T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1990 PAZAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 7 Ekim 1990 PAZAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 7 Ekim 1990 PAZAR Sayı : Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma ve Sözleşmeler Karar Sayısı : 90/786 19/4/1990 tarihli ve 3634, 3635, 3636, 3637, 3639, 3640 sayılı kanunlarla onaylanmaları uygun bulunan ilişik listede yazılı ekli anlaşma ve sözleşmelerin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 31/7/1990 tarihli ve KKVM-KOKD-II , , , , sayılı yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/8/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır. Y. AKBULUT Başbakan Turgut ÖZAL Cumhurbaşkanı M. KEÇECİLER K. İNAN H. DOĞAN G. TANER Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı C. ÇİÇEK I. ÇELEBİ V. DİNÇERLER M. YAZAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 1. ÖZARSLAN E. KONUKMAN 1. ÖZDEMİR M. TAŞAR Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı K. AKKAYA H. ÖRÜÇ M. O. SUNGURLU 1. S. GİRAY Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı A. AKSU A.BOZER A. KAHVECİ A. AKYOL İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye ve Gümrük Bakanı Milli Eğitim Bakanı C. ALTINKAYA H. ŞIVGIN C. TUNCER Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı L. KAYALAR Tanıtı Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 1. AYKUT Çalışına ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

2 2 16/9/1990 Tarihli ve 90/786 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE 1 _ "Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesi" 2 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşması" 3 "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme" 4 "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline İlişkin İşbirliği Sözleşmesi" 5 "Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesi" 6 "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi" TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA VE SUÇLULARIN İADESÎ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti, iki ülke arasındaki adlî alandaki işbirliğini güçlendirmek arzusuyla Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi konusunda bir Sözleşme aktolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır:

3 3 BÖLÜM I CEZA İŞLERİNDE ADLÎ YARDIMLAŞMA KISIM, I Madde 1 1. Cezalandırılması, yardımlaşma talep edildiği anda,"yardım isteyen Devletin, adlî makamlarının y e t k i s i içinde bulunan suçlarla i l g i l i adlî işlemler dolayısıyle Akit Devletler, işbu kısımdaki hükümler dairesinde b i r b i r l e r i n e karşılıklı olarak en geniş şekilde adlî yardımda bulunmayı taahhüt ederler. 2. Cezai konularda adlî yardımlaşma özellikle, hazırlık tahkikatı işlemlerinin yerine getirilmesi, sanık, tanık ve bilirkişi ifadelerinin alınması, arama, eşya zaptı, ceza kovuşturmasına ilişkin belge ve eşyaların teslimi ve aynı şekilde kararlar i l e belgelerin tebliği g i b i hususları kapsayacaktır. Bununla b i r l i k t e işbu kısım tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının infazı i l e tamamen asker i n i t e l i k t e bulunan suçlar konusunda uygulanmayacaktır. Madde 2 a. Talebin ilişkin olduğu suçlar, yardım istenen Devletçe, siyasi suçlarla veya siyasi suçlara murtabit suçlarla yahut vergi ve resim, gümrük ve kambiyo suçları i l e i l g i l i kabul edilmekte ise; b. Yardım istenen Devlet, talebin yerine getirilmesini egemenliğine, güvenliğine veya kamu düzenine halel getirecek n i t e l i k te görüyorsa, Adlî Yardımlaşma reddedilebilir. KISIM II İSTİNABELER, Madde 3 1. Yardım istenen Devlet, b i r ceza davasına ilişkin olarak, yardım isteyen Devlet Adlî Makamlarınca kendisine i l e t i l e n ve konusu i t i b a r i y l a b i r i n c i maddenin 2.paragrafındaki işlemlere tallûk eden istinabe t a l e p l e r i n i kendi mevzuatına uygun şekilde yerine get i r e c e k t i r. 2. Yardım isteyen Devlet, tanıkların veya bilirkişilerin yeminli ifade vermelerini arzu ettiği takdirde bunu açıkça talep edecek ve yardım istenilen Devlet, mevzuatı bunu engellememekte ise talebi yerine e g getirecektir. 3. Yardım istenilen Devlet, talep olunan dosya veya belgeleri) asıllarına uygunluğu tasdik edilmiş s u r e t l e r i n i veya fotokopilerin i göndermekle i k t i f a edebilir. Bununla b i r l i k t e, yardım isteyen Devlet asıllarının gönderilmesini açıkça talep etmekte ise yardım istenilen Devlet bu t a l e b i imkân nisbetinde yerine e g getirecektir.

4 4 4. Yardım İsteyen Devlete sağlanan b i l g i l e r, ancak talebin t a a l lûk ettiği işlemler dolayısıyla adlî makaralar tarafından kullanılab i l e c e k t i r. Madde 4 Yardım isteyen Devlet açıkça talep ettiği takdirde, yardım i s tenen Devlet, istinabenin yerine getirileceği yer ve t a r i h i kendisine b i l d i r e c e k t i r. İlgili makamlar ve kişiler, yardım istenen Devlet i n rıza göstermesi halinde istinabenin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunabilirler. Madde 5 1. Yardım istenilen Devlet, gönderilmesi talep olunan eşya, dosya veya belgelerin t e s l i m i n i, görülmekte olan b i r dava dolayısıyla bunlar kendisine gerekli bulundukları takdirde e r t e l e y e b i l i r. 2. Yardım istenilen Devlet açıkça vazgeçmemiş ise, b i r istinabe t a l e b i i l e i l g i l i olarak gönderilmiş olan eşyalarla dosya ve belgeler i n asılları, yardım isteyen Devlet tarafından, mümkün olan süratle yardım i s t e n i l e n Devlete iade edilecektir." KISIM III ADLI BELGELER VE KARARLARIN TEBLİĞİ, TANIKLAR, BİLİRKİŞİLER VE KOVUŞTURULAN KİŞİLERİN MAHKEME ÖNÜNE Madde 6 ÇIKMALARI 1. Yardım istenilen Devlet, bu amaçla yardım isteyen Devlet tarafından kendisine gönderilen adlî belgeleri ve kararları tebliğ edecektir. Bu tebliğ, adlî belgenin veya kararın sadece muhatabına tevdii suretiyle yerine g e t i r i l e b i l i r. Tebligat, istenilen Devlet mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. 2. Tebligatın yapıldığına dair ispat belgesi, t a r i h l i ve muhatap tarafından imzalanmış alındı makbuzuyla veya yardım i s t e n i l e n Devletin, tebliğin vukuunu, şeklini ve t a r i h i n i belirten b i r b i l d i r i s i şeklinde olacaktır. Bu belgelerden b i r i veya diğeri yardım i s t e yen Devlete derhal i l e t i l e c e k t i r. Tebligatın yapılması mümkün olmadığı takdirde yardım i s t e n i l e n Devlet, bunun sebebini yardım isteyen Devlete hemen b i l d i r e c e k t i r. 3. Mahkeme önüne çıkmaya ilişkin celpnameler, bu kişilerin mahkeme önüne çıkmaları için tespit olunan tarihten asgari olarak i k i ay Önce yardım i s t e n i l e n Devlete gönderilmiş olmalıdır. 4. Akit Devletlerin, kendi vatandaşlarına diplomatik ve konsoloslu k t e m s i l c i l i k l e r i vasıtasıyla, zorlama bulunmaksızın tebligat yapma hakkı mahfuzdur. Madde 7 1. Yardım isteyen Devlet bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî adlî makamları önüne bizzat çıkmasını özellikle gerekli addediyorsa,

5 5 bu hususu celpnamenin tebliği i l e i l g i l i talebinde belirtecek ve yardım istenilen Devlet bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu adlî makamlar önüne çıkmaya davet edecektir. 2. Yardım i s t e n i l e n Devlet tanığın veya bilirkişinin cevabını yardım isteyen Devlete b i l d i r e c e k t i r. İşbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen halde talepname veya celpname, ödenecek tazminatın, yol ve ikâmet g i d e r l e r i n i n yaklaşık miktarını i h t i v a edecektir. Madde 8 1. Yardım isteyen Devlet tarafından, tanık sıfatıyla veya yüzleştirilmek amacıyla mahkeme önüne bizzat çıkması istenilen her tutuklu kişi, yardım istenilen Devletçe b e l i r t i l e n süre içinde geri gönderilmek ve uygulanabileceği ölçüde 11.maddenin hükümleri saklı kalmak şartıyla, ifadesinin alınacağı ülkeye geçici olarak gönderilecektir. Bu gönderme t a l e b i aşağıdaki hallerde reddolunabilir: a. Tutuklu kişinin gönderilmesine rıza göstermemesi; b. Yardım istenilen Devletin ülkesinde yürütülen b i r ceza davasında tutuklu kişinin hazır bulunmasının zorunlu olması; c. Gönderilmesinin tutukluluk süresini uzatacak n i t e l i k t e bulunması; d. Tutuklu kişinin yardım isteyen Devletin ülkesine gönderilmesine mani diğer önemli sebeplerin mevcudiyeti. 2. Yardım istenilen Devlet gönderilen kişinin serbest bırakılmasını istemediği takdirde, bu kişi yardım isteyen Devlet ülkesinde tutuklu olmaya devam edecektir. Madde 9 Celbi talep olunup da celpnameye icabet etmeyen b i r tanık veya bilirkişi, işbu celpname ceza ihtarını i h t i v a etse dahi, yardım i s teyen Devletin ülkesine kendi iradesi i l e gitmediği ve orada usülüne uygun olarak yeniden.celp edilmediği takdirde, hiç b i r müeyyideye veya zorlayıcı tedbire tabi tutulamaz. Madde 10 Yardım isteyen Devletçe tanık veya bilirkişiye ödenecek tazmi nat i l e y o l ve ikâmet g i d e r l e r i, oturduğu mahalden itibaren hesaplanacak ve kendisine, dinleneceği memlekette yürürlükte olan t a r i f e ve yönetmeliklerde öngörülen miktarlardan az olmamak üzere ödenecektir. Madde Uyruğu ne olursa olsun, b i r celp Üzerine yardım isteyen Devletin adlî makamları önüne çıkacak olan tanık veya bilirkişi, yardım isteyen Devletin ülkesine girdiği tarihten önceki f i i l veya mahkûmiyetleri dolayısıyle yardım isteyen Devlet ülkesinde kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz ve şahsi hürriyeti herhangi b i r suretle kısıtlanamaz. 2. Aleyhine kovuşturma konusu teşkil-eden f i i l l e r s sebebiyle yardım isteyen Devletin adlî makamları önünde ifadesi alınmak üzere celbedilen b i r kişi, uyruğu ne olursa olsun, yardım isteyen Devletin

6 necektir. Bununla b i r l i k t e -6.maddenin 4.paragrafı mahfuz kalmak şar- ülkesine girdiği tarihten önceki ve celpnamede sözü edilmeyen n f i i l veya mahkûmiyetleri dolayısıyle kovuşturmaya tabi tutulamaz, tutuklanamaz Ve şahsi hürriyeti herhangibir suretle kısıtlanamaz. 3. Yardım isteyen Devlet ülkesinde adlî makamlarca, hazır bulunması gerekli sayılmadıgı tarihten itibaren onbeş gün içinde, tanık, bilirkişi veya kovuşturulan kişi, terketmek imkânına sahip olmasına rağmen bu ülkede ikâmet ettiği veya terkedip de geri döndüğü takdirde, işbu maddede öngörülen dokunulmazlık sona erecektir. KISIM IV ADLÎ SİCİL Madde B i r ceza davası için gerekli olup da, yardım isteyen Devlet adlî makamlarınca talep edilecek adlî s i c i l kayıtları ve bu kayıtlara ilişkin bütün b i l g i l e r, yardım i s t e n i l e n Devletçe, kendi adlî makamlarının benzeri hallerde sağlayabilecekleri ölçüde yardım i s teyen Devlete gönderilecektir. 2. İşbu maddenin b i r i n c i paragrafında öngörülenlerin dışındaki hallerde, benzeri talepler yardım i s t e n i l e n Devlet yönetmelikleri ve uygulamaları çerçevesinde yerine g e t i r i l e c e k t i r. 3. Akit Devletlerden her b i r i, diğer Devlete, bu Devlet vatandaşlarına a i t olup adlî s i c i l e işlenmiş bulunan ceza mahkûmiyetleri hakkında b i l g i verecektir. Adalet Bakanlıkları bu b i l g i l e r i, mümkün olduğu ölçüde, en az senede b i r kere b i r b i r l e r i n e göndereceklerdir. KISIM USUL V Madde Yardımlaşma t a l e p l e r i aşağıdaki hususları i h t i v a edecektir. a. Talebi yapan makam; b. Talebin konusu ve gerekçeleri; c. Mümkün olduğu ölçüde, i l g i l i kişinin kimliği ve uyrukluğu ve, d. Adlî belgelerin tebliği istendiği takdirde, muhatabın isim ve adresi, veya kimliğinin ve adresinin t e s b i t i için mümkün ol - duğu kadar geniş b i l g i l e r l e tebliği istenilen belgenin mahiyetine a i t 6 malûmat. 2. İstinabe talepleri ayrıca isnat olunan suça ilişkin b i l g i 2. İstinabe t a l e p l e r i ayrıca isnat olunan suça ilişkin l e r i ve olayların kısa bir izahını kapsayacaktır. ve olayların kısa b i r izahını kapsayacaktır. Madde 14 Akit Devletlerin adlî makamları birbirleriyle her iki Devletin Akit Devletlerin adlî makamları b i r b i r l e r i y l e her iki Devletin Adalet Adalet Bakanlığı aracılığıyla temas kuracaklardır. Gerekli görüldüğü takdirde haberleşme diplomatik kanaldan yapılabilecektir. Madde 15 Adlî yardım talepnameleri yardım isteyen Devlet dilinde düzenle

7 7 tıyla- bu talepnameler ve bunların ekindeki belgelere, yardım istenilen Devlet dilinde veya İngilizce yahut Fransızca onaylanmış tercümeleri eklenecektir. Madde 16 İstinabe talepnameleri ve bunların ekindeki belgeler, yetkili makamın imza ve resmi mühürünü veya bu makamın onayını ihtiva edecektir. Madde Yardım istenilen Devlet, adlî yardım talebini yerine getirmesi mümkün olamamış veya talebin yerine getirilmesini reddetmiş ise, zaman geçirmeksizin durumu ve yerine getirmeme nedenlerini yardım isteyen Devlete bildirecektir. 2. Yardım istenilen makam, talebin yerine getirilmes i konusun da yetkili bulunmadığı takdirde adlî yardım talebini re'sen yetkili makama iletecektir. Bu durumdan yardım isteyen Devlete bilgi verilecektir. Madde madde hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, istinabeler dahil yardım taleplerinin yerine getirilmesi, yardım istenilen Devlet ülkesinde bilirkişilerin müdahelesinin ve 8.madde gereğince tutuklu kişilerin naklinin doğurduğu masraflar dışında hiçbir masrafın ödenmesini gerektirmez. KISIM VI KOVUŞTURMA AMACIYLA İHBAR Madde Akit Devletler, yardım isteyen Devlet ülkesinde bir suç işleyen kendi vatandaşları haklarında iç mevzuatlarına uygun olarak ve diğer Devletin talebi üzerine, ceza kovuşturması yapmayı taahhüt ederler. 2. Kovuşturmanın devralınmasına ilişkin talebe suçla ilgili mevcut olan sübut belgeleri eklenecektir. 3. Yardım istenilen Devlet, ceza kovuşturması sonucundan yardım isteyen Devlete bilgi verecek, kesinleşmiş bir karar ittihaz olunduğu takdirde bir suretini gönderecektir. KISIM VII TUTUKLAMA KONUSUNDA BİLGİ Madde Akit Devletlerin yetkili makamları, dige,r Devletin bir vatandaşının adlî makamlarca tutuklanması halinde bu Devletin diplomatik veya Konsolosluk Temsilciliklerini en kısa süre içinde ve en geç 7 gün zarfında keyfiyetten haberdar edeceklerdir. 2. Bu Devlet vatandaşının, Konsolosluk görevlisinin huzurunda açıkça karşı çıkması hali müstesna olmak üzere, diplomatik veya konsolosluk görevlileri bu vatandaşlarını ziyaret etmek, kendisiyle görüşmek ve haberleşmek ve mahkemede temsil edilmesini sağlamak hakkını haiz olacaklardır.

8 8 - BÖLÜM II SUÇLULARIN İADESİ Madde 21 Akit Devletler, aşağıdaki maddelerde tayin olunan kaide ve şartlar dairesinde, i k i Devletten b i r i s i n i n ülkesinde bulunan ve d i ğer" Devlet adlî makamlarınca haklarında kovuşturma yapılan veya mahkûmiyetlerine karar verilmiş olan şahısların karşılıklı olarak iadel e r i n i taahhüt ederler. Madde 22 Aşağıdaki f i i l l e r suçluların iadesini istilzam edecektir: a. Her i k i Devletin mevzuatına göre yukarı haddi en az bir sene müddetle hürriyeti bağlayıcı veya daha ağır bir cezayı müstelzim suç teşkil eden f i i l l e r. b. Hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza en az altı ay süreli o l mak kaydıyle, işbu maddenin (a) bendinde Öngörülen suçlar dolayısıyle yardım isteyen Devlet adlî makamlarınca i t t i h a z olunan mahkûmiyet kararları, c. İade talebi yardım isteyen Devlet ve yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatına göre hürriyeti bağlayıcı b i r cezayı müstelzim müteaddit f i i l l e r e taallûk etmekle b i r l i k t e, bunlardan bazıları ceza sürelerine a i t şartları haiz olmadıkları takdirde, yardım istenilen Devlet bu sonuncu suçlar için dahi iadeyi kabul etmek serbestisine sahip olacak tır. Bununla beraber, yardım isteyen Devlet mevzuatında öngörülen veya hükmolunan ceza, yardım istenilen Devlet mevzuatında öngörülen cezalar meyanında bulunmalıdır. Madde 2 3 Aşağıdaki Aşağıdaki hallerde hallerde iade iade talebi talebi kabul kabul edilmeyecektir; edilmeyecektir; 1. İadesi istenilen kişi, yardım istenilen Devletin vatandaşı ise, vatandaşlık durumu iade talebine konu teşkil eden suçun işleniş tarihine göre tesbit olunacaktır. Bununla b i r l i k t e, yardım i s t e n i l e n Devlet, ceza kovuşturması yapılması amacıyla meseleyi y e t k i l i makamlarına i n t i k a l e t t i r e c e k t i r. Bu çerçevede yardım i s t e n i l e n Devlet, yardım isteyen Devlette yapılan tahkikat sonuçlarına göre işlem yapacaktır; 2. İade. talebine esas olan suç, yardım istenilen Devlet tarafından s i y a s i b i r suç veya böyle b i r suçla murtabit b i r suç olarak kabul edilmekte ise. İki Devletten b i r i s i n i n Devlet Başkanına veya a i l e s i efradından b i r i s i n i n hayatına kasdedilmesi siyasi b i r suç sayılmayacaktır; 3. İade talebine esas olan suç, münhasıran askeri b i r suç nite - liğinde ise;

9 9 4. İade talebine konu teşkil eden suç, yardım i s t e n i l e n Devletin kısmen veya tamamen kendi ülkesinde veya bu Devletin kazai yetkisine tabi b i r mahalde işlenmiş ise; 5. İade talebine esas olan suç dolayısıyle yardım istenilen Devlette nihai bir karar veya t a k i p s i z l i k kararı yahut men'i muhakeme kararı i t t i h a z edilmiş ise; 6. Talebin alındığı tarihte yardım isteyen Devlet veya yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatına göre dava veya ceza zamanaşımı gerçekleşmiş i s e ; 7. Yardım isteyen Devlette veya ülkesi dışında b i r yabancı tarafından işlenen suçlarla i l g i l i olarak ceza kovuşturma yapılması için kazai yetkisinin bulunması kaydıyle, yardım i s t e n i l e n D Devlette genel af ilân edilmiş ise. Madde 24 Aşağıdaki hallerde iade t a l e b i reddolunabilecektir: 1. Söz konusu suç, i k i Devletten sadece b i r i s i n i n mevzuatına göre ölüm cezasını müstelzim bulunmakta ise; 2. İade talebine konu olan suç dolayısıyle yardım istenilen Devlette kovuşturma yapılmakta veya üçüncü bir Devlette nihai i o olarak bir karar verilmiş ise. Madde 25 Yardım istenilen Devletin, adî b i r suç sebebiyle yapılan iade talebinin b i r şahsın ırk, din, m i l l i y e t veya s i y a s i kanaatları bakımından kovuşturulması veya cezalandırılması amacıyla yapıldığını veya bu şahsın durumunun bu sebeplerden b i r i dolayısıyle ağırlaşabilecegini sanması için c i d d i sebepler mevcut olduğu takdirde iade yapılmayacaktır. Madde İade talebi yazılı olarak yapılacak ve diplomatik kanaldan gönderilecektir. 2. İade talebine aşağıdaki belgeler eklenecektin a. Yardım isteyen Devletin kanunlarına uygun olarak isdar edilmiş bir mahkûmiyet kararının veya tevkif müzekkeresinin yahut

10 10 aynı tesiri haiz diğer bir belgenin aslı veya onaylanmış sureti; b. İade talebine konu teşkil eden fiillerin işleniş şeklini, işlendikleri yer ve tarihi, hukuki tavsiflerini ve bunlara uygulanacak kanuni hükümlerle bu Kanun metinlerinin bir suretini muhtevi belge; c. İstenilen şahsın mümkün olduğu kadar sarih eşkali ile hüviyetini ve milliyetini tesbite yarayacak diğer bütün malûmat. Madde Müstacel hallerde yardım isteyen Devletin adlî makamları talep olunan şahsın iade amacıyla muvakkaten tutuklanmasını isteyebilirler, 2. Muvakkat tutuklama talebinde 26.maddenin 2.paragrafının (a) bendinde öngörülen belgelerden birisinin mevcudiyeti zikredilecektir. Bu talep ayrıca, işlenen suçun mahiyetini, verilmesi muhtemel veya hükmolunmuş cezayı, sucun işlendiği tarih ve zamanı, bunlardan başka istenilen şahsın hüviyetinin ve bulunduğu yerin tesbitine yarayacak mümkün olan ölçüde geniş malûmatı ihtiva edecektir. 3. Muvakkat tutuklama talebi, yardım istenilen Devlet adlı makamlarına doğrudan posta veya telgraf ile yahut yazıya dönüşebilen başka bir vasıtayla iletilecektir. 4. Talebin işbu kısım hükümlerine uygun bulunması halinde, yardım istenilen Devlet adlî makamları kendi iç mevzuatları dairesinde gereğine tevessül edeceklerdir. Madde Tutuklamadan itibaren yirmi günlük bir süre içinde, iade talepnamemi ve 26.maddenin 2.paragrafında belirtilen belgeler yardım istenilen Devlete gönderilmediği takdirde, muvakkat tutuklamaya son verilebilir, 2". Muvakkat tutuklama hiçbir surette, tutuklama tarihinden itibaren kırk günden fazla olamaz. 3. Geçici olarak serbest bırakma her zaman mümkündür ancak, yardım istenilen Devlet, istenilen şahsın kaçmasına mani olmak için gerekli addettiği bütün tedbirleri alacaktır.

11 11 4. Serbest bırakma, iade talebinin ahiren vürudu halinde yeni b i r tutuklamaya ve iadeye mani teşkil etmeyecektir. Madde 29 Yardım i s t e n i l e n Devlet, işbu kısımda öngörülen tüm şartların mevcudiyetinden emin olması için tamamlayıcı b i l g i l e r kendisine ger e k l i bulunduğu ve eksikliğin t e l a f i edilebileceği hallerde talebi reddetmeden önce yardım isteyen Devleti keyfiyetten diplomatik yoldan haberdar edecektir. Bu tamamlayıcı b i l g i l e r i n t e v d i i için yardım istenilen Devlet tarafından b i r süre tesbit olunabilecektir. Madde 30 Birçok Devlet tarafından aynı f i i l d e n veya değişik f i i l l e r d e n dolayı aynı zamanda iade talep edildiği takdirde, yardım i s t e n i l e n Devlet bütün şeraiti ve bilhassa yardım isteyen Devletler arasında bilahare yapılabilecek bir iade imkânını, taleplerin mütekabil tar i h l e r i n i, istenen şahsın uyrukluğunu, suçların vehamet derecesini ve işlendikleri yeri nazarı i t i b a r e alarak kararını serbestçe verecektir. Madde Yardım i s t e n i l e n Devlet veya üçüncü şahısların hakları mahfuz kalmak kaydıyla ve yardım isteyen Devletin talebi üzerine, yardım i s t e n i l e n Devlet, a. D e l i l teşkil edebilecek; b. Suç neticesinde elde edilmiş olup, istenilen şahsın tesliminden önce veya sonra meydana çıkan; c. Suç neticesinde elde edilen eşya karşılığında kazanılan, eşyaları, kendi mevzuatında öngörülen usûl çerçevesinde el koyarak teslim edecektir. 2. Bu eşyaların t e s l i m i, i s t e n i l e n şahsın ölümü veya kaçması sebebiyle iadenin yapılamaması halinde dahi yerine getirebilecektir. 3. Yardım i s t e n i l e n Devletin veya üçüncü şahısların kazanılmış hakları mevcut olduğu takdirde bu eşyalar, yardım isteyen Devlet ülkesinde yürütülen kovuşturma sonunda en kısa süre içinde ve masraf istenmeksizin yardım istenilen Devlete iade olunacaktır. Madde Yardım i s t e n i l e n Devlet, iade hakkındaki kararını diplomatik yoldan yardım isteyen Devlete gönderecektir.

12 12 2. Tamamen veya kısmen red halinde mucip sebebler gösterilecektir. 3. Talebin kabul edilmesi halinde yardım istenilen Devlet, iade olunacak şahsın teslim yeri i l e t a r i h i n i en uygun şekilde tesbit edecek ve yardım isteyen Devlete keyfiyetten y e t e r l i bir süre önce b i l g i verecektir. 4. İstenilen şahıs, tesbit olunan tarihte teslim alınmadığı takdirde, işbu maddenin 5.paragrafında derpiş olunan hal mahfuz kalmak kaydıyla, bu tarihten itibaren 15 günlük bir müddetin hitamında serbest bırakılabilir ve her halde 30 günlük bir müddetin geçmesinden sonra serbest bırakılacaktır. Yardım i s t e n i l e n Devlet aynı f i i l sebebiyle iadeyi reddedebilir. 5. İade edilecek şahsın teslim edilmesini veya alınmasını engelleyen i s t i s n a i h a l l e r i n mevcudiyeti halinde i l g i l i Devlet sürenin sona ermesinden önce diğer devlete haber verecektir. İki Devlet yeni b i r teslim tarihi ve muhtemelen diğer bir teslim yeri üzerinde mutabık ka lacaktır. Bu takdirde bundan önceki paragraf hükümleri uygulanacaktır. Madde İstenilen şahsın yardım istenilen Devlette, iade talebine konu teşkil eden f i i l dışında başka b i r suç sebebiyle kovuşturulması veya hükümlü bulunması halinde, bu Devlet talep konusunda kararını verecek ve yardım isteyen Devlete iade konusuna ilişkin kararını 32.maddenin 1 ve 2.paragraflarında öngörülen şekilde b i l d i r e c e k t i r. Bununla b i r l i k t e, kabul halinde i s t e n i l e n şahsın teslimi, yardım i s t e n i l e n Devlet mahkemeleriyle e ilişkisi kesilinceye kadar ertelenecektir. Bu takdirde teslimi 32 nci maddenin 3.paragrafına uygun şekilde tesbit olunacak b i r tarihte yapılacak ve aynı maddenin 4 i l e 5.paragrafları uygulanacaktır. 2. İşbu maddenin hükümleri, i s t e n i l e n şahsın, tutuklu olarak bulundurulması ve yardım istenen devlet adlî makamlarının işi b i t t i ğinde geri gönderilmesi kesin şartı i l e, yardım isteyen Devlet Adlî Makamları huzuruna çıkmak üzere geçici olarak gönderilmesine engel teşkil etmeyecektir. t Madde 3 4 İade edilen şahıs, iadeden evvel işlediği ve iadeye esas teşk i l eden f i i l d e n başka bir f i i l sebebiyle kovuşturulamıyacağı veya yargılanamayacağı g i b i b i r cezanın infazı için tutuklanamaz ve kezal i k k herhangi b i r suretle hürriyeti kısıtlanamaz. Aşağıdaki haller müstesnadır:

13 13 a. Yardım i s t e n i l e n Devletin buna muvafakat etmesi. Muvafakat i n i s t i h s a l i için b i r talepte bulunulacak ve buna 26.maddede öngörülen belgeler i l e iade edilen şahsın iadenin teşmiline müteallik olarak yaptığı beyana ilişkin bulunan ve yardım istenilen Devlet makamlarına savunmasını takdim etme imkânının kendisine sağlandığı hususunu havi adlî tutanak eklenecektir. b. İade edilen şahsın, nihai olarak serbestisine kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında iade edildiği yardım isteyen Devlet ülkesin i, elinde imkân olmasına rağmen terk etmemesi veya terkettikten sonra buraya geri dönmesi halinde. Madde 35 Suç addolunan f i i l i n niteliği takibat esnasında değiştiği takdirde, iade edilen şahıs hakkında ancak yeniden tavsif edilen suçun unsurları iadeyi gerektiriyorsa, takibat veya yargılama yapılabilir. Madde maddenin (b) bendinde derpiş edilen hal müstesna olmak üzere, yardım isteyen Devletin kendisine teslim edilen şahsı üçüncü bir Devlete iade edebilmesi için yardım i s t e n i l e n Devletin muvafakati g e r e k l i d i r. Yardım isteyen Devlet bu amaçla, üçüncü Devlet tarafından kendisine e tevdi olunan belgelerin kopyalarını yardım istenilen Devlete gönderecekt i r. Madde Üçüncü bir Devlet tarafından diğer Devletlere teslim edilen bir şahsın i k i Devletten b i r i s i n i n a r a z i s i üzerinden transit suretiyle iadesine, diplomatik yoldan gönderilecek talepname üzerine i z i n v e r i l e c e k t i r. Bu talepnameye, iadesi mümkün b i r suçun sözkonusu olduğu hususunun t e s b i t i için gerekli belgeler eklenecektir. Bununla b i r l i k t e b i r vatandaşın transit yoluyla iadesi reddedilebilir. 2. Hava yolunun kullanılması halinde aşağıdaki hükümler tatbik olunacaktır: a. Uçağın iniş yapması öngörülmemekte ise de, talep eden Devlet uçağın ülkesi üzerinden geçeceği Devleti haberdar edecek ve 26. maddenin 2.paragrafının (a) bendinde öngörülen belgelerin mevcudiyetini teyid edecektir. Zorunlu b i r iniş halinde, işbu tebligat 27.maddede öngörülen muvakkat tutuklama talebinin sonuçlarını doğuracak ve yardım isteyen Devlet usûlüne uygun b i r transit talebinde bulunacaktır. b. Uçağın, iniş yapması sözkonusu olduğu takdirde, yardım i s teyen Devlet, işbu maddenin 1.paragrafı hükümlerine uygun bir talepnameyi transit istenilen devlete gönderecektir.

14 - 14 Madde 38 1, Yardım i s t e n i l e n Devlet ülkesinde iade sebebiyle yapılan bütün masraflar bu Devlet uhdesinde kalacaktır. 2. Yardım i s t e n i l e n Devlet ülkesinde transitten mütevellit masr a f l a r yardım isteyen Devlet tarafından ödenecektir. Madde 39 İşbu kısım hükümleri dairesinde yapılacak iade t a l e p l e r i i l e ekindeki belgeler, yardım isteyen Devlet dilinde i k i nüsha halinde düzenlenecektir. Bundan başka, bu belgelerin yardım i s t e n i l e n Devlet d i l i n e yapılmış i k i nüsha tercümeleri de eklenecektir. Bununla b i r l i k te, yardım istenilen Devlet lisanına tercüme yapılmasında zorlukla karşılaşıldığı takdirde, Fransızca veya İngilizce tercüme de kabul edilec e k t i r. Madde 40 İşbu kısımda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Suçluların İades i ve muvakkat tutuklama usûlüne münhasıran yardım i s t e n i l e n Devlet mevzuatı uygulanacaktır. BÖLÜM I I I NİHAİ HÜKÜMLER Madde 41 Akit Devletlerin herbiri işbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için Anayasasında öngörülen işlemlerin ikmâl edildiğini diğer Devlete b i l d i recek ve Sözleşme bu b i l d i r i m l e r i n sonuncusunun alınmasını takip eden altmışıncı gün yürürlüğe girecektir. Madde 42 İşbu Sözleşme süresiz akdedilmiş olup, i k i Devletten herbiri her zaman diplomatik yoldan yazılı b i r fesih ihbarında bulunarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve bu fesih ihbarı alındığından b i r yıl sonra hüküm ifade edecektir. Her i k i Devletin y e t k i l i t e m s i l c i l e r i işbu Sözleşmeyi imza ve mühürlerini vazeylemişlerdir. İşbu Sözleşme 4 Nisan 1988 tarihinde Ankara'da her üç metin de muteber olmak üzere Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak i k i nüsha halinde tanzim edilmiştir. İhtilaf halinde Fransızca metin geçerli olacaktır. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINA MISIR ARAP CUMHURİYETİ ADINA

15 15 i S - İ L İ» J l J l ^ j j l ^ L À Ï J l u j U^Jl 0 l i _, û *»j**-lı i".. I "j 1 «^J- 4 *-fj*l\ j <ı i-j^»a> Ù rf-»^»--" f J i-it-laji J l j ^ J l u j ^ U O J l OJV - " 1 1 ü L i * U L L I 3 *o*jt j - * î - j ^ ^ j I -Sji V Jír«* t*- 2!C«I-«İI Ai» oji l-.jt'.-.l A U. ı uf,.,., i U Ü J l j U L J I J 'J t>t*>> -II fu IMMJ i-iuişoi J l j j J I ı^uuul ÚJ 1 -^-' 1 (jll-. fus»sl. -, -. -, JJSI f ZJI O IL^xJl ^IUOJı ú j U ^ J I UP* S il» f l S»l ( V ÏJt. ) ^jji >^JI ÍJL-Í- ow < f ä-ii i» flü>1 ( /. M i,. < Q ü J i i «"» H OUJJAJI, H - \ *»ı^aıı o l h I,,, II j a i» ; f i l j>-, I.» 1>»l tfí a,.'. 'W o 5 -" Ü^ Ç-j' u- 1 * i^jläui i.,..üv. II o l M j>\ Iji'.,". s^cuxji y j t c j j i_jusjl JJj-lJl, \.JİLİAJI JLşuuJI,> u ^ U U Ü I ^ L i C j l JjJL - T c l j '.".i. n II fj II.I-._J, ' l isl t^-»jo?.j' >~ II j JJ,"» Il j >i»liji_j fd".» II >-«-j o i l A^-ÜI u Le,,h-..,i(j d V.-.-n l l j o l ^ l j J U I julj i-il-líjl «J» L ^ í J L - U l.-.n II»1 :Slj. Uı.yı 11 t^sm»,ll ^1 J K J I J Ü I J U V - Í ^ J U J I f L S» ï l j ui-ï-ll j j l j l i'.".

16 - 16 ( T»Jl. ) ; ^UUUl újuüji ^Jk^Àj y*-. f jt Jl wjbji X J L Ü Li,>. jt L**JI wjjlluji UjJ-ll *joj I Ü T u M 1 II wl^ji ( T ÏJl- T 1«IA2J ol,l jl < UL> ' t. " yjjh» Il SJjjJI uj>^ _ t ' «JjS' İ J U J I ^ 1* CJ IjJLJJl l^j I I J I J M cl ' I j>l l^l^ı l~fr*> j-. ll jjt- ' Ï J Ï I JfJ I -I I, M^ÀJl jt Jj>*i-ll J-U 0 T ï_jujji UjjJl a^ij 1.11 _ T,>_,!. «-< fj I M.,, Il» Jl I A * LfefJI vj DJI II UjjJI l> j < 4>l 4J t I U>»I l-uju ı+ül,u>^ ijiy, i-i^» ij^ jl Uw, J->s o' i**ji VJ-UoJi U J J - U J^ÍSI - T Jj i <IK II uj I î>l1,-iltji UjjJI w.l_,t Iii < LU J.J. IrjJkà II - ' T " jt -kl Ht vjubll UjjJI ujl U.j*Jl Cİ-.J I«, Il flii^_l i^&ujjt -.L+JKJJ _ t I4-UT ^ i-i i lh UZJ\ isjtjj\ ( t»41. -I Ül 1, i,-, Uj- <-^«i-j^i SJJOJI. L4-JI ı_,^,lhı II âjjojl İL-»;.J,«^ Il ^ L K Í J I J o Ih İm I.) <J uri Lfr^Jj i»l ^ UjoJI a ó» wiyl I I 4-1UİAJI. du 14-fJl wj.llh.jl UjjJI cjlj IJI J J ^ J L - ( o»jl 1 ). t^jj «H-ií M jft Ujİ^.lS I jl LtJl-jl

17 17 ly - ıjı yı, JLJLASUI İ^LJJİJ l Li L4-JI Ü-UJAJI ^1 ır..ı II jl olt I. II J J - ' J Jl w" i-j! >L*ji«l J ^ I J İ^İUİiJl (.LSAÏIJ líjídjl jljjl rvj-2 ( 1 îol. ) Âl-"-" IA«J J_JLfaül A ll J-^«JI ^Jl!«S-> İl jt ı^jjjjl Ijjt JL._,I J>va- fj I..." Il la» jî L$jJl wj-uuji İJjOJI JO^- 1 L M» f.: I..". I'»İ-J JjjJl ^> jljjl- jî ä-jl J-^sJl,jj 1* ÇÎJ^J j>< JUbl f.; Im". II clûl - T ' "..H» Il I ja JUıjl frnj I [v^uj Lapı Ij»l j " j»_ >_ 11 _ı II wj Ihn 11 I ft,,. II wj Ih» II»JjjJl h-f-o < f -, fj IjLj UUaJl SJjjJI yjl Ijjjıillj j l * LU vl t i_juaji UjjJI Jl 1>_J ıjju.».di U^-Jl Ih» II UjjJt ujl jsiliwxsl j^y^jy ı.i_,.iş-, İl Jl jj\ j L j l OtH 1^ T _!a_ltl jsl ^jjj U ^ L - L Î J ^Jl jl jjill ù^*<»-ll- plsjjl «",,i> 11,t_Uj.jJI h f.»" _ { 0 l<i',i II j f u.l_. >J_.aJI I, t 11*» ( Y 5JI. ) *af aj i_jl JUl LtpUaJL fl_l ^..A II jl aal_ji jjj» O' lyjlkji 3JjJ.ll CÍJJJ IJI \ fj 3Zj J J Í J J L Y I i.i IS' II I jj' (i,; Im"' i Ib ui dlu ^Jt jl j <úli ül* j^j>jli jj.a II _jf -i» LUI L4-JI Ihı II UjJjl n' t.11 Ï J L K J I. _**ÁJl jt J»LUl J J - U l k l l äjjjjl Lf^Jl yj 1İ1.I..II SJjjJI i - ^ i _ T o- İr jj^ükju, ıj ; IS-, İl jl ^JJbJl J öl Q.«-..,. }JUJI *j» > (1 ) aj-ji ^Ji I (_, I» M JÎI J- 1 ' ï^l-iïl J >JI OL2JU.J ^ÍU^JLLJI I. i u^u^jls ( A. ) ^ ^, i *» l ' I j! I au Jm, I j<i>,:, djp^ i^jlbjl SJjjJI yjb: ^ J ^ M JS - 1 jjj J J J I J»9l ^ ASoLel hjï-. i-fj uu. j_jujl >. újí^r ifajl fwjjvi uji LSJy» <OaU

18 - 18 JJ^J' <Mj jyf^j jı Í I ^, fj iji (!) - ',- Xıî UU»I JJ-JI ı>> O (? ). «JUL. jjj J_pü 2JJT J>\ ol jl ^Jil u ü I il ( J) s j «Jj-lJI v-ltc i-jlkjl JJjjJl (^JJI L»^-^o Jjü -,».II jjıiul JHt I ^JL1«- T ( 1 ÏJL tfjjı ^,,.1 Lıi«İl jl jtliji J J «Ijal ^ j _j! 15' (r^iy- jj^-:^ «IjjJl f^jul brji *-**'^l* L J İ fjl.. i IV-.11 lj> o> 'Jj W"' II O^*^ j-l» ur^> i IV. 11 (. İJL Jl jl j»ujj i*jujı ijjoji I+«J>; yijı i-uüı j jj^ji U J Ú J c u y u j í - J i ^Jl UjJ-ll ^Jj lajujl çiljjjl «^, Als U*e Jj^ï JJJLU ULijj tjüi J M ( 11.Jl,. ) til j» S_JltJI UjjJl ^j à^j> u-u J_J ^js fii- j., ; jl ^L»- ut j>> Ï _^İ>,ÜLS L_I jf J*l_: rff. i_jlkji UjjJI uji_,f «Jj»J J* Ü.I f,l&»i j_y»jl_, I; IV. yj*»u^, UjjJI i-l I-, I i^ü-üji olt^xji,>l_.t Ji^_, Mİ t*f S-JUvJI «Jjjjl ivfjji yji J* J j tfj w jf J-^SÍ jf fslfc* ù' J^s* - T f,. "" u-lc '1-^ UjJJl.iLfcJ i_ll-üjl ol»jjl RU>t İVSUK^JJ J ~, «-._, > o^ls I t vj Hull u»^-ll j\ ja.a U jt jtlul uj^, Ijl JjUJl «ja ^ 11. liralı II l_uuul i U _ r ù' J ^ «jjláu yjí «ijaj ^j I^JL^I l-t^ ^ * a,. 3_JUaJl ÏJjjJI - j 1 «,. 2-JLbJI ïjjjji u ljt jl JU I jl jl. l luüji wltvol ^ ^ - i '- J>J

19 19..ıjJ{ ol *Ji Ji JJL»JI (»T»Jl. "=>' >j*~-' JU,jl_. ı Lt_, ijiuüjı i»jjl «tjlj,a>, Ut-^-JI Vj Ih» İl SJjjJl,.JJL; _ ı ol bj-ji I i,. Ih", ıpjl l_4- M U", D II OUIJ.IM.II U L S J i_lt_jjl <JL»JI * ^ v uuı ı j» ji. «j,, i- o^i; ÎJUUI»j»,> o-ijîı Î^SJJI ^ U}-Ji jijujı _ T L4-.JJ J^aJl o_ju y 1-4-JI»-J Ih,. II âjjoji çiljjj cr> 3 JJ J U ^J^- 1-1 UM> i* djj.jsuî I n II oljuaivl tjjb Jjjül Lijljj JjL-üj İ-1U^J UljJl U J» J u^lkji wl Jl (,TÎJI ). 4.JLİJI «.LI^JI yilaul ÜJUÛJI ol_jb o-»^ o' V * * - I. s_jfaji Lfr^e jjujl I4J-JI (T) *.1.naj ', Ih II Çjİy* (w) jjj ^-s! jl. «_Ji j-j-uı oi>»j r 1 JJ 1 -*- 4 Ö'JJ' c* SJ,J (») jjjjı yj, duisj, «o>ıjli^j «,,«>,: J«J9W lj> ; U^JI oi-ıj ı««iı,>, i ü t l _^J1 y,-. H j\. jiujju j>yj>j*j *j*iji o- 1 * 6* **âuı3-ll i-l-ii ol_jb J ı*' - T ( U Sol. ) J^KJI ı^jljj Jil» o- ı>jjj' n II l> fjjjjji uj S_iLiiJl ol h I,. II ^bt^ji pz-, (1e «Jl > )»I S>L, JSİVI UJJJ. J U J J»J i-juui SJjjJI 3jdL, ^İLAJJI ÛJIJCJI ol_jj> > j u>- İİJjjJI "j - ' " 11 <J«> < da.jl_ji «JL^JI J>«u^l JJ\ âjj-i-ll

20 (n ÏJI. ) *jz**j l «U L_Jj_ı _»J l_»uuj-l ol I,- llj UALÁJUI.yU-Jl U í,» _ jl _> tt* * j(.u'i 11 ol» ol ' u i M gii-lllj -t, 'n iiı'ıiı jt li"» ı âh!.. jûliv (IV ïj(. ) _J. i> Ij>l OÀij jt uptuijui I ^Jt L»_JI yj Ih. Il JJjjJl y-u jjjc Iii. Il jjijl. JI wl,î) Lí_l j-jf-j < _U_- ä IL_JI UjjJI»Us_,l tjj->.a*- 2-1 I.1.«."... ñ<i",» n j-j uil&jjl jl Jl -» _. wj Ih,. Il iaj-jf o_,ls Ijl - T. L U i_ilkji UjjJI i U i j - «Jl y-ji JL»I (1A "Ol. ) * l r- *> "U-l u-» I w&ujjl _jjl -Jt ol-j_.,* (,. ) S_L_JI rls>i İUI, _u w, It-JI SJjJJl oi l_^i_u ujjl la* L^-ioLjjj^u. "a-i <LA i _ >J i- (A) 3-L l,_s>j ÏL_»I «.»->_>_ I j>uiïl J y* İAİL-JI -_! Il u U l (M»JI ) SIIj*S jl LWJ- 1 1 L»l_.L»_, â ll_^ji U'LMJI O I M ^ I. i_>-sl -Jj-JI. >. ïu^juajl äüjjjl f-jjji uj I.-. - Il i - - Il ol_-ui _J_L-,» ** i 1 j i 2U5II i _» o*"-* r 1 ' J-*T * * ' "1*' M fcj» I i. < Il ol * I_^>l d ^ l a il i UT /^»Sw ñ,i^vi ajl -A-^^-IIW - <_JU_JI i-lj-ji fiul, wjjha-ll -JjJ-ll fjj-l. 1^ îj_j-> UA JI «-l-i Jl»u-Jl îjj ji-» j,1 Jl vl Il - T - T (T- ï-l. ) j o-uji-jul <JL». _>e-.-l«-,i. II 1>f_J_,._J _>,jî II olh I. Il e j J L y _ 1 *_( 11 < fl-,! 1»-. jjl»cï ÎJ_ ujj J) 4>J trii ^lùw jl J>>3l SJjaJI L^Lij JJjjJI a-hj 11 jt 'i l_._j-ly.sji

21 21» Il f ij Im (Tl ÏJI. ), eljjjj ULij dujy. ii.>5l ij_jjj\ 4-İLiAJI allı I. II y, fij I».«JSAJJI JT fupl (TT ÏJI ). IjAlj» fu 1,1,-1 II ıj>s* 3 ->Í-*Y l > #SJ >jji c ü ^ p I «, Ir U L M jf wijjjji ^ 1 jju L J U JÄU Juüf - '. jt \ i i - L*_, (IJSMJI VJ>»XI <JUI II 2.1* J J U VI J»ji- (t) UjjJlj l^jlbji «JjjJI ştjlî u 1 i. UJIUM äi JUL»T î.ı*- ' ' yüh JJL; Iii _ J. i m H ï-i*-. j II ±jla\ \ ft.n.«.. ^ij".i.,,,1 "kjl j I 4 - J I Ih i II. JUuiîl».i...JU. r. ' " j j i ; ui İtf^l U^JI vj Ihn II SJjJX) ljjs-ı L4_JI wj Ih4 II UjoJI ojolwjjjji EJIJ-- 'jjj- fjsmjl I»>L«JI JT 3_JUJ_)1 (TT -Jl ) ı,«j»»s Lr»,>-*-! I üjsij t-t-jl yj Ih. II UjuJI U U j ^ t..., I,.-, wjjh,. II > Jl ù 1 5 1^1-1 1 IjoJl ULkJI ti» aij - fu I,.". II UJL>f wj.lh» II Lkf^xJI yjj «jl-^r II * t^^ji clm-jl u-x 6>->^ll UL>1_, h II UjjJl vjh uj«'l^. t+ _ll vjjluji * t=>»l usji ol ij.il»" İL-, jujl a Q<«-,--, jl I4JJ < LIM I ^ U A J I v«j«dji l^il^ı. ı» L, I.- II U ü i Uj^ll

22 22 V-W* «S j- jt l*-t-*- i-^o» j^s-i Iii" 'I l+jft,> v >lk*ji l ^ i J l ( I T ^ 'i " ijjf \ u-u 'IXUVI J** İJ fj I..-. It Lt^JI i_j Id,. It UjjJI aulky VA"*»J Im". H <JA V J Ih. II IA-ja>JI c^ls I Jl _ f I. IjjJt!,>>»,. jf Lt-ISc^&Sjl JJS < f... l - Il LftJ»! yt >yj Ihı II i^ja-ll C J ı I İJİ _ (. î-iuüjl Lfri-ïjJ j v l i upi jl f., I..-. Il La^JI wj Ih. Il vjjfajji UJjjJl ur» ull*- LfcjLî-, ai f, I,.-, II I^J»! iyjjlujl **-_*>Jl C^L I jl _ o. L*M*U4 i>j J r-ha* jl JJ^JJI ui jrí-jl uülj- JJI L«pLi_, JOJ j[ f l l l, -. II L4-JI. f J, - H ^Jfe ^jj; J-J Ihn II j\ U U J I u i > fu I""» l-fe-ll ' H» H UjjJl jl i_jlijl JJJJI J U jj* jjj I _ y I.. i ft-t>sxi ús-m u -H 1^'^-"»' *»,> ^ ^ X J ' ú' V*>9l Ul»JI Lfr^ j* l t., Iii j^ucu-s-jl u IJI SJjjJl «ja ^Ji ( Tí ÏJI. ) t JaJU j^jjoji ıio>l J-^i cr» fl-uïl, I t j I» l_,jiuu 1,,«. II ***j»jl c-jls tjl - J J Ó<-S jl L^vjJkíJl «JjjJl JİİJ ^Lt-SJ-i»- I..' II v-ul JJJ^ U-JPJI c^,ls Ijl _ T i -İLİ 2Jjj u 1 1 -*- ^S» L»pLi- jj* ( To ïjl. ) f 1 ' 1 7 J ' V * JLÜÄiLJ vt _t Uvi, V JJi L tj JJjjJI ^jjcwls IJI r. ' - ' jj»w* _-iek jú^ji U U. jl Z^SLx* JO*-, rdj Líil,.LJÜI ^.LiUI ^1 JJ>I ujl,1 j út* jji>; ÚLÍ 0- o' y 1,-1-,-JI jji jl»_...ti jl liljjji jt JJC (n ). u.u.jjyxll ií>jw J-^<J Irl-üS fj l r, II vjt f4i«- 1. uotfl^ I,JMU f_. I-' II u-jl» ÚJ 5 * - T

23 23 h i j j Lt-LS-jl liaj Laj ^J-> <-t-l>t f.. I...'.» yj-lb-ji JI-*ÍSL, Ù L Ï - (v), Jlj^JI aj* >a 4jJ^J l( cl» ULkavJl S^ú^jUJI Jlj^Jl u-ll SjLÎÏI gaipjiijüi LapLî,4 ^Sjj-I olil fj ä-jlj iïjjl,j j-a ^joj j ^ L - wj Ih Il ^V* 11 UUjI (TV ÎJI ) j ej^ui-i-m t^jlhjl UjjJl i* L JUl ci.hj,,.ji wjfas 0t Ji». J I j * T, > - H T (T) J İ-Jl ur» I t j I» g»>n'.,i II jilijji JJ>I j i \ y j l ïjlîïi CJ>ÍJ u^iajï wjfa. - t 1 "-»jsawji jt k+j Jj>UJl imajdı ÏAijc-SSjl ujjl 3--/>JI L** g. TT ÏJL4JI 0-«(') <>" wj Ih II J./ avi,( g nin". tpjl ouaj lanjl ^e ' joi ^-Sl j LapLSjjl tjl&aj ó L * ^. a J> I jj j LS_a J L^> Lai Lt_JI w» lha II äjjjjl I-1LİJUI J.lh!.. II o- 11 cjya-ll U-ÄJI yjfe jjl^, _ T * ysj>] UlS ñ I.,!.»j Ä*L* jî J^ JI j T Jto(j_kJI ^wjjau h I...II u-l>li»_jji I J * uj U - '» u»j«'a II fls^su yjfcjl ii-uaui C i _ ^ I ol _ ( UJJ 2 -iltsji»h I... II JaLaCj. L^av^-iJ Lä-b ' L»_Jl wj Ihn'll UjjJI yjj l^ujjl I t j Ih tal? * t Law ^>f > ( TA İJİ. ) T,.--11 S L Í J J I J I...'. M wju. Lfrt-11 vjj*-j" 3-İJJ-II J-i J İJİ y«ivjl o* e' j-»ki J L K * - I ımj! 6>U U H >- >! TI ajlajl T Ü-Jl «i </**-" 6 ü u ù- U J * W ^ V u-**->' jjl*^ ó' J>Nf* - Jlj»Sl i> - T S-ll JSJl l+#ji v^ltwl H>J-H w- ó' u- 1 * «Jj utt ujoj>ajl c l jjïi j^av - T w) Iha II ji.>-11 vjv» ÚJ J»JjJ^axJJ IjyJ^i tuljz. JİJj Jav I..'. II v>>> ->JJ I JI ««.J '-"J İ-İLÎ jaüjl -U^s^JI jj gljjïi Jja^ï - ( (Tí ÍJI ) O jiw. LI a., ll,.<i-, cl.uu,l uji à>l> Lipt f u, I.,", II LfeJI Ih. II UjjJl o,lj Ijl a IJJJI dua. c^ia>t yaj-jl laat J» LSjl cf «JULS ^-JUl I j» >jj ' >. '* j-j-' - ; i J>j_pJI ^il ji Jl «V* O^J»- fj I..-. II L *J vjjixaül U J J J J J. yjixji jüj J^J ylajj^jjl ^JajLy <-JU>J4<,. C.L.Lİ-ÎI ajat y,!. JjauüJ

24 -24 (T- «Jl ) olj Li I ««l-.fc. JjJ ^ fu I.". ol U. to* r., I,,,- Il Lfr*JI Ih. Il «JjjJU C-.JJ I jl JUu*»L_J1»J «a* uj J-uU. jt UjjJl «J*J já^» < IjjjkU JL*Jt y jt JLAJÏI ^JLbJI JjjJl ^ >*JI I..-, Il oli.1 j»ïl UJÎJ JjjïJ 1 lius JUJ Ù' I > *BJP c-i: vl jjjl LSíJlj (k4l>»ji ~'jjl>> *»_>Jj wjjtkji jamjl al Ih II Jj«j «j^j ( n «i. ) IjjJl wjj>,^j* 'Liyj, j**ji jji»- jî L*- J1 wjjwjl «J,j_M j>a>w JÜi.l ÙJJ - i İU>JI 1+*-^ ojl «J^- 1 1 ol»l^»ju Uli, Li^JI oj-lfa-ji ÎJjjJI r > i i, i^jubjl» I,,*J I ^ i İm ',j h i«î i. ol-üu «Jji j-laj t^jl (T), wj h,. Il jai^ji f L" J_J> l, t j le j * j ***./îwll * l«v»"n II (o) l^jjjl >. 1 U»-,.JI ' Lyiîl JylJU ujl I 11,1.1 «tpjl (.».) U ü j jî Ly^o.«n'i -, vj,11«. Il ^i'.ll «t Ul jijù ù 1 J ' ^fiît!» j ca 4 -! - T >l* 1\ «J» ^JU UyJ» -<' ai j^«jl j! Uj-JI Vj II». Il «JjjJl oils Ijl _ r fil lj U^ &Ê ' M, UjjJl «4» uji OUJ_H«jS^i ojj wjjt uj L»Jj. â^jlbji «JjjJl f Ul (TT aol. L»jl_Jw s-llkji «JjjJl w.u,j-l,jjï j._j«ju, fj I,.-, Il L«^J vj Ih. Jl «Jjjjl J^Jl j\ ujsjl j.j.ji jl>l - T,, I,.", Il I L.»iU JoJI j St L4_JI j " - Il «JjjJl jj»w, «Jiiljjjl Uu> yi _ f djj. ' - I' Ï_JUUJ «JjjJl JuCj <L,L _.j «Utjj P^ fj I Jl, JjUvJI «j» ^y^stijl «. n 't.'" j-j ' ' " «-JL»J1 ÎLel g. ( Utj* ^r «'» v i jj JA-. ««gl JJHI JL>, JJ.vj-11 _jl_ui vj Ih n II gavit. Il I j l i J l C^i^C ol jj^, Ol j - j-lla- Jl _j>9l 5*^>,«. Im", I I J J M J I j-_,uui JjüJI O I J «.J Il 1-4 Il wj Ih. Il «JjjJJ jja^t 6<J UJl I J» Jl ol j UjjJl uju wj Ih Il > U I f^t-l jl I,.-, újj <L» I,*.-,,.l Jjü ojl> I jl _ a >T j - j U jl^jjjjl j^-ij Jl...,^JI >UuL.I J - J wjjj_, tt^j-îl «JjjJI jl rl_ji J^Jl fls>i «JL>-II «j» ujlj. f,, I,,-, I I >T US.. J L O I U - " I Jl j

25 25 ( rr «Ji i ) jl i n. H W J.th«JI UjjJI *^-U U J S M JI I.(-,««... I,.". wjjk+ji j» JI o 1 -* I I U (Uj. JJjjJl «A* ^JU wij f I..-, Il wji. U^J» t"ja* u=ji *Lw l*-j»> o» - - hjjuj ULij I4J U j l ^ i^juaji UjjJI --Ai ù'j fu H V-" 1 tr» J"»*- O 1 ai -II,»*-L_ J>y, Jj^UI Ul> uj du. TT ÏJUJI ı>t T I C-J^~l u> UoK - 1 " " I» L. II wj lh«ii 2 IjjJI «J^SIJU- u«"'.* wj lh II j L - " i»j»wl f>«*»f T Ji, TT İJUJI.LS»J UU, JJ»w j^jlj ^ t Jj ,;»*" " Jn> u_l» Vj lhji u»wiji Jl jl ULtl Ù J J İJUJI ti» fis»} Jjfïl - T o 4JU.Jİ jut«tj jt Jijl* olijj IfJLbJI UjjJJ i^lwujl cl h l, Il, pi h I,. Il é» _,l jj ( Tí ÏJI ) jj» jl ' S^JJUJ I V,,,!-,-, bw» V, «JÍLM Vj -»J«JJLJI JÍÜJI ^1 ^Upi 4_>_p f.j Il.-J* u--" ««US JÜ*»n Im" H jryu is±* 'UL,L. ilvy»» 0*.iUij»S-j> 0-1* *i. I*ïï3l Jlj»ïl uj VI U-M cl j -i-ii.i.luy L J M U wji»,*«jjw Jgjl+ djij I. yijl UjjJI olu oj* cjui j I J I - T J I J Ï-.I LL,!,. Il jaáwui Jljjf >«JÛ-I ^iuul ^SMJ T1 IJLÍJI ' a,/ I» u«j*-. Il wj UuJI İJjJJl C.UU» MX.I l ^ J ij A^t <wt ujl»_j jli-fj , JI UwJi -lj Lfr-Jl r Im II Ujjjl r -Lïl y,>jl aj wwll Ai»JL^JI jsiwji 0LS I Jl - v ( Ta loi ) u» SwJI A Il wl'l ^»ïl jg- >Uwf í-m>?ji >JJ-Í JaJJU ^ U J l JLwiwJl J Oí I Jl ' t*.'..v, Xê-tj^U ivjiujl ^L^jJl cwks IJI VI c S l M jt * Il (.!_»_;I <w>>i jj»w «JL^tJI jljj lui" Il g^l j." J ^J*"ll ( T-\ ÏJI. ) la_jl wjjfa-jl SJjjJI IjUl JA h ( w ) ï^ijti İJUÜI uj ' t J-J-- " UUJI 'l_iii-lw ' -JUJ1 UjjJl a>>:j. IwJLl UjJ u^l LtwJl,a-wl >wjl «,.. L.~. y iwjlkjt UjjJU cwwoj JwJlwJI âjjjjt Ij'jJUJl wl ri-mu II > 3jj-u- IWJJMU L4-JI wj.lli. Il UjjJI uji ', "

26 26 ( TY ÏJl. ) L t r ". l j-r* tt->l UjJ,> U+i* ijt uji UMV^JI ^ 0 * CwiJjJJI,> JS ii>: - 1 u 5»j ( I--. H uji o r o*** 1*0^ lo m rcl^y ı*>3uı ai r,-,. IL, JjjJl ««J os^tfi U^JI Vj lh,. II Ujill L,Uj,> 1jjj* yj-lh,. II,jñ Jt LS Iii yiji jjjjji jtbitw VJUbJi UjoJi f J i ;»jjlfaji i.j-a jj-j-ji ^4 ^ iji (1) (() T *Jl vi l<«l»/jjii/l at 1 H J_f>J ÏJJJU L»» L i^slbjf,*ji v-o» ju»»tl I a UJL* jjl jj»4>l J>j-^JI UL> ^-Ij. T I ÎJI M jjj^jl, L,JL» L-JIt l_jlbjt UjAjl TV İJUJI ijj»-jl juujl cj>»jl JJJ- ( r* «i. ) I««j 111 u_u j-. - '»IMj>l li^uji cujj-uujl 1-Lv> HrfJl wjjlvijl UjjJl - vj ULLJI U J J J I >jl JUj^iJl jjj- 0» 3 -ä- :i 'I *l-»jj-*jl UjJJI - T ( M IJİ ) Ur?-! 1 J_ ^ ^ rjui fls+h j., lu, oja-ji I jjsl JİJJS, f.. I-' Il cl-^lfa U (*j. IfeJI vjjuujl UjjJI UJ uji,ju-»>i- ul=»- ^ j-o^j 1 ilkji JJ,jJI ( t. IJI. ) ' ' - " - ^ «. 'i İL-, «A>j U^JI j "-- " UjjJI ùjiu -k-, ^-JJI Ii*.Lİ»t»UV^L-, ( II Jjjlül ^>T ^^-1 ujl^jl o^ 11 f^f" ú" l_ l i»l JJJI-J. L»j^i_oJ LJLjj j.

27 27 ) J, *-i->->i ujj ' is>j^ -Ui- i-u_5 >îi -»>Jt u i.im-ami. L j L i. i- l_>-ll iiilijl j»j---ijj S---i>J1j W-".> -u I CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ET D'EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE La République de Turquie et la République Arabe d'egypte désireuses de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine judiciaire ont conclu une Convention portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale et sur l'extradition et; sont convenues des dispositons suivantes: PREMIERE PARTIE ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 1. Les deux Etats Contractants s'engagent à s'accorder *utuellement, selon les dispositions de la présente partie, l'entraide

28 28 judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression -est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des^ autorités judiciaires de l'etat requérant. 2. L'entraide judiciaire en matière pénale s'étend surtout sur l'exécution d'actes d'enquête préliminaire, l'audition de l'inculpé, de témoin et de l'expert, la perquisition, la saisie d'objet, la remise des documents et d'objets relatifs à la poursuite pénale, ainsi que la signification des actes "et des pièces. La présente partie ne s'applique cependant ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions purement militaires. ARTICLE 2 L'entraide judiciaire pourra être refusée: a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'etat requis soit comme des infractions politiques ou Comme des infractions connexes à celles-ci, soit aux infractions en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change; b) si l'etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. TITRE 2 COMMISSIONS ROGATOIRES ARTICLE 3 1. L'Etat requis fera exécuter, conformément à sa législation, les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires de l'etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes prévus au paragraphe (2) de l'article premier. 2. Si l'etat requérant désire que les témoins et les experts déposent sous serment, i l en fera expressément la demande et l'etat requis y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas. 3. L'Etat requis pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'etat requérant demande expressément la communication des originaux, i l sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

29 29 4. Les renseignements fournis à l'etat requérant ne pourront être utilisés par les autorités judiciaires que dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été demandés. ARTICLE 4 Si'l'Etat requérant le demande expressément, l'etat requis l'informera de la date et du lieu de l'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et personnes en cause pourront assister cette exécution si l'état requis y consent. ARTICLE 5 1. L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée s'ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours. 2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers ou des documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par l'etat requérant à l'etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce expressément. TITRE 3 REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES ARTICLE 6 1. L'Etat requis procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par l'etat requérant. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. requis. Elle s'effectuera conformément à la législation de, l'etat 2. La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une attestation de l'etat requis constatant le fait, la"forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'etat requérant. Si la remise n'a pu se faire, l'etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'etat requérant.

30 30 3. Les citations à comparaître devront être envoyées à l'etat requis au moins deux mois avant la date fixée pour la comparution de ces personnes. 4. Les Etats contractants se réservent le droit de signifier sans contrainte les actes à leurs ressortissants par l'entremise de leur représentation diplomatique ou consulaire. ARTICLE 7 1. Si l'etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, i l en fera mention dans la demande de remise de la citation et l'etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître. 2. L'Etat requis fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à l'etat requérant. Dans le cas prévu au premier paragraphe du présent Article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser. ARTICLE 8 1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transférement pourra être refusé: a) si la personne détenue n'y consent pas; b) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'etat requis; c) si son transfert est susceptible de prolonger sa détention ou; d) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transférement. 2. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'etat requérant à moins que l'etat requis ne demande sa mise en liberté.

31 31 ARTICLE 9 Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. ARTICLE 10 Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'etat requérant seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'etat où l'audition doit avoir lieu. ARTICLE Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'etat requérant, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son entrée sur le territoire de l'etat requérant.. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'etat requérant, afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à une autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs â son entrée sur le territoire de l'etat requérant et non visés par la citation. 3. L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l'expert ou la personne poursuivie; ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'etat requérant pendant quinze jours.consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

(Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

(Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) -1832- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete\le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ ve CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti, suçluların geri verilmesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 5.11.1988 Sayı : 19980)

(Resmî Gazete ile yayımı : 5.11.1988 Sayı : 19980) 175 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin Onaylanmasının

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 20 KASIM 1975. PERŞEMBE Sayı : 15418 M. K. ERKOVAN. Millî Savunma Balkanı F. MELEN.

Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 20 KASIM 1975. PERŞEMBE Sayı : 15418 M. K. ERKOVAN. Millî Savunma Balkanı F. MELEN. T.C. Res mı Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 / V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 20 KASIM 1975 PERŞEMBE Sayı : 15418

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Kasım 1999 PAZAR. Kanun

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Kasım 1999 PAZAR. Kanun T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Kasım 1999 PAZAR Sayı: 23890 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 4393 Sayılı 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti île Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Türkiye Cumhuriyeti île Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Türkiye Cumhuriyeti île Belçika Krallığı Arasında İmzalanan Konsolosluk Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yanıtımı : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226) No. Kabul tarihi

Detaylı

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950)

Convention européenne des droits de l'homme. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. (Roma, 4 Kasım 1950) (Rome, 4 novembre 1950) Convention européenne des droits de l'homme (Rome, 4 novembre 1950) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (Roma, 4 Kasım 1950) Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'europe, Aşağıda imzası bulunan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 16 Mayıs 1983 PAZARTESİ Sayı: 18049 J YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (09/2009) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. s. 3 Başvuru Formu. Ortadaki sayfalar Açıklamalar... s. 27 İmza Tarihleri... s. 31

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 24 Haziran 1990 PAZAR. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 24 Haziran 1990 PAZAR. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 24 Haziran 1990 PAZAR Sayı : 20558

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63 T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/1 01/01/2006 Konu : Hukuki Konularda Uluslararası Adli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler (TUR) (06/2010) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne başvurmak isteyenler için belgeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi s. 3 Başvuru Formu Ortadaki sayfalar Açıklamalar s. 24 İmza Tarihleri s. 28 Yetki Belgesi

Detaylı

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME insan HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME Avrupa Konseyi üyesi olan Âkıd Hükümetler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini;

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 21 Mayıs 1991 SALI

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 21 Mayıs 1991 SALI T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mayıs 1991 SALI Sayı : 20877 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Bakanlar'ın Atanmasına dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için \ Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat \ 11 NİSAN 1977 Genel Müdürlüğüne PAZARTESİ Sayı : 15906 : \ başvurulur...

Detaylı

1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır.

1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. I. ANA BÖLÜM Genel Hükümler Devletlerarası Anlaşmaların Önceliği 1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Genel Çekince Yabancı bir

Detaylı

REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1. Bu Sözleşmeye taraf olan devletler,

REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1. Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf olan devletler, Birleşmiş Milletler Beyannamesinin, uluslararası barış ve güvenliğinin idamesine ve devletler arasında dostane ilişkiler

Detaylı

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 24 Nisan 1963

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 24 Nisan 1963 Madde 1 - Tanımlamalar Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 24 Nisan 1963 Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası konsolosluk ilişkilerinin kurulmuş olduğunu

Detaylı

NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL OLARAK KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL OLARAK KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL OLARAK KORUNMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, Tüm devletlerin, nükleer enerjiyi barışçı amaçlarla geliştirme ve uygulama haklarını ve nükleer enerjinin barışçı

Detaylı

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 372 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) Kanun No., Kabul Tarihi

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192)

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) Bölüm 1- Sözleşmenin amaçları ve tanımlar Madde 1- Sözleşmenin amaçları İşbu Sözleşmenin amacı: a) Kişisel ilişkilere

Detaylı

«Uçaklarda işlenen. Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin» 14 Eylül 1963 Tarihli Tokyo Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun»

«Uçaklarda işlenen. Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin» 14 Eylül 1963 Tarihli Tokyo Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun» - m - «Uçaklarda işlenen. Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere ilişkin» 14 Eylül 1963 Tarihli Tokyo Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun» (Resmî Gazete ile yayımı : 4. 5. 1975 - Sayı : 15226)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 5 EYLÜL 1961 SALI Sayı: 10898 J KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü

TEBLİGAT KANUNU (1) BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü TEBLİGAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 7201 Kabul Tarihi : 11/2/1959 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1959 Sayı : 10139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 40 Sayfa : 147 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ağustos 1991 CUMARTESİ Sayı : 20956 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/1967 Milletlerarası

Detaylı

B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

Madde 1- Hükümetimizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi" tasdik edilmiştir.

Madde 1- Hükümetimizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi tasdik edilmiştir. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA SÖZLEŞMESİ) Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1954 Resmi Gazete Sayısı: 8662 Kabul Tarihi ve Yeri: 04.11.1950, Roma Geçerli Dili:

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı