TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ"

Transkript

1 ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip olan bir özel hukuk dalıdır.ticari faaliyetler ise,sadece ticaret hukukunu değil,aynı zamanda ekonomi biliminin de konusunu oluşturur. Özel hukuk dalları arasında kamu hukukunun etkisi altında en fazla kalan dal ticaret hukukudur. II.TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ İlk olarak yazılı şekle dönüştürülmüş ticaret hukuku düzenlemelerine Hammurabi Kanunlarında faizle ödünç para verme,komisyonculuk ve vedia gibi hukuki işlemlere yer verilmiştir. Ticaret ortaçağda sadece belirli bir sınıfta,diğer bir deyimle tacir sınıfına özgü iştikal alanı olduğundan,ticaret hukukunu bu dönemde teamüller oluşturmaktaydı. Yakınçağda modern anlamda ilk kodifikasyon 1673 tarihli Fransız Ordonnance surle commerce de terre dir. III.TİCARET HUKUKUNUN SİSTEMELERİ Sistemlerin farklı olmasının sebebi ticaret hukukunun konusunun ne olacağını ve kimlerin hukuku olacağı tartışmasıdır.bu sebepten hepsinin dayanak noktalarında karşımıza çıkan ayrışmadır. A.Subjektif Sistem Bu sistem ticaret hukukunun odak kavramını ticari işletme sahibi,yani taciri dikkate almıştır. B.Objektif Sistem Objektif sistem ticaret hukukunun süjesini,yani taciri değil,ticari işi odak noktası almıştır. C.Modern Sistem 6102 Sayılı TTK da bu sistemin odak kavram olarak kabul ettiği ticari işletmeyi kabul etmiştir. Bu kavramın tanımı TTK m.11 f.1 de verilmiştir. ^2.TİCARİ İŞLETME KAVRAMI I.TİCARİ İŞLETME A.TANIMI VE UNSURLARI 1.Tanımı TTK m.11 f.1: Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. 2.Unsurları aa)gelir Sağlamayı Amaçlayan: İşletmenin çeşitli şekillerde ekonomik çıkarlar elde etmeye yönelik faaliyet göstermesi kast edilmektedir.bu durum doğrudan kazanç yani kar paylaşmak şeklinde olabileceği gibi,yapılacak olan giderlerin azaltılması şeklinde de olabilir. Gelir sağlamayı hedeflemiş olmak her zaman bu amacı gerçekleştirmek anlamında değildir,zarar etse de olur.esas alınan,işletmenin,amacı gelir sağlamak olsun. bb) Devamlılık: işletmenin devamlılığından,faaliyetlerinin sonsuza kadar süreceği şeklinde bir anlam çıkarılmamalıdır.hatta bazı işler nitelikleri gereği kısa süreli olabilir.örneğin,sürekli fuar ve panayırlara katılan işletmeler. Devamlılıktan kast olunan, düzenli ve periyodik aralıklarla işletme şeklinde yürümesidir,yani, arızi ve tesadüfi olarak gerçekleştirilmemiş olmasıdır. 1

2 cc)bağımsızlık: Bu unsur işletmenin kendisi ile şubeleri arasındaki hukuki ilişkiyi belirlemek amacıyla getirilmiştir. İşletmenin ekonomik değil hukuki bakımdan bağımsızlığı önemlidir. Acente,şube değil bağımsız bir niteliğe sahiptir. dd)amaçlanan gelirin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde olması: İşletme kapsamında yürütülen faaliyetlerin belirli bir kapasiteyi(hedeflenen gelir) aşması gerekir.bu sınırı bakanlar kurulu çıkaracağı kararname belirler ve ölçüt kabul eder. II.TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE Her tacir kural olarak bir ticari işletmeye ve işletmesi dolayısıyla sahip olduğu faaliyetleri gerçekleştirdiği işyerine sahiptir.aynı tacire ait birden fazla işyeri bulunması durumunda hangisinin diğerlerinden bağımsız işletme niteliğinde olduğuna hukuk düzeni sonuç bağlamıştır. A.Merkez Ticari işletmede merkez bulunması şarttır. TTK m.40 f.1 hükmüne göre, her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. İşletmeye ilişkin tüm ticari faaliyetlerin aynı yerde yürütülmesi durumunda esasen herhangi bir sorun yoktur.buna karşılık,işletmenin idari,hukuki ve ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü yer ile üretim depolama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer farklı coğrafi ortamlarda ise TTK anlamında merkez,doktrindeki hakim görüşe göre,işletmenin idari,hukuki ve ticari faaliyetlerinin toplandığı ve yürütüldüğü yer olarak kabul edilir. Tüzel kişiler tarafından işletilen ticari işletmelerde merkez,tüzel kişilik statü belgesinde açıkça gösterilmek zorunda olunduğundan ihtilafla karşılaşılmayacaktır. B.Şube Ticari işletme kapsamında yürütülen faaliyetlerin yaygınlaşması,işlerin tek bir merkezden yönetilmesini zorlaştırabilir.ve bu durum karşısında tacir,işlerini merkezden yönetmek yerine kuracağı yarı bağımsız birimler aracılığıyla yerinden yürütmek isteyebilir.bu istek,şubelerin açılmasına neden olur. 1.Tanımı ve Unsurları Şube,iç ilişkilerinde ve örgütlenmesinde merkeze bağlı,merkezle aynı ticaret unvanı ve aynı iştigal alanına sahip bulunan,merkezle birlikte aynı gerçek veya tüzel kişi tacirine ait olan,yetkilendirilmiş olduğu bölgede dış ilişkilerinde bağımsızlığı bulunan ve farklı bir fiziki mekana sahip işyeri niteliğindeki bir birimdir.bu tanıma göre şubenin unsurları: -Merkez ve şube aynı gerçek ya da tüzel kişi tacirine ait olmalıdır. -İç ilişkiler ve personel örgütlenmesi bakımından merkeze bağlıdır. -Dış ilişkiler açısından yetkili olduğu çevre içerisinde bağımsızdır. -Merkez ile şube arasında mekan ayrılığı bulunmalıdır.(aynı binada olabilir) 2.Şube Olmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar -Şube ticari işletmenin bir bölümüdür.bu itibarla ticari işletmenin devri, şubenin de devrini kapsaması gerekir. -Ticari temsilcinin yetkisi şubenin işleriyle sınırlandırılabilir. -Her şube kendi merkezinin ticaret ünvanını,şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır. -Şubenin yaptığı hukuki muamelelerde ifa yeri şubenin bulunduğu yerdir. -Bir şubenin işlerinden doğan uyuşmazlıklarda,yetkili mahkeme şubenin bulunduğu yer mahkemesidir. -Şubeler bulundukları yerin ticaret siciline tescili ve ilanı şarttır. -Her şube ticaret ve sanayi odasına kaydolunur. 2

3 III.TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ Bir ticari işletme,tacirin çeşitli üretim öğelerini bir araya getirerek onları işletmeye müsait bir malvarlığı haline getirmesi ile meydana gelmektedir.bir işletmenin işletebilmesi için sürekli olarak işletmenin faaliyetine özgülenmiş olan maddi ve maddi olmayan unsurlar işletmeyi oluşturur. Ticari işletmenin mal varlığı tacirin mal varlığı içinde düşünülebilir. Ticari işletme,ttk m.11 f.3 hükmüne göre, duran malvarlığı ve işletmeye özgülenen unsurları maddi unsur ; işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını da maddi olmayan unsurlardan oluşan ekonomik bir bütündür. A.Maddi Unsur TTK m.11 f.3 e göre, işletme tesisatı(bilgisayar vs.),ham maddeler, işetmenin faaliyetine özgülenmiş olan gayrimenkuller ve bunlara bağlı makine,alet ve edevat,işletmede kullanılan motorlu nakil araçları,iş makineleri ve gemi gibi işletmenin konusuna dahil olan tüm menkul unsurlar ticari işletmenin maddi unsurudur. B.Maddi Olmayan Unsur TTK m.11 f.3 ile ifade edilen değerler ile mahiyetçe bunlara benzer başkaca değerler bu gruba girer.örneğin: ticaret ünvanı,işletme adı ve diğer adlar,kiracılık hakları,pantentler ve markalar,fikri haklar ve işletilmesi için sürekli şekilde işletmeye dahil maddi olmayan unsurlardandır. IV.TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ Bir malvarlığı veya ticari işletmenin bir bütün olarak-aktif ve pasifleriyle- devre konu olması ihtimalinde,ttk da hükme bağlanan hükümler saklı kalmak kaydıyla,tbk m.202 hükmü uygulama alanı bulur.bu hüküm emredici niteliktedir. Hükme göre,ticari işletmesini devreden tacirin sorumluluğunu ortadan kaldıran veya hafifleten herhangi bir işlem,iç ilişkide geçerli olmakla birlikte,bu hükmün koruma kapsamına aldığı üçüncü kişi alacaklılara karşı geçerli olmayacaktır. TTK daki özel hükme göre,ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmadan bir bütün halinde devredebilineceğini ve diğer hukuki ilişkilere de bütün halinde konu olabileceğini düzenlemiştir. Aynı hüküm,aksi öngörülmemişse,devir sözleşmesinin duran malvarlığını,işletme değerini,kiracılık hakkını,ticaret ünvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiğinin kabul olunacağını,devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmelerin yazılı olarak yapılacağını ve ticaret siciline tescil ve ilan edileceğini düzenlemiş bulunmaktadır. TTK m.11 f.3 te zikredilen ve sözleşme ile devir kapsamı dışında bırakılmayan tüm unsurlar işletmeyi devralana geçer.kiracılık hakkı da dahil. Devir sözleşmesi yazılı yapılmak zorundadır. Yazılı sözleşmenin yapılmasından sonra devrin tamam olabilmesi için devir sözleşmesinin tamamının ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Devrin üçüncü kişilere karşı açıklanmış sayılması için ise tescilin ilanı şarttır. Devirde önemli olan husus,işletmenin malvarlığına dahil olan borç ve yükümlülüklerdir,yani pasifin durumudur. Adi borcun nakli işleminde, borcu devredenin,alacaklısına karşı borçtan kurtulabilmesi ancak alacaklının rızası ile mümkündür. Ticari borcun nakli işlemenide,pasifin durumu TBK.202 de farklı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, bir ticari işletmeyi aktif ve pasifleriyle ile birlikte devralan,bunu Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, alacaklılara karşı ticari işletmedeki borçlardan dolayı sorumlu olur.ticari işletmeyi devreden de iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen borçtan sorumlu kalmaya devam eder. İki yıllık müteselsil sorumluluk süresi,muaccel borçlar için duyurduğu tarihten itibaren; müeccel borçlar için ise,muacceliyet tarihinden işlemeye başlar. İki yıllık süre devri ticaret sicil gazetesindeki ilandan sonra başlar. 3

4 Ticari işletmesini devreden kişi,ticareti terk etmiş olur ve buna bağlı olarak da,tacir sıfatını kaybeder.ticari işletmenin devri halinde devreden şirket,işletme konusu kalmadığı için tasfiye haline girse bile,hukuki varlığını iki yıl daha sürdürmesi gerektirir. Ticari işletmenin devri halinde kefilin veya rehin veren üçüncü kişinin muvafakatini aramadan kefaletin veya rehinin iki yıl daha devamını kabul etmek uygun olur. V.TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ TMK ya göre menkul mallarda rehinin kurulabilmesi için malik, menkulün zilyetliğini rehin alacaklısına veya onun rızasıyla bir üçüncü kişiye devri gerekmektedir. Oysa menkul rehini karşılığında kredi temini çabasında olan işletme sahibi borçlunun,borcunu ödeyebilmesi için üretim araçlarının kendisinde bırakılması ve işletmenin kendisi tarafından işletilmesi gerekmektedir. Bu sakıncanın giderilmesi için TİRK(Ticari İşletme Rehin Kanunu) kabul edilmiştir.bu kanunun kabulüyle özellikle gayrimenkulu bulunmayan işletme sahipleri,menkullerini alacaklılara teslim etmeden işletmeye dahil unsurlar üzerinde menkul rehini kurma imkanına kavuşmuştur. A.Rehin verebilecek kişiler Ticari işletme rehini bir teminat kurumudur.tirk m.1 gereğince,ancak Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı ticari işletme üzerinde bu rehin türü tesis edilir. Birden fazla ticari işletmesi olan tacir,bir ticari işletme rehini üzerinde kurulan rehin diğer ticari işletmeleri ilgilendirmez;ayrı ayrı başkaca rehinlerin konusu olabilirler. B.Lehine Rehin Hakkı Kurulabilecekler Ticari işletme rehini karşılığı kredi verecek olan kuruluşlar kanunda sınırlı sayımla(numerus clausus) gösterilmiştir.bu kişi veya kuruluşlar: 1.Tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseseleri: Kast edilen kredi müesseseleri bankalar ve katılım bankalarıdır. 2.Kredili satış yapan gerçek veya tüzel kişiler Kredili satış yapan gerçek veya tüzel kişiler,münhasıran satımını kendi gerçekleştirmiş oldukları menkul eşya üzerinde bu rehin türünü kurabilirler.pratikte bir yararı yoktur çünkü,mülkiyeti saklı kalmak kaydıyla da satış yapabilirler. 3.Kooperatifler C.Rehinin Kapsamı Ticari işletme rehini sözleşmesinin kapsamına,ticari işletmenin ticaret ünvanı,eğer kullanılıyorsa işletme adı,rehinin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine özgülenmiş her türlü makine,araç,alet ve edevat ve motorlu ulaştırma araçları,patentler,markalar,modeller ve fikri sınai haklar dahildir. Ancak taraflar,işletmenin bazı unsurlarını rehin dışında bırakabilseler dahi,ticari işletmeyi temsil eden asgari unsurları rehin dışı tutamazlar.bu asgari unsurlar,ticari işletmeyi ifade eden ve ondan ayrı olarak devredilemeyen ticari unvanı ile ticari işletmenin başlıca maddi unsurlarını oluşturan menkul işletme tesisatıdır.ticari işletmenin unsurları arasında kabul edilen gayrimenkuller ile ticari işletmenin alacak ve borçları,rehinin kapsamına dahil edilmemiştir. Ayrıca taraflar isterlerse,sınai hakları da rehin kapsamı dışında bırakabilirler. 4

5 Ç.Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Tescili Ticari işletme rehini sözleşmesi geçerlilik açısından şekle tabi tutulmuştur. Rehin sözleşmesi ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki noter tarafından r sen düzenlenir.taraflar arasındaki muhtemel anlaşmazlıkları önlemek,kamuya açık olan ticaret sicilini inceleyecek kişilerin bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla rehine dahil unsurları,ayırt edici özellikleri ile birlikte bir liste halinde sözleşmede yer alması kural olarak kabul edilmiştir. Noterlerce r sen düzenlenmemiş ya da ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresi dışındaki noterlerce düzenlenen sözleşmeler geçerli değildir. Rehin hakkının doğumu için noterlikçe düzenlenen rehin sözleşmesi yeterli olmayıp,rehinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Siciline tescili gerekmektedir.üçüncü kişileri korumak,özellikle ticari işletme sahibinin mal kaçırmasını önlemek bakımından tescil isteminin 10 gün içerisinde yapılması kuralı getirilmiştir.10 günlük sürenin kaçırılması keyfiyete bırakılmamalıdır,makul gecikme süresinde tamamlanmalıdır.rehinin diğer sicillere(türk patent enstitüsüne,trafik siciline) bildirilmemesi ticari işletme rehininin geçerliliğine etki etmez. Rehinin tescilinde alacaklının ticaret ünvanı,açık adresi ve yerleşim yeri,alacağın miktarı,miktar belli değilse ticari işletmenin ne miktar için teminat teşkil edeceğidi ve alacak faizliyse faiz oranı kaydolunur. TMK ya göre gayrimenkul rehini,ondan ayrılmayan parçaları ve ona tahsis edilen şeyleride içine alır.ticari işletme rehininin kurulmasından sonra,borçlunun işletmenin faaliyette bulunduğu binayı ipotek etmesi halinde, ticari işletme rehinine konu olan menkuller, binanın eklentisi olmaları nedeniyle de tesis edilmiş olan bu ipoteğe dahil olacaktır.bu yüzden,ticari işletmeyi rehin alanın rehin hakkını söz konusu tehlikeden korumak amacıyla da işletme rehininin tapu kütüğüne kaydedilmesi zorunlu kılınmıştır. D.Müteaddit(Çeşitli) Ticari İşletme Rehinlerinde Sıra Ticari işletme rehinlerinde,birden fazla rehin tesis edilmiş olan ticari işletme üzerinde alacaklıların hakları,rehin tescil tarihine göre belirlenir. Zamanca önce olan hakça da öncedir. E.Rehin Hakkının Ayni Hak Niteliği/Hükümleri Rehin hakkı,ticari işletmeyi devralan herkese karşı ileri sürülebilir.çünkü rehin hakkı mutlak haklardan olup hak sahibi tarafından herkese karşı ileri sürülebilen sınırlı bir ayni haktır.bununla birlikte,ticari işletmenin sicil bölgesi dışındaki bireysel unsurları üzerinde üçüncü kişilerin subjektif iyi niyetleri korunmuş ve hakları da saklı tutulmuştur. İşletme sahini,işletmenin rehinli değerini korumak için gerekli özeni göstermek zorundadır.işletme sahibi,bu özeni göstermediği ve kanunun öngördüğü hallerde alacaklının onayını almadığı ve bundan dolayı da alacaklının zararına ticari işletmenin teminat değeri düştüğü taktirde hakim tarafından verilecek süre içinde,işletme sahibi, ek teminat vermek zorundadır.bu süre içinde ek teminat verilmez veya evvelki hali iade edilmezse,talep üzerine alacaklıya teminat noksanına karşılık teşkil edecek miktarın ödenmesine karar verilir.bunun için alacağın muaccel olması şartıda aranmaz. Ticari işletmeyi veya rehine dahil münferit unsurları devretmek,ayni bir hakla yükümlemek,başka yere nakletmek veya başkalarıyla değiştirmek için alacaklının muvafakatının aranması,muvafakat alınması veya ticari işletmenin rehinli değerinin muhafazası için gerekli özenin gösterilmemesi nedeniyle işletmenin teminat değerinin düşmesi halinde de ek teminat vermek,eski hali iade etmek ve teminat noktasına tekabül eden miktarı ödemek zorunluluğu alacaklının hakkını korumak için yeterli görülmemiştir.bu yüzden ayrıca cezai yaptırım kabul edilmiştir.ticari işletme sahibi,işletmesini veya rehine dahil münferit unsurları alacaklının onayı olmaksızın başkalarıyla değiştirir veya temlik ederse,ayni bir hakla sınırlar veya alcaklıya zarar vermek kastıyla tahrip veya imha ederse,bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen alacaklının şikayeti üzerine,uğranılan zarar fahiş olduğu taktirde işletme sahibi aleyhine cezaya hükmedilir. Üçüncü kişilerin işletmeye karşı zararlı olabilecek fiillerini yasaklama yetkisi işletme sahibine aittir.aynı yetki rehin alacaklısına da tanınmıştır.ticari işletmeye veya rehne dahil unsurlarına,rehinin sağladığı teminat tehlikeye düşecek surette üçüncü şahıslar tarafından yapılacak fiillerin önlenmesini 5

6 alacaklı mahkemeden isteyebilir. Bu hükümle işletme sahibi ve üçüncü kişilerin alacaklıya karşı danışıklı işlem(muvaaza) yapmalarının önüne geçilmek istenmiştir. İşletmeye dahil unsurların tamamı veya bir kısmı için tazminat ya da sigorta tazminatı ödenmesi gerekirse,alacaklı,bu tazminatlar üzerinde de rehin hakkına sahip olur. Madde 9 Alacaklının bu kanundan doğan rehin hakkı, ticari işletmeyi devralan herkese karşı ileri sürülebilir. Şu kadar ki, rehinden haberdar olmaksızın ticari işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer ayni bir hakkı iktisabeden hüsnüniyet sahibi üçüncü şahsın hakları mahfuzdur. Ticari işletme sahibinin bu iktisap dolayısiyle bir talep hakkı varsa bu talep hakkı üzerinde alacaklının rehin hakkı devam eder. Ticari işletmenin bu kanuna göre rehnedilen unsurlarının tamamı veya bir kısmı için tazminat veya sigorta bedeli ödenmesi icabettiği takdirde, tazminat veya bedel üzerinde de alacaklı rehin hakkına sahip olur. İkinci ve üçüncü fıkrada yazılı hallerde, üçüncü şahıs kendisine yapılan ihbara rağmen işletme sahibine tediyede bulunursa alacaklının bundan doğan zararını tazmin ile yükümlü olur. Ticari işletme sahibinin, alacaklının muvafakatini almak şartiyle işletmenin münferit bir unsurunun devri veya üzerinde bir ayni hak tesisi dolayısiyle alacaklı olduğu meblağ veya kendisine verilecek tazminat yahut sigorta bedeli ile, işletmeden çıkan unsur yerine yenisini alma veya eski durumu iade etme hakkı saklıdır. F.Ticari İşletme Rehninde 3.Kişilerin Durumu (TİRK m.9) TİRK m.9 bu konuyu şu hükümlerle düzenlemiştir: Kanun koyucu bu hükümle,ticari işletmenin rehininin mümkün olduğunca geniş bir çevre tarafından görülmesini ve üçüncü kişilerin iyi niyet iddialarında bulunmalarının asgariye indirilmesini amaçlamıştır.bu hüküm,işletmenin devri durumunda devralanın,işletmenin kayıtlı olduğu sicili incelemesi gerektiğini ve dolayısıyla iyi niyet iddiasında bulunamayacağını düşünerek getirilmiştir. Buna karşılık,rehinden habersiz ticari işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer bir ayni hakkı iktisap eden iyi niyetli üçüncü kişinin hakları yine m.9 f.2 de koruma altına alınmış ve bu kimselerin iyi niyet iddialarına öncelik vermiştir. G.Ticari İşletme Rehninin Son Bulması 1.Alacağın son bulması Rehin hakkı,asıl alacağa bağlı bir yan haktır. Asıl alacağın son bulmasıyla birlikte,işletme sahibi,ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilindeki rehin kaydının silinmesini alacaklıdan ister.alacaklının gaip veya alacağını almaktan kaçınması halinde borçlu borcunu icra dairesine yatırarak rehin kaydının silinmesini isteyebilir. 2.Borçlunun borcunu ifa etmemesi durumu-rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Satış- Borçlu,borcunu vadesinde ifa etmezse alacaklı rehinli malı sattırarak satış bedelinden alacağı tahsil etmek hakkını kazanır.borçlunun borcunu ödememesi halinde,alacaklıya ticari işletmeyi veya münferit bir unsurunu devralma hakkını veren her türlü anlaşma geçersizdir. 3.Ticari İşletmenin sicilden terkini durumu Ticari işletmenin kaydının Ticaret veya Esnaf ve Sanatkar Sicilinden terkini yani silinmesi halinde,alacaklının işletmeye dahil münferit unsurlar üzerindeki rehin hakkı devam eder. Ayrıca,alacağın tamamı muaccel hale gelir. Ancak,alacaklı silinme hususunun ticaret sicili müdürü tarafından bildirilmesinden itibaren iki ay içinde rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapmadığı taktirde ayni hak niteliğinde olan rehin hakkı düşer.bu durumda alacaklının hakkı şahsi hak niteliğine dönüşür ve bundan sonra başvurabileceği hükümler bundan böyle TBK ve İİK genel hükümleri olacaktır. 6

7 H.Yetkili Mahkeme Ticari işletme rehininin uygulamasından çıkacak anlaşmazlıkların çözüm yeri mahkemesi, işletmenin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesidir. Asliye Ticaret Mahkemesinin olmaması durumunda görevli kılınmış mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. ^3.TİCARİ İŞLER VE TABİ OLDUKLARI HÜKÜMLER Ticari işlere başta TTK olmak üzere ticari hükümler uygulanırken;ticari olmayan yani adi iş olarak nitelendirebileceğimiz işlere de medeni hukuk ve özellikle borçlar hukuku hükümleri uygulanacaktır. TTK hükümlerine göre hangi işin ticari sayılacağına ilişkin 4 temel kriter bulunmaktadır: 1-TTK da düzenlenen bütün hususlar(ttk m.3), 2-Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller(ttk m.3), 3-Ticari iş karinesi(ttk m.19 f.1), 4-Bir taraf için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler(ttk m.19/2) A.TTK m.3 e Göre Ticari İşler I.TİCARİ İŞ KRİTERLERİ 1.TTK da düzenlenen bütün hususlar TTK m.3 e göre TTK da düzenlenen hususlardan doğan bütün işler tarafların kim olduklarına bakılmaksızın ticari iş sayılır. Örneğin bono,çek vd. 2.Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller TTK m.3 ün getirmiş olduğu bir diğer kriter gereğince,bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerden sayılır.bu bağlamda,işletmeye araç alımı,kira sözleşemsi yapılması ticari sayılacaktır. B.TTK m.19 a Göre Ticari İşler 1.Ticari İş Karinesi TTK m.19 f.1, kural olarak bir tacirin tüm işleri ticari iş sayılır.ttk bu hükümle bir karine getirmektedir.tüzel kişi tacirler bu karineyi çürütme imkanına sahip değildir ancak gerçek kişi tacirler,işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı taktirde karine çürütülür ve borç adi sayılır. 2.Taraflardan biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler TTK.m.19/2 hükmüne göre, Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça,diğeri için de ticari iş sayılır. Bu hükmün uygulanabilmesinin ön şartı,taraflar arasındaki ilişkinin sözleşmeden kaynaklanıyor olması gerekir. Karşı taraf,işin kendisi için ticari nitelikte olmadığını bildirse dahi taraflardan biri için ticari iş sayılıyor olması yeterlidir. II.TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR A.Ticari İşlerde Zamanaşımı Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça kanunla belirlenen zamanaşımı süreleri sözleşme ile değiştirilemez.kanun tarafından istisnaen verilen hallerde ise zamanaşımı sürelerinin değiştirilmesi mümkündür. 7

8 B.Ticari İşlerde Faiz Faiz,alacaklının borçluya vermiş olduğu bir miktar paradan belli bir süre yoksun kalmasının kanundan veya sözleşmeden doğan medeni karşılığıdır.işin ticari sayılması,adi işlere nispetle faiz açısından bazı önemli farklılıkları da beraberinde getirir. Faize ilişkin önemli düzenlemeler: -TBK da genel nitelikli hükümler(m.88,120,121,131) -Faiz Kanunu -Ödünç para verme işleri hakkındaki KHK düzenlemeleri -Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun düzenlemesi Faiz alacağının söz konusu olabilmesi için öncelikle ortada para borcu bulunmalıdır.faiz borcu,borcun konusu ifa edilmediği sürece çoğalır. Bir hukuki ilişkide faiz borcunun doğabilmesi için,taraflar ya açıkça faiz kaydını kararlaştırmalılar ya da kanunda para borçlusunun faiz ödemesi gerektiğine dair özel bir düzenleme bulunmalıdır. Asıl borç sona erdiğinde faiz borcuda sonra erer. 1.Faizin Çeşitleri a.niteliği açısından yapılan faiz ayırımı aa.kapital(anapara) faizi:para borcunun vadesi gelene kadar sözleşme veya kanun hükümleri gereğince anaparaya işletilen faize kapital faiz adı verilir. bb)temerrüt Faizi:Temerrüt faizi,herhangi bir para alacağı nedeni ile zararın doğup doğmadığına ve borçlunun kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın,vadeden sonra temerrüt koşullarının oluşması durumunda ödenmek zorunda kalınan faize verilen isimdir. Geciktiği süre kadar temerrüt faizi ödemek zorundadır. Temerrüt faizi,temerrüt şartları oluşmuş anapara borcu için gündeme gelir. Ve temerrüt faizine yeniden temerrüt faizi yürütülemez. b.hesaplanması bakımından faiz aa.basit Faiz: Basit faiz,bir alacağa belirli bir zaman dilimi için işletilen faizdir.belirgin özelliği sadece anaparaya faiz işletilmesidir. bb.bileşik(mürekkep) Faiz: Mürekkep faiz,işlemiş olan faizin belirli dönemlerde anaparaya eklenmesi ve böylelikle elde edilen tutara yeniden faiz işletilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.faize işletilen faizdir. c.kaynağı Açısından Faiz aa.iradi Faiz: İradi faiz,oranı sözleşme ile belirlenmiş olan faizdir.kaynağı alacaklı ve borçlunun karşılıklı iradeleridir. bb.kanuni Faiz: Kanunla belirlenmiş olan ve taraflar aksini sözleşme ile kararlaştırmadıkları taktirde devreye giren kapital veya temerrüt faizi oranları olarak tarif edebiliriz. d.ticari nitelikte olup olmamasına göre faiz Para borcu,ttk m.3 ve 19 çerçevesindeki ölçütlere göre doğmuş ise bu para borçlarına yürütülen faize ticari faiz adı verilir. 8

9 2.Ticari İşlerde Faizin Özellikleri Ticari iş olmaya bağlanan bir sonuç olarak bu farklılık birkaç noktada kendisini gösterir. a.sözleşmede kararlaştırılmamış olsa dahi faiz yürütülmesi Adi işler niteliğindeki tüketim ödünçlerinde ancak kararlaştırılmış olmak koşuluyla faiz yürütülebilir. Ticari işlerde faiz,ticari nitelikte bir iş varsa faiz zımnen kararlaştırılmış olduğu kabul edilir. b.faiz oranı serbestisi Kural olarak ticari işlerde kapital faizinin miktarı taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Kanun açıkça faiz oranı serbestisi prensibi vurgulamış ve bu miktarın sözleşme ile serbestçe belirlenebileceğini ifade etmiştir. Faiz oranları sözleşme ile belirlenemediği durumlarda devreye yedek hukuk kuralı olarak Faiz Kanunu girer. aa.anapara(kapital) Faizinde Kanuni Oran: Anapara faizi ödenmesi gereken hallerde taraflar eğer sözleşme ile kararlaştırmadılarsa uygulanacak kanuni oran,adi-ticari iş ayrımı yapılmaksızın %9 dur. bb.temerrüt Faizinde Kanuni Oran: Temerrüt faizi oranı sözleşmede belirlenmemişse bu oran adi işlerde %9 dur. Ticari işlerde temerrüt faizi oranı açısından kanun koyucu farklı düzenleme getirmiştir.temerrüt faizi oranı belirlenmemişse,ticari işlerde temerrüt faizi,kapital faiz oranı olan yıllık %9 üzerinden hesaplanır. Temerrüt faizinin,kısa vadeli avanslar için uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanması için ancak alacaklının bu yönde açık bir talepte bulunmasını gerektirir. Kısa vadeli avanslar için uygulanan faiz oranı ise, Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı %9 dan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile bu orandan istenebilir. Taraflar aralarında bir anlaşma yapmamış ise temerrüt faizinde kanuni oran,kapital faizi oranı üzerinden hesaplanır. cc.yabancı Para Borçlarında Kanuni Faiz Oranı : Sözleşmede daha yüksek anapara veya temerrüt faizi kararlaştırılmadığı durumlarda,yabancı para borcunun faizinde devlet bankalarının o yabancı para birimi ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabında ödediği en yüksek faiz oranı uygulanabilir. Aynen ödeme şartı yoksa borç vade günündeki kur üzerinden TL olarak ödenebilir. c.bileşik (mürekkep) Faiz veya Faize Faiz Yürütülmesi Faizin anaparaya eklenerek yeniden faiz yürütülmesi kural olarak kararlaştırılamaz.ancak bu kuralın bazı istisnaları mevcuttur. Gerçekten üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek,mürekkep faiz uygulanması sadece cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde geçerli olacağı,ancak bu kuralın taraflarını tacir sıfatına haiz olmayanların oluşturduğu ödünç sözlemeleri ve cari hesaplar için uygulanmayacağı açıktır. ç.temerrüt Faizinin İşlemeye Başlayacağı Tarih Ticari işlerde taraflar temerrüt faizinin hangi tarihten itibaren başlayacağını kararlaştırabilirler. Sözleşmede yer verilmemişse,faizin vadenin bitiminden itibaren ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren başlayacağı kabul edilmiştir. d.faizin anaparayı geçmesi Adi-Ticari iş ayrımı yapılmaksızın faiz anaparayı geçebilir. 9

10 C.Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk Esası İki veya daha fazla kişi,içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari niteliğe sahip iş dolayısıyla,diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girerse,kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar. Adi işlerde müteselsil sorumluluk istisna iken ticari işlerde kuraldır. Ticari işlerde müteselsil sorumluluk hakkındaki bu kural ticari borçlara kefalet halinde,hem asıl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. ^4.TİCARİ HÜKÜMLER VE UYGULAMA SIRASI I.Ticari Hükümler TTK m.1. f.1 c.2 hükmüne göre, Bu kanundaki hükümlerle,bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı hükümler ticari hükümlerdir. II.Ticari Hükümlerin Uygulanma Sırası A.Uygulama Sırası Kanun,ticari uyuşmazlıklara uygulanması için saydığı hükümleri eksik bırakmıştır.doğrusu: Emredici Hükümler > Sözleşme Hükümleri > Tamamlayıcı ya da Yorumlayıcı Ticari Hükümler > Ticari Örf ve Adet > Genel hükümler dir. 1.Emredici Hükümler Emredici hükmün TTK da olması şart değildir.herhangi bir emredici hüküm uygulanma şartları mümkünse uygulanır. 2.Sözleşme Hükümleri Bu hükümler,tarafların emredici olmayan hükümlerin aksini kendi iradeleri ile kararlaştırabildikleri hükümlerdir. 3.Tamamlayıcı ve Yorumlayıcı Hükümler Tarafların yapmış oldukları sözleşme hükümlerini tamamlayıcı veya iradelerini yorumlamak amacıyla dikkate alınan hükümlerdir. 4.Ticari Örf ve Adet Anlaşmazlığa uygulanacak yazılı bir hükmün bulunmadığı durumlarda hakim ticari örf ve adeti dikkate alacaktır.tacir olmayanlar hakkında ticari örf ve adetin uygulanması ancak onlar tarafından bu adetin bilinmesi ve bilinmesi gerekiyor olması lazımdır. Özel ticari örf ve adetler(bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve adetlerdir), genel olanlara nazaran öncelikle uygulanır. Taraflar farklı yerdeyse ifa yerindeki örf ve adet dikkate alınır. Mahkeme,ticari örf ve adeti ticaret ve sanayi odalarına,diğer meslek kuruluşlarına sorarak bilgi almakla yükümlüdür. Ticari teamül,örf ve adet haline gelmedikçe hakim tarafından hükme esas alınmaz.kanunda teamülün hükme esas alınması kararlaştırılmışsa teamül esas alınır.aksi taktirde teamül sadece irade açıklamalarının yorumunda dikkate alınır. 5.Genel Hükümler TMK m.1 e göre anlaşmazlığa uygulanacak hüküm bulunmazsa,hakim,kanun koyucu olsaydı nasıl kanun koyacak idiyse ona göre uyuşmazlığa çözüm bulur. 10

11 ^5. TİCARİ YARGI TTK dan yola çıkarak,ticari davalar,ticari işler kapsamına giren tüm uyuşmazlıklara değil çözümü özel uzmanlığı getiren davalar olarak öngörüldüğü söylenebilir. I.Ticari Dava Türleri TTK m.4 hangi davaların ticari dava olduğunu tespit etmiştir.bunlar esas itibariyle hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleridir. Ayrıca özel kanun veya kurallarla belirtilen kimi dava ve işler TTK m.4 te tespit edilmemiş olsa da ticari davadır. A.Mutlak ticari davalar Bu davalar,taraflarının tacir olup olmamasına;ticari işletmeyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın kanun gereği ticari sayılan davalardır. 1.TTK m.4 de sayılan işlerden doğan davalar TTK da düzenlenmiş olan bütün konulardan doğan davalar,mutlak ticari davalardır. TTK m.4 te sayılan işler gerek TMK ya gerek TBK ya ve FSEK teki işlere atıf yaparak,sayarak bunlarıda ticari dava olarak saymıştır. 2.Özel Kurallar Gereğince Mutlak Ticari Sayılan Davalar TTK m.4 f.1 de sayılan haller dışında da mutlak ticari davalar mevcuttur. B.Havale,Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar Havale,Saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin haklardan doğan davanın ticari dava sayılabilmesi için davanın asgari olarak bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi gerekmektedir. C.Her iki taraf için ticari sayılan konulardan doğan davalar TTK da sayılan davalar,özel Kanunlar gereğince sayılan davalar,havale,saklama ve Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar dışında kalan diğer tüm davaların ticari dava olarak nitelendirilebilmesi için davanın her iki tarafınında ticari işletmesiyle ilgili bir husustan doğması gerekmektedir. II.Ticari Davaların Görüleceği Mahkemeler ve Yargılama Usulü Ticari davalar ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri ile ilgili olarak asliye ticaret mahkemesi görevlidir. Davanın asliye ticaret mahkemesinin görev alanına girmediği hususu,mahkeme tarafından re sen incelenerek dava dosyasının ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verir.ancak davaya görevli mahkemede devam edilebilmesi için davacı ya da davalının 2 hafta içerisinde görevsizlik kararı veren mahkemeye başvurarak dosyayı görevli mahkemeye göndermesini talep etmesi gerekir.asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yargı çevresindeki bir ticari davada görevsizlik kararı verilmesi gerekmez,dava asliye hukuk mahkemesinde devam eder. Ticari davalarda,özel bir yargılama usulüne gerek olmamaktadır.hmk ya bağlı kalınmıştır. 11

12 ^6.TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI TTK m.12 taciri, bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. diyerek tanımlamıştır. Ticari işletmeyi işletmek,tacir sıfatının kazanılması açısından yeterlidir. Ticaret şirketleri gibi tüzel kişilerde ise tacir sıfatına haiz olan,tüzel kişiliğin kendisidir;tüzel kişiyi oluşturanlar değil.tüzel kişi tacirleri nitelikleri gereği,yetkili kişi ya da organları aracılığı ile ticari işletmeyi işletirler.bu organlar aynı zamanda tüzel kişiliğin kanuni temsilcisidir. A.Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması I.Tacir Sıfatının Kazanılması TTK m.12 f.2 ve f.3 te tacir sayılanlar ile tacir gibi sorumlu olanları düzenlemiştir buna göre: (2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. (3) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur. 1.Ticari İşletmenin Kısmen Dahi Olsa Kendi Adına ve Fiilen İşletilmeye Başlanması Kanun, kısmen dahi olsa diyerekten tacir sıfatının kazanılması için, ticari işletmeyi kendi adına işletmek esas unsur ve kriter olarak kabul etmiştir. 2.Ticari İşletme Açıp Fiilen İşlemeye Başlamayan Gerçek Kişinin Tacir Sayılması a.fiilen İşletmeye Başlamadan Reklamlar Yapmak Suretiyle: TTK m.12 f.2 uyarınca,bir ticari işletmeyi kurup açtığını,sirküler,gazete,radyo,televizyon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş olan kişi,fiilen ticari işletmesini işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. b.fiilen İşletmeye Başlamadan Ticaret Siciline Tescil ve TTSG de ilan suretiyle: Ticari işletme sahibinin işletmesini sadece sicile kaydettirmiş olması,resmi ilan niteliğinde olan TTSG de yapmadığı sürece onun tacir sayılmasına sebep olmayacaktır. Tacir sayılan kişi hakkında tacir olmaya bağlanan tüm sonuçlar geçerli olacaktır. 3.Tacir Sayılmayan Gerçek Kişinin Ancak Tacir Gibi Sorumlu Tutulması Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur. Yani bu kimseler TTK nın tacire sağladığı haklardan,imtiyazlardan yararlanamazlar;ancak tacir için öngörülen sorumluluklar,külfetler bu kimseleri bağlar. 4.Ticaretten Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatları TTK m.14 f.1 uyarınca, Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır. Yukarıdaki paragrafa(m.14 f.1 e) aykırı hareketin doğurduğu hukuki, cezai ve disipline ilişkin sorumluluk saklıdır. Gerçekten yasaklı kişiler yaptıkları usulsüz işlemlerle tacir sıfatını kazanacaklardır,ancak bu tacir sıfatının kazanılmış olması, cezai müeyyide öngören hükümlerin kendileri hakkında uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. B.Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması TTK m.16 f.1 hükmüne göre tüzel kişi tacirler şunlardır: 12

13 1.Ticaret Şirketleri Ticaret şirketleri,tüzel kişiliğe sahip olan ve TTK m.124 te sayılan kollektif,komandit,anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir. Kollektif ve komandit şirketler ancak bir ticari işletmeyi işletmek üzere kurulabilirler. Anonim ve limited şirketler ise kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konu için kurulabilirler. Kooperatifler, ortakların belirli bir ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve kefalet sayesinde sağlayıp korumak amacıyla kurulan bir ticaret şirket türüdür. Ticaret şirketleri,ticaret siciline tescil edildikleri anda tüzel kişilik kazanırlar ve tacir sıfatına haiz olurlar. 2.Ticari İşletme İşleten Dernekler Dernekler,kazanç paylaşma dışında sadece sosyal ve manevi amaçlar içinde kurulabilirler.ancak dernek bazen,kendine edindiği amacın gerçekleştirebilmesi için bir ticari işletme işletmeyi seçebilir.bu durumda dernek tacir sayılır ve ticari işletmenin ticaret siciline tescili gerekir. 3.Ticari İşletme İşleten Vakıflar Vakıflar,gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle kurulan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.bunlar da amaçlarına hizmet etmek için ticari işletme işletebilir ve vakıf tüzel kişiliğine tacir sıfatı kazandırabilirler. 4.Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri(il özel idaresi,belediye,köy) doğrudan doğruya veya kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen bir tüzel kişi eli ile ticari işletme işletebilir.devlet ve kamu tüzel kişileri bu faaliyetlerinden dolayı tacir sayılmazlar ancak onlar tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar kendi kuruluş kanunlarının müsade ettiği ölçüde,bu ölçü yönetilmek ve ticari şekilde işletilmek olması,tacir sayılırlar. a.kamu İktisadi Teşebbüsleri ile bunlara ait müesseseler İktisadi devlet teşekkülü,sermayesinin tamamı devlete ait,iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsleridir. Bütün kamu iktisadi teşebbüsleri tacirdir. b.özel Hukuk Hükümleri uyarınca yönetilen veya ticari şekilde işletilen diğer kurum ve kuruluşlar Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan,özel hukuk hükümlerince yönetilen ve ticari şekilde yönetilmek amacı taşıyan kurum ve kuruluşlardır. İSKİ,ASKİ.. C.Donatma İştirakinin Durumu Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına suda kullanmaları hâlinde donanma iştiraki vardır.tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır. II.Tacir Olmanın Sonuçları A.Genel Sonuçlar 1.Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma Her tacir,ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek ve ticari işletmesine 13

14 ilişkin işlemleri, seçtiği ticaret ünvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 2.İflasa tabi olma Tacir her türlü borcu için iflasa tabidir.gerçek kişi tacirin borcunun ticari olması gerekli olmayıp,adi borçlardan dolayı da iflas yoluyla takip edilir. Bir ticari işletme açmış gibi,hukuken var olmayan bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse de tacir gibi sorumlu olduğundan iflasa tabidir. Ticareti terk eden tacir,on beş gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmek zorundadır.böylece,ticareti terk eden kimse,tacir sıfatını taşımamasına rağmen bir yıl süreyle iflasa tabidir. 3.Ticaret siciline kaydolma Her tacir,ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. 4.Ticari Defterleri Tutma ve Saklama Tacir,TTK m.18 ve m.64, uyarınca gerekli ticari defterleri tutmak ve defter ve belgeleri saklamakla yükümlüdürü. 5.Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma Ticaret siciline kayıtlı bütün tacirler,ticaret hayatının bir gereği olarak,şubelerinin ve fabrikalarının bulundukları yerdeki odalara kaydolma zorunluluğu getirmektedir. 6.Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme TTK m.18 f.2 ye göre,her tacirin,ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Basiretli iş adamı gibi hareket etmek,hukuki ve fiili durumu dikkate alarak,ileriyi görecek şekilde davranmak anlamına gelir. Bu sadece bir özen ölçüsü değil aynı zamanda getirdiği borçları yükümlenmektir. Tacirin,ticari işletmesi ile ilgili işlerde objektif özen borcunda ölçü,kendisi ile aynı sınıfa giren tedbirli, sağduyulu bir tacirin aynı duruma göstermesi gereken özendir. 7.Ücret ve Faiz İsteme Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.karşı tarafın tacir olması kriter değildir. 8.Ticari İş Karinesine Tabi Olma Tacirlerin borçlarının ticari olması asıldır.gerçek kişiler açısından bu karineyi çürütmek mümkün olmasına karşın tüzel kişi tacirler açısından mümkün değildir. 9.Fatura Verme Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir. Faturayı talep etmek için tacir olmak gerekmemektedir. 10.Ücret ve Cezai Şartın İndirilmesini İSTEYEMEME Borçlu,TBK nın ilgili hükümlerini dayanak göstererek mahkemeye başvurup fahiş ücret ve cezanın indirilmesini isteyebilir.ancak tacir,aşırı ücret veya ceza kararlaştırılmış olduğu iddiasıyla ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini isteyemez. 11.Fatura ve Teyit Mektubuna Sekiz Gün İçerisinde İtiraz Etme Teyit mektubu,telefonla,telgrafla,herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer teknik bir araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazı olarak kabul edilmiştir. TTK m.21 f.2 c.3 hükmünce bir fatura veya teyit mektubu alan tacir,8 gün içerisinde faturaya veya teyit mektubuna itiraz etmemişse karine olarak kabul etmiş sayılır. 12.Ticari örf ve adetin uygulanması Ticari örf ve adet kural olarak tacirlere uygulanacaktır.bununla birlikte tacir olmayanlar hakkında ise ticari örf ve adet ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği hallerde uygulanacaktır. 14

15 B.Her İki Tarafın Tacir Olması Durumunda Uygulanacak Özel Sonuçlar 1.İhtar ve İhbarları Belirli Şekillerle Yapma Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Bu şekil,geçerlilik şartı değil ispat şekil şartıdır. Bu sebeple ispat edildiği müddetçe söz konusu ihtar ve ihbar farklı şekillerde de yapılabilir. 2.Satış ve Mal Değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma TBK daki satış sözleşmesine ve mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri tacirler arasında da uygulacaktır. Ancak kanun koyucu,tacirlere ilişkin olarak satış ve mal değişim sözleşmelerinde uygulanacak özel hükümler getirmiştir. TTK m.23 te düzenlenen özel hükümlerin uygulanması için tarafların tacir olmaları ve ticari işletmelerini ilgilendiren satış veya trampa işlemlerinden birini yapmış olmaları gerekir. a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre, satış sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün ise veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı, çekince ileri sürmeksizin kısmi teslimi kabul etmişse; sözleşmenin bir kısmının yerine getirilmemesi durumunda alıcı haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. Ancak, o kısmın teslim edilmemesi dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde edilmesi veya izlenen amaca ulaşılması imkânı ortadan kalkıyor veya zayıflıyorsa ya da durumdan ve şartlardan, sözleşmenin kalan kısmının tam veya gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshedebilir. b) Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteyebilir. Mahkeme, satışın açık artırma yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasına karar verir. Satıcı isterse satış için yetkilendirilen kişi, satışa çıkarılacak malın niteliklerini bir uzmana tespit ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının takas hakkı saklı kalmak şartıyla, satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı takdirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir. c) Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanununun 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanır. 3.Hapis Hakkından Yararlanmada Kolaylık Borçlunun rızasıyla,menkul eşyasına veya kıymetli evrakına zilyet olan alacaklı,muaccel ve bu eşya ve evrakla tabii bir bağlantısı bulunan alacağını tahsil edinceye kadar,bunları yedinde hapsetmek hakkına sahiptir.hapis hakkı,alacaklı tarafından iyiniyetle alınmış olmak şartıyla borçlunun malik olmadığı eşyayı da kapsar. III.Tacir Sıfatının Son Bulması Gerçek kişilerde tacir sıfatı,gerçek kişi tacirin ticareti terk etmesi,ticareti terk etmek için gerekli şartları tamamlamış olmak kaydıyla,tacir sıfatı sona erer. Tüzel kişilerde tacir sıfatının son bulması,tüzel kişiliklerinin bitmesiyle olur.ancak son bulma nedeninin gerçekleşmesi,tüzel kişiliği kendiliğinden sona erdirmez.bu nedenin gerçekleşmesinden hemen sonra tasfiye işlemi tamamlanarak,tacire ait kaydın ticaret sicilinden terkini ile son bulur. 15

16 ^7.ESNAF Esnaf kavramının tanımı,ttk m.15 te, İster gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun,ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri 11.maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır. şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanım gereğince esnaf sayılabilmek için şu üç unsurun birlikte bulunması gerekir: -Ekonomik faaliyetin parasal sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanması, -Gelirin ticari işletme için aranan sınırı aşmaması, -Sanat veya ticaret sahibi olması. Tacirlere özgü hükümlerin bazılarının esnaflara da uygulanabileceği açıkça tespit edilmiştir,bu hükümler: -ücret ve faiz isteme hakkına, -işletme adına ve -hapis hakkından yararlanmada kolaylığa sahip olmaya ilişkin hükümleridir. Bununla birlikte,ttk m.15 te tespit edilmemiş olsa dahi ticari işletme rehinine ilişkin TİRK hükümlerinin esnaf işletmelerine de uygulanabileceğini belirtmek gerekir. ^8.TİCARET SİCİLİ Ticaret sicili,ticari işletme ile ilgili işlerin,tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları bakımından açıklanmasına ve alenileşmesine hizmet eden bir müessesedir. Ticaret sicili,kamuya açık resmi bir sicil olarak tanımlanabilir.ttk m arasında düzenlenmiştir. I.Ticaret Sicili Örgütü ve Yönetimi Ticaret sicili,ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulan resmi sicillerdendir.ticaret sicili müdürlükleri ise ticaret ve sanayi odaları bünyesinde kurulur ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetimi ve denetimi altında çalışır. Ticaret sicili kayıtları elektronik ortamda tutulabilir.içeriklerin ve kayıtların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı,gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulacaktır. Ticaret sicilinin yönetimi ticaret sicili müdürü tarafından gerçekleştirilir.ticaret sicili müdürü, yönetmelikte belirlenen niteliklere haiz kişiler arasından ve oda meclisi tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak atanır. Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur. II.Ticaret Sicilinin Aleniyeti ( Kamuya açıklık prensibi) Kamu düzenine ilişkin bir sicil olması hasebiyle ticaret sicili kamuya açık bir sicili olarak öngörülmüştür. Tescil işleminin dayandığı dilekçe,beyanname,senetler,belgeler ve ilanları içeren gazeteler,üzerlerine sicil defterlerinin tarih ve numaraları yazılmak suretiyle saklanır. Kural,tescil edilen hususlar tescil ile kalmamakla birlikte tümünün aynı zamanda ilana tabi olmasıdır. İlan ise Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile gerçekleştirilir. III.Sicil İşlemleri Sicil işlemleri tescil,değişiklik ve silinme olmak üzere üçe ayrılır.bir konunun sicile resmen işlenmesi anlamına gelen tescil kavramı,geniş anlamda hem değişiklik hem de silinme kavramlarını ifade eder.dar anlamda tescil,bir vakıanın ticaret siciline ilk defa işlenmesidir. Değişiklik,sicile işlenmiş bir olgudaki farklılaşma dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesi,düzeltilmesi ve tescilidir.silinme ise,sicile 16

17 yazılmış olan bir olgunun ortadan kalkması ve sona ermesi nedeniyle ona ilişkin kayıtların tamamen silinmesidir. IV.Tescil Prosedürü A.Tescil Çeşitleri 1.Talep üzerine tescil Kural,tescil işleminin ancak talep üzerine gerçekleştirilebilmesidir.talep,ilgililer,temsilcileri veya hukuki halefleri(mirasçıları veya işletmeyi devralanlar) tarafından yetkili sicil müdürlerine iletilmek suretiyle gerçekleştirilir. Tescil talebi dilekçe ile yapılmalıdır. Kanunda aksine hüküm olmadıkça,tescili talep süresi on beş gündür.tescil talebi ticaret sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için ise bir aydır.bu süre,tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten,tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda ise senet veya belgenin düzenlenme tarihinden itibaren başlar. 2.Re sen Tescil Re sen tescil,kanundaki açık bir hüküm gereğince,ilgili kişilerin talebi olmaksızın,tescili gerekli bir konunun tescilinin sicil müdürü tarafından görevi gereği yerine getirilmesidir. B.Sicil Müdürünün İnceleme Yetkisi Sicil müdürü tescil için aranılan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle mükelleftir. Tescil edilecek hususların gerçeğe uygun olması,üçüncü şahıslarda yanlış bir fikir yaratacak mahiyette bulunmaması ve kamu düzenine aykırı olmaması da şarttır. C.Sicil Müdürünün İncelemesinin Sonuçları Sicil müdürü,inceleme sonucunda tescil talebine karşılık, kabul, red veya duruma göre geçici tescil şeklinde üç tür karara varabilir. İlgililer,sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı,tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilir. V.Geçici Tescil Çözümü mahkeme hükmüne bağlı ya da tescilinde sicil müdürünün tereddütleri bulunan bir husus, ilgililerin talepleri üzerine sicil müdürlüğünce geçici olarak tescil edilebilir.taraflar üç ay içerisinde mahkemeye başvurduklarını ya da aralarında anlaştıklarını ispat edemezse geçici tescil re sen silinecektir. Mahkemeye başvurulduğu taktirde kesinleşmiş olan hükmün sonucuna göre işlem yapılır. VI.Tescilin Sonuçları(Sicilin kamuya açık olmasının sonuçları) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsun,üçüncü kişiler hakkında,tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği;ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise,son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur. A.Tescilin Açıklayıcı ve Yaratıcı Niteliği 1.Tescilin açıklayıcı niteliği Bir hususun tescili zorunlu olmakla birlikte o husus tescilden önce doğmuş ve hüküm ifade etmişse,bu taktirde sicilin açıklayıcı,bildirici rolünden söz edilir.prensip itibariyle tescil,açıklayıcı etkiyi haizdir. 17

18 2.Tescilin Yaratıcı niteliği Kanun koyucu tarafından istisnaen işaret edilen işlemler,kanunun getirmiş olduğu açık bir hüküm gereğince ticaret siciline kayıt ve ilan ile kurulmuş sayılır ve hüküm ifade eder.tescil ve ilandan önce bu gibi işlemlerin hukuken var olduğundan söz edilemez.yani tescilden önce tüzel kişilik yoktur.ticari işletme rehini de böyledir. B.Tescilin Müspet(olumlu) ve Menfi(olumsuz) Etkisi 1.Tescilin Müspet Etkisi Ticaret sicilinin aleniliği prensibi sonucu,ticaret siciline kanunca tescili ve ilanı gerekli hususlar tescil ve ilan edilmişlerse, artık üçüncü kişiler bu hususlardan haberdar olmadıklarını ileri süremezler. Usulüne uygun tescil ve ilan edilmiş bir hususun herkesçe bilindiği varsayılır. 2.Tescilin Menfi Etkisi Ticaret siciline tescili zorunlu olduğu halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken ilan olunmamış bir husus,ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği taktirde,üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir.aksi taktirde üçüncü kişilerin bu hususu bilmedikleri karine olarak kabul edilir. VII.Sicilden Doğan Sorumluluk A.Hukuki Sorumluluk Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar,gerçeğe aykırı tescil sebebiyle zarar görenlere karşı bu zararı tazmin ile mükelleftir. B.Cezai Sorumluluk Sicil müdürlerince verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi,sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin türk lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar da,iki bin türk lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. ^9.TİCARET UNVANI VE DİĞER TACİR ADLAR I.Ticaret Unvanı Ticaret unvanı,tacirin ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı ve bu sayede ticari işletme sahibini işaret eden,taciri diğer tacirlerden ayıran bir tanıtma aracıdır.ttk m de düzenlenmiştir. Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak tacir açısından bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir yükümlülüktür de.nitekim kanun koyucu her tacirin,ticari işletmesine ilişkin işlemlerini,ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri de bu unvan altında imzalamak zorunda olduğunu düzenlemiştir. Ticaret unvanı,sahibine unvanı tescil ve ilan etme hakkı tanır.her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde,ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi tacir olmaya bağlanan özel bir sonuç olarak düzenlenmiştir. Merkezi Türkiye de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan edilecektir. Kanun koyucu ticaret unvanına,ttk da yer alan özel hükümlerden yararlanmak suretiyle ayrıcalıklı bir koruna imkanı tanımıştır.bu korumadan yararlanabilmenin öncelikli şartı,ticaret unvanının tescil edilmiş 18

19 olmasıdır.tescil edilmemiş ticaret unvanı;genel hükümler çerçevesinde haksız rekabete ilişkin hükümler ile sağlanacaktır. A.Ticaret Unvanın Şekli 1.Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Unvanı Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı,kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından ibaret çekirdek ile başka ticaret unvanları ile karıştırılmaması için zorunlu eklerden veya tamamen tacirin tercihine bırakılmış ihtiyari eklerden oluşur. ÖRN, Mehmet Pehlivan ve Ortakları 2.Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı 2.a Kollektif Şirket Kollektif şirketin ticaret unvanı,bütün ortakların veya şirket ortaklarından en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösteren ibareyi taşıyan çekirdek ile zorunlu veya ihtiyari eklerden oluşur. Örneğin: 1-Mehmet Pehlivan ve Kemal Kaynak Kollektif Şirketi (ünvanın tamamı çekirdekten oluşur) 2-Ali İlkakın Nakliye Kollektif Şirketi (çekirdek: Ali İlkakın Kollektif Şirketi, ek:nakliye) 2.b Komandit Şirket Komandit şirketin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösteren ibareyi taşıyan çekirdek ile zorunlu ve ihtiyari eklerden oluşur. Örneğin: 1-Ali İlkakın Elektrik Elektronik Taahhüt İşleri Komandit Şirketi ( çekirdek: Ali İlkakın-Komandit Şirketi, ek: Elektrik Elektronik Taahhüt İşleri) 2.c Donatma İştiraki Tüzel kişiliği ve dolayısıyla tacir sıfatı bulunmamasına rağmen tacir olmanın hukuki sonuçlarına bağlı olan ve deniz ticaretinde karşımıza çıkan bir ortaklık şekli olan donatma iştirakinin ticaret unvanı,ortak donatanlardan en az birinin adı soyadı ya da deniz ticaretinde kullanılan geminin adı ve donatma iştiraki olduğunu gösteren ibareleri haiz çekirdek ile zorunlu veya ihtiyari eklerden oluşmaktadır.ticaret unvanında yer alan soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Örneğin: Bilal Erdoğan Donatma İştiraki ( çekirdekten oluşu) Bilal Erdoğan Yolsuzluk Taşımacılık Donatma İştiraki (çekirdek: Bilal Erdoğan-Donatma İştiraki, ek: Yolsuzluk Taşımacılık) 2.ç Anonim,Limited ve Kooperatif Şirketleri Bu şirketlerde ticaret unvanı,şirketlerin konusu ve şirket ve türünü gösteren ibareleri haiz çekirden ile zorunlu veya ihtiyari eklerden oluşur.bu şirketlerin ticaret unvanında,gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı taktirde,şirket türünü gösteren ibareler,baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz. Örneğin: -Ali İlkakın Elektrik Aydınlatma Anonim Şirketi( Çekirdek:Elektrik Aydınlatma Anonim Şirketi; ek:ali İlkakın -Kültür Matbaacılık Yayıncılık Limited Şirketi ( çekirdek: Matbaacılık Yayıncılık Limited Şirketi ek:kültür) -Kürdistan Petrol Fabrikası Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Kooperatifi (çekirdek:yardımlaşma ve dayanışma kooperatifi; ek:kürdistan Petrol Fabrikası Mensupları) 2.d Tacir Sayılan Diğer Tüzel kişiler Ticari işletmeye sahip olan dernekler,vakıflar ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları,bu tüzel kişilerin adlarından oluşmaktadır. 1-Kanarya Sevenler Derneği 19

20 B.Zorunlu ve İhtiyari Ek Seçmede Kanuni Sınır Ticaret unvanının asgari zorunlu unsuru çekirdektir.bu sebeple çekirdeksiz ticaret unvanı söz konusu olamaz.buna karşın ek,ticaret unvanında kural olarak tacirin isteğine bırakılmış bir unsurdur. Tacirin kimliği ve işletmesinin genişliği,önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak,gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla ile her ticaret unvanına işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan oluşan ekler yapılabilir. Ekler konusunda getirilecek bir başka sınırlandırma da,tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekleri dahil edememesi olarak tespit edilmiştir. Bir kısım eklerin de ticaret unvanına dahil edilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ekler, Türk,Türkiye,Cumhuriyet,Milli şeklinde sınırlı sayıda tespit edilmiştir. Ek kullanımı ile ilgili olarak getirilen bir diğer sınırlama,bazı hallerde ek kullanımının tacirin isteğine bırakılmaması şeklinde belirtilebilir.bir ticaret unvanına Türkiye nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için ek yapılması,her şubenin,kendi merkezinin ticaret unvanını şube olduğunu belirterek kullanması ve bunu yaparken unvana şube ile ilgili eklerin yapılması,merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye deki şubesinin ticaret unvanında,merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesinin şart olması bahsi geçen zorunluluklar arasında sayılabilir.(şu PARAGRAFI OKU DÜZELT) C.Ticaret Unvanının Korunmasından Doğan Sorumluluk 1.Hukuki Sorumluluk Ticaret unvanının,ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi,bunun tespitini, yasaklanmasını;haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini,tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa,kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi zararın tazminini isteyebilir. 2.Cezai Sorumluluk Bütün mahkemeler,memurlar,ticaret ve sanayi odaları,noterler ve Türk Patent Enstitüsü,görevlerini yaparken bir ticaret ünvanının tescil edilmediğini,kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadır. Ticaret unvanının kullanımını ihlal edenler ikibin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılırlar. II.İşletme Adı İşletme sahibini,yani taciri hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için kullanılan isimlere işletme adı denir.örneğin,emek Sineması,Kervan Pastanesi,Kültür Kitabevi,Aksu Kasabı gibi isimler işletme adıdır. Ticaret unvanı taciri diğer tacirlerden;işletme adı doğrudan doğruya bir işletmeyi diğer işletmelerden ayıran bir ticari isimdir. Ticaret unvanının kullanılması kanun gereği zorunlu olduğu halde,işletme adının kullanılması tacirin isteğine bağlıdır.ancak bir işletme adı seçilerek kullanılmaya başlanırsa,bunun da tıpkı ticaret unvanında olduğu gibi,ticaret siciline tescil edilmesi şarttır. Ticaret unvanının ticari işletmeden ayrı devrine engel teşkil eden düzenleme olan TTK m.49, kanun koyucu tarafından işletme adı hakkında uygulanacak hükümler arasında sayılmadığından, ticaret unvanı TTK m.49 gereğince işletmeden ayrı olarak devre konu olamaz iken,işletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devredilmesine ilişkin kanuni bir engel bulunmamaktadır. 20

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI BAŞLANGIÇ

TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI BAŞLANGIÇ TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticarî hükümler MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır.

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

TİCARî İŞLETME REHNİ KANUNU. Kanun No R. Gazete No Kabulü: R.G. Tarihi:

TİCARî İŞLETME REHNİ KANUNU. Kanun No R. Gazete No Kabulü: R.G. Tarihi: TİCARî İŞLETME REHNİ KANUNU Kanun No. 1447 R. Gazete No. 13909 Kabulü: 21.7.1971 R.G. Tarihi: 28.7.1971 Kanunun kapsamı: Madde 1 - Ticaret veya esnaf ve sanatkâr sicilinde kayıtlı bir ticarî işletme üzerinden

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1)

TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1) 4753 TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1447 Kabul Tarihi : 21/7/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/7/1971 Sayı : 13909 Yayımlandığı DÜstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 2972 * * *

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ

TİCARİ İŞLETME REHNİ TİCARİ İŞLETME REHNİ İşletmeler faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları finansmanı çoğu zaman sınırlı iç kaynaklarından sağlayamazlar. Bu yüzden dış kaynaklara yönelen işletmenin,

Detaylı

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme)

TİCARET HUKUKU. Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari işlem) Modern Sistem (ticari işletme) TİCARET HUKUKU 1 Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticaret Hukukunun düzenlenmesinde kullanılan üç ayrı sistem mevcuttur: Subjektif Sistem (tacir) Objektif Sistem (ticari

Detaylı

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası. 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunu Yasası 3095 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 3095 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R.

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku - 4 -

Deniz Ticareti Hukuku - 4 - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 4 -. 21-22/10/2013 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri BLK - 1/18 E) Bağlama Kütüğü ( BLK ) 1. Amaç ve Yasal

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası

TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (5136 sayılı, numaralı, nol TTK, Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunu, Yasası 5136 sayılı,

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN

TİCARET HUKUKU. 1. TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI. Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN TİCARET HUKUKU 1. NA GİRİŞ 2. TİCARİ İŞLETME 3. TİCARİ İŞ, TİCARİ HÜKÜM ve TİCARİYARGI Öğr. Gör. Fevzi APAYDIN Ticaret Hukuku Kavramı TİCARET HUKUKU Üretim, değişim ve tüketim aşamalarındaki ticari faaliyetleri

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA TESCİL İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilmiş ve 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasına karşın esas

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 20.10.2016 kabul tarihli 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yasa ile teslimsiz taşınır rehin hakkının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı KOOPERATİFLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş 1 Kasım 2013, Antalya HUKUKİ NİTELİK: 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI 18.05.2009/91 ÇEKLERDE REESKONT UYGULANIP UYGULANMAYACAĞINA İLİŞKİN OLARAK VUK SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 41 No lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde 5838 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle yapılan düzenlemeye

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Öğr.Gör. Fevzi APAYDIN Ticari İşletmenin Devri ve Rehni Ticari işletmenin devri ile ilgili özel kurallara tabi bir

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 Konu: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 20.03.2015 tarih

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ufuk ÜNLÜ* 18 ÖZ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1

Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 Sirküler Rapor 27.08.2014/165-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERİN MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KARAR ÖZET

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı