Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muhafaza ve denetime ibraz süreleri"

Transkript

1 Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır (KVK md. 6). Dolayısıyla, safi kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler hakkında Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümler esas alınacaktır. Yani, kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler sınırsız olmayıp, ticari kazancın tespitinde dikkate alınacak giderler esas alınacaktır. Bu bağlamda kurumlar vergisi mükelleflerinin kurum kazançlarının safi tutarına ulaşırken önce GVK nın 40. maddesinde yer alan giderlerin yanı sıra kurumların kendisine has birtakım giderleri hüküm altın alan KVK nın 8. maddesinde sayılan giderler de indirilecektir. Diğer taraftan bazı kanunlarda da Kurumlar Vergisinin safi tutarının tespitinde indirilecek giderlere yer verilmiştir. VUK un 182. maddesinde kurum kazancının, bilanço esasına göre tutulması öngörülen defterlere kaydedileceği ve bunlara uygun çıkartılan bilançolar üzerinden tespit edileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla kurum kazancı Gelir Vergisi Kanununun bilânço esasında ticari kazancın tespiti hükümlerine göre belirlenir. Kurum kazancı hesaplanan dönem başı ve dönem sonu özsermayelerinin karşılaştırılması suretiyle yapılır. Kurum kazancının gelir tablosundan yararlanılarak da bulunması mümkündür. Kazanç ister özsermayelerin karşılaştırılması isterse gelir tablosundan yararlanmak suretiyle bulunmuş olsun her ikisinde de varılan sonuç aynı çıkar Kurumlar vergisi mükelleflerinden işlerinin gereği bilanço esasında defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığı izin verebilir (VUK md. 177/5). İzin verilen bu durumdaki mükellefler VUK un 178. maddesinin 2. bendine göre ikinci sınıf tüccar olarak kabul edilirler. Kurumlar vergisi mükelleflerinin işletme hesabı esasına göre vergilendirilmesi sınırlı ve şarta bağlı tutulan istisnai bir uygulamadır Bu çalışmada kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler ele alınacaktır. II. İNDİRİLECEK GİDERLER A. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER a. Kazancı Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel Giderler Genel giderlerin nelerden ibaret olduğu ve tam olarak neyi kapsadığı konusunda kanunda açık ifade bulunmamaktadır. Ancak indirim konusu yapılacak giderin bir takım özellikleri taşıması gerekir. Söz konusu özellikler şunlardır; - Yapılan giderlerin işle ilgisinin açık ve kazancın elde edilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olmalarıdır, 1

2 - Genel giderler, yapılan faaliyetin maddi yapısı ile ilgili olmayan, her ne şekilde olursa olsun, bir ticari organizasyonun varlığı durumunda yapılması gerekli olan giderlerdir. Yapılan giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında açık bir nedensellik ilişkisinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca yapılan gider karşılığında gayri maddi bir kıymet edinilmemelidir. - Yapılan giderlerin işin mahiyetine uygun bulunmalı ve işin genişliği ile orantılı olmalıdır. Diğer taraftan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan giderlerin, kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu nda belirtilen belgelerle belgelendirilmesi gerekir. Bu çerçevede işyeri ile ilgili ısıtma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, kira, temizlik, kırtasiye, muhasebe, reklam, huzur hakları, sigorta, temsil, ağırlama, üretim dışında çalışan personel ücretleri ilân, duyurular ve pazarlama giderleri gibi doğrudan maliyete girmeyen giderler genel gider olarak kabul edilir. b. Götürü Gider Uygulaması Mükelleflerin yurt dışında yaptıkları fakat belgeleyemedikleri genel giderlerinin belirlenmesinde gerçek genel giderlere ilaveten götürü genel gider uygulaması denebilecek bir uygulamaya yer verilmiştir. İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hâsılatlarının binde beşini (% 05) aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderlerini de indirebileceklerdir. c. Çalışanların Yiyecek, Giyecek, Sigorta Prim vb. Giderleri Gelir Vergisi Kanunu nun 40/2. maddesi hükmüne göre; işyerinde çalışan hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı ile Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına, demirbaş olarak işin gereği verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyaları (örneğin elbise, iş tulumu, eldiven, başlık vb.) için yapılan giderler de (GVK md. 27) kurum kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. İşverenlerce işyerinde ve işyerinin müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2010 yılı için KDV hariç 10,00 TL ye kadar olan kısmı gider olarak yazabileceklerdir. İşverenler bu tür ücret ödemeleri ise ücret bordrosuna dayanarak, genel hükümlere göre gider yazacaklardır. Lokantalar veya yemek verme hizmetini sağlayanlardan alınan faturalar, bu bordronun eki niteliğinde gider belgesi olarak kabul edilecektir. Ancak yemek bedeli 10,00 TL tutarındaki kanuni haddi aşması halinde, aşan kısmın KDV si dahil tamamı hizmet erbabına ödenen net ücret olarak kabul edilecektir. Personele ayın olarak sağlanan menfaatler damga vergisinin konusuna girmediği için had aşılmış dahi olsa personele yemek yedirilmesi işlemi damga vergisi kesintisi gerektirmediği kanaatindeyiz. Hizmet Erbabına Verilen Yemek Hizmetinin Vergi ve Sosyal Sigorta Prim Kesintisi Karşısındaki Durumu Yemeğin Piştiği Yer Yemeğin Yendiği Yer Gelir Vergi Damga Vergisi Sosyal Sigorta Primi İşyeri İşyeri Vergiye tabi değil Vergiye tabi değil Prime tabi değil İşyeri dışı İşyeri Vergiye tabi değil Vergiye tabi değil Prime tabi değil 2

3 İşyeri dışı İşyeri dışı (KDV hariç 10 TL ye kadar) Vergiye tabi değil Vergiye tabi değil Prime tabi değil İşyeri dışı İşyeri dışı (KDV hariç 10 TL ye aşan kısım) Kanuni haddi aşan kısım vergiye tabi Vergiye tabi değil Prime tabi değil Yemek Parası Vergiye tabi Vergiye tabi Kısmen tabi, kısmen tabi değil (Bkz. Tablo 2 ye). Yemeklik Erzak Vergiye tabi Vergiye tabi Prime tabi değil Ancak hizmet erbabına yemek hizmeti vermek yerine yemeklik erzak verilmesi halinde hizmet erbabına sağlanan bu menfaat ücret olarak sayılıp, vergi tevkifatına tabi tutulacaktır. Yemeklik erzak alan hizmet erbabı erzak bedeli + KDV kadar net bir yardım almış olacaktır. Hizmet erbabı açısından sağlanan bu net menfaatin brüt tutarı hesaplanarak, menfaatin elde edildiği aydaki brüt ücretini ilave olunacaktır. Hizmet erbabına sağlanan ayın şeklindeki menfaatler SGK primlerin hesabına esas tutulacak tutarın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Hizmet erbabına sağlanan bu menfaatin brüt tutarı üzerinden ayrıca Damga Vergisi de kesilecektir Hizmet erbabına yemek hizmeti vermek yerine nakit verilmesi halinde ise, kendisine yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. Hizmet erbabına yapılan bu yardım kendisine yapılmış net ücret sayıldığından brütüne ulaşılıp bunun üzerinde gelir vergisi Tevkifatı ve Damga Vergisi kesilecektir. d. İşle İlgili Zarar-Ziyan ve Tazminatlar GVK 40/3.maddeye göre, işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar gider olarak yazılabilir. Söz konusu maddede yer verilen işle ilgili olması ibaresinden kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması ve işin gereğinden de kaynaklanmalıdır anlamına gelmektedir. Tazminat ödemesi ticari faaliyetin doğal sonucu olmalıdır. Örneğin, işletme sahibi, işle ilgili faaliyetini normal usul ve yöntemlerin dışında hileli, muvazaalı işlemlerle yürütürken tazminat ödemek zorunda kalmışsa, bu ödeme sözleşme veya ilam gereği de olsa işle ilgili olduğu halde gider olarak kazançtan indirilemeyecektir. Danıştay ın bir kararında.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin 3 numaralı fıkrası hükmüne göre ödenmiş bulunan bir tazminatın masraf yazılabilmesi için tazminatı gerektiren olayın işle ilgili olması ve mukaveleye, ilama veya kanun emrine dayanması gerektiği, olayda ise ölen kişi ile işveren arasında mukavele mevcut olmadığı gibi böyle bir tazminatın ödenmesi hususunda kanun hükmü de bulunmadığı, sırf hamiyet duygularına istinaden ödenen tazminatın gider yazılamayacağı. (Dnş. 4. D, T: , E: 1972/5492, K:1973/3604 ) vurgulanmaktadır. Dolayısıyla zarar, ziyan ve tazminatların gider olarak kabul edilebilmesi için; işle ilgili olması, karşı tarafa ödenmesi ve bu ödemenin bir kanun hükmüne, ilama (mahkeme kararı) veya bir mukaveleye dayanması şarttır. Buna göre ödenen zarar, ziyan veya tazminatların gider yazılabilmesi için ödemenin; -Ticari faaliyetin normal gerekleri çerçevesinde doğmuş olması, - Sözleşmeye veya yargı kararına ya da kanun hükmüne bağlı olarak yapılmış olması, - Mükellefin şahsi kusurundan kaynaklanmamış olması, gerekmektedir. 3

4 GVK 41/6. maddesinde ise, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların gider olarak indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Örneğin iş kazasında mükellef kusurlu bulunduysa kaza nedeniyle çalışana ödenen tazminatlar gider olarak kabul edilmeyecektir. Ancak yargıya intikal eden iş kazaları ile ilgili uyuşmazlıklarda, mükellefler söz konusu kazanın oluşmasından kısmi olarak kusurlu bulunabilmektedirler. Bu durumda ödenen tazminat bedellerinin ne kadarlık kısmı gider olarak kaydedilebilecektir? Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mahkeme kararı uyarınca mükellef tarafından ödenen tazminatın, mükellefin kusurlu olmadığı orana isabet eden kısmı Gelir Vergisi Yasası'nın 40/3. maddesine göre gider olarak yazılacak, mükellefin kusurlu olduğu orana isabet eden kısmı ise kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara intikal ettirilecektir. Vergi idaresi bir olay dolayısıyla açıkladığı görüşünde, mükellefin mahkeme tarafından kazadan %60 oranında kusurlu bulunması nedeniyle ödeyeceği tazminat bedelinin %60 nın Gelir Vergisi Kanunu nun 41/6. maddesine göre indirim konusu yapılamayacağını, ancak, işçinin %40 oranında kusurlu bulunması nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat ile yasal faizlerin işçinin kusuru oranında (%40) (ödemenin yapıldığı dönemde) Gelir Vergisi Kanunu nun 40/3. maddesine göre indirim konusu yapılmasının mümkün olduğunu belirtmiştir (M.B. nın B.07.1.GİB /KVK-6 sayılı özelgesi). e. Seyahat ve Konaklama Giderleri Ticari kazancın tespitinde, işle ilgili ve yapılan işin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat ve ikamet giderleri de, seyahat amacının gerektirdiği süreyle sınırlı olmak şartıyla gider olarak dikkate alınabilmektedir. Seyahat ve konaklama giderlerinin GVK 40/4 maddeye göre gider yazılabilmesi için yapılan seyahatlerin; -İşle ilgili olması, -İşin ve firmanın önem ve genişliği ile orantılı olması, -Süresinin, amacın gerektirdiği süreyi aşmaması, gerekmektedir Seyahat giderlerini, yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri şeklinde ayrıma tabi tutabiliriz. Yurt içinde yapılan seyahatlerde giderler, yol giderleri ile gidilen yerde yeme ve yatma için yapılan giderlerden teşekkül eder. Yurt dışı seyahatlere ise, giderler yeme, yatma ve gerçek yol giderleri dışında, pasaport masrafı ve varsa, seyahatle ilgili diğer ödemeleri de kapsar. Yurtiçi veya yurtdışı olsun işletme sahibi, işletmede çalışan hizmet erbabı veya dışarıdan görevlendirilen kişilerin seyahat ve ikamet giderleri mükellefin ticari faaliyetine konu olan bir iş dolayısıyla yapılmalıdır. Diğer taraftan GVK 24. maddeye göre; Harcirah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkan ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler Gelir Vergisinden istisna tutulmuştur. Verilen gündelikler aynı seviyedeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu çerçevede isletmeler yapmış oldukları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. Gerçek gider yönteminde seyahate çıkan personel ya da yönetim kurulu üyesi tarafından yapılan ve makul ölçüleri geçmeyen harcamalar (seyahat, konaklama ve yemek giderleri ) belgelere 4

5 dayandırılarak gerçek tutarları üzerinden gider yazılır. Bu yöntemi seçen işletmelerin dikkat etmesi gereken husus harcamaların Gelir Vergisi Kanunu nun 40. maddesi hükmü gereğince yapılan seyahatin suresinin makul, harcamanın işle ilgili olması ve işin önemine uygun olmasıdır. Yurt içinden temin edilen belgelerde gösterilen KDV tutarı indirim konusu yapılırken, yurt dışından temin edilen belgelerdeki KDV ise gider olarak kaydedilir. Bu durumda ayrıca seyahati gerçekleştiren personele harcırah ödenmez. Harcırah yönteminde iş seyahatine gönderilen elemanın belgeye dayanan gerçek yol giderlerinin karşılanmasının yanında yemek ve yatmak giderlerine karşılık olmak üzere kanunla belirlenen tutarları aşmamak koşuluyla harcırah ödemesi yapılır. Bu durumda yemek ve konaklama için ayrıca bir ödeme yapılmaz, ancak yol giderleri işletme tarafından karşılanır. Verilen harcırahın günlük tutarı aynı seviyedeki devlet memuruna verilen gündeliklerden fazla ise ve devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini asar ise aradaki fark ücret olarak vergilendirilecektir. Gündelik tutarının vergiden istisna edilen tutarı aşmadığı hallerde, ödeme sadece damga vergisi kesintisine tabi tutulur.istisna tutarını aşan gündelik ödenmesi durumunda, aşan kısım, ücretlinin içinde bulunduğu gelir dilimine karşılık gelen vergi oranı ve damga vergisi dikkate alınmak suretiyle hesaplanacak brüt tutar ücret olarak vergi kesintisine tabi tutulur. Örneğin; Bursa da faaliyet gösteren bir tekstil firmasının personel müdürü 20 Aralık- 25 Aralık 2010 tarihleri arasında iş seyahati münasebetiyle 5 günlük İstanbul a gönderilmiştir. Personel müdürünün TL brüt ücret almakta olup, kendisine her gün için 60 TL gündelik ödenmiştir. Bu durumda, Ödenen Harcırah Tutarı : 300,00 TL (60 TL x 5 gün) İstisna Kapsamında Olan Harcırah Toplamı : 195,00 TL (39 TL x 5 gun) Vergiye Tabi Harcırah Tutarı : 105,00 TL Damga Vergisi : 1,98 TL (300 TL x Binde 6,6) Not: dönemi için Vergiden Muaf Yurt İçi Gündelikler için Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar 1.357,83 TL ve daha fazlası maaş alanlar için gündelik 39,00 TL olarak belirlenmiştir. f. Taşıt Giderleri Gelir Vergisi Kanununun 40/5. maddesine göre; kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri de ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. Bu hüküm çerçevesinde mükellefler kiraladıkları veya işletmelerine ait olan ve işte kullanılan araçları için yaptıkları harcamalarının tamamını gider olarak dikkate alabileceklerdir. Bu kapsamındaki giderler, genel olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt, lastik ve benzeri cari giderleridir. Bunların dışında taşıtın iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderler, Vergi Usul Kanunu nun 269 ve 272. maddeleri uyarınca doğrudan gider yazılamayıp maliyet bedeline ilave edilmek be amortisman ayırmak suretiyle giderleştirilebilir. Taşıtların giderlerinin indirilmesinde iki temel koşul öngörülmüştür. Bunlar; - İşletmede kullanılması, - İşletmeye dahil olması (taşıtların işletmeye dahil olmasından bilanço esasında aktifte yer almasını, işletme hesabı esasında envanterde yer alması kastedilmektedir) veya kira ile tutulması. Ancak GVK mad. 41/7 hükmü gereğince işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmaması durumunda kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtlarıyla uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının işletmenin 5

6 esas faaliyet konusuyla ilgili olmaması halinde bu taşıtlara ilişkin giderler ile amortismanların ticari kazançtan gider olarak indirilmesi mümkün değildir. g. Ayni Vergi, Resim ve Harçlar İşletme ile ilgili olmak koşulu ile; bina, arazi, gider, tüketim, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi aynı vergi, resim ve harçlar ticari kazancın tespitine gider olarak yazılabilir. İşletmede gayrimenkul, taşıt (motorlu taşıtlar vergisinin I sayılı tarifesindekilerin bu vergileri hariç), makineler için yapılan niteliği itibariyle maliyete intikali uygun olan vergilerin (örneğin emlak için tapu harcı) maliyetine intikal ettirilmesi veya genel giderler arasında gösterilmesi serbesttir (VUK md. 270). Vergilerin maliyet bedeline intikal ettirilmesi halinde giderleştirme amortisman esaslarına göre yapılacaktır. Ayrıca, Motorlu Taşıtlar Kanunu nun 14. Maddesi hükmü uyarınca motorlu araçlardan sadece II Sayılı Tarifede yer alan minibüs, otobüs ve benzerleri, kamyon, kamyonet, çekici v.b. ile ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisi gider yazılabilecek, bunun dışında kalan I ve IV Sayılı Tarifelerde sayılan taşıtlar ( örnek; binek otomobili, panel vb.) için ödenen vergiler gider yazılamayacaktır. Vergi Usul kanununun 270. maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm gereği noter, mahkeme, kıymet takdir ve tellâliye giderleri ile özel tüketim vergisi maliyete dahil edilmesi veya doğrudan doğruya gider yazılması konusunda seçimlik hak tanınmıştır. Bununla birlikte GVK nın 41/7. maddesi hükmü gereğince işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmamaları nedeniyle giderler ve amortismanları indirim konusu edilemeyen kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtlarıyla uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarının halinde bu taşıtlara ilişkin ödenen özel tüketim vergilerinin gider yazılması veya taşıtların maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün değildir. h. Amortismanlar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar gider yazılabilmektedir. Buna göre gider yazmanın tek sınırlaması amortismanın Vergi Usul Kanunda yer alan oran ve şartlar dahilinde ayrılmış olmasıdır. Bu tutarı aşan kısım ise kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. İşletmeye dahil bir iktisadi kıymet için amortisman ayrılabilmesi bazı şartlara bağlıdır (VUK. md. 313). Bu şartlar: - İktisadi kıymetin işletmeye dahil olması (aktife alınması), - İktisadi kıymetin işletmede birden fazla yıl kullanılması - İktisadi kıymetin aşınma ve yıpranmaya veya değer kaybına uğramaya elverişli olması. - İktisadi kıymetin değeri belirli bir parasal tutarı (2010 yılı için 670 lira) aşması gerekir (VUK md. 313/3). İktisadi kıymetlerden alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlardan değeri bu parasal sınırı aşamayanlar için amortisman ayrılmayarak doğrudan gider yazılabilir. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar ana başlıklar halinde şöyle sıralanabilir; - Bina amortismanları - Makine ve teçhizat amortismanları - Taşıt amortismanları - Alet, edevat, mefruşat ve demirbaş amortismanları - Tarım tesislerinin amortismanları 6

7 - İşletme tarafından inşa edilen yol ve ark amortismanları - Maden ve taşocaklarının imtiyaz ve maliyet bedelinin amortismanları - Gayri maddi hakların amortismanı - Özel maliyet bedellerinin itfa payları - Şüpheli alacalar karşılığı - Değersiz alacaklar, - Vazgeçilen alacaklar i. İşveren Sendikalarına Ödenen Aidatlar İşverenlerin Sendikalar Kanunu hükümlerine göre, sendikalara bir ayda ödedikleri aidatın tutarı, işverene bağlı işyerlerinde çalışan işçilere bir günde ödenen çıplak ücretin 1 bir günlük toplamını aşmaması ve ilgili bulunduğu yılda fiilen ödenmiş olması koşuluyla ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır. İlgili yılda ödenmeyen aidatlar, takip eden yıllardaki ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılmaz. İşverenlerce sendikalara ödenen aidatın, belirtilen bu miktarı aşması halinde, aşan kısmın ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. k. Gıda Bankalarına Bağışlanan Malların Maliyet Bedeli Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli kazanç tespit edilirken indirilecektir (GVK md. 40/10, 89). Bunun yanında ticari kazanç dışındaki gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler ise sadece gelir olması halinde beyanname üzerinden indirim yapabilecek olup gelir olmaması durumunda herhangi bir indirimden söz edilemeyecektir. Buna göre, Gıda Bankacılığı kapsamında gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddesi bağışlayan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bağışa konu malların maliyet bedellerini vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak göz önünde bulundurabileceklerdir. Kurum ilgili yılda zarar etmiş olsa dahi söz konusu bağış sonraki yıla mahsup edilecek zararlar olarak devredebilecektir. Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesine göre, gıda bankacılığı faaliyetinde bulanan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddelerinin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. l. Bireysel Emeklilik Sistemine Ücretliler Adına Ödenen Katkı Paylar Gelir Vergisi Kanununa göre; işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları da gider olarak yazılabilecektir. Bu madde kapsamında işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen ve gider olarak dikkate alınacak katkı paylarının tutarı, Gelir Vergisi Kanununun 63/3. maddesinde yer alan sınırı bir başka deyişle, indirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı ödendiği aya ait elde edilen ücretin % 10 unu ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşamayacaktır. B. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE KABUL EDİLEN İNDİRİLECEK GİDERLER a. Menkul Kıymet İhraç Giderleri 1 Çıplak ücret, fazla mesai, prim, ikramiye, sosyal yardım gibi ek ödemeleri ihtiva etmeyen ücrettir. Çıplak ücretin aylık toplamının 30 a bölünmesi suretiyle ilgili ay için gider yazılacak tutar bulunur. 7

8 Hisse senetleri, A.Ş. ve Eshamlı Komandit Şirketlerde sermaye paylarını gösteren ve T.T.K. hükümlerine uygun olarak çıkarılan ve tedavül kabiliyetine haiz kıymetli evraktır. Tahvil ise, A.Ş. lerle, kamu hukuku tüzel kişilerinin sermaye temini için çıkardıkları eşdeğerli borç senetleridir. Kurumlardan bazıları hisse senedi, tahvil şeklinde menkul kıymet çıkarma hakkına sahiptirler. Kurumlar menkul kıymetlerini çıkarırken kağıt ve basım, mahkeme, noter, diğer tasdik ve tescil giderleri, ihraç dolayısıyla damga resmi, bankalara verilen komisyon, bunların borsaya kaydı için harç öderler vb. giderler yaparlar. Bu bağlamda safi kurum kazancının tespitinde indirilecek menkul kıymet ihraç giderler şunlardır; - Kağıt ve tab giderleri, - Mahkeme ve noter ile diğer tasdik ve tescil giderleri, - Damga resmi ve ihraç dolayısıyla ödenen sair harç ve resimler, - İhraç dolayısıyla bankalara verilen komisyonlar, - Hisse senedi ve tahvillerin borsa kaydı için yapılan giderler, b. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Kuruluş ve örgütlenme giderleri kurumların kuruluşları sırasında veya yeni bir şubenin açılması yahut işlerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan karşılığında maddi bir kıymet iktisap olunmayan giderlerdir (VUK md. 282). Ana sözleşmenin hazırlanması, kuruluş genel kurulu toplantılarının yapılması, tanıtma ve reklam gibi bir takım giderler bu mahiyettedir. Yapılan giderler ilgili yıl hasılatı itibariyle doğrudan gider yazılabileceği gibi aktifleştirilmesi yoluna da gidilebilir. Kanun ilk kuruluş ve örgütlenme giderlerinin doğrudan gider yazılmaları ile amortisman yoluyla itfa edilmesi konusunda mükelleflere seçimlik hak tanınmıştır. Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin aktifleştirilmesi halinde, kurumun faaliyete başladığı hesap döneminden itibaren eşit miktarlarla beş yıl içinde VUK gereğince değerleri üzerinden amortisman ayrılarak gider yazılır (VUK. md.326). İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz; - İş ve piyasa etüd giderleri, - Şirket esas mukavelesinin hazırlanması için yapılan giderler, - Kuruluşla ilgili seyahat giderleri, - Ayni sermaye konulması halinde, ayni sermaye ile ilgili ekspertiz için ödenen mahkeme harçları ve bilirkişi ücretleri, - Kuruluş genel kurul toplantısı için yapılan giderler. - Hisse senedi tab ve çıkarma giderleri, - İşçi ve personelin eğitim giderleri - Tecrübe imalatı giderleri, - Tanıtma ve reklâm giderleri, - Mahkeme, noter, tasdik ve tescil giderleri, - Kurumun hukuki kuruluşunu tamamladığı günden normal faaliyetin başladığı ana kadar yapılan genel idare gideri niteliğindeki giderler c. Genel Kurul Toplantıları, Birleşme, Devir, Bölünme, Fesih ve Tasfiye Giderleri Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde yapılabilir. İster olağan, isterse olağanüstü olsun genel kurul toplantıları için yapılan ilan, posta, davetiye toplantı salonu kiralama gibi giderler hâsılattan indirilebilir. Bu çerçeveyi aşan örneğin, 8

9 hissedar veya ortakların, toplantıya katılmak için yaptıkları giderlerin, kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün değildir. Bunun gibi, kurumca üstlenilmiş olsa bile, toplantı dolayısıyla yapılan ziyafet ve kokteyl giderleri gibi özel nitelikteki giderler de, hâsılattan indirilemez. Genel kurul toplantılarında, genel kurul üyelerinin ağırlanmaları ile ilgili giderler, genel örf ve adetlere uygun temsil ve ağırlama gideri niteliğinin ötesine geçmemek koşuluyla gider kaydedilebilir. Ayrıca, birleşme, bölünme, fesih ve tasfiye aşamasında ilgili konulara yönelik yapılan giderler de indirim konusu yapılacaktır. d. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Kâr Payı Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde Kurumlar Vergisi matrahı, şirket kazancından, komandite ortaklara düşen pay dışındaki tutardan ibarettir. Komandite ortakların şirket kârından aldıkları pay, şahsi ticari kazanç hükmündedir. Dolayısıyla sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi matrahına ulaşılırken, şirketin toplam kazancından komandite ortaklara isabet eden pay düşülür. Çünkü komandite ortaklar şirketten aldıkları kâr payının vergisini kendileri öderler. Vergi mükerrerliğine meydan vermemek için bunların şirket kazancındaki paylarının düşülme zarureti ortaya çıkar. Komandit ve komanditer ortakların paylarından oluşan şirket kazancından komandite ortaklara düşen pay dışındaki tutar kurum kazancını oluşturur. Bu nedenle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortakların hissesine düşen kâr payları gider yazılarak, şirket bünyesinde kalan komanditer ortakların kâr paylarından ibaret kısma ulaşılmış olur. Sonuçta, komanditer ortaklara isabet eden payı temsil edecek şekilde kurum kazancına ulaşılır. Örnek: Kurum kazancı lira olan bir hisseli komandit şirketin sermaye payının %70 i komandite ortaklara aittir. Kurumun kazancı lira Komandite ortakların hissesi %70 Komandite ortaklara isabet eden kazanç (ticari kazanç) ( x %70 ) lira Komanditer ortaklara isabet eden kazanç (kurum kazancı) lira e. Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Payları Katılım bankalarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kâr payları ile faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları kurumun hâsılatından indirilen bir unsur olarak kabul edilmiştir. Bunun anlamı bahsedilen kâr paylarının finans kurumu açısından bir nevi finansman gideri olarak kabul edilmesidir. Hal böyle olunca bunların, kazancın tespitinde indirilmesinden daha doğal bir şey olmaz. Katılım bankalarının kredi verenlere faiz adıyla değil, kâr payı adı altında bir meblağ ödemektedirler. Kâr payı adıyla yapılan bu ödemelerin normal banka faiz ödemeleriyle benzer (aynı) yapıda olduğu kabul edilmiştir. Burada bahsedilen kâr payının sermaye karşılığı bankalara ortak olunması nedeniyle elde edilen kâr paylarından farklı bir yapıda olduğuna işaret etmek gerekir. f. Sigorta Teknik İhtiyatları Sigorta teknik ihtiyatları sigorta kurumlarını ilgilendirdiğinden münhasıran bu kurumların kazancının tespitinde dikkate alınırlar (KVK. Md. 8/e). Sigorta kurumlarının dışında kalan kurumlar için sigorta teknik ihtiyatları dikkate alınmaz. 9

10 Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço döneminde aynen kâra eklenir (KVK. Md. 8/e-5). Bunun anlamı, ayrılan karşılıkların ertesi yıl gelir kabul edileceğidir. Tazminat ödemelerinin yapılması halinde ödenen tutarların nihai gider olarak değerlendirileceğine şüphe yoktur. Hâsılattan indirime konu olacak unsurlar; 1) sigorta teknik ihtiyatları, 2) muallâk hasar ve tazminat karşılıkları, 3) kazanılmamış prim karşılıkları, 4) matematik karşılıklar ile 5) deprem hasar karşılıkları kapsama alınmıştır. g. Holding Şirketleri Genel İdare Giderlerinin Bağlı Şirketlere Dağıtımı Holding şirketler tarafından bağlı şirketlere araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütlendirme kararlarının uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları, halkla ilişkilerin tanzimi, personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği konularında hizmetler verilebilmektedir. Holding tarafından bağlı şirketlere verilen hizmetler için fatura düzenlenmesi zorunlu olup verilen hizmetin karşılığını teşkil eden bedelin, Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmesi gerekmektedir. Holding tarafından verilen bu tür hizmetlerin bağlı şirketlerce gider yazılabilmesi için, - Hizmetin mutlaka verilmiş olması, - Kesilen faturada hizmet türünün ayrıntılı olarak belirtilmesi, - Tek faturada birden fazla hizmet bedelinin bir arada yer alması halinde, her hizmet bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi, şarttır. Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak bağlı şirketler, holding tarafından kesilen fatura bedelini gider olarak kayıtlarında gösterebileceklerdir. C. DİĞER KANUNLARA GÖRE KABUL EDİLEN GİDERLER GVK ve KVK dışında kalan ve bazı kanunlarda belirtilen çeşitli giderlerin kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir. Bu kısımda ilgili kanun ve indirim kalemlerine yer verilecektir. a. İşsizlik Sigortası Kanuna Göre İşçilerin prime esas aylık brüt ücretleri üzerinden % 2 işveren payı olarak hesaplanan primler kazancın belirlenmesinde gider olarak dikkate alınır (4447 Sayılı Kanun). b. Katma Değer Vergisi Kanuna Göre 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun uygulanması açısından indirim hakkı tanınmayan işlemlere isabet eden KDV nin işin mahiyetine göre kurum kazançlarının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca indirim konusu yapılamayan; - Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alışlarında ödenen katma değer vergisi, - Kısmi vergi indirimi uygulaması sonucunda ödenen katma değer vergisi, - Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen malların teslimi veya hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında yer alan katma değer vergisi, 10

11 - Deprem veya sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere zayi olan ve takdir komisyonu kararına bağlanan mallara ait olarak daha önce indirilen katma değer vergisinin zayi olma nedeniyle ödenen kısmı, - Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılından sonra gelen alış ve giderlere ilişkin vesikalarda yer alan katma değer vergisi, - Bağışlanan mallara ilişkin olarak ödenen katma değer vergisi, kurum kazancının tespitine gider olarak yazılır. c. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Aşağıda belirtilen taşıtlar nedeniyle ödenen motorlu taşıtlar vergisi kurum kazancı tespitinde gider olarak dikkate alınır. - Minibüs, otobüs ve benzerleri ile kamyon, kamyonet; çekici ve benzerleri - Kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ile yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler, - Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler. d. Ödeme Kaydedici Cihaz Amortisman Gideri Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100'e kadar amortisman oranı seçebilirler, amortisman ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedellerinin tamamını vergiye tabi kazançlarının tespitinde indirim konusu yaparlar. D. DİĞER İNDİRİMLER Kurumun elde ettiği hâsılattan bu hâsılatı elde etmek için yapılan ve kanunda öngörülen giderler düşüldükten sonra varsa kanunen kabul edilmeyen giderler ilave edilerek kurum kazancına ulaşılır. Kurum kazancından da kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek koşuluyla kanunda öngörülen indirimlerin ayrıca yapılması suretiyle vergiye tabi matrah elde edilir (KVK. md. 9 ve10). Söz konusu indirimler şunlardır; a. Zarar Tüm ekonomik faaliyetlerin ana amacı kâr elde etmek olmakla beraber, faaliyetlerin zaman zaman zararla sonuçlanmaları da mümkündür. Kurumlar Vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarının indirimi ile ilgili hususlar 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 9. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre kurumların kendi zararlarının mahsubu, devir veya bölünme halinde zarar mahsubu ve yurtdışı faaliyetlerden doğan zararların mahsubu olmak üzere üç ayrımda incelenmiştir. KVK 9. maddeye göre Kurumlar Vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin zararlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancında indirilebilir. Kurumların bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararının, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak karlarla mahsup edilememesi halinde, mahsup imkanı artık ortadan kalkmaktadır. Geçmişte birden fazla yılın zararlı olması halinde, zarar mahsubuna en eski yıldan başlanır. Aksi halde 5 yıllık sürenin kullanımı mümkün olmayabilir. Buradaki beş yıllık sürenin hesabında, zararın oluştuğu yıl nazara alınmayarak izleyen beş yıl hesaplamaya dahil edilir. Örneğin 2006 yılında oluşan zarar, izleyen beş yıl, yani yıllarında indirilebilir. Zarar mahsubu, istenilen dönem değerlendirilebilecek bir hak değildir. Yani mükellefler, kar dağıtım politikaları veya başka sebeplerle belli bir dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup 11

12 etmedikleri takdirde, bu haklarından vazgeçmiş kabul edilirler ve izleyen dönemde artık bu haklarını kullanamazlar. Geçmiş yıl zararları, kanunun 10/1 c maddesinde belirtilen bağış ve yardımların indirilebilecek üst sınırının tespiti açısından da önem taşımaktadır. Zira üst sınırın hesabına esas kurum kazancı, giderlerin ve geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonraki (iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki) tutardır. Diğer taraftan devir veya tam bölünme hallerinde, varlıkları devralan kurumlar, devralınan veya bölünen kurumların zararlarını aşağıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde mahsup imkânına sahiptirler. Buna göre devralan kurumlar, kendi bünyelerinde oluşan zararların yanı sıra; - Devir halinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile - Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarını kazançlarından indirebileceklerdir. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubunun yapılabilmesi için; - Devralınan veya bölünen kurumların son 5 yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması, - Devir veya bölünme neticesinde zarar mahsubu yapacak kurumun, aynı faaliyete devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesi gerekmektedir Kurumların yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlarını, Türkiye de beyan ettikleri kazançlardan indirebilmeleri için faaliyette bulundukları ülkenin vergi kanunlarına göre beyan ettikleri vergi matrahlarını (zarar dahil), her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisini haiz kuruluşlara incelettirip rapora bağlatmaları ve bu raporun aslı ile birlikte tercüme edilmiş bir örneğini Türkiye deki ilgili vergi dairesine vermeleri şarttır. Ayrıca, söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde yer alacak vergi beyanları ile bilânço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması zorunludur b. Kurumca Yapılan Bağış ve Yardımlar Bağış ve yardımlar esas itibariyle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 10.Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve ileri teknoloji bentlerinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 89.Maddesinin birinci fıkrasının 4, 5, 6, 7, 8 ve 10. bentleri ile 40.Maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra bazı özel kanunlar ile de gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak bağış ve yardımlara yer verilmiştir. Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse VUK nu hükümlerine göre Takdir Komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınacaktır. Kurumlar Vergisi Kanunu na göre ancak belli kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir. Söz konusu kuruluşlar şunlardır: Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara ve Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetinde Bulunan Kurumlardır. Diğer taraftan söz konusu Kurum ve Kuruluşlar makbuz karşılığında bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5 ine kadar olan kısmı Kurumlar Vergisi Matrahının tespitinde, Kurumlar Vergisi Beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, beyan edilen kazançtan indirilebilir. %5 lik limit belirlerken dikkate alınacak kazanç şöyle tespit edilecektir; 12

13 [Ticari bilânço kârı (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] Bu bağlamda matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın; - Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması, - Makbuz karşılığı olması, - Karşılıksız yapılması, Diğer taraftan bu bağışlar sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi söz konusu olup, ayrıca beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez Ancak aşağıda sayılan bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilir; - Yukarıda belirilen kurum ve kuruluşlara bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar, - Yukarıda belirilen kurumlar tarafından yapılan veya kültür ve turizm bakanlığı nca desteklenen kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin bağış ve yardımlar, - Bakanlar kurulu kararına göre doğal afetler dolayısıyla yapılan nakdi ve ayni bağışlar, - Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığı nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli, - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının, amatör spor dalları için tamamı (profesyonel spor dalları için % 50 si), Bu bağlamda tamamı matrahtan indirilebilen bağış ve yardımlar şunlardır; - Eğitim ve sağlık tesislerine ilişkin bağış ve yardımlar, - Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar, - Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar, - Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Bağış ve Yardımlar, - İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk harcamaları, c. Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Türkiye nin kalkınmasında ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla içindeki payının artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcaması yapan özel sektör kurumlarının bu alandaki çabalarının desteklenmesi için araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların %100 ünün beyan edilen gelirden indirilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapılmıştır (KVK. md. 10/1-a). 13

14 III. SONUÇ Görüldüğü üzere kurum kazancının tespitinde ticari kazancın tespitine ilişkin hükümler esas alınmaktadır. Dolayısıyla safi kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderler, vergi mevzuatımızda maddeler halinde sayılmıştır. Tadadi olarak sayılan bu maddeler dışında her hangi bir kalemin indirilmesi mümkün değildir. Uygulamada kimi zaman sanki kurumlar vergisi mükellefleri gider yazma konusunda daha avantajlı oldukları şeklinde yaygın ama gerçek dışı bir düşünce bulunmaktadır. Oysaki bu konuda yapısı gereği objektif karakterli bir vergi olan kurumlar, kişileştirilebilen sübjektif karakterli gelir vergisine göre dezavantajlıdır. Mesela gelir vergisi mükellefleri, asgari geçim indirimi, sakatlık indirimi, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirimi; mükellefler kendileri, eşleri ve küçük çocukları için yapmış oldukları eğitim ve sağlık harcamalarının indimi gibi yararlandıkları avantajlar kurumlar vergisi mükellefleri için geçerli değildir. Dolayısıyla harcamalar esas alındığında kurumlar vergisi mükelleflerin gelir vergisi mükelleflerine göre daha avantajlı olduklarını söylemek mümkün değildir. 14

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM

Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* 4 Nisan 2006. PwC. Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM Kurumlar Vergisi 2005 Kurum Kazancının Tespitinde Giderler,İndirimler ve İstisnalar* Ersun Bayraktaroğlu Kıdemli Müdür, YMM *connectedthinking PwC İÇERİK İndirimi Kabul Edilen Giderler İndirimi Kabul Edilmeyen

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK SOSYAL İNDİRİMLER Günümüzde birçok kurum ve ticari işletmeler sadece ürettikleri mal ve hizmetler yanında topluma verdikleri sosyal değerlerle de öne çıkmaktadırlar.

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER Tarih: 07.03.2016 Sayı : 2016/47 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER Gelir vergisi beyanlarının başladığı şu günlerde beyannameden indirilecek giderleri hatırlatmak istiyoruz. Ticari Kazancın

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER

SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER SAYI: 2014/27 Ankara,09/04/2014 KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler SİRKÜLER Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet adresindeki beyanname düzenleme programında 2013

Detaylı

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ

GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ NDE ÖNE ÇIKAN NOKTALAR ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM / İSTANBUL ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ GELİR VERGİSİ 1. ADIM : GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ MUHASEBE VE KAYIT USULÜ 2. ADIM : 2016 YILI GELİRLERİNİN BEYANI

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN SON VERSİYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Beyanname düzenleme programının yeni versiyonu 01.04.2014 tarihinde güncellenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi doldurmadan

Detaylı

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

AKDENİZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Sirküler No: 2014/37 Tarih: 25.02.2014 GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER Gelir vergisi beyannamesinin verileceği önümüzdeki günlerde bu beyannameden indirim konusu yapılacak giderleri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ

2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Sirküler No: 2013/069 Tarih: 07.03.2013 2012 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE NELERİ GİDER YAZABİLİRİZ Bazı İşletme ortaklarının şahsi gelir vergisi beyannamesi vereceği bu ay da söz konusu beyannameden

Detaylı

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan BİÇER 1. Giriş Bilindiği üzere, dar mükellef kurum, Türkiye'de işyeri ya da daimi temsilcisi

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler.

İşletmeler bu kapsamda yaptıkları harcamaları Gerçek Gider Yöntemi ve Harcırah Yöntemi olmak üzere iki yöntemden birini seçerek giderleştirebilirler. İŞLE İLGİLİ SEYAHAT GİDERLERİNİN VE HARCIRAHLARIN VERGİSEL BOYUTU AYSEL ARSLAN S. M. MALİ MÜŞAVİR I. GENEL BİLGİ İşletmelerde çeşitli nedenlerle seyahat ve konaklama harcamaları ortaya çıkabilmektedir.

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/57 TARİH: 19.11.2012 KONU Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirimi ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Gelir Vergisi Sirküleri / 98

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Gelir Vergisi Sirküleri / 98 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Konusu Tarihi Sayısı Gelir Vergisi Sirküleri / 98 :Emekli ve Yardım Sandıklarına Yapılan Aidat ve Prim Ödemelerinin Ticari Kazanç ve Ücret Karşısındaki Durumu

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor.

2015 yılında kira geliri elde eden gerçek kişilerin bu gelirlerini 1 Mart-25 Mart arasında beyan etmeleri gerekiyor. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ

BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ BANKA KREDİSİ İLE BİNEK OTO ALIMI VE MUHASEBESİ GİRİŞ Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış sözkonusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı

Detaylı

Yorum ve makaleler 19.02.2013. Konu: 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı. Kimler kira gelirlerini beyan edecekler? 3.200 TL lık istisnanın Uygulanması

Yorum ve makaleler 19.02.2013. Konu: 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı. Kimler kira gelirlerini beyan edecekler? 3.200 TL lık istisnanın Uygulanması Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2004/02 KAYSERİ Konu : 5035 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 06.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI?

YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? YURT DIŞI FAALİYETLERE İLİŞKİN OLARAK MATRAHTAN İNDİRİLEN GÖTÜRÜ GİDERLERİN TEVSİK ZORUNLULUĞU VAR MI? 1. GİRİŞ: Bilindiği üzere, mükelleflerin vergi matrahının tespitine ilişkin olarak yaptıkları gider

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı TASLAK Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu Tarihi Sayısı :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER

SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER AVUKATLARIN VERGİ SORUNLARI dosya SERBEST MESLEK KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Ercan AKBAY* I. GİRİŞ Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre gelir; bir gerçek kişinin bir takvim yılında elde

Detaylı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı

2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı 2010 Yılı Kira Gelirlerinin (GMSİ) Beyanı Vergi hukukunda "Gayrimenkul Sermaye İradı" (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirleri gerçek kişilerce her yılın Mart ayının 25 ine kadar beyan edilerek, biri

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler.

T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. T.C. ORDU VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 25953680-002-5 01/03/2016 Konu : Serbest Meslek Kazancından İndirilebilecek Giderler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Mali Müşavirlik faaliyetiniz

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında

SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında SİRKÜLER: 2014/021 BURSA, 07.04.2014 Konu: E-Beyanname Sistemindeki 2013 Yılı Kurumlar Vergisi Bildirimindeki Yenilikler Hakkında Sayın Mükellefimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.gib.gov.tr internet

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

YURT İÇİ HARCIRAHLAR (Vergiden Muaf Yurt İçi Gündelikler)

YURT İÇİ HARCIRAHLAR (Vergiden Muaf Yurt İçi Gündelikler) ( Yurt İçi Gündelikler) (01.07.2016 31.12.2016 dönemi için) G.V.K. Madde: 24/2 (Maaş Katsayısı: 0,093259 - Taban Aylık Katsayısı: 1,4598) 2.345,76 - TL ve daha fazlası için gündelik 55,00 2.328,97-2.345,75

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR

IÇINDEKILER BIRINCI BOLUM. BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR IÇINDEKILER ÖNSÖZ IH GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI VE ŞAHıS SIGORTA SISTEMI HAKKıNDA GENEL AÇıKLAMALAR 1. Genel Açıklamalar 9 2. Şahıs Sigorta (Hayat Sigortalan) Sistemi Hakkında Genel

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/106 İstanbul, 29 Aralık 2005 KONU : Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00

www.aktifonline.net 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI 28 Haziran 2014-Cumartesi 14:30-16:00 Soru 1: Aşağıdaki kavram ve konuları, ilgili oldukları vergi kanunları hükümlerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

( dönemi için) (Maaş Katsayısı: 0, Taban Aylık Katsayısı: 1,607645)

( dönemi için) (Maaş Katsayısı: 0, Taban Aylık Katsayısı: 1,607645) ( Yurt İçi Gündelikler) (01.07.2017 31.12.2017 dönemi için) (Maaş Katsayısı: 0,102706 - Taban Aylık Katsayısı: 1,607645) 2.583,35 - TL ve daha fazlası için gündelik 57,50 2.564,86-2.583,34 TL arasında

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 11395140-105[227-2015/VUK1-19059]-104960 01.08.2016 Konu : Kamu yararına çalışmayan

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN VERGİSEL HUSUSLAR

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN VERGİSEL HUSUSLAR DÖNEM SONU İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN VERGİSEL HUSUSLAR TİCARİ KAZANÇ Esnaf Muaflığından Yararlananlar Gelir Vergisine Tabi Olanlar Gerçek Usulde Vergilendirilenler Basit Usulde Vergilendirilenler İşletme

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 40 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 40 Tarih: Sirküler No: 2017 / 40 Tarih: 12.06.2017 Konu: Ramazan Ayında Personele Verilen Erzak Yardımları Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi 2 İŞLETMELER TARAFINDAN PERSONELLERİNE VERİLEN RAMAZAN PAKETLERİNİN

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2014-19

A K A D E M İ SİRKÜLER 2014-19 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ve KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE K.K.E.G. DETAYI HAKKINDA AÇIKLAMA Şirketler vereceği Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurumlar Geçici Vergi Beyannamelerinde Kanunen Kabul

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; SİRKÜLER NO: POZ-2012/ 72 İST. 04/07/2012 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanun da; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile bazı kanun ve kanun

Detaylı

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi

YÜKSEL YMM. Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi YÜKSEL YMM Yüksel Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi Sülün Sokak No : 20 34330 1. Levent / İSTANBUL Tel: 212. 282 9163 Fax: 212. 282 9164 E-mail: info@yukseldenetim.com.tr Konu:

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır.

No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012. Konu: 85 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 23/10/2012 tarihinde yayımlanmıştır. No: 2012/117 Tarih: 29.10.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2013 YILINDA 2012 KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANI

2013 YILINDA 2012 KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANI 2013 YILINDA 2012 KAZANÇLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANI KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ -Sermaye Şirketleri. -Kooperatifler. -İktisadî Kamu Kuruluşları. -Dernek veya Vakıflara Ait İktisadî İşletmeler. -İş

Detaylı

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR

HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR H H HARCIRAH UYGULAMASI HARÇLAR 80 q HARCIRAH UYGULAMASI YURT İÇİ GÜNDELİKLER 193 sayılı GVK nun 40/4, 57/8-c ve 68/3 üncü maddelerinde ticari, zirai ve mesleki faaliyetle ilgili seyahat giderlerinin,

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 4.DERS IV. SERBEST MESLEK KAZANÇLARI Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyetinin nitelikleri; - Serbest meslek

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı