l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr"

Transkript

1 DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BoLGE vununlucu Hanl vg Hiztr,ter ALIM ronisyonu BASKANT-rcrxn Alsancak/iZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Ticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Bailr BulunduEu Verei Dairesi ve Numarasr: T.C.Kimlik numarasr Telefbn ve Faks Numarasr Kuruluqunuzcakapah zarf usulli Do$rudan Temin Ydntemiyle gergeklegtirilecek olan Kamerah Giivenlik Sistemi Giiglendirmesi igi'ne itigkin dosya kapsamrndaki biitijn $a$name ve ekleri ile di$er belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazrm olmayrp peginen kabul ediyorum ve teklifirni blrna gcire veriyorurn. l) Scjz konusu ili.....& (rakamla), Ti.irk Lirasr (1,azryla) yapmayr kabul ve taahhtit ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV harig) biitiin vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutannrn en az%o3'il kadar gegici teminat yatrrdrfrma dair belge ekte sunulmugtur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) giin siire ile gegerlidir 5) Verilen tekliflerin en diiqiik olanr bile avantajlr teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peginen kabulleniriz. 6) Yukanda belirtilen ig tizerimde kalrrsa, teklif bedelinin 7o6'sr kadar kesin teminat vermeyi ve sdzleqme imzalamayr kabul ve taahhi.it ederim lederiz. Not: *Teklif mektuplan 26itl12$nJ tarihi ve saat l"l;tlll' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler de$erlendirmeye alrnmayacaktrr. xxteklif zarfinrn lizerine igin adr yanlacaktrr. ***Gegici teminat yatrrmayan teklif sahibinin teklif.i dikkate ahnmaz. ****Yaprlan tercih sonunda, Mal/Hizmet alrmr lizerinde kalan isteklinin miicbir sebep halleri drqrnda r-rsuliine gore scizleqme yapmamasr ve ve yiikiimliilii$iinti yerine getrimemesi durumunda gegici terrr inatlan irat kaydedi I ir.

2 eirinr pivar rprrip cprvpri S rla Nc Nlal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklarnasr Birimi Miktarr Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belinilerek) Tutarr (Para birimi belirtilerek) I Kameralr Gtivenlik Sistemi Giiclendirmesi is Adet I 'l oplarn T'utar (K.D.V IIar :^l

3 ,t- - TCtr'D TEKNiK $ARTNAME TCDD 3.BOLGE MUOURLUdJiJ HALKAPINAR LOKO BAKIM ATELYE MUDURLUGUNE EK GI,JVENL K KAMERASI KONULMASI VE MEVCUT S STEME ENTEGRE EDILMESi,/ n-mian 6rner EffN XVI Fizikci XVI Kontroltir NAV -=-r7 4 1

4 GENEL HUSUSLAR 1 - KONU TCDD 3.Bdlge M0drlrliigii Halkaptnar Loko bakrm atelye mtidurlijgi.l igyeri havzaslnda mevcut grivenlik kamera sistemine ve akaryaktt tesislerine ek glivenlik kamera sislemi kurulmasl ve mevcul sistem ile entegre edilmesi. 2 - AMAC Sistemin Halkaptnar Loko Baklm Atelye mudiirloounde bulunan mevcut sisteme adapte edilerek gorrint0lerin sunuculara kaydedilmesi 3- gesau 3.1- Loko Baktm Atelye M0dLirluoLi(Depo) havzasrnda halen gallgmakta olan G0venlik kamera sistemine bu gartname kapsamtnda eklenecek kameralar ile birlikte mevcul gallgan sistemin Sunucusu Lizerinde qaltgan Kamera/Video yazlltmlan ve igletim sistemiyazlllmlarr lisans yaztltmlar olacaktlr. 3.2-Mevcut ve ilave edilecek kameralar ile birlikte sistemdeki kameralara ait goruntlilerin kaylt altlna altnmast amagll tilm cihaz ve malzemelerin saolanmasl,kablolama,nakliye,montal,devreye alma,test ve kontrol iglemlerinin yaprlmasr,t0rkge dokumantayonun hazlrlanmasl,tr.]m sistemlerin mahallinde ve aynr zamanda TCDD nin vereceoi Fiber uq uzerinden fiber sonlandtrma iglemlerininde Y0kleniciye ait oiacak gekilde Alsancak Koruma ve GLivenlik Kamera izleme birminden izlenmesinin saglanmasl iglerinin tam ve eksiksiz ve gal 9rr halde anahtar teslimi yaprlmast igini kapsar' TEKN K HUSUSLAR 4- GENEL TEKNIK HUSUSLAR 4.1. Kamet:alat 24 saat kesintisiz qaltgacak ve butlin kameralar yapllacak kegif sonraslnda belirtilen yerlere monte edilecektar. 4.2, Cthazlann tamamr montajl yapllmrg ve gallglr halde teslim edilecektir' 4.3. Cihazlar hig kullantlmamrg ve yeni olacaklrr. 4.4 Kamera Kontrol sisteminde gece ve giinduz 24 saavgiln gahgabilecek profesyonel giivenlik kameralan kullanl lacaktlr. 4.5.MegapikseIkamera ar-192ox1o8o9oz0ntiriuktesaniyede2s pskay tveyayinyapabi ecektir Dijital video formall her kamera igin 1920x1080 qozunurlukte saniyede 25 kare kaydeden H'264 lormatrnda olmalldlr Sabit zoomlu ve hareketli kameralann ayarlan, menrlleri, lens odak uzunluklart ve netlik ayarlarl merkezden yapl labilmelidir. 4.8.Tek i ediienur0nunt0rkiye'deyetkiiidagiticisiveteknikservisibuiunma dir.ku an acako an kameralann kurulum, iglelim ve baktml igin T0rkiye'de yetkili dagltlclslndan allnmlg yetki belgesi teklif le birlikte teslim edilecektir lstekli, teklifinde onerecegr cihazla n ve her t0rlu malzemenin marka ve modellerini a9lk9a belirtip cihaz ve malzemelerle ilgjli teknik ozelliklerini aglklayrct dok0manlart ile birlikte tekliline ekleyecektir' istekli, galtgmalar slraslnda binalara ve gevreye verdigi hasarlarl giderecek ve eski haline getirecektir IPkameraku an antumnoktaiardanetworkswitch eristekiitara ndankarslianacaktir. 4.l2.BinaiqerisindeVed 9arlsIndayap acakoianhertur tigalrgmastrastndabinayaveya3.gahlsiara verilen tum zararlar ile bu zararlardan doqacak y0k0m ll-ililkler istekiiye aittir sistemde kullantlacak t0m kameralir aynr marka olacak ve mevcut sistemle uyumlu gallgacaktlr Tum kablolama ve ileti$im altyaplsl y0klenici taraf Indan kargllanacaktlr' It

5 4.15. Mevcut sisteme entegrasyon iglemleri ve yeni sistem adapte siirecinde oluqabilecek her trirlti sorundan y0klenici sorumludur. Bu iglemlerin hepsi yaiklenici taraf Indan eksiksiz ve gallglr bir gekilde teslim edilecektir. 5.1 Kameranrn gorlintli elemant 1/3'CMOS veya CCD lipte ve en az 1920x1080 piksel goztinurlukte olmalrdrr. 5.2 Hareketli objelerin gorunlr]lerini nel verebilmek igin kamerada kademeli larama (progressive scan) ozelligi bulunmaltdtr. 5.3 Cihaz, ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Aqrk Network Video Ara yuzii Forumu) uyumlu olmahdrr. Bu sayede kamera, aynt {orum uyesi diger Lireticilerin tirunleri ile birlikte galrsma esnekli0ini gosterebilmelidir. S.c Xamera, kesiniisiz 360q yatay hareket yapabilmelidir. Dikeyde ise en az 21oq'lik arallgl tarayabilmelidir. 5.5 Her hangi bir yazlltma ihtiyaq duymadan standart bir web saglaylo uzerinden kameranln goruntiilerini izleyebilmek igin yerlesik bir web sunucusu olmalldlr' 5.6 En az 2OX optik ve en az 12X dijital zoom ozelligine sahip olmalrdrr' 5.7 M-JPEG ve H.264 slklgtlrma lormatlarr kamera tarafrndan kullan tlabilmelidir' 5.8 Kamera, en az HD (1920x1080 pixel) H.264 video yayln aklgl uretebilmelidir. 5.9 Cihaz, izlenmek ve kaydedilmek izere H.264 formatll 2 farkll video yayln aklglnln yanl slra egzamanlr 1 adet M-JPEG yaytn da uretebilmelidir. S.1O Network ara yuzrt, 1O Baiei/t O0Base-TX Ethernet standartlaflnda ve auto-sensing ozelliginde olmalrdrr.rj45 tip baqlantl noktasrna sahip olmalldrr. S.llCihaztemelolarakRTqRTSPTelnet,UDP,TCP,lP,HTTPHTTPS'FTP'DHCeIGMP V2^/3. CMP.ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802,1x'DynDNS,UPnPnetworkprotoko er.ni desteklemelidir Cihazrn, aktif halde gomultl Video lgerik Analizi teknolojisi bulunmalrdrr' S.13 Kamera 0zerinde gitrgan,,video igerik Analizi" ozelligi sayesinde, '?enk", "yon", "gizgi," "hrl' gibi parametrelerin analizleri e9 zamanlt olarak yapllabilmelidir. Bu ozellik kamerada yok ise, ilave donantm ve yazlllmlar ile saglanmalldlr Kamera' ortamdaki rgrk miktarlnrn yeter i o dugu durumlarda renk i goruntu (gilndt,iz modu), yetmedigi durumlarda siyah/beyaz (gece moou; gorrint0 verecektir. Bu iglemi yaparken, krzrl6tes-i (lnfra Red) aydlnlatmayr da gormeye yarayan, elektromekanik uygulama esaslna dayanan "lr Cut Filtef' kullanmalldlr GLinduz ve gece modlarl arasl geqigler, olomatik' manuel olabilmelidir' 5.16 Kur"run,n "rinimu, rgrk (aydlnlatma) hassasiyeti; renkli modda 0.05 lliksten, siyah/beyaz moda lllkse esit ya da daha d09uk degere sahip olmaltdtr' 5.17 Kamerantn, otomatik Kazanq Kontroltj aagc), Genig Dinamik Aralrk (wdr-wide Dynamik - nange) otomatik ve Manuet Siyah Beyaz Dengesi(AwB) ve Arka lgrk Dengeleme (Backlight compensation) fonksiyonlarl olmalldlr Kamera uzaktan e;igilerek yatay dondtirme (pan), dikey gevirme (tilt)' yakrnlaqtlrma (zoom) fonkiiyonlarrnr yerine getirecei< donanrm ve yazlllm kabiliyetine sahip olacaktlr' 5.19 Kameranrn, oagtr orougu lagryrcrdaki otisr titregimleri kompanze etmeye yarayan.. titregim engelleme tonksiy:onu multala tltunmalrdrr. Bu sayede r0zgar ve benzeri gevre kog-ullartndan ooly, t"q,y'", 0ierindeki fimeranrn sallanmast ile resimoe olusacak vibrasyonun onlenmesi hedeflenmigtir. 5.20Kamera,camlnlnbugulanmamasliginlsltlclyasahipolmalldlr'Ayrlcakameracaml'.olasl darbelere kargln dayantktl bir mamutoln imal ;dilmig olup, saglam vandal-besist veya Highimpact btr yaplya sahip olmalldlr' 5.21 Kamera agag yaprarrannjiki."1,n'r ve denizin dalgast gibi harekellenmeleri elimine edecek dijitat maskeleme ya da muadil bir teknolojiyi mutlaka dest;klemelidir. Bu ozellik kamerada yok ise, ilave donanlm ve yazlllmlar ile saolanmalldlr' 5.22KameranIn360derece ikdonme'a9rsl14baoims zsektoreayrl abi me iveherbirinel6 karakter uzunlugunoa ay' ayri isimler verilebilmeli-dir. Kullanrcr ister sekt6rlerden bir klsmlnl ister tamamtnl boq blrakabilir. c

6 5.23 Aynca gizli olan bolgelerin izlenmesinin onune gegmek igin dijital-aklit maskeleme (privacy masking) ozellioi bulunmaltdtr. Kamera dondr]rl]ldugu ve/veya zoom yaprldrgtnda, goriintli siyah veya beyaz olarak maskelenebilmeljdir Kameranrn yatay ve dikey hareketleri araslndaki hlzt, en aztndan 0,1'ls ile 100,0'/s hlz arahg rnr saglamaldtr Kamera, otomatik hrz asistant ya da muadii bir teknoloji ile bir objeye yaprlan yaklnlagtlrma iglemi strastnda, yatay ve dikeydeki htzrnr otomatik olarak duglirmeli tersi durumlarda ise artrrmalldrr. Bu sayede hareket eden obienin manuel olarak lakibi kolayla9acaktlr Kameraya en az 100 farklt preset tantm lanabilmeli ve her birine 16 karakter uzunluounda isim verilebilmelidir. Aynca bu presetlerin tamam Indan veya kombinasyonundan bir tur oluqturulabilmelidir Elektronik Shutter, en azrndan 1s ile 1/10.000s arall0rnr saolamalrdrr Kamerantn Sinyal/GLirult0 (SiN) oranr en az 50dB olmalldrr Kameranrn dahili ya da hat kilitlemeli sinyal senkronizasyonu olmalrdlr' 5.30 cihazrn uzerinde. 1 adet harici ses girigi (line in) ve 1 adet ses yaylnl 9lkl9l (line out) bulunma drr Kamera G.71'l ve G726 ses stktgttrma formatlannr kullanarak Aift yonlu ve full-duplex ses haberlesmesi yapt labilmelidir Kamera, goruntu alabilme ozelli$inin sabote edilmesi senaryolarlna kargln sabotaj alarml (tamper alarm ) olusturabilmelidir Kamera uzerinde en az 2 adet alarm girigi ile en az 1 adet role grkr9l olmalldlr' 5.34 Kamera, en aztndan -30"c ile +50'c derece slcakllk aralrolnda ve 7"0 - %90 bagll nem aralrgrnda gal rgabilmelidir Kamera 24 VAC veya 220 VAC enerji ile qalriabilmelidir' 5.36 Cihaz ureticisinin lso9001 ve 1SO14001 sertifikalarr olacaktrr' 5.37 Cihaz UL veya FCC ve CE standartlarrna uygun olmalidlr' 5.38 Kamera, lp66 koruma stnrflarlna sahip olmalidlr. 6.1 Progresif taramall, en az 1i3" CMOS gorunt0 sensoru olmalldlr' 5.2 Meikezden ve kamera Lizerinden otomatik focus ayarr yapmayl mtimk0n kllan Motorlu tidte. Otomatik backjocus ozelli0i olmalrdlr' 6.3 Mekanik Tip Filtreli, Otomatik day/night dzelligiolmalrdrr' 6.4 Kamera saniyede 30 kare, hlzlnda resim 0retirken F1 2 lens degeri i9in 0'25 Lux veya daha az sahne aydtnlatma deoerinde renkli, 0,06 Lux veya daha az aydlnlatma degerinde siyah/beyaz gort-intti verebllmelidir. 6.'5 Eteitro;ik Shutter hrzr t/50 ile 1/ saniye aralrgrnda otomatik olarak degigebilir olmalrdrr. o.ori.ze+stktgttrmatormat ndaminimum2bao ms zfark ayarlanabi engoruntuak 9 ' Motion JPEG formatrnda asgari bir gorllntti akrgrverebilmelidir' 6.7 K"t"r" 1 920x1080 (Full-HD) goz0nlirlakte saniyede 30 resim H 264 Main Protil formatrnda video verebilmelidir. 6.8 Goruntu uzerine dort farkll maskeleme alanl konulabilmelidir' 6.9 Kamera kendi uzerinde dahili hareket algrlama ve kameranrn yontintin degigtirilmesi veya ontinun kapatllmasr gibi sabotai algllama fonksiyonlarl bulunmalldrr' e.fo Minimum 75 db Dinamik lgrk Ara Olna (WDR) sahip olmalrdlr' beyaz dengesl ozelliklerine sahip olmalldlr HTTPS gif releme ile ilave gtivenlik ozellikleri olmalldrr' O/100 tiaset otomatik hassasiyetli BJ45 Ethernet portu olmahdlr' 6.13 Dahili web sunucusuna sahip ve lp adreslenebilir olmalldlr' 6.T4 KAMETA, RTP, RTSq TEINEi, UOP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP' DHCP' IGMP V2lV3' Aftfp, nng SMTP, SNTq SNMP' 802.1x, UPnP protokollerini desteklemelidir' o.ts rameraoa Qift Yonlri ses desteoi i9in, line in (hat girigi) ile line out (hat 9rkrgl) olmalrdrr. 6.16Alarmkogu ar nabag o arakuyarta makveyaherhangibirharicjcihaz tetiklemek idtk"pi "q.i, iiit yar.m"a, siren galdrrm-a gibi) kamera Llzerinde en az2 adel alarm girigi ve l adet alarm grklgl igin toplam 3 adet l/o portu olmalldrr' J 4i L, -\/

7 6.12 Uzerinde SDHC /SDXC veya CF, 32 GB Kapasiteye Kadar Qrkabilen memory kartt takrlabilmesi igin uygun yuva olmaltdtr. 6.lg Local stbrage-loahili depolama) alanrna gdruntu kaydr yapabilmelidir ve bu kaydt merkezde yaprlan kaydrn otomatik yedeklemesi geklinde yapabilmelidir, network iletigiminde olugabilecek bir sorunda kayrt kamera sdhc/sdxc/cf kart ustune yaptlarak, network tekiar duzeldiginde, kamera otomatik olarak merkez kayrtlarrndaki bogluklart doldurabilmelidir Kamera uzerinde goruntti analiz yazrltmt (Akrllr Video Analizi (lva)) olmalr ve aktif halde tekli{ edilebilmelidir Kamera kendi tizerinde gu akrllr analizfonksiyonlartnr yerine getirebilmelidir:.stnrr ihlali Algrlama, B6lge ihlali algrlama, Belirli bolgenin drgtna qtktlmastntn algrlanmast, Kayttlarda inian vucut get<ti atgrtaira, Kaybolan Nelne algrlama, Hrz algrlama, Renk Algrlama' Bir b6lgede betirti Oir suie dolagan kigi algrlama, Ses algrlama ve sese baglt alarm oluqturma' Kigive nesne sayma. 6.i1 power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3at destegi olmaltdtr Kamera -20 ile + i0 ac srcaklrk aralr$rnda ve "/o2o-93 bagrl nem ortamtnda galrgabilmelidir. 6.Zi X"r"ra sodyum buharlr sokak aydrnlatma tgtklartntn sart rengini dengeleme ve beyaza don ugt0rerek renk duzeltm e 6zel lig i olm altd t r' 7. KAMERA MUHAFAZASI (HOUSINGI 7.1 Kameralarrn -20, +50 derece srcakhkta galrgabilmesi igin muhafaza kutulart iginde rsrtrcr ve fan olmaltdtr. 7.2 Kameranrn muhafazast lp 66 koruma stnlf tnda, darbeye dayanrkh, outdoor tipi olmaltdtr. 8. KAMERAMONTAJAYAGI 8.1 Kamera diregine veya belirlenen noktaya ba$lantrya olanak tantyacak yaplda olmahdrr. Kamera diregine yada belirlenen noktaya kaynaksrz sa$lam bir gekilde ba$lanabilmelidir. 8.2Kab o ardtgartdan96z0kmedenkamerayag6tilruiebiime idir. Lg Sabit kamera ve kamera koruma aparattna baglanabilecek yaprda universal ayarlt olmaltdtr. 9. TES SATLAR VE KORUMA g.l Network tesisatlarr igin AWG 23 iletkenli Cat6 UTP ve dr9 hava kogullartndan etkilenmeyecek gekilde eksiz kablolar kullantlacakttr' ",{- I \ Y t n', /,,'/ (t' A

8 9,2 Alarm baglantrlan, enerji baglantrlan ve diger elektrik baglantrlan igin NHXMH kablolar ve esnekli0in gerektioi yerlerde NYAF kablolar kullanrlacaktrr. Kablolann kesit degeri 2,5 mm2 den az olmayacaklrr. 9.3 Topraklamalar iqin minimum 16mm2 kesitli plastik krif bakrr topraklama iletkeni kullanrlacaktrr. 9,4 Kablolar kemirgenler ve hertiirlu drg etkenlere kargr korunacaktrr. Y0klenici, enerji ve data kablolannrn tek HDPE boru igerisinden lagrnmasrnr sistemin galtgmast igin uygun bulmaz ise,2. bir HDPE boru kullanrlmasr Yuklenici Firma sorum lulugundadtr. 9.5 Kamera sislemine ait sunucu ve ekipmanlannrn bulunduou cihaz grubu (L) geklinde kilitlenebilir kapr ve penceresi olacak,ve hem on hem de arka taraftnda rahat9a montaj ve demontaj galrgmasr yapmaya mlisait gekilde aluminyum prolil ile kapa bir alan yarattlacak ve bu bolum 9000 BTU luk split klima ile sooutulacakttr. 1o- ise BASLAMA. TESL M. DENET M VE KABUL 10,1 gartname konusu ige, baglama tarihi sozlegme tarihidir. igin teshm sliresi sdzlegme tarihi hariq, montaj, devreye alma v.s. tlim stiregler dahil olmak tlzere 30 (otuz) takvim gun0di]r. Gecikme halinde gtinltik ihale bedeli %0f i(bindebiri) oranrndan ceza uygulanlr igin denetiminde idarenin kontrol (denetim) heyeti veya yazrh olarak yetkilendirecegi personelleri ve Tesisler Mridr.irlu00 yetkili olup, aynca yazll bildirim zorunlulugu olmaksrzrn igin gerekli denetim ve kontrollerini yapar. Denetimler straslnda gerekli hazrrlrklan, ulagrm temini gibi hususlan yerine getirmekten yuklenici sorumludur. Yriklenici!artname, sdzlegme ve ekleri do0rultusunda taahh0dtinu yerine getirecektir. 10,3 igin yaprlmasr srrasrnda kontrol ve denetim eksikli0i olmasl yl]klenicinin taahhut sorumlulugunu eksiltmez Sistemlerin muayene, test, inceleme ve kabulleri srrasrnda kullanrlan malzemelerin tamamtntn ktnk, gatlak, ezik, korozyon v.b. kusurlannrn ve gartnamede belirtilen teknik ozellikler ile teklif ile birlikte verilen bilgilere uygun olup olmadrgrna, teknik gartname ve onaylar dogrultusunda belirtilen tum fonksiyonlart yerine getirip-getirmedigine bakrlacaktrr Montajlan tamamlanan sistemlerin taahhut do0rultusunda incelemesi yaprlarak, kontrol heyetinin igin tamamen bitmesini muteakip hazrrladrgr kabul (kesin kabul) teklit belgesi ve yiiklenicinin dilekgeleri do0rultusunda idarenin kabul heyetince sistemlerin kesin kabulu YaPlllr Alm konusu igin teslimive kabulli oncesi ara odeme yaptlmaz Alrmrn s0resi igerisinde dooabilecek mlicbir sebeplerden dolayl gecikme halinde igin sr.iresini uzatmaya idare yetkilidir Y0klenicinin Demiryolu havzasrnda galrgacak elemanlannrn TCDD nin 2701 numarall Talimatnamesi gereoi gerekli emniyet tedbirlerinin alrnmasr ve demiryolu guzergahrnda emniyetli 9ah9ma konusundaki e0itimialdrklannr gosterir belgeyi ibraz edeceklerdir 11. GARANT 11.1ihale konusu ig iqin yeni kurulacak sistemler 3 (tig) ytl sure ile garantili olacak ve bu garanti sistemlerin kabul itibar tarihinden itibaren baglayacaktrr. lvlevcut sistemlerin yer aldrgl r{.

9 teknik ve idarigartnamelerde gegen ttlm maddelerden kalan 18(onsekiz)ay garantisuresi boyunca yuklenici firma sorumlu olacaktrr. ll.2lstekliler y0kleniciolmalarr halinde kullanrm hatalarr drgrnda sistemin tumtinrl garanti ettigine dair garanti taahhutnamesini teklifleriyle birlikte verecektir. ll.3sistemlerin en az 1O yrl yedek parga garantisi olacak, yuklenici yedek parga ve servis hizmetleritaahhutnamesini teklifleriyle birlikte verecektir. Garanti sonrasrnda yuklenicinin bu sorum lulu!u devam edecektir. ll.4garantisuresi igerisinde meydana gelecek anzalarda anzanrn yukleniciye telefon,fax vasrtasr ile bildirilmesinden itibaren yriklenici 8 (sekiz) saat igerisinde sisteme mudahale edecek,arrzanrn 2 (iki) iggunrinu gegecek gekilde uzamasr ya da'sunucudan kaynaklanmasr durumunda ytiklenici sunucu degigikligi ile sistemi galtgrr hale getirilecektir. ll.sgarantisuresi igerisinde yaprlan tebli$den (faks, posta yoluyla gonderim v.b.) 3 gun gegtikten sonra yriklenicinrn arrzaya m0dahale etmemesi durumunda, idare bagkasrna tamiratt yapttrma hakkrna sahip olur. Bu durumda odenecek tamirat bedeli yukleniciden, 6dememesi durumunda ise teminatrndan veya hukuken ytikleniciden tahsil edilir. ll.6ytiklenici garantisuresi igerisinde sistemlerin gerekli bakrmlartnr, temizliklerini sitemlerin galrgtrgr lokasyonlarda ve kurumdan herhangi bir bedel talep etmeden periyodik olarak (en az 6 ayda bir) yapacaktrr. Baktmlar srrasrnda idare personelleriyle birlikte dlizenlenen formlardan bir takrmt idareye teslim edilecektir. Gerekli bakrm hizmetlerinin ytiklenicitaraltndan yerine getirilmemesi veya eksik yaprlmasr gibi durumlarda teminatrn iadesi srrastnda yukleniciden yaprlmamrg veya eksik olarak yaprlmrg ise her bakrm periyodu igin cezaiolarak garanti teminatr o/o1 5'i oranrnda kesinti yaptlacakttr. 11.7Mevcut kamera sistemive ilave edilecek yeni kameralar ile birlikte sistemde yaptlacak yazrlrm grincellemeleri garanti suresi igerisinde yuklenicinin sorumlulu$u alttnda olacak ve ytiklen ici taraf r ndan bedelsiz olarak yap t lacaktt r. MALZEME LISTESI SIRA NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR 1 2MP Sabit Kamera Adet 5 2 2MP VerifokalAuto iris Lens Adet 6 Kamera muhafazasr Adet R + 2MP 20X Optik zoom speed dome kamera Adet 3 Speed dome kamera Muhafaza ve ayak Adet? b Speed dome kamera kontrol klavvesi Adet I Kablolama altyaprst Adet I a lletigim altyaprsr Adet 1 o Mevcut sisteme entegrasyon Adet 1 r4. 'l/

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik

2 Megapiksel. CMOS Sensor. 1.3 Megapiksel. 2015-1 Fiyat Listesi www.pinetron.com.tr. Yenilik 2 Megapiksel 1.3 Megapiksel Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Box / IR Dome / IR Bullet MENU 2D/3D Noise Reduction Super HAD II CCD Sensor Super HAD II CCD Sensor 20 M 30 M PDR-DX401

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik

2015-1 Fiyat Listesi. Yenilik Heyecan Yenilik Güven 2015-1 Fiyat Listesi TEKNOLOJİ KALİTE PERFORMANS İSTİKRAR Momentum Serisi 700 / 900 TVL Kameralar DSP Görüntü Sensörü Dijital Sinyal İşlemci True Day&Night Megapiksel Lens Metal Kasa

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR

IP KÜP (CUBE) KAMERALAR DS-2CD2132-I DS-2CD2512F-IS DS-2CD2532F-IS DS-2CD2712F-IS 3MP Mini IR Dome Kamera 1/3" PS CMOS, 2.8mm sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, DWDR, BLC,, ROI, Analizler, ONVIF, IP66, Vandal-proof(IK10),

Detaylı

KAMERALAR Yüksek görüntü kalitesiyle kesintisiz performans sunan Full HD kameralar.

KAMERALAR Yüksek görüntü kalitesiyle kesintisiz performans sunan Full HD kameralar. KAMERALAR Yüksek görüntü kalitesiyle kesintisiz performans sunan Full HD kameralar. IP KAMERALAR > 1. progressive scan > 3.6 mm HD sabit lens > PoE Opsiyonel / SES / BLACK IR-LED SN-IP3613 1. $100 > 1.

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

firmanm halen seri uretimine devam ettigi iiriinlerden olacaktir. Uretim tarihi 2010 ve daha eski olan cihazlar kabul edilmeyecektir.

firmanm halen seri uretimine devam ettigi iiriinlerden olacaktir. Uretim tarihi 2010 ve daha eski olan cihazlar kabul edilmeyecektir. 0.0.0 tarihinde saat 0.50'de - i.u.saglik Kiiltiir ve Spor Daire Ba kanligi Binasma IP Kamera Takilmasi i i 434 sayili K.I'.K. nun /d maddesine gore Dogrudan Temin Yoluyla yapilacak olan yapim icin teklif

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Pinetron IP Çözümler. +1 Yıl Ek Garanti. ile +GARANTİ POWER KORUMA. EMS Üzerinden Tüm Pinetron Ürünlere Entegrasyon (NVR, DVR, Analog, IP Kamera)

Pinetron IP Çözümler. +1 Yıl Ek Garanti. ile +GARANTİ POWER KORUMA. EMS Üzerinden Tüm Pinetron Ürünlere Entegrasyon (NVR, DVR, Analog, IP Kamera) Pinetron IP Çözümler EMS Üzerinden Tüm Pinetron Ürünlere Entegrasyon (NVR, DVR, Analog, IP Kamera) 3D-DNR TDN H.264 High Profi le POWER KORUMA ile +GARANTİ +1 Yıl Ek Garanti Network Video Kayıt Cihazları

Detaylı

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA

www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ TEMMUZ 2012 IP SABİT KAMERALAR SNB-1001P VGA IP Sabit Kamera 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE, 0.17 Lüks (sens-up 8x), 8x Sens-Up 50dB, H.264/MPEG-4/MJPEG Çoklu Codec, 640x480 Maks. Çözünürlük,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 120 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 170 $

Detaylı

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012

SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 SAMSUNG CCTV FİYAT LİSTESİ 2012 NETWORK ÜRÜNLERİ RESİM MODEL AÇIKLAMA FİYAT SNB-1001P SNB-2000P SNB-3000P SNP-3002P IP SABİT KAMERALAR VGA IP Sabit 1/4" PS CMOS, Progressive Tarama, Renkli 1.4 Lüks@50IRE,

Detaylı

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR

AHD DOME KAMERALAR AHD GECE GÖRÜŞLÜ IR KAMERALAR RESİM MODEL AÇIKLAMA AHD DOME KAMERALAR LİSTE FİYATI SA-5836 AHD SA-5836 AHD PLUS 1.0 MP3.6MM-140-36LED 60 $ SA-6736 AHD METAL KASA SA-6736 AHD PLUS 1.0 MP 3.6MM-243+0141-3MP HD LENS-OSD-36 LED 85 $ SA-5801

Detaylı

1 Mp SN-AHD /4 " 1 MP Progressive scan CMOS

1 Mp SN-AHD /4  1 MP Progressive scan CMOS 1 Mp SN-AHD3609 > 1/4 1MP progressive scan CMOS > 3.6mm Sabit > 3D,,AGC,DPC,IRC > Ir led Mesafesi 20-25 mt Çıkış i SN-AHD3609 1/4 " 1 MP Progressive scan CMOS / Manuel(X30~1/50000), FLK 0 Lux/F1.4 (IR

Detaylı

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$

SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4156 CCD Sony 1/3 520 TV LİNE Renkli 36 HIGH Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 58$ SY-4136 CCD Sony 1/3 480 TV LİNE Renkli 48 IR Ledli 4 mm Lensli Gece Görüşlü Kamera 40$ SY-2448 CCD Sony 1/3 480

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR IP CCTV BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK-2012 GENEL FİYAT LİSTESİ IP CCTV RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI IP/NETWORK SPEEDDOME KAMERALAR VID-MP720 VID-AT536 2 MP HARİCİ TİP X20 TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP

Detaylı

Smart Dome Kamera. Day&Night Kamera LT303P-B LT303PI-B. Wall-Pendant Type Insert Type

Smart Dome Kamera. Day&Night Kamera LT303P-B LT303PI-B. Wall-Pendant Type Insert Type Smart Dome Kamera LT303P-B LT303PI-B Wall-Pendant Type Insert Type 1/4" EX-View CCD Day&Night Smart Dome Kamera LG XDI DSP x27 Optik Zoom (3.25mm ~ 88.0mm) 520 TV Lines (Color ON), 570 TV Lines (Color

Detaylı

Fiyat Listesi 2015/3

Fiyat Listesi 2015/3 Fiyat Listesi 2015/3 DS-2CD2T22-I5 DS-2CD2T32-I5 2MP EXIR Bullet Kamera 1/3 PS CMOS, 4mm Sabit Lens, IP66, 50mt, 3D DNR, ICR, DWDR, BLC, ROI, NAS Desteği, ONVIF, 12V DC veya POE 3MP EXIR Bullet Kamera

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

RESİM MODEL AÇIKLAMA

RESİM MODEL AÇIKLAMA www.guvenlikdanismanlik.com RESİM MODEL AÇIKLAMA EV KULLANICILARI SERİSİ BL-C101CE EŞZAMANLI MPEG-4/MJPEG, 10X DİJİTAL ZOOM, ÇOKLU-KAMERA İZLEME, ENTEGRE MİKROFON, HAREKET ALGILAMA, KAYIT YAZILIMI İÇERİR,

Detaylı

MIC400 Sualtı PTZ Kamera

MIC400 Sualtı PTZ Kamera Kapalı Devre TV MIC400 Sualtı PTZ Kamera MIC400 Sualtı PTZ Kamera 25 metreye kadar tamamen suya batırılabilir Fırçasız motor teknolojisi Birçok montaj ve görüntüleme seçeneği Çoklu protokol çalıştırma

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

Pinetron PNC-IX20 IP Box Kamera Şartnamesi

Pinetron PNC-IX20 IP Box Kamera Şartnamesi Pinetron PNC-IX20 IP Box Kamera Şartnamesi 1. Kamera, 2 Mega piksel 1/2.8 Progressive ScanCMOS Görüntü sensörüne sahip, True Day & Night Box yapıda IP kamera 2. Kamera, bir encoder aracılığıyla değil kendinden

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ.

MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. MAKRO IP TEKNOLOJİ SAN ve GÜVENLİK SİST. TİC. LTD. ŞTİ. Eğitim Mah. Ahsen Sokak Sadıkoğlu 4 İş Merkezi No:14 Kapı No:10 Kadıköy- Hasanpaşa - İSTANBUL Telefon : 0216-457 58 45 (pbx) GSM 0553-244 43 10 Fax:

Detaylı

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz)

VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki Önemli Not u okuyunuz) VITEC EKONOMİK IP KAMERA SERİSİ (ÖNEMLİ : Lütfen aşağıdaki "Önemli Not" u okuyunuz) VIC-1520 2MP D/N IP KAMERA 1/2.8" SONY EXMOR PROGRESSİVE SCAN CMOS, H.264, 1920 x 1080, AES, AWB, AGC,TRİPLE STREAMİNG,

Detaylı

Birlikte Daha Güvendeyiz

Birlikte Daha Güvendeyiz Birlikte Daha Güvendeyiz 0 850 926 63 66 Kendi Fabrikası, Kendi Markası Analog HD Kameralar KST-I636-AHD1003 * 720P 1 Megapixel IR Bullet Kamera KST-D74-AHD1002 * 720P 1 Megapixel IR Dome Kamera 62 * 3,6mm

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ

GECE GÖRÜŞ KAMERALAR CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ GECE GÖRÜŞ KAMERALAR HV-2021 CCD SONY 1/3 420 TV LİNE RENKLİ YENİ TEKNOLOJİ 1ADET ARRAY LEDLİ GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA 4MM LENSLİ 100$ HV-2030 CCD HİGH DEFİNATİON IMAGE SENSOR 600TV LİNE MENÜLÜ 1 ADET ARRAY

Detaylı

sentry360 2013 Ürün Kataloğu

sentry360 2013 Ürün Kataloğu sentry360 2013 Ürün Kataloğu Hakkında Sentry360 sentry360 Sentry360 uygulama odaklı bir lider geliştiricisi ve üreticisi çok megapiksel güvenlik kameraları ve video yönetim yazılımı ticari ve hükümet pazarlar.

Detaylı

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI

GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE GÖRÜŞ KAMERALARI GECE SR ÜRÜN MODEL IMAGE SENSOR TV LİNES LENS IR LED GÖRÜŞ ÖZELLİKLER MESAFESİ 1 RS-59FX Sony 960H Effio V Ext. 700 7 SİYAH SMART IR LED FİLTER 80-100mt WDR,, UTC KONTROL, DNR, DEFOG

Detaylı

Zavio D8220 IP IR Dome Kamera Şartnamesi

Zavio D8220 IP IR Dome Kamera Şartnamesi Zavio D8220 IP IR Dome Kamera Şartnamesi 1. Kamera, 2 Megapiksel 1/2.8 Progressive Scan CMOS Görüntü sensörüne sahip, True Day & Night IR Dome yapıda IP kamera 2. Kamera, bir encoder aracılığıyla değil

Detaylı

Not: Teklif Sahibinin Adr Sovadr/Ticaret Unvant : *Teklif mektuplarr 26rc6,2014 tarihi ve saat 17:00' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim

Not: Teklif Sahibinin Adr Sovadr/Ticaret Unvant : *Teklif mektuplarr 26rc6,2014 tarihi ve saat 17:00' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim DOGRUDAN TEMiN TEKLF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE,l,tUpUnt-UCU Val Vp HiZrUpr ALM TOHASYONU BA ;ranrtgna Alsancak/iZMiR Teklif Sahibinin Adr Sovadr/Ticaret Unvant : Agrk Tebligat Adresi BaEh BulunduEu Vergi Dairesi

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2016 / BHR NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR

FİYAT LİSTESİ 2016 / BHR NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR DS-2CD2820F FİYAT LİSTESİ 2016 / BHR NETWORK ÜRÜNLER IP BOX / BULLET KAMERALAR 2MP Box Kamera 1/2.8 Progressive Scan CMOS, 0.05lux, ICR, Çift Akış, NAS Desteği, MD, Dinamik Analiz, BLC, 3D-DNR, SD/SDHC

Detaylı

2015 Fiyat Listesi. SCSI Premium. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir.

2015 Fiyat Listesi. SCSI Premium. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. 2015 Fiyat Listesi SCSI Premium SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. IPC-HFW1200S IP Ürünler Kameralar 2 MP Full HD Small IR Bullet Kamera 1/3 2 MP CMOS, 3.6 m sabit

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS VE URLA YAŞAM BİNALARI CCTV VE KAMERA REVİAYONU İŞİ. 1- İşin Tanımı

TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS VE URLA YAŞAM BİNALARI CCTV VE KAMERA REVİAYONU İŞİ. 1- İşin Tanımı DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS VE URLA YAŞAM BİNALARI CCTV VE KAMERA REVİAYONU İŞİ 1- İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ İş bu Teknik Şartname, Darüşşafaka Cemiyeti Urla Rezidans ve Urla Yaşam binalarında

Detaylı

2015-2016 GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ

2015-2016 GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ 2015-2016 GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Uranium, 15 yılın üzerinde sektör deneyimine sahip kuruculara ve giriş seviyesi üründen proje ürününe kadar çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Müşteri

Detaylı

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR

SABİT KAMERALAR IR BULLET KAMERALAR SABİT KAMERALAR VCC-4588 1/3" D/N DWDR ICR KAMERA 700 TVL,SONY EFFIO-A, DWDR, SENSUP, SİS ENGELLEYİCİ (DEFOG), OSD, 3DNR, 20 BOLGE MASKELEME, DIJITAL ZOOM, GÖRÜNTÜ SABİTLEME (DIS), HLC, OTOMATİK RESİM

Detaylı

Zavio D4320 IP IR Dome Kamera Şartnamesi

Zavio D4320 IP IR Dome Kamera Şartnamesi Zavio D4320 IP IR Dome Kamera Şartnamesi 1. Kamera, 3 Megapiksel 1/3 Progressive Scan CMOS Görüntü sensörüne sahip, True Day & Night IR Dome yapıda IP kamera 2. Kamera, bir encoder aracılığıyla değil kendinden

Detaylı

STOK KODU MODEL RESİM ÖZELLİK LİSTE

STOK KODU MODEL RESİM ÖZELLİK LİSTE 1.0 mp TVI KAMERALAR 6.01.01.03.40253 DS-2CE16C0T-IR *1.0 MP çözünürlük * 2.8mm M12 lens *CMOS Sensör * 25/30 fps Kare Hızı * 1296(H) x 732(V) piksel * 0.1 Lux Minimum Aydınlatma * Gece Görüş Mesafesi

Detaylı

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021

720P IP KAMERALAR 960P IP KAMERALAR $325,0 $300,0 $140,0 $145,0 $150,0 $325,0 $375,0 D-IP012 D-IP013 DC-9511S1 DC-9411S1 DC-9412S1 D-IP020 D-IP021 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI D-IP012 D-IP013 1/3 " SONY Super HAD CCD & IR-CUT FİLTRELİ 540TVLINE Çözünürlük PAL: 720*576/25FPS - 10Kb-4M - ÇİFT YOLLU SES, G723.1/6.3kbps -RJ-45,

Detaylı

ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ A. GENEL ÖZELLİKLER

ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ A. GENEL ÖZELLİKLER ANTREPOLARDA BULUNAN KAMERA SİSTEMLERİ A. GENEL ÖZELLİKLER Değişiklikten Önce Değişiklikten Sonra 1)Kameraların, yirmidört saat aralıksız kayıt yapan veya harekete duyarlı olması 1)Kameraların, yirmidört

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR

2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR 2015 Ürün ve Fiyat Listesi ANALOG KAMERALAR Ürün Foto Ürün Kod TVL Gece Görüş IR Led Açıklama LNX-120 420 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony CCD Image Sensor LNX-160 600 TVL CS/C Mount - - 1/3" Sony Super HAD

Detaylı

Ilk Hedefimiz Güveniniz

Ilk Hedefimiz Güveniniz Ilk Hedefimiz Güveniniz VıewTech GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ VıewTech GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ Sizlerin; uluslararası standartlara uygun, kaliteli ürünleri kullanarak; kamera güvenlik sistemleri konusundaki beklentilerinizi

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW 2301IP D, BLW 2301IP DV, BLW 2303IP V, BLW 2304IP UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

IP Kameralar. www.dunlopcctv.com

IP Kameralar. www.dunlopcctv.com www.dunlopcctv.com Mini IR Bullet Kamera DP-12CD1010F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) DP-12CD1020F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) DP-12CD1032F-I (MİNİ IR BULLET KAMERA) 190$ - 1280 x 960@ 25fps - True Day & Night(IR-CUT)

Detaylı

FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK

FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK FİYAT LİSTESİ GÜVENİLİR YENİLİKÇİ ÖZGÜN EKONOMİK ESSE GRUP Esse Grup 1992 yılında İstanbul 'da kurulmuş olup elektronik ürünlerin ithalatını ve pazarlamasını yapmaktadır. ESSE Grup araç içi eğlence sistemlerinde

Detaylı

UTC Climate, Controls & Security Fire & Security Products

UTC Climate, Controls & Security Fire & Security Products UTC Climate, Controls & Security Fire & Security Products Şubat - 2014 Aytaç KARAABALI GE job title/1 1 İÇERİK CCTV Sistemleri Genel Bakış Analog Video Sistemleri ve Kullanım Alanları IP Video Sistemleri

Detaylı

İçindekiler. 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.) MP IR BULLET IP (20 mt.) MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5

İçindekiler. 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.) MP IR BULLET IP (20 mt.) MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5 İçindekiler 1.3 MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 3 1.3 MP IR BULLET IP (20 mt.)... 4 2.0 MP IR DOME VP IP (20 mt.)... 5 2.0 MP IR BULLET IP (20 mt.)... 6 2.0 MP IR DOME VP VF IP (20 mt.)... 7 2.0 MP IR BULLET

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

PXC-2080CS Ürün numarası: 207341 1/2,9" Ağ tipi kamera, H.264 Gündüz&Gece, 1920x1080, WDR, C/CS, PoE, 12/24V, ONVIF

PXC-2080CS Ürün numarası: 207341 1/2,9 Ağ tipi kamera, H.264 Gündüz&Gece, 1920x1080, WDR, C/CS, PoE, 12/24V, ONVIF Ürün numarası: 207341 1/2,9" Ağ tipi kamera, H.264 Gündüz&Gece, 1920x1080, WDR, C/CS, PoE, 12/24V, ONVIF Genel özellikler 1/2,9" 2.0 MP progresif tarama CMOS sensörü Çözünürlük maks. 1920x1080 (Full HD)

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

Gece Görüşlü Dome Kameralar

Gece Görüşlü Dome Kameralar Gece Görüşlü Dome Kameralar D1024 S TV Line (Çözünürlük) 540 TV Line IR Led Sayısı 24 IR Led Lens Açısı 3,6 mm Sabit Lens Gece Görüş Mesafesi 25 Metre 50,00 $ D1036 C IR Led Sayısı 36 IR Led Lens Açısı

Detaylı

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL RESİM 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ ARALIK 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES BİR FOTOĞRAF KARESİYLE BAŞLADI HERŞEY Projesi kapsamında Fotoğraf Makinası Alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ MART 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma hakkı

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

EXPOTECH DAHUA IP SİSTEM EXPOHD * Lens : Opsiyonel Lens * Led Sayısı : - * Ir Aydınlatma Mesafesi : - * Bağlantı : RS485 220 $ EX-2000 B * Resim Sensörü : 1/3 Aptina Cmos * Çözünürlük : 1.3 Megapiksel

Detaylı

LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU

LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU LGN Güvenlik Sistemleri 2014 ÜRÜN KATALOGU 1 İÇİNDEKİLER ÖZELLİK SAYFA LGN ÜRÜN KODLAMA SİSTEMİ 4 IP IR BULLET KAMERALAR 6-7 IP IR DOME KAMERALAR 8-9 IP PTZ DOME KAMERALAR 10-12 NVR 13-14 ANALOG IR BULLET

Detaylı

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1.

RESİM MODEL STAR SERİSİ IR BULLET IP KAMERALAR FİYAT TL 4 MEGAPİKSEL 992,00 TL IPC2124SR3-DPF36. IPC242E-IR-Z-IN Motorize Lens 1.937,00 TL 1. NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ KASIM 2015 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Uranium, 15 yılın üzerinde sektör deneyimine sahip kuruculara ve giriş seviyesi üründen proje ürününe kadar çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Müşteri odaklı yaklaşım

Detaylı

YOKO IP KAMERALAR CNB IP KAMERALAR 6.7.2015. YOKO RYK- IP1831E 2 Mega-pixel Full HD Cube IR Kamera 1/2.7"

YOKO IP KAMERALAR CNB IP KAMERALAR 6.7.2015. YOKO RYK- IP1831E 2 Mega-pixel Full HD Cube IR Kamera 1/2.7 YOKO IP KAMERALAR 6.7.2015 YOKO RYK- IP1831E 2 Mega-pixel Full HD Cube IR Kamera 1/2.7" RYK-IP1831E Progressive CMOS sensör, 2 Megapixel 1920x1080 30 fps, 4,2mm (F1.8) Lens, 0,5 Lux @ F1.2, AWB, AES, AGC,

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Zavio B8520 IP IR Bullet Kamera Şartnamesi

Zavio B8520 IP IR Bullet Kamera Şartnamesi Zavio B8520 IP IR Bullet Kamera Şartnamesi 1. Kamera, 5 Megapiksel 1/1.8 CMOS Görüntü sensörüne sahip, True Day & Night IR Bullet yapıda IP kamera 2. Kamera, bir encoder aracılığıyla değil kendinden ethernet

Detaylı

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ÇÖZÜMLERİ Hakkımızda Uranium, 15 yılın üzerinde sektör deneyimine sahip kuruculara ve giriş seviyesi üründen proje ürününe kadar çok geniş bir ürün gamına sahiptir. Müşteri odaklı yaklaşım

Detaylı

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR

ANALOG KAMERALAR AHD KAMERALAR 1653s 1659s 1689s 1601s 1602s 1704s 1534 1473S 1418 1587s 1625 1604 1603 1138s 1703 1425 2017-KASIM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi

Detaylı

Her şey dahil. Mükemmel çözüm!

Her şey dahil. Mükemmel çözüm! Her şey dahil. Mükemmel çözüm! Profesyonel ve düşük maliyetli lensleri değiştirilebilen kamera iç ve dış ortam kullanım için uygundur.dahili olarak 32 GB a kadar dijital video kayıt sistemine ve 3.1 megapiksele

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

Konu. HAcETTEpE U ruivensirrsi aillrrlsel ARA$Tt RMA pnot eleni roono i runsyon ehi[4i. Sayr ;17388665. DIKKAT EDILEcEK HUSUsLAR

Konu. HAcETTEpE U ruivensirrsi aillrrlsel ARA$Tt RMA pnot eleni roono i runsyon ehi[4i. Sayr ;17388665. DIKKAT EDILEcEK HUSUsLAR HAcETTEpE U ruivensirrsi aillrrlsel ARA$Tt RMA pnot eleni roono i runsyon ehi[4i 06800 Beytepe-Ankara Telefon : (0312)297 61 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje lglem Telefon :( 0312)297 61

Detaylı

Elektronik Denetleme Sistemleri

Elektronik Denetleme Sistemleri Elektronik Denetleme Sistemleri Elektronik Denetleme Sistemleri Ülkemizde hızla artan araç sahipliliği ve bunun bir sonucu olarak artış gösteren trafik kazaları, trafik denetiminde elektronik sistemlerin

Detaylı

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD

ANALOG KAMERALAR IP KAMERALAR 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN FOTOĞRAFI KOD 1706s 1691s 1629s 1631s 1656s 1705s 1481s 1709s 1571s 1413s 1474s 1561s 1138s 1703 1425 2017-EKİM AYI BAYİ FİYAT LİSTESİ ANALOG KAMERALAR 1000 TVL Çözünürlük,, 3,5 mm Sabit Lens, Sesli, Mini Araç İçi Güvenlik

Detaylı

2015 yılı ANALOG KAPALI DEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV) ŞARTNAMESİ 1- ANALOG DAHİLİ/HARİCİ BOX KAMERA (KTB-ELK.036 KTB-ELK.039)

2015 yılı ANALOG KAPALI DEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV) ŞARTNAMESİ 1- ANALOG DAHİLİ/HARİCİ BOX KAMERA (KTB-ELK.036 KTB-ELK.039) 2015 yılı ANALOG KAPALI DEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ (CCTV) ŞARTNAMESİ 1- ANALOG DAHİLİ/HARİCİ BOX KAMERA (KTB-ELK.036 KTB-ELK.039) 1. Kamera otomatik olarak gündüz renkli moda ve yüksek hassasiyet ile gece

Detaylı

2015 Fiyat Listesi. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. LİSTE FİYATI 180$ IPC-HFW1200S

2015 Fiyat Listesi. IP Ürünler. Kameralar. SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. LİSTE FİYATI 180$ IPC-HFW1200S 2015 Fiyat Listesi SCSI Premium SCSI Premium Serisi Ürünler Dahua Technology Tarafından Üretilmektedir. IPC-HFW1200S IP Ürünler Kameralar 2 MP Full HD Small IR Bullet Kamera 1/3 2 MP CMOS, 3.6 m sabit

Detaylı

Proje Ürünleri.

Proje Ürünleri. Proje Ürünleri www.dunlopcctv.com HD Smart Box Kamera DP-22CD4012F (SMART BOX KAMERA) DP-22CD4012F-A (SMART BOX KAMERA) DP-22CD4012FWD (TRUE WDR SMART BOX KAMERA) - Renkli:0.01Lux/F1.2, S/B:0.001Lux/F1.2,

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

Fiyat Listesi V2.0.7_8

Fiyat Listesi V2.0.7_8 Fiyat Listesi V2.0.7_8 AHD Kameralar KST - K3 - AHD2006 KST - K8 - AHD2006 KST - K9 - AHD2006 260,00 TL 260,00 TL IR Mesafesi 12-15 metre 2 Hidden Led, Smart IR Özelliği, İkili Cam, Defog Sabit Lens: 3.6mm

Detaylı

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD

TOSY QF-7004 NVR TOSY QF-7008 NVR TOSY QF-7016 NVR MODEL RESİM TOSY HD DVR KAYIT CİHAZLARI TOSY QF-7004 AHD TOSY QF-7008 AHD TOSY QF-7016 AHD Selectronik Sistem ve Teknoloji Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. Gayrettepe Mah. Vefabey Sok. No:5/7 Gayrettepe Beşiktaş / İstanbul T: +90 (212) 275 70 45 / F: +90 (212) 275 70 45 www.selectronik.com info@selectronik.com

Detaylı

VITEC IP/NETWORK SABİT KAMERALAR

VITEC IP/NETWORK SABİT KAMERALAR IP CCTV SİSTEMİ IP/NETWORK SABİT KAMERALAR VIC-6284 2 MEGAPIKSEL TRUE DAY/NIGHT (ICR) IP 1/3" PROGRASSIVE SCAN CMOS, H.264, 1600x1200, RENKLİ 0,1 LUX / S/B 0,01 LUX, X5 SENS-UP, DAHİLİ SD/SDHG KART YUVASI,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL

1.550,00 TL 4 MEGAPİKSEL NETWORK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2016 RESİM Kontrolümüz dışında olağanüstü ekonomik koşulların gerçekleşmesi ve vergi yasalarında değişiklik olması hallerinde NEUTRON un fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR

DVR KAYIT CİHAZLARI SABİT KAMERALAR DOME KAMERALAR IR KAMERALAR DVR KAYIT CİHAZLARI VT-TR04 H VT-TR08 H VT-TR16 H Orijinal Türkçe CMS, h.264 3G, 4 KANAL VIDEO, 4 KANAL SES, WAN, LAN, IE, 960x582 ÇÖZÜNÜRLÜK, PAL 100FPS GÖRÜNTÜ 100FPS KAYIT, 1X3TB HDD DESTEKLER, USB

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6133 07/04/2010 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

VDM 3x5 ve VDC 4x5 Serisi Dome Kameralar FlexiDomeVF ve FlexiDomeXT+

VDM 3x5 ve VDC 4x5 Serisi Dome Kameralar FlexiDomeVF ve FlexiDomeXT+ Kapalı Devre TV VDM 3x5 ve VDC 4x5 Serisi Dome Kameralar FlexiDomeVF ve FlexiDomeXT+ VDM 3x5 ve VDC 4x5 Serisi Dome Kameralar FlexiDomeVF ve FlexiDomeXT+ Darbe korumalı modeller 1/3 inç CCD formatı Tüm

Detaylı