Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer 2011"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 18 Volume: 4 Issue: 18 Yaz 2011 Summer YÜZYIL TÜRK EDEBİYATINDA İKİ MEVLEVÎ ŞAİRDE MEVLEVÎLİĞİN YANSIMALARI THE REFLECTIONS OF BEING MEVLEVI FROM THE POINT OF TWO MEVLEVIS POETS IN TURKISH LITERATURE IN THE 18 TH CENTURY Bilal ELBİR Özet Mevlevîlik, kültür ve edebiyatımızı derinden etkilemiş bir tasavvufî yapılanma olup bu etkinin izleri Osmanlı da taşra nitelemesi taşıyan yerlerde de görülmüştür. Manisalı Birrî Mehmed Dede ve Tokatlı Kânî, Mevlevî, kültürüyle yetişmiş ve bu kültürü benimsemiş dîvân şâirleridir. Çalışmamızda iki şâirin dîvânlarından hareketle Mevlevî kültürünün yansımaları ortaya konulacaktır. Anahtar Kelimeler: Mevlevî Edebiyatı, Türk Edebiyatı, Kânî, Birrî. Abstract Being a Mevlevi, which is a sufistic structure that highly affected our culture and literature, had been observed in places qualified as provinces in Ottoman Empire. Manisalı Birrî Mehmed Dede and Tokatlı Kânî are divan poets who has been nurtured with Mevlevi culture and who has adopted this culture. In our study, the reflections of Mevlevi culture will be discussed from the point of these two Mevlevi poets. Key Words: Mevlevi Literature, Turkish Literature, Kânî, Birrî Giriş XIII. yüzyıl, Anadolu da tasavvufî hareketlerin öne çıkmaya başladığı bir dönemdir. Kösedağ Şavaşı ndan (1243) sonra ortaya çıkan yönetim boşluğu ve istikrarsızlık, halkın tasavvufa meyl etmesine etki etmiş ve tasavvufî yapılanmalar adeta birer sığınak olmuşlardır. Anadolu daki tasavvuf hareketleri içerisinde Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Evhadüddin-i Kirmanî, Fahrüddin-i Irakî, Necmedin-i Dâye, Muhyiddin-i Arabî Sadreddin-i Konevî, Müeyyeddin el Cendî ve Sadeddin-i Ferganî gibi mutasavvıfları zikretmek mümkündür. Kurucularının ismini alan, Mevlevîlik, Bektaşîlik, Ekberîlik, Yesevîlik, Halvetîlik, Kalenderîlik, Kübrevîlik, Evhadîlik ve Babaîlik gibi tasavvufî yapılanmaların (Köprülü, 1976: Ocak, 2000) içinde, hitap ettiği kitlelerin fazlalığı bakımından Mevlevîlik ve Bektaşîlik önde yer alır. Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

2 Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli bir rol alan Yeseviyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye gibi Horasan menşeli tarikatlar, sadece kolonizatör dervişleriyle hizmet vermiş ve müesseseleşemiyerek zamanla yerlerini başka tarikatlara bırakmışlardır. Osmanlı Devleti nin kuruluş aşamasında aktif olan Rıfaiyye ve Halvetiyye gibi Arap kaynaklı tarikatlar da fazla yaygınlık kazanamamıştır. Mevlânâ ve Hacı Bektaş etrafında oluşan Türk orijinli tarikatlar ise teşkilatlanarak imparatorluğun her tarafını sarmışlar, siyasî ve sosyal hayatta önemli bir rol oynamışlardır (Kara, 1993: ). Mevlevilik, toplumun her kesimden taraftar bulmakla birlikte daha çok okumuş zümreye hitap eden ve sünnî anlayışa sahip bir tarikatken; Bektaşilik yerleşik ve göçebe Türkmenlerden oluşan halk kitlesi arasında yaygınlaşan ve özellikle Balkanların müslümanlaşmasında etkili olan heterodoks bir tarikat halini almıştır (Çelebi, 2002: 95). Mevlevîlik in en önemli özelliklerinden biri kendi asrı içerisinde, mevcut siyâsî gücün ve genel toplum düzenin paralelinde bir hareket olmasıdır. Mevlevîlik in bu husûsiyeti ona, birçok beyliğin arazilerinden zengin vakıflar elde etme imkânı sunmuş (Küçük, 2003: 33), böylece her asır bir öncekini nüfus ve nüfûz olarak katlayarak devam etmiştir. XII. yy.da Anadolu da başlayan ve Osmanlı Devleti nin kurulmasıyla devam eden Tasavvufî Edebiyât, şekil bakımından iki ayrı seyir takip ederek gelişmiştir. Birisi Senâî, Feridüddîn-i Attâr, Nizâmî, Sâdî, Mevlânâ, Sultân Veled gibi eserlerini Farsça yazmış sûfi şâirlerin tesirinde, İran Edebiyâtı şekil ve vezinlerini başarıyla taklit ederek gelişirken; diğeri de Orta Asya dan uzanıp gelerek Anadolu da aynı özellikleriyle devam eden hece veznini kullanarak gelişmiştir. ( Yılmaz, 1989: 7). Mevlevîlik XVII. yy.a gelinceye dek daima muhibbân ve dervişân profilini üst tabakaya doğru genişleten bir seyir takip etmiştir. Gerek Çelebîler gerekse tarîkat mensuplarınca çaba devam etmiş ve bu çabalar neticesinde birçok Mevlevî dergâhının tamiri ve yeni imarların ortaya konması meselesi devletin üst kademesinde diyebileceğimiz, vezirler, paşalar, beyler tarafından sağlanmıştır. Klâsik Türk şiirinde Mevlânâ nın düşünceleri çerçevesinde gelişen Mevlevîlik, kültür ve edebiyatımızı derinden etkilemiş bir tasavvuf hareketi olup kendine has bir terminoloji oluşturmuştur. Mevlânâ, eserlerini Farsça yazmış olmasına rağmen, Osmanlı kültür coğrafyasında gelişen edebiyat üzerindeki tesiri değişik araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Mevlânâ nın eserlerine nazireler yapılması, eserlerinin Türkçe ye çevrilmesi ve şerhler yazılmasıyla oluşan kültür etrafında güçlü bir gelenek meydana gemiştir. Mevlevîlik Ulu Arif Çelebi den sonra bir müddet Farsça ile Türkçe arasında bocalama devresi geçirmiş ve sonra mukaddes dil saygınlığına sahip olan Farsça nın yerine Türkçe yi hâkim kılmıştır (Genç, 1992:133). Mevlevîlik ve Dîvân Şiiri Mevlânâ, yaşadığı çağdan itibaren, gerek tasavvuf anlayışı, gerekse en olgun döneminde kaleme aldığı Mesnevîsiyle Türk Edebiyatı'nın doğuşu ve gelişiminde önemli bir rol oynamış; şöhreti sınırların da ötesine taşarak Mesnevisi İngilizce den Flemenkçe ye kadar birçok dile çevrilmiştir Mevlânâ'nın şairliği sebebiyle, şiirin "sünnet-i seniyye-i Mevleviyye" olarak kabul edilmesi ve bu tarikattaki Mesnevi okuma ve okutma geleneği, Mevlevîleri şiirden anlamaya hatta şair olmaya yöneltmiştir. Bu sebeple, Mevlevihâneler Klâsik Edebiyatı besleyen en önemli kaynaklardan biri haline gelmiştir. Şeyhlik makamındaki şahsiyetin Neşatî, Şeyh Galib gibi

3 büyük bir şair olması ise, şiire olan ilgiyi daha da arttırmış; Esrar Dede gibi birçok şair şiir yazmaya Mevlevihânelerde başlamıştır. Edebiyatımızda Mevlevî olan divan şairlerinin sayısı 300'ü bulmaktadır. Bu, Mevlevîliği % 68 gibi büyük bir oranla Divan şairlerinin en çok rağbet ettikleri tarikatların ilk sırasına yerleştirmektedir. Diğer tarikatların oranı ise % 10'ların altında kalmaktadır. Mevlevî şairlerin sayısı 16. yüzyıldan itibaren artmaya başlamış 18.asırda ise büyük bir artış göstermiştir. Tezkirelerde, Mevlevî olduğu belirtilen şairlerin sayısı 17.asırda sadece 10 iken, 18. asırda 212'ye yükselmiştir (İsen, 1997: ). Bu asırda görülen büyük artışta, merkezi idarenin Bektaşi1iğe karşı Mevleviliği ön planda tutmaya başlamasından ziyade, 17. asrın büyük şairlerinin Mevlevi olmasının etkisi göz ardı edilmemelidir. 15. asırda, Hüdayi Salih Dede; 16. asırda, Şahidi, Yusuf Sineçak, Fevri, Bursalı Rahmi, Safayi, Nigehi, Arifi; 17. asırda, Cevri, Neşati, Enis, Fasih, Bahayi, Mezaki, Nabi ve Nef'i; 18. asırda, Sakıb Dede, Nahifi, Birri, Neyli, Receb Dede, Nesib, Nayi Osman Dede, Fenni, Neyyir, Hulusi, Şeyh Galib ve Esrar Dede; 19. asırda Yenişehirli Avni, Leyla Hanım, Şeref Hanım akla gelen ilk Mevlevi şairlerdir. Bunların bir kısmı Mevleviliğe intisap ederek çilelerini tamamlamış bir kısmı da muhiplik seviyesinde kalmıştır. Bunların yanında Mevlevi olsun veya olmasın birçok şair Mevlânâ hakkında medhiyeler yazmış, şiirlerinde ondan bahsetmişlerdir. Mevlânâ ile ilgili bu şiirleri toplayan mecmualara da rastlanmaktadır. Mevlânâ nın eserlerine Mevlevî bir dîvân şairiyle Mevlevî olmayan dîvân şairi farklı yaklaşmıştır. Dîvân şairi kendi şiir birikimini mihver tutarak Mevlânâ nın eserlerinden ve Mevlevî kültüründen etkilenerek dîvân edebiyatı geleneğinden yararlanmıştır (Genç, 1992: 130). XVIII. Yüzyılda Osmanlı siyâsî gücünü iyiden iyiye kaybetmesine, mâlî, iktisâdî türlü sıkıntılar içerisinde zor bir dönem geçirmesine rağmen, şiir ve nesir geeneği gelişmesini devam ettirmiştir. XVII. Yüzyıl sonunda Nâbî ve Sâbit le başlayan edebiyatta yerli unsurların, âdet ve anânelerin girmeye başlaması hareketi, XVIII. Yüzyılda daha da hızlanmış özellikle Lâle Devri şairlerinin Boğaz ı ve yeni yapılan binaları, buradaki eğlenceleri anlatmaları yerlileştirme çabalarının başlangıcı olmuştur (İpekten, 1992: 190). Birrî Mehmed Dede ve Tokatlı Kânî Birrî Mehmed Dede ve Tokatlı Kânî aynı kısmen yüzyılda yaşamış olmalarına rağmen birbirlerinden etkilenme yönü sözkonusu olan sanatçılar değildir. Çalışmamızda bu iki sanatçının seçilmesinin temel sebebi şudur: Birrî ve Kânî edebî hayatlarını taşra nitelemesi taşıyan yerleşim yerlerinde sürdürmüşlerdir. Birrî Mevlevîlik te dedelik konumuna ulaşan bir sanatçı olmasına rağmen Kânî ise bir Mevlevî müntesibi veya muhibbi olarak nitelenebilir. Mevlevîlik te en üst konuma ulaşmış bir sanatçıyla Mevlevîlik sevgisi taşıyan bir sanatçının edebî ürünlerinde Mevlevîlik kültürünün yansıma dereceleri ortaya konulacaktır. Birrî Mehmed Dede, XVII. yüzyılın son yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısında yaşamıştır. Birrî Mehmed Dede yaşadığı dönem içerisinde IV. Mehmed ( ), II. Süleyman ( ), II. Ahmed ( ), II. Mustafa ( ), III. Ahmed ( ) in padişahlıklarına tanıklık etmiştir. Birrî Mehmed Dede, Konya dan sonra Mevlevî tekkeleri içinde önemli bir merkez sayılan Manisa Mevlevîhânesi nde yetişmiş değerli bir şairdir. Manisa Mevlevîhânesi nin günümüzde restarasyonu yapılmamış hali, eski Mevlevîhâne olarak kaynaklarda geçmektedir. Yukarı Dabakane Mahallesi nin şark tarafındaki tepe üzerinde kurulmuş olan eski Mevlevîhâne, Manisa da Saruhanoğulları zamanından kalmış eserlerin en eskilerindendir (Uluçay, 1939: 91). Saruhanoğlu İshak Çelebi tarafından 1368 yılında Mimar Osman b. Emet e yaptırılan eski Mevlevîhâne, Manisa da Mevlevîliğin bir üst kimlik olarak kabulünün bir simgesi gibidir (Günay, 2002: 333). İshak Bey in Manisa da bir Mevlevîhâne inşa ettirmesinin sebebi, Saruhanoğullarının Mevlânâ ailesi ile sıkı bir ilişki içine bulunması, bunun neticesinde

4 İshak Bey in Mevlânâ ailesine ait olan Çelebi ünvanını taşıyan ve Mevlânâ nın soyundan gelen bir Mevlevî olması olarak yorumlanmıştır (Küçük, 2002: 15 16). Kânî Efendi Nazım ve nesir sahasında eserler vermiş olan Ebu Bekir Kânî Efendi, 1712 yılında Tokat ta doğmuştur. Mehmed Süreyyâ da Sicill-i Osmânî sinde Tokâdîdir (Süreyyâ, 1358: 74) diyerek Tokatlı olduğunu belirtmiştir. Gençliği hakkında pek bilgi olmamakla birlikte nazım ve nesir sahasında çevresinde ün kazandığını yazılan tezkirelerden çıkarabiliyoruz. Muallim Nâcî, Esâmî sinde Çok genç iken vatanında şiir yoluyla meşhur olmuştu (Nâcî, 1358: 261) diyerek gençlik dönemiyle ilgili bu ifadeyi aktarır. Kânî Efendi, Mevlevî tarikatine mensup olup Tokat Mevlevihânesi şeyhine hizmetle ömrünü geçirmiştir. Kânî nin ömrünün kırk yaşına kadar olan kısmı bir sükûn devresidir yılında üçüncü defa sadrazamlık mevkiine getirilen Hekimoğlu Ali Paşa, Trabzon dan İstanbul a giderken Tokat a uğradığında Kânî kendisine bir kasîde takdîm eder ve hayatı değişir. Târîh-i Edîb te bu olay şu şekilde anlatılır: Şeyhü l Vezrü l-hekim Başı-zâde Ali Paşa merhum Trabzon dan üçüncü defa Sadâret-i İzâme ye med ûven gelürken Tokad a uğradıkda kasîde ve târîh sunup müşârün-ileyh kadrini ârif olmagın izn-i şeyh ile dâirelerine alup âsitâneye götürmüşler idi. (Vak a-nüvis Mehmed Efendi, 1358: 116-a). Ali Paşa tarafından Dîvân-ı Hümâyûn kalemine yerleştirilen Kânî, çok kısa zamanda Hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn rütbesini alır; ama sarayın gösterişli hayatına ısınamaz (Tansel, 1967: 158). İstanbul un taşra mahallerinde, dîvân kitâbetinde gezinir durur. Tab ı bir vâdide sâbit kadem ve bir sûretle hemdem olmayup ülfete la ü bâli meşreb olmagla tarîk-i hâcegân Dîvân-ı Hümâyûn a idhâl olunmuş iken o makûle kayûdât-ı sûreti kendüye pay-bend ta alluk olmayup gâh dîvân kitâbetleriyle taşra mahallerde geşt ü güzâr èderdi. (Vak a-nüvis Mehmed Efendi, 1358: 116-a). Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Ebû Bekir Kâni Efendi nin İstanbul a geldiği 1755 tarihine kadar, Tokat ta geçirdiği yıllarda Mevlevî şeyhi Abdülahad Dede ye intisap etmiş bir derviş olduğu ve yaşlarına kadar Tokat Mevlevîhânesine devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu bilgiler dışında, dönemin Tokat Mevlevîhânesi ve şeyhi Abdulahad Dede hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kânî nin İstanbul a gelişinden sonraki dönemle ilgili olarak, onun Mevlevîliği hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Ancak şiirlerinde ve mektuplarında Mevlevîliği ile ilgili olarak zaman zaman duygularını dile getirdiği görülmektedir. Mevlânâ Celâleddin Rûmî için yazdığı medhiyesinde ona olan sevgisini açıkça dile getirmektedir. Hazreti Mevlânâ ya seslenen şâir, hâlâ onun yolunda bir derviş olduğunu ve kendisine sahip çıkmasını arzu etmektedir. Mevlâna nın himmetini, yardımını ve lutfunu bekleyen şâir, kendini şeyhinin ellerine bıraktığını ister yap ister yık ifadeleriyle belirtmekte ve gurbete düşmüş yaralı gönlünü iyileştirecek kişinin de Hz. Mevlânâ olduğunu ifade etmektedir: Dervìşüñe ãàóib çıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ İsterse yap ister yıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ áurbet-zedegànuñ gör dàà-ı dile merhem sür HicrÀn nekebàtuñdur yà Óaøret-i MevlÀnÀ SÀyeñde óimàyet úıl bì-àà ile velì úıl Úıl óimmetüñi teåúìl yà Óaøret-i MevlÀnÀ Geldüm saña eyvallàh güstàò u perìşàn-ràh Luùf eyle baña her gàh yà Óaøret-i MevlÀnÀ KÀnì seni ister hep sensin aña dìn meõheb Úıl feyøüñi müstevheb yà Óaøret-i MevlÀnÀ (Kas.23) Kânî şiirlerinde zaman zaman Mevlevîliğinden bahsetmiş ve Mevlevîlik ile ilgili kavramlara yer vermiştir. Ancak bunların Mevlânâ ya yakarıştaki arzu ve istekler gibi lirizm ile söylenen düşünceler olmaktan öte, bu kültüre ait birikimlerin yansıması şeklinde düşünülmesi

5 gerekmektedir. Gerçekte Mevlevîliğin bir mensubu olmadığını söyleyen Kânî, görenlerin kendisini Mevlevî zannettiğini dile getirmektedir: Görenler Mevlevì ôanneyler ammà sen óaúìúatde Bu köhne òàn-úàhuñ gÿyiyà BektÀşì babası (K.35/19) Son yıllarında kaleme aldığı Hasb-i hâl inde artık fiziki görünüm olarak da değiştiğini, derviş kıyafetli bir kimse olmadığını belirtmektedir: Ya ni derviş úıyàfet degülem Şekl-i raómetde bir Àfet degülem äaç u sikke yoà idi başumda Çìn-i naòvet yoà idi úaşumda (K.39/103, 105) Kânî, Mevlevîliği ile ilgili düşüncelerini dile getirirken zaman zaman Mevlevî kültürüyle ilgili kavramları kullanmakta ve bu konudaki görüşlerini ortaya koymaktadır: Beni ol Mevlevì şÿòı àamına úıldı kuçek Úalmadı itmedigi baña külàhdan àayrı (G.204/2) Başı üzre küleh-i MevlÀnÀ Kendü ammà ki yine zìr-i úabà (K.39/71) Óisseyledigüm anda úudÿm-ı şeh-i şevúi Çalınsa eger nevbet-i şàhì dönerem (G.121/4) Baña imdàd-ı MevlÀnÀ-yı Rÿm irer yeter yoòsa Yolında ol şehüñ tà arşa da irsem gider gelmez (G.84/9) Kânî, yaşamının bir bölümünde her ne kadar Mevlevî dervişi olarak uzun yıllar Mevlevî dergâhına devam etmişse de Tokat tan ayrıldıktan sonra Mevlevîlikle bağlarını koparmıştır. Tokat ta yaşadığı yıllarda Mevlevîlikle ilişkisine baktığımızda, kendisinin bir Mevlevî dervişi olduğunu söyleyebileceğimiz Kânî, İstanbul a gelişinden sonra, Mevlevîlik çizgisinden iyice uzaklaşmıştır. Yine kaynakların ifadesiyle Kânî nin içki ve kadına düşkün bir tarzı benimsemiş olması, aynı zamanda Mevlevîliğin hayat felsefesiyle olan çelişkisini ortaya koymaktadır. Ayrıca Mevlevî şâirler konusunda önemli bir eser de Esrar Dede nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye sidir. Ebû Bekir Kânî nin ölümünden beş yıl sonra, 1796 tarihinde yazılmış olan bu tezkirede de Kânî ye yer verilmemiş olması, onun Mevlevî olarak değerlendirilmediğini gösteren önemli bir delildir(genç, 2000). Mevlevîlik ortamıyla yakınlıkları olmasına, Mevlâna hayranlığı ve Mevlevîlik bilgisine rağmen, Ebû Bekir Kânî Efendi nin doğrudan doğruya Mevlevî muhitine dâhil olmadığı ve Mevlevîliğin kâideleri doğrultusunda bir yaşam sürmediği anlaşılmaktadır. Bu sebeple kaynakların Mevlevî dervişiydi ifadesinden, Kânî nin yaşamını bir bütün olarak ele aldığımızda, onun muhib derecesinde bir Mevlevî olduğunu söylemenin daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatini taşıyoruz. Kânî nin, hayatının sonlarına doğru tekrar Mevlevîliğin etkisiyle doğru yola geldiği konusunda Muallim Naci ve Ahmed Cevdet Paşa farklı görüşler ileri sürmüşse de bu görüşü doğrular derecede başka bir açıklama, bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır. (Muallim Nâci, 1358:262). Ayrıca Kânî, Dîvânında Mevlevîliğin yanında Hacı Bektâş-ı Velî, Abdülkâdir-i Geylânî, Niyâzî-i Mısrî gibi tasavvuf büyükleri için medhiyeler yazmış ve Nakşıbendiliği övmüştür. Bu örnekler şâirin son yıllarında başka tarikatlara da ilgi duymuş olabileceğini düşündürmektedir.

6 Mevlevîlikle İlgili Terim ve Kavramlar Çalışmanın bu bölümünde her iki şairin sıklıkla kullandığı Mevlevîlikle ilgili terminoloji ortaya konulmaya çalışılmıştır. Mevlevîlikle ilgili terim ve kavramların seçiminde, Mevlevîlik kültürünü yansıtma ölçüt alınmıştır. 1.Âsitâne Merkezi özellikteki tekyelere verilen isimdir. Ol âsitâne-i mülk-i pâs-bâne müştâkum Perüm olsaydı uçardum hemân hem-çü tuyûr B(Med.V.44) Birrî kanadı olsa gece vakti uçup oraya konmayı dilemektedir. Müfti nin dergâhında, çok duâ eden vardı. Âsitâne taşına yüz süren Birrî, Mevlevîlerin altın ve gümüş saçtıklarını ifade etmektedir. Kânî de âsitâneden uzak kalmamayı arzulamaktadır. ÁsitÀne yazalar div-i esàmìlerini Mihr ü meh rÿz u şeb olmazlar eşiginden dÿr K(Tarih. 50.5) 2.Âyîn Semâ edilirken okunan, genellikle Mevlânâ nın bestelenmiş şiirlerine âyîn denmektedir. Bu âyînleri okuyanlar ise âyîn-hân olarak anılmaktadır. Hamdu li llâh himmet-i sultân-ı adl âyîn ile Leşker-i İslâmuñ oldu her biri şîr-i jiyân B(Med.IV.5) Áyìn-i vefà bir güzel Àyìndür ammà ÚÀnÿn-ı edeb làzıme-i dìndür ammà K(Gaz. 2.1) 3.Berk-i Sebz Sözlükte yeşil yaprak anlamına gelen kelime Mevlevî tabiri olarak, Mevlevîliğe yeni intisap eden kişinin Mevlevî dedesine eli boş gitmeyerek hediye olarak yeşil bir yaprak götürmesini ifade eder. Bâğ-ı dilden bir gazel âmâde kıldum ki saña Tâ sunam bir berk-i sebz-i bûstân-ı ma nevî B(Med.XIII.52) Bu berg-i sebz-i dervişàne ile úapuña geldüm Úuluñ KÀnìye her gül-bergi bir mihr-i kiyàdur hep K (Na t. 13.9) 4.Çile Farsça kırk anlamına gelen kelime, çihil den düzenlenmiş bir isimdir. Dervişin kırk gün boyunca az yemek, az içmek, az uyumak suretiyle nefsi eğitmesini ifade etmektedir. Şitâb it tîr-âsâ râh-ı aşka toğru git âşık Mahabbet çillesin çek kaddüñ olsun şekl-i yâdan geç Bu bölümde Birrî ve Kânî nin şiir örneklerini ayırmak için B ve K harfleri sembol olarak seçilmiştir. Bu harfler her örneğin sonunda ilk başta büyük harfle verilmiştir. Birrî Dîvânı ndan örnek seçimi için Rasih Erkul a ait çalışma; Kânî Dîvânı ndan örnek seçimi için de Bilal Elbir e ait çalışma kullanılmış olup iki eser de kaynakçada belirtilmiştir..

7 B(Gaz.49.3) EncÀm-ı çille-i àam-ı ışú est zÿdter Án geh ki ez ömür siy u çìl mì-şeved birÿn K(Gaz.146.3) 5.Dede Mevlevîlikte bin bir gün hizmetini bitirmiş, dervişlik makâmına erişip dergâhta hücreye sahip olan kişiye verilen addır. Neyin inkâr ide her kim bu makâmuñ dedeler Nây-veş tîğ-ı kazâ bagrını ânuñ da deler B(Gaz.110.1) Giyüp ãÿfìye uryànì dede cıs çıplaú olmışken Yine ãÿfì ãoyınmaz delú-i çerpin pìneden çıúmaz K (Gaz. 81.5) 6.Deff Zilli ve pullu olan, çembere gerilmiş daire şeklinde bir müzik aletidir. Def usûli tuyup döker sîne Söyledi râzí hep aña n eyler B(Gaz.99.4) 7.Dergâh Farsça asıllı olan ve sözlükte kapı anlamına gelen der kelimesinin sonuna yer bildiren gâh ekinin getirilmesiyle oluşan dergâh "kapı yeri" demektir (Develioğlu, 1995: 176). Tasavvuf kavramı olarak ise tarikat pirlerinin veya büyük şeyhlerinin ikâmet edip irşad faaliyetini sürdürdükleri ve mezarlarının bulunduğu merkezi tekke anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca birçok İslâm ve müslüman Türk devletinde özellikle Selçuklular'da hükümdar sarayı karşılığında da kullanılmıştır. Mevlevî geleneği içersinde de müridlerin toplandığı büyük tekyelere verilen isimdir. Ol şehinşâh-ı felek dergâh iderse yek nazar Şâh-ı ali-câh olur ednâ gedâ-yı ahkeri B(Na t.i.107) Resulullah ın dergâhında bir kere onun lütuf nazarına mazhar olanlar, köle iken âlemin şâhı olurlar. Resulullah ın dergâhı, kişiyi mutlak hâkim yapar. Kânî Dergâha gelmek ifadesini aynı zamanda muhtac olup kapıya gelmek anlamında kullanımıştır áarìb-i bì-kesem dergàha geldüm yà Resÿla llah GedÀyam bì-nevàyam şàha geldüm yà Resÿla llah K(Kaside.10.1) 8.Dervîş Derviş, bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi. Kökeni Farsça olan derviş kelimesinin esas sözlük anlamı "fakir"dir. Dervişlerin oldukça sade bir hayat yaşamaları tasavvuf öğretileri gereğidir ve zaman içinde İslam kültürünün etkin olduğu birçok farklı kültürde oldukça sade ve maddîyata uzak hayat tarzı dervişlerle bütünleşmiştir. (Pala, 1990: 126).

8 Dervişliğe ikrar verip matbahta üç gün saka postunda oturan, ikrarında sebat ettiği takdirde arakiyye ve hizmet tennuresi giyinip müteaddid hizmetlere bin bir gün hizmet ederek çile çıkaran, hücrede üç gün sırr olduktan sonra on sekiz gün hücre çilesini de bitiren ve hücrenişin olan zata dede ve derviş denir. (Gölpınarlı, 2006: 151). Dervîşlik ey sofî yanup âteş-i fakra Dûd-ı dilüñi serde külâh itmege muhtâc B(Gaz.50.6) Dervìşüñe ãàóib çıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ İsterse yap ister yıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ K ( Kas. 23.1) Mevlânâ aşkına, dervişin suçunun bağışlanması ve onun saadete erişmesi dilenmektedir. Dervişlik, fakr ateşi ile yanıp gönülden çıkan dumanları başta külah etmeyi gerektirir. 9.Fakr Sözlükte fakirlik, yoksulluk muhtaçlık, züğürtlük anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. (Develioğlu, 1995: 250). Tasavvufta, varlıktan kurtularak Allâh ta fâni olmayı ifade etmektedir. Fakr makâmına erişen kişi, Allâh tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Fakr u fenâda peyrev-i pîr oldı sâlikân Uydı tarîk-ı Ahmede muhtâr-ı Mevlevî B(Med.III.6) Faúr ehlinüñ ki naónü úasemnàsıdur derüñ Her faúr ehli muúsìmuñ iúsàmına úasìm K( Kas ) 10.Gedâ Dilenci, kul, bende anlamına gelen Farsça bir kelime olup daima sultan ile birlikte tezat sanatı içinde kullanılır. Sevgili karşısında bütün âşıklar gedâ konumundadır. Dergâha yeni girmiş bir gedâ, zamanla irfân denizinde taht sahibi bir padişah haline dönüşür. (Pala, 1990: 183). Her gedâ kim dergehinde bende-i fermân olur Pâdişâh-ı taht-gâh-ı mülket-i irfân olur B(Müseddes.IV) Kedu ber-dÿş ked-bànÿ be-zànÿ meykededür dil Bürehne-ten çü KÀnì bir gedàyem yà Resÿla llah K (Na t. 8.7) Dergâha yeni girmiş bir gedâ, irfân denizinde taht sahibi bir padişaha dönüşür. 11.Hırka Mevlevîlikte iki türlü hırka bulunmaktadır. Birincisi sokağa çıkılırken giyilir. İkincisi törenlerde giyilen hırkadır. Sûret-i Hakda görinür dili Hakdan gâfil Zâhidüñ zühdi hemân òırúa ile şâldadür B(Gaz.97.5) MÀ il olma càme-i càha göñül åıúletlidür Óırúa-i faúrı libàs it işte ol òıffetlidür

9 K (Gaz. 38.1) 12.Hû O, anlamına gelen Arapça bir sözcüktür. Mevlevîlikte her müstakil duâ sonunda dervişler hû çekerler. Yer yer gelürdi çâr-ı cihetden sadâ-yı hû Uşşâkı mest iderdi kaçan kılsa çâr-gâh B(Mers. XVI.4) 13.Kânûn İlk kez Fârâbî tarafından yapıldığı söylenen, dikdörtgen şeklinde diz üstünde parmakla çalınan bir çalgıdır. Bir vakt şitâ eyledi araz ol meh-veş Âteş gibi humretlü ızâr-ı dil-keş Kânûn-ı dil ol mertebe germ oldı kim Kalbümde şitâ oldı hemân-dem âteş B(Rubâ i.3) 14.Kudüm Türk müziğine ait, kendine has tatlı bir sedâya sahip bir çalgıdır. Kudüm ü ney sadâsıyla safâlar kesb idüp diller Yine bu bezm-i şâdîde olındı zevk-ı rûhânî B(Med.VI.32) Úudÿmuñ eyledi sìràb-ı mey-òºàràn çün cur a Seni gördükde òumlar cÿşa geldi atdı tapası K (Kas. 35.8) 15.Külâh Sözlükte başlık anlamına gelen Farsça bir kelimedir. Mevlevîlerin giydiği sikkeye külâh adı verilir. Dervîşlik ey ãïfî yanup âteş-i faúra Dûd-ı dilüñi serde külâh itmege muótâc B(Gaz.50.6) Ol Mevlevì ki ışúı úapar taúyesin dilüñ äoñra döner muúàbelesinde külàh ider K (Gaz. 42.3) 16.Matbah Dergâhlarda ateş- baz denilen ve yemek pişirilen mutfağa verilen isimdir.... Matbahında her bir kahruñ aceb insân içün Var mıdur bir ni meti kim niúmet encâm olmaya B(Terci-i Bend III)

10 Matbahta dervişe bir takım görevler verilir ve derviş bu hizmetine bakılarak derecelenir. İşte matbahta dervişin çektiği her sıkıntı, onun için bir nimettir. Gamın ateşi, dili yaralasa da bu, matbahta aşkın şehi olmaya aday derviş için bir nimettir. Gönül, aşk nimeti ile ganimete erişmiş gibidir. 17.Mesnevî Arapça sny kökünden türemiş, ikişer ikişer manasına gelen bir kelimedir. Özel anlamda ise Mevlânâ nın eserini ifade etmektedir. Bu durumu Ahmed Eflaki şu şekilde tespit etmektedir: Yine bir gün son gelenlerin en faziletlisi said-i şehit, Kadı Necmeddin-i Taşti ulular toplantısında şu latifeyi anlattı: Bütün dünyada umumi olan üç şey vardı. Bu üç şey Mevlânâ ya nisbet edildikten sonra özel bir mana aldı ve insanların aydınları bunu hoş gördüler. Bunlardan biri mesnevidir. Eskiden her (kafiyeli) iki mısra a mesnevi derlerdi; fakat zamanımızda mesnevi denilince akla hemen Mevlânâ nın Mesnevi si gelir. İkincisi, eskiden bütün bilginlere mevlânâ diyorlardı; fakat bugün mevlânâ denilince Mevlânâ Hazretleri anlaşılır. Üçüncüsü her mezara türbe derlerdi. Bugün ise herhangi bir türbe anılsa veya söylenilse Mevlânâ nın kabri akla gelir. (Çelebioğlu, 1999: 21). Kitâb-ı Meånevî-i Ma nevî ki her beyti Hazîne-i güher-i bî-bahâ degül de nedür B(Gaz ) CelÀle d-dìn-i MevlÀnÀ kitàb-ı Mesnevìsinde KerÀmÀt-ı bülend-i evliyàdandur dimiş anı K (Gaz ) 18.Mevlânâ Sahibimiz, efendimiz anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Mevlevîliğin piri Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi dir. Hicri 604 (M.1242) yılında Belh şehrinden Anadolu ya gelip buraya yerleşmiştir. Yaşadıkları dönem Selçuklulardan Sultan Alaeddin devridir. Sultan Alaeddin can u gönülden kendi arzusuyla müridi olduğundan hüdavendigarlığı (sultanlığını ) ona vermiştir. Babalarına bilginler sultanı Bahaüddin Veled derler. Yenikapı Mevlevîhane si şeyhi Osman Dede, Mevlânâ yı şu sözleri ile anlatmaktadır: İnsan bütün ömründe onu okusa, onu anlamış olmaz; yalnız ömrünü boş yere sarf etmemiş olur. (Subaşı, 2005: 25) Hîç bir yerde baña kalmadı râhat ancak Cây-ı âsâyiş-i dil dergeh-i Mevlânâdur B(Med.XI.40) Dervìşüñe ãàóib çıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ İsterse yap ister yıú yà Óaøret-i MevlÀnÀ áurbet-zedegànuñ gör dàà-ı dile merhem sür HicrÀn nekebàtuñdur yà Óaøret-i MevlÀnÀ SÀyeñde óimàyet úıl bì-àà ile velì úıl Úıl óimmetüñi teåúìl yà Óaøret-i MevlÀnÀ Geldüm saña eyvallàh güstàò u perìşàn-ràh Luùf eyle baña her gàh yà Óaøret-i MevlÀnÀ

11 KÀnì seni ister hep sensin aña dìn meõheb Úıl feyøüñi müstevheb yà Óaøret-i MevlÀnÀ K (Kas. 23.) 19.Mevlevî Mevlevilik, adını kurucusu Sultan Veled'in babası ve tarikatın ilkelerini oluşturan Mevlana Celaleddin Rumi'den alır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi ye intisab edenlere verilen addır. Mevlevîlerin sırları, âşığın gönlünde keşif olmayı beklemektedir. Hazreti Mevlânâ, Mevlevîlerin emiridir. Ezel şarabını mahabbetle içenler, o câmın yudumlarını da halka saçanlar Mevlevîler dir. Dir isek mazhar-ı enver-i meh-i Mevlevîyânuz Acep olmaz ki bu gün hâk-i reh-i Mevlevîyânuz B(Gaz ) Mevlevîlerin izinden gidenler, meramlarına ulaşıp Hakk yolunda menzile kavuşsunlar dileği, ifade edilmiştir. Güneşin nûruna mazhar olan, Mevlevîler dir. Ol Mevlevì ki ışúı úapar taúyesin dilüñ äoñra döner muúàbelesinde külàh ider K ( Gazel.42.3) 20.Meydân Sözlükte geniş, açık yer, alan anlamlarına gelen meydân,(develioğlu, 1995: 638). Mevlevî dergâhında sabah namazından sonra toplanılıp murakebe (kendi içi âlemini seyretme) yapılan odaya verilen isimdir. Koyup meydanda gavga-yı ehl-i bezmi ey sofí Mürâyîler varup câmi de huy-ı hâyı görsünler B(Gaz ) Bezm ehlinin kavgasını meydanda koyup ikiyüzlüler, camide yapılan gösterişli ibadete baksınlar. MeydÀn-ı vefàdan daòı vaóşetde füzÿnter MeydÀn-ı úıyàmet gibi meydàn-ı ãadàúat K(Kaside ) 21.Mihmân Misafir anlamına gelen bir kelime olup dergâha giren herkes, Allâh ın gönderdiği bir konuktur. Tasavvufî anlam dışında sevgili için de kuulanılmıştır. Kânî nin şiirinde sadakatin misafir olacağı yer neresi diyerek soru sorulmuştur. Kılmışdı Kâdiriyye tarîkına intisâb Sa y eyler idi olmağa mihmân-ı hân-kâh B(Mer.XVI.14) Gitdiyse òaber almanuñ imkànını bulsaú Bilseñ neredür menzil-i mihmàn-ı ãadàúat K (Kas. 40.8)

12 22.Mutrib Çalgı çalan, çalgıcı, şarkı okuyan anlamlarına gelen mutrib, Mevlevî semâhânelerinin giriş kapısı üstünde bulunan kısma denilmektedir (Pala, 1990: 367). Mevlevîlerin rebap, kanun, ney, ud, keman, kudüm ile musiki icra ettikleri mekâna verilen addır. Nağmesinden dil tarab-nâk olmaga böyle anuñ Mutrıbân-ı asr içinde imtiyâzıdur sebeb B(Gaz.30.3) Her mürà be-ãad gÿne zebàn óamd-i tï gÿyed Áşıú be-seràyìden ü muùrib be-teràne K (Tah ) 23.Na t-h ân Tekkelerde na t okuyan kişilere verilen isimdir. Câmi -i vasfuñda her kim na t-h ân olsa aña Mahfil-i gerdûn ednâ pâyedür bî-irtiyâb B(Na t.iv.5) Çün na t-h ân idi rusülüñ ümid o kim Rûz-ı cezâda eyleye şefúat ile nigâh (Mer. XVI.8) Vasfını birleştirip her kim Resulullah ın na tını söylese, dünya huzurunda şüphesiz payı yüce olur. Nesimî-zâde Osman Ağa, Resulullah ı güzel vasıfları ile anan bir kul olduğu için âhirette, Resulullah ın şefkat nazarına mazhar olur. 24.Nây Ney olarak da yazılan bu kelime, kamıştan yapılmış, bir arşın uzunluğundaki nefesli çalgının adıdır. Mevlânâ, oğlu ve torunu zamanında mutriplerin ana sazı rebaptı. Daha sonraki dönemlerde ney, Mevlevî müziğiyle beraber anılmaya başlamıştır. Sesi yanık ve lâhûtî olduğu için Mevlevîler arasında çok fazla itibar görmüştür (Pala, 1990: 390). Kudûm ü ney sadâsıyla safâlar kesb idüp diller Yine bu bezm-i şâdîde olındı zevk-ı rûhânî B(Med. VI.32) Ney, çıkardığı sesten dolayı hasret gamıyla inleyen âşığın gönlüne benzemektedir. Ney goncasının sırlarını açmasının nedeni, neyin gönülleri yakan sedâsıdır. Zemìn-gìr oldı gül-bang-ı mübàrek bàd-ı eflàkuñ Degül aks-i ãadà-yı kerre này u kÿs-ı óàúànì K (Tar.48.18) 25. Puhte Pişmiş anlamına gelen kelime, aşk ateşinde yanıp pişenleri ifade etmektedir. Nedür bu şekve dahi olmadıñ mı sen puhte Derûnuñ âteş-i gamla degül mi çün tennûr B(Med.V.13) 26.Rebâb Mevlevî mutriplerinde özellikle erken dönemlerde çalınan çalgıdır.

13 Râstdur uşşâk içün tel kırma mutrıb tut kulak Isfahâní bir Acem faslında çalındı rebâb B(Gaz.34.4) Perde-i şeş-cihet sàz-ı tesellìdendür Şu be-efzà dil-i óuõõàúa rebàb-ı Mıãrì K(Kas ) 27.Rızâ Sözlükte râzı olmak, memnun olmak anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Tasavvufta ise Hakk tan gelen hüküm ve kazaya itiraz etmemek, Hakk yolunda karşılaşılan mihnetlere katlanmayı ifade etmektedir. Rızâ kelimesindeki harflerin toplamı, Mevlevî geleneğindeki bin bir çilesini ifade ettiği için bu kelime, Mevlevî edebiyatına girmiştir. Dünyâda oldı matlabı çün kim rızâ-yı Hak Ukbada ola ravza-i rızvân cilve-gâh B(Mer. XVI.9) Çü úaøàya rıøà Àúil işidür Ol merkeze gir olma çıkıcı K(Kas.22.26) 28.Şeh Sözlükte ihtiyar, ulu kişi anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Tasavvufta, makâm çelebisinden destar ve icazet alan, bir tekkeyi yönetip mukabelelerde posta oturan zattır. Mevlevîlikte şeyhe efendi adı verilir. Şeyh, Mevlevî dergâhının temsilcisidir. Bendeyüm bir şehe işüm hande Gelmesün göz yaşı benüm nemdür B(Med.XII.27) KÀnì bu kühen-òırúa-i peşmìne hemàla Şeh virse eger taòt ile tàcı da degişmem K (Gaz ) Kölelerin nasıl ki bir padişahı varsa; gedâların da bir şeyhe ihtiyaçları vardır. Şeyh, âşığın aşk şarabını içip aşka kanmasına yardımcı olur. Kalbi aşk ile dolu olanın, söz söylemeye takati yoktur. Kânî Mevlevîlik hırkasını taht ve tac ile değişmeyeceğini açıkça belirtmiştir. 29.Şems Mevlânâ nın medresede talebe yetiştirip zühd ve takva içerisinde hayat sürerken elli yaşlarında tanıştığı ve kendisinde derin tesirleri olan hocasının adıdır. Sözlükte güneş anlamına gelen Şems, Mevlânâ yı verdiği bilgilerle bir güneş gibi aydınlatmıştır. Şems mânevî hayatı, cezbesi ve Feyzî ile Mevlevîler üzerinde derin tesirlere sahiptir. Miåâl-i Şems-i Tebrîzî yolında Monlâ Óünkâruñ Serinden ey kerem-kânî geçenler Mevlevîlerdür B(Gaz.111.3) Şems-i Tebrìzì olur Tebrìz-i teb-lerze-keşàn Ya ni MevlÀnÀ-yı Àlì-óimmetüñ pervànesi K(Gaz )

14 30.Tanbûr Türk müziğinde kullanılan mızrapla çalınan telli çalgıların genel adıdır. Sözi ko sâzı gör mutrıb açılsun göñli uşşâkuñ Nühüfte her makâmı perde-i tanbûrdan seyr it B(Gaz.37.3) Tanbur, her perdede değişik makâmlarla âşığın gönlünü açmaktadır. 31.Tekye Sözlükte zikir veya ders için toplanılan yer, dervişlerin meskeni, mâbedi, yaslanılacak, dayanılacak şey, itimâd etmek, anlamlarına gelen kelime, tasavvufta tasavvuf erbâbının sülük çıkardıkları, ayin yaptıkları, ikamet ettikleri özel mekânlara verilen addır. Küçük tekkelere zâviye, büyüklerine hankâh, dergâh, merkezi konumda bulunanlara ise âsitâne adı verilir. Ey pîr-i aşk çünki kapuñ tekye-gâh-ı vakt Al dil kalenderîn k ola sâhib-külâh-ı vakt Besdür kabûlüñ ehl-i dile ızz u câh-ı vakt.. B(Tahmîs.5.II) Şimdi dervişlere yoldaşlıú ider Tekyede ba øı da ferràşlıú ider K(Mesnevi ) Halk, dünya denilen bu tekyede birer misafir gibi oturmaktadır. Tekyenin sahibi, Allâh tır. Aşk pirinin kapısına gelen kalenderlerin tekyeye kabulü, onlar için izzet ve ikramdır. Tekyede dervişlere yoldaşlık yapmak, bazı hizmetlerini görmek Mevlevî geleneğinde önemli görülmüştür. Sonuç Mevlevîlerin şiirlerini isimlendirmek, diğer klâsik şairlerin şiirlerinden ayırmak maksadıyla söylenen Mevlevî Edebiyatı, Mevlevî Şiiri tabirleri bir gerçeğe işaret etmekle beraber kanaatimizce çok isabetli nitelemeler değildir. Mevlevî şairlerini diğerlerinden ayıran sadece içerikle ilgili bazı tercihleridir. Mevlevî şairlerin hepsi, klâsik şiirin bilinen mecaz, teşbih ve alegorisini; tür ve şekillerini aynen kullanmışlardır. Mevlevî vasfında yazılmış şiirlerde şairlerin, klâsik şairlerden farklı olarak beslendikleri kaynaklar göze çarpar. En başta, Mevlânâ ve Mevlevî büyüklerinin eserleri, onların tercüme ve şerhleri olmak üzere menâkıb-nâmeler, Mevlevî şairlerini içeren tezkireler, Mevlevî âdâb ve erkânını anlatan mesneviler tasavvufî gelenek içerisinde ayırt edici özellikler olarak öne çıkmıştır. Mevlevî şairler farklı nazım şekillerinde kaleme aldığı şiirlerinde Mevlevî tarikatının pîri Mevlânâ yı öven şiirleri mutlaka yazmışlardır. Bu şiirlere de na t adını vermişlerdir. Şiirlerde Mevlânâ nın aşk ve coşku adamı olduğu dile getirilmiştir. Mesnevî eser olarak magz-ı Kur ân nitelemesiyle nitelenmiş ve övülmüştür. Şems her iki şairde de isim olarak geçen önemli bir şahıstır. Mevlânâ nın tasavvuf anlayışının temelini, aşk, sevgi, semâ, halvet, cezbe ve istiğrâk gibi manevî hâller oluşturmuştur. Dönemin mistik düşünürleriyle mukayese edecek olursak, İbn Arabi de metafizik ağırlıklı, Konevî de bilgi nazariyesi ağırlıklı, Mevlânâ da ise aşk ve sevgi ağırlıklı insan anlayışlarıyla karşılaşırız (Emiroğlu, 2005: 16). Mevlevî terminolojisinde sevgi anlayışının izleri görülür. Ebu Bekir Kânî ve Manisalı Birrî de Mevlevî dünyasının adâb, erkân, giyim kuşam, mûsıkîye ait elemanları şiirlerinde sıkça kullanılmıştır. Şems, ney, külâh, mihmân gibi Mevlevî

15 terminolojisine ait bir çok kelime dîvânlarda sıkça karşımıza çıkar. Birrî nin hayatı Kânî yle mukayese edildiğinde gel gitleri olmayan Mevlevî geleneğine bağlılığı olan bir hayattır. Bundan dolayı Birrî de Mevlevî geleneğine ait terminolojinin tamamı karşımıza çıkarken Kânî de daha az terminolojiyle karşılaşılır. KAYNAKÇA ÇELEBİ, Âsaf Hâlet (2002). Mevlânâ Ve Mevlevîlik, Ankara: Hece Yayınları. ÇELEBİOĞLU, Âmil (1999).Türk Edebiyatı nda Mesnevi XV. Yüzyıl a Kadar, İstanbul: Kitabevi Yayınları. DEVELİOĞLU, Ferit (1995). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın Kitabevi. ELBİR, Bilâl (1997). Kânî Dîvânı Üzerine Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. EMİROĞLU, İbrahim (2005). Sûfî ve Dil (Mevlânâ Örneği), İstanbul: İnsan Yayınları. ERKUL, Rasih (1992). Birrî Mehmed Dede (Magnisalı) Hayatı- Edebî Kişiliği ve Dîvânının Tenkildi Metni -, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebîyatı ANâbîlim Dalı Eski Türk Edebîyatı Bilim Dalı Doktora Tezi, Konya. GENÇ, İlhan (1992). Mevlevî Edebiyatı Üzerine Değerlendirmeler, Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, VII, s (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, Ankara: AKMB Yayınları. GÖLPINARLI, Abdülbakî (2006). Mevlevî Âdâb ve Erkanı, İstanbul: İnkılap Yayınları. GÜNAY, Mehmet (2002). XVII. Yüzyılda Manisa Mevlevîhâne si ve Şeyh Ali Efendi nin Faaliyetleri, T.C Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevi ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19 21 Aralık 2001 Manisa Mevlevîhânesi), (Haz. Emrehan Küey), Manisa. İPEKTEN, Haluk-İSEN, Mustafa (1992). 18. Yüzyıl Dîvân Edebiyatı, Türk Dünyası El Kitabı, C: 3, Ankara. İSEN, Mustafa (1997). Tezkirelerin Işığında Dîvân Edebiyatı na Bakışlar, Dîvân Şairlerinin Tasavvuf ve Tarikat İlişkileri, Ötelerden Bir Ses, Ankara: Akçağ Yayınları. KARA, Mustafa. (1993). "Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar", Osmanlı Ansiklopedisi, İstanbul:Ağaç. Yayınları. KÖPRÜLÜ, M. F. (1976). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: T.T.K. Yayınları. KÜÇÜK, Sezai (2002). Manisa Mevlevîhânesi, T.C Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, ManisaAraştırmaları 2,(Haz. Emrehan Küey, Nejdet Bilgi ), Manisa. KÜÇÜK, Sezâi (2003). Mevlevîliğin Son Yüzyılı, İstanbul: Simurg Yayınları. Mehmed Süreyyâ (1358). Sicill-i Osmânî, C: 4, İstanbul. Muallim Nâcî (1358). Esâmî, İstanbul. OCAK, A. Y. (2000). Osmanlı Beyliği Topraklarındaki Sufi Çevreler ve Abdalân-ı Rum Sorunu, Osmanlı Beyliği ( ), ss PALA, İskender (1990). Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, Ankara: Akçağ Yayınları. SUBAŞI, Muhsin İlyas (2005). İki Mevlevî- Remzi Dede- Yaman Dede, İstanbul: Nesil Yayınları. TANSEL, Fevziye Abdullah(1967). Kânî, İslam Ansiklopedisi, C: 8, İstanbul. ULUÇAY, M.Çağatay (1939). Manisa Tarihi, İstanbul: Hakevi Yayınları. Vak a-nüvîs Mehmed Efendi (1358). Târîh-i Edîb, İstanbul. YILMAZ, Ali (1989). Köstendilli Süleyman Şeyhî, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar İçerisinde Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli nin de bulunduğu Horasan erenleri, göçle gelmiş Türkmen grupları, eğitim ve imar faaliyetleriyle aynı kültür potasında

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 472 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları KLASİK ÜSLUP Günlük konuşma diline ait unsurların yoğun bir şekilde kullanıldığı folklorik üslup, klasik estetiğin derinlik ve zarafetinden yoksun olması sebebiyle basit bulunmuş, folklorik üslubun yüzeyselliğine

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı/Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı AYŞE DEĞERLİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : aysedegerli@artvin.edu.tr Telefon (İş) : 4662151043-2342 Adres : AÇÜ Şehir Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD, Oda no: 108, Merkez/ARTVİN

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006.

KİTABİYAT. Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. KİTABİYAT Mevlānā Celāleddin-i Rumî, Mesnevî 1-2/3-4/5-6, Nazmen Tercüme: Ahmet Metin Şahin, Kaynak Yayınları, İstanbul 2006. Yayınlanalı yedi yıl olmuş. İlk yayınlandığını bir gazetede mütercim ile yapılmış

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN 0266 6121000/4508. agulhan@balikesir.edu.tr YRD. DOÇ. DR. ABDÜLKERİM GÜLHAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Abdülkerim Gülhan İletişim Bilgileri Adres Balıkesir Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Çağış Yerleşkesi Balıkesir Telefon Mail 0266 6121000/4508 agulhan@balikesir.edu.tr

Detaylı

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ

TARİH DANS EDİYOR HÜRREM SULTAN DANS GÖSTERİSİ üniversite üniversite üniversite üniversite Bizlerde Bıraktığı Etki ve İlhamlar" (Türk Tasavvufu, Klâsik Türk İslâm Sanatları ve İslâmi Bilimler alanında çalışmalar yapmaktadır. Kur'ân-ı Kerim'i İtalyanca'ya

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.)

ÖZGEÇMİŞ. II. (Link olarak verilecektir.) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) İsrafil BABACAN (Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. E-posta: (kurum/özel) ibabacan@ybu.edu.tr; ibabacan76@gmail.com Web sayfası Santral No:

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ

ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ ULUSAL SEMPOZYUM TARİHİ SÜREÇTE MEVLÂNA VE ESERLERİ 08-10 ARALIK 2011 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAEDDİN KEYKUBAT YERLEŞKESİ S. DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ KONYA Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Süleyman OKUDAN

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları

Prof. Dr. Osman HORATA TDE 471 Eski Türk Edebiyatı Ders Notları Sebk-i Hindî Sebk-i Hindî, Fars ve Türk edebiyatının yanında Fars, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Tacikistan edebiyatında da etkili olmuş bir üsluptur. İzlerine 16. Asırda rastlanmaya başlayan bu

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM Handır bu gönlüm, ya misafirhane Derd konuklar, derman konuklar, hayâl konuklar, melâl konuklar; mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret, hiç çıkmaz

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. ÜNAL ŞENEL Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Dokuz Eylül Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Tıp Tarihi ve Deontoloji Ege Üniversitesi 1988

Detaylı

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. Mehmet AKKUŞ. Prof. Dr. İslam Tarihi ve Sanatları. makkus2@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: Unvan: Mehmet AKKUŞ Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Balıkesir/ 1955 Bölüm: İslam Tarihi ve Sanatları Tel: E-Posta: makkus2@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

GELİBOLU DA MEVLÂNA İZLERİ. Mesut YAZICI

GELİBOLU DA MEVLÂNA İZLERİ. Mesut YAZICI SÜMAM Yayınları: 5 / Bildiriler Serisi: 2 / Yıl: 2010 GELİBOLU DA MEVLÂNA İZLERİ Mesut YAZICI ÖZET Gelibolu daki mevlevîhânenin 17. yüzyılda kurulduğunu ve Mevlevî kültürünün Gelibolu da bu tarihten sonra

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. RASİH ERKUL

YRD. DOÇ. DR. RASİH ERKUL YRD. DOÇ. DR. RASİH ERKUL Unvanı: Yrd. Doç. Dr. / Asssist Prof. Dr. Ad Soyad: Râsih ERKUL Bölümü: Türkçe Eğitimi / Turkish Education Anabilim Dalı: Türkçe Eğitimi / Turkish Education D. tarihi. 20.06.1952

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

İslami edebiyatta her beyti ayrı kafiyeli bir nazım şekli olan Mesnevi tarzında vücuda geldiği için aynı isimle anılmaktadır.

İslami edebiyatta her beyti ayrı kafiyeli bir nazım şekli olan Mesnevi tarzında vücuda geldiği için aynı isimle anılmaktadır. Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Yıl :1268. Yer :Konya. Eser sahibi :Mevlâna Muhammed Celaleddin. Nesir dili :Farsça. Altı ciltte tamamlanmış

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Doç. Dr. Ahmet ÖGKE. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Doç. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR

Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR Öğr.Gör. Abdülkadir DAĞLAR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1975 KARTAL T: 352207666633567 F: adaglar@erciyes.edu.tr

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

De er-i Dervîşân: Yenikapı Mevlevîhânesi Günlükleri

De er-i Dervîşân: Yenikapı Mevlevîhânesi Günlükleri De er-i Dervîşân: Yenikapı Mevlevîhânesi Günlükleri Hazırlayan: Sezai Küçük, Bayram Ali Kaya İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2011, 480 sayfa. Mevlevî tarikatının en önemli merkezlerinden

Detaylı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı

Feyizler, safâlar ziyâde ola. Tören Programı Feyizler, safâlar ziyâde ola Tören Programı 07 Aralık 2014 Pazar Kandil Uyandırma Merasimi Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü Saat: 13.30 Düzenleyen: Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Semâ

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

MA RĐFÎLĐK-ENTEKKELĐLER CĐLVEGÂHI BĐR SEMPOZYUM

MA RĐFÎLĐK-ENTEKKELĐLER CĐLVEGÂHI BĐR SEMPOZYUM RIFÂ ÎLĐK-MA RĐFÎLĐK MA RĐFÎLĐK-ENTEKKELĐLER CĐLVEGÂHI BĐR SEMPOZYUM Abdülkadir DAĞLAR Hz. Hüseyin soyundan gelen Seyyid Ebu l-alemeyn Ahmede r-rıfâ î (d.1118-ö.1182) nin kurucusu olduğu Rıfâ îlik tarîkatı,

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ / Bilal Kemikli...9 1. Din Edebiyat İlişkisi...9 2. Tasavvuf: İrfan ve Hikmet...12 3. Türk-İslâm Edebiyatı: Konu ve Kapsam...16 4. Türk-İslâm Edebiyatının Kaynakları...18 a.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: İskender PALA 2. Doğum Tarihi: 1958 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Mevlana-ve Divan Şairleri

Mevlana-ve Divan Şairleri * H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Üy. 43 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Mevlana-ve Divan Şairleri Doç. Dr. Osman HORATA* Özet 13. asır Anadolu coğrafyasının

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98.

BAYRAM Yavuz, XIV-XV.Yüzyıl Gazel Şerhleri, Klâsik Çağlar Boyunca Gazel Şerhleri, Kriter Yay., İstanbul 2009, s.11-98. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler BAYRAM Yavuz, 16.Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerinin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet ı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri ve

Detaylı

Mevlâna ya ve Türkiye ye Hasret

Mevlâna ya ve Türkiye ye Hasret Batı İslâm ı Tanıdıkça Muhsin İlyas SUBAŞI Mevlâna ya ve Türkiye ye Hasret Mevlâna Celâledin-i Rumî, Yunus Emre, Hacı Bektaş Velî kırk yıldan beri benim manevî hocalarımdır. Ama belki de ben bilmeden önce,

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler

Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı. 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler Güneşle Aydınlananlar Uluslararası Şems i Tebrizi Sempozyumu Programı 10 Aralık P E R Ş E M B E İstanbul a gelişler 11 Aralık C U M A İ S T A N B U L A ç ı l ı ş A ç ı l ı ş T ö r e n I 14:00 18:00 Yer:

Detaylı

S A I15 NUMBER Y I L08

S A I15 NUMBER Y I L08 S A I15 Y NUMBER Y I L08 Y E A R Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Divan Edebiyatı Vakfı (DEV) yayınıdır. Yayın Türü Dizgi-Mizanpaj Baskı-Cilt Kapak Tasarım İlmî ve Edebî Divan Edebiyatı Vakfı Dizgi

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS

Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS Doç.Dr. ŞEVKİYE KAZAN NAS ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1965 BURDUR T: 24222744003306 F: sevkiyenas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik.

Bu vesileyle hem vefk usülü tarihi hem de zaman içinde husule gelen bazı hissiyatımızı ifade eden manzumeleri bir araya getirmek istedik. Yad-ı Pir-i Sübhani Beyan-ı Meram Bu çalışmadan maksadımız Hatem el-müçtehidin Gavs ül-vasıliyn Hazret-i Pir Nureddin (ks) Efendimiz in 300 üncü sene-i devriyesi vesilesiyle aziz hatırasını yad etmektir.

Detaylı

Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre

Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre Hazret-i Mevlânâ ve Yunus Emre Çok sevdiğimiz büyük şairimiz, ilâhileri yüzyıllardan beri toplantılarda okunup duran, milyonlarca mü'mine mânevî zevkler, heyecanlar veren Yunus Emre Hazretleri de Hazret-i

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, 1. Baskı, 431 sayfa. ISBN:

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, 1. Baskı, 431 sayfa. ISBN: KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 1224-1228 Hamdi KIZILER Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hamdikiziler@gmail.com

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE

MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE 227 MÜZİK YAZISININ NESİLLER ARASI YOLCULUĞU: NAYÎ OSMAN DEDE VE ABDÜLBAKİ NASIR DEDE DOĞRUSÖZ, Nilgün TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Yazılı müzik malzemelerinin korunması, yaşatılıp notaya alınarak arşivde yerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Ana başa taç imiş. Her derde ilâç imiş. Bir evlât pîr olsa da. Anaya muhtaç imiş. seyin Nail Kubalı

Ana başa taç imiş. Her derde ilâç imiş. Bir evlât pîr olsa da. Anaya muhtaç imiş. seyin Nail Kubalı Ana başa taç imiş Her derde ilâç imiş Bir evlât pîr olsa da seyin Nail Kubalı Anaya muhtaç imiş Hü Şiirin vazgeçilmez temasıinsanoğlu, en yoğun ve içten duygularını şiirle dile getirir. Bu yüzden kadın,

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ

Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Doç. Dr. KAPLAN ÜSTÜNER İN ÖZGEÇMİŞİ VE YAYIN LİSTESİ Kırıkkale de doğdu (1968). İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale de, lise eğitimini ise Ankara da tamamladı. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı