Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri"

Transkript

1 Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir? Arkeologlar kalıntılara bakarak ki"i, yer ve "eylerin hayat hikayelerini nasıl in"aa ederler? Mimari kalıntılar, heykelcikler, insan gömüleri gibi arkeolojik buluntular geçmi!ten günümüze korunan ipuçları olarak bize geçmi! hayata dair bir pencere sunarlar. "!te "ç Anadolu da bulunan Çatalhöyük de Neolitik hayata bakabilece#imiz böyle bir penceredir. Arkeologlar, Çatalhöyük ün çevresini, Çatalhöyük evlerini, evler içinde bulunan e!ya ve gömüleri, hatta çöplük alanlarını Bu iki kafatası Bina 3 ün son kullanım evresinden sonra binanın ana odasının ortasına, taban üzerine yerle!tirilmi!tir. Binanın kapatma töreni ile ilgili oldukları dü!ünülür. bile inceleleyerek ki!i, yer ve!eylerin hayat hikayelerini yeniden in!aa ederler. Çatalhöyük, 9 bin yıl önce Neolitik dönemde yıldan uzun bir zaman boyunca yerle!ke olarak kullanılmı!tır. Neolitik ça#, insanların hayvanları ehlile!tirdi#i ve tarımsal üretime geçti#i bir zaman dilimine i!aret eder. Dünyanın bu bölgesinde de insanlar yerle!meye, yani yava! yava! göçebe hayatlarını bırakarak yerle!ik hayata geçmeye ba!lamı!lardır. Yerle!imler, bir mevsimden öte ya!anılan yerler olarak ortaya çıkmı!lar, daha sürekli bir hal almı!lardır. Bu de#i!iklikler, insanların ya!am tarzını önemli!ekillerde etkilemi!tir. Çatalhöyük te insanlar atalarıyla yan yana ya!ıyorlardı. Burada ölüler, evlerinin zeminlerine açılan çukurlara gömülürlerdi. Birisi gömüldükten Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri 1 / 5

2 sonra, bu çukurlar toprak ile örtülüp sıvanır, evin zemini yenilenir ve hayata devam edilirdi. Çatalhöyük teki gömüler ço#unlukla evlerin içerisinde bulunmasına ra#men, arkeologlar çöplük alanında ya!lı ve sakat bir ki!iye ait bir gömü de bulmu!lardır. Bu birey acaba ailesini mi kaybetmi!ti, ya da bir gezgin miydi? Çatalhöyük evleri dörtgendir ve kerpiç kullanılarak in!aa edilmi!lerdir. Sıkı!tırılmı! toprak ve kamı!tan yapılan çatılar ise duvarlara dayalı ah!ap hatıllar tarafından ta!ınırlar. Genelde iki veya üç odalı olan evlerin iç duvarları daha incedir. Düz!ekle sahip çatıların üzerinde hem ya!anılıyor, hem de i! görülüyordu. Çatalhöyük sakinleri, evlerinin içlerine çatılarından girmekteydi. Bazen, binaların duvarları, bina ya!landı#ında ve kullanılmaz hale gelip terk edildikten sonra yeni yapılan evin temelleri olarak kullanılırdı. Bu sebeple höyü#ün olu!masını sa#layan tabakalanma oldukça karma!ık bir görünüm sergiler. Mesela höyükten bir dilim alınsa, evlerin!ekli çok katlı bir pasta yerine bir arı kovanına benzer. Bu foto#rafta, Bina 3 ün kuzeybatı sekisinin altındaki çoklu gömüt görülmektedir. Bu sekinin altına farklı zamanlarda dört birey gömülmü!tür. En erken gömüler iki genç bireye aitken, üçüncü gömü 45 ya!larında bir kadına aittir. En son ise küçük bir çocuk gömülmü!tür. Sekinin üzerindeki kırmızı boyalı duvara dikkat edin. Her gömüden sonra, çukur toprakla örtülmü! ve üzeri yeniden beyaz kille sıvanmı!tır Çatalhöyük te süreklili#in yanısıra de#i!ime de rastlanılır. Bazı yerlerde ya!am aynı kalırken bazı yerlerde de de#i!mi!tir. Höyü#ün karma!ık tabakalanması bu yüzdendir., Kazı ba!kanı Ian Hodder tarafından ata evler olarak adlandırılan bazı evler, aynı!ekilde üst üste asırlar boyunca de#i!meden in!aa edilmi!lerdir. Bu!ekilde bazen üst üste in!aa edilmi! dört ev kar!ımıza çıkar. Bazı evler ise daha erken döneme ait evlerin Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri 2 / 5

3 sadece bir kısmının üstüne denk dü!er. Yine bazı ba!ka evler Çatalhöyük teki Berkeley Arkeologları (BACH) ekibinin kazdı#ı Bina 3 gibi çöplük alanlarının üzerine in!aa edilmi!tir. Sadece ayrıntılı bir kazı sistemi bu tür bilgileri açı#a çıkarabilir. "nsanlar neden evlerini bu kadar birbirine yakın in!aa ettiler ve niçin evlerine çatıdan girdiler? Neden Çatalhöyük te inanılmaz bir süreklilik hakim? Çatalhöyük insanları çevreleriyle ne tür bir ili!ki içerisindeydiler? Bu tür soruları cevaplandırmaya çalı!an arkeologlar, zaman içerisinde evlerin kullanım alanlarının de#i!ti#ini ortaya çıkarmı!lardır. Örne#in Bina 3, hayatı boyunca bir dizi de#i!ik evre ya!amı!tır. BACH ekibi, Bina 3 ün be! mimari evre geçirdi#ine inanmaktadır. 1. evre binanın in!aasını temsil etmektedir. 2. evre zamanında binanın do#u duvarının kuzeyinde bulunan geçi! yeri kapatılmı!tır. Evin merkezinde bulunan bebek iskeletinin bu evreye ait oldu#u dü!ünülmektedir. 3. evrede ise binanın içerisine iki küçük çocuk daha gömülmü!tür. Ana oturma odasını ikiye ayıran perde duvarı 4. evrede yapılmı!tır. Bu evre içerisinde ana odadaki kuzeybatı sekisinin altına bir eri!kin kadın, iki genç ve bir çocuk gömülürken, büyük olasılıkla erkek olan bir eri!kin yine aynı odada bulunan kuzeydo#u sekisinin altına gömülmü!tür. 5a evresinde, küçük oda tamamiyle doldurulmu!tur. Odanın ortasına bırakılan adaklardan sonra ise büyük oda da terkedilmi!tir. 5b evresi, binanın içine yerle!tirilen be! mezar ile geç Roma dönemine (M.S ) ait faaliyetleri temsil etmektedir. Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri 3 / 5 Bu çarpıcı foto#rafta, 2000 yılında perde duvarının önünde bulunan iki çocu#un gömütü görülmektedir. 10 ya!larında olan bu iki birey büyük ihtimalle aynı zamanda gömülmü!tür yılında ise ikisinin arasına, biraz daha erken bir evrede yerle!tirilen bir bebek iskeleti bulunmu!tur. Gömüler, yeti!kinlerin gömülü oldu#u sekilerin güneyine, odanın ortasına yerle!tirilmi!tir. Bu iki bireyin, yeti!kinlerden daha önce topra#a yatırıldı#ını dü!ünmekteyiz.

4 Bu evreler süresince binanın mimari ögelerinin biçim ve yerlerinde önemli de#i!iklikler meydana gelmi!tir. Bazı ögelerin tekrar tekrar tamir edilmesi gerekirken, bazılarının yerleri kullanım esasına göre de#i!tirilmi!tir. Örne#in, zaman içerisinde binanın kullanımına ba#lı olarak fırının yeri, üç dört kez de#i!ikli#e u#ramı!tır. BACH ekibi Bina 3 ün de#i!ik evrelerini farklı tarihleme yöntemleri ile kabaca tarihlemeyi ba!armı!tır. Arkeologlar, ince tabakalar halinde bulunan duvar ve taban sıvalarını mikromorfolojik yöntemler kullanarak incelemi! ve Karbon 14/radyokarbon tarih saptama yöntemi kullanarak binanın ya!ını bulmu!lardır. Uzmanlar Bina 3 ün organik maddelerinin yapısı ile stabil olmayan radyoaktif karbon (karbon 14 izotopu) yarılanma hızını kar!ıla!tırarak yaptıkları hesaplamalar sonucu bina ya!ının yakla!ık yıl oldu#unu saptamı!lardır. Kazı ekibi için bir insan gömüsünün yava! yava! açı#a çıkması kutsal bir deneyimdir yılının kazı sezonunda BACH ekibi, Bina 3 içerisinde iki tane genç çocuk gömüsü buldu. Tahminen 10 ve 12 ya!ları arasında olan bu çocukların hem yan yana gömülmü! olmaları, hem de bu kadar genç ya!ta ya!amlarını yitirmi! olmaları kazı ekibini oldukça etkiledi. Bu çocuklar acaba Çatalhöyük te nasıl bir hayat sürdürüyorlardı? Neden ve ne kadar genç ya!ta ölmü!lerdi? Neden birlikte gömülmü!lerdi? Ba!ka bir can alıcı mezar da, Ruth Tringham tarafından Dido olarak adlandırılan yeti!kin kadının gömüsüdür. Dido nun kireçlenmeden muzdarip oldu#unu biliyoruz. Ama acaba neden ölmü!tü? Ev sakinleri için ne gibi bir önemi vardı? 2002 yılında in!aa edilen Replika Ev in içerisindeki fırın ve ocak. Çatalhöyük teki di#er birçok evde oldu#u gibi Bina 3 te de fırın ve ocak binanın güneydo#u kö!esinde bulunmaktadır. Foto#raftaki kapı ziyretçilerin rahatçana evin içerisine girmeleri için açılmı!tır. Asıl Çatalhöyük evlerine giri!, tavandan yapılmaktaydı. Binaların dı! kapıları olmasa da evlerin içinde ara geçi!i sa#layacak yan açıklıklar vardır. Bina 3 ün do#u duvarında bulunan bu tür bir geçi! aralı#ı sonradan kapatılmı!tır. Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri 4 / 5

5 Çatalhöyük te ya!ayan ki!ilerin hayat hikayelerini ele aldı#ımızda i!te kar!ımıza bu tür sorular çıkar. Arkeologlar, bilimsel yöntemler aracılı#ıyla geçmi!te ya!amı! ki!ilerin hayat hikayelerini açı#a çıkartmak için bu konuda geli!tirdikleri hipotezleri test ederler. Örne#in, birlikte gömülen bireylerin gerçekten de birbirleriyle akraba olup olmadıklarını anlamak için DNA örneklerine, ya da di! yapılarına bakılabilir. Veya, insan kemiklerinin analizi ile ilgilenen osteoloji, bize ki!ilerin geçmi!te bedenlerini ne gibi i!lerde kullandıkları hakkında bilgi verebilir. Arkeologlar bir yandan geçmi!i kazarlarken bir yandan da buluntularına onları düzgün!ekilde belgelemek ve kaydetmek yoluyla saygı göstermeye dikkat ederler. Böylece, arkeologların kendi hayat hikayeleri de bu arkeolojik verilerle ba#lantılı hale gelir. BACH ekibi Çatalhöyük te çalı!tıkları yedi sezon boyunca gelecek nesillere ipuçları bırakmı!tır. Bu!ekilde ba!kaları da, i!te sizler gibi, hem geçmi! hem de günümüzde dair ki!i, yer, ve!eylerin hayat hikayeleri hakkında hipotezler geli!tirebilir. Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri 5 / 5

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU NORTH-EAST ANATOLIA IN THE THIRD THOUSAND BC Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL * Özet Anadolu, gerek tarih öncesi gerekse tarihi çaları birbirinden farklı zamanlarda yaamıtır. Bu

Detaylı

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye İlk Tunç Çağı Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Savaş Harmankaya Eşime Giriş İlk Tunç Çağı Tanımının Ortaya Çıkışı 1 : Anadolu ve Trakya 2 topraklarını kapsayantürkiye nin İlk Tunç Çağı

Detaylı

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci

Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak ve Tarih Bilinci Celal Beşiktepe TMMOB YK Üyesi Antropologlara göre: 4.5 milyar yıllık bir geçmişi olan dünyamızda, canlı geçmişin tarihi 3.5 milyar yıldır. 180 milyon yıl

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT

ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe A. Cem ERKMAN Özet Süt ve sürekli dilerden hareketle insanda cinsiyet belirlemek oldukça

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN *

KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin AYAN * Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com KARAM TAKVM KARAIM CALENDER Ergin

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek

Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Doç. Dr. Zahide İMER * Özet: İpek, bugüne kadar yerleşmiş bir kanıya göre, M.Ö. 3000 yıllarında ve Çinliler tarafından bulunmuştur. Ancak insanlar için harikulade

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Evinizi doğru havalandırın.

Evinizi doğru havalandırın. Evinizi doğru havalandırın. Dört duvarınız arasındaki iyi gelen hava hakkında herşey. www.wbm.de İÇİNDEKİLER KONUMUZ ISITMA 2 3 Evinizde rahat bir yaşam için faydalı bilgiler. Örneğin evdeki yaşam konusunda

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları

Resim 3 : Örtülü Elektrod arkı ile yapılan birletirme amaçlı kaynak uygulamaları METAL KAYNAININ TANIMI Metalik malzemeleri, ısı, basınç ya da ikisi birden kullanılarak ERGTME gerçekletirilip, çounlukla kaynak edilecek metalik malzeme ile aynı ya da çok yakın sıcaklıkta eriyebilen

Detaylı

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME

BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME BR TOPLUMSAL KATMAN OLARAK SAMSUN PAZARCILARININ DL EDM ÜZERNE TOPLUMDLBLMSEL NCELEME STALLHOLDERS OF SAMSUN S LANGUAGE AS SOCIETAL CATEGORY AND THEIR LANGUAGE-ACTION Nuh DOAN * Özet Bu çalımada dil ve

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi.

Özlem KALE. stanbul Üniversitesi, YTE Anabilim Dalı Doktora Örencisi. GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR ROMANLARINDA GÖÇ OLGUSU PHENOMEN OF IMMIGRATION IN THE NOVELS WHICH ARE GURBET KULARI, ESKC VE OULLARI, VUKUAT VAR Özlem KALE Öz Bu çalımada Orhan Kemal in Gurbet

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri,

Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Sayın Bakan, Çok De erli Ba kanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Basınımızın De erli Temsilcileri, Tüm Katılımcıları ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özellikle Dı Ticaret Müste arlı ı nın destek

Detaylı

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar

T.C. KARABÜK VALİLİĞİ. safranbolu da. zamanın renkleri. gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ safranbolu da zamanın renkleri gülcan acar T.C. KARABÜK VALİLİĞİ YAYINI Yayın no: 01 www.karabuk.gov.tr ISBN: 978-605-88309-4-3 PROJE BAŞKANI İzzettin KÜÇÜK Karabük Valisi YAYIN KURULU

Detaylı

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi.

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Murat SARISOY*

Detaylı

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli

Yıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli Türkçe Özet Bu tezdeki araştırma, yılıdızların olağanüstü koşullar altındaki oluşumu hakkında bilgi edinmeye odaklanır. Bu çerçevede özellikle yıldızların meşhur başlangıç kütle fonksiyonunun bağımlılığını

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı