.İŞlETME ETİc.İ KONUSUNA KAVRAMSAL BİR YAKLAŞıM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".İŞlETME ETİc.İ KONUSUNA KAVRAMSAL BİR YAKLAŞıM"

Transkript

1 .İŞlETME ETİc.İ KONUSUNA KAVRAMSAL BİR YAKLAŞıM Nergis SCHULZE. Son yinni yılda bir dizi yeni kavram, ileri sanayi ülkelerinden başlayarak dünyanın gündemine girdi. Sürdürülebilir kalkınma, nitel büyüme, ekolojik sistemle ekonominin uyumlulaştırılması, yaşam kalitesi gibi kavramlarla birlikte aslında uzun bir geçmişi olan işletme ve iktisat etiği kavramları da yeniden güncelleşti. Ekonomi ile doğalortam, insan ve toplum arasındaki ilişki ve çelişkilerin sorgulanması, bu kavramların tümünün ortak paydasıdır. Bu sorgulamanın kaynağında böyle bir sürecin açılmasını zorlayan bir toplumsal gereksinme ve talep vardır. Bu gereksinme ve talebin oluşmasında ise "çevre sorunlan"nın gözardı edilemeyecek derecede a ğırlaşması belirleyici roloynamıştır.. Sanayi uygarlığının sürekli hızlandırdığı daha çok üretim ve tüketim yanşının doğal ve toplumsal çevreye çıkardığı fatura, yol açtığı sorunlar ortadadır. Hava, 'su ve toprağın yaşamı tehdit ed~cek boyutlarda kirlenmesi, kimi doğal kaynakların tükenmesi tehlikesi, endüstrinin yaydığı tehlikeli gaz, toz ve sıvılar, doğal gıda maddelerinin kirlenmesi, asit yağmuru, endüstri atıklarının ve zeh,irli atıkların düşük maliyetle yokedilmesi sırasında oluşan riskler, bu sorunlar arasında sayılabilir. ileri sanayi ülkelerinde, sözü edilen sorunlann kaynaklarını belirleme çabalan içinde, iktisadi yaşam ve bu alanın asıl aktörleri olarak işletmeler ilgi odağı olmuştur. Kazanç amacını koşulsuz önde tutan ve fayda-maliyet analizlerini bireysel çıkar * Yrd. Doç. Dr., Akdenız Üniversitesi U.S.F. Öğretim Üyesi. Amme idaresi Dergisi, Cılt 30, Sayı 4, Aralık 199Z

2 36 Amme idaresi Dergisi çerçevesiyle sınırlayan geleneksel işletme davranışının artık veri alınamayacağı görpşü güçlenmiştir. işletmelerin amaç sistemlerinin, doğal ve toplumsal çevrenin çıkarlarını da dikkate alarak yeniden belirlenmesi gerektiği yönünde genel bir kabul oluşmuştur. iktisat ve işletme etiği kavramlarının son yıllarda ileri sanayi ülkelerinden başlayarak dünyada yeniden güncelleşmesi bu gelişmelerin bir sonucudur. Konuya ilişkin Almanca ve ingilizce literatür çok geniştir ve kimi yazarlara göre iktisat ve işletme etiği kendisini kanıtlama çabası içindeolan yeni bir bilim disiplinidir.i 1980'lerin başından bu yana Avrupa'da çok sayıda üniversitede iktisat ve işletme Etiği, lisans ve lisansüstü programların dersleri arasındadır. 1987'de isviçre'dest. Gallen Üniversitesi'nde, 1990'da Almanya'da Eichstaett Üniversitesi'nde "iktisat ve işletme Etiği" kürsüleri kurulmuş, konuya özel lisans ve lisansüstü eğitim programları açılmıştır. l Gene Almanya'da Sosyal Siyaset Derneği'ne bağlı olarak 1984'te kurulan "Geçici iktisat Bilimi ve Etik Çalışma Grubu", 1989'da Derneğin sürekli Komisyonları arasına katılmıştır. Bu Derneğin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş, konuya ilişkin paneller, sempozyumlar düzenlemiş, yayın yapmış, konu ile ilgili araştınnaları ve projeleri desteklemiştir. 3. Türkiye'de ise işletme etiği sorununun pek az tartışıldığı gözlenmektedir. Konu ile ilgili Türkçe literatür; birkaç makale ile 4 bazı işletme ve yönetim-organizasyon ders kitaplarındaki sınırlı değinmelerden ibarettir. Bu çalışmanın konusu işletme etiğiyle ilgili literatürün değerlendirilmesine bir giriş yaparak, kavrama aşağıdaki sorularla sınırlı bir açıklık sağlamaya çalışmaktır: işletmelere özgü bir etik neden gereklidir? Genel kabul gören bir işletme etiği kavramı var mıdır? işletme etiği ile iktisat itiği ve sosyal sorumluluk kavramlari ve sosyal siyaset disiplini arasındaki ilişki nedir? işletmelere ÖiGÜ BiR ETiK NEDEN GEREKLiDiR?.Ahl~k ve Etik işletmelere özg~ bir etiğin neden gerekli olduğunu açıklamaya başlarken, önce ahlak ve etik arasındaki kavramsal ayrım belirtilmelldir : Ahlak, bir toplumda ve belirli bir zaman kesitinde, bireylerin ya da birey gruplarının uymak zorunda bu lunduldarı davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak bilimi olarak etik ise, yarar, iyi, kötü gibi kavramları inceleyen, bireysel ve grupsal davranışların, ilişkilerin hangisi nin doğru, hangisinin yanlış olduğunu belirleyen ahlaki ilkeler, değerler ve stan dartlar sistemidir. Ahlakın olgusal ve tarihselolarak yaşanmasına karşılık, Etik bu I i. Pies ve F. Blome-Drees, "Was leistet die Untemehmensethik", Zeltschrlft für betrlebswlrtschaftllche Forschung, S: 9, Eylül 1993, s. 748; K. Homann ve F. Blome-Drees, "Untemehmensethik Managmentethik", Die Betrlebswirtschaft, S: 55, 1/1995, s. 96. ı K. Homann, "Marktwirtschaftliche Ordnung u. Untemehmensethik", Zeltschrlft lur Betrlebswlrtschaft, Ek sayı 1/92, 1992, s Ed., H. Hesse, Wirtschaftswissenschaft und Ethik, Schriften des Vereins lur Sozialpolitik, Duncker und Humblot Ver., Berlin, s Bkz.: Dipnotlardaki Türkçe kaynaklar.

3 işletme Etiği Konusuna Kavramsal Bir Yak/aşım 37 alanı sistematik olarak inceler. s iktisat kuramı ile iktisat pratiği arasındaki farka benzer biçimde, ahlak kuramı olarak etik de, pratikteki ahlaktan farklıdır. Etik normlar ve değerler, olması gerekeni açıklar. Sosyal etiğin konusu ise, genel toplumsal çıkarların korunabiliilesi için uyulması gereken etik normların araştırılması, verili koşullarda daha insancıl bir toplumun oluşturulmasına yönelik imkanların belirlenmesidir. Bu nedenle sosyal etiğin öncelikli ilgi alanı, toplumsal sorumlulukların ve toplum karşısındaki ahlaki yüt<ümlülüklerin tanımlanmasıdır. Sosyal etiğin belirlediği toplumsal sorumlulukların ve etik yükümlülüklerin adresi belirli bir mesleğin mensupları (meslek etiği), siyaset alanında toplumu etkileyenler (siyasetetiği), ekonomik alanda toplumu etkileyenler (iktisat ve işletme etiği) vb. olabilir. Buna karşılık bireysel etik, bireylerin uyması gereken etik normları,belirlemekte ve pratikte geçerli bireysel davranışların bu normlara uygunluğunu inceıemektedir. 6 işletmelerin Toplumdaki Ayrıcalıklı Konumu ve Etkinliği İşletme etlği kavramı çerçevesinde geliştirilen görüşlerin önemli bir bölümünün hareket noktası işletmelerin' günümüz toplumlarında özel bir ahlaki sorumluluğu olduğunun kabul edilmesidir. Bu kabulün dayanağı, işletmelerin toplumdaki ayrıcalıklı konumu ve etkinllğidir. 7 işletmeler. günümüz toplumlarında saf iktisadi örgütler olmaktan öte özelbir erke sahiptir. Epsteln'a'göre büyük işletmelerin sahip olduğu erkin etki alanlarına göre başlıca altı boyutu vardır: 8 Ekonomik Erk: Sunulan mal ve hizmetlerin tür, kalite, fiyat ve satış koşullarını belirleme yeteneğine dayanır. Ekonomik erk, işletmelerin diğer beş alandaki güç ve etkisinin de kaynağıdır. ~ Sosyal ve Kültürel Erk: işletmelerin diğer toplumsal sistemlerin normatif ve süreçsel özelliklerini etkileme imkanıdır; toplumda oluşan kültürel değ~r1er ve_yaşam tarzı üzerindeki etki gücüdür. Teknolojik Erk: işletmelerin araştırma ve geliştirmefaaliyetleri ve bir bütün o larak teknolojik ilerleme ve dönüşümde üstlendiklerfrolü ifade eder. PolitIk Erk: işletmelerin politik yaşamı oluşturan karar süreçlerini ve böylece toplumsal yaşamın tüm alanlarını etkijeme yeteneğini anlatır. Fizik Çevre ÜzerindekI Erk: İşletmelerin, doğal kaynakların yönetimine katılma ve bölgesel gelişme politikalarını etkileme güc;ünden kaynaklanır. 5 Bkz.: TUrkçe SözJUk. TOK. 1. Cılt. 7. baskı. Ankara s. 24: D. Özlem. Etik-Ahlak felsefesi. Ço ğaltma. izmir s. 5 vd.; O. Hançerlioğlu, felsefe SözJUğU,'9. basım. istanbul. 1994, s Bkz.: A. Rich. Wlrtschaftsethlk, C: 2, GUtersloh, 1990, s. 18; J. Messner, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik. Staatsethlk und Wlrtschaftsethlk. Berlin s. 275 vd.; B. Sutor, Kleine politische Ethlk, Bundeszentrale f.politische Bildung, Schriftenreihe Band 341, Bonn. 1997, s G. Enderle. Ethlsche Untemehmensbewertung. Ed. G. Enderle ve diğ. lexikon der Wirtschaftsethlk, freiburg. Basel. Wien. 1993, s. ı t 1t. 8 Epstein'dan aktaran. R. Hunzik~r, Die Soziale Verantvllortung der Untemehmung Verı. Paul Ha\lpt., Bem, s. 34 vd.

4 38 AmmeidMeS/ Dergisi Birey Üzerindeki Erk: işıetidelerin doğrudan ve dolayı i olarak etki alanı içinde bulunan bireyler üzerindeki, bireysel seçimler, tercihler, düşünce ve davranışlar ü zerindeki etkileme gikünü ifade eder, işletmeler, iktisadi faaliyetleri sırasında toplumun doğa ve insan kaynaklarını bfrey-, sel kazanç amacına yönelik olarak kullanır, Bu süreçte yukarıda anılan boyutları ile işletme erk!, kendisini sürekli olarak yeniden üretir. işletmelerdeki bu erk yoğunlaşmasına karşıhk, buna oran lı topıumsal kontrol imk&nları bulunmamaktadır, İşte işletmelerin doğal ve toplumsal çevre üzerindeki bu 'geniş ve toplumca kontrol e dilemeyen etki imkanlan, onlara toplum karşısında özel bır ahıaki sorumluluk yükler. Bu, "işletmeyi oluşturan bireylerin ahlaki sorumluluklarının toplamından ötede ve bireysel sorumluluktan farklı bir sorumluluktur".9 işletmelerin ahlaki meşruluğu, sahıp oldukları etkiyi ve gücü nasıl kullandıklarına bağlıdır. "Nasıl",sorusunun ahlaki yanıtını belirleyen. işletmelerin etki ve güçlerini kazanç amaçları için kullanırken, toplumsal çıkarları ne yönde etkiledlkleridir. Başka bir ifadeyle, işletmelerin kazanç amaçlı iktisadi faaliyetlerinin toplumsal çıkarlarla ne ölçüde uyum içinde bulunduğudur, işletmelerin Kazanç Amaçlı Faaliyetleri ve Toplumsal Çıkarlar Liberal ve yeni liberal iktisat kuramına göre bireysel kazanç amaçlı iktisadi faaliyet ile toplumsal çıkarlar uyum içindedir., Bu uyum. serbest rekabetçi piyasa mekanizmalarının müdahalesiz işlemesi sonucu sağlanmaktadır. Rekabet koşullarında kazanç makslmizasyonu girişimcilerin temel amacı olunca, toplumsal çıkarlar bakımından da en iyi sonuçlar elde edilmektedir, A. Smith'In ünlü "Görünmez Eli" ve. Friedman'mUÖzgür Toplumun(un) Özgür insanları" ile sonuçta toplumsal refah yükselmektedir. 10 Bu varsayımın işletmelerin sosyal sorumluluğuyla ilgili sonucunu Friedman şöyle dile setirir : "işletmelerin sadece bir sosyal sorumluluğu vardır : Kaynakları kullanmak ve oyunun kuralları içinde kalarak. serbest ve açık rekabete bağlı olarak karını artıran faaliyetlerde bulunmak". 1t Oysa (yeni) liberal kuramın bireysel iktisadi faydanın, toplumsal fayda ile uyum i çinde bulunduğu yolundaki savının geçersiz olduğu ortadadır. Her bireyin kendı çıkarını gözetmesine ve rekabete dayalı iktisadi işleyişin yol açtığı ve sürekli ağırlaşan "Yan Etkiler" bu geçersizliği açıkça kanıtlamaktadır. Ulrich'in vurguladığı gibi. "Bu yan etkiler sonucu yaşam, ekonominin dayatmaları tarafından giderek daha a ğır b9yutlarda teslim alınmaktadır,nu Aynı şekilde Wendland ve Rich. iktisadi faaliyetin yolaçtığı yan etkilerin "Bırakınız, Yapsınlar" anlayışının en fazla sayıda insan için en yüksek faydayı sağlayacağı ve 9 Enderle, a.g.e., s LO M. Friedman, Die sozlaie Verant\'vOrtung der GeschMtswelt. Ed. G. Schmölders. Der Untemehmer Im Ansehen der Weft. 1971, s a.k.. s P. Ulrlch, W1rtschaftsethlk und Untemehmensveıfassung, Ed. H. Ulrlch. Das Prlnzlp des Untemehmungspolltlschen DlaIogs, (Management-Phllosophie tür die Zukunft), Bem, 5tuttgart, s. 63.

5 işletme EtiğlKonusunaKavramsal Bır Yaklaşım 39 f~rkh çıkarlan uyumlulaştıracağı tezlni çürüttüğüne işaret etmektedir. Yan etkiler sorununun bu tezin bir "illüzyon" olduğunu çoktan kanıtladığını belirtmektedl~.13 Steinmann ve LQhr de, "Kazanç prensibinin.piyasa ekonomısini ademimerkeziyetçi biçimde yöneten bir araç olarak her dururnda etik açıdan nötr olduğu" tezini idealize edilmiş bir varsayım olarak nitelemektedir. 14.Onlar da İşletmelerin iktisadi faaliyetlerinin doğal ve toplumsal çevre üzerindeki olumsuz yan etkilerinin bu varsayımı açıkça çürüttüğünü vurgulamaktadır. 15. i Aslında işletme Etiğl konusundaki literatürün hemen tümünün hareket noktası bu "Yan Etkiler" sorunudur. 16 işletme Etiğı kavramının yöneldiği özgün alan, doğal ve tophimsal çevreye maliyetler yükleyen ve esas olarak işletme faaliyetlerinden kay-. naklanan yan etkilerin önlenmesi, kontrol altına alınması sorunudur. Bireysel ve toplumsal çıkarlar arasındasetbest piyasadaki ~görünmez el" ile sağlanamayan u yumun oluşturulmasına yönelik normlann araştırılmasıdır.. iktisat biliminde farklı bır düşünsel yapı içinde incelenen Yan Etkiler problemi, kuşkusuz bugünkü anlamda olmamakla birlikte Etiğin de çok eski. ve temel bir konusudur. Yan Etkilerproblemini ilk Irdeleyen.düşünür Thomas von Aquln'dir ( ). Aquin'e göre herhangi bir eylemde, faaliyette bulunan birey, etik açıdan, sadece faaliyetinin niyetinden, araandan ve ana etkisinden değil. aynı zamanda yan etkilerinden de sorumludur. Yan etkiler meşru olmak ve amaçlanan ana etki ile' orantılı bir ilişki içinde bulunmak zorundadır. 17 işletme Etiği kavramı ile açılan tartışma, toplumsal düzenin verili koşullannda yapılan bır tartışmadır. Serbest rekabet piyasası çerçevesinde ortaya çıkan yan etkiler sorunu aynı kurumsal çerçeve Içinde analız edilmektedir~ Sorunun merkezinde. işletmelerin kazanç amaçlı faaliyetleri ile doğal ve toplumsal çevrenin çıkarlannın çatışması olgusu vardır. Tartıştıan, bu sorunun çözümüne ilişkin, işletme bazında yenı amaç sistemlerinin ya da amaç sistemi değişikliklerinin önerilmesidir. 18 Sorunu 'çözücü araç ve mekanızmalann oluşturulmasıdır. Çünkü görülmektedir ki, ne piyasanın kendı m~kanlzmalan, ne de yasal düzenlemeler, bu alanda oluşan toplumsal sorunlan çözmeye ve talepleri karşılamaya yetmemektedir. Günümüzde işletme amaayla ilgili olarak, sadece en çok kar şeklindeki tek boyutlu formülasyonun geçerliliğini savunmak, toplumsal yaşamın gerçekleri Ile çatışmaktadır. Aşağıdaki ifadelerin de.bu bağlamda değerlendirilmesi gerekir: 1.3 H. D. Wendland, "Wlrtschafts -und sozjalkritlsche Thesen", Ed. Otto Schlecht, Ethlsche Betrachtungen zur sozjaien Mark.twIrtschaf. TQblngen-Mohr. 1983,s. 45. Rich. a.g.e., s H. Steinmann ve A. löhr, "Untemehmensethlk-elne reallstlsche ldee", Zeltschrlft filr betriebswlrtschaftljche Forschung, S: 4, 1988, s a.k. 16 Bkz.. işletme Etiği Kavramına Farklı, Yaklaşımlar BölümQ. 11 P. Koslowskl. aber die Slttllchkeit und EftIzIenz, Notwendi~eit u. Mögllchkelt einer ' Wirtschaftsethlk, Ed. D. Rahmsdorf, H. B. SchMer, Ethlsche Grundfragen der Wirtschafts-und Rechtsordnung, D. Relmer Verı., Berlin-Hamburg, 1988a, s Stelnmann ve Löhr. a.g:e.,'1988, s. 299.

6 40 Amme idaresi Dergisi "Piyasa ekonomisine. kurumsal çerçevede gerçekleştirilecek uygun değişikliklerle sosyal etiğın aşılanması zorunludur". ~9 "iktlsaqi işletmelerin faaliyetlerinin amacı. ahlaki olarak anlaşılmak zorundadır. Işletme faaliyetlerinin amacı. sadece iktisadi istatistik açıdan değil, ahlaki açıdan da değerlendirilebilmelidir. "ıobu ifadelerden ilkinin federal Almanya'nın Ekonomi Bakanlığı Müsteşan O.Schlecht'e, ikincisinin ise Almanya'n!n en büyük endüstri işletmelerinden Daimler Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı E.Reuter'e ait olması anlamlıdır. Alıntılar. işletme etiğlnin birkaç akademisyenin kendi aralarında yaptığı bir tartışmanın. konusu- olmadığını göstermektedir. Aynı zamanda, ekonomiyi yönlendirenlerin, toplum karşısında yeni bir meşruluk zemini sağlamak durumunda olduklarına da işaret etmektedir. Kimi ülkelerde yapılan kamuoyu yoklamaları, böylesi bir yeni meşruluk zemininin oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır.ömeğin Almanya'da ya,pılan kamuoyu yoklamaları. "işletmelerin etik sorumlulukla davranmadığı ve çoğu işletmenin doğal çevreyi, tüketicilerin sağlığını ve güvenliğini hiçe sayarak kar amacıyla hareket ettiği" yolunda görüşlerin. toplumun çoğunluğu tarafından paylaşıldığını göstermektedir. ıı KAVRAMSAL BELiRLEMELER işletme Etiğl Kavramına farklı Yaklaşımlar işletme Etiğinin kavramsal içeriği konusunda Iiteratürde birbirinden farklı ve birbiri ile çelişen tanımlar vardır. Kimi yazarlara göre bu durum "henüz oluşmakta olan bir bilim disiplininin erken aşamasına uygundur."22 Aşağıda işletme Etiğine kavramsal yaklaşımlar yığını üç ana grupta sınıflandırarak değerlendirijmektedir. 23 Bu. tüm kavramsal yaklaşımları kapsayan ve bunların birbiri karşısındaki tüm farklılıklarını irdeleyen ayrıntılı bir sınıflandırma değildir. Bu Çalışmanın sınırları içinde mümkün ve gerekli görülen genel bir sımflandırmadır. Sınıflandırma şu belirlemelerden hareketle yapılmıştır: Sınıflandırmaya konu olan üç yaklaşımdan her biri kendi içinde ortak ya da benzer' temel özellikler gösteren görüşleri içermektedir. Ortak temel varsayımlarına ve ortak saptamalarına rağmen, aynı grupta toplanan yazarlann kendi aralarında kimi görüş farklılıkları da vardır. Buradaki sınıflandırmada söz konusu farklılıkların değerleı:ıdirmesi yapılmayarak, ortak yanlann b'elirlenmesi ile yetinilmiştir. 19 Schledıt. 1985'den aktaran Rich. a.g.e. s ıo Reuter. 1986, s. 212, aktaran Steinmann ve Löhr, a.g.e., s ıı K. M. Leisinger. Untem~hmensethik multinatiohale Untemehmen und Entwicklungslander, Felsefi Etikler ve Meslek Etikleri Sempozyumuna sunulan Bildiri (Çoğaltma), 27 Eylül Goethe Enstitü: sü. Ankara, s. 4.; W. Kösters, "Untemehmerisches Umweltverhalten In Abhangigkeit von extemen EinHüssen", APuZ, B7/ Şubat t996, s. 30. II Pies ve Blome-Drees. a.g.e., s. 748; bkz. Aynı görüş: H. Steinmann, Untemehmensethik. Handwörterbuch der Betriebswirtschaft, Ed. W. Wıttmann ve diğ. S. baskı, Stuttgart, 1993, s. 4331; K. Hoinann ve F. Blome-Drees, Wırtschafts-und Untemehmensethik, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1992, s Bkz. Homann ve Blome-Drees, a.g.e., ı 99S. s. 98 vd; Prof.Dr. K. Homann, Almanya Eichstaet Üniversitesi'ne bağlı Ingolstadt' daki iktisadi Bilimler Fakültesi'nde iktisat ve işletme Etiği kürsüsü (1990) Başkanıdu.

7 işletme Etiği Konusuna Kavramsal Bir Yaklaşım 41 Temel varsayımları ve önerileri bakımından,üç yaklaşım arasında esaslı farklılıklar vardır. Almanya özelinde değerlendirildiğinde, üç yaklaşımdan {pragmatik olanı dışındaki} ikisi, yaygın olarak benimsenen yaklaşımlardır. ilk iki yaklaşım Almanya'daki işletme Etiği tartışmalarına büyük ölçüde damgasını vuran, bir anlamda "farklı ekollerin" sözcülerinin görüşlerini ve bunların birbiri karşısındaki konumlanışını ortaya koymaktadır.. Etik Olanı iktisadi Olanla Uzlaştıran Yaklaşım (Homann. Blome-Drees, Pies, Koslowski) Homann ve Blome-Drees İşletme Etiğinin kesın bir tanımını vermek yerine bir görevalanı saptaması önerdiklerini vurgulayarak şu belirlemeyi yaparlar: "işletme Etiği, işletme yönetimi açısından ahlak ile kazanç arasındakiilişkiyi konu alır ve modem ekonominin verili koşuııarında, işletmelerin hangi ahlaki normları ve idealleri uygulayabileceğl sorusu ile uğraşır."24 Homann ilkin, iki farklı düzlemdeki olguları teoride ve pratikde birpirinden ayırma..; nın önemini vurgular: Birincisi toplumsaı yaşamın kurumsal çerçevesi düzlemindeki olgulardır (oyunun kuralları. düzlemi). İkincisi bu kurumsal çerçevenin içi düzlemindeki olgulardır {oyunun hamleleri düzlemi}. Bu ayrımın "modem toplumun sorunlannı irdeleme kolaylığını büyük ölçüde artırdığını" belirtir. ls Sözkonusu ayrımili işletme etiğisorunu açısından anlamı Homann' a göre şuradadır: Etik gereklilikier, arzu edilen davranış normları, kurumsal-toplumsal çerçeve düzleminde sağlanmalıdır ve böylece kurumsal çerçeve içindeki olgularla ilgili motivasyonlar ge reksiz hale gelmelidir. 26 Yazara göre modem iktisadın koşullan herşeydenönce rekabet koşullarıdır ve piyasaekonomisinin rekabet mekanizmaları, işletme faaliyetleri açısındanbelirleyici önem taşımaktadır. Bu nedenle de işletme etiği kavramı temeli endi rili rken, rekabet. kurumunun mutlaka dikkate alınması gerekir. Rekabetin ahlak teorileri açısından a.. sıl önemi, işletmelerin hareket alanlarını sınırlamasıdır. Ancak bu, Homann'a ve o nun görüşlerine katılan Blome-Drees'e göre işletmelerin ahlaki davranış ve yöne;" timlerinin serbest piyasa ekonomisinde imkansız Olduğu anlamına gelmez. 27 Sadece rekabet açısından nötr olan, yani tüm işletmeler için geçerli olacak ahlaki kuralların belirlenmesi gerektiğini vurgular. 28 Yazarların da belirttiği gibi, kar güdüsünün ve rekabet baskısının belirleyici olduğu bir ekonomide doğal ve toplumsal çevrenin çıkarlarının tüm işletmeler tarafından gönüllü ve sistematik olarak dikkate alınması beklenemez. Birçok işletmeden yalnızca bazılarının etik sorumlulukla davranabitmesi ise, ancak çok özel koşullarda mümkün olabilir. Diğerleri böyle davranmazken, bazı işletmelerin genel çıkarları dikkate alarak iktisadi faaliyette bulunması, bunlar için çoğu kez maliyeti yükselten ve olası karın bir bölümünden vazgeçmeyi gerektiren bir faktördür. Bu' nedenle de 24 Homann ve Blome-Orees, a.g.e., 1992, s Homann, a.g.e., s a.k. s. BO. 27 Homann ve Blome-Orees, a.g.e:, 1992, s a.k., s. 120.

8 42,Amme idaresi Dergisi serbest rekabetçi piyasaya dayalı bır ekonomide. işletmelerir:ı etik gereklere uygun davranışının sağlanabilmesi. tüm işletmeler için geçerli ve bağlayıcı olan normların ve kurumsal çerçevenin oluşturulmasını gerektirir. Homann ve Blome-Orees'in kavramsal yaklaşımında ikinci vurgu. etik olanla iktisadi olan arasındaki uzlaşma üzerinedir. Yazarlara göre etik olanla iktisadi olan arasında yapısal bır çelişki yoktur. Aynı olgu, etik ve iktisadi boyutlarıyla ele alınabilir. Homann ve Blome-Orees bu varsayımlarından hareketle işletme Etiğine kavramsal yaklaşımlarını "programatik olarak çok perspektihi" ifad~si ile nitelemektedir. 29 Yazarlara göre girişimcilerin iktisadi faaliyetlerini başarıyla sürdürebilmeleri, toplum tarafından onaylanmalarını gerektirir. Yasal düzenlemeler've devlet politikaları bu onayın devamını sağlamakta giderek daha yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle işletmeler başarılı faaliyetleri için vazgeçilmez olan toplumsalonayı kendi çabaları ile güvence altına almalıdırlar. işletmelerin işletme içinde ve dışında, ulusal ve uluslararası alanda etik sorumluluk üstlenmeleri bunun bir gereğidir. 30 Sonuç olarak ; Homann ve BJome-Orees'in düşünsel yapısı içinde işletme' etiği, işletmelerin ge " reksindiği toplumsalonayı sağlama amacının araadır denebilir. Yazarlara göre işletmelerin ahlciki değerleri amaç sistemlerine entegre etmesi kendi çıkarlarına da uygundur. i,pies de Homann ve BJome-Orees'in düşüncelerini paylaşarak işletme Etiğl konusunda aynı kavramsal yaklaşımı benimsemektedir. 31 Gene bu yaklaşımı paylaşan Koslowski'ye göre iktisat Etiği. etik kural ve davranışların, etik ön koşulların. ekonomiye egemen olan işleyiş mekanizı:nalarına entegre olmasını öngörür. 32 Yazara göre iktisat alanına ilişkin etik kurallar, toplumsal refahı ve çıkarı gözetici-destekleyici nitelikte olmalıdır. Genel kuralların geçerliliği yolu ile her bireyin bu kurallara uyma yönündeki iradesini ve bunlara uyma nedenlerini güçlendirmek. iktisat etiğinin görevi olmalıdır. Etik ve iktisadın entegrasyon u Koslowskl'ye göre "sosyal açıdan gerekli ve iktisadi açıdan refahı arttırıcıdıri sadece estetik ve etik olarak değil. iktisadi olarak da anlamlıdır. nd Görüldüğü gibi. bu yaklaşımı benimseyen yazarlar. etik normlara uygun davranmanın.özellikle doğrudan Işletmelere sağlayacağı, yararlar üzerinde durmaktadır. Etik sorumluluk üstlenmenin. Işletmelerin gerek çalışanlar. gerekse toplum karşısında daha olumlu bir imaj sağlamalarına katkıda bulunacağını. işletmelerin sosyal yenilenme potansiyelini yükselteceğini. toplumsal beklentileri karşılayacağını. u zun dönemde rekabet üstünlüğü v.b. yararlar sağlayacağını vurgulamaktadır Homann ve Blome-Drees, a.g.e., s a.k. s Bkz. Ples ve Blome-Drees, a.g.e., s. 75t vd. 32 P. Koslowski, Prtnzlpen der ethlschenökonomle, Tübingen, Mohr, 1988b. s. 3 vd. 33 Koslowskl, a.g.e., t988a, s R.. Pfriem, Das Ökologleproblem als Gegenstand einer möglichen Untemehmensethlk, Eci. E. K. Selfert - R. Pfriem, Wlrtschafts ethlk u. ökologische Wlrtschaftsforschung, Bem, Stutgart, 1989, s. tb.

9 işletme Et/ği Konusuna Kavramsal Bir Yaklaşım 43 Bu yaklaşım çerçevesinde, işletmelerin kazanç amaçlı faaliyetlerinin doğal ve toplumsal çevre üzerinde olumsuz yan etkilere yol açmayacak şekilde sürdürülmesi gerektigi kabul edilmektedir. Buna bağlı olarakişletmelerin amaç sistemlerine etik boyutun entegrasyon u önerilmekt~ir. Ancak bu entegrasyon un gerekliliği yine işletmelerin fayda-maliyet analizleri çerçevesinde açıklanmakta ve ekonomik motiflere dayandırılmaktadır. Böylece bu yaklaşımı, işletme etiğinin, işletme çıkarlarlndan hareketle gerekçelendirilmesi karakterize etmektedir. Etik O/ana 6ncellk Tanl)'a/J. Yaklaşım (U/rich, Steinmann, Löhr, Zerfass) Klasik iktisadın bireysel ve toplumsal iktisadi fayda arasındaki uyum üzerine kurulu temel varsayımının geçersizliği Ulrich'in kavramsal yaklaşımının hareket noktasıdır. Serbest piyasa ekonomisinin giderek ağırlaşan ve daha sıklaşarak ortaya çıkar, iktisadi faaliyetin yan etkileriyfe başedememesi, söz konusu varsayımı çürütmektedir. 3s U1rich, İşletme Etiği kavramını bu temel üzerine kurmaktadır. Ona göre klasik iktisadın işletmelerin önüne koyduğu en çok kazanç amacının yerini, çok boyutlu yeni bir amaç sistemi almalıdır. Bu yeni amaç sistemi, işletme rasyonelfiği ile ahlaki boyutu birbiriyle uzlaştırmalıdır. Ulrich bu uzlaşmanın iki alanda yapılacak yehi düzenlemelerle gerçekleşeceğini savunmaktadır: Birincisi, ahlaki gereklere uygun işletme davranışının kurumsal çerçevesi yasalolarak belirlenmeli ve uygulanabilmesi sağlanmalıdır. İkincisi, işletme yönetimi ile işletme faaliyetlerinden etkilenen işletme içi ve dışı tüm gruplar arasında diyaloğa dayalı sürekli bir uzlaşma zemini o luşturulmalıdır. Bu zeminin sürekliliğini ve ışlevselliğini sağlamak, işletme yöneticiliğinin temel görevleri arasına alınmalıdır. 36 Ulrich'e göre İşletme Etiği, bir yönetim enstrümanı veya tekniği kertesine indirgenemez. İşletme' Etiği kendisinden beklenen toplumsal uzlaştmcıgörevi, ancak etik olan, iktisadi olan karşısinda öncelik kazandığı takdirde yerine getirebilir. Bu negenle "İşletme Etiğinin normatif temellerinin ~konomik motiflerden bağımsız olarak gerekçelendirilmesi zorunludur. 37 U1rich gibi Steinmann ve Löhr de etik prensibe (doğal ve toplumsal çevrenin Çlkarlan) iktisadi prensip karşısında (işletmelerin kar amaçlı faaliyeti) öncelik tanırlar. Onlara göre de işletmelerin kar amaçlı faaliyetleri ile etik gereider arasındaki. çatışma, ancak etik olana öncelik tanınması yolu ile çözümlene~i1ir.38 Etik otana öncelik tanıma, işletme etiğinin normlarının gerekçelendirilmesinde kar amacının hareket noktası olmamasını da içerir. 39 Steinmann ve Löhr'e göre işletme Etiğinin işlevi "İşletmelerin kazanç amaçlı iktisadi faaliyetlerinin doğurduğu ve ahlaki açıdan 0 3S Ulrich, a.g.e., 1981, s. 63 vd., Prof. Dr. P. Ulrich, St. Gallen Üniversitesi'nde iktisat ve işletme Etiği KUrsüsü Başkanıdır. 36 P. Wrich, Untemehmensethik-diesseits oder jenseits der betriebswirtschaftlich'en Vemunft, Ed. C. Lattmann, Ethlk und Untemehmenstührung, Heidelberg, 1987, s. 110 vd. 37 P. Ulrich, Führungsethik, Ed. Alfred Kieser, Handwörterbuch der Führung, 2. baskı, Stuttgart, 1995,. s H. Steinmann ve A. Löhr, Einleitung: Grundfragen und Problembestaende'einer Untemehmensethik, Ed. H. Steinmann ve A. Löhr, Untemehmensethlk, 2. baskı, 1991, s. 8 vd. 39 H. Steinmann ve A. Löhr, Untemehmensethlk-Eln republlkanlsches Programm In der KrItik, Lehrstuhl mr allg. BWL und Untemehmensführung der Universitat Erlangen-Nümberg, Diskussions~itrag Nr , s. 5 vd.

10 44 Amme idaresi Dergisi lumsuz olan Yan Etkilerin sınırlandırılmasına katkıda bulunmaktır."40 Steinmann'la birlikte Zerfass'ın geliştirdiği işletme Etiği tanımında ise aynı yaklaşım şöyle ifade edilmektedir: "işletme Etiği bir ideal normlar doktrinidir. Bu normlar girişimcinin serbest piyasadaki qavranış özgürlüğünün toplumsal açıdan kabul edilebilir şekilde kullanımına yol göstermelidir. işletmelerin kar ilkesinin çatışma yaratıcı etkilerini, somut işletme faaliyetlerinin yönlendirilmesi sırasında sınırlamayı amaçlamalıdır...41 Yazarlara göre işletme etiği, diyalog süreçlerinin oluşturulmasına yönelik bır işlemler doktrinidir. Diyalog süreçleri, işletme yönetimi ile işletme içi ve dışı çıkar grupları arasındaki çatışmaların yürürlükteki hukuk kurallarıyla çözulemediği durumlarda uygulanmalıdır. Diyalog-uzlaşma süreçleri, işletme Etiğini oluşturan gerekçelendirilmiş normların da kaynağı olmalıdır. 42 Steinmann ve' Zerfass, kurdukları bu kavramsal yapıyı "Kazanç Prensibinin durumsal sınırlaması" olarak niteler. 43 ~.Bu tasarımın gerçekleşmesi için Steinmann ve Löhr, girişimci ile girişimcinin faaliyetlerinden etkilenen tüm gruplar arasında, diyaloğa dayalı bir uzlaşma sürecinin kurumsallaştırılmasını önerirler." Pragmatik Yaklaşım Bu gruptaki Çalışmalarda işletme yöneticilerinin fiili davranışları ilgi odağıdır. Fiili davranışların etik açıdan analizi ve fiili durumlara bağlı etik gereklere uygun davranış önerilerinin geliştirilmesi yazarların temel yaklaşımıdır. 45 Bireysel vicdanı ön~ çıkarma ve etik açıdan altematif bireysel hareket alanlarının tartışılması, pragmatik yaklaşımı karakterize etmektedir. Birleşik Amerika'da işletme Etiği yerine iş Etiği (Business Ethies) kavramı kullanılmaktadır. Bu kavram altında geliştirilen görüşler pragmatik yaklaşımın tipik ömekleridir. Almanca literatürde ise bu görüşün etkisi sınırlıdır. Konuyu pragmatik ya.klaşım çerçevesinde inceleyen Freemann ve Gilbert' e göre "Etik değerler ve normlar işletmenin başarısı için önemli bir değişkendir. "46 Yazarlar işletme yöneticilerinin davranışlarının nasılolması gerektiği sorununu da daha çok işletme stratejilerine bağlı olarak tartışmaktadır. 47 Bu tartışma. tekil işletme yöneticilerini çevreleyen toplumsal-kurumsal yapıyla, bu yapının verili koşulları ile 40 Steinmann ve löhr, a.g.e., 1988, S H. Steinmann ve A. Zerfass, Untemehmensethik, Ed. G. Enderle ve diğ., lexlkon der Wlrtschaftsethik, Freiburg, Basel, Wien. 1993, S. t 1 17; Aynı görüş: Steinmann ve ıôhr. 1988, s a.y. 43 Steinmann ve Zerfass. a.g.e. s Steinmann ve ıöhr. a.g.e. t 988. s Bkz.: R. lo Oaft. Management, The Dreyden Press, 2. baskı. s. 93 vd.; F, P. Mc Hugh, iş AhI.1kı (Orig.: Ethlcs in Business Now), TÜSiAD, Yay. No: TÜsiAO-T/92. s. 12 vd.; D. Hollriegel ve J. R. Slocum, Management, Addişan - Wesley Pub. Co., 1992, s. 147 vd. 46 R. E. Freeman ve D. R. Gltbert. Untemehmensstrategle Ethlk und pei'sönllche Verantwortung, Campus Verı., Frankfurt/New York. 1991, s. 2t. 47 a.k., s. 160 vd.

11 İşletme Etlği Konusuna Kavramsal Bir Yaklaşım 45, ilişkilendirilmemektedir. Bu anlamda toplumsal-kurumsal çerçeve yazarların ilgialanı dışında kalmaktadır. 48 Pragmatik yaklaşımı. benimseyen yazarlar, bir İşletme Etiği kavramı geliştirmek yerine genel etik tanımlarına yer vermektedir. 49 Ya da "iş Ahlakı, iş dünyasında hüküm süren doğru ve yanlış davranışları ele alır. (...) iş Ahlakı bütün ilişkilerde dürüstlük, güven, saygı ve hakça' davranmak demektir"so gibi tanımlarla yetinmektedir. Örnek olay değerlendirmeleri üzerinde yoğunlaşan bu gruptaki Çalışmaların a ğırlıklı konusu, yöneticilerin karşılaştıkları etik boyutlu günlük sorunlarft çözümler önermektir. Bu grupta toplanan Çalışmalarda "Diyaloğa değil, monoloğa dayalı bir İşletme Etiği" olarak,sı işletmelerin sosyal sorumluluğundan sözedilmektedir. Bu, işletme yönetiminin toplumsal çıkarları dikkate alma y.ükümıüıüğü olarak tanımlanan bir sorumluluktur. Daft'ın ifadesi ile sosyal sorumluluk "işletme yönetiminin tür;' karar, seçim ve eylemlerinde örgütün çıkarları kadar toplumun çıkarlarını ve gönentini de dikkate alma yükümlülüğüdür. "52 ". Mc Hugh ise, özel karlılık ile toplumsal çıkarlar arasındaki ilişkiyi şöyle belirlemektedir: "Ekonomik kararlar, sadece özel karlılık üzerine dayandınlmamalıdır. içinde bulunulan toplum ve daha geniş bir dünya üzerindeki, hatta hemen şimdi ölçülerneyecek olan diğer etkiler de gözönüne ~ınmalıdır. "53. Pragmatik yaklaşımda esas olan, bu toplumsal sorumluluğun içeriğini işletme yöneticisinin bireysel ahlak ve vicdar:ı temelinde belirlemesidir. Çoğulculuğu sağlayan normlarla ve süreçlerle, ilgililerin bu sorumluluğun yerine getirilmesine, izlenmesine, denetlenmesine ka!ılımı söz konusu değildir. İşletme Etlğl Kavramının Normatif içeriği İşletme Etiği konusunda yukarda yapılan açıklamalarda kavramın normatif içeriği üzerinde pek fazla durulmamıştır. Literatürde de İşletme Etiği sorunuyla ilgili esas çaba, kavramın normatif içeriğinin belirlenmesi değil; bunu somut pratikte belirlemeye yönelık amaç sistemlerinin, süreçlerin ve kurumlann geliştirilmesidir.. incelenen literatüre egemen olan ve yukarıdaki ilk iki yaklaşımda ortak olan anlayış budur. Yazarlar işletme Etiğinin normatif içeriğinin, işletme yönetimi ile işletme içi ve dışı çıkar gruplarının diyaloğa dayalı uzlaşma süreçleri içinde ve somut durumlara bağlı olarak belirlenmesi gerektiğini özellikle vurgulamaktadır a.y. 49 Bkz.Daft, a.g.e., 1991, s Mc Hugh, a.g.e., 1991/1992, s Homann ve Blome-Drees, a.g.e., 1992, s Daft, a.g.e., s Mc Hugh, a.g.e., s Bkz. Eti,k Olanı iktisadi Olanla Uzlaştıran Yaklaşım ve Etik Olana öncelik Taşıyan Yaklaşım bölült\leri; aynca J. Meran, Die Wlrtschaft als Thema der praktlschen Phllosophle, Ed. D. Rahmsdorf, H. B. Schafer, Ethlsche Grundfragen çter Wlrtschafts-und Rechtsordnung, D. Reimer Verı', Berlin Hamburg, 1988, s. 69.

12 46 Amme idaresi Dergisi Açıklanan ilk iki yaklaşımı benimseyen yazarlar", Çalışmalarında" İşletme Etiğinin normatif içeriğine temelolacak ilkelere işaret etmekle yetinmektedir. Bu ilkelerden birisi Homann ve Blome-Drees'e göre "Dayanışma İlkesi"dir. Yazarlar, İşletme Etiğinin temel sorusunu günümüz toplumunun verili koşuıiarında hangi ahlaki normların ve ideallerin işletmeler tarafından uygulanabileceği sorunu olarak tanımlamaktadır. ss Bu sorunun "hangi ahlaki normlar ve idealler" bölümüne yanıt a rarken, tüm ahlak teorilerinin temel ilkesinden hareket etmek gerektiğini vurgulamaktadır. Yazarlar günümüzde bu temel ilkenin "Bütün insanların dayanışması" o larak formüle edilebileceğini savunmakta ve bu ilkenin zorunlu unsurlarından birinin "evrenselleştirilebilme" olduğunu belirtmektedir. 56 Yazarlara göre haklı bir ahlaki talebi karakterize eden, bu unsurdur. Yani herkesin iyi gerekçelendiriimiş bu talebe göre hareket etmesini isteyebilmenin mümkün 0lmasıdır. s7 Bireysel davranış ve çıkarın esas olduğu serbest rekabetçi piyasa düzeninde "dayanışmacı davranış", özellikle mikro iktisatta pek az özel alanpa söz konusu olmuştur. Bu kavramın kullanıldığı alanlar daha çok sosyal siyaset disiplini ve hristiyan sosyal doktriniyle sınırlı kalmıştır. 58 Kromphardt, iktisat etiği kavramı bağlamında dayanışmacı davranışı irdelerken Sombart'ın şu tanımını aktarmaktadır: "Dayanışmacı davranışta, iktisadi faaliyette bulunan insan, kendisini sadece \ bireyolarak değil, büyük bir topluluğun bir organı olarak görür. Faaliyeti sırasında sadece bireysel çıkarını değil, aynı zamandadiğer bireyl~rin ve ait olduğu grupların çıkarlarını gözetir. Birey kendisini diğer insanlara karşı da sorumlu hisseder."s9 P.Ulrich "ise İşletme Etiğinin içeriğiyle ilgili olarak, modem etiğin ilkelerinin esas olduğunu belirtmektedir. Ulrich'e dayanarak modem etiğin tanımlayıcı özellikleri şöyle açıklanabilir: 60 Modern etik, hümanist rasyonel etikdir. Rasyonel boyutuyla modem etik, ahlaki değerlendirmelerini ve eylem doğrultularını akılcı bir temelde gerekçelendirir. Hümanist boyutuyla modem eti~, normatifdoğrultularınıinsanın genel özelliklerinden hareketle belirler. Modem etiğin temeli bireyin "dokunulmaz" subje karakteridir. Hümanist rasyonel eti~de bireylerin genel ve mutlaka karşılıklı olarak "eşit değere sahip varlıklar" olarak tanınması, kabulü sözkonusudur. Birlikte yaşayan insanların birbirine karşı ahlaki hakları ve yükümlülükleri, bu kabulden kaynaklanmaktadır. işletme Etiği kavramının normatif içeriği, modem etiğin bu i.ikelerine dayanarak belirlendiğinde, işletme etiğinin görevi de netleşmektedir. Bu görev işletmelerin etik değerlere aykırı davranmasının ussallıkla çeliştiğini göstermektir. "Çünkü böylece insanl~k, uzun dönemde kendi faydasını azaltmaktadır. Buradaki "fayda" 55 Homann ve Blome-Orees, a:g.e., ı 992, 5. ı a.k., a.k., 5. ı J. Kromphardt, Solldarlsches, Handeln Im Spannungsfeld von Individueller Frelhelt und Gesamtgesellschaftllcher Regullerung, Ed. o. Rahmsdorf, H. B. Schafer, Ethlsche Grundfragen der W1rtschafts-und Rechtsordnung, D. Reimer Verı', Berlin-Hamburg, 1988, W. Sombart'tan aktaran J. Kromphardt, a.g.e., 1988, Ulrich, a.g.e., 1995,5.563 vd.

13 işletme Etiğ/ Konusuna Kavramsal Bir Yak/aşım 47. sözcüğü pür egoıst çıkarlarırı ve amaçların gerçekleştirilme derecesini, değil. toplumsal değerleri anlatır...61 işletmelerde etik karara ve faaliyete..emelolacak normları belirlemede pragmatik yaklaşımm diğer iki yaklaşım karşısında esaslı bir farkı vardır: Pragmatik yaklaşımda Işletme faaliyetleriyle ilgili olarak etik kararlar almak. işletme yöneticisinin kendi başma yerine getir~eğl bir görevdır. işletme Etiği kavramının normatıf içeriği bu varsayımdan hareketle belirlenir. Böylece işletme Etiğinin normatif içeriği ne olmalıdır sorusu. yöneticilerin etik karar ve faaliyetlerine hangi normatıf yaklaşım(lar) temelolabilir sorusu Ile özdeşleşir: Bu soruyu yanıtlarken. yazarlar işletme yöneticisine değişik alternatifler sunarlar: Örneğin Faydacı yaklaşıma göre etik karar. en çok kişiye en fazla ürün ve hizmetin sağlanmasmı gerektirir. Moral haklar yaklaşımma göre etik bakımdan doğru karar, bu karardan etkilenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerini zedelemeyen karardır. Adalet yaklaşımmda bir kararın, etik açıdan doğru sayılabıımesl için, doğruluk, eşitlik, tarafsızlık ilkelerine uygun olması gerekir. 62 Pragmatik yaklaşımı benimseyen Çalışmalarda işletme yöneticisine etik karar ve faaliyetle ilgili olarak sunulan bu alternatiflerden hareketle, uygulama sorunları örnek olay yöntemi ile tartışılmaktadır. işletme Etiğl Kavrammm Diğer Kavramlarla ilişkisi işletme Etiği-İktisat Etiği Ayrımı, işletme Etiği gibi iktisat Etiğiyle ilgili olarak da literatürde çeşitli tanımlar vardır. işletme Etiği kavramı irdelenirken görüldüğü gibi. iktisat Etiği konusunda da kesin tanımlar yerine genellikle görevalanı belirlenmektedir. Meran'a göre "iktisat etiğinin özel görevi, iktisadi hareket nedenlerinin ve davranış tarzlarınm, ahlaki ilke, ve algılayışlarla 'çatlştığl durumlarda etiğe aykırı davrahmanm ussalhkla çeliştiğini göstermektlr Koslawski ise ik~isat Etiğini "etik ve iktisadi teorilerin entegrasyanu, etik ön koşulların, etik kural ve davranış' normlarının ekonomiye egemen olan işleyiş mekan izmalarına entegre olması" şeklinde tanımlamaktadır. M Homann ve Blome-Drees'in benrttiği gibi, ahlaki beklentilerin ve taleplerin yöneldiği adres, işletme Etiğinde işletmelerdir. iktisat etiğinde ise iktisadi yaşamda rolü olan aktörlerin tümüdür ve öncelikle devlettir. 6s Steinmann ise iktisat Etiğini gene Yan Etkiler Sorununu hareket noktası alarak kavram laştırma ktad ır: iktisat Etiğinin konusy topyekon ikti~di düzel) düzleminde bu temel sorunun çözümüne yönelik normatıf doğrultuların belirlenmesidir. 66 ikti 61 J. Meran, a.g.e., 1988, s Bkz.: Hollnegel ve Slocum, a.g.e., s ; Mc Hugh, a.g.e., 1991/1992, s. 1 1, s. 24 vd., s. 37 vd.; Freeman ve Gilbert, a.g.e., s. 160 vd.; Oaft. a.g.e. ' s. 94 vd. 63 Meran, a.g.e.,s Koslowski, a.g.e., 1988b, s Homann ve Blome-Orees, a.g.e , s Steinmann, a.g.e., s

14 48 Amme idaresi Dergisi sat Etiğinin belirlemesi gereken normlar. kurumsal düzeyde olmalıdır ve tüm toplumu kapsayan bir alanda uygulanabilmelidir. 67 / işletme Etiği ve işletmelerin Sosyal Sorumluluğu Ayrımı işletmelerin sosyal sorumluluğu konusunda da genel geçerliliği olan bir kavram bulunmamaktadır. Sosyal sorumluluk kavramı ile yukarıda açıklanan pragmatik yaklaşım. büyük ölçüde birbiri ile özdeşleşmektedir. incelenen Türkçe yayınların tümünde sosyal sorumluluk kavramı veya iş Etiği kavramı kullanılmış. işletme etiği kavramı ve yan etkiler sorunu üzerinde durulmamıştır. 68 Sosyal sorumluluk kavramı, "işletmelerin sosyal konular üzerine eğilmeleri" temelinde tanımlanmaktadır. 69 Sözü edilen sosyal konular arasında, tüketicinin korunması ve tüketici beklentilerinin karşılanması; özürlü ve hükümlülerin çalıştınlması; hayır işleri; sosyal-kültürel amaçh yatırımlar ve projeler; insan hakları; doğanın. çalışanların sağlığının ve güvenliğinin korunması; işletme uygulamalarında adal~t v.. b. sayllmaktadw. 70 Bazı çalışmalarda işletmelerin sosyal sorumluluğu kavramının kapsadığı sorumluluk alanlarının zamanla genişlediği vurgulanarak, bu kavram çerçevesinde, "işletme yöneticilerinin, işletmelerin yarattığı sosyal sorunlara çözüm yolları bulabilmesi gerektiği de" belirtilmektedir.1\ Drucker'a göre de "Ekonomik performans bir iş bidminin birinci sorumluluğudur (...) ama tek sorumluluğu değildir";12 işletmelerin. "topluma yaptığı etkilerin tüm sorumluluğunu taşıması tt gerekmektedir.73 Öz-Alp işletmelerin sosyal sorumluluğu kavramının. "işletmelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirirken işletme dışı sorunların çözümünde yardımcı olmaları gerektiği düşüncesine dayandığını vurgulamaktadır. 74 Yazarın belirttiğine göre "ileri görüşlü iş adamları (... ) iki genel ilke ortaya atmışlardır. (Bunlardan) birincisi, yardımlaşma kurum ve derneklerini desteklemeleridir. (... ) ikincisi ise işletmelerin kendilerini toplumun hamisi veya velisi gibi görmeye başlamalarıdır."75 Görüldüğü gibi işletme etiği ve işletmelerin sosyal sorumluluğu kavramları arasında açık bir gerekçelendirme farkı vardır: işletme etiği kavramı. sosyal etiğin bir 67 a.y. 68 Bkz. : S. Özbaşar, "Sosyal Sorumluluklann Yönetimi", Yönetim, S: 11, Nisan 1979, s. 43 vd.; B. Tenekecloğlu, "işletmelerin Sosyal Sorumlulukları", Eskişehir ma Dergisi, C: XIII. S: 2.6/1987, s. 46 vd.; D. Erden, "işletmel,rin Sosyal Sorumluluğunun Algılanması: Mühendislik ve iktisat Öğrencileri Kıyaslaması", Amme idaresi Dergisi. c: 20, s. 2. Haziran s. 69 vd.; S. Ankan. "işletmelerde Sosyal Sorumluluk ve iş AhlAkı", H.Ü. U.B.F. Dergisi. Cılt 13/1995. s. 171 vd.; Ş. Özalp. işletme Yönetiminde Sosyal Sorumluluk. Çoğaltma. III. Ulusal Yönetim Kongresi. Mayıs istanbul s. 1 vd.,69 Tenekecloğlu. a.g.e. s Bkz. : 68 no'lu dipnot. 71 Tenekecioğlu. a.g.e, s. 60. ayrıca bkz.: Erden. a.g.e. s z P. F. Orueker, Kapitalist ötesi Toplum. inkilap Kitabevi Yay., istanbul. 1994, s a.k. s Özalp. a.g.e., s a.k. s. 4-5.

15 işletme Et/ğı Konusuna Kavramsal Bır Yaklaşım 49 dalı olarak anlaşılmakta ve işletmelerin toplum karşısında özel bir ahl~ki sorumluluğu bulunduğu kabulüne dayanmaktadır. Bu özel ahl~ki sorumluluğun temelinde, işletmelerin doğal ve toplumsal çevre üzerinde çok yönlü ve toplum tarafindan kontrol edilemeyen etki imk~nlanna sahip olmalan vardır. Enderle'nin belirttiği gibi, bu sorumluluk, "işletmeyi oluşturan bireylerin ahl~ki sorumluluklarının toplamından ötede ve bireysel sorumluluktan farklı bır sorumluluktur."76 işletmelerin/iktisadi faaliyetleri sırasında ortaya çıkan vegenel çıkarlan zepeleyen yan etkiler, işte bu çerçeve içindeodak noktası olmaktadır. Yan etkiler sorununun serbest piyasa ekonomisi içinde çözümlenernemesinden, tersine ağırlaşarak ve yaygınlaşarak sürmesinden hareketle, yeni bir normlar ve kurumlar sisteminin oluşturulması gerektiği sonucuna vanlmaktadır. işletmelerin sosyal sorumluluğu kavramı ise, sosyal etiğin değil, bireysel etiğin normatif çerçevesine dayanan bir kavramdır. Söz konusu olan, işletmelerin toplumda sahip oldukları ayrıcalıklı konumdan kaynaklanan ve topluma karşı ödenmesi gereken bir ahl~ki borç değildir.. "işletmelerin toplumun refahını ve yaşam düze-, yini geliştirmeye yardımcı faaliyetlere istek'e katllmaları"dır. 71 işletmelerin "toplum ile ilgili konulara eğilerek gereken yardımı(n) sağla(n)masl"dir. 78 Sonuç olarak, işletme etiği kavramı ile işletmeler toplum karşısında özel bir ahl~ki borcu olan kurumlar olarak algılanmaktadır. Buna karşılık, sosyal sorumluluk kavramında. işletmelerin kendilerini toplumun hamisi veya velisi gibi görmeye başlamaları"79 bu anlamda toplumsal sorumluluklar üstlenmeleri söz konusudur.. işletmelerin sosyal sorumluluğu kav~amının işletme etiği k~vramından ikinci ö nemli farkı, etik beklentilerin kurum olarak işletmelere. değil. işletme yöneticisi bi reylere yöneltilmesidir. Bu kavramda ahl~ki gereklerin ve beklentilerin adresiyö netkinin bireysel vicdanıdır. "Yönetici bireylerin ahlaki değerlendirme gücüne gü.., ven, bu kavramdan hareketle geliştirilen görüşlerin temelini oluşturmaktadır. so Ne var ki günümüzün toplumlannda ortaya çıkan çok çeşitli iktisadi~ahl~ki çatışma durumlarının çözümünü sadece bireylerin özel ahl~kına dayalı takdirine bırq.krrtak yeterli olmamaktadır. B Böylece yöneticilerin bireysel vicdanına dayalı karariarı te mel alan bu anlayış, "Çatışmaların çözümünde keyfi bir araç olarak kalmakta ve genel kabul görecek uzlaşmalar için sistematik bir bakış açısı vaadetmemektedir."sı ' işletmelerin artan sosyal etkinliklerinin eğitim, kültür, sanat vb. alanlardaki proje ve yatınmlarının, bağ4şlarının işletmelerin etik sorumluluk üstlenip üstlenmemeleri ile bir ilgisi olmadığını I:?ir kez daha vurgulamak gerekir. Bu tür etkinliklerin işletme 76 Bkz. Dipnot '9. nlenekecioğlu, a.g.e., s. 47; aynca bkz. Orueker, a.g.e, s. 141 vd. 78lenekecloğlu, a.g.e. s özalp. a.g.e., s. 4 vd. 80 Steinmann ve Löhr, a.g.e., 1988, s a.y. 82 Homann ve Blome-Orees. a.g.e., s Aynı Görüş. Steinmann ve Löhr, a.g.e., 1988, s. 298.

16 50 Amme idaresi Dergisi Etiği kavramının ele aldığıastı sorun olan Yan Etkilerle bir Hintısı yoktur. 83 Sözü e dilen sosyal etkinlikleri, işletmelerin serbest piyasadaki davranış özgürlüğünün toplumsal çıkarlann gözetllmes~ amacıyla sınırlandırılması perspektifi ile ilişkilendlrmek mümkün değildir. işletme Etiği ve Sosyal Siyaset Disiplini Sanayi Devrimi sonrasında oluşup gelişen Sosyal Siyaset disiplininin geleneksel ilgi alanı, endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan sosyal sorunlar ve öncelikle ücretli ça hşanlann sorunlarıdır. Zaman içinde sosyal siyasetin eğildiği sorunlarla birlikte. kapsadığı toplumsal kesimler de genişlemiştir. Bu disiplinin işlevi serbest piyasa e konomisi içindeki oluşumların yolaçtığı toplumsal etkileri ve sorunları belirleyip in celemek. bu sorunları çözmeye veya hafifletmeye yönelık normları ve kurumları geliştirmektlr. 84 Ekonomik alandaki oluşumların toplumsal denetimini sağlamak, sosyal siyasetin amaç sisteminin özüdür. Sosyal siyasetin geuşme sürecinin ilk aşamalarında girişimdden talepler, işletme çaiışanlarına karşı kimi yükümlülüklerin yerine getirilmesi alanında odaklaştı. işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınması. işletme çalışanuuının sosyal güvenliğinin sağlanmasına katkı, çalışma koşullarının iyileştirilmesi v.b. talepler; işletme' yönetiminin. işletme çp-lışanlarının Çıkarlarını gözetme borcu esasına da yandınldı. Daha sonraki aşamada çalışanların işletme yönetimine katılması. sosyal siyasetin temel konuları arasına girdi. "Özel mülkiyet kurumunun mülk sahibine sağladığı yönetim ayrıcalığı ve tekelini yumuşatmak. yönetim yetkilerini emek ile paylaşmak ve çalışma yaşamını daha insancıl bir düzeye ulaştırmak", yönetime katılma uygu lamalarının düşünsel temelini oluşturdu. ss işle~elerin iktisadi faaliyetlerinin etik ilkelere uygunluğunun sağlanması, geniş anlamı ile sosyal siyasetin her zaman amaç sistemi içinde yer aldı. öte yandan sosyal siyasetin doğuşunda ve gelişiminde dığer etkenlerın yanısıra ahıaki gerek çelerin de sürekli bir rolü oldu. Örneğin "adil bir ücret" sorununun gündeme geli şine yol açan nedenler arasında ahlaki motifler de vardır. 86 Görüldüğü gibi Sosyal Siyaset disiplininin ve İşletme Etiği kavramının eğildlği so run alanı ve genel amaç sistemi birbiri ile örtüşmektedlr. işletme Etıği kavramının -gündeme gelişi, sosyal siyaset disiplini ile ortak bir birikime dayanmaktadır. Bu bi rikim, sanayı devriminden bu yana ekonomik oluşumların yol açtığı toplumsal so runlar karşısındaki ekonomik, sosyal, ahlaki vb. nedenlerden kaynaklanan eleştiri lerle oluşmuştur. SONUÇ işletme Etıği kavramı serbest rekabetçi piyasa ekonomisine dayalı günümüz top lumlarında, Işletmelerle ilgili olarak, çağın gereklerine uygun bir algılama değlşik 83 Steinmann ve Zerf.iss, a.g.e., 1993, s Bkz.: C. Talas, Toplumsal Politikaya Giriş, S Yay. Ankara s C. Talas, Sosyal Ekonomi, 6. Baskı, Ankara, 1983, s Bkz. Steinmann, a.g.e., 1993, s

17 İş/etme Etiği Konusuna Kavramsal Bır Yaklaşım 51 liğine işaret etmektedir. işletme faaliyetleri bazında bireyselolanla toplumsalolanı uzlaştırmaya, sadecekazanç amaandan, etik açıdan kabul edilebilir kazanca doğru bır talebi,ve arayışı dile getirmektedir. Bu Çalışmada işletme etlğine kavramsal yaklaşımlar üç ana grupta sınıflandınlarak değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki Homann -ve diğerlerinin benimsediği, etik olanı iktisadi olanla uzlaştıran ve kavramı' esas olarak işletme çıkarlanna dayandırarak gerekçelendiren yaklaşımdır. Bu yaklaşımda işletme etiği bır diyalog etiği olarak anlaşılmaktadır. Genel toplumsal çıkarlarla işletme çıkarlan arasındaki uyumun, dlyaloğa dayalı uzlaşma süreçleri içinde sağlanabileceği görüşü benimsenmektedir. ', Buna karşılık pragmatik yaklaşımda işletmelerin toplumsal çıkarlan dikkate alması anlamında işletme etiği, bir "monolog etiği" olarak anlaşılmaktadır. Etik normlara uygun işletme faaliyetlerinin, işletme yöneticilerinin bireysel a~lak temelinde alacağı kararlarla sağlanacağı görüşü benimsenmektedir. Homann ve arkadaşlannın yaklaşımı ile pragmatik yaklaşım, önemli -farklılıklar i çermesine rağmen, sonuçta işletme etiği kavramının işletme disiplininin genel düşünsel yapısı içindeki iki yorumu olarak nitelendirilebilir. Üçüncü yaklaşım. Ulrich ve diğerlerinin temsil ettiği iktisadi olan karşısında etik o lana öncelik tanıyan yaklaşımdır. Buna göre, işletmelerin kazanç amaçlı faaliyetleri ile etik gerekler arasındaki çatışma, ancak etik olana önc;elik tanındığı takdirde çözümlehebilir. Bu yaklaşımda işletme etiği, sosyal etiğin bir parçası olarak anlaşılmakta ve işletmelerin genel toplumsal çıkarlan dikkate almak, zedelememek anlamında özel bir ahlaki yükümlülüğü bulunduğu kabul edilmektedir. Bu kabulün dayanağı. işletmelerin doğal ve toplumsal çevre üzerinde çok yönlü ve toplumca den eti en erne yen etki imkanlanna sahip olmasıdır. Esas olarak işletmelerin iktisadi faaliyetlerinin yolaçtığı ve genel çıkarlan zedelediği açık olan yan etkiler. işletmelerin sahip olduğu bu denetimsiz erkin ifadeleridir. Yan etkiler sorunu serbest piyasa ekonomisinin kendi dinamikleri ile çözümlenememekte, böylece işletmelerin kazanç amaçlı faaliyetleri ile, genel toplumsal çıkarlar arasındaki çatışma sürmektedir. Verili toplumsal koşullarda bu çatışmayı çözmek için yenı bir-normlar ve kurumla~ sisteminin oluşturulması gereklidir. Bu yeni normlar ve kurumlar sistemi ile. işletmelerin serbest piyasadaki kazanç amaana yönelik davranış özgürlüğü. toplumsalçıkarlann dikkate alınmasını sağlamak amacıyla sınırıanmalıdır~ Bu Çalışmada. işletme etiği konusunda Ulrich ve ona katılan yazarlann geliştirdiği kavramsal yaklaşım, benimsenmektedlr. Bu yaklaşım, Sosyal Siyaset Disiplininin, e konomik oluşumlann toplumsal denetimini sağlamak şeklinde özetlenebilecek genel düşünsel yapısına uygun düşmektedir. Amacı. konuya bir gırış yapmakla ve genel bır kavramsal çerçeve oluşturmakla sınırlı olan bu çalışmada ortaya konulan görüşlerin geliştirilmeye ihtiyacı vardır. işletme etiğinln Türkçede de daha geniş çalışmalara ve tartışmalara konu olması u mulmaktadır.

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir.

Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Çağrı ÖZGAN Kelimenin en dar anlamıyla,neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî,seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların çeşitli

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Etiği. Test-1

Öğretmenlik Meslek Etiği. Test-1 Öğretmenlik Meslek Etiği Test-1 Bir kamu görevine atamada aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasından birinin tercih edilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi MÜHENDİSLİK ETİĞİ 12.10.2016 Emin Direkçi 1962-Ankara Metalurji Y.Müh. 1979-1988 Üretim Koord. 1989-1992 Üretim Müdürü 1992-1997 Genel Müdür 1997-2000 Genel Müdür 2001-2006 Genel Müdür 2007-2011 Kurucu

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Siyasi İktisat IR211 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Yok

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

MESLEK KAVRAMI. Dr. Tolgay Kara, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Etik Ders Yansıları, Güz /17/2016

MESLEK KAVRAMI. Dr. Tolgay Kara, Fen Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Etik Ders Yansıları, Güz /17/2016 MESLEK KAVRAMI Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş Ders

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

BÖLÜM: 2 İŞLETMENİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM: 2 İŞLETMENİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLAR DERS : GENEL İŞLETME BÖLÜM: 2 İŞLETMENİN TANITIMI VE TEMEL KAVRAMLAR İŞLETMENİN TANIMI İşletme; farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Bunlar; Bir aracı, makineyi, dükkanı veya iş yerini vb. çalıştırma.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

DR. Caner Ekizceleroğlu

DR. Caner Ekizceleroğlu DR. Caner Ekizceleroğlu Ticaret Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin tümü olarak tanımlayabiliriz. Dış Ticaret BİR

Detaylı

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ

İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ İSMAİL VATANSEVER ETİK VE BİYOETİK KAVRAMLARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLİŞKİSİ 1 ETİK NEDİR? ETİK NEDİR? Etik terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Değerler felsefesinin

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE-Kurumsal

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları

İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları İktisadi Düşünceler Tarihi (ECON 316) Ders Detayları Ders Adı İktisadi Düşünceler Tarihi Ders Kodu ECON 316 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS PROFİLİ. Turizm Ekonomisi ECO481 Güz Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Turizm Ekonomisi ECO481 Güz Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Turizm Ekonomisi ECO481 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR

DERSTE KAZANDIRILACAK ÖZELLİKLER KAPSAM HAFTALARA GÖRE DERS PROGRAMI ÖNERİLEN KAYNAKLAR PROGRAM ADI TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ DERSİN KODU TUR / TRO 169 DERSİN ADI TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI VE DENETİMİ DERSİN SORUMLUSU ÖĞR. GÖR. MELTEM BOZKURT DERSİN TÜRÜ Zorunlu x Seçmeli EĞİTİM DİLİ

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz 7 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi 5-7 Ekim Tarihlerinde Fakültemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi Süleyman Demirel Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi tarafından

Detaylı

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Prof. Dr. Vecdi ARAL HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Wenn wir die Menschen behandeln wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln wie sie sein sollten, so machen wir sie zu dem, was

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

MESLEKİ ETİK VE KURALLARI

MESLEKİ ETİK VE KURALLARI MESLEKİ ETİK VE KURALLARI MESLEK KAVRAMI Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Mikro İktisat MİK DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İktisat MİK213 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi Özet Dr. Sevgi Özkan ve Prof. Dr Semih Bilgen Enformatik Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Tel: (312) 210 3796 e-posta:

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 2 İş Ahlakı-İş Ahlakının Tarihçesi

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 2 İş Ahlakı-İş Ahlakının Tarihçesi Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 2 İş Ahlakı-İş Ahlakının Tarihçesi Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı İş ahlakı ahlak felsefesinin üzerinde durduğu ahlak sahalarından biridir. İş ahlakı, iş yerinde nazik

Detaylı

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Onur Kurulu Üyesi Öğrenmek suretiyle veya bilim yoluyla bir konunun teorik olarak kavranmasının ve bunun için gereken becerilerin üzerine kurulmuş

Detaylı