AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET!"

Transkript

1 AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M "!RKET! 01/01-31/12/2010 HESAP DÖNEM!NE A!T BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU!Ç!N HAZIRLANAN BA#IMSIZ DENET!M RAPORU

2 !Ç!NDEK!LER SAYFA F!NANSAL DURUM TABLOLARI (B!LANÇO) 1 KAPSAMLI GEL!R TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DE"!#!M TABLOSU 5 NAK!T AKIM TABLOSU 7 F!NANSAL TABLOLARA A!T AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 -!"RKET "N ORGAN"ZASYON VE FAAL"YET KONUSU...8 NOT 2 - F"NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA "L"!K"N ESASLAR...9 NOT 3 - UYGULANAN DE#ERLEME "LKELER"/MUHASEBE POL"T"KALARI...15 NOT 4 - "! ORTAKLIKLARI...22 NOT 5 - FAAL"YETLERE GÖRE RAPORLAMA...22 NOT 6 - NAK"T VE NAK"T BENZERLER"...22 NOT 7 GERÇE#E UYGUN DE#ER FARKI KAR / ZARARA YANSITILAN F"NANSAL VARLIKLAR 22 NOT 8 ALINAN KRED"LER...23 NOT 9 - D"#ER F"NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER...24 NOT 10 - FAKTOR"NG ALACAK VE BORÇLARI...24 NOT 11 MUHTEL"F ALACAK VE BORÇLAR...25 NOT 12 - ÖZKAYNAK YÖNTEM"YLE DE#ERLENEN YATIRIMLAR...25 NOT 13 - YATIRIM AMAÇLI GAYR"MENKULLER...25 NOT 14 - MADD" DURAN VARLIKLAR...25 NOT 15 - MADD" OLMAYAN DURAN VARLIKLAR...27 NOT 16!EREF"YE...28 NOT 17 - DEVLET TE!V"KLER"...28 NOT 18 - KAR!ILIKLAR,!ARTA BA#LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER, TAAHHÜTLER...28 NOT 19 - EMEKL"L"K PLANLARI...30 NOT 20 - D"#ER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER...30 NOT 21 - ÖZKAYNAKLAR...30 NOT 22 - ESAS FAAL"YET GEL"RLER"...32 NOT 23 - FAAL"YET G"DERLER"...33 NOT 24 - D"#ER FAAL"YETLERDEN G"DER VE GEL"RLER...34 NOT 25 - F"NANSMAN G"DERLER"...34 NOT 26- SATI! AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAAL"YETLER...35 NOT 27 - VERG" VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER"...35 NOT 28 - H"SSE BA!INA KAZANÇ...38 NOT 29 - "L"!K"L" TARAF AÇIKLAMALARI...38 NOT 30 - F"NANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN R"SKLER"N N"TEL"#" VE DÜZEY"...39 NOT 31 - F"NANSAL ARAÇLAR...40 NOT 32 - B"LANÇO TAR"H"NDEN SONRAK" OLAYLAR...48 NOT 33 - F"NANSAL TABLOLARI ÖNEML" ÖLÇÜDE ETK"LEYEN YA DA F"NANSALTABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB"L"R VE ANLA!ILAB"L"R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL" OLAN D"#ER HUSUSLAR...48 I. "DAR" YÜKÜMLÜLÜKLER...51 II. DÖNEM SONRASI GEL"!MELER...52 III. YÖNTEM IV. F"NANSAL TABLO DÜZELTMELER"...54 V. ÖNER"LER...55

3 AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET ANON!M #!RKET! 1 OCAK 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEM!NE A!T BA"IMSIZ DENET!M RAPORU AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET A.#. Yönetim Kuruluna; Ak Factoring Hizmetleri Ticaret Anonim #irketi nin (!irket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu, özkaynak de$i%im tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile di$er açıklayıcı notların bir özetini, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Ba$ımsız Denetim Gerçekle%tirecek Kurulu%ların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak denetlemi% bulunuyoruz. Finansal tablolarla!lgili Olarak #irket Yönetiminin Sorumlulu$u!irket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman!irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve "zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolarının Biçim ve "çeri$i Hakkında Tebli$ e ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ili%kin yayımlanan di$er yönetmelik, açıklama ve genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlı% bilgi içermeyecek %ekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sa$layacak bir iç kontrol sistemi olu%turulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Ba$ımsız Denetim Kurulu%unun Sorumlulu$u Ba$ımsız denetimi yapan kurulu% olarak üzerimize dü%en sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü% bildirmektir. Ba$ımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Ba$ımsız Denetim Gerçekle%tirecek Kurulu%ların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekle%tirilmi%tir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermedi$ine ili%kin makul güvence sa$layacak %ekilde ba$ımsız denetim planlanmı% ve gerçekle%tirilmi%tir. Ba$ımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmı%; bu teknikler istihdam etti$imiz ba$ımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmı%, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinli$i dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunlu$u de$erlendirilerek belirlenmi%tir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinli$i hakkında görü% vermek de$il, ba$ımsız denetim tekniklerini ko%ullara uygun olarak tasarlamak amacıyla,!irket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ili%kiyi ortaya koymaktır. A%a$ıda belirtilen ba$ımsız denetim görü%ünün olu%turulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sa$lanmı%tır.

4 Görü% Görü%ümüze göre, ili%ikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Ak Factoring Hizmetleri Ticaret Anonim #irketi nin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ili%kin 24!ubat 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman!irketlerinin Kurulu% ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte De$i%iklik Yapılmasına "li%kin Yönetmelik gere$ince 9.Madde de belirtilen 24 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki %ekil ve kapsam çerçevesinde düzenlendi$i ve %irket kayıtlarıyla tutarlı oldu$una dair yönetmelik ve ilgili di$er yönetmelik, tebli$, açıklama ve genelgelere uygun olarak do$ru biçimde yansıtmaktadır. "stanbul, 01 Nisan 2011 "RFAN BA#IMSIZ DENET"M VE YEM"NL" MAL" MÜ!AV"RL"K ANON"M!"RKET" Salim AKGÜL Sorumlu Ortak, Ba!denetçi

5 AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET A.#. 31 ARALIK 2010 ve 31 ARALIK 2009 TAR!HLER!!T!BAR!YLE F!NANSAL DURUM TABLOLARI (B!LANÇOLAR) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi%tir.) AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET A.#. B!LANÇOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi%tir.) Ba$ımsız Denetimden Geçmi% Ba$ımsız Denetimden Geçmi% AKT!F KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK!T DE"ERLER GERÇE"E UYGUN DE"ER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV II. (Net) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Gerçe$e Uygun De$er Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan 2.2 FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR IV. TERS REPO!#LEMLER!NDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR F!NANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTOR!NG ALACAKLARI "skontolu Faktoring Alacakları Yurt "çi Yurt Dı%ı Kazanılmamı% Gelirler (-) ( ) - ( ) 6.2 Di$er Faktoring Alacakları Yurt "çi Yurt Dı%ı VI. F!NANSMAN KRED!LER! VI. K!RALAMA!#LEMLER! VII. TAK!PTEK! ALACAKLAR Takipteki Faktoring Alacakları Takipteki Finansman Kredileri Takipteki Kiralama "%lemlerinden Alacaklar Özel Kar%ılıklar (-) ( ) - ( ) ( ) - ( ) R!SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F!NANSAL VIII. VARLIKLAR Gerçe$e Uygun De$er Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı% Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdı%ındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) X. BA"LI ORTAKLIKLAR (Net) XI.!#T!RAKLER (Net) XII.!# ORTAKLIKLARI (Net) XIII. MADD! DURAN VARLIKLAR (Net) XIV. MADD! OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) !erefiye Di$er XV. ERTELENM!# VERG! VARLI"I XVI. SATI# AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL!YETLERE!L!#K!N VARLIKLAR (Net) Satı% Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere "li%kin XVII. D!"ER AKT!FLER AKT!F TOPLAMI

6 AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET A.#. 31 ARALIK 2010 ve 31 ARALIK 2009 TAR!HLER!!T!BAR!YLE F!NANSAL DURUM TABLOLARI (B!LANÇOLAR) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi%tir.) Ba$ımsız Denetimden Geçmi% Ba$ımsız Denetimden Geçmi% PAS!F KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F!NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KRED!LER III. FAKTOR!NG BORÇLARI III. K!RALAMA!#LEMLER!NDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Di$er Ertelenmi% Finansal Kiralama Giderleri ( - ) IV.!HRAÇ ED!LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlı$a Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. MUHTEL!F BORÇLAR VI. D!"ER YABANCI KAYNAKLAR VII. R!SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F!NANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER VIII. ÖDENECEK VERG! VE YÜKÜMLÜLÜKLER IX. BORÇ VE G!DER KAR#ILIKLARI Yeniden Yapılanma Kar%ılı$ı Çalı%an Hakları Yükümlülü$ü Kar%ılı$ı Di$er Kar%ılıklar X. ERTELENM!# VERG! BORCU XI. SATI# AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL!YETLERE!L!#K!N DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) XII. SERMAYE BENZER! KRED!LER XIII. ÖZKAYNAKLAR Ödenmi% Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi "hraç Primleri Hisse Senedi "ptal Kârları Menkul De$erler De$erleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden De$erleme Farkları "%tirakler, Ba$lı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma De$erleme Farkları (Etkin kısım) Satı% Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere "li%kin Duran Varlıkların Birikmi% De$erleme Farkları Di$er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola$anüstü Yedekler Di$er Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmi% Yıllar Kâr veya Zararı ( ) - ( ) Dönem Net Kâr veya Zararı 28 ( ) - ( ) PAS!F TOPLAMI "li%ikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

7 AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET A.#. 01 OCAK - 31 ARALIK 2010 ve 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMLER!NE A!T KAPSAMLI GEL!R TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi%tir.) Dipnot Ba$ımsız Denetimden Geçmi% (31/12/2010) Ba$ımsız Denetimden Geçmi% (31/12/2009) I. ESAS FAAL!YET GEL!RLER! FAKTOR!NG GEL!RLER! Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler "skontolu Di$er Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar "skontolu Di$er - - II. ESAS FAAL!YET G!DERLER! (-) 23 ( ) ( ) 2.1 Personel Giderleri ( ) ( ) 2.2 Kıdem Tazminatı Kar%ılı$ı Gideri - (1.874) 2.3 Ara%tırma Geli%tirme Giderleri Genel "%letme Giderleri ( ) ( ) 2.5 Di$er - - III. D!"ER FAAL!YET GEL!RLER! Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo "%lemlerinden Alınan Faizler Menkul De$erlerden Alınan Faizler Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası "%lemleri Kârı Kambiyo "%lemleri Kârı Di$er IV. F!NANSMAN G!DERLER! (-) 25 ( ) ( ) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler ( ) ( ) 4.2 Faktoring "%lemlerinden Borçlara Verilen Faizler ( ) Finansal Kiralama Giderleri "hraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Di$er Faiz Giderleri - (2.139) 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar - - V. TAK!PTEK! ALACAKLARA!L!#K!N ÖZEL KAR#ILIKLAR (-) 24 ( ) ( ) VI. D!"ER FAAL!YET G!DERLER! (-) 24 ( ) ( ) 6.1 Menkul De$erler De$er Dü%ü% Gideri ( ) Duran Varlıklar De$er Dü%ü% Giderleri Türev Finansal "%lemlerden Zarar Kambiyo "%lemleri Zararı (9.648) Di$er (49.464) ( ) VII. NET FAAL!YET K/Z (I+ +VI) ( ) B!RLE#ME!#LEM! SONRASINDA GEL!R OLARAK VIII. KAYDED!LEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZ!SYON KÂRI/ZARARI - - SÜRDÜRÜLEN FAAL!YETLER VERG! ÖNCES! K/Z X. (VII+VIII+IX) ( ) XI. SÜRDÜRÜLEN FAAL!YETLER VERG! KAR#ILI"I (±) ( ) 11.1 Cari Vergi Kar%ılı$ı 27 (52.184) ( ) 11.2 Ertelenmi% Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmi% Vergi Gelir Etkisi (-) - (58.737) XII. SÜRDÜRÜLEN FAAL!YETLER DÖNEM NET K/Z 28 ( ) XIII. DURDURULAN FAAL!YETLERDEN GEL!RLER - - XIV. DURDURULAN FAAL!YETLERDEN G!DERLER (-) - - XV. DURDURULAN FAAL!YETLER VERG! ÖNCES! K/Z (XIII-XIV) - - XVI. DURDURULAN FAAL!YETLER VERG! KAR#ILI"I (±) - - XVII. DURDURULAN FAAL!YETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) - - XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 28 ( ) Hisse Ba%ına Kâr / Zarar (TL) 28 (1,75) 7,29 3

8 AK FACTOR!NG H!ZMETLER! T!CARET A.#. 01 OCAK - 31 ARALIK 2010 ve 01 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMLER!NE A!T KAPSAMLI GEL!R TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi%tir.) I. Dipnot Ba$ımsız Denetimden Geçmi% (31/12/2010) Ba$ımsız Denetimden Geçmi% (31/12/2009) MENKUL DE"ER DE"ER ARTI# FONUNA SATILMAYA HAZIR F!NANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçe$e Uygun De$erindeki Net De$i%me Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçe$e Uygun De$erindeki Net De$i%me (Kar-Zarara Transfer) - - II. MADD! DURAN VARLIKLAR YEN!DEN DE"ERLEME DE"ER ARTI#LARI III. MADD! OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN!DEN DE"ERLEME DE"ER ARTI#LARI IV. YABANCI PARA!#LEMLER!Ç!N KUR ÇEVR!M FARKLARI V. NAK!T AKI# R!SK!NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F!NANSAL VARLIKLARA!L!#K!N KÂR/ZARAR Gerçe$e Uygun De$er Farkı Kârı/Zararı (Gerçe$e Uygun De$er De$i%ikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - YURTDI#INDAK! NET YATIRIM R!SK!NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F!NANSAL VI. VARLIKLARA!L!#K!N KÂR/ZARAR Gerçe$e Uygun De$er Farkı Kârı/Zararı (Gerçe$e Uygun De$er De$i%ikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VII. VIII. MUHASEBE POL!T!KASINDA YAPILAN DE"!#!KL!KLER!LE HATALARIN DÜZELT!LMES!N!N ETK!S! TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE#T!R!LEN D!"ER GEL!R G!DER UNSURLARI IX. DE"ERLEME FARKLARINA A!T ERTELENM!# VERG! X. DO"RUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELE#T!R!LEN NET GEL!R/G!DER (I+II+ +IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 21 ( ) XII. DÖNEME!L!#K!N MUHASEBELE#T!R!LEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 28 ( ) "li%ikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

9 01 OCAK - 31 ARALIK 2010 ve 01 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMLER!NE A!T ÖZSERMAYE DE#!"!M TABLOLARI Dipnot Ödenmi! Sermaye Ödenmi! Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Yasal Yedek Akçeler Di"er Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmi! Dönem Kârı / (Zararı) Toplam Özkaynak ÖNCEK! DÖNEM (31/12/2009) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Dönem #çindeki De"i!imler II. Birle!meden Kaynaklanan Artı!/Azalı! III. Riskten Korunma #!lemlerinden De"erleme Farklar IV. Menkul De"erler De"erleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden De"erleme Farkları (Gayrimenkul Satı! Kazancı) VI. #!tirakler, Ba"lı Ort. ve #! Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul De"erler De"erleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan De"i!iklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan De"i!iklik XI. Nakden Gerçekle!tirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi #hracı XIII. Ödenmi! Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönü!türülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı XVII. Kâr Da"ıtımı ( ) ( ) 17.1 Da"ıtılan Temettü ( ) ( ) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (69.845) Di"er (Geçmi! Yıl Karı) ( ) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) ( )

10 01 OCAK - 31 ARALIK 2010 ve 01 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMLER!NE A!T ÖZSERMAYE DE#!"!M TABLOLARI Dipnot Ödenmi! Sermaye Ödenmi! Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Yasal Yedek Akçeler Di"er Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmi! Dönem Kârı / (Zararı) Toplam Özkaynak CAR! DÖNEM (31/12/2010) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi ( ) Dönem #çindeki De"i!imler II. Birle!meden Kaynaklanan Artı!/Azalı! III. Riskten Korunma #!lemlerinden De"erleme Farklar IV. Menkul De"erler De"erleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden De"erleme Farkları (Gayrimenkul Satı! Kazancı) VI. #!tirakler, Ba"lı Ort. ve #! Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul De"erler De"erleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan De"i!iklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan De"i!iklik XI. Nakden Gerçekle!tirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi #hracı XIII. Ödenmi! Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönü!türülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı 28 ( ) ( ) XVII. Kâr Da"ıtımı ( ) ( ) 17.1 Da"ıtılan Temettü ( ) ( ) 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ( ) Di"er (Geçmi! Yıl Karı) ( ) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) ( )

11 31 ARALIK 2010 ve 31 ARALIK 2009 TAR!HLER!!T!BAR!YLE NAK!T AKIM TABLOLARI Ba#ımsız Denetimden Geçmi$ Dipnot CAR! DÖNEM ÖNCEK! DÖNEM (31/12/2010) (31/12/2009) A. ESAS FAAL!YETLERE!L!"K!N NAK!T AKI"LARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De"i!im Öncesi Faaliyet Kârı (+) Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri (+) Kiralama Giderleri (-) Alınan Temettüler (+) Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) Elde Edilen Di"er Kazançlar (+) Zarar Olarak Muhasebele!tirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar (+) Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) 23 ( ) ( ) Ödenen Vergiler (-) ( ) ( ) Di"er (+/-) 23,24 ( ) ( ) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De"i!im ( ) Faktoring Alacaklarındaki Net (Artı!) Azalı! ( ) Di"er Aktiflerde Net (Artı!) Azalı! ( ) ( ) Faktoring Borçlarındaki Net Artı! (Azalı!) Alınan Kredilerdeki Net Artı! (Azalı!) Vadesi Gelmi! Borçlarda Net Artı! (Azalı!) Di"er Borçlarda Net Artı! (Azalı!) ( ) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akı$ı (+/-) ( ) B. YATIRIM FAAL!YETLER!NE!L!"K!N NAK!T AKI"LARI #ktisap Edilen Ba"lı Ortaklık ve #!tirakler ve #! Ortaklıkları (-) Elden Çıkarılan Ba"lı Ortaklık ve #!tirakler ve #! Ortaklıkları (+) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) 14,15 (6.110) ( ) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) ( ) Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (-) Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (+) Di"er (+/-) - - II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akı$ı (+/-) ( ) ( ) C. F!NANSMAN FAAL!YETLER!NE!L!"K!N NAK!T AKI"LARI Krediler ve #hraç Edilen Menkul De"erlerden Sa"lanan Nakit (+) ( ) Krediler ve #hraç Edilen Menkul De"erlerden Kaynaklanan Nakit Çıkı!ı (-) #hraç Edilen Sermaye Araçları (+) Temettü Ödemeleri (-) 21 ( ) ( ) 3.5 Finansal Kiralamaya #li!kin Ödemeler (-) Di"er (+/-) 24,25 ( ) ( ) III. Finansman Faaliyetlerinden Sa#lanan Net Nakit (+/-) ( ) IV. Döviz Kurundaki De#i$imin Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) 24 (2.067) (3.361) V. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklardaki Net Artı$ (I+II+III+IV) ( ) VI. Dönem Ba$ındaki Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar (+) VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar (V+VI) #li!ikteki notlar finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

12 NOT 1 - "!RKET!N ORGAN!ZASYON VE FAAL!YET KONUSU Ak Factoring Hizmetleri Ticaret A.". 18 Eylül 1992 yılında kurulmu! olup, Merkezi, Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Çıkmazı Sokak Merter #! Merkezi No: 2 Kat: 5 Daire 31 Merter - #stanbul adresinde faaliyetini sürdürmektedir. Davutpa!a Vergi Dairesi'nin sicil nolu mükellefidir. "irket in esas faaliyet konusu, endüstriyel ve ticari!irketlere faktoring hizmetleri sunmaktır. "irket, faktoring faaliyetlerini tek bir co$rafi bölgede (Türkiye) sürdürmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla çalı!an sayısı 5 dir (31 Aralık 2009: 11). "irketin ortaklık yapısı!öyledir; 31 Aralık 2010 Ortaklık Payı (%) 31 Aralık 2009 Ortaklık Payı (%) Sevilen Atalay , ,00 Samet Atalay , ,00 #smail Yekhan Demirku! , ,00 Selahattin Diner , ,50 Ceki Benyamino$lu , ,50 Sermaye , ,00 Sermaye Düzeltmesi - - Toplam "irkette imtiyazlı hisseye sahip ki!i yoktur. "irketin üst düzey yöneticileri ve ünvanları a!a$ıdaki gibidir: Yönetim Kurulu Üyeleri Ünvan 1- Selahattin D#NER Yönetim Kurulu Ba!kanı 2- Sevilen ATALAY Yönetim Kurulu Üyesi 3- Samet ATALAY Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Ahmet UZUN Di#er Yöneticiler Ünvan 1- Samet ATALAY Pazarlama Yönetmeni 2- Elvan TOPÇU Operasyon Yönetmeni 3- Fatma Dilek ATAÇKARAPINAR #nsan Kaynakları A Grubu imza yetkisine sahip ki$iler Selahattin D#NER 8

13 NOT 2 - F!NANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA!L!"K!N ESASLAR (a) (b) (c) Uygunluk beyanı "irket yasal kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi Kanunları na uygun tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası ( TL ) bazında hazırlamaktadır. "irket ili!ikteki finansal tabloları, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 93. maddesi uyarınca 10 Ekim 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman "irketlerinin Kurulu! ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca düzenlenen ve 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman "irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve #zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve #çeri$i Hakkında Tebli$ ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yürürlü$e konulan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile bunlara ili!kin ek ve yorumlara (tümü Raporlama Standartları ) ile ve BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman "irketlerince Alacakları için Ayrılacak Kar!ılıklara #li!kin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli$ hükümlerine uygun olarak hazırlamı!tır. "irket in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmi! finansal durum tablosu (bilanço) ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosu 1 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kurulu na sunulmak üzere, "irket in Genel Müdür ü tarafından onaylanmı!tır.!"levsel ve Raporlama Para Birimine!li"kin Açıklama 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gere$ince 1 Ocak 2009 tarihinde tarihi itibariyle yürürlükte bulunan para birimlerindeki Yeni ibaresi kaldırılarak Türk Lirası (TL) ve Kuru!(Kr) olarak de$i!mesi kararla!tırılmı!tır. Paranın de$er ölçüsünde de$i!iklik öngörmeyen bu de$i!im sadece isimde olmu!tur. De$i!im sonrası 1 Yeni Türk Lirası (YTL)= 1 Türk Lirası TL na e!it olmu!tur. 31 Aralık 2010 tarihli finansal tablolar ve kar!ıla!tırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere ili!ikteki finansal tablolar Türk Lirası TL cinsinden hazırlanmı!tır. "irket in i!levsel para birimi ve raporlama para birimi TL dir. Yabancı para birimi bazındaki i"lemler Yabancı para cinsinden yapılan i!lemler, i!lemin yapıldı$ı tarihteki döviz kurlarından TL ye çevrilmi!tir. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL ye çevrilmi!tir. Bu i!lemler sonucunda olu!an kur farkları dönem karının belirlenmesinde dikkate alınmı!tır. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlanan yabancı para birimlerinin kapanı! kurları a!a$ıda belirtilmi!tir. Döviz Kurları (TL/Döviz Birimi) Döviz Cinsi USD 1,5460 1,5057 AVRO 2,0491 2,1603 9

14 (d) (e) (f) (g) Konsolidasyon esasları "irket in konsolide etti#i finansal varlı#ı bulunmamaktadır. Kar!ıla!tırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi Finansal durum ve performans e#ilimlerinin tespitine imkan vermek üzere, "irket in finansal tabloları önceki dönemle kar!ıla!tırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması de#i!ti#inde kar!ıla!tırılabilirli#i sa#lamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve önemli farklıklar açıklanır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle herhangi bir gösterim veya sınıflandırma de#i!ikli#i yapılmamı!tır. Netle!tirme Varlıklar - borçlar ve gelir - giderler, Standart veya Yorumlar öngörmedi#i veya izin vermedi#i sürece, mahsup edilmemektedir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak de#erlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin e! zamanlı oldu#u durumlarda net olarak gösterilirler. Varlıkların, örne#in stok de#er dü!üklü#ü kar!ılı#ı ve!üpheli alacaklar kar!ılı#ı gibi, düzenleyici hesaplar dü!üldükten sonra net tutarıyla gösterilmesi netle!tirme de#ildir. Muhasebe Politikalarında De"i!iklikler Finansal tablo kullanıcıları, i!letmenin finansal durumu, performansı ve nakit akı!ındaki e#ilimleri belirleyebilmek amacıyla i!letmenin zaman içindeki finansal tablolarını kar!ıla!tırabilme olana#ına sahip olmalıdır. Bu nedenle, her ara dönemde ve her hesap döneminde aynı muhasebe politikaları uygulanmaktadır. A!a#ıdakiler muhasebe politikalarında de#i!iklik sayılmaz; - Daha önce meydana gelenlerden özü itibariyle farklı olan i!lem veya olaylar için bir muhasebe politikasının uygulanması, - Daha önce ortaya çıkmamı! veya önem arz etmemi! i!lem veya olaylar için yeni bir muhasebe politikasının uygulanması. "irket tarafından dönemler itibariyle tutarlılık ilkesi gere#i aynı muhasebe politikaları uygulanmaktadır. (i) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yayınlanmı#, ancak henüz yürürlü$e girmemi# ve "irket tarafından erken uygulanması benimsenmemi# standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de$i#iklikler ve yorumlar: Finansal tabloların düzenlenme tarihi itibariyle yayınlanmı! ancak yürürlü#e girmemi! olan TMSK tarafından çıkartılan a!a#ıdaki Standartların ve Yorumların (TFRYK), "irket tarafından faaliyet konuları ile ilgili olanlarda erken uygulama benimsenmemi!tir. TFRS 1 (De#i!iklik) TFRS nin $lk Kez Uygulanması 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında ba!layan mali dönemler için geçerli olan TFRS 1 standardındaki de#i!iklikler, TFRS 7 gerçe#e uygun de#er açıklamalarının kar!ıla!tırmalı sunumu açısından TFRS leri ilk kullanan i!letmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. Ayrıca, 20 Aralık 2010 tarihinde ise TFRS 1 e, TFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına TFRS ye geçi! dönemi öncesinde ortaya çıkan i!lemlerin yeniden 10

15 yapılandırılmasında kolaylık sa"lanması ve ilk kez TFRS ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan!irketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sa"lamak amacıyla ilave de"i!iklikler getirilmi!tir. Bu de"i!iklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında ba!layan mali dönemler için geçerli olacaktır. #irket halihazırda TFRS ye uygun finansal tablo hazırladı"ından bu de"i!iklikler #irket için geçerli de"ildir. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Bilanço dı!ı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceleme çalı!malarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde de"i!tirilmi!tir. Bu de"i!iklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ili!kin devir i!lemlerini ve devri gerçekle!tiren i!letmede kalan risklerin yaratabilece"i etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu de"i!iklikler uyarınca, oransız devir i!lemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekle!tirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu de"i!iklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında ba!layan mali dönemler için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme Kasım 2009 döneminde TFRS 9 un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili ilk kısım yayınlanmı!tır. TFRS 9, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebele!tirme ve Ölçme nin yerine kullanılacaktır. Bu standart, finansal varlıkların, i!letmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandı"ı model ve sözle!meye dayalı nakit akı! özellikleri temel alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçe"e uygun de"er veya itfa edilmi! maliyetle de"erlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında ba!layan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. TMS 12 Gelir Vergisi Aralık 2010 döneminde revize edilmi!tir. TMS 12 uyarınca varlı"ın defter de"erinin kullanımı ya da satı!ı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına ba"lı olarak varlıkla ili!kilendirilen ertelenmi! vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlı"ın TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında belirtilen gerçe"e uygun de"er yöntemi kullanılarak kayıtlara alındı"ı durumlarda, defter de"erinin geri kazanılması i!lemi varlı"ın kullanımı ya da satı!ı ile olup olmadı"ının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standartta yapılan de"i!iklik, bu durumlarda varlı"ın geri kazanılmasının satı! yoluyla olaca"ı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmi!tir. Bu de"i!iklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında ba!layan mali dönemler için geçerli olacaktır. TMS 24 (De"i!iklik) $li!kili Taraf Açıklamaları (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında ba!layan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır); Kamu i!tirakleri için ili!kili taraf açıklama gerekliliklerini kolayla!tırmak ve ili!kili taraf tanımına açıklık getirmek için TMS 24 de de"i!iklik yapılmaktadır. #irketin, finansal tabloları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (De"i!iklikler) 1 #ubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında ba!layan mali dönemler için geçerlidir. Bu de"i!iklikler finansal tablo hazırlayan bir i!letmenin fonksiyonel para birimi dı!ındaki bir para birimini kullanarak ihraç etti"i hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebele!tirilme i!lemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebele!tirilmekteydi ancak bu de"i!iklikler, belirli!artların kar!ılanması do"rultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebele!tirilmesi gerekti"ini belirtmektedir. 11

16 TFRYK 14 (De"i!iklik) Asgari Fonlama Ko!ullarının Geri Ödenmesi (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında ba!layan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir); bu de"i!iklik i!letmelerin asgari fonlama ko!ulları için önceden gönüllü olarak yaptıkları bazı ödemelerin varlık olarak muhasebele!tirilmesine izin verilmemesi sorununu çözmektedir. De"i!ikli"in, #irket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. TFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması (1 Temmuz 2010 tarihinde veya sonrasında ba!layan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir); TFRYK 19 sadece bir finansal yükümlülü"ü tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmak için sermaye aracı ihraç eden i!letmelerin uygulayaca"ı muhasebele!tirmeyi belirtmektedir. Yorumun, #irket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. (ii) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yürürlü#e girmi$ olan standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de#i$iklikler ve yorumlar: A$a#ıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de#i$iklikler ve yorumlar 31 Aralık 2010 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra ba$layan hesap dönemleri için zorunlu olan a$a#ıdaki de#i$iklik ve yorumlardan "irket, faaliyetleri ile ilgili olanları uygulamaktadır. Erken uygulanma seçenekleri vardır. TFRS 1 (De"i!iklik) TFRS nin $lk Kez Uygulanması - $lk Uygulamaya ili!kin ilave istisnalar, bu standarda yapılan de"i!iklikler petrol ve gaz varlıkları veya kiralama i!lemleri olan ve TFRS yi ilk defa uygulayan!irketler TFRS ye geçi! maliyetlerini azaltacak bir avantaj sunmaktadır. Bu de"i!iklikler dipnotlarda belirtilmek ko!uluyla yürürlülük tarihinden daha önce uygulanabilir. De"i!ikli"in, #irket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamakta olup, bu de"i!ikli"in yürürlülük tarihi 1 Ocak 2010 dur. TFRS 2 de yapılan ve 1 Ocak 2010 da yürürlü"e girecek geli!tirme çalı!ması,!irket içi nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme i!lemlerini kapsamakta olup,!irket içindeki bireysel bir ba"lı ortaklı"ın bazı hisse bazlı ödeme planlarını kendi finansal tablolarında nasıl muhasebele!tirilece"i açıklanmı! ve!irket kavramının TMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardında yapılan tanımla aynı oldu"u belirtilmi!tir. De"i!ikli"in, #irket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. TFRS 5 Satı! Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, standardında yapılan de"i!iklikler, i!letmenin sahip oldu"u bir ba"lı ortaklı"a ait ço"unluk hisselerini satmayı planladı"ı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir ba"lı ortaklı"ın satı! amacıyla elde tutulması durumunda bu ba"lı ortaklı"a ait tüm varlık ve yükümlülükler, i!letmenin satı! sonrasında ba"lı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisseler sahip olması durumunda bile, TFRS 5 standardı kapsamında sınıflandırılmalıdır. #irket in ba"lı ortaklı"ı bulunmadı"ı için bu de"i!ikli"in #irket üzerinde etkisi bulunmamaktadır. TFRYK 17 Nakit Olmayan Varlıkların Hissedarlara Da"ıtımı, nakit olmayan varlıkların uygun bir!ekilde onaylandı"ında ve #irket in nakit olmayan varlık üzerindeki tasarrufunun ortadan kalktı"ında kaydedilmesini, ödenecek da"ıtıma konu olan net varlıkların makul de"erinden ölçülmesini ve gerçe"e uygun de"erle net defter de"eri arasındaki farkın gelir tablosunda kaydedilmesini gerektirmektedir. De"i!ikli"in, #irket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır. 12

17 TFRYK 18 Mü!terilerden Varlık Transferi, mü!terilerden edinilen maddi duran varlıkların veya ilgili maddi duran varlı"ın in!a edilmesi için alınan nakit tutarın ilgili mü!teriyi verilecek hizmetleri sa"laması için verilmesi durumunda nasıl muhasebele!tirilece"ini yorumlamaktadır. Erken uygulamaya gerekli de"erleme ve di"er bilgilerin transferlerin gerçekle!ti"i tarihte alınmı! olması ko!uluyla izin verilmektedir. 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. A#a$ıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen de$i#iklikler ve yorumlar 2009 tarihinde yapılmı# ve Nisan 2009 tarihinde yayınlanmı#tır veya söz konusu tarihten sonra ba#layan hesap dönemleri için zorunlu olan a#a$ıdaki de$i#iklik ve yorumlardan "irket, faaliyetleri ile ilgili olanları uygulamaktadır. Erken uygulanma seçenekleri vardır. Standart ve Yorumlar Yürürlülük Tarihi Açıklama TFRS 5, Satı! Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 8, Faaliyet Bölümleri TMS 1, Finansal Tabloların Sunumu TMS 7, Nakit Akım Tablosu TMS 17, Finansal Kiralama #!lemleri TMS 36, Varlıklarda De"er Dü!üklü"ü TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 39, Finansal Araçlar: Muhasebele!tirme ve Ölçüm 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. Cari olmayan varlıklar (veya elden çıkarılacak!irketler) ile ilgili kamuya yapılacak açıklamalar, durdurulan faaliyetler veya satı! amaçlı elde tutulan!eklinde sınıflandırılması TFRS 2 nin kapsamı Bölüm varlıkları ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması Dönü!türülebilir araçların cari ve cari olmayan!eklinde sınıflandırılması Muhasebele!tirilmeyen (tanımlanmayan) varlıklarla ilgili harcamaların sınıflandırılması Finansal kiralama yoluyla edinilen arsa, arazi ve binaların sınıflandırılması $erefiyede de"er dü!üklük testinin muhasebele!tirilmesi #!letme birle!mesi yoluyla elde edilen varlıkların gerçe"e uygun de"erlerinin ölçümü Nakit akı! riskinden korunma muhasebesi #!letme birle!me sözle!meleri için muafiyet kapsamı 13

18 (h) (iii) Mayıs 2010 tarihinde yapılan geli#tirme çalı#maları ile bunların yürürlülük tarihleri a#a$ıdaki gibidir: Geli#tirmeler Yürürlülük Tarihi Açıklama TFRS 1, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının "lk Olarak Uygulanması TFRS 3, "!letme Birle!meleri TFRS 7, Finansal Araçlar: Açıklamalar TMS 1, Finansal Tabloların Sunumu TMS 27, Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar TMS 34, Ara Dönem Finansal Raporlama TFRYK 13, Mü!teri Ba#lılık Programları Muhasebe Tahminleri 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren ba!layan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS nin ilk uygulandı#ı dönemde muhasebe politikaları benimsenirken, de#erleme temeli olarak yapılan i!lemlerde tahmini maliyet uygulanabilmesi Standardın revize edilmesi öncesinde gerçekle!en!arta ba#lı taahhütlerin revize edilmesi, ana ortaklık dı!ı payın ölçümü, ve hisse bazlı ödemeler Finansal araçları ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması Özsermaye de#i!im tablosundaki bilgilerin açık hale getirilmesi Konsolide finansal tablolar için yapılan yeni düzenlemeler ve de#i!iklikler Önemli olay ve i!lemlerle ilgili bilgilerin detaylandırılması Ödül kredileri (seyahat milleri ya da puanları gibi) nin gerçe#e uygun de#erinin ölçülmesi Finansal tabloların Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekle!en sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini te!kil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldı#ı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldı#ı ba!lıca notlar a!a#ıdaki gibidir: Not 6 ve 7 Not 10 Not 14 ve 15 Not 18 Not 27 Gerçe#e uygun de#er farkı kar zarar yansıtılan finansal varlıklar Faktoring alacak ve borçları Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar Borç ve gider kar!ılıkları Vergi varlık ve yükümlülükleri 14

19 NOT 3 - UYGULANAN DE#ERLEME!LKELER!/MUHASEBE POL!T!KALARI (a) Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe ilkeleri/politikaları a!a"ıda özetlenmi!tir: Finansal Araçlar (i) Sınıflandırma #irket in finansal varlıkları nakit ve nakit benzeri varlıklar ve faktoring alacaklarından olu!maktadır. #irket in finansal borçları ise faktoring borçları ve banka kredilerinden olu!maktadır. $!letme kaynaklı alacaklar, üretim, da"ıtım ve servis firmalarının ticari alacaklarının bir aracı kuruma temlik edildi"i, aracının da bu alacakların finansman, tahsilat ve kredi riskine kar!ı koruma sa"ladı"ı ve bu hizmetlerden bir ücret aldı"ı faktoring alanındaki faaliyetinden do"an faktoring alacaklarından olu!maktadır. Banka kredileri ve faktoring borçları ticari olmayan finansal borçlar olarak sınıflandırılmı!tır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, vadeye kadar elde tutulacak menkul de"erler ve alım-satım amaçlılar dı!ında kalan menkul de"erlerden olu!maktadır. (ii) Muhasebele!tirme Alım-satım amaçlı varlıklar ve satılmaya hazır de"erler, bu varlıkların satın alma taahhüdünün gerçekle!ti"i tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu varlıkların makul de"erlerindeki de"i!imlerle ilgili kar ve zararlar muhasebele!tirilir. #irket bir finansal borcu ancak ve ancak o finansal enstrümana ili!kin sözle!me hükümlerine taraf oldu"unda kayda alır. Di"er dönen varlık ve di"er kısa vadeli yükümlülükler kısa vadeli olmaları sebebiyle maliyet de"erleri üzerinden gösterilmektedir. (iii) De"erleme Finansal araçlar, i!lem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet de"erleri üzerinden de"erlenir. $lk kaydın ardından, belirli bir piyasa de"eri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen finansal araçlar, i!lem maliyetleri dahil edilmek ve varsa de"er dü!üklü"ü kar!ılı"ı ayrılmak suretiyle maliyet de"erleriyle kaydedilir. Bunlar dı!ında tüm ticari araçlar ve tüm satılmaya hazır varlıklar piyasa de"erleriyle ölçülür. Ticari olmayan bütün finansal borçlar, krediler, alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, de"er dü!üklü"ü kar!ılı"ı ayrıldıktan sonra iskonto edilmi! maliyet de"erinden de"erlenir. $skonto edilmi! maliyet, etkin faiz oranı metoduyla hesaplanır. Primler ve iskontolar ilk i!lem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oranıyla iskontoya tabi tutulur. Di"er türevsel olmayan finansal araçlar etkin faiz oran yöntemiyle itfa edilmi! maliyetleri üzerinden varsa de"er dü!üklü"ü dikkate alınarak gösterilmektedir. (iv) Gerçe"e uygun de"er ile de"erlendirme prensipleri Finansal araçların makul de"eri bilanço tarihindeki i!lem maliyetleri dü!ülmemi! piyasa de"erleri baz alınarak hesaplanır. Ancak, aktif bir pazarda kota edilmi! bir piyasa de"eri yoksa finansal aracın makul de"eri mevcut piyasa bilgisi ve uygun de"erleme metotları kullanılarak tahmin edilir. Ancak, tahmini makul de"eri bulabilmek için kanaat kullanmak gerekti"inden, makul de"er ölçümleri mevcut piyasa ko!ullarında olu!abilecek de"erleri yansıtmayabilir. 15

20 Piyasada i!lem görmeyen türev finansal araçların makul de"erleri, kar!ı tarafın güvenilirli"i ve sözle!menin bilanço tarihinde sona ermesi durumunda, #irket in alaca"ı veya yükümlü oldu"u miktar mevcut piyasa ko!ulları göz önünde bulundurularak tahmin edilmektedir. (v) Gerçe!e uygun de!erdeki de!i"imler Alım satım amaçlı finansal araçların makul de"erlerindeki de"i!imlere ba"lı olarak ortaya çıkan kar ve zararlar gelir tablosunda muhasebele!tirilir. Satılmaya hazır menkul de"erler ve nakit akı!ını korumaya yönelik türev finansal araçların makul de"erindeki de"i!imlere ba"lı olarak ortaya çıkan kar ve zararlar özsermayede ayrı bir kalem olarak muhasebele!tirilir. (vi) Özel finansal araçlar Nakit ve nakit benzeri de"erler: Nakit ve nakit benzeri de"erler kasadaki nakit, yerli ve yabancı bankalardaki mevduat ve alındı"ında vadesi üç ay veya daha az olan yüksek oranda likit kısa vadeli yatırımları kapsar (bakınız Not 6). Satılmaya hazır menkul de"erler: Vadeye kadar elde tutulacak menkul de"erler ve alım-satım amaçlılar dı!ında kalan menkul de"erlerden olu!maktadır (bakınız Not 7). (vii) Muhasebe kayıtlarından çıkarılma Finansal varlıklar; #irket bu varlıklar üzerindeki sözle!meye ba"lı haklarını kaybetti"i zaman muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldı"ı, süresi doldu"u veya haklarından feragat edildikleri zaman gerçekle!ir. Finansal borçlar ise, yükümlülükler yerine getirildi"i, iptal edildi"i veya süresi doldu"unda kayıtlardan çıkarılır. Satılmaya hazır varlıklar; #irket in bu varlıkları satma taahhüdünde bulundu"u tarihte muhasebe kayıtlarından çıkartılır ve bununla ilgili alacaklar da aynı tarihte muhasebele!tirilir. (viii) Finansal risk yönetimi Faiz Oranı Riski Piyasa faiz oranlarındaki yukarı a!a"ı hareketler sebebiyle olu!an finansal araçların fiyatlarında ki dalgalanmalar, #irket in faiz oranı riskini yönetme gereklili"ini do"urur. #irket politikası gere"i bu risk faiz de"i!imlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir. Tahsilat Riski #irket in tahsilat riski genel olarak ticari i!lemlerden do"an alacaklarından dolayı söz konusu olabilmektedir. Ticari alacaklar,!irket yönetimince borçlularla ili!kileri, geçmi! tecrübeleri ve cari ekonomik durumlar ı!ı"ında de"erlendirilmekte ve uygun oranda!üpheli alacak kar!ılı"ı ayrılmaktadır. #irketin sipari! alma ve satı! konularında gelecekte duraksama ve kesintiye u"ramasına ili!kin emarelere rastlanmadı"ı ve dolayısıyla herhangi bir riskin mevcut olmadı"ı!irket yetkililerince belirtilmi!tir. Kur Riski Kur riski herhangi bir finansal enstrümanın de"erinin döviz kurundaki de"i!ikli"e ba"lı olarak de"i!mesinden do"an risktir. #irket, döviz cinsinden alacak ve borçlarının Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı kur de"i!iklerinden do"an döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, kısa vadeli borçlanma suretiyle yönetilmektedir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yabancı para cinsinden aktif ve pasifler, Not 30 de gösterilmi!tir. 16

21 Likidite Riski Likidite riski, bir i!letmenin finansal araçlara ili!kin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle kar!ıla!ma riskini ifade eder. "irket aktif ve pasiflerinin vadesel da#ılımını dengede tutarak ve finansal kurulu!lar aracılı#ıyla fonlama ihtiyacını kar!ılayarak likidite riskini yönetmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle!irketin likidite riski yoktur. Not 31 de gösterilmi!tir. (b) Maddi varlıklar ve amortisman (i)!irket in sabit kıymetleri Sabit kıymetler, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi! maliyet de#erlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet de#erlerinden birikmi! amortisman ve kalıcı de#er kayıpları dü!ülerek yansıtılır (bkz. muhasebe ilkeleri ). (ii) Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varlıklar Kiraya konu olan varlı#ın sahipli#ine ili!kin risk ve getirilerin "irket te bulundu#u kiralama i!lemleri finansal kiralama olarak sınıflandırılmı!tır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler "irket in bilançosunda, ilgili varlı#ın makul de#eri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü de#erinden dü!ük olanı üzerinden birikmi! amortisman ve kalıcı de#er kayıpları (bkz. muhasebe ilkeleri e) dü!ülerek muhasebele!tirilir. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetlerin amortismanı, di#er benzer varlıklar için uygulanan politikalara uygun olarak ayrılır. Kira süresinin kiralanan varlı#ın faydalı ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlı#ın "irket tarafından satın alınmasının makul!ekilde kesin olmadı#ı durumlarda, kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlı#ın faydalı ömrünün kira süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde amorti edilir. Bilançodaki finansal kiralama yükümlülü#ü anapara geri ödemeleri yoluyla azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi boyunca olu!tu#u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir. (iii) Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi varlıkların herhangi bir parçasını de#i!tirmek için katlanılan masraflar aktifle!tirilir. Sonradan ortaya çıkan harcamalar söz konusu varlı#ın gelecekteki ekonomik faydasını arttırıcı nitelikte ise aktifle!tirilebilirler. Tüm di#er gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda muhasebele!tirilir. (iv) Amortisman Maddi varlıklara ili!kin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giri! veya montaj tarihleri esas alınarak do#rusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmı!tır. Maddi varlıkların ortalama ekonomik ömürlerini yansıtan amortisman süreleri a!a#ıda belirtilmi!tir: Tanım (Ömür)Yıl Yöntem Mobilya ve demirba!lar 3-15 yıl Do#rusal Motorlu ta!ıtlar 5 yıl Do#rusal Binalar 50 yıl Do#rusal Di#er maddi olmayan duran varlıklar 3 yıl Do#rusal 17

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi )

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Baımsız

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

AK FACTORİNG HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AK FACTORİNG HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AK FACTORİNG HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 01/01-31/12/2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA I. BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI 31 MART 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR ÇERK SAYFA BLANÇO... 1-3 GELR TABLOSU... 4 ÖZSERMAYE DEM TABLOSU... 5 NAKT AKIM TABLOSU... 6 MAL TABLOLARA

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2009-31 ARALIK 2009 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2009-31 ARALIK 2009 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2009-31 ARALIK 2009 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU Yönetim Kurulu na stanbul ARI FNANSAL KRALAM A.. NN 01.01.2009 31.12.2009 HESAP DÖNEMNE

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÖDENM SERMAYEMZ 20.200.000.- YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII 2.300.000.-YEN TÜRK LRASI Ç KAYNAKLARDAN KARILANMAK SURETYLE 122.500.000.- YEN TÜRK LRADAN

Detaylı