T.C. YUK.SEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YUK.SEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI"

Transkript

1 22/ : YOK PAGE 02/08 T.C. YUK.SEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI SaYJ: ~?..sB Konu: B~aruDestek Bursu B~vuruian ACELE VE GUNLlmUR llgi: B~bakanhk Yurtd1~1 Ttirkler ve Akraba Topluluklar B~kanl1gi nm 07. l tarihli ve sayih yavsi. Tfukiye Burslan kapsammda, Ulkemizde egitim alan ve burs programtmn ~artlann1 ~1yan belirli say1da uluslararas1 ogrenciye Bll fl veya Destek Bursu verilecegi, burs programlanna b~vurularm 31 Ekim 2013 tarihlne kadar internet yoluyla almacagt, adaylarm Ttirkiye Burslanmn internet sitesinde yer alan brujvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak: doldurmak ve taradig1 ek belgeleri yiiklemek sureti.yte b~vuntlanru yapacaklan, elden ya da posta yoluyla yapllan b~vurulann kesinlikle kabul edilmeyecegi. ilgi yaz.i ile bildirilerek, ekte Tfuk~e ve ingilizce olarnk bir omegi gonderilen burs programlanrun duyurulmas1 B~bak.anbk Yurtd1:?1 Tfirkler ve Akraba Topluluklar Ba~kanh~1'mn ilgi yazis1 ile bildirilmi~ir. Bilgilerinizi ve geregird rica ederiro. Prof. Dr. $aban H. ;ALI~ BS!lkan V ekili DAG1TIM; Geregi: -0-niversite Rektorltlklerine -Yilksek Teknoloji Enstitillerin.e Bilgi: -B~bakauhk Yurtd1~1 Tilrkler ve Akraba Topluluklar B~kanbgina EK: Duyuru Metni Tiirkc;e-lngilizce (6 Sayfa) '! 'Onivr!rslteler Mah. 1600, Cad. No:l Bilkel!t /ANKA.R.A Ayn tllt Bilgi i~n 1rtibat! Telefo.-i : (0312) _, ",... Fal\s: (03l2)... i:-ncsta : Elelttronik Ag:

2 22102/ : VOK PAGE 03/08 New Scholarship Schemes Available We are pleased to announce two scholarship schemes, namely Success Scholarship and Support Scholarship, for a limited number of international students who are currently registered in Turkish universities and who meet the eligibility criteria stated below. Applications will be accepted online only and will end by 31st of October 2013_ Online application form linked below will be completely filled out by the applicants and supporting documentation will be uploaded to the applieation form. Please note that applications delivered by post, courier, or hand will not be accepted. Once received, each applicant will be promptly sent an automated acknowledgment by . Scholarship schemes cannot be combined; therefore, students must apply for one scholarship scheme only. Students who submit application for both schemes will be classified as ineligible. Bursaries are only open to those currently enrolled in Turkish universities and cannot be held in conjunction with any other scholarship. Turkish citizens and those holding Turkish citizenship among dual citizenship holders are ineligible for the scholarships. Applicants must fill out the application form completely, scan and upload the required documents to the online foittl in a proper file format (pdf, jpeg). Otherwise, applications will be classified as invalid. Any application where false or missing information or document is provided will be treated as invalid. If such information or document is found after the awarding of scholarship the student will be required to pay back the scholarship received to date in accordance with the applicable rules and regulations. The bursaries are being made available to cover monthly stipend and will only be paid during term time The value of each monthly scholarship fo be paid is: 300 TL for students in associate and undergraduate programmes, 400 TL for students in Masters programmes, 500 TL for students in PhD programmes. If you have any technical problem in the application process, you can send your questions to us by selecting 'technical assistance' in the 'I Have a Question' section. Questions will be replied a$ soon as possible. 1

3 22/02/ : 12 --:9:0~31~2~-=-25~5=4=75=9======----=============== YOK PAGE 04/08 Success Scholarship This scholarship scheme is open to those holding foreign citizenship (Turkish citizens holding dual citizenship are ineligible). Success Scholarship reward top pertorming undergraduatej Masters and PhD stlk.1ents from all programmes in Turkish universities based on academic merit and ambition. Applicants must have not previously been awarded a place in Turklye Scholarships (including Devtet, Hukumet and Himaye Scholarships). Students currently benefitting from these scholarship schemes or students whose grants have been cancelled for any reason are also ineligible for Success Scholarship. Holders of any other scholarship given by other institutions cannot apply for this scholarship. Application Guideline Applicants must be holding foreign country citizenship (Turkish citizens holding dual citizenship are ineligible). 8PPl.icants must have have completed at least one academic year (two tenns) in a Turkish university with a CGPA of min (out of 4.00) in the last academic year. Applicants must have not previously been awarded a place In Turkiye Scholarships (including Devlet, HOkumet and Himaye Scholarships). Students currently benefitting from these scholarship schemes or students whose grants have been cancelled for any reason are also ineligible. Holders of any other scholarship given by other institutions cannot apply for this scholarship. Application Documents Application form Student certificate (required) Transcript (required) Photocopy of a valid ID or passport (required) Passport Photo (required) National & international exam results (optional) Foreign language exam results (optional) 2

4 22/02/ :12 g0-31' YOK PAGE Support Scholarship This scholarship scheme is open to those holding foreign citizenship (Turkish citizens holding dual citizenship are ineligible). Support Scholarship are awarded to associate, undergraduate, Masters and PhD students from all programmes in Turkish universities based on financial need. Applicants must have not previously been awarded a place in Turkiye Scholarships (including Devlet, HukOrnet and Himaye Scholarships). Students currently benefftting from these scholarship schemes or students whose grants have been cancelled for any reason are also ineligible for Success Scholarship. Holders of any other scholarship given by other institutions cannot apply for this scholarship. Atmlication Guideline Applicants must be holding foreign country citizenship (Turkish citizens holding dual citizenship are ineligible). Applicants must have have completed at least one academic year (two terms) jp a Turkish universitv with a CGPA of min (out of 4.00) in the last academic year. Applicants must have not previously been awarded a place In Turkiye Scholarships (Including Devlet, Hukumet and Himaye Scholarships). students currently benefitting from these scholarship schemes or students whose grants have been cancelled for any reason are also ineligible. Holders of any other scholarship given by other institutions cannot apply for this scholarship. Application Documents Application form Student certificate (required} Transcript (required) Photocopy of a valid ID or passport (required) Passport Photo (required) National & international exam results (optional) Foreign language exam results (optional) 3

5 22/82/ : YOK PAGE 05/08 Ba,an Bursu I Destek Bursu Ba~vurular1 Ba~lad1 TUrkiye'de egitim alan ve burs programmm artlanni ta~1yan uluslararas1 ogrenciye Ba~an veya Destek Bursu verilecektir. belirli say1da Burs programlarma ba!}vurular, 31 Eklm 2013 tarihine kadar internet yoluyla ahnacaktir. Adaylar, a~ag1da linki yer alan ba~vuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmak ve tarad1g1 ek belgeleri yuklemek suretiyle ba~vurulanni yapacaklardtr. Elden ya da pasta voluyla yapllan ba~vurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ba~vuran adaylara, ba vurulanntn almd1gma dair teyit ama9h bildirim yap1lacakt1r. Adaylar burs programlanndan yalrnzca birine ba~vurabileceklerdir. pragramma ba!?vuran adaylann ba~vurulan geyersiz say1lacakt1r. Birden fazla burs Burslar TOrkiye'de egitim atan ve herhangi bir kurumdan burs almayan uluslararas1 Ogrencilere yoneliktir. Tilrkiye Cumhudveti vatandashg1 ya da cifte vatanda9hklarmdan biri TOrkiye Cumhuriyeti vatandashg1 olanlar bu burs programlanna basvuramazlar. Ba9vuru formunun eksiksiz doldurulmast ve zorunlu belgelerin taranarak uygun formatta (pdf, jpeg vb.) sisteme yuklenmesi gerekmektedir. Aksi durumda ba1}vuru gec;ersiz say1lacakt1r. Basvuru esnasinda sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir hata va da yanll~ tespit edilmesi durumunda basvuru gecersiz say1lacakt1r. Bursland1ktan sonra bunun tesqit edilmesi halinde ise adaya odenen burs miktarlan ilgili mevzuat yerceveslnde adaydan geri tahsil edilecektlr. Ba -art I Oestek Burs Programlan yalnizca ayllk burs odemeslni kapsamakta ve bu odeme yalrnzca egitimin devarn ettjgi aylarda yap1lmaktadir. Ba~an ve Destek Burs Programlan kapsaminda kabul edilen adaylardan; Onlisans ve lisans 6grencilerine 300 TL, YOksek lisans o~rencilerine 400 TL, Doktora ogrencilerine 500 TL ayllk burs odemesi yap1lacaktir. Ba~vuruyla ilgili teknik bir sorun ya!}amamz durumunda "Bir Sorum Var'' bolomunde yer alan "teknik destek" konusunu secerek bize yazabilirsiniz. Size en k1sa zamanda cevap verilecektir_ 1

6 22/02/ : YOK PAGE 07/08 Ba~ara Bursu Ba~an Burs Program1, TOrkiye Cumhuriysti vatanda~it~1 bulunmayan veya 9ifte vatanda~hklarindan biri TUrkiye Cumhuriyeti vatanda >hg1 otmayan boton Olke vatanda~lanna yone\iktir. Ba~ari bursu, lisans, yuksek lisans ve doktora duzeyinde TUrk.iye'de bir yi..iksekogretim programmda ogrenim goren uluslararas1 ogrencilerden ba$anll olanlara verilecektir. Adaylar, Tilrkiye Burslan kapsarninda (Devlet, Hi.lkOmet ve Himaye Burslan dahil) yer alan di!)er burs programlanndan geomi$te yararlanmarrn!i (burslan kesilenler dahil) ve halen yararlanrn1yor olmaltd1r. Adaylar, aynca herhangi bir kurum veya kurulue tarafmdan verilen bir burstan halihaz1rda yararlanrn1yor olmahdir. Bgvuru Sartlan Yabanc1 bir O!ke vatanda~1 olmak ve t;ifte vatanda~hklanndan biri TClrkiye Cumhuriyeti vatanda!11191 olmamak, TOrkiye'de bir yoksekorlretim proqrammda en az bir akademik y1i (2 donem) tamamlam1:;; olmak ve son akademik y1i ortalamas1 en az 3.00 (4 uzerindell}_ olmak, TOrkiye Burslan kapsammda (Devlet, Hukilmet ve Himaye Burslan dahil) yer alan diger burs programlanndan ger;mi~te ya.rarlanmam11? (burslan kesilenler dahio ve halen yararlanm1yor olmak 1 Herhangi bir kurum veya kurulu~ tarafindan ve!ilen bir burstan halihazirda yararlanm1yor olmak. Ba1vuru Beige/er/ Ba!iivuru Formu Ogrenci Belgesi (Zorunlu) Transkript (Zorunlu) Ge<;erll bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zorunlu) Vesikallk Fotograf (Zorunlu) Ulusal & Uluslararas1 Smav SonU1; Belgeleri (Olmas1 halinde) Yaba.nc1 Oil Yeterlilik Belgesi (Olmas1 halinde) 2

7 22/02/ :12 g YOK PAGE Destek Bursu Destek Burs Program1, TOrkiye Cumhuriyeti vatanda llg1 bulunmayan veya i;ifte vatanda~hklanndan biri Turklye Cumhuriyetl olmayan botiln illke vatanda!?lanna yoneliktir. Destek Bursu; on lisans, lisans, yuksek lisans ve doktora dozeyinde TOrkiye'de bir yuksekogretim programmda ogrenim goren uluslararas1 ogrencilerden ekonomik deste~e ihtiyac duyanlara verilecektir. Adaylar, TOrkiye Burslari kapsammda (Devlet, HOkOmet ve Himaye Burslan dahil) yer alan diger burs programlanndan gec;mi!}te yararlanmam1~ (burslan kesilenler dahil) ve halen yararlanm1yor olmaltd1r. Adaylar, aynca herhangi bir kurum veya kurului;; tarafrndan verilen bir burstan halihaz1rda yararlanmtyor olmalld1r_ Basvuru $arllar1 Yabanc1 bir Olke vatanda~1 olmak ve c;ifte vatanda~llklanndan biri TOrkiye Cumhuriyeti vatanda~ltg1 olmamak, Turklye'de onlisans, lisans, yiiksek lisans ve doktora dozeyinde bir yuksekogretim programmda en az bir akademik y1i (2 donem) tamamlam1:1 olmak ve son akademik y!i ortalamas1enaz2.00 (4 uzerinden) olmak, TOrkiye Burslan kapsammda (Devlet, HOkumet ve Himaye Burslari dahil) yer alan diger burs programlanndan geiymi~te yararlanmam1~ (burslan kesilenler dahll) ve halen yararlanm1yor olmak_ Herhangi bir kurum veya kurulu:, tarafindan verilen bir burstan halihaz1rda yararlanm1yor olmak, lhtiya9 sahibi olmak_ Bgvuru Belgeleri Ba~vuru Forrnu C(jrenci Belgesi (Zorunlu) Transkript (Zorunlu) G~erli bir kimlik ya da Pasaport Fotokopisi (Zon.mlu) Vesikallk Fotograf (Zonmlu) Ulusal & Uluslararas1 Smav Sonu~ Belgeleri (Olmas1 halinde) Yabanc1 Oil Yeterlilik Belgesi (Olmas1 halinde) 3

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır:

Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları kapsamında adaylara şu programlar sunulmaktadır: 2015 Türkiye Bursları Lisansüstü ve Lisans Burs Programları Başvuruları Başvuruların Başlangıç Tarihi: 25 Şubat 2015 Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2015 Türkiye Bursları Lisans ve Lisansüstü Burs Programları,

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

BALKANLAR LİSANS BURSU

BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANLAR LİSANS BURSU BALKANS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU

BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU BOĞAZİÇİ LİSANS BURSU BOSPHORUS UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER LİSANS BURSU TURKIC SPEAKING COUNTRIES UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde

Detaylı

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HALİÇ LİSANS BURSU GOLDEN HORN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU

TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRİKA LİSANS BURSU TÜRKİYE-AFRICA UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this scholarship

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI 1. BAŞVURU KOŞULLARI 1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında

Detaylı

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015/2016 ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ÖĞRETİME KABUL ŞARTLARI VE KONTENJAN A BAŞVURU SÜRESİ Başvuru Süresi : 1 Haziran 2015 1 Temmuz 2015 Adres

Detaylı

2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS

2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU 2015 İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSITY INTERNETIONAL STUDENTS APPLICATION AND REGISTRATION GUIDE 2 BAŞVURU TAKVİMİ APPLICATION

Detaylı

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries:

IMMIGRATION Canada. Study Permit. Ankara Visa Office Instructions. Table of Contents. For the following countries: IMMIGRATION Canada Table of Contents Document Checklist Study Permit Additional Checklist (available in Turkish) Study Permit Ankara Visa Office Instructions For the following countries: Azerbaijan, Georgia,

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY 2014-2015 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 9 Haziran 2014 11 Temmuz 2014

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU ŞARTLARI 1. Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 14/09/2015-30/09/2015 tarihleri arasında

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5.

of instruction preference) 1. University of Oxford İnglizce 2. University of Cambridge İngilizce 3. Universidad de Granada İspanyolca 4. 5. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ / İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GİDEN ERASMUS DEĞİŞİM ÖĞRENCİLERİ BAŞVURU FORMU / OUTGOING ERASMUS EXCHANGE STUDENTS APPLICATION FORM Daha önce Erasmus değişim programından

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı