TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF İşletme Müdürlüğü, şube müdürlükleri, ajans amirlikleri ve geçici ekiplerinde yürütülen işlerin kontrolü ile bu Yönerge kapsamındaki inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönerge; işyeri faaliyetlerinin kontrolü ile Yönerge kapsamındaki inceleme ve soruşturma iş ve işlemlerini kapsar. (3) Bu Yönerge, TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliğine ve TMO Kadro Tanımları Kitabına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 2 - (1) Bu Yönergede geçen; a) AAF: Afyon Alkaloidleri Fabrikasını, b) Geçici Ekip: TMO nun taşra teşkilatında geçici olarak faaliyete geçirilen tesisli ekipleri ve diğer geçici alım ve imalat merkezlerini, c) İnceleme: Belirli bir konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla yapılan araştırmayı, ç) İşletme Müdürlüğü: AAF İşletme Müdürlüğünü, d) İşletme/şube müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü/taşra teşkilatı şube müdürlüklerini, e) İşletme/şube müdürü: AAF İşletme Müdürünü/taşra teşkilatı şube müdürünü, f) İşyeri: Bu Yönerge kapsamında kontrol, inceleme veya soruşturma yapılan birimi, g) Kontrol: İşyerlerinde yapılan işlemlerin doğru şekilde yapılıp yapılmadığının ve mevzuata uygun olup olmadığının belirlenerek tespit edilen hatalı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla yapılan faaliyeti, ğ) Kontrolör: Bu Yönerge kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmekle görevli kontrolörleri, h) Kurum: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü, ı) Soruşturma: 26/9/2004 tarihli ve 5327 sayılı Türk Ceza Kanununa, ceza koyan diğer kanunlara veya Kurum mevzuatına göre suç sayılan eylem ve davranışlarda bulunulduğu veya tazmini gerektiren suç ve davranışların işlenildiğinin anlaşıldığı durumlarda, bunları adli veya idari makamlara intikal ettirmek, meydana gelen zarar ve ziyanın miktarı ile bunların nasıl ve nereden doğduğunu, kimin sebebiyet verdiğini tespit etmek için yapılan araştırma ve incelemeleri, i) Şube müdürlüğü: Kurumun taşra teşkilatındaki şube müdürlüklerini, 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 1

2 j) Ürün: Kurumun faaliyet alanına giren işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerini ve uyuşturucu maddeleri, k) Yönerge: TMO Kontrol İşleri Yönergesini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar Kontrol ve inceleme yapabilecek personel MADDE 3 - (1) İşyerlerinin işlemlerinin kontrolü ve inceleme işleri kontrolörler tarafından yapılır. (2) Kontrolörün bulunmaması, iş yoğunluğu ve benzeri nedenlerle kontrollerin ve incelemelerin belirlenen sürede bitirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, başuzman veya uzmanlar, kendi konularıyla ilgili olmak kaydıyla kontrol ve inceleme işlerini yapmak üzere kontrolör gibi görevlendirilebilirler. Servis şefleri ve mühendisler, uzmanlık konularıyla sınırlı olmak kaydıyla inceleme göreviyle görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilen personel, görev süresince kontrolör görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir. (3) Savunma ve koruyucu güvenlik ile ilgili kontrol ve inceleme işleri sivil savunma uzmanları tarafından yapılarak rapora bağlanır. Sivil savunma uzmanı olmadığı veya yerine bir başka sivil savunma uzmanının görevlendirilemediği durumlarda, İşletme/şube müdürü tarafından kontrol ve inceleme yapmak üzere sivil savunma ve koruyucu güvenlik ile ilgili işlemleri yürütmüş veya yürütmekte olan bir başka personel görevlendirilebilir. (4) Bu maddede belirtilenler dışındaki personel kontrol ve inceleme amacıyla görevlendirilemezler. Görev, yetki ve sorumluluklar MADDE 4 - (1) Bu Yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. a) Bu Yönergede belirtilen görevlerin yapılması sırasında görevlerine değinilen her kademedeki Kurum personeli bu görevlerin süresi içinde ve mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesiyle yükümlüdür. b) Kontrolörler ile kendilerine kontrol ve inceleme görevi verilen diğer personel TMO Kadro Tanımları Kitabı ve TMO Taşra Teşkilatı Yönetmeliği ile bu Yönerge hükümleri çerçevesinde yetki kullanırlar. c) İşlemleri kontrol edilen, incelenen veya soruşturulan işyerlerinin her kademedeki personeli, kontrolörün istediği bilgi ve belgeleri zamanında vererek kontrol, inceleme veya soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasına yardımcı olur. Kontrol, inceleme veya soruşturma sırasında ya da rapor düzenlendikten sonra kontrolörle tartışmaya girilmez. Ancak kontrolöre aydınlatıcı bilgi TMO Kontrol İşleri Yönergesi

3 verilerek hatırlatma yapılır. Kontrol sırasında olumsuz bulunan ve kontrolör tarafından talimatlanan hususların gereği gecikilmeksizin yerine getirilir. ç) Müfettişler, teftişi ile görevli oldukları işyerlerinde teftiş dönemleri içinde düzenlenmiş olan kontrol raporlarını; bu Yönerge hükümlerine uygunlukları ve olumsuz bulunan hususlarda yapılan işlemler yönünden incelerler. Eleştiriyi gerektirir görülen konular önem derecesine göre doğrudan Genel Müdürlüğe yazılır veya konuyla ilgili rapora alınır. 1) Daha önce kontrol raporlarında üzerinde durulmuş olan konular müfettişler tarafından tekrar rapora alınmaz. Ancak olumsuz durum teftiş sırasında halen sürmekte ise ve önlem alınmasını, ek talimat verilmesini gerektiriyorsa TMO Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 2) Kontrol raporlarının maddi hata, yanılma gibi haller dışında görev sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekilde gerçeği yansıtmadığı görülürse, ilgili kontrolör ve raporları inceleyen yöneticiler hakkında inceleme veya soruşturma istenir. Kontrolörle ilgili genel hususlar MADDE 5 - (1) Kontrolörler, aşağıda belirtilen hususlara göre hareket ederler. a) Kontrolörler tarafsız olmalı, analitik düşünmeli, gerçek durumu araştırmalı, tespitlerini bilgi ve belgeye dayandırmalı, görevini yaparken duygusal davranmamalı, güvenilir olmalı, Kurum personeli veya üçüncü şahıslarla olan şahsi ilişkilerinin etkisinde kalmamalıdır. b) Kontrolörler, görev başında veya özel yaşamlarında olumsuz görüntü ve davranışlardan kaçınmalı, personelle veya Kurumla iş ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerle menfaat ilişkisine girmemelidir. c) Kontrolörler, görevleri sebebiyle edindikleri sırları görev gereği veya yasal zorunluluklar dışında kimseye söylememeli, gizli nitelikteki yazılarını başkasına yazdırmamalıdır. ç) Görev kapsamında olan veya görev kapsamında olabilecek işlerle bağlantılı kişilere veya bu kişilerin yakınlarına ait yerlerde zorunlu olmadıkça misafir olmamalı, ikram ve hediyelerini kabul etmemelidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel İlkeler Temel ilkeler MADDE 6 - (1) Kontrolörler, raporlarını hiç bir etki altında kalmadan düzenlemek zorundadırlar. Herhangi bir makamın baskısı, isteği veya telkini gibi gerekçelerle de olsa raporların gerçeği yansıtmamasından ve üst makamları yanıltma girişiminden kontrolörler sorumludur. (2) Kontrolörler, başka işleri olduğunu ileri sürerek kontrol işini geciktiremez veya gereken özeni göstermeden rapor düzenleyemezler. İş yoğunluğunun çalışma imkânını kısıtlaması durumunda gecikmeksizin İşletme/şube müdürüne bilgi verir ve alınacak talimat çerçevesinde hareket ederler. 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 3

4 (3) Kontrolörler, görevlendirildikleri kontrol konularıyla sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki esaslar dahilinde hareket ederler. a) Kontrolör işyerine vardığında ilgili amire kimliğini göstererek kontrole başlar. b) Kontroller kesinlikle tarama suretiyle yapılır, kontrolden geçen fiş ve belgeler kırmızı kontrol kalemi ile paraflanır. c) İşe başlamadan önce kasa ve müşterek muhafazadaki para ve kıymetli evrak ile ürün ve malzemenin sayımı yapılarak rapor sayısı kadar tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar rapora eklenir. ç) Kayıtlar ile depodaki stok, tahmin esasına göre karşılaştırılır. Depo mevcudunun kayıtlara uygun bulunduğuna kanaat getirilirse fiili sayım yapılmaz. Aksi halde, sayımı yapılabilecek küçük miktarlardaki ürünün sayımı yapılır. Sayımın harcama gerektirdiği durumlarda, İşletme/şube müdüründen izin alınmak suretiyle ölçü veya tartı yapılarak depo mevcudu tespit edilir. d) Kontrol dönemlerinde kayıtlarda bulunan her türlü malzeme, demirbaş, çuval ve diğer kıymetler sondaj suretiyle sayıma tabi tutulur. Fazlalık veya noksanlık çıktığı takdirde kıymetlerin tamamı sayılır. Ancak Ocak ayında yapılan üçüncü dönem malzeme sayımları tarama yöntemiyle yapılarak yılsonu sayım ve devir mutabakatları kontrol edilir. e) Fazlalık veya noksanlık tutanakla tespit edilerek kayıtlara aldırılır. Tutanağa bağlanıp kayda aldırılan fazlalık ve noksanlıkların nedenleri, yapılacak işlemler, varsa sorumlularının kimler olduğu raporun Sayımlar bölümünde belirtilir. Yapılan ön incelemede sayım farklarının inceleme veya soruşturma yapılmasını gerektirdiği kanısına varılırsa, mevcut bulgular ve diğer kanıtlar bir yazı ile İşletme/şube müdürlüğüne intikal ettirilerek konu hakkında inceleme veya soruşturma izni istenir. f) Görevli personel ile birlikte stoklar muayene edilir ve sonuçlar işyerince yapılmış olan son muayene ile karşılaştırılır. Farklılık bulunup bulunmadığı kontrol raporunda belirtilir. Stoklarda arıza olduğu takdirde gerekli görecekleri tedbirleri, şube müdürlüğünden aldıkları yetkiye dayanarak bizzat yerinde alırlar. Arıza, basit ve fiziki tedbirlerle önlenebilecekse derhal işe başlanır. Stokların ilaçlanması gerektiği takdirde yeterli ilaç ve malzeme işyerinde yoksa şube müdürlüğünden temini için gerekli işlemler yapılır. Arızanın giderilmesi için yapılan işlemlerle alınan sonuçlar kontrol raporunda belirtilir. g) Alıcı veya satıcılarla Kurum arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde şubelerini temsilen aracılık ederler. İki taraftan birinin alınan sonuca itirazı halinde usulüne uygun şekilde alınan numunenin, kendi görüşleriyle birlikte işyerlerince şubeye gönderilmesini sağlarlar. ğ) Tespit ettikleri her türlü olumsuz durum sebebiyle Kurum zararı oluşmasını veya zararın artmasını önlemek üzere gerekli tedbirleri alırlar. Bunu sağlamak için gerekirse şube yetkisindeki masraf kredilerinden mevzuat dahilinde harcama yaparak kredisini şube müdürlüğünden temin ederler. h) İşyerlerindeki kontrol göreviyle ilgili bütün evrak, belge ve formlardan gerektiğinde tasdikli kopya isterler. Ürün, malzeme ve kıymetler ile tesisatı incelerler ve diledikleri üründen usulüne uygun TMO Kontrol İşleri Yönergesi

5 şekilde numune alırlar veya aldırırlar. Bu numuneleri muayene ederek veya ettirerek; işyerindeki görevlilerin tetkik ve kontrol gereği sözlü veya yazılı mütalaa ve açıklamalarını isterler. ı) İşin gereği olarak özel şahıs ve kuruluşlar ile resmi dairelerden alacakları teknik bilgileri raporlarında belirtirler. Ancak bu amaçla yapacakları görüşmelerde Kurumu bağlayan girişimlerde bulunamazlar. i) Programın uygulanması sırasında zorunlu değişikliklerin yapılması gerektiğinde, durumu gerekçeleriyle birlikte en seri şekilde İşletme/şube müdürüne bildirirler ve talimat gelinceye kadar bu değişiklikleri uygularlar. j) İşyeri personelinden gerekli gördükleri hakkında İşletme/şube müdürüne gizli bir rapor verebilirler. k) Kontrolde asıl amaç; hatalı olduğu belirlenen iş ve işlemlerin kontrol personelinin gözetiminde düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması olup, düzenlenen kontrol raporunda eleştiri konusu açıklanmakla birlikte, hatalı işlemin düzeltilmesi için yapılan çalışmalar da ayrıca belirtilir. l) Kontrolör, hatalı veya mevzuata aykırı gördüğü bir işlemi eleştiri konusu yapmış, ancak bu işlerin düzeltilmesi ile ilgili olarak yapılacak işlemler hususunda tereddüte düşmüşse bu konuda herhangi bir işlem yaptırmadan konu hakkında ilgili işyerine İşletme/şube müdürlüğünce talimat verilmesinin uygun olacağını raporunda belirtir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kontrol İşleri Kontrol dönemleri ve programların hazırlanması MADDE 7 - (1) Kontrol raporları, yalnız ait oldukları dönemin iş ve işlemlerinin kontrolü sonucu düzenlenir. İşyerlerinin kontrolleri 4 er aylık 3 dönemde yapılır. Kontrol programları bu dönemler esas alınarak hazırlanır ve kontrolörler hazırlanan bu program kapsamında İşletme/şube müdürü tarafından görevlendirilir. (2) Şube müdürlüklerinde alım ve muhafaza, haşhaş, ticaret ve teknik konularda teknik kontrolörler; muhasebe, personel, özel güvenlik ve bilgi işlem konularında hesap kontrolörleri görevlendirilir. Kontrol programları yapılırken; İşletme Müdürlüğü faaliyetlerinin özel durumu dikkate alınır. (3) Şube müdürleri, iş yoğunluğu az olan işyerlerini en fazla 6 aylık; iş yoğunluğu fazla olan işyerlerini 2 aylık dönemler halinde kontrol ettirmeye; liman şube müdürlükleri gibi işi çok yoğun noktalarda kontrol süresini uzun tutmaya veya birden fazla kontrolör görevlendirmeye yetkilidirler. (4) Kontrol programları, kontrolün başlayacağı tarihten en geç bir hafta önce kontrolöre verilir. Şube müdürleri, işyerlerini kontrolör sayısına göre bölgelere ayırarak, işin durumuna göre kontrolörler arasında bu bölgeleri değiştirmek suretiyle kontrol ettirebilirler. (5) Geçici ekip işlemlerinin tamamı tek bir dönem kabul edilerek kapanış tarihinin bulunduğu dönem içinde kontrol edilir. Kontrol programı yapılırken bu husus dikkate alınır. 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 5

6 (6) Sivil savunma uzmanları tarafından yapılacak kontroller 6 şar aylık iki dönem halinde gerçekleştirilir. (7) Kontrol edilecek iş ve işlem dönemi ile kontrolün yapılacağı dönemler Ek-1 de gösterilmiştir. Kontrol konuları MADDE 8 - (1) Şube müdürlüğü kontrol konuları; a) Hesap konuları, b) Teknik konular olmak üzere iki grupta yürütülür. (2) İşletme Müdürlüğü kontrolörlerinin kontrol konuları, hesap veya teknik ayırımı yapılmaksızın, kontrol konularının tamamından oluşur. İşletme Müdürlüğünün çalışma durumu ve faaliyet konuları dikkate alınarak kontrolörlere verilecek kontrol görevlerinin içeriğinde ve dönemlerinde değişiklik yapmaya İşletme Müdürü yetkilidir. Teknik kontrolörler tarafından kontrol edilecek konular MADDE 9 - (1) Teknik kontrolörler tarafından kontrol edilecek konular aşağıda belirtilmiştir: a) Sayımlar ve kıymet kontrolleri: Kontrole başlamadan önce işyerinde mevcut her türlü ürün stoku, maddi duran varlıklar ve no lu hesapta kayıtlı sarfı sürel kontrole tabi olanlar dahil tüm malzemelerin sayım ve kontrolü yapılır. b) Alım ve muhafaza konuları: 1) Tüm analiz, muayene, muhafaza alet, cihaz ve malzemelerinin sarf, temizlik, bakım ve onarımlarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, 2) Depoların her türlü temizlik, bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığı, havalandırma ve kurutma cihazlarının faal olup olmadığı, 3) Alıma hazırlık ve depolama programları ile cari alım parametrelerinin tanımlanması, numune alma, analiz, fiyat verme, ürün analiz fişinin düzenlenmesi ve tartı işlemlerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, 4) Günlük tartı ayarlarının yapılıp yapılmadığı, tartı sonuçlarının kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediği, ürünün ilgili depoya alınıp alınmadığı, günlük alımın sonunda kantar, depo defteri ve muhasebe kayıtlarının mutabakatının sağlanıp sağlanmadığı, 5) Kapalı depo kapasitelerinin optimum düzeyde kullanılıp kullanılmadığı, açık yığınların TMO Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi çerçevesinde yapılıp yapılmadığı ve açık yığınların zorunlu nedenler (üretim ve alım miktarının fazlalığı, açık yığın yerinin özelliği vb.) dışında tonu geçip geçmediği, 6) Stokların dönemsel muayenelerinin yapılıp yapılmadığı, arıza şüphesi görülen kritik stokların dönemsel muayene süresi beklenmeden kontrol ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı, stok muayene defterlerine ve stok durum cetvellerine stokların gerçek değerlerinin işlenip işlenmediği, TMO Kontrol İşleri Yönergesi

7 7) Ürün ve depo kodlama işlerinin TMO Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi ve talimatlara uygun yapılıp yapılmadığı, 8) Depo temizliği ve ürün muhafazası için sarf edilen dezenfektan ve fümigantların TMO Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesine uygun kullanılıp kullanılmadığı; gerektiğinde havalandırma, kurutma, soğutma ve ilaçlama işlerinin zamanında yapılıp yapılmadığı; bu işlemlere ait evrak ve tutanakların zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, 9) Depo fazlalık, noksanlık ve kıymet kaybı açıklama belgelerinin zamanında düzenlenip düzenlenmediği, ilgili belgelerin İşletme/şube müdürlüğüne gönderilip gönderilmediği, depo tasfiyesi ile ilgili muhasebe fişinin tarih ve numarası ile netice hesaplarına alınmasına ilişkin onay yazısının tarih ve numarasının belge üzerine yazılıp yazılmadığı, tasfiye sonuçlarının zamanında netice hesaplarına alınıp alınmadığı, 10) TMO Alım ve Muhafaza İşleri İzahnamesi, genelge, genel yazı ve talimatlarla verilen diğer görevlerin yerine getirilip getirilmediği, 11) Form dilekçe ve izin belgesi dağıtımı, tarla ölçüm ve kontrol işlemleri, alım, depolama, sevkiyat gibi haşhaş işlerinin 03/06/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelik, TMO Haşhaş ve Alkaloid İşleri İzahnamesi, uygulama projesi ile genelge ve talimatlar doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği. c) Ticaret konuları: 1) Peşin, vadeli ve mamul madde ihracatı kapsamında yapılan her türlü satışta fiyat, evsaf ve teslimatların ilgili mevzuat, talimat ve satış sözleşmelerine uygun yapılıp yapılmadığı, 2) Vagon talepleri, tartı işleri ve hamule senetlerinin TMO Ticaret İşleri İzahnamesi hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı, 3) Demir yolu ve deniz yolu taşımalarıyla ilgili mutabakatsızlık cetvellerinin tanzim edilerek tetkike verilip verilmediği, 4) Gemi, kamyon ve vagonların yüklemeye uygun olup olmadığının belirlenip belirlenmediği, müteahhitlerle yapılan taşıma sözleşmesi hükümlerine uyulup uyulmadığı, taşıma sırasında meydana gelen noksanlıkların müteahhitlerden zamanında tahsil edilip edilmediği, müteahhit hak edişlerinin ilgili sözleşme ve TMO Ticaret İşleri İzahnamesi hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı, 5) Sevk ve tesellümlerde düzenlenen belgelerde miktar, fiyat, tutar, evsaf gibi hususların tam olarak yer alıp almadığı, sevk irsaliyeleriyle muhasebe fişleri mutabakatının sağlanıp sağlanmadığı, 6) Gemi yükleme ve boşaltmalarında meydana gelen sürstaryaların tetkikinin sağlanıp sağlanmadığı, gemi ambar kapakları mühürlerinin yapılarak tutanağa bağlanıp bağlanmadığı, 7) Yükleme-boşaltma işleri ile maniplasyon ücreti uygulamalarının talimatlara ve mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 7

8 8) İthalat ve ihracatta yükleme ve boşaltmanın sözleşme hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığı, düzenlenmesi gereken her türlü belgenin zamanında ve doğru düzenlenerek ilgili yerlere gönderilip gönderilmediği. ç) Teknik konular: 1) Mevcut tesislerden bakım ve onarımları gerekenler için gerekli girişimlerde bulunulup bulunulmadığı, 2) Araç, bilgisayar, makine, cihaz, analiz aleti, malzeme, döşeme-demirbaş, kırtasiye, melbusat vb. varlıkların satın alınması, diğer şekillerde temini, kullanım ve sarfının; bakım, onarım, devir teslim, kayıt, muhafaza ve benzeri işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği, faal halde bulunup bulunmadıkları ile amacı dışında kullanılıp kullanılmadıkları, gerekli olanların faaliyet raporlarının düzenlenip düzenlenmediği, arızalı olanların tamiri için gerekli işlemlerin başlatılıp başlatılmadığı, 3) Lojman tahsisi, misafirhane işlemleri, tabldot maliyetinin personele yansıtılması gibi hususlarda mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, 4) Mal, hizmet alımı ve yapım işlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı, 5) Temizlik vb. hizmetleri gerçekleştiren yüklenicilere yapılan ödemelerin doğru olup olmadığı, bu yüklenicilerin çalıştırdığı personele yaptıkları ödemelerin sözleşme ve şartnameye uygun olup olmadığı, 6) Genel Müdürlükçe gönderilen kitap, rapor, broşür, CD, afiş, giysi ve benzeri her tür materyalin gerektiği gibi dağıtılıp dağıtılmadığı, talimatların yerine getirilip getirilmediği. d) Genel çalışma düzeni: İşyerinin mesai durumu, çalışma ahengi, personelin iş sahipleri ve çevreyle olan ilişkileri ve bir önceki kontrol sırasında tespit edilen aksaklıkların giderilip giderilmediği konularında bilgi verilir. Bu bölüm işyerine bırakılacak nüshada gösterilmez, ancak İşletme/şube müdürlüğüne gönderilen nüshaya yazılır. Hesap kontrolörleri tarafından kontrol edilecek konular MADDE 10 - (1) Hesap kontrolörleri tarafından kontrol edilecek konular aşağıda belirtilmiştir: a) Sayımlar ve kıymet kontrolleri: Kontrole başlamadan önce işyerinde mevcut kasa ve nazım hesapların ( no lu hesaplarda kayıtlı sarfı sürel kontrole tabi malzemeler hariç) sayım ve kontrolü yapılır. b) Muhasebe konuları: 1) Kanuni defterlerin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tasdiklerinin yapılıp yapılmadığı, 2) Muhasebe işlemlerinde mali mevzuat, TMO Muhasebe Yönetmeliği ve talimatlara uyulup uyulmadığı, TMO Kontrol İşleri Yönergesi

9 3) Hesapların; tek düzen muhasebe sistemi, kavram, prensip, kural, usul, işlem ve tekniklerine uygun şekilde çalıştırılıp çalıştırılmadığı, 4) İşlemlerin kanuni ve yardımcı defterlere süresi içinde kayıtlarının yapılıp yapılmadığı, 5) Kuruma ait kıymetlerde değişiklik doğuran işlemlerin gerçeğe ve amaca uygunluğu ile hesaplara ve belgelere, değerleme esasları kapsamında doğru olarak alınıp alınmadığı, 6) Denetim mizanı bakiyelerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit amacıyla, kasa ve bankalar, alacaklar, borçlar, stoklar, maddi duran varlıklar üzerinde incelemeler yaparak kaydi durum ile gerçek durum arasında fark bulunup bulunmadığı, 7) Maliyet işlemleri üzerinde yeniden hesaplama yaparak; stok maliyeti, satılan malın maliyeti, çalışmayan kısım giderlerinin ve pazarlama satış dağıtım giderlerinin doğru hesaplanıp hesaplanmadığı, 8) Bütçe talimatlarına ve verilen kredi limitlerine uyulup uyulmadığı, 9) Günlük muhasebe bilgilerinin Genel Müdürlüğe transferlerinin yapılıp yapılmadığı, 10) Muhasebe fişleri ile eklerinin birbirine uyumlu olup olmadığı, fişlerin imzalarının tamam olup olmadığı, 11) Bir önceki kontrolde tespit edilen hatalar için verilen talimatların yerine getirilip getirilmediği, 12) Kasa ve bankalarda atıl para tutulup tutulmadığı, 13) Bankalara verilen havale talimatlarının, ekstrelerle karşılaştırılarak, bankalar tarafından zamanında yerine getirilip getirilmediği, 14) Üretici alacaklarının ödenmesinde Genel Müdürlükten verilen talimatlar doğrultusunda işlem yapılıp yapılmadığı, 15) Borç ve alacaklarımızın süresi içinde tasfiyelerinin yapılıp yapılmadığı, 16) Muavin defter kayıtları ile defter-i kebir ve yevmiye defterlerinin usulüne uygun şekilde, kanuni süresinde bilgisayardan alınarak arşivlenip arşivlenmediği, 17) Tüm vergi beyannamelerinin ve bildirimlerin verilmesinin, tahakkuklarının ve ödemelerinin yürürlükteki mevzuat ve talimatlara uygun yapılıp yapılmadığı, 18) Makbuz senedi ve ürün senedine dayalı avans, faiz desteği ve diğer tüm uygulamaların yürürlükteki mevzuat ve talimatlara uygun yapılıp yapılmadığı. c) Personel konuları: 1) Personel ücreti, yan ödeme, sosyal haklar ve diğer ücretlerin tahakkuk, kesinti ve ödemelerinin ilgili mevzuat ve talimatlara uygun yapılıp yapılmadığı; personel bazında gösterge, ek gösterge, kıdem, dil ve diğer tazminat ve göstergelerin doğru olup olmadığı, 2) İş ve yolluk avanslarının mevzuata uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, 3) Memur, sözleşmeli ve işçi personelin izinlerinin ilgili mevzuat ve izin genelgesine uygun kullandırılıp kullandırılmadığı, 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 9

10 4) Disiplin işlemlerinin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı; cezaların, personelin dosyasında yer alıp almadığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilip bildirilmediği, 5) Sözleşmeli personelin geriye dönük ödemelerinde esas alınan eski ve yeni sözleşme ücretlerinin doğru olup olmadığı, 6) Personel işlemlerinin TMO Yetki Devri Yönergesine uygun yapılıp yapılmadığı, 7) Açıktan atanan ya da yer değişikliği yapılan personelin işten ayrılma ve işe başlama tarihlerinin zamanında Genel Müdürlüğe bildirilip bildirilmediği, 8) Personel modülündeki veri girişlerinin doğru ve düzenli yapılıp yapılmadığı, 9) Sözleşmeli personel sicil formlarının zamanında Genel Müdürlüğe gönderilip gönderilmediği, 10) Personelin işe giriş, işten ayrılış ve genel sağlık sigortası bildirgelerinin zamanında verilip verilmediği, 11) Genel Müdürlük tarafından yapılan intibakları müteakip, kesenek farklarının şahıs ve Kurum karşılıklarının hesaplanarak Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı. ç) Özel güvenlik konuları: 1) Özel güvenlik personelinin işyerlerindeki nöbet hizmetlerinin ilgili personel ve firma temsilcisi tarafından denetlenip denetlenmediği, 2) Özel güvenlik hizmetleri için yüklenicilere yapılan ödemelerin doğru olup olmadığı, yüklenicilerin özel güvenlik personeline yaptıkları ödemelerin sözleşme ve şartnameye uygun olup olmadığı. d) Bilgi işlem konuları: 1) Kullanılan bilgisayarların faal olup olmadığı, 2) İşyerlerinin kapatılmasını müteakip gereksiz ödemelerin önüne geçmek üzere iletişim hatlarının zamanında iptal edilip edilmediği, 3) Yürürlükte bulunan mevzuat ve genelgelerin tüm değişiklikleri içerecek şekilde takip edilip edilmediği, 4) VOİP telefonların kullanım yer ve durumlarının tespiti, gereksiz sabit telefon hatlarının ve eski santrallerin iptal edilip edilmediği, 5) Yazışmaların, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine; dosyalamaların, TMO Standart Dosya Planına; evrak, posta, telefon, telsiz ve faks işlemlerinin TMO Haberleşme İşleri İzahnamesine; arşiv işlerinin ise Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun yürütülüp yürütülmediği TMO Kontrol İşleri Yönergesi

11 e) Genel çalışma düzeni: İşyerinin mesai durumu, çalışma ahengi, personelin iş sahipleri ve çevreyle olan ilişkileri ve bir önceki kontrol sırasında tespit edilen aksaklıkların giderilip giderilmediği konularında bilgi verilir. Bu bölüm işyerine bırakılacak nüshada gösterilmez, ancak İşletme/şube müdürlüğüne gönderilen nüshaya yazılır. Kontrol raporlarının düzenlenmesi ve gönderilmesi MADDE 11 - (1) Kontrolörler, kontrol ettikleri her işyeri için ayrı bir rapor düzenlerler. Bu raporlara her yıl birden başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Rapora; tenkit konusu bir husus olsun veya olmasın, rapor örneğinde gösterilen ana başlıklar açılır ve eleştirilen hususlar bu başlıklar altında, maddeler halinde sıralanır. Ancak o bölümle ilgili tenkide değer bir durum tespit edilmemişse bu durum belirtilir. (2) Kontrol raporları; işyerine bırakılacak, İşletme/şube müdürlüğüne gönderilecek ve kontrolörde kalacak nüshalar dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenir. (3) İşletme/şube müdürlüğü merkez birimlerinin denetimleri sonucunda düzenlenen raporların birinci nüshası İşletme/şube müdürüne verilir. Şube Müdürlüğüne bağlı işyerlerinin denetim raporlarının ise birinci nüshası kontrolü yapılan işyeri amirine verilir. İkinci nüsha şube müdürlüğüne gönderilir. Her iki durumda da son nüsha kontrolü yapanda kalır. (4) Rapor, bir sayfadan fazla olduğu takdirde her sayfaya sayfa numarası ile rapor numarası yazılır ve sayfaların altları kontrolör veya kontrolle görevli personel tarafından imzalanır. Kontrol raporları, kontrol yapılan işyerinde yazılarak İşletme/şube müdürlüğüne gönderildikten sonra işyerinden ayrılınır. Kontrol edilen işyerince yapılacak işlemler MADDE 12 - (1) Kontrol raporunu alan işyeri amiri öncelikle genel bir değerlendirme yapar. Konular itibariyle alınması gereken önlemleri, yapılması gereken iş ve işlemleri kararlaştırır. İlgili personele bilgi ve emir vererek kısa zamanda gereğinin yerine getirilmesini sağlar ve sonucu izler. (2) Kontrol raporlarında belirtilen talimatlar işyerince yerine getirilir ve yapılan işlemler İşletme/şube müdürlüğüne bildirilir. İşletme/şube müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler MADDE 13 - (1) Denetim sonucu düzenlenen kontrolör raporları gereği, İşletme/şube müdürlükleri tarafından bağlı işyerlerine ilgili konularda talimat verilir. (2) Kontrolörler tarafından verilen talimatlardan mevzuata aykırı olanlar varsa İşletme/şube müdürlüklerince verilecek ikinci bir talimatla bu durum düzeltilir. (3) İşletme/şube müdürlüklerince, yetkileri çerçevesinde çözümlenemeyen veya tereddüt edilen konularda, Genel Müdürlüğün ilgili biriminden görüş alınır. (4) Şubelerde, kontrol raporları ilgili birimlere havale edilir. Her birim kendisi ile ilgili konularda gerekli işlemleri yaparak talimat verir. Teknik kontrolörlerce düzenlenen raporların asılları alım ve muhafaza servisinde, hesap kontrolörlerince düzenlenen raporların asılları muhasebe 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 11

12 servisinde muhafaza edilir. Diğer birimler kontrol raporları ile ilgili olarak verdikleri talimatın bir nüshasını rapor aslının bulunduğu birime gönderir. (5) İşletme Müdürlüğü kontrolörlerince düzenlenen raporlar İşletme Müdürlüğünün ilgili şube müdürlüklerine havale edilir. Raporların gereği, ilgili şube müdürlüğünce en kısa sürede yerine getirilir ve yapılan işlemler işletme müdürünün bilgisine sunulur. Gerekli olduğu durumlarda; diğer şube müdürlüklerini ilgilendiren hususlar raporun havale edildiği birim tarafından ilgili birime bildirilir. (6) Kontrolör raporlarına istinaden İşletme/şube müdürlüklerince verilen talimatların bir nüshası kontrolöre de verilir veya gönderilir. (7) Sivil savunma uzmanlarınca düzenlenen kontrol raporları ile ilgili işlemler savunma bürosunca yerine getirilir. (8) Servislerin kontrolü kapsamında düzenlenen kontrol raporları ilgili servislere havale edilir. Raporların gereği, servis şefliklerince en kısa sürede yerine getirilir ve yapılan işlemler şube müdürünün bilgisine sunulur. Kontrol raporlarında noksanlık veya mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda kontrolöre yazılı olarak bilgi verilir. (9) İşyerlerince, kontrol raporları veya kontrol raporlarının kendileriyle ilgili bölümleri ve yapılan yazışmalar ayrı bir dosyada klase edilir. (10) Kontrol raporlarına kayıt numarası verilir. Aylık iş cetvelleri MADDE 14 - (1) Kontrolörler, aylık çalışmalarını göstermek üzere her ayın sonunda düzenleyecekleri iki nüsha iş cetvelinin bir nüshasını takip eden ayın ilk haftası içinde İşletme/şube müdürlüğüne verirler. Kontrolörün imzasını taşıyan iş cetvellerinde; kontrolörün adı ve soyadı, kurum sicil numarası, kontrol dönemi, gidilen yerler, görevin mahiyeti, raporun tarihi ve sayısı ile ilgili bilgiler yer alır. İşletme/şube müdürlükleri, iş cetvellerini, kontrolörlerin kontrol programıyla karşılaştırarak cetvelde gösterilen işlerin yapılan mesaiye uygun olup olmadığını inceleyip onaylarlar. Aylık iş cetvelleri, devam cetveli yerine geçmek üzere kontrolörün şahsi dosyasında da muhafaza edilir. Kontrolörlerin diğer işlerde görevlendirilmesi MADDE 15 - (1) Kontrolörler, kontrol görevlerinde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde, kendi uzmanlık konularıyla sınırlı olmak kaydıyla, işyerleri görevlerinin yürütülmesinde nezaretle görevlendirebilirler. Bu görevlendirme kontrolöre yazılı olarak bildirilir. Bu tür görevlendirmelerde kontrolörler, işyerlerinde yürütülen uygulamalarla ilgili olarak görevli personele doğrudan talimat veremezler. Ancak nezaret görevi sırasında; işyerlerince mevzuata aykırı bir uygulama yapıldığını tespit etmeleri durumunda veya yapılan işler sırasında Kurum zararı oluşacağının anlaşılması halinde, yapılması gereken işlemlerin nasıl olması gerektiğini kontrol defterine yazarak işyerine talimatlarlar. Ayrıca konuyu ivedilikle şube müdürlüğüne intikal ettirerek TMO Kontrol İşleri Yönergesi

13 uygulamanın nasıl olması gerektiği hususunda işyerine talimat verilmesini isterler. İşletme/şube müdürleri, gerek gördükleri konularda kontrolörlerden yazılı ve sözlü teknik görüş isteyebilirler. Ayrıca Genel Müdürlükçe istenecek inceleme ve araştırmalar ile işyerleri görevlerinin yürütülmesinde nezaretle görevlendirilebilirler. Bu tür görevler kontrolörlere yazılı olarak verilir. Kontrolörler, bu maddede ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen görevler dışında çalıştırılamazlar. BEŞİNCİ BÖLÜM İnceleme İşleri İncelemenin yapılışı MADDE 16 - (1) Yapılacak incelemeler Genel Müdürlük ve İşletme/şube müdürlüklerince verilecek talimatlarda belirtilir. (2) Bir işyerinde herhangi bir konuda inceleme talimatı alan kontrolör tarafından; görevlendirildiği konu ile ilgili olarak işyerinin her kademedeki personelinden ve üçüncü şahıslardan doğrudan; resmi kurumların mahalli birimlerinden ise İşletme/şube müdürlüğü kanalıyla yazılı bilgi alınabilir, belge ve kayıtları incelenebilir. Doğrudan alınan bilgiler ifade tutanağı ile tespit edilir. İfade tutanağı, ilgililerin olaya veya konuya ilişkin bilgi ve görgülerini içerir. Gerektiğinde her cins ürün, çuval, demirbaş ve malzemenin sayılması ve tartılması suretiyle tespiti yapılır. (3) Belge ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler ile her türlü sayımlar tutanaklarla belirlenir. Bu tutanaklar ile üçüncü şahıs ve kurumlardan sağlanan bilgiler ve Ek-18 deki örneğe göre düzenlenen ifade tutanakları daha sonra inceleme raporlarına eklenir. (4) İnceleme işi kontrol programı dahilinde verilirse, incelemenin acil olması durumunda, normal kontrol kesilerek inceleme yapılır. İncelemede geçen süre normal kontrol süresinden düşülür. İnceleme konusu acil değilse normal kontrolün bitiminden sonra inceleme yapılır. (5) Kontrolörün sadece inceleme için görevlendirilmesi durumunda belirli bir süre verilmez. Ancak kontrolör verilen incelemeyi en kısa sürede yapmakla yükümlüdür. Disiplin cezası uygulanmasına ve yasal işlem yapılmasına gerek olmayan incelemeler MADDE 17 - (1) Kontrolör tarafından yapılan inceleme sonucunda; Kurum zararı ve sorumlu personel bulunmadığı tespit edilir veya Kurum zararı ve sorumlu personel tespit edilmekle beraber, haklarında zararın tazmininden başka disiplin ve kanuni yönden herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı kanaatine varılırsa inceleme sonucu rapora bağlanarak İşletme/şube müdürlüğüne intikal ettirilir. Sadece disiplin cezası uygulanmasını gerektiren incelemeler MADDE 18 - (1) Kontrolör, yürüttüğü bir inceleme sonunda, Kurum zararı ve sorumlu personel ile bu sorumluluklarından dolayı disiplin cezası uygulanmasını gerektiren bir durum tespit etmişse; konuyu detayı ve gerekçeleri ile birlikte İşletme/şube müdürlüğüne bildirerek soruşturma izni ister. 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 13

14 (2) Kontrolör dışında inceleme ile görevlendirilen personel tarafından yürütülen inceleme sonucunda, Kurum zararı oluştuğu ve bu zarar sebebiyle sorumlu personel hakkında disiplin cezası uygulanmasının gerektiği tespit edildiğinde konu elde edilen bilgi ve belgelerle birlikte İşletme/şube müdürlüğüne bildirilerek soruşturma yapmak üzere kontrolör görevlendirilmesi talep edilir. (3) Soruşturma yapma görevi sadece kontrolörlere verilir. Sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu yönünden dava açılmasını gerektiren olaylara ilişkin incelemeler MADDE 19 - (1) İnceleme sonucunda; olayın, Türk Ceza Kanunu veya ceza koyan diğer kanunlar kapsamına giren eylemlerden kaynaklandığının tespit edilmesi sonucu, personel hakkında yasal kovuşturma yapılması gerektiği kanaatine varılırsa; ne yönden, kimlerin sorumlu görüldüğünü belirten bir inceleme raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor, toplanan kanıtlar eklenmek suretiyle konunun müfettişlikçe soruşturulması için İşletme/şube müdürlüğüne gönderilir. İşletme/şube müdürlüğü, konuyu, kendi görüşünü de belirtmek suretiyle ve soruşturma yapılması talebiyle Genel Müdürlüğe intikal ettirir. Acil hallerde konu, şube müdürlüğüne faks veya telgrafla bildirilir. Bu durumda derlenen kanıtlar, daha sonra bir yazı ile iletilir. Fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları ile diğer miktar ve analiz uyuşmazlıklarına ilişkin incelemeler MADDE 20 - (1) İşyerlerinin kasa, depo, maddi duran varlık ve diğer varlık hesaplarında veya kara, deniz, hava ve demir yolu vasıtalarıyla yapılan yollamalarda ortaya çıkan tüm fazlalık, noksanlık ve kıymet kayıpları ile diğer miktar ve analiz uyuşmazlıkları kontrolöre incelettirilir. Öncelikle; kasa, alım, satış, yollama, tesellüm, yükleme, boşaltma, tespit ve devir teslime ilişkin bütün belge ve kayıtlar ikinci bir incelemeyi gerektirmeyecek şekilde tarama suretiyle incelenerek, maddi ve hesabi hata olup olmadığı belirlenir. İnceleme sonuçları, tutanağa bağlanarak elde edilen bulgular inceleme raporunda belirtilir. İncelemeler sonucunda, olayda Kurumun tabi olduğu mevzuat veya Türk Ceza Kanunu ile ceza koyan diğer kanunlara göre işlem yapılmasını gerektirecek kasıt ya da ihmal olduğu kanısına varılırsa konunun müfettişlikçe soruşturulması için inceleme raporu, toplanan kanıtları ile birlikte en kısa zamanda İşletme/şube müdürlüğüne gönderilir. Olayda Türk Ceza Kanunu veya ceza koyan diğer kanunlar çerçevesinde suç ve suçlu tespit edilememesine rağmen olayın disiplin cezası uygulanmasını gerektiren bir eylem olduğu kanaatine varılırsa 18 inci maddeye göre işlem yapılır. Kara nakil araç ve gereçleri kaza ve hasarlarının incelenmesi MADDE 21 - (1) TMO Sigorta Yönetmeliğinin ilgili maddesinde tanımlanan kara nakil araç ve gereçlerinin hasar görmesi halinde, kontrolör tarafından yapılan incelemede meydana gelen zararın, TMO Sigorta Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan Teminat İçinde Kalan Haller kapsamında olup olmadığı tespit edilir. Zararın söz konusu Yönetmelik hükmü kapsamında olduğunun tespiti halinde varsa kaza ile ilgili olarak işyerince derlenen belge ve yapılan tespitlerdeki eksiklerin tamamlanması sağlanır. Olayın teminat içinde kalan haller kapsamına girdiği kanaatiyle düzenlenen TMO Kontrol İşleri Yönergesi

15 inceleme raporu, doğan zarar ve ziyanın dahili sigorta fonundan karşılanmasını teminen İşletme/şube müdürlüğüne verilir. Bu rapor, gereği yapılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Olayın teminat dışında kalması halinde, olayda sorumlu Kurum personeli varsa konu üzerinde gerekli inceleme veya soruşturma yapılmak üzere düzenlenen inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir. İnceleme raporlarının düzenlenmesi MADDE 22 - (1) İnceleme raporu; gerekli incelemelerin tamamlanmasından sonra üç nüsha olarak düzenlenir. Raporun iki nüshası İşletme/şube müdürlüğüne gönderilir, üçüncü nüshası ise kontrolörde kalır. Raporun her sayfası ve ekleri kontrolör tarafından imzalanır. (2) İnceleme raporları birbirini izleyen sıra numarası alır. İnceleme raporlarının biçimi MADDE 23 - (1) İnceleme raporu Ek-15 te gösterilen örneğe uygun olarak düzenlenir. (2) İnceleme raporu şu bölümlerden oluşur. a) Giriş bölümü: Bu bölüme; inceleme talimatının gün ve sayısı, inceleme konusu, incelemenin başlangıç ve bitiş tarihi yazılır. b) Yapılan incelemeler bölümü: Bu bölümde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir: 1) Konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler, derlenen kanıtlara dayandırılmak suretiyle açıklanır. Toplanan belgeler, birbirini izleyen ek sıra numarası alırlar. Belgelerin tarihi, sayısı ile özeti bir ek dizi pusulasında gösterilmek suretiyle rapora eklenir. 2) İncelemeyi yapan kontrolör tarafından inceleme belirleme tutanağı düzenlenir. Söz konusu tutanak, kontrolör ile birlikte ilgili personel tarafından müştereken imzalanır. 3) İnceleme konusunun gerçek olup olmadığı, gerçek ise sorumlusu ve sorumluluk derecesi, Kurum zararı varsa kimlere, ne miktarda tazmin ettirilmesi gerektiği belirtilir. 4) İnceleme konusu gerçek olmakla birlikte, sorumlu personel bulunamazsa, ortaya çıkan zararın karara bağlanması için uygun olan teklif yapılır. c) Sonuç bölümü: Bu bölümde; yapılan incelemenin sonucu, varılan olumlu veya olumsuz görüşler, sorumlu personelin adı, inceleme konusu ile ilgili her türlü teklifler kısa ve açık bir şekilde belirtilir. İnceleme raporlarının izleyeceği prosedür MADDE 24 (1) İnceleme raporları, İşletme/şube müdürleri tarafından değerlendirilerek gereği yerine getirilir. a) İnceleme raporları, İşletme/şube müdürlüğü yetkisindeki önlem veya önerileri içeriyorsa İşletme/şube müdürünce incelenerek değerlendirilir ve yapılacak işlemler belirlenerek bir yazı ile bağlı işyerlerine talimatlanır. b) Raporda yer alan önlem ve önerilerle ilgili olarak verilecek talimatlar İşletme/şube müdürlüğünün yetkisini aşıyorsa durum bir yazı ile Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek gerekli talimat temin edilir. 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 15

16 c) İnceleme raporlarının İşletme/şube müdürlüğünce incelenmesi sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar bir yazı ile kontrolöre bildirilerek tamamlattırılması sağlanır. ç) İnceleme raporları işyerlerine gönderilmez. ALTINCI BÖLÜM Soruşturma İşleri Kontrolörlerin soruşturma yetkisi MADDE 25 - (1) Kontrolörler re sen soruşturma açamazlar. Kontrolörler, İşletme/şube müdürleri tarafından görevlendirildikleri takdirde; I sayılı cetvele tabi ve sözleşmeli personelin uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını ve 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu na tabi personelin uyarma ve para kesme cezalarını gerektiren durumlar için soruşturma yapabilirler. Kontrolörler, İşletme/şube müdürleri ve bunların yardımcıları hakkında soruşturma yapamazlar. (2) Kontrolörler, birinci fıkrada belirtilen personelin Türk Ceza Kanunu ile ceza koyan diğer kanunlar kapsamına giren zimmet, irtikap, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi eylemleri ile ilgili olarak devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren eylemleri hakkında soruşturma yapamazlar. Ancak soruşturulan olayda bu gibi eylemlerin varlığı tespit edildiğinde, o ana kadar toplayabildikleri kanıtları eklemek suretiyle ve ne yönden kimleri sorumlu gördüklerini de ortaya koyan bir inceleme raporu ile konuyu, müfettişlikçe soruşturulması için İşletme/şube müdürlüğüne bildirirler. Acil hallerde şube müdürlüğüne bildirme işleri faks, telgraf ve teyitli olarak telefonla yapılır. Bu durumda, belirlenen kanıtlar sonradan bir yazı ile şube müdürlüğüne gönderilir. Soruşturmaya el koyma ve başlama MADDE 26 - (1) Soruşturma açılmasını gerektiren olaylar, işlemlerin kontrolü sırasında kontrolör tarafından tespit edilerek, yapılan ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilmesi suretiyle veya İşletme/şube müdürlüğü talimatları ile öğrenilebilir. (2) Alınan talimat üzerine kontrolör tarafından Devlet Memurları Kanununun 127 nci ve 399 sayılı KHK nın 50 nci maddelerinde belirtilen zamanaşımı süreleri göz önünde bulundurularak soruşturmaya derhal başlanır. (3) Soruşturma konusu, kontrol sırasında kontrolörün bizzat kendisi tarafından tespit edildiğinde veya kendisine yapılan ihbar ve şikâyet yolu ile öğrenildiğinde, bir ön inceleme yaptıktan sonra olay, açıklayıcı bir yazı ile İşletme/şube müdürlüğüne bildirilir. Alınacak talimata göre hareket edilir. Acil hallerde; ilgili belgeler daha sonra gönderilmek üzere faks, telgraf veya teyitli olarak telefonla da şube müdürlüğüne bilgi verilebilir. (4) Soruşturmaya, önce ihbar veya şikâyetçinin ifadesi alınarak ve konu ile ilgili para, mal ve ürün tespiti yapılarak başlanır. İhbarcı veya şikâyetçiye ihbar ve şikâyetinin neden ibaret olduğu, bunları kanıtlamaya yarayan belgelerin neler ve tanıkların kimler olduğu sorulur. Alınan cevaplar aynen ve düzenli bir şekilde ifade tutanağına geçirilir TMO Kontrol İşleri Yönergesi

17 (5) İhbarcı veya şikâyetçisi bulunmayan, inceleme ve kontrol sırasında tespit edilen usulsüz olaylar tutanaklarla belirlenir. Ayrıca soruşturma konusu ile ilgili kayıt ve belgeler incelenerek tespit edilen olumlu ve olumsuz durumlar tutanaklarla belirlenir. Daha sonra gösterilen tanıklar dinlenir. Tanıklara olay hakkındaki görgü ve bilgilerinin nelerden ibaret olduğu sorularak, alınacak cevaplar aynen ifade tutanaklarına geçirilir. Soruşturma konusu ve ilgililerin leh ve aleyhindeki bütün kanıtlar toplanır. (6) Olayla ilgili personele, kendisine yöneltilen iddialar ve bunun kanıtları açıklanır, vereceği cevaplar ifade tutanağına aynen yazılır. (7) İfade tutanaklarında aşağıdaki sıraya uyulur: a) Önce ifadesi alınacak kişinin kimliği hakkında soru sorularak kimliği tespit edilir. İfadesi alınan kişi personel ise adı, soyadı, sicil no, unvanı, işyeri; üçüncü şahıs ise adı, soyadı, tespit edilmesi halinde vatandaşlık numarası, ikametgâh adresi ve kimliğini belirleyen belgenin ne olduğu ve numarası yazılır. b) Olayla ilgili olarak gerektiği kadar soru yöneltilir. Bu sorular, olayın kapsamına göre değişebilir. c) Son olarak, başka bir diyeceği olup olmadığı sorulur, başka bir diyeceği varsa o da yazılır. ç) İfadesini okuyup gördükten sonra imzaladığı hususunda son cümle yazılarak ifadeye son verilir. d) İfade tutanaklarının tüm sayfaları, ifadesi alınanla ifadeyi alan tarafından, son sayfasına ad ve soyadları, yer ve tarih yazılmak suretiyle imzalanır. İfadelerin belirlenmesinden sonra, ilgililer tarafından ileri sürülecek başka bir belge, soruşturmanın genişletilmesini gerektiren başka bir durum kalmadığı sonucuna varıldıktan sonra soruşturma raporunun yazılması aşamasına geçilir. e) İfade tutanağı Ek-18 deki örneğe göre düzenlenir. İfadenin mektup yolu ile alınması MADDE 27 - (1) İfadenin mektupla alınması, soruşturma ile ilgili kişilerin ifadelerinin dolaylı olarak alınması yöntemidir. Bu yöntemle ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır. a) Bu yola, ilgililerin olay yerinde hazır bulunmaması ve soruşturma yapan ya da ifadesi alınacak kişinin yerinden ayrılmasının işi aksatacak olması hallerinde bir zorunluluk olarak başvurulur. b) Bunun için ilgiliye sorulacak sorular, ifade tutanağı örneğine uygun bir şekilde kontrolör tarafından hazırlanarak kapalı bir zarf içerisinde ilgili personelin bulunduğu işyeri amirine bir yazı ekinde gönderilir. Bu yazıda anlatımın hazırlanması için uygun görülecek süre belirtilir. c) Gönderilen kapalı zarf, işyeri amiri tarafından bir tutanak karşılığında ilgiliye teslim edilir. Tebellüğ tarihi yazılarak ilgiliye imzalatılan tutanağın bir nüshası kontrolöre gönderilir. ç) İşyeri amirince ifade tutanağının zamanında cevaplandırılması sağlanır. 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 17

18 Soruşturma raporlarının düzenlenmesi MADDE 28 - (1) Yapılan her soruşturma, mutlaka bir soruşturma raporuna bağlanır. (2) Soruşturma raporu, hakkında soruşturma yapılan personele uygulanacak idari müeyyideyi ve disiplin işlemini içeren ve üst birimlerce gereği yerine getirilmek üzere düzenlenen bir belgedir. (3) Soruşturma raporu, soruşturma görevini alan kontrolör tarafından, soruşturmanın tamamlanmasından sonra düzenlenir. Üç nüsha olarak düzenlenen raporun iki nüshası İşletme/şube müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüshası kontrolörde kalır. (4) Soruşturma raporları her yıl birbirini izleyen sıra numarası alırlar (1/2012, 2/2012 gibi ). Soruşturma raporlarının biçimi MADDE 29 - (1) Soruşturma raporları Ek-16 da gösterilen örneğe uygun olarak düzenlenir. (2) Raporun her sayfası ve ekleri kontrolör tarafından imzalanır. (3) Soruşturma ile ilgili olarak toplanan bütün kanıtlar dizi pusulasında gösterilerek rapora eklenir. Bu dizi pusulasında, ilgili belgelerin ek sıra numarası, tarihi, no su ve özü belirtilir. (4) Birkaç sayfadan ibaret olan belgelerle, bir yazının eki durumunda olan belgelere ayrı ayrı ek numarası yerine bir ek numarası altında (Ek No: 1/1, 1/2 şeklinde) sıra numarası verilir. (5) Soruşturma raporu aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur: a) Giriş bölümü: Bu bölüme, soruşturma konusunun ne şekilde ne zaman öğrenildiği, soruşturmaya ne zaman, nerede başlanıldığı ve soruşturma konusunun içeriği yazılır. Soruşturma birkaç konuyu içeriyorsa, bunlara ayrı ayrı sıra numarası verilerek her olayın kapsamı kısaca belirtilir. b) Kanıtların değerlendirilmesi bölümü: 1) Gerek bu bölümde, gerekse diğer bölümlerde konu edilen belgelerin ek sıra numaraları da belirtilmek suretiyle, rapor ile ekleri arasında bağlantı kurularak raporu okuyanlara kanıtların incelenmesi kolaylaştırılmış olur. Bu bölümde, soruşturulan konuların, derlenen kanıtlar çerçevesinde gerçek olup olmadığı belirtilir. Soruşturulan konu birkaç olayı içeriyorsa, bu olayların değerlendirilmesi de giriş bölümündeki madde sırasına uygun olarak ayrı ayrı yapılır. 2) Kanıtların değerlendirilmesi bölümü bir soruşturma raporunun en önemli bölümünü oluşturur. Bu bölüm soruşturmanın gelişimini, derlenen kanıtları ve bunların belirleyici yönünü hiçbir endişeye yer vermeyecek şekilde, açık bir anlatımla ortaya koymalıdır. Bunun için de kanıtların, herhangi bir etki altında kalmadan, tarafsız ve objektif bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekir. Kanıtlar değerlendirilirken, olayın leh ve aleyhindeki bütün unsurlar tek tek ele alınıp bunların gerçek olup olmadığı, gerçek olanların hangi belgelere veya tanık ifadelerine dayandırılarak doğru kabul edildiğinin, gerçek olmayanlarının ise ne gibi bulgulara dayanılarak kabul edilmediğinin belirtilmesi gerekir. 3) Derlenen kanıtlara göre doğruluğu belirlenen olayın sorumlusu, sorumluluk derecesi ve Kurumun tabi olduğu mevzuata göre kendisine uygulanması gereken disiplin cezası ile ayrıca tazmini gereken Kurum zararı varsa bunun kimden tazmin edileceği açıkça belirtilir TMO Kontrol İşleri Yönergesi

19 4) Disiplin cezası teklif edilirken, soruşturma sonucunda tespit edilen suçun disiplin cezaları bölümünde yazılı eylemlerden hangisine uygun olduğu araştırılmalı ve işlenen suçun tam karşılığı önerilmelidir. Disiplin cezası önerilerinin doğru yapılabilmesi için, tespit edilen suçun doğru bir şekilde açıklanması zorunludur. Tespit edilen suç, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesindeki disiplin cezaları bölümünde yazılı eylemlerden hiç birine uymuyorsa, bu takdirde suçlu görülen personele, eylemine en yakın ceza önerilir. c) Özet bölümü: Bu bölümde, kanıtların değerlendirilmesi bölümünde açıklanan olaylar ve mevcutsa bunların sorumluları, giriş bölümündeki madde sırasına uygun olarak kısaca belirtilmek suretiyle, sabit olan eylem ve hareketlerin kapsamı ve sorumluları açıklanır. Olayda Kurum zararı varsa, bunun miktarı ve sorumlusu da gösterilir. Özet bölümü, bir önceki kanıtların değerlendirilmesi bölümünün özetinden ibarettir. Bu bölüm, soruşturma konusunu oluşturan olayı kısaca açıklayacak şekilde yazılmalıdır. ç) Sonuç bölümü: Bu bölümde, soruşturma sonucunda tespit edilen eylem ve hareket nedeniyle suçlu görülen personel hakkında ilgili mevzuata göre uygulanacak disiplin cezası ve alınması gerekli idari önlemler önerilir. Kaybolmuş ve tazmini gerekli Kurum kişisel hakkı da mevcutsa, bunun miktarı ile sorumlusu belirtilir. Sonuç bölümünde, yapılacak işlemlerin açıkça belirtilmesi gerektiğinden aşağıda bulunan alt başlıklar açılır. 1) Disiplin yönünden: Hakkında soruşturma yapılan personelin ad ve soyadı ile tespit edilen suçu ve bu suç nedeniyle kendisine uygulanması gereken disiplin cezası belirtilir. 2) Kurum kişisel hakkı yönünden: Yapılan soruşturma sonucunda kaybolmuş Kurum kişisel hakkı tespit edilirse, bu zararın miktarı ve kimden tahsil edilmesi gerektiği belirtilir. 3) Yönetim yönünden: Soruşturma sonucunda ilgili personelden bir veya birkaçı hakkında Genel Müdürlük ve İşletme/şube müdürlüklerince alınması zorunlu idari bir önleme gereksinim duyulursa, o personelin ad ve soyadı ile hakkında uygulanması gereken idari önlemler yazılır. 4) Zamanaşımı yönünden: Konunun özelliğine göre, kanunlarda öngörülen zamanaşımı veya hak düşürücü sürelerle ilgili önerilerde bulunulur. Soruşturma raporlarının izleyeceği prosedür MADDE 30 - (1) Kontrolörler tarafından yürütülen soruşturma sonunda elde edilen leh ve aleyhteki tüm kanıtların eklendiği soruşturma raporları İşletme/şube müdürlüğüne gönderilir. (2) Raporlar; olayın niteliği, belgeler, kanıtlar ve gerekli görülen diğer yönlerden incelenir. Raporda eksik ve hatalı hususlar tespit edilirse bunlar kontrolöre ikmal ettirilir. (3) İşletme/şube müdürlüklerince disiplin amiri sıfatıyla kendilerine intikal eden personelin soruşturma raporlarından; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası önerisi bulunanların gereği, Devlet Memurları Kanununun 130 uncu ve 399 sayılı KHK'nın 46 ncı maddeleri çerçevesinde yerine getirilir. Bu kapsamda disiplin cezası önerilen personele en az yedi gün süre tanınarak Ek-19 daki örneğe uygun olarak savunması istenir. Alınan savunma değerlendirilerek gereği en kısa sürede yerine 52- TMO Kontrol İşleri Yönergesi 19

20 getirilir. İşçi statüsündeki personel için önerilen uyarma cezası da Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde ve on gün içinde savunması alınmak suretiyle yerine getirilir. (4) Gerek soruşturma raporuna istinaden, gerekse re'sen uygulanan cezalar, İşletme/şube müdürlüğündeki dosyasına işlendikten sonra, soruşturma raporu dahil, uygulanan cezaya ilişkin yazıların birer sureti Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. (5) İşçi personel hakkında düzenlenen ve İşletme/şube disiplin kurulu tarafından verilmesi gereken para kesme cezası önerisine yer verilen raporlar, İşletme/şube müdürlüğüne gönderilir. İşletme/şube müdürlüğünce, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ceza önerilen personelin, on gün süre tanınmak suretiyle savunması istenir. Alınan savunma ve rapor İşletme/şube disiplin kuruluna havale edilir. Şube disiplin kurulunda kararlaştırılan cezalar, ilgili personelin İşletme/şube müdürlüğündeki dosyasına işlenerek gereği yerine getirilir. Soruşturma raporu dahil uygulanan cezaya ilişkin yazıların bir sureti Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. (6) İşletme/şube müdürlerince, idari önlemlerin yanı sıra, Kurum kişisel hakkı yönünden uygun görülen ve yetkilerinde olan önlemler alınarak ilgili işyerine gerekli talimat verilir. Yetkilerini aşan konularda ise durum Genel Müdürlüğe bildirilir. (7) Hakkında disiplin cezası uygulanan personelin cezaya itirazı halinde, sözleşmeli personel için Devlet Memurları Kanununun 135 inci, 399 sayılı KHK'nın 47 nci maddeleri, işçi statüsündeki personel için ise Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Gizlilik ve güvenilirlik MADDE 31 - (1) İnceleme ve soruşturmaya başlama, yürütme, sonuçlandırma aşamalarında gizliliğe uyulur. İş gereği olan durumlar ve bu durumlar nedeniyle gerekli kişiler dışında; soruşturma yeri, konusu, ilgilileri gibi hususlarda bilgi verilmez. İnceleme ve kanıtların toplanması ilgisiz kimselere yaygınlaştırılmaz. Yapılan işle ilgili her türlü yazışma, not, rapor taslakları saklı tutulur. İnceleme ve soruşturmaya ait bilgi, belge ve raporlar yalnız ilgili makamlara verilir. İşin planlanması MADDE 32 - (1) İşle ilgili araştırmalara başlanmadan önce, iş talimatı dikkatle incelenerek; incelenmesi veya soruşturulması istenen konu, ilgilileri, olay ve belgeleri saptanır. Konunun anlaşılmasından sonra, işin ne yolda yürütüleceği, nelerin araştırılarak belgeleneceği, kimlerin ifadesine başvurulacağı, muhtemel durumlara göre ne tarzda hareket edileceği, zaman ve iş itibariyle sıralanarak planlanır. Kanıt niteliği olmayan kayıt ve belgelerin araştırılması ya da konuyla ilgisiz kimselerin gereksiz yere dinlenmesi, gerçeğe ulaşılmasından çok olayın karıştırılmasına ve anlaşılmasının zorlaşmasına neden olur. Bu sebeple zaman ve emek kaybını önlemek için iyi bir planlama yapılması ve ayrıntı içinde kaybolmadan planın uygulanması önemlidir TMO Kontrol İşleri Yönergesi

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi,

f- Üçüncü şahıslara ait depo, değirmen ve diğer muhafaza yerlerinin temizlenmesi, dezenfektesi ve malların fümige edilmesi, TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPASİTE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı TMO nin her türlü maddi duran varlığı ve iş gücüne ait kapasitesinin değerlendirilmesi

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- (Değişik: 05/04/2008 tarihli ve 8/64-9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Ofisin faaliyet konusuna

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Tohumculuk Kanununun 31 inci maddesinde tanımlanan Türkiye Tohumcular Birliği, Denetim Kurulunun

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT

Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Yürürlüğe giriş tarihi: 25/06/2004 tarih ve 21 sayılı OLUR ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TEZKERELERE AİT TALİMAT Amaç ve Kapsam Madde 1-Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmeliğin 36. maddesi

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar 1 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKLİYAT VE ÇELTİK İŞLEME İŞYERLERİ YÖNETMELİĞİ Kuruluş Amacı Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisine ait yada kiralık tesislerde yaptırılan bakliyat

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ KIYMETLĐ EVRAK YÖNETMELĐĞĐ YÖNETMELĐK NO:40 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM

ET VE BALIK KURUMU GENELMÜDÜRLÜĞÜ KIYMETLĐ EVRAK YÖNETMELĐĞĐ YÖNETMELĐK NO:40 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM Sayfa No :1/7 BĐRĐNCĐ KISIM GENEL HÜKÜMLER I. BÖLÜM Yönetmeliğin Amacı ve Uygulama Alanı Madde l. Amaç Bu yönetmeliğin amacı, sözleşme, ticari senetler, teminat mektupları ile diğer tüm kıymetli evrakın

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. EFELER BELEDİYESİ Sağlık İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma usul

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerine uygulanır. 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 30.03.2013 28603 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Görevde Yükselme Sınavını. SINAV ÜCRETİ ve BAŞVURUSU Sınav ücreti TMO tarafından yatırılacaktır. Sınava girecek aday listesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı