Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73"

Transkript

1 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:6 (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFE Haziran 2007 no.09 Ferroli den 5 y l garanti En büyük toplu sat fl A ao lu na talyan sinemas na yön veren Türk: Ferzan Özpetek

3 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 3

4 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 4 önsöz Merhaba, Fabrikam z n hedeflenen tarihte üretime geçmesi için çal flmalar m z büyük bir h zla devam ediyor. Geçti imiz hafta içinde Dante Ferroli fabrika inflaat ile ilgili son durumu görmek için Türkiye'deydi ve geliflmelerden son derece memnun ayr ld. Fabrika inflaat m z tamamlanm fl vaziyette. talya'dan gelmesi beklenen kaynak hatt üretim alan na getirildi. Montaj ifllemleri bafll yor. Boyahane ve paketleme hatlar smarland. Ofislerin tefriflat ile ilgili çal flmalar sonlanmak üzere. Bilgi ifllem teknolojilerinin kurulumu ve iflletimi ile ilgili alt yap çal flmalar ve organizasyonel çal flmalar h zla devam ediyor. Üretime geçme çal flmalar m z sürerken, Ferroli olarak sektörümüzde en fazla konuflulan sat fl ve reklam kampanyas na da imzam z atm fl bulunuyoruz. Bugüne kadar ürün kalitesi ve teknolojisi anlam nda Ferroli daima sektörün lider markalar ndan biri olarak an lmaktayd. Kombilerimize uygulamakta oldu umuz 5 Y l Garanti Kampanya m z ise pazardaki yerimizi güçlendiren ve Ferroli markas n farkl laflt ran bir çal flma olarak son derece olumlu sonuçlar da beraberinde getirdi n n % 30 üzerinde giden sat fllar m z n, uygulanan 5 Y l Garanti Kampanyas ile daha da yüksek bir ivme kazanaca na ve Ferroli Grup içinde en iyi 2. firma olma hedefimize ulaflaca m za inan yoruz. Bu say m zda en büyük toplu konut projelerinden biri olan A ao lu My World, yurt içi ve yurt d fl organizasyonlar m z, aram za yeni kat lan arkadafllar m z, life sayfalar m zda sinema yönetmeni Ferzan Özpetek, yetkili sat c lar m z ve servislerimizle yap lan söylefliler, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümleri de var. Hay rl ifller dilerim. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Boyut Matbaas Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 5 LIFE Haberler Patentli bileflik eflanjöre üniversitelerden onay Ferroli, kombi ürünlerinde tasar m ve patenti Ferroli ye ait olan bileflik eflanjör teknolojisini kullanarak daha verimli ve kaliteli s nma imkan sunuyor. Gazi Üniversitesi ve stanbul Teknik Üniversitesi nin yapt Kombi Kapasite Verim Deneyi araflt rmas na göre, Ferroli patentli bileflik eflanjör teknolojisi sayesinde, daha fazla s cakl k ve daha fazla s l güç elde ediliyor. Çift eflanjör sistemlerinden farkl olarak, bileflik eflanjör sistemlerinde cihaz içerisinde üç yollu vana kullan lmamas, kombilerin uzun y llar boyunca ve düflük ar za performans yla çal flmas n sa l yor. Ferroli nin benzerlerinden farkl olan eflanjör flekli de, kalitesinin ve verimlili inin üzerinde önemli bir etken. Ferroli, uzun y llard r Türkiye de ve Avrupa daki tüm kombi ürünlerinde bileflik eflanjör teknolojisini kullanarak ürünlerinin verimini ve kullan m süresini art r yor. Sayg n iki üniversitenin yapm fl oldu u son araflt rma ile de Ferroli nin bileflik eflanjör teknolojisi bilimsel olarak onaylanm fl oldu. Prag da olmak Ferroli yetkili sat c lar ndan bir grup Nisan 2007 tarihleri aras nda Prag a bir seyahat gerçeklefltirdi. Panoramik flehir turu, Prag n do al ve tarihi de erlerini ziyaret, enfes yemekler, al flverifl ve tabii ki bol bol sohbetle gerçekleflen Prag gezisi, tüm kat l mc lara doping oldu. Her eve Ferroli kombi Denizli de hizmet veren Tuzcu Is Grup, kente do algaz n gelmesinin ard ndan, Ferroli nin katk lar yla Her Eve Ferroli Kombi bafll kl bir kampanya gerçeklefltirdi. Pekdemir Marketler Zincirleri nde aç lan ve Ferroli markas n tan t p ürünleriyle ilgili bilgi veren standlarla yaklafl k 120 bin kifliye ulafl ld. 4

6 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 6 Ferroli medyayla bulufltu Ferroli, 7 May s 2007 tarihinde medya mensuplar ileyemekte bir araya gelerek 5 Y l Garanti Kampanyas yla ilgili bilgilendirmede bulundu. Hotel Les Ottomans da gerçeklefltirilen yeme e Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çakmakç ve Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ile Hürriyet, Milliyet, Sabah, Radikal, Referans, Akflam, Türkiye, Tercüman, Bugün, Birgün, Hürses, Yeniça - Günboyu gazetelerinden, Anadolu Ajans ndan, Infomag ve Platin dergilerinden medya mensuplar kat ld. Yemekte kampanyan n yan s ra fabrika yat r m, yaklaflan seçimler, sektörün durumuyla ilgili de de erlendirmelerde bulunuldu. Ferroli Ege Bölge Müdürlü ü zmir de aç ld Boyundan büyük ifl yap yor DOMINA OASI KOMB Is tma ve klima sektöründe en genifl ürün gam na sahip olan Ferroi Domina Oasi, paslanmaz çelik boyleriyle sürekli s cak su ihtiyac n karfl layarak, 2-3 banyolu evlerde bile kesintisiz s cak su imkan sa l yor. Ferroli Domina Oasi kombi özel sistemleri sayesinde, k - sa süreli s cak su kullan mlar nda kaloriferi s tmas n kesmiyor ve resirkülasyon hatt ba lant s ile kombiye ba lan yor. Kombinin daha az devreye girmesiyle bol ve sürekli s cak su elde ediliyor. Domina Oasi, bünyesindeki entegre boylerlere ra men, boyutuyla farkl lafl yor, duvara as labiliyor. Elektronik atefllemeli, genifl alev modülasyonlu ve elektronik kontrol kart sayesinde daha sessiz ve güvenli çal flma özelli i de sunan Domina Oasi, iyonizasyon ile alev kontrolü sa lamas yla da öne ç k yor. Domina Oasi, hermetik ve bacal olmak üzere kw kapasite aral nda, dört model olarak üretiliyor. Ferroli nin, Ankara, Konya, Kayseri, Güneydo u Anadolu ve Bursa bölge müdürlüklerinin ard ndan Ege Bölge Müdürlü ü de 5 Nisan 2007 de genifl kat l ml bir törenle aç ld. Aç l fl törenine, Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç ve Ferroli ekibinin yan s ra, zmir Vali Yard mc s Mehmet Denizlio lu, Gaziemir Kaymakam Kemal Karada, Gaziemir Belediye Baflkan Adnan Yüksel, zmir Gaz Genel Koordinatörü Halil Tatafl ve zmir Ticaret Odas Meclis Baflkan Necip Kalkan kat ld. Ferroli nin Gaziemir de aç lan ve toplam 900 m2 lik 4 kata yay lan Ege Bölge Müdürlü ü binas nda 2 showroom ile e itim, teknik bak m ve onar m salonlar bulunuyor. Binada kombilerden tesisat sistemlerine, radyatörlerden so utma gruplar na kadar Ferroli nin tüm ürün gam sergileniyor. 5

7 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 7 LIFE Haberler Denizli DO algaz Fuar Malatya Do algaz Fuar Ferroli fuara doymuyor Ferroli, gerek ürünlerinin tan t m n yapmak gerekse sektörle iç içe olmak için son aylarda pefl pefle pek çok fuara kat ld y l n n ilk fuarlar ndan biri Denizli Do algaz Fuar yd. Ferroli, Demos Fuarc - l k n Mart 2007 tarihleri aras nda düzenledi i fuara ilk kez kat ld ve stand yla büyük ilgi gördü. Fuara, Ferroli Genel Müdürlük'ten Alev Alagöz Ero lu, Baha Sönmez, Cem Emrullah, Zekeriya Günefl ve Cahit Ayaz; zmir Bölge Müdürlü ü nden Yap Fuar ise Onur Gündo du ve Feza Zeki kat ld. TÜYAP taraf ndan düzenlenen Konya Do algaz Fuar ise Nisan 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Ferroli Genel Müdürlük ten Baha Sönmez, Cem Emrullah, fiahin Koçyi it; Konya Bölge Müdürlü ü nden ise Hüseyin Karamefle ve Cenk Alaybeyo lu kat ld fuarda ürünler 119 metrekarelik bir stand ta sergilendi. Bir sonraki fuar stanbul dayd. Yap Endüstri Merkezi taraf ndan 2-6 May s 2007 de düzenlenen Yap Fuar nda Ferroli nin stand büyük ilgi gördü. Rem Fuarc l k taraf ndan düzenlenen Malatya Do algaz Fuar n n düzenlenme tarihi ise May s 2007 idi. Ferroli nin ilk kez kat ld fuarda Genel Müdürlük ten Baha Sönmez, Cem Emrullah, fiahin Koçyi it ve Cahit Ayaz; Gaziantep Bölge Müdürlü ü nden ise Mustafa Dinç, Levent Akflamo lu ve Onur Gürbüz haz r bulundu. Ya mur Fuarc l k n düzenledi i zmir Uluslararas Plastik ve Ambalaj Fuar da Ferroli nin ilk kez kat ld bir baflka fuard. 31 May s-3 Haziran 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuarda Ferroli yi Genel Müdürlük ten Baha Sönmez ve lyas Can Atacan; zmir Bölge Müdürlü ü nden Onur Gündo du ve Feza Zeki temsil etti. 6

8 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 8 Ayaz Yap Ümraniye de aç ld Ferroli nin Ümraniye de bulunan yetkili sat c s Ayaz Yap n n aç l fl 5 May s 2007 tarihinde gerçeklefltirildi. Yo un kat l m n oldu u aç l flta, Ferroli Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, stanbul Bölge Müdürü Ömür Aydo an ve stanbul Bölge Müdürlü ü nden Özden Sefer de haz r bulundu. Antalya ya do algaz gelmedi ama Ferroli geldi Antalya da henüz do algaz yok ama Ferroli var. Baflaranyol nflaat taraf ndan flehrin en popüler semtlerinden biri olan Konyaalt nda yap m bitmek üzere olan 104 adet lüks yal dairesinde, kombi ve termosifon olarak Ferroli ürünleri kullan ld. Kombiler öncelikle dökme gaz ile çal flacak. Antalya ya do algaz geldi inde ise ürünler, gerekli ayarlamalar yap larak do algaza dönüfltürülecek. Proje, Antalya bölge yetkili sat c l n yürüten Can Is tma Klima taraf ndan gerçeklefltirildi. Konforlu bir hayat için SMILE KASET TIPI SPLIT KL MA Kanatç klar sayesinde dört yönlü üfleme ve mekan n her taraf nda eflit s cakl k da l m sa layan Smile kaset tipi split klima, Btu/h ve Btu/h olmak üzere iki ayr kapasitede üretiliyor. Scroll ve rotary kompresörler, bak ralüminyum kanatl evaporatör ve kondenser verimi art r yor. Y kanabilir filtreler bak m kolayl getirirken 24 saat programl zaman saati, otomatik sal n m ve özel gösterge paneli sayesinde yüksek teknoloji konforunu mekanlar m za tafl - yor. Smile kaset tipi klima, ergonomik dizayn ve koruma sistemi sayesinde uygun olmayan koflullarda kendini korumaya al yor, olabilecek muhtemel ar zalar engelliyor. Sabah ç karken, akflam eve geldi inizde rahat bir oda s cakl bulmak istiyorsan z otomatik zamanlay c y çal flt rman z yeterli. Üstelik, cihaz, R407-C çevre dostu gaz sayesinde çevreye zarar vermiyor. Teknik özellikler: Is tma So utma Nem alma Uzaktan kumanda (Standart) Is t c rezistans (Standart) R407-C ozon dostu gaz Ön s tma Defrost Super mod Uyku modu 24 saat programl zaman saati Scroll veya rotary kompresör Otomatik tekrar çal flma 3 h zl fan kontrolü LCD gösterge paneli Otomatik sal n m Sabit hava üflemesi Ak ll mod 7

9 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 9 LIFE Ferroli Üretim Tesisleri nin inflaat tam gaz Ferroli nin Düzce deki üretim tesislerinin yap m tüm h z yla sürüyor. nflaat çal flmalar n izlemek üzere geçti imiz haftalarda Türkiye ye gelen Ferroli Yönetim Kurulu Baflkan Dante Ferroli, geliflmelerden memnun kalarak talya ya döndü. Üretim tesisinin inflaat, idari bina haricinde tamamlanm fl durumda. talya'dan gelmesi beklenen kaynak hatt üretim alan na getirildi, montaj ifllemleri bafllad, boyahane ve paketleme hatlar smarland, ofislerin tefriflat ile ilgili çal flmalar sonlanmak üzere. Bilgi ifllem teknolojilerinin kurulumu ve iflletimi ile ilgili alt yap çal flmalar ve organizasyonel çal flmalar ise h zla devam ediyor. Üretim tesislerinin yap m n n eylül 2007 de tamamlanmas bekleniyor. E itim DVD si Biri yetkili sat c lara, di eri ise teknik servislere yönelik olarak haz rlanan e itim DVD leri ile ilgili çal flmalara 2006 y l n n aral k ay nda baflland. Yetkili sat c - lara yönelik DVD de s tma grubunda Econcept 25-35, New Elite, Divatop, Domicompact ve Domiproject kombiler; kazanlarda Pegasus ve a rl kl olarak GN serisi kazanlar ile kaskad ba lant lar için Econcept 50; so utma grubunda ise klima ve fancoiller için çekimler gerçeklefltirildi. Teknik servislere yönelik e itim filminde de Divatop, Domiproject ve Econcept kombiler, Pegasus ve GN kazanlar ayr nt l olarak ifllendi. Pazarlama departman ndan Hande Sönmezerler in proje liderli ini üstlendi i e itim filmlerinin metinleri ve içeri i Fehmi Gök, Serdar Öksüz, Koray Gürkan, lyas Atacan ve Cem Emrullah n deste iyle oluflturuldu. Ferroli çal flanlar sette hem oyuncu hem de denetleyici olarak aktif rol üstlendi. Metinlerin kontrolünde ise reklam ajans Grey Worldwide dan destek al nd. Filmlerin çekimi Nisan 2007 tarihleri aras nda Zebra Film taraf ndan gerçeklefltirildi. Bahar Evgin in yönetti i filmlerin görüntü yönetmeni ise Ercan Y lmaz idi. 7

10 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 10 Portre Yüksel Ayverdi ARAMIZA KATILANLAR Geliflen bir organizasyonda aile s cakl n yaflamak Yüksel Ayverdi, Ferroli Türkiye nin geliflen ifl hacmi nedeniyle 2006 y l nda kurulan d fl ticaret departman ndaki tüm operasyonel ifllemlerden sorumlu olarak çal fl yor. Ayverdi, 1996 y l nda Ferroli de çal flmaya bafllad. lk olarak muhasebe departman nda görev yapt, 1998 den sonra ise hem ithalat hem de muhasebe ifllemlerini takip etti. Ferroli ye kat ld tarihten itibaren, firman n gösterdi i tüm geliflmeleri ailenin bir üyesi olarak paylafl yor olmaktan gurur duyan Yüksel Ayverdi, Düzce Üretim Tesisleri nin hizmete girmesi sürecine tan k olmaktan da son derece mutlu oldu- unu belirtiyor. Ayverdi, Ferroli yi s cak bir aile ortam na benzetiyor, ayn zamanda firmay bir okul olarak görüyor. Kendisine sunulan ilerleme olanaklar sayesinde kariyerinde önemli geliflmeler kaydetti ini düflünüyor Kastamonu do umlu olan Yüksel Ayverdi bofl zamanlar nda seyahat etmek, müzik dinlemek ve do a ile iç içe olmaktan hofllan yor. O UZHAN YILDIRIM 1972 do umlu da.ü. Mak.Müh. Bölümü nde lisans, 2002 de M.Ü. Paz. Bölümü nde yüksek lisans yapt den itibaren Kibar Holding, Assan Galvaniz A.fi., Tetisan End. Klima malat Sat. Ltd.fiti., TEB Sigorta A.fi., Emas Mak.San. A.fi. de üretim flefli inden risk mühendisli ine kadar farkl pozisyonlarda çal flt. Haziranda st. Merkez Pazarlama Bölümü nde ürün yöneticisi oldu. ERHAN GÜRSOY 1967 do umlu y l nda Y.T.Ü. Mak. Müh. Bölümü nü bitirdi den itibaren Elginkan Holding, Akardansa A.fi.,T rsan A.fi, B&M Bilgisayar Dan flmanl k A.fi., Tab G da, TradeSoft Business Service ve Chenoa Biliflim Teknolojileri nde bilgi ifllem analistinden genel müdürlü e kadar çeflitli pozisyonlarda çal flt. May sta Ferroli Merkez de bilgi ifllem yöneticisi oldu. ONUR SEÇK N 1975 do umlu de Y.T.Ü. Elekt. Müh. Bölümü nü bitirdi de Piomak Otomasyon San. vetic.a.fi. de proje uygulama mühendisi, de Eren Mühendislik de teknik büro yöneticisi olarak çal flt. Nisanda Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde üretim mühendisi oldu. MEHTAP AKGÜN 1982 do umlu olan Mehtap Akgün, 2006 y l nda A.Ü. flletme Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Digicom A.fi. de sat fl asistan olarak çal flt. May sta Ege Bölge Müdürlü ü nde sat fl destek sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. Ç DEM TAPU 1989 do umlu olan ve Yakac k Endüstri Meslek Lisesi ni bitiren Çi dem Tapu, nisan ay nda stanbul Merkez de nsan Kaynaklar ve dari fller Bölümü nde ofis eleman olarak çal flmaya bafllad. SELMA AYDEM R 1973 y l nda do an Selma Aydemir, nisan ay nda Ege Bölge Müdürlü ü Sat fl Bölümü nde ofis eleman olarak çal flmaya bafllad. Aydemir, ilkö retim okulu mezunu. 8

11 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 11 LIFE talyan sinemas na o yön veriyor talya da yaflayan yönetmen Ferzan Özpetek, son olarak Bir Ömür Yetmez adl filmiyle sinemalar m za konuk oldu. Özpetek talya n n ve Avrupa n n yaflayan en önemli yönetmenleri aras nda gösteriliyor. talyan sinemas na yön veren üç yönetmenden biri. Ferzan Özpetek uzun süredir böyle tan mlan yor yaflad ülke talya da. Yön vermek eylemi bafll bafl na bir baflar gerektirirken, bunun bir de yabanc bir sanatç taraf ndan yap lmas bu serüvenin tad n katmerlendiriyor elbette. Ferzan Özpetek, ilk filmi Hamam dan itibaren tüm filmleriyle uluslararas düzeyde takdir görmüfl bir yönetmen. Gerek talya da, gerekse Avrupa n n di er ülkelerinde çok önemli sinema ödülleri kazand, dünyan n önde gelen sinema festivallerine davet edildi. talya n n ve Avrupa n n yaflayan en önemli yö-

12 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 12 netmenleri aras nda gösterilen Ferzan Özpetek, son filmi Bir Ömür Yetmez (Saturno Contro) ile de gerek kendisi gerekse Türkiye ad na manevi de eri çok yüksek bir baflar ya imza att. 31 Mart-15 Nisan 2007 tarihleri aras nda yap lan 26. Uluslararas stanbul Film Festivali onun filmiyle aç ld. 26 yafl ndaki festivalin tarihinde bir ilkti bu. Özpetek ayn zamanda stanbul Film Festivali nde Ulusal Yar flma filmlerini de erlendiren Ulusal Yar flma Jürisi nin de baflkanl n üstlendi. talya n n Oscarlar say lan Gümüfl Kurdele Sinema Ödülleri ne aday gösterilen filminin oyuncular n da yan nda getirmiflti. Stefano Accorsi, Ambra Angiolini ve Milena Vukotic ile Türk oyuncu Serra Y lmaz da festival süresince Özpetek in yan ndayd lar. talya da bir Türk Ferzan Özpetek in talya serüveni ö rencilik y llar nda bafllad do umlu Özpetek, 1976 da sinema tarihi ö renimi yapmak üzere Roma ya gitti. S ra ilk filmini yapmaya geldi inde ise köklerine döndü ve filmini stanbul da bir hamamda çekti de çekti i Hamam, elefltirmenlerin ve seyircinin be enisini kazand. Ferzan Özpetek, ikinci filmi Harem Suare de de yine geçmiflinin izinde doland. Osmanl n n son dönemlerini harem olgusu etraf nda inceledi. Harem Suare 1999 y l nda Cannes Film Festivali nin Belli Bir Bak fl bölümünün kapan fl filmi oldu. Gösterildi i tüm Avrupa ülkelerinde dikkate de er bir gifle baflar s sa lad. El üstünde tutuluyor Art k tüm Avrupa bu genç Türk yönetmenin fark ndayd. Ferzan Özpetek gerek ülkesi Türkiye de gerekse talya da el üstünde tutuluyordu. Cahil Periler i, ününü zirveye ç karan Karfl Pencere izledi ve Ferzan Özpetek talyan sinemas na yön veren üç yönetmenden biri olarak gösterildi. Film talya da bir çok ödül ald ve 10 milyon Euro luk has lat yapt de çekti i Karfl Pencere de 40 a yak n ödül kazand ve Ferzan Özpetek in talya da en çok has lat yapan filmi oldu. Avrupa n n en önemli festivallerinden kabul edilen 38.Uluslararas Karlovy Film Festivali nde befl önemli ödülden üçünü kazand ; en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kad n oyuncu. Bu 38 y ll k festivalin geçmiflinde ilk kez oluyordu. Özpetek in 2005 te çekti i Kutsal Yürek filmi ise, talyan sinemas n n ödüllerini toplaman n yan s ra yönetmene, talya daki Yabanc Bas n Merkezi taraf ndan verilen Alt n Küre Sinema Ödülleri nde en iyi yönetmen ödülünü getirdi. Ferzan Özpetek in yeni filmleriyle pek çok ödülü daha kucaklamas hiç flafl rt c olmayacak. 10

13 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 13 LIFE 5 y l garantili kombi Ferroli kombileri art k 5 y l garantili. May s ay nda bafllat lan proje, sektörde bir ilk olma özeli ini tafl yor. Ferroli nin reklam ajans Grey Worldwide ise 5 y lda hayatta neler olur? temal reklam filmiyle bu önemli geliflmeye dikkat çekiyor. Sektörde bir ilk olan 5 Y l Garanti ile Ferroli, farkl l - n n ve ürünlerine olan güveninin alt n bir kez daha çizdi. Bugüne dek 3 y l garanti süresiyle sat lan Ferroli kombilerin garanti süresi ücretsiz olarak 2 y l daha uzat ld. Kampanya bafllamadan önce Ferroli ürünü sat n alm fl olan tüketiciler de düflünülerek, 3 y l garanti kapsam nda olan ürün sahiplerine, 150 YTL ekstra ücretle garanti süresini 5 y la ç karma seçene i sunuldu. Garanti süresi, kombinin ilk çal flt r lmas s ras nda ürünle birlikte verilen 5 Y l Garanti Sertifikas n n yetkili servise iletildi i tarihten itibaren bafll yor. Kampanyayla ilgili olarak Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, Ferroli olarak sektördeki en düflük ar za yüzdesine sahip firmay z. Ürünlerimizin teknolojisine, verimine, servis kalitemize güvenimiz sayesinde garanti süremizi 5 y la ç karmakta zorlanmad k y l bizim için oldukça önemli; temelini geçen y l att m z ve 2006 y l nda Türkiye nin en büyük 87. yat r m olarak gösterilen fabrikam z bu y l aç yoruz. 5 Y l Garanti kampanyas yla da bir anlamda tüke- 11

14 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 14 ticilerimize ürünlerimize ve Ferroli ye gösterdikleri ilgiden dolay teflekkür etmek istedik diyor. Neler oluyor hayatta? Ferroli nin 5 Y l Garanti sinin reklam filmi ise Grey Worldwide reklam ajans taraf ndan haz rland. Ajans yetkilileri, reklam filmini haz rlarken Ferroli nin tüketiciye verdi i 5 y l garantinin asl nda ne kadar büyük bir f rsat oldu unun alt n çizmeyi amaçlad klar n söylüyorlar. Ferroli ile 3 senedir süregelen çözüm ortakl m z boyunca as l amac m z, gerek tüketiciye yönelik yap lan kampanyalarla gerekse bunlar n medyadaki yans mas yla kombi dünyas na farkl bir ses, farkl bir renk getirmekti. 5 y l garanti ile ilgili bilgileri al r almaz, bu amac m z do rultusunda, sektörde farkl laflan bir kampanya haz rlamak için yola koyulduk. Filmde 5 y l n hayatta asl nda ne kadar uzun bir süre oldu unu, izleyiciyi s kmadan vurgulamak istedik. 5 y lda hayatta neler olur? sorusundan yola ç k - larak haz rlanan ve hayattan birçok örnek tafl yan Kreatif Direktör Tu bat Bilbay reklam filmi için Frans z yönetmen Henri Barges ile çal fl ld. Kreatif direktörlü ünü Tu bat Bilbay n yapt filmin çekimi bir gün, Fransa da yap lan çekim sonras ifllemleri ise 15 gün sürdü. 12

15 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 15 LIFE En büyük toplu sat fl A ao lu na Ferroli, A ao lu fiirketler Grubu yla My World projesi kapsam nda yapt 3636 konutluk kombi anlaflmas yla s tma sektöründeki en büyük toplu sat fllardan birini gerçeklefltirildi. A ao lu fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hüseyin A ao lu, Böylesine önemli bir projede kalitesine güvendi imiz bir firma ile çal flmak istedik, dedi. Çetin Çakmakç ve Hüseyin A ao lu Bat Ataflehir'in en büyük alan na sahip olan A ao lu My World, 154 bin metrekare do al yaflam alan ve 3636 dairesiyle inflaat sektörünün son y llardaki mega projelerinden biri. A ao lu fiirketler Grubu taraf ndan hayata geçirilen bu projenin s tmas nda Ferroli tercih edildi; böylelikle Ferroli 3636 konutu kapsayan kombi anlaflmas yla s tma sektöründeki en büyük toplu sat fl gerçeklefltirdi. Kalite ve ötesi Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç Is tma sektöründeki en büyük toplu sat fllardan birini gerçeklefltirmek ve de bunu A ao lu gibi kalite odakl bir firma ile yapm fl olmaktan son derece mutluyuz. derken modern mimaride yeni bir dönem bafllatan ve 24 y lda Türkiye nin önde gelen konut ve turizm flirketlerinden biri haline gelen A ao lu fiirketler 13

16 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 16 Hüseyin Ad güzel Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hüseyin A ao lu, neden Ferroli yi seçtikleri sorusunun cevab n flöyle verdi: Daha önceki iki projemizde de Ferroli ile çal flt k ve çok memnun kald k. Kalitelerini bize belgelediler. A ao lu My World çok büyük bir proje. Böylesine büyük bir projede kalitesine güvendi imiz bir firma ile çal flmak istedik. Hüseyin A ao lu, Ferroli yle çal flmalar nda kalitenin yan s ra etken olan di er faktörlerle ilgili de flunlar söyledi: Ferroli yi kalitesinin yan s ra daire büyüklü ümüz, kapasitemiz, s nma ve su ihtiyac m z göz önünde bulundurarak tercih ettik. Türkiye ye yat r m yapan bir firma olmalar da karar m z etkiledi; bu önemli bir gösterge çünkü. Karar m z etkileyen bir faktör daha var, o da Ferroli yetkili sat c s Hüseyin Ad güzel in yaklafl m ve güvenilirli i. Son olarak söylemek isterim ki, sat n alma karar m zda bileflik eflanjör de etkili oldu. Bundan sonraki projelerimizde de kalitesine güvendi imiz Ferroli ile çal flaca z. Bileflik eflanjörde s f r kireçlenme A ao lu Mekanik Tesisat fiefi Tevfik Ay da bileflik eflanjörde kireçlenme olamayaca kanaatinde. Ben yedi y ld r Ferroli kombi kullan yorum. Kulland m Ferroli kombinin bileflik eflanjörünü kesip bakt m; tertemiz ç kt, kireçlenme oran s f r. Bileflik eflanjörde kireçlenme olur diyorlard, bunu gördükten sonra art k hiç kimse bir fley diyemez. Ferroli ve A ao lu aras ndaki iflbirli ini gerçeklefltiren Ad güzel Mühendislik in kurucu orta Hüseyin Ad güzel ise A ao lu projesi bizim için çok önemliydi, çok emek sarf ettik ve güzel bir sonuç ald k. Bu güzel iflbirli inde katk m oldu u için çok mutluyum dedi. 14

17 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 17 LIFE Yetkili sat c lar M. Serhan Sar han Serhan Mühendislik 1 y ll k yetkili sat c Ferroli çok profesyonel çal fl yor Yaklafl k 2,5 y ld r do algaz sektörü içindeyim. lk olarak zmir de endüstriyel LNG ve do algaz tesisat yapan EPDK yetkili bir firmada proje ve flantiye mühendisi olarak çal flt m. 1,5 y l endüstriyel do algaz sistemleriyle ilgilendikten sonra ayr larak Malatya da kendi flirketimi kurdum. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü 2003 mezunuyum ve 27 yafl nday m. Hobi olarak yüzmeyi, gezmeyi, özellikle fuarlar gezmeyi çok severim. Ferroli ile Konya 2006 Do algaz Fuar nda tan flt k. 3 ayl k bir süreçten sonra Malatya n n ilk Ferroli yetkili sat - c s oldum. Ferroli çal flma prensipleri ile di er markalardan ayr l yor. Çok profesyonel çal fl yorlar ve kat kurallar yok. Özellikle yetkili sat c lara tan d klar kolayl klar yads namaz. fiu ana kadar hiçbir müflterimden flikayet gelmedi. Ferroli ürünlerinin en büyük art s, di er marka ürünlerinden daha az yak t harcamas. Ferroli nin Malatya da fazla tan nmamas ndan dolay, bafllang çta müflterilerimiz tedirgin yaklafl - yorlard. Fakat reklam çal flmalar m z ve tavsiyelerimiz üzerine Ferroli ürünlerini kullanmaya bafllad lar. Tabii bu Malatya için iyi bir bafllang ç oldu, daha da iyi olaca na inan yorum. Ferroli kullan c lar n n olumlu yorumlar n duydu- umda çok mutlu oluyorum. flimin en zor k sm ise baz müflterilerin ola anüstü taleplerine cevap verememek. Saray Mah. Ömer Efendi Sok. No: 21 Malatya Tel: Faks: Murat fiimflek Korcan Do algaz 2 y ll k yetkili sat c Sektörü en iyi bilen firma 28 yafl nday m. Sinemay, futbol oynamay ve seyretmeyi, müzik dinlemeyi, seyahat etmeyi çok severim. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. 2 y ld r yetkili sat c y m. Ferroli ile yak n bir arkadafl m arac l ile bir araya geldim. Asl nda bir Ferroli sat c s olarak ne derece objektif olabilirim bilmiyorum ama Ferroli nin di er firmalardan fark n n kalite oldu unu düflünüyorum. Kahramanmarafl Ferroli için yeni bir pazar. Buna ra men Ferroli nin köklü ve kaliteli bir firma olmas ve 5 y l garanti reklam kampanyas nedeniyle bilinirli i artt. Ayr ca Ferroli talya n n en büyük markas. Uzmanl k alan da s tma ve so utma, ki bu bence çok büyük bir art. fiu ana kadar zaman zaman zorluklarla mücadele ettik ama art k keyif alma zaman n n geldi ine inan yorum. Ferroli ürünlerini tan t p flah slarla anlaflmak kadar keyif verici bir fley olmasa gerek. Ferroli ürünlerini satt m z kiflilerden olumlu tepkiler al p teflekkür duymak ayr bir zevk. Yunus Emre Mah. S.Halil A a Cad. Kültür Sitesi e Blok No: 17 Kahramanmarafl Tel: Faks:

18 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 18 Yetkili servis Nurettin fiavk n Nurel Makine 1 y ll k yetkili sat c 2008 de patlama olaca kanaatindeyim 47 yafl nday m, 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. 28 y ld r bu iflle u rafl yorum; baba mesle i. A dan Z ye so utma, s tma, mekanik tesisat ifllemlerini yap yorum. Bölge sorumlumuz Mustafa Dinç in Gaziantep e geliflinde ilk u rad flah s m. lk Gaziantep yetkili sat c s - y m. Do algaz organize sanayiye 1 buçuk y l önce geldi, flehir içine de yeni giriyor. Epeyce ilgi var, herkes araflt r yor. Do algaz n ya yg nlaflmas yla birlikte 2008 y l nda patlama olaca kanaatindeyim. Ferroli çal flanlar na güveniyorum. Ferroli nin ürün kalitesi de iyi. Bilgilendirme, e itim ve teknik hizmetteki eksikliklerimizin zamanla giderilece ine inan yorum. Tam güvenilir yetkili sat c, çevre ve Türk ekonomisinin iyileflmesiyle daha iyi olabiliriz. Gaziantep in ticari ve sosyal yap s n n tam anlafl ld kan s nda de ilim. Bu flehrin yap s çözülürse ticaretimiz ve Ferroli çok iyi noktaya gelecektir. Ferroli nin reklam kampanyas n n etkisi iyi oldu. Platonik bir dönem geçirdi imizi söyleyebilirim. Ferroli olarak ilk 5 in içinde yer al yoruz, inflallah en k sa zamanda 1 nci oluruz. Benim d fl mda eflim de makine mühendisi. O lum ise makine mühendisli i bölümünün ikinci s n - f nda okuyor. Bu durum, mesle imizden ne kadar keyif ald m z anlatabilir. flin keyifsiz yan n görmemezlikten geliyorum. Sab r ve zaman n çal flmayla her fleyi olumlu yapaca na inan yorum. fl d fl nda da u rafllar m var. Okumaktan çok hofllan r m, ayr ca yazar m. AR-GE (araflt rma gelifltirme) çal flmalar n takip ederim. Sar güllük Mah. K l ç Ali Cad. No: 16/A Gaziantep Tel-faks: Serkan Tunaman SER-TEK 7 y ll k teknik servis Tavsiye ile büyüyen marka 1991 y l nda Ferroli servisinde çal flmaya bafllad m. O günden bugüne kadar Ferroli markas ve çal flanlar ile ba m z hiç kopmad y l nda da Ferroli yetkilileri ile görüflüp yolumuza beraber devam etmeye karar verdik ve kendi servisimi kurdum. Ferroli ye art k bir gönül ba m var, hiçbir zaman baflka markayla çal flmay düflünmem. Bu da Ferroli nin kalitesine olan inanc mdan dolay d r. Ferroli nin en büyük art s arada hiçbir distribütör firma bulunmadan cihazlar n n Türkiye de olmas. Bu hem müflteri hem de bizim aç m zdan büyük bir kazanç. Ferroli nin müflterileri cihazlardan ve servis hizmetlerinden çok memnunlar. Ferroli cihazlar n kullananlar zaten baflka bir markaya geçmeyi düflünmezler. Ferroli, tavsiye ile büyüyen kal c bir marka olmufltur. Bizim cihazlar m z di er markalardan kalite ve özellik olarak her zaman bir ad m öndedir. Yeni insanlarla tan flmak, çevremizin ve müflterilerimizin ço almas, onlar memnun etmek bana mutluluk veriyor. Dönem dönem ufak tefek s k nt lar oluyor. Fakat ilkemiz müflteri memnuniyeti oldu undan hiçbir fleyi zorluk olarak görmüyoruz. lkokul mezunuyum. 30 yafl nday m. Hobilerim bowling, Formula 1, bal k tutmak, internet, teknolojiyi yak ndan takip etmek. Gazc lar Cad. Sakarya Mah. Ergene Sok. No: 47/B Bursa Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

19 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 19 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1) Japon intihar uça. Dönüfltürücü, transformatör. Bir oyuncunun herhangi bir davran fl veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlatt komedi türü. 2) Labada. Karfl ç k fl. Ve benzerleri, di erleri anlam nda kullan lan bir k saltma. Bir cetvel. 3) Seslenifl, birine söz söyleme. Acele. Simgesi NE olan element. 4) Beddua. Bir ilimiz. Temel içece imiz. Evcil olmayan hayvan yakalama ifli. 5) slenmifl. Hay r anlam nda bir sözcük. Eski tip bir bafll k. Gelenek. 6) Sahip. Çare. Ödenti, kesenek. 7) Bir yuvaya yerlefltirilmifl tesisat. Büyükler, ileri gelenler. Urgan. 8) Eski M s r tanr s. Bir ilimiz. Güzel sanatlar n bir dal. 9) ngilizce bay anlam na gelen mister sözünün k saltmas. Köpe e verilen at l emri. Esrar. Bafllang c belli olmayan zaman. 10) Vilayet. Bir flairimiz: Ahmet Muhip.... Kumaflta kat. Ezanla ilgili. 11) Erkek ördek. Amerikal bir sinema sanatç s (kad n):... Thurman. U ursuz. Yukar dan afla :1. Aç k sar dan k z la kadar türlü renklerde, yar saydam, fosilleflmifl reçine. Duman bulafl. 2) Çal m, caka. Ateflli silahlar n boru biçimli ucu. 3) Metal parlakl nda. 4) Tanr bilimi. Rusça evet. 5) Sipersiz flapka. S r, gizem. 6) Beyaz. Rey. Tarla arac, sürgü. 7) Paris te bulunan ünlü bir üniversite. 8) Fiil, yap lan ifl. Ekime elveriflli yer, ekenek. 9) Çölde sulak, yeflil alan. Ot gibi olan. 10) Bir kara tafl t. Bir geyik türü. 11) fiiirde uyaktan sonra tekrarlanan, ayn harflerden oluflan kelime veya ek, yedek. fiifal sularla yap lan bak m anlam nda bir k saltma. 12) Vas f Öngören taraf ndan yaz lm fl, sinemaya da uyarlanm fl bir oyun: Kurtulur. 13) Bir ngiliz uzunluk ölçüsü biriminin k saltmas. Notada durak. Bir çoklu u oluflturan varl klar n her biri, ünite. 14) Arapça göz anlam na gelen ayn sözcü ünün alternatif yaz l fl. 15) Ve benzerleri. Rütbesiz asker. 16) Özellikle müzikte sanatç n n/grubun özgün t n s n ifade etmekte kullan lan ngilizce bir terim. çkinin yan nda yenen yiyecek. 17) Bir haber ajans m z n k saltmas. Serbest b rak lm fl olan. 18) Köpek. Karfl anlam nda bir önek. Genifllik. 19) Mekke ile Medine aras ndaki kutsal tepenin ismi. Mefle a ac. ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servise bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Bursa Ar T caret ten Galip Ar oldu. 16

20 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 20 Bas nda Ferroli Akflam Dünya Hürriyet Referans Hürses Vatan Sabah Milliyet Türkiye Bugün Günboyu Zaman 18

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 2 2007 ye haz r z Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Zaman büyük bir h zla ak p gidiyor. 2006 y

Detaylı

Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73

Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73 FERROLI_LIFEnew 3/20/07 12:02 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI

>>LIFE >>>> >H ÇB R YARIfiMA >>>> >>>> MÜfiTER K TABI YAYINLANDI ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI YIL 7 / KASIM 2012 S22. BU KADAR E LENCEL OLMAMIfiTI 002Ferroli_01_NKapak 11/8/12 10:26 PM Page 1 YIL 7 / KASIM 2012 LIFE S22 ESK MOLAR TÜRK OLSAYDI K TABI YAYINLANDI KONYA VE GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES NDE BÜYÜME DEVAM EDECEK >H ÇB R YARIfiMA BU KADAR E LENCEL

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu!

ORTAK B R V ZYON ADINA 06 > 08 > 07 > 12 > 10 > 09 > 16 > 13 > 14 > BAfiYAZI Ç NDEK LER. FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! Ç NDEK LER BAfiYAZI FUARLAR HMF, WIN 2006 Fuar nda yine dünyan n yükünü kald rd 06 > FUARLAR HMF, mermere damgas n vurdu! 07 > Ç M ZDEN B R 10 ayl k k demiyle Y l n Çal flan seçildi. 08 > ORTAK B R V ZYON

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

80.Y l m z Kutluyoruz

80.Y l m z Kutluyoruz 25 SAYI N SAN 2007 Kiremit ve Çat Dünyas 1 9 2 7 K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. 2 0 0 7 80.Y l m z Kutluyoruz Sat fl Bayileri DEMPA, AVRASYA, H ÇYILMAZ, DO ANER ANI DEFTERLER NDEN Çat Sohbetleri M MAR

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 Kas m-aral k fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Gerek ekonomik gerek psikolojik etkileriyle birçok ülkede olumsuz sonuçlara neden olan bir kriz y l n daha geride b rakmam za say l günler kald. 2009, hiç kuflkusuz toplumlar

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı