Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Euler Yöntemi İle Gerçek Zamanlı Sayısal İntegrasyon İşleminin FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi. İ. Soya, T. Tuncer, Y. Tatar"

Transkript

1 6 th Itertiol Advced Techologies Symposium (IATS 11), My 2011, Elzığ, Turkey Euler Yötemi İle Gerçek Zmlı Syısl İtegrsyo İşlemii FPGA Ortmıd Gerçekleştirilmesi İ. Soy, T. Tucer, Y. Ttr Firt Üiversitesi Elzığ/Türkiye Implemettio of Rel Time Digitl Itegrtio Process with Euler Method o FPGA Eviromet Astrct I this pper reliztio of rel-time digitl itegrtio process o FPGA (Field Progrmmle Gte Arry) pltform is explied. To chieve this gol pplictio is developed o the flotig poit umer spce i FPGA usig Euler itegrtio method lso kow s the first order itegrtio method. I this pplictio, the itegrl vlue of the sigl creted i the FPGA is clculted d it ws oserved o the oscilloscope s cotiuous time sigl. Keywords Euler İtegrsyo, FPGA, Flotig Poit. I. GİRİŞ ÜRÜN geliştirme sürecide krmşık sistemleri dvrışıı elirlemek içi simülsyo çlışmlrı öemli kolylıklr sğlr. Sistem simülsyolrı içi sık kullıl yzılım rçlrı örek olrk MATLAB/SIMULINK, OrCAD, SABER sistem tlı vey devre tlı yzılımlr gösterileilir[1]. Tüm u simülsyolr gerçek olmy zmlrd çlışmktdır. Bu progrmlr sistem performsıı çeşitli yölerii icelemek içi yrrlı olmsı rğme, gerçek zmd sistemi dvrışıı lmk içi yeterli değildir. Sürekli zmlı sistemler difersiyel deklemler ile modelleir. Difersiyel deklemleri çözümü içi gerekli ol itegrl lm işlemi ise oldukç zm hrcyıcı ir işlemdir. Difersiyel deklemleri, gerçek zmlı olrk çözeile log hesplyıcılrd opersyol yükselticiler (OPAMP) kullılır. OPAMP lr itegrl lıcı, toplyıcı ve çrpıcı devreler olrk düzeleip difersiyel deklem çözümleri elde edileilir. Alog hesplyıcılrd her ir ktsyı değişikliğide yei ir elem değişikliği ypılmsı zoruludur. Difersiyel deklemleri gerçek zmlı olrk, syısl ortmd çözümlemesi içi güümüzde FPGA lı pltformlrı kullılmsı yygılşmıştır. FPGA lr, mimrilerii tekrr progrmlmy uyguluğu, tsrımıı koly ve hızlı, işlem hızıı gerçek zmlı çlışmy uygu olmsı gii vtjlr ship olmsı edeiyle güümüzde üyük çplı projeleri geliştirilmeside kullılmktdır. FPGA lr, geellikle syısl sistemler ve işretler ile çlıştığı hlde, ADC ve DAC devrelerii kullımıyl dış düydki sürekli zmlı işretlerle de gerçek zmd etkileşeilmektedirler. FPGA lrı içeriside uygu doımsl devreleri yrtılmsı içi doım tımlm dilleri kullılır. Bu ildiride; gerçek zmlı ir syısl itegrsyo işlemii FPGA pltformud gerçekleştirilme süreci çıklmıştır. Buu içi irici merteede itegrsyo yötemi olrk d ilie Euler itegrsyo yötemi kullılrk FPGA üzeride flotig poit syı düzlemide ir uygulm geliştirilmiştir. Uygulmd; FPGA içeriside gerçek zmd oluşturul ir kre dlg işretii euler yötemie göre itegrl değeri hesplmış ve ir DAC rcılığı ile sürekli zmlı işrete çevrilmiştir. Bildirii ud sorki ölümleride syısl itegrsyo yötemleri, gerçek zmlı uygulm ortmı, kullıl progrmlm dili, syısl itegrsyou FPGA ortmıd gerçekleştirilmesi ve gerçek zmd elde edile souçlr ve yorumlr çıklmıştır. II. SAYISAL İNTEGRASYON YÖNTEMLERİ Syısl olrk itegrl lm işlemi, litik olrk ir itegrli lımsıı çok zor vey olksız olduğu durumlrd vey ir işlevi değerlerii sdece elirli oktlrd ilimesi durumlrıd öem kzır. Ayrıc itegrsyo işlemlerii içere vey gerektire prolemleri ilgisyrl çözümüde kullıl lgoritmlrı d doğl olrk syısl yötemleri kullmsı şrttır. Gerçekte litik itegrl, syısl itegrle göre çözüleilme kolylığı ve soucuu kesiliği ile üstülük gösterir[1]. Elektroik devrelerdeki htrlm elemlrıı kım vey gerilim değerlerii hesıd tek ve çok ktlı itegrsyod yrrlılır[3]. Bu ölümde u gii mçlr içi kullılilecek tek ktlı elirli itegrlleri syısl çözüm yötemleri çıklmıştır. 202

2 İ. Soy T. Tucer, Y. Ttr Geel olrk ir f(x) işlevii x rlığıdki elirli itegrli (1) deki gii gösterilir. I f ( x) dx Bu itegrsyo işlemi ile Şekil 1 de gösterildiği gii geometrik olrk, itegrli hespl f(x) eğrisii ltıd kl x rlığıdki trlı l hesplmış olur[2]. (1) Şekil 3: Bir okt yklşımı I f ( x) dx x j f ( x j ) j1 j1 f ( x j ) (3) Şekil 1: İtegrl hesı Şekil 1 deki trlı lı, dolyısıyl itegrli syısl olrk hesplmsı içi geellikle x rlığı, Şekil 2 deki gii, x uzuluğud det öreğe ölüür. Bu işlem (2) deki gii verilir. x (2) Geellikle öreklemeler eşit x rlıklrıd olur. Bu durumd itegrl (4) ile hesplır. (5) e göre örekleme syısı olup, dir. I x ( ) f ( x) dx x j1 f ( x j ) B. Ymuk ( Trpez - İki Nokt Yklşımı) Yötemi Bu yötemde iriri rdıd gele her iki okt ir doğru ile irleştirilerek Şekil 4 te verile ymuk şekilli öreklemeler elde edilir. Böylece itegrl, llrıı toplmı eşit olur[2]. (4) Şekil 2: İtegrl hesıd örekleme Syısl olrk itegrl hesı ypılırke, her x içi f(x) işretii sıırldığı l hesplıp, ir öceki öreklemede elde edile l ile toplıp itegrsyo gerçekleştirilir. Aslıd çrpm ve toplm işlemleride oluş syısl itegrsyo işlemide öemli ol,. örek içi f(x) i sıırldığı lı doğru ir şekilde hesp edilmesidir. Buu içi değişik tekikler geliştirilmiş olup ulrd ir okt, iki okt, üç okt ve dört okt yklşımlrı yygı olrk kullılır[1,2,3]. Gerçek zmlı syısl itegrl lm işlemide e öemli olgu zmdır. Al hesplmsıı mümkü olduğu kdr kıs sürede ypılmsı isteir. Dolyısıyl gerçek zmlı itegrsyo işlemleride geellikle ir vey iki oktlı yklşımlr kullılır. Çükü u yklşımlrd dh z syıd mtemtiksel işlem söz kousudur. A. Euler Yötemi (Bir Nokt Yklşımı) Bir okt yklşımıd, Şekil 3 te görüleceği gii f(x) foksiyou, değeride şlrk x rlıklrl örekleir. Bu örek değerler kullılrk eleri x, oylrı f(+.x) ol dikdörtgeler elde edilir. Her ir dikdörtgei lı hesp edilip, llr toplrk itegrli değeri elde edilmiş olur. Eğer öreklemeler frklı x uzuluklrd ise itegrli hesı (3) ile ypılır. Şekil 4: İki okt yklşımı Ymuğu lı, prlel kerlrıı uzuluklrıı toplmıı u iki ker rsıdki uzklığı yrısı ile çrpımı eşittir. (5) te oluş ir ymuğu lıı hesı, (6) d ise f(x) işlevii ymuk yötemie göre x rlığıdki syısl itegrsyouu hesı verilmektedir[2]. x x j j 1 x f x) dx ( f 2 ( j1 f 1 x I f ( x) dx [ f ( ) f ( ) 2 ( )] 2 f jx j1 j ) Euler yötemide, ir lı ulumsı içi sdece 1 çrpm ve 1 toplm işlemi ypılcğıd, gerçek zmlı işlemler içi dh uygudur. Fkt itegrsyo soucudki ht miktrı fzl olilir. Ymuk yötemide ise elde edile souç dh doğru olmsı rğme, işlem syısı dh fzldır. Her iki yötemde de örekleme syısıı fzllığı soucu doğruluğuu etkileye e öemli fktördür. (6) (5) 203

3 Euler Yötemi İle Gerçek Zmlı Syısl İtegrsyo İşlemii FPGA III. FPGA PLATFORMU VE VHDL DİLİ Ypıl u çlışmd FPGA geliştirme pltformu kullılmsıı seei, ypıl syısl itegrsyo progrmıı gerçek zmlı olrk çlışmsıı istemesidir. Gerçekleştirile itegrsyo işlemii souçlrıı gözlemleyeilmek mcı ile ir DAC krtı kullılmış ve u syede elde edile log çıkışlr osiloskopt izlemiştir. FPGA ile DAC etegresi FPGA geliştirme krtı üzerideki HSMC koektör rcılığı ile olmkt ve FPGA krtıı progrmlmsı ise ilgisyr rcılığı ile ypılmktdır. Bilgisyr ortmıd FPGA geliştirme krtıı kotrol edileilmesi içi Qurtus II geliştirme ortmı kullılmıştır. Bilgisyr, FPGA geliştirme krtı ve DAC etegresi kullılrk oluşturulmuş ol sistemi lok diygrmı Şekil 5 te verilmektedir. ALTERA Cycloe III Developmet Bord DAC Etegresi Bilgisyr (USB ryüzü) Şekil 5: Gerçekleştirile sistemi lok diygrmı FPGA ile ilgisyr rsıdki iletişim ir RS232 sürücü devresi ve USB ririm krtı ile sğlmktdır. Herhgi ir işlevsel modül kedi eşdeğer devre modeli ile FPGA üzeride gerçekleştirileilir. Bu eşdeğer model rdışık mtık elemlrı ve komisyoel mtık elemlrıı komisyoudur ve kedide eklee işlemi gerçek zmd şrilir. Gerçekleştirile modülü cevp hızı, mtıksl elemlrı yyılm gecikme toplmıı göz öüe lımsıyl hesplmlıdır[4]. --Kütüphe Tımlmlrı lirry ieee ; use ieee.std_logic_usiged.ll; --Pket Tımlmlrı use ieee_proposed.fixed_pkg.ll; --Değişke Tımlmlrı etity islem is --tımlmlr ed islem; --Progrm Mimrisi rchitecture euleritegrsyo of islem is Compoet sym is Port( ); ed compoet; egi --tsrl sistemi mimrisi ed euleritegrsyo; Şekil 6: VDHL temel tpısı Ypıl u çlışmd VHDL doım tımlm dili kullılmıştır. VHDL dili kullılrk oluşturul ir progrmı temel ypısı Şekil 6 d verilmektedir. Qurtus II geliştirme ortmıd herhgi ir doım oluşturilmek içi Verilog vey VHDL ((VHSIC) Very High Speed Itegrted Circuits- Hrdwre Descriptio Lguge) doım tımlm dilleride irii kullılmsı gerekmektedir. VHDL doım tımlm dilide gerçekleştirile ir sistem Şekil 6 d d görüldüğü gii kütüphe tımlmsı, şlık (etity) kısmı ve mimri (rchitecture) kısmı olmk üzere 3 ölümde oluşmktdır. Progrmı geliştirilme şmsıd ilk olrk kullılck ol kütüpheleri tımlmlrı ypılır. Kullılck ol kütüpheler progrmd yer l değişke tipleri, kullıl foksiyo ve işlemlere göre değişmektedir. Kütüphe tımlmlrıı rdıd pket tımlmlrı ypılır. Pket tımlmsıı kullılm edei, progrm içeriside yrı ir VHDL progrmıı kullck foksiyolrı ulumsıdır. Kütüphe ve pket tımlmlrı tımldıkt sor şlık kısmı tımlır. Bu kısımd progrm içeriside kullılck ol giriş-çıkış değişkeleri, u değişkeleri tipleri ve oyutlrı elirleir. Bşlık kısmı gerçekleştirildikte sor mimri ölümüe geçilir. Mimri kısmı kedi içeriside iki ölümde oluşmktdır. İlk ölümü tımlm ikici kısmı ise gerçekleştirme kısmı olrk dldırılilir. Tımlm kısmıd ylızc gerçeklee mimri içeriside geçerli ol yerel değişkeleri ve kompoetleri tımlmlrı ypılır. Kompoetler; dh öce yzılmış ve geçerli VHDL kodu ile yı dizide ulu VHDL kodlrıı ve Qurtus II ortmıd yer l işlem loklrıı u kod içeriside çğrılilmesi içi ypıl tımlmlrdır. Mimri kısmıı ikici ölümüde ise sistemi dvrışı tımlır. Eğer sistem rdışıl ir ypıd ise u kısımd process loklrı oluşturulur. IV. GERÇEK ZAMAN İNTEGRASYON UYGULAMASI Syısl itegrsyolrd yüksek merteeli tekikler her zm e çok tercih edile yötemlerdir[2]. Ack çözüm tekiği seçilirke progrmlm mliyetleri ve prolemi doğruluk gereksiimleri gii fktörler göz öüde uludurulmlıdır. Gerçekleştirile u çlışmd 48kHz lik freks ship ir kre dlg siylii euler yötemie göre gerçek zmlı itegrsyo işlemi ypılmıştır. İtegrsyo işlemide, giriş işreti olrk RAM hfızy öcede kydedilmiş kre dlg işretii syısl değerleri kullılmıştır. Gerçek zmlı itegrsyo işlemi ky okt syı ritmetiğide ypılmıştır.gerçekleştirile sistemde kullıl euler yötemie göre itegrl lm işlemi (7) de verilmektedir. y ( ) y ( 1) e ( 1). t (7) i i i Burd,. örekleme sürecideki toplm itegrl değeri 204

4 İ. Soy T. Tucer, Y. Ttr y i (),. örekteki giriş değeri üyüklüğü e i, örekleme periyodu ise t ile gösterilmiştir. (7) deki deklemi FPGA ortmıd çözümü içi kullıl lok şem Şekil 7 de gösterilmektedir. e -1 Çrpıcı Toplyıcı toplm kydırmlı olrk çıkış verilmiştir. Giriş işretie fz kydırmsı uygulmsıı seei; DAC krtı uygulck ol clock siyli ile sistemi çlıştır clock siylii yüksele kerlrıı yı olmmsı dolyısı ile eş zmlı olrk çlışmsıı sğlmktır. Pll loğuu çıkışlrıdki clock işretleri Şekil 10 d verilmektedir. c0 toplm -1 D Flipflop Şekil 7: Euler yötemi i uygulm lok şemsı Şekil 7 de verile lok şemsıdki işlemler içi kış şemsı Şekil 8 de görülmektedir. Şekil 8 de verile kış şemsı göre; RAM de kyıtlı ky oktlı syı sistemideki veriler sırsı ile okurk oku değerler Euler yötemie göre örekleme zmı ile çrpılmış rdıd ir öceki toplm değeri ile toplmıştır. So olrk elde edile syısl veriler DAC krtıı girişie göderilmiştir. Şekil 8 deki kış şemsıı gerçekleştire doımsl ypıı, Qurtus ortmıdki görüümü Şekil 9 d verilmiştir. Bşl dres = 0 toplm = 0 dres < 32 veri = RAM de veriyi oku y = veri. EVET toplm = toplm -1 + y dres = dres +1 DAC girişi = toplm +1 t HAYIR Şekil 8: Gerçekleştirile sistemi kış şemsı Şekil 9 dki gii gerçekleştirile sistem 4 lokt oluşmktdır. Bu loklr sırsı ile pll loğu, hzirl loğu, FSM loğu ve işlem loğudur. Sistemdeki hzırl, FSM ve işlem loklrı VHDL dili kullılrk geliştirilmiştir. A. Pll Bloğu Geliştirile progrmd kullıl Alter Pll loğu tek girişli ve 2 çıkışlı olrk tımlmıştır[5]. Pll loğuu girişie 50 MHz lik ir clock işreti uygulmış ve giriş işreti fz B. Hzırl Bloğu c1 Şekil 10: Pll loğuu çıkışlrı Hzırl loğu FPGA krtıı şlgıç koşullrıı sğlyilmesi içi oluşturulmuştur. Bu lok sistemi 50Mzlik clock işretii giriş olrk lırke, 3 clock oyuc çıkış ir işret vermez. 3. Clock t sor strt iti sürekli lojik 1 seviyeside tutulrk, clock çıkışı d giriş işretii vermektedir. Dolyısıyl u lokt sistemi çlışmy şlmsı elirlemektedir. C. FSM Bloğu FSM (Fiite Stte Mchie Solu Durum Mkiesi) loğu 3 girişli ve 8 çıkışlı ir loktur. Bu lokt progrmd gerçekleştirile işlemleri çlışm sırlrıı elirlemek içi 9 durumlu ir solu durum mkiesi oluşturulmuştur. Bu lokt strt iti lojik 1 olduğu d her clock işretii yüksele kerıı syrk hgi işlemi ktif olmsı gerektiği elirlemektedir. Bu lok içeriside tıml 8 işlemi çl lışm süreleri tlo 1 de verilmektedir. İşlemleri kedileri ise gerçekleştirildikleri lok içeriside tımlcktır. Tlo 1: Solu durum mkiesideki durumlrı çlışm süreleri Durum o İşlem dı Çlışm süresi(clock) 1 Sym 1 2 Okum 1 3 Çrpm 5 4 Toplm 7 5 DFF_ Döüşüm 6 7 DFF_ DAC 1 Tlo 1 de verile işlem süreleri, progrm içeriside oluşilecek clock gecikmeleride etkilememek mcı ile 1 er clock fzl sürecek şekilde lımıştır. Dolyısı ile progrmı çlışmsı essıd RAM d ulu 1 verii tüm işlemlerde geçtikte sor log veriye çevrilmesie kdr geçe süre 32 clock olup, 32 clock x s = s de tmmlmktdır. Bir periyotluk kre dlgı itegrlii lımsı içi geçe süre ise 1024 clock x 20.83s = 21.33µs olmktdır. 205

5 Euler Yötemi İle Gerçek Zmlı Syısl İtegrsyo İşlemii FPGA Şekil 9: Qurtus II ortmıd gerçekleştirile progrmı lok diygrmı D. İşlem Bloğu İtegrl lm işlemii gerçekleştirildiği işlem loğu 8 yrı kompoet içermektedir. Her ir kompoet VHDL dilide yzılrk gerçekleştirilmiştir. Bu kompoetler, Şekil 6 dki gii VHDL dilide yzıl işlem loğu içeriside kullılmıştır. İşlem loğu içeriside kullıl kompoetleri çlışm sırlrı solu durum mkiesi olrk gerçekleştirile FSM loğu ile elirlemektedir. Bu lokt ulu kompoetler sırsı ile u ölümde verilmektedir: Sym: Hfız irimii hgi dresideki verii okucğıı elirleye 5 itlik ir syıcıdır. Bu kompoeti clock, ele ve reset olmk üzere 3 girişi ve ir de çıkışı ulumktdır. Ele iti lojik 1 olduğu zm clock işretii yüksele kerıd içeriği ir rtrk çıkış ktrır. Okum: Hfız elemıd Sym kompoeti ile gösterile dresteki verii okumsıı sğly lok olup, ele pii lojik 1 olduğu zm elirtile dresteki 32 it uzuluğudki flotig poit syıyı çıkışı ktrır. Çrpm: Bu kompoet 2 det 32 itlik flotig poit syıyı çrp lok olup, çrpıl değer hfız loğud oku değer ike çrp hfız loğu kydedilmiş verileri örekleme zmı (t) ol 400 s dir. Toplm: Bu kompoet 2 det 32 itlik flotig poit syıyı toply lok olup topldığı değerler; çrpm loğuu soucu ile ir öceki toplmı soucudur. DFF_32: Bu kompoet D tipi flip flop lrd oluşup toplm kompoetii soucuu sklmk içi kullılmıştır. Bu kompoeti kullılmsıı seei dögüü ir sorki değeride toplm kompoetii ir öceki değerii lmsıdır. Flip flop kullılmzs u değer kyedileilir. Ack flip flop kullıldığı içi kompoeti ele pii lojik 1 ol kdr içerisideki değer sit klmktdır. Döüşüm: Bu kompoet 32 itlik flotig poit syıı 14 itlik fixed poit syıy döüştürmek içi kullılmıştır. Bu kompoeti kullılmsıdki mç elde edile syısl verileri log veriye döüştüreilmek içi kullıl DAC krtıı 14 itlik çözüürlüğe ship olmsıdır. Bu edele flotig poit formtıdki veriler 14 it uzuluğudki işretli fixed poit verilere çevrilmektedir. DFF_14: Bu kompoet DAC krtıı girişie göderilecek 14 itlik fixed poit syı formtıdki syısl verileri skldığı D tipi ir flip floplrdır. DAC: So kompoet ise ele iti lojik 1 olduğu zm prllel iletişim yp DAC krtıı girişlerii ktif edilerek syısl verii göderildiği kısımdır. V. SİMÜLASYON SONUÇLARI Ypıl u çlışmd Euler yötemi kullılrk gerçek zmlı ir syısl itegrsyo işlemi gerçekleştirilmiştir. Buu içi VHDL dili ile FPGA ortmıd ilgili doımsl devreler oluşturulmuştur. Sistemi gerçekleştirildiği ortmı resmi Şekil 11 de verilmiştir. Sistem Qurtus II geliştirme ortmıd derlediğide; FPGA krtıı u progrmı çlıştırırke kullcğı değişik doımsl irimler ve hrc doımlr Şekil 12 de verilmektedir. Sisteme giriş olrk gele 48 khz lik kre dlg siylide elde edile syısl itegrsyo souçlrı Sigl T II Logic Alyzer ve osiloskop rcılığı ile gözlemiştir. Şekil 13 te sistemi Sigl T II Logic Alyzer ile gözlemlee gerçek zmlı souçlrı görülmektedir. 206

6 İ. Soy T. Tucer, Y. Ttr Şekil 11: Sistemi geliştirildiği ortm Şekil 12: FPGA krtıd kullıl doım irimleri Şekil 13: Sigl T II Logic Alyzer ile gözlee souçlr VI. SONUÇLAR Bu çlışmd, Euler itegrsyo yötemie göre gerçek zmlı itegrsyo işlemii FPGA ortmıd gerçekleştirilmesi çıklmıştır. Tsrım sürecide VHDL doım tımlm dili kullılmıştır. İtegrsyo flotig poit syı sistemiyle gerçekleştirilmiştir. Sistemi 1 periyotluk itegrsyo süresi 21.33µs olrk hesplmıştır. Bu süre uzudur. Ack itegrsyo işlemide flotig poit yerie fixed poit syı sistemi kullıldığıd u süre oldukç kıslilir. Fixed poit syı sistemide çlışıldığı zm doğruluk orı ispete zlcktır. Fkt gerçek zmlı çlışmlrd, ritmetik işlem sürelerii kıslttığı içi fixed poit syı sistemi dh vtjlı olcktır. KAYNAKLAR [1] L. T.Pıllce, R.A.Rohrer, C.,Visweswrih, Electroic Circuit d System Simultio Medthods, McGrwhill,pp 75-84,1994. [2] Ö. Klederli, Syısl Yötemler, ~ozc/difdeksyislcozumu.pdf. [3] S. C. Chpr, R. P. Cle, Numericl Methods for Egieers, 2 d editio, MC Grw-Hill Itertiol Editios, [4] K. Jylkshmi, V. Rmry, Rel Time Simultio of Electricl Mchies o FPGA Pltform, Proceedigs of idi itertiol coferece o power electroics,2006. [5] Alter Corprtio, AN507: Implemetig PLL Recofigurtio i Cycloe III Devices 207

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ

3. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ . BÖLÜM: ÜSLÜ İFADE VE DENKLEMLER KONU ÖZETİ A. ÜSLÜ İFADELER 6.,, c R olmk üzere. Üslü İfdeler. +. c. = ( + c) dir. Bir syıı kedisi ile tekrrlı çrpımı o syıı kuvvetii lm y d üssüü lm deir. R ve Z + olmk

Detaylı

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım

Tavan bilgisi TAVAN SİSTEMLERİ. Tasarım süreci. Çevre. Görsel konfor. Akustik konfor. Güvenlik ve sağlık. Montaj ve Bakım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] Tv bilgisi Tsrım süreci Çevre Görsel Akustik Güvelik ve sğlık Motj ve Bkım TAVAN SİSTEMLERİ [ Armızd fikirler, gerçeğe döüşür.] DÜŞÜNCEDEN GERÇEĞE TEK

Detaylı

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com

8. sınıf ders notları zfrcelikoz@yahoo.com III - SAYI ÖRÜNTÜLERİ Htırltm: Syılrı virgülle yrılrk, birbirii rdı dizilmesie syı dizisi, dizideki her bir syıy d terim deir. hrfi verile örütüde syılrı sırsıı belirte semboldür ve ici syıy örütüü geel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Prof.Dr.Hüseyi ÇAKALLI İKİNCİ BÖLÜM REEL SAYI DİZİLERİ Bu ölümde dizileri, yi tım kümesi doğl syılr kümesi, değer kümesi, reel syılr kümesii ir lt kümesi ol foksiyolrı iceleyeceğiz... Ykısk Diziler. Öce

Detaylı

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL

BÖLÜM 3 SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL BÖLÜM SAYISAL TÜREV VE İNTEGRAL. Blgsyrl türe.. Bölümüş rk tblolrıyl türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç türe.. Eşt rlıklı er oktlrı ç er oktlrıd türe.. Yüksek mertebede türeler. Syısl tegrl.. Trpez krlı.. Romberg

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Z600 Serisi Renkli Jetprinter

Z600 Serisi Renkli Jetprinter Z600 Serisi Renkli Jetprinter Windows için Kullnıcı Kılvuzu Kurulum sorunlrını giderme Genel kurulum sorunlrın çözüm ulmk için denetim listesi. Yzıcıy genel kış Yzıcı prçlrı ve yzılımı hkkınd ilgi lın.

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Sigma 31, 128-140, 2013

Sigma 31, 128-140, 2013 Joural of Egieerig ad Natural Scieces Mühedislik ve Fe Bilimleri Dergisi Research Article / Araştırma Makalesi FUZZY CRITICAL PATH ANALYSIS Sigma 31, 128-140, 2013 Ömer ATLI 1, Cegiz KAHRAMAN 2 1 Hava

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

EK-1 DETAY VE ÖZNİTELİK KATALOĞU

EK-1 DETAY VE ÖZNİTELİK KATALOĞU EK-1 DETY VE ÖZİTELİK KTLOĞU Detay Sınıfı Tablosu Detay Sınıf Kodu Detay Sınıf dı R RZİ ÖRTÜSÜ BR BİTKİ ÖRTÜSÜ D DETY OKTSI DY DEMİRYOLU VE TESİSLERİ H KİL HTLRI VE HBERLEŞME TESİSLERİ HD HİDROGRFİ I İDRİ

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı