Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا"

Transkript

1 Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab, efendi Allah االله ا س م الر ح م ن الر ح ي م ا لحم د ر ب ع ا لم ان ا Alem, dünya ه ذا م ال ك Malik, sahip ي و م ز ي د ض ر ب Gün الد ين Din طي ب Ad, isim Rahman Rahim Hamd, övülmek Fiil: Hareketleri gösteren kelimelerdir. Fiiller hem şahıslara göre, hem de zamanlara göre çekilirler. Fiillerin en az üç harfli kökleri vardır. En sol sütundaki kelimeler fiillerin kökleridir. (ع ب د ) (ع و ن ) (ه د ى) (ن ع م ) (ر ا ى) Biz kulluk ederiz, taparız Biz yardım isteriz Bizi ilet, bize yol göster Nimet verdin Sen görürsün ن ع ب د ن س ت ع ين ا هد نا ان ع م ت ت ر ى Harf: Bir isim veya fiil olmadan anlamları kendi başına tamam olmayan kelimelerdir. Harfler şahıslara göre veya zamanlara göre çekilmezler Kim, ki o Ne, değil, o şey ki Mutlaka, gerçekten ki, olduğu için, olması için ile -e aittir Üzerine, üzerinde İçine, içinde ب ل ع لى ف ي م ن م ا ا ن ا ن ا ن Đsimlerin özellikleri: - Belirli- belirsiz (Marife-Nekra) - Eril-dişil (Müzekker-Müennes) - Tekil-çoğul (Müfred- Cemi) - Đrab (Cümledeki görevi)

2 Belirli-belirsiz: Belirli kelimelerin başında ( (ال takısı vardır, sonundaki hareke tektir. Belirsiz kelimelerin başında ( (ال takısı yoktur, sonundaki hareke çifttir (tenvinlidir). Cennet Belirli Belirsiz ج ن ة Bir bahçe ا لجن ة Kur an قر ا ن Bir okuma ا ل قر ا ن Kitap ك ت اب Bir kitap ا لك ت اب Ev ب ي ت Bir ev ا لب ي ت almaz. takısı ال kelimesi özel isimdir, belirlidir, tenvin ve االله - م ح م د م ح م د ا م ح م د takısı almaz: ال - Şahıs isimleri belirlidir, ancak tenvin alır ve Eril-dişil: Dişil kelimeler sonlarına gelen ( ة ) harfi ile ayırt edilir. Dişil Seyahat Eril Kur an ا ل قر ا ن رح ل ة Dişil Namaz Eril Kitap ا لك ت اب ص لا ة Dişil Cennet Eril Ev ا لب ي ت ا لجن ة - Kelimelerin sonundaki ى ve اء harfleri de dişilliği gösterir: Büyük Birinci, ilk ح س ن ى Güzel او ى ل كب ر ى Đsimler - Dişilere işaret eden kelimeler dişildir: أ م anne, Kırmızı Yeşil خ راء ض ح م ر اء اس م اء kız kardeş أ خ ت - Vücudun çift organları genelde dişildir: kulak ayak göz ي د el ع ي ن ق د م ا ذ ن - Belli bir kurala bağlı olmayan başka dişil kelimeler de vardır: Nefis, kişi ev savaş الس م اء gök ب ح ر د ا ر س ن ف Rüzgar yol ج ه ن م cehennem الش م س س ب ي ل ريح Güneş yeryüzü Ateş ا لا رض ن ار

3 Tekil-çoğul: Üç çeşit çoğul kelime vardır: Eril çoğul, dişil çoğul ve kırık çoğul Eril çoğul; kelimenin sonuna merfu hal için (ون ) eklenir; mansub ve mecrur hal için (ين ) ilave edilir: ص ال ح ص ال ح و ن ص ال ح ين Salih erkekler م س ل م م س ل م و ن م س ل م ين Müslüman erkekler كاف ر كاف ر و ن كاف رين Kafirler ج اه ل ج اه لو ن ج اه ل ين Cahiller م ر س ل م ر س لو ن م ر س ل ين Gönderilenler İbadet ع ا بد ع ا بد و ن ع ا بد ين edenler ص ا بر ص ا بر و ن ص ا ب رين Sabredenler ص اد ق ص اد قو ن ص اد ق ين Doğru olanlar م ت ق ي م ت قو ن م ت ق ين Sakınanlar ظال م ظال م و ن ظال م ين Zalimler Dişil çoğul; kelimenin sonundaki (ة) harfi ( (ات şekline çevrilerek yapılır; (ت) harfinin harekesi merfu hal için ötre, mansub ve mecrur hal için esredir. ص ال ح ة ص ال ح ات ص ال ح ا ت Salih م س ل م ة م س ل م ات م س ل م ات م ش ر ك ة م ش ر كات م ش ر كات ع ا بد ة ع ا بد ا ت ع ا بد ا ت ص ا بر ة ص ا بر ا ت ص ا بر ا ت Müslüman م و م ن ة م و م ن ات م و م ن ات Mümin Müşrik م ر س ل ة م ر س لا ت م ر س لا ت İbadet eden Gönderilenler ص اد ق ة ص اد قات ص اد قات Doğru Sabreden Kırık çoğul; kelimenin başına ve ortasına harf ilave etmek veya harekelerini değiştirmek suretiyle yapılır. Her kalıbın ayrı ayrı öğrenilmesi lazımdır. Kırık çoğulların irabı tekil kelimeler ile aynıdır: merfu için ötre, mansub için üstün, mecrur için esre alır. و لد او لاد Çocuklar ز و ج از و اج Eşler ر وح ار و اح Ruhlar و قت او قات Vakitler ص ن م اص ن ام Putlar م ا ل ام و ا ل Mallar م ل ك م لوك Hükümdar-lar ش اه د ش ه ود Şahidler قر ن قر و ن Zamanlar, nesiller ع ي ن ع ي و ن Pınarlar ق لب ق لوب Kalpler و ج ه و ج وه Yüzler ب لد ب لا د Şehirler ر ج ل رج ا ل Adamlar ب ح ر بح ار Denizler ع ب د ع ب اد Kullar ح ب ل ح ب ا ل İpler ر ج ل رج ا ل Adamlar ر س و ل ر س ل Elçiler ك ت اب كت ب Kitaplar س بي ل س ب ل Yollar رج ل ار ج ل Ayaklar ش ه ر اش ه ر Aylar ن فس ان فس Canlar, kendileri Kumandanlar و ز ير و ز ر اء Vezirler ع ال م ع لم اء Alimler ام ير ام ر اء ن بي ان بي اء Peygamberler ص د يق اص د قاء Arkadaşlar و ل ي او ل ي اء Dostlar, koruyucular م كت وب م كات ب Mektuplar م فت اح م فات يح Anahtarlar م لك م لاي ك ة Melekler فا جر فج ر ة Ahlaksızlar كاف ر ك فر ة Kafirler س لاح ا س ل ح ة Silahlar الس م اء الس م او ا ت Gökler ا س م اس م اء İsimler ام ام ه ات Anneler ا م ر ا ة نس اء Kadınlar ا ن س ا ن ن اس İnsanlar خ زين ة خ ز ا ي ن Hazineler

4 Đsmin halleri (Đrab) Đsmin üç hali, vardır: Merfu, mansub, mecrur. Bu haller ismin son harfinin harekesi ile gösterilir. i) Merfu: Ötre ile gösterilir. Cümle içinde özne veya yüklem durumunda olan isimler merfu olur; خ لق االله ا الله ا كب ر ii) Mecrur: Esre ile gösterilir. ف ي ر ي ب, كص ي ب, بالا خ ر ة, م ن ب ا ب olur; - Cer harfinden sonra gelen isimler mecrur م س ا جد ال له, ع ه د ال له - Đsim tamlamalarında (izafelerde) ikinci kelime (muzafun ileyh) mecrur olur; iii) Mansub: Üstün ile gösterilir. Yukarıdaki hallerin dışındaki isimler mansub olur. الن فس, قر ض ا ح س ن ا, ا لج ن ة, الش ج ر ة olur; - Cümle içinde nesne durumunda olan isimler mansub م د ح ور ا,م ح س ور ا,م لوم ا,خ اش ع ة olur; - Fiilleri niteleyen isimler (zarflar) mansub Bazı kelimelerin sonu hiçbir halde değişmez; bütün hallerde aynı şekli korur. Örnek: الدنيا (dünya). Sonu (ي) ve (ى) ile biten isimler de çekilmez. Örnek: ه د ى (hidayet). Đsimlerin sonu hiçbir zaman cezim (sükun) almaz. Đsim tamlaması (Đzafe): - Đki ismin arka arkaya gelmesiyle meydana gelir. - Birinci kelimeye Muzaf, ikinci kelimeye Muzafun Đleyh denir. - Birinci kelimenin son harfinin harekesi cümle içindeki durumuna bağlı olarak değişir. - Đkinci kelime daima mecrurdur (tekil isimlerde, son harfin harekesi esredir). - Birinci kelime ال) ) takısı almaz. - Đkinci kelime genellikle ال) ) takısı alır veya özel isim olur. Allah ın Adı Đnsanların Rabbi Filin arkadaşları Bu evin Rabbi Hasetçinin şerri Muzafun Đleyh Muzaf Tamlama ا س م الل ه ر ب ا لن اس أ ص ح اب ال ف يل ر ب ه ذ ا ال ب ي ت ش ر ح اس د ا س م ر ب أ ص ح ا ب ر ب ش ر الل ه ا لن ا س ال ف ي ل ه ذ ا ال ب ي ت ح اس د - Belirli isimle tamlama yapan isimler belirli olur: Rabbinin hamdi Allah ın dini ن ص ر ال له Allah ın yardımı د ي ن ال له ح م د ر ب ك Đnsanların Đlahı Đnsanların Meliki Đnsanların Rabbi الن اس ر ب م ل ك الن اس ا ل ه الن اس Çoğul isim tamlamaları: Eril çoğullarda muzafın sonundaki (ن) harfi düşer. Anlam Đsrail(in) oğulları Tamlama Çoğul - ب نين Tekil ب ن ون ا ب ن ب ني ا س ر اي ل Kendilerinin zulmedicileri ظاال م و ن ظاال م - ظاال م ين ظال می ان فس هم

5 Harf-i Cer Harflerin özel bir çeşidi olup bu harflerden sonra gelen kelime mecrur olur (son harfinin harekesi esre olur). Bitişik ve ayrık olmak üzere iki cinsi vardır. Bitişik Harf-i Cerler ile, birlikte, -de, -da ب -e, -a, birine ait, için ل ب + ق لب = ب ق ل ب Kimin ل + م ن = ل م ن ب + ا ل ق ل م = بال ق ل م Đnsanlara ل + الن اس = للناس ب + ا س م = بس م Allah için ل + االله = الله Kalple Kalemle Adıyla Ayrık Harf-i Cerler içinde arkasında -e, -a ا لى خ ل ف ف ي önce hakkında sonra ب ع د ع ن قب ل birlikte üzerinde ب ي ن ي د ى önünde ع لى م ع -den, -dan ile, yanında altında ت ح ت ع ن د م ن arasında üstünde -e kadar ح ت ى فو ق ب ي ن Yön edatları Yukarı, üst فو ق Sağ ي م ي ن Aşağı,alt ت ح ت Sol ش م ال Ön ب ي ن ي د ي Arasında ب ي ن Arka خ لف Etrafında ح و ل Önünde ا م ام Her nerede ح ي ث Arkasında و ر اء Her nerede ا ي ن م ا

6 ك ر يم بس م ال له ٱلر ح م ن ٱلر ح ي م ١ يس ٢ و ٱ ل قر ا ن ٱ لح ك ي م ٣ ا ن ك لم ن ٱ لم ر س ل ين ٤ ع لى ص ر اط م س ت ق ي م ٥ ت تري ل ٱ لع زي ز ٱلر ح ي م ٦ ل ت نذ ر قو م ا م ا ا نذ ر ا ب ا و ه م فه م غاف لو ن ٧ ل قد ح ق ٱ ل قو ل ع لى ا ك ث ره م فه م لا ي و م ن و ن ٨ ا ن ا ج ع لن ا ف ي ا ع ناق هم ا غ لا لا ف هى ا لى ٱلا ذ قان فه م م قم ح و ن و ج ع لن ا م ن ب ي ن ا ي د ي هم س د ا وم ن خ لف هم س د ا فا غش ي ن اه م فه م لا ي ب ص ر و ن ٩ ١٠ و س و ا ء ع لي هم ا ا ن ذر ت ه م ا م لم ت نذ ر ه م لا ي و م ن و ن ا ن م ا ت نذ ر م ن ٱت ب ع ٱل ذ كر و خش ى ٱلر ح م ن بٱ لغ ي ب فب ش ر ه بم غ ف ر ة و ا ج ر ا ن ا ن ح ن ن ح يى ٱ لم و ت ى و ن كت ب م ا قد م و ا و ا ثار ه م ا م ا م م ب ين و ك ل شي ء ا ح ص ي ن اه ف ي ١١ ١٢ ١٣ و ٱض رب له م م ثلا ا ص ح اب ٱل قر ي ة ا ذ ج ا ء ه ا ٱ لم ر س لو ن ا ذ ا ر س لن ا ا لي هم ٱ ثن ي ن ف ك ذب وه م ا فع ز ز ن ا ب ثال ث ف قا لو ا ا ن ا ا لي كم م ر س لو ن ١٤ قا لو ا م ا ا نت م ا لا ب ش ر م ث لن ا و م ا ا ن ز ل ٱلر ح م ن م ن ش ي ء ا ن ا نت م ا لا ت كذ ب و ن ١٥ ١٦ قا لو ا ر ب ن ا ي ع لم ا ن ا ا لي كم لم ر س لو ن ١٧ و م ا ع لي ن ا ا لا ٱ لب لا غ ٱ لم بين

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2

Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 Namaz Duaları ve Kısa Sureler 2 www.neicc.net islamiccenter.org 2.SEVİYE OKUTMANLAR İÇİN GEREKLİ BİLGİLER: 1.Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tesbih duaları Tesbihatın doğru şekilde okunabilmesi Tecvid

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

"Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar-

Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır. *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- "Duada esas olan onun kabulüne inanmak ve güvenmektir. Duada elleri açmak bir yana, insan asıl gönlünü açmalıdır." *** -Kur'ân-ı Kerim'den Dualar- س ب ح ان ك لا ع ل م ل ن ا إ لا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 10. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

ي ر ع ى ا مير المو مين ت و ل ى. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) Sayfa - 1. Gözetiyor, otlatıyor.

ي ر ع ى ا مير المو مين ت و ل ى. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) Sayfa - 1. Gözetiyor, otlatıyor. MESLEKİ ARAPÇA-10 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) ربيع الا و ل Rebiul-Evvel حياة Hayat, yaşam ق ل Söyle! و ل د Doğdu سي دنا Efendimiz عاش Yaşadı ت و ف ي Vefat etti ا خ يرا Son olarak ي ص

Detaylı

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen

Mealli. Dua Mecmuası. Derleyen Mealli Dua Mecmuası Derleyen مجموعة األدعية المأثورة مجعها أ ذ ك ار الص ب اح و ال م س اء SABAH ve AKŞAM DUALARI أ ذ ك ار الص ب اح ب ع د ص ا ة الص ب ح ي ق ول : الل ه م أ ن ت الس ا م و م ن ك الس ا م ت ب

Detaylı

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69

الوحدة 4 الدر س 1. 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 9.sınıf arapça 4.ünite 1.ders Alışveriş Giyim mağazası/elbisecide sayfa 64 65 66 67 68 69 الوحدة 4 الت سو ق الد ر س الأ و ل: يف م ل ب ي ع امل الب س eyyü hidmeh arapça مستعد لخدمتك demektir. en güzel Türkçe

Detaylı

NEDEN ÜMMET-2. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir.

NEDEN ÜMMET-2. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir. NEDEN ÜMMET-2 Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (8.) dersidir. ب س م الل الر ح ن الر ح يم ا ل ح م د لل ر ب ال ع ال م ني. و ص ل الل و س ل م ع ل س ي د ن ا م م د و ع ل ا ل ه و ص ح ب ه ا ج ع ني. Âlemlerin

Detaylı

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.

555 AYET METİN VE MEALLERİ. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. 555 AYET METİN VE MEALLERİ 1. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın! Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. (Âl-i İmrân, 139) و ل ت ه ن وا و ل ت ح ز ن وا و ا ن ت م ا ل ع ل و ن ا ن ك ن ت م

Detaylı

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine

ي ش اه د Dayı ل خ ا Hatıra, Anı Bu ikisi. لي س لك ب ي ت Nine 10. SINIF KELĐMELER SAYFA 27-35 Soy ağacı Aile kütüğü Öğreniyor, Okuyor الش ج ر ة ا لع اي ل ي ة Polis ي د ر س Öğreniyor, Okuyor Bilgisayar ش ر ط ي Polis Meslek ح اس وب Bilgisayar م ه ن ة Meslek Bilgisayar

Detaylı

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM

ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM 1 ZEVKLERİ YERLE BİR EDEN ÖLÜM "İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman uyanırlar" Hz. Ali 1 İlkbaharda yağan yağmurlarla toprak, kabarır, kıpırdar ve rengârenk bin bir çeşit bitkiyle bezenir. Hiç solmayacakmış

Detaylı

SALİHLERDEN OLABİLMEK MUHİTTİN ORAL

SALİHLERDEN OLABİLMEK MUHİTTİN ORAL SALİHLERDEN OLABİLMEK MUHİTTİN ORAL A- Salih Amelin Tanımı B- Kur'an-ı Kerim'de Salih Amel İfadesi C-Hadislerde Salih Amel D- Sâlih İnsan Kimdir? C- Salih Amellerin Tamamını Gerçekleştirmek Mümkün mü?

Detaylı

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar

Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Ezberlenmesi Tavsiye Edilen Sure, Ayet ve Dualar Hazırlayan: Abdullah Kuloğlu 9.9.2014 İstanbul GECE TEHECCÜDE KALKTIĞINDA... 3 HELÂYA GİRERKEN... 3 HELÂDAN ÇIKARKEN... 3 ABDESTE BAŞLARKEN... 3 ABDESTTEN

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

SALİH AMEL. İdris BOZKURT

SALİH AMEL. İdris BOZKURT SALİH AMEL İdris BOZKURT I- Konunun Plânı A- Salih Amelin Tanımı B- Kur'an-ı Kerim'de Salih Amel İfadesi C- Amellerin Önemi D-Amellerde Niyet E- İman - Salih Amel İlişkisi F- İhlâs - Salih Amel İlişkisi

Detaylı

225. Nağme: Namazın Kıyâmı, Rükûu ve Secdesinde Neler Okunabilir?

225. Nağme: Namazın Kıyâmı, Rükûu ve Secdesinde Neler Okunabilir? 225. Nağme: Namazın Kıyâmı, Rükûu ve Secdesinde Neler Okunabilir? Kıymetli arkadaşlar, Maalesef çocukluğumuzdan itibaren namazı bir kalıp şeklinde öğrendik, yalnızca bazı cümleleri tekrar edip bir kısım

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. Anadolu İmam-Hatip Lisesi Tecvid Bilgisi İçindekiler

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı....VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü)

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı....VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2016-E.33789 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BENDJAFD* Pin: 49951 Sayı :85079807-201.03.01- Konu :Ramazan Bayramı Özel Programı...VALİLİĞİNE (İl Müftülüğü) 05.07.2016

Detaylı

Âşûrâ Gününün Fazîleti Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi

Âşûrâ Gününün Fazîleti Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi Âşûrâ Gününün Fazîleti Yeni Yılın Başlangıcı ve Nefis Muhasebesi ] ريك Turkish [ Türkçe el-kasim Yayınevi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 203-434 فضل وم اعشوراء... عام اجلديد و اسبة انلفس»

Detaylı

Yaratılış Gayemiz Ve Allah ın verdiği Değer

Yaratılış Gayemiz Ve Allah ın verdiği Değer Yaratılış Gayemiz Ve Allah ın verdiği Değer Yavrum, öyle bir hayat yaşayın ki, Allah ın sizi yarattığına değsin! İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com https://www.facebook.com/vaaz DOKUMANLARI 1

Detaylı

AHİRET GÜNÜNE İMAN. Anlamı: "Öyle bir gün ki bunun vakti 50- bin yıldır. " Allah celle celeeluhu "El Hac" süresinin 7- ayetinde buyuruyor:

AHİRET GÜNÜNE İMAN. Anlamı: Öyle bir gün ki bunun vakti 50- bin yıldır.  Allah celle celeeluhu El Hac süresinin 7- ayetinde buyuruyor: AHİRET GÜNÜNE İMAN Ahiret, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyen devam edecek olan bir hayattır. Ahiret gününe iman etmek demek, kıyamet gününe iman etmek demektir. Onun başlangıcı,

Detaylı

Sağlık Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız birçok nimet vermiştir. Kur an-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir.

Sağlık Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız birçok nimet vermiştir. Kur an-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir. Sağlık Yüce Rabbimiz yaşadığımız şu dünyada sayısız birçok nimet vermiştir. Kur an-ı Kerim de bu husus şöyle ifade edilmektedir. هن و ور فح ن حه م ن و ح و هن ت م او ت ن إ Allahın nimetlerini saymaya kalksanız

Detaylı

My dream Rüyam Bağlanın, birbirinizi kuvvetlendirin

My dream Rüyam Bağlanın, birbirinizi kuvvetlendirin ر ر ي اء را ي Show off, to be seen Riya, gösteri ر ء و س را س Heads Ba lar, kafalar ر و وس كم - ر ء وس كم را س Your (pl) heads Ba larınız ر ء وس ه م - ر ء وس هم را س Their heads Onların ba ları ر و وف

Detaylı

ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU ÂSI

ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU ÂSI EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 101 ŞİÎ VE SÜNNÎ KAYNAKLARDA CEVŞEN DU ÂSI Cemal IŞIK (*) Öz Bu çalışmada, Hz. Peygamber (sav) den rivayet edilen Cevşen duasının Şiî ve Sünnî kaynaklarda

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnasında Yapılabilecek Duâlar

KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnasında Yapılabilecek Duâlar KUTSAL İKLİMDE DUA Hac Esnasında Yapılabilecek Duâlar Tashih: Recep Kaya Recep Kaya e-mail: diniyayinlar@diyanet.gov.tr 4 ANKARA - 2015 Bu eser, Din İşleri Yüksek Kurulu nun 24.06.2004 tarih ve 99 sayılı

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Teravih namazının hükmü ve rekât sayısı

Teravih namazının hükmü ve rekât sayısı Teravih namazının hükmü ve rekât sayısı [ تريك Turkish ] Türkçe Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 204-436 حكم صالة الرتاويح وعدد ركعاتها «باللغة الرتكية» حممد

Detaylı

. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER 4.gün Bakara 184 أ ي ام ا م ع د ود ات ف م ن ك ان م نك م م ر يض ا أ و ع ل ى س ف ر ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر و ع ل ى ال ذ ين ي ط يق ون ه ف د ي ة طع ا م م س ك ين

Detaylı

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ

AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ BİLİM ve İNSAN VAKFI ELMALILI HAMDİ YAZIR KUR AN AKADEMİSİ KUR ÂN-I KERÎM EĞİTİM ve ÖĞRETİM PROGRAMLARI TASHÎH-İ HURÛF DERSLERİ AÇIKLAMALI SÛRE MEÂLLERİ Hazırlayan : Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak 1 ÂYETLERİN

Detaylı

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK

1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ 2-) İBADETLERDE DEVAMLILIK 3-) AHLAK 1-) İBADETLERDE GÖSTERİŞ ل إ ن ال م ن اف ق ين ي خ اد ع ون للا و ه و خ اد ع ه م و إ ذ ا ق ام وا إ ل ى الصال ة ق ام وا ك س ال ى ي ر آؤ ون الناس و ي ذ ك ر ون للا إ ل ق ل يالا Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ TECVİD İN TANIMI Sözlükte; Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Istılahta; "Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde

Detaylı

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Ders : 124 Konu : SORUMLULUK Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Mağaradan Arşa-4. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (63.) dersidir.

Mağaradan Arşa-4. Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (63.) dersidir. Mağaradan Arşa-4 Nureddin Yıldız ın Dünya Nasıl Dönüyor? (63.) dersidir. ب س م للا الر ح م ن الر ح يم ا ل ح م د هلل ر ب ال ع ال م ين. و ص ل ى للا و س ل م ع ل ى س ي د ن ا م ح م د و ع ل ى ا ل ه و ص ح ب ه

Detaylı

TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 187 8.1. GİRİŞ 8. TEFSİR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Tefsir, diğer din bilimleri arasında İslam dininin temel kaynağı Kur an-ı Kerim in anlaşılmasında ilk aşamayı oluşturan ve

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 11. Sınıf. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 11. Sınıf. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 11. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 11. Sınıf Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979 da Devrek-Zonguldak ta doğdu. 1996

Detaylı

ب س م الل ھ الر ح م ان الر ح ی م

ب س م الل ھ الر ح م ان الر ح ی م ARAPÇA DİLBİLGİSİ 1 Yolyordam Anasayfa -ÖNEMLİ: Bu pdf dosyasını Dosyalar ve sunular bölümünden word dosyası olarak da indirebilirsiniz. ب س م الل ھ الر ح م ان الر ح ی م Allah(cc) a Sonsuz Hamd ü Sena

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

TÜKETİM AHLAKI VE İSRAF

TÜKETİM AHLAKI VE İSRAF TÜKETİM AHLAKI VE İSRAF KONUYLA İLGİLİ BAZI AYETLER ی ا ب ن ي آد م خ ذ وا ز ین ت ك م ع ند ك ل م س ج د وك ل وا و اش ر ب وا و لا ت س ر ف وا إ نھ لا ی ح ب ال م س ر ف ی ن Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi

Detaylı

T E C V Î D ( KUR ÂN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA KURALLARI )

T E C V Î D ( KUR ÂN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA KURALLARI ) T E C V Î D ( KUR ÂN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA KURALLARI ) Kur an okurken; harflerin mahrec lerine yani çıkış yerlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vermek, durma- geçme, uzatma-kısaltma gibi kurallara

Detaylı

1) Başarıyı ve Nimetleri Allah a; Hatalarımızı Nefsimize Nispet Etmek

1) Başarıyı ve Nimetleri Allah a; Hatalarımızı Nefsimize Nispet Etmek Ders : 41 Konu: NEFİS MUHASEBESİ Nefis muhasebesi yapmak deyince, ne idik, ne olduk ve ne olmalıyız sorularına cevap vermek; o verilen cevapların da gereğini yerine getirmek akla gelir. Bu sorularla, eğer

Detaylı

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ

( ) 2 ﻥﺎﺗﺪﻴﺼﻗ ﻭ ﻥﺍﺮﻋﺎﺷ ﻕﺎﻳﺁﲑﻣﺩ ﻥﺎﻌﻨﻛ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺫﺎﺘﺳﻷﺍ :ﺩﺍﺪﻋﺇ شاعران و قصيدتان (2) ا عداد: الا ستاذ الدكتور كنعان دميرا ياق 1- قصيدة "ال طين" شعر: ا يليا ا بو ماضي ب ل ل يي ل ين ع ر د ح ق ير ف ص ال ت ي ها و ن س ي ال ط ين س ا ع ة ا ن ه ط ين فت م ر د و ح ىو ال م ال

Detaylı

Đnni veccehtü vechiye lillezî fetarassemâvâti vel arda hanîfen, Vemâ ene minel müşrikin.

Đnni veccehtü vechiye lillezî fetarassemâvâti vel arda hanîfen, Vemâ ene minel müşrikin. Namaza Başlarken Aşağıda, namaza başlamadan hemen önceki duruşu görüyorsunuz. Yüce Yaratanımızın huzurunda vakar içinde ve ciddiyetle ibadet etmemiz gerektiğini hatırlatmak amacıyla, vücudumuzun, başımızın,

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

خصائص شهر رمضان اسم املؤلف حممد صالح املنجد

خصائص شهر رمضان اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 RAMAZAN AYININ HUSUSİYETLERİ خصائص شهر رمضان باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi

Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar. Arapça Dilbilgisi Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan HOYLADI 2015 Örnekli Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Arapça Dilbilgisi Adnan Hoyladı Adnan Hoyladı 1979

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim (İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah ın adıyla) ك ت اب أ نز ل ن اه إ ل ي ك م ب ار ك ل ي د ب ر وا آي ات ه و ل ي ت ذ ك ر ا ول وا ال ل ب اب Bu bereketli bir kitaptır. Onu sana indirdik

Detaylı

LA İLAHE İLLALLAHIN MANASI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab

LA İLAHE İLLALLAHIN MANASI. Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab LA İLAHE İLLALLAHIN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab www.almuwahhid.com 1 LA İLAHE İLLALLAH KELİMESİ HAKKINDA BİR RİSALE 1 BismillahirRahmanirRahim. Bu sözlerimiz, Lailaheillallah şahadetinin ve tevhidin

Detaylı

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com

MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com MEKANLAR - toplu halde - www.behcetoloji.com Bahçe ب ي ت Ev ج ر د ين ة Oda م ن ز ل Ev غ ر ف ة Oda د ار Ev ح ج ر ة Oda م س ك ن Ev ا وض ة Mutfak ع م ار ة Apartman م ط ب خ Lavabo ب ن اء Bina م غ س ل Bodrum

Detaylı

ر و ي ة. MESLEKİ ARAPÇA-11 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) MESLEKİ ARAPÇA-11 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 2.TEMA ( Sayfa : 31 ) Sayfa - 1

ر و ي ة. MESLEKİ ARAPÇA-11 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) MESLEKİ ARAPÇA-11 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 2.TEMA ( Sayfa : 31 ) Sayfa - 1 MESLEKİ ARAPÇA-11 DERSİ TEMA KELİMELERİ - 1.TEMA ( Sayfa : 12 ) ر كن (ج) ا ر كان Şart ا ساس ي Temel, esas ب ني Kuruldu ا قام ة İkamet الفج ر Sabah ال ظه ر Öğle العص ر İkindi ا لم غ رب Akşam الع شاء Yatsı

Detaylı

Mevlid Kandili Peygamber Sevgisi

Mevlid Kandili Peygamber Sevgisi Mevlid Kandili Peygamber Sevgisi idrisyavuzyigit@hotmail.com İdris YAVUZYİĞİT VAAZ DOKUMANLARI İslam Dünyası Olarak 2 Ocak 2015 Cuma Günü Kâinatın Sultanı, Âlemlerin Efendisi Peygamberlik Halkasının Son

Detaylı

بعض سنن الصوم اسم املؤلف حممد صالح املنجد

بعض سنن الصوم اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 ORUCUN BAZI SÜNNETLERİ بعض سنن الصوم باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع رضا شاهني

Detaylı

BERAT KANDİLİNİ TEVBE VE ARINMAYA VESİLE KILMAK

BERAT KANDİLİNİ TEVBE VE ARINMAYA VESİLE KILMAK BERAT KANDİLİNİ TEVBE VE ARINMAYA VESİLE KILMAK Rabbimizin bizler için sunmuş olduğu mübarek bir geceye, günahların bolca bağışlandığı, affın sağanak sağanak yağdığı Beraat gecesine kavuşmuş bulunmaktayız.

Detaylı

B Â T I L Y O L L A R İ Ç İ N D E D O Ğ R U Y U A R A Y A N L A R A

B Â T I L Y O L L A R İ Ç İ N D E D O Ğ R U Y U A R A Y A N L A R A ف اع ت ر ب وا ي ا او ر ل ا ال ب ص ار. İşte, ey akıl ve basîret sâhibleri siz (bundan) ıbret alın (ve Hakk a yönelin Haşr, 2 Haniflik, Milliyyetcilik, Ümmetcilik B Â T I L Y O L L A R İ Ç İ N D E D O Ğ

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

Müslümanın Ramazan'daki Hâli

Müslümanın Ramazan'daki Hâli 1436 Müslümanın Ramazan'daki Hâli حال املسلم يف رمضان باللغة الرتكية Muhammed Salih el-munecid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

ALLAH TAN BİR NUR VE KİTABI MÜBİN. Takdim

ALLAH TAN BİR NUR VE KİTABI MÜBİN. Takdim بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيدنا محمد و على ا له ALLAH TAN BİR NUR VE KİTABI MÜBİN Takdim Alemlerin Rabbi olan Allah`a hamd olsun. Rasulü Muhammed e, ehli beytine ve Ashabına salat ve selamlar

Detaylı

Okunuşu: Allâhümme bi ismike emûtu ve ahyâ Anlamı: Allahım senin isminle can veririm ve senin isminle tekrar hayat bulurum.

Okunuşu: Allâhümme bi ismike emûtu ve ahyâ Anlamı: Allahım senin isminle can veririm ve senin isminle tekrar hayat bulurum. DĐNĐMĐ ÖĞRENĐYORUM -3- Đçindekiler KASIM 2008... 3 Yemeğe Başlarken Dua... 3 Yemekten Sonra Dua... 3 Bilgi... 3 ARALIK 2008... 3 Uyurken Dua:... 3 Uyanırken Dua:... 3 Bilgi... 4 OCAK 2009... 4 Tuvalete

Detaylı

KELİME-İ TEVHÎD'İN TEFSÎRİ

KELİME-İ TEVHÎD'İN TEFSÎRİ KELİME-İ TEVHÎD'İN TEFSÎRİ Ramazan 1429 Eylül 2008 Birinci Baskı Şeyhulislâm Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvahhâb et-temîmî en-necdî (vefâtı: 1206 Hicrî/1791 Mîlâdî) KELİME-İ TEVHÎD'İN TEFSÎRİ Şerh Allâmetu'ş-Şeyh

Detaylı

ن Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Bayraktar Bayraklı

ن Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Bayraktar Bayraklı www.ilahiyatmeclisi.com Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletiş Bayraktar Bayraklı Ders Notları Peygamberiz (s.a.v) in İnsanlar ile İletişi Bu ayetler aynı zamanda hem Allah (c.c.) ın emri, hem de onları

Detaylı

رسالة ال عوامل. ĐMÂM BĐRGĐVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573)

رسالة ال عوامل. ĐMÂM BĐRGĐVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573) AVÂMĐL RĐSÂLESĐ رسالة ال عوامل ĐMÂM BĐRGĐVÎ Takıyyüddin Mehmed b. Pîr Ali el-birgivî (929/1523-981/1573) Çeviren: MUSA ALAK Đstanbul Üniversitesi Đlâhiyat Fakültesi Arap Dili ve Belâğatı Okutmanı Đstanbul

Detaylı

Metin Neşri. Es ad Erbilî nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice Adlı Eseri

Metin Neşri. Es ad Erbilî nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice Adlı Eseri Metin Neşri Es ad Erbilî nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice Adlı Eseri Ercan ALKAN * Kelâmî Dergâhı nın son postnişîni Es ad Erbilî nin eserlerinin tamâmı günümüz harflerine aktarılarak yayımlanmışlardı.

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT

İdris YAVUZYİĞİT Mevlid i Nebi Peygamber Sevgisi İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com İslam Dünyası Olarak 12 Ocak 2014 Pazar Günü Kâinatın Sultanı, Âlemlerin Efendisi Peygamberlik Halkasının Son Noktası, Hazreti

Detaylı

Kurban Ve. Bayram. İdris YAVUZYİĞİT. Şavşat Müftüsü

Kurban Ve. Bayram. İdris YAVUZYİĞİT. Şavşat Müftüsü Kurban Ve Bayram İdris YAVUZYİĞİT Şavşat Müftüsü Bayram Bayram Lügatçiler, Bayram'ın Arapça karşılığı olan "ıyd" kelimesini "a'vd (avd)" kökünden türetirler ve (belirli aralıklarla) "geri dönen" şeklinde

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır.

Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır. Bu kitapçık; Diyanet İşleri Başkanlığı nın Temel Dini Bilgiler ve Dinimizi Öğreniyoruz adlı eserlerinden hazırlanmıştır. 1 ÖNSÖZ Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah ın adıyla, Hamd, Alemlerin Rabbi olan

Detaylı

94. Ders İNFAK 1 BYK ŞYK DERSLERİ

94. Ders İNFAK 1 BYK ŞYK DERSLERİ 94. Ders İNFAK 1 İnfak kelimesi sözlükte; bitirmek, yok etmek, malı ve parayı elden çıkarmak, anlamlarına gelir. Terim olarak infâk; Malın Allah rızası için Allah yolunda harcanması, ihtiyaç sahiplerine

Detaylı

Arapça ile Türkçe Arasındaki Temel Farklılıklar

Arapça ile Türkçe Arasındaki Temel Farklılıklar Iğdır Üniversitesi / Iğdır University İlahiyat / Journal of Divinity Faculty Sayı / No: 6, Ekim / October 2015: 119-146 Arapça ile Türkçe Arasındaki Temel Farklılıklar CEMAL IŞIK a Öz: Dilin anlaşılması

Detaylı

Önsöz. 1 Nahl suresi, 16:125 2 Zâriyât suresi, 51:55 3 Müslim, İman, 95

Önsöz. 1 Nahl suresi, 16:125 2 Zâriyât suresi, 51:55 3 Müslim, İman, 95 Önsöz Allah a hamd-ü senâlar; resulüne salat ve selamlar olsun. Bu kitabın hazırlıkları, ramazan ayı için bir vaaz kitabı hazırlamak niyetiyle başladı. Daha sonra sadece ramazan ayına tahsis edilmeyip,

Detaylı

HADİS KİTAPLARINDA YER ALAN KİTÂBÜ T-TEFSİRLER

HADİS KİTAPLARINDA YER ALAN KİTÂBÜ T-TEFSİRLER HADİS KİTAPLARINDA YER ALAN KİTÂBÜ T-TEFSİRLER Doç. Dr. Bekir TATLI GİRİŞ Tefsir, Kur ân-ı Kerim âyetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden bir terim olup, aynı zamanda Kur ân âyetlerini yorumlama

Detaylı

Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım:

Konuya giriş için Arap Dili nde  ال  nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: Konuya giriş için Arap Dili nde " ال " nin kullanıldığı yerleri hatırlayalım: " ال " الناهية 1- YASAKLAMA LE si Karşımızdaki veya 3. şahıslardan bir şeyi yapmamasını talep etmektir. Müzari fiilin başına

Detaylı

birinci hüccet-i imaniye asa-yı musa 1. hüccet-i imaniye ASÂ-YI MUSA'DAN İKİNCİ KISIM HÜCCETÜLLAH-ÜL BÂLİĞA RİSALESİ ONBİR HÜCCET-İ ÎMANİYEDİR.

birinci hüccet-i imaniye asa-yı musa 1. hüccet-i imaniye ASÂ-YI MUSA'DAN İKİNCİ KISIM HÜCCETÜLLAH-ÜL BÂLİĞA RİSALESİ ONBİR HÜCCET-İ ÎMANİYEDİR. birinci hüccet-i imaniye asa-yı musa 1. hüccet-i imaniye ASÂ-YI MUSA'DAN İKİNCİ KISIM HÜCCETÜLLAH-ÜL BÂLİĞA RİSALESİ ONBİR HÜCCET-İ ÎMANİYEDİR. Bu risaleyi Ankara ehl-i vukufu çok takdir ettikleri gibi;

Detaylı

NAZAR VE HASEDİ İNSANDAN UZAKLAŞTIRMASI İÇİN MUSKA TAKMANIN HÜKMÜ. Muhammed Salih el-muneccid

NAZAR VE HASEDİ İNSANDAN UZAKLAŞTIRMASI İÇİN MUSKA TAKMANIN HÜKMÜ. Muhammed Salih el-muneccid NAZAR VE HASEDİ İNSANDAN UZAKLAŞTIRMASI İÇİN MUSKA TAKMANIN HÜKMÜ ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 م تعليق اتلماي م للوقاية من

Detaylı

KUR ÂN DA BURÇLAR MAHİYETİ VE İNSANA ETKİSİ BAĞLAMINDA

KUR ÂN DA BURÇLAR MAHİYETİ VE İNSANA ETKİSİ BAĞLAMINDA Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 38 Erzurum 2012 KUR ÂN DA BURÇLAR MAHİYETİ VE İNSANA ETKİSİ BAĞLAMINDA Davut AĞBAL (*) ÖZ Burçlar, Müslüman toplumlar içerisinde aktüel bir değere

Detaylı

HISNUL-MUSLİM حصن املسلم من أذاكر الكتاب والسنة باللغة الرتكية DUÂ VE ZİKİRLER

HISNUL-MUSLİM حصن املسلم من أذاكر الكتاب والسنة باللغة الرتكية DUÂ VE ZİKİRLER 6 HISNUL-MUSLİM Kur an ve Sünnette Müslümanın Sığınağı حصن املسلم من أاكر الكتاب والسنة باللغة الرتكية DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Saîd el-kahtânî Çeviren İsmail Yaşa Tashih Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Ders 26 Akaid Fıkhı Ekber - Fıkıh Ölüm ecel iledir ölüye Kuran sadaka dua, Ruh, Allah vaadi ve vaidi

Ders 26 Akaid Fıkhı Ekber - Fıkıh Ölüm ecel iledir ölüye Kuran sadaka dua, Ruh, Allah vaadi ve vaidi Ders 26 Akaid Fıkhı Ekber - Fıkıh Ölüm ecel iledir ölüye Kuran sadaka dua, Ruh, Allah vaadi ve vaidi 00:01 Dua 00:40 Kıymetli ve muhterem izleyenler İslam ın amentüsü yle ilgili keşif notlarımız devam

Detaylı

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.

www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi.com www.arapcadunyasi. 1.ÜNİTE 2.Aşağıdaki marşı dinle ve tekrar et. HAYDİ ŞARKI SÖYLEYELİM S.11 1.DERS: İsmin ne? 2.DERS: Hayırlı sabahlar (Günaydın) 3.DERS: Nasılsın? HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1) Arkadaşınla sınıfta tercih edilen

Detaylı

ني م لا ع لا ب ر ل ي تا م م و يا ي ح م و ي ك س ن و ي ت لا ص ن إ ل ق

ني م لا ع لا ب ر ل ي تا م م و يا ي ح م و ي ك س ن و ي ت لا ص ن إ ل ق TARİH : 03.10.2014 ق ل إ ن ص ال ت ي و ن س ك ي و م ح ي اي و م م ات ي ل ر ب ال ع ال م ين قال رس ول ا ل ص لى هللا ع ل ي ه وس ل م ا ل ح سان أن ت ع ب د ا ل ك أنك ت را ه فإن لم ت ك ن ت راه فإنه ي را ك. İBADETTE

Detaylı

KURAN-I KERİM III. Hafta 9. Yrd. Doç. Dr. Ekrem GÜLŞEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KURAN-I KERİM III. Hafta 9. Yrd. Doç. Dr. Ekrem GÜLŞEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURAN-I KERİM III Hafta 9 Yrd. Doç. Dr. Ekrem GÜLŞEN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi)

Kur an Kelimelerinin %80 i. (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) ALLAH (C.C.) ın adıyla Kur an Kelimelerinin %80 i (Kolay ezberleme için Sınıflandırılmış kelime listesi) Derleyen Dr. Abdülaziz Abdulrahim Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla ÖNSÖZ Övgü yalnızca Allah a aittir,

Detaylı

İL : SAMSUN TARİH : 01/07/2016

İL : SAMSUN TARİH : 01/07/2016 TARİH : 01/07/2016 ا ن ا ا نز ل ن اه ف ي ل ي ل ة ال ق د ر. و م ا ا د ر اك م ا ل ي ل ة ال ق د ر. ل ي ل ة ال ق د ر خ ي ر م ن ا ل ف ش ه ر. ت ن زل ال م لا ي ك ة ك ل ا م ر. س لا م ه ي ح ت ى و ال روح ف يه ا

Detaylı

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ

2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ 5 4 3 2 1 2 2015 YILI MEZİTLİ MÜFTÜLÜĞÜ CAMİLERDE AYET VE MEALİ OKUMA PROJESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN ŞUBAT AYI GÜNLÜK AYET VE MEALLERİ ق ل أ ت ح آج ون ن ا ف ي ه للا و ه و ر ب ن ا و ر ب ك م و ل ن ا أ ع م

Detaylı

KADINA DAİR Hurafeler ve Gerçekler

KADINA DAİR Hurafeler ve Gerçekler Kadına Dair Sonia Cihangir KADINA DAİR Hurafeler ve Gerçekler Ozan Yayıncılık Ltd. İstanbul 2016 1 2 Hurafeler ve Gerçekler Kadına Dair Sonia Cihangir KADINA DAİR Hurafeler ve Gerçekler Ozan Yayıncılık

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183

Kur ân-ı Kerîm den İçinde Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: 2/Bakara 153: 2/Bakara 172 2/Bakara 178 2/Bakara 183 Page 1 of 23 Kur ân-ı Kerîm den İçinde ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا Hitabı Geçen Ayetler 2/Bakara 104: Ey iman edenler! (Peygamber e) Râ inâ (bizi gözet/güt) demeyin; (bize bak anlamında) Unzurnâ deyin

Detaylı

ARAPÇA ZAMİRLER VE İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

ARAPÇA ZAMİRLER VE İNGİLİZCE KARŞILIKLARI Prof. Dr. Tahsin DELİÇAY & Hakan KUZAY 367 ARAPÇA ZAMİRLER VE İNGİLİZCE KARŞILIKLARI Tahsin DELİÇAY Hakan KUZAY** Özet Zamir ve kullanım alanları dilin mantalitesini yansıtır. Arapça bütün Müslümanlar

Detaylı

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ

MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ MARDİN MÜFTÜLÜĞÜ 2013 YAZ KUR AN KURSU HADİS YARIŞMASI HADİS VE TERCEMELERİ ق ال ر س ول اهلل ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م : Resûlullah (S.A.V) Buyurdular ki: 10»إ ن م ا ا ل ع م ال ب الن ي ات و إ ن م ا ل

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

HİCRET. Kur ân da, hicret olayıyla birlikte, onu gerçekleştirenlerin de önemine dikkat çekilmiştir:

HİCRET. Kur ân da, hicret olayıyla birlikte, onu gerçekleştirenlerin de önemine dikkat çekilmiştir: HİCRET KONUYLA İLGİLİ BAZI AYETLER ال ذ ین آم ن وا و ھ اج ر وا و ج اھ د وا ف ي س ب یل الله ب ا م و ال ھ م و أ نف س ھ م أ ع ظ م د ر ج ة ع ن د الله و أ و ل ي ك ھ م ال ف اي ز و ن İnanan, hicret eden ve Allah

Detaylı