www. adana.smmmo.org.tr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www. adana.smmmo.org.tr"

Transkript

1 Adres Güzelyalý Mahallesi Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon Faks www. adana.smmmo.org.tr

2 SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN HEDEF KÝTLESÝ Küresel krizle birlikte Dünya'da ve ülkemizde KOBÝ'lerin önemi ortaya çýkmýþtýr. Özellikle çalýþanlarýn çok büyük bir kýsmýnýn istihdam edildiði KOBÝ'lerin en önemli sorunlarý ve üzerinde en fazla durulan husus, finansman ve vergi planlamasý ve sorunlarý olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu sorunun temeli KOBÝ'lerdeki finansal raporlamalardaki yetersizlikler ve vergi planlamasýndaki eksiklikler olarak görülmektedir. Dünya'daki ortak görüþ ekonominin tetikleyici gücü ve istihdam olanaklarý, diðer pek çok sosyo-ekonomik problemin çözümünde KOBÝ'lerin temel alýnmasý ve sorunlarýnýn çözülmesi gerektiði yönündedir. Ülkemizde büyük ve halka açýk þirketler için düþünülmüþ olan Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý uygulamasý 9 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu tarafýndan KOBÝ'ler için de uygulanmak üzere, KOBÝ'ler Ýçin Uluslararasý Muhasebe Standardý ný yayýnlayarak, yeni TTK'nýn muhasebe standartlarý ile ilgili hükümlerinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte KOBÝ'ler Ýçin Uluslararasý Muhasebe Standardý uygulamasýnýn önemi daha da artacaktýr. Ayrýca, Dünya'da uzun yýllardýr üzerinde tartýþýlan ve ülkemiz için çözümü uzun yýllar alacaðý düþünülen Kayýt Dýþý ekonominin önüne geçilerek bütçeli ve planlý bir kurumsal firma modellerinin oluþturulmasýnda en önemli hususunun büyüme trendinde olan firmalarýn vergisel sorunlarýný da çözmesi beklenmektedir. Bu süreç firma sahiplerinin karþýlaþacaklarý vergisel sorunlarý çok iyi tespit edip, vergi kaçýrma yerine vergi planlamasý yaparak vergiden kaçýnmayý saðlayan bir bilinç üzerine oturtulmasý gerekmektedir. Bu nedenle odamýzca düzenlenen ve birincisi yapýlacak olan bu sempozyumda KOBÝ'ler için uygulanacak Uluslararasý Muhasebe Standartlarý, vergisel sorunlarý ve vergi planlamasý ana tema olarak ele alýnmýþtýr. Serbest Muhasebeci, Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirler Aracý Kurum ve Sermaye Piyasasý Çalýþanlarý Bankalar ve Kredi kuruluþu çalýþanlarý Akademisyenler Öðrenciler DÜZENLEME KURULU Dr. YMM. Masum TÜRKER TÜRMOB Genel Baþkaný Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI Ankara Üniversitesi SBF Ýþletme Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Orhan ÇELÝK Ankara Üniversitesi SBF Ýþletme Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Keramettin TEZCAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI Sempozyum boyunca deðerli teblið sunan uzmanlar ile panelistler tarafýndan yapýlacak olan sunumlar ve tartýþmalarýn KOBÝ'lerin söz konusu hususlarda sorunlarýnýn çözümüne fayda saðlamasý ve sempozyumun hedef kitlesine yararlý olmasý dileðiyle

3 04 ÞUBAT 2010 PERÞEMBE 12:00 Otele Giriþ 05 ÞUBAT 2010 CUMA 09:30 11:45 AÇILIÞ KONUÞMALARI Ýlhan ATIÞ Adana Valisi Aytaç DURAK Adana Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Mehmet KÝLCÝ Gelir Ýdaresi Baþkaný Fatih ACAR SGK Baþkan Yardýmcýsý Dr. YMM. Masum TÜRKER TÜRMOB Genel Baþkaný Ahmet COÞAR Adana SMMMO Baþkaný 13:30 15:30 BÝRÝNCÝ OTURUM 15:30 15:45 Coffee Break KOBÝLER ÝÇÝN MUHASEBE STANDARDINA GENEL BAKIÞ Oturum Baþkaný: Ýbrahim PEKER SPK Baþkan Yardýmcýsý KOBÝ ler için TFRS Standardýna Genel Bakýþ Doç. Dr. Serdar ÖZKAN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Ýþletme Bölümü Öðretim Üyesi Baðýmsýz Denetim Açýsýndan KOBÝ ler için TFRS Standardý Koray ÖZTÜRK DRT Baðýmsýz Denetim ve Mali Müþavirlik A.Þ., Kýdemli Müdür 15:45 17:45 ÝKÝNCÝ OTURUM KOBÝ LER ÝÇÝN TFRS STANDARDI UYGULAMALARI Oturum Baþkaný: Ýlhan HATÝPOÐLU Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü KOBÝ ler için TFRS Standardý ve Vergi Uygulamalarý: Ticari Kardan Mali Kara Geçiþ Ali ÇÝÇEKLÝ DRT Baðýmsýz Denetim ve SMMM A.Þ., Ortak Garip AYAZ YMM CPA - MSA 11:45 13:30 Öðle Yemeði

4 06 ÞUBAT 2010 CUMARTESÝ GENEL BÝLGÝLER 09:00 10:45 ÜÇÜNCÜ OTURUM VERGÝ VE MUHASEBE UYGULAMALARINDA SORUMLULUKLAR CEZALAR VE YARGI Oturum Baþkaný: M. Hadi EKÝCÝ Hesap Uzmanlarý Kurulu Baþkaný 10:45 11:00 Coffee Break Vergi Uyuþmazlýklarýnýn Yargý Yoluyla Çözümü Turgut CANDAN Danýþtay 7. Daire Baþkaný Vergi Hukukunda Sorumluluk Prof. Dr. Mustafa AKKAYA Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Vergi Suç ve Cezalarý Doç. Dr. Keramettin TEZCAN Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öðretim Üyesi 11:00 13:00 PANEL VERGÝ, SERMAYE PÝYASALARI VE MUHASEBE UYGULAMALARI Panel Baþkaný: Prof. Dr. Þükrü KIZILOT Gazi Üniversitesi Maliye Bölüm Baþkaný Panelistler Kürþad Sait BABUÇCU SPK Muhasebe Standartlarý Dairesi Baþkaný Nazmi KARYAÐDI Gelir Ýdaresi Daire Baþkaný Fatih DURAL Baðýmsýz Den. Der. Baþk., Vergi Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Nail SANLI TÜRMOB Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin ÇOMU Sunar Mýsýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sempozyum Tarihi ve Yeri 4-6 Þubat 2010 Hilton Otel- Adana Sempozyum Dili Sempozyumun dili Türkçe'dir. Kayýt ve Danýþma Kayýt ve danýþma masalarý Adana Hilton Otel de 4-6 Þubat 2010 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasýnda açýk olacaktýr. Sempozyum Yaka Kartý Sempozyuma katýlan tüm katýlýmcýlarýmýza yaka kartý daðýtýlacaktýr. Sempozyum Katýlým Belgesi Sempozyuma katýlan tüm katýlýmcýlarýmýza sempozyum sonunda Katýlým Belgesi verilecektir. "Katýlým Belgesi" 2010 yýlýnda yürürlüðe girecek olan Sürekli Eðitim kapsamýnda dikkate alýnacaktýr.

5 KATILIM BÝLGÝLERÝ Kayýt Ücreti 150.-TL KATILIMCI FORMU Katýlýmcýnýn Soyadý / Adý - Yukarýdaki fiyatlara KDV dahildir. - Katýlým ücretine bilimsel ve sosyal aktivitelere katýlým, çanta, yaka kartý, katýlým sertifikasý, kahve molalarý, açýk büfe öðle yemeði ve transfer dahil, ulaþým hariçtir. Ünvaný Ýletiþim Adresi Baðlý Olduðu Oda KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ Telefon Faks OTELLER Adana Hilton Otel Tek Kiþilik Oda 140.-TL Ýki Kiþilik Oda 170.-TL Seyhan Otel 160.-TL 190.-TL Mavi Sürmeli Hotel 120.-TL 150.-TL E-posta KATILIM BÝLGÝLERÝ Kayýt Ücreti 150.-TL - Yukarýdaki fiyatlar gecelik oda-kahvaltý olup, KDV dahildir. BANKA HESAP BÝLGÝLERÝ Adana ili DIÞINDAN katýlacak olan katýlýmcýlar Garanti Bankasý, Çankaya Þubesi Þube Kodu : 181 TL Hesabý : TL IBAN : TR ORGANÝZASYON SEKRETERYA Adana ÝLÝNDEN katýlacak olan katýlýmcýlar T.C. Ziraat Bankasý, Kuruköprü Þubesi Þube Kodu : 459 TL Hesabý : TL IBAN : TR Yukarýdaki fiyatlara KDV dahildir. - Katýlým ücretine bilimsel ve sosyal aktivitelere katýlým, çanta, yaka kartý, katýlým sertifikasý, kahve molalarý, açýk büfe öðle yemeði ve transfer dahil, ulaþým hariçtir. KONAKLAMA BÝLGÝLERÝ OTELLER Adana Hilton Otel Tek Kiþilik Oda 140.-TL Ýki Kiþilik Oda 170.-TL Seyhan Otel 160.-TL 190.-TL Mavi Sürmeli Hotel 120.-TL 150.-TL - Yukarýdaki fiyatlar gecelik oda-kahvaltý olup, KDV dahildir. Turan Güneþ Bulvarý 571.Cadde 576.Sokak No: Oran / Ankara Tel : Faks : E-posta : TRANSFER BÝLGÝLERÝ Uçakla gelecek katýlýmcýlar için; Adana Havaalaný - Otel Otel - Adana Havaalaný - Transfer talebiniz için Valör Kongre Organizasyonlarý ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

6 - Sempozyum katýlým ve konaklama rezervasyonlarýnýzýn kesinleþmesi için ücretlerin belirtilen banka hesabýna yatýrýlmasý ve ödemeye dair belgelerin baþvuru formu ile birlikte Valör Kongre Organizasyonlarý'na faks veya e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI ÖDEME ÞEKLÝ TOPLAM Banka transferi ile: Adana ili DIÞINDAN katýlacak olan katýlýmcýlar Garanti Bankasý, Çankaya Þubesi Þube Kodu : 181 TL Hesabý : TL IBAN : TR Adana ÝLÝNDEN katýlacak olan katýlýmcýlar T.C. Ziraat Bankasý, Kuruköprü Þubesi Þube Kodu : 459 TL Hesabý : TL IBAN : TR Kredi Kartý: Kart Sahibinin Adý Visa Mastercard Kart Numarasý Son Kullaným Güvenlik Kodu (CVC) *Yukarýda belirtilen þartlarý ve kurallarý okudum ve kabul ediyorum. ORGANÝZASYON SEKRETERYA Turan Güneþ Bulvarý 571.Cadde 576.Sokak No: Oran / Ankara Tel : Faks : E-posta : Tarih:... Ýmza :...

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC

YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC Sempozyumun Hedef Kitlesi Meslek Mensupları Aday Meslek Mensupları Bağımsız Denetim

Detaylı

YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC

YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC YENİ TTK ve MUHASEBE DÜZENİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 07-11 Kasım 2012 Nuh un Gemisi Hotel / KKTC VII MUVMS V Muhasebe Uygulamalar ve Vergi Mevzuat Sempozyumu. - sirkülerle B LG

Detaylı

8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ

8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ KAYIT ÜCRETÝ 1. Kongre bilimsel programý SDE Yüksek Kurulu tarafýndan kredilendirilmiþtir. 2. Kongre kaydýnýn iptali 4 Ekim 2010 tarihine kadar yazýlý olarak Kongre Kayýt Merkezi'ne bildirilmelidir. Ýptal

Detaylı

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK E ORTA ÖLÇEKL filetmeler N ROLÜ & GÜNCEL MUHASEBE E ERG UYGULAMALARI 03-07 Mart 2010 Calista Luxury Resort Hotel Belek/ANTALYA Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarýmýz, Dünyada görülen teknolojik geliþimlerin yansýmasý olarak týp alanýnda ve özellikle cerrahi dallarda güncel uygulamalar 21. yüzyýlýn adýna yakýþýr tarzda geliþim ve deðiþim göstermektedir.

Detaylı

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2

Detaylı

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

www.beton2011.com HAZIR & 20-22 EKÝM 2011, ÝSTANBUL, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI 20-23 EKÝM 2011, ÝSTANBUL SUNUÞ HAZIR SUNUÞ Beton, üretim ve kullaným kolaylýðý, ekonomik oluþu, istenen

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı