DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU R.ŞULE KIYCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU R.ŞULE KIYCI"

Transkript

1 DYA102 İŞLETME 2 DERS NOTU ÖĞR.GÖR. R.ŞULE KIYCI

2 1. hafta YÖNETİM

3 YÖNETİM M KAVRAMI Yönetim: Yönetim ve organizasyon düşünürlerine d göre yönetim, y başkalar kaları aracılığı ığıyla amaçlara ulaşmak ve işi görmek olarak ifade edilir. Bu açıdan, a amacı ne olursa olsun yönetim, y bir grup faaliyeti ortaya çıkmakta ve yöneten y ile yönetilen y ilişkisi doğmaktad maktadır. 3

4 Geniş tanımıyla yönetim,, amaçlar ların etkili ve verimli bir biçimde imde gerçekle ekleştirilmesi amacıyla bir insan grubunda işbirlii birliği i ve koordinasyon sağlamaya yönelik y faaliyetlerin tümünü ifade eder. 4

5 Yönetim, işletme i amaçlar larına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, y koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının n yerine getirilmesidir. 5

6 Yönetimde; Amaçlar Amaçlara ulaştıracak işler, i faaliyetler Amaçlara ulaşmada etkili ve verimli olma ETKİNL NLİK K VE RASYONELLİK unutulmamalı! 6

7 Yönetim Tipleri Ailesel yönetimy Siyasal yönetimy Profesyonel yönetimy 7

8 Yönetim Pramidi Tepe Yönetim: Y İşletme sahipleri, Yönetim Kurulu, Genel Müdür, M genel Müdür r Yardımc mcıları Orta Yönetim: Y Bölüm-Departman Müdürleri, Bölüm B m Müdür M r Yardımc mcıları İlk Basamak Yönetim: Y Kısım Şefleri, Ustabaşı şılar, GözetimcilerG 8

9 Yönetim Pramidi 9

10 Üst kademe Yönetimi Y ve yöneticileriy neticileri: : En fazla yetki ve güce g sahiptirler. Bütün B işletmenin yönetim y sorumluluğunu unu taşı şırlar. İşletmenin amaçlar larını,, uzun dönemli d politika ve stratejilerini belirlerler. Orta kademe yönetimi y ve yöneticileriy neticileri: : Tepe yönetimince belirlenen genel amaçlar ları gerçekle ekleştirmeye yönelik y uygulama planları geliştirirler. Alt kademe yöneticilerin y çalışmalarını koordine ederler. Alt kademe yönetimi y ve yöneticileriy neticileri: : GünlG nlük faaliyetleri gerçekle ekleştiren personelin gözetiminden sorumlu ilk düzey d yöneticilerdir. 10

11 YÖNETİCİ BECERİLER LERİ 1. Teknik beceri (alt kademe yöneticilerde olması arzu edilir.) 2. Beşeri eri ilişkiler becerisi (orta kademe yöneticiler y için i in nispeten daha önemlidir.) 3. Kavramsal beceri (tepe yöneticiler y için in daha önemlidir.) 11

12 Yöneticinin Rolleri Bireylerarası Roller Sözde mevki sahibi Liderlik rolü Birleştirici rolü Bilgi sağlama rolleri Monitör r olarak Konuşmac macı olarak Karar almaya ilişkin roller Girişimci imci rolü Uyuşmazl mazlıkları çözümleyici rolü Kaynak dağı ğıtıcı rolü Müzakerecilik rolü 12

13 Yöneticinin Rolleri 13

14 İYİ BİR R YÖNETY NETİCİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? R? 14

15 Yönetim Kavramının n Gelişimi imi 15

16 TEORİ VARSAYIMLARI 1900 dan Önceki Yönetim Düşünceleri Bilimsel Yönetim Klasik Yaklaşı şım Bürokrasi Yaklaşı şımı Karar Teorisi Sistem Teorisi Durumsallık Yaklaşı şımı Teori Z İşbölümü ve işleri i kolaylaştırmak için i in makinalaşmaya maya Önem verilmelidir. İşler bilimsel açıdan a değerlendirilmeli erlendirilmeli ve çalışanların n farklı ve Özel sorumlulukları tanımlanmal mlanmalıdır. Bilimsel seçim, eğitim e ve işçilerin i ilerin gelişimi imi sağlamal lamalı ve çalışanlarla yöneticiler y arasındaki işler i ayrılmal lmalıdır. Yöneticinin görevleri g planlama. Örgütleme, yöneltme, y koordinasyon ve kontrol olarak ayrıld ldığı işlerde fonksiyonel uzmanlaşma, ma, bölüm b m yetkisi ve faaliyetlerin koordinasyonu temel alınmal nmalıdır. Düzen, rasyonellik ve istikrar kavramları Önemlidir. Yönetici Y herkese eşite davranmalıdır. r. Çalışanların n karar alma sürecine, s katılımı kararların n verimliliğini ini arttırır. r. Örgüt t bir açık a k sistemdir; sistem girdi, değişim im süreci, s çıktı ve geri bildirimden oluşur. ur. Sistemlerin kendi içlerinde i denge de olması gereklidir. İçinde bulunulan durumun Özellikleri ve Örgütsel süres reç arasındaki uyum Önem lidir: teknoloji ve dışd çevrenin değişkenli kenliği Örgütsel yapılanmay lanmayı etkiler. Personelin işte i kalma süresi, s kararların n veriliş tarzı,, sorumluluk kaynağı ğı,, personelin değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yükselme y şekli, kontrol mekanizmaları,, uzmanlaşma derecesi 16 ve Örgütün n personele yaklaşı şım m tarzı gibi konular önemlidir.

17 YÖNETİM M FONKSİYONLARI Planlama Örgütleme Yöneltme Koordinasyon Denetim (İŞLEVLERİ) 17

18 YÖNETİM M FONKSİYONLARI Planlama; ; geleceğe e yönelik y gelişmelerin tahmin edilmesi, işletme i amaçlar larının n ve bu amaçlara nasıl ulaşı şılacağının n belirlenmesidir. Örgütleme; örgütsel yapının n oluşturulmas turulması,, işlerin i ve çalışanların n belirlenmesi, amaçlara ulaşmay mayı sağlayacak ortamın n oluşturulmas turulmasıdır. r. Yöneltme(yürütme) tme); ; grup halinde örgütü oluşturan insanları amaçlara ulaşma yolunda isteklendirmedir. Koordinasyon;çal alışmayı kolaylaştırmak ve başar arıyı sağlamak için i in bütün b n faaliyetlerin ve çalışanların uyumlaştırılmas lmasıdır. Denetim; ; amaçlara ulaşı şıp p ulaşı şılmadığı veya ne ölçüde ulaşı şıldığının n belirlenip düzeltici d tedbirlerin alınmas nmasıdır. 18

19 PLANLAMA Amaçlar ların n ve bu amaçlara ulaşmak için in en etkin yöntemlerin y belirlendiği süreçtir. Planlama SüreciS 19

20 Etkili bir planlama; geçmi miş bilgilerin analizi, mevcut durumların n ve ayrıca geleceğe e dönük d k gelişmelerin değerlendirilmesini erlendirilmesini gerektirir. Planlama ve Denetim yönetimin y vazgeçilmezleridir. Neden? Planlama geleceğe e dönük, d denetim geçmi mişe e dönüktd ktür. 20

21 Plan TürleriT Stratejik Planlar: Örgütün n zaman içindeki indeki büyüme b ve gelişimini imini etkileyen sorunlarla ilgili planlardır. r. Taktik Planlar: Hazırlanan stratejik planların n uygulamaya konması için in gerekli olan planlardır. r. Eylemsel Planlar: Stratejik planlarda saptanan amaçlara nasıl ulaşı şılacağını belirler. 21

22 Kapsanan Zamana Göre G Plan Türleri 1. Kısa K vadeli planlar (1 yıla y kadar) 2. Uzun vadeli planlar (1 yıldan y uzun) Bunların n dışıd ışında tek kullanıml mlı planlar, sürekli planlar gibi 22

23 Planlamanın n yararları; Planlamanın n zararı; ; masraflı bir faaliyettir. VE içinde i inde bulunulan zaman unutulabilir. 23

24 İyi bir planda bulunması gereken özellikler; 1. Açık,seA k,seçik ve geçerli erli bir amaca yönelik y olmalı. 2. Farklı birimlerce hazırlanan planların, n, bu birimler arasında etkin haberleşme ile koordinasyonu sağlanmal lanmalı. 3. Planlar esnek olmalı. İç ve dışd koşullara uyabilmeli. 4. İşletmenin çeşitli kademelerine yayılmal lmalıdır. 5. Planlar optimal bir süreyi s kapsamalıdır. 24

25 İKİNCİ HAFTA 25

26 2. ÖRGÜTLEME(Organizasyon) Planlarda belirtilen hedeflere ulaşmak için in kararlaştırılan lan yollara uygun bir örgüt t oluşturma sürecidir. s Örgütleme ya da organize etme; beşeri eri ve maddi faktörlerin işletme i amaçlar larını etkin ve verimli bir biçimde imde gerçekle ekleştirmek üzere düzenlenmesidir. 26

27 ÖRGÜTLEMENİN N AŞAMALARIA AMALARI Üç ana grupta toplanabilir.bunlar; 1. İşlerin organizasyonu 2. İnsan gücünün g n Organizasyonu 3. Yer, araç ve yöntemlerin y belirlenmesi. 27

28 Örgütleme Sürecine S daha ayrınt ntılı baktığı ığımızda ise: 1.Planların n ve amaçlar ların n incelenmesi 2.Faaliyetlerin belirlenmesi 3.Faaliyetlerin gruplandırılmas lması 4.İş İşgücü dağı ğılımı yetki ve sorumlulukların n belirlenmesi 5.Teknik donanım m ve fiziksel koşullar ulların n hazırlanmas rlanması 28

29 Örgütleme SüreciS 29

30 rgütleme İşlevleri Arasındaki İlişki Planlama ve Örg 30

31 Örgütleme İlkeleri: Bir örgütün n yapısını belirleyen unsurlardır. r.örgütleme sürecinin, işletmeye i beklenen yararı sağlayabilmesi ve diğer yönetim işlevlerine i sağlam bir zemin hazırlanabilmesi için i in belli ilkelere uyulması gerekir. Bunlar; Amaç birliği i ilkesi:örg rgütün n her düzeyi d açık a şekilde belirlenmiş amaçlara sahip olmalıdır. Komuta birliği i ilkesi:her ast doğrudan yalnızca bir üstten emir almalıdır. İşbölümü ve uzmanlaşma ilkesi:her personel bilgi,yetenek ve tecrübelerine göre g bir işe i e yerleştirilmelidir. Görevlerin tanımı ilkesi:yöneticilerin hangi işleri i yapacağı ğı, ne gibi yetkileri ve sorumlulukları olacağı ve bunların karşı şısında parasal ve manevi çıkarları belirlenmelidir. Basamaklar sırass rası ilkesi:örg rgütte üstten asta doğru zincirleme yetki sistemi dikkate alınmal nmalıdır. Yetki ve sorumluluk denkliği i ilkesi:bir personel sahip olduğu yetki kadar, sorumluluğa a sahiptir. Ayrıkl klık k ilkesi:örg rgütlerde rutin işlerin i alt kademe yöneticileri y tarafından, stratejik ve genel nitelik taşı şıyan kararların üst 31 kademe yöneticilerinin y sorumluluğunda unda olmasıdır.

32 Örgütleme İlkeleri: Yönetim birliği i ilkesi:bir grup veya bir bölümden b bir kişinin inin sorumlu olması ilkesidir. Fonksiyonel benzerlik ilkesi:benzer görevler, g gruplar halinde bir araya getirilmeli ve bunu yaparken fonksiyonel benzerlik dikkate alınmal nmalıdır. Yönetim alanı ilkesi(denetim alanı ve Kademe Sayısı): ):Bir yöneticinin kontrol edebileceği i kadar kişiden iden sorumlu olmasını ifade eder. Çapraz ilişkiler ilkesi:ayn Aynı yönetim basamağı ğında olan kişilerin ilerin bir araya gelip konunun ayrınt ntılarına girmelerine ve karar almalarına olanak sağlanmas lanmasıdır. Merkezileşme Derecesi:Karar verme yetkisinin kademeler arasında dağı ğıtımıyla ilgilidir.merkezileşmemi memiş(ademi merkezi) ya da merkezileşmi miş bir organizasyon söz s konusudur. Komuta ve Kurmay(Danış ışman) Organları ve İlişkileri 32

33 ORGANİZASYON TEORİLER LERİ 1. Klasik örgüt t teorisi 2. Neoklasik örgüt t teorisi 3. Modern örgüt t teorisi BUNLARLA İLGİLİ NELER HATIRLIYORUZ? 33

34 1. KLASİK ÖRGÜT T TEORİSİ Bu teori temelde Taylor ın Bilimsel Yönetim, Fayol un Yönetim Süreci S ve Weber in Bürokrasi yaklaşı şımlarını kapsamaktadır. Her üç yaklaşı şımıyla bu teori; sürekli s olarak açık a k seçik belirlenmiş bir organizasyon yapısı ve otorite ilişkileri ile etkinlik ve verimliliğin in nasıl l arttırılabilece labileceği i konusunu 34 işlemiştir.

35 1. KLASİK ÖRGÜT T TEORİSİ Bu teoride insan unsuru daima ikinci planda kalmış ış;maddi faktörlere önem verilerek, mekanik örgüt t yapılar ları önerilmiştir. Rasyonellik ve mekanik süres reçler temel hareket noktası olmuştur. Kapalı sistem anlayışı ile örgüt t içi i etkinlik üzerinde durulmuş ve dışd çevre şartları bunların n değişmelerine nasıl l uyum sağlanaca lanacağı üzerinde durulmamış ıştır. 35

36 2.NEOKLASİK ÖRGÜT T TEORİSİ Klasik teoriye birşeyler ilave etmiş, bazı yönlerden de genişletmi letmiştir, Klasik yönetimden apayrı bir anlayış olmayıp, mevcut boşluklar lukları doldurmuş ve geliştirmi tirmiştir. 36

37 Klasik Teoriden NEO-KLASİK (Sosyal Teoriler) modele geçiş İnsan ancak sitemin içine girerek faydalı olabilecektir. Klasik Yönetim ÜRETİM Neo-Klasik Yönetim İNSAN 37

38 İşletmeler büyüdükçe merkezcil yönetim başlam lamıştır. anlayışı yetersiz kalmaya Neoklasik yepyeni klasik ilkeler yaklaşı şım, yönetimin koymaktan boşluk yönetime ziyade ve eksikliklerini tamamlayıcı mahiyette bir anlayış ıştır. 38

39 Klasik yönetimde eksik olan insanın duygu ve düşünceleri doğrultusunda hareket ettiği gerçeği neoklasik yönetimin başlıca dayanağı ğıdır. Neoklasik yaklaşı şım, organizasyon içindeinde insanın; Nasıl davrandığı ığını, Neden o şekilde davrandığı ığını, Yapı ile davranış ışları arasındaki ilişkileri kilerini 39 açıklamaktadır.

40 "En iyi işçi, En iyi iş, En iyi konularına na yer vermiştir. etki Neoklasik teori içindeinde yer alan insan ilişkileri yaklaşı şımı bir takım deney ve araştırmalar rmalar sonucu ortaya çıkmış ve geliştirilmi tirilmiştir. Neoklasik Araştırmalar rmaları akımın n başlang langıç doğuşuna una teşkil Hawthorne etmiştir tir. (Işıklandırma deneyleri,i. Role montaj odası deneyi, II. Role montaj odası deneyi, Mika yarma test odası deneyi, Mülakat programı,seri bağlama gözlem odası deneyi.) 40

41 Neoklasik Teorinin Klasik Teoride Değiştirdi tirdiği Temel Unsurlar Klasik Örgüt t Teorisi Amaçlar; Rasyonel, Ekonomik, İnsan faktörü dikkate alınm nmıyor. Neoklasik Örgüt t Teorisi Amaçlar; İnsan refahına ilgi duyuluyor, İşbirli birliği ve yardımla mlaşmama yüksek seviye de. 41

42 3.MODERN ÖRGÜT T TEORİSİ: SİSTEM STEM VE DURUMSALLIK YAKLAŞIMI Sistem aralarında belirli ilişkiler bulunan ve bir bütünüb oluşturan elemanlar topluluğudur. udur. Sistem girdi, süres reç, çıktı ile dışd çevre ve geri bilgi akışı ışı unsurlarını kapsar. Sistem yaklaşı şımının n temelinde sistem olarak ele alınan bütünün b n amacını gerçekle ekleştirmesi vardır r ki, alt sistemler buna katkıda bulundukları ölçüde önemlidir. 42

43 Sistem, birbirlerine bağı ğımlı olan iki veya daha fazla parça a ve alt sistemlerden oluşan, çalışma ve özellikleri itibariyle belirli bir sınırıs olan ve diğer sistemlerden ayırt edilen örgütlenmiş ve bölünmez b bir bütündür. Bir sistemin taşı şıması gereken unsurlar vardır.bunlar: r.bunlar: 1. Belirli parçalardan alardan meydana gelir. 2. Bu parçalar alar arasında sıkıs bir ilişki vardır. r. 3. Bu parçalar alar aynı zamanda dışd çevre ile ilişkili olan bir bütünüb meydana getirmelidir. 43

44 Yönetim de sistem yaklaşı şımı da; Yönetim olaylarını ve bu olayların n cereyan ettiği i birimlerin birbirleri ile ilişkili bir şekilde ele alan yaklaşı şım m anlaşı şılmaktadır. Sistem yaklaşı şımı,, organizasyonu çeşitli parçalar, alar, süreçler ve amaçlardan oluşan bir bütün b olarak ele alır. Organizasyon ana sistemdir. Bu sistem birbirleri ile ilişkili ve karşı şılıklı bağı ğımlı alt sistemleri içermektedir. i Yönetimsel davranış ışta esas olan bu karşı şılıklı ilişki ve bağı ğımlılıktır. 44

45 Yönetimde sistem yaklaşı şımını kullanmanın yararı nedir? 1. Yönetici Y görevini g dar bir şekilde, sadece kendi fonksiyonu açısından a yorumlamaktan kurtularak, kendi sisteminin bağlı olduğu diğer alt-sistemleri ve çevre koşullar ullarını da dikkate almak zorunda kalmış ıştır. 2. Yöneticiye Y kendi sisteminin amaçlar larını daha geniş bir sistemin amaçlar ları ile ilişkilendirmek fırsatını vermiştir. 3. Yönetici, Y organizasyon yapısını alt- sistemlerin amaçlar ları ile uyumlu bir şekilde kurmak olanağı ğına kavuşmu muştur. 4. Yönetici, Y alt-sistemleri değerlerken erlerken bu sistemlerin esas sisteme yaptıklar kları katkıyı 45 belirleme olanağı ğına kavuşmu muştur

46 DURUMSALLIK YAKLAŞIMI Durumsallık k yaklaşı şımı 1960 lı yıllarda ortaya atılan ancak 1980 li yıllarda y geliştirilen ve genel kabul gören g bir modern yönetim y tekniğidir. idir. Temel düşüncesi, d her yerde ve her koşulda geçerli erli bir yönetim y biçiminin iminin bulunamayacağı ğıdır. Yönetim biçimini imini belirleyen etkenleri dışd ışsal ve içsel etkenler şeklinde iki kategoride ele alan, durumsallık k yaklaşı şımının n teorisyenleri; dışd ışsal etkenler arasında, örgütün n sunduğu u hizmetlerden yararlananlar, Pazar koşullar ulları,, rekabet ve devlet müdahalesi şeklinde ele alırken; içsel i etkenler arasında yapılacak iş, i, personelin niteliği, i, kullanılan lan teknoloji ve örgütün n amaçlar larını saymaktadırlar. 46

47 Bu temel varsayıma göre g yöneticilerin y önceden benimseyebilecekleri hiçbir evrensel yönetim y ilkesinin veya yönetim y tekniğinin inin bulunmayacağı kabul edilmektedir. Durumsallık k yaklaşı şımına göre g değişik ik durumlar ve koşullar yönetimde y başar arılı olmak için i in değişik ik kavram, teknik ve davranış ışları gerektirir. Bu nedenle her yer ve koşullarda geçerli erli tek bir en iyi organizasyon yapısı yoktur 47

48 Durumsallık k yaklaşı şımının n bir diğer özelliği i de organizasyonu bir sistem olarak ele almasıdır. Organizasyon yapısı ve organizasyon içinde i inde kullanılan lan çeşitli süres reçlerle organizasyon içi i i ve dışıd faktörler arasında ilişki araştıran ran böyle b bir yaklaşı şımın, organizasyonu sistem olarak ele alması gerekmektedir. Durumsallık k yaklaşı şımı bir yandan organizasyon içindeki i indeki alt-sistemlerin kendi aralarındaki ilişkilerle bir yandan da bu alt- sistemlerin dışd çevre unsurlarla ilişkileri üzerinde durmaktadır.. r.. 48

49 Durumsallık k yaklaşı şımının özellikle üzerinde durduğu u ve yöneticilerin y yönetim y biçimlerini imlerini doğrudan etkilediği i kabul edilen üç önemli faktör r vardır. r. Bu faktörler çevre, teknoloji ve örgütün n benimsediği stratejiler olarak belirtilmektedir. Çevre faktörü örgütün n işleyii leyişini ini doğrudan etkilerken, diğer faktörler örgüt t yapısını dolaylı olarak etkilemektedir. 49

50 Durumsallık k yaklaşı şımı bir organizasyon yapısını karakterize eden belli başlı boyutlarla, organizasyonun içinde i inde bulunduğu u durum ve koşullar arasında ilişkiyi araştırmaktad rmaktadır. r. Organizasyon yapısı denildiğinde inde organizasyondaki işler i ile bunlar ve bunları yapacak olanlar arasındaki ilişkilerin açık a k ve seçik olarak belirlenmesi anlaşı şılmalıdır. Organizasyonu karakterize eden organizasyon içi i i süres reçler vardır. r. Bunların n başı şında önderlik, performans değerleme, erleme, haberleşme, karar süreci, s bilgi akış sistemi, motivasyon gelmektedir. 50

51 Organizasyon yapı ve işleyii leyişine ine durumsallık yaklaşı şımı açısından bakıld ldığında, sorun içinde i inde bulunulan durum ve koşullar ulların n bu unsurları ve süreçleri nasıl l etkileyeceğidir. idir. Durum ve koşullara göre, bu unsurlara ve süres reçlere verilecek şekil farkları olacaktır. Durumsallık k Yaklaşı şımını daha öncekilerden ayıran en önemli fark budur. Durum ve koşullarla ilgili olarak üç faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar organizasyon ve çevre, organizasyon ve teknoloji, örgüt t ve stratejidir. 51

52 ÜÇÜNC NCÜ HAFTA 52

53 Organizasyon Yapısı ve Bölümlere Ayırma İşletme ile ilgili çalışmaların n ya da faaliyetlerin gruplandırılmas lması yolu ile bölümlerin b oluşturulmas turulması ve bu bölümler b arasındaki çalışma ilişkilerinin belirlenmesi işlemidir. i Bölümlere ayırmada dikkate alınan kriterler: Fonksiyonlara göreg Ürün n temeline göreg Coğrafya temeline göreg Müşteri temeline göreg Sayı temeline göreg Zaman temeline göreg Süreç veya amaca göreg 53

54 Fonksiyonlarına na göre g bölümlere b ayırma: Aynı işler ve görevler g bir araya getirilerek aynı bölüme konulur. Genel Müdür Pazarlama Üretim Pazar Araştırması Pazar Planlaması Reklam Promosyon Üretim Planlaması Üretim Mühendisliği Kalite Yönetimi 54

55 Fonksiyonel Organizasyon Yapısının n Yararları Bu sistemde işbölümüi ve uzmanlaşmadan madan yaralanmak kolaylaşı şır. Her bölümün b n elde ettiği i sonuçlar ların değerlendirilmesi erlendirilmesi kolaylaşı şır. Her bölümde b uzmanlaşmas ması gereken elemanların eğitimi sağlanm lanmış olur. Karar verme ve koordinasyon kolaylaşı şır. Ekonomiklik sağlar. Mantıkidir. Fonksiyon alanlarına na güçg ve statü sağlar. Ayrıca gücün g üst yönetimde y toplanmasına na yardımc mcı olur. 55

56 Fonksiyonel Organizasyonun Sakıncalar ncaları İşletmenin faaliyet ve kar sorumluluğu u tamamen üst yönetimin y sırts rtına yüklenmiy klenmiştir. Genel yönetici y niteliğinde inde elemanların n yetişmesi, yöneticilerin fonksiyonel alanda çalışmaları nedeniyle zordur. Bölümler arası koordinasyonu zayıflat flatır r ve bölümler arasında sınırlar s yaratır. r. Fonksiyonel organizasyonda etkili bir denetimin sağlanmas lanması zordur. İnsanların n işletmeyi i genel açıdan, a bir bütün b olarak görme g alış ışkanlığını engeller. 56

57 Ürün n Temeline Göre G Bölümlere B Ayırma Ürün n temeline dayanan organizasyon yapısında işletme, i ürün, proje ve program temeline dayanarak bölünür. b Bu çeşit bölümlemeye b gitme işletmenin i ihtiyaç veya özelliğinden inden ileri gelir. Bu bölümlemede b bölüm b m yöneticileri, y ürün n veya ürün grubunun üretiminden ve pazarlamasından sorumludur. Bu sistem büyük b k bir işletmeyi, i küçük üçük k ve esnek yönetim y birimlerine böler. b Bu bölümler b fonksiyonel organizasyon büyüdüğünde, b küçük üçük fonksiyonel organizasyonun üstünlüklerini tekrar elde eder. Bu sistemde her ürün n bir organizasyon birimi altında toplanır. Bu organizasyon biçiminde iminde üretilen her ürün n ve ürün n grubu ayrı bir birimde toplanır. Bu sistemde üretilen aynı veya benzer mallar için i in bir birim oluşturulur. 57

58 Ürün n Temeline Dayanan Organizasyon Şeması GENEL MÜDÜRM A Malı Müdürü B Malı Müdürü Üretim Pazarlama Personel Finans Üretim Pazarlama Personel Finans 58

59 Ürün n Temeline Dayanan Organizasyonun Yararları Çalışanların üretim tesislerinde ve teknik elemanların tecrübe ve bilgide uzmanlaşmas masını sağlar. Dikkat ve çabalar ürün n hattı üzerinde yoğunla unlaşır. Böylece B bir ürünü çevreleyen çeşitli faaliyetler arası uyum daha kolay olur. Üretim tesislerinde ürün n hatlarında büyüme b kolaylaşı şır. Çeşitli ürün n veya ürün n gruplarının n geliştirilmesi sağlan lanır. Bu sistemde genel nitelikli yönetici y yetiştirmek tirmek kolaylaşı şır. Büyüklüğün n getirdiği i yüksek y maliyetlerden kurtulma imkanı doğar. İşletmenin dışd çevresinde meydana gelen değişimlere imlere uyum sağlamakta esneklik yaratır. r. Etkin ve verimli faaliyetler için i in her ürün n yöneticisine y sorumluluk yükler. y Böylece B her ürün n bir kar merkezi olarak çalışır. 59

60 Ürün n Temeline Dayanan Organizasyonun Sakıncalar ncaları Bu sistem büyük b k kaynakların n kullanıld ldığı işletmelerde baskı unsuru yaratabilir. Belirli ürünlere, müşterilere m ve pazarlara veya bölgelere b verilen dikkatin azalmasına neden olabilir. Merkezle bölümler b arası çatışmalar yaratacak durumlar ortaya çıkabilir. Her ürünün n başı şına getirilecek ve eğitilecek e yöneticileri y bulmak zorlaşı şır. Ürünler arası rekabet ortaya çıkabilir. Aynı pazarda faaliyet gösterirken bir ürün n diğer bir ürünün n müşterisini m elinden alabilir. Yatırım m karlılığı ığı,, satış ışların n karlılığı ığı gibi ölçütler ortak bir temele oturtulmazsa, gerçek ek durumu yansıtmaktan uzak kalabilir. Üretim faaliyetleri ürün n temeline göre g bölümlendib mlendiğinde inde satış ış, kredi, satın n alma ile ilgili faaliyetlerin de ürün n temeline göre g bölümlenmesi gerekebilir. 60

61 Bölge Temeline Göre G Bölümlere B Ayırma Organizasyonun faaliyetleri geniş bir coğrafik alana yayıld ldığı zaman bölge b temeline dayanan organizasyon yapısı daha uygun olabilir. Büyük k işletmelerde i ulusal ve uluslar arası düzeyde müşterilerine iyi hizmet vermek istediği i zaman kullanılabilir. labilir. Bu sistemde bölgesel b gruplandırman rmanın n sınırlars rları uzaklık, k, doğal yapı,, hukuki sistem ve politik yapıya göre g belirlenir. Bölgesel yönetimin y temel yararı değişik ik çevrelerde faaliyet gösteren işletmelerin i bölgesel b özelliklere uymasını sağlamakt lamaktır. Bu açıdan a bölgesel b organizasyon yalnız z coğrafik açıdan a yayılan işletmelerde i değil, aynı zamanda değişik ik özellikleri olan çevrelerde faaliyet gösteren g işletmelerde i de yararlı sonuçlar gösterir. g 61

62 Bölge Temeline Göre G Bölümlere B Ayırma İşletmenin faaliyetleri ve satış ile üretim birimleri geniş bir alana yayılm lmışsa bu faaliyetleri bir merkezden yürütmek y zordur. Yetkiler işlerin i yürütüldy ldüğü yerde toplanırsa bölge b yöneticileri daha başar arılı olurlar. İşletmenin içindeki i indeki işleri i bölgeler b olarak ayırırsak, rsak, her bölge b bir yönetim y birimi olur. Bu sistemde faaliyetler, görevlerin g faaliyetlerin yürütülecey leceği yerlere göre g düzenlenir. d Büyüyen yen veya büyük b k işletmelerde i merkezleşmenin menin sakıncal ncalı olduğu u durumlarda bölgesel b organizasyona gidilir. İşletme faaliyetlerinin çok yaygın n ve dağı ğınık k olduğu u hallerde bölgesel yönetim y kaçınılmaz olur. Bu sitemde sadece fiziki uzaklık k değil, aynı zamanda bölgelerin özellikleri de önemlidir. 62

63 Bölge Temeline Göre G Organizasyon Şeması GENEL MÜDÜRM Üretim Pazarlama Personel Finans Ege Bölgesi Üretim Pazarlama Personel Finans Karadeniz Bölgesi Üretim Pazarlama Personel Finans Akdeniz Bölgesi 63

64 Bölge Temeline Dayanan Organizasyonun Yararları Bu sistemle işletme i yerel pazarlara daha iyi hizmet edebilir. Üretimin merkezde yapılmas lması yerine yöresel y fabrikalara yayılarak yapılmas lması bazı yararlar sağlar, hammadde, malzeme, işgücüi ve depolama giderlerinde üstünlükler sağlanabilir. Haberleşme ve ulaştırma konusunda alış ışkanlıkların, adetlerin ve mamul tercihlerinin farklı olması bölgesel organizasyonu zorunlu kılmaktadk lmaktadır. Bazı işletmelerin hammaddeye yakın n olması daha yararlı olur. Satış elemanları belli bir bölgede b çalışarak zamanlarının önemli bir bölümünüb kendi satış bölgelerinde geçireceklerdir. Böylece B tüketicilerin t istek ve beklentileri ile gelişmeleri daha yakında takip edebilirler. 64

65 Bölge Temeline Dayanan Organizasyonun Yararları Yerel yöneticilerin y daha başar arılı olmasını ve çevre ile merkeze varan daha iyi ilişkiler kurmalarını sağlayabilir. Kararların n merkezi yönetimden y ziyade yerel yöneticiler y tarafından alınmas nması üstünlükler sağlar. Bölgeler yarı otonom kar merkezleri olarak çalışmaya başlar ve bu konuda sorumlulukları taşı şıyacak bölge b faaliyetlerinin etkin ve verimli olması için in büyük b çaba harcanır. r. Bölge yöneticilerine y yetki devredilmek suretiyle üst yönetime getirilecek yetenekli yöneticilerin y seçilmesi sağlanabilir. 65

66 Bölge Temeline Dayanan Organizasyonun Sakıncalar ncaları Fabrika müdürü, m, mağaza aza yöneticisi y gibi genel yönetici y niteliğine ine sahip çok sayıda yöneticiye y ihtiyaç vardır. r. Üst yönetimin y denetim sorunlarını artırır. r. Her şubede veya bölgede b uygulanacak aynı tip personel ve muhasebe politikalarını gerekli kılar. k Çok çeşitli mal üreten işletmeler i açısından a sorunlar çıkar. Böylesi işletmeler i bölgesel b koordinasyon kurmada zorlanabilir. 66

67 Matris Organizasyon Yapısı lı yıllar arasında fonksiyonel organizasyondan, ürün n temeline dayanan organizasyona yönlenme y biçiminde iminde bir akım m olmuştur li yıllarda y fonksiyonel ve ürün n temeline dayanan organizasyonu aynı anda uygulayan bir sistem geliştirilmi tirilmiştir, tir, bu sisteme matris sistem denir. Bu sisteme kimi kaynaklarda proje yönetimi y de denmektedir. Ancak, proje yapılar ları geçici yapılard lardır, r, bunun devamlı bir yapı haline dönüştürülmesi d ise matris yapıdır. Matris yapı genellikle işletmenin i çevresi çok değişken ve işletme bu değişken çevreye kolaylıkla kla uyum sağlamas laması gerekiyorsa yararlı olur. Yeni ürünler ve hizmetler sunulması gerektiği i durumlarda matris organizasyona gitmek kaçınılmaz olur. 67

68 Matris organizasyon iki tür t r ilişki üzerine kurulmuştur, dikey ilişkiler ve yatay ilişkiler. Matris yapı,, bir yandan projenin gerçekle ekleştirilmesi için i in çeşitli uzmanlık k dallarından yararlanma, bir yandan da proje ile ilgili tüm t m işlerin i tek sorumluluğunun unun olması temeline dayanmaktadır. Modern yönetim y teorisi içinde i inde en çok dikkati çeken durumsallık k yapısı,, koşullara göre g ve projeler yardımıyla yla işlerin yürütülmesi y matris yapı ile gerçekle ekleştirilebilir. 68

69 Matris Organizasyon GENEL MÜDÜRM Proje X Proje Y Proje Z Fonksiyonel Sorumluluk ÜRETİM PAZARLAMA FİNANSMAN PERSONEL Proje Sorumluluğu 69

70 Matriks Organizasyonun Yararları Matriks organizasyonda çeşitli projeler söz s z konusu olduğundan undan proje yöneticilerinin y proje üzerinde çalışmalarını yoğunla unlaştırmalarını ve maliyet ve personel dahil olmak üzere proje denetimi yapmalarını sağlar. Ürünler arası beşeri eri ve fiziki kaynakların n esnek bir şekilde kullanılmas lmasını sağlar. İleri derecede karmaşı şıklaşmış üretim sistemlerinde yararlı olur. Projede çalışanlar, proje yöneticisine y bağlı olarak görevlerini g yerine getirirken aynı zamanda hiyerarşik ik yapıda bağlı oldukları ana fonksiyonlarla ilişki içine i ine girebilirler. Kurmay elemanların n her türlt rlü projeye katkılar ları sağlanabilir. Daha sağlam teknik bir temel geliştirilebilir. 70

71 Matriks Organizasyonun Sakıncalar ncaları Yetki boşlu luğu u doğmaktad maktadır. Emir-komuta sistemi bozulmaktadır. Komuta birliği i ilkesi bu yapıyla yla ihlal edilmektedir. Proje yöneticileri y yetkilerini artırmak rmak istediğinde inde sürts rtüşme olabilir. Proje bölümlerine b yetkiden çok sorumluluk verilme eğilimi e olduğundan, undan, proje bölümleri ile fonksiyonel bölümler b arasında gereksiz sürts rtüşmeler olabilir. 71

72 Organizasyonla İlgili Çeşitli Sorunlar: Yetki devri ya da göçerilmesi erilmesi; yöneticinin iş gördürme, rme, belirli faaliyetleri başkalar kalarına yaptırma hakkı konusunda başkalar kalarını yetkili kılmasıdır.ancak son sorumluluk yöneticidedir. y Komuta yetkisi; Hat yetki, ast ile ; Hat yetki, ast ile üst arasındaki hiyerarşiyi iyi gösteren g yetkidir. Kurmay yetki; Dan ; Danışmanlık, müşavirlik, m destekleme, yöneticiye y yardımc mcı olma işlevi i vardır. r. 72

73 Organizasyonla İlgili Çeşitli Sorunlar: Fonksiyonel yetki; Kurmayl Kurmaylık k yetkisinin bir çeşididir. Kendi özel uzmanlığı dolayısıyla yla belirli işlerde, i komuta personeli gibi ama resmi kanallar dışıd ışında yetkisini kullanma hakkı verilmektedir. Denetim (kontrol) alanı; bir y ; bir yöneticinin etkin bir şekilde kontrol edebileceği i ast sayısıdır. 73

74 DÖRDÜNCÜ HAFTA 74

75 3. YÖNELTME Y (Yürütme) Yöneltme, planlar yapılıp p organizasyon yapısı oluşturularak işlerin i gereğine göre g kişiler iler görevlendirildikten sonra, bu organizasyonun ortak amaç doğrultusunda harekete geçirilmesi demektir. Yöneticinin astlarının n faaliyetlerini yönlendirmesi ve onlara ne yapmaları gerektiğini ini bildirmesiyle ilgili bir yönetsel y süreçtir. 75

76 Yöneltme (yürütme ) süreci: s 1.Açık-se seçik ve tam olarak astların yeteneklerine göre, g onlara yapabilecekleri emir ve talimatlar verme. 2.Astların n görevleri g sürds rdürürken rken ihtiyaç duyabilecekleri eğitimler e verme. 3.Yöneticilerin beklentilerini karşı şılama yolunda, işçilerin i ilerin motivasyonu ile gerekli şekilde ilgilenme. 4.Çal alışmada disiplin sağlama ve iyi çalışanları ödüllendirme. 76

77 Yöneltme faaliyeti her şeyden önce bir haberleşme ya da iletişim im faaliyetidir. Bu nedenle haberleşme kanallarının n iyi işlemesi i gerekir.iki yönde iletişim im mevcuttur. 1. Üstün n talimatları aşağı kademelere ulaştırılır. r. 2. Astın üste bilgi vermesi, rapor sunması şeklinde de aşağıa ğıdan yukarıya ya doğru bilgi akışı söz konusudur. 77

78 İyi bir Yöneltme için; Güdüleme: İnsanların n faaliyetlerinin ve çabalarının n devamını sağlayan ve onları harekete geçiren uygulamalar toplamıdır. 78

79 Maslow un İhtiyaçlar Hiyerarşisi isi Teorisi Temel fizyolojik gereksinmeler Güvenlik gereksinimi Sosyal gereksinmeler Saygınl nlık k gereksinimi Kendini gerçekle ekleştirme gereksinimi 79

80 İyi bir Yöneltme için; Liderlik Amaçlara ulaşmak için i in başkalar kalarının davranış ışlarını yönlendirme ve diğerlerini etkileme sürecidir. s 80

81 Lider - Yönetici Liderlik ile yöneticiliy neticiliğin in kimi zaman eşe anlamlı kullanıld ldığı görülmektedir. Liderlik ile yöneticilik y özdeş kavramlar değildir. Liderlik,, insanları topluca etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonları yaratabilme ve iletebilme yeteneğidir. Yöneticilik ise, yapılacak işleri i algılama lama ve insanları çalıştırabilme yetkisidir. 81

82 82

83 Liderlik Tipleri ve X, Y, Z Teorileri 1. Diktatör r lider 2. Otokratik lider 3. Demokratik lider 4. Serbest bırakb rakıcı lider 83

84 Diktatör r Lider Güç ve karar verme yetkisi merkezileştirilmi tirilmiştir. tir. Yetkisini tüm t m olanakları ile kullanıp p baskı ile yönetimi y yeğler. Önemli olan, astların n emirlere kayıts tsız şartsız z uygun davranmasıdır. r. Astların n fikirlerine önem vermez. Astlar doyumsuz ve düşük d k morallidir. İşlerini ceza korkusu ile tenkit edici ve olumsuz sayılabilecek tavırlarla sürds rdürür. r. SİZCE NASIL BİR B R LİDER? L 84

85 Otokratik Lider Astların n işi tatminine önem veren ve kendisine güven g duyulmasını isteyen babacan kişi i rolündedir. Genellikle tek başı şına karar verir. Astların n liderliğe e yetişmesi imkanı azdır. Liderin hep işlerin i başı şında olmasıyla işler yürür, y r, aksi durumda yürümez. y SİZCE NASIL BİR B R LİDER? L 85

86 Demokratik Lider Lider kararları kendisi vermez, astlara danışı ışır. Tartış ışma özgürlüğü içinde inde grup bir bütün b n olarak karar verir. Önerilere ve fikirlere açıkta ktır. Lider tarafından olumlu bir çalışma atmosferi yaratılm lmıştır. Grup üyeleri doyumlu ve yüksek y morallidir. Bilginin grup üyelerince paylaşı şımı esastır. SİZCE NASIL BİR B R LİDER? L 86

87 Serbest BırakB rakıcı Lider Astların n kendi amaçlar larını kendilerinin belirlemelerine ve karalarını kendilerinin vermelerine dayanır. Lider herkese hoş görünmeye çalışır. Grup içinden i inden veya dışıd ışından gelen baskılar karşı şısında eğilir. e Risk üstlenmekten hoşlanmaz. Grup üyeleri tamamen serbest bırakb rakılmıştır. Lider, işle i ilgilenmez, kararlara liderin her hangi bir katkısı olmaz. SİZCE NASIL BİR B R LİDER? L 87

88 X ve Y Teorileri Douglas Mc Gregor,, insan tabiatı, kişili iliği i ve davranış ışları üzerine bazı varsayımlara dayanarak, çok tartışı ışılan iki liderlik tipi geliştirmi tirmiştir. tir. İşletmenin İnsan Yönü(1960) Y (1960) adlı eserinde ilkine X teorisi, insan unsurunu ön n planda tutan ikincisine de Y teorisi demiştir. 88

89 X Teorisi 1. Ortalama bir insan çalışmayı sevmez, tembeldir ve imkan bulursa işten i kaytarır. r. 2. İnsanların çoğunun işinde i inde gereken çabayı göstermesi için, i in, sıkıs denetlenmesi, zorlanması, yönetilmesi ve ceza ile korkutulması gerekir. 3. Ortalama bir insanın n yükselme y hırsh rsı sınırlıdır. r. İnsan, güven g içinde i inde olmayı,, sorumluluk almamayı ve yönetilmeyi y tercih eder. 89

90 Y Teorisi 1. Ortalama bir insan çalışmayı sever, işi onun için, in, oyun oynama gibi tabii ve zevklidir. 2. Amaçlara ulaşmada sıkıs kontrole ihtiyaç yoktur. İnsanlar kendi kendini denetleyebilir. 3. Bir insanın örgütsel amaçlara ne ölçüde bağland landığı,, başar arı için in verilen ödüllere bağlıdır. 4. İnsanlar sorunları çözmede yüksek y derecede hayal gücü, g, yaratıcılık k ve zekalarını kullanma yeteneğine sahiptirler. 5. Modern sanayi toplumunda ortalama bir insan, zihni yeteneklerinin yalnızca sınırls rlı bir bölümünden yararlanır. r. 90

91 Z Teorisi William Ouchi(1980 (1980 lerde); japon işletmelerinin kendilerine özgü yönetim tarzını ABD ortamında uygulamalarına dayanan teoridir. Varsayımlar mları; 1. Çalışanlara uzun dönemli d istihdam 2. Birlikte karar verme 3. Seyrek performans değerlendirme erlendirme ve terfiler 4. Aidiyet ve yakınl nlık k duygusunun yaratılmas lması ve aile havası içinde inde işbirlii birliği 5. Kişisel isel sorumluluk beklentisi 6. Tüm T m yöneticilere y ve işçilere i ilere yönelik y güven g duygusu 7. Az sayıda yönetim y kademesi ve az sayıda yönetim y pozisyonu 91

92 4.KOORDİNASYON Çalışmayı kolaylaştırma ve başar arıyı sağlamak için i in bir organizasyonun bütün n faaliyetlerinin ahenkleştirilmesidir. 92

93 5.DENETİM Olması gerekenle olanın karşı şılaştırıldığı, Amaçlara ulaşı şılıp p ulaşı şılmadığının n ya da ne ölçüde ulaşı şıldığının n belirlenip, gerekiyorsa düzeltici d önlemlerin alınmas nması sürecidir. 93

94 Denetim SüreciS Standartların n (hedeflerin) belirlenmesi Gerçekle ekleşen en sonuçlar ların n (fiili durumun) ölçülmesi Standartlarla gerçekle ekleşen en sonuçlar ların karşı şılaştırılması Farklılıklar kları düzeltici önlemlerin alınmas nması 94

95 Denetim SüreciS 95

96 BEŞİ ŞİNCİ HAFTA 96

97 Yönetimle İlgili Bazı Yeni Kavram ve Teknikleri 1.Toplam Kalite YönetimiY 2.Süre reç Yenileme 3.Kıyaslama 4.Öğrenen Örgütler 5.Temel(öz) Yetenekler 6.Dış Kaynaklardan Yararlanma SUNUMLAR 97

98 ALTINCI HAFTA 98

99 ÜRETİM Beşeri eri ve maddi faktörlerin mal ve hizmetlere dönüştürülme d sürecidir. s ÜRETİM M YÖNETY NETİMİ İşletmenin elinde bulunan insan gücü, g makine, malzeme gibi beşeri eri ve maddi kaynakları belirli miktarda mamulün istenilen kalitede, istenilen zamanda ve en düşük d k maliyetlerle üretilmesini sağlamak üzere bir araya getirilmesi yolundaki sistemli çabalardır. r. 99

100 Faaliyet Giderleri ve Maliyetler: İşletmenin kuruluşu, u, işleyii leyişi, i, mal ve hizmet üretilmesi veya genel olarak işletmenin faaliyette bulunmasıyla ilgili her türlt rlü giderlere faaliyet giderleri denir. Sabit Maliyetler: Üretim miktarının azalıp çoğalması ile toplamı değişmeyen maliyetlerdir Değişken Maliyetler: Üretim miktarının değişmesiyle toplamı değişen en giderlerdir. 100

101 Prodüktivite (Verimlilik): Fiziksel miktarlar olarak üretimden elde edilen çıktının-output,, girdiye-input input oranıdır. r. Rantabilite(Karlılık): Belirli bir dönemde elde edilen karın n o dönemde kullanılan lan sermayeye oranıdır. r. Net kar/öz z sermaye=rantabilite 101

102 Başaba abaş Analizi Başaba abaş analizi, satış geliri, maliyet ve kar arasındaki ilişkileri inceleyen analitik bir yöntemdir. y Başaba abaş noktası,, toplam gelirler ile toplam maliyetlerin birbirine eşit e olduğu noktadır. Kar=Top. Gelir Top. Maliyet Top. Gelir = Top. Maliyet (BB Noktasıdır) 102

103 Başaba abaş noktasında nda üretim veya satış hacmi, işletmenin i ne kar, ne de zarar ettiği; i; toplam gelirlerin ancak toplam giderleri karşı şılayabildiği miktarı göstermektedir. Başaba abaş grafiğinde inde karşı şılayabildiği i miktarı göstermektedir. stermektedir.başabaş grafiğinde inde BBN nın altında kalan alan zarar alanı, üstünde kalan alan kar alanıdır. 103

104 Doğrusal Olarak Başaba abaş(karageçiş) ) Grafiği Toplam Gelirler Toplam Giderler Top. Gelir=p.q BBN kar Top. Giderler=F+v.q Sabit Maliyet(F) Üretim (Satış)Miktarı 104

105 Başaba abaş Analizinin Varsayımlar mları Giderler, sabit ve değişken olarak ikiye ayrılmaktad lmaktadır. Değişken giderler, üretim hacmi ile aynı oranda artıp, azalmaktadır. Birim satış fiyatı sabittir. İşletmenin tek bir ürün ürettiği i kabul edilmektedir. Sabit giderler, çeşitli üretim seviyelerinde aynı kalmaktadır. 105

106 Başaba abaş Noktasının n Bulunması Toplam Gelirler =Toplam Giderler p.q=f+v.q p.q-v.q=f Q(p-v)=F Q=F/p-v Üretim Miktarına göre, g BBN= Top. Sabit Maliyet/(Birim Satış Fiyatı Birim Değişken Maliyet) Satış Tutarına göreg re, BBN= Top.Sabit Maliyet/[1-(Top.De (Top.Değişir ir Maliyet / Top. Satış ışlar)] 106

107 ÖRNEK X işletmesinin i belirli bir ürünüyle ilgili tahmini veriler: Toplam sabit giderler Tl Birim değişken gider 18 Tl Birim satış fiyatı 25 Tl Bu verilere göre g başaba abaş noktasındaki ndaki üretim miktarını bulunuz. 107

108 Q=21000/ Q=21000/7 Q=3000 birim * Eğer E BBN da üretim miktarı yerine Y miktarındaki bir toplam karı verecek üretim miktarının n bulunması istenirse, bu üretim veya satış miktarını da Q=F+Y +Y/p-v v formülü verir. 108

109 ÜRETİM M SİSTEMLERS STEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1. Belirli bir sürede s üretilen miktara göre: g a)tek mal üretimi b)seri halde üretim c)kitle üretimi 2. Üretimde izlenen yola göre: g a)imal yerinde üretim b)hareket halinde üretim 1.Atölye sistemi 2. Akıcı üretim sistemi 3.Grup sistemi 3. Mamule göre g üretim şekilleri ve Hizmet üretimi 4. Tam zamanında nda üretim(jit) sistemi SUNUMLAR 109

110 STOK YÖNETY NETİMİ Organizasyonun içinde; i inde; Girdi Transformasyon Çıktı Ham madde Gelen mallar Bankada bekleyen müşteriler Gelen kutusundaki evraklar Süreç-içi-iş Yarı mamul ürünler Servis gören müşteriler Masadaki kağıt işleri Bitmiş ürünler Gönderilmeyi bekleyen ürünler Bankadan ayrılan müşteriler Giden kutusundaki evraklar Organizasyonlar arasında: Taşıma halindeki ürünler 110

111 Stok Fonksiyonları Kapasite gereksinimlerini düzgd zgünleştirmek Belirsizliklerle başa çıkmak için: i in: İş süreçlerinde: ardışı ışık k işi süreç aşamalarını birbirinde bağı ğımsız z hale getirmek Talepteki belirsizliklere karşı şı. Sipariş verme maliyetlerini azaltmak Miktar indirimlerinden yararlanmak Yakın n gelecekteki muhtemel fiyat artış ışlarına karşı korunmak 111

112 Stok kontrolün n amacı Kabul edilebilinir bir müşteri m servis seviyesini minimum stok maliyetleriyle sağlamak Müşteri hizmet seviyesi Direk stoktan karşı şılanma yüzdesiy Sipariş döngüsü içinde inde stoksuz kalmama yüzdesi Sipariş verme ve stokta tutma maliyetleri Yıllık stok devir oranı Yıllık satılan (kullanılan) ürünlerin değerinin ortalama stok yatırımı değerine oranıdır. 112

113 Etkin stok yönetimiy Stok takibi için i in bir sistem Talebin güvenilir g tahmini Teslim sürelerinin s bilgisi Aşağıdakilerin doğru tahmini Stokta tutma maliyeti Sipariş verme ve ürün n kabul maliyeti Yok satma maliyetleri (NASIL AÇIKLANABA IKLANABİLİR?) Bir ürün n sınıflands flandırma sistemi(abc yöntemi) 113

114 ÜRETİM M SÜRECS RECİNİN GELİŞ İŞTİRİLMESİ (İŞ ETÜDÜ) İnsanın çalışmasını bütün n ilişkileri ile birlikte inceleyen ve mevcut durumun iyileştirilmesi için i in etkili bütün n faktörleri sistematik olarak araştırmaya rmaya yönelen y bir teknik olup özellikle hareket etütleri tleri ve zaman etütleri tleri teknikleri için i in kullanılan lan genel terimdir. 114

115 İŞ ETÜDÜNÜN N BAŞLICA AMAÇLARI: 1. Gereksiz işlerden i kurtulmak 2. Gerekli işleri i mümkm mkün n olan en iyi şekilde düzenlemekd 3. Uygun işi metotlarını standartlaştırmak rmak 4. İşle ilgili doğru zaman standartlarını tespit etmek 5. İşgücünü Eğitmek 115

116 Hareket Etüdü ve Zaman Etüdü Nedir? SUNUMLAR 116

117 YEDİNC NCİ HAFTA 117

118 PAZARLAMA Pazarlama,, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya doğru akışı ışını yönelten işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir. (1985 e kadar) 118

119 PAZARLAMA Pazarlama, kişisel isel ve örgütsel amaçlara ulaşmay mayı sağlayacak mübadeleleri gerçekle ekleştirmek üzere, fikirlerin, malların ve hizmetlerin geliştirilmesi tirilmesi, fiyatlandırılmas lması, tutundurulması ve dağı ğıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.. (AMA, 1985) 119

120 PAZARLAMA Pazarlama; Müşteri ilişkilerinin kilerinin, işletme örgütü ile ortaklara yarar sağlayacak şekilde yönetilmesi amacıyla yla, müşterilere yönelik değer er yaratma, iletişim im kurma ve yaratılan değeri eri müşteriye ulaştırma süreçlerini içeren örgütsel bir fonksiyondur (Marketing News, Eylül 2004 s:17). 120

121 Pazarlamanın n Gelişimi imi ÜRETİM M ANLAYIŞI I DÖNEMD NEMİ ÜRETİM AN. DÖ. SATIŞ AN. DÖ. ÜRETİM AN.D. SATIŞ AN.D. PAZARLAMA AN.D LER 1930 LARIN BAŞI 1950 LİLERİN ORTALARI 1990 LAR 121

122 Pazarlamanın n Gelişimi imi 1)Üretim anlayışı dönemi 2)Satış anlayışı dönemi 3)Pazarlama anlayışı dönemi 122

123 Pazarlamanın n Gelişimi imi 1)ÜRET RETİM M ANLAYIŞI lar 2 durum söz s z konusu (uygunluk için) i in) T>A, Henry FORD, T modeli için; in; Siyah olmak kaydıyla, yla, istediğiniz iniz modeli seçin in ürün n maliyetlerinin çok yüksek y olmasından dolayı,, maliyet düşürücüd önlemler alınmal nmalı 123

124 Pazarlamanın n Gelişimi imi 2)Satış Anlayışı arası yaşanan anan Büyük B Ekonomik Kriz üretip büyüyerek b yerek değil de, üretilenlerin satılarak krizin aşılabileceği A~T Yoğun tutundurma Faaliyetleri Ne üretirsem onu satarım, yeter ki satmasını bileyim anlayışı ışı 124

125 Pazarlamanın n Gelişimi imi 3)Pazarlama Anlayışı Tüketiciyi tatmin ederek kar sağlama diye ifade edilen bu anlayış ış,, 1960 larda ve 1970 lerde başta ABD olmak üzere yaygınla nlaşmıştır. Modern pazarlama yaklaşı şımı olarak da adlandırılan bu yönetim y biçiminin iminin belki de en başta gelen özelliği, i, işletme i yönetimince y tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin mübadele m edilmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmalarda, tüketicinin ve tüketici t tatmininin ön n plana çıkarılmasıdır. 125

126 3)Pazarlama Anlayışı 3 önemli hususa dayanmaktadır. -Tüketiciye Yönelik Y Tutum(müşteri teri odaklılık) k) -Bütünleşmiş(koordineli) Pazarlama Çabaları -Uzun Dönemde D Karlılık(kar getirici satış hacmi) 126

127 MODERN PAZARLAMA 1)Tüketiciye yönelik y tutum Modern pazarlamanın n temelini oluşturur. General Electric.(2.D.(2.Dünya Savaşı şı ) Tüketiciye yönelik y tutum, alıcının n isteklerini, gereksinimlerini saptayarak ona göre g üretim ve pazarlama yapmayı gerektirir.(paz paz.araştırmaları, müşteriyle konuşmak) 127

128 MODERN PAZARLAMA 1)Tüketiciye yönelik y tutum Satış ışlar iki kaynaktan gelir:yeni ve Sürekli S Müşterilerden Yeni müşteri m maliyetli Sürekli müşteri; m tekrar satın n alır, firma ürünleri hakkında başkalar kalarına iyi şeyler söyler, rakip markalara çok fazla itibar etmez, aynı işletmenin diğer ürünlerini de alır. 128

129 MODERN PAZARLAMA 2)Bütünle nleşmiş Pazarlama İki önemli nokta vardır. r.ilki pazarlama departmanı diğer bölümlerle uyum içinde i inde olmalı, ikincisi kendi alt bölümleri b arası uyumu sağlamal lamalıdır.( r.(paz böl. kalite ve çeşitli ürün, üretim böl. b kısıtlk tlı kalite ve ürün=başarısızlık) 4P nin birbiriyle uyumu 129

130 MODERN PAZARLAMA 3)Uzun Dönemde D Karlılık Birçok işletme i uzun dönemli d düşünmek d yerine kısa dönemde d kar etmeye önem verir.yatırımlar mlarını en kısa k zamanda gelire, kara dönüştürmeyi hedefler. Gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde bu yaklaşı şım m daha yaygın n ise de, değişen en koşullar, özellikle dünya d pazarlarının küreselleşme eğilimi, e işletmeleri i her yerde uzun dönemli düşünmeye d ve planlama yapmaya zorlamaktadır. r. 130

131 MODERN PAZARLAMA 3)Uzun dönemde d karlılık Burger King; ; tüketicinin t aldığı hamburger tesadüfen soğuk çıkarsa, hemen çöpe atılır, ısırılmış bile olsa yeni ve sıcak s bir hamburger müşterinin m masasına kadar getirilir.böylece müşteri m sadakati kazanılm lmış olur. 131

132 PAZAR YÖNLY NLÜLÜK Müşteri tatmininden daha ötede bir kavramdır.be r.beş öğesi vardır: r: 1)Müşteri yönly nlülük(onlara sürekli s üstün n değer er verebilmek için i in hedef alıcılar ların n yeterince tanınmas nması, Ör;pazarlama araştırmalar rmaları yapmak) 2)Rakip yönly nlülük(mevcut ve potansiyel rakiplerin güçlü ve zayıf f yönleri y ile stratejilerinin bilinmesi, Ör; Swot analizi, benchmarking yapmak) 132

133 3)Fonksiyolararas Fonksiyolararası eşgüdüm(işletme kaynaklarının n müşteri m için i in değer er yaratmaya yoğunla unlaşacak acak şekilde güdümlenip g harekete geçirilmesi, Ör;4P ler arası uyum) 4)Uzun dönemli d konsantrasyon(gerekli yatırımlar mları yaparak değer er artırıcı araştırmalar rmaları sürdürmek, rmek, Ör;vizyon sahibi olmak,ar-ge çalışmaları yapmak) 5)Karlılık( k(hem uzun vadeli giderleri karşı şılayıcı hem de varlığı ığına neden olan temel öğeleri tatmin etmek, Ör;müşteri sadakati sağlamak) 133

134 PAZARLAMA KARMASININ UNSURLARI 1. Mamul 2. Fiyat 3. Tutundurma (Satış arttırıcı çabalar) 4. Dağı ğıtım Pazarlamanın n 4P si de denilen bu unsurlar, pazarlama yöneticisinin y temel karar alanlarıdır. r. 134

135 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Belirli bir pazarlama problemine ilişkin verilerin objektif olarak toplanması, analizi ve yorumlanmasıdır r. Pazarlama problemlerinin çözümlenmesi için i in bilimsel metodun uygulanmasıdır r. 135

136 Pazarlama Araştırmas rmasının konuları: Tüketici araştırmas rması ; Mamul araştırmas rması ; Dağı ğıtım m araştırmas rması ; Reklam araştırmas rması ; Pazar potansiyeli ve trendleri ile ilgili analizler ; Satış araştırmas rması ; Fiyat araştırmas rması ; Endüstriyel pazar araştırmas rması ; Motivasyon araştırmas rması ; Ambalajlama araştırmas rması ; Dış pazar araştırmas rması. 136

137 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ FAYDALARI Pazarlama problemlerinin varlığı ığını ve onları yaratan faktörleri ortaya çıkarır r. Alınacak kararların n riskini azaltır r ve rasyonelliği sağlar. Yönetimin, tüketici t ihtiyaç ve isteklerini öğrenmesini ve böylece b üretilen mal ve hizmetlerle talep arasında uygunluğu u sağlar. Yeni mamul ve piyasalar ile, mevcut mamuller için in yeni kullanım m imkanlarının n keşfini ve böylece satış ışların n artmasını sağlar. 137

138 PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ FAYDALARI Satış faaliyetlerinde başar arı derecesini ve yetersizlikleri belirleyip, etkinliği i arttırmaya rmaya yardımc mcı olur. Mal ve hizmetlerle ilgili tüketici t tercihleri için i in veri sağlay layıp p teknik araştırmay rmayı yönlendirir. 138

139 Pazarlama Araştırma rma sürecis 1) Problemin tanımlanmas mlanması ; 2) Araştırman rmanın n planlanması ; 3) Araştırma rma planının n uygulanması ; 4) Verilerin analizi ve yorumu ; 5) Araştırma rma raporunun hazırlanmas rlanması. 139

140 1) Problemin tanımlanmas mlanması Araştırmac rmacı ; işletmeyi i, işletmenin i sanayi dalını, diğer çevresel koşullar ulları, işletmenin i pazarlama çabalarını iyice gözden g geçirmelidir Bu aşamada a amada yapılan ; problemi spesifik hale getirmeye yönelik y bir keşifsel araştırma rma dır.

141 2) Araştırman rmanın n planlanması Bu aşamada a amada ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak için in etkin bir araştırma rma planı geliştirilir. Araştırma rma planının n geliştirilmesi 5 konuda karar alınmas nmasını gerektirir : Veri Kaynakları : Birincil - ikincil veriler. Araştırma rma metot ve yaklaşı şımı : Anket, gözlem g ve deney. Temas metodu : Mektupla anket, yüz y z yüze y görüşme, telefonla görüşme g. Örnekleme planı : Örnek kitlenin birimi, örnek hacmi, örnekleme süreci s

142 3) Araştırma rma planının n uygulanması Veri toplama ; araştırma rma sürecinin s genellikle en pahalı ve en kolay hata yapılabilen aşamasa amasıdır r. Veri toplama sürecinde s ; anketi cevaplayacak kişiye iye ulaşı şılamaması ve temasın n tekrarlanması, cevaplayanların n tarafsız z olmaması ve doğru cevaplamamsı gibi sorunlar yaşanabilir anabilir.

143 4) Verilerin analizi ve yorumu İlk adım m, verilerin cetvellenmesidir.. Veriler sınıflandırılır r ve sayım m işlerine i geçilir. Verilerin analizinde genellikle istatistiksel analiz kullanılır r. Sonrasında nda elde edilen analiz sonuçlar larına göre g veriler yorumlanır.

başkalar ığıyla görmek olarak ifade edilir. Bu açıdan, a

başkalar ığıyla görmek olarak ifade edilir. Bu açıdan, a 1. hafta YÖNETİM YÖNETİM M KAVRAMI Yönetim: Yönetim ve organizasyon düşünürlerine d göre yönetim, y başkalar kaları aracılığı ığıyla amaçlara ulaşmak ve işi görmek olarak ifade edilir. Bu açıdan, a amacı

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Organizasyonla İlgili Çeşitli Sorunlar: Yetki Devri, Komuta. Kurmay Yetkileri, Sorumluluk ve Denetim Yetki ve Yetki Devri Yönetimle ilgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Girişimcilik. Bölüm 6. Pazarlama. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ Girişimcilik Bölüm 6. Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr/notlar.html GİRİŞ Değişim Süreci Modern Pazarlama Pazarlama, bireylerin, örgütlerin değer yaratarak ve

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri

Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Hastane Yönetimi-Ders 2 Yönetim Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İçerik Yönetim düşüncesinin gelişimi Yönetim üzerine yapılan çalışmalar Klasik Yönetim Neoklasik Yönetim Modern Yönetim Düşüncesi Çağdaş

Detaylı

Yönetimin Fonksiyonları. İşletmeye Giriş. neltme. Yönetimin Fonksiyonları. Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. vturker@marmara

Yönetimin Fonksiyonları. İşletmeye Giriş. neltme. Yönetimin Fonksiyonları. Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı. vturker@marmara İşletme BölümüB İşletmeye Giriş Ders Notu - 9 Yönetimin Fonksiyonları vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr 1 2 Yönetimin Fonksiyonları İşletme BölümüB Planlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ

1.2. İLERİ GÖRÜŞ, GÖREV VE AMAÇLAR ÖĞRENME VE DENEYİM EĞRİLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Bölüm 1: YÖNETİM STRATEJİSİ -----------------------------------------------------------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... KISIM-I İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... v xx xxi KISIM-I BÖLÜM-I İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.2.1. Ürün... 3 1.3.

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

ORGANIZASYON TEORILERI

ORGANIZASYON TEORILERI ORGANIZASYON TEORILERI Klasik Organizasyon Teorisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı Yönetim Süreci Yaklaşımı Bürokrasi Yaklaşımı Neo-Klasik Organizasyon Teorisi Beşeri İlişkiler Yaklaşımı Beşeri Kaynakları Yönetme

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI İÇİNDEKİLER KISIM I BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME AMAÇLARI 1. TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.2. İhtiyaç... 2 1.3. Üretim Faktörleri... 4 1.4. Girişim (Teşebbüs)... 5 1.5. Girişimci-Yönetici...

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

İşletmeye Giriş. İşletmenin Fonksiyonları Üretim Fonksiyonu. Üretim Kavramı. larını karşı. Üretim; insanların n ihtiyaçlar. Finansman İnsan Kaynakları

İşletmeye Giriş. İşletmenin Fonksiyonları Üretim Fonksiyonu. Üretim Kavramı. larını karşı. Üretim; insanların n ihtiyaçlar. Finansman İnsan Kaynakları İşletme BölümüB Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı İşletmeye Giriş Ders Notu - 11 İşletmenin Fonksiyonları Üretim Fonksiyonu Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr www.volkanturker.com.tr

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Satış. Planlaması ve

Satış. Planlaması ve Satış Planlaması ve Satış ışa a Hazırl rlık 1 Satışı ışın n Altı Aşaması Muhtemel müşterinin m belirlenmesi Görüşmenin planlanması Tanış ışma ve ilk izlenim Sunuş İtirazların n karşı şılanması Satışı ışın

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 1-Sağlık kurumları yönetiminin tanımı 2-Sağlık kurumlarında insan ve diğer kaynakların tanımı 3-Hastanelerde formal örgütlenme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZM ENDÜSTRİSİ 1. Turizm Endüstrisi... 1 1.1. Turizm Olayı ve Kavramı... 1 1.2. Turizm Endüstrisi Tanımı ve Temel Özellikleri... 5 1.3. Turizm Endüstrisinin Dünya

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

Yenilik yaratma süreci, s. şımlar. Dördüncü Nesil Yaklaşı. reç olarak tanımlayam yaptığı demektir. W. Edwards Deming. olarak

Yenilik yaratma süreci, s. şımlar. Dördüncü Nesil Yaklaşı. reç olarak tanımlayam yaptığı demektir. W. Edwards Deming. olarak Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Yenilik Yaratma SüreciS Yaptığınızı bir süres reç olarak tanımlayam mlayamıyorsanız, ne yaptığı ığınızı bilmiyorsunuz

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Çok Uluslu İşletmeler 1 Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Temel Kavramlar: İşletme Ekonomik değer taşıyan (Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan) mal ya da hizmetlerin üretildiği/pazarlandığı kuruluş

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 6. Hafta. Hayrettin ZENGİN Burçak BAŞAK

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 6. Hafta. Hayrettin ZENGİN Burçak BAŞAK ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 6. Hafta Hayrettin ZENGİN Burçak BAŞAK YÖNETİMİN TANIMI, ANLAMI VE YÖNETİM FONKSİYONLARI YÖNETİMİN TANIMI VE ANLAMI Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi Başkaları vasıtasıyla

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Yönetim ve organizasyon 2 Yöneticilik, belli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilen

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I

SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I SGB Ç KONTROL S STEM ALTYAPISININ OLU TURULMASI KAPSAMINDA SÜREÇLER ÇALI MASI STRATEJ GEL T RME BA KANLI I 1 SÜREÇ NED R? Bir girdiyle ba layan (insan gücü,makine,malzeme,teknol oji) ve bu girdiye katma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

Sağlık Personelinin Yönetimi. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN

Sağlık Personelinin Yönetimi. Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN Sağlık Personelinin Yönetimi Öğr. Gör. Sultan TÜRKMEN KESKİN 1 Sağlık Kurumlarında İş Analizi ve İş Dizaynı İş analizi: İşlerin çeşitli yönlerinin tanımlanması, kaydedilmesi ve iş için gerekli olan becerilerin

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

( Yeniden Yapılanma)

( Yeniden Yapılanma) REORGANİZASYON ( Yeniden Yapılanma) ÇAĞDAŞ YÖNETİM İLKELERİ DERSİ 2013 Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN DEĞİŞİM -Yönetim Felsefesi -Organizasyon Yapısı -Çalışanların Tam Katılımı Bu Organizasyon niçin var? (MİSYON)

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu / Adı İŞL 104/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1. Sınıf Bahar Dönemi Sınıfı / Dönemi Dili Düzeyi Türü Kategorisi Kredisi Eğitim Şekli Ön Koşul Dersler Öğretim Üyesi Diğer Öğr. Üyeleri Yardımcılar Ders Saatleri Değerlendirme Ölçütleri Türkçe Lisans Zorunlu İKTİSADİ VE İDARİ

Detaylı

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ

Yönetim. Prof. Dr. A. Barış BARAZ Yönetim Prof. Dr. A. Barış BARAZ 1 Klasik Yöne,m Öncesi Gelişmeler 2 Sanayi Devrimi 17.yy.da ev ekonomisi veya dahili sistem dediğimiz üretim sistemi söz konusuydu. İşler işçilerin evlerinde yapılıyor

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL

MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL Kavramına Genel SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL 1 Ünite: 1 YÖNETİM KAVRAMINA GENEL BAKIŞ Prof. Dr. Fatih YÜKSEL İçindekiler

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

Türkeli Devlet Hastanesi

Türkeli Devlet Hastanesi Türkeli Devlet Hastanesi 1 YÖNETİM Ticari Faaliyetler Muhasebe Faaliyetleri Teknik Faaliyetler Emniyet Faaliyetleri Finansal Faaliyetler Yönetim Faaliyetleri Planlama Organizasyon Yöneltme Koordinasyon

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÖNETİM TARİHÇESİ VE TEORİLERİ-1 Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Yönetim, Belirli bir takım amaçlara ulaşmak için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaşları,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A.

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A. PAZARLAMA PAZARLAMA Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. PAZARLAMA 1960-1970 li yıllarda pazarlamada ortaya çıkan yeni gelişmeler daha önceki

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI

ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 1-İşletmenin teşkilat yapısı ÜNİTE - 4 İŞLETMELERİN TEŞKİLAT YAPISI 2-Yetki, yetki devri ve sorumluluk 3-Aşırı ve eksik örgütlenme 4-Teşkilat şemaları Bu üniteye neden çalışmalıyız.! Bir işletmede teşkilatlanmanın

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Sunum Planı İNSAN KAYNAKLARI. Yetkinlik Nedir? Yetkinlikler Competencies. Yetkinlik Tabanlı İKY. Yetkinlik Bazlı İKY İnsan Kaynakları Planlaması

Sunum Planı İNSAN KAYNAKLARI. Yetkinlik Nedir? Yetkinlikler Competencies. Yetkinlik Tabanlı İKY. Yetkinlik Bazlı İKY İnsan Kaynakları Planlaması Sunum Planı İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yetkinlik Bazlı İKY İnsan Kaynakları Planlaması 2. Sunum Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TürkerT T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme BölümüB Yönetim ve

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v SUNUŞ... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER ve TABLOLAR... xx BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİM SÜRECİ 1.1. Yönetim Kavramı... 1 1.2. Yönetici... 3 1.3. Yönetsel Düzeyler... 5

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii BİRİNCİ BÖLÜM KONAKLAMA SEKTÖRÜ KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TANIMI... 1 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN TARİHÇESİ... 2 KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ... 5 KONAKLAMA TESİSLERİNİN SINIFLANDIRMASI...

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz?

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? Yönetici - Tartışma Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? 1 Yapılacak bir iş (amaç) Yönetim İşi yapacak kişiler (insan) + kaynaklar Etkin ve verimli olma

Detaylı

YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 4. YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1.yönetmek işi, çekip çevirme. 2.yönetmek işini yapan makam. "İşi okul yönetimine duyurduk" Yönetim, Değişmekte olan çevre koşullarında kıt kaynakları verimli

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı