:Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ":Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM),"

Transkript

1 BOĞAZĠÇĠ VE FATĠH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERĠNĠN BÜYÜK ONARIMI VE YAPISAL TAKVĠYESĠ YAPIM ĠġĠNĠN YAPIM KONTROLLÜK VE DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠNE AĠT ÖZEL TEKNĠK ġartname 1. KAPSAM : Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım İşinin yapım kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin yapılmasını kapsar. 2. TANIMLAR : İdare İş Danışman İş Yeri Kontrol Şefi veya Kontrol Mühendisi :Karayolları Genel Müdürlüğü nü (KGM), :Danışmana ihale edilen ve artışlar dâhil sözleşme kapsamında gerçekleştirilmek üzere taahhütte bulunulan kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini, :Kontrollük ve Danışmanlık hizmetini veren hizmet sunucusunu, :İşin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan yerleri, :İdare tarafından, danışmanlık ve kontrollük işlerinin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş mühendisi, Kontrol Teşkilatı (Kontrollük) :İdare tarafından, danışmanlık ve kontrollük işlerinin kontrol ve denetimi için İdare içinden görevlendirilmiş bir kişi yahut heyeti, Teşkilat Başkanı :Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini yürütecek, Danışmanlık teşkilatının İdare tarafından onaylanacak başkanını, Mühendis :Danışmanın Teşkilat Başkanını veya onun yetkili kıldığı ve İdare tarafından onaylanan, İdare adına iş gören ve yükleniciye yazılı olarak bildirilen temsilciyi, Mühendis Temsilcisi :Mühendis tarafından sözleşme konusu Kontrollük ve Danışmanlık hizmetinin ifası amacıyla atanan ve yetkisi Yükleniciye yazılı olarak bildirilen, işin başında bulunan kontrol mühendisi ve / veya yardımcısı sorumlu mühendisi, Üçüncü Kişi :İdare, Danışman, yapım işi yüklenicisi dışındaki kişi ve/veya kişileri, İfade eder. 1

2 3. DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ VEREN KĠġĠ / KĠġĠLER KURUM VEYA KURULUġLARIN ĠDAREYE KARġI YÜKÜMLÜLÜKLERĠ: 3.1- Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman ile bunlarda çalışan tüm personel sözleşme konusu işle ilgili yapacağı tüm çalışmaları, hazırlayacağı her türlü belge, hesap ile diğer dokümanlar ile vereceği her türlü hizmeti; i. Sorumlu bir meslek adamı sıfatıyla gerekli dikkat ve özeni göstererek, etkin ve ekonomik bir şekilde, genel olarak kabul edilen mesleki tekniklere ve uygulamalara ve ileri teknolojilere uygun, ii. En ileri teknoloji ile güvenli ve etkili ekipman, makine, malzeme ve yöntemleri kullanarak, iii. İdarenin menfaatlerini korumaya yönelik ve sadakatli davranarak, yüklenmiş oldukları sorumlulukları her zaman İdarenin menfaatlerine göre hayata geçirecek şekilde, iv. Geçerli Kanunlar ile sözleşme ve eklerine uygun olarak, yerine getirmekle sorumludur Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman ile bunlarda çalışan tüm personel; hazırlayacakları veya daha önce hazırlanmış her türlü belge, hesap ve diğer dokümanları ve her türlü yazılı / sözlü bilgiyi İdarenin yetkili kılacağı kişi / kişiler, kurum / kuruluşlar dışındakilere kesinlikle vermemekle sorumludur. i. İdarenin uymak zorunda olduğu mesleki ketumiyet şartlarına, Kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini veren danışmanın personeli de aynen uymak zorundadır. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman kendi personeline; bu sözleşme nedeni ile öğrendiği olay ve bilgileri üçüncü şahıslara açıklanmasına, İdarenin yaptığı gibi kendi bakımından da yasak koyacaktır Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman bu sözleşme nedeniyle vereceği hizmetlerinin karşılığı olarak düzenlenecek hakedişlerle alacağı, hak edeceği tek ücret olacak; i. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman sözleşme konusu işle ilgili olarak herhangi bir ticari komisyon, ücret, tenzilat ve diğer benzeri ödemeleri kendi menfaati için kabul etmeyecek, ii. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman temsilcileri, bunların yanında çalışan tüm personel de aynı şekilde sözleşme konusu işle ilgili olarak herhangi bir ticari komisyon, ücret, tenzilat ve diğer benzeri ödemeleri kendi menfaati için kabul etmeyecek, 2

3 iii. Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman temsilcileri ile bunların yanında çalışan tüm personelin; bu tür ödemeleri almamalarını sağlamak kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini veren Danışmanın sorumluluğunda olacaktır Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman ile bunlara bağlı yada alt kuruluşu olan firmalar (kardeş firmalar da dahil) sözleşmenin ifası sırasında ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerini verdikleri işin yapım ihalesine yüklenici ya da altyüklenici olarak katılamazlar Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman Türkiye Cumhuriyeti nce yürürlüğe konulan bütün kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve emirlere uymak ve bunların, sözleşmenin yürütülmesini ve sözleşme konusu hizmetlerin yapılmasını etkileyebilecek bütün hükümler hakkında tam bilgi sahibi olmakla yükümlüdür Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman bu sözleşme ile vereceği her türlü hizmeti sözleşmesinde belirtilen koşullarla zamanında bitirmekle yükümlüdür Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman vereceği hizmetin yürütülmesi sırasında Arazi, Laboratuvar ve Mühendislik ile yapım kontrollük hizmetin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla her türlü; i. Yeterli sayıda teknik ve diğer personeli, ii. Binek ve arazi aracını, iii. Alet, edevat ve ekipmanı, iv. Haberleşme sistemi, bilgisayar, vb. diğer sistemleri, v. Bilgi ve kaynağı ile dokümanı, vi. İdarenin uygun göreceği yer veya yerlere ofislerin kurulmasını, tefrişini, bakımını, ısıtmasını, aydınlatmasını, temizliğini, vii. İş ve iş sağlığı ile ilgili ve diğer tedbirlerin alınmasını, viii. Yasal izinlerin alınmasını, sağlamakla yükümlüdür Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman, İdare ile devam eden anlaşmazlıklarını bahane ederek hizmeti yavaşlatamayacak ve durduramayacaktır. 4. ĠDARE VE DANIġMAN ARASINDA YAPILACAK YAZIġMALARIN DĠLĠ: İdare ile Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetlerini veren Danışman arasında yapılacak tüm yazışmaların dili Türkçe olacaktır. 3

4 5. GERÇEKLEġTĠRĠLECEK HĠZMETLER: Kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini veren Danışman, burada tanımlanan hizmetlerle sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki kontrollük hizmetlerini İdare adına yürütecektir DanıĢman Kontrol TeĢkilatının Kurulması Ve Ġdareye Onaya Sunulması: Danışman bu sözleşme ile yüklendiği kontrollük ve danışmanlık hizmetlerinin usulünce yürütülmesi amacıyla Sözleşme eki İdari şartnamenin Teknik Değerlendirme Kriterleri başlıklı 31.maddenin 31.1(C) bendine göre değerlendirmeye alınacak pozisyonlar için belirtilen ve Danışmanın kendisi tarafından teklif edilen kilit personel ile hizmetlerin yürütülmesi için ihale sonrasında kendisi tarafından önerilen ve İdare tarafından uygun görülen diğer teknik personelden oluşan Teşkilatını kuracak ve İdarenin onayına sunacaktır Ġdare Ġle Birlikte Yükleniciye, ĠĢ Yerinin Teslimi Ve Yapım ĠĢine BaĢlanılmasının Sağlanması: Danışman, İdare ile birlikte iş yerini yükleniciye teslim ederek, yüklenicinin işe başlamasını sağlayacaktır Yapım ĠĢi SözleĢmesi Ve Ekleri Gereğince, Yüklenici Tarafından ġantiye Binalarının Ve Laboratuvarın Kurulmasının Sağlanması: Danışman; i. Yapım işinin yürütüleceği Şantiye binalarının, ii. Yapım aşamasında imalatların kalite kontrolü, tasarım destek, montaj ve yönetim sistemleri amacıyla; Sözleşme ve eki Teknik Şartnamelerde yer alan nitelikte içinde her türlü alet ve edevatın yer aldığı laboratuvarın, Yüklenici tarafından kurulmasını sağlayacaktır ĠĢe BaĢlamadan Veya ĠĢin Devamı Sırasında ĠĢ Yerinde Çıkacak Ve Tehlike Doğurabilecek Durumlara KarĢı Gerekli Önlemlerin Alınması: Danışman, işe başlamadan veya işin devamı sırasında iş yerinde çıkacak ve tehlike doğurabilecek, su, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon hatları, gaz ve petrol boru hatları vb. engeller için gerekli önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları idare ile koordinasyon içinde yapar, yükleniciye bildirir, İdareyi bilgilendirir Kontrollük Hizmetleri: Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerini veren Danışmanın Teşkilat Başkanı, projenin Mühendisi olarak İdare adına iş görecektir. 4

5 Danışman, burada tanımlanan hizmetlerle sınırlı olmamak kaydı ile aşağıdaki kontrollük hizmetlerini İdare adına yürütecektir. i. Danışman, İdarenin yapım ihalesini kazanan veya halen yapım işini yürüten Yüklenici ile yaptığı Yapım İşi Sözleşmesi çerçevesinde; Mühendis olarak kendisine verilen görev ve yetkileri kullanacak ve bütün görevlerini işin yürütülmesi sırasında, İdare ile imzaladığı sözleşme ve ekleri, şartnameler ile kabul edilen kıstaslar ve standartlara uygun olarak yapacaktır. ii. Danışman, işin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve gerektiğinde, Yapım Sözleşmesi Şartlarında belirtildiği üzere, revizyonların yaptırılmasından sorumlu olacaktır. iii. İşleri muayene etmek, gözlemek ve kontrol etmek, işin bünyesine girecek malzemeleri veya işle ilgili işçiliği denemeye tabi tutmak ve muayene etmek, bu suretle işleri projesine ve şartnamesine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. iv. Teşkilat Başkanı, Projenin Mühendisi olarak İdare adına görevlerini kendisi ve / veya Mühendis Temsilcisi ve Kontrol Teşkilatı aracılığı ile yürütecektir. v. Danışman, hizmetlerin usulünce yürütülmesini sağlamak amacıyla İdarenin onayını alan bir organizasyon kuracaktır Danışman, Yüklenici tarafından hazırlanacak İş programını kontrol ederek, onaylanmak üzere İdareye sunar Danışman, işleri denetleyip, inşaatın sözleşme ve şartnamelere, projesine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve çalışmaların, onaylı iş programına göre süresinde işi bitirmeye yeterli olup, olmadığını inceler. Gerektiğinde İdare ile birlikte, yapılması gerekli görülen hususlar ve alınması gerekli önlemleri açık, belirgin ve bu işleri yapabilecek veya tamamlayabilecek sürenin verildiği yazı ile yükleniciye bildirir ve uyarılarda bulunur, İdareye bilgi sunar Yüklenicinin inşaat işleri ile diğer çalışmalarında, bir aksaklık, eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur görüldüğü takdirde, gerektiğinde İdare ile birlikte; i. Kusurlu imalatın düzeltilmesi veya yıkılıp tamamen yeniden yapılması, ii. Aksayan çalışmaların hızlandırılması, iii. Yetersiz, uygunsuz şantiye personeli ve işçilerin değiştirilmesi, iv. Sözleşme ve eklerindeki hükümlere uyulması, hususlarında yükleniciye; istenilen hususların açık ve belirgin olduğu ve bu işleri yapabilecek ve tamamlayabilecek sürenin verildiği yazı ile bildiri ve uyarılarda bulunur, İdareye bilgi sunar Danışman, işçi alacaklarının zamanında ödenmesini sağlamak için gerekli yasal önlemleri aldırır, bu amaçla yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur. 5

6 Danışman, iş yasalarına göre işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer işçi haklarının korunmasını sağlamak için gerekli yasal önlemleri alır, bu amaçla yükleniciye gerekli uyarılarda bulunur Yüklenicinin; yukarıda (5.5.3-), (5.5.4-), (5.5.5-) ve (5.5.6-), maddelerinde belirtilen, bu uyarılara uymaması durumunda işin esenliği bakımından gerekli gördüğü kısımlardaki çalışmayı bir tutanakla durdurur ve durumu derhal sözleşmeyi akdeden makama iletilmek üzere İdarenin kontrol teşkilatına bildirir Danışman, Mühendis olarak, doğrudan İdareye rapor verecek ve zaman zaman, teknik işlerde olduğu gibi, idari konularda da yeknesaklık sağlamak amacıyla kılavuz talimatname yayınlanacaktır. Daha özel olarak, Danışman aşağıdaki ana hizmetleri sağlayacaktır. i. Yapım sözleşmesi ve işin en uygun şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili herhangi bir konuda İdare ile Yüklenici ilişkilerinde, İdarenin hak ve menfaatlerinin korunması, ii. Mühendisin onayının zorunlu olduğu, Yüklenicinin yaptığı iş programının veya değişikliklerin incelenmesi ve İdareye sunulması, iii. Yüklenici tarafından temin edilen malzeme ve işlerin uygunluğunun ve işin istenen hızda ilerlemesini sağlamak amacıyla uygulanan iş metotlarının değerlendirilmesi ve gerektiğinde işi hızlandırmak için uygun şekilde hareket edilmesi, Yüklenicinin teklifinde belirttiği makine ekipman listesi ile uygunluğu sağlamak amacıyla, makine ve ekipmanların listesinin (aynı zamanda durumlarının) tutulması ve güncelleştirilmesi, iv. Sözleşme ve eklerinde belirtilen hususlara uygunluğu sağlamak amacıyla, Yüklenicinin bütün tesislerinin, binalarının, atölyelerinin, ambarlarının ve diğer kalınacak yerlerinin kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde Yükleniciye talimat verilmesi, v. Yüklenicinin, süre uzatımı, ilave bedel ödenmesi, iş veya masraflar veya buna benzer konulardaki taleplerinin incelenmesi ve İdareye önerilerde bulunulması, vi. Onaylanan ve kabul edilen işlerin ve malzemelerin miktarlarının hesap edilmesi, Yüklenicinin Aylık ve Kesin hakedişlerinin incelenmesi, imzalanması ve İdare onayına sunulması, vii. İdarenin belirleyeceği bir format çerçevesinde, İşin ilerlemesi, Yüklenicinin çalışmaları, işin kalitesi ve projenin mali durumu ve geleceği hakkında, İdareye rapor hazırlanması ve sunulması, viii. İşin tamamlanması için projelerde herhangi bir değişiklik yapılmasını lüzumlu gördüğü takdirde İdareye teklifte bulunulması ve İdare onayının alınması, ix. Bunun neticesinde meydana gelen değişikliklerin Yapım Sözleşme Bedeli ve Yapım Süresine olan etkileri hakkında İdareye bilgi verilmesi, x. Şartnamesinin ve diğer detayların değiştirilmesi dahil, bütün değişiklik emirlerinin hazırlanması, 6

7 xi. İdarenin herhangi bir sözleşmede ortaya çıkabilecek mevcut potansiyel sorunlar hakkında bilgi sahibi yapılması ve mümkün olabilecek çözümler konusunda İdareye önerilerde bulunulması, xii. Yüklenicinin çalışmaları sırasında, şantiyede devamlı bir Mühendis temsilcisinin hazır bulundurularak işin kontrolünün yapılması ve gerekli talimatların verilmesi, xiii. Sözleşme belgelerinin yorumlanmasında, arazi ölçümlerinin kontrolünde, kalite kontrol deneylerinde ve sözleşmeye uygunluk ve işin ilerlemesi ile ilgili diğer bütün konularda Yüklenicinin yönlendirilmesi ve zamanında yardımcı olunması, xiv. Muayene ve deney işlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlayarak, işin proje ve şartnamesine göre yürütülmesi, xv. İşin ilerlemesini ve yapılmasını uygun şekilde belgelemek amacıyla muayene ve mühendislik raporlarının ve kayıtlarının hazırlanması ve muhafaza edilmesi, xvi. Bütün proje, imalat ve montaj çizimlerinin ve geçici işlere ait çizimlerin gözden geçirilmesi, incelenmesi ve İdare onayına sunulması, xvii. Yüklenicinin yaptığı aplikasyon, projedeki her türlü yapının yerleşimi ve nivelman röperleri ile ilgili ölçüm değerlerinin incelenmesi ve kontrol edilmesi, xviii. Saha enkesit ölçümlerinin alınması, tamamlanmış ve kabul edilmiş veya kısmen bitirilmiş işlerin miktarını ve kalite kontrolünü yapabilmek için periyodik ve nihai ölçümlerin yapılması, xix. İşin bünyesine girecek her türlü malzemenin, yapım sözleşmesi belgelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde, istenen bütün garanti belgelerinin temin edilmesinin sağlanması, işin bünyesine girecek bütün mahalli malzeme ve malzeme kaynaklarının onaylanması ve bütün projelerin nihai çizimlerinin (as built) onaylanması, xx. Sözleşme şartları çerçevesinde bir malzeme laboratuvarı kurulması ve işletilmesi için Yükleniciye talimat verilmesi ve zaman zaman laboratuvarda ve sahada gerekli deneyleri yaparak istenilen kalitenin temin edilmesi, xxi. Danışman tarafından, işin ilerleyişinde ve iş metodunda, iş yerinde can ve mal güvenliği açısından her türlü tedbirin alınıp, alınmadığı işin başında görevlendirilen İş Güvenliği Sertifikasına haiz uzman tarafından kontrol edilmesi ve gerektiğinde Yükleniciye talimat verilmesi sağlanacaktır. xxii. Yapım Sözleşmesi için Geçici Kabul Tutanağında belirtilen, eksik kalan işlerin tespit edilerek, işlerin yapımına nezaret edilmesi ve bu işler tamamlandığında işin nihai kontrolünün yapılması ve İdareye işin kesin kabulü için öneride bulunulması, xxiii. İşlerin devamı esnasında, teklif cetvelinde ya da kamu kuruluşlarına ait birim fiyat listelerinde yer almayan yeni bir ürün ya da malzeme kullanılması durumunda, İdare adına ürün ya da malzemenin uygunluğu ve piyasa rayiçlerinin araştırılması, xxiv. Yukarıda özellikle bahsedilmeyen hizmetlerin dışında fakat inşaat faaliyetlerinin projesine, şartnamesine ve yapım sözleşmesine uygun olarak yürütülmesinin başarılı bir şekilde kontrolü için gerekli her türlü hizmetin yapılması, 7

8 Danışman, Yüklenici ile birlikte hazırlanması gereken, kroki, tutanak, tartı ölçü, vb. belgeleri idare ile koordinasyon içerisinde düzenleyerek birer kopyalarının yüklenici ve idareye gönderilmesini sağlayacaktır Yapım ĠĢi SözleĢmesi Gereğince Yüklenicinin Getirmekle Yükümlü Bulunduğu Malzeme, Araç Ve Gereçlerin Zamanında ġantiyeye Getirmesini Ve ÇalıĢır Halde Bulunmasının Sağlanması: i. Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında yapım işi sözleşmesi ve ekleri gereğince; imalatların yapımı için uygun nitelikte, gerekli ve yeterli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın zamanında şantiyeye getirmesini ve çalışır halde bulunmasını sağlayacaktır. ii. İşbaşında uygun nitelikte, gerekli ve yeterli malzeme ile gerekli araç, gereç, alet ve edevatın şantiyeye getirilmemesi veya çalışır halde bulundurulmaması durumunda, işe başlanılmasına izin vermez. Danışman, bu durumda yükleniciye gerekli yazılı ikazları yaparak idareyi bilgilendirir Yüklenicinin Teknik Personelinin Ve Diğer Personelin ĠĢbaĢında Bulundurulmasının Ġzlenmesi: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım işi sözleşmesi ve ekleri gereğince; yüklenicinin şantiyede bulundurması gerekli teknik ve diğer personelin işbaşında bulunup bulunmadığını denetler ve gerekli işlemleri yapar, gerektiğinde İdareyi bilgilendirir Laboratuvar ÇalıĢmaları Ve Kalite Kontrolü, Tasarım Destek, Montaj Ve Yönetim Sistemleri Deney Ve Kontrollerinin Yapılması: Danışman, yapım aşamasında imalatların kalite kontrolü, tasarım destek, montaj ve yönetim sistemleri amacıyla; Sözleşme ve eki Teknik Şartnamelerde yer alan nitelikte içinde her türlü deney ve kontrollerin kendisi ve gerekmesi durumunda İdarenin gözetiminde yapılmasını, raporların düzenlenmesini sağlar ve imzalayarak idareye sunar ĠĢ yerinde Düzenlenecek Belgelerin Hazırlanması: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında; i. Şantiye Günlük Defteri, ii. Röleveler, iii. Ataşmanlar, iv. Hakedişe esas her türlü belgeler, v. Tutanaklar, vi. vb. Diğer belgeleri, Yüklenici ile birlikte düzenler, onaylanmak üzere İdareye sunar. 8

9 5.10- Yüklenici Ve Ġdare Ġle ĠletiĢim: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım işi sözleşmesi ve ekleri gereğince; i. İdare ve yüklenici ile yapacağı her türlü yazışmayı tarih ve numara verilmek suretiyle yazışma kurallarına uygun resmi olarak, ii. Yükleniciye verilecek her türlü evrakı teslim tarihi yazılmak koşuluyla imza karşılığı verir veya yazı ile resmi olarak, gönderir HakediĢlerin Düzenlenmesi: Danışman, onaylanan ve kabul edilen işlerin ve malzemelerin miktarlarının hesap edilerek, hakediş raporlarının, usulüne göre ve zamanında düzenlenmesini sağlar. Düzenlenen hakediş raporları üzerinde gerekli incelemeleri ve gerekli düzeltmeleri yapar veya yaptırır, imzalayarak İdarenin onayına sunar Yıllık Ödenekler Ve KarĢılığı Fiziki GerçekleĢmeleri Ġzlemek Ve Sağlamak: Danışman, kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında Yapım işi için ayrılan yıllık ödeneklerin harcanması için; yüklenicinin çalışmalarını izler, denetler, uyarı ve gerekli işlemleri yapar, İdareyi bilgilendirir ĠĢ Sırasında Verilecek Raporlar: Danışman aşağıdaki rapor ve belgeleri teslim edecektir. i. Danışman, her ayın en geç 10. gününe kadar, bir önceki ayın faaliyetlerini; işin ilerlemesi, Yüklenicinin çalışmaları, işin kalitesi, projenin mali durumu ve geleceği hakkında kabul edilen formatta, özel olarak açıklayan Aylık İş İlerleme Raporundan beş (5) kopya İdareye teslim edecektir. Bu raporlarda karşılaşılan problemler veya muhtemel problemler ile bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemler ve tavsiyeler açık şekilde belirtilecektir. Gelecek aylarda yapılacak işlerde belirtilecektir. ii. Danışman, İdarenin istediği şekil ve ayrıntıları içeren İş İlerleme Raporlarını proje tamamlanıncaya kadar 3 ayda bir olmak üzere beş (5) kopya olarak İdareye gönderecektir. iii. Danışman, düzgün şekilde listelenmiş arazi defterlerini, kayıtlar ve bütün diğer bilgileri ile Yüklenici tarafından hazırlanan nihai projeleri kontrol edecek ve İdareye gönderecektir. iv. Danışman, projenin tamamlanmasını müteakip veya altı (6) ayı geçmeyecek şekilde İdarenin isteyeceği şekil ve ayrıntıları içeren proje tamamlama raporunu beş (5) kopya olarak İdareye gönderecektir. 9

10 v. Sözleşmede belirtilen bütün hizmetlerin tamamlanmasından sonra, hizmetin tüm süresini kapsayacak şekilde özel bir Hizmet Tamamlama Raporu İdareye teslim edilecektir. Bu rapor, son ödemeye esas hakediş raporuna referans olacaktır Kesin Hesap ve Kesin HakediĢ Raporu: Danışman, kesin metrajların işin gidişine paralel olarak yürütülmesini sağlar, geçici kabul tarihinden itibaren en çok 6 (altı) ay içerisinde kesin hesapların tamamlanması için gerekli çalışmaları yapar. Düzenlenen Kesin Hesap ve Kesin Hakediş raporları üzerinde gerekli incelemeleri ve gerekli düzeltmeleri yapar, imzalayarak İdarenin onayına sunar ĠnĢaat sonrası nihai As Built Proje yapılması: 6. GĠZLĠLĠK: Danışman, yapım işi sonrasında tüm değişikliklerin işlendiği nihai projeleri Yapım İşinin Yüklenicisi ile birlikte hazırlayarak en geç kesin hesapla birlikte İdareye sunar Bu işe ait sözleşmeye bağlanmış işle ilgili gerek idarenin kendisine vereceği, gerekse hazırlayacağı tüm proje, bilgi, belge ve diğer dokümanları Danışman ve danışmanın tüm personeli gizli tutmakla sorumludur Danışman ve personeli, İdarenin yazılı izni olmadan sözleşme konusu işle ilgili yazı, makale, kitap, rapor vb. yayınlamayacak ve toplantılarda bildiri olarak sunamayacaktır. 7. KULANILAN TÜM BĠLGĠSAYAR PROGRAMLARI VE DOKÜMANLARIN LĠSANSLI OLMASI: Danışmanının kullanacağı tüm bilgisayar programı, literatür ve diğer kaynaklar lisanslı, know-how temini, vb. her türlü yasal prosedürü ile fikri mülkiyet hakları yerine getirilmiş olacaktır. 8. FĠKRĠ VE SINAĠ MÜLKĠYET KONUSU HAKLAR: Danışman tarafından hazırlanacak bütün etüt, rapor, hesap, proje, fotoğraf v.b. dokümanlar İdarenin malı olacaktır. İdarenin yazılı izni olmadan bu dokümanlar Danışman tarafından yayınlanmayacak ya da başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. 10

11 9. MESLEKĠ (PROFESYONEL) SORUMLULUK SĠGORTASI: 9.1- Kontrollük ve danışmanlık hizmetlerini yürüten Danışman ile Danışmanın bünyesinde çalışan tüm personelin yaptığı hatalardan kaynaklanan İdarenin zararları, 9.2- Hazırlayacağı her türlü belge ve metrajlar vb. belgeler nedeniyle ortaya çıkan İdarenin zararlarını, 9.3- Hazırlayacağı her türlü arazi, laboratuvar, mühendislik çalışması ile diğer tüm belgeler ile dokümanlardan kaynaklanacak İdarenin zararlarını, içeren ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanacak ve birinci alıcısı İdarenin olacağı Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortasını, işin başladığı tarihten itibaren Kesin Kabulün yapılarak onaylanmasına kadar geçen süreyi içerecek şekilde yaptırmakla yükümlüdür. Danışmandan, sözleşme bedeli kadar Profesyonel Sorumluluk Sigortası yaptırması istenecektir. Kontrollük ve Danışmanlık hizmetlerinde meydana gelecek artışlara paralel olarak, Mesleki (Profesyonel) Sorumluluk Sigortası da genişletilecektir. 10. TEKNĠK PERSONEL : Kontrollük ve danışmanlık hizmetleri konusunda görev yapacak teşkilat başkanı, teşkilat başkan yardımcısı, başmühendis, mühendis ve iş güvenliği uzmanı personelin; En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması ve lisans diploması sahibi olması gerekmektedir. En az yarısı yerli personel olarak istihdam edilecektir. 1- TeĢkilat BaĢkanı (ĠnĢaat Mühendisi)(1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapımı, projelendirilmesi veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde yönetici olarak görev yapmış olması, ve - Tecrübeleri içinde askılar, kablo sistemi ve ortotropik tabliye işleri bulunması, 11

12 2- TeĢkilat BaĢkan Yardımcısı (ĠnĢaat Mühendisi)(1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapımı, projelendirilmesi veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde yönetici veya başmühendis ya da benzeri pozisyonda görev yapmış olması, ve - Tecrübeleri içinde askılar, kablo sistemi ve ortotropik tabliye işleri bulunması, 3- Asma Köprü Uzmanı (ĠnĢaat Mühendisi) (3adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut en az bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım kontrollük ve danışmanlık işinde görev yapmış olması, ve - Tecrübeleri içinde ana kablo sargı teli açılması, ana kablodan tel örneği alınması, ana kablo iç muayenesi ve ortotropik tabliye muayene ve kontrolü bulunması, 4- Yapım BaĢmühendisi (ĠnĢaat Mühendisi)(1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde başmühendis ya da benzer pozisyonda görev yapmış olması, 5- Kalite Kontrol BaĢmühendisi (ĠnĢaat veya Makine Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde kalite kontrol başmühendisi ya da benzer pozisyonda görev yapmış olması, 12

13 6- Çelik Köprü Mühendisi (ĠnĢaat Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, asma köprü veya eğik askılı köprü yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya kapsamlı bakım onarım yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde görev yapmış olması, 7- Üstyapı Mühendisi (ĠnĢaat veya Kimya Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, asma veya eğik askılı köprünün üstyapı yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya yenileme projesinde çalışmış olması, 8- Elektromekanik Mühendisi (Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) (2 adet) - En az 5 yıllık mühendis olması, ve - En az 3 yıl yol aydınlatması ve elektrifikasyonu konusunda çalışmış olması gerekmektedir. 9- HakediĢ ve Dokümantasyon Mühendisi (ĠnĢaat Mühendisi) (1 adet) - En az 5 yıllık mühendis olması, ve - En az 3 yıl, otoyol veya devlet yolu veya il yolu veya benzer işlerin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işlerinde kesin hesap ve hakkediş mühendisi olarak görev yapmış olması, 10- Kalite Kontrol Mühendisi (ĠnĢaat veya Makine Mühendisi) (1 adet) - En az 8 yıllık mühendis olması, ve - En az 4 yıl, orta açıklığı minimum 700 m. olan en az bir yeni asma köprünün yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde veya mevcut bir asma köprünün onarım ve yapısal takviyesi işinin yapım veya yapım kontrollük ve danışmanlık işinde kalite kontrol başmühendisi ya da benzer pozisyonda görev yapmış olması, 11- ĠĢ Güvenliği Uzmanı (Mühendis) (1 adet) - En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerden lisans diploması ve iş güvenliği sertifikasına sahip olması, 13

14 12- Mühendis (3 adet) - En az 1 yıllık mühendis olması, gerekmektedir Personel Alımı: i. Danışman, hizmetlerin ifasında çalıştıracağı teknik personele ilişkin olarak, sözleşmenin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılıp işe başlamadan önce, bu personelin belgelerini (özgeçmiş, diploma v.b.) İdare ye sunacak ve İdare onayını alacaktır. ii. Danışman, hizmetlerin ifasında çalıştırmak istediği diğer teknik personele ilişkin olarak, söz konusu personel öngörülen çalışmaya başlamadan önce, bu personelin özgeçmişlerini incelemesi ve onaylaması için İdareye verecektir. (Madde 10.4.(vii) ile birlikte değerlendirilecektir.) iii. İdarenin söz konusu özgeçmişi aldıktan sonra 21 (yirmi bir) takvim günü içinde gerekçeleri ile birlikte yazılı bir itirazda bulunmaması durumunda, söz konusu teknik personelin İdare tarafından onaylanmış olduğu kabul edilecektir Personelin ĠĢten Çıkarılması ve / veya Yerine Alınması: i. İdare aksi yönde bir karar almadığı sürece, personelde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. ii. Danışmanın kontrolü dışında sağlık vb. nedenlerle personelin görev yapamayacağının anlaşılması veya herhangi bir sebeple personelin işten çıkarılması gerektiği durumlarda, Danışman bu personelin yerine aynı seviyede veya daha üstün özelliklere sahip bir kişiyi getirecek ve İdarenin onayına sunacaktır. İdarenin onayı sonucu ilgili personel işe başlayacaktır. iii. Eğer idare herhangi bir personelin işini önemli ölçüde suistimal ettiğini veya bir suçtan dolayı adli takibe uğradığı veya görevini tatmin edici bir biçimde yapmadığı kanaatine varırsa, Danışman İdarenin gerekçelerini belirterek yaptığı bildirimden sonra, İdare tarafından istenilen özellik ve deneyime sahip bir personeli hemen görevlendirmek üzere İdarenin onayına sunacaktır. İdarenin onayı sonucu ilgili personel işe başlayacaktır. iv. Danışman, herhangi bir personelin işten çıkarılması ve / veya yerine bir başka personelin getirilmesinden dolayı yapacağı tüm masrafları karşılayacak, işten çıkarılan personelin yerine alınan personele yapılacak tüm ücret ödemelerini karşılayacak ve bundan dolayı İdareden herhangi bir ilave bedel, ücret, masraf talebinde bulunamayacaktır. 14

15 v. İşlerin bazılarının İş Programında belirtilen zamanda başlamaması halinde, bu işlerle ilgili personelin göreve başlaması da İdareye bilgi verilmek suretiyle ertelenebilecek, ancak bu durumda işin zamanında bitirilmesi için gerekli önlemler Danışman tarafından alınacaktır. vi. Personelin yıllık izin, hastalık izni gibi mazeretlerden dolayı işte çalışamaması halinde Danışman, hizmetlerde bir aksama olmaması için gerekli önlemleri alacaktır. vii. İşin devamı sırasında, İdare, Danışmanın kesin hesap aşamasında işi zamanında bitiremeyeceği kanaatine varması durumunda, Danışmandan, işin zamanında bitirilmesi için uygun göreceği ilave personeli istihdam etmesini isteyebilir. Danışmanın, bu yeni personeli istihdam etmesi nedeniyle yapacağı tüm masraf ve ücretler Danışman tarafından karşılanacak ve Danışman bundan dolayı İdareden herhangi bir ilave bedel, ücret, masraf veya sözleşme bedeli artışı talebinde bulunamayacaktır. 11- HĠZMETLERDE DEĞĠġĠKLĠK OLMASI: İdare, bu sözleşmenin devamı sırasına, sözleşme kapsamındaki bazı hizmetlerden vazgeçebilir veya sözleşmedeki hizmetlerle ilişkili olmasına karşın sözleşme kapsamı dışında bırakılmış bazı hizmetlerin verilmesini danışmandan isteyebilir veya hizmetlerin süresinde veya teknik personel sayısında bir değişiklik yapabilir. i. Bu tür nedenlerden dolayı sözleşme bedelinde bir artış veya azalma olması halinde, Danışman artan veya azalan kısmı sözleşme hükümlerine göre icra ve ifa etmekle yükümlüdür. ii. Danışman, sözleşme kapsamındaki hizmetlerde olan bu değişiklikler için herhangi bir hak iddia edemez. (Normal ödemeler ve süre uzatımları hariç) Sözleşme kapsamında tanımlanan hizmetlerdeki değişiklikler nedeniyle sözleşme bedelinde olacak değişiklikler: i. Sözleşme ve eklerinde yer almayan sözleşme kapsamı dışındaki bir başka işe ait Kontrollük hizmeti vb. ilave iş yaptırılmasıdır. ii. Sözleşme kapsamında yaptırılacak ve yukarıda Gerçekleştirilecek Hizmetler başlığı altında sıralanan iş ve hizmetlerin süresi, miktarı, İdarenin kontrolü nedeniyle arazi, laboratuvar ve mühendislik çalışmasının ile kontrollük hizmetlerinin gece, gündüz verilmesi vb. nedenler ile Danışmandan kaynaklanan nedenlerle meydana gelen artışlar sözleşme bedeli artışı olarak yorumlanamaz. iii. İdarenin, Danışmanın İşin devamı sırasında veya kesin hesap aşamasında işi zamanında bitilemeyeceği kanaatine varması durumunda, danışmandan işin zamanında bitirilmesi için uygun göreceği ilave personeli istihdam etmesini istemesi, sözleşme bedeli artışı olarak yorumlanamaz. 15

16 iv. İdarenin personel artış talebinde bulunması; işe ait sözleşme gereğince Danışmanın işi zamanında bitirmemesi durumunda uygulanacak cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. 12-KONTROLLÜK VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ VEREN KĠġĠ / KĠġĠLER, KURUM VEYA KURULUġLARIN TEKNĠK SORUMLULUKLARI: Genel Hükümler i. Bu sözleşme çerçevesinde verilecek her türlü hizmet idarenin yazılı talimatı ve onayına tabidir. ii. Sözleşme süresindeki hizmetlerin her türlü sorumluluğu Sözleşmenin kesin kabulüne kadar Danışmana aittir. iii. Danışman bu sözleşme gereğince hizmetlerini yürütürken; 1. Sözleşme ve eklerine uygun olmayacak şekilde aldığı kararlardan ve bunlara bağlı olarak verdiği talimatlardan, 2. İdareye sunduğu her türlü doküman, proje, teknik şartname, hizmet ile bilgi ve belgelerin sonuçlarından, 3. Herhangi bir elemanın veya yetkilisinin ihmali veya kasıtlı ve yanlış yönlendirmesinin sonuçlarından, sorumludur. 4. Yukarıda (i.) ve (ii.) maddelerindeki hususlarda idarenin onayının alınmış olması Danışmanı bu sorumluluktan kurtarmaz. ĠĢe Ait Özel Hükümler Boğaziçi ve FSM Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım ĠĢi DanıĢmanlık Hizmetleri ĠĢi kapsamında Danışman tarafından İdare adına denetlenecek olan yapım işleri aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır. A)Yapısal ĠĢler Boğaziçi Köprüsü 1.Eğik askıların dikey askılarla değiştirilmesi Eğimli askıların sökülmesi Dikey askıların montajı Yeni askılara sensörlerin montajı 16

17 2.Kablo kelepçelerinin değiştirilmesi Mevcut kablo kelepçelerinin sökülmesi Yeni kablo kelepçelerinin montajı 3.Bağlantı plakalarının değiştirilmesi Mevcut bağlantı plakalarının sökülmesi Yeni bağlantı plakalarının montajı 4.Kulelerin güçlendirilmesi Yeni dikey berkitmelerin kule alt kısımlarına montajı Kule üst kısımlarında belirlenen bölgelere yeni diyafram çeliklerinin montajı Damperlerin montajı 5.Kutu kiriş uç diyaframının güçlendirilmesi Uç diyafram gövde plakasına berkitmelerin montajı 6.Ana kablo korkuluk sisteminin değiştirilmesi Mevcut korkuluk sisteminin sökülmesi Yeni korkuluk sisteminin montajı Ana kablo çalışma platformlarının dizaynı ve montajı 7.Pandül mesnetlerin değişimi Mevcut pandül mesnetlerin sökülmesi Yeni pandül mesnetlerin montajı Yeni rüzgar kanatlarının montajı 8.Ana kablo sargısının değiştirilmesi Mevcut ana kablo sargısının sökülmesi Yeni ana kablo sargısının montajı Yeni elastomerik sargının montajı 9.Ana kablonun muayene ve kontrolü Ana kablonun 14 yerinden takozlanarak açılması Test edilmek için tellerin alınması 10.Ankraj odaları ve ana kabloya nem giderici sistemin montajı Ankraj tel demeti kaplaması montajı Ankraj nem giderici sistemin montajı Ana kablo nem giderici sistemin montajı 11.Ortotropik tabliye yorgunluk çatlaklarının tamiri Nervül ve uç diyafram bağlantılarındaki çatlakların tamiri Nervül ek yerlerindeki çatlakların tamiri Nervül diyafram bağlantılarındaki alt oyuklardaki çatlakların tamiri 17

18 FSM Köprüsü 1. Ana kablo korkuluk sisteminin değiştirilmesi Mevcut korkuluk sisteminin sökülmesi Yeni korkuluk sisteminin montajı 2.Pandül mesnetlerin değişimi Mevcut pandül mesnetlerin sökülmesi Yeni pandül mesnetlerin montajı 3.Ana kablonun muayene ve kontrolü Ana kablonun 14 yerinden takozlanarak açılması Test edilmek için tellerin alınması 4.Ankraj odaları ve ana kabloya nem giderici sistemin montajı Ankraj tel demeti kaplaması montajı Ankraj nem giderici sistemin montajı Ana kablo nem giderici sistemin montajı Yeni elastomerik sargının montajı B)Elektromekanik ĠĢler Boğaziçi Köprüsü 1.OG (orta gerilim) sistemi 2.Topraklama ve yıldırım koruması 3.AG (alçak gerilim) ve kablolama sistemi 4.Yangın alarm ve izleme sistemi 5.Köprü telefon iletişim ve data sistemi 6.İşletme binaları tesisat yenileme ve onarım işleri 7.Köprü otomasyon ve kontrol sistemi 8.Yol aydınlatma sistemi 9.Dekoratif aydınlatma sistemi 10.Tabliye ve kule iç aydınlatma sistemi 11.Uçak ve deniz seyrüsefer ikaz sistemi 12.Asansör işleri C)Boya ĠĢleri FSM Köprüsü FSM Köprüsü kuleleri ve tabliyesinde boyaları bozulan yerlerin şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde boyanması işi. 18

19 C)Üstyapı ĠĢleri Boğaziçi Köprüsü Boğaziçi Köprüsü tabliye üstyapısının şartnamesi çerçevesinde sökülerek yeni üstyapının yapılması işi. Danışman kontrollük görevini yürütmesi esnasında İdare ye aşağıdaki sıralananlarla sınırlı kalmamak üzere Danışmanlık Hizmeti verecektir. 1. Boğaziçi ve FSM Köprülerinin doğrusal olmayan global 3 boyutlu bilgisayar modelinin piyasada satılan güncel bir yazılım kullanarak modellenmesi. 2. Mevcut ve yeni monte edilecek askılardaki gerilmelerin etkilerini saptamak için yapım işi yüklenicisinin önermiş olduğu askı değişim sıralamasının gözden geçirilmesi ve değerlendirilme raporunun hazırlanması. 3. Yapım işi yüklenicisinin askı gerilim ölçümlerinin değerlendirilmesi ve her askıdaki nihai tasarım kuvvetinin elde edilmesi için askı gerilim sıralamasının saptanarak nihai askı gerilmelerinin raporlanması. 4. Boğaziçi ve FSM Köprüleri kutu kirişlerinin güncel bir program kullanılarak 3 boyutlu sonlu eleman modelinin en naz 5 bölme için hazırlanması. 5. Yüklenici tarafından önerilen sönümleme aygıtlarını dikkate alarak sismik yükler altında köprünün performansının değerlendirilmesi ve bu konuda rapor hazırlanması. 6. Yüklenicinin yapım işi esnasında kullanmayı önerdiği makine ve ekipmanın lokal ve global yüklemeler dahil ortotropik tabliye ve yaya yoluna etkilerinin değerlendirilmesi ve raporlanması. 7. Yüklenici tarafından hazırlanacak gezer kablo vinci tasarımının gözden geçirilmesi, onaylanması ve raporlanması. 8. Yüklenici tarafından tasarlanmış olan nem giderme sistemlerinin gözden geçirilerek onaylanması ve ilgili raporun hazırlanması. 9. Köprü titreşim sönümleyicilerinin yerlerini saptamak için, seçilmiş askılarda, ivme ölçerlerle titreşim ölçüm ve analizlerinin yapılarak raporlanması. 10. Derinlemesine ayrıntılı bir ana kablo kontrolünün, Boğaziçi Köprüsünde 14 noktada ve FSM Köprüsünde 14 noktada yapılması. Uluslararası kabul görmüş uygulama ve deneyimler bazında, kablo mukavemeti değerlendirme analizinin yapılması ve her iki köprü için kontrol ve kablo analizi bulgularını gösteren raporun titizlikle hazırlanması. 11. Kablo nem giderim sisteminin olmaması veya arızası durumunda kablonun kalan ömrünün tespitine yönelik araziye özel paslanma oranının elde edilmesi için paslanma algılayıcılarının kullanılması ve elde edilen bulguların raporlanması. 19

20 12. Yeni askı sensörlerinden elde edilecek verilerin değerlendirilerek elde edilen bulgulara dair değerlendirme raporunun hazırlanması. 13. Ortotropik tabliyedeki gerilim ölçerlerden elde edilen verilerin değerlendirilerek bulguları içeren değerlendirme raporunun hazırlanması. 14. Yüklenicin gerçekleştirdiği alınan ve işleme sokulan tüm teslimatların kaydının tutulması. 15. Yüklenicin önermiş olduğu çalışma programının gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması. 16. Yüklenicinin önermiş olduğu tasarım sapma ve değişiklerinin gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve sonuçlarının değerlendirildiği raporun hazırlanması. 17. Yüklenicinin iş yapma metodolojisinin gözden geçirilmesi. 18. Yüklenicinin tüm imalat ve yapım çizimlerinin gözden geçirilmesi. 19. Yüklenicinin bilgilendirme talep ve sorularına kısa sürede cevap verilerek sözleşme dokümanları çerçevesinde açıklama yapılması ve bu konuda İdare nin bilgilendirilmesi. 20. Yüklenici ve alt yüklenicilerin kalite kontrol planlarının incelenmesi. 21. Yüklenici ile sahada gerçekleştirilecek yapım toplantılarının organizasyonu ve katılımın sağlanması. 22. Yüklenicinin iş güvenliği ve diğer güvenlik planının gözden geçirilmesi. 23. Yapım sözleşmesi değişiklik taleplerinin gözden geçirilerek İdare ye rapor halinde sunulması. 24. Yüklenicinin saha etüdü verilerinin gözden geçirilmesi. 25. Tasarım sırasında öngörülmemiş ve yapım sırasında ortaya çıkmış şartlardan dolayı ortaya çıkan tüm ilave işlerin tasarım detayının sağlanması ve maliyet analizlerinin yapılarak İdare ye rapor halinde sunulması. 26. Yapım sözleşmesinde yer alan ve Danışman ın gözden geçirmesi gereken tüm konuların gözden geçirilmesi. 27. Yüklenicinin sözleşme dokümanlarına sadık kaldığının takip edilmesi ve doğrulanması. 28. Kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanın işin sözleşme dokümanlarına, ilgili standart ve şartnamelere, kanun, yönetmelik ve düzenlemelere ugun olduğunun denetlenmesi. 20

21 29. Yapım işinin yapım programına uygunluğunun denetlenmesi. 30. Uzun tedarik süreci gerektiren malzemenin izlenmesi ve takip edilmesi. 31. Yapım sözleşmesine uygun olarak tüm malzemelerin ödemeye esas ölçülmesi. 32. Yüklenici kalite kontrol planının uygulanmasının kontrol edilmesi. 33. Yüklenicinin kullandığı makine ve ekipmanın iş için uygun ve güvenli olduğunun denetlenmesi. 34. Üretim atölyesinin kontrolü ve düzenli denetiminin yapılması. 35. Tüm makine, teçhizat, malzemenin her iş günü veya uygulama sonunda düzenli ve güvenli bir şekilde sabitlenmiş, istiflenmiş, saklanmış veya atılmış olduğunun günlük bazda denetlenmesi. Her çalışma yeri için günlük ve haftalık kontrol raporlarının hazırlanması. 36. Aylık, 3 aylık ve proje tamamlama raporlarının hazırlanarak İdare ye sunulması. 37. Teslimat kaydının, uygun olmama kaydının, malzeme sertifika kaydının, toplantı tutanakları takip kaydının ve yazışmaların kaydının tutulması. 38. Yüklenicinin işin yapımı esnasında çevreye, araç trafiğine, deniz ve hava trafiğine, komşu yapılara, 3. şahıslara zarar vermeden çalıştığının ve uygun koruma sağladığının doğrulanması. 39. Yüklenicinin yapım işlerinin köprülerin normal işleyişine minimum etki edecek şekilde programladığının kontrol edilmesi. 40. Kullanımı uygun olmayan malzemenin kullanımının derhal engellenmesi. 41. Yüklenici, İdare temsilcileri ile birlikte aylık ilerleme toplantılarının yapılması. Prosedür, problem, gelişim ve iş programlamasının tartışılması, gerekebilecek özel toplantıların planlanması ve tüm toplantı tutanaklarının tutulması. 42. Kullanılacak malzemelerin test edilebilme gereksinmelerinin gözden geçirilmesi ve raporlanmada kullanılacak bulguların elde edilmesine yönelik test prosedürlerinin belirlenmesi ve önerilmesi. 43. Yüklenicinin geçici ve kesin hakediş ödemelerine esas olmak üzere her iş kalemi için miktarların ve/veya tamamlanmış iş yüzdelerinin saptanması. 44. Tüm yazışmalar, toplantı tutanakları, raporlar, çizimler, teslimatlar, malzeme ve teçhizat kayıtları, düzeltmeler, nüshalar ve orijinal sözleşme dokümanları ve projeye ait diğer tüm dokümanlar için düzenli dosyaların tutulması ve İdare nin her istediğinde ilgili doküman veya bir örneğinin sağlanması. 45. Yüklenicinin, malzemelerin laboratuvar testlerine ait bulguların gözden geçirilmesi ve önerilerde bulunulması. 21

22 46. Danışman, İdare nin talep etmesi halinde, Danışmanlık İşinin yürütülmesi esnasında İdare ve diğer kurum ve kuruluşlarla ile ilgili iş ve prosedürleri takip etmek amacıyla Ankara da bir temsilci bulundurulacaktır. 47. Eğitim: Müşavir benzer işlerde tanımlanan konularla ilgili olarak İdare elemanlarını 50 adam-haftalık eğitime tabi tutacaktır. Bu eğitimlerin en az yarısı yurtdışında gerçekleştirilecek ve tüm giderler danışmana ait olacaktır. 22

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3

İÇİNDEKİLER. Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 - 1 - R4 İÇİNDEKİLER Madde Başlık Sayfa 1. TARAFLAR VE TANIMLAR 3 2. İŞİN ADI VE YERİ 5 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 5 4. SÖZLEŞMENİN TUTARI 5 5. SÖZLEŞME EKLERİ 6 6. ÖDEME ŞARTLARI 6 7. TEMİNATLAR 7 8. İŞİN

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince hazırlanmıştır. Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

[Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi] HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ SÖZLEŞMESİ [Birim Fiyat / Götürü Bedel

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİKLER SÖZLEŞMELER TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI EN AZ ÜCRETLERİN BELİRLENMESİ ve UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SATIN ALMA REHBERİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 1 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ

ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ I.Yönergenin Amacı ÇANAKKALE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. İŞLETME YÖNERGESİ Madde 1. Bu yönergenin amacı 27.05.2011 tarihli 27946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme

Detaylı