T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1990 PAZAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 7 Ekim 1990 PAZAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1990 PAZAR Sayı : Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma ve Sözleşmeler Karar Sayısı : 90/786 19/4/1990 tarihli ve 3634, 3635, 3636, 3637, 3639, 3640 sayılı kanunlarla onaylanmaları uygun bulunan ilişik listede yazılı ekli anlaşma ve sözleşmelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/7/1990 tarihli ve KKVM-KOKD-II , , , , sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M. YAZAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. ÖZDEMİR M. TAŞAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı K. AKKAYA H. ÖRÜÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı A. AKSU A.BOZER A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR Tanıtı Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1. AYKUT Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

2 2 16/9/1990 Tarihli ve 90/786 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE 1 _ "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi" 2 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması" 3 "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme" 4 "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin İşbirliği Sözleşmesi" 5 "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi" 6 "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi" TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA VE SUÇLULARIN İADESÎ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki adlî alandaki işbirliğini güçlendirmek arzusuyla Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi konusunda bir Sözleşme aktolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:

3 3 BÖLÜM I CEZA İŞLERİNDE ADLÎ YARDIMLAŞMA KISIM, I Madde 1 1. Cezalandırılması, yardımlaşma talep edildiği anda,"yardım isteyen Devletin, adlî makamlarının y e t k i s i içinde bulunan suçlarla i l g i l i adlî işlemler dolayısıyle Akit Devletler, işbu kısımdaki hükümler dairesinde b i r b i r l e r i n e karşılıklı olarak en geniş şekilde adlî yardımda bulunmayı taahhüt ederler. 2. Cezai konularda adlî yardımlaşma özellikle, hazırlık tahkikatı işlemlerinin yerine getirilmesi, sanık, tanık ve bilirkişi ifadelerinin alınması, arama, eşya zaptı, ceza kovuşturmasına ilişkin belge ve eşyaların teslimi ve aynı şekilde kararlar i l e belgelerin tebliği g i b i hususları kapsayacaktır. Bununla b i r l i k t e işbu kısım tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının infazı i l e tamamen asker i n i t e l i k t e bulunan suçlar konusunda uygulanmayacaktır. Madde 2 a. Talebin ilişkin olduğu suçlar, yardım istenen Devletçe, siyasi suçlarla veya siyasi suçlara murtabit suçlarla yahut vergi ve resim, gümrük ve kambiyo suçları i l e i l g i l i kabul edilmekte ise; b. Yardım istenen Devlet, talebin yerine getirilmesini egemenliğine, güvenliğine veya kamu düzenine halel getirecek n i t e l i k te görüyorsa, Adlî Yardımlaşma reddedilebilir. KISIM II İSTİNABELER, Madde 3 1. Yardım istenen Devlet, b i r ceza davasına ilişkin olarak, yardım isteyen Devlet Adlî Makamlarınca kendisine i l e t i l e n ve konusu i t i b a r i y l a b i r i n c i maddenin 2.paragrafındaki işlemlere tallûk eden istinabe t a l e p l e r i n i kendi mevzuatına uygun şekilde yerine get i r e c e k t i r. 2. Yardım isteyen Devlet, tanıkların veya bilirkişilerin yeminli ifade vermelerini arzu ettiği takdirde bunu açıkça talep edecek ve yardım istenilen Devlet, mevzuatı bunu engellememekte ise talebi yerine e g getirecektir. 3. Yardım istenilen Devlet, talep olunan dosya veya belgeleri) asıllarına uygunluğu tasdik edilmiş s u r e t l e r i n i veya fotokopilerin i göndermekle i k t i f a edebilir. Bununla b i r l i k t e, yardım isteyen Devlet asıllarının gönderilmesini açıkça talep etmekte ise yardım istenilen Devlet bu t a l e b i imkân nisbetinde yerine e g getirecektir.

4 4 4. Yardım İsteyen Devlete sağlanan b i l g i l e r, ancak talebin t a a l lûk ettiği işlemler dolayısıyla adlî makaralar tarafından kullanılab i l e c e k t i r. Madde 4 Yardım isteyen Devlet açıkça talep ettiği takdirde, yardım i s tenen Devlet, istinabenin yerine getirileceği yer ve t a r i h i kendisine b i l d i r e c e k t i r. İlgili makamlar ve kişiler, yardım istenen Devlet i n rıza göstermesi halinde istinabenin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunabilirler. Madde 5 1. Yardım istenilen Devlet, gönderilmesi talep olunan eşya, dosya veya belgelerin t e s l i m i n i, görülmekte olan b i r dava dolayısıyla bunlar kendisine gerekli bulundukları takdirde e r t e l e y e b i l i r. 2. Yardım istenilen Devlet açıkça vazgeçmemiş ise, b i r istinabe t a l e b i i l e i l g i l i olarak gönderilmiş olan eşyalarla dosya ve belgeler i n asılları, yardım isteyen Devlet tarafından, mümkün olan süratle yardım i s t e n i l e n Devlete iade edilecektir." KISIM III ADLI BELGELER VE KARARLARIN TEBLİĞİ, TANIKLAR, BİLİRKİŞİLER VE KOVUŞTURULAN KİŞİLERİN MAHKEME ÖNÜNE Madde 6 ÇIKMALARI 1. Yardım istenilen Devlet, bu amaçla yardım isteyen Devlet tarafından kendisine gönderilen adlî belgeleri ve kararları tebliğ edecektir. Bu tebliğ, adlî belgenin veya kararın sadece muhatabına tevdii suretiyle yerine g e t i r i l e b i l i r. Tebligat, istenilen Devlet mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. 2. Tebligatın yapıldığına dair ispat belgesi, t a r i h l i ve muhatap tarafından imzalanmış alındı makbuzuyla veya yardım i s t e n i l e n Devletin, tebliğin vukuunu, şeklini ve t a r i h i n i belirten b i r b i l d i r i s i şeklinde olacaktır. Bu belgelerden b i r i veya diğeri yardım i s t e yen Devlete derhal i l e t i l e c e k t i r. Tebligatın yapılması mümkün olmadığı takdirde yardım i s t e n i l e n Devlet, bunun sebebini yardım isteyen Devlete hemen b i l d i r e c e k t i r. 3. Mahkeme önüne çıkmaya ilişkin celpnameler, bu kişilerin mahkeme önüne çıkmaları için tespit olunan tarihten asgari olarak i k i ay Önce yardım i s t e n i l e n Devlete gönderilmiş olmalıdır. 4. Akit Devletlerin, kendi vatandaşlarına diplomatik ve konsoloslu k t e m s i l c i l i k l e r i vasıtasıyla, zorlama bulunmaksızın tebligat yapma hakkı mahfuzdur. Madde 7 1. Yardım isteyen Devlet bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî adlî makamları önüne bizzat çıkmasını özellikle gerekli addediyorsa,

5 5 bu hususu celpnamenin tebliği i l e i l g i l i talebinde belirtecek ve yardım istenilen Devlet bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu adlî makamlar önüne çıkmaya davet edecektir. 2. Yardım i s t e n i l e n Devlet tanığın veya bilirkişinin cevabını yardım isteyen Devlete b i l d i r e c e k t i r. İşbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen halde talepname veya celpname, ödenecek tazminatın, yol ve ikâmet g i d e r l e r i n i n yaklaşık miktarını i h t i v a edecektir. Madde 8 1. Yardım isteyen Devlet tarafından, tanık sıfatıyla veya yüzleştirilmek amacıyla mahkeme önüne bizzat çıkması istenilen her tutuklu kişi, yardım istenilen Devletçe b e l i r t i l e n süre içinde geri gönderilmek ve uygulanabileceği ölçüde 11.maddenin hükümleri saklı kalmak şartıyla, ifadesinin alınacağı ülkeye geçici olarak gönderilecektir. Bu gönderme t a l e b i aşağıdaki hallerde reddolunabilir: a. Tutuklu kişinin gönderilmesine rıza göstermemesi; b. Yardım istenilen Devletin ülkesinde yürütülen b i r ceza davasında tutuklu kişinin hazır bulunmasının zorunlu olması; c. Gönderilmesinin tutukluluk süresini uzatacak n i t e l i k t e bulunması; d. Tutuklu kişinin yardım isteyen Devletin ülkesine gönderilmesine mani diğer önemli sebeplerin mevcudiyeti. 2. Yardım istenilen Devlet gönderilen kişinin serbest bırakılmasını istemediği takdirde, bu kişi yardım isteyen Devlet ülkesinde tutuklu olmaya devam edecektir. Madde 9 Celbi talep olunup da celpnameye icabet etmeyen b i r tanık veya bilirkişi, işbu celpname ceza ihtarını i h t i v a etse dahi, yardım i s teyen Devletin ülkesine kendi iradesi i l e gitmediği ve orada usülüne uygun olarak yeniden.celp edilmediği takdirde, hiç b i r müeyyideye veya zorlayıcı tedbire tabi tutulamaz. Madde 10 Yardım isteyen Devletçe tanık veya bilirkişiye ödenecek tazmi nat i l e y o l ve ikâmet g i d e r l e r i, oturduğu mahalden itibaren hesaplanacak ve kendisine, dinleneceği memlekette yürürlükte olan t a r i f e ve yönetmeliklerde öngörülen miktarlardan az olmamak üzere ödenecektir. Madde Uyruğu ne olursa olsun, b i r celp Üzerine yardım isteyen Devletin adlî makamları önüne çıkacak olan tanık veya bilirkişi, yardım isteyen Devletin ülkesine girdiği tarihten önceki f i i l veya mahkûmiyetleri dolayısıyle yardım isteyen Devlet ülkesinde kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz ve şahsi hürriyeti herhangi b i r suretle kısıtlanamaz. 2. Aleyhine kovuşturma konusu teşkil-eden f i i l l e r s sebebiyle yardım isteyen Devletin adlî makamları önünde ifadesi alınmak üzere celbedilen b i r kişi, uyruğu ne olursa olsun, yardım isteyen Devletin

6 necektir. Bununla b i r l i k t e -6.maddenin 4.paragrafı mahfuz kalmak şar- ülkesine girdiği tarihten önceki ve celpnamede sözü edilmeyen n f i i l veya mahkûmiyetleri dolayısıyle kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz Ve şahsi hürriyeti herhangibir suretle kısıtlanamaz. 3. Yardım isteyen Devlet ülkesinde adlî makamlarca, hazır bulunması gerekli sayılmadıgı tarihten itibaren onbeş gün içinde, tanık, bilirkişi veya kovuşturulan kişi, terketmek imkânına sahip olmasına rağmen bu ülkede ikâmet ettiği veya terkedip de geri döndüğü takdirde, işbu maddede öngörülen dokunulmazlık sona erecektir. KISIM IV ADLÎ SİCİL Madde B i r ceza davası için gerekli olup da, yardım isteyen Devlet adlî makamlarınca talep edilecek adlî s i c i l kayıtları ve bu kayıtlara ilişkin bütün b i l g i l e r, yardım i s t e n i l e n Devletçe, kendi adlî makamlarının benzeri hallerde sağlayabilecekleri ölçüde yardım i s teyen Devlete gönderilecektir. 2. İşbu maddenin b i r i n c i paragrafında öngörülenlerin dışındaki hallerde, benzeri talepler yardım i s t e n i l e n Devlet yönetmelikleri ve uygulamaları çerçevesinde yerine g e t i r i l e c e k t i r. 3. Akit Devletlerden her b i r i, diğer Devlete, bu Devlet vatandaşlarına a i t olup adlî s i c i l e işlenmiş bulunan ceza mahkûmiyetleri hakkında b i l g i verecektir. Adalet Bakanlıkları bu b i l g i l e r i, mümkün olduğu ölçüde, en az senede b i r kere b i r b i r l e r i n e göndereceklerdir. KISIM USUL V Madde Yardımlaşma t a l e p l e r i aşağıdaki hususları i h t i v a edecektir. a. Talebi yapan makam; b. Talebin konusu ve gerekçeleri; c. Mümkün olduğu ölçüde, i l g i l i kişinin kimliği ve uyrukluğu ve, d. Adlî belgelerin tebliği istendiği takdirde, muhatabın isim ve adresi, veya kimliğinin ve adresinin t e s b i t i için mümkün ol - duğu kadar geniş b i l g i l e r l e tebliği istenilen belgenin mahiyetine a i t 6 malûmat. 2. İstinabe talepleri ayrıca isnat olunan suça ilişkin b i l g i 2. İstinabe t a l e p l e r i ayrıca isnat olunan suça ilişkin l e r i ve olayların kısa bir izahını kapsayacaktır. ve olayların kısa b i r izahını kapsayacaktır. Madde 14 Akit Devletlerin adlî makamları birbirleriyle her iki Devletin Akit Devletlerin adlî makamları b i r b i r l e r i y l e her iki Devletin Adalet Adalet Bakanlığı aracılığıyla temas kuracaklardır. Gerekli görüldüğü takdirde haberleşme diplomatik kanaldan yapılabilecektir. Madde 15 Adlî yardım talepnameleri yardım isteyen Devlet dilinde düzenle

7 7 tıyla- bu talepnameler ve bunların ekindeki belgelere, yardım istenilen Devlet dilinde veya İngilizce yahut Fransızca onaylanmış tercümeleri eklenecektir. Madde 16 İstinabe talepnameleri ve bunların ekindeki belgeler, yetkili makamın imza ve resmi mühürünü veya bu makamın onayını ihtiva edecektir. Madde Yardım istenilen Devlet, adlî yardım talebini yerine getirmesi mümkün olamamış veya talebin yerine getirilmesini reddetmiş ise, zaman geçirmeksizin durumu ve yerine getirmeme nedenlerini yardım isteyen Devlete bildirecektir. 2. Yardım istenilen makam, talebin yerine getirilmes i konusun da yetkili bulunmadığı takdirde adlî yardım talebini re'sen yetkili makama iletecektir. Bu durumdan yardım isteyen Devlete bilgi verilecektir. Madde madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, istinabeler dahil yardım taleplerinin yerine getirilmesi, yardım istenilen Devlet ülkesinde bilirkişilerin müdahelesinin ve 8.madde gereğince tutuklu kişilerin naklinin doğurduğu masraflar dışında hiçbir masrafın ödenmesini gerektirmez. KISIM VI KOVUŞTURMA AMACIYLA İHBAR Madde Akit Devletler, yardım isteyen Devlet ülkesinde bir suç işleyen kendi vatandaşları haklarında iç mevzuatlarına uygun olarak ve diğer Devletin talebi üzerine, ceza kovuşturması yapmayı taahhüt ederler. 2. Kovuşturmanın devralınmasına ilişkin talebe suçla ilgili mevcut olan sübut belgeleri eklenecektir. 3. Yardım istenilen Devlet, ceza kovuşturması sonucundan yardım isteyen Devlete bilgi verecek, kesinleşmiş bir karar ittihaz olunduğu takdirde bir suretini gönderecektir. KISIM VII TUTUKLAMA KONUSUNDA BİLGİ Madde Akit Devletlerin yetkili makamları, dige,r Devletin bir vatandaşının adlî makamlarca tutuklanması halinde bu Devletin diplomatik veya Konsolosluk Temsilciliklerini en kısa süre içinde ve en geç 7 gün zarfında keyfiyetten haberdar edeceklerdir. 2. Bu Devlet vatandaşının, Konsolosluk görevlisinin huzurunda açıkça karşı çıkması hali müstesna olmak üzere, diplomatik veya konsolosluk görevlileri bu vatandaşlarını ziyaret etmek, kendisiyle görüşmek ve haberleşmek ve mahkemede temsil edilmesini sağlamak hakkını haiz olacaklardır.

8 8 - BÖLÜM II SUÇLULARIN İADESİ Madde 21 Akit Devletler, aşağıdaki maddelerde tayin olunan kaide ve şartlar dairesinde, i k i Devletten b i r i s i n i n ülkesinde bulunan ve d i ğer" Devlet adlî makamlarınca haklarında kovuşturma yapılan veya mahkûmiyetlerine karar verilmiş olan şahısların karşılıklı olarak iadel e r i n i taahhüt ederler. Madde 22 Aşağıdaki f i i l l e r suçluların iadesini istilzam edecektir: a. Her i k i Devletin mevzuatına göre yukarı haddi en az bir sene müddetle hürriyeti bağlayıcı veya daha ağır bir cezayı müstelzim suç teşkil eden f i i l l e r. b. Hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza en az altı ay süreli o l mak kaydıyle, işbu maddenin (a) bendinde Öngörülen suçlar dolayısıyle yardım isteyen Devlet adlî makamlarınca i t t i h a z olunan mahkûmiyet kararları, c. İade talebi yardım isteyen Devlet ve yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı b i r cezayı müstelzim müteaddit f i i l l e r e taallûk etmekle b i r l i k t e, bunlardan bazıları ceza sürelerine a i t şartları haiz olmadıkları takdirde, yardım istenilen Devlet bu sonuncu suçlar için dahi iadeyi kabul etmek serbestisine sahip olacak tır. Bununla beraber, yardım isteyen Devlet mevzuatında öngörülen veya hükmolunan ceza, yardım istenilen Devlet mevzuatında öngörülen cezalar meyanında bulunmalıdır. Madde 2 3 Aşağıdaki Aşağıdaki hallerde hallerde iade iade talebi talebi kabul kabul edilmeyecektir; edilmeyecektir; 1. İadesi istenilen kişi, yardım istenilen Devletin vatandaşı ise, vatandaşlık durumu iade talebine konu teşkil eden suçun işleniş tarihine göre tesbit olunacaktır. Bununla b i r l i k t e, yardım i s t e n i l e n Devlet, ceza kovuşturması yapılması amacıyla meseleyi y e t k i l i makamlarına i n t i k a l e t t i r e c e k t i r. Bu çerçevede yardım i s t e n i l e n Devlet, yardım isteyen Devlette yapılan tahkikat sonuçlarına göre işlem yapacaktır; 2. İade. talebine esas olan suç, yardım istenilen Devlet tarafından s i y a s i b i r suç veya böyle b i r suçla murtabit b i r suç olarak kabul edilmekte ise. İki Devletten b i r i s i n i n Devlet Başkanına veya a i l e s i efradından b i r i s i n i n hayatına kasdedilmesi siyasi b i r suç sayılmayacaktır; 3. İade talebine esas olan suç, münhasıran askeri b i r suç nite - liğinde ise;

9 9 4. İade talebine konu teşkil eden suç, yardım i s t e n i l e n Devletin kısmen veya tamamen kendi ülkesinde veya bu Devletin kazai yetkisine tabi b i r mahalde işlenmiş ise; 5. İade talebine esas olan suç dolayısıyle yardım istenilen Devlette nihai bir karar veya t a k i p s i z l i k kararı yahut men'i muhakeme kararı i t t i h a z edilmiş ise; 6. Talebin alındığı tarihte yardım isteyen Devlet veya yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatına göre dava veya ceza zamanaşımı gerçekleşmiş i s e ; 7. Yardım isteyen Devlette veya ülkesi dışında b i r yabancı tarafından işlenen suçlarla i l g i l i olarak ceza kovuşturma yapılması için kazai yetkisinin bulunması kaydıyle, yardım i s t e n i l e n D Devlette genel af ilân edilmiş ise. Madde 24 Aşağıdaki hallerde iade t a l e b i reddolunabilecektir: 1. Söz konusu suç, i k i Devletten sadece b i r i s i n i n mevzuatına göre ölüm cezasını müstelzim bulunmakta ise; 2. İade talebine konu olan suç dolayısıyle yardım istenilen Devlette kovuşturma yapılmakta veya üçüncü bir Devlette nihai i o olarak bir karar verilmiş ise. Madde 25 Yardım istenilen Devletin, adî b i r suç sebebiyle yapılan iade talebinin b i r şahsın ırk, din, m i l l i y e t veya s i y a s i kanaatları bakımından kovuşturulması veya cezalandırılması amacıyla yapıldığını veya bu şahsın durumunun bu sebeplerden b i r i dolayısıyle ağırlaşabilecegini sanması için c i d d i sebepler mevcut olduğu takdirde iade yapılmayacaktır. Madde İade talebi yazılı olarak yapılacak ve diplomatik kanaldan gönderilecektir. 2. İade talebine aşağıdaki belgeler eklenecektin a. Yardım isteyen Devletin kanunlarına uygun olarak isdar edilmiş bir mahkûmiyet kararının veya tevkif müzekkeresinin yahut

10 10 aynı tesiri haiz diğer bir belgenin aslı veya onaylanmış sureti; b. İade talebine konu teşkil eden fiillerin işleniş şeklini, işlendikleri yer ve tarihi, hukuki tavsiflerini ve bunlara uygulanacak kanuni hükümlerle bu Kanun metinlerinin bir suretini muhtevi belge; c. İstenilen şahsın mümkün olduğu kadar sarih eşkali ile hüviyetini ve milliyetini tesbite yarayacak diğer bütün malûmat. Madde Müstacel hallerde yardım isteyen Devletin adlî makamları talep olunan şahsın iade amacıyla muvakkaten tutuklanmasını isteyebilirler, 2. Muvakkat tutuklama talebinde 26.maddenin 2.paragrafının (a) bendinde öngörülen belgelerden birisinin mevcudiyeti zikredilecektir. Bu talep ayrıca, işlenen suçun mahiyetini, verilmesi muhtemel veya hükmolunmuş cezayı, sucun işlendiği tarih ve zamanı, bunlardan başka istenilen şahsın hüviyetinin ve bulunduğu yerin tesbitine yarayacak mümkün olan ölçüde geniş malûmatı ihtiva edecektir. 3. Muvakkat tutuklama talebi, yardım istenilen Devlet adlı makamlarına doğrudan posta veya telgraf ile yahut yazıya dönüşebilen başka bir vasıtayla iletilecektir. 4. Talebin işbu kısım hükümlerine uygun bulunması halinde, yardım istenilen Devlet adlî makamları kendi iç mevzuatları dairesinde gereğine tevessül edeceklerdir. Madde Tutuklamadan itibaren yirmi günlük bir süre içinde, iade talepnamemi ve 26.maddenin 2.paragrafında belirtilen belgeler yardım istenilen Devlete gönderilmediği takdirde, muvakkat tutuklamaya son verilebilir, 2". Muvakkat tutuklama hiçbir surette, tutuklama tarihinden itibaren kırk günden fazla olamaz. 3. Geçici olarak serbest bırakma her zaman mümkündür ancak, yardım istenilen Devlet, istenilen şahsın kaçmasına mani olmak için gerekli addettiği bütün tedbirleri alacaktır.

11 11 4. Serbest bırakma, iade talebinin ahiren vürudu halinde yeni b i r tutuklamaya ve iadeye mani teşkil etmeyecektir. Madde 29 Yardım i s t e n i l e n Devlet, işbu kısımda öngörülen tüm şartların mevcudiyetinden emin olması için tamamlayıcı b i l g i l e r kendisine ger e k l i bulunduğu ve eksikliğin t e l a f i edilebileceği hallerde talebi reddetmeden önce yardım isteyen Devleti keyfiyetten diplomatik yoldan haberdar edecektir. Bu tamamlayıcı b i l g i l e r i n t e v d i i için yardım istenilen Devlet tarafından b i r süre tesbit olunabilecektir. Madde 30 Birçok Devlet tarafından aynı f i i l d e n veya değişik f i i l l e r d e n dolayı aynı zamanda iade talep edildiği takdirde, yardım i s t e n i l e n Devlet bütün şeraiti ve bilhassa yardım isteyen Devletler arasında bilahare yapılabilecek bir iade imkânını, taleplerin mütekabil tar i h l e r i n i, istenen şahsın uyrukluğunu, suçların vehamet derecesini ve işlendikleri yeri nazarı i t i b a r e alarak kararını serbestçe verecektir. Madde Yardım i s t e n i l e n Devlet veya üçüncü şahısların hakları mahfuz kalmak kaydıyla ve yardım isteyen Devletin talebi üzerine, yardım i s t e n i l e n Devlet, a. D e l i l teşkil edebilecek; b. Suç neticesinde elde edilmiş olup, istenilen şahsın tesliminden önce veya sonra meydana çıkan; c. Suç neticesinde elde edilen eşya karşılığında kazanılan, eşyaları, kendi mevzuatında öngörülen usûl çerçevesinde el koyarak teslim edecektir. 2. Bu eşyaların t e s l i m i, i s t e n i l e n şahsın ölümü veya kaçması sebebiyle iadenin yapılamaması halinde dahi yerine getirebilecektir. 3. Yardım i s t e n i l e n Devletin veya üçüncü şahısların kazanılmış hakları mevcut olduğu takdirde bu eşyalar, yardım isteyen Devlet ülkesinde yürütülen kovuşturma sonunda en kısa süre içinde ve masraf istenmeksizin yardım istenilen Devlete iade olunacaktır. Madde Yardım i s t e n i l e n Devlet, iade hakkındaki kararını diplomatik yoldan yardım isteyen Devlete gönderecektir.

12 12 2. Tamamen veya kısmen red halinde mucip sebebler gösterilecektir. 3. Talebin kabul edilmesi halinde yardım istenilen Devlet, iade olunacak şahsın teslim yeri i l e t a r i h i n i en uygun şekilde tesbit edecek ve yardım isteyen Devlete keyfiyetten y e t e r l i bir süre önce b i l g i verecektir. 4. İstenilen şahıs, tesbit olunan tarihte teslim alınmadığı takdirde, işbu maddenin 5.paragrafında derpiş olunan hal mahfuz kalmak kaydıyla, bu tarihten itibaren 15 günlük bir müddetin hitamında serbest bırakılabilir ve her halde 30 günlük bir müddetin geçmesinden sonra serbest bırakılacaktır. Yardım i s t e n i l e n Devlet aynı f i i l sebebiyle iadeyi reddedebilir. 5. İade edilecek şahsın teslim edilmesini veya alınmasını engelleyen i s t i s n a i h a l l e r i n mevcudiyeti halinde i l g i l i Devlet sürenin sona ermesinden önce diğer devlete haber verecektir. İki Devlet yeni b i r teslim tarihi ve muhtemelen diğer bir teslim yeri üzerinde mutabık ka lacaktır. Bu takdirde bundan önceki paragraf hükümleri uygulanacaktır. Madde İstenilen şahsın yardım istenilen Devlette, iade talebine konu teşkil eden f i i l dışında başka b i r suç sebebiyle kovuşturulması veya hükümlü bulunması halinde, bu Devlet talep konusunda kararını verecek ve yardım isteyen Devlete iade konusuna ilişkin kararını 32.maddenin 1 ve 2.paragraflarında öngörülen şekilde b i l d i r e c e k t i r. Bununla b i r l i k t e, kabul halinde i s t e n i l e n şahsın teslimi, yardım i s t e n i l e n Devlet mahkemeleriyle e ilişkisi kesilinceye kadar ertelenecektir. Bu takdirde teslimi 32 nci maddenin 3.paragrafına uygun şekilde tesbit olunacak b i r tarihte yapılacak ve aynı maddenin 4 i l e 5.paragrafları uygulanacaktır. 2. İşbu maddenin hükümleri, i s t e n i l e n şahsın, tutuklu olarak bulundurulması ve yardım istenen devlet adlî makamlarının işi b i t t i ğinde geri gönderilmesi kesin şartı i l e, yardım isteyen Devlet Adlî Makamları huzuruna çıkmak üzere geçici olarak gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. t Madde 3 4 İade edilen şahıs, iadeden evvel işlediği ve iadeye esas teşk i l eden f i i l d e n başka bir f i i l sebebiyle kovuşturulamıyacağı veya yargılanamayacağı g i b i b i r cezanın infazı için tutuklanamaz ve kezal i k k herhangi b i r suretle hürriyeti kısıtlanamaz. Aşağıdaki haller müstesnadır:

13 13 a. Yardım i s t e n i l e n Devletin buna muvafakat etmesi. Muvafakat i n i s t i h s a l i için b i r talepte bulunulacak ve buna 26.maddede öngörülen belgeler i l e iade edilen şahsın iadenin teşmiline müteallik olarak yaptığı beyana ilişkin bulunan ve yardım istenilen Devlet makamlarına savunmasını takdim etme imkânının kendisine sağlandığı hususunu havi adlî tutanak eklenecektir. b. İade edilen şahsın, nihai olarak serbestisine kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında iade edildiği yardım isteyen Devlet ülkesin i, elinde imkân olmasına rağmen terk etmemesi veya terkettikten sonra buraya geri dönmesi halinde. Madde 35 Suç addolunan f i i l i n niteliği takibat esnasında değiştiği takdirde, iade edilen şahıs hakkında ancak yeniden tavsif edilen suçun unsurları iadeyi gerektiriyorsa, takibat veya yargılama yapılabilir. Madde maddenin (b) bendinde derpiş edilen hal müstesna olmak üzere, yardım isteyen Devletin kendisine teslim edilen şahsı üçüncü bir Devlete iade edebilmesi için yardım i s t e n i l e n Devletin muvafakati g e r e k l i d i r. Yardım isteyen Devlet bu amaçla, üçüncü Devlet tarafından kendisine e tevdi olunan belgelerin kopyalarını yardım istenilen Devlete gönderecekt i r. Madde Üçüncü bir Devlet tarafından diğer Devletlere teslim edilen bir şahsın i k i Devletten b i r i s i n i n a r a z i s i üzerinden transit suretiyle iadesine, diplomatik yoldan gönderilecek talepname üzerine i z i n v e r i l e c e k t i r. Bu talepnameye, iadesi mümkün b i r suçun sözkonusu olduğu hususunun t e s b i t i için gerekli belgeler eklenecektir. Bununla b i r l i k t e b i r vatandaşın transit yoluyla iadesi reddedilebilir. 2. Hava yolunun kullanılması halinde aşağıdaki hükümler tatbik olunacaktır: a. Uçağın iniş yapması öngörülmemekte ise de, talep eden Devlet uçağın ülkesi üzerinden geçeceği Devleti haberdar edecek ve 26. maddenin 2.paragrafının (a) bendinde öngörülen belgelerin mevcudiyetini teyid edecektir. Zorunlu b i r iniş halinde, işbu tebligat 27.maddede öngörülen muvakkat tutuklama talebinin sonuçlarını doğuracak ve yardım isteyen Devlet usûlüne uygun b i r transit talebinde bulunacaktır. b. Uçağın, iniş yapması sözkonusu olduğu takdirde, yardım i s teyen Devlet, işbu maddenin 1.paragrafı hükümlerine uygun bir talepnameyi transit istenilen devlete gönderecektir.

14 - 14 Madde 38 1, Yardım i s t e n i l e n Devlet ülkesinde iade sebebiyle yapılan bütün masraflar bu Devlet uhdesinde kalacaktır. 2. Yardım i s t e n i l e n Devlet ülkesinde transitten mütevellit masr a f l a r yardım isteyen Devlet tarafından ödenecektir. Madde 39 İşbu kısım hükümleri dairesinde yapılacak iade t a l e p l e r i i l e ekindeki belgeler, yardım isteyen Devlet dilinde i k i nüsha halinde düzenlenecektir. Bundan başka, bu belgelerin yardım i s t e n i l e n Devlet d i l i n e yapılmış i k i nüsha tercümeleri de eklenecektir. Bununla b i r l i k te, yardım istenilen Devlet lisanına tercüme yapılmasında zorlukla karşılaşıldığı takdirde, Fransızca veya İngilizce tercüme de kabul edilec e k t i r. Madde 40 İşbu kısımda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Suçluların İades i ve muvakkat tutuklama usûlüne münhasıran yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatı uygulanacaktır. BÖLÜM I I I NİHAİ HÜKÜMLER Madde 41 Akit Devletlerin herbiri işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için Anayasasında öngörülen işlemlerin ikmâl edildiğini diğer Devlete b i l d i recek ve Sözleşme bu b i l d i r i m l e r i n sonuncusunun alınmasını takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Madde 42 İşbu Sözleşme süresiz akdedilmiş olup, i k i Devletten herbiri her zaman diplomatik yoldan yazılı b i r fesih ihbarında bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve bu fesih ihbarı alındığından b i r yıl sonra hüküm ifade edecektir. Her i k i Devletin y e t k i l i t e m s i l c i l e r i işbu Sözleşmeyi imza ve mühürlerini vazeylemişlerdir. İşbu Sözleşme 4 Nisan 1988 tarihinde Ankara'da her üç metin de muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak i k i nüsha halinde tanzim edilmiştir. İhtilaf halinde Fransızca metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA MISIR ARAP CUMHURİYETİ ADINA

15 15 i S - İ L İ» J l J l ^ j j l ^ L À Ï J l u j U^Jl 0 l i _, û *»j**-lı i".. I "j 1 «^J- 4 *-fj*l\ j <ı i-j^»a> Ù rf-»^»--" f J i-it-laji J l j ^ J l u j ^ U O J l OJV - " 1 1 ü L i * U L L I 3 *o*jt j - * î - j ^ ^ j I -Sji V Jír«* t*- 2!C«I-«İI Ai» oji l-.jt'.-.l A U. ı uf,.,., i U Ü J l j U L J I J 'J t>t*>> -II fu IMMJ i-iuişoi J l j j J I ı^uuul ÚJ 1 -^-' 1 (jll-. fus»sl. -, -. -, JJSI f ZJI O IL^xJl ^IUOJı ú j U ^ J I UP* S il» f l S»l ( V ÏJt. ) ^jji >^JI ÍJL-Í- ow < f ä-ii i» flü>1 ( /. M i,. < Q ü J i i «"» H OUJJAJI, H - \ *»ı^aıı o l h I,,, II j a i» ; f i l j>-, I.» 1>»l tfí a,.'. 'W o 5 -" Ü^ Ç-j' u- 1 * i^jläui i.,..üv. II o l M j>\ Iji'.,". s^cuxji y j t c j j i_jusjl JJj-lJl, \.JİLİAJI JLşuuJI,> u ^ U U Ü I ^ L i C j l JjJL - T c l j '.".i. n II fj II.I-._J, ' l isl t^-»jo?.j' >~ II j JJ,"» Il j >i»liji_j fd".» II >-«-j o i l A^-ÜI u Le,,h-..,i(j d V.-.-n l l j o l ^ l j J U I julj i-il-líjl «J» L ^ í J L - U l.-.n II»1 :Slj. Uı.yı 11 t^sm»,ll ^1 J K J I J Ü I J U V - Í ^ J U J I f L S» ï l j ui-ï-ll j j l j l i'.".

16 - 16 ( T»Jl. ) ; ^UUUl újuüji ^Jk^Àj y*-. f jt Jl wjbji X J L Ü Li,>. jt L**JI wjjlluji UjJ-ll *joj I Ü T u M 1 II wl^ji ( T ÏJl- T 1«IA2J ol,l jl < UL> ' t. " yjjh» Il SJjjJI uj>^ _ t ' «JjS' İ J U J I ^ 1* CJ IjJLJJl l^j I I J I J M cl ' I j>l l^l^ı l~fr*> j-. ll jjt- ' Ï J Ï I JfJ I -I I, M^ÀJl jt Jj>*i-ll J-U 0 T ï_jujji UjjJl a^ij 1.11 _ T,>_,!. «-< fj I M.,, Il» Jl I A * LfefJI vj DJI II UjjJI l> j < 4>l 4J t I U>»I l-uju ı+ül,u>^ ijiy, i-i^» ij^ jl Uw, J->s o' i**ji VJ-UoJi U J J - U J^ÍSI - T Jj i <IK II uj I î>l1,-iltji UjjJI w.l_,t Iii < LU J.J. IrjJkà II - ' T " jt -kl Ht vjubll UjjJI ujl U.j*Jl Cİ-.J I«, Il flii^_l i^&ujjt -.L+JKJJ _ t I4-UT ^ i-i i lh UZJ\ isjtjj\ ( t»41. -I Ül 1, i,-, Uj- <-^«i-j^i SJJOJI. L4-JI ı_,^,lhı II âjjojl İL-»;.J,«^ Il ^ L K Í J I J o Ih İm I.) <J uri Lfr^Jj i»l ^ UjoJI a ó» wiyl I I 4-1UİAJI. du 14-fJl wj.llh.jl UjjJI cjlj IJI J J ^ J L - ( o»jl 1 ). t^jj «H-ií M jft Ujİ^.lS I jl LtJl-jl

17 17 ly - ıjı yı, JLJLASUI İ^LJJİJ l Li L4-JI Ü-UJAJI ^1 ır..ı II jl olt I. II J J - ' J Jl w" i-j! >L*ji«l J ^ I J İ^İUİiJl (.LSAÏIJ líjídjl jljjl rvj-2 ( 1 îol. ) Âl-"-" IA«J J_JLfaül A ll J-^«JI ^Jl!«S-> İl jt ı^jjjjl Ijjt JL._,I J>va- fj I..." Il la» jî L$jJl wj-uuji İJjOJI JO^- 1 L M» f.: I..". I'»İ-J JjjJl ^> jljjl- jî ä-jl J-^sJl,jj 1* ÇÎJ^J j>< JUbl f.; Im". II clûl - T ' "..H» Il I ja JUıjl frnj I [v^uj Lapı Ij»l j " j»_ >_ 11 _ı II wj Ihn 11 I ft,,. II wj Ih» II»JjjJl h-f-o < f -, fj IjLj UUaJl SJjjJI yjl Ijjjıillj j l * LU vl t i_juaji UjjJI Jl 1>_J ıjju.».di U^-Jl Ih» II UjjJt ujl jsiliwxsl j^y^jy ı.i_,.iş-, İl Jl jj\ j L j l OtH 1^ T _!a_ltl jsl ^jjj U ^ L - L Î J ^Jl jl jjill ù^*<»-ll- plsjjl «",,i> 11,t_Uj.jJI h f.»" _ { 0 l<i',i II j f u.l_. >J_.aJI I, t 11*» ( Y 5JI. ) *af aj i_jl JUl LtpUaJL fl_l ^..A II jl aal_ji jjj» O' lyjlkji 3JjJ.ll CÍJJJ IJI \ fj 3Zj J J Í J J L Y I i.i IS' II I jj' (i,; Im"' i Ib ui dlu ^Jt jl j <úli ül* j^j>jli jj.a II _jf -i» LUI L4-JI Ihı II UjJjl n' t.11 Ï J L K J I. _**ÁJl jt J»LUl J J - U l k l l äjjjjl Lf^Jl yj 1İ1.I..II SJjjJI i - ^ i _ T o- İr jj^ükju, ıj ; IS-, İl jl ^JJbJl J öl Q.«-..,. }JUJI *j» > (1 ) aj-ji ^Ji I (_, I» M JÎI J- 1 ' ï^l-iïl J >JI OL2JU.J ^ÍU^JLLJI I. i u^u^jls ( A. ) ^ ^, i *» l ' I j! I au Jm, I j<i>,:, djp^ i^jlbjl SJjjJI yjb: ^ J ^ M JS - 1 jjj J J J I J»9l ^ ASoLel hjï-. i-fj uu. j_jujl >. újí^r ifajl fwjjvi uji LSJy» <OaU

18 - 18 JJ^J' <Mj jyf^j jı Í I ^, fj iji (!) - ',- Xıî UU»I JJ-JI ı>> O (? ). «JUL. jjj J_pü 2JJT J>\ ol jl ^Jil u ü I il ( J) s j «Jj-lJI v-ltc i-jlkjl JJjjJl (^JJI L»^-^o Jjü -,».II jjıiul JHt I ^JL1«- T ( 1 ÏJL tfjjı ^,,.1 Lıi«İl jl jtliji J J «Ijal ^ j _j! 15' (r^iy- jj^-:^ «IjjJl f^jul brji *-**'^l* L J İ fjl.. i IV-.11 lj> o> 'Jj W"' II O^*^ j-l» ur^> i IV. 11 (. İJL Jl jl j»ujj i*jujı ijjoji I+«J>; yijı i-uüı j jj^ji U J Ú J c u y u j í - J i ^Jl UjJ-ll ^Jj lajujl çiljjjl «^, Als U*e Jj^ï JJJLU ULijj tjüi J M ( 11.Jl,. ) til j» S_JltJI UjjJl ^j à^j> u-u J_J ^js fii- j., ; jl ^L»- ut j>> Ï _^İ>,ÜLS L_I jf J*l_: rff. i_jlkji UjjJI uji_,f «Jj»J J* Ü.I f,l&»i j_y»jl_, I; IV. yj*»u^, UjjJI i-l I-, I i^ü-üji olt^xji,>l_.t Ji^_, Mİ t*f S-JUvJI «Jjjjl ivfjji yji J* J j tfj w jf J-^SÍ jf fslfc* ù' J^s* - T f,. "" u-lc '1-^ UjJJl.iLfcJ i_ll-üjl ol»jjl RU>t İVSUK^JJ J ~, «-._, > o^ls I t vj Hull u»^-ll j\ ja.a U jt jtlul uj^, Ijl JjUJl «ja ^ 11. liralı II l_uuul i U _ r ù' J ^ «jjláu yjí «ijaj ^j I^JL^I l-t^ ^ * a,. 3_JUaJl ÏJjjJI - j 1 «,. 2-JLbJI ïjjjji u ljt jl JU I jl jl. l luüji wltvol ^ ^ - i '- J>J

19 19..ıjJ{ ol *Ji Ji JJL»JI (»T»Jl. "=>' >j*~-' JU,jl_. ı Lt_, ijiuüjı i»jjl «tjlj,a>, Ut-^-JI Vj Ih» İl SJjjJl,.JJL; _ ı ol bj-ji I i,. Ih", ıpjl l_4- M U", D II OUIJ.IM.II U L S J i_lt_jjl <JL»JI * ^ v uuı ı j» ji. «j,, i- o^i; ÎJUUI»j»,> o-ijîı Î^SJJI ^ U}-Ji jijujı _ T L4-.JJ J^aJl o_ju y 1-4-JI»-J Ih,. II âjjoji çiljjj cr> 3 JJ J U ^J^- 1-1 UM> i* djj.jsuî I n II oljuaivl tjjb Jjjül Lijljj JjL-üj İ-1U^J UljJl U J» J u^lkji wl Jl (,TÎJI ). 4.JLİJI «.LI^JI yilaul ÜJUÛJI ol_jb o-»^ o' V * * - I. s_jfaji Lfr^e jjujl I4J-JI (T) *.1.naj ', Ih II Çjİy* (w) jjj ^-s! jl. «_Ji j-j-uı oi>»j r 1 JJ 1 -*- 4 Ö'JJ' c* SJ,J (») jjjjı yj, duisj, «o>ıjli^j «,,«>,: J«J9W lj> ; U^JI oi-ıj ı««iı,>, i ü t l _^J1 y,-. H j\. jiujju j>yj>j*j *j*iji o- 1 * 6* **âuı3-ll i-l-ii ol_jb J ı*' - T ( U Sol. ) J^KJI ı^jljj Jil» o- ı>jjj' n II l> fjjjjji uj S_iLiiJl ol h I,. II ^bt^ji pz-, (1e «Jl > )»I S>L, JSİVI UJJJ. J U J J»J i-juui SJjjJI 3jdL, ^İLAJJI ÛJIJCJI ol_jj> > j u>- İİJjjJI "j - ' " 11 <J«> < da.jl_ji «JL^JI J>«u^l JJ\ âjj-i-ll

20 (n ÏJI. ) *jz**j l «U L_Jj_ı _»J l_»uuj-l ol I,- llj UALÁJUI.yU-Jl U í,» _ jl _> tt* * j(.u'i 11 ol» ol ' u i M gii-lllj -t, 'n iiı'ıiı jt li"» ı âh!.. jûliv (IV ïj(. ) _J. i> Ij>l OÀij jt uptuijui I ^Jt L»_JI yj Ih. Il JJjjJl y-u jjjc Iii. Il jjijl. JI wl,î) Lí_l j-jf-j < _U_- ä IL_JI UjjJI»Us_,l tjj->.a*- 2-1 I.1.«."... ñ<i",» n j-j uil&jjl jl Jl -» _. wj Ih,. Il iaj-jf o_,ls Ijl - T. L U i_ilkji UjjJI i U i j - «Jl y-ji JL»I (1A "Ol. ) * l r- *> "U-l u-» I w&ujjl _jjl -Jt ol-j_.,* (,. ) S_L_JI rls>i İUI, _u w, It-JI SJjJJl oi l_^i_u ujjl la* L^-ioLjjj^u. "a-i <LA i _ >J i- (A) 3-L l,_s>j ÏL_»I «.»->_>_ I j>uiïl J y* İAİL-JI -_! Il u U l (M»JI ) SIIj*S jl LWJ- 1 1 L»l_.L»_, â ll_^ji U'LMJI O I M ^ I. i_>-sl -Jj-JI. >. ïu^juajl äüjjjl f-jjji uj I.-. - Il i - - Il ol_-ui _J_L-,» ** i 1 j i 2U5II i _» o*"-* r 1 ' J-*T * * ' "1*' M fcj» I i. < Il ol * I_^>l d ^ l a il i UT /^»Sw ñ,i^vi ajl -A-^^-IIW - <_JU_JI i-lj-ji fiul, wjjha-ll -JjJ-ll fjj-l. 1^ îj_j-> UA JI «-l-i Jl»u-Jl îjj ji-» j,1 Jl vl Il - T - T (T- ï-l. ) j o-uji-jul <JL». _>e-.-l«-,i. II 1>f_J_,._J _>,jî II olh I. Il e j J L y _ 1 *_( 11 < fl-,! 1»-. jjl»cï ÎJ_ ujj J) 4>J trii ^lùw jl J>>3l SJjaJI L^Lij JJjjJI a-hj 11 jt 'i l_._j-ly.sji

21 21» Il f ij Im (Tl ÏJI. ), eljjjj ULij dujy. ii.>5l ij_jjj\ 4-İLiAJI allı I. II y, fij I».«JSAJJI JT fupl (TT ÏJI ). IjAlj» fu 1,1,-1 II ıj>s* 3 ->Í-*Y l > #SJ >jji c ü ^ p I «, Ir U L M jf wijjjji ^ 1 jju L J U JÄU Juüf - '. jt \ i i - L*_, (IJSMJI VJ>»XI <JUI II 2.1* J J U VI J»ji- (t) UjjJlj l^jlbji «JjjJI ştjlî u 1 i. UJIUM äi JUL»T î.ı*- ' ' yüh JJL; Iii _ J. i m H ï-i*-. j II ±jla\ \ ft.n.«.. ^ij".i.,,,1 "kjl j I 4 - J I Ih i II. JUuiîl».i...JU. r. ' " j j i ; ui İtf^l U^JI vj Ihn II SJjJX) ljjs-ı L4_JI wj Ih4 II UjoJI ojolwjjjji EJIJ-- 'jjj- fjsmjl I»>L«JI JT 3_JUJ_)1 (TT -Jl ) ı,«j»»s Lr»,>-*-! I üjsij t-t-jl yj Ih. II UjuJI U U j ^ t..., I,.-, wjjh,. II > Jl ù 1 5 1^1-1 1 IjoJl ULkJI ti» aij - fu I,.". II UJL>f wj.lh» II Lkf^xJI yjj «jl-^r II * t^^ji clm-jl u-x 6>->^ll UL>1_, h II UjjJl vjh uj«'l^. t+ _ll vjjluji * t=>»l usji ol ij.il»" İL-, jujl a Q<«-,--, jl I4JJ < LIM I ^ U A J I v«j«dji l^il^ı. ı» L, I.- II U ü i Uj^ll

22 22 V-W* «S j- jt l*-t-*- i-^o» j^s-i Iii" 'I l+jft,> v >lk*ji l ^ i J l ( I T ^ 'i " ijjf \ u-u 'IXUVI J** İJ fj I..-. It Lt^JI i_j Id,. It UjjJI aulky VA"*»J Im". H <JA V J Ih. II IA-ja>JI c^ls I Jl _ f I. IjjJt!,>>»,. jf Lt-ISc^&Sjl JJS < f... l - Il LftJ»! yt >yj Ihı II i^ja-ll C J ı I İJİ _ (. î-iuüjl Lfri-ïjJ j v l i upi jl f., I..-. Il La^JI wj Ih. Il vjjfajji UJjjJl ur» ull*- LfcjLî-, ai f, I,.-, II I^J»! iyjjlujl **-_*>Jl C^L I jl _ o. L*M*U4 i>j J r-ha* jl JJ^JJI ui jrí-jl uülj- JJI L«pLi_, JOJ j[ f l l l, -. II L4-JI. f J, - H ^Jfe ^jj; J-J Ihn II j\ U U J I u i > fu I""» l-fe-ll ' H» H UjjJl jl i_jlijl JJJJI J U jj* jjj I _ y I.. i ft-t>sxi ús-m u -H 1^'^-"»' *»,> ^ ^ X J ' ú' V*>9l Ul»JI Lfr^ j* l t., Iii j^ucu-s-jl u IJI SJjjJl «ja ^Ji ( Tí ÏJI. ) t JaJU j^jjoji ıio>l J-^i cr» fl-uïl, I t j I» l_,jiuu 1,,«. II ***j»jl c-jls tjl - J J Ó<-S jl L^vjJkíJl «JjjJl JİİJ ^Lt-SJ-i»- I..' II v-ul JJJ^ U-JPJI c^,ls Ijl _ T i -İLİ 2Jjj u 1 1 -*- ^S» L»pLi- jj* ( To ïjl. ) f 1 ' 1 7 J ' V * JLÜÄiLJ vt _t Uvi, V JJi L tj JJjjJI ^jjcwls IJI r. ' - ' jj»w* _-iek jú^ji U U. jl Z^SLx* JO*-, rdj Líil,.LJÜI ^.LiUI ^1 JJ>I ujl,1 j út* jji>; ÚLÍ 0- o' y 1,-1-,-JI jji jl»_...ti jl liljjji jt JJC (n ). u.u.jjyxll ií>jw J-^<J Irl-üS fj l r, II vjt f4i«- 1. uotfl^ I,JMU f_. I-' II u-jl» ÚJ 5 * - T

23 23 h i j j Lt-LS-jl liaj Laj ^J-> <-t-l>t f.. I...'.» yj-lb-ji JI-*ÍSL, Ù L Ï - (v), Jlj^JI aj* >a 4jJ^J l( cl» ULkavJl S^ú^jUJI Jlj^Jl u-ll SjLÎÏI gaipjiijüi LapLî,4 ^Sjj-I olil fj ä-jlj iïjjl,j j-a ^joj j ^ L - wj Ih Il ^V* 11 UUjI (TV ÎJI ) j ej^ui-i-m t^jlhjl UjjJl i* L JUl ci.hj,,.ji wjfas 0t Ji». J I j * T, > - H T (T) J İ-Jl ur» I t j I» g»>n'.,i II jilijji JJ>I j i \ y j l ïjlîïi CJ>ÍJ u^iajï wjfa. - t 1 "-»jsawji jt k+j Jj>UJl imajdı ÏAijc-SSjl ujjl 3--/>JI L** g. TT ÏJL4JI 0-«(') <>" wj Ih II J./ avi,( g nin". tpjl ouaj lanjl ^e ' joi ^-Sl j LapLSjjl tjl&aj ó L * ^. a J> I jj j LS_a J L^> Lai Lt_JI w» lha II äjjjjl I-1LİJUI J.lh!.. II o- 11 cjya-ll U-ÄJI yjfe jjl^, _ T * ysj>] UlS ñ I.,!.»j Ä*L* jî J^ JI j T Jto(j_kJI ^wjjau h I...II u-l>li»_jji I J * uj U - '» u»j«'a II fls^su yjfcjl ii-uaui C i _ ^ I ol _ ( UJJ 2 -iltsji»h I... II JaLaCj. L^av^-iJ Lä-b ' L»_Jl wj Ihn'll UjjJI yjj l^ujjl I t j Ih tal? * t Law ^>f > ( TA İJİ. ) T,.--11 S L Í J J I J I...'. M wju. Lfrt-11 vjj*-j" 3-İJJ-II J-i J İJİ y«ivjl o* e' j-»ki J L K * - I ımj! 6>U U H >- >! TI ajlajl T Ü-Jl «i </**-" 6 ü u ù- U J * W ^ V u-**->' jjl*^ ó' J>Nf* - Jlj»Sl i> - T S-ll JSJl l+#ji v^ltwl H>J-H w- ó' u- 1 * «Jj utt ujoj>ajl c l jjïi j^av - T w) Iha II ji.>-11 vjv» ÚJ J»JjJ^axJJ IjyJ^i tuljz. JİJj Jav I..'. II v>>> ->JJ I JI ««.J '-"J İ-İLÎ jaüjl -U^s^JI jj gljjïi Jja^ï - ( (Tí ÍJI ) O jiw. LI a., ll,.<i-, cl.uu,l uji à>l> Lipt f u, I.,", II LfeJI Ih. II UjjJl o,lj Ijl a IJJJI dua. c^ia>t yaj-jl laat J» LSjl cf «JULS ^-JUl I j» >jj ' >. '* j-j-' - ; i J>j_pJI ^il ji Jl «V* O^J»- fj I..-. II L *J vjjixaül U J J J J J. yjixji jüj J^J ylajj^jjl ^JajLy <-JU>J4<,. C.L.Lİ-ÎI ajat y,!. JjauüJ

24 -24 (T- «Jl ) olj Li I ««l-.fc. JjJ ^ fu I.". ol U. to* r., I,,,- Il Lfr*JI Ih. Il «JjjJU C-.JJ I jl JUu*»L_J1»J «a* uj J-uU. jt UjjJl «J*J já^» < IjjjkU JL*Jt y jt JLAJÏI ^JLbJI JjjJl ^ >*JI I..-, Il oli.1 j»ïl UJÎJ JjjïJ 1 lius JUJ Ù' I > *BJP c-i: vl jjjl LSíJlj (k4l>»ji ~'jjl>> *»_>Jj wjjtkji jamjl al Ih II Jj«j «j^j ( n «i. ) IjjJl wjj>,^j* 'Liyj, j**ji jji»- jî L*- J1 wjjwjl «J,j_M j>a>w JÜi.l ÙJJ - i İU>JI 1+*-^ ojl «J^- 1 1 ol»l^»ju Uli, Li^JI oj-lfa-ji ÎJjjJI r > i i, i^jubjl» I,,*J I ^ i İm ',j h i«î i. ol-üu «Jji j-laj t^jl (T), wj h,. Il jai^ji f L" J_J> l, t j le j * j ***./îwll * l«v»"n II (o) l^jjjl >. 1 U»-,.JI ' Lyiîl JylJU ujl I 11,1.1 «tpjl (.».) U ü j jî Ly^o.«n'i -, vj,11«. Il ^i'.ll «t Ul jijù ù 1 J ' ^fiît!» j ca 4 -! - T >l* 1\ «J» ^JU UyJ» -<' ai j^«jl j! Uj-JI Vj II». Il «JjjJl oils Ijl _ r fil lj U^ &Ê ' M, UjjJl «4» uji OUJ_H«jS^i ojj wjjt uj L»Jj. â^jlbji «JjjJl f Ul (TT aol. L»jl_Jw s-llkji «JjjJl w.u,j-l,jjï j._j«ju, fj I,.-, Il L«^J vj Ih. Jl «Jjjjl J^Jl j\ ujsjl j.j.ji jl>l - T,, I,.", Il I L.»iU JoJI j St L4_JI j " - Il «JjjJl jj»w, «Jiiljjjl Uu> yi _ f djj. ' - I' Ï_JUUJ «JjjJl JuCj <L,L _.j «Utjj P^ fj I Jl, JjUvJI «j» ^y^stijl «. n 't.'" j-j ' ' " «-JL»J1 ÎLel g. ( Utj* ^r «'» v i jj JA-. ««gl JJHI JL>, JJ.vj-11 _jl_ui vj Ih n II gavit. Il I j l i J l C^i^C ol jj^, Ol j - j-lla- Jl _j>9l 5*^>,«. Im", I I J J M J I j-_,uui JjüJI O I J «.J Il 1-4 Il wj Ih. Il «JjjJJ jja^t 6<J UJl I J» Jl ol j UjjJl uju wj Ih Il > U I f^t-l jl I,.-, újj <L» I,*.-,,.l Jjü ojl> I jl _ a >T j - j U jl^jjjjl j^-ij Jl...,^JI >UuL.I J - J wjjj_, tt^j-îl «JjjJI jl rl_ji J^Jl fls>i «JL>-II «j» ujlj. f,, I,,-, I I >T US.. J L O I U - " I Jl j

25 25 ( rr «Ji i ) jl i n. H W J.th«JI UjjJI *^-U U J S M JI I.(-,««... I,.". wjjk+ji j» JI o 1 -* I I U (Uj. JJjjJl «A* ^JU wij f I..-, Il wji. U^J» t"ja* u=ji *Lw l*-j»> o» - - hjjuj ULij I4J U j l ^ i^juaji UjjJI --Ai ù'j fu H V-" 1 tr» J"»*- O 1 ai -II,»*-L_ J>y, Jj^UI Ul> uj du. TT ÏJUJI ı>t T I C-J^~l u> UoK - 1 " " I» L. II wj lh«ii 2 IjjJI «J^SIJU- u«"'.* wj lh II j L - " i»j»wl f>«*»f T Ji, TT İJUJI.LS»J UU, JJ»w j^jlj ^ t Jj ,;»*" " Jn> u_l» Vj lhji u»wiji Jl jl ULtl Ù J J İJUJI ti» fis»} Jjfïl - T o 4JU.Jİ jut«tj jt Jijl* olijj IfJLbJI UjjJJ i^lwujl cl h l, Il, pi h I,. Il é» _,l jj ( Tí ÏJI ) jj» jl ' S^JJUJ I V,,,!-,-, bw» V, «JÍLM Vj -»J«JJLJI JÍÜJI ^1 ^Upi 4_>_p f.j Il.-J* u--" ««US JÜ*»n Im" H jryu is±* 'UL,L. ilvy»» 0*.iUij»S-j> 0-1* *i. I*ïï3l Jlj»ïl uj VI U-M cl j -i-ii.i.luy L J M U wji»,*«jjw Jgjl+ djij I. yijl UjjJI olu oj* cjui j I J I - T J I J Ï-.I LL,!,. Il jaáwui Jljjf >«JÛ-I ^iuul ^SMJ T1 IJLÍJI ' a,/ I» u«j*-. Il wj UuJI İJjJJl C.UU» MX.I l ^ J ij A^t <wt ujl»_j jli-fj , JI UwJi -lj Lfr-Jl r Im II Ujjjl r -Lïl y,>jl aj wwll Ai»JL^JI jsiwji 0LS I Jl - v ( Ta loi ) u» SwJI A Il wl'l ^»ïl jg- >Uwf í-m>?ji >JJ-Í JaJJU ^ U J l JLwiwJl J Oí I Jl ' t*.'..v, Xê-tj^U ivjiujl ^L^jJl cwks IJI VI c S l M jt * Il (.!_»_;I <w>>i jj»w «JL^tJI jljj lui" Il g^l j." J ^J*"ll ( T-\ ÏJI. ) la_jl wjjfa-jl SJjjJI IjUl JA h ( w ) ï^ijti İJUÜI uj ' t J-J-- " UUJI 'l_iii-lw ' -JUJ1 UjjJl a>>:j. IwJLl UjJ u^l LtwJl,a-wl >wjl «,.. L.~. y iwjlkjt UjjJU cwwoj JwJlwJI âjjjjt Ij'jJUJl wl ri-mu II > 3jj-u- IWJJMU L4-JI wj.lli. Il UjjJI uji ', "

26 26 ( TY ÏJl. ) L t r ". l j-r* tt->l UjJ,> U+i* ijt uji UMV^JI ^ 0 * CwiJjJJI,> JS ii>: - 1 u 5»j ( I--. H uji o r o*** 1*0^ lo m rcl^y ı*>3uı ai r,-,. IL, JjjJl ««J os^tfi U^JI Vj lh,. II Ujill L,Uj,> 1jjj* yj-lh,. II,jñ Jt LS Iii yiji jjjjji jtbitw VJUbJi UjoJi f J i ;»jjlfaji i.j-a jj-j-ji ^4 ^ iji (1) (() T *Jl vi l<«l»/jjii/l at 1 H J_f>J ÏJJJU L»» L i^slbjf,*ji v-o» ju»»tl I a UJL* jjl jj»4>l J>j-^JI UL> ^-Ij. T I ÎJI M jjj^jl, L,JL» L-JIt l_jlbjt UjAjl TV İJUJI ijj»-jl juujl cj>»jl JJJ- ( r* «i. ) I««j 111 u_u j-. - '»IMj>l li^uji cujj-uujl 1-Lv> HrfJl wjjlvijl UjjJl - vj ULLJI U J J J I >jl JUj^iJl jjj- 0» 3 -ä- :i 'I *l-»jj-*jl UjJJI - T ( M IJİ ) Ur?-! 1 J_ ^ ^ rjui fls+h j., lu, oja-ji I jjsl JİJJS, f.. I-' Il cl-^lfa U (*j. IfeJI vjjuujl UjjJI UJ uji,ju-»>i- ul=»- ^ j-o^j 1 ilkji JJ,jJI ( t. IJI. ) ' ' - " - ^ «. 'i İL-, «A>j U^JI j "-- " UjjJI ùjiu -k-, ^-JJI Ii*.Lİ»t»UV^L-, ( II Jjjlül ^>T ^^-1 ujl^jl o^ 11 f^f" ú" l_ l i»l JJJI-J. L»j^i_oJ LJLjj j.

27 27 ) J, *-i->->i ujj ' is>j^ -Ui- i-u_5 >îi -»>Jt u i.im-ami. L j L i. i- l_>-ll iiilijl j»j---ijj S---i>J1j W-".> -u I CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ET D'EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE La République de Turquie et la République Arabe d'egypte désireuses de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire ont conclu une Convention portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale et sur l'extradition et; sont convenues des dispositons suivantes: PREMIERE PARTIE ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 1. Les deux Etats Contractants s'engagent à s'accorder *utuellement, selon les dispositions de la présente partie, l'entraide

28 28 judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression -est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des^ autorités judiciaires de l'etat requérant. 2. L'entraide judiciaire en matière pénale s'étend surtout sur l'exécution d'actes d'enquête préliminaire, l'audition de l'inculpé, de témoin et de l'expert, la perquisition, la saisie d'objet, la remise des documents et d'objets relatifs à la poursuite pénale, ainsi que la signification des actes "et des pièces. La présente partie ne s'applique cependant ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions purement militaires. ARTICLE 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée: a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'etat requis soit comme des infractions politiques ou Comme des infractions connexes à celles-ci, soit aux infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change; b) si l'etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. TITRE 2 COMMISSIONS ROGATOIRES ARTICLE 3 1. L'Etat requis fera exécuter, conformément à sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de l'etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes prévus au paragraphe (2) de l'article premier. 2. Si l'etat requérant désire que les témoins et les experts déposent sous serment, i l en fera expressément la demande et l'etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. 3. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'etat requérant demande expressément la communication des originaux, i l sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

29 29 4. Les renseignements fournis à l'etat requérant ne pourront être utilisés par les autorités judiciaires que dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été demandés. ARTICLE 4 Si'l'Etat requérant le demande expressément, l'etat requis l'informera de la date et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister cette exécution si l'état requis y consent. ARTICLE 5 1. L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée s'ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours. 2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou des documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par l'etat requérant à l'etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce expressément. TITRE 3 REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES ARTICLE 6 1. L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'etat requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. requis. Elle s'effectuera conformément à la législation de, l'etat 2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une attestation de l'etat requis constatant le fait, la"forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'etat requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'etat requérant.

30 30 3. Les citations à comparaître devront être envoyées à l'etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de ces personnes. 4. Les Etats contractants se réservent le droit de signifier sans contrainte les actes à leurs ressortissants par l'entremise de leur représentation diplomatique ou consulaire. ARTICLE 7 1. Si l'etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, i l en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. 2. L'Etat requis fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'etat requérant. Dans le cas prévu au premier paragraphe du présent Article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser. ARTICLE 8 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transférement pourra être refusé: a) si la personne détenue n'y consent pas; b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'etat requis; c) si son transfert est susceptible de prolonger sa détention ou; d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transférement. 2. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'etat requérant à moins que l'etat requis ne demande sa mise en liberté.

31 31 ARTICLE 9 Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. ARTICLE 10 Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'etat requérant seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'etat où l'audition doit avoir lieu. ARTICLE Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'etat requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son entrée sur le territoire de l'etat requérant.. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'etat requérant, afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à une autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs â son entrée sur le territoire de l'etat requérant et non visés par la citation. 3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l'expert ou la personne poursuivie; ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'etat requérant pendant quinze jours.consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ VE ADLİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümetleri, ülkeleri arasında adli alandaki işbirliğini güçlendirmek arzusuyla

Detaylı

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler,

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ 18.3.1968/1034 Sayılı Kanun Metin:RG 16.10.1968 ÖNSÖZ Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Hükümetler, Avrupa Konseyinin amacının üyeleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İLE HİNDİSTAN ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti birbirlerinin ülkelerinde bulunan vatandaşlarına hukuki

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır.

TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ. Bu amaçla, Akit Taraflar aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. TÜRKİYE İLE KAZAKİSTAN ARASINDA HUKUKİ KONULARDA ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), iki ülke arasında, egemenlik

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve Tunus Cumhurbaşkanı Ülkeleri arasında adli

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 9.4.2000 Sayı:24015 ) KUVEYT DEVLETİ ARASINDA

(Resmi Gazete ile yayımı: 9.4.2000 Sayı:24015 ) KUVEYT DEVLETİ ARASINDA -2056- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUVEYT DEVLETİ ARASINDA HUSUSİ HUKUK, TİCARET VE CEZA HUKUKU KONULARINDA HUKUKÎ VE ADLÎ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYET İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti Ve Azerbaycan Cumhuriyeti İki ülke arasındaki dostluk bağlarını

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki. Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki. Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır),

Detaylı

Türkiye İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti Ve

Türkiye İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti Ve Türkiye İle Moğolistan Arasında Hukuki, Ticari Ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Ve.. İki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek ve hukuki, ticari, cezai konular

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suçluların geri verilmesinin düzenlenmesinin her iki

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 115.1993 Sayı : 21578)

(Resmî Gazete ile yayımı: 115.1993 Sayı : 21578) 325 Türkiye Cumhuriyeti tle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 115.1993

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, suçluların geri verilmesi

Detaylı

Resmî Gazete. Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 CUMA 1. Milletlerarası Sözleşme

Resmî Gazete. Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 CUMA 1. Milletlerarası Sözleşme Resmî Gazete Kuruluş Tarih!: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur YÜRÜTME VE İDARE > 18 Mart 1983, Sayı: 17991 CUMA 1 BÖLÜMÜ

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 385 Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 27 Ocak 1977 tarihinde Strasbourg da imzalandı ve 11. Madde ye uygun olarak 4 Ağustos 1978 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1

TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 TERÖRİZMİN BASTIRILMASINA (SUPPRESSION) DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 1 Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, Avrupa Konseyi amacının, üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek

Detaylı

(Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

(Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) -1832- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 5.11.1988 Sayı : 19980)

(Resmî Gazete ile yayımı : 5.11.1988 Sayı : 19980) 175 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin Onaylanmasının

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır);

Rusya Federasyonu Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır); RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA RUSYA FEDERASYONU İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA Rusya Federasyonu Hükümeti

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1

UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1 UÇAKLARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME 1 Uçuş halindeki uçağı veya kontrolünü ele geçirme şeklinde kanunsuz fiillerin fert ve mal emniyetini tehlikeye düşürdüğünü

Detaylı

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON

LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON LAHEY ANLAŞMASI YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİK EDİLMESİ KOŞULUNU GEÇERSİZ KILAN KONVANSİYON (5 Ekim 1961 de akdedilmiştir) İşbu Konvansiyonu imzalayan devletler, Yabancı resmi belgeler için diplomatik

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068)

(Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994 Sayı: 22068) -137- * Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 1.10.1994

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ

YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, Yabancı resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk temsilciliklerince tasdiki mecburiyetinin

Detaylı

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.

4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür. ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ĐLO) Ü EŞĐT DEĞERDE ĐŞ ĐÇĐ ERKEK VE KADI ĐŞÇĐLER ARASI DA ÜCRET EŞĐTLĐĞĐ HAKKI DAKĐ 1951 TARĐHLĐ 100 SAYILI SÖZLEŞMESĐ Đ O AYLA MASI I UYGU BULU MASI A ĐLĐŞKĐ YASA Sayı: 22/1993

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 165 Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 29-4.1988 Sayı : 19799) Kanun No. Kabul Tarihi 3436 21. 4 1988 MADDE 1.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1937 Kanun Tarih ve Sayısı: 26 Kasım 1992 / 3849 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ AVRUPA SOSYAL VE TIBBİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 1973 Kabul Ta.: 16 Mart 1976 R.G. : 25 Mart 1976

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

UÇAKLARDA ĠġLENEN SUÇLAR VE DĠĞER BAZI EYLEMLERE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME (1963 TOKYO SÖZLEġMESĠ) 1

UÇAKLARDA ĠġLENEN SUÇLAR VE DĠĞER BAZI EYLEMLERE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME (1963 TOKYO SÖZLEġMESĠ) 1 UÇAKLARDA ĠġLENEN SUÇLAR VE DĠĞER BAZI EYLEMLERE ĠLĠġKĠN SÖZLEġME (1963 TOKYO SÖZLEġMESĠ) 1 Sözleşmenin Kapsamı MADDE 1-1) Bu Sözleşme, a) Ceza Kanunlarını ihlâl eden suçlara; b) Bir suç teşkil etsin veya

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1. Bu Sözleşmeye taraf olan devletler,

REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1. Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, Birleşmiş Milletler Beyannamesinin, uluslararası barış ve güvenliğinin idamesine ve devletler arasında dostane ilişkiler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 13 Mart 2010 CUMARTESİ Sayı: 27520 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2010/162 Ekli Deniz Alacaklarına Karşı

Detaylı

DUYURU: 09.04.2015/7

DUYURU: 09.04.2015/7 DUYURU: 09.04.2015/7 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM de kabul edilmiş ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun

Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 207 Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun (Resmî Gazete ile ycuy%m% : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. 1885 Kabul

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME

VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME VATANDAŞLARLA VATANDAŞ OLMAYAN KİMSELERE SOSYAL GÜVENLİK KONUSUNDA EŞİT MUAMELE YAPILMASI HAKKINDA118 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi : 28 Haziran 1962 Kanun Tarih ve Sayısı : 19.07.1971 / 1453 Resmi

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR İÇİNDEKİLER Cilt I A. AİLE HUKUKU ve ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 1 1. Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme 3 2. Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE AVUKATLARIN BİRBİRLERİNE VE MÜVEKKİLLERİNE YAPACAKLARI BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 - (1) Avukatların, avukatlık mevzuatından kaynaklanan bilgi verme yükümlülükleri kapsamında birbirlerine

Detaylı

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar

Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Dönem: 20 Yasama Yılı: 1 T.B.M.M. (S. Sayısı: 16) Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 372 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) Kanun No., Kabul Tarihi

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192)

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) Bölüm 1- Sözleşmenin amaçları ve tanımlar Madde 1- Sözleşmenin amaçları İşbu Sözleşmenin amacı: a) Kişisel ilişkilere

Detaylı

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME

GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME GEMİ AŞÇILARININ MESLEKÎ EHLİYET DİPLOMALARINA İLİSKİN 69 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1946 Kanun Tarih ve Sayısı: 15.7.2003 / 4944 Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine

Detaylı

EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME

EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME Bu Sözleşmeyi imza eden Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonuna Üye Devletler, evlilik dışında doğan çocukların tanınmasını aynı ihtilaf kurallarının

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468)

(Resmi Gazete ile yayımı: 20.3.2007 Sayı: 26468) 474 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜRCİSTAN HÜ KÜMETİ ARASINDA BATUM ULUSLARARASI HAVALİMA NININ ORTAK KULLANILMASINA DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA SUÇLULARIN GERÎ VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI YARDIM ANTLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA SUÇLULARIN GERÎ VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI YARDIM ANTLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA SUÇLULARIN GERÎ VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI YARDIM ANTLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, suçluların geri

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN

T.C. BATMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İLÂN T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ İLÂN Kanununa Göre İl Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Batman ili

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989 Sayı : 20177)

(Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989 Sayı : 20177) 814 Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052

Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 Sirküler Tarihi : 28.08.2015 Sirküler No : 2015/052 ELEKTRONİK TEBLİGATIN USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN 456 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR Vergi Usul Kanunu nun Elektronik Ortamda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı