Yabancı Elyaf Sınıflandırması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancı Elyaf Sınıflandırması"

Transkript

1 Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster Ya b a n c ı E l y a f Sınıflandırması /007t

2 Yabancı Elyaf Sınıflandırması Yabancı elyaf, pamuk bitkisi kabuk parçaları ve/veya iplik içindeki yağ veya pas gibi kirlenmelerden kaynaklanan yabancı maddelerin algılanması ve sınıflandırılması opto-elektronik iplik temizleme sistemi YarnMaster ile güvenli bir şekilde yapılabilir. Algılama ve Sınıflandırma İ p l i k i ç i n d e k i y a b a n c ı e l y a f l a r ı n a l g ı l a n m a s ı LO E P F E f i r m a s ı t a r a f ı n d a n geliştirilen SIRO prensibine göre gerçekleşir. Yabancı elyafların algılanması v e t e s p i t i k o n t r a s t f a r k l ı l ı k l a r ı n ı n değerlendirilmesi ile yapılır. G e b r ü d e r LO E P F E A G f i r m a s ı n ı n y a b a n c ı elyaf algılama alanında uzun yıllar sonunda edindiği tecrübeye dayanarak bu konuda büyük bir bilgi eksikliğinin bulunduğu a n l a ş ı l m ı ş t ı r. Ya b a n c ı e l y a f s t a n d a r t ı n ı n g e l i ş t i r i l m e s i i l e b i r l i k t e LO E P F E f i r m a s ı iplik temizleme alanında bu sorunu çözmek için önemli bir adım atmıştır. LO E P F E y a b a n c ı e l y a f s t a n d a r t ı, s ı n ı f b a ş ı n a ç e ş i t l i y a b a n c ı e l y a f ö r n e k l e r i n i n bulunduğu bir sınıflandırma bölümü o l u ş t u r u r. S ı n ı f l a n d ı r m a b ö l ü m ü n e yapılacak yabancı elyaf ilişkilendirmesi, iplik içindeki örneğin parlaklık, uzunluk v e g ö r ü n ü m g i b i s ı n ı f l a n d ı r m a y a b a ğ l ı farklılıklar algılanabilecek şekilde yapılır.

3 Sınıflandırma Özellikleri E l y a f l a r ı t e m e l y a p ı l a r ı n d a n f a r k l ı o l a n p a r l a k l ı k f a k l ı l ı ğ ı n a g ö r e sınıflandırma menşeli malzemelerin işlenmesinde yabancı elyaflar farklı şekilde sınıflandırılır. Ya k l a ş ı k o l a r a k ş u k u r a l g e ç e r l i d i r : B i r iplik ne kadar kalın olursa iplik kesitindeki elyaf sayısı da o kadar çoktur. Pamuğun rengi: Pa m u k e l y a f l a r ı n ı n r e n g i h e r z a m a n a y n ı değildir. Elyaf rengi pamuğun yetişme ve d e p o l a m a s ü r e c i e s n a s ı n d a b i r d i z i f a k t ö r t a r a f ı n d a n e t k i l e n i r. B u f a k t ö r l e r ö r n e ğ i n yağmur, don, böcek ve küf gibi etkenlerdir. Pamuk çekirdeğinin temizlenmesinden önce ve/veya sonrasındaki depolamad a, a ş ı r ı s ı c a k l ı k v e h a v a r u t u b e t i e l y a f rengini etkiler. Pamuğun rengine bağlı olarak temizleyici, ipliğin temel parlaklığına ayarlanır. A ç ı k r e n k l i p a m u k i ç i n d e k i r e n k l i y a b a n c ı elyafın kontrastı koyu renkli pamuk içindeki yabancı elyafın kontrastından daha büyüktür. Bu demektir ki, çeşitli pamuk İplik numarası: Kalın eğirilmiş iplik ile kombine edilmiş k o y u r e n k l i p a m u k i l e y a b a n c ı e l y a f arasında daha az bir parlaklık farkı bulunur. E l y a f l a r ı n u z u n l u k f a r k l ı l ı ğ ı n a g ö r e sınıflandırma İplik numarası: İplik düzeni içinde yabancı elyafların t ü m ü e ş i t ş e k i l d e d a ğ ı l m a z. K a l ı n e ğ i r i l m i ş i p l i k i ç i n d e k i y a b a n c ı e l y a f olasılığı ince eğirilmiş iplik içinde yabancı elyaf bulunma olasılığından daha büyüktür. İplik içinde bağlı bulunan yabancı elyaflar s a d e c e, ö r n e ğ i n s ı n ı f l a n d ı r m a a l g o r i t m a s ı gibi matematiksel araçlar ile gerçek uzunluklarına sınıflandırılabilirler. Zira bu elyaflar kesintili elyaflar olarak görünür.

4 Yabancı Elyaflar Ö r m e k u m a ş t a k i y a b a n c ı e l y a f hataları Problem Pamuğun temel parlaklığından farklı olm a y a n y a n i h e r h a n g i b i r p a r l a k l ı k f a r k ı bulunmayan bütün yabancı elyaflar klasik metotlar ile tespit edilemez. Bu özellikle ipliğin tekstil olarak işlenmesinden sonra açık olarak ortaya çıkar. Bu problem beyazlatılmış Single Jersey ö r m e ü r ü n ü n d e a ç ı k l a n a c a k t ı r. Te k y ü z e y l i üst giyim ve alt giyim örme ürünü, apre öncesinde ve sonrasında kumaş kontrol çerçevesinde görsel olarak kontrol edilmiştir. Ham Kumaş Kontrolü H a m k u m a ş i ç i n d e h e m e n h e m e n rahatsız edici bir yabancı elyaf tespit edilememiştir (Örneğin: 1000 km iplikte bir yabancı elyaf). Bitmiş Ürün Kontrolü Örme ürününün apre işleminden (beyaz l a t m a ) s o n r a r a h a t s ı z e d i c i y a b a n c ı elyafların algılanması mümkündür. Kasarlanmış üründe sadece çok ince, iplik içine eğirilmiş açık renkli elyaflar tespit edilmiştir. Bu tür yabancı elyaflar, hammadde ile a r a s ı n d a k i k o n t r a s t ç o k a z o l d u ğ u n d a n v e y a h i ç b i r k o n t r a s t f a r k ı o l m a d ı ğ ı n d a n temizleyici tarafından algılanamaz.

5 YarnMaster Ölçüm Prensibi Çözüm B o b i n l e m e p r o s e s i e s n a s ı n d a ö r n e ğ i n n e p s, k a l ı n v e i n c e y e r l e r g i b i i p l i k ç a p ı v e / v e y a i p l i k k e s i t i v e r i l e r i n e b a ğ l ı iplik hatalarının algılanması için iplik, mümkün olan en büyük doğrulukla sensörün ölçüm alanı içinde görüntülenir. H a t a t e s p i t i i ç i n i p l i k b i r ç o k y ö n d e n aydınlatılır. Refleksiyon ve transmisyondan oluşan sinyaller hesaplanır ve böylece i p l i k ç a p ı f a r k l ı l ı k l a r ı e ş i t l e n e r e k y a b a n c ı e l y a f l a r g ö r ü l e b i l i r k ı l ı n ı r. Yabancı elyaflar sınıflandırma alanında kontrast farklılığına ve uzunluğa göre sınıflandırılır.

6 Yabancı Elyaf Sınıflandırması LOEPFE yabancı elyaf standartı, Yarn- Master yabancı elyafı sınıflara göre temizleme sisteminin koordinat tablosunu temel alır. Yabancı elyaflar bu sistemde aşağıdaki örneklere göre sınıflandırılır: Yatay pozisyondaki uzunluk sınıflarının S-I-R-O sistemine ayrılması Dikey pozisyonda koyuluk derecelerini 1-4 arasında bir değere ayırma Ek olarak her sınıfı 4 alt sınıfa ayırma (hassas sınıflandırma) 2 4 S S4 S3 S2 S1 I4 I3 I2 I1 R4 R3 R2 R1 O4 O3 O2 O (cm) S I R O Ş e k i l d e e k h a s s a s s ı n ı f l a n d ı r m a l ı b i r s ı n ı f l a n d ı r m a a l a n ı g ö r ü n t ü l e n m i ş t i r (bkz. Sınıf: S3)

7 S4 I4 R4 O4 S3 I3 R3 O3 S2 I2 R2 O2 S1 I1 R1 O1 1 cm 2 cm 4 cm LOEPFE Yabancı Elyaf Sınıflandırması Not Ekte bulunan yabancı elyaf standartında, 1 n o l u s ı n ı f a a i t y a b a n c ı e l y a f ö r n e k l e r i baskı tekniği sebebinden dolayı iplik r e s m i n d e n ç o k d a h a b e l i r g i n o l a r a k ö n plana çıkmıştır. Ya b a n c ı e l y a f ö r n e k l e r i n i n LO E P F E standartları içinde görsel olarak birbirinden daha iyi bir şekilde ayırt edilebilmesi için hassas sınıflandırma içinde sınıflandırmaktan vazgeçilmiştir.

8 Masters in Textile textile Quality Control ww.loepfe.com Masters in textile Quality Control YarnMaster ve MillMaster markaları LOEPFE BROTHERS LTD. firmasının tescilli markalarıdır. Loepfe Brothers Ltd. CH-8623 Wetzikon/Switzerland Phone Fax w w w. l o e p f e. c o m Teknik değiş iklik hakkı saklıdır

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların

yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmaster facts yarnmaster İplik Hataları ve Splays'ların Sınıflandırılması 045912/007t İPLİK HATALARININ SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

45919007t. yarnmaster zenit

45919007t. yarnmaster zenit 45919007t yarnmaster zenit Daha iyi görmek için üretilmiştir ZENIT Önemli olan: En yeni nesil YarnMaster Zenit modeli ile LOEPFE optik iplik temizleyicilerin teknolojisini yeni bir seviyeye getirmede baæarılı

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology

Yapay Sinir Ağları ve Dokuma Teknolojisinde Kullanımı. Artificial Neural Networks and Their Usage in Weaving Technology Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (51-68) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (51-68) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Muayene ve Kabul Örneklemesi

Muayene ve Kabul Örneklemesi Muayene ve Kabul Örneklemesi Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner Prof.Dr. Erhan Öner / Kabul Örneklemesi / Aralık 2002 1/97 Seminerin İçeriği Muayene Kavramı Hataların

Detaylı

ÖLÇÜM SANATI ve SAYISALLAŞTIRMA ve RENK

ÖLÇÜM SANATI ve SAYISALLAŞTIRMA ve RENK ÖLÇÜM SANATI ve SAYISALLAŞTIRMA ve RENK Çevremizde olan, gördüğümüz/görmediğimiz her şey istisnasız farklı özellikler ve yapılar içermektedir. Bu özellikler, fiziksel, kimyasal, elektriksel, işitsel, görsel,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 795 Mart 2006 ICS 67.080 20 PIRASA Leeks TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

Rieter Müşteri dergisi Nr. 66 / 2015 / TR. link

Rieter Müşteri dergisi Nr. 66 / 2015 / TR. link Rieter Müşteri dergisi Nr. 66 / 2015 / TR link 03 ECONOMY Kârlı Rieter ring sistemi 08 PRODUCT NEWS Kalite ve verimliliği arttırmak için yeni RSB-D 24 çift kafalı cer makinası 16 GLOBAL Konfor: Her geçen

Detaylı

Oerlikon Schlafhorst Express

Oerlikon Schlafhorst Express Oerlikon Schlafhorst Express İçindekiler Sayı 2/2009 t Güncel Tarihçe 2. bölüm, Yenilikçi çapraz bobin sarım teknolojisi 2-3 Zinser tarihçesi 4-5 Yenilikler Bükümhane hazırlığında başarılı PreciFX 6 Bilgi

Detaylı

QUALICOAT SPESİFİKASYONU

QUALICOAT SPESİFİKASYONU QUALICOAT SPESİFİKASYONU MİMARİ UYGULAMALAR İÇİN ALÜMİNYUM ÜZERİNE UYGULANAN ORGANIK SIVI VEYA TOZ BOYA- KAPLAMALAR 13ncü revizyona Ek 1-6 güncellemeleri ilave edildi 17 Eylül 2013 QUALICOAT Yönetim Kurulu'nca

Detaylı

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28678 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst

Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5. Rieter İplikçilik El Kitabı. Cilt 5 Rotor İplikçiliği. Heinz Ernst Rieter İplikcilik El kitabı Cilt 5 Rieter İplikçilik El Kitabı Cilt 5 Rotor İplikçiliği Heinz Ernst Yayıncı Rieter Machine Works Ltd. Copyright 2011 by Rieter Machine Works Ltd., Klosterstrasse 20, CH-8406

Detaylı

Rieter Spun Yarn Systems müşteri dergisidir Yıl. 18 / Sayı 48. Mayıs 2006 / TR. link 2/2006

Rieter Spun Yarn Systems müşteri dergisidir Yıl. 18 / Sayı 48. Mayıs 2006 / TR. link 2/2006 Rieter Spun Yarn Systems müşteri dergisidir Yıl. 18 / Sayı 48. Mayıs 2006 / TR link 2/2006 03 EĞİLİMLER & PİYASALAR Pakistan, Rieter Spun Yarn Systems için önemli bir pazar 08 TEKNOLOJİ TENCEL mikro-elyaf

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi Vol. 64 / Ekim 2014 / TR. link

Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi Vol. 64 / Ekim 2014 / TR. link Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi Vol. 64 / Ekim 2014 / TR link 04 EVENT ITMA Asya `da Rieter uzmanlığı 15 MARKETS & TRENDS Yeni J 20 dünyanın en verimli hava jetli iplik makinası 18 K 46 kompakt

Detaylı

T260 KULLANIM KILAVUZU KIZILÖTESI TERMOHIGROMETRE TRT-BA-T260-TC-001-TR

T260 KULLANIM KILAVUZU KIZILÖTESI TERMOHIGROMETRE TRT-BA-T260-TC-001-TR T260 TR KULLANIM KILAVUZU KIZILÖTESI TERMOHIGROMETRE TRT-BA-T260-TC-001-TR İçindekiler Kullanım kılavuzu hakkında bilgiler... 1 Cihazın kullanım ömrü ve garanti süresi... 2 Cihaz özellikleri ile ilgili

Detaylı

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması

Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması Entegre Bir Tekstil İşletmesinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Risk Analizi Çalışması 1 Mehmet Güngör ve * 2 Aslan Çoban 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği, Sakarya, Türkiye * 2 Teknik Eğitim

Detaylı

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem

OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem OPC KullanılarakGerçek Zamanlı Haberleşen Matlab ve PLC Kontrollü Sistem Zeynep Tekinalp 1, Sıtkı Öztürk 2, Melih Kuncan 3 1,2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, İzmit/Kocaeli

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 69 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME Hüdaverdi BİRCAN ve Hasan GEDİK Cumhuriyet Üniversitesi,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Adora SL tam ve dizayn ankastre. Bulaşık makineleri

Kullanım Kılavuzu Adora SL tam ve dizayn ankastre. Bulaşık makineleri Kullanım Kılavuzu Adora SL tam ve dizayn ankastre Bulaşık makineleri Ürünlerimizden birinde karar kıldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz yüksek standartlara uygundur ve kullanımı kolaydır. Yine de bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERİNİN YAPISI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi Nr. 65 / 2014 / TR. link

Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi Nr. 65 / 2014 / TR. link Rieter Spun Yarn Systems Müşteri Dergisi Nr. 65 / 2014 / TR link 05 PRODUCT NEWS Komple Rieter tesisi ile daha yüksek kârlılık 08 PARTS Rieter müşterileri için değerli hizmetler 10 EVENT Changzhou Çin

Detaylı

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep

YAZ STAJI RAPORU. Temmuz Gaziantep Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik & Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 2012 YAZ STAJI RAPORU Ad Soyadı : Okul Numarası : Dersin Adı : TM340 Yaz Stajı 2 Staj Yapılan Yer : Me-AS

Detaylı

Rho Vetrocer 250 Cam dekorasyon ve cepheler için dijital Inkjet baskı sistemleri

Rho Vetrocer 250 Cam dekorasyon ve cepheler için dijital Inkjet baskı sistemleri TR Rho Vetrocer 250 Cam dekorasyon ve cepheler için dijital Inkjet baskı sistemleri Durst, cam için endüstriyel baskı sistemlerinde uzmandır. Durst un 15 yıldır yoğun bir şekilde araştırdığı ve sanayide

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Progem tarafından DOGÜNSİFED adına Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi

Detaylı

Plastik parçaların üzerindeki yüzey hataları

Plastik parçaların üzerindeki yüzey hataları >> Ben hayal gücüne inanıyorum, ben yeniliklere inanıyorum. Henüz bulunmamış şeylerin hayalini kuran insanlara ihtiyacımız var

Detaylı

İNTERFEROMETRİ Yüksek Hassaslıkta Düzlemlik Ölçümü

İNTERFEROMETRİ Yüksek Hassaslıkta Düzlemlik Ölçümü İNTERFEROMETRİ Yüksek Hassaslıkta Düzlemlik Ölçümü TANIM: Uzunluğu ve yüzey düzlemliğini mümkün olabilecek en yüksek hassasiyette, optik yöntem kullanarak ölçme interferometri ile sağlanır. Kesin olarak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMIŞ PAMUKLU DOKUMALARIN YIKAMA, TER VE SÜRTME HASLIKLARININ GÖZLE VE SPEKTROFOTOMETREYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Detaylı