l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr"

Transkript

1 DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BoLGE vununlucu Hanl vg Hiztr,ter ALIM ronisyonu BASKANT-rcrxn Alsancak/iZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Ticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Bailr BulunduEu Verei Dairesi ve Numarasr: T.C.Kimlik numarasr Telefbn ve Faks Numarasr Kuruluqunuzcakapah zarf usulli Do$rudan Temin Ydntemiyle gergeklegtirilecek olan Kamerah Giivenlik Sistemi Giiglendirmesi igi'ne itigkin dosya kapsamrndaki biitijn $a$name ve ekleri ile di$er belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazrm olmayrp peginen kabul ediyorum ve teklifirni blrna gcire veriyorurn. l) Scjz konusu ili.....& (rakamla), Ti.irk Lirasr (1,azryla) yapmayr kabul ve taahhtit ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV harig) biitiin vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutannrn en az%o3'il kadar gegici teminat yatrrdrfrma dair belge ekte sunulmugtur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) giin siire ile gegerlidir 5) Verilen tekliflerin en diiqiik olanr bile avantajlr teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peginen kabulleniriz. 6) Yukanda belirtilen ig tizerimde kalrrsa, teklif bedelinin 7o6'sr kadar kesin teminat vermeyi ve sdzleqme imzalamayr kabul ve taahhi.it ederim lederiz. Not: *Teklif mektuplan 26itl12$nJ tarihi ve saat l"l;tlll' a kadar, yukanda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler de$erlendirmeye alrnmayacaktrr. xxteklif zarfinrn lizerine igin adr yanlacaktrr. ***Gegici teminat yatrrmayan teklif sahibinin teklif.i dikkate ahnmaz. ****Yaprlan tercih sonunda, Mal/Hizmet alrmr lizerinde kalan isteklinin miicbir sebep halleri drqrnda r-rsuliine gore scizleqme yapmamasr ve ve yiikiimliilii$iinti yerine getrimemesi durumunda gegici terrr inatlan irat kaydedi I ir.

2 eirinr pivar rprrip cprvpri S rla Nc Nlal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklarnasr Birimi Miktarr Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belinilerek) Tutarr (Para birimi belirtilerek) I Kameralr Gtivenlik Sistemi Giiclendirmesi is Adet I 'l oplarn T'utar (K.D.V IIar :^l

3 ,t- - TCtr'D TEKNiK $ARTNAME TCDD 3.BOLGE MUOURLUdJiJ HALKAPINAR LOKO BAKIM ATELYE MUDURLUGUNE EK GI,JVENL K KAMERASI KONULMASI VE MEVCUT S STEME ENTEGRE EDILMESi,/ n-mian 6rner EffN XVI Fizikci XVI Kontroltir NAV -=-r7 4 1

4 GENEL HUSUSLAR 1 - KONU TCDD 3.Bdlge M0drlrliigii Halkaptnar Loko bakrm atelye mtidurlijgi.l igyeri havzaslnda mevcut grivenlik kamera sistemine ve akaryaktt tesislerine ek glivenlik kamera sislemi kurulmasl ve mevcul sistem ile entegre edilmesi. 2 - AMAC Sistemin Halkaptnar Loko Baklm Atelye mudiirloounde bulunan mevcut sisteme adapte edilerek gorrint0lerin sunuculara kaydedilmesi 3- gesau 3.1- Loko Baktm Atelye M0dLirluoLi(Depo) havzasrnda halen gallgmakta olan G0venlik kamera sistemine bu gartname kapsamtnda eklenecek kameralar ile birlikte mevcul gallgan sistemin Sunucusu Lizerinde qaltgan Kamera/Video yazlltmlan ve igletim sistemiyazlllmlarr lisans yaztltmlar olacaktlr. 3.2-Mevcut ve ilave edilecek kameralar ile birlikte sistemdeki kameralara ait goruntlilerin kaylt altlna altnmast amagll tilm cihaz ve malzemelerin saolanmasl,kablolama,nakliye,montal,devreye alma,test ve kontrol iglemlerinin yaprlmasr,t0rkge dokumantayonun hazlrlanmasl,tr.]m sistemlerin mahallinde ve aynr zamanda TCDD nin vereceoi Fiber uq uzerinden fiber sonlandtrma iglemlerininde Y0kleniciye ait oiacak gekilde Alsancak Koruma ve GLivenlik Kamera izleme birminden izlenmesinin saglanmasl iglerinin tam ve eksiksiz ve gal 9rr halde anahtar teslimi yaprlmast igini kapsar' TEKN K HUSUSLAR 4- GENEL TEKNIK HUSUSLAR 4.1. Kamet:alat 24 saat kesintisiz qaltgacak ve butlin kameralar yapllacak kegif sonraslnda belirtilen yerlere monte edilecektar. 4.2, Cthazlann tamamr montajl yapllmrg ve gallglr halde teslim edilecektir' 4.3. Cihazlar hig kullantlmamrg ve yeni olacaklrr. 4.4 Kamera Kontrol sisteminde gece ve giinduz 24 saavgiln gahgabilecek profesyonel giivenlik kameralan kullanl lacaktlr. 4.5.MegapikseIkamera ar-192ox1o8o9oz0ntiriuktesaniyede2s pskay tveyayinyapabi ecektir Dijital video formall her kamera igin 1920x1080 qozunurlukte saniyede 25 kare kaydeden H'264 lormatrnda olmalldlr Sabit zoomlu ve hareketli kameralann ayarlan, menrlleri, lens odak uzunluklart ve netlik ayarlarl merkezden yapl labilmelidir. 4.8.Tek i ediienur0nunt0rkiye'deyetkiiidagiticisiveteknikservisibuiunma dir.ku an acako an kameralann kurulum, iglelim ve baktml igin T0rkiye'de yetkili dagltlclslndan allnmlg yetki belgesi teklif le birlikte teslim edilecektir lstekli, teklifinde onerecegr cihazla n ve her t0rlu malzemenin marka ve modellerini a9lk9a belirtip cihaz ve malzemelerle ilgjli teknik ozelliklerini aglklayrct dok0manlart ile birlikte tekliline ekleyecektir' istekli, galtgmalar slraslnda binalara ve gevreye verdigi hasarlarl giderecek ve eski haline getirecektir IPkameraku an antumnoktaiardanetworkswitch eristekiitara ndankarslianacaktir. 4.l2.BinaiqerisindeVed 9arlsIndayap acakoianhertur tigalrgmastrastndabinayaveya3.gahlsiara verilen tum zararlar ile bu zararlardan doqacak y0k0m ll-ililkler istekiiye aittir sistemde kullantlacak t0m kameralir aynr marka olacak ve mevcut sistemle uyumlu gallgacaktlr Tum kablolama ve ileti$im altyaplsl y0klenici taraf Indan kargllanacaktlr' It

5 4.15. Mevcut sisteme entegrasyon iglemleri ve yeni sistem adapte siirecinde oluqabilecek her trirlti sorundan y0klenici sorumludur. Bu iglemlerin hepsi yaiklenici taraf Indan eksiksiz ve gallglr bir gekilde teslim edilecektir. 5.1 Kameranrn gorlintli elemant 1/3'CMOS veya CCD lipte ve en az 1920x1080 piksel goztinurlukte olmalrdrr. 5.2 Hareketli objelerin gorunlr]lerini nel verebilmek igin kamerada kademeli larama (progressive scan) ozelligi bulunmaltdtr. 5.3 Cihaz, ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Aqrk Network Video Ara yuzii Forumu) uyumlu olmahdrr. Bu sayede kamera, aynt {orum uyesi diger Lireticilerin tirunleri ile birlikte galrsma esnekli0ini gosterebilmelidir. S.c Xamera, kesiniisiz 360q yatay hareket yapabilmelidir. Dikeyde ise en az 21oq'lik arallgl tarayabilmelidir. 5.5 Her hangi bir yazlltma ihtiyaq duymadan standart bir web saglaylo uzerinden kameranln goruntiilerini izleyebilmek igin yerlesik bir web sunucusu olmalldlr' 5.6 En az 2OX optik ve en az 12X dijital zoom ozelligine sahip olmalrdrr' 5.7 M-JPEG ve H.264 slklgtlrma lormatlarr kamera tarafrndan kullan tlabilmelidir' 5.8 Kamera, en az HD (1920x1080 pixel) H.264 video yayln aklgl uretebilmelidir. 5.9 Cihaz, izlenmek ve kaydedilmek izere H.264 formatll 2 farkll video yayln aklglnln yanl slra egzamanlr 1 adet M-JPEG yaytn da uretebilmelidir. S.1O Network ara yuzrt, 1O Baiei/t O0Base-TX Ethernet standartlaflnda ve auto-sensing ozelliginde olmalrdrr.rj45 tip baqlantl noktasrna sahip olmalldrr. S.llCihaztemelolarakRTqRTSPTelnet,UDP,TCP,lP,HTTPHTTPS'FTP'DHCeIGMP V2^/3. CMP.ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802,1x'DynDNS,UPnPnetworkprotoko er.ni desteklemelidir Cihazrn, aktif halde gomultl Video lgerik Analizi teknolojisi bulunmalrdrr' S.13 Kamera 0zerinde gitrgan,,video igerik Analizi" ozelligi sayesinde, '?enk", "yon", "gizgi," "hrl' gibi parametrelerin analizleri e9 zamanlt olarak yapllabilmelidir. Bu ozellik kamerada yok ise, ilave donantm ve yazlllmlar ile saglanmalldlr Kamera' ortamdaki rgrk miktarlnrn yeter i o dugu durumlarda renk i goruntu (gilndt,iz modu), yetmedigi durumlarda siyah/beyaz (gece moou; gorrint0 verecektir. Bu iglemi yaparken, krzrl6tes-i (lnfra Red) aydlnlatmayr da gormeye yarayan, elektromekanik uygulama esaslna dayanan "lr Cut Filtef' kullanmalldlr GLinduz ve gece modlarl arasl geqigler, olomatik' manuel olabilmelidir' 5.16 Kur"run,n "rinimu, rgrk (aydlnlatma) hassasiyeti; renkli modda 0.05 lliksten, siyah/beyaz moda lllkse esit ya da daha d09uk degere sahip olmaltdtr' 5.17 Kamerantn, otomatik Kazanq Kontroltj aagc), Genig Dinamik Aralrk (wdr-wide Dynamik - nange) otomatik ve Manuet Siyah Beyaz Dengesi(AwB) ve Arka lgrk Dengeleme (Backlight compensation) fonksiyonlarl olmalldlr Kamera uzaktan e;igilerek yatay dondtirme (pan), dikey gevirme (tilt)' yakrnlaqtlrma (zoom) fonkiiyonlarrnr yerine getirecei< donanrm ve yazlllm kabiliyetine sahip olacaktlr' 5.19 Kameranrn, oagtr orougu lagryrcrdaki otisr titregimleri kompanze etmeye yarayan.. titregim engelleme tonksiy:onu multala tltunmalrdrr. Bu sayede r0zgar ve benzeri gevre kog-ullartndan ooly, t"q,y'", 0ierindeki fimeranrn sallanmast ile resimoe olusacak vibrasyonun onlenmesi hedeflenmigtir. 5.20Kamera,camlnlnbugulanmamasliginlsltlclyasahipolmalldlr'Ayrlcakameracaml'.olasl darbelere kargln dayantktl bir mamutoln imal ;dilmig olup, saglam vandal-besist veya Highimpact btr yaplya sahip olmalldlr' 5.21 Kamera agag yaprarrannjiki."1,n'r ve denizin dalgast gibi harekellenmeleri elimine edecek dijitat maskeleme ya da muadil bir teknolojiyi mutlaka dest;klemelidir. Bu ozellik kamerada yok ise, ilave donanlm ve yazlllmlar ile saolanmalldlr' 5.22KameranIn360derece ikdonme'a9rsl14baoims zsektoreayrl abi me iveherbirinel6 karakter uzunlugunoa ay' ayri isimler verilebilmeli-dir. Kullanrcr ister sekt6rlerden bir klsmlnl ister tamamtnl boq blrakabilir. c

6 5.23 Aynca gizli olan bolgelerin izlenmesinin onune gegmek igin dijital-aklit maskeleme (privacy masking) ozellioi bulunmaltdtr. Kamera dondr]rl]ldugu ve/veya zoom yaprldrgtnda, goriintli siyah veya beyaz olarak maskelenebilmeljdir Kameranrn yatay ve dikey hareketleri araslndaki hlzt, en aztndan 0,1'ls ile 100,0'/s hlz arahg rnr saglamaldtr Kamera, otomatik hrz asistant ya da muadii bir teknoloji ile bir objeye yaprlan yaklnlagtlrma iglemi strastnda, yatay ve dikeydeki htzrnr otomatik olarak duglirmeli tersi durumlarda ise artrrmalldrr. Bu sayede hareket eden obienin manuel olarak lakibi kolayla9acaktlr Kameraya en az 100 farklt preset tantm lanabilmeli ve her birine 16 karakter uzunluounda isim verilebilmelidir. Aynca bu presetlerin tamam Indan veya kombinasyonundan bir tur oluqturulabilmelidir Elektronik Shutter, en azrndan 1s ile 1/10.000s arall0rnr saolamalrdrr Kamerantn Sinyal/GLirult0 (SiN) oranr en az 50dB olmalldrr Kameranrn dahili ya da hat kilitlemeli sinyal senkronizasyonu olmalrdlr' 5.30 cihazrn uzerinde. 1 adet harici ses girigi (line in) ve 1 adet ses yaylnl 9lkl9l (line out) bulunma drr Kamera G.71'l ve G726 ses stktgttrma formatlannr kullanarak Aift yonlu ve full-duplex ses haberlesmesi yapt labilmelidir Kamera, goruntu alabilme ozelli$inin sabote edilmesi senaryolarlna kargln sabotaj alarml (tamper alarm ) olusturabilmelidir Kamera uzerinde en az 2 adet alarm girigi ile en az 1 adet role grkr9l olmalldlr' 5.34 Kamera, en aztndan -30"c ile +50'c derece slcakllk aralrolnda ve 7"0 - %90 bagll nem aralrgrnda gal rgabilmelidir Kamera 24 VAC veya 220 VAC enerji ile qalriabilmelidir' 5.36 Cihaz ureticisinin lso9001 ve 1SO14001 sertifikalarr olacaktrr' 5.37 Cihaz UL veya FCC ve CE standartlarrna uygun olmalidlr' 5.38 Kamera, lp66 koruma stnrflarlna sahip olmalidlr. 6.1 Progresif taramall, en az 1i3" CMOS gorunt0 sensoru olmalldlr' 5.2 Meikezden ve kamera Lizerinden otomatik focus ayarr yapmayl mtimk0n kllan Motorlu tidte. Otomatik backjocus ozelli0i olmalrdlr' 6.3 Mekanik Tip Filtreli, Otomatik day/night dzelligiolmalrdrr' 6.4 Kamera saniyede 30 kare, hlzlnda resim 0retirken F1 2 lens degeri i9in 0'25 Lux veya daha az sahne aydtnlatma deoerinde renkli, 0,06 Lux veya daha az aydlnlatma degerinde siyah/beyaz gort-intti verebllmelidir. 6.'5 Eteitro;ik Shutter hrzr t/50 ile 1/ saniye aralrgrnda otomatik olarak degigebilir olmalrdrr. o.ori.ze+stktgttrmatormat ndaminimum2bao ms zfark ayarlanabi engoruntuak 9 ' Motion JPEG formatrnda asgari bir gorllntti akrgrverebilmelidir' 6.7 K"t"r" 1 920x1080 (Full-HD) goz0nlirlakte saniyede 30 resim H 264 Main Protil formatrnda video verebilmelidir. 6.8 Goruntu uzerine dort farkll maskeleme alanl konulabilmelidir' 6.9 Kamera kendi uzerinde dahili hareket algrlama ve kameranrn yontintin degigtirilmesi veya ontinun kapatllmasr gibi sabotai algllama fonksiyonlarl bulunmalldrr' e.fo Minimum 75 db Dinamik lgrk Ara Olna (WDR) sahip olmalrdlr' beyaz dengesl ozelliklerine sahip olmalldlr HTTPS gif releme ile ilave gtivenlik ozellikleri olmalldrr' O/100 tiaset otomatik hassasiyetli BJ45 Ethernet portu olmahdlr' 6.13 Dahili web sunucusuna sahip ve lp adreslenebilir olmalldlr' 6.T4 KAMETA, RTP, RTSq TEINEi, UOP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP' DHCP' IGMP V2lV3' Aftfp, nng SMTP, SNTq SNMP' 802.1x, UPnP protokollerini desteklemelidir' o.ts rameraoa Qift Yonlri ses desteoi i9in, line in (hat girigi) ile line out (hat 9rkrgl) olmalrdrr. 6.16Alarmkogu ar nabag o arakuyarta makveyaherhangibirharicjcihaz tetiklemek idtk"pi "q.i, iiit yar.m"a, siren galdrrm-a gibi) kamera Llzerinde en az2 adel alarm girigi ve l adet alarm grklgl igin toplam 3 adet l/o portu olmalldrr' J 4i L, -\/

7 6.12 Uzerinde SDHC /SDXC veya CF, 32 GB Kapasiteye Kadar Qrkabilen memory kartt takrlabilmesi igin uygun yuva olmaltdtr. 6.lg Local stbrage-loahili depolama) alanrna gdruntu kaydr yapabilmelidir ve bu kaydt merkezde yaprlan kaydrn otomatik yedeklemesi geklinde yapabilmelidir, network iletigiminde olugabilecek bir sorunda kayrt kamera sdhc/sdxc/cf kart ustune yaptlarak, network tekiar duzeldiginde, kamera otomatik olarak merkez kayrtlarrndaki bogluklart doldurabilmelidir Kamera uzerinde goruntti analiz yazrltmt (Akrllr Video Analizi (lva)) olmalr ve aktif halde tekli{ edilebilmelidir Kamera kendi tizerinde gu akrllr analizfonksiyonlartnr yerine getirebilmelidir:.stnrr ihlali Algrlama, B6lge ihlali algrlama, Belirli bolgenin drgtna qtktlmastntn algrlanmast, Kayttlarda inian vucut get<ti atgrtaira, Kaybolan Nelne algrlama, Hrz algrlama, Renk Algrlama' Bir b6lgede betirti Oir suie dolagan kigi algrlama, Ses algrlama ve sese baglt alarm oluqturma' Kigive nesne sayma. 6.i1 power over Ethernet (PoE) IEEE 802,3at destegi olmaltdtr Kamera -20 ile + i0 ac srcaklrk aralr$rnda ve "/o2o-93 bagrl nem ortamtnda galrgabilmelidir. 6.Zi X"r"ra sodyum buharlr sokak aydrnlatma tgtklartntn sart rengini dengeleme ve beyaza don ugt0rerek renk duzeltm e 6zel lig i olm altd t r' 7. KAMERA MUHAFAZASI (HOUSINGI 7.1 Kameralarrn -20, +50 derece srcakhkta galrgabilmesi igin muhafaza kutulart iginde rsrtrcr ve fan olmaltdtr. 7.2 Kameranrn muhafazast lp 66 koruma stnlf tnda, darbeye dayanrkh, outdoor tipi olmaltdtr. 8. KAMERAMONTAJAYAGI 8.1 Kamera diregine veya belirlenen noktaya ba$lantrya olanak tantyacak yaplda olmahdrr. Kamera diregine yada belirlenen noktaya kaynaksrz sa$lam bir gekilde ba$lanabilmelidir. 8.2Kab o ardtgartdan96z0kmedenkamerayag6tilruiebiime idir. Lg Sabit kamera ve kamera koruma aparattna baglanabilecek yaprda universal ayarlt olmaltdtr. 9. TES SATLAR VE KORUMA g.l Network tesisatlarr igin AWG 23 iletkenli Cat6 UTP ve dr9 hava kogullartndan etkilenmeyecek gekilde eksiz kablolar kullantlacakttr' ",{- I \ Y t n', /,,'/ (t' A

8 9,2 Alarm baglantrlan, enerji baglantrlan ve diger elektrik baglantrlan igin NHXMH kablolar ve esnekli0in gerektioi yerlerde NYAF kablolar kullanrlacaktrr. Kablolann kesit degeri 2,5 mm2 den az olmayacaklrr. 9.3 Topraklamalar iqin minimum 16mm2 kesitli plastik krif bakrr topraklama iletkeni kullanrlacaktrr. 9,4 Kablolar kemirgenler ve hertiirlu drg etkenlere kargr korunacaktrr. Y0klenici, enerji ve data kablolannrn tek HDPE boru igerisinden lagrnmasrnr sistemin galtgmast igin uygun bulmaz ise,2. bir HDPE boru kullanrlmasr Yuklenici Firma sorum lulugundadtr. 9.5 Kamera sislemine ait sunucu ve ekipmanlannrn bulunduou cihaz grubu (L) geklinde kilitlenebilir kapr ve penceresi olacak,ve hem on hem de arka taraftnda rahat9a montaj ve demontaj galrgmasr yapmaya mlisait gekilde aluminyum prolil ile kapa bir alan yarattlacak ve bu bolum 9000 BTU luk split klima ile sooutulacakttr. 1o- ise BASLAMA. TESL M. DENET M VE KABUL 10,1 gartname konusu ige, baglama tarihi sozlegme tarihidir. igin teshm sliresi sdzlegme tarihi hariq, montaj, devreye alma v.s. tlim stiregler dahil olmak tlzere 30 (otuz) takvim gun0di]r. Gecikme halinde gtinltik ihale bedeli %0f i(bindebiri) oranrndan ceza uygulanlr igin denetiminde idarenin kontrol (denetim) heyeti veya yazrh olarak yetkilendirecegi personelleri ve Tesisler Mridr.irlu00 yetkili olup, aynca yazll bildirim zorunlulugu olmaksrzrn igin gerekli denetim ve kontrollerini yapar. Denetimler straslnda gerekli hazrrlrklan, ulagrm temini gibi hususlan yerine getirmekten yuklenici sorumludur. Yriklenici!artname, sdzlegme ve ekleri do0rultusunda taahh0dtinu yerine getirecektir. 10,3 igin yaprlmasr srrasrnda kontrol ve denetim eksikli0i olmasl yl]klenicinin taahhut sorumlulugunu eksiltmez Sistemlerin muayene, test, inceleme ve kabulleri srrasrnda kullanrlan malzemelerin tamamtntn ktnk, gatlak, ezik, korozyon v.b. kusurlannrn ve gartnamede belirtilen teknik ozellikler ile teklif ile birlikte verilen bilgilere uygun olup olmadrgrna, teknik gartname ve onaylar dogrultusunda belirtilen tum fonksiyonlart yerine getirip-getirmedigine bakrlacaktrr Montajlan tamamlanan sistemlerin taahhut do0rultusunda incelemesi yaprlarak, kontrol heyetinin igin tamamen bitmesini muteakip hazrrladrgr kabul (kesin kabul) teklit belgesi ve yiiklenicinin dilekgeleri do0rultusunda idarenin kabul heyetince sistemlerin kesin kabulu YaPlllr Alm konusu igin teslimive kabulli oncesi ara odeme yaptlmaz Alrmrn s0resi igerisinde dooabilecek mlicbir sebeplerden dolayl gecikme halinde igin sr.iresini uzatmaya idare yetkilidir Y0klenicinin Demiryolu havzasrnda galrgacak elemanlannrn TCDD nin 2701 numarall Talimatnamesi gereoi gerekli emniyet tedbirlerinin alrnmasr ve demiryolu guzergahrnda emniyetli 9ah9ma konusundaki e0itimialdrklannr gosterir belgeyi ibraz edeceklerdir 11. GARANT 11.1ihale konusu ig iqin yeni kurulacak sistemler 3 (tig) ytl sure ile garantili olacak ve bu garanti sistemlerin kabul itibar tarihinden itibaren baglayacaktrr. lvlevcut sistemlerin yer aldrgl r{.

9 teknik ve idarigartnamelerde gegen ttlm maddelerden kalan 18(onsekiz)ay garantisuresi boyunca yuklenici firma sorumlu olacaktrr. ll.2lstekliler y0kleniciolmalarr halinde kullanrm hatalarr drgrnda sistemin tumtinrl garanti ettigine dair garanti taahhutnamesini teklifleriyle birlikte verecektir. ll.3sistemlerin en az 1O yrl yedek parga garantisi olacak, yuklenici yedek parga ve servis hizmetleritaahhutnamesini teklifleriyle birlikte verecektir. Garanti sonrasrnda yuklenicinin bu sorum lulu!u devam edecektir. ll.4garantisuresi igerisinde meydana gelecek anzalarda anzanrn yukleniciye telefon,fax vasrtasr ile bildirilmesinden itibaren yriklenici 8 (sekiz) saat igerisinde sisteme mudahale edecek,arrzanrn 2 (iki) iggunrinu gegecek gekilde uzamasr ya da'sunucudan kaynaklanmasr durumunda ytiklenici sunucu degigikligi ile sistemi galtgrr hale getirilecektir. ll.sgarantisuresi igerisinde yaprlan tebli$den (faks, posta yoluyla gonderim v.b.) 3 gun gegtikten sonra yriklenicinrn arrzaya m0dahale etmemesi durumunda, idare bagkasrna tamiratt yapttrma hakkrna sahip olur. Bu durumda odenecek tamirat bedeli yukleniciden, 6dememesi durumunda ise teminatrndan veya hukuken ytikleniciden tahsil edilir. ll.6ytiklenici garantisuresi igerisinde sistemlerin gerekli bakrmlartnr, temizliklerini sitemlerin galrgtrgr lokasyonlarda ve kurumdan herhangi bir bedel talep etmeden periyodik olarak (en az 6 ayda bir) yapacaktrr. Baktmlar srrasrnda idare personelleriyle birlikte dlizenlenen formlardan bir takrmt idareye teslim edilecektir. Gerekli bakrm hizmetlerinin ytiklenicitaraltndan yerine getirilmemesi veya eksik yaprlmasr gibi durumlarda teminatrn iadesi srrastnda yukleniciden yaprlmamrg veya eksik olarak yaprlmrg ise her bakrm periyodu igin cezaiolarak garanti teminatr o/o1 5'i oranrnda kesinti yaptlacakttr. 11.7Mevcut kamera sistemive ilave edilecek yeni kameralar ile birlikte sistemde yaptlacak yazrlrm grincellemeleri garanti suresi igerisinde yuklenicinin sorumlulu$u alttnda olacak ve ytiklen ici taraf r ndan bedelsiz olarak yap t lacaktt r. MALZEME LISTESI SIRA NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR 1 2MP Sabit Kamera Adet 5 2 2MP VerifokalAuto iris Lens Adet 6 Kamera muhafazasr Adet R + 2MP 20X Optik zoom speed dome kamera Adet 3 Speed dome kamera Muhafaza ve ayak Adet? b Speed dome kamera kontrol klavvesi Adet I Kablolama altyaprst Adet I a lletigim altyaprsr Adet 1 o Mevcut sisteme entegrasyon Adet 1 r4. 'l/

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sahasında belirlenen noktalara kamera yerleştirilmesi,

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır.

Ürünlerin kurulumu Ürün Distribitörlerinin Yetkili Bayileri tarafından yapılacak olup 2 yıl ürün ve 1 yıl uygulama garantisine sahip olacaktır. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binasına ait IP CCTV Kamera ve Sistem Alım Şartnamesi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Zafer Mah. Cumhuriyet

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI 1 ADET 8 KANAL NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERi 1. Network kayit

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. Giriş ve Amaç Üniversitemizde kullanılmak üzere aşağıda konusu yer alan şartnamede özellikleri belirtilen donanım, yazılım ve hizmetler

Detaylı

Kamera Teknik Şartnamesi

Kamera Teknik Şartnamesi Kamera Teknik Şartnamesi 1. Kamera ve network arabirimi tümleşik tek bir cihazdan oluşmalıdır. 2. İç kamera 2 Megapixel görüntü akışı sağlamalıdır. 3. Diş mekan kamerası 2 megapiksel görüntü akışı sağlamalıdır.

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

2013 MALİ YILI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ---------------------------------------------

2013 MALİ YILI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE DONANIM ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ --------------------------------------------- T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU Ġzmir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Dr.Faruk Ġlker Bergama Ġlçe Devlet Hastanesi 2013 MALİ YILI GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ VE

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10916 29/06/2010 Konu : Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamerası ve Çevre Birimleri Alımı için kapalı zarfta teklif almak

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera

AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera Video AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera AutoDome 800 Serisi HD PTZ Kamera www.boschsecurity.com/tr u u 30 resim/saniyede (ips) HD 1080p çözünürlük 240x zoom (20x optik, 12x dijital) u u u Dörtlü video

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

Huawei espace IVS Ürünler

Huawei espace IVS Ürünler 2015 Huawei espace IVS Ürünler 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Huawei espace IVS Ürünler 18 19 20 21 22-23 24 25 26-30 HD Network Kamera Serisi IPC6121-I 2MP D/N Video Analiz Özellikli Network

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı