BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanmaktadõr. Danõşma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlõğõ, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /256, 406 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatõrõlmasõ gereken hesap numarasõ: Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yõllõk abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir sayõnõn fiatõ: 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 71 NUMBER: 2004/10 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /256, 406 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2006

3 SUNUŞ Millî Kütüphane; Kuruluşu Hakkõndaki 5632 Sayõlõ Kanunda belirtilen millî kültür araştõrmalarõnõ mümkün kõlmak, bu maksada elverişli bütün eser ve belgeleri bir araya toplayarak esaslõ bir merkez vücuda getirmek ve aynõ zamanda her türlü ilim ve sanat çalõşma ve araştõrmalarõnõ kolaylaştõrmak, millî birikim merkezi olarak yurt içi ve yurt dõşõnda bilgi akõmõnõ temin etmek amaçlarõnõ gerçekleştirebilmek için bazõ görevleri üstlenmiştir. Bu görevlerin biri ve en başlõcasõ da bibliyografyalar hazõrlayõp yayõnlamaktõr. Bu bibliyografyalardan ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Kütüphanemizin yasal olarak hazõrlamak ve yayõnlamakla yükümlü olduğu Türkiye Bibliyografyasõ (TB), günümüze kadar sadece basõlõ ortamda araştõrmacõlarõn ve kurumlarõn yararõna sunulmaktaydõ. Çağõmõzda bibliyografyalar artõk basõlõ ortamda değil, dünyadaki gelişmelere paralel olarak CD ortamõnda hazõrlanõp çoğaltõlarak yararlanmaya sunulmaktadõr. Böylece araştõrmacõlar çeşitli nedenlerle geç ulaştõklarõ bibliyografyalara hem kõsa sürede ulaşabilmekte, hem de basõlõ bibliyografya formatõyla beraber çeşitli erişim uçlarõndan kendi konularõyla ilgili bibliyografik tarama yapabilmektedirler. III

4 Bu düşünceden hareket ederek 2003 yõlõna ait sayõlarõndan itibaren TB yine aylõk olarak ve CD ortamõnda Türkçe ve İngilizce hazõrlatõlan bir arama-tarama programõyla yayõnlanmaya başlamõştõr. Bu sayõlar aynõ zamanda PDF formatõnda da görülebilecektir. Gerçekleşmesini çok arzu ettiğimiz, ancak diğer çalõşmalarõmõz nedeniyle günümüze kadar gerçekleştire-mediğimiz bu projemizi geç de olsa gerçekleştirerek değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõzõn yararõna sunmanõn mutluluğu içindeyiz. Eleştiri ve önerileriniz çalõşmamõza õşõk tutacaktõr. Celâl TOK Millî Kütüphane Başkan V. IV

5 INTRODUCTION The National Library of Turkey, founded by the law of 5632, has been given responsibilities in order to meet educational and cultural needs of the people of Turkey. To achieve these objectives the National Library acts as a center to collect all materials published in the country and abroad related to Turkish culture and other fields, to organize these materials, and to provide effective research service. One of the most important duties of the National Library is to prepare and publish bibliographies. The Turkish National Bibliography, being published since 1928, includes records of materials received by the National Library according to the Legal Deposit Act. Originally, the Turkish National Bibliography published only in printed format for the use of researchers and institutions. With the technological developments and increasing demand, CD version of the bibliography has been produced. Thus, users will be able to reach the records of materials they need for their research from various access points. The new application was started with the 2003 issues of Turkish National Bibliography in CD format published monthly and in Turkish and English with a browse and search program. These issues will also be available in PDF format. We are very pleased that this new project has been implemented to provide better and effective service to research circle. It is our hope that it will meet the needs of other people as well. We are trying to do our best to V

6 improve our services. We are looking forward to receing your criticisms and recommendations for upgrading this new national service. Celâl TOK Director, Turkish National Library VI

7 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, ISBN ve ISSN olmak üzere beş ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. VII

8 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are five separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, and ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole VIII

9 P R E F A C E data of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. IX

10 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. X

11 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. XI

12 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Genel kütüphaneler GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK GENEL KOLEKSİYONLAR Diğer dillerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefe kuramõ Felsefe eğitimi, araştõrmasõ METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) Ontoloji (Varlõkbilim) EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK Tekil ruhlarõn kökeni ve kaderi NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Esenliğe dönük okkült yöntemleri Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Hümanizm ve ilgili sistemler PSİKOLOJİ Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalõ psikoloji ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Aile ilişkilerinin etiği Diğer ahlaki kurallar ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ Doğu felsefesi Platoncu felsefe Aristocu felsefe MODERN BATI FELSEFESİ Britanya Adalarõ Fransa Diğer coğrafi bölgeler DİN DOĞAL (DOĞAYA DAYANAN) DİNBİLİM Tanrõ kavramlarõ Tarihi kitaplarõ Peygamberlerle ilgili kitaplarõ Yeni Ahit HIRİSTİYAN DİNBİLİMİ İsa Mesih ve ailesi...16

13 234 Kurtuluş (Soterioloji) ve merhamet HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Kilise idaresi (Eklesioloji) Misyonlar HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kilise tarihinde dalaletler HIRİSTİYAN TARİKATLARI VE MEZHEPLERİ Roma Katolik kilisesi Diğer tarikatlar ve mezhepler HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşõlaştõrmalõ din Klasik (Yunan ve Roma) din Hint kökenli dinler Yahudilik İslam TOPLUM BİLİMLERİ Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Sosyal gruplar Kültür ve kurumlar Topluluklar SİYASAL BİLİMLER Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlõk haklarõ ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararasõ göç ve sömürgecilik Uluslararasõ ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kamu maliyesi Uluslararasõ ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Toplumsal refah sorunlarõ ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta...56

14 370 EĞİTİM Okul yönetimi Ortaöğretim Yükseköğretim TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK Uluslararasõ ticaret (Dõş ticaret) İletişim Telekomünikasyon GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Genel adetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Standart kullanõm TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazõ sistemi ve fonolojisi Türkçe ile ilgili sözlükler Türkçe'nin kullanõmõ İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kullanõmõ CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nõn kullanõmõ İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ İspanyolca'nõn kullanõmõ DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Sözlükler ve ansiklopediler Eğitim, araştõrma, ilgili konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş MATEMATİK Genel ilkeler Geometri Olasõlõklar ve uygulamalõ matematik FİZİK KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Fiziksel ve kuramsal kimya İnorganik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji PALEONTOLOJİ PALEOZOOLOJİ YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji Mikrobiyoloji ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Zooloji (Hayvanbilim) TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlõğõn geliştirilmesi Hastalõk oranlarõ, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalõklar Cerrahi ve ilgili konular...103

15 618 Kadõn hastalõklarõ ve doğum MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalõ fizik Askeri ve denizcilik mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Mühendisliğin diğer dallarõ TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Tarla ve plantasyon ürünleri Meyve bahçeleri, meyveler, ormancõlõk Bahçe bitkileri (Bahçecilik, hortikültür) EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Dikiş, giyim, kişisel yaşam Çocuk yetiştirme ve evde bakõm YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Muhasebe Genel yönetim Reklamcõlõk ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Gõda teknolojisi Sanayi yağlarõ, gaz teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler İMALAT BİNALAR Tesisat ve hizmet birimleri SANATLAR GÜZEL SANATLAR Süreli yayõnlar Galeriler, müzeler, özel koleksiyonlar KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatõ) MİMARLIK Mimari yapõ Dini ve benzeri amaçlõ binalar PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Madenden yapõlmõş sanat ürünleri ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler RESİM SANATI VE RESİMLER Din ve dinsel sembolizm Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçõlõk alanlarõ ve türleri Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Sahne gösterileri Salon oyunlarõ ve eğlenceleri Salon beceri oyunlarõ Atletik ve açõkhava sporlarõ ve oyunlarõ EDEBİYAT VE RETORİK...125

16 808 Retorik ve edebi eser koleksiyonlarõ Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlõca edebiyat İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE EDEBİYAT İngiliz şiiri İngiliz tiyatrosu İngiliz romanõ ve hikayesi İngiliz edebiyatõnda denemeler İngiliz edebiyatõnda çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca mektuplar Almanca çeşitli eserler Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatõ LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransõzca roman ve hikaye İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT Rumence ve Reto-Rumen edebiyatõ İSPANYOL VE PORTEKİZ DİLLERİ EDEBİYATI İspanyolca çeşitli eserler Portekizce KLASİK YUNAN EDEBİYATI Klasik Yunan söylevleri Modern Yunan edebiyatõ DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatõ Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatõ COĞRAFYA VE TARİH Tarihin felsefe ve kuramõ Tarihin çeşitli konularõ Tarih eğitimi, araştõrmasõ, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Asya'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Britanya adalarõ Orta Avrupa Almanya Doğu Avrupa Sovyetler Birliği Avrupa'nõn diğer ülkeleri...191

17 950 GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Güney Asya Hindistan Ortadoğu (Yakõndoğu) Orta Asya...195

18 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2004 AD 9200 İlter, Yalçõn, Kayõp tarih / Yalçõn İlter. İstanbul : Aykõrõ Yayõncõlõk, 902, Veri işleme Bilgisayar bilimi 2004 AD Soyuğur, Rõfat Behram, Bilgisayarõn dost yüzü / Rõfat Behram Soyuğur. [Y.y. : yayl.y., 2004?] (Birlik Matbaacõlõk) xvi, 332 s. : şkl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN , AD [Teknoloji çağõnõn mesihi : Bill Gates] / hazõrlayan: Emel Lakşe. İstanbul : Haftalõk Dergisi, [2004?] 31 s. : rnk. res. ; 19 cm. (Büyük biyografi serisi) Haftalõk Dergisi'nin ücretsiz ekidir. S.N.: ; D.M I. Lakşe, Emel. I(b) III. Seri Süreli Yayınlar 2004 SB My pc. 1. yõl, 1. sayõ (Mayõs 2004)-. İstanbul : Serdar Mutlu, c. : res. ; 27 cm. Haftalõk, Mayõs Vatan Gazetesi'nin ekidir. Bilgisayar ve internet dersanesi. S.N.: Bilgisayar programlama, programlar 2004 AD 9158 Soyuğur, Rõfat Behram, Bilgisayarõn dost yüzü / Rõfat Behram Soyuğur. [Y.y. : yayl.y., 2004?] (Birlik Matbaacõlõk) 004, AD Kaşlõ, Ahmet Algoritma tasarõmõ ve programlama / Ahmet Kaşlõ. 2. bsk. İzmir : E.Ü.Mühendislik Fak., ix, 318 s. : tbl. ; 24 cm. Kaynakça eser sonundadõr. S.N.: ; D.M AD Page, Khristine Annwn Macromedia dreamweaver MX 2004 kaynağõndan eğitim / Khristine Annwn Page ; çeviren: Günay İnkaya. 1. bs. İstanbul : Medyasoft Yayõnlarõ, xiii, 586 s. ; 24 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. İnkaya, Günay. I BİBLİYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2004 AD Yapõ Kredi Yayõnlarõ bir bibliyografya denemesi : 1. kitaptan kitaba / hazõrlayanlar: Kasõm Çelik, Ali Kõlõçarslan, Şükrü Aydõn. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür Sanat Yayõncõlõk, 1

19 446 s. : rnk. res. ; 21 cm. (Yapõ Kredi Yayõnlarõ ; 2000-b) Dizin vardõr. S.N.: ; D.M I. Çelik, Kasõm. II. Kõlõçarslan, Ali. III. Aydõn, Şükrü. IV. Seri Belirli konulardaki eserlerin 2004 AD Trakya Üniversitesi. Rektörlük Trakya Üniversitesi uluslararasõ bilimsel yayõnlar kataloğu bsk. Edirne : Trakya Üniv., , [60] s. ; 23 cm. (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayõnlarõ ; 59. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ yayõnlarõ ; 12) S.N.: ; D.M ISBN X KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 027 Genel kütüphaneler Süreli Yayınlar 2004 SB Arşiv dünyasõ. 3. sayõ (Nis-May 2004)-. İstanbul : Tüm Arşivciler Derneği, c. : res. ; 28 cm. Süresi belirlenemedi. Kaynakça makale sonlarõndadõr. S.N.: GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde Süreli Yayınlar 2004 SB Euro imaj. 1. yõl, 1. sayõ (Mayõs 2004)-. Nürnberg : A. Lütfü Boz, (İstanbul : UMED) c. : res. ; 32 cm. 6 aylõk, Mayõs Almanca metin içerir. Kültür, haber ve magazin dergisi. S.N.: SB Sealife. (Mayõs 2004)-. İstanbul : İstanbul Deniz Otobüsleri, c. : res. ; 28 cm. Aylõk, Mayõs S.N.: GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK 068 Diğer coğrafi bölgelerde 2004 BD Istanbul meeting planner's guide, / İstanbul Convention & Visitors Bureau. İstanbul : Istanbul Convention & Visitors Bureau, [2004?] 212 s. : rnk. res. ; 30 cm. S.N.: ; D.M I. İstanbul Convention & Visitors Bureau HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2004 AD Aygün, Hakan Açõklõyorum: kral çõplak / Hakan Aygün. 1. bsk. [İstanbul?] : Turuncu Medya, 239 s. ; 20 cm. (Anõ ; 2) S.N.: ; D.M ISBN AD Özer, Halil Galata Sarayõ efendileri / Halil Özer. 1. bsk. İstanbul : Nokta Yayõnlarõ, 2

20 342 s. ; 20 cm. (Nokta Yayõnlarõ ; 29) S.N.: ; D.M ISBN , Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Özdemir, Fahri. I AD Doğan, Şahin Aşka ve mutluluğa dair her şey / Şahin Doğan. 1. bsk. İstanbul : Bilge Karõnca, s. ; 20 cm. (Bilge Karõnca yayõnlarõ ; genel yayõn nu.: 67. Romantik dizi) Dõşkapakta basõm bildirim, 4. baskõdõr. S.N.: ; D.M ISBN AD Işõk, Kenan Geçip gitti kirpiklerimin arasõndan / Kenan Işõk ; derleyen: Fahri Özdemir. 3. bsk. İstanbul : Kõrmõzõ Yayõncõlõk, 155 s. ; 21 cm. Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Özdemir, Fahri. I AD Işõk, Kenan Geçip gitti kirpiklerimin arasõndan / Kenan Işõk ; derleyen: Fahri Özdemir. 2. bsk. İstanbul : Kõrmõzõ Yayõncõlõk, 155 s. ; 21 cm. Eserde, yazarõn resmi ve kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Özdemir, Fahri. I AD Işõk, Kenan Geçip gitti kirpiklerimin arasõndan / Kenan Işõk ; derleyen: Fahri Özdemir. İstanbul : Kõrmõzõ Yayõncõlõk, 155 s. ; 21 cm + 1 cd AD Soysal, Sevgi, Bakmak / Sevgi Soysal. 1. bsk. İstanbul : İletişim, 181 s. ; 20 cm. (İletişim Yayõnlarõ ; 973. Sevgi Soysal bütün eserleri ; 7) S.N.: ; D.M ISBN AD Yõlmaz, M. Kemal, Yaban ellerde kalanlar / M. Kemal Yõlmaz. 2. bsk. Aydõn : Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği, 2003 (İzmir : Ege Üniversitesi Basõmevi) 140 s. : res. ; 20 cm. (Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği yayõnõ ; yayõn no: 3) S.N.: ; D.M ISBN , AD Kõlõçbay, Mehmet Ali, Soytarõ gülmez, sõrõtõr / Mehmet Ali Kõlõçbay ; çizimler: İzel Rozental. 1. bsk. Ankara : İmge Kitabevi, 189 s. : res. ; 20 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Rozental, İzel. I GENEL KOLEKSİYONLAR 089 Diğer dillerde 2004 AD Canbolat, Uğur İlyas, Portreler / Uğur Canbolat. İstanbul : Nesil Yayõnlarõ,

21 255 s. : res. ; 20 cm. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN AD Duru, Abdülkadir, Can adamlarõnõn maceralarõ / Abdülkadir Duru. 2. bsk. İstanbul : Özden, 58 s. ; 19 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD 8758 Kaynak, Mahir, Üç.. iki.. bir : ters labirentlerde final / Mahir Kaynak. 5. bsk. İstanbul : Timaş Yayõnlarõ, , AD 9412 Yõlmaz, M. Kemal, Yaban ellerde kalanlar / M. Kemal Yõlmaz. 2. bsk. Aydõn : Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği, 2003 (İzmir : Ege Üniversitesi Basõmevi) , FELSEFE VE PSİKOLOJİ 2004 AD Asur ve Ninova kralõ Senharib'in danõşmanõ bilge Ahikar'õn öğütleri / Süryaniceden Türkçeye çeviren: Yuhanun Gülten, Abgar Gülten. 1. bsk. İstanbul : Gerçeğe Doğru Kitaplarõ, 63 s. ; 20 cm. (Gerçeğe Doğru Kitaplarõ ; 16) Metin Türkçe, Süryanice'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Gülten, Yuhanun. II. Gülten, Abgar. III. Seri AD 8718 K., Nora Ölü filozoflar kahvesi / Nora K., Vittorio Hösle ; çeviren: Çağlar Tanyeri. 2. bsk. İstanbul : Arion Yayõnevi, , Felsefe kuramõ 2004 AD Marquard, Odo, İlkeselliğe veda : çok tanrõcõlõğa övgü / Odo Marquard ; çeviren: Şebnem Sunar. 2. bsk. İstanbul : Morpa Kültür Yayõnlarõ, 168 s. ; 20 cm. (Felsefe dizisi) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN I. Sunar, Şebnem. I III. Seri Felsefe eğitimi, araştõrmasõ 2004 BD Üniversiteye hazõrlõk ÖSS felsefe soru bankasõ. İstanbul : Güvender Yayõnlarõ, 2003 (İzmir : Çağlayan) 122 s. ; 28 cm. (Güvender Yayõnlarõ. ÖSS seti) S.N.: ; D.M ISBN METAFİZİK (SPEKÜLATİF FELSEFE) 2004 AD Menderes, Işõk Sahi nedir gerçek dediğimiz şey? : günlük yaşam için metafizik çözümler / Menderes Işõk. 2. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 4

22 248 s. ; 21 cm. (Galata ; 415) Eser, yazarõn Radikal Gazetesi cumartesi ekinde yayõnlanan toplu yazõlardan oluşmaktadõr. S.N.: ; D.M ISBN , Ontoloji (Varlõkbilim) 2004 AD Tunalõ, İsmail Estetik / İsmail Tunalõ. 8. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 282 s. ; 24 cm. (Büyük fikir kitaplarõ dizisi ; 92) Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK 129 Tekil ruhlarõn kökeni ve kaderi 130 NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR 131 Esenliğe dönük okkült yöntemleri 2004 AD Günther, Edith Reiki ile sağlõklõ yaşam / Edith Günther, Michèle Woeller, Horst H. Günther ; çeviren: Gül Oner. İzmir : Ege Meta Yayõnlarõ, 183 s. : res. ; 20 cm. Özgün eseradõ: Fit mit reiki. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Woeller, Michèle. II. Günther, Horst H. III. Oner, Gül. IV. E.a AD Müller, Brigitte, Reiki : uygulamalõ şifacõlõk teknikleri / Brigitte Müller, Horst H. Günther ; çeviren: Gül Oner. İzmir : Ege Meta Yayõnlarõ, 249 s. : res. ; 20 cm. Özgün eseradõ: Reiki - heile dich selbst. S.N.: ; D.M ISBN I. Günther, Horst H. II. Oner, Gül. III. E.a AD Andrews, Ted Geçmiş yaşamlar / Ted Andrews ; [çevirmen: Enver Gürsel]. 1. bsk. İstanbul : Kozmik Kitaplar, 207 s. ; 20 cm. Özgün eseradõ: How to: Uncover your past lives. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Gürsel], Enver. I Parapsikoloji ve okkültizm (gizcilik) 2004 AD Kehanetin a-b-c'si : geleceği okumaktan geleceği yaratmaya / yayõma hazõrlayan: Buket Altoparlak. 1. bsk. İstanbul : Omega Yayõnlarõ, 264 s. : res., şkl. ; 21 cm. Kaynakça: 264. s. S.N.: ; D.M ISBN I. Altoparlak, Buket

23 2004 AD 9071 Kuşat, Ali Türk toplumunda nazar olgusu ve psikolojik bir yaklaşõm / Ali Kuşat. Kayseri : Laçin, , AD 9108 Menderes, Işõk Sahi nedir gerçek dediğimiz şey? : günlük yaşam için metafizik çözümler / Menderes Işõk. 2. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 110, AD Yõldõz, Altan Tempo astroloji / Altan Yõldõz. İstanbul : Tempo, 98 s. : rnk. res. ; 22 cm. Tempo dergisinin armağanõdõr. S.N.: ; D.M AD Boorstein, Sylvia Şimdi ve burada / Sylvia Boorstein ; İngilizceden çeviren: H. Betül Çelik. 2. bs. İstanbul : Galata, 173 s. ; 22 cm. (Galata - spiritüalizm - felsefe) Özgün eseradõ: It's easier than you think. "Eser, daha önce Mutluluğa giden yol düşündüğünüzden daha kolay" adõyla Sistem Yayõncõlõk tarafõndan yayõnlanmõştõr. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Çelik, H. Betül. I III. Seri , AD Giovetti, Paola Umut habercileri : ötealemdeki çocuklardan anne babalarõna umut dolu mesajlar / Paola Giovetti ; Almanca'dan Türkçe'ye çeviren: Ferat Öztürk. İstanbul : Ruh ve Madde Yayõncõlõk, 192 s. ; 20 cm. Özgün eser adõ: I messagi della speranza. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Öztürk, Ferat. I AD Menderes, Işõk Seks, çikolata ve ruhaniyet / Işõk Menderes. 1. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 236 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD Walsch, Neale Donald Lûtuf anlarõ : Tanrõ beklenmedik anlarda yaşamõmõza dokunduğunda / Neale Donald Walsch ; çeviri: Rüştü Cumhur Orancõ. 1. bs. İstanbul : Dharma Yayõnlarõ, 228 s. ; 20 cm. (Dharma. Yeni çağ / psikoloji) Özgün eseradõ: Moments of grace. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Orancõ, Rüştü Cumhur. I III. Seri BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 144 Hümanizm ve ilgili sistemler 2004 AD Türer, Celal Charles S. Peirce'ün pragmatik felsefesi / Celal Türer. Kayseri : Laçin Yayõnlarõ, iv, 226 s. ; 20 cm. 6

24 Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN PSİKOLOJİ 152 Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler 2004 AD Chapman, Gary Beş sevgi dili / Gary Chapman ; İngilizce'den çeviren: Betül Çelik. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 088. Kadõn-erkek dizisi) Özgün eseradõ: The five love languages. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Çelik, Betül. I III. Seri , AD Chapman, Gary Beş sevgi dili / Gary Chapman ; İngilizce'den çeviren: Betül Çelik. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 226 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 088. Kadõn-erkek dizisi) Özgün eseradõ: The five love languages. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Çelik, Betül. I III. Seri , AD Dökmen, Üstün, İletişim çatõşmalarõ ve empati / Üstün Dökmen. 26. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 363 s. : res. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 021. Kişisel gelişim dizisi) Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Kaya, Nusret, Psikoestetik / Nusret Kaya. 4. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 391 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 208. İnsan ve evren dizisi) S.N.: ; D.M ISBN , AD Navaro, Leylâ Bir cadõ masalõ : kõzgõnlõk, güç ve cinsel roller üzerine / Leylâ Navaro ; karikatürler: Piyale Madra. 5. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 143 s. : karikatür ; 20 cm. Kaynakça eserin sonundadõr. S.N.: ; D.M ISBN I. Madra, Piyale. I Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2004 AD Friedman, Sidney, Zihninizin keşfedilmemiş yönleri / Sidney Friedman ; çevirmen: Bülent Gökdemir. 1. bsk. İstanbul : Nokta Yayõnlarõ, 144 s. ; 20 cm. (Kişisel gelişim ; yayõn no: 23) S.N.: ; D.M ISBN I. Gökdemir, Bülent. I III. Seri. 153, AD Goleman, Daniel Hayatî yalanlar basit gerçekler : "kendini aldatmanõn psikolojisi" / Daniel Goleman ; çeviren: Betül Yanõk. 2. bs. İstanbul : Arion Yayõnevi, 7

25 406 s. ; 19 cm. (Psikoloji dizisi ; 004) Özgün eseradõ: Vital lies simple truths. Dizin vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. Yanõk, Betül. I III. Seri AD Brothers, Joyce On günde kusursuz bellek / Joyce Brothers, Edward P. F. Eagan. 9. bs. İstanbul : Varlõk Yayõnlarõ, 229 s. : res. ; 20 cm. (Varlõk Yayõnlarõ ; sayõ: 758) S.N.: ; D.M ISBN I. Eagan, Edward P. F. I III. Seri AD Ailes, Roger Mesaj sizsiniz : "kendiniz olun, istediğinizi elde edin" / Roger Ailes, [John Kraushar] ; çeviren: Alev Önder ; dizi editörü: Doğan Cüceloğlu. 8. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, xi, 252 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 67. Kişisel gelişim dizisi) Özgün eseradõ: You are the message. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Kraushar, John. II. Önder, Alev. III. Cüceloğlu, Doğan. IV. E.a. V. Seri AD 9171 Lieberman, David J. Kimse size yalan söyleyemez / David J. Lieberman ; Türkçesi: Sinem Sonuvar. İstanbul : Kuraldõşõ Yayõncõlõk, 158.2, Bilinçaltõ ve başkalaşmõş ruh durumlarõ 2004 AD 9212 Friedman, Sidney, Zihninizin keşfedilmemiş yönleri / Sidney Friedman ; çevirmen: Bülent Gökdemir. 1. bsk. İstanbul : Nokta Yayõnlarõ, 153, AD 8816 Kaya, Nusret, Psikoestetik / Nusret Kaya. 4. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, , AD Kaya, Nusret, İyileşme kitabõ / Nusret Kaya. 6. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 393 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk : 345. İnsan ve evren dizisi) S.N.: ; D.M ISBN Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi 2004 AD Cüceloğlu, Doğan, İçimizdeki çocuk : yaşamõmõza yön veren güçlü varlõk / Doğan Cüceloğlu. 34. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 254 s. : res., şkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN , AD Littauer, Florance Kişiliğinizi tanõyõn : Melankolik, güclü klorik, popüler optimist-barõşçõl soğukkanlõ / Florance Littauer ; İngilizce'den çeviren : Demet Dizman. 13. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk,

26 224, [4] s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 061. Kişisel gelişim dizisi) Özgün eseradõ: Personality plus. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Dizman, Demet. I III. Seri AD Başal, Handan Asûde Gelişim ve psikoloji : "nasõl mutlu bir çocuk yetiştirebilirim?" / Handan Asûde Başal. 2. bsk. İstanbul : Morpa Kültür Yayõnlarõ, 213 s. : res. ; 20 cm. (Çocuk gelişimi ve eğitimi dizisi) Kaynakça bölüm sonlarõndadõr. S.N.: ; D.M ISBN AD 8492 Gordon, Thomas E.A.E. etkili anababa eğitimi : sorumluluk duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirmek için denenmiş yeni bir yöntem / Thomas Gordon ; İngilizce'den çeviren: Emel Aksay ; editör: Birsen Özkan. 16. bs. Ankara : Sistem Yayõncõlõk, 649.1, AD Yavuzer, Halûk, Çocuk eğitimi el kitabõ / Haluk Yavuzer. 17. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 176 s. : res ; 20 cm. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Walczak, Yvette Boşanma ve çocuk üzerine etkileri / Yvette Walczak, Sheila Burns ; çeviren: İsmail Ersevim. 2. bs. İstanbul : Özgür Yayõnlarõ, 246 s. ; 20 cm. (Çağdaş Türk yazarlarõ çocuk kitaplarõ) Özgün eseradõ: Divorce: the child's point of view. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Burns, Sheila. II. Ersevim, İsmail. III. E.a. IV. Seri , AD Yörükoğlu, Atalay, Gençlik çağõ : ruh sağlõğõ ve ruhsal sorunlarõ / Atalay Yörükoğlu. 12. bs. İstanbul : Özgür Yayõnlarõ, 387 s. ; 20 cm. (Özgür Yayõnlarõ ; 49) Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Öz, İlkim Erkekler neden evlenir / İlkim Öz. 1. bs. İstanbul : Alfa, 181 s. ; 20 cm. (Alfa yayõnlarõ ; Erkek kültürü dizisi ; 2) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. S.N.: ; D.M ISBN , Uygulamalõ psikoloji 2004 AD Akgündüz, Abdülkadir Profesyonel patronlarõn başarõ sõrlarõ / Abdülkadir Akgündüz. İstanbul : Genç Beyin Yayõnlarõ, 177 s. ; 21 cm. (Genç Beyin Yayõnlarõ ; 7. Kişisel gelişim serisi ; 4. Abdülkadir Akgündüz ; 6) S.N.: ; D.M ISBN ,

27 2004 AD Aslanhan, Sõtkõ, Başarõ ve mutluluk için hayata gülümse / Sõtkõ Aslanhan. 1. bs. İstanbul : Hayat Yayõnlarõ, 198 s. ; 21 cm. (Hayat Yayõnlarõ ; 170. Başarõ dizisi ; 51) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Demirkõran, Erdal Adam dediğin benim gibi olur / Erdal Demirkõran. 12. bsk. İstanbul : Beyaz Sanat Yayõncõlõk, s. ; 20 cm. (Kitlesel değişim serisi ; 2) S.N.: ; D.M ISBN AD Helmstetter, Shad İçe dönük konuşmanõn gücü / Shad Helmstetter ; İngilizce'den çeviren: H. Betül Çelik. 10. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 202 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 60. Kişisel gelişim dizisi) Özgün eseradõ: What to say when you talk to yourself. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN X I. Çelik, H. Betül. I III. Seri AD Horn, Sam Tongue Fu : sözlü dövüş sanatõ / Sam Horn ; çeviren: Zülfü Dicleli. 7. bsk. İstanbul : Boyner Yayõnlarõ, 289 s. ; 22 cm. S.N.: ; D.M ISBN I. Dicleli, Zülfü. I AD Karasu, Toksöz B. Huzurlu yaşama sanatõ : iyi günde, kötü günde yaşam sevincinizi koruyun / Toksöz B. Karasu ; çeviri: Handan Balkara. 1. bs. İstanbul : Boyner Yayõnlarõ, iv, 235 s. ; 22 cm. Özgün eseradõ: The art of serenity. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Balkara, Handan. I AD Kavaklõ, Ali Erkan, Başarõ inanç işidir / Ali Erkan Kavaklõ. 2. bsk. İstanbul : Nesil Yayõnlarõ, 251 s. : res. ; 20 cm. (Başarõya götüren yol ; 2) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN AD Kõzõldağ, Şaban Ayinesi iştir kişinin lafa bakõlõr / Şaban Kõzõldağ bsk. İstanbul : Beyaz Sanat Yayõncõlõk, 143 s. ; 20 cm. (Beyaz Sanat ; yayõn no: 5. Kişisel gelişim serisi ; 1) S.N.: ; D.M ISBN , AD Maxwell, John C. Başarõ yolculuğu / John C. Maxwell ; İngilizce'den çeviren: Osman Akõnhay. 5. bsk. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 10

28 viii, 246 s. ; 20cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 134. Kişisel başarõ dizisi) Özgün eseradõ: The success Journey. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Akõnhay, Osman. I III. Seri AD Maxwell, John C. Kazanan tutum : [kişisel başarõnõn püf noktalarõ] / John C. Maxwell ; çeviren Ulaş Kaplan. 5. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 147, [10] s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 081. Kişisel başarõ dizisi) Özgün eseradõ: The winning atittude. Kitap, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlõğõ'nõn kişisel başarõya yönelik eğitim hizmetidir. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Kaplan, Ulaş. I III. Seri AD Morris, Tom Gerçek başarõ : mükemmellik üzerine yeni bir felsefe / Tom Morris ; İngilizce'den çeviren: Alev Önder. 4. bsk. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 288, [6] s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 166. Kişisel başarõ dizisi) S.N.: ; D.M ISBN I. Önder, Alev. I III. Seri AD Peale, Norman Vincent Olumlu düşünmenin gücü / Norman Vincent Peale ; İngilizce'den çeviren: Şahin Cüceloğlu. 15. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 232 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 108 Kişisel gelişim dizisi) Özgün eseradõ: The power of positive thinking. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Cüceloğlu, Şahin. I III. Seri AD Price, Steve Düş hõrsõzõ bir dünyada düşlerinizi yaratmak : engelleri aşmanõn ve hayallerinizi yaşamanõn 10 kesin stratejisi / Steve Price ; İngilizce'den çeviren: Pelin Ozaner ; yayõna hazõrlayan: Çağlayan Erendağ. 2. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 137 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 380. Kişisel gelişim dizisi) Özgün eseradõ: Dream making in dream taking world. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Ozaner, Pelin. II. Erendağ, Çağlayan. II IV. Seri AD Seymour, Jane Olağanüstü değişimler : yaşamõnõzdaki sorunlarõ büyük fõrsatlara dönüştürün / Jane Seymour ; çeviri: Özüm Ünal. İstanbul : Boyner Yayõnlarõ, 238 s. ; 21 cm. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Ünal, Özüm. I AD Tarhan, Nevzat, Kendinizle barõşõk olmak / Nevzat Tarhan. 4. bsk. İstanbul : Timaş Yayõnlarõ, 196 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN AD 8827 Cüceloğlu, Doğan, İçimizdeki çocuk : yaşamõmõza yön veren güçlü varlõk / Doğan Cüceloğlu. 34. bs. İstanbul : Remzi Kitabevi, 155.2,

29 2004 AD 8491 Dökmen, Üstün, İletişim çatõşmalarõ ve empati / Üstün Dökmen. 26. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, , AD Giblin, Les İnsan ilişkilerinde kendine güven ve güç elde etmenin yollarõ / Les Giblin ; İngilizce'den çeviren: İdil Güpgüpoğlu. 11. bs. İstanbul : Sistem Yayõncõlõk, 192 s. ; 20 cm. (Sistem Yayõncõlõk ; 53. Kişisel gelişim dizisi) Özgün eseradõ: How to have confidence and power in dealing with people. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Güpgüpoğlu, İdil. I III. Seri AD Lieberman, David J. Kimse size yalan söyleyemez / David J. Lieberman ; Türkçesi: Sinem Sonuvar. İstanbul : Kuraldõşõ Yayõncõlõk, 172 s. ; 21 cm. (Bireysel gelişim) Özgün eseradõ: Never be lied to again. Metin Türçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; D.M ISBN I. Sonuvar, Sinem. I III. Seri , AD Tamay, Neslihan Evlenmek istiyorum : kadõnlar için bir evlilik kõlavuzu / Neslihan Tamay. İstanbul : İnkõlâp, 247 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN , AD Tarhan, Nevzat, Makul çözüm : aile içi iletişim rehberi / Nevzat Tarhan. 1. bsk. İstanbul : Timaş Yayõnlarõ, 221 s. ; 21 cm. (Timaş Yayõnlarõ ; Psikoloji dizisi) S.N.: ; D.M ISBN X ETİK (AHLAK FELSEFESİ) 2004 AD Bolay, Süleyman Hayri Din kültürü ve ahlâk bilgisi, lise II / yazan: Süleyman Hayri Bolay. 1. bsk. [Ankara] : MEB, 132 s. : res. ; 24 cm. (Millî Eğitim Bakanlõğõ yayõnlarõ ; Ders kitaplarõ dizisi ; 935) Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL. 170, Aile ilişkilerinin etiği 2004 AD Russell, Bertrand, Evlilik ve ahlak / Bertrand Russell ; çeviren: Işõtan Gündüz. 2. bsk. İstanbul : Morpa Kültür Yayõnlarõ, 231 s. ; 20 cm. (Morpa Kültür Yayõnlarõ. Felsefe dizisi) Özgün eseradõ: Marriage and morals. S.N.: ; D.M ISBN X I. Gündüz, Işõtan. I III. Seri

30 179 Diğer ahlaki kurallar 2004 AD Scheler, Max, Hõnç : ressentiment / Max Scheler ; çeviren: Abdullah Yõlmaz. 1. bsk. İstanbul : Kanat Kitap, xi, 153 s. ; 20 cm. (Kanat Kitap ; 3) Dizin vardõr. Özgün eseradõ: Das ressentiment im aufbau der moralen. Bibliyografik bilgi içerir. Metin Türkçe, Almanca'dan çeviri. S.N.: ; D.M ISBN x I. Yõlmaz, Abdullah. I III. Seri ANTİK, ORTAÇAĞ, DOĞU FELSEFESİ 181 Doğu felsefesi 2004 AD Farabî, Farabî'nin üç eseri / çeviren: Hüseyin Atay. 2. bsk. İstanbul : Morpa Kültür Yayõnlarõ, 166 s. ; 20 cm. (Morpa Kültür Yayõnlarõ. Felsefe dizisi) Dizin vardõr. Bibliyografik bilgi içerir. İçindekiler: Mutluluğu kazanma (Tahsîlu's Sa'ade) - Eflatun felsefesi - Aristo felsefesi. S.N.: ; D.M ISBN I. Atay, Hüseyin. I III. Seri , AD Gutas, Dimitri, İbn Sînâ'nõn mirasõ / Dimitri Gutas ; derleme ve tercüme: M. Cüneyt Kaya. 1. bs. İstanbul : Klasik, xxiv, 214 s. ; 24 cm. (Klasik ; 11. kitap. Düşünce İslam felsefesi ; 4) Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Dizin vardõr. Kaynakça: ss. 13 S.N.: ; D.M ISBN X I. Kaya, M. Cüneyt. I III. Seri AD İbn Sînâ, Risaleler / İbn Sînâ ; notlar ve çeviri: Alparslan Açõkgenç, M. Hayri Kõrbaşoğlu. 1. bsk. Ankara : Kitâbiyât, 125 s. ; 21 cm. (Kitâbiyât ; 31. İslam düşüncesi/klasik ; 2) Dizin vardõr. Bibliyografya bilgi içerir. S.N.: ; D.M ISBN I. Açõkgenç, Alparslan. II. Kõrbaşoğlu, M. Hayri. II IV. Seri , AD Öztürk, Yener, Kur'an perspektifinde kozalite problemi veya sebeplerin varoluştaki etkisi / Yener Öztürk. 1. bsk. Ankara : İlâhiyât, 198 s. ; 21 cm. (İlâhiyât araştõrmainceleme ; 21) Dizin vardõr. Eserde, yazarõn kõsa biyografisi vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN , AD Karaman, Hüseyin, Ebû Bekir Râzî'nin ahlâk felsefesi / Hüseyin Karaman. İstanbul : İz Yayõncõlõk, 200 s. ; 21 cm. (İz Yayõncõlõk ; 424. İnceleme araştõrma dizisi ; 110) Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; D.M ISBN

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/6 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/2 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRK YE B BL YOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2003/11 T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 70 SAYI: 2003/11 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı