TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İŞLETME, İhaleye katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek ya da tüzel kişilerde YÜKLENİCİ olarak adlandırılmıştır. 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ : a) Yüklenici; İşletmemizin dekar hububat alanının hasadını yapacak, Dekar Hububat alanından 600 ton hububat sapını balyalayıp İdare tarafından belirlenen alana taşıyıp istif yapacak ve kalan dekar alanın Hububat sapını ihalede teklif etmiş olduğu dekar fiyatı üzerinden ve hesaplanacak KDV tutarıyla birlikte bedelini ödeyip hububat sapını teslim alacaktır. b) İşlerin yapılış şekli teknik şartnamede belirtilmiş olup, bu şartname teknik şartname ile birlikte hüküm ifade eder. c) İhale Açık Artırma usulü ile gerçekleşecektir. 2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN : İhale 20 / 05 / 2015 ÇARŞAMBA günü saat 14:00 te işletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 27 / 05 / 2015 ÇARŞAMBA günü aynı şartlarda tekrar edilecektir. 3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI : İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır. a) Kanuni ikametgahı olması, b) Geçici teminat vermesi, c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri, d) Yüklenicinin bulunduğu yer vergi dairesine kayıtlı olduğu ve ihale tarihinde gerçek usulde VERGİ MÜKELLEFİ olduğuna dair belge ibraz edilmesi, e) İhaleye katılacak yüklenicinin şirket olması halinde; 1-Şirket sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odası vs. resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve ihale tarihinde faaliyette bulunduğuna dair belge ibraz etmesi, 2-Şirket adına teklifte bulunacak kimselerin şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir imza sirkülerinin ibrazı veya şirket adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname vermesi, f) Yüklenicinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belge ibraz etmesi, g) Halihazırda ihale konusu işle doğrudan iştigal edildiğinin veya ihale konusu işin yapılmasına yetecek miktarda ve istenilen evsafta Biçerdövere (2010 Model veya üzeri Model en az 5 sarsaklı ve 5 adet biçerdöver) sahip olunduğunun veya en az 01.Ağustos.2015 tarihine kadar kiralandığının belgelenmesi. (Kira Sözleşmesi) h) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır. Aksi halde evraklar geçersiz sayılacaktır. 4- İHALEYE KATILAMAYACAKLAR : 1-Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. a) 4734 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 1

2 ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları. e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri. f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. g) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler. 2-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı taktirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. 5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE İHALE FİYATI : Yüklenici; şartnamenin 1. maddesinde belirtilen İşletmemize ait işleri yapıp alacağı sapa karşılık olarak; en düşük dekara hasat ücreti talep etme veya hasat ve balya yapım-taşıma ve istifleme ücreti almaksızın sap için en fazla dekara ilave ücret ödeme esasında KDV Hariç birim fiyat belirleyecektir. Yüklenici; her iki birim fiyat verme (yani en fazla sap ücreti ilave etme veya en düşük hasat ücreti isteme) de alan; toplam hububat hasat alanımız olup, dekarın dekarı İşletmemizin ihtiyacı olan 600 Ton sap ihtiyacı için düşülecek olup birim fiyat hesaplamada Dekar esas alınacaktır. İşletmemiz için balyalanıp belirlenen yere taşınarak istiflenecek 600 Ton sap balyasının yapılacağı alan Dekar olarak belirlenmiştir. Bu alandan 600 Ton sapın çıkıp çıkmamasına yüklenici itiraz edemez. Esas olan İşletmenin ihtiyacı olan 600 Ton sap balyasının yapılarak istenilen yere istif edilmesidir. Yüklenici; İşletmemizin dekar hububat alanını biçerdöverle hasat edecek, hasat edilen dekar alandan istihsal edilen hububat saplarından 600 ton hububat sapını İşletmemiz adına balyalama-taşıma ve istifleme yapacak ve bu hasat ettiği alandan istihsal edilen 600 ton haricindeki tüm hububat sapını teslim alacaktır. Alacağı hububat sapı karşılığı olarak en düşük birim dekar hasat ücreti veya en yüksek birim dekar sap bedeli ücreti teklifi verecektir. Yüklenicinin İhalede vereceği birim fiyatının, hububat hasat alanımızdan Dekar düşüldükten sonra kalan dekar ile çarpım sonucu işlem görecektir. İşletme için yapılacak olan biçerdöverle hasat ve sap balyalama, taşıma ve istiflemede kullanılacak akaryakıt ve diğer tüm giderler yükleniciye aittir. b) İhale ile ilgili hesaplama işlemi şöyle olacaktır: İhalede Oluşan KDV Hariç Birim Fiyat : ( A ) TL/da. İhalede Oluşan KDV Dahil Toplam Tutar : (3.000 da. x ( A ) TL/da.) +% 8 KDV = ( B ) 6- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR : a) İhale ile ilgili geçici teminat ,00 TL dır. b) Kesin teminat geçici teminatın iki katıdır. c) Teminat olarak kabul edilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir. 1-Tedavüldeki Türk Lirası, 2-Banka teminat mektupları (süresiz ve limit dahili olacaktır.) 3-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve kanunlarla teminat olarak kabul edileceği açıklanan belgeler. 2

3 d) Teminatın nakit olması halinde işletme veznesine veya işletmenin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki IBAN NO:TR No lu hesaba yatırılarak alınacak makbuz Komisyona ibraz edilecektir. e) İşletmeye yatırılan geçici teminatlar ihale yüklenicinin üzerinde kalsın veya kalmasın ihale kesinleşip TİGEM ce onaylanmadan iade edilmez. (Bu süre en fazla 30 gündür.) f) Yüklenici İdari Şartnamenin 1.maddesinde belirtilen işleri yapıp artan sapı alması karşılığında İşletmeye bedel ödeyeceği şeklinde teklif vermesi durumunda, Kesin Teminat ile birlikte Sap bedeli tutarında Nakit veya Limit dahili Teminat Mektubunu işe başlamadan önce İşletmeye verecektir. g) Yüklenici İdari Şartnamenin 1.maddesinde belirtilen işleri yapıp artan sapı alması karşılığında İşletmeye bedel ödemeyecek veya birim hasat fiyatı isteyecek şekilde teklif vermesi durumunda, Geçici Teminatın iki katı tutarında Kesin Teminatını işe başlamadan önce İşletmeye teslim edecektir. 7- TEKLİFLERİN OPSİYONU VE İNDİRİM YAPILMASI : a) Teklif mektupları ihale tarihinden itibaren en az 30 gün opsiyonlu olacak ve yükleniciler bu süre zarfında teklifleriyle işletmeye bağımlılıkları devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez. 8- SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT : İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin yapıldığı yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Yüklenici tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içerisinde sözleşme yapmaya, kesin teminatını teslim etmeye, ihale ile ilgili vergi ve diğer giderleri yatırmaya mecburdur. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ihale feshedilir ve geçici teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir. 9- VERGİ-RESİM VE HARÇLAR : İhale, sözleşme ve taahhüdün yapılmasına ait bütün vergi (Karar Pulu), Resim ve Harçlar ile sözleşme giderleri yükleniciye aittir. Yapılan teslime ait K.D.V. nin indirimli oranda uygulanabilmesi için, mevzuatta öngörülen diğer koşulların yanında; Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi Mükellefi olduğunu kanıtlayan, Katma Değer vergisi yönünden bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınmış belge, ibraz edilmesi zorunludur. 10- İŞLERİN YAPILMA ŞEKLİ VE ŞARTLARI : a) İhale konusu hasadın yapılma yeri işletmenin mahsul ekili parselleri olup, yüklenici işleri işletme yetkililerinin kendilerine verecekleri hangi işin hangi parselde hangi öncelikle yapılacağını belirtir iş takvimi çerçevesinde yapacaktır. b) İşlerin yürütülmesi esnasında yüklenici ve kanuni vekili bizzat işlerin başında bulunacaktır. c) İşin yapılması esnasında yüklenicinin çalıştırdığı işçiler için gerekli olacak alet, araç, gereç, koruma malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bunların noksanlığı durumunda olabilecek arzu edilmeyen olaylardan yüklenici sorumludur. Ayrıca işletme içerisindeki yer değiştirmeler de yükleniciye ait olacaktır. d) Yüklenici çalıştırdığı işçilerin kimlik ve isim listelerini istenen esaslar dahilinde İşletmeye bildirecektir. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılmasında sakınca olan kişilerin çalıştırılmasının sorumluğu yükleniciye aittir. e) Yüklenicinin çalıştırdığı işçiler işletmenin genel çalışma şartlarına uymaya, işletmenin mal ve tesislerini korumaya mecburdur. Yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin her türlü tedbirsizlik, kasıt, kusur ve ihmalinden dolayı işletmenin uğradığı kaza ve maddi zararlardan yüklenici sorumludur. f) Yükleniciye bağlı işçilerin işletmeye geliş-gidiş ve işletme içerisindeki taşınmaları yükleniciye aittir. Yükleniciler, kendi personelini Karayolu Yolcu Taşıma Yetki Belgesine sahip olan taşıtlarla taşıttıracaktır. İşçilerin taşınması sırasında doğabilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye aittir. Bu konuda İşletme sorumluluk kabul etmez. g) Hasadın teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesi durumunda işletmenin işi geçici olarak durdurma, tekrar veya telafi ettirme (ücretsiz olarak) gerekli diğer tedbirleri alma hakkı vardır. Yüklenici işletmenin talebini karşılamak mecburiyetindedir. Bu durumda istenilen miktarda 3

4 hasat yapılmadığı takdirde 14-c maddesi esaslarında ceza alınır. Hasadın teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesinde ısrar edilmesi halinde yapılan işin ücreti ödenmez, ayrıca işletme sözleşmeyi feshederek işi dilediği şekilde bir başkasına yaptırır. Bu durumda işletmenin uğrayacağı zarar yükleniciden alınacaktır. h) Hasat işinde çalışan biçerdöver sürücülerine 1 öğün ücretsiz yemek İşletme tarafından verilecektir. ı) İşçilerin içme ve kullanma sularını işletme temin edecektir. j) Yüklenicinin personeli işletmenin göstereceği yerde kalacaktır. k) Çalışmanın yapıldığı günlerde yapılacak en düşük hasat miktarını işletme belirler. Günlük yapılacak hasat miktarı hava şartları ve yapılacak işin durumuna göre işletmece değiştirilebilir. İşe başlama ve bitiş saatlerini işletme belirler ve yüklenici bu zamana uymak zorundadır. l) Muhtemel yangın ihtimaline karşı her türlü tedbirlerin alınması yükleniciye aittir. Tedbirsizlikten doğacak her türlü zarar ziyandan yüklenici sorumludur. m) İşletmece kurulacak olan Hasat Kayıpları Kontrol Komisyonu hasat öncesinde biçimi yapılacak her parselde Hasat Öncesi Dane Kayıpları tespiti ile tüm biçerdöverlerin teknik ayarlarını yaparak bunları ayrı ayrı tutanak altına alacaktır. Komisyon uygun hasat yapılıp yapılmadığını günlük ve saatlik olarak denetim altında tutulacaktır. Teknik arızalardan veya sürücü hatasından dolayı biçerlerin aşırı dane atması tespit edildiğinde biçerlerin arızası kısa zamanda yapılacak veya İdare talep ettiği takdirde bu biçerin yerine başka aynı özelliklere sahip bir biçerdöver 2 gün içerisinde temin edilecektir. Hatalı Biçerdöverler hububat hasadında çalıştırılmayacaktır. n) Hasadın teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesinde ısrar edilmesi halinde 14.(d) madde hükümleri uygulanacaktır. 11- TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ : a) Biçerdöverler 25 Mayıs 2015 tarihinde hasada başlayacak şekilde İşletmede hazır bulundurulacaktır. Hasat 25 Haziran 2015 günü bitmiş olacaktır. b) Hasada başlama tarihi yükleniciye 5 (beş) gün önce bildirilir. Başlama tarihinden itibaren işin bitimine kadar geçen süre taahhüdün süresidir. c) İşletme taahhüt miktarını (+,-) % 25 oranında değiştirebilir. Yüklenici miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır. Ancak taahhüt veya termin miktarındaki değişiklikler makul bir süre önce yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. d) Hasadın yapılma zaman ve süreleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir. Bu zaman ve sürelerle yaptırılacak günlük ve toplam hasat miktarları tabiat şartlarına ve diğer etkenlere göre değişebilir. Yüklenici bu hususları peşinen kabul edecek ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. 12- İŞ KANUNU, SGK VE DİĞER KANUNLAR İLE YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER : a) İhaleye ait sözleşme imzalandıktan sonra ihale SGK bildirilecektir. b) Yüklenici çalıştıracağı işçilerin ücretlerini mevzuatlar çerçevesinde ödeyecektir. İşçiler işletmeden her hangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 1- İşletme, yükleniciye ait işçilerin ücretinin ödenip, ödenmediğini kontrol etmeye yetkilidir. c) İşletme, yüklenicilerin; 1-Çalıştırdığı işçilerin gerçek çalışma sürelerinin ve ücretlerinin SGK ya bildirilip, bildirilmediğini denetlemeye yetkilidir. 2-Sigortasız işçi çalıştırılması, sigortalı gün sayısının eksik bildirilmesi gibi SSK nın 20 Temmuz 1994 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8 no lu genel tebliği hükümlerine aykırı davranışları nedeniyle işletmeye; yüklenici kusurundan dolayı uygulanacak mali ve idari cezalar yükleniciye resen rücu edilecektir. d) Yüklenici, bu şartname esasları dahilinde üstlendiği işin ifasında yürürlükteki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri ile diğer mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Yüklenici bu yükümlülüklere uymaması sonucu meydana gelecek kaza ve hukuki sonuçlardan sorumlu olacaktır. e) Yüklenici, işin ifası sırasında çalıştırdığı işçilerin beden bütünlüklerinin ihlali veya ölümleri ile sonuçlanan kazaların hukuki neticelerinden sorumludur. Yüklenici ayrıca yine işin ifası sırasında 4

5 işçilerinin üçüncü şahıslar ve bu şahısların menkul ve gayrimenkul mallarına vereceği zararlardan ve gayrimenkul mal hukuku ve haksız fiillerden doğan sorumluluğunun karşılığı olan tazminattan da sorumludur. Yüklenici bu hususlarda işletmeden herhangi bir ödeme talebinde bulunamaz. 13- ÖDEME ŞARTLARI : Yüklenici ; İşletmemizin dekar hububat alanının hasadını yapacak, Dekar Hububat alanından 600 ton hububat sapını balyalayıp İdare tarafından belirlenen alana taşıyıp istif yapacak ve kalan dekar alanın Hububat sapını ihalede teklif etmiş olduğu dekar fiyatı üzerinden ve hesaplanacak KDV tutarıyla birlikte bedelini ödeyip hububat sapını teslim alacaktır. a) Yüklenicinin teklifinde vermiş olduğu birim fiyat (TL/da.) ; İşletme için yapılacak muhtemel sap balya alanı dekar hariç, kalan dekar ile çarpılması sonucu oluşan toplam fiyat (TL) ödemeye / almaya esas alınacaktır. b) Yüklenici; İşletmemize aşağıdaki işlemler için fatura kesecektir: 1. Hububat Hasadının Biçerdöverle Yapımı = dekar x (Birim Hasat Fiyatı) TL/da. [Biçerdöverle Hububat Hasadı Yapımı Birim Dekar Fiyatında ; Çukurova TİM in hasat ihalesinde oluşan birim hasat fiyatı esas alınacaktır.] 2. Hububat Sapı Balya Yap.-Taş.-İstifleme : 600 ton x (Birim Sap yapımı Fiyatı) TL/ton [ Hububat Sapı Balya Yapımı-Taşıma ve İstifleme Birim Maliyeti : 13-b/1 maddesinde oluşan biçerdöverle dekar hasat maliyetinin; 1 tonu için 10 katı alınacaktır.] c) İşletme; yükleniciye istihsal edilip İşletmemiz için balya yapılıp taşınan ve istiflenen 600 ton harici kalan hububat sapı için fatura kesecektir: Yüklenicinin Alacağı Hububat Sapı = (İşletme İstihsali 600 ton) x Sap Birim Maliyeti (TL/ton) İstihsal edilen hububat sapının 600 tonu hariç kalan miktarı yükleniciye verileceğinden satılacak sapın birim maliyeti hesaplaması şöyledir: E = İşletmenin Yükleniciye Keseceği Fatura Toplamı (KDV Dahil) : E = [ (Hasadın KDV li Tutarı) + ( Balya Yapımının KDV li Tutarı) ] + - [ (İhale Fiyatı TL/da) x da.+ Sapın KDV si ] İhale Fiyatı : Dekar dan; Yüklenici tarafından ücret isteme olursa ( - ), ilave ücret ödeme olursa ( + ) alınacaktır. Sap Birim Maliyeti (TL/ton) = [ E / (Sap İstihsali 600 ton) ] / [ (Sapın KDV Oranı/100) + 1 ) ] d) Yüklenici; şartnamenin 1. maddesinde belirtilen İşletmemize ait işleri yapıp alacağı sapa karşılık olarak; hasat ve balya yapım-taşıma ve istifleme ücreti almaksızın sap için en fazla dekara ilave ücret ödemeyi teklif eder ise, sap bedeli miktarı kadar (15 Eylül 2015) vadeli limit dahili yetkili bankalardan alınmış Teminat Mektubu İşletmeye işe başlamadan önce teslim edilecek ve borcunu (10 Eylül 2015) tarihine kadar ödemiş olacaktır. e) Yüklenici; şartnamenin 1. maddesinde belirtilen İşletmemize ait işleri yapıp alacağı sapa karşılık olarak; en düşük dekara hasat ücreti talep ettiği takdirde, hasat ve balya yapım-taşıma ve istif işlerinin bitiminde hak edişinin % 25 i kesilerek avans niteliğinde ödeme yapılacaktır. Yükleniciye, alacağı kalan hububat sapının tamamını teslim aldıktan sonra kalan bakiyesinin ödeme yapılacaktır. f) Yapılan işlere ait oluşan fiyatlara ek olarak ayrıca fiyat farkları ( asgari ücret artışı, akaryakıt fiyat değişikliği vb.) uygulanmayacaktır. Verilen birim fiyat, işin sonuna kadar sabit kalacaktır. 14- TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI : a) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek kesin teminat şartı ceza olarak irat kaydedilir. Bundan dolayı işletmenin uğrayacağı zarar ve işletmece yeniden yapılacak ihalede ortaya çıkacak fiyat farkı kanuni faizi ile birlikte kanuni yollardan yükleniciden tahsil edilir. 5

6 b) Hasat işinin başlama tarihi yükleniciye 5 gün önceden yazılı olarak bildirilir. Yüklenici işletmece bildirilen tarihte işe başlayacaktır. Bu tarihte işe başlamadığı takdirde beher gün için yapılması gereken günlük iş tutarının yarısı miktarında ceza alınacaktır. Bu cezalı süre beş günü geçtiği takdirde işletme ceza almaya devam ederek beklemekte veya şartnamenin (14-a) maddesi esaslarında sözleşmeyi feshetmekte serbesttir. c) Taahhüt edilen işlerin eksik yapılması halinde işletme, eksik yapılan işin yarısı tutarında ceza alabileceği gibi işlerin aksamaması için yüklenici nam ve hesabına pazarlık suretiyle işi bir başkasına yaptırabilecek ve İşletme aleyhine oluşacak fark yükleniciden tahsil edilecektir. d) Hasadın teknik şartnamede belirtilen esaslarda yürütülmemesi halinde; oluşacak mahsul kaybının bedelini tahsil edilecek olup, Yükleniciden ayrıca 10,00 TL/Dekar ceza olarak tahsil edilecektir. e) Yüklenicinin 3/g maddesinde belirtilen sayıda biçerdöver getirmemesi durumunda her eksik biçerdöver için günlük 500,00TL/gün ceza alınacaktır. 15- SÖZLEŞME VE ALACAĞIN DEVRİ : Onay Makamının yazılı izni olmadan yüklenici sözleşmeyi ve alacağını bir başkasına devir ve temlik edemez. Sözleşmenin devrine müsaade edildiği takdirde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devrin yapılması halinde sözleşme bozulur ve Yüklenici hakkında 14. madde hükümleri uygulanır. 16- MÜCBİR SEBEPLER : Yüklenici ve işletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkansız kılan veya geciktiren olaylar (yangın, tabii afetler, kuraklık, hükümet kararları, salgın hastalıklar, grev vs.) ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı taahhüdün ifasını imkansız kılması halinde işletme ve Yüklenicinin talebi üzerine sözleşme feshedilir. Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyor ise işletme ya sözleşmeyi fesheder veya makul bir süre verir. Mücbir sebep, taahhüdün mücbir sebep vukuundan önceki kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez. 17- TEMİNATIN İADESİ : a) Kesin teminat; Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve şartname esasları dahilinde yerine getirmesini ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ilişiksizlik belgesinin İdareye ibrazına müteakip Yükleniciye iade edilir. b) Taahhüdün tamamlandığı işletme yetkilileri ve yüklenici tarafından hazırlanacak ve İşletme Müdürlüğünce onaylanacak raporla belgelenecektir. 18- GENEL HÜKÜMLER : a) Bu şartname ve akdedilecek sözleşmeden doğacak her türlü ihtilafların hallinde Ortaca Mahkeme ve İcra Daireleri ile Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. b) Yüklenicinin göstereceği adrese yapılacak tebligat müteahhidin kendisine yapılmış sayılır. c) Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamı olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. d) Bu şartname, ekli teknik şartname ile birlikte hüküm ifade eder. e) İşbu şartname 18 maddeden ibaret olup, ihaleye katılan yükleniciler şartnameyi tüm maddeleri ile birlikte aynen kabul etmiş sayılırlar. DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Bülent ÖZTÜRK Ticaret Şefi Bülent ÖZTÜRK İşletme Müdürü TEL: FAX: