TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR"

Transkript

1

2 KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI ( ) ( ) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I II. GERÇE E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) V-I Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans t lan O. S n fland r lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Di er Menkul De erler Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR V-I IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) V-I Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler VI. KRED LER V-I Krediler Takipteki Krediler Özel Karfl l klar (-) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) V-I Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) V-I Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar XI. B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR (Net) V-I Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XII. K RALAMA filemler NDEN ALACAKLAR (Net) V-I Finansal Kiralama Alacaklar Faaliyet Kiralamas Alacaklar Di er Kazan lmam fl Gelirler (-) XIII. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR V-I Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) V-I XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I fierefiye Di er XVI. VERG VARLI I V-I Cari Vergi Varl Ertelenmifl Vergi Varl XVII. SATIfi AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I XVIII. D ER AKT FLER V-I AKT F TOPLAMI

3 KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI ( ) ( ) PAS F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR V-II III. ALINAN KRED LER V-II IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR Bankalararas Para Piyasalar ndan Borçlar MKB Takasbank Piyasas ndan Borçlar Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTEL F BORÇLAR VIII. D ER YABANCI KAYNAKLAR V-II IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. K RALAMA filemler NDEN BORÇLAR (Net) V-II Finansal Kiralama Borçlar Faaliyet Kiralamas Borçlar Di er Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR V-II Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl lar Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl lar XII. KARfiILIKLAR V-II Genel Karfl l klar Yeniden Yap lanma Karfl l Çal flan Haklar Karfl l Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar XIII. VERG BORCU V-II Cari Vergi Borcu Ertelenmifl Vergi Borcu XIV. SATIfi AMAÇLI DURAN VARLIKLARA L fik N BORÇLAR V-II XV. SERMAYE BENZER KRED LER V-II XVI. ÖZKAYNAKLAR V-II Ödenmifl Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin K s m) Sat fl Amaçl Duran Varl klar De er Art fllar Di er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Di er Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar PAS F TOPLAMI

4 KONSOL DE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR Dipnot B N YEN TÜRK L RASI ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam A. B LANÇO DIfiI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) V-III I. GARANT ve KEFALETLER Teminat Mektuplar Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler D fl Ticaret fllemleri Dolay s yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar Banka Kredileri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cay lamaz Taahhütler Vadeli, Aktif De er Al m Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri fltir. ve Ba. Ort. Ser. flt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac l k Taahhütleri Zorunlu Karfl l k Ödeme Taahhüdü Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Alacaklar Aç a Menkul K ymet Sat fl Taahhütlerinden Borçlar Di er Cay lamaz Taahhütler Cay labilir Taahhütler Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri Di er Cay labilir Taahhütler

5 KONSOL DE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR Dipnot B N YEN TÜRK L RASI ( ) ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl fllemler Nakit Ak fl Riskinden Korunma Amaçl fllemler Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Amaçl fllemler Al m Sat m Amaçl fllemler Vadeli Döviz Al m-sat m fllemleri Vadeli Döviz Al m fllemleri Vadeli Döviz Sat m fllemleri Para ve Faiz Swap fllemleri Swap Para Al m fllemleri Swap Para Sat m fllemleri Swap Faiz Al m fllemleri Swap Faiz Sat m fllemleri Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar Para Al m Opsiyonlar Para Sat m Opsiyonlar Faiz Al m Opsiyonlar Faiz Sat m Opsiyonlar Menkul De erler Al m Opsiyonlar Menkul De erler Sat m Opsiyonlar Futures Para fllemleri Futures Para Al m fllemleri Futures Para Sat m fllemleri Futures Faiz Al m-sat m fllemleri Futures Faiz Al m fllemleri Futures Faiz Sat m fllemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müflteri Fon ve Portföy Mevcutlar Emanete Al nan Menkul De erler Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler Emanet K ymet Alanlar V. REH NL KIYMETLER Menkul K ymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Di er Rehinli K ymetler Rehinli K ymet Alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER B LANÇO DIfiI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)

6 KONSOL DE OLMAYAN ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU Ödenmifl Ödenmifl Sermaye Enf. Hisse Senedi Hisse Senedi ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE fi KL KLER Dipnot Sermaye Düzeltme Fark hraç Primleri ptal Kârlar V-V (31/12/2005) I. Dönem Bafl Bakiyesi II. TMS 8 Uyar nca Yap lan Düzeltmeler III-I 2.1. Hatalar n Düzeltilmesinin Etkisi 2.2. Muhasebe Politikas nda Yap lan De iflikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) Dönem çindeki De iflimler IV. Birleflmeden Kaynaklanan Art fl/azal fl V. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden VI. Riskten Korunma fllemlerinden 6.1.Nakit Ak fl Riskinden Korunma 6.2.Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Aktar lan Tutarlar: VII. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden VIII. Riskten Korunma fllemlerinden 8.1.Nakit Ak fl Riskinden Korunma 8.2.Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma IX. Dönem Net Kâr veya Zarar (*) X. Kâr Da t m 10.1.Da t lan Temettü 10.2.Yedeklere Aktar lan Tutarlar 10.3.Di er XI. Sermaye Art r m 11.1.Nakden 11.2.Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 11.4.Menkul De er De er Art fl Fonu 11.5.Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark 11.6.Hisse Senedi hrac ( ) 11.7.Kur farklar 11.8.Di er XII. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XIII. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XV. kincil Sermaye Benzeri Borçlar XVI. fltirak Özkayna ndaki De iflikliklerin Banka Özkayna na Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) (31/12/2006) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem çindeki De iflimler II. Birleflmeden Kaynaklanan Art fl/azal fl III. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden IV. Riskten Korunma fllemlerinden 4.1.Nakit Ak fl Riskinden Korunma 4.2.Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma Aktar lan Tutarlar: V. Sat lmaya Haz r Menkul K ymetlerden VI. Riskten Korunma fllemlerinden 6.1.Nakit Ak fl Riskinden Korunma 6.2.Yurt d fl ndaki Net Yat r m Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kâr (*) VIII. Kâr Da t m 8.1.Da t lan Temettü 8.2.Yedeklere Aktar lan Tutarlar 8.3.Di er IX. Sermaye Art r m 9.1.Nakden 9.2.Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme De er Art fllar 9.3. fltirakler, Ba l Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 9.4.Menkul De er De er Art fl Fonu 9.5.Ödenmifl Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark 9.6.Hisse Senedi hrac ( ) 9.7.Kur Farklar 9.8.Di er X. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XI. Varl klar n Yeniden S n fland r lmas ndan Kaynaklanan De ifliklikler XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. kincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. fltirak Özkayna ndaki De iflikli in Banka Özkayna na Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XII+XIII+XIV) (*) Cari dönemde oluflup ayn dönemde sermayeye eklenen 643 YTL tutar ndaki gayrimenkul sat fl kârlar (31 Aral k 2005: YTL) gelir tablosunda kaydedildi i ilgili hesaptan tenzil edilerek gösterilmifltir. 76

7 B N YEN TÜRK L RASI Geçmifl Yeni. Yeni. Menkul Yasal Yedek Statü Ola anüstü Di er Dönem Net Dönem De erleme De erleme De er. De er Toplam Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâr /(Zarar ) (*) Kâr /(Zarar ) Fonu De er Art fl Art fl Fonu Özkaynak (33.360) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - (93.184) (70.909) (9.986) (6.964) (43.346) (43.346) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) (643) ( ) (30.025)

8 KONSOL DE OLMAYAN GEL R TABLOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI GEL R VE G DER KALEMLER ( ) ( ) I. FA Z GEL RLER V-IV Kredilerden Al nan Faizler Zorunlu Karfl l klardan Al nan Faizler Bankalardan Al nan Faizler Para Piyasas fllemlerinden Al nan Faizler Menkul De erlerden Al nan Faizler Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarara Yans t lan FV Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat r mlardan Finansal Kiralama Gelirleri Di er Faiz Gelirleri II. FA Z G DERLER V-IV Mevduata Verilen Faizler Kullan lan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasas fllemlerine Verilen Faizler hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler Di er Faiz Giderleri III. NET FA Z GEL R (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER Al nan Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Di er V. TEMETTÜ GEL RLER V-IV VI. T CAR KÂR / ZARAR (Net) V-IV Sermaye Piyasas fllemleri Kâr /Zarar Kambiyo fllemleri Kâr /Zarar VII. D ER FAAL YET GEL RLER V-IV VIII. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜfiÜfi KARfiILI I (-) V-IV X. D ER FAAL YET G DERLER (-) V-IV XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. B RLEfiME filem SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI 0 0 XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 0 0 XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI 0 0 XV. VERG ÖNCES KÂR/ZARAR(XI+XII+XIII+XIV+XV) V-IV XVI. VERG KARfiILI I (±) V-IV Cari Vergi Karfl l Ertelenmifl Vergi Karfl l XVII. VERG SONRASI FAAL YET KÂR/ZARARI V-IV Durdurulan Faaliyetlerden Di er 0 1 XVIII. NET DÖNEM KÂR/ZARARI (XV(±)XVI(±)XVII) V-IV Hisse Bafl na Kâr/Zarar (*) (*) Tam YTL tutar ile gösterilmifltir. 78

9 KONSOL DE OLMAYAN NAK T AKIfi TABLOSU B N YEN TÜRK L RASI Dipnot ( ) ( ) A. BANKACILIK FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI V-VI 1.1. Bankac l k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Öncesi Faaliyet Kâr (+) Al nan Faizler (+) Ödenen Faizler (-) ( ) ( ) Al nan Temettüler (+) Al nan Ücret ve Komisyonlar (+) Elde Edilen Di er Kazançlar (+) Zarar Olarak Muhasebelefltirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler (-) ( ) ( ) Ödenen Vergiler (-) ( ) ( ) Di er (+/-) ( ) ( ) 1.2. Bankac l k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De iflim Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klarda Net (Art fl) Azal fl (+/-) ( ) Gerçe e Uygun De er Fark Kâr veya Zarar Yans t lan Finansal Varl klarda Net (Art fl) Azal fl ( ) ( ) Bankalar Hesab ndaki Net (Art fl) Azal fl (+/-) ( ) ( ) Kredilerdeki Net (Art fl) Azal fl (+/-) ( ) (60.944) Di er Aktiflerde Net (Art fl) Azal fl (+/-) ( ) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art fl (Azal fl) (+/-) Di er Mevduatlarda Net Art fl (Azal fl) (+/-) Al nan Kredilerdeki Net Art fl (Azal fl) (+/-) Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art fl (Azal fl) (+/-) Di er Borçlarda Net Art fl (Azal fl) (+/-) I. Bankac l k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m (+/-) B. YATIRIM FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI II. Yat r m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak m (+/-) ( ) ( ) 2.1. ktisap Edilen Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar (-) (19.979) (48.598) 2.2.Elden Ç kar lan Ba l Ortakl k ve fltirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar (+) Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) ( ) ( ) 2.4.Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller (+) Elde Edilen Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (-) ( ) ( ) 2.6.Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar (+) Sat n Al nan Yat r m Amaçl Menkul De erler (-) Sat lan Yat r m Amaçl Menkul De erler (+) Di er (+/-) (30.170) C. F NANSMAN FAAL YETLER NE L fik N NAK T AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sa lanan Net Nakit (+/-) ( ) ( ) 3.1.Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit (+) Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç k fl (-) hraç Edilen Sermaye Araçlar (+) Temettü Ödemeleri (-) ( ) ( ) 3.5.Finansal Kiralamaya liflkin Ödemeler (-) (43.986) (30.647) 3.6.Di er (+/-) 0 0 IV. Döviz Kurundaki De iflimin Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar Üzerindeki Etkisi (+/-) V. Nakit ve Nakde Eflde er Varl klardaki Net Art fl (I+II+III+IV) ( ) VI. Dönem Bafl ndaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar (+) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eflde er Varl klar (V+VI)

10 KÂR DA ITIM TABLOSU I. DÖNEM KÂRININ DA ITIMI (1) B N YEN TÜRK L RASI ( ) ( ) 1.1.DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERG VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Di er Vergi ve Yasal Yükümlülükler (2) A. NET DÖNEM KÂRI ( ) GEÇM fi DÖNEMLER ZARARI (-) B R NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DA ITILAB L R NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] ORTAKLARA B R NC TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNET M KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA K NC TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine K NC TERT P YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLER (-) OLA ANÜSTÜ YEDEKLER D ER YEDEKLER ÖZEL FONLAR 0 0 II. YEDEKLERDEN DA ITIM 2.1.DA ITILAN YEDEKLER K NC TERT P YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine mtiyazl Hisse Senedi Sahiplerine Kat lma ntifa Senetlerine Kâra fltirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortakl Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNET M KURULUNA PAY (-) 0 0 III. H SSE BAfiINA KÂR 3.1.H SSE SENED SAH PLER NE (3) H SSE SENED SAH PLER NE (%) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE (3) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE (%) 0 0 IV. H SSE BAfiINA TEMETTÜ 4.1.H SSE SENED SAH PLER NE (3) H SSE SENED SAH PLER NE (%) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE (3) MT YAZLI H SSE SENED SAH PLER NE (%) 0 47 (1): Kâr da t m Banka Genel Kurulu taraf ndan kararlaflt r lmaktad r. Mali tablolar n düzenlendi i tarih itibariyle Genel Kurul toplant s henüz yap lmam flt r. (2): Di er Vergi ve Yasal Yükümlülüklerde gösterilen tutar Ertelenmifl Vergi geliridir. (3): Tam YTL tutar ile gösterilmifltir. 80

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

nin 31 Aralık 2009 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi: Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209 Kat:17-18 4. Levent 34394 - İSTANBUL

Detaylı

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR I. Bağımsız Sınırlı

Detaylı

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu

Millennium Bank Anonim Şirketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 26 Ocak 2007 Bu rapor 65 sayfadır. I. Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 31 MART 2008 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 İ ᇧ厧 Z ᗧ勗 ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ ᗧ勗 ᗧ勗Oᗧ勗U, O O İᗧ勗ᗧ勗 O Fİ O ᗧ勗 Vᗧ勗 Fİ O ᗧ勗 İ İᗧ勗 İ ᗧ勗İᗧ勗 O ᗧ勗 ᗧ勗 劇l劇m B nk 劇.Ş. 劇劇n劇 劇m 劇劇劇l劇 n ጇ卷 nb劇l ᗧ勗 ᗧ勗 OC - 30 H Zİᗧ勗 ᗧ勗0ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 Hᗧ勗

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Aralık 2010 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2008 TARİHİİTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Calyon Yatırım BankasıTürk

Detaylı

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi)

The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi. (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi (Eski Unvanıyla ABN AMRO Bank N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Şubesi) 31 Mart 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide

Detaylı

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE ORTAKLIKLARI VE ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TEB Holding A.Ş. Yönetim

Detaylı

,r\ :sg ffiffihber. (tgs'ff) \_/ lntenational Eurcgrcup Consult. il,r-nn BANKASI GENEL TvTUIUNIUGU. Adil6NERilMM Sorumlu Ortak Baq Denetgi

,r\ :sg ffiffihber. (tgs'ff) \_/ lntenational Eurcgrcup Consult. il,r-nn BANKASI GENEL TvTUIUNIUGU. Adil6NERilMM Sorumlu Ortak Baq Denetgi :sg ffiffihber s REHBER BAGIIIISIZ DENETiM VE YEMiNLi MAL MUSAViRLiK A.$.,r\ (tgs'ff) \_/ lntenational Eurcgrcup Consult il,r-nn BANKASI GENEL TvTUIUNIUGU 1 ocak 2009-3t MART 2009 ARA HESAp n6nniuinn air

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş. Yönetim

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı