Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) 256 04 02 Faks: (0312) 256 13 73"

Transkript

1 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) LIFE Ankara Bölge Müdürlü ü Gersan Sanayi Sitesi 658.Sokak No:45 stanbul Yolu Yenimahalle/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Konya Bölge Müdürlü ü Akbafl Mahallesi Furgandede Caddesi No:6 (Yeni Larende) Meram/Konya Tel: (0332) (pbx) Faks: (0332) Kayseri Bölge Müdürlü ü Osman Kavuncu Caddesi No:231 Melikgazi/Kayseri Tel: (0352) Faks: (0352) Güneydo u Anadolu Bölge Müdürlü ü Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvar No:149 fiehitkamil/gaziantep Tel: (0342) Faks: (0342) Ege Bölge Müdürlü ü Akçay Caddesi No: 211 Gaziemir/ zmir Tel: (0232) (pbx) Faks: (0232)

2 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 2 Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r LIFE Haziran 2007 no.09 Ferroli den 5 y l garanti En büyük toplu sat fl A ao lu na talyan sinemas na yön veren Türk: Ferzan Özpetek

3 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 3

4 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 4 önsöz Merhaba, Fabrikam z n hedeflenen tarihte üretime geçmesi için çal flmalar m z büyük bir h zla devam ediyor. Geçti imiz hafta içinde Dante Ferroli fabrika inflaat ile ilgili son durumu görmek için Türkiye'deydi ve geliflmelerden son derece memnun ayr ld. Fabrika inflaat m z tamamlanm fl vaziyette. talya'dan gelmesi beklenen kaynak hatt üretim alan na getirildi. Montaj ifllemleri bafll yor. Boyahane ve paketleme hatlar smarland. Ofislerin tefriflat ile ilgili çal flmalar sonlanmak üzere. Bilgi ifllem teknolojilerinin kurulumu ve iflletimi ile ilgili alt yap çal flmalar ve organizasyonel çal flmalar h zla devam ediyor. Üretime geçme çal flmalar m z sürerken, Ferroli olarak sektörümüzde en fazla konuflulan sat fl ve reklam kampanyas na da imzam z atm fl bulunuyoruz. Bugüne kadar ürün kalitesi ve teknolojisi anlam nda Ferroli daima sektörün lider markalar ndan biri olarak an lmaktayd. Kombilerimize uygulamakta oldu umuz 5 Y l Garanti Kampanya m z ise pazardaki yerimizi güçlendiren ve Ferroli markas n farkl laflt ran bir çal flma olarak son derece olumlu sonuçlar da beraberinde getirdi n n % 30 üzerinde giden sat fllar m z n, uygulanan 5 Y l Garanti Kampanyas ile daha da yüksek bir ivme kazanaca na ve Ferroli Grup içinde en iyi 2. firma olma hedefimize ulaflaca m za inan yoruz. Bu say m zda en büyük toplu konut projelerinden biri olan A ao lu My World, yurt içi ve yurt d fl organizasyonlar m z, aram za yeni kat lan arkadafllar m z, life sayfalar m zda sinema yönetmeni Ferzan Özpetek, yetkili sat c lar m z ve servislerimizle yap lan söylefliler, ödüllü bulmacam z ve bas nda Ferroli bölümleri de var. Hay rl ifller dilerim. Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ferroli Life Ferroli Türkiye ad na Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alev Alagöz Ero lu Yay n Haz rl k Lea Yay nc l k Bask Boyut Matbaas Ferroli Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 28 Y.Dudullu Ümraniye / stanbul Tel: / Faks: Lea Yay nc l k: Sa lam Fikir Sokak Esen Palas Apt. No: 2B Daire: Esentepe / stanbul Tel: Faks:

5 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 5 LIFE Haberler Patentli bileflik eflanjöre üniversitelerden onay Ferroli, kombi ürünlerinde tasar m ve patenti Ferroli ye ait olan bileflik eflanjör teknolojisini kullanarak daha verimli ve kaliteli s nma imkan sunuyor. Gazi Üniversitesi ve stanbul Teknik Üniversitesi nin yapt Kombi Kapasite Verim Deneyi araflt rmas na göre, Ferroli patentli bileflik eflanjör teknolojisi sayesinde, daha fazla s cakl k ve daha fazla s l güç elde ediliyor. Çift eflanjör sistemlerinden farkl olarak, bileflik eflanjör sistemlerinde cihaz içerisinde üç yollu vana kullan lmamas, kombilerin uzun y llar boyunca ve düflük ar za performans yla çal flmas n sa l yor. Ferroli nin benzerlerinden farkl olan eflanjör flekli de, kalitesinin ve verimlili inin üzerinde önemli bir etken. Ferroli, uzun y llard r Türkiye de ve Avrupa daki tüm kombi ürünlerinde bileflik eflanjör teknolojisini kullanarak ürünlerinin verimini ve kullan m süresini art r yor. Sayg n iki üniversitenin yapm fl oldu u son araflt rma ile de Ferroli nin bileflik eflanjör teknolojisi bilimsel olarak onaylanm fl oldu. Prag da olmak Ferroli yetkili sat c lar ndan bir grup Nisan 2007 tarihleri aras nda Prag a bir seyahat gerçeklefltirdi. Panoramik flehir turu, Prag n do al ve tarihi de erlerini ziyaret, enfes yemekler, al flverifl ve tabii ki bol bol sohbetle gerçekleflen Prag gezisi, tüm kat l mc lara doping oldu. Her eve Ferroli kombi Denizli de hizmet veren Tuzcu Is Grup, kente do algaz n gelmesinin ard ndan, Ferroli nin katk lar yla Her Eve Ferroli Kombi bafll kl bir kampanya gerçeklefltirdi. Pekdemir Marketler Zincirleri nde aç lan ve Ferroli markas n tan t p ürünleriyle ilgili bilgi veren standlarla yaklafl k 120 bin kifliye ulafl ld. 4

6 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 6 Ferroli medyayla bulufltu Ferroli, 7 May s 2007 tarihinde medya mensuplar ileyemekte bir araya gelerek 5 Y l Garanti Kampanyas yla ilgili bilgilendirmede bulundu. Hotel Les Ottomans da gerçeklefltirilen yeme e Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Çakmakç ve Pazarlama Müdürü Alev Alagöz Ero lu ile Hürriyet, Milliyet, Sabah, Radikal, Referans, Akflam, Türkiye, Tercüman, Bugün, Birgün, Hürses, Yeniça - Günboyu gazetelerinden, Anadolu Ajans ndan, Infomag ve Platin dergilerinden medya mensuplar kat ld. Yemekte kampanyan n yan s ra fabrika yat r m, yaklaflan seçimler, sektörün durumuyla ilgili de de erlendirmelerde bulunuldu. Ferroli Ege Bölge Müdürlü ü zmir de aç ld Boyundan büyük ifl yap yor DOMINA OASI KOMB Is tma ve klima sektöründe en genifl ürün gam na sahip olan Ferroi Domina Oasi, paslanmaz çelik boyleriyle sürekli s cak su ihtiyac n karfl layarak, 2-3 banyolu evlerde bile kesintisiz s cak su imkan sa l yor. Ferroli Domina Oasi kombi özel sistemleri sayesinde, k - sa süreli s cak su kullan mlar nda kaloriferi s tmas n kesmiyor ve resirkülasyon hatt ba lant s ile kombiye ba lan yor. Kombinin daha az devreye girmesiyle bol ve sürekli s cak su elde ediliyor. Domina Oasi, bünyesindeki entegre boylerlere ra men, boyutuyla farkl lafl yor, duvara as labiliyor. Elektronik atefllemeli, genifl alev modülasyonlu ve elektronik kontrol kart sayesinde daha sessiz ve güvenli çal flma özelli i de sunan Domina Oasi, iyonizasyon ile alev kontrolü sa lamas yla da öne ç k yor. Domina Oasi, hermetik ve bacal olmak üzere kw kapasite aral nda, dört model olarak üretiliyor. Ferroli nin, Ankara, Konya, Kayseri, Güneydo u Anadolu ve Bursa bölge müdürlüklerinin ard ndan Ege Bölge Müdürlü ü de 5 Nisan 2007 de genifl kat l ml bir törenle aç ld. Aç l fl törenine, Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç ve Ferroli ekibinin yan s ra, zmir Vali Yard mc s Mehmet Denizlio lu, Gaziemir Kaymakam Kemal Karada, Gaziemir Belediye Baflkan Adnan Yüksel, zmir Gaz Genel Koordinatörü Halil Tatafl ve zmir Ticaret Odas Meclis Baflkan Necip Kalkan kat ld. Ferroli nin Gaziemir de aç lan ve toplam 900 m2 lik 4 kata yay lan Ege Bölge Müdürlü ü binas nda 2 showroom ile e itim, teknik bak m ve onar m salonlar bulunuyor. Binada kombilerden tesisat sistemlerine, radyatörlerden so utma gruplar na kadar Ferroli nin tüm ürün gam sergileniyor. 5

7 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 7 LIFE Haberler Denizli DO algaz Fuar Malatya Do algaz Fuar Ferroli fuara doymuyor Ferroli, gerek ürünlerinin tan t m n yapmak gerekse sektörle iç içe olmak için son aylarda pefl pefle pek çok fuara kat ld y l n n ilk fuarlar ndan biri Denizli Do algaz Fuar yd. Ferroli, Demos Fuarc - l k n Mart 2007 tarihleri aras nda düzenledi i fuara ilk kez kat ld ve stand yla büyük ilgi gördü. Fuara, Ferroli Genel Müdürlük'ten Alev Alagöz Ero lu, Baha Sönmez, Cem Emrullah, Zekeriya Günefl ve Cahit Ayaz; zmir Bölge Müdürlü ü nden Yap Fuar ise Onur Gündo du ve Feza Zeki kat ld. TÜYAP taraf ndan düzenlenen Konya Do algaz Fuar ise Nisan 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirildi. Ferroli Genel Müdürlük ten Baha Sönmez, Cem Emrullah, fiahin Koçyi it; Konya Bölge Müdürlü ü nden ise Hüseyin Karamefle ve Cenk Alaybeyo lu kat ld fuarda ürünler 119 metrekarelik bir stand ta sergilendi. Bir sonraki fuar stanbul dayd. Yap Endüstri Merkezi taraf ndan 2-6 May s 2007 de düzenlenen Yap Fuar nda Ferroli nin stand büyük ilgi gördü. Rem Fuarc l k taraf ndan düzenlenen Malatya Do algaz Fuar n n düzenlenme tarihi ise May s 2007 idi. Ferroli nin ilk kez kat ld fuarda Genel Müdürlük ten Baha Sönmez, Cem Emrullah, fiahin Koçyi it ve Cahit Ayaz; Gaziantep Bölge Müdürlü ü nden ise Mustafa Dinç, Levent Akflamo lu ve Onur Gürbüz haz r bulundu. Ya mur Fuarc l k n düzenledi i zmir Uluslararas Plastik ve Ambalaj Fuar da Ferroli nin ilk kez kat ld bir baflka fuard. 31 May s-3 Haziran 2007 tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuarda Ferroli yi Genel Müdürlük ten Baha Sönmez ve lyas Can Atacan; zmir Bölge Müdürlü ü nden Onur Gündo du ve Feza Zeki temsil etti. 6

8 FERLIFE2 6/20/07 11:43 AM Page 8 Ayaz Yap Ümraniye de aç ld Ferroli nin Ümraniye de bulunan yetkili sat c s Ayaz Yap n n aç l fl 5 May s 2007 tarihinde gerçeklefltirildi. Yo un kat l m n oldu u aç l flta, Ferroli Sat fl Müdürü Sebahattin Sayg n, stanbul Bölge Müdürü Ömür Aydo an ve stanbul Bölge Müdürlü ü nden Özden Sefer de haz r bulundu. Antalya ya do algaz gelmedi ama Ferroli geldi Antalya da henüz do algaz yok ama Ferroli var. Baflaranyol nflaat taraf ndan flehrin en popüler semtlerinden biri olan Konyaalt nda yap m bitmek üzere olan 104 adet lüks yal dairesinde, kombi ve termosifon olarak Ferroli ürünleri kullan ld. Kombiler öncelikle dökme gaz ile çal flacak. Antalya ya do algaz geldi inde ise ürünler, gerekli ayarlamalar yap larak do algaza dönüfltürülecek. Proje, Antalya bölge yetkili sat c l n yürüten Can Is tma Klima taraf ndan gerçeklefltirildi. Konforlu bir hayat için SMILE KASET TIPI SPLIT KL MA Kanatç klar sayesinde dört yönlü üfleme ve mekan n her taraf nda eflit s cakl k da l m sa layan Smile kaset tipi split klima, Btu/h ve Btu/h olmak üzere iki ayr kapasitede üretiliyor. Scroll ve rotary kompresörler, bak ralüminyum kanatl evaporatör ve kondenser verimi art r yor. Y kanabilir filtreler bak m kolayl getirirken 24 saat programl zaman saati, otomatik sal n m ve özel gösterge paneli sayesinde yüksek teknoloji konforunu mekanlar m za tafl - yor. Smile kaset tipi klima, ergonomik dizayn ve koruma sistemi sayesinde uygun olmayan koflullarda kendini korumaya al yor, olabilecek muhtemel ar zalar engelliyor. Sabah ç karken, akflam eve geldi inizde rahat bir oda s cakl bulmak istiyorsan z otomatik zamanlay c y çal flt rman z yeterli. Üstelik, cihaz, R407-C çevre dostu gaz sayesinde çevreye zarar vermiyor. Teknik özellikler: Is tma So utma Nem alma Uzaktan kumanda (Standart) Is t c rezistans (Standart) R407-C ozon dostu gaz Ön s tma Defrost Super mod Uyku modu 24 saat programl zaman saati Scroll veya rotary kompresör Otomatik tekrar çal flma 3 h zl fan kontrolü LCD gösterge paneli Otomatik sal n m Sabit hava üflemesi Ak ll mod 7

9 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 9 LIFE Ferroli Üretim Tesisleri nin inflaat tam gaz Ferroli nin Düzce deki üretim tesislerinin yap m tüm h z yla sürüyor. nflaat çal flmalar n izlemek üzere geçti imiz haftalarda Türkiye ye gelen Ferroli Yönetim Kurulu Baflkan Dante Ferroli, geliflmelerden memnun kalarak talya ya döndü. Üretim tesisinin inflaat, idari bina haricinde tamamlanm fl durumda. talya'dan gelmesi beklenen kaynak hatt üretim alan na getirildi, montaj ifllemleri bafllad, boyahane ve paketleme hatlar smarland, ofislerin tefriflat ile ilgili çal flmalar sonlanmak üzere. Bilgi ifllem teknolojilerinin kurulumu ve iflletimi ile ilgili alt yap çal flmalar ve organizasyonel çal flmalar ise h zla devam ediyor. Üretim tesislerinin yap m n n eylül 2007 de tamamlanmas bekleniyor. E itim DVD si Biri yetkili sat c lara, di eri ise teknik servislere yönelik olarak haz rlanan e itim DVD leri ile ilgili çal flmalara 2006 y l n n aral k ay nda baflland. Yetkili sat c - lara yönelik DVD de s tma grubunda Econcept 25-35, New Elite, Divatop, Domicompact ve Domiproject kombiler; kazanlarda Pegasus ve a rl kl olarak GN serisi kazanlar ile kaskad ba lant lar için Econcept 50; so utma grubunda ise klima ve fancoiller için çekimler gerçeklefltirildi. Teknik servislere yönelik e itim filminde de Divatop, Domiproject ve Econcept kombiler, Pegasus ve GN kazanlar ayr nt l olarak ifllendi. Pazarlama departman ndan Hande Sönmezerler in proje liderli ini üstlendi i e itim filmlerinin metinleri ve içeri i Fehmi Gök, Serdar Öksüz, Koray Gürkan, lyas Atacan ve Cem Emrullah n deste iyle oluflturuldu. Ferroli çal flanlar sette hem oyuncu hem de denetleyici olarak aktif rol üstlendi. Metinlerin kontrolünde ise reklam ajans Grey Worldwide dan destek al nd. Filmlerin çekimi Nisan 2007 tarihleri aras nda Zebra Film taraf ndan gerçeklefltirildi. Bahar Evgin in yönetti i filmlerin görüntü yönetmeni ise Ercan Y lmaz idi. 7

10 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 10 Portre Yüksel Ayverdi ARAMIZA KATILANLAR Geliflen bir organizasyonda aile s cakl n yaflamak Yüksel Ayverdi, Ferroli Türkiye nin geliflen ifl hacmi nedeniyle 2006 y l nda kurulan d fl ticaret departman ndaki tüm operasyonel ifllemlerden sorumlu olarak çal fl yor. Ayverdi, 1996 y l nda Ferroli de çal flmaya bafllad. lk olarak muhasebe departman nda görev yapt, 1998 den sonra ise hem ithalat hem de muhasebe ifllemlerini takip etti. Ferroli ye kat ld tarihten itibaren, firman n gösterdi i tüm geliflmeleri ailenin bir üyesi olarak paylafl yor olmaktan gurur duyan Yüksel Ayverdi, Düzce Üretim Tesisleri nin hizmete girmesi sürecine tan k olmaktan da son derece mutlu oldu- unu belirtiyor. Ayverdi, Ferroli yi s cak bir aile ortam na benzetiyor, ayn zamanda firmay bir okul olarak görüyor. Kendisine sunulan ilerleme olanaklar sayesinde kariyerinde önemli geliflmeler kaydetti ini düflünüyor Kastamonu do umlu olan Yüksel Ayverdi bofl zamanlar nda seyahat etmek, müzik dinlemek ve do a ile iç içe olmaktan hofllan yor. O UZHAN YILDIRIM 1972 do umlu da.ü. Mak.Müh. Bölümü nde lisans, 2002 de M.Ü. Paz. Bölümü nde yüksek lisans yapt den itibaren Kibar Holding, Assan Galvaniz A.fi., Tetisan End. Klima malat Sat. Ltd.fiti., TEB Sigorta A.fi., Emas Mak.San. A.fi. de üretim flefli inden risk mühendisli ine kadar farkl pozisyonlarda çal flt. Haziranda st. Merkez Pazarlama Bölümü nde ürün yöneticisi oldu. ERHAN GÜRSOY 1967 do umlu y l nda Y.T.Ü. Mak. Müh. Bölümü nü bitirdi den itibaren Elginkan Holding, Akardansa A.fi.,T rsan A.fi, B&M Bilgisayar Dan flmanl k A.fi., Tab G da, TradeSoft Business Service ve Chenoa Biliflim Teknolojileri nde bilgi ifllem analistinden genel müdürlü e kadar çeflitli pozisyonlarda çal flt. May sta Ferroli Merkez de bilgi ifllem yöneticisi oldu. ONUR SEÇK N 1975 do umlu de Y.T.Ü. Elekt. Müh. Bölümü nü bitirdi de Piomak Otomasyon San. vetic.a.fi. de proje uygulama mühendisi, de Eren Mühendislik de teknik büro yöneticisi olarak çal flt. Nisanda Ferroli Düzce Üretim Tesisleri nde üretim mühendisi oldu. MEHTAP AKGÜN 1982 do umlu olan Mehtap Akgün, 2006 y l nda A.Ü. flletme Bölümü nden mezun oldu y llar aras nda Digicom A.fi. de sat fl asistan olarak çal flt. May sta Ege Bölge Müdürlü ü nde sat fl destek sorumlusu olarak çal flmaya bafllad. Ç DEM TAPU 1989 do umlu olan ve Yakac k Endüstri Meslek Lisesi ni bitiren Çi dem Tapu, nisan ay nda stanbul Merkez de nsan Kaynaklar ve dari fller Bölümü nde ofis eleman olarak çal flmaya bafllad. SELMA AYDEM R 1973 y l nda do an Selma Aydemir, nisan ay nda Ege Bölge Müdürlü ü Sat fl Bölümü nde ofis eleman olarak çal flmaya bafllad. Aydemir, ilkö retim okulu mezunu. 8

11 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 11 LIFE talyan sinemas na o yön veriyor talya da yaflayan yönetmen Ferzan Özpetek, son olarak Bir Ömür Yetmez adl filmiyle sinemalar m za konuk oldu. Özpetek talya n n ve Avrupa n n yaflayan en önemli yönetmenleri aras nda gösteriliyor. talyan sinemas na yön veren üç yönetmenden biri. Ferzan Özpetek uzun süredir böyle tan mlan yor yaflad ülke talya da. Yön vermek eylemi bafll bafl na bir baflar gerektirirken, bunun bir de yabanc bir sanatç taraf ndan yap lmas bu serüvenin tad n katmerlendiriyor elbette. Ferzan Özpetek, ilk filmi Hamam dan itibaren tüm filmleriyle uluslararas düzeyde takdir görmüfl bir yönetmen. Gerek talya da, gerekse Avrupa n n di er ülkelerinde çok önemli sinema ödülleri kazand, dünyan n önde gelen sinema festivallerine davet edildi. talya n n ve Avrupa n n yaflayan en önemli yö-

12 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 12 netmenleri aras nda gösterilen Ferzan Özpetek, son filmi Bir Ömür Yetmez (Saturno Contro) ile de gerek kendisi gerekse Türkiye ad na manevi de eri çok yüksek bir baflar ya imza att. 31 Mart-15 Nisan 2007 tarihleri aras nda yap lan 26. Uluslararas stanbul Film Festivali onun filmiyle aç ld. 26 yafl ndaki festivalin tarihinde bir ilkti bu. Özpetek ayn zamanda stanbul Film Festivali nde Ulusal Yar flma filmlerini de erlendiren Ulusal Yar flma Jürisi nin de baflkanl n üstlendi. talya n n Oscarlar say lan Gümüfl Kurdele Sinema Ödülleri ne aday gösterilen filminin oyuncular n da yan nda getirmiflti. Stefano Accorsi, Ambra Angiolini ve Milena Vukotic ile Türk oyuncu Serra Y lmaz da festival süresince Özpetek in yan ndayd lar. talya da bir Türk Ferzan Özpetek in talya serüveni ö rencilik y llar nda bafllad do umlu Özpetek, 1976 da sinema tarihi ö renimi yapmak üzere Roma ya gitti. S ra ilk filmini yapmaya geldi inde ise köklerine döndü ve filmini stanbul da bir hamamda çekti de çekti i Hamam, elefltirmenlerin ve seyircinin be enisini kazand. Ferzan Özpetek, ikinci filmi Harem Suare de de yine geçmiflinin izinde doland. Osmanl n n son dönemlerini harem olgusu etraf nda inceledi. Harem Suare 1999 y l nda Cannes Film Festivali nin Belli Bir Bak fl bölümünün kapan fl filmi oldu. Gösterildi i tüm Avrupa ülkelerinde dikkate de er bir gifle baflar s sa lad. El üstünde tutuluyor Art k tüm Avrupa bu genç Türk yönetmenin fark ndayd. Ferzan Özpetek gerek ülkesi Türkiye de gerekse talya da el üstünde tutuluyordu. Cahil Periler i, ününü zirveye ç karan Karfl Pencere izledi ve Ferzan Özpetek talyan sinemas na yön veren üç yönetmenden biri olarak gösterildi. Film talya da bir çok ödül ald ve 10 milyon Euro luk has lat yapt de çekti i Karfl Pencere de 40 a yak n ödül kazand ve Ferzan Özpetek in talya da en çok has lat yapan filmi oldu. Avrupa n n en önemli festivallerinden kabul edilen 38.Uluslararas Karlovy Film Festivali nde befl önemli ödülden üçünü kazand ; en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi kad n oyuncu. Bu 38 y ll k festivalin geçmiflinde ilk kez oluyordu. Özpetek in 2005 te çekti i Kutsal Yürek filmi ise, talyan sinemas n n ödüllerini toplaman n yan s ra yönetmene, talya daki Yabanc Bas n Merkezi taraf ndan verilen Alt n Küre Sinema Ödülleri nde en iyi yönetmen ödülünü getirdi. Ferzan Özpetek in yeni filmleriyle pek çok ödülü daha kucaklamas hiç flafl rt c olmayacak. 10

13 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 13 LIFE 5 y l garantili kombi Ferroli kombileri art k 5 y l garantili. May s ay nda bafllat lan proje, sektörde bir ilk olma özeli ini tafl yor. Ferroli nin reklam ajans Grey Worldwide ise 5 y lda hayatta neler olur? temal reklam filmiyle bu önemli geliflmeye dikkat çekiyor. Sektörde bir ilk olan 5 Y l Garanti ile Ferroli, farkl l - n n ve ürünlerine olan güveninin alt n bir kez daha çizdi. Bugüne dek 3 y l garanti süresiyle sat lan Ferroli kombilerin garanti süresi ücretsiz olarak 2 y l daha uzat ld. Kampanya bafllamadan önce Ferroli ürünü sat n alm fl olan tüketiciler de düflünülerek, 3 y l garanti kapsam nda olan ürün sahiplerine, 150 YTL ekstra ücretle garanti süresini 5 y la ç karma seçene i sunuldu. Garanti süresi, kombinin ilk çal flt r lmas s ras nda ürünle birlikte verilen 5 Y l Garanti Sertifikas n n yetkili servise iletildi i tarihten itibaren bafll yor. Kampanyayla ilgili olarak Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç, Ferroli olarak sektördeki en düflük ar za yüzdesine sahip firmay z. Ürünlerimizin teknolojisine, verimine, servis kalitemize güvenimiz sayesinde garanti süremizi 5 y la ç karmakta zorlanmad k y l bizim için oldukça önemli; temelini geçen y l att m z ve 2006 y l nda Türkiye nin en büyük 87. yat r m olarak gösterilen fabrikam z bu y l aç yoruz. 5 Y l Garanti kampanyas yla da bir anlamda tüke- 11

14 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 14 ticilerimize ürünlerimize ve Ferroli ye gösterdikleri ilgiden dolay teflekkür etmek istedik diyor. Neler oluyor hayatta? Ferroli nin 5 Y l Garanti sinin reklam filmi ise Grey Worldwide reklam ajans taraf ndan haz rland. Ajans yetkilileri, reklam filmini haz rlarken Ferroli nin tüketiciye verdi i 5 y l garantinin asl nda ne kadar büyük bir f rsat oldu unun alt n çizmeyi amaçlad klar n söylüyorlar. Ferroli ile 3 senedir süregelen çözüm ortakl m z boyunca as l amac m z, gerek tüketiciye yönelik yap lan kampanyalarla gerekse bunlar n medyadaki yans mas yla kombi dünyas na farkl bir ses, farkl bir renk getirmekti. 5 y l garanti ile ilgili bilgileri al r almaz, bu amac m z do rultusunda, sektörde farkl laflan bir kampanya haz rlamak için yola koyulduk. Filmde 5 y l n hayatta asl nda ne kadar uzun bir süre oldu unu, izleyiciyi s kmadan vurgulamak istedik. 5 y lda hayatta neler olur? sorusundan yola ç k - larak haz rlanan ve hayattan birçok örnek tafl yan Kreatif Direktör Tu bat Bilbay reklam filmi için Frans z yönetmen Henri Barges ile çal fl ld. Kreatif direktörlü ünü Tu bat Bilbay n yapt filmin çekimi bir gün, Fransa da yap lan çekim sonras ifllemleri ise 15 gün sürdü. 12

15 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 15 LIFE En büyük toplu sat fl A ao lu na Ferroli, A ao lu fiirketler Grubu yla My World projesi kapsam nda yapt 3636 konutluk kombi anlaflmas yla s tma sektöründeki en büyük toplu sat fllardan birini gerçeklefltirildi. A ao lu fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hüseyin A ao lu, Böylesine önemli bir projede kalitesine güvendi imiz bir firma ile çal flmak istedik, dedi. Çetin Çakmakç ve Hüseyin A ao lu Bat Ataflehir'in en büyük alan na sahip olan A ao lu My World, 154 bin metrekare do al yaflam alan ve 3636 dairesiyle inflaat sektörünün son y llardaki mega projelerinden biri. A ao lu fiirketler Grubu taraf ndan hayata geçirilen bu projenin s tmas nda Ferroli tercih edildi; böylelikle Ferroli 3636 konutu kapsayan kombi anlaflmas yla s tma sektöründeki en büyük toplu sat fl gerçeklefltirdi. Kalite ve ötesi Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çetin Çakmakç Is tma sektöründeki en büyük toplu sat fllardan birini gerçeklefltirmek ve de bunu A ao lu gibi kalite odakl bir firma ile yapm fl olmaktan son derece mutluyuz. derken modern mimaride yeni bir dönem bafllatan ve 24 y lda Türkiye nin önde gelen konut ve turizm flirketlerinden biri haline gelen A ao lu fiirketler 13

16 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 16 Hüseyin Ad güzel Grubu nun Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Hüseyin A ao lu, neden Ferroli yi seçtikleri sorusunun cevab n flöyle verdi: Daha önceki iki projemizde de Ferroli ile çal flt k ve çok memnun kald k. Kalitelerini bize belgelediler. A ao lu My World çok büyük bir proje. Böylesine büyük bir projede kalitesine güvendi imiz bir firma ile çal flmak istedik. Hüseyin A ao lu, Ferroli yle çal flmalar nda kalitenin yan s ra etken olan di er faktörlerle ilgili de flunlar söyledi: Ferroli yi kalitesinin yan s ra daire büyüklü ümüz, kapasitemiz, s nma ve su ihtiyac m z göz önünde bulundurarak tercih ettik. Türkiye ye yat r m yapan bir firma olmalar da karar m z etkiledi; bu önemli bir gösterge çünkü. Karar m z etkileyen bir faktör daha var, o da Ferroli yetkili sat c s Hüseyin Ad güzel in yaklafl m ve güvenilirli i. Son olarak söylemek isterim ki, sat n alma karar m zda bileflik eflanjör de etkili oldu. Bundan sonraki projelerimizde de kalitesine güvendi imiz Ferroli ile çal flaca z. Bileflik eflanjörde s f r kireçlenme A ao lu Mekanik Tesisat fiefi Tevfik Ay da bileflik eflanjörde kireçlenme olamayaca kanaatinde. Ben yedi y ld r Ferroli kombi kullan yorum. Kulland m Ferroli kombinin bileflik eflanjörünü kesip bakt m; tertemiz ç kt, kireçlenme oran s f r. Bileflik eflanjörde kireçlenme olur diyorlard, bunu gördükten sonra art k hiç kimse bir fley diyemez. Ferroli ve A ao lu aras ndaki iflbirli ini gerçeklefltiren Ad güzel Mühendislik in kurucu orta Hüseyin Ad güzel ise A ao lu projesi bizim için çok önemliydi, çok emek sarf ettik ve güzel bir sonuç ald k. Bu güzel iflbirli inde katk m oldu u için çok mutluyum dedi. 14

17 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 17 LIFE Yetkili sat c lar M. Serhan Sar han Serhan Mühendislik 1 y ll k yetkili sat c Ferroli çok profesyonel çal fl yor Yaklafl k 2,5 y ld r do algaz sektörü içindeyim. lk olarak zmir de endüstriyel LNG ve do algaz tesisat yapan EPDK yetkili bir firmada proje ve flantiye mühendisi olarak çal flt m. 1,5 y l endüstriyel do algaz sistemleriyle ilgilendikten sonra ayr larak Malatya da kendi flirketimi kurdum. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisli i Bölümü 2003 mezunuyum ve 27 yafl nday m. Hobi olarak yüzmeyi, gezmeyi, özellikle fuarlar gezmeyi çok severim. Ferroli ile Konya 2006 Do algaz Fuar nda tan flt k. 3 ayl k bir süreçten sonra Malatya n n ilk Ferroli yetkili sat - c s oldum. Ferroli çal flma prensipleri ile di er markalardan ayr l yor. Çok profesyonel çal fl yorlar ve kat kurallar yok. Özellikle yetkili sat c lara tan d klar kolayl klar yads namaz. fiu ana kadar hiçbir müflterimden flikayet gelmedi. Ferroli ürünlerinin en büyük art s, di er marka ürünlerinden daha az yak t harcamas. Ferroli nin Malatya da fazla tan nmamas ndan dolay, bafllang çta müflterilerimiz tedirgin yaklafl - yorlard. Fakat reklam çal flmalar m z ve tavsiyelerimiz üzerine Ferroli ürünlerini kullanmaya bafllad lar. Tabii bu Malatya için iyi bir bafllang ç oldu, daha da iyi olaca na inan yorum. Ferroli kullan c lar n n olumlu yorumlar n duydu- umda çok mutlu oluyorum. flimin en zor k sm ise baz müflterilerin ola anüstü taleplerine cevap verememek. Saray Mah. Ömer Efendi Sok. No: 21 Malatya Tel: Faks: Murat fiimflek Korcan Do algaz 2 y ll k yetkili sat c Sektörü en iyi bilen firma 28 yafl nday m. Sinemay, futbol oynamay ve seyretmeyi, müzik dinlemeyi, seyahat etmeyi çok severim. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli i Bölümü mezunuyum. 2 y ld r yetkili sat c y m. Ferroli ile yak n bir arkadafl m arac l ile bir araya geldim. Asl nda bir Ferroli sat c s olarak ne derece objektif olabilirim bilmiyorum ama Ferroli nin di er firmalardan fark n n kalite oldu unu düflünüyorum. Kahramanmarafl Ferroli için yeni bir pazar. Buna ra men Ferroli nin köklü ve kaliteli bir firma olmas ve 5 y l garanti reklam kampanyas nedeniyle bilinirli i artt. Ayr ca Ferroli talya n n en büyük markas. Uzmanl k alan da s tma ve so utma, ki bu bence çok büyük bir art. fiu ana kadar zaman zaman zorluklarla mücadele ettik ama art k keyif alma zaman n n geldi ine inan yorum. Ferroli ürünlerini tan t p flah slarla anlaflmak kadar keyif verici bir fley olmasa gerek. Ferroli ürünlerini satt m z kiflilerden olumlu tepkiler al p teflekkür duymak ayr bir zevk. Yunus Emre Mah. S.Halil A a Cad. Kültür Sitesi e Blok No: 17 Kahramanmarafl Tel: Faks:

18 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 18 Yetkili servis Nurettin fiavk n Nurel Makine 1 y ll k yetkili sat c 2008 de patlama olaca kanaatindeyim 47 yafl nday m, 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunuyum. 28 y ld r bu iflle u rafl yorum; baba mesle i. A dan Z ye so utma, s tma, mekanik tesisat ifllemlerini yap yorum. Bölge sorumlumuz Mustafa Dinç in Gaziantep e geliflinde ilk u rad flah s m. lk Gaziantep yetkili sat c s - y m. Do algaz organize sanayiye 1 buçuk y l önce geldi, flehir içine de yeni giriyor. Epeyce ilgi var, herkes araflt r yor. Do algaz n ya yg nlaflmas yla birlikte 2008 y l nda patlama olaca kanaatindeyim. Ferroli çal flanlar na güveniyorum. Ferroli nin ürün kalitesi de iyi. Bilgilendirme, e itim ve teknik hizmetteki eksikliklerimizin zamanla giderilece ine inan yorum. Tam güvenilir yetkili sat c, çevre ve Türk ekonomisinin iyileflmesiyle daha iyi olabiliriz. Gaziantep in ticari ve sosyal yap s n n tam anlafl ld kan s nda de ilim. Bu flehrin yap s çözülürse ticaretimiz ve Ferroli çok iyi noktaya gelecektir. Ferroli nin reklam kampanyas n n etkisi iyi oldu. Platonik bir dönem geçirdi imizi söyleyebilirim. Ferroli olarak ilk 5 in içinde yer al yoruz, inflallah en k sa zamanda 1 nci oluruz. Benim d fl mda eflim de makine mühendisi. O lum ise makine mühendisli i bölümünün ikinci s n - f nda okuyor. Bu durum, mesle imizden ne kadar keyif ald m z anlatabilir. flin keyifsiz yan n görmemezlikten geliyorum. Sab r ve zaman n çal flmayla her fleyi olumlu yapaca na inan yorum. fl d fl nda da u rafllar m var. Okumaktan çok hofllan r m, ayr ca yazar m. AR-GE (araflt rma gelifltirme) çal flmalar n takip ederim. Sar güllük Mah. K l ç Ali Cad. No: 16/A Gaziantep Tel-faks: Serkan Tunaman SER-TEK 7 y ll k teknik servis Tavsiye ile büyüyen marka 1991 y l nda Ferroli servisinde çal flmaya bafllad m. O günden bugüne kadar Ferroli markas ve çal flanlar ile ba m z hiç kopmad y l nda da Ferroli yetkilileri ile görüflüp yolumuza beraber devam etmeye karar verdik ve kendi servisimi kurdum. Ferroli ye art k bir gönül ba m var, hiçbir zaman baflka markayla çal flmay düflünmem. Bu da Ferroli nin kalitesine olan inanc mdan dolay d r. Ferroli nin en büyük art s arada hiçbir distribütör firma bulunmadan cihazlar n n Türkiye de olmas. Bu hem müflteri hem de bizim aç m zdan büyük bir kazanç. Ferroli nin müflterileri cihazlardan ve servis hizmetlerinden çok memnunlar. Ferroli cihazlar n kullananlar zaten baflka bir markaya geçmeyi düflünmezler. Ferroli, tavsiye ile büyüyen kal c bir marka olmufltur. Bizim cihazlar m z di er markalardan kalite ve özellik olarak her zaman bir ad m öndedir. Yeni insanlarla tan flmak, çevremizin ve müflterilerimizin ço almas, onlar memnun etmek bana mutluluk veriyor. Dönem dönem ufak tefek s k nt lar oluyor. Fakat ilkemiz müflteri memnuniyeti oldu undan hiçbir fleyi zorluk olarak görmüyoruz. lkokul mezunuyum. 30 yafl nday m. Hobilerim bowling, Formula 1, bal k tutmak, internet, teknolojiyi yak ndan takip etmek. Gazc lar Cad. Sakarya Mah. Ergene Sok. No: 47/B Bursa Tel: Faks: Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servisi iseniz ve Ferroli Life da yer almak istiyorsan z haberlerinizi bekliyoruz. Sa lam Fikir Sok. Esen Palas Apt. No: 2 B Daire: 5 Esentepe/ stanbul Tel: Faks:

19 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 19 LIFE Bulmaca Soldan sa a: 1) Japon intihar uça. Dönüfltürücü, transformatör. Bir oyuncunun herhangi bir davran fl veya duyguyu yüz ve vücut hareketleriyle anlatt komedi türü. 2) Labada. Karfl ç k fl. Ve benzerleri, di erleri anlam nda kullan lan bir k saltma. Bir cetvel. 3) Seslenifl, birine söz söyleme. Acele. Simgesi NE olan element. 4) Beddua. Bir ilimiz. Temel içece imiz. Evcil olmayan hayvan yakalama ifli. 5) slenmifl. Hay r anlam nda bir sözcük. Eski tip bir bafll k. Gelenek. 6) Sahip. Çare. Ödenti, kesenek. 7) Bir yuvaya yerlefltirilmifl tesisat. Büyükler, ileri gelenler. Urgan. 8) Eski M s r tanr s. Bir ilimiz. Güzel sanatlar n bir dal. 9) ngilizce bay anlam na gelen mister sözünün k saltmas. Köpe e verilen at l emri. Esrar. Bafllang c belli olmayan zaman. 10) Vilayet. Bir flairimiz: Ahmet Muhip.... Kumaflta kat. Ezanla ilgili. 11) Erkek ördek. Amerikal bir sinema sanatç s (kad n):... Thurman. U ursuz. Yukar dan afla :1. Aç k sar dan k z la kadar türlü renklerde, yar saydam, fosilleflmifl reçine. Duman bulafl. 2) Çal m, caka. Ateflli silahlar n boru biçimli ucu. 3) Metal parlakl nda. 4) Tanr bilimi. Rusça evet. 5) Sipersiz flapka. S r, gizem. 6) Beyaz. Rey. Tarla arac, sürgü. 7) Paris te bulunan ünlü bir üniversite. 8) Fiil, yap lan ifl. Ekime elveriflli yer, ekenek. 9) Çölde sulak, yeflil alan. Ot gibi olan. 10) Bir kara tafl t. Bir geyik türü. 11) fiiirde uyaktan sonra tekrarlanan, ayn harflerden oluflan kelime veya ek, yedek. fiifal sularla yap lan bak m anlam nda bir k saltma. 12) Vas f Öngören taraf ndan yaz lm fl, sinemaya da uyarlanm fl bir oyun: Kurtulur. 13) Bir ngiliz uzunluk ölçüsü biriminin k saltmas. Notada durak. Bir çoklu u oluflturan varl klar n her biri, ünite. 14) Arapça göz anlam na gelen ayn sözcü ünün alternatif yaz l fl. 15) Ve benzerleri. Rütbesiz asker. 16) Özellikle müzikte sanatç n n/grubun özgün t n s n ifade etmekte kullan lan ngilizce bir terim. çkinin yan nda yenen yiyecek. 17) Bir haber ajans m z n k saltmas. Serbest b rak lm fl olan. 18) Köpek. Karfl anlam nda bir önek. Genifllik. 19) Mekke ile Medine aras ndaki kutsal tepenin ismi. Mefle a ac. ÖDÜL:SMILE KLIMA 9000 Bulmacay çözüp afla daki faks numaras na gönderen ilk Ferroli yetkili sat c s veya yetkili servise bir adet Smile Klima 9000 kazanacak. Faks: Geçen say n n çözümü Geçen say n n kazanan Bursa Ar T caret ten Galip Ar oldu. 16

20 FERLIFE2 6/20/07 11:44 AM Page 20 Bas nda Ferroli Akflam Dünya Hürriyet Referans Hürses Vatan Sabah Milliyet Türkiye Bugün Günboyu Zaman 18

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Oteller ve Mekanik Tesisat

Oteller ve Mekanik Tesisat Oteller ve Mekanik Tesisat Su Kontrol Yenilenebilir Enerji Termal Konfor Ertem, günlük için 20 fazla bir seçme ve her bütçeye göre seçenek sunan, lider. Ertem Grup, ticari tesisat ürünleri üreten firmalar

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

SPL T KL MA C HAZLARI

SPL T KL MA C HAZLARI SPL T KL M C HZLRI Konut Tipi Klima May s 2012 SEMBOL L STES 3 GRNTİ yıl SINIF 3 y l garanti s n f enerji tüketimi R410 ekolojik so utma gaz R407C R407C ekolojik so utma gaz Fan modu K z lötesi uzaktan

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr

Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri. www.deftdinamik.com.tr Robotik Otomasyon ve Yenilikçi İmalat Teknolojileri Hizmet Verilen Sektörler Giriş Deft Dynamics kurucu ortağı Cem Deşen kariyeri boyunca robotik, fabrika otomasyonu ve imalat teknolojileri üzerine uzmanlaşmıştır.

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı