Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA İKİ MEVLEVÎ ŞAİRDE MEVLEVÎLİĞİN YANSIMALARI THE REFLECTIONS OF BEING MEVLEVI FROM THE POINT OF TWO MEVLEVIS POETS IN TURKISH LITERATURE IN THE 18 TH CENTURY Bilal ELBİR Özet Mevlevîlik, kültür ve edebiyatımızı derinden etkilemiş bir tasavvufî yapılanma olup bu etkinin izleri Osmanlı da taşra nitelemesi taşıyan yerlerde de görülmüştür. Manisalı Birrî Mehmed Dede ve Tokatlı Kânî, Mevlevî, kültürüyle yetişmiş ve bu kültürü benimsemiş dîvân şâirleridir. Çalışmamızda iki şâirin dîvânlarından hareketle Mevlevî kültürünün yansımaları ortaya konulacaktır. Anahtar Kelimeler: Mevlevî Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Kânî, Birrî. Abstract Being a Mevlevi, which is a sufistic structure that highly affected our culture and literature, had been observed in places qualified as provinces in Ottoman Empire. Manisalı Birrî Mehmed Dede and Tokatlı Kânî are divan poets who has been nurtured with Mevlevi culture and who has adopted this culture. In our study, the reflections of Mevlevi culture will be discussed from the point of these two Mevlevi poets. Key Words: Mevlevi Literature, Turkish Literature, Kânî, Birrî Giriş XIII. yüzyıl, Anadolu da tasavvufî hareketlerin öne çıkmaya başladığı bir dönemdir. Kösedağ Şavaşı ndan (1243) sonra ortaya çıkan yönetim boşluğu ve istikrarsızlık, halkın tasavvufa meyl etmesine etki etmiş ve tasavvufî yapılanmalar adeta birer sığınak olmuşlardır. Anadolu daki tasavvuf hareketleri içerisinde Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Evhadüddin-i Kirmanî, Fahrüddin-i Irakî, Necmedin-i Dâye, Muhyiddin-i Arabî Sadreddin-i Konevî, Müeyyeddin el Cendî ve Sadeddin-i Ferganî gibi mutasavvıfları zikretmek mümkündür. Kurucularının ismini alan, Mevlevîlik, Bektaşîlik, Ekberîlik, Yesevîlik, Halvetîlik, Kalenderîlik, Kübrevîlik, Evhadîlik ve Babaîlik gibi tasavvufî yapılanmaların (Köprülü, 1976: Ocak, 2000) içinde, hitap ettiği kitlelerin fazlalığı bakımından Mevlevîlik ve Bektaşîlik önde yer alır. Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

2 Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli bir rol alan Yeseviyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye gibi Horasan menşeli tarikatlar, sadece kolonizatör dervişleriyle hizmet vermiş ve müesseseleşemiyerek zamanla yerlerini başka tarikatlara bırakmışlardır. Osmanlı Devleti nin kuruluş aşamasında aktif olan Rıfaiyye ve Halvetiyye gibi Arap kaynaklı tarikatlar da fazla yaygınlık kazanamamıştır. Mevlânâ ve Hacı Bektaş etrafında oluşan Türk orijinli tarikatlar ise teşkilatlanarak imparatorluğun her tarafını sarmışlar, siyasî ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamışlardır (Kara, 1993: ). Mevlevilik, toplumun her kesimden taraftar bulmakla birlikte daha çok okumuş zümreye hitap eden ve sünnî anlayışa sahip bir tarikatken; Bektaşilik yerleşik ve göçebe Türkmenlerden oluşan halk kitlesi arasında yaygınlaşan ve özellikle Balkanların müslümanlaşmasında etkili olan heterodoks bir tarikat halini almıştır (Çelebi, 2002: 95). Mevlevîlik in en önemli özelliklerinden biri kendi asrı içerisinde, mevcut siyâsî gücün ve genel toplum düzenin paralelinde bir hareket olmasıdır. Mevlevîlik in bu husûsiyeti ona, birçok beyliğin arazilerinden zengin vakıflar elde etme imkânı sunmuş (Küçük, 2003: 33), böylece her asır bir öncekini nüfus ve nüfûz olarak katlayarak devam etmiştir. XII. yy.da Anadolu da başlayan ve Osmanlı Devleti nin kurulmasıyla devam eden Tasavvufî Edebiyât, şekil bakımından iki ayrı seyir takip ederek gelişmiştir. Birisi Senâî, Feridüddîn-i Attâr, Nizâmî, Sâdî, Mevlânâ, Sultân Veled gibi eserlerini Farsça yazmış sûfi şâirlerin tesirinde, İran Edebiyâtı şekil ve vezinlerini başarıyla taklit ederek gelişirken; diğeri de Orta Asya dan uzanıp gelerek Anadolu da aynı özellikleriyle devam eden hece veznini kullanarak gelişmiştir. ( Yılmaz, 1989: 7). Mevlevîlik XVII. yy.a gelinceye dek daima muhibbân ve dervişân profilini üst tabakaya doğru genişleten bir seyir takip etmiştir. Gerek Çelebîler gerekse tarîkat mensuplarınca çaba devam etmiş ve bu çabalar neticesinde birçok Mevlevî dergâhının tamiri ve yeni imarların ortaya konması meselesi devletin üst kademesinde diyebileceğimiz, vezirler, paşalar, beyler tarafından sağlanmıştır. Klâsik Türk şiirinde Mevlânâ nın düşünceleri çerçevesinde gelişen Mevlevîlik, kültür ve edebiyatımızı derinden etkilemiş bir tasavvuf hareketi olup kendine has bir terminoloji oluşturmuştur. Mevlânâ, eserlerini Farsça yazmış olmasına rağmen, Osmanlı kültür coğrafyasında gelişen edebiyat üzerindeki tesiri değişik araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Mevlânâ nın eserlerine nazireler yapılması, eserlerinin Türkçe ye çevrilmesi ve şerhler yazılmasıyla oluşan kültür etrafında güçlü bir gelenek meydana gemiştir. Mevlevîlik Ulu Arif Çelebi den sonra bir müddet Farsça ile Türkçe arasında bocalama devresi geçirmiş ve sonra mukaddes dil saygınlığına sahip olan Farsça nın yerine Türkçe yi hâkim kılmıştır (Genç, 1992:133). Mevlevîlik ve Dîvân Şiiri Mevlânâ, yaşadığı çağdan itibaren, gerek tasavvuf anlayışı, gerekse en olgun döneminde kaleme aldığı Mesnevîsiyle Türk Edebiyatı'nın doğuşu ve gelişiminde önemli bir rol oynamış; şöhreti sınırların da ötesine taşarak Mesnevisi İngilizce den Flemenkçe ye kadar birçok dile çevrilmiştir Mevlânâ'nın şairliği sebebiyle, şiirin "sünnet-i seniyye-i Mevleviyye" olarak kabul edilmesi ve bu tarikattaki Mesnevi okuma ve okutma geleneği, Mevlevîleri şiirden anlamaya hatta şair olmaya yöneltmiştir. Bu sebeple, Mevlevihâneler Klâsik Edebiyatı besleyen en önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir. Şeyhlik makamındaki şahsiyetin Neşatî, Şeyh Galib gibi

3 büyük bir şair olması ise, şiire olan ilgiyi daha da arttırmış; Esrar Dede gibi birçok şair şiir yazmaya Mevlevihânelerde başlamıştır. Edebiyatımızda Mevlevî olan divan şairlerinin sayısı 300'ü bulmaktadır. Bu, Mevlevîliği % 68 gibi büyük bir oranla Divan şairlerinin en çok rağbet ettikleri tarikatların ilk sırasına yerleştirmektedir. Diğer tarikatların oranı ise % 10'ların altında kalmaktadır. Mevlevî şairlerin sayısı 16. yüzyıldan itibaren artmaya başlamış 18.asırda ise büyük bir artış göstermiştir. Tezkirelerde, Mevlevî olduğu belirtilen şairlerin sayısı 17.asırda sadece 10 iken, 18. asırda 212'ye yükselmiştir (İsen, 1997: ). Bu asırda görülen büyük artışta, merkezi idarenin Bektaşi1iğe karşı Mevleviliği ön planda tutmaya başlamasından ziyade, 17. asrın büyük şairlerinin Mevlevi olmasının etkisi göz ardı edilmemelidir. 15. asırda, Hüdayi Salih Dede; 16. asırda, Şahidi, Yusuf Sineçak, Fevri, Bursalı Rahmi, Safayi, Nigehi, Arifi; 17. asırda, Cevri, Neşati, Enis, Fasih, Bahayi, Mezaki, Nabi ve Nef'i; 18. asırda, Sakıb Dede, Nahifi, Birri, Neyli, Receb Dede, Nesib, Nayi Osman Dede, Fenni, Neyyir, Hulusi, Şeyh Galib ve Esrar Dede; 19. asırda Yenişehirli Avni, Leyla Hanım, Şeref Hanım akla gelen ilk Mevlevi şairlerdir. Bunların bir kısmı Mevleviliğe intisap ederek çilelerini tamamlamış bir kısmı da muhiplik seviyesinde kalmıştır. Bunların yanında Mevlevi olsun veya olmasın birçok şair Mevlânâ hakkında medhiyeler yazmış, şiirlerinde ondan bahsetmişlerdir. Mevlânâ ile ilgili bu şiirleri toplayan mecmualara da rastlanmaktadır. Mevlânâ nın eserlerine Mevlevî bir dîvân şairiyle Mevlevî olmayan dîvân şairi farklı yaklaşmıştır. Dîvân şairi kendi şiir birikimini mihver tutarak Mevlânâ nın eserlerinden ve Mevlevî kültüründen etkilenerek dîvân edebiyatı geleneğinden yararlanmıştır (Genç, 1992: 130). XVIII. Yüzyılda Osmanlı siyâsî gücünü iyiden iyiye kaybetmesine, mâlî, iktisâdî türlü sıkıntılar içerisinde zor bir dönem geçirmesine rağmen, şiir ve nesir geeneği gelişmesini devam ettirmiştir. XVII. Yüzyıl sonunda Nâbî ve Sâbit le başlayan edebiyatta yerli unsurların, âdet ve anânelerin girmeye başlaması hareketi, XVIII. Yüzyılda daha da hızlanmış özellikle Lâle Devri şairlerinin Boğaz ı ve yeni yapılan binaları, buradaki eğlenceleri anlatmaları yerlileştirme çabalarının başlangıcı olmuştur (İpekten, 1992: 190). Birrî Mehmed Dede ve Tokatlı Kânî Birrî Mehmed Dede ve Tokatlı Kânî aynı kısmen yüzyılda yaşamış olmalarına rağmen birbirlerinden etkilenme yönü sözkonusu olan sanatçılar değildir. Çalışmamızda bu iki sanatçının seçilmesinin temel sebebi şudur: Birrî ve Kânî edebî hayatlarını taşra nitelemesi taşıyan yerleşim yerlerinde sürdürmüşlerdir. Birrî Mevlevîlik te dedelik konumuna ulaşan bir sanatçı olmasına rağmen Kânî ise bir Mevlevî müntesibi veya muhibbi olarak nitelenebilir. Mevlevîlik te en üst konuma ulaşmış bir sanatçıyla Mevlevîlik sevgisi taşıyan bir sanatçının edebî ürünlerinde Mevlevîlik kültürünün yansıma dereceleri ortaya konulacaktır. Birrî Mehmed Dede, XVII. yüzyılın son yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Birrî Mehmed Dede yaşadığı dönem içerisinde IV. Mehmed ( ), II. Süleyman ( ), II. Ahmed ( ), II. Mustafa ( ), III. Ahmed ( ) in padişahlıklarına tanıklık etmiştir. Birrî Mehmed Dede, Konya dan sonra Mevlevî tekkeleri içinde önemli bir merkez sayılan Manisa Mevlevîhânesi nde yetişmiş değerli bir şairdir. Manisa Mevlevîhânesi nin günümüzde restarasyonu yapılmamış hali, eski Mevlevîhâne olarak kaynaklarda geçmektedir. Yukarı Dabakane Mahallesi nin şark tarafındaki tepe üzerinde kurulmuş olan eski Mevlevîhâne, Manisa da Saruhanoğulları zamanından kalmış eserlerin en eskilerindendir (Uluçay, 1939: 91). Saruhanoğlu İshak Çelebi tarafından 1368 yılında Mimar Osman b. Emet e yaptırılan eski Mevlevîhâne, Manisa da Mevlevîliğin bir üst kimlik olarak kabulünün bir simgesi gibidir (Günay, 2002: 333). İshak Bey in Manisa da bir Mevlevîhâne inşa ettirmesinin sebebi, Saruhanoğullarının Mevlânâ ailesi ile sıkı bir ilişki içine bulunması, bunun neticesinde

4 İshak Bey in Mevlânâ ailesine ait olan Çelebi ünvanını taşıyan ve Mevlânâ nın soyundan gelen bir Mevlevî olması olarak yorumlanmıştır (Küçük, 2002: 15 16). Kânî Efendi Nazım ve nesir sahasında eserler vermiş olan Ebu Bekir Kânî Efendi, 1712 yılında Tokat ta doğmuştur. Mehmed Süreyyâ da Sicill-i Osmânî sinde Tokâdîdir (Süreyyâ, 1358: 74) diyerek Tokatlı olduğunu belirtmiştir. Gençliği hakkında pek bilgi olmamakla birlikte nazım ve nesir sahasında çevresinde ün kazandığını yazılan tezkirelerden çıkarabiliyoruz. Muallim Nâcî, Esâmî sinde Çok genç iken vatanında şiir yoluyla meşhur olmuştu (Nâcî, 1358: 261) diyerek gençlik dönemiyle ilgili bu ifadeyi aktarır. Kânî Efendi, Mevlevî tarikatine mensup olup Tokat Mevlevihânesi şeyhine hizmetle ömrünü geçirmiştir. Kânî nin ömrünün kırk yaşına kadar olan kısmı bir sükûn devresidir yılında üçüncü defa sadrazamlık mevkiine getirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Trabzon dan İstanbul a giderken Tokat a uğradığında Kânî kendisine bir kasîde takdîm eder ve hayatı değişir. Târîh-i Edîb te bu olay şu şekilde anlatılır: Şeyhü l Vezrü l-hekim Başı-zâde Ali Paşa merhum Trabzon dan üçüncü defa Sadâret-i İzâme ye med ûven gelürken Tokad a uğradıkda kasîde ve târîh sunup müşârün-ileyh kadrini ârif olmagın izn-i şeyh ile dâirelerine alup âsitâneye götürmüşler idi. (Vak a-nüvis Mehmed Efendi, 1358: 116-a). Ali Paşa tarafından Dîvân-ı Hümâyûn kalemine yerleştirilen Kânî, çok kısa zamanda Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn rütbesini alır; ama sarayın gösterişli hayatına ısınamaz (Tansel, 1967: 158). İstanbul un taşra mahallerinde, dîvân kitâbetinde gezinir durur. Tab ı bir vâdide sâbit kadem ve bir sûretle hemdem olmayup ülfete la ü bâli meşreb olmagla tarîk-i hâcegân Dîvân-ı Hümâyûn a idhâl olunmuş iken o makûle kayûdât-ı sûreti kendüye pay-bend ta alluk olmayup gâh dîvân kitâbetleriyle taşra mahallerde geşt ü güzâr èderdi. (Vak a-nüvis Mehmed Efendi, 1358: 116-a). Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Ebû Bekir Kâni Efendi nin İstanbul a geldiği 1755 tarihine kadar, Tokat ta geçirdiği yıllarda Mevlevî şeyhi Abdülahad Dede ye intisap etmiş bir derviş olduğu ve yaşlarına kadar Tokat Mevlevîhânesine devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu bilgiler dışında, dönemin Tokat Mevlevîhânesi ve şeyhi Abdulahad Dede hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kânî nin İstanbul a gelişinden sonraki dönemle ilgili olarak, onun Mevlevîliği hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Ancak şiirlerinde ve mektuplarında Mevlevîliği ile ilgili olarak zaman zaman duygularını dile getirdiği görülmektedir. Mevlânâ Celâleddin Rûmî için yazdığı medhiyesinde ona olan sevgisini açıkça dile getirmektedir. Hazreti Mevlânâ ya seslenen şâir, hâlâ onun yolunda bir derviş olduğunu ve kendisine sahip çıkmasını arzu etmektedir. Mevlâna nın himmetini, yardımını ve lutfunu bekleyen şâir, kendini şeyhinin ellerine bıraktığını ister yap ister yık ifadeleriyle belirtmekte ve gurbete düşmüş yaralı gönlünü iyileştirecek kişinin de Hz. Mevlânâ olduğunu ifade etmektedir: Dervìşüñe ãàóib çıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ İsterse yap ister yıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ áurbet-zedegànuñ gör dàà-ı dile merhem sür HicrÀn nekebàtuñdur yà Óaøret-i MevlÀnÀ SÀyeñde óimàyet úıl bì-àà ile velì úıl Úıl óimmetüñi teåúìl yà Óaøret-i MevlÀnÀ Geldüm saña eyvallàh güstàò u perìşàn-ràh Luùf eyle baña her gàh yà Óaøret-i MevlÀnÀ KÀnì seni ister hep sensin aña dìn meõheb Úıl feyøüñi müstevheb yà Óaøret-i MevlÀnÀ (Kas.23) Kânî şiirlerinde zaman zaman Mevlevîliğinden bahsetmiş ve Mevlevîlik ile ilgili kavramlara yer vermiştir. Ancak bunların Mevlânâ ya yakarıştaki arzu ve istekler gibi lirizm ile söylenen düşünceler olmaktan öte, bu kültüre ait birikimlerin yansıması şeklinde düşünülmesi

5 gerekmektedir. Gerçekte Mevlevîliğin bir mensubu olmadığını söyleyen Kânî, görenlerin kendisini Mevlevî zannettiğini dile getirmektedir: Görenler Mevlevì ôanneyler ammà sen óaúìúatde Bu köhne òàn-úàhuñ gÿyiyà BektÀşì babası (K.35/19) Son yıllarında kaleme aldığı Hasb-i hâl inde artık fiziki görünüm olarak da değiştiğini, derviş kıyafetli bir kimse olmadığını belirtmektedir: Ya ni derviş úıyàfet degülem Şekl-i raómetde bir Àfet degülem äaç u sikke yoà idi başumda Çìn-i naòvet yoà idi úaşumda (K.39/103, 105) Kânî, Mevlevîliği ile ilgili düşüncelerini dile getirirken zaman zaman Mevlevî kültürüyle ilgili kavramları kullanmakta ve bu konudaki görüşlerini ortaya koymaktadır: Beni ol Mevlevì şÿòı àamına úıldı kuçek Úalmadı itmedigi baña külàhdan àayrı (G.204/2) Başı üzre küleh-i MevlÀnÀ Kendü ammà ki yine zìr-i úabà (K.39/71) Óisseyledigüm anda úudÿm-ı şeh-i şevúi Çalınsa eger nevbet-i şàhì dönerem (G.121/4) Baña imdàd-ı MevlÀnÀ-yı Rÿm irer yeter yoòsa Yolında ol şehüñ tà arşa da irsem gider gelmez (G.84/9) Kânî, yaşamının bir bölümünde her ne kadar Mevlevî dervişi olarak uzun yıllar Mevlevî dergâhına devam etmişse de Tokat tan ayrıldıktan sonra Mevlevîlikle bağlarını koparmıştır. Tokat ta yaşadığı yıllarda Mevlevîlikle ilişkisine baktığımızda, kendisinin bir Mevlevî dervişi olduğunu söyleyebileceğimiz Kânî, İstanbul a gelişinden sonra, Mevlevîlik çizgisinden iyice uzaklaşmıştır. Yine kaynakların ifadesiyle Kânî nin içki ve kadına düşkün bir tarzı benimsemiş olması, aynı zamanda Mevlevîliğin hayat felsefesiyle olan çelişkisini ortaya koymaktadır. Ayrıca Mevlevî şâirler konusunda önemli bir eser de Esrar Dede nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye sidir. Ebû Bekir Kânî nin ölümünden beş yıl sonra, 1796 tarihinde yazılmış olan bu tezkirede de Kânî ye yer verilmemiş olması, onun Mevlevî olarak değerlendirilmediğini gösteren önemli bir delildir(genç, 2000). Mevlevîlik ortamıyla yakınlıkları olmasına, Mevlâna hayranlığı ve Mevlevîlik bilgisine rağmen, Ebû Bekir Kânî Efendi nin doğrudan doğruya Mevlevî muhitine dâhil olmadığı ve Mevlevîliğin kâideleri doğrultusunda bir yaşam sürmediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple kaynakların Mevlevî dervişiydi ifadesinden, Kânî nin yaşamını bir bütün olarak ele aldığımızda, onun muhib derecesinde bir Mevlevî olduğunu söylemenin daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatini taşıyoruz. Kânî nin, hayatının sonlarına doğru tekrar Mevlevîliğin etkisiyle doğru yola geldiği konusunda Muallim Naci ve Ahmed Cevdet Paşa farklı görüşler ileri sürmüşse de bu görüşü doğrular derecede başka bir açıklama, bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır. (Muallim Nâci, 1358:262). Ayrıca Kânî, Dîvânında Mevlevîliğin yanında Hacı Bektâş-ı Velî, Abdülkâdir-i Geylânî, Niyâzî-i Mısrî gibi tasavvuf büyükleri için medhiyeler yazmış ve Nakşıbendiliği övmüştür. Bu örnekler şâirin son yıllarında başka tarikatlara da ilgi duymuş olabileceğini düşündürmektedir.

6 Mevlevîlikle İlgili Terim ve Kavramlar Çalışmanın bu bölümünde her iki şairin sıklıkla kullandığı Mevlevîlikle ilgili terminoloji ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mevlevîlikle ilgili terim ve kavramların seçiminde, Mevlevîlik kültürünü yansıtma ölçüt alınmıştır. 1.Âsitâne Merkezi özellikteki tekyelere verilen isimdir. Ol âsitâne-i mülk-i pâs-bâne müştâkum Perüm olsaydı uçardum hemân hem-çü tuyûr B(Med.V.44) Birrî kanadı olsa gece vakti uçup oraya konmayı dilemektedir. Müfti nin dergâhında, çok duâ eden vardı. Âsitâne taşına yüz süren Birrî, Mevlevîlerin altın ve gümüş saçtıklarını ifade etmektedir. Kânî de âsitâneden uzak kalmamayı arzulamaktadır. ÁsitÀne yazalar div-i esàmìlerini Mihr ü meh rÿz u şeb olmazlar eşiginden dÿr K(Tarih. 50.5) 2.Âyîn Semâ edilirken okunan, genellikle Mevlânâ nın bestelenmiş şiirlerine âyîn denmektedir. Bu âyînleri okuyanlar ise âyîn-hân olarak anılmaktadır. Hamdu li llâh himmet-i sultân-ı adl âyîn ile Leşker-i İslâmuñ oldu her biri şîr-i jiyân B(Med.IV.5) Áyìn-i vefà bir güzel Àyìndür ammà ÚÀnÿn-ı edeb làzıme-i dìndür ammà K(Gaz. 2.1) 3.Berk-i Sebz Sözlükte yeşil yaprak anlamına gelen kelime Mevlevî tabiri olarak, Mevlevîliğe yeni intisap eden kişinin Mevlevî dedesine eli boş gitmeyerek hediye olarak yeşil bir yaprak götürmesini ifade eder. Bâğ-ı dilden bir gazel âmâde kıldum ki saña Tâ sunam bir berk-i sebz-i bûstân-ı ma nevî B(Med.XIII.52) Bu berg-i sebz-i dervişàne ile úapuña geldüm Úuluñ KÀnìye her gül-bergi bir mihr-i kiyàdur hep K (Na t. 13.9) 4.Çile Farsça kırk anlamına gelen kelime, çihil den düzenlenmiş bir isimdir. Dervişin kırk gün boyunca az yemek, az içmek, az uyumak suretiyle nefsi eğitmesini ifade etmektedir. Şitâb it tîr-âsâ râh-ı aşka toğru git âşık Mahabbet çillesin çek kaddüñ olsun şekl-i yâdan geç Bu bölümde Birrî ve Kânî nin şiir örneklerini ayırmak için B ve K harfleri sembol olarak seçilmiştir. Bu harfler her örneğin sonunda ilk başta büyük harfle verilmiştir. Birrî Dîvânı ndan örnek seçimi için Rasih Erkul a ait çalışma; Kânî Dîvânı ndan örnek seçimi için de Bilal Elbir e ait çalışma kullanılmış olup iki eser de kaynakçada belirtilmiştir..

7 B(Gaz.49.3) EncÀm-ı çille-i àam-ı ışú est zÿdter Án geh ki ez ömür siy u çìl mì-şeved birÿn K(Gaz.146.3) 5.Dede Mevlevîlikte bin bir gün hizmetini bitirmiş, dervişlik makâmına erişip dergâhta hücreye sahip olan kişiye verilen addır. Neyin inkâr ide her kim bu makâmuñ dedeler Nây-veş tîğ-ı kazâ bagrını ânuñ da deler B(Gaz.110.1) Giyüp ãÿfìye uryànì dede cıs çıplaú olmışken Yine ãÿfì ãoyınmaz delú-i çerpin pìneden çıúmaz K (Gaz. 81.5) 6.Deff Zilli ve pullu olan, çembere gerilmiş daire şeklinde bir müzik aletidir. Def usûli tuyup döker sîne Söyledi râzí hep aña n eyler B(Gaz.99.4) 7.Dergâh Farsça asıllı olan ve sözlükte kapı anlamına gelen der kelimesinin sonuna yer bildiren gâh ekinin getirilmesiyle oluşan dergâh "kapı yeri" demektir (Develioğlu, 1995: 176). Tasavvuf kavramı olarak ise tarikat pirlerinin veya büyük şeyhlerinin ikâmet edip irşad faaliyetini sürdürdükleri ve mezarlarının bulunduğu merkezi tekke anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca birçok İslâm ve müslüman Türk devletinde özellikle Selçuklular'da hükümdar sarayı karşılığında da kullanılmıştır. Mevlevî geleneği içersinde de müridlerin toplandığı büyük tekyelere verilen isimdir. Ol şehinşâh-ı felek dergâh iderse yek nazar Şâh-ı ali-câh olur ednâ gedâ-yı ahkeri B(Na t.i.107) Resulullah ın dergâhında bir kere onun lütuf nazarına mazhar olanlar, köle iken âlemin şâhı olurlar. Resulullah ın dergâhı, kişiyi mutlak hâkim yapar. Kânî Dergâha gelmek ifadesini aynı zamanda muhtac olup kapıya gelmek anlamında kullanımıştır áarìb-i bì-kesem dergàha geldüm yà Resÿla llah GedÀyam bì-nevàyam şàha geldüm yà Resÿla llah K(Kaside.10.1) 8.Dervîş Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi. Kökeni Farsça olan derviş kelimesinin esas sözlük anlamı "fakir"dir. Dervişlerin oldukça sade bir hayat yaşamaları tasavvuf öğretileri gereğidir ve zaman içinde İslam kültürünün etkin olduğu birçok farklı kültürde oldukça sade ve maddîyata uzak hayat tarzı dervişlerle bütünleşmiştir. (Pala, 1990: 126).

8 Dervişliğe ikrar verip matbahta üç gün saka postunda oturan, ikrarında sebat ettiği takdirde arakiyye ve hizmet tennuresi giyinip müteaddid hizmetlere bin bir gün hizmet ederek çile çıkaran, hücrede üç gün sırr olduktan sonra on sekiz gün hücre çilesini de bitiren ve hücrenişin olan zata dede ve derviş denir. (Gölpınarlı, 2006: 151). Dervîşlik ey sofî yanup âteş-i fakra Dûd-ı dilüñi serde külâh itmege muhtâc B(Gaz.50.6) Dervìşüñe ãàóib çıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ İsterse yap ister yıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ K ( Kas. 23.1) Mevlânâ aşkına, dervişin suçunun bağışlanması ve onun saadete erişmesi dilenmektedir. Dervişlik, fakr ateşi ile yanıp gönülden çıkan dumanları başta külah etmeyi gerektirir. 9.Fakr Sözlükte fakirlik, yoksulluk muhtaçlık, züğürtlük anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. (Develioğlu, 1995: 250). Tasavvufta, varlıktan kurtularak Allâh ta fâni olmayı ifade etmektedir. Fakr makâmına erişen kişi, Allâh tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Fakr u fenâda peyrev-i pîr oldı sâlikân Uydı tarîk-ı Ahmede muhtâr-ı Mevlevî B(Med.III.6) Faúr ehlinüñ ki naónü úasemnàsıdur derüñ Her faúr ehli muúsìmuñ iúsàmına úasìm K( Kas ) 10.Gedâ Dilenci, kul, bende anlamına gelen Farsça bir kelime olup daima sultan ile birlikte tezat sanatı içinde kullanılır. Sevgili karşısında bütün âşıklar gedâ konumundadır. Dergâha yeni girmiş bir gedâ, zamanla irfân denizinde taht sahibi bir padişah haline dönüşür. (Pala, 1990: 183). Her gedâ kim dergehinde bende-i fermân olur Pâdişâh-ı taht-gâh-ı mülket-i irfân olur B(Müseddes.IV) Kedu ber-dÿş ked-bànÿ be-zànÿ meykededür dil Bürehne-ten çü KÀnì bir gedàyem yà Resÿla llah K (Na t. 8.7) Dergâha yeni girmiş bir gedâ, irfân denizinde taht sahibi bir padişaha dönüşür. 11.Hırka Mevlevîlikte iki türlü hırka bulunmaktadır. Birincisi sokağa çıkılırken giyilir. İkincisi törenlerde giyilen hırkadır. Sûret-i Hakda görinür dili Hakdan gâfil Zâhidüñ zühdi hemân òırúa ile şâldadür B(Gaz.97.5) MÀ il olma càme-i càha göñül åıúletlidür Óırúa-i faúrı libàs it işte ol òıffetlidür

9 K (Gaz. 38.1) 12.Hû O, anlamına gelen Arapça bir sözcüktür. Mevlevîlikte her müstakil duâ sonunda dervişler hû çekerler. Yer yer gelürdi çâr-ı cihetden sadâ-yı hû Uşşâkı mest iderdi kaçan kılsa çâr-gâh B(Mers. XVI.4) 13.Kânûn İlk kez Fârâbî tarafından yapıldığı söylenen, dikdörtgen şeklinde diz üstünde parmakla çalınan bir çalgıdır. Bir vakt şitâ eyledi araz ol meh-veş Âteş gibi humretlü ızâr-ı dil-keş Kânûn-ı dil ol mertebe germ oldı kim Kalbümde şitâ oldı hemân-dem âteş B(Rubâ i.3) 14.Kudüm Türk müziğine ait, kendine has tatlı bir sedâya sahip bir çalgıdır. Kudüm ü ney sadâsıyla safâlar kesb idüp diller Yine bu bezm-i şâdîde olındı zevk-ı rûhânî B(Med.VI.32) Úudÿmuñ eyledi sìràb-ı mey-òºàràn çün cur a Seni gördükde òumlar cÿşa geldi atdı tapası K (Kas. 35.8) 15.Külâh Sözlükte başlık anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Mevlevîlerin giydiği sikkeye külâh adı verilir. Dervîşlik ey ãïfî yanup âteş-i faúra Dûd-ı dilüñi serde külâh itmege muótâc B(Gaz.50.6) Ol Mevlevì ki ışúı úapar taúyesin dilüñ äoñra döner muúàbelesinde külàh ider K (Gaz. 42.3) 16.Matbah Dergâhlarda ateş- baz denilen ve yemek pişirilen mutfağa verilen isimdir.... Matbahında her bir kahruñ aceb insân içün Var mıdur bir ni meti kim niúmet encâm olmaya B(Terci-i Bend III)

10 Matbahta dervişe bir takım görevler verilir ve derviş bu hizmetine bakılarak derecelenir. İşte matbahta dervişin çektiği her sıkıntı, onun için bir nimettir. Gamın ateşi, dili yaralasa da bu, matbahta aşkın şehi olmaya aday derviş için bir nimettir. Gönül, aşk nimeti ile ganimete erişmiş gibidir. 17.Mesnevî Arapça sny kökünden türemiş, ikişer ikişer manasına gelen bir kelimedir. Özel anlamda ise Mevlânâ nın eserini ifade etmektedir. Bu durumu Ahmed Eflaki şu şekilde tespit etmektedir: Yine bir gün son gelenlerin en faziletlisi said-i şehit, Kadı Necmeddin-i Taşti ulular toplantısında şu latifeyi anlattı: Bütün dünyada umumi olan üç şey vardı. Bu üç şey Mevlânâ ya nisbet edildikten sonra özel bir mana aldı ve insanların aydınları bunu hoş gördüler. Bunlardan biri mesnevidir. Eskiden her (kafiyeli) iki mısra a mesnevi derlerdi; fakat zamanımızda mesnevi denilince akla hemen Mevlânâ nın Mesnevi si gelir. İkincisi, eskiden bütün bilginlere mevlânâ diyorlardı; fakat bugün mevlânâ denilince Mevlânâ Hazretleri anlaşılır. Üçüncüsü her mezara türbe derlerdi. Bugün ise herhangi bir türbe anılsa veya söylenilse Mevlânâ nın kabri akla gelir. (Çelebioğlu, 1999: 21). Kitâb-ı Meånevî-i Ma nevî ki her beyti Hazîne-i güher-i bî-bahâ degül de nedür B(Gaz ) CelÀle d-dìn-i MevlÀnÀ kitàb-ı Mesnevìsinde KerÀmÀt-ı bülend-i evliyàdandur dimiş anı K (Gaz ) 18.Mevlânâ Sahibimiz, efendimiz anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Mevlevîliğin piri Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi dir. Hicri 604 (M.1242) yılında Belh şehrinden Anadolu ya gelip buraya yerleşmiştir. Yaşadıkları dönem Selçuklulardan Sultan Alaeddin devridir. Sultan Alaeddin can u gönülden kendi arzusuyla müridi olduğundan hüdavendigarlığı (sultanlığını ) ona vermiştir. Babalarına bilginler sultanı Bahaüddin Veled derler. Yenikapı Mevlevîhane si şeyhi Osman Dede, Mevlânâ yı şu sözleri ile anlatmaktadır: İnsan bütün ömründe onu okusa, onu anlamış olmaz; yalnız ömrünü boş yere sarf etmemiş olur. (Subaşı, 2005: 25) Hîç bir yerde baña kalmadı râhat ancak Cây-ı âsâyiş-i dil dergeh-i Mevlânâdur B(Med.XI.40) Dervìşüñe ãàóib çıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ İsterse yap ister yıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ áurbet-zedegànuñ gör dàà-ı dile merhem sür HicrÀn nekebàtuñdur yà Óaøret-i MevlÀnÀ SÀyeñde óimàyet úıl bì-àà ile velì úıl Úıl óimmetüñi teåúìl yà Óaøret-i MevlÀnÀ Geldüm saña eyvallàh güstàò u perìşàn-ràh Luùf eyle baña her gàh yà Óaøret-i MevlÀnÀ

11 KÀnì seni ister hep sensin aña dìn meõheb Úıl feyøüñi müstevheb yà Óaøret-i MevlÀnÀ K (Kas. 23.) 19.Mevlevî Mevlevilik, adını kurucusu Sultan Veled'in babası ve tarikatın ilkelerini oluşturan Mevlana Celaleddin Rumi'den alır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ye intisab edenlere verilen addır. Mevlevîlerin sırları, âşığın gönlünde keşif olmayı beklemektedir. Hazreti Mevlânâ, Mevlevîlerin emiridir. Ezel şarabını mahabbetle içenler, o câmın yudumlarını da halka saçanlar Mevlevîler dir. Dir isek mazhar-ı enver-i meh-i Mevlevîyânuz Acep olmaz ki bu gün hâk-i reh-i Mevlevîyânuz B(Gaz ) Mevlevîlerin izinden gidenler, meramlarına ulaşıp Hakk yolunda menzile kavuşsunlar dileği, ifade edilmiştir. Güneşin nûruna mazhar olan, Mevlevîler dir. Ol Mevlevì ki ışúı úapar taúyesin dilüñ äoñra döner muúàbelesinde külàh ider K ( Gazel.42.3) 20.Meydân Sözlükte geniş, açık yer, alan anlamlarına gelen meydân,(develioğlu, 1995: 638). Mevlevî dergâhında sabah namazından sonra toplanılıp murakebe (kendi içi âlemini seyretme) yapılan odaya verilen isimdir. Koyup meydanda gavga-yı ehl-i bezmi ey sofí Mürâyîler varup câmi de huy-ı hâyı görsünler B(Gaz ) Bezm ehlinin kavgasını meydanda koyup ikiyüzlüler, camide yapılan gösterişli ibadete baksınlar. MeydÀn-ı vefàdan daòı vaóşetde füzÿnter MeydÀn-ı úıyàmet gibi meydàn-ı ãadàúat K(Kaside ) 21.Mihmân Misafir anlamına gelen bir kelime olup dergâha giren herkes, Allâh ın gönderdiği bir konuktur. Tasavvufî anlam dışında sevgili için de kuulanılmıştır. Kânî nin şiirinde sadakatin misafir olacağı yer neresi diyerek soru sorulmuştur. Kılmışdı Kâdiriyye tarîkına intisâb Sa y eyler idi olmağa mihmân-ı hân-kâh B(Mer.XVI.14) Gitdiyse òaber almanuñ imkànını bulsaú Bilseñ neredür menzil-i mihmàn-ı ãadàúat K (Kas. 40.8)

12 22.Mutrib Çalgı çalan, çalgıcı, şarkı okuyan anlamlarına gelen mutrib, Mevlevî semâhânelerinin giriş kapısı üstünde bulunan kısma denilmektedir (Pala, 1990: 367). Mevlevîlerin rebap, kanun, ney, ud, keman, kudüm ile musiki icra ettikleri mekâna verilen addır. Nağmesinden dil tarab-nâk olmaga böyle anuñ Mutrıbân-ı asr içinde imtiyâzıdur sebeb B(Gaz.30.3) Her mürà be-ãad gÿne zebàn óamd-i tï gÿyed Áşıú be-seràyìden ü muùrib be-teràne K (Tah ) 23.Na t-h ân Tekkelerde na t okuyan kişilere verilen isimdir. Câmi -i vasfuñda her kim na t-h ân olsa aña Mahfil-i gerdûn ednâ pâyedür bî-irtiyâb B(Na t.iv.5) Çün na t-h ân idi rusülüñ ümid o kim Rûz-ı cezâda eyleye şefúat ile nigâh (Mer. XVI.8) Vasfını birleştirip her kim Resulullah ın na tını söylese, dünya huzurunda şüphesiz payı yüce olur. Nesimî-zâde Osman Ağa, Resulullah ı güzel vasıfları ile anan bir kul olduğu için âhirette, Resulullah ın şefkat nazarına mazhar olur. 24.Nây Ney olarak da yazılan bu kelime, kamıştan yapılmış, bir arşın uzunluğundaki nefesli çalgının adıdır. Mevlânâ, oğlu ve torunu zamanında mutriplerin ana sazı rebaptı. Daha sonraki dönemlerde ney, Mevlevî müziğiyle beraber anılmaya başlamıştır. Sesi yanık ve lâhûtî olduğu için Mevlevîler arasında çok fazla itibar görmüştür (Pala, 1990: 390). Kudûm ü ney sadâsıyla safâlar kesb idüp diller Yine bu bezm-i şâdîde olındı zevk-ı rûhânî B(Med. VI.32) Ney, çıkardığı sesten dolayı hasret gamıyla inleyen âşığın gönlüne benzemektedir. Ney goncasının sırlarını açmasının nedeni, neyin gönülleri yakan sedâsıdır. Zemìn-gìr oldı gül-bang-ı mübàrek bàd-ı eflàkuñ Degül aks-i ãadà-yı kerre này u kÿs-ı óàúànì K (Tar.48.18) 25. Puhte Pişmiş anlamına gelen kelime, aşk ateşinde yanıp pişenleri ifade etmektedir. Nedür bu şekve dahi olmadıñ mı sen puhte Derûnuñ âteş-i gamla degül mi çün tennûr B(Med.V.13) 26.Rebâb Mevlevî mutriplerinde özellikle erken dönemlerde çalınan çalgıdır.

13 Râstdur uşşâk içün tel kırma mutrıb tut kulak Isfahâní bir Acem faslında çalındı rebâb B(Gaz.34.4) Perde-i şeş-cihet sàz-ı tesellìdendür Şu be-efzà dil-i óuõõàúa rebàb-ı Mıãrì K(Kas ) 27.Rızâ Sözlükte râzı olmak, memnun olmak anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Tasavvufta ise Hakk tan gelen hüküm ve kazaya itiraz etmemek, Hakk yolunda karşılaşılan mihnetlere katlanmayı ifade etmektedir. Rızâ kelimesindeki harflerin toplamı, Mevlevî geleneğindeki bin bir çilesini ifade ettiği için bu kelime, Mevlevî edebiyatına girmiştir. Dünyâda oldı matlabı çün kim rızâ-yı Hak Ukbada ola ravza-i rızvân cilve-gâh B(Mer. XVI.9) Çü úaøàya rıøà Àúil işidür Ol merkeze gir olma çıkıcı K(Kas.22.26) 28.Şeh Sözlükte ihtiyar, ulu kişi anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Tasavvufta, makâm çelebisinden destar ve icazet alan, bir tekkeyi yönetip mukabelelerde posta oturan zattır. Mevlevîlikte şeyhe efendi adı verilir. Şeyh, Mevlevî dergâhının temsilcisidir. Bendeyüm bir şehe işüm hande Gelmesün göz yaşı benüm nemdür B(Med.XII.27) KÀnì bu kühen-òırúa-i peşmìne hemàla Şeh virse eger taòt ile tàcı da degişmem K (Gaz ) Kölelerin nasıl ki bir padişahı varsa; gedâların da bir şeyhe ihtiyaçları vardır. Şeyh, âşığın aşk şarabını içip aşka kanmasına yardımcı olur. Kalbi aşk ile dolu olanın, söz söylemeye takati yoktur. Kânî Mevlevîlik hırkasını taht ve tac ile değişmeyeceğini açıkça belirtmiştir. 29.Şems Mevlânâ nın medresede talebe yetiştirip zühd ve takva içerisinde hayat sürerken elli yaşlarında tanıştığı ve kendisinde derin tesirleri olan hocasının adıdır. Sözlükte güneş anlamına gelen Şems, Mevlânâ yı verdiği bilgilerle bir güneş gibi aydınlatmıştır. Şems mânevî hayatı, cezbesi ve Feyzî ile Mevlevîler üzerinde derin tesirlere sahiptir. Miåâl-i Şems-i Tebrîzî yolında Monlâ Óünkâruñ Serinden ey kerem-kânî geçenler Mevlevîlerdür B(Gaz.111.3) Şems-i Tebrìzì olur Tebrìz-i teb-lerze-keşàn Ya ni MevlÀnÀ-yı Àlì-óimmetüñ pervànesi K(Gaz )