Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden"

Transkript

1 Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu.ziyarette, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suludere ve partililer hazýr bulundu. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP Ýstanbul Milletvekili... 5 DE TYÇP'de sayý 700'e çýktý Salim Uslu 11 EYLÜL 2014 PERÞEMBE www 40 KURUÞ Geçtiðimiz yýllarda uygulanmaya baþlanan Toplum Yararýna Çalýþma Programý'nýn yeni döneminde daha önce 500 olan kontenjan 200 kiþi daha yükseltildi. 4 DE Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden TOKÝ Boðazkale'ye söndürüldü konut yapacak Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ve Ýl Genel Meclisi üyesi Abdullah Meteoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler... Hanefi Özdemir 7 DE Ulukavak Mahallesi YEDAÞ'ýn sorunlarýný çözmesini bekliyor eðitim öðretim döneminin açýlmasýna günler kala Emniyet Müdürlüðü okul servilerinde denetim yaptý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn talimatýyla baþlatýlan uygulama kapsamýnda, 10 firmaya ait toplam 250 okul servisi Fuar Alaný'nda denetlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Þehir Ýçi Trafik Denetleme Þube ekiplerince baþlatýlan ve Çorum Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin destek verdiði denetimlere Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, firma yetkilileri ve servis þoförleri katýldý. Denetimlerde, "Mesleki yeterlilik belgesi var mý? Araçta 'okul taþýtý' ibaresi yazýlý mý? Aracýn trafik ve tescil belgesi var mý? Zorunlu sigortasý yapýlmýþ mý?her koltukta emniyet kemeri bulunuyor mu? Öðrencinin kullanabileceði pencereler sabit mi? Servis þoförü yeterli sürücü belgesine sahip mi?" ifadelerinin yer aldýðý belgeler dolduruldu. Ayrýca araç sürücüleri de "Servis þoförü araçta sigara içiyor mu? 9 DA Çorum-Samsun karayolunda dün meydana gelen týr yangýný ucuz atlatýldý. Olay dün akþam saatlerinde Hasan Zahir yakýnlarýnda meydana geldi. Seyir halinde olan 33 CCS 13 plakalý týrýn tekerleklerinde duman çýktýðýný gören sürücü hemen aracýný kenara çekerek durdurdu ve itfaiyeyi aradý DA Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ'ýn mahallesinde kendi alaný ile ilgili sorunlarý çözmediðini dile getirerek tepki gösterdi. Muhtar Özdemir, YEDAÞ ile ilgili Valiliðe þikayet dilekçesi verdiklerini söyledi.ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ'ýn mahallesinde kendi alaný ile ilgili sorunlarý... 7 DE TDED'den karakalem ve yaðlý boya resim kursu Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi bir kez daha yaðlýboya ve karakalem resim kursu açýyor. Hafta içi her gün diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi pek çok alanda kurs açan TDED Çorum Þubesi, yoðun istek üzerine dördüncü kez resim kursu açýyor. 5 DE Turhan Candan Hitit Üniversitesi'nden 65 yurt dýþý iþbirliði anlaþmasý "Alan deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalý" ÇESOB'tan Defterdar Sormaz'a tebrik Çorum Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl Defterdarý Ali Sormaz'ý ziyaret ettiler. Ziyarete konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Hoþ geldiniz sefalar getirdiniz. Sizlerle güzel çalýþmalar yapacaðýmýza inancýmýz tamdýr... 6 DA Saðlýklý beslenmeye dikkat çektiler "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla çýkmýþ olduðu yolda hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, uluslararasý standartlarda kaliteli eðitim ve öðretimden sosyal- kültürel... 2 DE Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Gökçer Öðünç, Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 44. Maddesinde", alan deðiþikliðine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinin haziran ayýnda Bakanlýkça belirlenecek.. 5 DE Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" kapsamýnda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. "Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum" sloganýyla tüm Çorum halkýný saðlýk konusunda bilinçli davranmaya ve duyarlý olmaya davet eden etkinlerin, yýl boyunca devam edeceði bildirildi. 4 DE

2 2 ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Hitit Üniversitesi'nden 65 yurt dýþý iþbirliði anlaþmasý "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla çýkmýþ olduðu yolda hýzlý ve emin adýmlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, uluslararasý standartlarda kaliteli eðitim ve öðretimden sosyal- kültürel ve spor hizmetlerine kadar öðrenci merkezli eðitim anlayýþý, genç, dinamik, alanlarýnda uzmanlaþmýþ akademik kadrosuyla eði- Edebiyat Bülteninin 11. sayýsý çýktý timde uluslararasýlaþmaya büyük önem veriyor.uluslararasý paylaþýmlarý güçlendirmek için önemli bir fýrsat olan Mevlana Deðiþim Programý ve Erasmus Programý kapsamýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolleri ile bilimsel çalýþma olanaklarýný saðlayacak baðlantýlar kurularak, böylelikle Üniversitenin tüm paydaþlarý için uluslararasý alanda yeni olanaklar sunuluyor.dünyanýn farklý ülkelerinden toplam 93 üniversite ile öðrenci, akademik ve idari personelin hareketliliðine iliþkin Erasmus, Mevlana ve Ýkili iþbirliði protokolleri kapsamýnda anlaþmalar yapan Hitit Üniversitesi 2014 Aðustos ayý itibari ile Mevlana Deðiþim Programý kapsamýndaki anlaþma sayýsý 41'e, Erasmus Programý kapsamýndaki ikili iþ birliði anlaþma sayýsý da 24'e ulaþtý. Haber Servisi Yayýnladýðý "Necip Fazýl" ve "Abdurrahim Karakoç" Özel Sayýlarý ile adýný edebiyat arenasýnda duyurmayý baþaran Edebiyat Bülteni'nin 11. sayýsý çýktý. TDED Çorum Þubesi adýna Turhan Candan'ýn sahibi olduðu ve Genel Yayýn Yönetmenliðini Halit Yýldýrým'ýn yaptýðý derginin bu sayýsýnda aðýrlýkla Çorumlu yazar ve þairlerin olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanýndan kýymetli kalemlerin eserleri yer alýyor. Derginin bu sayýsýnda, baþta Sevinç Çokum olmak üzere Turhan Candan, Nihat Örs, Kenan Yaþar, Gökçer Öðünç, Halit Yýldýrým, Mehmet Okumuþ, Ýrfan Yiðit, Adem Arslan, Aytekin Kýrdýoðlu, Salim Kanat, Ruhan Kývýlcým, Mehmet Ulucan, Hakan Önsöz, Halil Manuþ, Dr. Ramazan Avcý, Sergül Vural, Nuray Alper, Nurcan Avcý Bayrakdar, Arap Kurt, Nuh Comba, Yaþar Taþkesen, Büþra Daþdibek ve Burak Bahat yazý ve þiirleriyle okurlarýna merhaba diyor.dernek Baþkaný Turhan Candan, "Taþradan Selam" baþlýklý yazýsýnda, "11. sayýsýna ulaþmýþ taþralý bir edebiyat dergisine nasýl bakýyorsunuz gerçekten merak ediyorum." diye okurlarýna sesleniyor. Turhan Candan yazýsýnýn devamýnda, "Çorum'un mümbit ikliminde, yarýþ dýþý koþan atlar misali yüreðini "hesapsýzca" edebiyatýn vitrinine koyan þair ve yazarlarýmý bu sayýmýzda da yepyeni yazýlarýyla yer aldýlar. Memleketimizin farklý yerlerinden yazý göndererek gönlümüzü ve dergimizi âbâd eden seçkin edebiyatçýlarýmýza da deðerli katkýlarýndan dolayý teþekkür ederiz."ifadelerini kullanmýþ.derginin kapýlarýnýn edebiyat iklimine yeni adým atanlar için her zaman açýk bir kapý olduðunu vurgulayan Candan, dergi olarak genç þair ve yazarlara önem verdiklerini özellikle vurguluyor.bir önceki sayý olarak çýkan Abdurrahim Karakoç Özel Sayýsýnýn edebiyat çevrelerince gördüðü ilgiye de atýfta bulunan Candan, özel sayý geleneðini Nurullah Genç ile sürdüreceklerini belirtmiþ.geçtiðimiz günlerde derneði ziyaret eden TDED Genel Baþkaný Ekrem Erdem'e de bu ziyaretleri nedeniyle teþekkür eden Candan, yeni sayýda buluþmak dileðiyle yazsýna son vermiþ.dergi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði'nin Azap Ahmet Camii üzerindeki bürosundan temin edilebilir. Haber Servisi Ýmsâk : 04:41 Güneþ : 06:10 Öðle : 12:44 Ýkindi : 16:16 Akþam : 19:06 Yatsý : 20:27 YILDIZ AJANDA New York'daki Ýkiz Kulelere intihar saldýrýsý yapýldý (2001) - Plevne Zaferi (1877) - Bursa'nýn kurtuluþu (1922) Ölümü gerçekten tanýmýþ bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sýkýntýlarý çok hafif gelir. Ka'b-ül-Ahbâr "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Hayýrsýz evlat Babadan ayrýlýp gider gurbete Bir daha dönüp bakmaz memlekete Baba ana hasret kalýr evlada Bekler ana þu gurbetin yolunu Üç beþ yýlda çalýþýr vermezde ara Babaya anaya göndermez para Baba ana yaþlý düþerler dara Bekler ana þu gurbetin yolunu Baba bekler evladýnýn yolunu Evlat bilmez evdeki de durumu Adan olsa bilir sað ve solunu Bekler baba þu gurbetin yolunu Sormaz aramazda köydeki babayý Aramaz sormazda yaþlý anayý Göndermez mi beþ on kuruþ parayý Gözler baba þu gurbetin yolunu Ana bakar evde olan geline Bakar çocuðuna evlat sevine Memleket de aðlar kýzý emine Baba bekler evladýnýn yolunu Yýllar geçer evlat gelmez köyüne Emine'yi vermiþlerde birine Gün vermiþler sekiz ayýn sonuna Baba bekler evladýnýn yoluna (KOÇAK DERKÝ) babasýna ne deyim Hasretlik babaya oluyor zulüm Düþünmez sonunu yapamaz yorum Baba bekler evladýnýn yolunu HAVA DURUMU Rýza Koçak Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,202 2,203 EUR 2,843 2,844 STERLiN 3,552 3,554 JPY YENi 2,063 2,063 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER HABOÐLU ECZANESÝ TEL: ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI HÝTÝT ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

4 4 Bakanlýk''tan Ortaköy için yardým istedi Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþletmeler Genel Müdürü Dr. Adnan Aslan'ý makamýnda ziyaret etti. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy'de bulunan Þapinuva'nýn önemli bir tarihi merkez olduðunu ancak günümüz medeniyetlerinden nasibini almadýðýný söyledi.özellikle Kültür Bakanlýðý'nýn altyapý ve turizm yatýrýmlarý ile yöreyi canlandýrýp kültür ve tarihi deðerleri insanlýðýn hizmetine sunmak istediklerini kaydeden Ýsbir, bunun için destek beklediklerini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yatýrým ve Ýþlemler Genel Müdürü Dr. Adnan Aslan ise Bakanlýða sunulacak projelerin titizlikle takip edip imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi. Bahadýr YÜCEL Ali Bektaþ'tan Tahsin Þahin'e tebrik Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti. Ziyarette Mustafa Yýldýrým Ünal da hazýr bulundu. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ziyarette Oda Baþkaný seçilen Tahsin Þahin'i kutlayarak, görevinde baþarýlar diledi. Bektaþ, gönül birlikteliklerinin tüm odalarla birlikte devam etmesi temennisinde bulunarak, "Bu þehir bizim þehrimiz. Bu þehrin kalkýnmasý, büyümesi ancak birlik ve beraberlikle olur. Odanýz için þahsým ve Borsamýz adýna üzerimize düþen ne gerekiyorsa yapmaya hazýrýz. Nakliyeci esnafýna gelince Borsamýz nakliyecilerle her zaman iç içe olmuþtur. Bu yüzden nakliyeci esnafýnýn sorunlarý ortak sorunumuzdur. Sorunlarý ortak sinerjimizi ortaya koyarak yenebiliriz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Þahin de,"çalýþkan ve gönül dostu Borsa Baþkanýmýz Ali Bektaþ'la birlikte þehrimiz ve üyelerimize güzel hizmetlere imza atacaðýmýza inanýyoruz" diye konuþtu. Haber Servisi Ulukavak Mahallesi sakinlerinden Ýzmir Aðýr Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Zorlu, Hanefi Özdemir'i ziyaret etti. Mustafa Zorlu, Hanefi Özdemir'i muhtar seçilmesinden dolayý tebrik etti. Özdemir ise ziyaretten dolayý Mustafa Zorlu'ya teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Zorlu'dan Özdemir'e tebrik HAREKETE GEÇ MERDÝVENLERÝ SEÇ! Eðer mucizevî bir ilaç size zayýflamada, kaslarýnýzý kuvvetlendirmede, hastalýklardan korunmada, genel saðlýk düzeyinizi iyileþtirmede yardým edecek olsa bu ilacý almak ister miydiniz? Cevap vermeden önce bu ilacý haftada 3-5 kez almanýz gerektiðini ve her dozun alýmýnýn dakika kadar süreceðini bilmeniz gerekir. Evet, bu mucizevî ilaç "Fiziksel Aktivite"dir. Saðlýðýný düþünen herkes fiziksel aktivitenin önemini kavramalý ve belirli aktiviteleri günlük programýna dâhil etmelidir. GÜNLÜK 5 GR TUZUN FAZLASI HÝPERTANSÝYONA DAVETÝYE ÇIKARIR! Tuz alýmýný azaltmak için, tuz yerine geçen maddelere seçenek olarak ot-baharat karýþýmlarý, limon ve limon sularý daha lezzetli olabilir. Bugün marketlerde tuz içermeyen çeþitli karýþýmlar bulunmaktadýr. Etiketlerdeki içerikleri de okumayý unutmamalýsýnýz. Bazý ot-baharat karýþýmlarýnda hem tuz, hem de sodyum bulunabilir. Aþýrý sýcaklarda, fazla beden hareketlerinde terlemeyle, ateþli hastalýklarda, terleme ve idrarla, ishallerde ise dýþkýyla su ve tuz kaybedilir. Tuz yerine göre zehir, yerine göre panzehirdir. Bu nedenle yerinde kullanmasýný bilmek gerekir. SAÐLIÐINIZI KÝLOLARA HAPSETMEYÝN! Günlük alýnan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasý durumunda, harcanamayan enerji vücutta yað olarak depolanmakta ve obezite oluþumuna neden olmaktadýr. Obezite; vücut sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal durum üzerinde yarattýðý olumsuz etkilerden dolayý pek çok saðlýk problemlerine neden olmaktadýr. Obezite oluþmadan korunma büyük önem taþýmaktadýr. Obeziteden korunma, çocukluk çaðýnda baþlamalýdýr. Çocuk ve adolesan döneminde oluþan obezite, yetiþkinlik dönemi obezitesi için zemin hazýrlamaktadýr. Bu nedenle aile, okul ve çevre yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularýnda bilgilendirilmelidir. KANSERÝ BESLEMEYÝN, DOÐRU BESLENÝN Kanser, içinde bulunulan 21.yüzyýlda baþlýca saðlýk sorunu olmaya devam etmektedir. Dengeli ve saðlýklý beslenerek, egzersiz yaparak, kanserin geliþme ve yayýlma riskini azaltabilirsiniz. Aþýrý kilolu ve obez olmanýn, vücutta çeþitli mekanizmalarý çalýþtýrarak bazý kanser türlerinde risk oranýný etkilediði düþünülmektedir. Kanserin erken dönemde tespit edilmesi tedavi için çok büyük bir avantaj saðlar. Bu nedenle belirli periyotlarla tarama yaptýrmak önemlidir. Kanser taramasý, kanserlerin tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiði erken evrelerde yakalamak için testler ve muayene yapýlmasýdýr. Bu konuda ilimizde faaliyet gösteren KETEM (Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi) halkýmýza hizmet vermekte olup, "Rahim aðzý, Kolorektal ve Meme kanseri" taramasý yapýlmaktadýr. Verilen hizmetler ücretsizdir. "Doðru beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve sigara kullanmamak kiþilerin kendi tercihi olsa da, sosyal, fiziksel, ekonomik ve düzenleyici çevre koþullarý bu tercihleri kolaylaþtýrýr veya engel olur. Saðlýklý beslenmek ve düzenli egzersiz yapmayý kolaylaþtýran bir çevre yaratmak için toplumsal çaba göstermek þarttýr." Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü TYÇP''de sayý 700''e çýktý Salim Uslu Geçtiðimiz yýllarda uygulanmaya baþlanan Toplum Yararýna Çalýþma Programý'nýn yeni döneminde daha önce 500 olan kontenjan 200 kiþi daha yükseltildi. ÝÞKUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak uyguladýðý, 2014 yýlýnda da devam eden Toplum Yararýna Çalýþma Programýna 200 kiþi için 3 ay süre uzatýmý müjdesinden sonra Salim Uslu'dan 700 kiþi için 9 ay süreli istihdam müjdesi geldi. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan her yýl olduðu gibi bu yýl da Çorum olarak faydalanmaya devam ettik. Bu sayede ÝÞKUR vasýtasýyla hem istihdama katkýda bulunuyor hem de valiliðimize, özel idaremize, belediyelerimize, müftülüklere, okullara, kültür ve turizm müdürlüðü gibi kamu çalýþmalarýna destek vermeye devam ediyoruz. 15 Eylül'de baþlayacak 9 ay süreli yeni program için görüþmelerimizle ilk etapta 500 kiþi için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanýmýz Faruk Çelik'ten söz almýþtýk. Daha sonra Çalýþma Bakanýmýzdan bu sayýnýn artýrýlmasýný talep etmiþ sayýn bakanýmýzda talebimizi olumlu karþýlayarak sayýnýn 200 kiþi daha artýrýlmasýna onay vermiþtir. Kendisine çok teþekkür ederiz. 15 Eylül'de baþlayacak 2015 yýlý Haziran ayýna kadar devam edecek yeni program sayesinde 700 kiþinin istihdamý saðlanacak ve Çorum'a yaklaþýk 9 milyon TL'lik ilave kaynak aktarýmý da yapýlmasý saðlanacaktýr.böylece þuana kadar Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan Çorum'a toplam 27 milyon TL nakit kaynak girmiþ olacak. Ýlimize hayýrlý uðurlu olsun." dedi. Haber Servisi Saðlýklý beslenmeye dikkat çektiler Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli "3-9 Eylül Halk Saðlýðý Haftasý" kapsamýnda bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. "Çorum: Saðlýðýmý Seviyorum" sloganýyla tüm Çorum halkýný saðlýk konusunda bilinçli davranmaya ve duyarlý olmaya davet eden etkinlerin, yýl boyunca devam edeceði bildirildi. Etkinlikler kapsamýnda "Obezite, Hareketli Yaþam, Kanser ve Tuz Tüketimi" konulu hazýrlanan 5 bin adet servis altlýðý, il ve ilçe resmi kurumlarýn yemekhanesi, restoran ve kafeteryalara daðýtýldý. Servis altlýklarýnda saðlýklý yaþamýn temel unsurlarýný içeren sloganlara yer verildi. Uður ÇINAR

5 5 TDED'den karakalem ve yaðlý boya resim kursu Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Rýza Suludere ve partililer hazýr bulundu. Ziyarette konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes'e teþekkür etti. Atlas, "Bugün þehrimizi ve örgütümüzü ziyaret eden sayýn Ýhsan Özkes'e teþekkür ederim. Geçtiðimiz hafta partimizin kurultayý olmuþtu. Sayýn Milletvekilimiz kurultayda en yüksek oyu alarak birinci seçilmiþtir. Kendisini sizlerin huzurunda tebrik ederim. Çalýþmalarýndan dolayý sayýn Vekilimizi kutluyorum. Bundan sonra ki çalýþmalarýnda Vekilimizin yanýnda olacaðýmý söylemek istiyorum" dedi. CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin 91. yýldönümünü kutladýklarýný belirterek, "Türkiye'de 91. yýlýný kutlayan hiçbir parti yok. Dünya da araþtýracak olursak 2-3 tane bula bilirsiniz kesin biride Cumhuriyet Halk Partisidir yýlýnda ülkemiz özgürlük alanýnda yaþýyor. Ýnþallah bu yaþanan sorunlarý da Cumhuriyeti kuran parti çözecektir. Kurultayda en yüksek oyu aldým bunun mutluluðunu yaþýyorum. Netice ortaya çýktýðýnda doðrusunu söylemek gerekirse bende birinci olacaðýmý düþünmüyordum. Çýkan sonuç daha az uyumak ve çok çalýþma gayretine soktu beni. Biliyorsunuz ben Çorumluyum bugünde buraya teþekkür ziyareti için geldim. Kurultayda sandýklarýn yarýsýnda ben önde çýktým. Ülkemizin 7 ayrý bölgesinden oy aldým. Sayýn Baþkanýmýz Cengiz Atlas beye teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Özkes, "CHP dine ve dindara bakýþ acýsý yýllardýr farklý konuþuluyor. Ben emekli müftüyüm ve CHP'nin kesinlikle dinle ve dindarla bir sorununun olmadýðýnýn altýný özellikle çiziyorum. Ben emekli bir müftüyüm ve CHP'nin beni en yüksek oyla seçtiðini görüyoruz. CHP dine ve dindara nasýl baktýðýný da görüyoruz. Önümüzde ki 2015 seçimlerine de büyük bir enerjiyle büyük özveriyle çalýþacaðýz. Herkese teþekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL Ýhsan Özkes Turhan Candan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi bir kez daha yaðlýboya ve karakalem resim kursu açýyor. Hafta içi her gün diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi pek çok alanda kurs açan TDED Çorum Þubesi, yoðun istek üzerine dördüncü kez resim kursu açýyor. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, 15 Eylül Pazartesi günü baþlayacak olan kurslara baþvurularý almaya baþladýklarýný söyledi. Dernek binasýnda verilecek olan kurslara katýlmak isteyen ve resme yeteneði olan herkesi beklediklerini dile getiren Candan, "Karakalem ve yaðlý boya resim kursuna katýlmak isteyeler TDED Çorum Þubesi'ne gelerek baþvurularýný yapabilirler. Resim öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan verilecek olan kurslarýn sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Kurslarla ilgili ayrýntýlý bilgi almak isteyenler numaralý telefondan kurs eðitmeni Rukiye Özdemir'i arayabilirler" dedi. Haber Servisi 16. Devlet Fotoðraf Yarýþmasýnda Çorum'a ödül Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen 16. Devlet Fotoðraf Yarýþmasý sonuçlarý açýklandý. Katýlýmcýlarýn Anadolu'da Ýnsan ve Yaþam, Anadolu'da Doðal Hayat, Anadolu'da Tarihi Yapýlar, Deneysel Çalýþmalar kategorilerinde eserlerin deðerlendirildiði yarýþmada Anadolu'da Doðal Hayat kategorisinde hemþehrimiz Hasan Güçlü'nün "Eve Dönüþ" adlý fotoðrafý ödüle layýk görüldü. Ödül töreni 23 Eylül'de Ýzmir'de gerçekleþecek. Haber Servisi ÇESOB'tan Defterdar Sormaz'a tebrik Çorum Esnaf ve Sanatkar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile birlikte Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl Defterdarý Ali Sormaz'ý ziyaret ettiler. Ziyarete konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Hoþ geldiniz sefalar getirdiniz. Sizlerle güzel çalýþmalar yapacaðýmýza inancýmýz tamdýr. Görevinizde baþarýlar dileriz" dedi. Ýl Defterdarý Ali Sormaz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretten dolayý teþekkür etti. Sormaz, "Esnaf halkýnýz her zaman yanýndayýz. Tepeden bakan deðil yüz yüze konuþmadan yanayýz. Devletin öz kaynaðý vergidir" dedi. Yasin YÜCEL "Alan deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalý" Türk Eðitim Sen Çorum Þube Sekreteri Gökçer Öðünç, Millî Eðitim Bakanlýðý'nýn "Öðretmenlerin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliðinin 44. Maddesinde", alan deðiþikliðine baðlý yer deðiþtirme iþlemlerinin haziran ayýnda Bakanlýkça belirlenecek takvim çerçevesinde yapýlacaðýnýn belirtildiðini ifade ederek, "Ancak Bakanlýk tarafýndan 2014 yýlý Haziran ayý itibarýyla alan deðiþikliði iþlemleri gerçekleþtirilmediði gibi bugüne kadar alan deðiþikliði iþlemlerinin ne zaman yapýlacaðýna dair bir açýklama yapmadý. Okullarýn açýldýðý bu günlerde bu belirsizlik alan deðiþikliðini bekleyen binlerce eðitimciyi daha da tedirgin etmektedir. Hele ki il içi atamalarýn iki kez, il dýþý atamalarýnýn iki kez yapýldýðý bir durumda ve üstelik ikinci özür grubu atamalarýnýn da olabileceðinin konuþulduðu bu günlerde alan deðiþikliði ile ilgili belirsizlik sürmektedir. Bu konuda MEB bir an önce alan deðiþikliði ilanýný verip kýlavuzu yayýnlamalý ve öðretmenlerin kafasýndaki karýþýklýklar giderilmelidir. Bakanlýk yetkilileri aðustos ayýndan beri alan deðiþikliklerinin yapýlacaðýný söylemesine raðmen hala belirsizlik taþýmasý sonucu bir tedirginlik vuku bulmuþtur. Bu tedirginliðin bir an önce giderilmesi için ivedi þekilde alan deðiþikliði ilan edilerek kýlavuz yayýnlanmalýdýr" þeklinde kaydetti. Yýlmaz MERT

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Tüm kamu hizmetlerinde olduðu gibi yargý hizmeti de bir bütündür Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, tüm kamu hizmetlerinde olduðu gibi yargý hizmetinin de bir bütün ve ekip iþi olduðunu söyledi. BES üyeleri Adliye Sarayý önünde yaptýklarý açýklamada Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn açýklamalarýna tepki gösterdiler. Siyasi iktidarýn, hâkim ve savcýlarýn ekonomik ve özlük haklarý ile ilgili yaptýðý düzenlemenin Adalet Bakaný Bekir Bozdað tarafýndan dün kamuoyuna açýklandýðýný hatýrlatan Ertuðrul Alper, "Meclise sevk edilmesi beklenen tasarý ile hâkim ve savcýlarýn maaþlarýna TL seyyanen zam yapýlacaðý, bunun dýþýnda sicil affý, hukuk fakültesi mezunu olmayan idari yargý hâkim ve savcýlarýna hukuk fakültelerine sýnavsýz giriþ hakký ve hâkim ve savcýlarýn silah edinmelerinin kolaylaþtýrýlmasý vb. maddeleri kapsamaktadýr" dedi.adalet Bakaný Bekir Bozdað tarafýndan tarihinde yapýlan açýklamada "Hakim, Savcý, Yargýtay, Danýþtay Üyeleri ile yargýdaki tüm kamu çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi için Maliye Bakanlýðý ile çalýþma yürüttüklerini" kamuoyuna açýklandýðýný ve daha sonra ise tarihinde Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada ise " Hakim ve Savcýlarýmýzýn özlük haklarýnda iyileþtirme ve sicil affý çalýþmamýz bitmek üzere" þeklindeki açýklamasýndan sonra sendika olarak, "Yargý personelini hâkim ve savcýlardan gören anlayýþ eleþtirilmiþ, yargý emekçilerinin içinde bulunduðu ekonomik koþullar ifade edilerek yapýlacak düzenlemenin tüm yargý emekçilerini kapsayacak ve ücret adaletini saðlayacak içerikte yapýlmasý ifade edilmiþtir" dediklerini kaydeden Alper, "Siyasi iktidarýn emekçilerin lehine açýklamalarýnýn, müjdelerinin her zaman olduðu gibi bu konuda da tersi olmuþ, yine altýndan çapanoðlu çýkmýþtýr. Seçim ekonomisi, seçim yatýrýmý pratiklerine alýþkýn olan emekçiler alýþkýn olmadýklarý seçime yatýrým kavramý ile de tanýþmýþlardýr. Öteden beri yargýyý iktidarlarýný saðlamlaþtýrma ve güvence altýna almak için kullanan, bu anlamda kendi yargýsýný oluþturmaya çalýþan AK Parti ve Adalet Bakanlýðý'nýn attýðý adým yapacaðý uygulama HSYK seçimleri öncesinde hâkim ve savcýlara sunulan düpedüz siyasi rüþvettir. Sonuç olarak yargý personeli 15 bin hâkim ve savcýdan ibaret görülmüþ, 54 bin yargý emekçisi yine yok sayýlmýþ, filler tepiþirken çimenler ezilmeye devam edilmiþtir.demokrasinin üç erkinden birisi olan yargýda takdir yetkisi hâkim-savcýlara ait olmakla birlikte, bir uyuþmazlýðýn ve suçun yargýya intikalinden baþlayýp yargý kararýnýn infazýna kadar geçen süreç yargý emekçilerinin omuzlarý üzerindedir. Dýþarýdan bakýldýðý gibi zabýt kâtibinin iþi sadece duruþmada yazmaktan, mübaþirin iþi ise duruþma için isim anons etmekten ibaret deðildir. Tüm kamu hizmetlerinde olduðu gibi yargý hizmeti de bir bütündür ve ekip iþidir. Yargý hizmeti, zabýt kâtibiyle, mübaþiriyle, yazý iþleri müdürüyle, teknisyeni, sosyal çalýþmacýsý, psikolog ve pedagoguyla, hâkim ve savcýsýyla bir bütündür. Son yýllarda farklý ücret uygulamalarýyla zaten bozulan iþ barýþý ve iþ huzuru, yeni düzenleme ile hâkim ve savcýlar ile diðer yargý emekçileri arasýndaki ücret uçurumunu daha da artýracak; yok sayýlan ötekileþtirilen yargý emekçilerinin yaþadýðý çeliþkiler daha da derinleþecektir.bes olarak 1 Eylül 2014 yargý yýlý açýlýþ törenlerinde ülkenin dört bir yanýnda yaptýðýmýz eylem ve etkinliklerde yargý emekçilerinin taleplerini ortaya koymuþ ve taleplerimizde ýsrarcýlýðýmýzý ve mücadelede kararlýlýðýmýzý ortaya koymuþtuk. Bu ayrýmcý uygulama karþýsýnda bugünde tüm illerde adliye önlerinde yaptýðýmýz basýn açýklamalarý ile siyasi iktidarý ve Adalet Bakaný'ný son kez uyarýyor ayrýmcý uygulamalarýndan geri adým atmaya çaðýrýyoruz. Eþitlik, adalet gibi kavramlarýn içinin boþaltýldýðý yerde verilecek adalet hizmetinin meþruluðu tartýþmalý olacaðýndan tüm hâkim ve savcýlarý da bu haklý talebimize destek vermeye davet ediyor, baðýmsýz yargý demokratik Türkiye talebimizle insanca yaþam taleplerimizden ödün vermeden mücadelemize kararlýlýkla devam edeceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL

7 7 Ulukavak Mahallesi YEDAÞ'ýn sorunlarýný çözmesini bekliyor Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, YEDAÞ'ýn mahallesinde kendi alaný ile ilgili sorunlarý çözmediðini dile getirerek tepki gösterdi. Muhtar Özdemir, YEDAÞ ile ilgili Valiliðe þikayet dilekçesi verdiklerini söyledi. Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý olarak semtin bazý sorunlarýný gündeme getirerek çözmeye çalýþtýklarýný kaydeden Özdemir, "Öncelikle belediyemizin verdiði listeye göre YEDAÞ'ýn sorun teþkil eden yerlerde kazý yapmasý gereklidir.fakat YEDAÞ'IN 2014 yýlý içerisinde yapmasý gerekli olan kazýlara bir türlü baþlayamamasý ve bu kazýlarýn gerekli zamanda yapýlmamasý sonucu belediyenin alt yapý çalýþmalarý bazý muhitlerimizde aksamakta ve dolaylý yoldan belediye hizmetleri engellenmektedir. Ulukavak sakinlerinin bu durumda maðduriyeti söz konusudur. Bu maðduriyetin ivedi olarak ve gerekli olan tüm alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn eþgüdüm çerçevesinde yapýlmasý ve bu maðduriyetin kýþ aylan gelmeden giderilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Ayrýca trafolara ve elektrik direklerine gereken ihtimam gösterilmeyip özellikle bazý semtlerimizde sokakta elektrik tellerinin sarkmasý tehlikeye sebebiyet vermekte ve olasý kazalara davetiye çýkarmaktadýr. Diðer bir önemli konu ise Akpýnar Caddesin de bulunan Hak Ýþ Bloklarýnda meydana gelen elektriksel kaçaklar ve voltaj dalgalanmalarýndan dolayý gerek daire içlerinde gerekse elektrikli cihazlarda problemler ortaya çýkmaktadýr. Blok sakinlerinin imzalarýyla birlikte yetkililere dilekçe verdik. Bu problemlerin çözümü için gerekli olan koordinasyon saðlanmalý hizmet hangi birime ait ise üzerlerine düþen görevi çözüm noktasýnda yapmalarý elzemdir. Bu konuyla ilgili olarak Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý olarak ilgili mercii ve makamlara talep ve þikayetlerimizi bildireceðiz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL ÖSYM tarihinde bir ilk gerçekleþiyor Elektronik Yabancý Dil Sýnavý'nýn ilk uygulamasý 20 Eylül 2014 tarihinde yapýlacak. ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan bilgisayar üzerinde (elektronik sýnav) yapýlacak. Ayný yönetmelik uyarýnca yapýlan Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) ile eþdeðer olacak e-yds'ye giren adaylarýn kazandýklarý haklar, YDS'ye giren adaylarýn kazanmýþ olduklarý haklarla ayný olacak. e-yds'nin ilk uygulamasý Ýngilizce alanýnda, 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Ankara'da ÖSYM Merkez Bina 2. katta bulunan Elektronik Sýnav Uygulama Salonunda (Bilkent- Ankara) yapýlacak. Saat 14.00'te baþlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecek sýnava katýlmak isteyen adaylarýn sýnav ücretini, Eylül 2014 tarihleri arasýnda kredi/banka kartý ile yatýrmalarý istendi. Sýnava katýlmak için sýnav ücretini ödeyen adaylar, kýlavuzda belirtilen bilgi güncelleme iþlemlerini, 15 Eylül 2014 tarihi saat 17.00'ye kadar ÖSYM Sýnav Koordinatörlüklerinden resmi iþ gününde ve resmi iþ saatlerinde yapabilecek. Sýnav Koordinatörlüklerinden bu iþlemleri yaptýrmayan adaylara ise Sýnava Giriþ Belgesi düzenlenmeyeceði bildirildi. e-yds 2014/1'de sýnava alýnacak aday sayýsý ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen kontenjan ile sýnýrlý kalacaðýndan sýnav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiþ olacak. Kontenjan dolduðu takdirde adaylarýn sýnav ücretini yatýrmasý sistem tarafýndan engellenecek ve ödeme kabul edilmeyecek. e- YDS için sýnav ücreti ödeme süresi sonlandýrýlacak. Adaylar, daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak 2014 Elektronik Yabancý Dil Sýnavý (e- YDS 2014/1) Kýlavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecek. Kýlavuzda; sýnav ücretinin ödenmesi, baþvuru, sýnav, deðerlendirme, sýnav sonuçlarýnýn kurumlarca kullanýmý ile ilgili ayrýntýlý bilgiler yer alýyor. Yine e-yds elektronik ortamda yapýlacaðýndan, adaylarýn sýnavda uygulanacak ara yüzleri sýnav öncesinde tanýmasý ve sisteme aþinalýk kazanmasý amacý ile bir deneme e-sýnavý planlandý. Bu sýnav uygulamasýna da adaylar ayný internet sitesi üzerinden ulaþabilecek. TOKÝ Boðazkale'ye konut yapacak Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk ve Ýl Genel Meclisi üyesi Abdullah Meteoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Baþkan Tangazoðlu yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Tangazoðlu konuþmasýnda, "Ýlçemizin en büyük sorunu olan, sit alanýnda bulunan konutlarla ilgili baþlatmýþ olduðunuz çalýþmalarda olumlu sonuçlar almaya baþlýyoruz. Sayenizde TOKÝ ile yapmýþ olduðumuz görüþmelerle ilgili çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Yer tespitimizi yaptýk. TOKÝ'ye evraklarýmýzý sunuyoruz. Yaklaþýk 150 vatandaþýmýzýn talebi var. Yapýlacak konut projesinin tarihi dokuya uygun yapýlmasý için görüþmelerde de bulunacaðýz. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Uslu'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet adýna koþturan bütün Belediye Baþkanlarýmýza elimizden geldiði kadar destek olmaya çalýþýyoruz. Gerekli þartlarý saðlayabilen talep toplayan ilçelerimize TOKÝ konut projelerimizi yapmaya devam edeceðiz. Sit alanýnda yaþayan vatandaþlarýn modern yaþam alanýna taþýnmasý ilçenin geliþmesine büyük katký saðlayacaktýr" þeklinde kaydetti. Ziyarette ayrýca Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Uslu için özel hazýrlattýðý Hitit Aslanýný takdim etti. Haber Servisi Sertifikalý tohum kazanç saðlar Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsa elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklama göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihýnde saatleri arasýnda: "Karapürçek, Aksungur, Memiþler, Kozanoðlu, Güzelyurt, Arzumpýnar, Altýnbaþ, A.Saraylý, Y.Saraylý, Oymaaðaç, Alaca Ziraat Odasý sertifikalý tohumluk satýþlarýna baþlandý. Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz konu hakkýnda verdiði bilgide, sertifikalý tohumluðun içerisinde yabancý madde ve yabancý tohum olmadýðý için hangi ürün ekilirse onun elde edilmesi ve verim bakýmýndan önemli olduðunu ifade etti. Sertifikalý tohumluklarda yüksek çimlenme kabiliyetinin bulunduðunu ve bu sayede olumlu bir geliþme olduðunu dile getiren Ýlhan Yýlmaz, sertifikalý tohumluðun, bazý bitkilerde dekara ekilecek tohum miktarýnda %25'e varan verim artýþý ve tasarruf saðlayarak tohum maliyetini düþürdüðünü ve üreticiye kazanç saðladýðýný vurguladý. Alaca Ziraat Odasý olarak her çeþit buðday, arpa sertifikalý tohumluk satýþýyla da çiftçilere hizmet vererek kolaylýk saðladýklarýný kaydeden Yýlmaz, Buðday Pazarý'nda bulunan Ziraat Odasý'na ait satýþ bürosunda tohumluk satýþlarýnýn baþladýðýný açýkladý. Ziraat Odasý üyeleri ve tüm çiftçilerin sertifikalý tohumluk temini konusunda Ziraat Odasý satýþ bürosuna uðramalarýný isteyen Baþkan Ýlhan Yýlmaz, sertifikalý tohumluk fiyatlarýnda da çiftçilere gereken kolaylýðýn saðlanacaðýný ifade etti. Yýlmaz þu bilgileri verdi: "Ayrýca 2014 yýlý toprak analizi süresi 30 ekim 2014 tarihine kadar uzatýlmýþtýr. Ancak Laboratuvarýmýzda oluþabilecek yoðunluktan dolayý 25 Ekim tarihinden sonra gelen toprak numuneleri kabul edilmeyecektir. Çýkarýlan tebliðe göre bundan sonraki yýllarda son tarih 01 Eylül olacaktýr. Bu seneye mahsus 30 Ekim'e kadar uzatýlmýþtýr. Bizim çiftçilerimizden ricamýz toprak analizi yaptýracaklarýn son güne kalmadan bir an önce iþlemlerini yaptýrmalarýdýr. Ekim ayýnda ekilecek buðday, arpa için nadas ve ekili arazilerden temmuz ayýndan itibaren, baharda ekilecek ayçiçeði, pancar gibi bitkiler için ise mart, nisan, mayýs aylarýnda toprak numunesi alýnabilir. Toprak analiz iþlemlerinde sistem deðiþmiþtir. Artýk getirilen numunenin analiz sonuçlarý internet üzerinden TBS (Tarým Bilgi Sistemi) ile direkt olarak Tarým Bakanlýðýna gönderilmekte, analiz sonuçlarý ve gübre tavsiyeleri Tarým Bakanlýðý tarafýndan onaylanarak çiftçilerimiz hizmetine sunulmaktadýr. Bu nedenle çiftçilerimizin toprak numunelerini gerçek parsellerinden getirmeleri önem arz etmektedir. Bunun aksi ispatlanýrsa 5 yýl bütün desteklemelerden men ve alýnan desteðin iadesi gibi cezalar gündeme gelecektir. Biz Alaca Ziraat Odasý olarak çiftçilerimizin bütün hizmetlerden yararlanmasý için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstereceðiz. Sertifikalý tohumluk temini konusunda bizlere desteklerini esirgemeyen, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim Uslu'ya teþekkürlerimizi bir borç biliriz. Deðerli çiftçilerimizin bu üretim sezonunda bol ürün bol kazanç elde etmesini, Türkiye'mizin birlik, bütünlük ve huzur içinde olmasýný diler, saygýlarýmý sunarým." Yasin YÜCEL YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Altýnbaþ Baðlarý, Saraylý Baðlarý, Akyazý Baðlarý, Morsümbül, Seydim Gölet Mahallesi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Kip Tavukculuk Sanayi, Özuslu Tavukculuk, Kip Tavukculuk Gýda, Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk Tavukculuk, Çorum Belediyesi Týbbi Ayrýþtýrma Tesisi, Hasret Kýlýçarslan, Dalgýçlar Yapý, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, R.Murat Temiz Tarýmsal Sulama Tesisleri." Uður ÇINAR

8 YILDIZ Heykelin Yaþý Bir Ýngiliz turist Mýsýr'daki Tutankamun heykelini ziyaret ederken, orada bulunan müze tercümaný gence sorar: - Bu heykelin yaþý kaçtýr? Memur cevap verir: - Dört bin bir sene, altý ay, on gün... Turist çok þaþýrmýþtýr, hemen sorar: YAÞAM - Bu kadar ince bir hesabý, buralarda, hangi teknikle bulabiliyorsunuz? Tercüman kendinden emin bir eda ile cevap verir: - Teknik falan deðil, ben burada iþe baþladýðýmda bunun dört bin senelik olduðunu söylemiþlerdi. Ben ise burada bir sene, altý ay, on gündür çalýþýyorum. Ne eder? Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kronik baþ aðrýlarý, bebekken yapýlan Yanlýþ uygulamadan da kaynaklanabilir! Baþ aðrýsý, gündelik yaþamý etkileyen kiþileri en çok sýkýntýya düþüren saðlýk problemlerinin baþýnda geliyor. Bebekken yapýlan yanlýþ bir hareket, ileri ki yaþlarda kronik baþ aðrýsý olarak kendini gösterebiliyor. Uzmanlar, günümüzde Anadolu'da boy uzatmak için bebeklere uygulanan boyun ve omuz çekme hareketi, boyu uzatmadýðýný aksine, gelecekte geçmeyen kronik baþ aðrýsýna sebep olduðunu vurguladý. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Hasan Doðan, boy uzatmak için bebeklere yapýlan yanlýþ hareketlerle ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Hasan Doðan, "Anadolu'da yýllardýr uygulanan geleneklerden biri olan boy uzatmak için, baþý ve boynu tutup esnetmek ileri ki yaþlarda kronik aðrýlara yol açabiliyor. Çocuk yaþta düþmek, çarpmak, darbe almak gelecekteki dayanýlmaz baþ aðrýlarýnýn sebepleri arasýnda yer alýyor." dedi.bebeðin baþýndan ve Okula öðrenci ile birlikte Aile de uyum saðlamalý Binlerce ilkokul öðrencisi için yeni bir eðitim öðretim yýlý baþlýyor. Eðitim hayatýnda baþarýnýn yakalanabilmesinde öðrencinin beden ve ruh saðlýðýnýn önemli olduðunu kaydeden uzmanlar, ilgili saðlýk muayenelerinin yapýlmasýný ve ailelerin manevî desteklerinin önemli olduðunu belirtiyor.okulöncesi ve birinci sýnýf öðrencileri, uyum saðlayabilmek için bir hafta önceden okula baþladý. 1 milyon 335 bin ilkokul öðrencisinin dersbaþý yapacaðý bugünlerde hem ebeveynler hem de ailesinden ilk defa ayrýlan minikler oldukça heyecanlý. Uzmanlar, aileleri duygularýný belli etmemeleri ve çocuklara alýþma sürecinde eþlik etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Okulun ilk günlerinin, çocuk ve aile için zorluklar taþýdýðýný aktaran Emsey Hastanesi nden Psikiyatri Uzmaný Dr. Orhan Karaca, Çocuklar öncelikle okulun nasýl bir yer olduðunu görmeli, olumsuz düþünceleri varsa bunlar giderilmeli. diyor. Çocuðun okula gitmesi ve devam etmesi konusunda tutarlý olunmasý gerektiðini kaydeden Karaca, Ýlk zamanlar çocuklar okula gidip 1-2 saat vakit geçirip evlerine dönebilir. Bu çocuklarýn uyum sürecini kolay atlatmalarýný saðlayacaktýr. Kimi zaman ayrýlýk kaygýsý nedeniyle çocukta sýkýntý, korku, karýn aðrýsý, bulantý, heyecan, aðlama gibi tepkiler görülebilir. Zira çocuðun güvene ihtiyacý vardýr. Çocuðunuzun güvenini kazanmak için ilk günlerde okuldan alýnýþ saatlerine dikkat edin. önerisinde bulunuyor. ayaðýndan çekme gibi uygulamalarýn çok sakýncalý olduðunu belirten Op. Dr. Hasan Doðan, þunlarý dile getirdi: "Bebeði kundaklarken bile baþýndan ayaðýndan tutup esneterek sarmanýn, uzun boylu olmasýna neden olacaðý inancý vardýr. Bu oldukça sakýncalýdýr. Tarýmda ve kýrda çalýþan anne, bebeðinin düþmesine aldýrmaz. 'Çocuktur düþe kalka büyür' diye düþünür yalnýz o çocuðun baðlarý (ligamentleri) çok zayýftýr ileride kalýcý sakatlýklara neden olur. Çocuklukta ve bebeklikte maruz kalýnan yanlýþ davranýþlarýn ise, kiþinin tüm yaþamý boyunca peþinden gelir. Toplumumuzda bebekleri severken boyundan tutup yukarý doðru çekme davranýþý sýklýkla yapýlýyor. Fakat boyunlarýndan, baþ bölgelerinden ve omuzlarýndan asla çekmemek gerekiyor. Geleneksel olarak yapýlan bu uygulama çok yanlýþ."dayanýlmaz baþ aðrýlarýnýn halsizliðe ve iþtahsýzlýða yol açtýðýný belirten, "Op. Dr. Hasan Doðan, "Boyun hasarlarýnýn sonucunda meydana gelen baþ dönmelerinin, aðrýlar tedavi edilmediði takdirde; uykusuzluk, halsizlik, iþtahsýzlýk gibi problemlere de neden olur. Boyun dengesizliði, bað dokusu yýrtýlmasý, kaslarý kemiklere baðlayan bað dokularýnýn zarar görmesi gibi durumlarýn migrene ve dayanýlmaz baþ aðrýlarýna sebep olur. Baðlarda oluþan bir sorun, baþ dönmesine, þimþek çakar tarzý, zonklayýcý ve basýnçlý bir baþ aðrýsýna yol açar. Ayrýca bu ana belirtilerin yaný sýra uykulu olma hali ve yaþamdan zevk alamama gibi durumlar da ortaya çýkar." dedi. (CÝHAN) Çocuklardan kapasitelerinin üstünde performans beklendiðinde çocukta kaygý ve stresin arttýðýný belirten Nöroloji Uzmaný Dr. Mehmet Yavuz ise bu dönemde çevreyi ve kendini anlamaya çalýþan çocuðun, kaygý bozukluðu yaþadýðýný söylüyor. Yavuz, Ýçine kapanan ve öz güveni eksilen çocuða sert çýkýþlar yapýlmamalý, onunla sözlü iletiþim güçlü tutulmalý ve birlikte zaman geçirilmelidir. diyor. Ayrýca Yavuz, ebeveynin çocukla beraber resim yapma, sinemaya gitme, yemek yapma gibi etkinliklerinin faydalý olacaðýný belirtiyor. Yavuz, tüm bu önerilere raðmen kaygýlarýný kontrol etmede zorlanan çocuk için bir uzmandan yardým almayý tavsiye ediyor. Okulöncesinde göz ve kulak muayenesini ihmal etmeyin!kulak Burun Boðaz Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Saðun da doðuþtan gelen ya da küçük yaþta geçirilen enfeksiyonlarýn etkisiyle oluþan iþitme kayýplarýnýn okul çaðýna gelinmesiyle birlikte daha büyük sorunlara sebep olduðunu aktarýyor. Saðun, Enfeksiyon nedeniyle orta kulak su topluyor. Bazen enfeksiyon olmasa da östaki tüpü bozularak orta kulakta su toplanmasýna neden oluyor. diyor. Bu sorunlarýn daha çok 5-6 yaþ civarýnda, okulöncesi çocuklarda görüldüðünü kaydeden uzman, üst solunum yolu enfeksiyonlarý ve soðuk algýnlýklarýnýn da iþitme kayýplarýna yol açtýðýný söylüyor. Saðun, çocuklarda iþitme kayýplarýna yol açan enfeksiyonun aðrý, ateþ, üþüme, titremeyle kendini belli ettiðini ifade ediyor. Sinema 19:55 23:30 23:30 8 Antartika'nýn soðuk coðrafyasýnýn sýcak ve sevimli yerlileri Ýmparator Penguenler, kendileri kadar sevimli ve köklü geleneklere sahiptirler. Kendi varlýklarýný ve aþklarýný ruh eþlerine anlatabilmek için her biri kendi 'Kalbe Seslenen Þarký'sýný söylemek zorundadýr.fakat Norma Jean'ýn oðlu minik penguen Mumble, diðer bütün penguenlerden farklýdýr. Bir türlü þarký söyleyemeyen küçük penguen, çok yetenekli bir tap dansçýsýdýr. Bu özelliði ile diðer bütün penguenlerin arasýndan sýyrýlan Mumble, penguenlerin hayli kuralcý lideri tarafýndan dýþlanmaya maruz kalýr. Dizi Neþeli Ayaklar Muhteþem Yüzyýl Sultan Süleyman, Ýbrahim Paþa ya Hürrem ile aralarýnda geçen konuþmayý sorar. Bu esnada Layoþ un ormanda saklanan suikastçý þövalyeleri baskýn yapar. Aralarýndan biri Sultan Süleyman ý hedef alýr ve ateþ eder. Malkoçoðlu Bali Bey, baskýn yerine yetiþir. Hamile olduðunu öðrenen Hatice Sultan, bebeðini tekrar kaybetmek korkusuyla, bu haberi Ýbrahim Paþa ya vermek istememektedir. Hatice Sultan, Ýbrahim Paþa nýn sað salim geri dönmesi için dua etmektedir. Hürrem ise ölmesini dilemektedir. Sinema Hawaii Polisi Dedektif Steve McGarrett, iyi bir Deniz subayý iken þu an baþarýlý bir polis olmuþtur ve babasýnýn gizemli cinayetini araþtýrmak için Oahu ya döner. Hawaii'nin eski valisi ve güvenlik gücünün yeni lideri onu ikna ederken pek çok taviz vermiþtir: Kuracaðý ekipte sadece onun kurallarý geçerli olacaktýr ve ekip yalnýzca eski valiye hesap verecektir. Böylece McGarrett sadece, cinayeti kendi bildiði yolla çözmüþ olmayacak ayrýca Hawaii yi de suç örgütlerinden ve dönen büyük oyun dan kurtaracaktýr. Halit Ergenç Halit Ergenç ortaöðrenimini Beþiktaþ Atatürk Lisesi'nde tamamlamýþtýr da ÝTÜ Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrýlan Ergenç, ayný sene girdiði Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuðu bölümlerini bitirmiþtir. Oyunculuk kariyerinde önemli bir yere sahip olan müzikal, opera ve bale çalýþmalarý arasýnda The Adventures of ZAK-New York, Kiss Me Kate, Tatlý Charity, Beni Seviyor, Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler, Þarkýlar Susarsa bulunmaktadýr. Tiyatro çalýþmalarýna ise Bugün Git Yarýn Gel, Popcorn, Arapsaçý, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarýyla devam eden sanatçýnýn beyazperdede de rol aldýðý önemli projeleri bulunmaktadýr. Halit Ergenç in televizyon kariyerinde Hiç Yoktan Aþk, Ölümün El Yazýsý televizyon filmlerini, Böyle mi Olacaktý, Kara Melek, Dedem Gofret ve Ben, Esir Þehrin Ýnsanlarý, Zerda, Aliye gibi baþarýlý dizi projeleri izlemiþtir.televizyon ve sahne çalýþmalarý dýþýnda program sunuculuðu ve reklam filmlerindeki performanslarýyla da son derece baþarýlý olan sanatçý, halen dizilerde baþarýlý bir görüntü çiziyor. Büyük Teklif adlý yarýþma programýný sunarak sunuculuktaki baþarýsýný da ekranlara yansýttý. Sanatçý izlenme rekorlarý kýran Binbir Gece adlý televizyon dizisinde de rol almýþtýr senesinde bu dizideki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalýnda Altýn Kelebek ödülünü kazanmýþtýr. Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlidir ve Ali Ergenç isminde bir erkek çocuk babasýdýr. MERCÝMEKLÝ PATE Malzemeler 1.5 Su Bardaðý Kýrmýzý Mercimek 2 Su Bardaðý Kaynar Su 1 Soðan 2 Diþ Sarýmsak 1 Çorba Kaþýðý Sývýyað 2 Dilim Ekmek 1 Su Bardaðý Rendelenmiþ Kaþar Peyniri 4-5 Dal Maydanoz Bir Tutam Nane 1 Yumurta 4-5 Ceviz Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Mercimeði kaynar suda 30 dakika piþirin. Piþmesine yakýn karýþtýrmaya baþlayýn. Mercimekler suyunu çekip Bazý þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi... Nietszche iyice daðýlýncaya kadar sürekli karýþtýrarak piþirin. Soðan ve maydanozu ince ince kýyýn, sarýmsaklarý ezin, ekmeklerin içini çýkarýp ufalayýn.sývýyaðý tavada kýzdýrýp soðan ve sarýmsaðý pembeleþtirin. Derin bir kaba alýp mercimek, ekmek içi, kaþar peyniri, maydanoz, nane, tuz ve karabiberi ekleyerek iyice karýþtýrýn.karýþýmý yaðlanmýþ dikdörtgen bir fýrýn kalýbýna alýp üzerini alüminyum folyo ile kapatýn. Önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 1 saat piþirin. Ceviz ve kýyýlmýþ maydanozla süsleyip sýcak servis yapýn. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Yerli Dizi Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber King Kong 23:30 Hawaii Polisi 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Baþkasýnýn Parasý Ana Haber Hayat Dediðin Eden Bulur Orta Direk Þaban 21:30 Haber Saati 22:40 Koltuk Belasý Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:00 Muhteþem Yüzyýl Yerli Dizi Ruhlar Evi Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Ana Haber Benim Adým Gültepe Yerli Dizi Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni Neþeli Ayaklar Animasyon 21:50 Dizi Klip Tekrar Programlar Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet 22:10 Küçük Gelin

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

500 milyon lira harcadýk"

500 milyon lira harcadýk Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir

Detaylı

2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014

2/B'de son baþvuru tarihi 1 Eylül 2014 Çorum ÝHH Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu kitap desteði bekliyor Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu ÝHH gönüllüleri ile kahvaltýda bir araya geldi. Çorum ÝHH'nýn Eþref Hoca Caddesindeki Hanýmlar Komisyonu Ofisinde

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor

Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli

Vatandaþ pazar günleri uygulanan nöbetçi eczane sayýsýndan dertli YEDAÞ'a 'Kalite Platin Tacý' YEDAÞ'ýn baþarý hikayesi 'Kalite PlatinTacý' ödülü ile zirveye çýktý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu "Kalite Altýn Tacý ile baþlayan Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı