güzelliklerini anlatanlardan dinlemek yerine, yerinde görme iste i bütün bu zorluklar aflmada kararl ve srarc davranmam z sa lad. Teorik e itimleri ald ktan sonra dal fl gezisi için yaz n bunalt c s ca n n hissedilmedi i, Ege Bölgesinin sevimli ilçesi Ayval k tercih ettik. Gezimiz, 15 kiflilik dal fl ekibimizin 25 A ustos 2006 Cuma akflam Kuzey Ege Dal fl Merkezi nin arac ile yola ç k lmas yla bafllad. Ayn günün akflam nda otele yerleflen ekibimiz, ertesi sabah 22 metre boyundaki K rm z Mercan adl tekne ile ilk dal fl e itimlerini almak üzere Ayval k a 45 dakika uzakl ktaki Melina Adas na do ru yola ç kt. Dal fl noktas na gelene kadar yolda ekibimize dal fl hakk nda bilgiler verildi. Dal fl yap lacak yere gelindi inde grubun tecrübeli dal c lar ahtopot ve mürenleri yuvalar nda izlemek için derinliklere ilerlerken, 4 gruba ayr lan e itim grubu s rayla, 6-10 metre derinlikte dal fl e itiminin keyfine vard lar. E itimden arta kalan zamanlarda da denizin keyfini ç - karan ekibimiz, ikinci e itimlerini almak üzere ö leden sonra Melina Adas yak nlar ndaki Günefl Adas na do ru yola ç kt. Akflama do ru ikinci dal fllar n da tamamlayan ekip üyelerimiz otele dönerken k sa sürede yaflad klar yeni dal fl deneyimlerini ve heyecanlar n birbirlerine büyük bir coflku ile anlat lar. Akflam yemeklerini tafl evleri, zeytinya lar ve çeflitli sabunlar yla ünlü olan Cunda da Alibey Bal k Restoran nda yiyen ekibin yemekteki ortak konusu yine su alt maceralar ve geziye kat lamayan arkadafllar n nas l k skand r laca na dair gelifltirilen planlard. Gezinin ikinci gün Büyük lyosta ve Küçük lyosta ya dal fl yapmak üzere gidildi. Dal c lar ikili efllefltikten sonra baflta bir e itmen ve arkada süpürücü diye tabir edilen ikinci bir e itmenle beraber dal fllar n gerçeklefltirdiler. 30 dakika süren bu e itim dal fl nda 18 metreye kadar inen dal fl ekibi üyelerimiz ODE Ayval k Dal fl Gezisi afiflimizi su alt nda aç p hat ra foto raf çektirmeyi ihmal etmediler. 18 metrelik dal fltan sonra tek y ld z bal - kadam brövesi almaya hak kazanan ODE Dal fl Ekibi üyelerimiz, 27 A ustos Pazar akflam keyifli bir hafta sonu geçirmifl olman n mutlulu u ile stanbul a döndüler. Cunda Adas Ege nin en güzel adalar ndan biri olan Ayval k n karfl s nda bir gerdanl k gibi s ralanm fl, irili ufakl 22 ada bulunuyor. Bu adalardan baz lar her gün yüzlerce ziyaretçiyi a rl yor. Ayval k n karfl taraf ndaki adaya Cumhuriyet öncesinde Rumlar Kokuluada anlam nda Moshinos, Türkler Cunda diyorlard. Sonradan iflgalcilere direnen Ali Bey in ad verildi adaya y l nda Ada n n köprüyle Ayval k a ba lanmas yla birlikte adaya karadan ulafl m sa lanm fl oldu. Ayval k n karfl s ndaki 22 adadan sadece Cunda (Alibey) adas nda yaflam var bugün. Daha önceleri di er adalarda da yerleflim varm fl ama flimdilerde eski bal kç kulübelerinden baflka bir fley görülmüyor. Rengârenk denizalt yla tan nan Cunda Adas, özellikle dalg çlar n vazgeçilmez dalma yerlerinden biri. sayfa 15

16 PUSULA REFERANS PROJE / ODE Santralistanbul Santralistanbul, Silahtara a Elektrik Santrali nden devrald enerjiyi kültür, sanat ve e itime dönüfltürerek Avrupa ya ve dünyaya da tmaya haz rlanan bir proje. May s 2004 te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl taraf ndan Bilgi Üniversitesi ne tahsis edilen Silahtara a Elektrik Santrali nin Santralistanbul a dönüfltürülmesine yönelik çal flmalar; kamu, özel kesim ve sivil toplum kurulufllar n n da katk s yla 2007 y l nda aç l fl gerçeklefltirilmek üzere h zla devam ediyor. stanbul Bilgi Üniversitesi taraf ndan hayata geçirilen Santralistanbul, Osmanl döneminde stanbul da kurulan ilk enerji tesisi Silahtara a Elektrik Santrali nin korunarak Ça dafl Sanatlar Müzesi, Enerji Müzesi ve bir kültür ve e itim merkezine dönüfltürülmesini hedefliyor. stanbul un en eski endüstri bölgesi olan Haliç te kuruldu u 1911 den 1983 e kadar kente elektrik sa layan Silahtara a Elektrik Santrali, benzersiz bir ulusal s naî miras niteli i tafl makta. Santralistanbul projesinin hayata geç- 16 sayfa

17 REFERANS PROJE / ODE PUSULA mesi ile metrekarelik bir alana yay lan eski santral, stanbul un dünya çap ndaki kültür ve sanat a lar içinde etkin bir rol oynayarak kültür baflkentleri aras ndaki yerini almas na önemli katk da bulunacak. Proje Misyonu Santralistanbul kültür, sanat ve e itimin yarat c ve yenilikçi dinamiklerinden yararlanarak ekonomik ve sosyal kalk nmaya katk da bulunmay hedefleyen kapsaml, kat l mc ve disiplinler aras nitelikte uluslararas bir platform olmay kendisine misyon edinmifl bir proje. Santralistanbul un amaçlar Türkiye nin merkezinde yer ald Avrupa, Akdeniz, Balkanlar, Kafkasya, Orta Do u ve Asya bölgesinde gerçeklefltirilecek iflbirlikleri a arac l yla dünya çap nda bir kültür ve sanat oda- oluflturmak ve bünyesinde toplad bu birikimi tüm Anadolu ya yaymak. Haliç ve çevresinde gerçeklefltirilecek sürdürülebilir ve genifl toplum kesimlerinin kat l m na aç k kültür ve sanat projeleriyle stanbul un Avrupa kültür baflkentleri aras ndaki yerini almas - na katk da bulunmak. Ça dafl sanatlar n sadece sergileme de il, ayn zamanda ortaklafla üretim ve araflt rma yoluyla genifl kitlelere ulaflarak paylafl ld ve tart fl ld, gençlerin sanatla tan flmalar n ve sanat n hayatlar nda giderek vazgeçilmez bir yer tutmas n sa layacak dinamik ve aç k bir ortam haz rlamak. Sanat üretimini ve fikir al flveriflini özendiren disiplinler aras programlar arac l yla stanbul un toplumsal ve ekonomik yönden geliflmeye muhtaç kesimlerinde yaflayanlar n kültür, sanat ve e itimle dolays z iliflki kuracaklar bir cazibe merkezi yaratmak. Bünyesinde düzenlenecek araflt rma ve e itim destekli sergilerin ülke çap nda ve komflu bölgelerde farkl merkezlere tafl nmas n sa layarak kültürel hareketlili e katk da bulunmak ve sanat üretiminin önde gelen merkezlerinden biri haline gelmek. Kültür, sanat, tasar m ve yeni medya alanlar nda uluslararas rezidans ve de- iflim programlar arac l yla, e itim ve araflt rman n yönlendirdi i disiplinler aras projelere ev sahipli i yapmak. Sürdürülebilir enerji, çevre korunmas ve yönetimi ile kentsel dönüflüm konusundaki kültür uygulamalar alan nda uluslararas sivil toplum kurulufllar ile üniversiteler aras nda birlikte düflünme, araflt rma ve çözüm yollar üretmeyi özendiren bir platform ifllevi görmek. Tüm ziyaretçilere, kent merkezinde keyifli ve kaliteli zaman geçirecekleri, tarihsel mirasa sayg l, çevreye uyumlu cazip bir mekân sa lamak. Ça dafl Sanatlar Müzesi Santralistanbul Ça dafl Sanatlar Müzesi, Silahtara a Elektrik Santrali nin faaliyetinin son bulmas n n ard ndan y k lan iki kazan yap s n n yerine, eski yap lar n formu korunarak projelendirilen yaklafl k metrekarelik bir alanda yer alacak. Dünyadan, Türkiye nin merkezinde bulundu u bölgeden ve Anadolu nun her yan ndan sanat eserlerinin sergilenece i Müze, özellikle Milli E itim Bakanl ve yerel yönetimlerle ifl birli i halinde genç izleyiciye yönelik özel programlar haz rlayacak. Ça dafl sanat n sanat izleyicileriyle rahatl kla etkileflimde bulunaca ve tart flmay özendiren bir ortamda sergilenece i Müze, yarat c l teflvik eden bir platform olman n yan s ra bölgesel ve uluslararas sanatç lar aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesine katk da bulunmay hedeflemekte. Müzede, uluslararas ölçekte ilgi uyan- sayfa 17

18 PUSULA REFERANS PROJE / ODE d racak, kalabal k ziyaretçi kitlelerini çekecek sergiler düzenlemek üzere disiplinler aras çal flacak küratörler ve sanatç lar davet edilebilecek ve bu tür faaliyetlerin genifl toplum kesimleri taraf ndan paylafl lmas n hedefleyen geziler, e itim programlar ve atölyeler düzenlenecek. Ça dafl Sanatlar Müzesi, sanat üretiminin keyifli bir ortamda izlenebildi i bir mekân olmakla kalmay p ayn zamanda, sanat n günümüz dünyas ndaki ifllevinin araflt r l p sorguland bir tart flma platformu da olacak. Enerji Müzesi Silahtara a Elektrik Santrali nin 20. yüzy l Avrupa endüstrisine iyi bir örnek teflkil eden ve büyük ölçüde tesisin çal flt zamanlardaki haliyle korunmufl enerji üretim tesisleri ve kumanda odas n n bulundu u mekânlarda bir Enerji Müzesi kurulacak. Müze de ulusal endüstri miras n n öyküsü, stanbul da enerji üretiminin sosyal yönleri ve kent hayat na etkileri aktar l rken, santralin zengin arflivinin yan s ra multimedya sunum teknikleri ve etkileflimli yöntemlerinin kullan ld ça dafl bir yaklafl m izlenecek. Müze, elektrik temal enstalâsyonlar, etkileflimli e itim araçlar ve oyunla ö renmeye dayal programlar arac l yla genifl kitlelere, özellikle de çocuklara ithaf edecek. Bilim, teknoloji ve sanat aras ndaki iliflkiyi araflt rarak enerji ve bilim üzerine yarat c bir düflüncenin oluflmas na katk da bulunmay hedefleyen Enerji Müzesi nde çevreyle uyumlu alternatif enerji biçimlerine iliflkin sergiler de düzenlenecek. Ça dafl Sanatlar Müzesi ndeki sergilerle paralel programlar n düzenlenece i Müze, bilim ile sanat aras ndaki ba n pekifltirilmesinde önemli bir ifllev görecek. Kütüphane ve Bilgi Merkezleri Eski kazan dairelerinin yer ald iki yap da, Santralistanbul un yenilikçi kültürel Santralistanbul Projesi nde ODE Ürünleri Kullan ld Santralistanbul Projesi nin su ve s yal t m uygulamalar nda ODE Membran ve ODE Is pan ürünlerimiz kullan ld. Projenin temel ve teras su yal t mlar için ODE Membran Opal OP 300 ürünümüz; s yal t m nda ise ODE Is pan DT ürünlerimiz tercih edildi. Yal t m uygulamalar kesan firmas taraf ndan yap lan projede toplam 32 bin metrekare ODE Membran, 10 bin metrekare de ODE Is pan ürünü kullan ld. mimari üslubunu yans tacak ferah ve ifllevsel tasar ml Kütüphane ve Bilgi Merkezleri kurulacak. Özellikle sosyal ve befleri bilimler ile sanat alanlar nda uzmanlaflacak olan kütüphane, haftan n her günü geç saatlere kadar dünyan n her yerinden gelen araflt rmac ve okurlara aç k olacak ve kullan c n n ayn anda yararlanabilece i mekânlar yla stanbul un en büyük, en kolay eriflilebilir kütüphanesi olacak. Kütüphane, online kullan m imkânlar yla tüm Türkiye ye hizmet verecek; çocuklar, gençler ve e itmenlerin sanata, kültüre ve bilime ilgi ve duyarl l klar n artt racak. Santralistanbul Kütüphanesi kapsam nda kurulacak bilgi merkezlerinden biri olan Sanat Arflivi, Ça dafl Sanatlar Müzesi nde yer alacak. Sanat Arflivi nde sanatç dosyalar ile bas l ve görsel belgelerin yan s ra yurtiçi ve yurtd fl ndan sergilere, bienallere, sanat fuarlar na, müzelere, galerilere, sanat çevrelerine, sanat programlar na ve yar flmalar na dair ilan, broflür ve kataloglar internet üzerinden araflt rmac lar n kullan m na sunulacak. Ö renciler, sanatç lar, araflt rmac lar ve sanatseverlerin yararlanaca Sanat Arflivi, ça dafl sanatlar alan ndaki e itim ve araflt rmalar için vazgeçilmez bir baflvuru kayna oluflturacak. Uluslararas Rezidans Program Uluslararas Rezidans Program, stanbul u Akdeniz, Balkanlar, Ortado u, Kafkasya ve Asya gibi bölgelerdeki farkl kültürel geleneklerin, yarat c düflünce ve çal flmalar n topland bir platforma dönüfltürmeyi amaçlayan, Santralistanbul un vazgeçilmez ö elerinden birisi. Bu amaçla, Silahtara a Elektrik Santrali n n lojmanlar, tüm dünyadan önde gelen sanatç, mimar, tasar mc, düflünür ve bilim adamlar n n üç ile alt ay aras nda de iflen sürelerle a rlanaca rezidanslara dönüfltürülmekte. Uluslararas Rezidans Program n n kat l mc - lar, Santralistanbul da yürütülen di er etkinlikler paralelinde belirlenecek temalar çerçevesinde disiplinler aras projeler, Santralistanbul da ya da dün- 18 sayfa

19 REFERANS PROJE / ODE PUSULA yan n baflka yerlerinde sergilenecek ifller üretecek; ayn zamanda da gençlerle atölye çal flmalar ve e itim programlar gerçeklefltirecekler. Uluslararas Rezidans Program ile Santralistanbul, kültürün ve sanat n yeni biçimlerinin üretimine ev sahipli i yapan, kültür ve sanat aktörlerinin ö renciler, gençler ve her yafltan izleyici kitleleriyle bulufltu u bir merkez olma ifllevini yerine getirecek. Say larla Santralistanbul Projesi Toplam Alan: m 2 Ça dafl Sanatlar Müzesi: m 2 Müze Ziyaretçileri: 1,5 milyon kifli/y l E itim ve Araflt rma Santralistanbul daki tüm etkinliklerin temel bilefleni e itim olacak. Bilgi Üniversitesi letiflim ve Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyesindeki bölümler ile bunlarla ilgili yüksek lisans programlar, Santralistanbul da e itim vermeyi sürdürecek. Ça dafl Sanatlar Müzesi, Enerji Müzesi ve Uluslararas Rezidans Program kapsam nda ise 8-14 yafl aras ilkö retim ça ndaki çocuk ve gençlere yönelik programlar düzenlenecek. Ça dafl sanatlar, yeni medya, mimarl k, tasar m ve moda alanlar ndaki süreli e itim programlar na ve atölye çal flmalar na gençlerin kat l m özendirilecek. Ayr ca Santralistanbul bünyesinde çeflitli araflt rma merkezleri de kurulacak y l nda Bilgi Üniversitesi bünyesinde kurulan Sivil Toplum Kurulufllar Merkezi, Santralistanbul a tafl narak sivil topluma ve kat l mc demokrasiyle ifllerlik kazand rmak üzere e itim ve araflt rma etkinliklerini burada sürdürecek. Bölge ülkelerindeki sivil kurulufllar n deneyimlerinin paylafl lmas ve iyi uygulamalara örnek oluflturmas do rultusunda bir koordinasyon noktas oluflturulacak. STK Merkezi, sivil toplum araflt rmalar alan ndaki yay n ve belgelerin topland bir arflivi de kullan c lar n hizmetine sunacak. Kent Araflt rmalar Merkezi, yeniden yap lanma ve yönetim sorunlar na odaklanarak ça dafl kentlerin sorun ve ihtiyaçlar konusunda araflt rmalar gerçeklefltirecek. Kentsel dönüflüm kültürel miras n korunmas, kent yönetimi ve kent ekonomisi alanlar nda yeni projeler ve politikalar gelifltirmek amac yla yerel yönetimler ve Avrupa-Akdeniz bölgesindeki kurulufllarla ifl birli i yapacak. Kültür Endüstrileri Merkezi, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler için araflt rma projeleri yürütecek, kültür politikalar ile kültür endüstrisi gelifltirme stratejileri ve bu konulardaki projelerde uzmanlaflacak. Merkez ayr ca stanbul un 2010 da Avrupa Kültür Baflkenti olmas yolunda yürütülen çal flmalara da katk da bulunacak. Gençlik Merkezi, Santralistanbul un bulundu u bölge ve stanbul un ekonomik ve sosyal yönden geliflmeye muhtaç di er semtlerinde e itim programlar yürütecek. Türkiye nin her yan ndan üniversite ö rencilerini, gönüllü çal flmalara kat lmalar ve gençlik politikalar nda etkin rol almalar do rultusunda yönlendirecek. Tasar m Merkezi, tasar mla ilgili e itim E itim Programlar na Kat lan Gençler: ö renci/y l Rezidans Kapasitesi: sanatç, düflünür, bilim insan vb./y l Kütüphane ve Bilgi Merkezleri: Ayn anda okur Yeme- çme Mekanlar : Toplam 500 kifli Cep Sinemas : 3 salon etkinlikleri, atölye çal flmalar ve sergiler düzenleyerek tasar m n farkl boyutlar üzerine programlar yürütecek, projeler gelifltirecek, yay nlar haz rlayacak ve dan flmanl k hizmeti sunacak. Rekreasyon Alanlar Santralistanbul da ziyaretçilerin her türlü dinlenme ve e lence ihtiyaçlar na cevap veren rekreasyon alanlar bulunacak. Genifl bahçeleriyle Santralistanbul park, kafeteryalar ile bir bistronun ziyaretçilere hizmet sundu u bir sanat park na dönüfltürülecek. Film ve video gösterimlerinin yap laca cep sinemalar nda çok say da izleyiciye gün boyu sinema sanat ve yeni medya örnekleri sunulacak. Cep sinemalar ayn zamanda, Bilgi Üniversitesi nin zengin film koleksiyonundan oluflan bir sinematek ifllevi görecek. Santralistanbul bünyesindeki dans salonlar nda, modern dans ve di er performans türlerinde kurslar ve sertifika programlar sunulacak. Alibeyköy Deresi ve Haliç k y lar nda bulunacak iki gösteri alan nda, dinleyicilere Aç khava konserleri ve performanslara kat lma f rsat tan nacak. Santralistanbul da kültür sanat etkinlikleriyle ilgili yay nlar ve ürünlerin yan s ra, tasar mc lar taraf ndan özel olarak haz rlanan nesnelerin sat fla sunuldu u bir müze dükkân da hizmete aç lacak. Sanat Soka Santralistanbul un hemen arkas nda yer alan çarfl kompleksi, Eyüp Belediyesi nin ifl birli iyle, yeniden tasarlan p yeni ifllevler kazand r larak Türkiye den ve Avrupa dan sanatç, mimar, tasar mc ve zanaatkârlar n yan yana yer al p birlikte çal flacaklar Sanat Soka na dönüfltürülecek. Sokak, Avrupa kültürünün Türkiye nin kültür birikimiyle bir arada üretilmesi ve sergilenmesine örnek oluflturacak. Sanat Soka, Santralistanbul un hedefleri ve etkinlikleri ile bütünleflen yeni bir kent mekân olacakt r. sayfa 19

20 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE 6 ayl k de erlendirme toplant m z gerçeklefltirdik 2006 y l n n ilk yar s ndaki sat fl ve pazarlama aktivitelerimizi 22 Temmuz 2006 tarihinde Armada Otel de düzenledi imiz toplant da de erlendirdik. ki bölüm halinde yap lan toplant ya ODE Yal t m A.fi. bünyesinde yer alan firmalar n pazarlama, sat fl, muhasebe ve üretim personeli kat ld. Toplant n n ilk bölümünde s ras yla ODE Genel Müdürü Orhan Turan ile Üretim ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ferruh Kuduo lu birer konuflma yapt lar. Toplant n n ilk konuflmac s olan Genel Müdürümüz Orhan Turan 2006 y l n n ilk yar s nda dünyada ve Türkiye de yaflanan geliflmeler ile firmam zdaki geliflmeleri konu alan bir konuflma yapt. May s ay nda dünya finans sektöründe yaflanan krizi ve Türkiye ekonomisine yans malar n de erlendiren Orhan Turan, yaflanan bu olaylar karfl s nda geliflmekte olan ülkeler aras nda en çok Türkiye nin etkilendi ini söyledi. Ekonomide yaflanan problemlerin orta vadede afl laca na inand klar n dile getiren Turan, may s ay nda yaflanan olaylar n benzerlerinin son befl y ll k ülke tarihinde zaman zaman yafland n ancak ülkenin bugün o döneme göre farkl bir konumda oldu unu vurgulad. Geçen y l %21 oran nda büyüme gösteren inflaat sektörünün 2006 y l içinde de h zl bir flekilde büyümeye devam edece inin tahmin edildi ine dikkat çeken Orhan Turan, yal t m sektörünün de ayn paralelde büyüme gösterdi ini söyledi. nflaat ve yal t m sektörleri ile birlikte ODE Yal t m A.fi. nin de geliflimini devam ettirdi ine dikkat çeken Turan, firman n üretimden sat fl oran n sürekli artt rd n ve 20 sayfa

21 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Orhan Turan, %21 büyüme gösteren inflaat sektörünün büyümesine paralel olarak yal t m sektörünün de büyüyece ini dile getirdi. bugün %90 oran nda kendi üretti i ürünlerin sat fl n yapan bir konuma ulaflt n vurgulad. Oluflturduklar ODE 2010 vizyon plan çerçevesinde gerçeklefltirmeyi istedikleri hedeflerin birço unu planlanan zamandan önce tamamlayacaklar n söyleyen Orhan Turan, 2007 y l ve sonras ndaki firma hedefleri hakk nda da aç klamalar yapt. Üretim hedeflerini ad m ad m hayata geçirmeye devam eden ODE Yal - t m n ihracatta da süratli ve istikrarl bir büyüme sergiledi ine dikkat çeken Turan, 2005 y l nda ihracat miktar n döviz baz nda %91 oran nda art ran ODE nin, 2006 n n ilk yar s nda da geçen seneye oranla %50 oran nda art fl yakalad n söyledi. Orhan Turan n ard ndan Üretim ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Ferruh Kuduo lu söz ald. Kuduo lu konuflmas nda ODE Yal - t m n yeni yat r m planlar na dair bilgiler verdi. K sa vadeli yat r m planlar aras nda ODE Is pan tesisinde ikinci üretim hatt n faaliyete geçirmek ve camyünü üretim tesisini kurmak oldu- unu söyledi. Halen y ll k 120 bin m 3 üretim kapasitesi ile üretim yapan ODE Is pan tesisinin ikinci hatt n faaliyete geçmesi ile birlikte y ll k 200 bin m 3 kapasiteye ulaflaca n vurgulayan Kuduo lu, 2006 sonunda ikinci hatt n devreye girmifl olaca n söyledi. Gelecek befl y l içerisinde ODE Is - pan üretiminde 400 bin m 3, membranda 20 milyon m 2 shingleda 3 milyon m 2, camyününde 20 bin ton ve taflyününde de 20 bin ton üretim yapan bir firma olmay hedeflediklerini söyleyen Kuduo lu, bunun için de 100 milyon dolarl k bir yat r m yapmay planlad klar n vurgulad. ODE Yal t m n Türkiye de yal t m sektörünün önemli üreticileri aras nda yer ald n vurgulayan Ferruh Kuduo lu, firman n yak n gelecekte üretim konusundaki teknolojilerini yurtd fl na transfer etmeye bafllayaca n söyledi. Toplant n n ikinci bölümünde söz alan ilk konuflmac ODE Pazarlama Müdürü Ali Türker idi. Ali Türker konuflmas nda ODE Membran, ODE K-Flex, ODEFlex ve ODE Ductflex ürünlerinde firma olarak izledikleri stratejiler ve pazarlama faaliyetleri hakk nda bilgiler verdi. Ali Türker den sonra söz alan ODE Ürün Grup Yöneticisi Cenk Tekin de konuflmas nda ODE Is pan ve ODE Sistem ürünlerindeki pazarlama stratejilerini anlatt. Toplant da Cenk Tekin in ard ndan ODE Lojistik ve Sat nalma Yöneticisi Abdulla Sert söz ald. Sert, konuflmas nda lojistik birimindeki geliflmeler ve firma genelinde yürütülen toplam kalite çal flmalar konusunda bilgiler verdi. Toplant n n son konuflmac s ODE Yal t m A.fi. ihracat sorumlusu Uygar Sonlu idi. Sonlu, konuflmas nda son dönemde önemli bir art fl gösteren ihracat faaliyetleri ve firman n ihracat hedefleri konusunda kat l mc lara bilgilendirme yapt. De erlendirme toplant s n n bitiminde tüm personelimiz Kör Agop Restaurant da düzenlenen akflam yeme ine kat ld lar. sayfa 21

22 PUSULA ÜRÜN TANITIMI / ODE Yeni bir su yal t m ürünü ODE Luna nflaat ve tesisat sektörlerini birçok yeni ürünle tan flt ran ODE Yal t m, polimer modifiye bitüm teknolojisinde Türkiye'de bir ilke daha imza atarak 0,7 mm kal nl nda polyester keçe tafl y c ile güçlendirilmifl kaplama alt su yal t m örtüsü ODE Luna n n üretimine bafllad. Çorlu ODE Membran üretim tesislerimizde imal edilen ODE Luna, e imli çat larda shingle ve kiremit gibi yal t m süreklili ini sa layamayan çat kaplama malzemeleri alt nda kullan lmak üzere tasarland. APP modifiye bitüm esasl ODE Luna, e imli çat larda s kça yaflanan kiremit k r lmas, rüzgâr ve kar etkisi ile suyun yön de ifltirerek çat kaplamas n n alt na geçmesi, shingle formundaki süreklili in bozulmas gibi riskler sonucunda oluflabilecek su yal t m problemlerini ortadan kald r yor. Is kayna kullanmadan, serilerek uygulanan ODE Luna, yüksek y rt lma direnci ile uygulama ve uygulama sonras nda yüksek performans gösteriyor. Ön gerilmeli polyester keçe tafl y c s ile boyutsal kararl l n da kullan m ömrü boyunca koruyor. Her iki yüzeyi de bak r renkli polietilen film kapl olan ODE Luna, çürüme ve kimyasallara karfl dirençli bir yap dad r. Teknik Özellikler Polimer bitümlü yap s sayesinde su geçirimsizdir. Polyester keçe tafl y c s sayesinde y rt lmaya karfl dirençlidir. De iflken hava koflullar na karfl dayan kl d r. S cakl k dayan m yüksek oldu u için akma yapmaz. Hafif yap s sayesinde tafl mas ve uygulamas kolayd r. Uygulama ODE Luna, kiremit ya da shingle alt nda; Betonarme e imli çat pla, kaplama tahtas ya da OSB üzerine s l kaynak kullan lmadan serilerek uygulan r. Kaplama alt tafl y c s n n çift latal oldu u sistemlerde düfley lata üzerinde torbalama yap larak uygulanabilir. 22 sayfa

23 ÜRÜN TANITIMI / ODE PUSULA Uygulamada alt sat ha tel z mba kullanarak tespiti yap lan ODE Luna, bitüm esasl oldu undan z mba deliklerini kapatma özelli ine sahiptir. Enine ve boyuna binileri minimum 10 cm olacak flekilde uygulanmal d r. ODE Luna, hafifli i sayesinde çat lara kolay tafl nabilir, uygulama h z n art r r. ODE Luna is a APP modified bitumen waterproofing underlayer membrane which is aplied without need of using heat sources. Because of product s lightness it is easy to lay and carry to roofs. Ode Luna has high tensile strenght, this property decreases the possible aplication problems. Demonstrates dimensional stability due to the usage of pre-tensiled polyester as a reinforcement. Has surface and under surface copper-color finishing which is high UV resistant. Offers flexible application by its slim body form. t has durability to chemicals and corrossion. TEKN K ÖZELL KLER ODE LUNA LP 70 B R M Malzeme Cinsi Polimer (APP) modifiye bitümlü, polyester keçe tafl y c l kaplama alt su yal t m örtüsü Tafl y c Öngerilmeli Polyester Keçe Kal nl k 0,7 mm Yüzey Kaplama (Üst/Alt) PE/PE Kaplama Rengi Bak r Rengi Akma Noktas 90 ºC Çekme Mukavemeti (Boy/En) 300/150 N/5cm Kopma Uzamas (Boy/En) 35/35 % Çivi ile Y rt lma Direnci (Boy/En) 100/100 N Rulo Ebatlar (Boy/En) 20/1 m/m Yaklafl k A rl k 16 kg/rulo ODE Yal t m produced the first in Turkey at modified bitumen technology. 0,7 mm thickness nonwoven polyester reinforced underlayer waterproofing membrane ODE Luna. Water resistance due to it s polymer bitumen form. High performance High tearing resistance Simple usage, installation by laying out High UV and climate resistance Well for heat resistance and softening problems Easy to cary due to lightness ODE Luna applied under tile or shingle over OSB or wood cover, reinforced concrete plate surface without using heat sources. During the double batten roof underlay systems it can be used over vertical battens. At aplications ODE Luna is attached by stapling machine. Bitumen has ability to fill the stapler holes. Horizontal and vertical overlaps must be minimum 10 cm at the application period. Because of product s lightness it is easy to lay and carry to roofs, thus it increases the installation speed. TECHNICAL SPECIFICATIONS ODE LUNA LP 70 UNIT Type of the product Polymer (APP) modified bitumen based waterproof felts for under pitched roof coverings, reinforced with polyester nonwoven. Reinforcement reinforced polyester nonwoven Thickness 0,7 mm Finishing (surface/under surface) PE/PE Color of Covering Copper color Heat Resistance 90 ºC Tensile Strenght at Break (MD/CD) 300/150 N/5cm Elongation at Break (MD/CD) 35/35 % Tearing Strenght (nail shank) (MD/CD) 100/100 N Roll Dimentions (lenght / widht) 20/1 m/m Roll Weight 16 kg/roll sayfa 23

24 PUSULA BAY UYGULAMALARI / ODE Antepli Ticaret baflar l uygulamalar na devam ediyor Kayseri de Duygu nflaat taraf ndan yap lan villalar n su ve s yal t m nda ODE ürünleri kullan ld. Yal t m uygulamalar Kayseri bayilerimizden Antepli Ticaret taraf ndan yap lan projenin temel yal t m nda 1800 m 2 OP 300 ODE Membran, s yal t m nda ise 2500 m 2 3 cm lik ODE Is pan BD kullan ld. Odakent Yap Kooperatifi nin s yal t m tercihi ODE Sistem Cephe Odakent Yap Kooperatifi taraf ndan yap m devam eden konutlar n s yal t m n Konya bayilerimizden Day o lu Yal t m yapt. Konya ve civar nda birçok baflar l uygulamaya imza atan Day o lu Yal t m, Odakent Konutlar nda ODE Sistem Cephe ürünlerini kulland. Toplamda 2300 m 2 lik s yal t m uygulamas nda s yal t m malzemesi olarak 5 cm lik ODE Is pan BD ürünümüz tercih edildi. 24 sayfa

25 BAY UYGULAMALARI / ODE PUSULA Handafl Tesisat su yal t m uygulamalar nda ODE Membran tercih etti Bingöl bayimiz Handafl Tesisat, su yal t m uygulamalar nda ODE Membran ürünümüzü kullan yor. Firma, Bingöl Belediyesi Yeralt çarfl s nda yapt gezilebilir teras çat uygulamas nda ODE Membran Granat ürünümüzü tercih etti. GP 300 tipi membran n çift kat uyguland projede, toplam 7200 m 2 lik alana uygulama yap ld. Özel Atakum Hastanesi nde ODE Membran kullan ld Teknik Yap ODE Is pan BD kullan yor Özdo an nflaat taraf ndan Samsun Atakum da yap lan apartman n s yal t m ODE Sistem Cephe ile yap ld. Bayimiz Teknik Yap Taraf ndan yap - lan toplam 2000 m 2 lik ODE Sistem Cephe Is Yal t m uygulamas nda ODE Is pan BD ürünümüz kullan ld. Samsun Atakum da inflaas devam eden Özel Atakum Hastanesi nde ODE Membran ürünümüz tercih edildi. Samsun bayimiz, Teknik Yap taraf ndan yap lan projenin 1200 m 2 lik bohçalama uygulamas nda ODE Membran Opal OP 300 kullan ld. sayfa 25

26 PUSULA BAY UYGULAMALARI / ODE Çizgi Konutlar ODE Sistem i tercih etti Van da Veha nflaat taraf ndan yap m tamamlanan Çizgi Konutlar n n s yal t m nda ODE Sistem Cephe ürünleri kullan ld. Is yal t m uygulamas n Van bayimiz Eyüpo lu Pazarlama n n yapt projede 5 cm ODE Is pan BD ürünümüz kullan ld. Toplamda 2700 m 2 d fl cephe s yal t m uygulamas yap ld. fien G da fl Merkezi nin yal t m uygulamalar n ekip izolasyon yapt zmir Yeniflehir de inflaat devam eden fien Ticaret G da fl Merkezi nin temel yal t m ODE ürünleri kullan larak yap ld. zmir bayilerimizden Ekip zolasyon taraf ndan yap lan Yal t m uygulamas nda 1500 m 2 ODE Membran OP 300 çift kat olarak uyguland. Uygulamada ayr ca ODE Is pan 3 cm DT ürünümüz de s yal t m amac yla kullan ld. 26 sayfa

27 fi ORTAKLARIMIZ / ODE PUSULA MC zolasyon Firman z n kuruluflu ve ticari faaliyetleri hakk nda bilgi verir misiniz? 1996 y l nda stanbul da kurulan firmam z MC zolasyon Yap Malzemeleri A.fi. Zeytinburnu Demirciler Sitesi nde yal t m ve yap malzemeleri alan nda deneyimli elemanlar ile birlikte sat fl, pazarlama ve uygulama hizmeti vermektedir. Firmam z n faaliyet konular n n en bafl nda yal t m malzemelerinin sat fl ve uygulamas gelmektedir. Uygulama hizmetimizde ilk s ray s, su, ses ve yang n yal t m almaktad r. Bunlar n yan nda çat ve cephe panel kaplamalar, çeflitli asma tavan ve bölme duvar uygulamalar, bina tadilat ve dekorasyon uygulamalar gibi hizmetleri de sunmaktay z. Ülkemizde var olan yal t m bilincini de erlendirir misiniz? Ülkemizde yal t m denilince ilk akla gelen s yal t m d r. K fl n daha iyi s nmak, yaz n ise daha iyi serinlemek amac ile harcad m z enerjiyi azaltmak, daha konforlu ortamlarda yaflamak için binalar m z n d fl cephe duvarlar ndan cam ve do ramalar na, çat ve döflemelerinden tesisatlar na kadar her noktada s geçiflini azaltan önlemler al nmal d r. Özellikle son y llarda artan do algaz faturalar nedeni ile s yal t m n n de eri oldukça artm flt r. De iflen teknolojiye paralel olarak yap elemanlar hafiflemifl ve gürültü sorunlar da ön plana ç kmaya bafllam flt r. Türkiye de, sektörde faaliyet gösteren firmalar n ve sektörel derneklerin yürüttü ü tan t m çal flmalar neticesinde özellikle s, su ve ses yal t m na karfl gösterilen ilgi artm flt r. Metin Budak Ne tür yal t m uygulamalar yap yorsunuz? Referans projelerinizden örnekler verebilir misiniz? MC zolasyon olarak kuruldu umuzdan bugüne s, su ve ses yal t m uygulamalar n yapmaktay z. 10 y l aflan hizmet sürecimizde, yal t m uygulamalar n yapt m z projelerden baz lar n flöyle s ralayabiliriz; Dalaman Sar germe Kayra Tatil Köyü- Teras su ve s yal t m m 2 Zeytinburnu Askeriyesi-D fl cephe mantolamas m 2 Kenan Evren K fllas Askeriye Lojmanlar - D fl Cephe Mantolamas m 2 Koray nflaat Casaba Projesi-Ses Yal t m Antalya Kemer Simena Tatil Köyü- Su ve s yal t m TÜ Ar Teknokent-Ses yal t m Maslak Princess Otel-Ses Yal t m TÜ flletme Fakültesi-D fl Cephe Mantolamas K rklareli Kültür Merkezi-Su ve s yal t m ODE nin yal t m sektöründeki yerini de erlendirir misiniz? MC zolasyon olarak iki y ld r ODE Yal t m A.fi. nin bayili ini yapmaktay z. 10 y la yak n bir zamandan beri yal t m sektörünün içinde oldu umuz için ODE yi uzun bir süreden beri tan yoruz. Bu süre içerisinde ODE nin yal t m sektörüne yapm fl oldu u yat r mlar, üretti i mamulleri yak ndan takip etme olana m z oldu. Bugün yal t m sektöründe Türkiye nin önde gelen birkaç kuruluflundan birisidir bize göre. ODE ile çal flman n size ne gibi avantajlar sa lad n düflünüyorsunuz? Yal t mda kullan lan malzemelerin büyük bir ço unlu unun üreticisi olan ODE Yal t m A.fi. biz bayiler için cazip bir üretici konumundad r. Bütün yal - t m ürünlerini tek bir üreticiden temin etmek bizim için her bak mdan avantajd r. ODE mamullerini tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biri de malzeme taleplerimizin zaman nda karfl lan yor olmas d r. Bunun yan s ra ODE Yal t m, teknolojik geliflmeleri yak ndan takip eden ve bunlar hizmetlerine yans tan bir firma. ODE nin 2005 y l nda yay na soktu u odebayi.com portal ile siparifl ve sevkiyat konusundaki iletiflimimizin h z kazanm fl olmas ndan ve verilen hizmetten çok memnunuz. sayfa 27

28 PUSULA fi ORTAKLARIMIZ / ODE Day o lu Yal t m Firman z n kuruluflundan ve ticari faaliyetlerinden bahseder misiniz? Day o lu Yal t m olarak 1995 y l nda faaliyete bafllad k. O y llarda yal t m sektöründeki boflluklar görerek, sektörde kaliteli ürün ve müflteri memnuniyetine odakl hizmet anlay fl ile bu bofllu u doldurmak ve bölgemizde yal t m bilincini gelifltirip bu konuda öncü firmalardan biri olmak amac yla ifle bafllad k. lk faaliyetlerimiz çat uygulamalar yd. Daha sonra uygulama ile birlikte sat fl pazarlama faaliyetlerimizin de geliflmesiyle, sektörün önde gelen üreticileri ile bayilik sözleflmeleri yapmaya bafllad k y l nda ihtiyaçlar do rultusunda, firmam z n limited olarak unvan de iflikli ini yapt k. Böylelikle kurumsallaflma ad na ilk ad m m z da atm fl olduk. Amac m z 2007 y l nda da bu kurumsallaflma çabalar m z tekrar revize ederek, sektörün ve piyasan n ihtiyaçlar do rultusunda daha genifl stoklarla hizmet sunmakt r. Bu do rultuda bugün firmam z 2000 m 2 kapal alanda faaliyet göstermektedir. Bunun 1000 m 2 si sat fl ve sat fla yönelik stok, 1000 m 2 si genel depo olarak kullan lmaktad r. Personelimiz, 2 si sat fl ekibi olmak üzere 6 kifliden oluflmaktad r. 15 kiflilik tafleron ekibimiz de uygulamalar - m z n baflar yla ve üstün kaliteyle devam ettirmektedir. Firman z n yal t ma bak fl n de erlendirir misiniz? Sizce yal t m n önemi nedir? Kurulufl amac m z, bölgemizdeki yal - t m ihtiyac n n sürekli artmas na karfl l k, buna gerekti i gibi hizmet edebilecek firmalar n say ca yetersiz olmas yd. Ülkemizde ve bölgemizde yal t m ihtiyac sürekli artmakta ve pazar büyümektedir. Bizim de amac m z artan talebe ve hacme paralel bir büyüme gösterebilmektir. Sektöre hak etti i hizmeti ancak böyle verebilece imizi düflünüyoruz. Biz yal t m vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Özellikle günümüzde enerjinin ülkelerin dengelerini de ifltiren, dünyan n gelece ini belirleyen kritik durumu, tasarrufun yani bir anlamda yal t - m n önemini çok daha fazla artt rm flt r. Enerjide d fla ba ml olan ülkemizde yap lacak her tasarruf, hem milli ekonomiye katk hem de gelece imize sayg d r. Bu sadece enerjinin de il, su kaynaklar - m z n, ormanlar m z n, denizlerimizin de- erini de bilmekle ilgilidir. Sonuç olarak satt m z her yal t m malzemesi, uygulamas n yapt m z her ifl, bir binan n, bir konutun, daha az enerji tüketmesini, daha konforlu yaflam flartlar na kavuflmas - n, içinde yaflayanlar n, çal flanlar n daha mutlu, daha verimli olmas n sa l yorsa, bu bizim için de eri biçilemez bir mutluluktur. Ne tür yal t m uygulamalar yap yorsunuz? Metal çat uygulamalar m z d fl nda, çat larda, perde ve döflemelerde membran uygulamas ile shingle ve arduazl çat kaplamas uygulamalar yap yoruz. K saca su yal t m uygulamalar n kendi bünyemizde çözerken, s yal t m nda sadece malzeme sat fl yap p, müflteriden gelen s yal t m uygulama taleplerini, bölgemizde kalitesini kan tlam fl uygun ustalara ve tafleron ekiplere yönlendiriyoruz. Eskiye göre yal t m uygulamalar nda neler de iflti? Öncelikle malzemeler de iflti. Su yal - t m nda polimer bitümlü membran, s yal t m nda xps oldukça yayg nlaflt. Tesisatta kauçuk köpü ü ve esnek hava kanallar bölgemizde yeni yeni tan n yor ve isteniyor. Biz de bu do rultuda ODE K-Flex ve ODE Ductflex ürünlerinde de stoklar tutmaya bafllad k. Bu tür teknik malzemelerin yayg nlaflmas ve yerleflmesi, do al olarak bunlar n uygulamas n do ru yapabilecek uygulamac ihtiyac n do urdu. Tabii bu malzemeleri satan bizlerin de, al c lara do ru teknik bilgi verebilmesi için kendimizi gelifltirmemiz ve al c n n gerisinde kalmamam z gerekiyor. Bu do rultuda da üretici firmalar n verece i teknik destek, seminer gittikçe önem kazan yor. Bölgemizde xps ürünlerinin kullan ld mantolama uygulamalar da oldukça artt. Biz uygulamas n yapmasak da, bölgede yap lan birçok uygulamaya malzeme veriyoruz. Bizden iflçilik isteyenleri de, kendini kan tlam fl ve iflinde uzman ekiplere yönlendiriyoruz. Bu ekiplerin de kendini gelifltirmifl, yeni tekniklere, malzemelere aç k, dinamik kifliler olmas na özen gösteriyoruz. Tesisatta kauçuk köpü ünün, eski malzeme ve uygulamalar n yerini h zla almas, kalifiye bir ekibin ayn ifli eski sistemlere göre daha h zl, daha temiz, daha kaliteli yapmas n sa lad gibi, tesisatta oluflacak yo uflma problemlerine de kesin ve uzun ömürlü çözümler getiriyor. Bu konuda da uygulamam z olmamas na ra men, geçti imiz senelere oranla sat fl ve hizmetimiz katlanarak artmaktad r. Referans projelerinizden örnekler verebilir misiniz? Malzeme verdi imiz baz mantolama projeleri: Karaman fielale Ö renci Yurdu Mantolamas (1500 m 2 ), Karaman 28 sayfa

29 fi ORTAKLARIMIZ / ODE PUSULA Sektörde özellikle ürün çeflitlili i ve kalitesi ile ODE ön planda. Fatih Ö renci Yurdu Mantolamas (2500 m 2 ), Konya SS Odakent Konut Yap Koop. Mantolamas (2300 m 2 ) Uygulamas n yapt m z ve malzeme verdi imiz baz membran iflleri: Selçuk Üniversitesi Ek Bina nflaat (6000 m 2 ), Konya fieker Fabrikas (2000 m 2 ), Himtafl A.fi. Okul projeleri ( m 2 ), Karaman Kimpafl Prefabrik Binas (1500 m 2 ), SS Murat Kent Yap Koop. (3000 m 2 ) sitesini kullan yor musunuz? Bu site hakk ndaki görüflleriniz neler? Odebayi portal n be enerek kullan - yoruz. Günümüzde bilgi ak fl n n ve paylafl m n n do ru olmas gerekti i gibi, h zl da olmas gerekiyor. Sat fl sürecinde yo un oldu umuz dönemlerde içerdeki siparifllerimizi, bekleyen malzemelerimizi, kamyonun ç k p ç kmad n çok h zl ve kimseyi aramadan ö renebiliyoruz. stedi imiz an cari hesab m z, ödemelerimizi ODE nin sistemiyle karfl laflt rabiliyor, geçen seneye oranla toplamda ve ürün baz nda durumumuzu kolayl kla görebiliyoruz. Bölge müdürlerinizin deste i ile de çok k sa sürede siparifl girebiliyor ve stoklara bakabiliyoruz. Özellikle stok kontrolünü de bu portal üzerinden yapabilirsek müflteriye çok daha h zl ve güvenilir hizmet verebilece imize inan - yoruz. leride ODE ile haberleflmemizi de bu sistem üzerinden daha h zl ve Durmufl Ali Day o lu ucuz olarak yapabilece imizi düflünüyorum. Sonuç olarak günümüz teknolojisine, h zl ve do ru bilgi paylafl m ihtiyac - na uygun, ODE ye de yak flan bir sistem. ODE nin yal t m sektöründeki yerini de erlendirir misiniz? Türkiye deki geliflen yal t m pazar na paralel büyüme gösteren firmalar n bafl nda bence ODE geliyor. Sürekli büyüyen ve kendini gelifltiren, dinamik bir firma ODE. Üstelik büyümesi dengesiz ya da çok h zl de il. Hem ciro olarak, üretim kapasite ve çeflitlili i olarak, pazarlama a ve sistemi olarak, teknolojik olarak, bütün alanlarda dengeli olarak büyüyor hem de piyasa ile paralel bir flekilde, onun gerisinde kalmadan ya da çok önüne geçmeden büyüyor. Bu da daha sa lam ad mlar atmas n sa l yor. Biz de ODE ile bayilik yapmaya karar verdi imizde tüm bu kriterleri göz önüne ald k. Ürün çeflitlili i, sürekli büyümesi, teknolojiyi bayi a na aktarabilmesi bizim için önemli avantajlar oldu. Sektörde, özellikle ürün çeflitlili i ve kalitesi ile ODE ön planda. Yeni yat r mlar ile de ilk s ralarda yer alaca na inan - yoruz. E er camyünü ve taflyünü üretimlerinde de ayn kaliteyi ve hizmette süreklili i sa layabilirse, sektörün uzun süreli liderlerinden olacakt r. Önemli olan da baflar n n uzun soluklu, hizmet kalitesinin sürekli olmas d r. ODE ile çal flman n size ne gibi avantajlar sa lad n düflünüyorsunuz? Geliflen ve büyüyen piyasa, sürekli yeni malzemeler, yeni teknikler, daha çok çeflit, daha iyi hizmet gibi k staslarla birlikte büyümektedir. Yani sadece ciro büyümesi, sat fl n artmas söz konusu de il. Cironuz büyüdükçe, çeflidiniz artmal, yeni teknolojik geliflmeleri takip etmeli, müflteriye daha h zl ve daha iyi hizmet sunabilmelisiniz. ODE nin bu konuda firmalar n önünü açt n, kendi büyürken, bayilerini de dengeli bir biçimde büyüttü ünü düflünüyorum. Burada bayinin kendi kriterleri, yap s, hacmi ve kapasitesi oran nda ODE den güç ve destek alarak büyümesi çok önemli. Önce kendini bilmeli. Bir de, sadece ciro olarak büyür, di er konularda ayn kal rsan z, büyümüfl olmazs n z. flte bu konuda ODE nin kendi geliflimiyle, iyi bir örnek ve yol gösterici oldu unu düflünüyorum. E er dengeyi do ru kurarsan z, ODE nin sundu- u hizmeti, malzemeleri, teknik olanaklar kendi bünyenize ve yap n za uygun bir flekilde kullanabilirseniz, do ru flekilde büyüyebilirsiniz. Örne in siz bayi portal n hiç kullanm yorsan z ya da kullanam yorsan z, benim bir iflime yaramad, gereksiz dersiniz. Zaten o zaman geliflime ve do ru anlamda büyümeye çok da aç k bir firma olmad n z anlam da ç kabilir. Fakat h z ve bilgi ça nda yafl yoruz. Size daha h zl ve daha do ru bilgi paylafl m gibi bir f rsat sunuldu- u zaman, bunu iyi de erlendirmek gerekir. Bunu de erlendirebilmek geliflen ve de iflen piyasa koflullar nda, daha h zl, daha do ru, daha kaliteli hizmet verebilmenin, en önemlisi ayakta kalabilmenin bir kofluludur bence. sayfa 29

30 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE ODE K-Flex in kalite politikas %100 müflteri memnuniyetine odakl ODE K-Flex Planlama ve hracat Müdürü Mehtap Dinçer ile ODE K-Flex in kalite politikas ve ihracat faaliyetleri hakk nda konufltuk. ODE K-Flex için kalite kavram n n tafl d anlam aç klar m s n z? Sanayi ve ticarette oluflan globalleflme kavram neticesinde, ulusal pazarlardan uluslararas pazarlara ad m atan kurulufllar, kendilerini genifl ve güçlü bir rakip profilinin karfl s nda bulmufllard r. ç ve d fl pazarlarda oluflan zorlu rekabet koflullar da, iç ve d fl müflteri odakl çal flma sistemini gündeme getirmifltir. Tüketicinin en yüksek kaliteli ve en ucuz mala olan talebi sonucunda da flirketler, bünyelerinde yeni yöntemler gelifltirme yoluna gitmifltir. Bu çerçevede ODE K-Flex için kalite; flirket içi tam kat l m n sa land bir yönetim anlay fl çerçevesinde, iflletmede verimlili i en yüksek düzeye ç - kartarak, s f r hatay yakalamak ve %100 müflteri ve çal flan memnuniyetini sa lamak; do ru ürün ve hizmeti müflteriye do ru zamanda ve en uygun fiyatla ulaflt rmakt r. Üretimleriniz s ras ndaki kalite kontrol aflamalar n z hakk nda k saca bilgi verir misiniz? Mamullerimiz, hammadde sat n alma sürecinden müflteriye ulaflt r lma sürecine kadar her birimde belirli kontrollere tabi tutularak %100 izlenebilirlik sa lanmaktad r. Ürünlerimizin, üretim esnas nda fiziksel ve kimyasal özelliklerinin kontrolünün yan s ra, periyodik olarak uluslararas enstitülerde de çeflitli testlere tabi tutulmaktad r. Bütün bu çal flmalar m z n sonucunda da iç ve d fl piyasadaki ürün kalitesinin yan s ra kullan m kalitesini de artt rm fl bulunuyoruz. Ayr ca yürüttü ümüz Ar-Ge çal flmalar ile teknik spesifikasyonlara uygun yeni ürünler gelifltiriyor ve müflterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Uygulad m z kalite yönetimi sistemi sayesinde müflterilerimizden ald m z olumlu geri dönüfller de bizi gururland r yor. Üretimlerinizde baz ald n z standartlar nelerdir? Ülkemizde üretimini yapt m z kauçuk köpü ü s yal t m malzemelerine iliflkin herhangi bir standart mevcut de il. Bu nedenle ihracat yapan bir kurulufl olarak uluslararas standartlar baz al yoruz. Ürünlerinizin sahip oldu u kalite ve test belgelerinden örnekler verir misiniz? Malzemelerimizin sahip oldu u teknik özelliklerinin, uluslararas ve ulusal standartlara uygunlu unu gösteren çeflitli test belgeleri mevcuttur. Web sitemiz - den de görülece i üzere, ürünümüzle ilgili olarak yaklafl k 140 adet kalite ve test belgemiz bulunmaktad r. Örne in ODE K-Flex ST ürünlerimize ait s iletkenlik, su buhar difüzyon direnç kat say s, yang n dayan m, g da sektörüne 30 sayfa

31 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA uygunluk, rayl tafl ma araçlar nda ve kamu toplu tafl ma araçlar nda kullan labilmesi için yang n dayan m gibi de iflik test raporlar bulunmaktad r. Kaç ülkeye ihracat yap yorsunuz? Amerika dan Uzakdo u ya toplam 25 ülkeye ihracat yapmaktay z. Bu y - l n ve geçen y l n ilk 6 ay n ciro baz nda ele ald m zda %100 art fl kaydetmifl oldu umuzu görmekteyiz. Geniflleyen müflteri ve ülke profilimiz sayesinde bu art fl n önümüzdeki dönemde de istikrarl bir flekilde devam edece ine inan yoruz. hracat yapt n z ülkelere göre üretimleriniz için istenen kalite ve test belgelerinde farkl l klar oluyor mu? Uluslararas standartlar n yan s ra, kimi ülkelerin ulusal standartlar n n daha de iflik gereklilikleri olabiliyor. Bu ne denle de farkl test belgeleri de isteniyor. Biz de firma olarak üretimlerimizde ve test belgelerimizde, özel olarak s n fland rd m z bu tip müflterilerimizin ihtiyaçlar na yönelik çal flmalar yap - yoruz. Sizce ihracatta gösterdi iniz baflar n n temeli neye dayan yor? Kaliteli ve müflteri ihtiyaçlar na uygun ürünlerimiz, baflar l müflteri iliflkileri yönetimimiz, etkin fiyat ve strateji planlamam z, organize lojistik, üretim ve tedarik zincirimizin yaratt sinerji ile müflterimizin %100 memnuniyetini sa lamak için gösterdi- imiz çabalar diyebiliriz. Bizim için önemli olan bir kez çok sat fl yapmak de il uzun süreli kal c sat fllar yaparak müflteri profilimizi geniflletmektir. Gelecek y llara yönelik hedefleriniz neler? Süreklilik ve kal c l k politikam z n gerekliliklerini gelifltirmenin yan s ra, sürekli ivme kazanan ve devinim içinde bulunan ticaret modellerinin 10, 20 y l sonras n, öngörülerde bulunarak hayata geçirmektir. Mehtap Dinçer sayfa 31

32 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Üretimimizdeki vazgeçilmez kalite ODE Yal t m A.fi. Kalite Kontrol sorumlusu Nurten driso lu, üretimlerindeki kalite ölçe ini standartlara ve müflteri gereksinimlerine uygunluk olarak tan ml yor. Kalite kavram ODE için nas l bir anlam ifade ediyor? Her ne kadar kalitenin çok boyutlu olmas ndan ve farkl flekillerde alg lanmas ndan dolay henüz uluslararas bir tan m verilmemifl olsa da ODE Yal t m ürünlerinin kalitesinin ölçe i standartlara ve müflteri gereksinimlerine uygunluk olarak özetlenebilir. Bugünkü tecrübemize dayanarak, ürünlerle ilgili standartlarda belirlenen spesifikasyonlar sabit oldu undan uygunlu un sa lanmas n n, sonsuz müflteri beklentilerinin tümünün karfl lanmas na nazaran, daha kolay oldu unu söyleyebiliriz. Teknik özelliklerinin tümü, belirli standart de erlerine göre üretilen ürünler, bazen özgün müflteri taleplerini karfl layamayabiliyor. Bu nedenle ODE Yal - t m olarak bizler, ürünlerimizin kalite iyilefltirme ve ürün gelifltirme çal flmalar nda, izlenecek standartlar n d fl nda müflterilerin farkl gereksinimleri konusunda geri besleme bilgilerini de göz önünde tutmaktay z. Gerçeklefltirdi imiz bayi ve flantiye ziyaretlerinde, yal t m ürünleri uygulay c lar ndan edindi imiz bilgilere göre, ayn ürün için istenilen kalitenin zaman zaman çeliflkili oldu unu gördük. Bu an- Nurten driso lu 32 sayfa

33 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA lamda, ürünlerle ilgili standartlar n belirledi i özelliklerin s n rlar n n afl lmas gerekti inin kan s na vard k. Bu nedenle, ODE ürünlerinin ba l olan standartlar sa lamas n n da ötesinde, müflterilerin farkl ihtiyaçlar n karfl layacak daha üstün bir kalite güvence seviyesine ulaflmas n hedeflemifl bulunuyoruz. Nitekim, geçen y la nazaran bu y l içerisinde çok az say da gelen müflteri flikâyetleri, do ru yolda oldu umuzu desteklemektedir. Üretimleriniz esnas ndaki kalite kontrol aflamalar hakk nda k saca bilgi verir misiniz? ODE Çorlu tesislerinde üretilen s ve su yal t m ürünlerinin proses aflamalar - n n birbirinden farkl olmas ndan dolay kalite kontrol prosedürü de çok yönlüdür. çerdi i aflamalar k saca flöyle özetleyebiliriz: Hammadde, katk madde, sarf malzemelerin girifl kontrolü; Membran, XPS ve Polietilen köpük ürünlerin üretim proseslerinin do ru ak flta gerçeklefltirildi inin kontrolü; ara ürün kontrollerinden geçerek, son ürünlerin kalite flartlar n sa lad n do rulayan muayene ve deneyler. Laboratuar kontrolleri standartlaflt r lm fl veya kendi gelifltirdi imiz firma içi baz test metotlar na göre yap lmaktad r. Her gelen hammadde partisi kontrol ediliyor mu? Her gelen partiyi, daha önceki deneylerimize dayanarak haz rlanan hammadde ölçü tablolar m za göre, mutlaka kontrol ediyoruz. Bu tablolarda yer alan spesifikasyonlara uygunlu u sa lad klar durumda hammaddelerin ve sarf malzemelerin üretimde kullan labilirli ini onayl yoruz. Aksi halde reddedip tedarikçiye geri gönderiyoruz. Hammadde tedarikçisi belirlenirken nas l bir yol izleniyor? Önce Sat nalma bölümü bir araflt rma yap p firma buluyor sonras nda da size örnekler mi gönderiyorlar? Evet, yeni tedarikçi bulma ve onaylama süreci Sat nalma ile görevli arkadafllar m zla birlikte yürütülmektedir. Laboratuara gelen hammadde numuneleri aras ndan, ürünlerimizde en iyi kaliteyi sa layacak olanlar n tercih ediyoruz. Üretimlerde hangi standartlar baz al yorsunuz? Ülkemizde geçerli olan standartlar: ODE Membran ürünleri için TS standard ; ODE Is pan ürünleri için TS EN 13164; polietilen köpük ürünleri için henüz yürürlükte olmayan ancak k lavuz olarak kulland m z standart tasla EN ve yeni ürünümüz, e imli çat kaplama alt su yal t m örtüsü ODE Luna için TS standard. Ne tür kalite ve test belgeleriniz var? ODE Membran ürünümüzün; Opal, Rubin, Granat serilerinin hepsi için TS standard na uygunluk; ODE Is pan ürünümüzün DT, MD, BD ve BI tiplerinin TS EN standard na uygunluk belgeleri mevcuttur. E imli çat kaplamalar alt nda kullan m için tasarlanan yeni ürünümüz ODE Luna su yal t m örtüsünün de TS standard na uygunluk belgesini alma sürecindeyiz. Polietilen ürünlerimizin ise, henüz yürürlükte bulunan bir standart olmay fl ndan dolay, sadece TSEK belgesi mevcuttur. Yal t m sektöründe Avrupa seviyesine uygun standartlarda laboratuar donan m na sahip firmalar var m ülkemizde? Türkiye de yal t m ürünlerine gerekli testlerin tümünü yapabilecek yeterlilikte firma laboratuarlar n n oldu unu düflünmüyorum. Türk standartlar n n Avrupa Standartlar ile yeni yeni uyuma giriyor. Dolay s yla, çok az say da firma EN standartlar n n öngördü ü testleri gerçeklefltirilebilmek için gerekli laboratuar ekipman yat r mlar nda yönetim esnekli i gösterebilir. Laboratuarda hangi testleri yapabiliyorsunuz? Laboratuar m zda kalite kontrol ve Ar-Ge çal flmalar paralel yürütüldü ü için, deney say s da oldukça fazla. Örne in s ralamaya mikroskop alt ndaki gözlemlerden bafllayabiliriz: Bitümlü örtüler ile ilgili deneyler-penetrasyon (i ne batma derinli i), yumuflama noktas, viskozite, yo unluk, so ukta bükülme, s cakl k dayan m, eksüdasyon testi, çekme mukavemeti ve kopma uzamas, çivi ile y rt lma direnci, birleflme yerlerinden ayr lmaya karfl direncin tayini gibi birçok test yapabiliyoruz. XPS ürünleri için, boyutsal özelliklerin kontrolleri haricinde, yo unluk, kapal hücre, s iletkenlik ve s l direnç, basma dayan m testlerini gerçeklefltirebiliyoruz. ODE nin d fl cephe s yal t m kaplama sistemleri için (ETICS) ile ilgili, yeni uygulamaya bafllad m z testler ise: darbe dayan m, basma dayan m, yap flt r c ve zemin kaplama malzemeleri ile ba lanma mukavemeti tayinidir. Gelecek y l için hedefimiz Avrupa Birli i nin kulland, ancak henüz ülkemizde uyum aflamas ndan geçmemifl olan EN standartlar nda yer alan özelliklerin tümünün tayinini gerçeklefltirebilmek. Bunlar n d fl nda, rakip firmalar n benzer veya yeni ürünlerini de incelemeye al yoruz ve laboratuar ekipman m z n elverdi i bütün testlere tabi tutuyoruz. Böyle bir çal flma sayesinde de, müflte- XPS ürünleri için, boyutsal özelliklerin kontrolleri haricinde, yo unluk, kapal hücre, s iletkenlik ve s l direnç, basma dayan m testlerini gerçeklefltirebiliyoruz. sayfa 33

34 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE rilerimizin ifade ettikleri be eninin de ötesinde, rakip ürünlere göre kendi ürünlerimizin kalitesinin, hangi seviyede oldu unu objektif olarak tespit edebiliyoruz. Hangi test cihazlar na sahipsiniz? Yap lan testlere iliflkin, laboratuarda bulunan test cihazlar n n say s da deney say s yla orant l : mikroskop, viskozimetre, penetrometre, su banyolar, kül f - r nlar, elek seti, etüvler, klimatik kabinler, piknometre, lambda ölçer, çekme ve basma dayan m cihaz, so ukta bükülme testi cihaz v.s. Bu say y l içerisinde siparifl edilen nem tayin cihaz ve plastiklerde eriyik ak fl h z cihaz n n gelmesi ile daha da artacakt r. Cihazlar yurtd fl ndan m temin ediyorsunuz? Evet, cihazlar m z a rl kla yurtd fl ndan temin ediyoruz. Özellikle, insana ve çevreye zarars z oldu unu do rulayan CE iflaretini tafl yan cihazlar tercihimiz. Laboratuar n z haricinde d flar ya yapt rd n z testler neler? Burada gerçeklefltiremedi imiz baz testler için TÜB TAK, üniversite veya TSE Laboratuarlar ndan hizmet al yoruz. Örne in, daha çok analiz yöntemlerini kullanan, baz özel ve nadir gereken deneylere ihtiyaç duydu umuzda bu kurumlardan hizmet al yoruz. Böylece, ürünlerimizde kulland m z belirli katk malzemelerinin sa lad performans denetleyebiliyoruz. Ayr ca, üretim aflamas nda dozajlama do rulu- u hakk nda da bilgi edinmifl oluyoruz. Kaç kiflilik ekipsiniz? fiu anda üç kalite kontrol eleman ve benim dâhil oldu um dört kiflilik bir ekibiz. Laboratuar n z ne gibi kalite denetimlerine tabi tutuluyor? ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi gere i laboratuar m zda periyodik olarak iç tetkikler uygulanmaktad r. Denetim esnas nda eksiklikler tespit ediliyor veya yap lmas gereken yenilikler belirleniyor. Bizler de verilen öneriler do rultusunda, bir sonraki denetime kadar eksiklerimizi gidermeye çal fl yoruz. Yetkili kurulufllar taraf ndan denetleniyor musunuz? Firma içi laboratuarlar herhangi bir d fl denetime tabi tutulmamakta. Ancak, TS EN ISO standard - na uygunluk belgesine sahip olan ve d - flar ya hizmet veren, deney ve kalibrasyon laboratuarlar, akreditasyon ve denetim yetkisi olan farkl ülkelerin belirli kurulufllar taraf ndan denetlenmektedir. Türkiye deki yetkili kurulufl TÜRKAK. Laboratuarlar n bu belgeye sahip olabilmesi için, belirli flartlar n yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak yeterlilik koflullar tamamland ktan sonra baflvuruda bulunulabilir. Laboratuar n z için böyle bir düflünce var m? Araflt rmas n yapt k, ancak laboratuar n ba ms z olmas gerekmekte. fiu anda öyle bir yap da olmam z mümkün 34 sayfa

35 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA hracat yap lan ülkenin iklim koflullar nedeniyle ürünlerin sahip olmas gereken özelliklerde de mutlaka farkl l klar olabiliyor. de il. Ancak, yine de laboratuar m z n faaliyetlerini TS EN ISO standard n n flartlar n dikkate alarak gerçeklefltirme çabas nday z. hracat yapan bir firmas n z. hracat yapt n z ülkelere göre üretim standartlar nda de ifliklikler yapman z gerekiyor mu? ODE Is pan ekstrüde polistiren ürünümüz zaten Avrupa Toplulu unun EN standard ile uyumlaflt r lan TS standard na uygun üretildi i için, yurtd fl ndaki müflterilerden ekstra talepler gelmiyor. Yaln z, yang n s n f ile ilgili, örne in Ukrayna ve Rusya GOST belgesi talebinde bulunuyor. Ancak Polimer modifiye bitümlü su yal t m örtüleri için, Bulgaristan ve Romanya gibi AB ye kat lma sürecinde olan ülkelerin EN standard nda yer alan özellikler için beyan edilecek de erlere uygunluk talebinde bulunacaklar n tahmin ediyoruz. fiu an için TS standard na uygun olan ürünlerimiz bu ülkedeki müflterilerimizin taleplerini karfl layabiliyor. Asl nda, daha fazla aç kl k getirilmesi gerekiyorsa, EN standard TS standard ndan farkl olarak, güçlendirilmifl bitümlü örtülerin özelliklerine iliflkin s n fland rma ve s - n rlama koymamakta. Örne in, TS standard nda Çekme Mukavemeti ve Kopma uzamas s n r de erleri tafl y c ya göre belirlenmifltir. EN de böyle bir s n rlama yoktur, ancak üretici, etiket üzerinde ürün özellikleri için beyan edece i de erleri sa lamak zorundad r. Avrupa standard, TSE standard na göre daha fazla özellikler kapsamaktad r. Bu nedenle de, standard n gerektirdi i testlerin yap labilmesi için laboratuar m zda gerekli donan m n sa lanmas giriflimini bafllatt k. Örne in yang - na karfl tepkime, birleflim yerlerinde ayr lma mukavemeti, darbe dayan m, statik yüklere mukavemet, bitki köklerine karfl dayan m, suni yaflland rma testleri, mineral kapl olanlarda mineral kaplaman n yap flma gücü, tehlikeli madde içeri i, kimyasallara karfl direnç testlerini bünyemizde yapabilmeyi planl yoruz. hracat yap lan ülkenin istemifl oldu u standartlara uygunlu u sa layabilmek için farkl katk malzemeleri ya da farkl hammaddeler kulland n z oluyor mu? hracat yap lan ülkenin iklim koflullar nedeniyle ürünlerin sahip olmas gereken özelliklerde de mutlaka farkl l klar olabiliyor. Örne in baz ülkelerde so- ukta esneklik, di er ülkelerde ise s cakl k dayan m özelli i ön planda olabiliyor. Bu durumda mevcut ürün formülasyonlar m z özgün müflteri taleplerini karfl layacak flekilde gelifltiriyoruz. sayfa 35

36 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Gelece e yönelik planlar m z tedarikçilerimizle paylaflt k Ürün ve hizmet temin etti imiz yurt içi ve yurt d fl kaynakl tedarikçilerimizle 17 Kas m 2006 tarihinde stanbul Lares Park Otel de bir araya geldik. Düzenledi imiz toplant ya ürün ve hizmet temini konusunda firmam zla çözüm ortakl yapan otuzu aflk n kuruluflun temsilcileri kat ld. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Genel Müdürümüz Orhan Turan, ticaret hayat nda yirmi y l n dolduran ODE Yal t m A.fi. nin geliflimi, sektörde ulaflt - nokta ve firmam z n gelece e iliflkin vizyon planlar hakk nda bilgilendirmelerde bulundu. Orhan Turan n ard ndan Lojistik ve Sat nalma Yöneticimiz Abdulla Sert söz ald. Abdulla Sert, konuflmas nda ODE Yal t m A.fi. Lojistik ve Sat nalma Bölümü nün kalite kriterleri ve tedarikçi performans de erlendirme sistemi hakk nda bilgiler verdi y l itibari ile söz konusu de erlendirme sisteminin uygulanmas nda daha hassas davranacaklar n ifade eden Sert; bizler için önemli olan tedarikçi firmalar m z n kalite güvence ve ifl güvenli i sistemlerine sahip olmalar, zaman nda ve teknik flartnamelere uygun ürün teslimat yapabilmeleridir. Çünkü biz kalite politikas olarak; hizmet verdi i sektörde üretim ve da t mda lider olma; zaman nda ve kaliteli ürünler üreterek yurt içi ve yurt d fl nda müflteri memnuniyetini sa lama fikrini benimsemifl bir firmay z. Bu nedenle de bölüm olarak, firmam - z n hizmet alaca kurulufllar belirlerken de son derece seçici davran yoruz. dedi. Önümüzdeki y llarda ODE Yal t m n üretim ve da t m a aç s ndan daha da büyüyece ine dikkat çeken Abdulla Sert; firmam z n tedarikçisi konumunda bulunan kurulufllardan, lojistik ve sat nalma konusunda çözüm ortakl temelinde kazan-kazan prensibine uygun; k sa vadeli çal flma yerine uzun vadeli plan ve stratejilere göre hareket etmelerini beklediklerini vurgulad. Toplant n n son bölümünde tedarikçi firma temsilcileri ile gelece e dönük yap lacak çal flmalar konusunda görüfl al flveriflinde bulunuldu. Toplant bitiminde ö le yeme i yiyen kat l mc lar, toplant - da çözüm ortakl temelinde verilen bilgilerin çok faydal oldu unu ve bu toplant lar n belirli aral klarda tekrarlanmas n istediklerini söylediler. 36 sayfa

37 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Bayilerimizin personelini e iterek hizmet kalitemizi daha da artt r yoruz 2010 vizyon plan m zda yer alan ve bu plan dahilindeki hedeflerimizin önemli bir bölümünü oluflturan bayilik yap lanmam za iliflkin çal flmalar m z devam ediyor. Çal flmalar n %100 bayi üzerinden sat fl slogan ile bafllatan ve uygulamaya bafllad ktan k - sa bir süre sonra %90 oran nda bayi üzerinden sat fl oran n yakalayan ve ileriki süreçte de bu oran n üzerine ç kmay planlayan firmam z n ana hedefi ileriki süreçte mevcut bayileri ile büyümek. Bu nedenle de önümüzdeki üç dört y l içinde y ll k 100 milyon dolar ciro yapan bir kurulufl konumuna ulaflacak olan firmam z, gelecekte flu an ki bayi say s n iki-üç kat na ç kartmak yerine, mevcut bayilerini mümkün oldu unca kapasiteleri oran nda büyütmeye yönelik çal flmalar yap yor. fl birli i yapt ve çözüm orta olarak gördü ü bayilerinin ald klar projelerde, yal t m alan nda ODE den hem hizmet hem servis hem de ürün tedarik ederek, son kullan c ya en do ru çözümleri sunmalar n isteyen kuruluflumuz, bayilerinin ODE nin firma profiline uyum sa lamalar na yard mc olmaya çal fl yor. Firmam z, gerek kendi personelinin gerekse bayi personellerinin geliflimlerine yönelik olarak, kiflisel e itimin ön planda oldu u; sat fl, pazarlama gibi de- iflik perspektiflere sahip e itimler düzenlemeye bafllad. Bayilerimizin, ODE ye paralel bir geliflim göstermelerine katk da bulunmak amac yla bafllatt m z e itim çal flmalar - n n ilki Etkin Sat fl Teknikleri ad alt nda düzenlendi. 24 Haziran 2006 da stanbul da, 16 Eylül 2006 da zmir de ve 23 Eylül 2006 da Ankara da yap lan e itime tüm Türkiye deki bayilerimizin sat fl ekiplerinden birer kifli kat ld. Tem Yönetim Gelifltirme Hizmetleri A.fi. uzmanlar nca haz rlanan ve bir tam gün süren e itimlerde; yal t m sektöründe sat fl unsurlar, sat flta ad mlar, yal t m sektöründe araflt rma piramidi, sondaj tan m, sondaj hangi alanlarda kullan l r, sondaj çeflitleri; kapal sondaj, aç k sondaj, seçmeli sondaj, yal t m sektöründe fayda-özellik ikilemi konular ele al nd. Günümüzün pazarlama anlay fl çerçevesinde gelifltirilen hizmet sunufl teknikleri ve müflteri iliflkilerinde önemle uyulmas gereken ilkelerin, uygulamal bir flekilde anlat ld ve tart - fl ld e itimler kat l mc lar n büyük be- enisini toplad. Gelecek y l içinde de bayi personelinin kiflisel geliflimine katk da bulunacak e itimler düzenlemeye devam edecek olan firmam z, özellikle mantolama ve membran uygulamalar baflta olmak üzere çeflitli yal t m uygulamalar konusunda ustalara yönelik e itimler de düzenlemeyi planl yor. sayfa 37

38 PUSULA MAKALE / ODE Sat fl Yar da B rakmay n! yi bir sunum sonras nda, sat fl kapatma aflamas na geldi inizde sat fl istemezseniz, o ana kadar yapt n z fley satmak de il tan tmakt r. Sat fl istemek ise kurgunuzu de ifltirmek demektir. Olas müflterilerden nas l ve ne zaman siparifl istenece ini iyi bilen sat fl eleman say s oldukça azd r. Sat fl elemanlar n n ço u tam da sat fl kapatmalar gereken anda gerekli ad m atmay beceremezler. Sat fl iflinde çal flan birçok kifli sat fl n bu yönünün yaln zca yetenekli sat fl kapat c lar na özgü gizemli bir sanat oldu unu düflünmesine karfl n, gerçekte sat fl n kapat lmas iyi yap lm fl bir sunumun mant ksal sonucudur. flin içinde sihir, flans ya da ola anüstü bir yetenek yoktur; yaln zca etkili bir sat fl süreci izlenerek mant ksal olarak sipariflin istenmesi gereken noktaya ulaflmak vard r. E er satt n z ürün ya da hizmete inan yorsan z ve ürün ya da hizmetinizin olas müflterinin gereksinimlerine uygun oldu unu, sorunlar - n n çözümüne yard mc olaca n gösterirseniz olas müflterinize ona sahip olma f rsat n niçin vermeyeceksiniz? Sat fl elemanlar n n ço u sat fl sürecinin bu son derece önemli k sm n gere inden fazla karmafl k hale getirir. Duygular na kap larak en iyi performanslar n ortaya koyamazlar. Gerçekte hiçbirimiz Hay r sözcü ünden hofllanmay z. Ne var ki, baz sat fl elemanlar bu yan t kiflisel bir sald r gibi al rlar. Oysa Hay r yan t n n nedeni büyük olas l kla ürününüzün olas müflterinin gereksinimlerine uygun olmamas ya da fiyat n n pahal gelmesidir; belki de siz sunumunuzda bu konular göz ard etmiflsinizdir. Daha kötü bir durum, olas müflterisini zorlamaktan korkan bir sat fl eleman n n, olas müflterinin ürün ya da hizmeti sat n almaya haz r olmas noktas ndan çok sonra bile harekete geçememesi; gereksiz yere konuflmaya devam etmesidir. Böyle bir sat fl eleman sat fl kendi eliyle baltalamaktad r. Gergin bir tav r olas müflteriye kendinize ya da ürün veya hizmetinize güvenmedi iniz izlenimini verir. Bir de rastlant ile sat fl gerçeklefltirmeye çal flan sat fl elemanlar vard r. Onlar olas müflterinin sat n alma seçene ini ortaya atmas n bekler. Sat fl ne zaman ya da nas l kapatacaklar ndan emin olmad klar için o aflamay es geçer; olas müflterinin ürünü nas l sat n alabilece ini sormas n umarlar. Oysa olas müflterinin, Nereyi imzalayaca- m? diye sormas ender bir durumdur. Sat n almaya yönlendirilmemesi halinde büyük olas l kla; Biraz daha düflünmek isterim ya da Bir baflka yerden de fiyat almak istiyorum diyecektir. Olas müflteriniz; e er bir fleyi 38 sayfa

39 MAKALE / ODE PUSULA satmay gerçekten istiyorsan z siparifli istemeniz gerekti ini düflünür. E er komisyon esas ile çal fl yorsan z tüm zaman n z sunumunuzu yap p, gerekli koflullar haz rlay p sonra da siparifli istememek için harcamak gibi bir lüksünüz yoktur. Büyük olas l kla sunumunuz s ras nda sat fl n z yapm fls n zd r. Ama e er sat n almalar n istedi inizi belirtmezseniz hiç a z n z açmam fl gibi olursunuz. E er yaflam n z sat fl iflinde çal flarak kazanmaya niyetliyseniz, insanlardan sat n almalar n istemeye bafllaman zda yarar var. fiu iki etik sorun üzerinde düflünün: Birincisi, birine istemedi i, gereksinimi de olmayan bir fleyi satmak ne kadar etiktir? Herhalde bunun dürüstlük olmad - n düflünürsünüz. kincisi, olas müflterilerinize bütçelerine uygun, gereksinimlerini karfl layan ve yaflamlar n kolaylaflt ran bir ürün ya da hizmeti nas l elde edebileceklerini göstermemenin ne kadar etik olaca n düflünün. Siparifli istemeyerek olas müflterilerinizi ürün ya da hizmetinizden yoksun b rakmak da ayn ölçüde eti e ayk r d r. Siparifl istememenize hakl bir gerekçe gösterebilir misiniz? Olas müflteri ile ilk görüflmenizden bafllay p sat fl sonras gerekli destek ve izleme aflamalar na kadar gidecek etkili bir sat fl prosedürünü ö renmeniz gerekir. Bu konuda becerilerinizi gelifltirmeniz; olas müflterileriniz taraf ndan reddedilmekten ya da onlar zorlamaktan korkmay b rak p ço u zaman sat n almay istediklerini, yaln zca kendilerine bu konuda yeterince yol gösterilmedi- ini bilerek kendinize daha çok güvenmenizi sa layacakt r. Korkunuzun gereksiz konuflmaya devam etmenize neden olmas na ya da siparifli istemenizi engellemesine izin verirseniz sat fl kaybedersiniz. Onun için e er o ana kadar gereken her fleyi yapm flsan z gereksiz konuflmalara son verin ve siparifli isteyin. E er satt n z ürün ya da hizmete inan yorsan z ve ürün ya da hizmetinizin olas müflterinin gereksinimlerine uygun oldu unu, sorunlar n n çözümüne yard mc olaca n gösterirseniz olas müflterinize ona sahip olma f rsat n niçin vermeyeceksiniz? Niçin Sizden Sat n Alay m? Niçin sizden sat n alay m? sorusu, en önemli sorulardan biridir. Al flveriflin gerçekleflmesini sa layabilir. Onun için olas müflterilerinizin, benzer öneriler aras ndaki fark aç kça görmelerini sa lay n. Bu soruya size özgü, özel sat fl de eriniz ile yan t verin. Bu, bir flirketi fiyat ve kalitenin ötesinde rakiplerinden farkl k lan güçlü bir sat fl arac d r. En yayg n özel sat fl de erlerinden baz lar afla da s ralanmaktad r. Siz de aralar ndan flirketinize ve ürününüze uygun olanlar seçip gelifltirin ve sürekli olarak kullan n. Müflterilerinizin müflterilerini tan - mak. Müflterinizin iflini ne kadar iyi bilirseniz o kadar çok sat fl yapars n z. Müflterilerinize hizmet verirken resmin tamam yaklafl m n benimseyin. Yaln zca müflterinizin gereksinimlerini karfl lamak gibi dar bir alana odaklanmak yerine bak fl aç n z onlar n ifl hedeflerini ve amaçlar n kapsayacak flekilde geniflletin. Ürün ya da hizmetinizi müflterilerinizin ifl stratejileri ile uyumlu hale getirdi inizde daha de- erli olacakt r. Olas müflteriler yaratmak. Bununla, olas müflteriler ile sat c y bir araya getirmeyi kastediyorum. Müflterinizin gereksinimlerini, di er müflterilerinizin satt ürün ve hizmetler ile karfl karfl - ya getirerek yaln zca ürün ve hizmet satan bir flirket olma konumundan ç - k n. Böylece her iki taraf için de erli bir hizmet yapm fl olacak ve siz daha fazla güvenmelerini sa layacaks n z; bu da konumunuzu daha da güçlendirecektir. Ücretsiz e itim ve destek. Müflteriler s kl kla sat n ald klar ya da kendilerine devredilen ürün ya da hizmetten en iyi flekilde nas l yararlanacaklar - n bilmemekten flikayet eder. Sat fl elemanlar n n ço u da müflterilere, sat n ald klar ürün ya da hizmetin nas l kullan laca konusunda e itim almak isteyip istemediklerini sormaz. Bu flafl rt c bir durumdur. Siparifllerini teslim ald ktan sonra müflterilerinizi kendiniz aray n. Resmiyetten uzak bir bilgilendirme görüflmesi yap n ve müflteriniz ürünü rahatça kullan ncaya kadar yan nda kal n. Böylece müflterilerinizin sayg lar n kazan r ve yaln zca para kazanmakla de il, müflterilerinizin gereksinimlerinin karfl lanmas ile de ilgilendi inizi göstermifl olursunuz. Örnek olaylar arac l ile yat r m getirisinin kan tlanmas. nsanlar n sat n alma nedeni yat r m getirisidir ve bunun üçüncü kiflilerin onaylar ; müflterinizin karfl laflt bir güçlü ü, ürününüzün o güçlü ü aflmas na nas l yard mc oldu unu ve yat r m getirisini belirten örnek olaylarla kan tlanmas gerekir. Kiflisel bilgi, deneyim ve uzmanl - n z ile de er katmak. Fiyat, kalite ve performans aras ndaki s n rlar öylesine bulan klaflmaktad r ki rakiplerinizden farkl olmak için kiflisel uzmanl n z kullanman z gerekmektedir. Kendinizi bir uzman, dan flman, ortak olarak konumlay n; böylece müflteriniz için kaybetmeyi göze alamayaca kadar de- erli olursunuz. Roy Chitwood, yazar, dan flman ve Max Sacks International n baflkan d r. Rota yay nlar /Sales and Service Excellence den al nm flt r. sayfa 39

40 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Bayilerimizi teknolojiyi etkin kullanmaya teflvik ediyoruz H zl ve kaliteli hizmet verme yar fl nda teknolojiyi yak ndan takip eden bir firma olarak bizler, bu yar flta bayilerimizin de baflar l olmalar na destek olacak çal flmalar yap yoruz. Geçti imiz y l yay na bafllayan ve bayilerimizin siparifl, sevkiyat, cari hesap gibi pek çok konuda ö renmek istedikleri bilgilere günün 24 saati ulaflabilmelerine imkân tan yan sitemizi bayilerimizden gelen geri dönüfller ve öneriler do rultusunda sürekli gelifltiriyoruz. Yak n bir gelecekte bütün bayilerimizin kendi siparifllerini kendilerinin girebilmelerine imkân tan - yan bir sistem haline getirece imiz bayi portal çal flmam z n yan s ra, bayilerimizin sat fl kadrolar n teknolojik aç - dan daha donan ml bir hâle getirmelerine katk da bulunan, teknolojik ürün promosyonlu sat fl kampanyalar düzenliyoruz. Teknolojik aç dan bayilerimizin de bizlerle birlikte paralel bir geliflim göstermelerine ve teknoloji kullan m na uygun bir alt yap ya sahip olmalar na katk da bulunmak için, yaz aylar nda düzenledi imiz dizüstü bilgisayar hediyeli kampanyam z yo un ilgi gördü. Kampanyaya kat lan bayilerimize toplam 144 adet Toshiba marka dizüstü bilgisayar arma an ettik. Membran uygulama setimiz be eni toplad Tüm yal t m uygulamalar nda oldu- u gibi su yal t m uygulamalar nda da kaliteli malzeme kullan m ile uygulama yap lmas n teflvik etmek için, uygulama ustalar na yönelik bir sat fl kampanyas düzenledik. Düzenledi imiz kampanyada 2004 y l nda üretimine bafllad m z ODE Membran ürünümüzü siparifl eden ve kullanan bayilerimize membran uygulama seti hediye ettik. Kampanya dahilinde flalumo, dedantör, hortum, tulum, t-shirt, flapka, metre, maket b ça, eldiven, mala ve çakmaktan oluflan uygulama setimizi 500 den fazla uygulama ustas na ulaflt rd k. 40 sayfa

41 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Yenileniyoruz Yeni broflürler Kurumsal kimli imizin yenilenmesine yönelik çal flmalar m z devam ediyor. Üretimlerini yapt m z ODE Membran, ODE Is pan, ODE Ductflex ürünlerimiz için 16 flar sayfal k teknik ürün broflürleri ve sadece genel ürün özelliklerinin yer ald 4 er sayfal k tan t m broflürleri haz rlad k ve bayilerimize da t mlar n yapt k. Bu broflürlerin yan s ra d fl cephe s yal t m paketimiz ODE Sistem Cephe için de 8 sayfal k yeni bir broflür haz rlad k. Is yal t m paketi içinde yer alan ürünlere ait özelliklerin, uygulama aflamalar n n ve s yal t m n n sa lad avantajlar n anlat ld - bu broflürümüzü de tüm bayilerimize ulaflt rd k. Üretimlerini yapt m z ODE K-Flex ve ODEFlex ürünlerimizin broflürlerinin yenileme çal flmalar n ise tamamlamak üzereyiz. ODE sistem cephe yeni el numunesi Binalar n s yal t m problemlerinin çözümüne yönelik olarak oluflturdu- umuz ODE Sistem Cephe ürünümüzün el numunelerini yeniledik. Bina d fl duvarlar nda yap lacak s yal - t m uygulamalar nda kullan lan her türlü malzemeyi içinde bulunduran ODE Sistem Cephe, binalar için ideal bir s yal t m paketi. Is yal t m paketimizin ürün kalitesini daha yak ndan gösterebilmek için haz rlad m z el numunelerini bölge müdürlüklerimizden temin edebilirsiniz. Yeni tabela tasar m Kurumsal kimlik yenileme çal flmalar m z n bir aya da bayilerimize yönelik. Tüm Türkiye de firmam z temsil eden ve bizlerle birlikte yal t m sektörüne hizmet veren bayilerimizin showroomlar nda ODE nin kurumsal kimli ini daha iyi yans - tacak yenileme çal flmalar m z devam ettiriyoruz. lk olarak tabela tasar mlar n yenileyen firmam z, 2006 y l içinde bayilik sistemine dâhil olan veya yeni yerlerinde hizmet vermeye bafllayan bayilerine yeni tasar mla haz rlanm fl tabelalar gönderdi. Tüm bayi tabelalar m z n yenileme çal flmalar n 2007 y l içinde tamamlamay hedefliyoruz. sayfa 41

42 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Akyurt Yaflamevi leri yafltaki insanlara kaliteli ve mutlu bir yaflam sa layabilmek amac yla kurulan Akyurt Vakf n n Yaflamevi projesine sponsor olduk. Ana görevlerini, Türk insan na yafll l k sürecinde, en güvenli flartlarda kaliteli ve haysiyetli bir yaflam imkân sunmak, sa l k sorunlar na yard mc olmak, onlar n hayatlar n ilgi, beceri ve yeteneklerine uygun, keyifli ve kaliteli bir ortam içinde devam ettirmelerini sa lamak olarak nitelendiren vak f, Ankara Akyurt da hizmet veriyor. Toplumsal görev bilincinde olan ifl ve meslek sahiplerinin, sadece hizmet amac ile bir araya gelmesi ile kurulmufl bu gönüllüler toplulu unun çal flmalar na bizler de firma olarak vak f ek binas n n su yal t m malzemelerini temin ederek destek olduk. Ça dafl sanat n yeni buluflma noktas Garajistanbul u destekliyoruz stanbul da ça dafl bir sanat merkezi projesi daha hayata geçmeye haz rlan - yor. stanbul un tarihsel kimli i ve dokusuyla en fazla bulufltu u; kültür ve sanat n kalbinin att Beyo lu nda, Galatasaray Garaj n n alt nda, 600 m 2 büyüklü ünde ve 5 metre yüksekli inde bir garajda hayat bulacak projenin ad Garajistanbul Övül ve Mustafa Avk ran n kendi tiyatrolar 5. Sokak Tiyatrosu nun 11 inci y l kutlamalar için planlad klar ve zamanla bir ça dafl sanat mekân na dönüflen proje, sezonunda kap lar n seyircilerine açmay planl yor. Garajistanbul, sadece 5. Sokak Tiyatrosu nun gösterileri için de il tüm ça dafl tiyatro, dans müzik, edebiyat etkinliklerinin sergilenebilece i çok amaçl kullan ma uygun, yenilikçi, k flk rt c, konforlu, dinamik bir ortam yaratma amac yla haz rlanm fl. Sanatç n n yan s ra sanatseverleri de içine almak isteyen Garajistanbul, Övül Avk ran n söylemiyle hem sanatç n n hem sanatseverin mekân olmay hedefliyor. Projeyi hayata geçirebilmek için herkesin kültür ve sanat için yapabilece i bir fley vard r düflüncesiyle yola ç kan Övül ve Mustafa Avk ran, sponsordan öte projenin gönül orta olacak bireysel ve kurumsal destekçi aray fl nda. Yap Endüstri Merkezi de, Garajistanbul projesine, kurulufl aflamas nda, ihtiyaç duyaca i neden ipli e her türlü inflaat malzemesini karfl lamada arac l k ederek destek oluyor. ODE Yal t m A.fi. olarak bizler de kent kültürüne önemli katk larda bulunaca na inand m z Garajistanbul projesine ihtiyaç duydu u su yal t m malzemelerini ba fllayarak destek veriyoruz. 42 sayfa

43 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA Ekserji ve Uygulamalar Kursu na sponsor olduk A ustos tarihleri aras nda düzenlenen Ekserji ve Uygulamalar konulu yaz kursu firmam z n sponsorlu- unda gerçeklefltirildi. Eskiflehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü nde gerçeklefltirilen ve koordinatörlü ünü Prof. Dr. Hikmet Karakoç un yapt etkinlik, Türkiye nin çeflitli üniversitelerinde görevli araflt rma görevlileri ile ö retim üyelerinin ve çeflitli sanayi kurulufllar n n çal flanlar n n kat l m ile gerçeklefltirildi. Prof. Dr. brahim Dinçer, Prof. Dr. Yunus Çengel ve Prof. Dr. Birol K lk fl gibi bu konuda dünya çap nda tan nan bilim adamlar n n konuflmac olarak kat ld üç günlük kurs süresince kat l mc lara, ekserji ile ilgili temel bilgiler aktar ld. Kursta ayr ca hidrojen yak t, yak t pilleri, gaz türbinli motorlar, günefl havuzlar, rüzgâr enerjisi, photovoltaic vb. bafll klar alt nda yap lan çal flmalara ekserjinin nas l uyguland konular nda da dersler verildi. Ekserji nedir? K saca enerjinin kullan labilir k sm olarak tan mlanabilen ekserji kavram, son y llarda dünyadaki belli bafll enerji kaynaklar n n yak n bir zamanda tükenece ine dair ortaya at lan teorileri do rular nitelikteki, sürekli artan petrol fiyatlar karfl s nda giderek önem kazanmaktad r. Enerjinin ciddi flekilde pahal laflt ve hükümetlerin çevreye verilen zarar n en aza indirilmesi konusundaki ortak hareketlerinin getirdi i bask sonucunda, günümüzde mevcut enerjinin en verimli ve en az emisyonlarla kullan lmas n zorunlu hale getirmifltir. Ekserji analizleri, bir baflka deyiflle bir kaynaktan al nan enerjinin kullan labilecek üst s n r n n bilinmesi ve sistem tasar m ya da iyilefltirmelerinde bunun göz önünde bulundurulmas, enerjinin kullan ld tüm sistemler için geçerlidir. Bu analizlerde sistem elemanlar, tek bafllar na olabildi i gibi bütün olarak da de erlendirilebilmekte, yeterince iyi çal flmayan elemanlar n belirlenmesi, bu elemanlar n daha geliflmifl olanlar yla de ifltirilmesi ya da baflka birtak m düzenlemelerle sistem ekserji veriminin istenilen seviyelere ç kar lmas mümkün olabilmektedir. Bu tip analizlerin avantajlar ndan biri, sistemin mevcut ekserji verimi ile yap lmas gerekli düzenlemelerin ve sistem üzerindeki de iflikliklerin sonucundaki ekserji verimlerinin iflletmeye herhangi bir maliyet getirmeden belirlenebilmesidir. sayfa 43

44 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Düflünce toplant lar m z ses getiriyor Merkez Bankas eski baflkan yard mc lar ndan Prof. Dr. Fatih Özatay KOB leri, düzenli, güvenli döviz gelirleri yoksa döviz cinsinden borçlanmamas konusunda uyard. S ektör çal flanlar n, konusunda uzmanlaflm fl kiflilerle periyodik olarak bir araya getirerek görüfl al flveriflinde bulunulmas n sa layan Düflünce Toplant lar m z n üçüncüsünü 18 Kas m 2006 tarihinde gerçeklefltirdik. Merkez Bankas eski baflkan yard mc - lar ndan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Fatih Özatay n konuk oldu u toplant m z n konusu Önümüzdeki Dönemde Türkiye Ekonomisi Nas l fiekillenebilir? idi. stanbul Taksim Lares Park Otel de gerçeklefltirdi imiz toplant da son dönemde Türkiye ekonomisindeki geliflmeleri ve gelecek döneme iliflkin öngörülerini anlatan Prof. Dr. Fatih Özatay, KOB lere, düzenli döviz gelirleri yoksa döviz cinsinden borçlanmamalar konusunda uyard. Konuflmas nda Türkiye Ekonomisinin önündeki riskleri s ralayan Özatay, geçmifle oranla çok daha büyük döviz borçlanmas na giden flirketler kesiminde k r lganl klar n artabilece ine dikkat çekti. Bankalardan çok bugün flirketlerin aç k pozisyonlar oldu unu belirten Özatay, kurun yükselmesi halinde birçok flirketin zor duruma girebilece i uyar s nda bulundu. fiirket sahiplerinin yurt d fl hesaplar n n bilinmemesinin de etkisiyle reel kesimdeki aç k pozisyon tablosunun net olmad n kaydeden Prof. Dr. Özatay, kat l mc lar n kurun önümüzdeki dönemde hangi seviyeye ç kaca ve KOB lere tavsiyesinin ne olaca yönündeki soruyu da; önümüzdeki döneme iliflkin birkaç senaryo üzerinde durulabilir. Bu senaryolar n ekonomi için ne kadar olumlu ya da olumsuz olaca, mali disiplindeki gidiflata, cumhurbaflkanl seçimi ve genel seçimler çerçevesinde ortaya ç kacak siyasi gerginli e, AB sürecine ve mikro reformlara iliflkin izlenecek takvime ba l. Hiç kimse bugünden, önümüzdeki y l kurun hangi seviyede olaca n bilemez. Dalgal kur sisteminde birisi ç k p flu tarihte kur flu kadar olacak derse s fat ne olursa olsun inanmay n. Ancak fluras aç k ki, cumhurbaflkanl seçimi s ras nda siyasi gerginlik yükselirse kur da yükselecektir. fiimdiki 1.45 seviyesinden, 1.70 e mi, 1.80 e mi yükselir bilemem. En olumsuz senaryo gerçekleflecekse, KOB lere flirketlere en temel tavsiyem, e er düzenli döviz gelirleri yoksa döviz cinsinden borçlanmas nlar. Çünkü böyle bir dönemde hem kur hem de faizler yükselecektir fleklinde yan tlad. ki y ldan bu yana belirli periyotlarla düzenledi imiz ve sektör çal flanlar n n yo un ilgi gösterdi i Düflünce Toplant lar m za daha önce Stratejist Y lmaz Argüden ve letiflim Stratejileri Uzman Hakan Senbir konuk olmufltu. nsan kaynaklar, yönetim, makro ekonomi, finans, politika gibi konularda farkl seçkin konuflmac lar n yer alaca toplant lar 2007 y l nda da düzenlemeye devam edece iz. 44 sayfa

45 GRUPTAN HABERLER / ODE PUSULA zoder karikatür yar flmas sonuçland kincilik Ödülü Birincilik Ödülü Üçüncülük Ödülü Türkiye de yal t m bilinci ve duyarl l n n geliflmesini misyon edinen Is Su Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER) taraf ndan düzenlenen, Yal t m n Günlük Hayat m za Etkileri konulu karikatür yar flmas n n sonuçlar aç kland. Jüri üyelerini, Türk karikatür dünyas n n otorite isimlerinden Tan Oral, Metin Üstünda, Varol Yaflaro lu ve karikatür sanat na y llar n vererek genç yetenekler yetifltiren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi nden Prof. Mehmet Mahir ve Ö r. Üyesi Sedat Balk r ile ZODER Yönetim Kurulu Baflkan A. Nuri Bulut ve ZODER Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ar man n oluflturdu u yar flmaya gösterilen ilgi büyüktü. Yal t m ve yal t ms zl k kavramlar na çizgilerle dikkat çekerek yal t m n özendirilmesini amaçlayan yar flmada, Türkiye nin dört bir yan ndan gelen amatör ve profesyonel 231 karikatür rekabet etti. Bursa dan Ahmet Aykanat birincilik, Ankara dan Sait Munzur ikincilik, Bal kesir den Mehmet Zeber üçüncülük ödülüne de er görüldü.. Yal t m n Günlük Hayat m za Etkileri konulu karikatür yar flmas nda dereceye giren sanatç - lara, ödülleri 13 Eylül 2006 tarihinde stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Taflk flla Kampüsü Mimarl k Fakültesi nde gerçeklefltirilen törende takdim edildi. Birinciye 3000 YTL, ikinciye 2000 YTL, üçüncüye 1000 YTL ödül verildi. Ayr ca yar flman n ve eserlerin kal c l n n sa lanmas amac yla uygun görülen çizimlerden bir karikatür kitab oluflturuldu. sayfa 45

46 PUSULA GRUPTAN HABERLER / ODE Tecrübelerimizi Giriflimcilik Dersleri ile paylafl yoruz Türkiye Genç fl Adamlar Derne i TÜG AD n Üniversite-Sanayi flbirli ini Gelifltirme projesi kapsam nda yürütülen Giriflimcilik Dersleri devam ediyor. 1-2 Kas m 2006 tarihleri aras nda düzenlenen ve Marmara Üniversitesi flletme Bölümü Yüksek Lisans ö rencilerinin kat ld dersin konu u Genel Müdürümüz Orhan Turan idi. TÜG AD Genel Merkezi Toplant Salonu nda gerçekleflen e itimde Orhan Turan, gelece in genç giriflimci adaylar na ifl hayat nda edindi i tecrübeleri aktard. Orhan Turan verdi i e itimde imkâns zl klar karfl - s nda y lmayan; baflar s zl klar do ru analiz edip, tekrar tekrar deneyenlerin mutlaka baflar ya ulaflaca n vurgulad. Sektörel derneklerde görev almaya devam ediyoruz nflaat sektöründeki olumlu geliflmelere paralel olarak son y llarda önemli bir büyüme trendi gösteren yal t m sektörünün 2006 y l içinde kurulan iki yeni derne i, ilk genel kurullar n yapt. Yap lan genel kurullar neticesinde XPS Is Yal t m Sanayicileri Derne i nin baflkanl na Durmufl Topçu; Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i nin baflkanl - na ise Levent Ürkmez seçildi. Türkiye de yal - t m bilincinin geliflmesi için pek çok sektörel derne in kurulmas na katk sa layan firmam z sektörün bu iki yeni derne inde de görev ald. Genel Kurul toplant lar nda yap lan seçimler sonucunda Genel Müdürümüz Orhan Turan her iki derne in yönetim kurulunda asil üye olarak görev ald. Bitümlü Su Yal t m Üreticileri Derne i B TÜDER de Genel Müdürümüzün yan s ra Üretim ve Yat r mlardan Sorumlu Genel Müdür Yard mc m z Ferruh Kuduo lu Yönetim Kurulu Yedek Üyeli i ne; Pazarlama Müdürümüz Ali Türker de denetleme Kurulu Yedek Üyeli i ne seçildi. 46 sayfa

47 NSAN KAYNAKLARI / ODE PUSULA Aram za Kat lanlar Ad -Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Hasan nan Yeter Pazarlama Ürün Yöneticisi Semih Gönç Pazarlama Ürün Yöneticisi Zeynep Tutkun stanbul Bölge Müdürlü ü Sat fl Asistan Umut Bora Seyfe Ankara Bölge Müdürlü ü Sat fl Temsilcisi Ali Demir ODEFlex Üretim Tesisi Üretim Personeli Zakir Baykara ODE Membran Üretim Tesisi Üretim Personeli K. Bar fl Demirdelen Genel Müdürlük nsan Kaynaklar fiefi Tülin Yavuz Çorlu flletmeler Müdürlü ü dari fller Personeli Lütfiye S r Çorlu flletmeler Müdürlü ü Fabrika Sat n Alma Sorumlusu Halim Demirtafl Çorlu flletmeler Müdürlü ü Elektrik Elektronik Bak m fiefi Ad Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Veli fiener ODEFLEX Üretim Tesisi flletme fiefi Befl Y l n Dolduranlar Ad Soyad Görevli Oldu u Bölüm Görevi Serkan Selim Duman Antalya Bölge Müdürlü ü Antalya Bölge Müdürü Gönül Asarl Çorlu flletmeler Müdürlü ü dari fller Personeli Funda-Ersan Büyükönder On Y l n Dolduranlar Tu ba-ersin Y ld z Mutluluklar m z Ege Bölge Koordinatörümüz Ersan Büyükönder 1 Temmuz 2006 tarihinde Funda Karl k ile, Ankara Bölge Müdürlü ü Sat fl Destek Sorumlumuz Eylem Asil 8 Temmuz 2006 tarihinde R za Bakfle ile, stanbul Bölge Müdürlü ü Sat fl Temsilcimiz Burak Karabo a 8 Temmuz 2006 tarihinde Arife Sezgin ile, Bilgi fllem Sorumlumuz Enver Y lmaz 3 Eylül 2006 tarihinde Sermin fierifo lu ile, stanbul Bölge Müdürlü ü Bayi Sorumlumuz Ersin Y ld z 17 Eylül 2006 tarihinde Tu ba Kurt ile evlendi. ODE KFlex firmas muhasebe sorumlular m zdan Nazan Duyar 25 Ekim 2006 tarihinde Altan Dokuzparmak ile niflanland. Arkadafllar m z kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Leyle in Getirdi i ODE K-Flex firmas çal flanlar m zdan Tunay Güngördü, 16 Eylül 2006 tarihinde baba oldu. Tunay-Perihan Güngördü çiftini kutluyor, k zlar Ceren Pelin e uzun bir ömür diliyoruz. sayfa 47

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı