Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden"

Transkript

1 Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu.ziyarette, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suludere ve partililer hazýr bulundu. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP Ýstanbul Milletvekili... 5 DE TYÇP'de sayý 700'e çýktý Salim Uslu 11 EYLÜL 2014 PERÞEMBE www 40 KURUÞ Geçtiðimiz yýllarda uygulanmaya baþlanan Toplum Yararýna Çalýþma Programý'nýn yeni döneminde daha önce 500 olan kontenjan 200 kiþi daha yükseltildi. 4 DE Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden TOKÝ Boðazkale'ye söndürüldü konut yapacak Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ve Ýl Genel Meclisi üyesi Abdullah Meteoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler... Hanefi Özdemir 7 DE Ulukavak Mahallesi YEDAÞ'ýn sorunlarýný çözmesini bekliyor eðitim öðretim döneminin açýlmasýna günler kala Emniyet Müdürlüðü okul servilerinde denetim yaptý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn talimatýyla baþlatýlan uygulama kapsamýnda, 10 firmaya ait toplam 250 okul servisi Fuar Alaný'nda denetlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Þehir Ýçi Trafik Denetleme Þube ekiplerince baþlatýlan ve Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin destek verdiði denetimlere Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, firma yetkilileri ve servis þoförleri katýldý. Denetimlerde, "Mesleki yeterlilik belgesi var mý? Araçta 'okul taþýtý' ibaresi yazýlý mý? Aracýn trafik ve tescil belgesi var mý? Zorunlu sigortasý yapýlmýþ mý?her koltukta emniyet kemeri bulunuyor mu? Öðrencinin kullanabileceði pencereler sabit mi? Servis þoförü yeterli sürücü belgesine sahip mi?" ifadelerinin yer aldýðý belgeler dolduruldu. Ayrýca araç sürücüleri de "Servis þoförü araçta sigara içiyor mu? 9 DA Çorum-Samsun karayolunda dün meydana gelen týr yangýný ucuz atlatýldý. Olay dün akþam saatlerinde Hasan Zahir yakýnlarýnda meydana geldi. Seyir halinde olan 33 CCS 13 plakalý týrýn tekerleklerinde duman çýktýðýný gören sürücü hemen aracýný kenara çekerek durdurdu ve itfaiyeyi aradý DA Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ'ýn mahallesinde kendi alaný ile ilgili sorunlarý çözmediðini dile getirerek tepki gösterdi. Muhtar Özdemir, YEDAÞ ile ilgili Valiliðe þikayet dilekçesi verdiklerini söyledi.ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ'ýn mahallesinde kendi alaný ile ilgili sorunlarý... 7 DE TDED'den karakalem ve yaðlý boya resim kursu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi bir kez daha yaðlýboya ve karakalem resim kursu açýyor. Hafta içi her gün diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi pek çok alanda kurs açan TDED Çorum Þubesi, yoðun istek üzerine dördüncü kez resim kursu açýyor. 5 DE Turhan Candan Hitit Üniversitesi'nden 65 yurt dýþý iþbirliði anlaþmasý "Alan deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalý" ÇESOB'tan Defterdar Sormaz'a tebrik Çorum Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl Defterdarý Ali Sormaz'ý ziyaret ettiler. Ziyarete konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Hoþ geldiniz sefalar getirdiniz. Sizlerle güzel çalýþmalar yapacaðýmýza inancýmýz tamdýr... 6 DA Saðlýklý beslenmeye dikkat çektiler "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla çýkmýþ olduðu yolda hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, uluslararasý standartlarda kaliteli eðitim ve öðretimden sosyal- kültürel... 2 DE Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Gökçer Öðünç, Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 44. Maddesinde", alan deðiþikliðine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinin haziran ayýnda Bakanlýkça belirlenecek.. 5 DE Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" kapsamýnda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. "Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum" sloganýyla tüm Çorum halkýný saðlýk konusunda bilinçli davranmaya ve duyarlý olmaya davet eden etkinlerin, yýl boyunca devam edeceði bildirildi. 4 DE

2 2 ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Hitit Üniversitesi'nden 65 yurt dýþý iþbirliði anlaþmasý "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla çýkmýþ olduðu yolda hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, uluslararasý standartlarda kaliteli eðitim ve öðretimden sosyal- kültürel ve spor hizmetlerine kadar öðrenci merkezli eðitim anlayýþý, genç, dinamik, alanlarýnda uzmanlaþmýþ akademik kadrosuyla eði- Edebiyat Bülteninin 11. sayýsý çýktý timde uluslararasýlaþmaya büyük önem veriyor.uluslararasý paylaþýmlarý güçlendirmek için önemli bir fýrsat olan Mevlana Deðiþim Programý ve Erasmus Programý kapsamýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolleri ile bilimsel çalýþma olanaklarýný saðlayacak baðlantýlar kurularak, böylelikle Üniversitenin tüm paydaþlarý için uluslararasý alanda yeni olanaklar sunuluyor.dünyanýn farklý ülkelerinden toplam 93 üniversite ile öðrenci, akademik ve idari personelin hareketliliðine iliþkin Erasmus, Mevlana ve Ýkili iþbirliði protokolleri kapsamýnda anlaþmalar yapan Hitit Üniversitesi 2014 Aðustos ayý itibari ile Mevlana Deðiþim Programý kapsamýndaki anlaþma sayýsý 41'e, Erasmus Programý kapsamýndaki ikili iþ birliði anlaþma sayýsý da 24'e ulaþtý. Haber Servisi Yayýnladýðý "Necip Fazýl" ve "Abdurrahim Karakoç" Özel Sayýlarý ile adýný edebiyat arenasýnda duyurmayý baþaran Edebiyat Bülteni'nin 11. sayýsý çýktý. TDED Çorum Þubesi adýna Turhan Candan'ýn sahibi olduðu ve Genel Yayýn Yönetmenliðini Halit Yýldýrým'ýn yaptýðý derginin bu sayýsýnda aðýrlýkla Çorumlu yazar ve þairlerin olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanýndan kýymetli kalemlerin eserleri yer alýyor. Derginin bu sayýsýnda, baþta Sevinç Çokum olmak üzere Turhan Candan, Nihat Örs, Kenan Yaþar, Gökçer Öðünç, Halit Yýldýrým, Mehmet Okumuþ, Ýrfan Yiðit, Adem Arslan, Aytekin Kýrdýoðlu, Salim Kanat, Ruhan Kývýlcým, Mehmet Ulucan, Hakan Önsöz, Halil Manuþ, Dr. Ramazan Avcý, Sergül Vural, Nuray Alper, Nurcan Avcý Bayrakdar, Arap Kurt, Nuh Comba, Yaþar Taþkesen, Büþra Daþdibek ve Burak Bahat yazý ve þiirleriyle okurlarýna merhaba diyor.dernek Baþkaný Turhan Candan, "Taþradan Selam" baþlýklý yazýsýnda, "11. sayýsýna ulaþmýþ taþralý bir edebiyat dergisine nasýl bakýyorsunuz gerçekten merak ediyorum." diye okurlarýna sesleniyor. Turhan Candan yazýsýnýn devamýnda, "Çorum'un mümbit ikliminde, yarýþ dýþý koþan atlar misali yüreðini "hesapsýzca" edebiyatýn vitrinine koyan þair ve yazarlarýmý bu sayýmýzda da yepyeni yazýlarýyla yer aldýlar. Memleketimizin farklý yerlerinden yazý göndererek gönlümüzü ve dergimizi âbâd eden seçkin edebiyatçýlarýmýza da deðerli katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz."ifadelerini kullanmýþ.derginin kapýlarýnýn edebiyat iklimine yeni adým atanlar için her zaman açýk bir kapý olduðunu vurgulayan Candan, dergi olarak genç þair ve yazarlara önem verdiklerini özellikle vurguluyor.bir önceki sayý olarak çýkan Abdurrahim Karakoç Özel Sayýsýnýn edebiyat çevrelerince gördüðü ilgiye de atýfta bulunan Candan, özel sayý geleneðini Nurullah Genç ile sürdüreceklerini belirtmiþ.geçtiðimiz günlerde derneði ziyaret eden TDED Genel Baþkaný Ekrem Erdem'e de bu ziyaretleri nedeniyle teþekkür eden Candan, yeni sayýda buluþmak dileðiyle yazsýna son vermiþ.dergi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði'nin Azap Ahmet Camii üzerindeki bürosundan temin edilebilir. Haber Servisi Ýmsâk : 04:41 Güneþ : 06:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:16 Akþam : 19:06 Yatsý : 20:27 YILDIZ AJANDA New York'daki Ýkiz Kulelere intihar saldýrýsý yapýldý (2001) - Plevne Zaferi (1877) - Bursa'nýn kurtuluþu (1922) Ölümü gerçekten tanýmýþ bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sýkýntýlarý çok hafif gelir. Ka'b-ül-Ahbâr "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Hayýrsýz evlat Babadan ayrýlýp gider gurbete Bir daha dönüp bakmaz memlekete Baba ana hasret kalýr evlada Bekler ana þu gurbetin yolunu Üç beþ yýlda çalýþýr vermezde ara Babaya anaya göndermez para Baba ana yaþlý düþerler dara Bekler ana þu gurbetin yolunu Baba bekler evladýnýn yolunu Evlat bilmez evdeki de durumu Adan olsa bilir sað ve solunu Bekler baba þu gurbetin yolunu Sormaz aramazda köydeki babayý Aramaz sormazda yaþlý anayý Göndermez mi beþ on kuruþ parayý Gözler baba þu gurbetin yolunu Ana bakar evde olan geline Bakar çocuðuna evlat sevine Memleket de aðlar kýzý emine Baba bekler evladýnýn yolunu Yýllar geçer evlat gelmez köyüne Emine'yi vermiþlerde birine Gün vermiþler sekiz ayýn sonuna Baba bekler evladýnýn yoluna (KOÇAK DERKÝ) babasýna ne deyim Hasretlik babaya oluyor zulüm Düþünmez sonunu yapamaz yorum Baba bekler evladýnýn yolunu HAVA DURUMU Rýza Koçak Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,202 2,203 EUR 2,843 2,844 STERLiN 3,552 3,554 JPY YENi 2,063 2,063 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

4 4 Bakanlýk''tan Ortaköy için yardým istedi Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürü Dr. Adnan Aslan'ý makamýnda ziyaret etti. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy'de bulunan Þapinuva'nýn önemli bir tarihi merkez olduðunu ancak günümüz medeniyetlerinden nasibini almadýðýný söyledi.özellikle Kültür Bakanlýðý'nýn altyapý ve turizm yatýrýmlarý ile yöreyi canlandýrýp kültür ve tarihi deðerleri insanlýðýn hizmetine sunmak istediklerini kaydeden Ýsbir, bunun için destek beklediklerini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþlemler Genel Müdürü Dr. Adnan Aslan ise Bakanlýða sunulacak projelerin titizlikle takip edip imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi. Bahadýr YÜCEL Ali Bektaþ'tan Tahsin Þahin'e tebrik Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Yýldýrým Ünal da hazýr bulundu. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ziyarette Oda Baþkaný seçilen Tahsin Þahin'i kutlayarak, görevinde baþarýlar diledi. Bektaþ, gönül birlikteliklerinin tüm odalarla birlikte devam etmesi temennisinde bulunarak, "Bu þehir bizim þehrimiz. Bu þehrin kalkýnmasý, büyümesi ancak birlik ve beraberlikle olur. Odanýz için þahsým ve Borsamýz adýna üzerimize düþen ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz. Nakliyeci esnafýna gelince Borsamýz nakliyecilerle her zaman iç içe olmuþtur. Bu yüzden nakliyeci esnafýnýn sorunlarý ortak sorunumuzdur. Sorunlarý ortak sinerjimizi ortaya koyarak yenebiliriz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de,"çalýþkan ve gönül dostu Borsa Baþkanýmýz Ali Bektaþ'la birlikte þehrimiz ve üyelerimize güzel hizmetlere imza atacaðýmýza inanýyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi Ulukavak Mahallesi sakinlerinden Ýzmir Aðýr Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Zorlu, Hanefi Özdemir'i ziyaret etti. Mustafa Zorlu, Hanefi Özdemir'i muhtar seçilmesinden dolayý tebrik etti. Özdemir ise ziyaretten dolayý Mustafa Zorlu'ya teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Zorlu'dan Özdemir'e tebrik HAREKETE GEÇ MERDÝVENLERÝ SEÇ! Eðer mucizevî bir ilaç size zayýflamada, kaslarýnýzý kuvvetlendirmede, hastalýklardan korunmada, genel saðlýk düzeyinizi iyileþtirmede yardým edecek olsa bu ilacý almak ister miydiniz? Cevap vermeden önce bu ilacý haftada 3-5 kez almanýz gerektiðini ve her dozun alýmýnýn dakika kadar süreceðini bilmeniz gerekir. Evet, bu mucizevî ilaç "Fiziksel Aktivite"dir. Saðlýðýný düþünen herkes fiziksel aktivitenin önemini kavramalý ve belirli aktiviteleri günlük programýna dâhil etmelidir. GÜNLÜK 5 GR TUZUN FAZLASI HÝPERTANSÝYONA DAVETÝYE ÇIKARIR! Tuz alýmýný azaltmak için, tuz yerine geçen maddelere seçenek olarak ot-baharat karýþýmlarý, limon ve limon sularý daha lezzetli olabilir. Bugün marketlerde tuz içermeyen çeþitli karýþýmlar bulunmaktadýr. Etiketlerdeki içerikleri de okumayý unutmamalýsýnýz. Bazý ot-baharat karýþýmlarýnda hem tuz, hem de sodyum bulunabilir. Aþýrý sýcaklarda, fazla beden hareketlerinde terlemeyle, ateþli hastalýklarda, terleme ve idrarla, ishallerde ise dýþkýyla su ve tuz kaybedilir. Tuz yerine göre zehir, yerine göre panzehirdir. Bu nedenle yerinde kullanmasýný bilmek gerekir. SAÐLIÐINIZI KÝLOLARA HAPSETMEYÝN! Günlük alýnan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasý durumunda, harcanamayan enerji vücutta yað olarak depolanmakta ve obezite oluþumuna neden olmaktadýr. Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattýðý olumsuz etkilerden dolayý pek çok saðlýk problemlerine neden olmaktadýr. Obezite oluþmadan korunma büyük önem taþýmaktadýr. Obeziteden korunma, çocukluk çaðýnda baþlamalýdýr. Çocuk ve adolesan döneminde oluþan obezite, yetiþkinlik dönemi obezitesi için zemin hazýrlamaktadýr. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularýnda bilgilendirilmelidir. KANSERÝ BESLEMEYÝN, DOÐRU BESLENÝN Kanser, içinde bulunulan 21.yüzyýlda baþlýca saðlýk sorunu olmaya devam etmektedir. Dengeli ve saðlýklý beslenerek, egzersiz yaparak, kanserin geliþme ve yayýlma riskini azaltabilirsiniz. Aþýrý kilolu ve obez olmanýn, vücutta çeþitli mekanizmalarý çalýþtýrarak bazý kanser türlerinde risk oranýný etkilediði düþünülmektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi tedavi için çok büyük bir avantaj saðlar. Bu nedenle belirli periyotlarla tarama yaptýrmak önemlidir. Kanser taramasý, kanserlerin tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiði erken evrelerde yakalamak için testler ve muayene yapýlmasýdýr. Bu konuda ilimizde faaliyet gösteren KETEM (Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi) halkýmýza hizmet vermekte olup, "Rahim aðzý, Kolorektal ve Meme kanseri" taramasý yapýlmaktadýr. Verilen hizmetler ücretsizdir. "Doðru beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara kullanmamak kiþilerin kendi tercihi olsa da, sosyal, fiziksel, ekonomik ve düzenleyici çevre koþullarý bu tercihleri kolaylaþtýrýr veya engel olur. Saðlýklý beslenmek ve düzenli egzersiz yapmayý kolaylaþtýran bir çevre yaratmak için toplumsal çaba göstermek þarttýr." Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü TYÇP''de sayý 700''e çýktý Salim Uslu Geçtiðimiz yýllarda uygulanmaya baþlanan Toplum Yararýna Çalýþma Programý'nýn yeni döneminde daha önce 500 olan kontenjan 200 kiþi daha yükseltildi. ÝÞKUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak uyguladýðý, 2014 yýlýnda da devam eden Toplum Yararýna Çalýþma Programýna 200 kiþi için 3 ay süre uzatýmý müjdesinden sonra Salim Uslu'dan 700 kiþi için 9 ay süreli istihdam müjdesi geldi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan her yýl olduðu gibi bu yýl da Çorum olarak faydalanmaya devam ettik. Bu sayede ÝÞKUR vasýtasýyla hem istihdama katkýda bulunuyor hem de valiliðimize, özel idaremize, belediyelerimize, müftülüklere, okullara, kültür ve turizm müdürlüðü gibi kamu çalýþmalarýna destek vermeye devam ediyoruz. 15 Eylül'de baþlayacak 9 ay süreli yeni program için görüþmelerimizle ilk etapta 500 kiþi için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Faruk Çelik'ten söz almýþtýk. Daha sonra Çalýþma Bakanýmýzdan bu sayýnýn artýrýlmasýný talep etmiþ sayýn bakanýmýzda talebimizi olumlu karþýlayarak sayýnýn 200 kiþi daha artýrýlmasýna onay vermiþtir. Kendisine çok teþekkür ederiz. 15 Eylül'de baþlayacak 2015 yýlý Haziran ayýna kadar devam edecek yeni program sayesinde 700 kiþinin istihdamý saðlanacak ve Çorum'a yaklaþýk 9 milyon TL'lik ilave kaynak aktarýmý da yapýlmasý saðlanacaktýr.böylece þuana kadar Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan Çorum'a toplam 27 milyon TL nakit kaynak girmiþ olacak. Ýlimize hayýrlý uðurlu olsun." dedi. Haber Servisi Saðlýklý beslenmeye dikkat çektiler Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" kapsamýnda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. "Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum" sloganýyla tüm Çorum halkýný saðlýk konusunda bilinçli davranmaya ve duyarlý olmaya davet eden etkinlerin, yýl boyunca devam edeceði bildirildi. Etkinlikler kapsamýnda "Obezite, Hareketli Yaþam, Kanser ve Tuz Tüketimi" konulu hazýrlanan 5 bin adet servis altlýðý, il ve ilçe resmi kurumlarýn yemekhanesi, restoran ve kafeteryalara daðýtýldý. Servis altlýklarýnda saðlýklý yaþamýn temel unsurlarýný içeren sloganlara yer verildi. Uður ÇINAR

5 5 TDED'den karakalem ve yaðlý boya resim kursu Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suludere ve partililer hazýr bulundu. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes'e teþekkür etti. Atlas, "Bugün þehrimizi ve örgütümüzü ziyaret eden sayýn Ýhsan Özkes'e teþekkür ederim. Geçtiðimiz hafta partimizin kurultayý olmuþtu. Sayýn Milletvekilimiz kurultayda en yüksek oyu alarak birinci seçilmiþtir. Kendisini sizlerin huzurunda tebrik ederim. Çalýþmalarýndan dolayý sayýn Vekilimizi kutluyorum. Bundan sonra ki çalýþmalarýnda Vekilimizin yanýnda olacaðýmý söylemek istiyorum" dedi. CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 91. yýldönümünü kutladýklarýný belirterek, "Türkiye'de 91. yýlýný kutlayan hiçbir parti yok. Dünya da araþtýracak olursak 2-3 tane bula bilirsiniz kesin biride Cumhuriyet Halk Partisidir yýlýnda ülkemiz özgürlük alanýnda yaþýyor. Ýnþallah bu yaþanan sorunlarý da Cumhuriyeti kuran parti çözecektir. Kurultayda en yüksek oyu aldým bunun mutluluðunu yaþýyorum. Netice ortaya çýktýðýnda doðrusunu söylemek gerekirse bende birinci olacaðýmý düþünmüyordum. Çýkan sonuç daha az uyumak ve çok çalýþma gayretine soktu beni. Biliyorsunuz ben Çorumluyum bugünde buraya teþekkür ziyareti için geldim. Kurultayda sandýklarýn yarýsýnda ben önde çýktým. Ülkemizin 7 ayrý bölgesinden oy aldým. Sayýn Baþkanýmýz Cengiz Atlas beye teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Özkes, "CHP dine ve dindara bakýþ acýsý yýllardýr farklý konuþuluyor. Ben emekli müftüyüm ve CHP'nin kesinlikle dinle ve dindarla bir sorununun olmadýðýnýn altýný özellikle çiziyorum. Ben emekli bir müftüyüm ve CHP'nin beni en yüksek oyla seçtiðini görüyoruz. CHP dine ve dindara nasýl baktýðýný da görüyoruz. Önümüzde ki 2015 seçimlerine de büyük bir enerjiyle büyük özveriyle çalýþacaðýz. Herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Ýhsan Özkes Turhan Candan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi bir kez daha yaðlýboya ve karakalem resim kursu açýyor. Hafta içi her gün diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi pek çok alanda kurs açan TDED Çorum Þubesi, yoðun istek üzerine dördüncü kez resim kursu açýyor. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, 15 Eylül Pazartesi günü baþlayacak olan kurslara baþvurularý almaya baþladýklarýný söyledi. Dernek binasýnda verilecek olan kurslara katýlmak isteyen ve resme yeteneði olan herkesi beklediklerini dile getiren Candan, "Karakalem ve yaðlý boya resim kursuna katýlmak isteyeler TDED Çorum Þubesi'ne gelerek baþvurularýný yapabilirler. Resim öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan verilecek olan kurslarýn sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Kurslarla ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler numaralý telefondan kurs eðitmeni Rukiye Özdemir'i arayabilirler" dedi. Haber Servisi 16. Devlet Fotoðraf Yarýþmasýnda Çorum'a ödül Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen 16. Devlet Fotoðraf Yarýþmasý sonuçlarý açýklandý. Katýlýmcýlarýn Anadolu'da Ýnsan ve Yaþam, Anadolu'da Doðal Hayat, Anadolu'da Tarihi Yapýlar, Deneysel Çalýþmalar kategorilerinde eserlerin deðerlendirildiði yarýþmada Anadolu'da Doðal Hayat kategorisinde hemþehrimiz Hasan Güçlü'nün "Eve Dönüþ" adlý fotoðrafý ödüle layýk görüldü. Ödül töreni 23 Eylül'de Ýzmir'de gerçekleþecek. Haber Servisi ÇESOB'tan Defterdar Sormaz'a tebrik Çorum Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl Defterdarý Ali Sormaz'ý ziyaret ettiler. Ziyarete konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Hoþ geldiniz sefalar getirdiniz. Sizlerle güzel çalýþmalar yapacaðýmýza inancýmýz tamdýr. Görevinizde baþarýlar dileriz" dedi. Ýl Defterdarý Ali Sormaz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretten dolayý teþekkür etti. Sormaz, "Esnaf halkýnýz her zaman yanýndayýz. Tepeden bakan deðil yüz yüze konuþmadan yanayýz. Devletin öz kaynaðý vergidir" dedi. Yasin YÜCEL "Alan deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalý" Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Gökçer Öðünç, Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 44. Maddesinde", alan deðiþikliðine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinin haziran ayýnda Bakanlýkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapýlacaðýnýn belirtildiðini ifade ederek, "Ancak Bakanlýk tarafýndan 2014 yýlý Haziran ayý itibarýyla alan deðiþikliði iþlemleri gerçekleþtirilmediði gibi bugüne kadar alan deðiþikliði iþlemlerinin ne zaman yapýlacaðýna dair bir açýklama yapmadý. Okullarýn açýldýðý bu günlerde bu belirsizlik alan deðiþikliðini bekleyen binlerce eðitimciyi daha da tedirgin etmektedir. Hele ki il içi atamalarýn iki kez, il dýþý atamalarýnýn iki kez yapýldýðý bir durumda ve üstelik ikinci özür grubu atamalarýnýn da olabileceðinin konuþulduðu bu günlerde alan deðiþikliði ile ilgili belirsizlik sürmektedir. Bu konuda MEB bir an önce alan deðiþikliði ilanýný verip kýlavuzu yayýnlamalý ve öðretmenlerin kafasýndaki karýþýklýklar giderilmelidir. Bakanlýk yetkilileri aðustos ayýndan beri alan deðiþikliklerinin yapýlacaðýný söylemesine raðmen hala belirsizlik taþýmasý sonucu bir tedirginlik vuku bulmuþtur. Bu tedirginliðin bir an önce giderilmesi için ivedi þekilde alan deðiþikliði ilan edilerek kýlavuz yayýnlanmalýdýr" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Tüm kamu hizmetlerinde olduðu gibi yargý hizmeti de bir bütündür Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, tüm kamu hizmetlerinde olduðu gibi yargý hizmetinin de bir bütün ve ekip iþi olduðunu söyledi. BES üyeleri Adliye Sarayý önünde yaptýklarý açýklamada Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn açýklamalarýna tepki gösterdiler. Siyasi iktidarýn, hâkim ve savcýlarýn ekonomik ve özlük haklarý ile ilgili yaptýðý düzenlemenin Adalet Bakaný Bekir Bozdað tarafýndan dün kamuoyuna açýklandýðýný hatýrlatan Ertuðrul Alper, "Meclise sevk edilmesi beklenen tasarý ile hâkim ve savcýlarýn maaþlarýna TL seyyanen zam yapýlacaðý, bunun dýþýnda sicil affý, hukuk fakültesi mezunu olmayan idari yargý hâkim ve savcýlarýna hukuk fakültelerine sýnavsýz giriþ hakký ve hâkim ve savcýlarýn silah edinmelerinin kolaylaþtýrýlmasý vb. maddeleri kapsamaktadýr" dedi.adalet Bakaný Bekir Bozdað tarafýndan tarihinde yapýlan açýklamada "Hakim, Savcý, Yargýtay, Danýþtay Üyeleri ile yargýdaki tüm kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi için Maliye Bakanlýðý ile çalýþma yürüttüklerini" kamuoyuna açýklandýðýný ve daha sonra ise tarihinde Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada ise " Hakim ve Savcýlarýmýzýn özlük haklarýnda iyileþtirme ve sicil affý çalýþmamýz bitmek üzere" þeklindeki açýklamasýndan sonra sendika olarak, "Yargý personelini hâkim ve savcýlardan gören anlayýþ eleþtirilmiþ, yargý emekçilerinin içinde bulunduðu ekonomik koþullar ifade edilerek yapýlacak düzenlemenin tüm yargý emekçilerini kapsayacak ve ücret adaletini saðlayacak içerikte yapýlmasý ifade edilmiþtir" dediklerini kaydeden Alper, "Siyasi iktidarýn emekçilerin lehine açýklamalarýnýn, müjdelerinin her zaman olduðu gibi bu konuda da tersi olmuþ, yine altýndan çapanoðlu çýkmýþtýr. Seçim ekonomisi, seçim yatýrýmý pratiklerine alýþkýn olan emekçiler alýþkýn olmadýklarý seçime yatýrým kavramý ile de tanýþmýþlardýr. Öteden beri yargýyý iktidarlarýný saðlamlaþtýrma ve güvence altýna almak için kullanan, bu anlamda kendi yargýsýný oluþturmaya çalýþan AK Parti ve Adalet Bakanlýðý'nýn attýðý adým yapacaðý uygulama HSYK seçimleri öncesinde hâkim ve savcýlara sunulan düpedüz siyasi rüþvettir. Sonuç olarak yargý personeli 15 bin hâkim ve savcýdan ibaret görülmüþ, 54 bin yargý emekçisi yine yok sayýlmýþ, filler tepiþirken çimenler ezilmeye devam edilmiþtir.demokrasinin üç erkinden birisi olan yargýda takdir yetkisi hâkim-savcýlara ait olmakla birlikte, bir uyuþmazlýðýn ve suçun yargýya intikalinden baþlayýp yargý kararýnýn infazýna kadar geçen süreç yargý emekçilerinin omuzlarý üzerindedir. Dýþarýdan bakýldýðý gibi zabýt kâtibinin iþi sadece duruþmada yazmaktan, mübaþirin iþi ise duruþma için isim anons etmekten ibaret deðildir. Tüm kamu hizmetlerinde olduðu gibi yargý hizmeti de bir bütündür ve ekip iþidir. Yargý hizmeti, zabýt kâtibiyle, mübaþiriyle, yazý iþleri müdürüyle, teknisyeni, sosyal çalýþmacýsý, psikolog ve pedagoguyla, hâkim ve savcýsýyla bir bütündür. Son yýllarda farklý ücret uygulamalarýyla zaten bozulan iþ barýþý ve iþ huzuru, yeni düzenleme ile hâkim ve savcýlar ile diðer yargý emekçileri arasýndaki ücret uçurumunu daha da artýracak; yok sayýlan ötekileþtirilen yargý emekçilerinin yaþadýðý çeliþkiler daha da derinleþecektir.bes olarak 1 Eylül 2014 yargý yýlý açýlýþ törenlerinde ülkenin dört bir yanýnda yaptýðýmýz eylem ve etkinliklerde yargý emekçilerinin taleplerini ortaya koymuþ ve taleplerimizde ýsrarcýlýðýmýzý ve mücadelede kararlýlýðýmýzý ortaya koymuþtuk. Bu ayrýmcý uygulama karþýsýnda bugünde tüm illerde adliye önlerinde yaptýðýmýz basýn açýklamalarý ile siyasi iktidarý ve Adalet Bakaný'ný son kez uyarýyor ayrýmcý uygulamalarýndan geri adým atmaya çaðýrýyoruz. Eþitlik, adalet gibi kavramlarýn içinin boþaltýldýðý yerde verilecek adalet hizmetinin meþruluðu tartýþmalý olacaðýndan tüm hâkim ve savcýlarý da bu haklý talebimize destek vermeye davet ediyor, baðýmsýz yargý demokratik Türkiye talebimizle insanca yaþam taleplerimizden ödün vermeden mücadelemize kararlýlýkla devam edeceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

7 7 Ulukavak Mahallesi YEDAÞ'ýn sorunlarýný çözmesini bekliyor Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ'ýn mahallesinde kendi alaný ile ilgili sorunlarý çözmediðini dile getirerek tepki gösterdi. Muhtar Özdemir, YEDAÞ ile ilgili Valiliðe þikayet dilekçesi verdiklerini söyledi. Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý olarak semtin bazý sorunlarýný gündeme getirerek çözmeye çalýþtýklarýný kaydeden Özdemir, "Öncelikle belediyemizin verdiði listeye göre YEDAÞ'ýn sorun teþkil eden yerlerde kazý yapmasý gereklidir.fakat YEDAÞ'IN 2014 yýlý içerisinde yapmasý gerekli olan kazýlara bir türlü baþlayamamasý ve bu kazýlarýn gerekli zamanda yapýlmamasý sonucu belediyenin alt yapý çalýþmalarý bazý muhitlerimizde aksamakta ve dolaylý yoldan belediye hizmetleri engellenmektedir. Ulukavak sakinlerinin bu durumda maðduriyeti söz konusudur. Bu maðduriyetin ivedi olarak ve gerekli olan tüm alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn eþgüdüm çerçevesinde yapýlmasý ve bu maðduriyetin kýþ aylan gelmeden giderilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Ayrýca trafolara ve elektrik direklerine gereken ihtimam gösterilmeyip özellikle bazý semtlerimizde sokakta elektrik tellerinin sarkmasý tehlikeye sebebiyet vermekte ve olasý kazalara davetiye çýkarmaktadýr. Diðer bir önemli konu ise Akpýnar Caddesin de bulunan Hak Ýþ Bloklarýnda meydana gelen elektriksel kaçaklar ve voltaj dalgalanmalarýndan dolayý gerek daire içlerinde gerekse elektrikli cihazlarda problemler ortaya çýkmaktadýr. Blok sakinlerinin imzalarýyla birlikte yetkililere dilekçe verdik. Bu problemlerin çözümü için gerekli olan koordinasyon saðlanmalý hizmet hangi birime ait ise üzerlerine düþen görevi çözüm noktasýnda yapmalarý elzemdir. Bu konuyla ilgili olarak Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý olarak ilgili mercii ve makamlara talep ve þikayetlerimizi bildireceðiz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL ÖSYM tarihinde bir ilk gerçekleþiyor Elektronik Yabancý Dil Sýnavý'nýn ilk uygulamasý 20 Eylül 2014 tarihinde yapýlacak. ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan bilgisayar üzerinde (elektronik sýnav) yapýlacak. Ayný yönetmelik uyarýnca yapýlan Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) ile eþdeðer olacak e-yds'ye giren adaylarýn kazandýklarý haklar, YDS'ye giren adaylarýn kazanmýþ olduklarý haklarla ayný olacak. e-yds'nin ilk uygulamasý Ýngilizce alanýnda, 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Ankara'da ÖSYM Merkez Bina 2. katta bulunan Elektronik Sýnav Uygulama Salonunda (Bilkent- Ankara) yapýlacak. Saat 14.00'te baþlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecek sýnava katýlmak isteyen adaylarýn sýnav ücretini, Eylül 2014 tarihleri arasýnda kredi/banka kartý ile yatýrmalarý istendi. Sýnava katýlmak için sýnav ücretini ödeyen adaylar, kýlavuzda belirtilen bilgi güncelleme iþlemlerini, 15 Eylül 2014 tarihi saat 17.00'ye kadar ÖSYM Sýnav Koordinatörlüklerinden resmi iþ gününde ve resmi iþ saatlerinde yapabilecek. Sýnav Koordinatörlüklerinden bu iþlemleri yaptýrmayan adaylara ise Sýnava Giriþ Belgesi düzenlenmeyeceði bildirildi. e-yds 2014/1'de sýnava alýnacak aday sayýsý ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen kontenjan ile sýnýrlý kalacaðýndan sýnav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiþ olacak. Kontenjan dolduðu takdirde adaylarýn sýnav ücretini yatýrmasý sistem tarafýndan engellenecek ve ödeme kabul edilmeyecek. e- YDS için sýnav ücreti ödeme süresi sonlandýrýlacak. Adaylar, daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak 2014 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e- YDS 2014/1) Kýlavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecek. Kýlavuzda; sýnav ücretinin ödenmesi, baþvuru, sýnav, deðerlendirme, sýnav sonuçlarýnýn kurumlarca kullanýmý ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alýyor. Yine e-yds elektronik ortamda yapýlacaðýndan, adaylarýn sýnavda uygulanacak ara yüzleri sýnav öncesinde tanýmasý ve sisteme aþinalýk kazanmasý amacý ile bir deneme e-sýnavý planlandý. Bu sýnav uygulamasýna da adaylar ayný internet sitesi üzerinden ulaþabilecek. TOKÝ Boðazkale'ye konut yapacak Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ve Ýl Genel Meclisi üyesi Abdullah Meteoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Baþkan Tangazoðlu yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Tangazoðlu konuþmasýnda, "Ýlçemizin en büyük sorunu olan, sit alanýnda bulunan konutlarla ilgili baþlatmýþ olduðunuz çalýþmalarda olumlu sonuçlar almaya baþlýyoruz. Sayenizde TOKÝ ile yapmýþ olduðumuz görüþmelerle ilgili çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Yer tespitimizi yaptýk. TOKÝ'ye evraklarýmýzý sunuyoruz. Yaklaþýk 150 vatandaþýmýzýn talebi var. Yapýlacak konut projesinin tarihi dokuya uygun yapýlmasý için görüþmelerde de bulunacaðýz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Uslu'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet adýna koþturan bütün Belediye Baþkanlarýmýza elimizden geldiði kadar destek olmaya çalýþýyoruz. Gerekli þartlarý saðlayabilen talep toplayan ilçelerimize TOKÝ konut projelerimizi yapmaya devam edeceðiz. Sit alanýnda yaþayan vatandaþlarýn modern yaþam alanýna taþýnmasý ilçenin geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr" þeklinde kaydetti. Ziyarette ayrýca Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Uslu için özel hazýrlattýðý Hitit Aslanýný takdim etti. Haber Servisi Sertifikalý tohum kazanç saðlar Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsa elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklama göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihýnde saatleri arasýnda: "Karapürçek, Aksungur, Memiþler, Kozanoðlu, Güzelyurt, Arzumpýnar, Altýnbaþ, A.Saraylý, Y.Saraylý, Oymaaðaç, Alaca Ziraat Odasý sertifikalý tohumluk satýþlarýna baþlandý. Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda verdiði bilgide, sertifikalý tohumluðun içerisinde yabancý madde ve yabancý tohum olmadýðý için hangi ürün ekilirse onun elde edilmesi ve verim bakýmýndan önemli olduðunu ifade etti. Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyetinin bulunduðunu ve bu sayede olumlu bir geliþme olduðunu dile getiren Ýlhan Yýlmaz, sertifikalý tohumluðun, bazý bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarýnda %25'e varan verim artýþý ve tasarruf saðlayarak tohum maliyetini düþürdüðünü ve üreticiye kazanç saðladýðýný vurguladý. Alaca Ziraat Odasý olarak her çeþit buðday, arpa sertifikalý tohumluk satýþýyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylýk saðladýklarýný kaydeden Yýlmaz, Buðday Pazarý'nda bulunan Ziraat Odasý'na ait satýþ bürosunda tohumluk satýþlarýnýn baþladýðýný açýkladý. Ziraat Odasý üyeleri ve tüm çiftçilerin sertifikalý tohumluk temini konusunda Ziraat Odasý satýþ bürosuna uðramalarýný isteyen Baþkan Ýlhan Yýlmaz, sertifikalý tohumluk fiyatlarýnda da çiftçilere gereken kolaylýðýn saðlanacaðýný ifade etti. Yýlmaz þu bilgileri verdi: "Ayrýca 2014 yýlý toprak analizi süresi 30 ekim 2014 tarihine kadar uzatýlmýþtýr. Ancak Laboratuvarýmýzda oluþabilecek yoðunluktan dolayý 25 Ekim tarihinden sonra gelen toprak numuneleri kabul edilmeyecektir. Çýkarýlan tebliðe göre bundan sonraki yýllarda son tarih 01 Eylül olacaktýr. Bu seneye mahsus 30 Ekim'e kadar uzatýlmýþtýr. Bizim çiftçilerimizden ricamýz toprak analizi yaptýracaklarýn son güne kalmadan bir an önce iþlemlerini yaptýrmalarýdýr. Ekim ayýnda ekilecek buðday, arpa için nadas ve ekili arazilerden temmuz ayýndan itibaren, baharda ekilecek ayçiçeði, pancar gibi bitkiler için ise mart, nisan, mayýs aylarýnda toprak numunesi alýnabilir. Toprak analiz iþlemlerinde sistem deðiþmiþtir. Artýk getirilen numunenin analiz sonuçlarý internet üzerinden TBS (Tarým Bilgi Sistemi) ile direkt olarak Tarým Bakanlýðýna gönderilmekte, analiz sonuçlarý ve gübre tavsiyeleri Tarým Bakanlýðý tarafýndan onaylanarak çiftçilerimiz hizmetine sunulmaktadýr. Bu nedenle çiftçilerimizin toprak numunelerini gerçek parsellerinden getirmeleri önem arz etmektedir. Bunun aksi ispatlanýrsa 5 yýl bütün desteklemelerden men ve alýnan desteðin iadesi gibi cezalar gündeme gelecektir. Biz Alaca Ziraat Odasý olarak çiftçilerimizin bütün hizmetlerden yararlanmasý için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceðiz. Sertifikalý tohumluk temini konusunda bizlere desteklerini esirgemeyen, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu'ya teþekkürlerimizi bir borç biliriz. Deðerli çiftçilerimizin bu üretim sezonunda bol ürün bol kazanç elde etmesini, Türkiye'mizin birlik, bütünlük ve huzur içinde olmasýný diler, saygýlarýmý sunarým." Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Altýnbaþ Baðlarý, Saraylý Baðlarý, Akyazý Baðlarý, Morsümbül, Seydim Gölet Mahallesi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Kip Tavukculuk Sanayi, Özuslu Tavukculuk, Kip Tavukculuk Gýda, Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk Tavukculuk, Çorum Belediyesi Týbbi Ayrýþtýrma Tesisi, Hasret Kýlýçarslan, Dalgýçlar Yapý, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, R.Murat Temiz Tarýmsal Sulama Tesisleri." Uður ÇINAR

8 YILDIZ Heykelin Yaþý Bir Ýngiliz turist Mýsýr'daki Tutankamun heykelini ziyaret ederken, orada bulunan müze tercümaný gence sorar: - Bu heykelin yaþý kaçtýr? Memur cevap verir: - Dört bin bir sene, altý ay, on gün... Turist çok þaþýrmýþtýr, hemen sorar: YAÞAM - Bu kadar ince bir hesabý, buralarda, hangi teknikle bulabiliyorsunuz? Tercüman kendinden emin bir eda ile cevap verir: - Teknik falan deðil, ben burada iþe baþladýðýmda bunun dört bin senelik olduðunu söylemiþlerdi. Ben ise burada bir sene, altý ay, on gündür çalýþýyorum. Ne eder? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kronik baþ aðrýlarý, bebekken yapýlan Yanlýþ uygulamadan da kaynaklanabilir! Baþ aðrýsý, gündelik yaþamý etkileyen kiþileri en çok sýkýntýya düþüren saðlýk problemlerinin baþýnda geliyor. Bebekken yapýlan yanlýþ bir hareket, ileri ki yaþlarda kronik baþ aðrýsý olarak kendini gösterebiliyor. Uzmanlar, günümüzde Anadolu'da boy uzatmak için bebeklere uygulanan boyun ve omuz çekme hareketi, boyu uzatmadýðýný aksine, gelecekte geçmeyen kronik baþ aðrýsýna sebep olduðunu vurguladý. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Hasan Doðan, boy uzatmak için bebeklere yapýlan yanlýþ hareketlerle ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Hasan Doðan, "Anadolu'da yýllardýr uygulanan geleneklerden biri olan boy uzatmak için, baþý ve boynu tutup esnetmek ileri ki yaþlarda kronik aðrýlara yol açabiliyor. Çocuk yaþta düþmek, çarpmak, darbe almak gelecekteki dayanýlmaz baþ aðrýlarýnýn sebepleri arasýnda yer alýyor." dedi.bebeðin baþýndan ve Okula öðrenci ile birlikte Aile de uyum saðlamalý Binlerce ilkokul öðrencisi için yeni bir eðitim öðretim yýlý baþlýyor. Eðitim hayatýnda baþarýnýn yakalanabilmesinde öðrencinin beden ve ruh saðlýðýnýn önemli olduðunu kaydeden uzmanlar, ilgili saðlýk muayenelerinin yapýlmasýný ve ailelerin manevî desteklerinin önemli olduðunu belirtiyor.okulöncesi ve birinci sýnýf öðrencileri, uyum saðlayabilmek için bir hafta önceden okula baþladý. 1 milyon 335 bin ilkokul öðrencisinin dersbaþý yapacaðý bugünlerde hem ebeveynler hem de ailesinden ilk defa ayrýlan minikler oldukça heyecanlý. Uzmanlar, aileleri duygularýný belli etmemeleri ve çocuklara alýþma sürecinde eþlik etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Okulun ilk günlerinin, çocuk ve aile için zorluklar taþýdýðýný aktaran Emsey Hastanesi nden Psikiyatri Uzmaný Dr. Orhan Karaca, Çocuklar öncelikle okulun nasýl bir yer olduðunu görmeli, olumsuz düþünceleri varsa bunlar giderilmeli. diyor. Çocuðun okula gitmesi ve devam etmesi konusunda tutarlý olunmasý gerektiðini kaydeden Karaca, Ýlk zamanlar çocuklar okula gidip 1-2 saat vakit geçirip evlerine dönebilir. Bu çocuklarýn uyum sürecini kolay atlatmalarýný saðlayacaktýr. Kimi zaman ayrýlýk kaygýsý nedeniyle çocukta sýkýntý, korku, karýn aðrýsý, bulantý, heyecan, aðlama gibi tepkiler görülebilir. Zira çocuðun güvene ihtiyacý vardýr. Çocuðunuzun güvenini kazanmak için ilk günlerde okuldan alýnýþ saatlerine dikkat edin. önerisinde bulunuyor. ayaðýndan çekme gibi uygulamalarýn çok sakýncalý olduðunu belirten Op. Dr. Hasan Doðan, þunlarý dile getirdi: "Bebeði kundaklarken bile baþýndan ayaðýndan tutup esneterek sarmanýn, uzun boylu olmasýna neden olacaðý inancý vardýr. Bu oldukça sakýncalýdýr. Tarýmda ve kýrda çalýþan anne, bebeðinin düþmesine aldýrmaz. 'Çocuktur düþe kalka büyür' diye düþünür yalnýz o çocuðun baðlarý (ligamentleri) çok zayýftýr ileride kalýcý sakatlýklara neden olur. Çocuklukta ve bebeklikte maruz kalýnan yanlýþ davranýþlarýn ise, kiþinin tüm yaþamý boyunca peþinden gelir. Toplumumuzda bebekleri severken boyundan tutup yukarý doðru çekme davranýþý sýklýkla yapýlýyor. Fakat boyunlarýndan, baþ bölgelerinden ve omuzlarýndan asla çekmemek gerekiyor. Geleneksel olarak yapýlan bu uygulama çok yanlýþ."dayanýlmaz baþ aðrýlarýnýn halsizliðe ve iþtahsýzlýða yol açtýðýný belirten, "Op. Dr. Hasan Doðan, "Boyun hasarlarýnýn sonucunda meydana gelen baþ dönmelerinin, aðrýlar tedavi edilmediði takdirde; uykusuzluk, halsizlik, iþtahsýzlýk gibi problemlere de neden olur. Boyun dengesizliði, bað dokusu yýrtýlmasý, kaslarý kemiklere baðlayan bað dokularýnýn zarar görmesi gibi durumlarýn migrene ve dayanýlmaz baþ aðrýlarýna sebep olur. Baðlarda oluþan bir sorun, baþ dönmesine, þimþek çakar tarzý, zonklayýcý ve basýnçlý bir baþ aðrýsýna yol açar. Ayrýca bu ana belirtilerin yaný sýra uykulu olma hali ve yaþamdan zevk alamama gibi durumlar da ortaya çýkar." dedi. (CÝHAN) Çocuklardan kapasitelerinin üstünde performans beklendiðinde çocukta kaygý ve stresin arttýðýný belirten Nöroloji Uzmaný Dr. Mehmet Yavuz ise bu dönemde çevreyi ve kendini anlamaya çalýþan çocuðun, kaygý bozukluðu yaþadýðýný söylüyor. Yavuz, Ýçine kapanan ve öz güveni eksilen çocuða sert çýkýþlar yapýlmamalý, onunla sözlü iletiþim güçlü tutulmalý ve birlikte zaman geçirilmelidir. diyor. Ayrýca Yavuz, ebeveynin çocukla beraber resim yapma, sinemaya gitme, yemek yapma gibi etkinliklerinin faydalý olacaðýný belirtiyor. Yavuz, tüm bu önerilere raðmen kaygýlarýný kontrol etmede zorlanan çocuk için bir uzmandan yardým almayý tavsiye ediyor. Okulöncesinde göz ve kulak muayenesini ihmal etmeyin!kulak Burun Boðaz Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Saðun da doðuþtan gelen ya da küçük yaþta geçirilen enfeksiyonlarýn etkisiyle oluþan iþitme kayýplarýnýn okul çaðýna gelinmesiyle birlikte daha büyük sorunlara sebep olduðunu aktarýyor. Saðun, Enfeksiyon nedeniyle orta kulak su topluyor. Bazen enfeksiyon olmasa da östaki tüpü bozularak orta kulakta su toplanmasýna neden oluyor. diyor. Bu sorunlarýn daha çok 5-6 yaþ civarýnda, okulöncesi çocuklarda görüldüðünü kaydeden uzman, üst solunum yolu enfeksiyonlarý ve soðuk algýnlýklarýnýn da iþitme kayýplarýna yol açtýðýný söylüyor. Saðun, çocuklarda iþitme kayýplarýna yol açan enfeksiyonun aðrý, ateþ, üþüme, titremeyle kendini belli ettiðini ifade ediyor. Sinema 19:55 23:30 23:30 8 Antartika'nýn soðuk coðrafyasýnýn sýcak ve sevimli yerlileri Ýmparator Penguenler, kendileri kadar sevimli ve köklü geleneklere sahiptirler. Kendi varlýklarýný ve aþklarýný ruh eþlerine anlatabilmek için her biri kendi 'Kalbe Seslenen Þarký'sýný söylemek zorundadýr.fakat Norma Jean'ýn oðlu minik penguen Mumble, diðer bütün penguenlerden farklýdýr. Bir türlü þarký söyleyemeyen küçük penguen, çok yetenekli bir tap dansçýsýdýr. Bu özelliði ile diðer bütün penguenlerin arasýndan sýyrýlan Mumble, penguenlerin hayli kuralcý lideri tarafýndan dýþlanmaya maruz kalýr. Dizi Neþeli Ayaklar Muhteþem Yüzyýl Sultan Süleyman, Ýbrahim Paþa ya Hürrem ile aralarýnda geçen konuþmayý sorar. Bu esnada Layoþ un ormanda saklanan suikastçý þövalyeleri baskýn yapar. Aralarýndan biri Sultan Süleyman ý hedef alýr ve ateþ eder. Malkoçoðlu Bali Bey, baskýn yerine yetiþir. Hamile olduðunu öðrenen Hatice Sultan, bebeðini tekrar kaybetmek korkusuyla, bu haberi Ýbrahim Paþa ya vermek istememektedir. Hatice Sultan, Ýbrahim Paþa nýn sað salim geri dönmesi için dua etmektedir. Hürrem ise ölmesini dilemektedir. Sinema Hawaii Polisi Dedektif Steve McGarrett, iyi bir Deniz subayý iken þu an baþarýlý bir polis olmuþtur ve babasýnýn gizemli cinayetini araþtýrmak için Oahu ya döner. Hawaii'nin eski valisi ve güvenlik gücünün yeni lideri onu ikna ederken pek çok taviz vermiþtir: Kuracaðý ekipte sadece onun kurallarý geçerli olacaktýr ve ekip yalnýzca eski valiye hesap verecektir. Böylece McGarrett sadece, cinayeti kendi bildiði yolla çözmüþ olmayacak ayrýca Hawaii yi de suç örgütlerinden ve dönen büyük oyun dan kurtaracaktýr. Halit Ergenç Halit Ergenç ortaöðrenimini Beþiktaþ Atatürk Lisesi'nde tamamlamýþtýr da ÝTÜ Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrýlan Ergenç, ayný sene girdiði Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuðu bölümlerini bitirmiþtir. Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalýþmalarý arasýnda The Adventures of ZAK-New York, Kiss Me Kate, Tatlý Charity, Beni Seviyor, Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler, Þarkýlar Susarsa bulunmaktadýr. Tiyatro çalýþmalarýna ise Bugün Git Yarýn Gel, Popcorn, Arapsaçý, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarýyla devam eden sanatçýnýn beyazperdede de rol aldýðý önemli projeleri bulunmaktadýr. Halit Ergenç in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aþk, Ölümün El Yazýsý televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktý, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Þehrin Ýnsanlarý, Zerda, Aliye gibi baþarýlý dizi projeleri izlemiþtir.televizyon ve sahne çalýþmalarý dýþýnda program sunuculuðu ve reklam filmlerindeki performanslarýyla da son derece baþarýlý olan sanatçý, halen dizilerde baþarýlý bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlý yarýþma programýný sunarak sunuculuktaki baþarýsýný da ekranlara yansýttý. Sanatçý izlenme rekorlarý kýran Binbir Gece adlý televizyon dizisinde de rol almýþtýr senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalýnda Altýn Kelebek ödülünü kazanmýþtýr. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlidir ve Ali Ergenç isminde bir erkek çocuk babasýdýr. MERCÝMEKLÝ PATE Malzemeler 1.5 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 2 Su Bardaðý Kaynar Su 1 Soðan 2 Diþ Sarýmsak 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Dilim Ekmek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 4-5 Dal Maydanoz Bir Tutam Nane 1 Yumurta 4-5 Ceviz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Mercimeði kaynar suda 30 dakika piþirin. Piþmesine yakýn karýþtýrmaya baþlayýn. Mercimekler suyunu çekip Bazý þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi... Nietszche iyice daðýlýncaya kadar sürekli karýþtýrarak piþirin. Soðan ve maydanozu ince ince kýyýn, sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin içini çýkarýp ufalayýn.sývýyaðý tavada kýzdýrýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp mercimek, ekmek içi, kaþar peyniri, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karýþtýrýn.karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin. Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla süsleyip sýcak servis yapýn. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Yerli Dizi Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber King Kong 23:30 Hawaii Polisi 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Baþkasýnýn Parasý Ana Haber Hayat Dediðin Eden Bulur Orta Direk Þaban 21:30 Haber Saati 22:40 Koltuk Belasý Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:00 Muhteþem Yüzyýl Yerli Dizi Ruhlar Evi Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Ana Haber Benim Adým Gültepe Yerli Dizi Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni Neþeli Ayaklar Animasyon 21:50 Dizi Klip Tekrar Programlar Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet 22:10 Küçük Gelin

9 YILDIZ HABER KALORÝFERLÝK PORTAKAL TÝPÝ ÝTHAL KÖMÜR VE ODUN ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝSLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Kaloriferlik Portakal Tipi Ýthal Kömür ve Odun Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncumaddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir.ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi :Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampusu MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 90 ton kaloriferlik portakal tipi ithal kömür ve 500 kg. odun. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. 9 Okullar açýlmadan servislere denetim eðitim öðretim döneminin açýlmasýna günler kala Emniyet Müdürlüðü okul servilerinde denetim yaptý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn talimatýyla baþlatýlan uygulama kapsamýnda, 10 firmaya ait toplam 250 okul servisi Fuar Alaný'nda denetlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Þehir Ýçi Trafik Denetleme Þube ekiplerince baþlatýlan ve Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin destek verdiði denetimlere Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, firma yetkilileri ve servis þoförleri katýldý. Denetimlerde, "Mesleki yeterlilik belgesi var mý? Araçta 'okul taþýtý' ibaresi yazýlý mý? Aracýn trafik ve tescil belgesi var mý? Zorunlu sigortasý yapýlmýþ mý? Her koltukta emniyet kemeri bulunuyor mu? Öðrencinin kullanabileceði pencereler sabit mi? Servis þoförü yeterli sürücü belgesine sahip mi?" ifadelerinin yer aldýðý belgeler dolduruldu. Ayrýca araç sürücüleri de "Servis þoförü araçta sigara içiyor mu? Yüksek sesle müzik yayýný yapýyor mu? Öðrencilerle doðru iletiþim kuruyor mu? Giyimine dikkat ediyor mu?" gibi sorular firma yetkililerine yöneltilerek, bu konularda olmalarý istendi. Toplu taþýma araçlarýndaki kaliteyi yükseltmek ve geleceðin teminatý çocuklarýn güvenli bir þekilde okul ile ev arasýnda seyahat etmelerini saðlamak amacý ile baþlatýlan bu yeni uygulama ile ticari taksilerde olduðu gibi okul servisleri ve tüm toplu taþýma araçlarýnýn tavanlarýna araç plakasý yazýlmasý da zorunlu hale getirildi. Bu uygulamaya sadece okul servis araçlarý deðil, ticari taksiler, halk otobüsleri ve köylerden þehir merkezine yolcu taþýyan minibüsler de dahil edildi. Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði ve Karayollarý Trafik Kanunu çerçevesinde yapýlan denetimlere, eðitim öðretim döneminde de aralýksýz olarak ve üst düzeyde devam edileceði kaydedildi. Bahadýr YÜCEL Okul servislerinin eksikleri okullar açýlmadan tamamlanacak Çorum Taksiciler Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, daha önce taksi þoförlerine de emniyet kemeri uygulamasý yaptýklarýný ifade ederek, "Baþta çok tepki almamýza raðmen tüm þoförlerimiz bu uygulamanýn ne kadar faydalý olduðuna kanaat getirdiler. Hatta taksi þoförü bir arkadaþýmýz emniyet kemeri kullanmasýnýn sayesinde kazayý yara almadan atlattý" dedi.servislerin denetiminde konuþan Gayretli, "Organize Sanayi'de faaliyet gösteren firmalara ait personel servisleri de denetlenecek. Okul servislerimizin tüm eksikleri okullar açýlmadan tamamlanacak. Ýl Emniyet Müdürlüðü teþviki ile okul öncesi hazýrlýk için 10 firmamýza ait, 250 okul servisi, 161 de personel servisi olmak üzere toplam 411 araç denetime tabi tutuldu. Uygulama kapsamýnda araçlarýmýzdaki eksikler belirleniyor, servis þoförleri uyarýlarak, eksiklerin giderilmesi saðlanýyor. Çorum halkýna en iyi hizmeti vermek için Belediye ve Emniyet Müdürlüðü ile birlikte çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti.gayretli, denetimlerin 12 Eylül Cuma gününe kadar Fuar Alaný'nda devam edeceðini açýkladý. Bahadýr YÜCEL b) Teslim yerleri : Alaca Meslek Yüksekokulu, Ýskilip Meslek Yüksekokulu ve Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu c) Teslim tarihi :Ýhale üzerinde kalan istekli sözleþmede belirtilen miktardaki mallarý belirtilen birimlere tek seferde teslim edecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýstekli yetkili satýcý ise yetki belgesini teklif zarfý içerisinde sunmalýdýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik þartnameye cevaplarý ile ithal kömürün katalog veya resimlerini ( teklif edilen ürünü iþaretleyerek) teklif zarfý içerisinde sunmalýdýrlar. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdarî ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 70 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbank Çorum Þubesi TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn No:895 Resmi ilanlar de TZD: Tarým sektörü, büyümenin en yüksek olmasý gereken noktada küçüldü Türkiye Ziraatçýlar Derneði (TZD) Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin Türkiye ekonomisinin 2014 yýlýnýn ikinci çeyreðinde yüzde 2.1 büyürken sektörel bazda tarýmýn büyüme hýzýnýn yüzde 1.8 gerilediðini belirterek, "Tarým sektörü, bir çok ürünün hasat dönemine denk gelmesi nedeniyle tarýmsal büyümenin en yüksek olmasý gereken noktada küçüldü" dedi.tzd Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, 2014 yýlý ikinci çeyrek büyüme verilerini deðerlendirdi. Türkiye ekonomisinin 2014 yýlýnýn ikinci çeyreðinde yüzde 2.1 büyürken sektörel bazda tarýmýn büyüme hýzýnýn yüzde 1.8 gerilediðini ifade etti. Yetkin, "Baþka bir deyiþle, tarým sektörü genellikle bir çok ürünün hasat dönemine denk gelmesi nedeniyle tarýmsal büyümenin en yüksek olmasý gereken noktada küçüldü" dedi. Tarým sektörünün yýlýn birinci çeyreðinde yüzde 3.9 oranýnda büyüdüðünü, böylece tarým sektörünün altý aylýk büyüme hýzýnýn yüzde 1.4 olduðunu ifade eden Yetkin, açýklamalarýna þöyle devam etti:"tarým sektöründeki daralma, genel büyüme oranýný da olumsuz yönde etkiledi. Genel büyüme oraný beklentilerin altýnda kalýrken, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, düþük gelen büyümede yaz aylarýnda yaþanan kuraklýðýn etkili olduðunu kaydetti. Kuraklýðýn yaný sýra, tarýmsal büyüme, önemli ihracat noktalarý olan Irak ve Ukrayna'daki istikrarsýz durum, AB ile iliþkilerdeki týkanýklýktan da olumsuz etkilendi."

10 10 Okul sütü uygulamasýna devam edilecek Týr yangýný büyümeden söndürüldü Çorum-Samsun karayolunda dün meydana gelen týr yangýný ucuz atlatýldý. Olay dün akþam saatlerinde Hasan Zahir yakýnlarýnda meydana geldi. Seyir halinde olan 33 CCS 13 plakalý týrýn tekerleklerinde duman çýktýðýný gören sürücü hemen aracýný kenara çekerek durdurdu ve itfaiyeyi aradý. Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine kýsa sürede gelerek yangýný büyümeden söndürdü. Yangýn sýrasýnda Çorum-Samsun karayolu bir süre trafiðe kapatýldý. Bahadýr YÜCEL Cevdet Yýlmaz: Enflasyon rakamý yukarý yönlü revize edilebilir Hükümet, büyüme ve enflasyon beklentisinde revizyona hazýrlanýyor. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, büyüme için orta vadeli programda revizede yüzde 3-4 arasý bir tahminlerinin olacaðýný söyledi. Merkez Bankasý'nýn Ekim ayýnda enflasyon rakamý yayýnlayacaðýný anýmsatan Bakan Yýlmaz, þuan ki enflasyon rakamýnýn dikkate alýnarak enflasyonunda yukarý yönlü revize edileceðini belirti. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, enflasyon ve büyüme rakamlarý ile "Ekonomideki yeni yol haritasýný" NTV'de deðerlendirdi. Bugün açýklanan büyüme rakamlarýný deðerlendiren Bakan Yýlmaz, "Bizim de beklentimizin bir miktar altýnda, çok fazla deðil. Ýkinci çeyrekten öncü göstergelerden, birinci çeyreðe göre bir miktar yavaþlama bekliyorduk. Bundan biraz daha fazla oldu. Bir taraftan Ýlk çeyrek revize edildi biliyorsunuz 4,3'ten 4,7'ye revize çekildi. Ýkisini birlikte düþündüðümüz zaman ilk yarý için beklentilerimizden çok farklý bir tablo ile karþý karþýya deðiliz" dedi. -"BÜYÜME ÝÇÝNDE YEN BÝR TAHMÝN ORTAYA KOYACAÐIZ"- Türkiye'nin 2009 yýlýnda yaþanan küçülmeden sonra sürekli büyümeye devam ettiðini kaydeden Yýlmaz, "Büyüme oranýmýz zaman zaman yavaþlýyor, hýzlanýyor ama sürekli bir þekilde büyüyebilmek gerçekten önemli. Etrafýmýzda bu kadar jeopolitik geliþmelerin olduðu, talebin kýsýtlý olduðu bir dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesi sevindirici inþallah ikinci çeyrekte de bu büyüme oraný devam edecek. Orta vadeli programda yüzde 4 demiþtik biz büyümeyi þimdi onun üzerinde çalýþýyoruz. Makroekonomik göstergelerimizi revize ediyoruz. Yeni orta vadeli programýmýzda bütün bunlarý dikkate alarak, büyüme içinde yen bir tahmin ortaya koyacaðýz. Henüz kesinleþmiþ bir rakam yok üzerinde çalýþýyoruz. Bu gelen rakam yüzde 3 ile 4 arasýnda beklentiye tekabül ediyor. Büyüme açýsýnda yüzde 3-4 arasý bir beklentimiz bir tahminimiz olacaktýr orta vadeli programda" þeklinde konuþtu. -"ENFLASYONDA DA BÝR REVÝZYON OLUR MU?"- "Bakan Yýlmaz Enflasyonda da bir revizyon olur mu? sorusuna, þu ifadelerle cevap verdi: "Muhtemelen olur. Bu sene gelen rakamlar bildiðiniz gibi orta vadeli programda öngörülen enflasyon rakamlarýnýn üzerinden burada arz yönlü etkilerin olduðunu görüyoruz. Gerek kur artýþýndan kaynaklý etkiler gerekse mevsimler etkiler hem çekirdek enflasyon hem de genel enflasyon beklentilerin üzerinde olduðunu görüyoruz. Ekim ayýnda Merkez Bankasý enflasyon raporunu yayýnlayacak. Þuanda 7,6 görünüyor yýlsonu beklentisi ama muhtemelen bunu þuan yaþadýðýmýz enflasyon rakamýný dikkate alarak yukarý yönlü bir revize edeceklerdir. Ýnþallah tek haneli enflasyon rakamlarýnýn devam etmesini bekliyoruz. Bu yýl beklentilerimiz üzerinde gerçekleþti." -"TÜÝK HESAPLAMAYA DEVAM EDECEK" döneminde enflasyon da yaþanan sapmanýn Merkez Bankasýnýn çok ta kontrolünde olmayan nedenlerden kaynaklý olduðunu belirten Bakan Yýlmaz açýklamalarýný þöyle devam etti: "Gýda, enerji, alkolü içecekler ve tütün, altýn gibi unsurlar. Buna kur etlisi de son dönemde eklendi. Bunlara dikkate alarak yeni orta vadeli programýmýzda enflasyonu düþük rakamlara çekecek bir politikalar setimiz olacak. Bu enflasyon hadisesi üzerinde yeni orta vadeli programýmýzda daha hassasiyetle duracaðýmýzý ifade edebilirim. Biz uluslararasý standartlar neyse enflasyonumuzu bu standartlara göre hesaplýyoruz. Biz AB'ye tam üyelik müzakereleri yapan bir ülkeyiz. Ýstatistikte fasýllardan bir tanesi. Biz AB standartlarýnda istatistiklerimizi derliyoruz böyle yapmaya devam edeceðiz. Konjonktürel durumlardan dolayý yöntemi gözden geçirmek gibi bir niyetimiz yok. Bu enflasyon hesabýmýzýn kredibilitesi açýsýndan çok önemli bir husus. Bu yöntemler tartýþýlamaz mý? Orta vadeli uzun vadeli elbette bu tartýþmalar yaþanabilir ama enflasyon bir miktar yükseldi hesaplara yöntemlere yeniden bakalým biz böyle yaklaþýma sahip deðiliz. Bugüne kadar nasýl hesapladý ise TÜÝK bundan sonrada yöntem olarak ayný hesaplamaya devam edecek. Bizim gibi geliþmekte olan ülkelerde gýdanýn toplam tüketim içindeki payý daha fazla enflasyona etkisini artýrýyor. Buda normal." -"BÝZÝM ÝDDÝAMIZ VE HEDEFLERÝMÝZ VAR"- "Türkiye son 12 yýlda bir sýçrama yaptý. 230 milyar dolardan 820 milyar dolara büyüdü ekonomimiz. Ýhracattan, birçok alana kadar bunun etkilerini, eðitimden, saðlýða, ulaþtýrma her alanda görebiliyoruz. Ancak bu yeterli deðil. Bizim iddiamýz ve hedeflerimiz var. Türkiye genel sýnýflandýrma olarak bakarsanýz. Altorta gelir grubunda üst orta gelir grubuna geçti. Þimdi önümüzdeki dönemde yüksek gelir grubuna geçme iddiamýz var 2023 perspektifinde. Kiþi baþýna 13 bin dolarý geçerek bu üst gelir ligine dâhil olmamýz lazým. Ýnsaný kalkýnma dediðimiz bir kavram var Birleþmiþ Milletler hesaplýyor. Orta da dört kategori var, düþük, orta, yüksek en yüksek. Türkiye son yýlda bu yüksek kategoriye girmiþ durumda. Orada da en yüksek kategoriyi hedefliyor Ýnsaný kalkýnma açýsýndan. Dolayýsýyla buralarda Türkiye'nin baþarýlarýný bir zemin olarak görüp bir reform dönemine, yeni bir deðiþim dönemine girmesi gerekiyor." Oran, Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna sunduðu soru önergesinde þöyle dedi:"abd tarafýndan IÞÝD terör örgütüyle mücadele için planlanan ve içerisinde 10 ülkenin yer alacaðý koalisyonda Türkiye de bulunacak mýdýr? Türkiye koalisyonda yer alacaksa hükümetiniz uyguladýðý Ortadoðu politikasýnda ABD'nin direktifleri yönünde deðiþikliðe mi gidecek? ABD ile IÞÝD terör örgütüne karþý düzenlenecek operasyon için Türkiye'nin bölgeye silahlý kuvvetlerini göndermesi konusunu da görüþtünüz mü? Görüþmelerde bu konuda hangi kararlar alýndý, ülke olarak hangi taahhütlerde bulunduk? Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) unsurlarý IÞÝD'e karþý ABD'ye muharip güç mü olacaktýr?iþýd terör örgütünün elinde "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu' (MKE) damgalý mühimmat ortaya çýkmýþtýr. Söz konusu mühimmatlar IÞÝD'in eline nasýl ulaþmýþtýr? Hükümetiniz IÞÝD'e sadece mühimmat desteðinde mi bulundu, eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci döneminde, baðýmsýz anaokulu, uygulama sýnýfý, anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine pazartesi, çarþamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Okul sütü uygulamasýna eðitim-öðretim yýlýnda da devam edilecek. Eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci döneminde, baðýmsýz anaokulu, uygulama sýnýfý, anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine pazartesi, çarþamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Özel öðretim kurumlarý, programa eþdeðer süt veya süt ürünü tüketilmesini saðlamalarý halinde, velinin görüþü esas alýnarak kurum yönetiminin kararý doðrultusunda programýn kapsamý dýþýnda tutulacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn Okul Sütü Programý Uygulama Tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Teblið Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý'nca ortaklaþa hazýrlanan Okul Sütü Programý kapsamýnda öðrencilere süt içme alýþkanlýðýný kazandýrmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkýda bulunarak saðlýklý büyüme ve geliþmelerini saðlamayý amaçlýyor. Teblið, eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci döneminde, baðýmsýz anaokulu, uygulama sýnýfý, anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerine pazartesi, çarþamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme sütü daðýtýlmasýna iliþkin usul ve esaslarý kapsýyor. Özel öðretim kurumlarý, programa eþdeðer süt veya süt ürünü tüketilmesini saðlamalarý halinde, velinin görüþü esas alýnarak kurum yönetiminin kararý doðrultusunda programýn kapsamý dýþýnda tutulacak. -PROGRAMIN UYGULANACAÐI OKULLAR MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NCA BE- LÝRLENECEK- Programýn uygulanacaðý okullar Milli Eðitim Bakanlýðýnca belirlenecek. Programýn koordinasyonu Bakanlýk tarafýndan yapýlacak. Okul sütlerinin alýmý, yurt içinden temin edilen çið sütlerden onay belgesi veya geçerli eþdeðer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gýda iþletmelerinden Bakanlýkça yapýlacak. Daðýtýmý yapýlacak olan okul sütü ambalajlarýnýn þekli ve üzerinde yer almasý gereken hususlar Bakanlýðýn koordinasyonunda Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðýnca belirlenecek. Ýllerde il okul sütü komisyonlarýnýn sekretaryasýnýn yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaþtýrýlmasýnýn kontrolü ile uygun þartlarda muhafazasý ve tüketimlerinin saðlanmasýndan, il okul sütü komisyonu ve il milli eðitim müdürlükleri sorumlu olacak. Program kapsamýnda, süt daðýtýmý öncesi ve tüketim sonrasýnda öðrencilere ait bilgilerin içerik ve formatý Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðýnca birlikte belirlenecek. Öðrencilere ait bilgilerin Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriþ yapýlamadýðý durumlarda verilerin toplanmasý ve zamanýnda ulaþýlabilir olmasý Millî Eðitim Bakanlýðýnca saðlanacak. Öðrenci velileri, öðretmenler, aile hekimleri veya saðlýk kurumlarýnca süte karþý duyarlýlýðý tespit edilen öðrenciler, okul yönetimleri tarafýndan program dýþýnda tutulacak. Programda uzun dönemde öðrencilerin geliþmelerine iliþkin çalýþmalar Milli Eðitim Bakanlýðý ile iþbirliði içinde Saðlýk Bakanlýðýnca yürütülecek. Daðýtýlacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aþamalarýnda, Türk gýda mevzuatý ile ihale teknik þartnamesine uygunluðunun denetimi, il gýda, tarým ve hayvancýlýk müdürlüklerince yapýlacak. Okul sütü üretimi yapýlan illerde, il gýda, tarým ve hayvancýlýk müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alýnacak, numunelere ait analiz sonuçlarý, Bakanlýða ve teslimi yapýlacak illerdeki il gýda, tarým ve hayvancýlýk müdürlüðüne gönderilecek. Bu sonuçlar Okul Sütü Modülüne yüklenecek. Teknik þartnameye uygun olduðu halde, okullarýn kayýtlý öðrenci sayýlarýndaki deðiþiklik, öðrenci devamsýzlýðý, resmi tatil, hava koþullarý, mahalli düzeyde eðitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeþitli nedenlerle daðýtýmý yapýlamayan sütler, il okul sütü komisyonlarýnca alýnacak kararla, öncelik ayný okulda süt daðýtýlmayan diðer günlerde olmak üzere veli izni olan öðrencilere yada diðer kurumlardaki veli izni olan öðrencilere daðýtýlmak suretiyle mahallinde deðerlendirilecek. Okul sütü komisyonu, veli izin formlarýný Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirtilen takvim içinde "Okul Sütü Modülü"ne girecek. Ýl veya ilçe okul sütü komisyonlarý bilgilerin zamanýnda ve doðru girilmesinden silsile yolu ile sorumlu olacak. Programdan yararlanmak istemeyen özel okullar il okul sütü komisyonunca "Okul Sütü Modülü"nde pasif hale getirilecek. -ÖDEMELER GENEL BÜTÇEDEN GI- DA BAKANLIÐI'NA TAHSÝS EDÝLEN ÖDENEKTEN KARÞILANACAK- Karar uyarýnca yapýlacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlýða tahsis edilen ödenekten karþýlanacak. Ýl milli eðitim müdürlükleri, daðýtýmý yapýlan okul sütüne iliþkin aylýk olarak il okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylý mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayýn beþinci iþgününde yükleniciye bildirecek ve Bakanlýða gönderecek. Yüklenicilerin itirazý halinde Kamu Ýhale Kanunu ve ilgili mevzuatýna göre iþlem yapýlacak. Program ile ilgili ödemelerde ve diðer hususlarda denetimi saðlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarýna göre Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý alacak. Teblið bugün itibarýyla yürürlüðe girdi. Umut Oran: Koalisyonda Türkiye de bulunacak mý? yoksa hafif ve aðýr silahlar da gönderdiniz mi? IÞÝD'e hangi tip mühimmattan ne kadar gönderdiniz, gönderdiðiniz mühimmatýn parti ve seri numaralarý, tip kodlarý nelerdir? IÞÝD'de çýkan MKE mühimmatý ile ilgili olarak ABD tarafýndan uyarý aldýnýz mý? ABD, Türkiye'nin IÞÝD'e karþý tavrýný NATO eksenine çekmesini talep etti mi? Dýþiþleri Bakaný iken "tereyaðýndan kýl çeker gibi halledeceðiz' dediðiniz 49 vatandaþýmýz neden halen kurtarýlamadý? 91 gündür IÞÝD terör örgütünün elinde rehin tutulan vatandaþlarýmýzý kurtarmak için hangi adýmlarý atmakta, hangi giriþimlerde bulunmaktasýnýz? Varsa, giriþimleriniz neden baþarýsýz kalmaktadýr?"

11 11 Okula baþlangýç masrafý cep yakýyor Baðýmsýz Eðitim-Sen'in yaptýðý araþtýrmaya göre, ilkokul birinci sýnýfa baþlayacak bir öðrenci için okula baþlangýç masrafý bin 238 TL, ortaokula baþlayan bir öðrencinin okula baþlangýç masrafý bin 557 TL, liseye baþlayan bir öðrencinin okula baþlangýç masrafý ise bin 912 TL olarak hesaplandý. Yaklaþýk 17 milyon öðrenci için 15 Eylül Pazartesi günü baþlayacak olan öðretim dönemi, beraberinde aile bütçelerine de birçok masraf getirecek. Baðýmsýz Eðitim-Sen'in okul masraflarý üzerine yaptýðý araþtýrmaya göre, temel öðretimin son etabýna baþlayacak bir öðrenci için okula baþlangýç masrafý bin 912 TL'yi bulacak. Sendikanýn aralarýnda servis gideri, okul kýyafeti, spor kýyafeti, kýþlýk kýyafet, kýrtasiye gideri, çanta, fotokopi, kantin gideri, ayakkabý, ek kitaplar, etüd ve dershane gideri, beslenme çantasý ve gideri gibi baþlýklarýn da yer aldýðý 23 harcama kalemini içine dahil ederek yaptýðý araþtýrmaya göre yeni eðitim dönemi aile bütçelerini temelden sarsacak. -"ÝLKOKULA BAÞLAYACAK ÖÐRENCÝ ÝÇÝN BÝN 238 TL" Eðitim dönemlerine göre, bir öðrencinin okula baþlangýç masraflarýnýn hesaplandýðý araþtýrmada, ilkokul birinci sýnýfa baþlayacak bir öðrenci için okula baþlangýç masrafý bin 238 TL, ortaokula baþlayan bir öðrencinin okula baþlangýç masrafý bin 557 TL, liseye baþlayan bir öðrencinin okula baþlangýç masrafý ise bin 912 TL olarak hesaplandý. Hesaplamada temel eðitim öðretim masraflarýný içeren 23 harcama kalemi esas alýndý. -"ASGARÝ ÜCRETLÝNÝN ÝKÝ MAAÞINDAN DAHA FAZLA"- Araþtýrmada, Türkiye'de en düþük memur maaþýnýn 2 bin 25 TL ve asgari ücretin ise 890 TL olduðuna dikkat çekildi. Liseye baþlayacak bir öðrenci için hesaplanan okula baþlangýç masrafýnýn bir asgari ücretin iki katýndan daha fazla olduðuna vurgu yapýlan araþtýrmada, ailelerin okul masraflarýný karþýlayabilmek için kredi kartýna yüklendikleri ve bu nedenle aile bütçelerinin sarsýldýðý kaydedildi. -BAÐIMSIZ EÐÝTÝM-SEN BAÞKANI SOY: "ÇOCUK YARDIMI 150 TL'YE ÇIKARILMA- LI"- Baðýmsýz Eðitim-Sen Genel Baþkaný Abdullah Soy, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, kamu görevlilerinin çocuklarýnýn eðitim masraflarý için maaþlarýna ilave edilen ve halen 20 TL olarak uygulanan 6 yaþ üstü çocuk yardýmýnýn en az 150 TL'ye çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. Çocuk baþýna verilen 20 TL'lik yardýmýn komik bir rakam olduðunu ifade eden Soy, "Bu rakam eðitim yardýmýndan çok sadaka miktarýna denktir. Kamu çalýþanlarý sadaka istemiyor. Çocuklarýna güvenli bir gelecek sunabilecek kadar bir maaþ ve buna ilaveten çocuk baþýna yeterli bir oranda eðitim ödeneði verilmesini istiyor" dedi. "Büyüme modelini gözden geçirmemiz lazým" Ankara Sanayi Odasý (ASO) Baþkaný Nurettin Özdebir, küresel ekonomiyle birlikte Türkiye'nin de düþük büyüme dönemine girme riski olduðunu belirterek, yýlýn tamamý için büyüme beklentisinin yüzde 3'ün altýna çekilmesinin doðru olacaðýný vurguladý. Özel sektör yatýrým harcamalarýndaki düþüþün yatýrým þevkini korumanýn ne kadar önemli olduðunu ortaya koyduðunu ifade eden Özdebir, büyüme modelinin gözden geçilmesi gerektiðini kaydetti.aso Baþkaný Nurettin Özdebir, ikinci çeyrek büyüme verilerini deðerlendirdi. Ýkinci çeyrekte sanayideki üretim artýþýnýn düþük olmasý nedeniyle zaten düþük bir büyüme beklediklerini, ancak dýþ ticaretin olumlu bir sürpriz yapabileceðini de düþündüklerini ifade eden Özdebir, "Net ihracatýn büyümeye pozitif katký yapmasýna raðmen bu etki çok fazla olmadýðý için bu beklentimiz de gerçekleþmedi" dedi, -"ÝMALAT SANAYÝÝNDE BÜYÜMENÝN DÜ- ÞÜK KALMASI ÇOK ÞAÞIRTICI OLMADI"- Ýmalat sanayiindeki büyümenin düþük kalmasýnýn çok þaþýrtýcý olmadýðýný vurgulayan Özdebir, ikinci çeyrekte piyasalardaki durgunluðun iyice hissedilir hale geldiðini belirtti. Ýkinci çeyrekte özel tüketim harcamalarýnýn büyüme hýzýndaki yavaþlamanýn da bu durgunluðu teyit ettiðini dile getiren Özdebir, ayrýca tarýmdaki küçülmenin de düþük büyümede katkýsý olduðunun altýný çizdi. Özdebir, kuraklýk nedeniyle tarýmýn yýlýn kalan kýsmýnda da büyüme üzerinde fazla bir katkýsý olmayacaðýný belirtti. -"ÖNÜMÜZDEKÝ DÖNEMDE KÜRESEL EKO- NOMÝK KOÞULLAR TÜRKÝYE LEHÝNE OLMAYA- CAK"- ABD'de faiz artýrýmý beklentilerinin güçlenmesine AB'deki ekonomik canlanmanýn cýlýzlýðý da eklenince önümüzdeki dönemde küresel ekonomik koþullarýn Türkiye'nin lehine olmayacaðýna dikkat çeken Özdebir þunlarý kaydetti:"bu durumda yýlýn tamamý için büyüme beklentimizi yüzde 3'ün altýna çekmemiz doðru olacaktýr. Küresel ekonomiyle birlikte Türkiye'nin de düþük büyüme dönemine girme riski vardýr. Özel sektör yatýrým harcamalarýndaki düþüþ, yatýrým þevkini korumanýn ne kadar önemli olduðunu ortaya koymuþtur. Açýklanan veriler, bu konudaki uyarýlarýmýzýn ne kadar haklý olduðunu ortaya koymuþtur. Bu durum, büyüme modelimizi gözden geçirme ihtiyacýný açýkça ortaya koymaktadýr. Birbirimize ev yaparak zenginleþemeyiz. Bu nedenle, öncelikle kýt kaynaklarýmýzý rant fýrsatlarýna deðil, üretime ve yatýrýma yöneltmemiz gerekmektedir. Þimdi önceliðimiz, üretim ve yatýrým ortamýný iyileþtirecek ve sanayileþmemizin önünü açacak, sanayicinin kâr etmesini saðlayacak yapýsal reformlar olmalýdýr." 'Bugün TUSKON a yapýlanlar, yarýn MÜSÝAD a yapýlýr' Destici, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunmak üzere parbüyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Mustafa Destici, Bank Asya'nýn Türkiye'deki finans kurumlarý içerisinde en çok yerli sermayeye sahip kurum olduðunu belirterek, "Türkiye için katma deðer üretiyor. Maalesef Türkiye'yi yönetenler, bankayý tamamen Hizmet Hareketi'nin bankasý olarak fiþleyip, yok etme ya da yok etme þekliyle bir takým uygulamalar baþlattýlar. Ama bankanýn mudilerinin, yöneticilerinin bu noktadan sonra bankayý daha da fazla sahiplendiklerini görüyorum. Burada bir yanlýþlýk var. Bu yanlýþlýktan bir an önce dönülmesi gerekiyor." dedi. TUSKON üyelerine yönelik iþ adamlarýnýn fiþlendiðine dair duyumlar aldýklarýný belirten Destici, þöyle konuþtu: "Bugün TUSKON'a yapýlanlar yarýn MÜSÝAD'a da yapýlýr, yarýn ASKON'a da TÜSÝAD'a da yapýlýr. Dolayýsýyla da burada iþ dünyasýnýn bir bütün olarak durmasý lazým."tisinin Genel Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Destici, Bank Asya Türkiye'deki finans kurumlarý içerisinde önemli yerli sermayesine sahip olduðunu belirtti. Destici " Yüzde 100'e yakýn tabana yayýlmýþ olan bir banka. Bu anlamýyla baktýðýnýz zaman Türkiye'nin korumasý gereken kýymetini bilmesi gereken, hatta model olarak göstermesi gereken bir banka. Türkiye için katma deðer üretiyor. Maalesef Türkiye'yi yönetenler, bankayý tamamen Hizmet Hareketi'nin bankasý olarak fiþleyip, yok etme ya da yok etme þekliyle bir takým uygulamalar baþlattýlar. Ama bankanýn mudilerinin, yöneticilerinin bu noktadan sonra bankayý daha da fazla sahiplendiklerini görüyorum. Burada bir yanlýþlýk var. Bu yanlýþlýktan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Türkiye'de, faizsiz bankacýlýk sistemi, katýlým bankacýlýðý çoðalmasý gerekirken, devlet bankalarýmýz bile faizsiz bankacýlýk sistemi, yeni iþtirakler oluþtururken, Türkiye'nin en fazla yerli sermaye sahibi ve tabana yayýlmýþ bir bankasý üzerinde, sýrf siyasi, þahsi bir takým isteklerle ya da gerekçelerle bankanýn üzerine gidiliyor olmasý, gerçekten kabul edilir bir þey deðildir. Burada tepki vermesi gerekenler siyasilerden çok ekonomi çevreleri olmasý lazým, iþ çevreleri olmasý lazým, diðer özel bankalar, faizsiz bankacýlýk sistemleri baþta olmak üzere seslerini yükseltmesi lazým." diye konuþtu. TUSKON üyelerine yönelik iþ adamlarýnýn fiþlendiðine dair duyumlar aldýklarýný belirten Destici, "Vergi defterlerinin incelenmeye alýndýðý, batýrýlmaya çalýþýldýðý, haksýz cezalar kesildiði gibi duyumlar alýyoruz. Bir gruba yönelik bunlarýn yapýldýðý söyleniyor. Eðer bunlar yapýlýyorsa, ki yapýldýðýyla ilgili bize ciddi bilgiler geliyor. Bugün TUSKON'a yapýlanlar yarýn MÜSÝAD'a da yapýlýr, yarýn ASKON'a da TÜSÝAD'a da yapýlýr. Dolayýsýyla da burada iþ dünyasýnýn bir bütün olarak durmasý lazým. Bugün bir takým iþ adamlarýna yapýlan þeylere, diðer iþ adamlarý sessiz kalýrlarsa o zaman yarýn kendilerine aynýlarý yapýldýðýnda da yanlarýnda kimseyi bulamazlar." þeklinde konuþtu. "HER ÞEYÝN BÝR HADDÝ VARDIR" Destici, hükümet karþýtý polislerin Doðu'ya sürüldüðü ve isim listelerinin PKK'ya verildiði iddialarýyla ilgili de "Hiç düþünmek dahi istemiyorum. Siz devletin polisini PKK'ya fiþleyeceksiniz, bunu duymak bile istemiyorum. Ýnanmak istemiyorum, ihtimal vermiyorum. Eðer gerçekten böyle bir þey var ve bu yarýn vaki olursa o zaman bunu yapanlar bunun altýnda kalýrlar. Her þeyin bir haddi vardýr." ifadelerini kullandý. Destici, CHP ve MHP'li iþ adamlarýnýn fiþlenmesi iddiasýna iliþkin þunlarý söyledi : "Ýster bir cemaate, ister iþ adamlarý derneðine mensup olduklarý için, ister bir siyasi partiye yakýn olduklarý için iþ adamlarý fiþleniyorsa bu da kabul edilemez bir durumdur. Yapan bir gün bunun bedelini öder. Yeni hükümetin tarafgir, partizan uygulamalardan vazgeçmesi lazým." "ÝÞ KAZALARI ÖLÜMLERÝNDE TÜRKÝYE AVRUPA ÞAMPÝYONU" Dün Ýstanbul'da aðaç devrilmesi sonucu ölen iki kiþiye baþsaðlýðý dileyen Destici, "Takdiri ilahi buna þüphemiz yok ama bunu da bir iþ kazasý olarak deðerlendirirsek ilk 8 ayda dünkü 2 ölüyle birlikte bin 272 kiþi hayatýný kaybetmiþ oldu. Türkiye maalesef iþ kazlarýnda ölümlerde Avrupa þampiyonu ve Dünya üçüncüsü. Siz bakmayýn futbolda Ýzlanda'dan üç yediðimize, bizim de þampiyonluklarýmýz var. Ýþ kazalarýnda hayatýný kaybeden vatandaþ noktasýnda Türkiye Avrupa þampiyonu. Keþke tersi olsaydý ama maalesef Türkiye'yi yönetenler, sadece bu hükümet deðil bundan önceki hükümetlerde de görüyoruz ama bu hükümetle birlikte zirve yapmýþ durumda." dedi. Bir takým düzenlemelerin yapýlacaðýn dair çok ses yükseldiðine iþaret eden Destici, "Çok önemli vaatler verildi ama neticede baktýk ki geldiðimiz noktada ne maden iþçilerimi ile ilgili ne diðer iþçilerimizle ilgili ne iþ güvenliði noktasýnda, ölümleri engelleme noktasýnda kalýcý tedbirler alýnmýyor. Yapýlan maðduriyetlerin giderilmesi. Dünkü torba yasada da gördük. Soma'da hayatýný kaybeden madencilerden ailesinden bir kiþiye istihdam, maaþ baðlanmasý, SGK borçlarýnýn silinmesi gibi. Elbette bunlar da yapýlsýn ama bunlardan daha önce yapýlmasý önemli olaný bu kazalarýn yaþanmamasý için kalýcý mutlak tedbirlerin alýnmasý gerekiyor." þeklinde konuþtu. "TOKÝ YAPI DENETÝMÝ" Toplu Konut Ýdaresi'nin (TOKÝ) yapmýþ olduðu binalarýn denetim dýþý olduðunu ifade eden Destici "Özel þirketlerin, firmalarýn yaptýðý binalar yapý denetimine tabi ama devletin kurumlarý yaparsa, hem daha büyüðünü, hem daha fazlasýný hem de devletin parasýyla, milletin parasýyla yaparsa sen yapý denetiminin dýþýnda. Böyle bir þey kabul edilebilir deðildir. Bu iþin sorumlusu hükümettir. On kiþinin hesabýný da hükümete soracaðýz. Bütün bu yapmadýklarý denetimler, kayýrmacýlýklarý ortaya çýkýyor." diye aktardý. "FÝRMAYA KIYAK MI GEÇÝLÝYOR" Destici torba yasadaki maddeyle ilgili þu ifadeleri kullandý: "Soma'da hayatýný kaybeden tüm iþçilerin SGK borçlarý silinecek maddesi var. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarýný çalýþan iþçilerin firmalarý yatýrýyor. O zaman bu borç iþçinin borcu mu? Firmanýn borcu mu? Yani burada bile firmaya kýyak mý geçiliyor? Ölen iþçini SGK borcunu sildiðiniz zaman aslýnda otomatikmen firmanýn yatýrmasý gereken borcu silmiþ oluyorsunuz." Hükümetten TOBB'a kötü sürpriz Sadece odalarýn daðýttýðý menþe þahadetnamesi, TIR karneleri ve dolaþým belgelerini artýk ihracatçý birlikleri de daðýtabilecek. Odalar geçen yýl 555 bin TIR karnesi daðýttý. TOBB un 30 milyon lira gelir elde ettiði karnenin fiyatý 93 ile 215 lira arasýnda deðiþiyor. Torba yasayla birlikte TOBB'un gelirlerine büyük bir darbe vuruldu. Meclis te görüþmeleri devam eden Torba Yasa ya son dakikada iþ dünyasýnýn iki önemli çatý kuruluþunu ilgilendiren önemli bir madde eklendi. Önceki gün kabul edilen bir önergeyle Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçý birliklerine önemli bir gelir kapýsý saðlandý. Bugüne kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren odalarýn verebildiði menþe þahadetnameleri, TIR karneleri ve dolaþým belgelerini artýk ihracatçý birlikleri de verebilecek. BELGELER ÝÇÝN EN AZ 8 LÝRA ÜCRET ALINIYOR Habertürk'teki habere göre böylelikle ATA, A.TR ve EUR.1 dolaþým belgeleri, menþe þahadetnameleri, mal ve hizmetlerin uluslararasý ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ya da onaylanmasý konularýnda artýk ihracatçý birlikleri de yetkili olacak. Belgelerin ücretleri cinsi ve adedine göre 8 liradan baþlayýp 215 liraya kadar çýkýyor. Karne fiyatý ise 93 liradan baþlýyor. Odalar, 2013 te sadece 555 bin TIR karnesi daðýttý. TOBB un geçen yýl 208 milyon liralýk hizmet gelirleri içerisinde TIR karnesi gelirlerinin payýnýn 20 ile 30 milyon lira olduðu öngörülüyor. Belgeler dýþ ticaret yapabilmenin olmazsa olmazlarý arasýnda yer alýyor. DEÝK EKONOMÝ'YE BAÐLANIYOR 1986 da TOBB öncülüðünde kurulan Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Kurulu (DEÝK), Ekonomi Bakanlýðý na baðlandý. DEÝK faaliyetlerini bundan böyle Ekonomi Bakanlýðý koordinasyonunda yürütecek. Önergenin gerekçesinde, DEÝK in Türkiye nin küresel deðer zincirinde var olmasýnda çok önemli ve stratejik bir kurum haline geldiði, bu durumun, DEÝK in yapýsýnda da köklü bir deðiþikliði zorunlu kýldýðý belirtildi. Ekonomi Bakaný Nihat Zeybekci nin özel sektörün dýþ ticaret faaliyetlerinin tek çatý altýnda toplanmasýný istemesi de deðiþiklikte rol oynadý.

12 11 EYLÜL 2014 PERÞEMBE Bugün tek çalýþma Çorum belediyespor kupa maçýnýn ardýndan bugün yapacaðý tek antrenman ile hafta sonu sahasýnda konul edeceði Sebatspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Dün gece Çorum'a dönenen kýrmýz siyahlý kafile günü tek çalýþma yaparak tamamlayacak. Bugün saat 16:30 da dr Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yapýlacak tek çalýþma ile Sebatspor hazýrlýklarýna start verecek Belediye kupa'da Þekeri eritti: 3-1 TUTAP Þekerspor Çorum Belediyespor ile Polatlý Þehir stadýnda karþýlaþtý. Ziraat Türkiye Kupasý maçý daha önce saat 16:00 da baþlamasý bildirilirken, maç 30 dakika erkene alýndý. Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan daha önce maçýn oynanacaðý saat 16:00 olarak açýklandý. Daha sonra havanýn erken kararmasý ve maçýn penaltý atýþlarýna kalmasý halinde iptal edilmemesi sebebi ile maç saati 15:30'a alýndý. Þekerspor yönetimi taraftarlarýn daha çok gelmesi için kupa maçýnýn bilet fiyatlarýný ise, 3 liradan satýþta sundu Çorum belediyespor,ligin ilk maçýn da deplasman da karþýlaþtýðý Kýzýlcabölük maçýnýn ardýndan yine kupa maçý için Ankara Polatlý ilçesinde Tutap Þekerspor ile tur mücadelesi yaptý. Kupa maçýnda Çorum Belediyespor maçýn 10. Dakikasýnda Ali Kireþ ile 1-0 öne geçti. Tutap þekerspor beraberlik sayýsýna 37. Dakikada ulaþtý. Bu dakikada Tutap þekerspor dan Hasan Þekerspor'un beraberlik golünü Belediyespor aðlarýna gönderdi. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca her iki takýmda soyunma odasýna beraberlikle gittiler. Ýkinci yarýda her iki takýmda sonucu etkileyecek golü bulamayýnca 90 dakika 1-1 eþitlikle bitti. Karþýlaþma da 30 dakikalýk uzatma bölümlerine gidildi. Uzatma bölümlerinin ilk devresinin hemen baþlarýn da Çorum belediyespor Tutap þekerspor karþsýnda 96. Dakikada Çaðlar'ýn attýðý gol ile deplasman da 2-1 üstün duruma geçti. Karþýlaþmanýn uzatma bölümlerinin son devresinde ilk golün sahibi Ali Kireþ, 109. dakika da sahneye çýkarak Belediyespor'un 3. Kendisinin 2. Golünü Tutap þekerspor aðlarýna göndererek, Çorum belediyespor' u rahatlatan golü aðlara gönderdi. Karþýlaþmada baþka gol olmayýnca Çorum belediyespor, deplasmanda Ziraat Türkiye kupasý 1. Tur maçýnda Tutap þekerspor'u 3-1 maðlup ederek kupada tur atlayan takým oldu. Saha: Polatlý Ýlçe stadý Hakemler: Hüseyin yýldýrým, Gökman Canlýdinç, Gürcan Dönmez Tutap Þekerspor: Ercan, Talat, Uður, S.Eser, Hasan, Yunus, Yahya, Serdar, Hami, Tarýk, Anýt Çorum Belediyespor: Utku, Ýmam, Eray, Ali Kireþ, Murathan, Nedim, Okan, Çaðlar, Bilal, Emre Sarý kart: Bilal Dk 32 (Çorum bldspor) Goller: Dk.10 ve 109 Ali, 96. dk. Çaðlar Çorum Belediyespor. Dk.37. Hasan Þekerspor. 3 takým idarecisi ve sporcularý disiplin kuruluna sevk edildi TÜSF Baþkaný TUTAP ÞEKERSPOR Kulübü'nün tarihinde oynanan KIRIK- HANSPOR-TUTAP ÞEKERSPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 40. maddesi gereði "6 futbolcusunun sarý kart 1 futbolcusunun kýrmýzý kart görmesi suretiyle takým halinde sportmenliðe aykýrý hareket" nedeniyle, ÝSTANBULSPOR A.Þ. futbolcusu ONUR ERGÜN''nün tarihinde oynanan ÝSTANBULSPOR A.Þ.-ÇATALCASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "müsabaka görevlisine yönelik hakareti" nedeniyle tarihinden itibaren, TUZLASPOR idarecisi ERKAN YAVUZ ATAGÜN''ün tarihinde oynanan MANAVGATSPOR-TUZLASPOR Spor Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýnda Futbol Disiplin Talimatýnýn 41. maddesi gereði "müsabaka görevlisine yönelik hakareti" nedeniyle tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK' ya sevklerine karar verilmiþtir. Prof. Dr. Kemal Tamer Hitit üniversitesini ziyaret etti Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu (TÜSF) Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Ziyarette, TÜSF Asbaþkaný Doç. Dr. Atilla Pulur, TÜSF Genel Sekreteri Erdoðan Çelebi ile Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, BESYO Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker ve Üniversite Genel Sekreteri Erdal Kanýk hazýr bulundu yýlýnda Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum'da yapýlacak olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'na (WUC 2016) iliþkin bilgi alýþveriþinin yapýldýðý görüþmede TÜSF Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, Üniversite ve ilin büyük gayretleri sonucunda 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn Çorum'da gerçekleþtirilecek olmasýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'ý tebrik ederek baþarýlar diledi. Çorum'a ve Hitit Üniversitesine büyük katký saðlayacaðýný düþündükleri bu organizasyonun Çorum'da yapýlmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan da bu organizasyonun Çorum'a verilmesinde TÜSF Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer'in büyük gayret ve destekleri olduðunu açýkladý. Þampiyonanýn baþarýlý geçmesi için ellerinden geleni fazlasý ile yapacaklarýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitenin gayretli çalýþmalarý ve almýþ olduðu desteklerle baþarýya ulaþýlan bu ekip çalýþmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti. 3. lig 1 grup programý Hafta sonu oynanacak olan maç programlarý Futbol federasyonu tarafýndan açýklandý. Çorum belediyespor, Dr Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumnda ligin ikinci hafta maçýnda sahasýnda Sebat proje takýmý konuk edecek. Bozüyükspor ligden çekildiði için rakipleri bu maçlardan 3 er puan alarak maç yapmadan haftayý bay olarak geçiriyorlar. Spor Toto 3. Lig de 2. hafta maçlarý 14 ve 15 Eylül tarihlerine yapýlacak :00 DR.TURHAN KILIÇÇIOÐLU ÇORUM BELEDÝYESPOR-SEBAT PROJE TRABZON 16:00 BATMAN 16 MAYIS STADYUMU BATMAN PETROL SPOR A.Þ.-TÝRE 1922 SPOR 16:30 POLATLI ÝLÇE TUTAP ÞEKERSPOr- MANAVGAT SPOR 16:30 NÝÐDE 5 ÞUBAT NÝÐDE BELEDÝYESPOR-DARICA G.BÝRLÝÐÝ 17:00 NÝLÜFER STADI BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ.- KIZILCABÖLÜKSPOR 17:00 TUZLA BELEDÝYE SAHASI TUZLASPOR-ÝSTANBULSPOR A.Þ. 17:00 BAHÇELÝEVLER ÝL ÖZEL ÝDARE GAZÝOSMANPAÞA-ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Pazartesi 17:00 TEPECÝK STADI ÇATALCA SPOR-ADLÝYESPOR

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Okuma-yazma bilmeyen sayýsý yüzde 5.8

Okuma-yazma bilmeyen sayýsý yüzde 5.8 Adliye çalýþanlarýnýn yaþam standartlarý insanca yaþayabilecek seviyelere yükseltilmeli Büro Memur Sen Ýl Baþkanlýðý düzenlediði eylemde adliye personelinin çalýþma þartlarýna dikkat çekti.adliye Sarayý

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı