.İŞlETME ETİc.İ KONUSUNA KAVRAMSAL BİR YAKLAŞıM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".İŞlETME ETİc.İ KONUSUNA KAVRAMSAL BİR YAKLAŞıM"

Transkript

1 .İŞlETME ETİc.İ KONUSUNA KAVRAMSAL BİR YAKLAŞıM Nergis SCHULZE. Son yinni yılda bir dizi yeni kavram, ileri sanayi ülkelerinden başlayarak dünyanın gündemine girdi. Sürdürülebilir kalkınma, nitel büyüme, ekolojik sistemle ekonominin uyumlulaştırılması, yaşam kalitesi gibi kavramlarla birlikte aslında uzun bir geçmişi olan işletme ve iktisat etiği kavramları da yeniden güncelleşti. Ekonomi ile doğalortam, insan ve toplum arasındaki ilişki ve çelişkilerin sorgulanması, bu kavramların tümünün ortak paydasıdır. Bu sorgulamanın kaynağında böyle bir sürecin açılmasını zorlayan bir toplumsal gereksinme ve talep vardır. Bu gereksinme ve talebin oluşmasında ise "çevre sorunlan"nın gözardı edilemeyecek derecede a ğırlaşması belirleyici roloynamıştır.. Sanayi uygarlığının sürekli hızlandırdığı daha çok üretim ve tüketim yanşının doğal ve toplumsal çevreye çıkardığı fatura, yol açtığı sorunlar ortadadır. Hava, 'su ve toprağın yaşamı tehdit ed~cek boyutlarda kirlenmesi, kimi doğal kaynakların tükenmesi tehlikesi, endüstrinin yaydığı tehlikeli gaz, toz ve sıvılar, doğal gıda maddelerinin kirlenmesi, asit yağmuru, endüstri atıklarının ve zeh,irli atıkların düşük maliyetle yokedilmesi sırasında oluşan riskler, bu sorunlar arasında sayılabilir. ileri sanayi ülkelerinde, sözü edilen sorunlann kaynaklarını belirleme çabalan içinde, iktisadi yaşam ve bu alanın asıl aktörleri olarak işletmeler ilgi odağı olmuştur. Kazanç amacını koşulsuz önde tutan ve fayda-maliyet analizlerini bireysel çıkar * Yrd. Doç. Dr., Akdenız Üniversitesi U.S.F. Öğretim Üyesi. Amme idaresi Dergisi, Cılt 30, Sayı 4, Aralık 199Z

2 36 Amme idaresi Dergisi çerçevesiyle sınırlayan geleneksel işletme davranışının artık veri alınamayacağı görpşü güçlenmiştir. işletmelerin amaç sistemlerinin, doğal ve toplumsal çevrenin çıkarlarını da dikkate alarak yeniden belirlenmesi gerektiği yönünde genel bir kabul oluşmuştur. iktisat ve işletme etiği kavramlarının son yıllarda ileri sanayi ülkelerinden başlayarak dünyada yeniden güncelleşmesi bu gelişmelerin bir sonucudur. Konuya ilişkin Almanca ve ingilizce literatür çok geniştir ve kimi yazarlara göre iktisat ve işletme etiği kendisini kanıtlama çabası içindeolan yeni bir bilim disiplinidir.i 1980'lerin başından bu yana Avrupa'da çok sayıda üniversitede iktisat ve işletme Etiği, lisans ve lisansüstü programların dersleri arasındadır. 1987'de isviçre'dest. Gallen Üniversitesi'nde, 1990'da Almanya'da Eichstaett Üniversitesi'nde "iktisat ve işletme Etiği" kürsüleri kurulmuş, konuya özel lisans ve lisansüstü eğitim programları açılmıştır. l Gene Almanya'da Sosyal Siyaset Derneği'ne bağlı olarak 1984'te kurulan "Geçici iktisat Bilimi ve Etik Çalışma Grubu", 1989'da Derneğin sürekli Komisyonları arasına katılmıştır. Bu Derneğin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş, konuya ilişkin paneller, sempozyumlar düzenlemiş, yayın yapmış, konu ile ilgili araştınnaları ve projeleri desteklemiştir. 3. Türkiye'de ise işletme etiği sorununun pek az tartışıldığı gözlenmektedir. Konu ile ilgili Türkçe literatür; birkaç makale ile 4 bazı işletme ve yönetim-organizasyon ders kitaplarındaki sınırlı değinmelerden ibarettir. Bu çalışmanın konusu işletme etiğiyle ilgili literatürün değerlendirilmesine bir giriş yaparak, kavrama aşağıdaki sorularla sınırlı bir açıklık sağlamaya çalışmaktır: işletmelere özgü bir etik neden gereklidir? Genel kabul gören bir işletme etiği kavramı var mıdır? işletme etiği ile iktisat itiği ve sosyal sorumluluk kavramlari ve sosyal siyaset disiplini arasındaki ilişki nedir? işletmelere ÖiGÜ BiR ETiK NEDEN GEREKLiDiR?.Ahl~k ve Etik işletmelere özg~ bir etiğin neden gerekli olduğunu açıklamaya başlarken, önce ahlak ve etik arasındaki kavramsal ayrım belirtilmelldir : Ahlak, bir toplumda ve belirli bir zaman kesitinde, bireylerin ya da birey gruplarının uymak zorunda bu lunduldarı davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak bilimi olarak etik ise, yarar, iyi, kötü gibi kavramları inceleyen, bireysel ve grupsal davranışların, ilişkilerin hangisi nin doğru, hangisinin yanlış olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler ve stan dartlar sistemidir. Ahlakın olgusal ve tarihselolarak yaşanmasına karşılık, Etik bu I i. Pies ve F. Blome-Drees, "Was leistet die Untemehmensethik", Zeltschrlft für betrlebswlrtschaftllche Forschung, S: 9, Eylül 1993, s. 748; K. Homann ve F. Blome-Drees, "Untemehmensethik Managmentethik", Die Betrlebswirtschaft, S: 55, 1/1995, s. 96. ı K. Homann, "Marktwirtschaftliche Ordnung u. Untemehmensethik", Zeltschrlft lur Betrlebswlrtschaft, Ek sayı 1/92, 1992, s Ed., H. Hesse, Wirtschaftswissenschaft und Ethik, Schriften des Vereins lur Sozialpolitik, Duncker und Humblot Ver., Berlin, s Bkz.: Dipnotlardaki Türkçe kaynaklar.

3 işletme Etiği Konusuna Kavramsal Bir Yak/aşım 37 alanı sistematik olarak inceler. s iktisat kuramı ile iktisat pratiği arasındaki farka benzer biçimde, ahlak kuramı olarak etik de, pratikteki ahlaktan farklıdır. Etik normlar ve değerler, olması gerekeni açıklar. Sosyal etiğin konusu ise, genel toplumsal çıkarların korunabiliilesi için uyulması gereken etik normların araştırılması, verili koşullarda daha insancıl bir toplumun oluşturulmasına yönelik imkanların belirlenmesidir. Bu nedenle sosyal etiğin öncelikli ilgi alanı, toplumsal sorumlulukların ve toplum karşısındaki ahlaki yüt<ümlülüklerin tanımlanmasıdır. Sosyal etiğin belirlediği toplumsal sorumlulukların ve etik yükümlülüklerin adresi belirli bir mesleğin mensupları (meslek etiği), siyaset alanında toplumu etkileyenler (siyasetetiği), ekonomik alanda toplumu etkileyenler (iktisat ve işletme etiği) vb. olabilir. Buna karşılık bireysel etik, bireylerin uyması gereken etik normları,belirlemekte ve pratikte geçerli bireysel davranışların bu normlara uygunluğunu inceıemektedir. 6 işletmelerin Toplumdaki Ayrıcalıklı Konumu ve Etkinliği İşletme etlği kavramı çerçevesinde geliştirilen görüşlerin önemli bir bölümünün hareket noktası işletmelerin' günümüz toplumlarında özel bir ahlaki sorumluluğu olduğunun kabul edilmesidir. Bu kabulün dayanağı, işletmelerin toplumdaki ayrıcalıklı konumu ve etkinllğidir. 7 işletmeler. günümüz toplumlarında saf iktisadi örgütler olmaktan öte özelbir erke sahiptir. Epsteln'a'göre büyük işletmelerin sahip olduğu erkin etki alanlarına göre başlıca altı boyutu vardır: 8 Ekonomik Erk: Sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanır. Ekonomik erk, işletmelerin diğer beş alandaki güç ve etkisinin de kaynağıdır. ~ Sosyal ve Kültürel Erk: işletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkileme imkanıdır; toplumda oluşan kültürel değ~r1er ve_yaşam tarzı üzerindeki etki gücüdür. Teknolojik Erk: işletmelerin araştırma ve geliştirmefaaliyetleri ve bir bütün o larak teknolojik ilerleme ve dönüşümde üstlendiklerfrolü ifade eder. PolitIk Erk: işletmelerin politik yaşamı oluşturan karar süreçlerini ve böylece toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkijeme yeteneğini anlatır. Fizik Çevre ÜzerindekI Erk: İşletmelerin, doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme güc;ünden kaynaklanır. 5 Bkz.: TUrkçe SözJUk. TOK. 1. Cılt. 7. baskı. Ankara s. 24: D. Özlem. Etik-Ahlak felsefesi. Ço ğaltma. izmir s. 5 vd.; O. Hançerlioğlu, felsefe SözJUğU,'9. basım. istanbul. 1994, s Bkz.: A. Rich. Wlrtschaftsethlk, C: 2, GUtersloh, 1990, s. 18; J. Messner, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik. Staatsethlk und Wlrtschaftsethlk. Berlin s. 275 vd.; B. Sutor, Kleine politische Ethlk, Bundeszentrale f.politische Bildung, Schriftenreihe Band 341, Bonn. 1997, s G. Enderle. Ethlsche Untemehmensbewertung. Ed. G. Enderle ve diğ. lexikon der Wirtschaftsethlk, freiburg. Basel. Wien. 1993, s. ı t 1t. 8 Epstein'dan aktaran. R. Hunzik~r, Die Soziale Verantvllortung der Untemehmung Verı. Paul Ha\lpt., Bem, s. 34 vd.

4 38 AmmeidMeS/ Dergisi Birey Üzerindeki Erk: işıetidelerin doğrudan ve dolayı i olarak etki alanı içinde bulunan bireyler üzerindeki, bireysel seçimler, tercihler, düşünce ve davranışlar ü zerindeki etkileme gikünü ifade eder, işletmeler, iktisadi faaliyetleri sırasında toplumun doğa ve insan kaynaklarını bfrey-, sel kazanç amacına yönelik olarak kullanır, Bu süreçte yukarıda anılan boyutları ile işletme erk!, kendisini sürekli olarak yeniden üretir. işletmelerdeki bu erk yoğunlaşmasına karşıhk, buna oran lı topıumsal kontrol imk&nları bulunmamaktadır, İşte işletmelerin doğal ve toplumsal çevre üzerindeki bu 'geniş ve toplumca kontrol e dilemeyen etki imkanlan, onlara toplum karşısında özel bır ahıaki sorumluluk yükler. Bu, "işletmeyi oluşturan bireylerin ahlaki sorumluluklarının toplamından ötede ve bireysel sorumluluktan farklı bir sorumluluktur".9 işletmelerin ahlaki meşruluğu, sahıp oldukları etkiyi ve gücü nasıl kullandıklarına bağlıdır. "Nasıl",sorusunun ahlaki yanıtını belirleyen. işletmelerin etki ve güçlerini kazanç amaçları için kullanırken, toplumsal çıkarları ne yönde etkiledlkleridir. Başka bir ifadeyle, işletmelerin kazanç amaçlı iktisadi faaliyetlerinin toplumsal çıkarlarla ne ölçüde uyum içinde bulunduğudur, işletmelerin Kazanç Amaçlı Faaliyetleri ve Toplumsal Çıkarlar Liberal ve yeni liberal iktisat kuramına göre bireysel kazanç amaçlı iktisadi faaliyet ile toplumsal çıkarlar uyum içindedir., Bu uyum. serbest rekabetçi piyasa mekanizmalarının müdahalesiz işlemesi sonucu sağlanmaktadır. Rekabet koşullarında kazanç makslmizasyonu girişimcilerin temel amacı olunca, toplumsal çıkarlar bakımından da en iyi sonuçlar elde edilmektedir, A. Smith'In ünlü "Görünmez Eli" ve. Friedman'mUÖzgür Toplumun(un) Özgür insanları" ile sonuçta toplumsal refah yükselmektedir. 10 Bu varsayımın işletmelerin sosyal sorumluluğuyla ilgili sonucunu Friedman şöyle dile setirir : "işletmelerin sadece bir sosyal sorumluluğu vardır : Kaynakları kullanmak ve oyunun kuralları içinde kalarak. serbest ve açık rekabete bağlı olarak karını artıran faaliyetlerde bulunmak". 1t Oysa (yeni) liberal kuramın bireysel iktisadi faydanın, toplumsal fayda ile uyum i çinde bulunduğu yolundaki savının geçersiz olduğu ortadadır. Her bireyin kendı çıkarını gözetmesine ve rekabete dayalı iktisadi işleyişin yol açtığı ve sürekli ağırlaşan "Yan Etkiler" bu geçersizliği açıkça kanıtlamaktadır. Ulrich'in vurguladığı gibi. "Bu yan etkiler sonucu yaşam, ekonominin dayatmaları tarafından giderek daha a ğır b9yutlarda teslim alınmaktadır,nu Aynı şekilde Wendland ve Rich. iktisadi faaliyetin yolaçtığı yan etkilerin "Bırakınız, Yapsınlar" anlayışının en fazla sayıda insan için en yüksek faydayı sağlayacağı ve 9 Enderle, a.g.e., s LO M. Friedman, Die sozlaie Verant\'vOrtung der GeschMtswelt. Ed. G. Schmölders. Der Untemehmer Im Ansehen der Weft. 1971, s a.k.. s P. Ulrlch, W1rtschaftsethlk und Untemehmensveıfassung, Ed. H. Ulrlch. Das Prlnzlp des Untemehmungspolltlschen DlaIogs, (Management-Phllosophie tür die Zukunft), Bem, 5tuttgart, s. 63.

5 işletme EtiğlKonusunaKavramsal Bır Yaklaşım 39 f~rkh çıkarlan uyumlulaştıracağı tezlni çürüttüğüne işaret etmektedir. Yan etkiler sorununun bu tezin bir "illüzyon" olduğunu çoktan kanıtladığını belirtmektedl~.13 Steinmann ve LQhr de, "Kazanç prensibinin.piyasa ekonomısini ademimerkeziyetçi biçimde yöneten bir araç olarak her dururnda etik açıdan nötr olduğu" tezini idealize edilmiş bir varsayım olarak nitelemektedir. 14.Onlar da İşletmelerin iktisadi faaliyetlerinin doğal ve toplumsal çevre üzerindeki olumsuz yan etkilerinin bu varsayımı açıkça çürüttüğünü vurgulamaktadır. 15. i Aslında işletme Etiğl konusundaki literatürün hemen tümünün hareket noktası bu "Yan Etkiler" sorunudur. 16 işletme Etiğı kavramının yöneldiği özgün alan, doğal ve tophimsal çevreye maliyetler yükleyen ve esas olarak işletme faaliyetlerinden kay-. naklanan yan etkilerin önlenmesi, kontrol altına alınması sorunudur. Bireysel ve toplumsal çıkarlar arasındasetbest piyasadaki ~görünmez el" ile sağlanamayan u yumun oluşturulmasına yönelik normlann araştırılmasıdır.. iktisat biliminde farklı bır düşünsel yapı içinde incelenen Yan Etkiler problemi, kuşkusuz bugünkü anlamda olmamakla birlikte Etiğin de çok eski. ve temel bir konusudur. Yan Etkilerproblemini ilk Irdeleyen.düşünür Thomas von Aquln'dir ( ). Aquin'e göre herhangi bir eylemde, faaliyette bulunan birey, etik açıdan, sadece faaliyetinin niyetinden, araandan ve ana etkisinden değil. aynı zamanda yan etkilerinden de sorumludur. Yan etkiler meşru olmak ve amaçlanan ana etki ile' orantılı bir ilişki içinde bulunmak zorundadır. 17 işletme Etiği kavramı ile açılan tartışma, toplumsal düzenin verili koşullannda yapılan bır tartışmadır. Serbest rekabet piyasası çerçevesinde ortaya çıkan yan etkiler sorunu aynı kurumsal çerçeve Içinde analız edilmektedir~ Sorunun merkezinde. işletmelerin kazanç amaçlı faaliyetleri ile doğal ve toplumsal çevrenin çıkarlannın çatışması olgusu vardır. Tartıştıan, bu sorunun çözümüne ilişkin, işletme bazında yenı amaç sistemlerinin ya da amaç sistemi değişikliklerinin önerilmesidir. 18 Sorunu 'çözücü araç ve mekanızmalann oluşturulmasıdır. Çünkü görülmektedir ki, ne piyasanın kendı m~kanlzmalan, ne de yasal düzenlemeler, bu alanda oluşan toplumsal sorunlan çözmeye ve talepleri karşılamaya yetmemektedir. Günümüzde işletme amaayla ilgili olarak, sadece en çok kar şeklindeki tek boyutlu formülasyonun geçerliliğini savunmak, toplumsal yaşamın gerçekleri Ile çatışmaktadır. Aşağıdaki ifadelerin de.bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir: 1.3 H. D. Wendland, "Wlrtschafts -und sozjalkritlsche Thesen", Ed. Otto Schlecht, Ethlsche Betrachtungen zur sozjaien Mark.twIrtschaf. TQblngen-Mohr. 1983,s. 45. Rich. a.g.e., s H. Steinmann ve A. löhr, "Untemehmensethlk-elne reallstlsche ldee", Zeltschrlft filr betriebswlrtschaftljche Forschung, S: 4, 1988, s a.k. 16 Bkz.. işletme Etiği Kavramına Farklı, Yaklaşımlar BölümQ. 11 P. Koslowskl. aber die Slttllchkeit und EftIzIenz, Notwendi~eit u. Mögllchkelt einer ' Wirtschaftsethlk, Ed. D. Rahmsdorf, H. B. SchMer, Ethlsche Grundfragen der Wirtschafts-und Rechtsordnung, D. Relmer Verı., Berlin-Hamburg, 1988a, s Stelnmann ve Löhr. a.g:e.,'1988, s. 299.

6 40 Amme idaresi Dergisi "Piyasa ekonomisine. kurumsal çerçevede gerçekleştirilecek uygun değişikliklerle sosyal etiğın aşılanması zorunludur". ~9 "iktlsaqi işletmelerin faaliyetlerinin amacı. ahlaki olarak anlaşılmak zorundadır. Işletme faaliyetlerinin amacı. sadece iktisadi istatistik açıdan değil, ahlaki açıdan da değerlendirilebilmelidir. "ıobu ifadelerden ilkinin federal Almanya'nın Ekonomi Bakanlığı Müsteşan O.Schlecht'e, ikincisinin ise Almanya'n!n en büyük endüstri işletmelerinden Daimler Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı E.Reuter'e ait olması anlamlıdır. Alıntılar. işletme etiğlnin birkaç akademisyenin kendi aralarında yaptığı bir tartışmanın. konusu- olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda, ekonomiyi yönlendirenlerin, toplum karşısında yeni bir meşruluk zemini sağlamak durumunda olduklarına da işaret etmektedir. Kimi ülkelerde yapılan kamuoyu yoklamaları, böylesi bir yeni meşruluk zemininin oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır.ömeğin Almanya'da ya,pılan kamuoyu yoklamaları. "işletmelerin etik sorumlulukla davranmadığı ve çoğu işletmenin doğal çevreyi, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini hiçe sayarak kar amacıyla hareket ettiği" yolunda görüşlerin. toplumun çoğunluğu tarafından paylaşıldığını göstermektedir. ıı KAVRAMSAL BELiRLEMELER işletme Etiğl Kavramına farklı Yaklaşımlar işletme Etiğinin kavramsal içeriği konusunda Iiteratürde birbirinden farklı ve birbiri ile çelişen tanımlar vardır. Kimi yazarlara göre bu durum "henüz oluşmakta olan bir bilim disiplininin erken aşamasına uygundur."22 Aşağıda işletme Etiğine kavramsal yaklaşımlar yığını üç ana grupta sınıflandırarak değerlendirijmektedir. 23 Bu. tüm kavramsal yaklaşımları kapsayan ve bunların birbiri karşısındaki tüm farklılıklarını irdeleyen ayrıntılı bir sınıflandırma değildir. Bu Çalışmanın sınırları içinde mümkün ve gerekli görülen genel bir sımflandırmadır. Sınıflandırma şu belirlemelerden hareketle yapılmıştır: Sınıflandırmaya konu olan üç yaklaşımdan her biri kendi içinde ortak ya da benzer' temel özellikler gösteren görüşleri içermektedir. Ortak temel varsayımlarına ve ortak saptamalarına rağmen, aynı grupta toplanan yazarlann kendi aralarında kimi görüş farklılıkları da vardır. Buradaki sınıflandırmada söz konusu farklılıkların değerleı:ıdirmesi yapılmayarak, ortak yanlann b'elirlenmesi ile yetinilmiştir. 19 Schledıt. 1985'den aktaran Rich. a.g.e. s ıo Reuter. 1986, s. 212, aktaran Steinmann ve Löhr, a.g.e., s ıı K. M. Leisinger. Untem~hmensethik multinatiohale Untemehmen und Entwicklungslander, Felsefi Etikler ve Meslek Etikleri Sempozyumuna sunulan Bildiri (Çoğaltma), 27 Eylül Goethe Enstitü: sü. Ankara, s. 4.; W. Kösters, "Untemehmerisches Umweltverhalten In Abhangigkeit von extemen EinHüssen", APuZ, B7/ Şubat t996, s. 30. II Pies ve Blome-Drees. a.g.e., s. 748; bkz. Aynı görüş: H. Steinmann, Untemehmensethik. Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Ed. W. Wıttmann ve diğ. S. baskı, Stuttgart, 1993, s. 4331; K. Hoinann ve F. Blome-Drees, Wırtschafts-und Untemehmensethik, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1992, s Bkz. Homann ve Blome-Drees, a.g.e., ı 99S. s. 98 vd; Prof.Dr. K. Homann, Almanya Eichstaet Üniversitesi'ne bağlı Ingolstadt' daki iktisadi Bilimler Fakültesi'nde iktisat ve işletme Etiği kürsüsü (1990) Başkanıdu.

7 işletme Etiği Konusuna Kavramsal Bir Yaklaşım 41 Temel varsayımları ve önerileri bakımından,üç yaklaşım arasında esaslı farklılıklar vardır. Almanya özelinde değerlendirildiğinde, üç yaklaşımdan {pragmatik olanı dışındaki} ikisi, yaygın olarak benimsenen yaklaşımlardır. ilk iki yaklaşım Almanya'daki işletme Etiği tartışmalarına büyük ölçüde damgasını vuran, bir anlamda "farklı ekollerin" sözcülerinin görüşlerini ve bunların birbiri karşısındaki konumlanışını ortaya koymaktadır.. Etik Olanı iktisadi Olanla Uzlaştıran Yaklaşım (Homann. Blome-Drees, Pies, Koslowski) Homann ve Blome-Drees İşletme Etiğinin kesın bir tanımını vermek yerine bir görevalanı saptaması önerdiklerini vurgulayarak şu belirlemeyi yaparlar: "işletme Etiği, işletme yönetimi açısından ahlak ile kazanç arasındakiilişkiyi konu alır ve modem ekonominin verili koşuııarında, işletmelerin hangi ahlaki normları ve idealleri uygulayabileceğl sorusu ile uğraşır."24 Homann ilkin, iki farklı düzlemdeki olguları teoride ve pratikde birpirinden ayırma..; nın önemini vurgular: Birincisi toplumsaı yaşamın kurumsal çerçevesi düzlemindeki olgulardır (oyunun kuralları. düzlemi). İkincisi bu kurumsal çerçevenin içi düzlemindeki olgulardır {oyunun hamleleri düzlemi}. Bu ayrımın "modem toplumun sorunlannı irdeleme kolaylığını büyük ölçüde artırdığını" belirtir. ls Sözkonusu ayrımili işletme etiğisorunu açısından anlamı Homann' a göre şuradadır: Etik gereklilikier, arzu edilen davranış normları, kurumsal-toplumsal çerçeve düzleminde sağlanmalıdır ve böylece kurumsal çerçeve içindeki olgularla ilgili motivasyonlar ge reksiz hale gelmelidir. 26 Yazara göre modem iktisadın koşullan herşeydenönce rekabet koşullarıdır ve piyasaekonomisinin rekabet mekanizmaları, işletme faaliyetleri açısındanbelirleyici önem taşımaktadır. Bu nedenle de işletme etiği kavramı temeli endi rili rken, rekabet. kurumunun mutlaka dikkate alınması gerekir. Rekabetin ahlak teorileri açısından a.. sıl önemi, işletmelerin hareket alanlarını sınırlamasıdır. Ancak bu, Homann'a ve o nun görüşlerine katılan Blome-Drees'e göre işletmelerin ahlaki davranış ve yöne;" timlerinin serbest piyasa ekonomisinde imkansız Olduğu anlamına gelmez. 27 Sadece rekabet açısından nötr olan, yani tüm işletmeler için geçerli olacak ahlaki kuralların belirlenmesi gerektiğini vurgular. 28 Yazarların da belirttiği gibi, kar güdüsünün ve rekabet baskısının belirleyici olduğu bir ekonomide doğal ve toplumsal çevrenin çıkarlarının tüm işletmeler tarafından gönüllü ve sistematik olarak dikkate alınması beklenemez. Birçok işletmeden yalnızca bazılarının etik sorumlulukla davranabitmesi ise, ancak çok özel koşullarda mümkün olabilir. Diğerleri böyle davranmazken, bazı işletmelerin genel çıkarları dikkate alarak iktisadi faaliyette bulunması, bunlar için çoğu kez maliyeti yükselten ve olası karın bir bölümünden vazgeçmeyi gerektiren bir faktördür. Bu' nedenle de 24 Homann ve Blome-Orees, a.g.e., 1992, s Homann, a.g.e., s a.k. s. BO. 27 Homann ve Blome-Orees, a.g.e:, 1992, s a.k., s. 120.

8 42,Amme idaresi Dergisi serbest rekabetçi piyasaya dayalı bır ekonomide. işletmelerir:ı etik gereklere uygun davranışının sağlanabilmesi. tüm işletmeler için geçerli ve bağlayıcı olan normların ve kurumsal çerçevenin oluşturulmasını gerektirir. Homann ve Blome-Orees'in kavramsal yaklaşımında ikinci vurgu. etik olanla iktisadi olan arasındaki uzlaşma üzerinedir. Yazarlara göre etik olanla iktisadi olan arasında yapısal bır çelişki yoktur. Aynı olgu, etik ve iktisadi boyutlarıyla ele alınabilir. Homann ve Blome-Orees bu varsayımlarından hareketle işletme Etiğine kavramsal yaklaşımlarını "programatik olarak çok perspektihi" ifad~si ile nitelemektedir. 29 Yazarlara göre girişimcilerin iktisadi faaliyetlerini başarıyla sürdürebilmeleri, toplum tarafından onaylanmalarını gerektirir. Yasal düzenlemeler've devlet politikaları bu onayın devamını sağlamakta giderek daha yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle işletmeler başarılı faaliyetleri için vazgeçilmez olan toplumsalonayı kendi çabaları ile güvence altına almalıdırlar. işletmelerin işletme içinde ve dışında, ulusal ve uluslararası alanda etik sorumluluk üstlenmeleri bunun bir gereğidir. 30 Sonuç olarak ; Homann ve BJome-Orees'in düşünsel yapısı içinde işletme' etiği, işletmelerin ge " reksindiği toplumsalonayı sağlama amacının araadır denebilir. Yazarlara göre işletmelerin ahlciki değerleri amaç sistemlerine entegre etmesi kendi çıkarlarına da uygundur. i,pies de Homann ve BJome-Orees'in düşüncelerini paylaşarak işletme Etiğl konusunda aynı kavramsal yaklaşımı benimsemektedir. 31 Gene bu yaklaşımı paylaşan Koslowski'ye göre iktisat Etiği. etik kural ve davranışların, etik ön koşulların. ekonomiye egemen olan işleyiş mekanizı:nalarına entegre olmasını öngörür. 32 Yazara göre iktisat alanına ilişkin etik kurallar, toplumsal refahı ve çıkarı gözetici-destekleyici nitelikte olmalıdır. Genel kuralların geçerliliği yolu ile her bireyin bu kurallara uyma yönündeki iradesini ve bunlara uyma nedenlerini güçlendirmek. iktisat etiğinin görevi olmalıdır. Etik ve iktisadın entegrasyon u Koslowskl'ye göre "sosyal açıdan gerekli ve iktisadi açıdan refahı arttırıcıdıri sadece estetik ve etik olarak değil. iktisadi olarak da anlamlıdır. nd Görüldüğü gibi. bu yaklaşımı benimseyen yazarlar. etik normlara uygun davranmanın.özellikle doğrudan Işletmelere sağlayacağı, yararlar üzerinde durmaktadır. Etik sorumluluk üstlenmenin. Işletmelerin gerek çalışanlar. gerekse toplum karşısında daha olumlu bir imaj sağlamalarına katkıda bulunacağını. işletmelerin sosyal yenilenme potansiyelini yükselteceğini. toplumsal beklentileri karşılayacağını. u zun dönemde rekabet üstünlüğü v.b. yararlar sağlayacağını vurgulamaktadır Homann ve Blome-Drees, a.g.e., s a.k. s Bkz. Ples ve Blome-Drees, a.g.e., s. 75t vd. 32 P. Koslowski, Prtnzlpen der ethlschenökonomle, Tübingen, Mohr, 1988b. s. 3 vd. 33 Koslowskl, a.g.e., t988a, s R.. Pfriem, Das Ökologleproblem als Gegenstand einer möglichen Untemehmensethlk, Eci. E. K. Selfert - R. Pfriem, Wlrtschafts ethlk u. ökologische Wlrtschaftsforschung, Bem, Stutgart, 1989, s. tb.

9 işletme Et/ği Konusuna Kavramsal Bir Yaklaşım 43 Bu yaklaşım çerçevesinde, işletmelerin kazanç amaçlı faaliyetlerinin doğal ve toplumsal çevre üzerinde olumsuz yan etkilere yol açmayacak şekilde sürdürülmesi gerektigi kabul edilmektedir. Buna bağlı olarakişletmelerin amaç sistemlerine etik boyutun entegrasyon u önerilmekt~ir. Ancak bu entegrasyon un gerekliliği yine işletmelerin fayda-maliyet analizleri çerçevesinde açıklanmakta ve ekonomik motiflere dayandırılmaktadır. Böylece bu yaklaşımı, işletme etiğinin, işletme çıkarlarlndan hareketle gerekçelendirilmesi karakterize etmektedir. Etik O/ana 6ncellk Tanl)'a/J. Yaklaşım (U/rich, Steinmann, Löhr, Zerfass) Klasik iktisadın bireysel ve toplumsal iktisadi fayda arasındaki uyum üzerine kurulu temel varsayımının geçersizliği Ulrich'in kavramsal yaklaşımının hareket noktasıdır. Serbest piyasa ekonomisinin giderek ağırlaşan ve daha sıklaşarak ortaya çıkar, iktisadi faaliyetin yan etkileriyfe başedememesi, söz konusu varsayımı çürütmektedir. 3s U1rich, İşletme Etiği kavramını bu temel üzerine kurmaktadır. Ona göre klasik iktisadın işletmelerin önüne koyduğu en çok kazanç amacının yerini, çok boyutlu yeni bir amaç sistemi almalıdır. Bu yeni amaç sistemi, işletme rasyonelfiği ile ahlaki boyutu birbiriyle uzlaştırmalıdır. Ulrich bu uzlaşmanın iki alanda yapılacak yehi düzenlemelerle gerçekleşeceğini savunmaktadır: Birincisi, ahlaki gereklere uygun işletme davranışının kurumsal çerçevesi yasalolarak belirlenmeli ve uygulanabilmesi sağlanmalıdır. İkincisi, işletme yönetimi ile işletme faaliyetlerinden etkilenen işletme içi ve dışı tüm gruplar arasında diyaloğa dayalı sürekli bir uzlaşma zemini o luşturulmalıdır. Bu zeminin sürekliliğini ve ışlevselliğini sağlamak, işletme yöneticiliğinin temel görevleri arasına alınmalıdır. 36 Ulrich'e göre İşletme Etiği, bir yönetim enstrümanı veya tekniği kertesine indirgenemez. İşletme' Etiği kendisinden beklenen toplumsal uzlaştmcıgörevi, ancak etik olan, iktisadi olan karşısinda öncelik kazandığı takdirde yerine getirebilir. Bu negenle "İşletme Etiğinin normatif temellerinin ~konomik motiflerden bağımsız olarak gerekçelendirilmesi zorunludur. 37 U1rich gibi Steinmann ve Löhr de etik prensibe (doğal ve toplumsal çevrenin Çlkarlan) iktisadi prensip karşısında (işletmelerin kar amaçlı faaliyeti) öncelik tanırlar. Onlara göre de işletmelerin kar amaçlı faaliyetleri ile etik gereider arasındaki. çatışma, ancak etik olana öncelik tanınması yolu ile çözümlene~i1ir.38 Etik otana öncelik tanıma, işletme etiğinin normlarının gerekçelendirilmesinde kar amacının hareket noktası olmamasını da içerir. 39 Steinmann ve Löhr'e göre işletme Etiğinin işlevi "İşletmelerin kazanç amaçlı iktisadi faaliyetlerinin doğurduğu ve ahlaki açıdan 0 3S Ulrich, a.g.e., 1981, s. 63 vd., Prof. Dr. P. Ulrich, St. Gallen Üniversitesi'nde iktisat ve işletme Etiği KUrsüsü Başkanıdır. 36 P. Wrich, Untemehmensethik-diesseits oder jenseits der betriebswirtschaftlich'en Vemunft, Ed. C. Lattmann, Ethlk und Untemehmenstührung, Heidelberg, 1987, s. 110 vd. 37 P. Ulrich, Führungsethik, Ed. Alfred Kieser, Handwörterbuch der Führung, 2. baskı, Stuttgart, 1995,. s H. Steinmann ve A. Löhr, Einleitung: Grundfragen und Problembestaende'einer Untemehmensethik, Ed. H. Steinmann ve A. Löhr, Untemehmensethlk, 2. baskı, 1991, s. 8 vd. 39 H. Steinmann ve A. Löhr, Untemehmensethlk-Eln republlkanlsches Programm In der KrItik, Lehrstuhl mr allg. BWL und Untemehmensführung der Universitat Erlangen-Nümberg, Diskussions~itrag Nr , s. 5 vd.

10 44 Amme idaresi Dergisi lumsuz olan Yan Etkilerin sınırlandırılmasına katkıda bulunmaktır."40 Steinmann'la birlikte Zerfass'ın geliştirdiği işletme Etiği tanımında ise aynı yaklaşım şöyle ifade edilmektedir: "işletme Etiği bir ideal normlar doktrinidir. Bu normlar girişimcinin serbest piyasadaki qavranış özgürlüğünün toplumsal açıdan kabul edilebilir şekilde kullanımına yol göstermelidir. işletmelerin kar ilkesinin çatışma yaratıcı etkilerini, somut işletme faaliyetlerinin yönlendirilmesi sırasında sınırlamayı amaçlamalıdır...41 Yazarlara göre işletme etiği, diyalog süreçlerinin oluşturulmasına yönelik bır işlemler doktrinidir. Diyalog süreçleri, işletme yönetimi ile işletme içi ve dışı çıkar grupları arasındaki çatışmaların yürürlükteki hukuk kurallarıyla çözulemediği durumlarda uygulanmalıdır. Diyalog-uzlaşma süreçleri, işletme Etiğini oluşturan gerekçelendirilmiş normların da kaynağı olmalıdır. 42 Steinmann ve' Zerfass, kurdukları bu kavramsal yapıyı "Kazanç Prensibinin durumsal sınırlaması" olarak niteler. 43 ~.Bu tasarımın gerçekleşmesi için Steinmann ve Löhr, girişimci ile girişimcinin faaliyetlerinden etkilenen tüm gruplar arasında, diyaloğa dayalı bir uzlaşma sürecinin kurumsallaştırılmasını önerirler." Pragmatik Yaklaşım Bu gruptaki Çalışmalarda işletme yöneticilerinin fiili davranışları ilgi odağıdır. Fiili davranışların etik açıdan analizi ve fiili durumlara bağlı etik gereklere uygun davranış önerilerinin geliştirilmesi yazarların temel yaklaşımıdır. 45 Bireysel vicdanı ön~ çıkarma ve etik açıdan altematif bireysel hareket alanlarının tartışılması, pragmatik yaklaşımı karakterize etmektedir. Birleşik Amerika'da işletme Etiği yerine iş Etiği (Business Ethies) kavramı kullanılmaktadır. Bu kavram altında geliştirilen görüşler pragmatik yaklaşımın tipik ömekleridir. Almanca literatürde ise bu görüşün etkisi sınırlıdır. Konuyu pragmatik ya.klaşım çerçevesinde inceleyen Freemann ve Gilbert' e göre "Etik değerler ve normlar işletmenin başarısı için önemli bir değişkendir. "46 Yazarlar işletme yöneticilerinin davranışlarının nasılolması gerektiği sorununu da daha çok işletme stratejilerine bağlı olarak tartışmaktadır. 47 Bu tartışma. tekil işletme yöneticilerini çevreleyen toplumsal-kurumsal yapıyla, bu yapının verili koşulları ile 40 Steinmann ve löhr, a.g.e., 1988, S H. Steinmann ve A. Zerfass, Untemehmensethik, Ed. G. Enderle ve diğ., lexlkon der Wlrtschaftsethik, Freiburg, Basel, Wien. 1993, S. t 1 17; Aynı görüş: Steinmann ve ıôhr. 1988, s a.y. 43 Steinmann ve Zerfass. a.g.e. s Steinmann ve ıöhr. a.g.e. t 988. s Bkz.: R. lo Oaft. Management, The Dreyden Press, 2. baskı. s. 93 vd.; F, P. Mc Hugh, iş AhI.1kı (Orig.: Ethlcs in Business Now), TÜSiAD, Yay. No: TÜsiAO-T/92. s. 12 vd.; D. Hollriegel ve J. R. Slocum, Management, Addişan - Wesley Pub. Co., 1992, s. 147 vd. 46 R. E. Freeman ve D. R. Gltbert. Untemehmensstrategle Ethlk und pei'sönllche Verantwortung, Campus Verı., Frankfurt/New York. 1991, s. 2t. 47 a.k., s. 160 vd.