T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1990 PAZAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 7 Ekim 1990 PAZAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1990 PAZAR Sayı : Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma ve Sözleşmeler Karar Sayısı : 90/786 19/4/1990 tarihli ve 3634, 3635, 3636, 3637, 3639, 3640 sayılı kanunlarla onaylanmaları uygun bulunan ilişik listede yazılı ekli anlaşma ve sözleşmelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/7/1990 tarihli ve KKVM-KOKD-II , , , , sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M. YAZAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. ÖZDEMİR M. TAŞAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı K. AKKAYA H. ÖRÜÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı A. AKSU A.BOZER A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR Tanıtı Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1. AYKUT Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

2 2 16/9/1990 Tarihli ve 90/786 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE 1 _ "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi" 2 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması" 3 "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme" 4 "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin İşbirliği Sözleşmesi" 5 "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi" 6 "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi" TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA VE SUÇLULARIN İADESÎ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki adlî alandaki işbirliğini güçlendirmek arzusuyla Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi konusunda bir Sözleşme aktolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:

3 3 BÖLÜM I CEZA İŞLERİNDE ADLÎ YARDIMLAŞMA KISIM, I Madde 1 1. Cezalandırılması, yardımlaşma talep edildiği anda,"yardım isteyen Devletin, adlî makamlarının y e t k i s i içinde bulunan suçlarla i l g i l i adlî işlemler dolayısıyle Akit Devletler, işbu kısımdaki hükümler dairesinde b i r b i r l e r i n e karşılıklı olarak en geniş şekilde adlî yardımda bulunmayı taahhüt ederler. 2. Cezai konularda adlî yardımlaşma özellikle, hazırlık tahkikatı işlemlerinin yerine getirilmesi, sanık, tanık ve bilirkişi ifadelerinin alınması, arama, eşya zaptı, ceza kovuşturmasına ilişkin belge ve eşyaların teslimi ve aynı şekilde kararlar i l e belgelerin tebliği g i b i hususları kapsayacaktır. Bununla b i r l i k t e işbu kısım tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının infazı i l e tamamen asker i n i t e l i k t e bulunan suçlar konusunda uygulanmayacaktır. Madde 2 a. Talebin ilişkin olduğu suçlar, yardım istenen Devletçe, siyasi suçlarla veya siyasi suçlara murtabit suçlarla yahut vergi ve resim, gümrük ve kambiyo suçları i l e i l g i l i kabul edilmekte ise; b. Yardım istenen Devlet, talebin yerine getirilmesini egemenliğine, güvenliğine veya kamu düzenine halel getirecek n i t e l i k te görüyorsa, Adlî Yardımlaşma reddedilebilir. KISIM II İSTİNABELER, Madde 3 1. Yardım istenen Devlet, b i r ceza davasına ilişkin olarak, yardım isteyen Devlet Adlî Makamlarınca kendisine i l e t i l e n ve konusu i t i b a r i y l a b i r i n c i maddenin 2.paragrafındaki işlemlere tallûk eden istinabe t a l e p l e r i n i kendi mevzuatına uygun şekilde yerine get i r e c e k t i r. 2. Yardım isteyen Devlet, tanıkların veya bilirkişilerin yeminli ifade vermelerini arzu ettiği takdirde bunu açıkça talep edecek ve yardım istenilen Devlet, mevzuatı bunu engellememekte ise talebi yerine e g getirecektir. 3. Yardım istenilen Devlet, talep olunan dosya veya belgeleri) asıllarına uygunluğu tasdik edilmiş s u r e t l e r i n i veya fotokopilerin i göndermekle i k t i f a edebilir. Bununla b i r l i k t e, yardım isteyen Devlet asıllarının gönderilmesini açıkça talep etmekte ise yardım istenilen Devlet bu t a l e b i imkân nisbetinde yerine e g getirecektir.

4 4 4. Yardım İsteyen Devlete sağlanan b i l g i l e r, ancak talebin t a a l lûk ettiği işlemler dolayısıyla adlî makaralar tarafından kullanılab i l e c e k t i r. Madde 4 Yardım isteyen Devlet açıkça talep ettiği takdirde, yardım i s tenen Devlet, istinabenin yerine getirileceği yer ve t a r i h i kendisine b i l d i r e c e k t i r. İlgili makamlar ve kişiler, yardım istenen Devlet i n rıza göstermesi halinde istinabenin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunabilirler. Madde 5 1. Yardım istenilen Devlet, gönderilmesi talep olunan eşya, dosya veya belgelerin t e s l i m i n i, görülmekte olan b i r dava dolayısıyla bunlar kendisine gerekli bulundukları takdirde e r t e l e y e b i l i r. 2. Yardım istenilen Devlet açıkça vazgeçmemiş ise, b i r istinabe t a l e b i i l e i l g i l i olarak gönderilmiş olan eşyalarla dosya ve belgeler i n asılları, yardım isteyen Devlet tarafından, mümkün olan süratle yardım i s t e n i l e n Devlete iade edilecektir." KISIM III ADLI BELGELER VE KARARLARIN TEBLİĞİ, TANIKLAR, BİLİRKİŞİLER VE KOVUŞTURULAN KİŞİLERİN MAHKEME ÖNÜNE Madde 6 ÇIKMALARI 1. Yardım istenilen Devlet, bu amaçla yardım isteyen Devlet tarafından kendisine gönderilen adlî belgeleri ve kararları tebliğ edecektir. Bu tebliğ, adlî belgenin veya kararın sadece muhatabına tevdii suretiyle yerine g e t i r i l e b i l i r. Tebligat, istenilen Devlet mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. 2. Tebligatın yapıldığına dair ispat belgesi, t a r i h l i ve muhatap tarafından imzalanmış alındı makbuzuyla veya yardım i s t e n i l e n Devletin, tebliğin vukuunu, şeklini ve t a r i h i n i belirten b i r b i l d i r i s i şeklinde olacaktır. Bu belgelerden b i r i veya diğeri yardım i s t e yen Devlete derhal i l e t i l e c e k t i r. Tebligatın yapılması mümkün olmadığı takdirde yardım i s t e n i l e n Devlet, bunun sebebini yardım isteyen Devlete hemen b i l d i r e c e k t i r. 3. Mahkeme önüne çıkmaya ilişkin celpnameler, bu kişilerin mahkeme önüne çıkmaları için tespit olunan tarihten asgari olarak i k i ay Önce yardım i s t e n i l e n Devlete gönderilmiş olmalıdır. 4. Akit Devletlerin, kendi vatandaşlarına diplomatik ve konsoloslu k t e m s i l c i l i k l e r i vasıtasıyla, zorlama bulunmaksızın tebligat yapma hakkı mahfuzdur. Madde 7 1. Yardım isteyen Devlet bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî adlî makamları önüne bizzat çıkmasını özellikle gerekli addediyorsa,

5 5 bu hususu celpnamenin tebliği i l e i l g i l i talebinde belirtecek ve yardım istenilen Devlet bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu adlî makamlar önüne çıkmaya davet edecektir. 2. Yardım i s t e n i l e n Devlet tanığın veya bilirkişinin cevabını yardım isteyen Devlete b i l d i r e c e k t i r. İşbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen halde talepname veya celpname, ödenecek tazminatın, yol ve ikâmet g i d e r l e r i n i n yaklaşık miktarını i h t i v a edecektir. Madde 8 1. Yardım isteyen Devlet tarafından, tanık sıfatıyla veya yüzleştirilmek amacıyla mahkeme önüne bizzat çıkması istenilen her tutuklu kişi, yardım istenilen Devletçe b e l i r t i l e n süre içinde geri gönderilmek ve uygulanabileceği ölçüde 11.maddenin hükümleri saklı kalmak şartıyla, ifadesinin alınacağı ülkeye geçici olarak gönderilecektir. Bu gönderme t a l e b i aşağıdaki hallerde reddolunabilir: a. Tutuklu kişinin gönderilmesine rıza göstermemesi; b. Yardım istenilen Devletin ülkesinde yürütülen b i r ceza davasında tutuklu kişinin hazır bulunmasının zorunlu olması; c. Gönderilmesinin tutukluluk süresini uzatacak n i t e l i k t e bulunması; d. Tutuklu kişinin yardım isteyen Devletin ülkesine gönderilmesine mani diğer önemli sebeplerin mevcudiyeti. 2. Yardım istenilen Devlet gönderilen kişinin serbest bırakılmasını istemediği takdirde, bu kişi yardım isteyen Devlet ülkesinde tutuklu olmaya devam edecektir. Madde 9 Celbi talep olunup da celpnameye icabet etmeyen b i r tanık veya bilirkişi, işbu celpname ceza ihtarını i h t i v a etse dahi, yardım i s teyen Devletin ülkesine kendi iradesi i l e gitmediği ve orada usülüne uygun olarak yeniden.celp edilmediği takdirde, hiç b i r müeyyideye veya zorlayıcı tedbire tabi tutulamaz. Madde 10 Yardım isteyen Devletçe tanık veya bilirkişiye ödenecek tazmi nat i l e y o l ve ikâmet g i d e r l e r i, oturduğu mahalden itibaren hesaplanacak ve kendisine, dinleneceği memlekette yürürlükte olan t a r i f e ve yönetmeliklerde öngörülen miktarlardan az olmamak üzere ödenecektir. Madde Uyruğu ne olursa olsun, b i r celp Üzerine yardım isteyen Devletin adlî makamları önüne çıkacak olan tanık veya bilirkişi, yardım isteyen Devletin ülkesine girdiği tarihten önceki f i i l veya mahkûmiyetleri dolayısıyle yardım isteyen Devlet ülkesinde kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz ve şahsi hürriyeti herhangi b i r suretle kısıtlanamaz. 2. Aleyhine kovuşturma konusu teşkil-eden f i i l l e r s sebebiyle yardım isteyen Devletin adlî makamları önünde ifadesi alınmak üzere celbedilen b i r kişi, uyruğu ne olursa olsun, yardım isteyen Devletin

6 necektir. Bununla b i r l i k t e -6.maddenin 4.paragrafı mahfuz kalmak şar- ülkesine girdiği tarihten önceki ve celpnamede sözü edilmeyen n f i i l veya mahkûmiyetleri dolayısıyle kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz Ve şahsi hürriyeti herhangibir suretle kısıtlanamaz. 3. Yardım isteyen Devlet ülkesinde adlî makamlarca, hazır bulunması gerekli sayılmadıgı tarihten itibaren onbeş gün içinde, tanık, bilirkişi veya kovuşturulan kişi, terketmek imkânına sahip olmasına rağmen bu ülkede ikâmet ettiği veya terkedip de geri döndüğü takdirde, işbu maddede öngörülen dokunulmazlık sona erecektir. KISIM IV ADLÎ SİCİL Madde B i r ceza davası için gerekli olup da, yardım isteyen Devlet adlî makamlarınca talep edilecek adlî s i c i l kayıtları ve bu kayıtlara ilişkin bütün b i l g i l e r, yardım i s t e n i l e n Devletçe, kendi adlî makamlarının benzeri hallerde sağlayabilecekleri ölçüde yardım i s teyen Devlete gönderilecektir. 2. İşbu maddenin b i r i n c i paragrafında öngörülenlerin dışındaki hallerde, benzeri talepler yardım i s t e n i l e n Devlet yönetmelikleri ve uygulamaları çerçevesinde yerine g e t i r i l e c e k t i r. 3. Akit Devletlerden her b i r i, diğer Devlete, bu Devlet vatandaşlarına a i t olup adlî s i c i l e işlenmiş bulunan ceza mahkûmiyetleri hakkında b i l g i verecektir. Adalet Bakanlıkları bu b i l g i l e r i, mümkün olduğu ölçüde, en az senede b i r kere b i r b i r l e r i n e göndereceklerdir. KISIM USUL V Madde Yardımlaşma t a l e p l e r i aşağıdaki hususları i h t i v a edecektir. a. Talebi yapan makam; b. Talebin konusu ve gerekçeleri; c. Mümkün olduğu ölçüde, i l g i l i kişinin kimliği ve uyrukluğu ve, d. Adlî belgelerin tebliği istendiği takdirde, muhatabın isim ve adresi, veya kimliğinin ve adresinin t e s b i t i için mümkün ol - duğu kadar geniş b i l g i l e r l e tebliği istenilen belgenin mahiyetine a i t 6 malûmat. 2. İstinabe talepleri ayrıca isnat olunan suça ilişkin b i l g i 2. İstinabe t a l e p l e r i ayrıca isnat olunan suça ilişkin l e r i ve olayların kısa bir izahını kapsayacaktır. ve olayların kısa b i r izahını kapsayacaktır. Madde 14 Akit Devletlerin adlî makamları birbirleriyle her iki Devletin Akit Devletlerin adlî makamları b i r b i r l e r i y l e her iki Devletin Adalet Adalet Bakanlığı aracılığıyla temas kuracaklardır. Gerekli görüldüğü takdirde haberleşme diplomatik kanaldan yapılabilecektir. Madde 15 Adlî yardım talepnameleri yardım isteyen Devlet dilinde düzenle

7 7 tıyla- bu talepnameler ve bunların ekindeki belgelere, yardım istenilen Devlet dilinde veya İngilizce yahut Fransızca onaylanmış tercümeleri eklenecektir. Madde 16 İstinabe talepnameleri ve bunların ekindeki belgeler, yetkili makamın imza ve resmi mühürünü veya bu makamın onayını ihtiva edecektir. Madde Yardım istenilen Devlet, adlî yardım talebini yerine getirmesi mümkün olamamış veya talebin yerine getirilmesini reddetmiş ise, zaman geçirmeksizin durumu ve yerine getirmeme nedenlerini yardım isteyen Devlete bildirecektir. 2. Yardım istenilen makam, talebin yerine getirilmes i konusun da yetkili bulunmadığı takdirde adlî yardım talebini re'sen yetkili makama iletecektir. Bu durumdan yardım isteyen Devlete bilgi verilecektir. Madde madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, istinabeler dahil yardım taleplerinin yerine getirilmesi, yardım istenilen Devlet ülkesinde bilirkişilerin müdahelesinin ve 8.madde gereğince tutuklu kişilerin naklinin doğurduğu masraflar dışında hiçbir masrafın ödenmesini gerektirmez. KISIM VI KOVUŞTURMA AMACIYLA İHBAR Madde Akit Devletler, yardım isteyen Devlet ülkesinde bir suç işleyen kendi vatandaşları haklarında iç mevzuatlarına uygun olarak ve diğer Devletin talebi üzerine, ceza kovuşturması yapmayı taahhüt ederler. 2. Kovuşturmanın devralınmasına ilişkin talebe suçla ilgili mevcut olan sübut belgeleri eklenecektir. 3. Yardım istenilen Devlet, ceza kovuşturması sonucundan yardım isteyen Devlete bilgi verecek, kesinleşmiş bir karar ittihaz olunduğu takdirde bir suretini gönderecektir. KISIM VII TUTUKLAMA KONUSUNDA BİLGİ Madde Akit Devletlerin yetkili makamları, dige,r Devletin bir vatandaşının adlî makamlarca tutuklanması halinde bu Devletin diplomatik veya Konsolosluk Temsilciliklerini en kısa süre içinde ve en geç 7 gün zarfında keyfiyetten haberdar edeceklerdir. 2. Bu Devlet vatandaşının, Konsolosluk görevlisinin huzurunda açıkça karşı çıkması hali müstesna olmak üzere, diplomatik veya konsolosluk görevlileri bu vatandaşlarını ziyaret etmek, kendisiyle görüşmek ve haberleşmek ve mahkemede temsil edilmesini sağlamak hakkını haiz olacaklardır.

8 8 - BÖLÜM II SUÇLULARIN İADESİ Madde 21 Akit Devletler, aşağıdaki maddelerde tayin olunan kaide ve şartlar dairesinde, i k i Devletten b i r i s i n i n ülkesinde bulunan ve d i ğer" Devlet adlî makamlarınca haklarında kovuşturma yapılan veya mahkûmiyetlerine karar verilmiş olan şahısların karşılıklı olarak iadel e r i n i taahhüt ederler. Madde 22 Aşağıdaki f i i l l e r suçluların iadesini istilzam edecektir: a. Her i k i Devletin mevzuatına göre yukarı haddi en az bir sene müddetle hürriyeti bağlayıcı veya daha ağır bir cezayı müstelzim suç teşkil eden f i i l l e r. b. Hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza en az altı ay süreli o l mak kaydıyle, işbu maddenin (a) bendinde Öngörülen suçlar dolayısıyle yardım isteyen Devlet adlî makamlarınca i t t i h a z olunan mahkûmiyet kararları, c. İade talebi yardım isteyen Devlet ve yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı b i r cezayı müstelzim müteaddit f i i l l e r e taallûk etmekle b i r l i k t e, bunlardan bazıları ceza sürelerine a i t şartları haiz olmadıkları takdirde, yardım istenilen Devlet bu sonuncu suçlar için dahi iadeyi kabul etmek serbestisine sahip olacak tır. Bununla beraber, yardım isteyen Devlet mevzuatında öngörülen veya hükmolunan ceza, yardım istenilen Devlet mevzuatında öngörülen cezalar meyanında bulunmalıdır. Madde 2 3 Aşağıdaki Aşağıdaki hallerde hallerde iade iade talebi talebi kabul kabul edilmeyecektir; edilmeyecektir; 1. İadesi istenilen kişi, yardım istenilen Devletin vatandaşı ise, vatandaşlık durumu iade talebine konu teşkil eden suçun işleniş tarihine göre tesbit olunacaktır. Bununla b i r l i k t e, yardım i s t e n i l e n Devlet, ceza kovuşturması yapılması amacıyla meseleyi y e t k i l i makamlarına i n t i k a l e t t i r e c e k t i r. Bu çerçevede yardım i s t e n i l e n Devlet, yardım isteyen Devlette yapılan tahkikat sonuçlarına göre işlem yapacaktır; 2. İade. talebine esas olan suç, yardım istenilen Devlet tarafından s i y a s i b i r suç veya böyle b i r suçla murtabit b i r suç olarak kabul edilmekte ise. İki Devletten b i r i s i n i n Devlet Başkanına veya a i l e s i efradından b i r i s i n i n hayatına kasdedilmesi siyasi b i r suç sayılmayacaktır; 3. İade talebine esas olan suç, münhasıran askeri b i r suç nite - liğinde ise;

9 9 4. İade talebine konu teşkil eden suç, yardım i s t e n i l e n Devletin kısmen veya tamamen kendi ülkesinde veya bu Devletin kazai yetkisine tabi b i r mahalde işlenmiş ise; 5. İade talebine esas olan suç dolayısıyle yardım istenilen Devlette nihai bir karar veya t a k i p s i z l i k kararı yahut men'i muhakeme kararı i t t i h a z edilmiş ise; 6. Talebin alındığı tarihte yardım isteyen Devlet veya yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatına göre dava veya ceza zamanaşımı gerçekleşmiş i s e ; 7. Yardım isteyen Devlette veya ülkesi dışında b i r yabancı tarafından işlenen suçlarla i l g i l i olarak ceza kovuşturma yapılması için kazai yetkisinin bulunması kaydıyle, yardım i s t e n i l e n D Devlette genel af ilân edilmiş ise. Madde 24 Aşağıdaki hallerde iade t a l e b i reddolunabilecektir: 1. Söz konusu suç, i k i Devletten sadece b i r i s i n i n mevzuatına göre ölüm cezasını müstelzim bulunmakta ise; 2. İade talebine konu olan suç dolayısıyle yardım istenilen Devlette kovuşturma yapılmakta veya üçüncü bir Devlette nihai i o olarak bir karar verilmiş ise. Madde 25 Yardım istenilen Devletin, adî b i r suç sebebiyle yapılan iade talebinin b i r şahsın ırk, din, m i l l i y e t veya s i y a s i kanaatları bakımından kovuşturulması veya cezalandırılması amacıyla yapıldığını veya bu şahsın durumunun bu sebeplerden b i r i dolayısıyle ağırlaşabilecegini sanması için c i d d i sebepler mevcut olduğu takdirde iade yapılmayacaktır. Madde İade talebi yazılı olarak yapılacak ve diplomatik kanaldan gönderilecektir. 2. İade talebine aşağıdaki belgeler eklenecektin a. Yardım isteyen Devletin kanunlarına uygun olarak isdar edilmiş bir mahkûmiyet kararının veya tevkif müzekkeresinin yahut

10 10 aynı tesiri haiz diğer bir belgenin aslı veya onaylanmış sureti; b. İade talebine konu teşkil eden fiillerin işleniş şeklini, işlendikleri yer ve tarihi, hukuki tavsiflerini ve bunlara uygulanacak kanuni hükümlerle bu Kanun metinlerinin bir suretini muhtevi belge; c. İstenilen şahsın mümkün olduğu kadar sarih eşkali ile hüviyetini ve milliyetini tesbite yarayacak diğer bütün malûmat. Madde Müstacel hallerde yardım isteyen Devletin adlî makamları talep olunan şahsın iade amacıyla muvakkaten tutuklanmasını isteyebilirler, 2. Muvakkat tutuklama talebinde 26.maddenin 2.paragrafının (a) bendinde öngörülen belgelerden birisinin mevcudiyeti zikredilecektir. Bu talep ayrıca, işlenen suçun mahiyetini, verilmesi muhtemel veya hükmolunmuş cezayı, sucun işlendiği tarih ve zamanı, bunlardan başka istenilen şahsın hüviyetinin ve bulunduğu yerin tesbitine yarayacak mümkün olan ölçüde geniş malûmatı ihtiva edecektir. 3. Muvakkat tutuklama talebi, yardım istenilen Devlet adlı makamlarına doğrudan posta veya telgraf ile yahut yazıya dönüşebilen başka bir vasıtayla iletilecektir. 4. Talebin işbu kısım hükümlerine uygun bulunması halinde, yardım istenilen Devlet adlî makamları kendi iç mevzuatları dairesinde gereğine tevessül edeceklerdir. Madde Tutuklamadan itibaren yirmi günlük bir süre içinde, iade talepnamemi ve 26.maddenin 2.paragrafında belirtilen belgeler yardım istenilen Devlete gönderilmediği takdirde, muvakkat tutuklamaya son verilebilir, 2". Muvakkat tutuklama hiçbir surette, tutuklama tarihinden itibaren kırk günden fazla olamaz. 3. Geçici olarak serbest bırakma her zaman mümkündür ancak, yardım istenilen Devlet, istenilen şahsın kaçmasına mani olmak için gerekli addettiği bütün tedbirleri alacaktır.

11 11 4. Serbest bırakma, iade talebinin ahiren vürudu halinde yeni b i r tutuklamaya ve iadeye mani teşkil etmeyecektir. Madde 29 Yardım i s t e n i l e n Devlet, işbu kısımda öngörülen tüm şartların mevcudiyetinden emin olması için tamamlayıcı b i l g i l e r kendisine ger e k l i bulunduğu ve eksikliğin t e l a f i edilebileceği hallerde talebi reddetmeden önce yardım isteyen Devleti keyfiyetten diplomatik yoldan haberdar edecektir. Bu tamamlayıcı b i l g i l e r i n t e v d i i için yardım istenilen Devlet tarafından b i r süre tesbit olunabilecektir. Madde 30 Birçok Devlet tarafından aynı f i i l d e n veya değişik f i i l l e r d e n dolayı aynı zamanda iade talep edildiği takdirde, yardım i s t e n i l e n Devlet bütün şeraiti ve bilhassa yardım isteyen Devletler arasında bilahare yapılabilecek bir iade imkânını, taleplerin mütekabil tar i h l e r i n i, istenen şahsın uyrukluğunu, suçların vehamet derecesini ve işlendikleri yeri nazarı i t i b a r e alarak kararını serbestçe verecektir. Madde Yardım i s t e n i l e n Devlet veya üçüncü şahısların hakları mahfuz kalmak kaydıyla ve yardım isteyen Devletin talebi üzerine, yardım i s t e n i l e n Devlet, a. D e l i l teşkil edebilecek; b. Suç neticesinde elde edilmiş olup, istenilen şahsın tesliminden önce veya sonra meydana çıkan; c. Suç neticesinde elde edilen eşya karşılığında kazanılan, eşyaları, kendi mevzuatında öngörülen usûl çerçevesinde el koyarak teslim edecektir. 2. Bu eşyaların t e s l i m i, i s t e n i l e n şahsın ölümü veya kaçması sebebiyle iadenin yapılamaması halinde dahi yerine getirebilecektir. 3. Yardım i s t e n i l e n Devletin veya üçüncü şahısların kazanılmış hakları mevcut olduğu takdirde bu eşyalar, yardım isteyen Devlet ülkesinde yürütülen kovuşturma sonunda en kısa süre içinde ve masraf istenmeksizin yardım istenilen Devlete iade olunacaktır. Madde Yardım i s t e n i l e n Devlet, iade hakkındaki kararını diplomatik yoldan yardım isteyen Devlete gönderecektir.

12 12 2. Tamamen veya kısmen red halinde mucip sebebler gösterilecektir. 3. Talebin kabul edilmesi halinde yardım istenilen Devlet, iade olunacak şahsın teslim yeri i l e t a r i h i n i en uygun şekilde tesbit edecek ve yardım isteyen Devlete keyfiyetten y e t e r l i bir süre önce b i l g i verecektir. 4. İstenilen şahıs, tesbit olunan tarihte teslim alınmadığı takdirde, işbu maddenin 5.paragrafında derpiş olunan hal mahfuz kalmak kaydıyla, bu tarihten itibaren 15 günlük bir müddetin hitamında serbest bırakılabilir ve her halde 30 günlük bir müddetin geçmesinden sonra serbest bırakılacaktır. Yardım i s t e n i l e n Devlet aynı f i i l sebebiyle iadeyi reddedebilir. 5. İade edilecek şahsın teslim edilmesini veya alınmasını engelleyen i s t i s n a i h a l l e r i n mevcudiyeti halinde i l g i l i Devlet sürenin sona ermesinden önce diğer devlete haber verecektir. İki Devlet yeni b i r teslim tarihi ve muhtemelen diğer bir teslim yeri üzerinde mutabık ka lacaktır. Bu takdirde bundan önceki paragraf hükümleri uygulanacaktır. Madde İstenilen şahsın yardım istenilen Devlette, iade talebine konu teşkil eden f i i l dışında başka b i r suç sebebiyle kovuşturulması veya hükümlü bulunması halinde, bu Devlet talep konusunda kararını verecek ve yardım isteyen Devlete iade konusuna ilişkin kararını 32.maddenin 1 ve 2.paragraflarında öngörülen şekilde b i l d i r e c e k t i r. Bununla b i r l i k t e, kabul halinde i s t e n i l e n şahsın teslimi, yardım i s t e n i l e n Devlet mahkemeleriyle e ilişkisi kesilinceye kadar ertelenecektir. Bu takdirde teslimi 32 nci maddenin 3.paragrafına uygun şekilde tesbit olunacak b i r tarihte yapılacak ve aynı maddenin 4 i l e 5.paragrafları uygulanacaktır. 2. İşbu maddenin hükümleri, i s t e n i l e n şahsın, tutuklu olarak bulundurulması ve yardım istenen devlet adlî makamlarının işi b i t t i ğinde geri gönderilmesi kesin şartı i l e, yardım isteyen Devlet Adlî Makamları huzuruna çıkmak üzere geçici olarak gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. t Madde 3 4 İade edilen şahıs, iadeden evvel işlediği ve iadeye esas teşk i l eden f i i l d e n başka bir f i i l sebebiyle kovuşturulamıyacağı veya yargılanamayacağı g i b i b i r cezanın infazı için tutuklanamaz ve kezal i k k herhangi b i r suretle hürriyeti kısıtlanamaz. Aşağıdaki haller müstesnadır:

13 13 a. Yardım i s t e n i l e n Devletin buna muvafakat etmesi. Muvafakat i n i s t i h s a l i için b i r talepte bulunulacak ve buna 26.maddede öngörülen belgeler i l e iade edilen şahsın iadenin teşmiline müteallik olarak yaptığı beyana ilişkin bulunan ve yardım istenilen Devlet makamlarına savunmasını takdim etme imkânının kendisine sağlandığı hususunu havi adlî tutanak eklenecektir. b. İade edilen şahsın, nihai olarak serbestisine kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında iade edildiği yardım isteyen Devlet ülkesin i, elinde imkân olmasına rağmen terk etmemesi veya terkettikten sonra buraya geri dönmesi halinde. Madde 35 Suç addolunan f i i l i n niteliği takibat esnasında değiştiği takdirde, iade edilen şahıs hakkında ancak yeniden tavsif edilen suçun unsurları iadeyi gerektiriyorsa, takibat veya yargılama yapılabilir. Madde maddenin (b) bendinde derpiş edilen hal müstesna olmak üzere, yardım isteyen Devletin kendisine teslim edilen şahsı üçüncü bir Devlete iade edebilmesi için yardım i s t e n i l e n Devletin muvafakati g e r e k l i d i r. Yardım isteyen Devlet bu amaçla, üçüncü Devlet tarafından kendisine e tevdi olunan belgelerin kopyalarını yardım istenilen Devlete gönderecekt i r. Madde Üçüncü bir Devlet tarafından diğer Devletlere teslim edilen bir şahsın i k i Devletten b i r i s i n i n a r a z i s i üzerinden transit suretiyle iadesine, diplomatik yoldan gönderilecek talepname üzerine i z i n v e r i l e c e k t i r. Bu talepnameye, iadesi mümkün b i r suçun sözkonusu olduğu hususunun t e s b i t i için gerekli belgeler eklenecektir. Bununla b i r l i k t e b i r vatandaşın transit yoluyla iadesi reddedilebilir. 2. Hava yolunun kullanılması halinde aşağıdaki hükümler tatbik olunacaktır: a. Uçağın iniş yapması öngörülmemekte ise de, talep eden Devlet uçağın ülkesi üzerinden geçeceği Devleti haberdar edecek ve 26. maddenin 2.paragrafının (a) bendinde öngörülen belgelerin mevcudiyetini teyid edecektir. Zorunlu b i r iniş halinde, işbu tebligat 27.maddede öngörülen muvakkat tutuklama talebinin sonuçlarını doğuracak ve yardım isteyen Devlet usûlüne uygun b i r transit talebinde bulunacaktır. b. Uçağın, iniş yapması sözkonusu olduğu takdirde, yardım i s teyen Devlet, işbu maddenin 1.paragrafı hükümlerine uygun bir talepnameyi transit istenilen devlete gönderecektir.

14 - 14 Madde 38 1, Yardım i s t e n i l e n Devlet ülkesinde iade sebebiyle yapılan bütün masraflar bu Devlet uhdesinde kalacaktır. 2. Yardım i s t e n i l e n Devlet ülkesinde transitten mütevellit masr a f l a r yardım isteyen Devlet tarafından ödenecektir. Madde 39 İşbu kısım hükümleri dairesinde yapılacak iade t a l e p l e r i i l e ekindeki belgeler, yardım isteyen Devlet dilinde i k i nüsha halinde düzenlenecektir. Bundan başka, bu belgelerin yardım i s t e n i l e n Devlet d i l i n e yapılmış i k i nüsha tercümeleri de eklenecektir. Bununla b i r l i k te, yardım istenilen Devlet lisanına tercüme yapılmasında zorlukla karşılaşıldığı takdirde, Fransızca veya İngilizce tercüme de kabul edilec e k t i r. Madde 40 İşbu kısımda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Suçluların İades i ve muvakkat tutuklama usûlüne münhasıran yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatı uygulanacaktır. BÖLÜM I I I NİHAİ HÜKÜMLER Madde 41 Akit Devletlerin herbiri işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için Anayasasında öngörülen işlemlerin ikmâl edildiğini diğer Devlete b i l d i recek ve Sözleşme bu b i l d i r i m l e r i n sonuncusunun alınmasını takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Madde 42 İşbu Sözleşme süresiz akdedilmiş olup, i k i Devletten herbiri her zaman diplomatik yoldan yazılı b i r fesih ihbarında bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve bu fesih ihbarı alındığından b i r yıl sonra hüküm ifade edecektir. Her i k i Devletin y e t k i l i t e m s i l c i l e r i işbu Sözleşmeyi imza ve mühürlerini vazeylemişlerdir. İşbu Sözleşme 4 Nisan 1988 tarihinde Ankara'da her üç metin de muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak i k i nüsha halinde tanzim edilmiştir. İhtilaf halinde Fransızca metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA MISIR ARAP CUMHURİYETİ ADINA

15 15 i S - İ L İ» J l J l ^ j j l ^ L À Ï J l u j U^Jl 0 l i _, û *»j**-lı i".. I "j 1 «^J- 4 *-fj*l\ j <ı i-j^»a> Ù rf-»^»--" f J i-it-laji J l j ^ J l u j ^ U O J l OJV - " 1 1 ü L i * U L L I 3 *o*jt j - * î - j ^ ^ j I -Sji V Jír«* t*- 2!C«I-«İI Ai» oji l-.jt'.-.l A U. ı uf,.,., i U Ü J l j U L J I J 'J t>t*>> -II fu IMMJ i-iuişoi J l j j J I ı^uuul ÚJ 1 -^-' 1 (jll-. fus»sl. -, -. -, JJSI f ZJI O IL^xJl ^IUOJı ú j U ^ J I UP* S il» f l S»l ( V ÏJt. ) ^jji >^JI ÍJL-Í- ow < f ä-ii i» flü>1 ( /. M i,. < Q ü J i i «"» H OUJJAJI, H - \ *»ı^aıı o l h I,,, II j a i» ; f i l j>-, I.» 1>»l tfí a,.'. 'W o 5 -" Ü^ Ç-j' u- 1 * i^jläui i.,..üv. II o l M j>\ Iji'.,". s^cuxji y j t c j j i_jusjl JJj-lJl, \.JİLİAJI JLşuuJI,> u ^ U U Ü I ^ L i C j l JjJL - T c l j '.".i. n II fj II.I-._J, ' l isl t^-»jo?.j' >~ II j JJ,"» Il j >i»liji_j fd".» II >-«-j o i l A^-ÜI u Le,,h-..,i(j d V.-.-n l l j o l ^ l j J U I julj i-il-líjl «J» L ^ í J L - U l.-.n II»1 :Slj. Uı.yı 11 t^sm»,ll ^1 J K J I J Ü I J U V - Í ^ J U J I f L S» ï l j ui-ï-ll j j l j l i'.".

16 - 16 ( T»Jl. ) ; ^UUUl újuüji ^Jk^Àj y*-. f jt Jl wjbji X J L Ü Li,>. jt L**JI wjjlluji UjJ-ll *joj I Ü T u M 1 II wl^ji ( T ÏJl- T 1«IA2J ol,l jl < UL> ' t. " yjjh» Il SJjjJI uj>^ _ t ' «JjS' İ J U J I ^ 1* CJ IjJLJJl l^j I I J I J M cl ' I j>l l^l^ı l~fr*> j-. ll jjt- ' Ï J Ï I JfJ I -I I, M^ÀJl jt Jj>*i-ll J-U 0 T ï_jujji UjjJl a^ij 1.11 _ T,>_,!. «-< fj I M.,, Il» Jl I A * LfefJI vj DJI II UjjJI l> j < 4>l 4J t I U>»I l-uju ı+ül,u>^ ijiy, i-i^» ij^ jl Uw, J->s o' i**ji VJ-UoJi U J J - U J^ÍSI - T Jj i <IK II uj I î>l1,-iltji UjjJI w.l_,t Iii < LU J.J. IrjJkà II - ' T " jt -kl Ht vjubll UjjJI ujl U.j*Jl Cİ-.J I«, Il flii^_l i^&ujjt -.L+JKJJ _ t I4-UT ^ i-i i lh UZJ\ isjtjj\ ( t»41. -I Ül 1, i,-, Uj- <-^«i-j^i SJJOJI. L4-JI ı_,^,lhı II âjjojl İL-»;.J,«^ Il ^ L K Í J I J o Ih İm I.) <J uri Lfr^Jj i»l ^ UjoJI a ó» wiyl I I 4-1UİAJI. du 14-fJl wj.llh.jl UjjJI cjlj IJI J J ^ J L - ( o»jl 1 ). t^jj «H-ií M jft Ujİ^.lS I jl LtJl-jl

17 17 ly - ıjı yı, JLJLASUI İ^LJJİJ l Li L4-JI Ü-UJAJI ^1 ır..ı II jl olt I. II J J - ' J Jl w" i-j! >L*ji«l J ^ I J İ^İUİiJl (.LSAÏIJ líjídjl jljjl rvj-2 ( 1 îol. ) Âl-"-" IA«J J_JLfaül A ll J-^«JI ^Jl!«S-> İl jt ı^jjjjl Ijjt JL._,I J>va- fj I..." Il la» jî L$jJl wj-uuji İJjOJI JO^- 1 L M» f.: I..". I'»İ-J JjjJl ^> jljjl- jî ä-jl J-^sJl,jj 1* ÇÎJ^J j>< JUbl f.; Im". II clûl - T ' "..H» Il I ja JUıjl frnj I [v^uj Lapı Ij»l j " j»_ >_ 11 _ı II wj Ihn 11 I ft,,. II wj Ih» II»JjjJl h-f-o < f -, fj IjLj UUaJl SJjjJI yjl Ijjjıillj j l * LU vl t i_juaji UjjJI Jl 1>_J ıjju.».di U^-Jl Ih» II UjjJt ujl jsiliwxsl j^y^jy ı.i_,.iş-, İl Jl jj\ j L j l OtH 1^ T _!a_ltl jsl ^jjj U ^ L - L Î J ^Jl jl jjill ù^*<»-ll- plsjjl «",,i> 11,t_Uj.jJI h f.»" _ { 0 l<i',i II j f u.l_. >J_.aJI I, t 11*» ( Y 5JI. ) *af aj i_jl JUl LtpUaJL fl_l ^..A II jl aal_ji jjj» O' lyjlkji 3JjJ.ll CÍJJJ IJI \ fj 3Zj J J Í J J L Y I i.i IS' II I jj' (i,; Im"' i Ib ui dlu ^Jt jl j <úli ül* j^j>jli jj.a II _jf -i» LUI L4-JI Ihı II UjJjl n' t.11 Ï J L K J I. _**ÁJl jt J»LUl J J - U l k l l äjjjjl Lf^Jl yj 1İ1.I..II SJjjJI i - ^ i _ T o- İr jj^ükju, ıj ; IS-, İl jl ^JJbJl J öl Q.«-..,. }JUJI *j» > (1 ) aj-ji ^Ji I (_, I» M JÎI J- 1 ' ï^l-iïl J >JI OL2JU.J ^ÍU^JLLJI I. i u^u^jls ( A. ) ^ ^, i *» l ' I j! I au Jm, I j<i>,:, djp^ i^jlbjl SJjjJI yjb: ^ J ^ M JS - 1 jjj J J J I J»9l ^ ASoLel hjï-. i-fj uu. j_jujl >. újí^r ifajl fwjjvi uji LSJy» <OaU

18 - 18 JJ^J' <Mj jyf^j jı Í I ^, fj iji (!) - ',- Xıî UU»I JJ-JI ı>> O (? ). «JUL. jjj J_pü 2JJT J>\ ol jl ^Jil u ü I il ( J) s j «Jj-lJI v-ltc i-jlkjl JJjjJl (^JJI L»^-^o Jjü -,».II jjıiul JHt I ^JL1«- T ( 1 ÏJL tfjjı ^,,.1 Lıi«İl jl jtliji J J «Ijal ^ j _j! 15' (r^iy- jj^-:^ «IjjJl f^jul brji *-**'^l* L J İ fjl.. i IV-.11 lj> o> 'Jj W"' II O^*^ j-l» ur^> i IV. 11 (. İJL Jl jl j»ujj i*jujı ijjoji I+«J>; yijı i-uüı j jj^ji U J Ú J c u y u j í - J i ^Jl UjJ-ll ^Jj lajujl çiljjjl «^, Als U*e Jj^ï JJJLU ULijj tjüi J M ( 11.Jl,. ) til j» S_JltJI UjjJl ^j à^j> u-u J_J ^js fii- j., ; jl ^L»- ut j>> Ï _^İ>,ÜLS L_I jf J*l_: rff. i_jlkji UjjJI uji_,f «Jj»J J* Ü.I f,l&»i j_y»jl_, I; IV. yj*»u^, UjjJI i-l I-, I i^ü-üji olt^xji,>l_.t Ji^_, Mİ t*f S-JUvJI «Jjjjl ivfjji yji J* J j tfj w jf J-^SÍ jf fslfc* ù' J^s* - T f,. "" u-lc '1-^ UjJJl.iLfcJ i_ll-üjl ol»jjl RU>t İVSUK^JJ J ~, «-._, > o^ls I t vj Hull u»^-ll j\ ja.a U jt jtlul uj^, Ijl JjUJl «ja ^ 11. liralı II l_uuul i U _ r ù' J ^ «jjláu yjí «ijaj ^j I^JL^I l-t^ ^ * a,. 3_JUaJl ÏJjjJI - j 1 «,. 2-JLbJI ïjjjji u ljt jl JU I jl jl. l luüji wltvol ^ ^ - i '- J>J

19 19..ıjJ{ ol *Ji Ji JJL»JI (»T»Jl. "=>' >j*~-' JU,jl_. ı Lt_, ijiuüjı i»jjl «tjlj,a>, Ut-^-JI Vj Ih» İl SJjjJl,.JJL; _ ı ol bj-ji I i,. Ih", ıpjl l_4- M U", D II OUIJ.IM.II U L S J i_lt_jjl <JL»JI * ^ v uuı ı j» ji. «j,, i- o^i; ÎJUUI»j»,> o-ijîı Î^SJJI ^ U}-Ji jijujı _ T L4-.JJ J^aJl o_ju y 1-4-JI»-J Ih,. II âjjoji çiljjj cr> 3 JJ J U ^J^- 1-1 UM> i* djj.jsuî I n II oljuaivl tjjb Jjjül Lijljj JjL-üj İ-1U^J UljJl U J» J u^lkji wl Jl (,TÎJI ). 4.JLİJI «.LI^JI yilaul ÜJUÛJI ol_jb o-»^ o' V * * - I. s_jfaji Lfr^e jjujl I4J-JI (T) *.1.naj ', Ih II Çjİy* (w) jjj ^-s! jl. «_Ji j-j-uı oi>»j r 1 JJ 1 -*- 4 Ö'JJ' c* SJ,J (») jjjjı yj, duisj, «o>ıjli^j «,,«>,: J«J9W lj> ; U^JI oi-ıj ı««iı,>, i ü t l _^J1 y,-. H j\. jiujju j>yj>j*j *j*iji o- 1 * 6* **âuı3-ll i-l-ii ol_jb J ı*' - T ( U Sol. ) J^KJI ı^jljj Jil» o- ı>jjj' n II l> fjjjjji uj S_iLiiJl ol h I,. II ^bt^ji pz-, (1e «Jl > )»I S>L, JSİVI UJJJ. J U J J»J i-juui SJjjJI 3jdL, ^İLAJJI ÛJIJCJI ol_jj> > j u>- İİJjjJI "j - ' " 11 <J«> < da.jl_ji «JL^JI J>«u^l JJ\ âjj-i-ll

20 (n ÏJI. ) *jz**j l «U L_Jj_ı _»J l_»uuj-l ol I,- llj UALÁJUI.yU-Jl U í,» _ jl _> tt* * j(.u'i 11 ol» ol ' u i M gii-lllj -t, 'n iiı'ıiı jt li"» ı âh!.. jûliv (IV ïj(. ) _J. i> Ij>l OÀij jt uptuijui I ^Jt L»_JI yj Ih. Il JJjjJl y-u jjjc Iii. Il jjijl. JI wl,î) Lí_l j-jf-j < _U_- ä IL_JI UjjJI»Us_,l tjj->.a*- 2-1 I.1.«."... ñ<i",» n j-j uil&jjl jl Jl -» _. wj Ih,. Il iaj-jf o_,ls Ijl - T. L U i_ilkji UjjJI i U i j - «Jl y-ji JL»I (1A "Ol. ) * l r- *> "U-l u-» I w&ujjl _jjl -Jt ol-j_.,* (,. ) S_L_JI rls>i İUI, _u w, It-JI SJjJJl oi l_^i_u ujjl la* L^-ioLjjj^u. "a-i <LA i _ >J i- (A) 3-L l,_s>j ÏL_»I «.»->_>_ I j>uiïl J y* İAİL-JI -_! Il u U l (M»JI ) SIIj*S jl LWJ- 1 1 L»l_.L»_, â ll_^ji U'LMJI O I M ^ I. i_>-sl -Jj-JI. >. ïu^juajl äüjjjl f-jjji uj I.-. - Il i - - Il ol_-ui _J_L-,» ** i 1 j i 2U5II i _» o*"-* r 1 ' J-*T * * ' "1*' M fcj» I i. < Il ol * I_^>l d ^ l a il i UT /^»Sw ñ,i^vi ajl -A-^^-IIW - <_JU_JI i-lj-ji fiul, wjjha-ll -JjJ-ll fjj-l. 1^ îj_j-> UA JI «-l-i Jl»u-Jl îjj ji-» j,1 Jl vl Il - T - T (T- ï-l. ) j o-uji-jul <JL». _>e-.-l«-,i. II 1>f_J_,._J _>,jî II olh I. Il e j J L y _ 1 *_( 11 < fl-,! 1»-. jjl»cï ÎJ_ ujj J) 4>J trii ^lùw jl J>>3l SJjaJI L^Lij JJjjJI a-hj 11 jt 'i l_._j-ly.sji

21 21» Il f ij Im (Tl ÏJI. ), eljjjj ULij dujy. ii.>5l ij_jjj\ 4-İLiAJI allı I. II y, fij I».«JSAJJI JT fupl (TT ÏJI ). IjAlj» fu 1,1,-1 II ıj>s* 3 ->Í-*Y l > #SJ >jji c ü ^ p I «, Ir U L M jf wijjjji ^ 1 jju L J U JÄU Juüf - '. jt \ i i - L*_, (IJSMJI VJ>»XI <JUI II 2.1* J J U VI J»ji- (t) UjjJlj l^jlbji «JjjJI ştjlî u 1 i. UJIUM äi JUL»T î.ı*- ' ' yüh JJL; Iii _ J. i m H ï-i*-. j II ±jla\ \ ft.n.«.. ^ij".i.,,,1 "kjl j I 4 - J I Ih i II. JUuiîl».i...JU. r. ' " j j i ; ui İtf^l U^JI vj Ihn II SJjJX) ljjs-ı L4_JI wj Ih4 II UjoJI ojolwjjjji EJIJ-- 'jjj- fjsmjl I»>L«JI JT 3_JUJ_)1 (TT -Jl ) ı,«j»»s Lr»,>-*-! I üjsij t-t-jl yj Ih. II UjuJI U U j ^ t..., I,.-, wjjh,. II > Jl ù 1 5 1^1-1 1 IjoJl ULkJI ti» aij - fu I,.". II UJL>f wj.lh» II Lkf^xJI yjj «jl-^r II * t^^ji clm-jl u-x 6>->^ll UL>1_, h II UjjJl vjh uj«'l^. t+ _ll vjjluji * t=>»l usji ol ij.il»" İL-, jujl a Q<«-,--, jl I4JJ < LIM I ^ U A J I v«j«dji l^il^ı. ı» L, I.- II U ü i Uj^ll

22 22 V-W* «S j- jt l*-t-*- i-^o» j^s-i Iii" 'I l+jft,> v >lk*ji l ^ i J l ( I T ^ 'i " ijjf \ u-u 'IXUVI J** İJ fj I..-. It Lt^JI i_j Id,. It UjjJI aulky VA"*»J Im". H <JA V J Ih. II IA-ja>JI c^ls I Jl _ f I. IjjJt!,>>»,. jf Lt-ISc^&Sjl JJS < f... l - Il LftJ»! yt >yj Ihı II i^ja-ll C J ı I İJİ _ (. î-iuüjl Lfri-ïjJ j v l i upi jl f., I..-. Il La^JI wj Ih. Il vjjfajji UJjjJl ur» ull*- LfcjLî-, ai f, I,.-, II I^J»! iyjjlujl **-_*>Jl C^L I jl _ o. L*M*U4 i>j J r-ha* jl JJ^JJI ui jrí-jl uülj- JJI L«pLi_, JOJ j[ f l l l, -. II L4-JI. f J, - H ^Jfe ^jj; J-J Ihn II j\ U U J I u i > fu I""» l-fe-ll ' H» H UjjJl jl i_jlijl JJJJI J U jj* jjj I _ y I.. i ft-t>sxi ús-m u -H 1^'^-"»' *»,> ^ ^ X J ' ú' V*>9l Ul»JI Lfr^ j* l t., Iii j^ucu-s-jl u IJI SJjjJl «ja ^Ji ( Tí ÏJI. ) t JaJU j^jjoji ıio>l J-^i cr» fl-uïl, I t j I» l_,jiuu 1,,«. II ***j»jl c-jls tjl - J J Ó<-S jl L^vjJkíJl «JjjJl JİİJ ^Lt-SJ-i»- I..' II v-ul JJJ^ U-JPJI c^,ls Ijl _ T i -İLİ 2Jjj u 1 1 -*- ^S» L»pLi- jj* ( To ïjl. ) f 1 ' 1 7 J ' V * JLÜÄiLJ vt _t Uvi, V JJi L tj JJjjJI ^jjcwls IJI r. ' - ' jj»w* _-iek jú^ji U U. jl Z^SLx* JO*-, rdj Líil,.LJÜI ^.LiUI ^1 JJ>I ujl,1 j út* jji>; ÚLÍ 0- o' y 1,-1-,-JI jji jl»_...ti jl liljjji jt JJC (n ). u.u.jjyxll ií>jw J-^<J Irl-üS fj l r, II vjt f4i«- 1. uotfl^ I,JMU f_. I-' II u-jl» ÚJ 5 * - T

23 23 h i j j Lt-LS-jl liaj Laj ^J-> <-t-l>t f.. I...'.» yj-lb-ji JI-*ÍSL, Ù L Ï - (v), Jlj^JI aj* >a 4jJ^J l( cl» ULkavJl S^ú^jUJI Jlj^Jl u-ll SjLÎÏI gaipjiijüi LapLî,4 ^Sjj-I olil fj ä-jlj iïjjl,j j-a ^joj j ^ L - wj Ih Il ^V* 11 UUjI (TV ÎJI ) j ej^ui-i-m t^jlhjl UjjJl i* L JUl ci.hj,,.ji wjfas 0t Ji». J I j * T, > - H T (T) J İ-Jl ur» I t j I» g»>n'.,i II jilijji JJ>I j i \ y j l ïjlîïi CJ>ÍJ u^iajï wjfa. - t 1 "-»jsawji jt k+j Jj>UJl imajdı ÏAijc-SSjl ujjl 3--/>JI L** g. TT ÏJL4JI 0-«(') <>" wj Ih II J./ avi,( g nin". tpjl ouaj lanjl ^e ' joi ^-Sl j LapLSjjl tjl&aj ó L * ^. a J> I jj j LS_a J L^> Lai Lt_JI w» lha II äjjjjl I-1LİJUI J.lh!.. II o- 11 cjya-ll U-ÄJI yjfe jjl^, _ T * ysj>] UlS ñ I.,!.»j Ä*L* jî J^ JI j T Jto(j_kJI ^wjjau h I...II u-l>li»_jji I J * uj U - '» u»j«'a II fls^su yjfcjl ii-uaui C i _ ^ I ol _ ( UJJ 2 -iltsji»h I... II JaLaCj. L^av^-iJ Lä-b ' L»_Jl wj Ihn'll UjjJI yjj l^ujjl I t j Ih tal? * t Law ^>f > ( TA İJİ. ) T,.--11 S L Í J J I J I...'. M wju. Lfrt-11 vjj*-j" 3-İJJ-II J-i J İJİ y«ivjl o* e' j-»ki J L K * - I ımj! 6>U U H >- >! TI ajlajl T Ü-Jl «i </**-" 6 ü u ù- U J * W ^ V u-**->' jjl*^ ó' J>Nf* - Jlj»Sl i> - T S-ll JSJl l+#ji v^ltwl H>J-H w- ó' u- 1 * «Jj utt ujoj>ajl c l jjïi j^av - T w) Iha II ji.>-11 vjv» ÚJ J»JjJ^axJJ IjyJ^i tuljz. JİJj Jav I..'. II v>>> ->JJ I JI ««.J '-"J İ-İLÎ jaüjl -U^s^JI jj gljjïi Jja^ï - ( (Tí ÍJI ) O jiw. LI a., ll,.<i-, cl.uu,l uji à>l> Lipt f u, I.,", II LfeJI Ih. II UjjJl o,lj Ijl a IJJJI dua. c^ia>t yaj-jl laat J» LSjl cf «JULS ^-JUl I j» >jj ' >. '* j-j-' - ; i J>j_pJI ^il ji Jl «V* O^J»- fj I..-. II L *J vjjixaül U J J J J J. yjixji jüj J^J ylajj^jjl ^JajLy <-JU>J4<,. C.L.Lİ-ÎI ajat y,!. JjauüJ

24 -24 (T- «Jl ) olj Li I ««l-.fc. JjJ ^ fu I.". ol U. to* r., I,,,- Il Lfr*JI Ih. Il «JjjJU C-.JJ I jl JUu*»L_J1»J «a* uj J-uU. jt UjjJl «J*J já^» < IjjjkU JL*Jt y jt JLAJÏI ^JLbJI JjjJl ^ >*JI I..-, Il oli.1 j»ïl UJÎJ JjjïJ 1 lius JUJ Ù' I > *BJP c-i: vl jjjl LSíJlj (k4l>»ji ~'jjl>> *»_>Jj wjjtkji jamjl al Ih II Jj«j «j^j ( n «i. ) IjjJl wjj>,^j* 'Liyj, j**ji jji»- jî L*- J1 wjjwjl «J,j_M j>a>w JÜi.l ÙJJ - i İU>JI 1+*-^ ojl «J^- 1 1 ol»l^»ju Uli, Li^JI oj-lfa-ji ÎJjjJI r > i i, i^jubjl» I,,*J I ^ i İm ',j h i«î i. ol-üu «Jji j-laj t^jl (T), wj h,. Il jai^ji f L" J_J> l, t j le j * j ***./îwll * l«v»"n II (o) l^jjjl >. 1 U»-,.JI ' Lyiîl JylJU ujl I 11,1.1 «tpjl (.».) U ü j jî Ly^o.«n'i -, vj,11«. Il ^i'.ll «t Ul jijù ù 1 J ' ^fiît!» j ca 4 -! - T >l* 1\ «J» ^JU UyJ» -<' ai j^«jl j! Uj-JI Vj II». Il «JjjJl oils Ijl _ r fil lj U^ &Ê ' M, UjjJl «4» uji OUJ_H«jS^i ojj wjjt uj L»Jj. â^jlbji «JjjJl f Ul (TT aol. L»jl_Jw s-llkji «JjjJl w.u,j-l,jjï j._j«ju, fj I,.-, Il L«^J vj Ih. Jl «Jjjjl J^Jl j\ ujsjl j.j.ji jl>l - T,, I,.", Il I L.»iU JoJI j St L4_JI j " - Il «JjjJl jj»w, «Jiiljjjl Uu> yi _ f djj. ' - I' Ï_JUUJ «JjjJl JuCj <L,L _.j «Utjj P^ fj I Jl, JjUvJI «j» ^y^stijl «. n 't.'" j-j ' ' " «-JL»J1 ÎLel g. ( Utj* ^r «'» v i jj JA-. ««gl JJHI JL>, JJ.vj-11 _jl_ui vj Ih n II gavit. Il I j l i J l C^i^C ol jj^, Ol j - j-lla- Jl _j>9l 5*^>,«. Im", I I J J M J I j-_,uui JjüJI O I J «.J Il 1-4 Il wj Ih. Il «JjjJJ jja^t 6<J UJl I J» Jl ol j UjjJl uju wj Ih Il > U I f^t-l jl I,.-, újj <L» I,*.-,,.l Jjü ojl> I jl _ a >T j - j U jl^jjjjl j^-ij Jl...,^JI >UuL.I J - J wjjj_, tt^j-îl «JjjJI jl rl_ji J^Jl fls>i «JL>-II «j» ujlj. f,, I,,-, I I >T US.. J L O I U - " I Jl j

25 25 ( rr «Ji i ) jl i n. H W J.th«JI UjjJI *^-U U J S M JI I.(-,««... I,.". wjjk+ji j» JI o 1 -* I I U (Uj. JJjjJl «A* ^JU wij f I..-, Il wji. U^J» t"ja* u=ji *Lw l*-j»> o» - - hjjuj ULij I4J U j l ^ i^juaji UjjJI --Ai ù'j fu H V-" 1 tr» J"»*- O 1 ai -II,»*-L_ J>y, Jj^UI Ul> uj du. TT ÏJUJI ı>t T I C-J^~l u> UoK - 1 " " I» L. II wj lh«ii 2 IjjJI «J^SIJU- u«"'.* wj lh II j L - " i»j»wl f>«*»f T Ji, TT İJUJI.LS»J UU, JJ»w j^jlj ^ t Jj ,;»*" " Jn> u_l» Vj lhji u»wiji Jl jl ULtl Ù J J İJUJI ti» fis»} Jjfïl - T o 4JU.Jİ jut«tj jt Jijl* olijj IfJLbJI UjjJJ i^lwujl cl h l, Il, pi h I,. Il é» _,l jj ( Tí ÏJI ) jj» jl ' S^JJUJ I V,,,!-,-, bw» V, «JÍLM Vj -»J«JJLJI JÍÜJI ^1 ^Upi 4_>_p f.j Il.-J* u--" ««US JÜ*»n Im" H jryu is±* 'UL,L. ilvy»» 0*.iUij»S-j> 0-1* *i. I*ïï3l Jlj»ïl uj VI U-M cl j -i-ii.i.luy L J M U wji»,*«jjw Jgjl+ djij I. yijl UjjJI olu oj* cjui j I J I - T J I J Ï-.I LL,!,. Il jaáwui Jljjf >«JÛ-I ^iuul ^SMJ T1 IJLÍJI ' a,/ I» u«j*-. Il wj UuJI İJjJJl C.UU» MX.I l ^ J ij A^t <wt ujl»_j jli-fj , JI UwJi -lj Lfr-Jl r Im II Ujjjl r -Lïl y,>jl aj wwll Ai»JL^JI jsiwji 0LS I Jl - v ( Ta loi ) u» SwJI A Il wl'l ^»ïl jg- >Uwf í-m>?ji >JJ-Í JaJJU ^ U J l JLwiwJl J Oí I Jl ' t*.'..v, Xê-tj^U ivjiujl ^L^jJl cwks IJI VI c S l M jt * Il (.!_»_;I <w>>i jj»w «JL^tJI jljj lui" Il g^l j." J ^J*"ll ( T-\ ÏJI. ) la_jl wjjfa-jl SJjjJI IjUl JA h ( w ) ï^ijti İJUÜI uj ' t J-J-- " UUJI 'l_iii-lw ' -JUJ1 UjjJl a>>:j. IwJLl UjJ u^l LtwJl,a-wl >wjl «,.. L.~. y iwjlkjt UjjJU cwwoj JwJlwJI âjjjjt Ij'jJUJl wl ri-mu II > 3jj-u- IWJJMU L4-JI wj.lli. Il UjjJI uji ', "

26 26 ( TY ÏJl. ) L t r ". l j-r* tt->l UjJ,> U+i* ijt uji UMV^JI ^ 0 * CwiJjJJI,> JS ii>: - 1 u 5»j ( I--. H uji o r o*** 1*0^ lo m rcl^y ı*>3uı ai r,-,. IL, JjjJl ««J os^tfi U^JI Vj lh,. II Ujill L,Uj,> 1jjj* yj-lh,. II,jñ Jt LS Iii yiji jjjjji jtbitw VJUbJi UjoJi f J i ;»jjlfaji i.j-a jj-j-ji ^4 ^ iji (1) (() T *Jl vi l<«l»/jjii/l at 1 H J_f>J ÏJJJU L»» L i^slbjf,*ji v-o» ju»»tl I a UJL* jjl jj»4>l J>j-^JI UL> ^-Ij. T I ÎJI M jjj^jl, L,JL» L-JIt l_jlbjt UjAjl TV İJUJI ijj»-jl juujl cj>»jl JJJ- ( r* «i. ) I««j 111 u_u j-. - '»IMj>l li^uji cujj-uujl 1-Lv> HrfJl wjjlvijl UjjJl - vj ULLJI U J J J I >jl JUj^iJl jjj- 0» 3 -ä- :i 'I *l-»jj-*jl UjJJI - T ( M IJİ ) Ur?-! 1 J_ ^ ^ rjui fls+h j., lu, oja-ji I jjsl JİJJS, f.. I-' Il cl-^lfa U (*j. IfeJI vjjuujl UjjJI UJ uji,ju-»>i- ul=»- ^ j-o^j 1 ilkji JJ,jJI ( t. IJI. ) ' ' - " - ^ «. 'i İL-, «A>j U^JI j "-- " UjjJI ùjiu -k-, ^-JJI Ii*.Lİ»t»UV^L-, ( II Jjjlül ^>T ^^-1 ujl^jl o^ 11 f^f" ú" l_ l i»l JJJI-J. L»j^i_oJ LJLjj j.

27 27 ) J, *-i->->i ujj ' is>j^ -Ui- i-u_5 >îi -»>Jt u i.im-ami. L j L i. i- l_>-ll iiilijl j»j---ijj S---i>J1j W-".> -u I CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ET D'EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE La République de Turquie et la République Arabe d'egypte désireuses de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire ont conclu une Convention portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale et sur l'extradition et; sont convenues des dispositons suivantes: PREMIERE PARTIE ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 1. Les deux Etats Contractants s'engagent à s'accorder *utuellement, selon les dispositions de la présente partie, l'entraide

28 28 judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression -est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des^ autorités judiciaires de l'etat requérant. 2. L'entraide judiciaire en matière pénale s'étend surtout sur l'exécution d'actes d'enquête préliminaire, l'audition de l'inculpé, de témoin et de l'expert, la perquisition, la saisie d'objet, la remise des documents et d'objets relatifs à la poursuite pénale, ainsi que la signification des actes "et des pièces. La présente partie ne s'applique cependant ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions purement militaires. ARTICLE 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée: a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'etat requis soit comme des infractions politiques ou Comme des infractions connexes à celles-ci, soit aux infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change; b) si l'etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. TITRE 2 COMMISSIONS ROGATOIRES ARTICLE 3 1. L'Etat requis fera exécuter, conformément à sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de l'etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes prévus au paragraphe (2) de l'article premier. 2. Si l'etat requérant désire que les témoins et les experts déposent sous serment, i l en fera expressément la demande et l'etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. 3. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'etat requérant demande expressément la communication des originaux, i l sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

29 29 4. Les renseignements fournis à l'etat requérant ne pourront être utilisés par les autorités judiciaires que dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été demandés. ARTICLE 4 Si'l'Etat requérant le demande expressément, l'etat requis l'informera de la date et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister cette exécution si l'état requis y consent. ARTICLE 5 1. L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée s'ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours. 2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou des documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par l'etat requérant à l'etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce expressément. TITRE 3 REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES ARTICLE 6 1. L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'etat requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. requis. Elle s'effectuera conformément à la législation de, l'etat 2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une attestation de l'etat requis constatant le fait, la"forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'etat requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'etat requérant.

30 30 3. Les citations à comparaître devront être envoyées à l'etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de ces personnes. 4. Les Etats contractants se réservent le droit de signifier sans contrainte les actes à leurs ressortissants par l'entremise de leur représentation diplomatique ou consulaire. ARTICLE 7 1. Si l'etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, i l en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. 2. L'Etat requis fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'etat requérant. Dans le cas prévu au premier paragraphe du présent Article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser. ARTICLE 8 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transférement pourra être refusé: a) si la personne détenue n'y consent pas; b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'etat requis; c) si son transfert est susceptible de prolonger sa détention ou; d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transférement. 2. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'etat requérant à moins que l'etat requis ne demande sa mise en liberté.

31 31 ARTICLE 9 Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. ARTICLE 10 Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'etat requérant seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'etat où l'audition doit avoir lieu. ARTICLE Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'etat requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son entrée sur le territoire de l'etat requérant.. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'etat requérant, afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à une autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs â son entrée sur le territoire de l'etat requérant et non visés par la citation. 3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l'expert ou la personne poursuivie; ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'etat requérant pendant quinze jours.consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri, ülkeleri arasında adli alandaki işbirliğini güçlendirmek arzusuyla

Detaylı

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler,

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ 18.3.1968/1034 Sayılı Kanun Metin:RG 16.10.1968 ÖNSÖZ Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, Avrupa Konseyinin amacının üyeleri

Detaylı

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti birbirlerinin ülkelerinde bulunan vatandaşlarına hukuki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), iki ülke arasında, egemenlik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Tunus Cumhurbaşkanı Ülkeleri arasında adli

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 9.4.2000 Sayı:24015 ) KUVEYT DEVLETİ ARASINDA

(Resmi Gazete ile yayımı: 9.4.2000 Sayı:24015 ) KUVEYT DEVLETİ ARASINDA -2056- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUVEYT DEVLETİ ARASINDA HUSUSİ HUKUK, TİCARET VE CEZA HUKUKU KONULARINDA HUKUKÎ VE ADLÎ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile HAŞİMİ ÜRDÜN KRALLIĞI ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı, suçluların geri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYET İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Ve Azerbaycan Cumhuriyeti İki ülke arasındaki dostluk bağlarını

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki. Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki. Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır),

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

Türkiye İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti Ve

Türkiye İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti Ve Türkiye İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Ve.. İki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek ve hukuki, ticari, cezai konular

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suçluların geri verilmesinin düzenlenmesinin her iki

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 115.1993 Sayı : 21578)

(Resmî Gazete ile yayımı: 115.1993 Sayı : 21578) 325 Türkiye Cumhuriyeti tle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 115.1993

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi.

YEDİNCİ KISIM Geçici Kurallar Geçici Madde 1. Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce İşlenmiş Olan Fiileri de İçermesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 1Kasım, 1988 tarihli birleşiminde kabul olunan Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası Anayasanın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, suçluların geri verilmesi

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 385 Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 27 Ocak 1977 tarihinde Strasbourg da imzalandı ve 11. Madde ye uygun olarak 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

(Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

(Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) -1832- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

Resmî Gazete. Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 CUMA 1. Milletlerarası Sözleşme

Resmî Gazete. Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 CUMA 1. Milletlerarası Sözleşme Resmî Gazete Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur YÜRÜTME VE İDARE > 18 Mart 1983, Sayı: 17991 CUMA 1 BÖLÜMÜ

Detaylı

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME

YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME YERALTI MADENLERİNDE İŞE ALINMADA ASGARİ YAŞ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 22 Haziran 1965 Kanun Tarih ve Sayısı: 8.5.1991 / 3729 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21.5.1991 / 20877 Bakanlar Kurulu

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON (5 Ekim 1961 de akdedilmiştir) İşbu Konvansiyonu imzalayan devletler, Yabancı resmi belgeler için diplomatik

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 5.11.1988 Sayı : 19980)

(Resmî Gazete ile yayımı : 5.11.1988 Sayı : 19980) 175 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin Onaylanmasının

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1

UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1 UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1 Uçuş halindeki uçağı veya kontrolünü ele geçirme şeklinde kanunsuz fiillerin fert ve mal emniyetini tehlikeye düşürdüğünü

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Cuma Sayı: (Asıl)

Cuma Sayı: (Asıl) 07.11.1997 Cuma Sayı: 23163 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 165 Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 29-4.1988 Sayı : 19799) Kanun No. Kabul Tarihi 3436 21. 4 1988 MADDE 1.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068)

(Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068) -137- * Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1937 Kanun Tarih ve Sayısı: 26 Kasım 1992 / 3849 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı :B.02.1.GÜM /24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 ANKARA Konu :.../.../2000 GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 1973 Kabul Ta.: 16 Mart 1976 R.G. : 25 Mart 1976

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567)

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 366) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) T.C. Başbakanlık

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/68 Ref: 4/68

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/68 Ref: 4/68 SĐRKÜLER Đstanbul, 15.03.2011 Sayı: 2011/68 Ref: 4/68 Konu: YABANCI ÇALIŞANLARIN TÜRKĐYE DE SĐGORTALILIĞI HAKKINDA ÖNEMLĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER OLMUŞTUR 02.03.2011 tarih ve 27862 sayılı Resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ. MADDE 1- Suçluyu İade Mecburiyeti

SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ. MADDE 1- Suçluyu İade Mecburiyeti SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 18.11.1959/7376 Sayılı Kanun Metin:RG 26.11.1959 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler konseyinin gayesi, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

UÇAKLARDA ĠġLENEN SUÇLAR VE DĠĞER BAZI EYLEMLERE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME (1963 TOKYO SÖZLEġMESĠ) 1

UÇAKLARDA ĠġLENEN SUÇLAR VE DĠĞER BAZI EYLEMLERE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME (1963 TOKYO SÖZLEġMESĠ) 1 UÇAKLARDA ĠġLENEN SUÇLAR VE DĠĞER BAZI EYLEMLERE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME (1963 TOKYO SÖZLEġMESĠ) 1 Sözleşmenin Kapsamı MADDE 1-1) Bu Sözleşme, a) Ceza Kanunlarını ihlâl eden suçlara; b) Bir suç teşkil etsin veya

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155

Kanun No Kabul Tarihi : 25/06/2003. Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003. Resmi Gazete Sayısı: 25155 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 4906 Kabul Tarihi

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Resmi Gazete Tarihi: 02/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24743 Kabul Tarihi ve Yeri: 25/01/1996,

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802

Milletlerarası Andlaşma. Karar Sayısı : 2005/9802 Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9802 30 Haziran 2005 tarihinde Bakü de imzalanan ekli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliğine

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 23/4/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 23/4/2016 CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU Kanun No. 6706 Kabul Tarihi: 23/4/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, cezaî konularda uluslararası adlî iş

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 207 Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile ycuy%m% : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. 1885 Kabul

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 200) Döneni: 20 Yasama Yılı: 2. T.C Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0.

T.B.M.M. (S. Sayısı: 200) Döneni: 20 Yasama Yılı: 2. T.C Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.0. Döneni: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 200) Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BÖLÜM I BÖLÜM II SÖZLEŞMENİN UYGULANMA ALANI, AMACI VE TANIMLAR Sözleşmenin uygulanma alanı ve amacı... Madde 1 Tanımlamalar...

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR İÇİNDEKİLER Cilt I A. AİLE HUKUKU ve ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 1 1. Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme 3 2. Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1. Bu Sözleşmeye taraf olan devletler,

REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1. Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, Birleşmiş Milletler Beyannamesinin, uluslararası barış ve güvenliğinin idamesine ve devletler arasında dostane ilişkiler

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192)

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) Bölüm 1- Sözleşmenin amaçları ve tanımlar Madde 1- Sözleşmenin amaçları İşbu Sözleşmenin amacı: a) Kişisel ilişkilere

Detaylı