:Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM),"

Transkript

1 BOĞAZĠÇĠ VE FATĠH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERĠNĠN BÜYÜK ONARIMI VE YAPISAL TAKVĠYESĠ YAPIM ĠġĠNĠN YAPIM KONTROLLÜK VE DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠNE AĠT ÖZEL TEKNĠK ġartname 1. KAPSAM : Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım İşinin yapım kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin yapılmasını kapsar. 2. TANIMLAR : İdare İş Danışman İş Yeri Kontrol Şefi veya Kontrol Mühendisi :Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM), :Danışmana ihale edilen ve artışlar dâhil sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhütte bulunulan kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini, :Kontrollük ve Danışmanlık hizmetini veren hizmet sunucusunu, :İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan yerleri, :İdare tarafından, danışmanlık ve kontrollük işlerinin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş mühendisi, Kontrol Teşkilatı (Kontrollük) :İdare tarafından, danışmanlık ve kontrollük işlerinin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir kişi yahut heyeti, Teşkilat Başkanı :Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini yürütecek, Danışmanlık teşkilatının İdare tarafından onaylanacak başkanını, Mühendis :Danışmanın Teşkilat Başkanını veya onun yetkili kıldığı ve İdare tarafından onaylanan, İdare adına iş gören ve yükleniciye yazılı olarak bildirilen temsilciyi, Mühendis Temsilcisi :Mühendis tarafından sözleşme konusu Kontrollük ve Danışmanlık hizmetinin ifası amacıyla atanan ve yetkisi Yükleniciye yazılı olarak bildirilen, işin başında bulunan kontrol mühendisi ve / veya yardımcısı sorumlu mühendisi, Üçüncü Kişi :İdare, Danışman, yapım işi yüklenicisi dışındaki kişi ve/veya kişileri, İfade eder. 1

2 3. DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ VEREN KĠġĠ / KĠġĠLER KURUM VEYA KURULUġLARIN ĠDAREYE KARġI YÜKÜMLÜLÜKLERĠ: 3.1- Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman ile bunlarda çalışan tüm personel sözleşme konusu işle ilgili yapacağı tüm çalışmaları, hazırlayacağı her türlü belge, hesap ile diğer dokümanlar ile vereceği her türlü hizmeti; i. Sorumlu bir meslek adamı sıfatıyla gerekli dikkat ve özeni göstererek, etkin ve ekonomik bir şekilde, genel olarak kabul edilen mesleki tekniklere ve uygulamalara ve ileri teknolojilere uygun, ii. En ileri teknoloji ile güvenli ve etkili ekipman, makine, malzeme ve yöntemleri kullanarak, iii. İdarenin menfaatlerini korumaya yönelik ve sadakatli davranarak, yüklenmiş oldukları sorumlulukları her zaman İdarenin menfaatlerine göre hayata geçirecek şekilde, iv. Geçerli Kanunlar ile sözleşme ve eklerine uygun olarak, yerine getirmekle sorumludur Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman ile bunlarda çalışan tüm personel; hazırlayacakları veya daha önce hazırlanmış her türlü belge, hesap ve diğer dokümanları ve her türlü yazılı / sözlü bilgiyi İdarenin yetkili kılacağı kişi / kişiler, kurum / kuruluşlar dışındakilere kesinlikle vermemekle sorumludur. i. İdarenin uymak zorunda olduğu mesleki ketumiyet şartlarına, Kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini veren danışmanın personeli de aynen uymak zorundadır. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman kendi personeline; bu sözleşme nedeni ile öğrendiği olay ve bilgileri üçüncü şahıslara açıklanmasına, İdarenin yaptığı gibi kendi bakımından da yasak koyacaktır Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman bu sözleşme nedeniyle vereceği hizmetlerinin karşılığı olarak düzenlenecek hakedişlerle alacağı, hak edeceği tek ücret olacak; i. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman sözleşme konusu işle ilgili olarak herhangi bir ticari komisyon, ücret, tenzilat ve diğer benzeri ödemeleri kendi menfaati için kabul etmeyecek, ii. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman temsilcileri, bunların yanında çalışan tüm personel de aynı şekilde sözleşme konusu işle ilgili olarak herhangi bir ticari komisyon, ücret, tenzilat ve diğer benzeri ödemeleri kendi menfaati için kabul etmeyecek, 2

3 iii. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman temsilcileri ile bunların yanında çalışan tüm personelin; bu tür ödemeleri almamalarını sağlamak kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini veren Danışmanın sorumluluğunda olacaktır Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman ile bunlara bağlı yada alt kuruluşu olan firmalar (kardeş firmalar da dahil) sözleşmenin ifası sırasında ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerini verdikleri işin yapım ihalesine yüklenici ya da altyüklenici olarak katılamazlar Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman Türkiye Cumhuriyeti nce yürürlüğe konulan bütün kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve emirlere uymak ve bunların, sözleşmenin yürütülmesini ve sözleşme konusu hizmetlerin yapılmasını etkileyebilecek bütün hükümler hakkında tam bilgi sahibi olmakla yükümlüdür Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman bu sözleşme ile vereceği her türlü hizmeti sözleşmesinde belirtilen koşullarla zamanında bitirmekle yükümlüdür Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman vereceği hizmetin yürütülmesi sırasında Arazi, Laboratuvar ve Mühendislik ile yapım kontrollük hizmetin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla her türlü; i. Yeterli sayıda teknik ve diğer personeli, ii. Binek ve arazi aracını, iii. Alet, edevat ve ekipmanı, iv. Haberleşme sistemi, bilgisayar, vb. diğer sistemleri, v. Bilgi ve kaynağı ile dokümanı, vi. İdarenin uygun göreceği yer veya yerlere ofislerin kurulmasını, tefrişini, bakımını, ısıtmasını, aydınlatmasını, temizliğini, vii. İş ve iş sağlığı ile ilgili ve diğer tedbirlerin alınmasını, viii. Yasal izinlerin alınmasını, sağlamakla yükümlüdür Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman, İdare ile devam eden anlaşmazlıklarını bahane ederek hizmeti yavaşlatamayacak ve durduramayacaktır. 4. ĠDARE VE DANIġMAN ARASINDA YAPILACAK YAZIġMALARIN DĠLĠ: İdare ile Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman arasında yapılacak tüm yazışmaların dili Türkçe olacaktır. 3

4 5. GERÇEKLEġTĠRĠLECEK HĠZMETLER: Kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini veren Danışman, burada tanımlanan hizmetlerle sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki kontrollük hizmetlerini İdare adına yürütecektir DanıĢman Kontrol TeĢkilatının Kurulması Ve Ġdareye Onaya Sunulması: Danışman bu sözleşme ile yüklendiği kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin usulünce yürütülmesi amacıyla Sözleşme eki İdari şartnamenin Teknik Değerlendirme Kriterleri başlıklı 31.maddenin 31.1(C) bendine göre değerlendirmeye alınacak pozisyonlar için belirtilen ve Danışmanın kendisi tarafından teklif edilen kilit personel ile hizmetlerin yürütülmesi için ihale sonrasında kendisi tarafından önerilen ve İdare tarafından uygun görülen diğer teknik personelden oluşan Teşkilatını kuracak ve İdarenin onayına sunacaktır Ġdare Ġle Birlikte Yükleniciye, ĠĢ Yerinin Teslimi Ve Yapım ĠĢine BaĢlanılmasının Sağlanması: Danışman, İdare ile birlikte iş yerini yükleniciye teslim ederek, yüklenicinin işe başlamasını sağlayacaktır Yapım ĠĢi SözleĢmesi Ve Ekleri Gereğince, Yüklenici Tarafından ġantiye Binalarının Ve Laboratuvarın Kurulmasının Sağlanması: Danışman; i. Yapım işinin yürütüleceği Şantiye binalarının, ii. Yapım aşamasında imalatların kalite kontrolü, tasarım destek, montaj ve yönetim sistemleri amacıyla; Sözleşme ve eki Teknik Şartnamelerde yer alan nitelikte içinde her türlü alet ve edevatın yer aldığı laboratuvarın, Yüklenici tarafından kurulmasını sağlayacaktır ĠĢe BaĢlamadan Veya ĠĢin Devamı Sırasında ĠĢ Yerinde Çıkacak Ve Tehlike Doğurabilecek Durumlara KarĢı Gerekli Önlemlerin Alınması: Danışman, işe başlamadan veya işin devamı sırasında iş yerinde çıkacak ve tehlike doğurabilecek, su, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon hatları, gaz ve petrol boru hatları vb. engeller için gerekli önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları idare ile koordinasyon içinde yapar, yükleniciye bildirir, İdareyi bilgilendirir Kontrollük Hizmetleri: Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerini veren Danışmanın Teşkilat Başkanı, projenin Mühendisi olarak İdare adına iş görecektir. 4

5 Danışman, burada tanımlanan hizmetlerle sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki kontrollük hizmetlerini İdare adına yürütecektir. i. Danışman, İdarenin yapım ihalesini kazanan veya halen yapım işini yürüten Yüklenici ile yaptığı Yapım İşi Sözleşmesi çerçevesinde; Mühendis olarak kendisine verilen görev ve yetkileri kullanacak ve bütün görevlerini işin yürütülmesi sırasında, İdare ile imzaladığı sözleşme ve ekleri, şartnameler ile kabul edilen kıstaslar ve standartlara uygun olarak yapacaktır. ii. Danışman, işin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve gerektiğinde, Yapım Sözleşmesi Şartlarında belirtildiği üzere, revizyonların yaptırılmasından sorumlu olacaktır. iii. İşleri muayene etmek, gözlemek ve kontrol etmek, işin bünyesine girecek malzemeleri veya işle ilgili işçiliği denemeye tabi tutmak ve muayene etmek, bu suretle işleri projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. iv. Teşkilat Başkanı, Projenin Mühendisi olarak İdare adına görevlerini kendisi ve / veya Mühendis Temsilcisi ve Kontrol Teşkilatı aracılığı ile yürütecektir. v. Danışman, hizmetlerin usulünce yürütülmesini sağlamak amacıyla İdarenin onayını alan bir organizasyon kuracaktır Danışman, Yüklenici tarafından hazırlanacak İş programını kontrol ederek, onaylanmak üzere İdareye sunar Danışman, işleri denetleyip, inşaatın sözleşme ve şartnamelere, projesine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve çalışmaların, onaylı iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup, olmadığını inceler. Gerektiğinde İdare ile birlikte, yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması gerekli önlemleri açık, belirgin ve bu işleri yapabilecek veya tamamlayabilecek sürenin verildiği yazı ile yükleniciye bildirir ve uyarılarda bulunur, İdareye bilgi sunar Yüklenicinin inşaat işleri ile diğer çalışmalarında, bir aksaklık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur görüldüğü takdirde, gerektiğinde İdare ile birlikte; i. Kusurlu imalatın düzeltilmesi veya yıkılıp tamamen yeniden yapılması, ii. Aksayan çalışmaların hızlandırılması, iii. Yetersiz, uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi, iv. Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması, hususlarında yükleniciye; istenilen hususların açık ve belirgin olduğu ve bu işleri yapabilecek ve tamamlayabilecek sürenin verildiği yazı ile bildiri ve uyarılarda bulunur, İdareye bilgi sunar Danışman, işçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için gerekli yasal önlemleri aldırır, bu amaçla yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur. 5

6 Danışman, iş yasalarına göre işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer işçi haklarının korunmasını sağlamak için gerekli yasal önlemleri alır, bu amaçla yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur Yüklenicinin; yukarıda (5.5.3-), (5.5.4-), (5.5.5-) ve (5.5.6-), maddelerinde belirtilen, bu uyarılara uymaması durumunda işin esenliği bakımından gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu derhal sözleşmeyi akdeden makama iletilmek üzere İdarenin kontrol teşkilatına bildirir Danışman, Mühendis olarak, doğrudan İdareye rapor verecek ve zaman zaman, teknik işlerde olduğu gibi, idari konularda da yeknesaklık sağlamak amacıyla kılavuz talimatname yayınlanacaktır. Daha özel olarak, Danışman aşağıdaki ana hizmetleri sağlayacaktır. i. Yapım sözleşmesi ve işin en uygun şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili herhangi bir konuda İdare ile Yüklenici ilişkilerinde, İdarenin hak ve menfaatlerinin korunması, ii. Mühendisin onayının zorunlu olduğu, Yüklenicinin yaptığı iş programının veya değişikliklerin incelenmesi ve İdareye sunulması, iii. Yüklenici tarafından temin edilen malzeme ve işlerin uygunluğunun ve işin istenen hızda ilerlemesini sağlamak amacıyla uygulanan iş metotlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde işi hızlandırmak için uygun şekilde hareket edilmesi, Yüklenicinin teklifinde belirttiği makine ekipman listesi ile uygunluğu sağlamak amacıyla, makine ve ekipmanların listesinin (aynı zamanda durumlarının) tutulması ve güncelleştirilmesi, iv. Sözleşme ve eklerinde belirtilen hususlara uygunluğu sağlamak amacıyla, Yüklenicinin bütün tesislerinin, binalarının, atölyelerinin, ambarlarının ve diğer kalınacak yerlerinin kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde Yükleniciye talimat verilmesi, v. Yüklenicinin, süre uzatımı, ilave bedel ödenmesi, iş veya masraflar veya buna benzer konulardaki taleplerinin incelenmesi ve İdareye önerilerde bulunulması, vi. Onaylanan ve kabul edilen işlerin ve malzemelerin miktarlarının hesap edilmesi, Yüklenicinin Aylık ve Kesin hakedişlerinin incelenmesi, imzalanması ve İdare onayına sunulması, vii. İdarenin belirleyeceği bir format çerçevesinde, İşin ilerlemesi, Yüklenicinin çalışmaları, işin kalitesi ve projenin mali durumu ve geleceği hakkında, İdareye rapor hazırlanması ve sunulması, viii. İşin tamamlanması için projelerde herhangi bir değişiklik yapılmasını lüzumlu gördüğü takdirde İdareye teklifte bulunulması ve İdare onayının alınması, ix. Bunun neticesinde meydana gelen değişikliklerin Yapım Sözleşme Bedeli ve Yapım Süresine olan etkileri hakkında İdareye bilgi verilmesi, x. Şartnamesinin ve diğer detayların değiştirilmesi dahil, bütün değişiklik emirlerinin hazırlanması, 6

7 xi. İdarenin herhangi bir sözleşmede ortaya çıkabilecek mevcut potansiyel sorunlar hakkında bilgi sahibi yapılması ve mümkün olabilecek çözümler konusunda İdareye önerilerde bulunulması, xii. Yüklenicinin çalışmaları sırasında, şantiyede devamlı bir Mühendis temsilcisinin hazır bulundurularak işin kontrolünün yapılması ve gerekli talimatların verilmesi, xiii. Sözleşme belgelerinin yorumlanmasında, arazi ölçümlerinin kontrolünde, kalite kontrol deneylerinde ve sözleşmeye uygunluk ve işin ilerlemesi ile ilgili diğer bütün konularda Yüklenicinin yönlendirilmesi ve zamanında yardımcı olunması, xiv. Muayene ve deney işlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayarak, işin proje ve şartnamesine göre yürütülmesi, xv. İşin ilerlemesini ve yapılmasını uygun şekilde belgelemek amacıyla muayene ve mühendislik raporlarının ve kayıtlarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi, xvi. Bütün proje, imalat ve montaj çizimlerinin ve geçici işlere ait çizimlerin gözden geçirilmesi, incelenmesi ve İdare onayına sunulması, xvii. Yüklenicinin yaptığı aplikasyon, projedeki her türlü yapının yerleşimi ve nivelman röperleri ile ilgili ölçüm değerlerinin incelenmesi ve kontrol edilmesi, xviii. Saha enkesit ölçümlerinin alınması, tamamlanmış ve kabul edilmiş veya kısmen bitirilmiş işlerin miktarını ve kalite kontrolünü yapabilmek için periyodik ve nihai ölçümlerin yapılması, xix. İşin bünyesine girecek her türlü malzemenin, yapım sözleşmesi belgelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde, istenen bütün garanti belgelerinin temin edilmesinin sağlanması, işin bünyesine girecek bütün mahalli malzeme ve malzeme kaynaklarının onaylanması ve bütün projelerin nihai çizimlerinin (as built) onaylanması, xx. Sözleşme şartları çerçevesinde bir malzeme laboratuvarı kurulması ve işletilmesi için Yükleniciye talimat verilmesi ve zaman zaman laboratuvarda ve sahada gerekli deneyleri yaparak istenilen kalitenin temin edilmesi, xxi. Danışman tarafından, işin ilerleyişinde ve iş metodunda, iş yerinde can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbirin alınıp, alınmadığı işin başında görevlendirilen İş Güvenliği Sertifikasına haiz uzman tarafından kontrol edilmesi ve gerektiğinde Yükleniciye talimat verilmesi sağlanacaktır. xxii. Yapım Sözleşmesi için Geçici Kabul Tutanağında belirtilen, eksik kalan işlerin tespit edilerek, işlerin yapımına nezaret edilmesi ve bu işler tamamlandığında işin nihai kontrolünün yapılması ve İdareye işin kesin kabulü için öneride bulunulması, xxiii. İşlerin devamı esnasında, teklif cetvelinde ya da kamu kuruluşlarına ait birim fiyat listelerinde yer almayan yeni bir ürün ya da malzeme kullanılması durumunda, İdare adına ürün ya da malzemenin uygunluğu ve piyasa rayiçlerinin araştırılması, xxiv. Yukarıda özellikle bahsedilmeyen hizmetlerin dışında fakat inşaat faaliyetlerinin projesine, şartnamesine ve yapım sözleşmesine uygun olarak yürütülmesinin başarılı bir şekilde kontrolü için gerekli her türlü hizmetin yapılması, 7

8 Danışman, Yüklenici ile birlikte hazırlanması gereken, kroki, tutanak, tartı ölçü, vb. belgeleri idare ile koordinasyon içerisinde düzenleyerek birer kopyalarının yüklenici ve idareye gönderilmesini sağlayacaktır Yapım ĠĢi SözleĢmesi Gereğince Yüklenicinin Getirmekle Yükümlü Bulunduğu Malzeme, Araç Ve Gereçlerin Zamanında ġantiyeye Getirmesini Ve ÇalıĢır Halde Bulunmasının Sağlanması: i. Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapım işi sözleşmesi ve ekleri gereğince; imalatların yapımı için uygun nitelikte, gerekli ve yeterli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın zamanında şantiyeye getirmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlayacaktır. ii. İşbaşında uygun nitelikte, gerekli ve yeterli malzeme ile gerekli araç, gereç, alet ve edevatın şantiyeye getirilmemesi veya çalışır halde bulundurulmaması durumunda, işe başlanılmasına izin vermez. Danışman, bu durumda yükleniciye gerekli yazılı ikazları yaparak idareyi bilgilendirir Yüklenicinin Teknik Personelinin Ve Diğer Personelin ĠĢbaĢında Bulundurulmasının Ġzlenmesi: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım işi sözleşmesi ve ekleri gereğince; yüklenicinin şantiyede bulundurması gerekli teknik ve diğer personelin işbaşında bulunup bulunmadığını denetler ve gerekli işlemleri yapar, gerektiğinde İdareyi bilgilendirir Laboratuvar ÇalıĢmaları Ve Kalite Kontrolü, Tasarım Destek, Montaj Ve Yönetim Sistemleri Deney Ve Kontrollerinin Yapılması: Danışman, yapım aşamasında imalatların kalite kontrolü, tasarım destek, montaj ve yönetim sistemleri amacıyla; Sözleşme ve eki Teknik Şartnamelerde yer alan nitelikte içinde her türlü deney ve kontrollerin kendisi ve gerekmesi durumunda İdarenin gözetiminde yapılmasını, raporların düzenlenmesini sağlar ve imzalayarak idareye sunar ĠĢ yerinde Düzenlenecek Belgelerin Hazırlanması: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında; i. Şantiye Günlük Defteri, ii. Röleveler, iii. Ataşmanlar, iv. Hakedişe esas her türlü belgeler, v. Tutanaklar, vi. vb. Diğer belgeleri, Yüklenici ile birlikte düzenler, onaylanmak üzere İdareye sunar. 8

9 5.10- Yüklenici Ve Ġdare Ġle ĠletiĢim: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım işi sözleşmesi ve ekleri gereğince; i. İdare ve yüklenici ile yapacağı her türlü yazışmayı tarih ve numara verilmek suretiyle yazışma kurallarına uygun resmi olarak, ii. Yükleniciye verilecek her türlü evrakı teslim tarihi yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak, gönderir HakediĢlerin Düzenlenmesi: Danışman, onaylanan ve kabul edilen işlerin ve malzemelerin miktarlarının hesap edilerek, hakediş raporlarının, usulüne göre ve zamanında düzenlenmesini sağlar. Düzenlenen hakediş raporları üzerinde gerekli incelemeleri ve gerekli düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak İdarenin onayına sunar Yıllık Ödenekler Ve KarĢılığı Fiziki GerçekleĢmeleri Ġzlemek Ve Sağlamak: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım işi için ayrılan yıllık ödeneklerin harcanması için; yüklenicinin çalışmalarını izler, denetler, uyarı ve gerekli işlemleri yapar, İdareyi bilgilendirir ĠĢ Sırasında Verilecek Raporlar: Danışman aşağıdaki rapor ve belgeleri teslim edecektir. i. Danışman, her ayın en geç 10. gününe kadar, bir önceki ayın faaliyetlerini; işin ilerlemesi, Yüklenicinin çalışmaları, işin kalitesi, projenin mali durumu ve geleceği hakkında kabul edilen formatta, özel olarak açıklayan Aylık İş İlerleme Raporundan beş (5) kopya İdareye teslim edecektir. Bu raporlarda karşılaşılan problemler veya muhtemel problemler ile bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemler ve tavsiyeler açık şekilde belirtilecektir. Gelecek aylarda yapılacak işlerde belirtilecektir. ii. Danışman, İdarenin istediği şekil ve ayrıntıları içeren İş İlerleme Raporlarını proje tamamlanıncaya kadar 3 ayda bir olmak üzere beş (5) kopya olarak İdareye gönderecektir. iii. Danışman, düzgün şekilde listelenmiş arazi defterlerini, kayıtlar ve bütün diğer bilgileri ile Yüklenici tarafından hazırlanan nihai projeleri kontrol edecek ve İdareye gönderecektir. iv. Danışman, projenin tamamlanmasını müteakip veya altı (6) ayı geçmeyecek şekilde İdarenin isteyeceği şekil ve ayrıntıları içeren proje tamamlama raporunu beş (5) kopya olarak İdareye gönderecektir. 9

10 v. Sözleşmede belirtilen bütün hizmetlerin tamamlanmasından sonra, hizmetin tüm süresini kapsayacak şekilde özel bir Hizmet Tamamlama Raporu İdareye teslim edilecektir. Bu rapor, son ödemeye esas hakediş raporuna referans olacaktır Kesin Hesap ve Kesin HakediĢ Raporu: Danışman, kesin metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlar, geçici kabul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) ay içerisinde kesin hesapların tamamlanması için gerekli çalışmaları yapar. Düzenlenen Kesin Hesap ve Kesin Hakediş raporları üzerinde gerekli incelemeleri ve gerekli düzeltmeleri yapar, imzalayarak İdarenin onayına sunar ĠnĢaat sonrası nihai As Built Proje yapılması: 6. GĠZLĠLĠK: Danışman, yapım işi sonrasında tüm değişikliklerin işlendiği nihai projeleri Yapım İşinin Yüklenicisi ile birlikte hazırlayarak en geç kesin hesapla birlikte İdareye sunar Bu işe ait sözleşmeye bağlanmış işle ilgili gerek idarenin kendisine vereceği, gerekse hazırlayacağı tüm proje, bilgi, belge ve diğer dokümanları Danışman ve danışmanın tüm personeli gizli tutmakla sorumludur Danışman ve personeli, İdarenin yazılı izni olmadan sözleşme konusu işle ilgili yazı, makale, kitap, rapor vb. yayınlamayacak ve toplantılarda bildiri olarak sunamayacaktır. 7. KULANILAN TÜM BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI VE DOKÜMANLARIN LĠSANSLI OLMASI: Danışmanının kullanacağı tüm bilgisayar programı, literatür ve diğer kaynaklar lisanslı, know-how temini, vb. her türlü yasal prosedürü ile fikri mülkiyet hakları yerine getirilmiş olacaktır. 8. FĠKRĠ VE SINAĠ MÜLKĠYET KONUSU HAKLAR: Danışman tarafından hazırlanacak bütün etüt, rapor, hesap, proje, fotoğraf v.b. dokümanlar İdarenin malı olacaktır. İdarenin yazılı izni olmadan bu dokümanlar Danışman tarafından yayınlanmayacak ya da başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. 10

11 9. MESLEKĠ (PROFESYONEL) SORUMLULUK SĠGORTASI: 9.1- Kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini yürüten Danışman ile Danışmanın bünyesinde çalışan tüm personelin yaptığı hatalardan kaynaklanan İdarenin zararları, 9.2- Hazırlayacağı her türlü belge ve metrajlar vb. belgeler nedeniyle ortaya çıkan İdarenin zararlarını, 9.3- Hazırlayacağı her türlü arazi, laboratuvar, mühendislik çalışması ile diğer tüm belgeler ile dokümanlardan kaynaklanacak İdarenin zararlarını, içeren ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanacak ve birinci alıcısı İdarenin olacağı Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortasını, işin başladığı tarihten itibaren Kesin Kabulün yapılarak onaylanmasına kadar geçen süreyi içerecek şekilde yaptırmakla yükümlüdür. Danışmandan, sözleşme bedeli kadar Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptırması istenecektir. Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerinde meydana gelecek artışlara paralel olarak, Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortası da genişletilecektir. 10. TEKNĠK PERSONEL : Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak teşkilat başkanı, teşkilat başkan yardımcısı, başmühendis, mühendis ve iş güvenliği uzmanı personelin; En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması ve lisans diploması sahibi olması gerekmektedir. En az yarısı yerli personel olarak istihdam edilecektir. 1- TeĢkilat BaĢkanı (ĠnĢaat Mühendisi)(1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapımı, projelendirilmesi veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde yönetici olarak görev yapmış olması, ve - Tecrübeleri içinde askılar, kablo sistemi ve ortotropik tabliye işleri bulunması, 11

12 2- TeĢkilat BaĢkan Yardımcısı (ĠnĢaat Mühendisi)(1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapımı, projelendirilmesi veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde yönetici veya başmühendis ya da benzeri pozisyonda görev yapmış olması, ve - Tecrübeleri içinde askılar, kablo sistemi ve ortotropik tabliye işleri bulunması, 3- Asma Köprü Uzmanı (ĠnĢaat Mühendisi) (3adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut en az bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım kontrollük ve danışmanlık işinde görev yapmış olması, ve - Tecrübeleri içinde ana kablo sargı teli açılması, ana kablodan tel örneği alınması, ana kablo iç muayenesi ve ortotropik tabliye muayene ve kontrolü bulunması, 4- Yapım BaĢmühendisi (ĠnĢaat Mühendisi)(1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde başmühendis ya da benzer pozisyonda görev yapmış olması, 5- Kalite Kontrol BaĢmühendisi (ĠnĢaat veya Makine Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde kalite kontrol başmühendisi ya da benzer pozisyonda görev yapmış olması, 12

13 6- Çelik Köprü Mühendisi (ĠnĢaat Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, asma köprü veya eğik askılı köprü yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya kapsamlı bakım onarım yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde görev yapmış olması, 7- Üstyapı Mühendisi (ĠnĢaat veya Kimya Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, asma veya eğik askılı köprünün üstyapı yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya yenileme projesinde çalışmış olması, 8- Elektromekanik Mühendisi (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) (2 adet) - En az 5 yıllık mühendis olması, ve - En az 3 yıl yol aydınlatması ve elektrifikasyonu konusunda çalışmış olması gerekmektedir. 9- HakediĢ ve Dokümantasyon Mühendisi (ĠnĢaat Mühendisi) (1 adet) - En az 5 yıllık mühendis olması, ve - En az 3 yıl, otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya benzer işlerin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işlerinde kesin hesap ve hakkediş mühendisi olarak görev yapmış olması, 10- Kalite Kontrol Mühendisi (ĠnĢaat veya Makine Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde kalite kontrol başmühendisi ya da benzer pozisyonda görev yapmış olması, 11- ĠĢ Güvenliği Uzmanı (Mühendis) (1 adet) - En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerden lisans diploması ve iş güvenliği sertifikasına sahip olması, 13

14 12- Mühendis (3 adet) - En az 1 yıllık mühendis olması, gerekmektedir Personel Alımı: i. Danışman, hizmetlerin ifasında çalıştıracağı teknik personele ilişkin olarak, sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılıp işe başlamadan önce, bu personelin belgelerini (özgeçmiş, diploma v.b.) İdare ye sunacak ve İdare onayını alacaktır. ii. Danışman, hizmetlerin ifasında çalıştırmak istediği diğer teknik personele ilişkin olarak, söz konusu personel öngörülen çalışmaya başlamadan önce, bu personelin özgeçmişlerini incelemesi ve onaylaması için İdareye verecektir. (Madde 10.4.(vii) ile birlikte değerlendirilecektir.) iii. İdarenin söz konusu özgeçmişi aldıktan sonra 21 (yirmi bir) takvim günü içinde gerekçeleri ile birlikte yazılı bir itirazda bulunmaması durumunda, söz konusu teknik personelin İdare tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir Personelin ĠĢten Çıkarılması ve / veya Yerine Alınması: i. İdare aksi yönde bir karar almadığı sürece, personelde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. ii. Danışmanın kontrolü dışında sağlık vb. nedenlerle personelin görev yapamayacağının anlaşılması veya herhangi bir sebeple personelin işten çıkarılması gerektiği durumlarda, Danışman bu personelin yerine aynı seviyede veya daha üstün özelliklere sahip bir kişiyi getirecek ve İdarenin onayına sunacaktır. İdarenin onayı sonucu ilgili personel işe başlayacaktır. iii. Eğer idare herhangi bir personelin işini önemli ölçüde suistimal ettiğini veya bir suçtan dolayı adli takibe uğradığı veya görevini tatmin edici bir biçimde yapmadığı kanaatine varırsa, Danışman İdarenin gerekçelerini belirterek yaptığı bildirimden sonra, İdare tarafından istenilen özellik ve deneyime sahip bir personeli hemen görevlendirmek üzere İdarenin onayına sunacaktır. İdarenin onayı sonucu ilgili personel işe başlayacaktır. iv. Danışman, herhangi bir personelin işten çıkarılması ve / veya yerine bir başka personelin getirilmesinden dolayı yapacağı tüm masrafları karşılayacak, işten çıkarılan personelin yerine alınan personele yapılacak tüm ücret ödemelerini karşılayacak ve bundan dolayı İdareden herhangi bir ilave bedel, ücret, masraf talebinde bulunamayacaktır. 14

15 v. İşlerin bazılarının İş Programında belirtilen zamanda başlamaması halinde, bu işlerle ilgili personelin göreve başlaması da İdareye bilgi verilmek suretiyle ertelenebilecek, ancak bu durumda işin zamanında bitirilmesi için gerekli önlemler Danışman tarafından alınacaktır. vi. Personelin yıllık izin, hastalık izni gibi mazeretlerden dolayı işte çalışamaması halinde Danışman, hizmetlerde bir aksama olmaması için gerekli önlemleri alacaktır. vii. İşin devamı sırasında, İdare, Danışmanın kesin hesap aşamasında işi zamanında bitiremeyeceği kanaatine varması durumunda, Danışmandan, işin zamanında bitirilmesi için uygun göreceği ilave personeli istihdam etmesini isteyebilir. Danışmanın, bu yeni personeli istihdam etmesi nedeniyle yapacağı tüm masraf ve ücretler Danışman tarafından karşılanacak ve Danışman bundan dolayı İdareden herhangi bir ilave bedel, ücret, masraf veya sözleşme bedeli artışı talebinde bulunamayacaktır. 11- HĠZMETLERDE DEĞĠġĠKLĠK OLMASI: İdare, bu sözleşmenin devamı sırasına, sözleşme kapsamındaki bazı hizmetlerden vazgeçebilir veya sözleşmedeki hizmetlerle ilişkili olmasına karşın sözleşme kapsamı dışında bırakılmış bazı hizmetlerin verilmesini danışmandan isteyebilir veya hizmetlerin süresinde veya teknik personel sayısında bir değişiklik yapabilir. i. Bu tür nedenlerden dolayı sözleşme bedelinde bir artış veya azalma olması halinde, Danışman artan veya azalan kısmı sözleşme hükümlerine göre icra ve ifa etmekle yükümlüdür. ii. Danışman, sözleşme kapsamındaki hizmetlerde olan bu değişiklikler için herhangi bir hak iddia edemez. (Normal ödemeler ve süre uzatımları hariç) Sözleşme kapsamında tanımlanan hizmetlerdeki değişiklikler nedeniyle sözleşme bedelinde olacak değişiklikler: i. Sözleşme ve eklerinde yer almayan sözleşme kapsamı dışındaki bir başka işe ait Kontrollük hizmeti vb. ilave iş yaptırılmasıdır. ii. Sözleşme kapsamında yaptırılacak ve yukarıda Gerçekleştirilecek Hizmetler başlığı altında sıralanan iş ve hizmetlerin süresi, miktarı, İdarenin kontrolü nedeniyle arazi, laboratuvar ve mühendislik çalışmasının ile kontrollük hizmetlerinin gece, gündüz verilmesi vb. nedenler ile Danışmandan kaynaklanan nedenlerle meydana gelen artışlar sözleşme bedeli artışı olarak yorumlanamaz. iii. İdarenin, Danışmanın İşin devamı sırasında veya kesin hesap aşamasında işi zamanında bitilemeyeceği kanaatine varması durumunda, danışmandan işin zamanında bitirilmesi için uygun göreceği ilave personeli istihdam etmesini istemesi, sözleşme bedeli artışı olarak yorumlanamaz. 15

16 iv. İdarenin personel artış talebinde bulunması; işe ait sözleşme gereğince Danışmanın işi zamanında bitirmemesi durumunda uygulanacak cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 12-KONTROLLÜK VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ VEREN KĠġĠ / KĠġĠLER, KURUM VEYA KURULUġLARIN TEKNĠK SORUMLULUKLARI: Genel Hükümler i. Bu sözleşme çerçevesinde verilecek her türlü hizmet idarenin yazılı talimatı ve onayına tabidir. ii. Sözleşme süresindeki hizmetlerin her türlü sorumluluğu Sözleşmenin kesin kabulüne kadar Danışmana aittir. iii. Danışman bu sözleşme gereğince hizmetlerini yürütürken; 1. Sözleşme ve eklerine uygun olmayacak şekilde aldığı kararlardan ve bunlara bağlı olarak verdiği talimatlardan, 2. İdareye sunduğu her türlü doküman, proje, teknik şartname, hizmet ile bilgi ve belgelerin sonuçlarından, 3. Herhangi bir elemanın veya yetkilisinin ihmali veya kasıtlı ve yanlış yönlendirmesinin sonuçlarından, sorumludur. 4. Yukarıda (i.) ve (ii.) maddelerindeki hususlarda idarenin onayının alınmış olması Danışmanı bu sorumluluktan kurtarmaz. ĠĢe Ait Özel Hükümler Boğaziçi ve FSM Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım ĠĢi DanıĢmanlık Hizmetleri ĠĢi kapsamında Danışman tarafından İdare adına denetlenecek olan yapım işleri aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır. A)Yapısal ĠĢler Boğaziçi Köprüsü 1.Eğik askıların dikey askılarla değiştirilmesi Eğimli askıların sökülmesi Dikey askıların montajı Yeni askılara sensörlerin montajı 16

17 2.Kablo kelepçelerinin değiştirilmesi Mevcut kablo kelepçelerinin sökülmesi Yeni kablo kelepçelerinin montajı 3.Bağlantı plakalarının değiştirilmesi Mevcut bağlantı plakalarının sökülmesi Yeni bağlantı plakalarının montajı 4.Kulelerin güçlendirilmesi Yeni dikey berkitmelerin kule alt kısımlarına montajı Kule üst kısımlarında belirlenen bölgelere yeni diyafram çeliklerinin montajı Damperlerin montajı 5.Kutu kiriş uç diyaframının güçlendirilmesi Uç diyafram gövde plakasına berkitmelerin montajı 6.Ana kablo korkuluk sisteminin değiştirilmesi Mevcut korkuluk sisteminin sökülmesi Yeni korkuluk sisteminin montajı Ana kablo çalışma platformlarının dizaynı ve montajı 7.Pandül mesnetlerin değişimi Mevcut pandül mesnetlerin sökülmesi Yeni pandül mesnetlerin montajı Yeni rüzgar kanatlarının montajı 8.Ana kablo sargısının değiştirilmesi Mevcut ana kablo sargısının sökülmesi Yeni ana kablo sargısının montajı Yeni elastomerik sargının montajı 9.Ana kablonun muayene ve kontrolü Ana kablonun 14 yerinden takozlanarak açılması Test edilmek için tellerin alınması 10.Ankraj odaları ve ana kabloya nem giderici sistemin montajı Ankraj tel demeti kaplaması montajı Ankraj nem giderici sistemin montajı Ana kablo nem giderici sistemin montajı 11.Ortotropik tabliye yorgunluk çatlaklarının tamiri Nervül ve uç diyafram bağlantılarındaki çatlakların tamiri Nervül ek yerlerindeki çatlakların tamiri Nervül diyafram bağlantılarındaki alt oyuklardaki çatlakların tamiri 17

18 FSM Köprüsü 1. Ana kablo korkuluk sisteminin değiştirilmesi Mevcut korkuluk sisteminin sökülmesi Yeni korkuluk sisteminin montajı 2.Pandül mesnetlerin değişimi Mevcut pandül mesnetlerin sökülmesi Yeni pandül mesnetlerin montajı 3.Ana kablonun muayene ve kontrolü Ana kablonun 14 yerinden takozlanarak açılması Test edilmek için tellerin alınması 4.Ankraj odaları ve ana kabloya nem giderici sistemin montajı Ankraj tel demeti kaplaması montajı Ankraj nem giderici sistemin montajı Ana kablo nem giderici sistemin montajı Yeni elastomerik sargının montajı B)Elektromekanik ĠĢler Boğaziçi Köprüsü 1.OG (orta gerilim) sistemi 2.Topraklama ve yıldırım koruması 3.AG (alçak gerilim) ve kablolama sistemi 4.Yangın alarm ve izleme sistemi 5.Köprü telefon iletişim ve data sistemi 6.İşletme binaları tesisat yenileme ve onarım işleri 7.Köprü otomasyon ve kontrol sistemi 8.Yol aydınlatma sistemi 9.Dekoratif aydınlatma sistemi 10.Tabliye ve kule iç aydınlatma sistemi 11.Uçak ve deniz seyrüsefer ikaz sistemi 12.Asansör işleri C)Boya ĠĢleri FSM Köprüsü FSM Köprüsü kuleleri ve tabliyesinde boyaları bozulan yerlerin şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde boyanması işi. 18

19 C)Üstyapı ĠĢleri Boğaziçi Köprüsü Boğaziçi Köprüsü tabliye üstyapısının şartnamesi çerçevesinde sökülerek yeni üstyapının yapılması işi. Danışman kontrollük görevini yürütmesi esnasında İdare ye aşağıdaki sıralananlarla sınırlı kalmamak üzere Danışmanlık Hizmeti verecektir. 1. Boğaziçi ve FSM Köprülerinin doğrusal olmayan global 3 boyutlu bilgisayar modelinin piyasada satılan güncel bir yazılım kullanarak modellenmesi. 2. Mevcut ve yeni monte edilecek askılardaki gerilmelerin etkilerini saptamak için yapım işi yüklenicisinin önermiş olduğu askı değişim sıralamasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilme raporunun hazırlanması. 3. Yapım işi yüklenicisinin askı gerilim ölçümlerinin değerlendirilmesi ve her askıdaki nihai tasarım kuvvetinin elde edilmesi için askı gerilim sıralamasının saptanarak nihai askı gerilmelerinin raporlanması. 4. Boğaziçi ve FSM Köprüleri kutu kirişlerinin güncel bir program kullanılarak 3 boyutlu sonlu eleman modelinin en naz 5 bölme için hazırlanması. 5. Yüklenici tarafından önerilen sönümleme aygıtlarını dikkate alarak sismik yükler altında köprünün performansının değerlendirilmesi ve bu konuda rapor hazırlanması. 6. Yüklenicinin yapım işi esnasında kullanmayı önerdiği makine ve ekipmanın lokal ve global yüklemeler dahil ortotropik tabliye ve yaya yoluna etkilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması. 7. Yüklenici tarafından hazırlanacak gezer kablo vinci tasarımının gözden geçirilmesi, onaylanması ve raporlanması. 8. Yüklenici tarafından tasarlanmış olan nem giderme sistemlerinin gözden geçirilerek onaylanması ve ilgili raporun hazırlanması. 9. Köprü titreşim sönümleyicilerinin yerlerini saptamak için, seçilmiş askılarda, ivme ölçerlerle titreşim ölçüm ve analizlerinin yapılarak raporlanması. 10. Derinlemesine ayrıntılı bir ana kablo kontrolünün, Boğaziçi Köprüsünde 14 noktada ve FSM Köprüsünde 14 noktada yapılması. Uluslararası kabul görmüş uygulama ve deneyimler bazında, kablo mukavemeti değerlendirme analizinin yapılması ve her iki köprü için kontrol ve kablo analizi bulgularını gösteren raporun titizlikle hazırlanması. 11. Kablo nem giderim sisteminin olmaması veya arızası durumunda kablonun kalan ömrünün tespitine yönelik araziye özel paslanma oranının elde edilmesi için paslanma algılayıcılarının kullanılması ve elde edilen bulguların raporlanması. 19

20 12. Yeni askı sensörlerinden elde edilecek verilerin değerlendirilerek elde edilen bulgulara dair değerlendirme raporunun hazırlanması. 13. Ortotropik tabliyedeki gerilim ölçerlerden elde edilen verilerin değerlendirilerek bulguları içeren değerlendirme raporunun hazırlanması. 14. Yüklenicin gerçekleştirdiği alınan ve işleme sokulan tüm teslimatların kaydının tutulması. 15. Yüklenicin önermiş olduğu çalışma programının gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması. 16. Yüklenicinin önermiş olduğu tasarım sapma ve değişiklerinin gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve sonuçlarının değerlendirildiği raporun hazırlanması. 17. Yüklenicinin iş yapma metodolojisinin gözden geçirilmesi. 18. Yüklenicinin tüm imalat ve yapım çizimlerinin gözden geçirilmesi. 19. Yüklenicinin bilgilendirme talep ve sorularına kısa sürede cevap verilerek sözleşme dokümanları çerçevesinde açıklama yapılması ve bu konuda İdare nin bilgilendirilmesi. 20. Yüklenici ve alt yüklenicilerin kalite kontrol planlarının incelenmesi. 21. Yüklenici ile sahada gerçekleştirilecek yapım toplantılarının organizasyonu ve katılımın sağlanması. 22. Yüklenicinin iş güvenliği ve diğer güvenlik planının gözden geçirilmesi. 23. Yapım sözleşmesi değişiklik taleplerinin gözden geçirilerek İdare ye rapor halinde sunulması. 24. Yüklenicinin saha etüdü verilerinin gözden geçirilmesi. 25. Tasarım sırasında öngörülmemiş ve yapım sırasında ortaya çıkmış şartlardan dolayı ortaya çıkan tüm ilave işlerin tasarım detayının sağlanması ve maliyet analizlerinin yapılarak İdare ye rapor halinde sunulması. 26. Yapım sözleşmesinde yer alan ve Danışman ın gözden geçirmesi gereken tüm konuların gözden geçirilmesi. 27. Yüklenicinin sözleşme dokümanlarına sadık kaldığının takip edilmesi ve doğrulanması. 28. Kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanın işin sözleşme dokümanlarına, ilgili standart ve şartnamelere, kanun, yönetmelik ve düzenlemelere ugun olduğunun denetlenmesi. 20

21 29. Yapım işinin yapım programına uygunluğunun denetlenmesi. 30. Uzun tedarik süreci gerektiren malzemenin izlenmesi ve takip edilmesi. 31. Yapım sözleşmesine uygun olarak tüm malzemelerin ödemeye esas ölçülmesi. 32. Yüklenici kalite kontrol planının uygulanmasının kontrol edilmesi. 33. Yüklenicinin kullandığı makine ve ekipmanın iş için uygun ve güvenli olduğunun denetlenmesi. 34. Üretim atölyesinin kontrolü ve düzenli denetiminin yapılması. 35. Tüm makine, teçhizat, malzemenin her iş günü veya uygulama sonunda düzenli ve güvenli bir şekilde sabitlenmiş, istiflenmiş, saklanmış veya atılmış olduğunun günlük bazda denetlenmesi. Her çalışma yeri için günlük ve haftalık kontrol raporlarının hazırlanması. 36. Aylık, 3 aylık ve proje tamamlama raporlarının hazırlanarak İdare ye sunulması. 37. Teslimat kaydının, uygun olmama kaydının, malzeme sertifika kaydının, toplantı tutanakları takip kaydının ve yazışmaların kaydının tutulması. 38. Yüklenicinin işin yapımı esnasında çevreye, araç trafiğine, deniz ve hava trafiğine, komşu yapılara, 3. şahıslara zarar vermeden çalıştığının ve uygun koruma sağladığının doğrulanması. 39. Yüklenicinin yapım işlerinin köprülerin normal işleyişine minimum etki edecek şekilde programladığının kontrol edilmesi. 40. Kullanımı uygun olmayan malzemenin kullanımının derhal engellenmesi. 41. Yüklenici, İdare temsilcileri ile birlikte aylık ilerleme toplantılarının yapılması. Prosedür, problem, gelişim ve iş programlamasının tartışılması, gerekebilecek özel toplantıların planlanması ve tüm toplantı tutanaklarının tutulması. 42. Kullanılacak malzemelerin test edilebilme gereksinmelerinin gözden geçirilmesi ve raporlanmada kullanılacak bulguların elde edilmesine yönelik test prosedürlerinin belirlenmesi ve önerilmesi. 43. Yüklenicinin geçici ve kesin hakediş ödemelerine esas olmak üzere her iş kalemi için miktarların ve/veya tamamlanmış iş yüzdelerinin saptanması. 44. Tüm yazışmalar, toplantı tutanakları, raporlar, çizimler, teslimatlar, malzeme ve teçhizat kayıtları, düzeltmeler, nüshalar ve orijinal sözleşme dokümanları ve projeye ait diğer tüm dokümanlar için düzenli dosyaların tutulması ve İdare nin her istediğinde ilgili doküman veya bir örneğinin sağlanması. 45. Yüklenicinin, malzemelerin laboratuvar testlerine ait bulguların gözden geçirilmesi ve önerilerde bulunulması. 21

22 46. Danışman, İdare nin talep etmesi halinde, Danışmanlık İşinin yürütülmesi esnasında İdare ve diğer kurum ve kuruluşlarla ile ilgili iş ve prosedürleri takip etmek amacıyla Ankara da bir temsilci bulundurulacaktır. 47. Eğitim: Müşavir benzer işlerde tanımlanan konularla ilgili olarak İdare elemanlarını 50 adam-haftalık eğitime tabi tutacaktır. Bu eğitimlerin en az yarısı yurtdışında gerçekleştirilecek ve tüm giderler danışmana ait olacaktır. 22

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER

YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER YENİ İŞ GÜVENLİĞİ KANUN ve YÖNETMELİKLEREGÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI ve İŞVERENLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KONUSUNDA ÖZET BİLGİLER Yasal dayanaklar 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ A-AMAÇ VE KAPSAM: Bu Yönerge Teknik Büro Koordinatörlüğünün görevlerini tanımlamak ve verilen görevlerin yürütülme şekillerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması :

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Proje Grubunun Yaptığı veya Denetlediği Mimari Projenin Statik olarak denetlenmesi İnşaat grubu olarak yapılan değişikliklerin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR 1. KONU ve KAPSAM Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) de revizyonu yapılan tamir ve bakım gerektiren her türlü Lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi ile ilgili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI VE YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI VE YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER FIRAT ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI VE YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER GENEL ESASLAR MADDE 1 : Amaç MADDE 2 : Kapsam 2.1. Staj Yapılabilecek Alanlar 2.2. Staj Süresi ve İçeriği

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ NE HİZMET VEREN OTOMATİK KAYAR KAPILAR VE KOLLU BARİYERLERİN PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2017 Sayfa 1 / 7 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. PERİYODİK BAKIMI YAPILACAK

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM.

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz (İKBU) Üniversitesi

Detaylı

CEPHE DANIŞMANLIK VE MİMARLIK

CEPHE DANIŞMANLIK VE MİMARLIK CEPHE DANIŞMANLIK VE MİMARLIK HAKKIMIZDA Zent Danışmanlık & Mimarlık Ltd. Şti. Mimar Abdurrahim Zent ve Fatih Zent tarafından kurulmuştur. Kurucu ortaklarından Mimar Abdurrahim Zent ülkemizin önde gelen

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-35 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ STOR PERDE ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLER... 3 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. MUAYENE VE KABUL... 5 4. TESLİMAT.. 6

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara

Nükleer Tesislerin Denetimi. Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara Nükleer Tesislerin Denetimi Nükleer Güvenlik Forumu 18 Ocak 2017, Ankara İçindekiler TAEK Organizasyon Yapısı Nükleer Düzenleyici Çerçeve Düzenleyici Denetimler 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara 18 Ocak

Detaylı

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik Büro Koordinatörlüğü. GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik Büro Koordinatörlüğü. GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ KOCAELİ DEFTERDARLIĞI Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik Büro Koordinatörlüğü GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ OCAK 2016 TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ A-AMAÇ ve

Detaylı

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI

YAPIS ANA İŞ AKIŞ ŞEMASI YAPIS ANA İŞ İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI İHALE ÖNCESİ İŞLER TALEP Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının Rektörlüğe gelmesi Yaklaşık maliyetin belirlenmesi Eşik Değer Tespiti İş programına / stratejiye

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İŞE ALIM PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, EMEK BORU (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde işe alınacak

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, PROJE, KÖPRÜ, PEYZAJ, TRAFİK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ VE TARİFLERİ

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı TRAKYA KALKINMA AJANSI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Proje Başlangıç Toplantısı Gündem Mali Destek Yasal Çerçeve 5449 Sayılı Kanun Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği Destek Yönetim Kılavuzu

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI

GENEL İŞ PROGRAMI. İş Miktarı Program Revizyonu GERÇEK İLERLEME PROGRAMI İŞ PROGRAMI AKIŞ DİYAGRAMI GENEL İŞ PROGRAMI İş Miktarı Programı Proje Programı İş Miktarı Program Revizyonu Yönetim Personel Programı Detay İş Programı İnsan Gücü Programı Lojistik Programı Ekipman Programı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ Ġġ GÜVENLĠĞĠ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER KONTROLLERĠ ve DÜZENLENECEK BELGELER Periyodik kontroller ile ilgili Mevzuat : 1- İş Ekipmanlarının

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin İşlem Süreci

Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin İşlem Süreci Samsunlığı Milli Emlak Müdürlüğü Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin Süreci İhtiyacının Doğması Yapım İşinin Belirlenmesi Yapım İşinin Ne Şekilde Yapılacağına Karar Verilmesi Yapım İşinin Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması

İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası Mali Yönetim Çalıştayı 07 09 Şubat 2012 İç Kontrol Örnek Olay: Proje İç Kontrol Uygulamalarının Planlanması Dünya Bankası ile T.C. Hükümeti arasında bir İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Bu

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9

TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU. Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 TEKNOPARK İSTANBUL OFİS / İŞ YERİ DEKORASYON / TADİLAT KILAVUZU Teknopark İstanbul Teknik ve Dekorasyon İmalat - Bakım Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER: SAYFA 1- GİRİŞ 03 2- DEKORASYON YAPILIRKEN BİLİNMESİ

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı