Divrik'de bir evin tavanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Divrik'de bir evin tavanı"

Transkript

1 Divrik'de bir evin tavanı Foto: E. Emiroğlu Türk mimarîsinde ağaç işleri Arkeolog: ERDEM YÜCEL Türk sanat tarihinde, ağaç işleri, ahşap oymacılık, kakmacılık gibi konular üzerinde başlayan araştırma ve incelemeler çok yakın bir geçmişe sahiptir. Günümüzde bu örneklerin büyük bir kısmı çeşitli anıtların kapı, pencere, dolap ve tavanlarını süslemekte, bunlardan ayrı olarak da birçok müzelerde teşhir edilmektedir. Buna rağmen, sayın Halûk Karamağaralı'nın da belirttiği gibi Türk sanatının en az tanınan konularından birisi şüphesiz ağaç işçiliğidir. Zira memleketimizde bulunan ahşap eserlerin çoğu, hâlâ ilim âleminin meçhulüdür. Bilinenler hakkındaki neşrivatta da, ya asıl ağaç işçiliğinden ziyade eserin ihtiva ettiği kitâbelere ehemmiyet verilmiş; ya fotoğraf neşri ile iktifa edilmiş, veya mesnetsiz birtakım hükümler tekrarlanıp durmuştur (1). Ağaç oymacılığının bir sanat haline gelmesi, yapılarda kullanılan ahşap mimari elemanların süslenebilmesi amacından doğmuştur. Bu sebeple Türk ve İslâm sanatı içerisinde ahşap sütunlar, başlıklar, kapı, pencere ve dolap kapakları ile tavanlar; mimarîden ayrı olarak da minber, kürsü, rahle, Kur'an ve cüz mahfazaları meydana gelmiştir. Ağaç işlerinde kullanılan teknikler: I Oyma tekniği: Bu teknikte ucu keskin bir kalem, ağaç yüzeyini oymak suretiyle bezemeyi tamamen kabartma olarak ortaya çıkarır. Oyma tekniği ise, kalem çok derinlere inerse derin oyma, nisbeten meyilli olarak çalışılırsa mail kesim adı verilen iki gruba ayrılmaktadır. Buna rağmen çalışma ne şekilde olursa olsun, her ikisinde de kullanılan belli başlı motifler, rûmî, çiçek, geometrik şekil ve kitâbeliklerden ibarettir. Oyma teknikleri içerisinde oldukça büyük bir grubu teşkil eden mail kesimin kaynağı IX. yüzyıla Samarra'ya inmekte; Irak, İran, Suriye, Filistin, Mısır, Afganistan ve Kuzey Afrika'da sayısız örneklerine rastlanmaktadır (2). Anadolu'da mail kesime örnek olarak Malatya Ulu Camii minberi gösterilmekte- (1) Halûk Karamağaralı, Çorum Ulu Camiindeki minber, «Türk Sanat Tarihi Yıllığı», istanbul 1965, s (2) Bakınız: R. Ettinghausen, The Bcveled Style in the Post-Samarra period, «Archaeologica Oricntalia» Newyork 1952, s

2 Divrik'Ue ahşap evlerden birinde ve tavan detayı Foto : E. Emiroğlu dir. Mail kesim ile derin oyma Anadolu'nun bazı eserlerinde âdeta yeni bir teknik yaratırcasına birleşmiştir. Meselâ Harput Sare Hatun Camii minberinin yan satıhları, Malatya Ulu Camii minberindeki gibi geniş şeritlerle çeşitli poligonal satıhlara ayrılmıştır. Her ikisinde de konturlar derin kesilmiş olmakla beraber, bir zemin tabakasından bahsedilemez. Diğer taraftan Anadolu'da bu devirde Samarra mail kesim üslûbu kendine has bir tarzda geliştiren ve oldukça kapalı bir bütün teşkü eden ağaç oymacılığı olduğu tahmin edilmektedir (3). nında yerini geçme tekniğine «Kündekâri» bırakmıştır. Buna rağmen oyma tekniği, XV. yüzyıl içerisinde bir süre devam etmişse de geçme tekniği ağaç işlerine yavaş yavaş hâkim olmakta gecikmemiştir. Bu teknik küçük ölçüde çeşitli geometrik parçaların birbirine geçmesiyle temin edilmiş olup yapıldıkları tarihten günümüze kadar da (3) Semra Ögel, Anadolu ağaç oymacılığında mail kesim, «Sanat Tarihi Yıllığı» istanbul 1965, s II Şebekeli oyma: Bu teknik, zemini tamamıyle ortadan kaldırmakta, çevresi oyulan palmet, lotus ve kıvrık dallardan ibaret desenler, birer uçları ile birbirlerine tutturularak kompozisyonu yaratmaktadır. Çalışmalardaki güçlükler sebebiyle nisbeten az tatbik edilen şebekeli oyma tekniği ile daha ziyade rahle, minber ve kürsü parçaları ile korkuluk levhaları yapılmıştır. Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesinde Env. 458, 460, 867 numaralı rûmîli, palmetli desenler ile IV. Vakıf Hana ait geometrik şekilli korkuluk levhaları örnek olarak gösterilebilir. III Geçme tekniği «Kündekâri» : Selçuklular tarafından ağaç işlerinde kullanılan oyma tekniği, Osmanlılar zama- Divrik'de 3 başka bir ahşap tavan detayı

3 zaman ve doğal etkilerden bozulmayarak gayet iyi şekilde gelebilmişlerdir. Geçme tekniğindeki bu parçaların tahta suları, damarları, birbirine zıt vaziyette konuldukları, biri diğerinin nem ve ısıdan çarpılmasına mani olduğu için kapı kanatları yüzyıllarca düzlüğünü muhafaza etmiştir (4). IV Kakma tekniği: Geçme tekniğinin yanı sıra, daha geç devirlerde ağaç işlerinde kakma tekniği kullanılmağa başlamıştır. Kendi aralarında tahta ve sedef kakma olmak üzere iki gruba ayrılan bu teknikte, desenler perdahlanmış ağaç yüzeyine ince bir kalemle çizildikten sonra, gereken yuvaları açılırdı. Genellikle ön planda yüzey düzlüğüne itina edilirse de pek nadir örneklerde taşkın parçalara da rastlanmıştır. Ağaç kakma işlerinde ilâve parçalar esas zeminden cins ve renk bakımından ayrılmakta; böylece birbirine zıt, dekoratif şekiller ortaya çıkmaktadır. Kakma tekniğindeki sedef ve fildişiler ekseriyetle sarayların, kasırların kapı, pencere, dolap kapaklarında ve bazı mobilyalarda da kısmen bağa ile karışık olarak kullanılmışlardır. Sedef ve fildişi kakmalar ağaç yüzeyi üzerinde, yuvaları önceden hazırlanmış yerlere yerleştirilerek yapıştırılırdı. Ayrıca Şam işi diye adlandırılan bir grupta sedef parçalarının etrafı ince madenî telciklerle çevrilirdi. Diğer taraftan sedef mozaik, yüzeyin tamamen birbirine intibak eden sedef parçaları ile kaplanmasıyle elde edilirdi ki, bununla da küçük eşyalar, çekmeceler ve Kıir'an mahfazaları v.s. yapılırdı. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Topkapı Sarayında bu sanat şubesini öğreten atölyeler vardı. Hayrettin, Sinan, Davut, Mehmet gibi ünlü mimarlar devrin bir nevi akademileri olan bu atölyelerde meslekî bilgileriyle birlikte sedefçiliği (5), marangozluğu, hendeseyi de öğrenirlerdi (6). Erken İslâm yapılarındaki ağaç işçiliği: Erken İslâm ağaç işlerinde Hellenistik ve Sasanî geleneklerinin devam ettiği, yavaş yavaş yeni bir üslûbun meydana gelerek geliştiğini, Can Kerametli belirtmektedir. Ayrıca ağaç oyma sanatı, diğer sanat bölümleri, taş, ştuk, deri, çini, işleme v.s. ile sıkı bir bağ kurmuş ve onlardan epeyce etkilenmiştir (7). Gerçekten Emevî ve Abbasî devri ağaç işleri önceleri antik sanatın tesiri altında kalmışsa da sonradan yeni bir üslûba doğru yönelmiştir. Bu arada Suriye bölgesine has, akantus ve asma yapraklarından ibaret gayet zengin desenlere yer verilmiştir. Meselâ Meşatta Sarayı'nın cephesindeki taş re- Iiefler, Emevî ve Abbasî eserlerinde pek az nüans farklarıyle tekrarlanmıştır. Diğer taraftan Emevî devri eserlerinde sık sık karşımıza çıkan çam kozalağı motifi ise bu devrin çok sevilen ve tatbik edilen bir tezyini elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada üzerinde önemle durulması gereken bir nokta ise aynı motifin VE. ve IX. yüzyıl Samarra ştuk süslemelerinde görülmesidir. Ayrıca Takrit'deki ağaç oyma kapaklar, Samarra C grubu tezyinatı ile çok yakın benzerlikler göstermektedir (8). Emevî devrine ait ağaç işlerinin en tanınmış örneği K. Afrika'daki Kayravan Camiinin çeşitli parçalardan meydana gelen on yedi basamaklı minberidir (9). Sanat ta- (4) Celâl Esat Arseven, Türk Sanatı Tarihi, istanbul 1955, C. 2, s (5) Kakma tekniğinde kullanılan sedefler, düz beyaz veya ışığa göre renk değiştiren arusek olmak üzere iki türlüdür. (6) Can Kerametli, Osmanlı devri ağaç işleri, tahta oyma, sedef, bağa ve fildişi kakmalar, «Türk Etnografya Dergisi», Ankara 1962, S. IV, s. 10. (7) Can Kerametli, aynı eser, s. 5. (8) D. Talbot Rice, İslamic Art, London 1965, s. 37, fig. 30. (9) Kayravan Camii İbrahim II İbni Ağlab ( ) tarafından genişletüdiği, mihrabın çinilerle yenilendiği düşünülürse minberin de bu devre ait olması ihtimal dahilindedir. Ankara'da Ahi Elvan Camii pencere kapaklarından iki detay. Foto : E. Emiroğlu T. İ. S. E. Müzesi Env. 384

4 Ankara'da Ahi Elvan Camii pencere kapaklan (T. İ. S. Eserleri Müzesi Env no. kayıtlı) rihinde ağaç işçiliği ile yapılmış minberlerin en ünlüsü olan bu eserin üzeri kabartma olmak üzere üzüm salkımları, hurma dal- Diğer taraftan X. ve XII. yüzyıl Suriye, Mısır taş relieflerinin, kısmen Fatımî devri ağaç işlerini etkilemiş olması da ilgi çekicidir. Meselâ El Ezher Camii'nin XI. ları ile bezenmiştir. yüzyıla ait ve halen Kahire müzesindeki kapısı ile El Hâkim Camii ağaç işleri, bu devre tarihlendirilen karakteristik eserler arasındadır. Metrcpolitain Müzesindeki muhteşem bir kapı ile Kahire müzesinde bulunan başka örnekler geç devir Fatımî tezyinatının hayvanı bir üslûba doğru yöneldiğini göstermektedir. Yerli Kopt sanatı ile i'gili olduğu anlaşılan bu tezyinatta av sahneleri, simetrik tek kuş veya hayvan grupları bulunmaktadır. Bu hayvanî üslûp, daha geç Memlûk sanatına da tesir ederek süsleme bütün yüzeyi kaplayan zengin ve yüklü bir tabaka teşkil etmiştir. Bilhassa günlük hayat sahnelerine fazla yer verilmiştir. Yüklü bir deveyi güden adam, mızrakla arslana saldıran figürler veya içki sahneleri derin oyma tekniği ile yapılmıştır (10). Bir başka bölgede ise Selçuk istilâsından önceki İran ağaç işlerine ait pek az örnek zamanımıza kadar gelebilmiş olup kûfi kitâbeli bazı eserler Taşkent ve Semerkant müzeleri ile özel kolleksiyonlarda bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgedeki XIII - XTV. yüzyıllara ait Moğol ağaç işleri de oldukça nadirdir, kûfi kitâbeli bazı kapılar devrin mimarîsinde rastlanan taş tezyinat ile çok yakın benzerlikler göstermektedir. Bu devre ait Metropolitain Müzesi'ndeki bir rahle ile Hoca Abad Yasevî Camii kapılarından ikisi üzerindeki zengin arabesk desenleri bakımından yekdiğerini hatırlatmaktadır. Bundan başka Hermitage Müzesi'ndeki Timur türbesinin kapıları ile Semerkant Şah Zinde Camii kapısı da Moğol ağaç işlerinden günümüze kadar gelebilen örneklerdir. Selçuklu devri ağaç işleri : Selçuklu sanatının yarattığı çeşitli eserler arasında bilhassa ağaç işçiliğinin önemli bir yeri vardır. Kendinden önceki eski İslâm medeniyetinin izlerini taşıyan bu ağaç eserler kapı, pencere, dolap kapakları, minberler, kürsüler ve rahlelerden ibarettir. Selçuklu ağaç iş'eri oyma ve şebekeli oyma teknikleri ile yapılmış olup; bunlar esas itibariyle dinî yapılar için hazırlanmış olduğundan bezemede geometrik ve nebatî elemanlara ön planda yer verilmiştir. Bezeme arka planda kalan zeminin üzerine kabartma olarak yapılmış ve bilhassa rûmili sular esas kompozisyonu meydana getirmiştir. Tamamen tezyinî mahiyette olan rûmili sular, iç içe girift bir manzara arzetmekle beraber pek nadir olarak bazıları içerisine insan ve hayvan figürleri yerleştirilmiştir. Selçuklular devri ağaç işlerinde bu örneklerin yanında tavus kuşu, mührü Süleyman ve servi gibi motiflere de zaman zaman rastlanılmaktadır. Ayrıca ağaç oyma isçiliklerinde, stilize edilmiş servi şeküleri de sık sık karşımışa çıkmaktadır. Bu arada Sinop Ars'an Camii kapısını bir misal olarak sırası gelmişken gösterebiliriz. Selçuklu ağaç işçiliğinin en önemli ve cn eski eseri Kcnva Alâaddin Camii'nin H. 550 (1155) tarihli minberidir. Türk ve İslâm sanatının en muhteşem ağaç eserlerinden olan bu minberin kanısı üzerinde Kılıç Arslan'ııı oğlu Sultan Mesud adına yazılmış kûfî bir kitabe bulunmaktadır. Ayrıca minber şerefesinin sol köşe direği üzerinde de Ahlatlı Hacı Mengim Berti ismindeki ustanın eseri olduğu yazılıdır (11). Diğer taraftan Can Kerametli bu minberin Orta Asya Uygur Türklerinin VIII. yüzyıldaki ağaç oymalarında aranıp bulunabilecek dairevî yapraklar ve palmet motifleri, rûmili arabesklerle süslendiğini belirtmektedir (12). Bu devre ait eserler arasında Manisa Ulu Camii minberi de gayet kıymetli, üzerinde ince ince çalışılmış bir Selçuklu eseridir. Hacı Murad bin Abdülâziz tarafından H. 778 tarihinde yapılan bu eserin en dikkat çeken tarafı üzerinde tabiî şekillerde cin şakayiklerinin bulunmasıdır (13). Divriği Ulu Camii minberi de Selçukluların Anadolu'da yarattığı nefis sanat eserlerinden bir başka örnektir. Kitâbesinden Ahmet Şah tarafından Tiflisli İbrahim oğlu Ahmed'e yaptırıldığı anlaşılan abanoz ağacından bu eser devrinin pek başarılı örnekleri arasında sayılmaktadır. Diğer taraftan bu cami hakkında bir makale yayınlayan A. Saim Ülgen aynı yapıda nefis işçiliğe, özel şekillere sahip birkaç pencere kapağının kaldığını belirtmekte ve bunların iyi muhafaza edilemeyerek kısmen çürümüş olmasından yakınmaktadır (14). (10) Can Kerametli, aynı eser, s. 8. (11) Oktay Aslanapa, Anadolu'da Türk minberleri maddesi «İslâm Ansiklopedisi», C. 8, s (12) Can Kerametli, aynı eser, s. 7. (13) Bu hususta bakınız: R. M. Riefstall, Cenubu Garbî Anadolu'da Türk Mimarîsi, istanbul 1941, Res. 13, 13a, 13b, 13c, 13d. (14) A. Saim Ülgen, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, «Vakıflar Dergisi», Ankara 1962, S. V, s. 96.

5 Birgi Ulu Camii'nin H. 722 tarihli minberi de Selçuklu ağaç işçiliğinin güzel bir örneği olun Mıızafferüitin bin Abdülvahit bin Süleymanül Garbî'nin eseridir. Fakat ne yazık ki, R. M. Riefstall bunun da kıymet bilmeyen eller tarafından cilalanarak üzerinin yaldızlandığını yazmaktadır (15). Ayrıca cami içerisindeki sekiz pencere kanadı da gene aynı sanatkârın eseri olmakla beraber üzerinde görülen gelişim incelenmeğe değer ölçüdedir. Ankara camilerindeki Selçuklu özelliğini tışıyan ağaç işleri de önemli örneklerdendir. Ahi Şerafeddin_ Camii'nin (Arslanlıane) ceviz ağacından, ince bir tekniğe sahip H. 689 (1290) tarihli minberi Selçuklu Sultanı Giyas el Din Keyhusrev adına Abu Bakr al Nacar tarafından yapılmıştır. Gene Ahi Şerafeddin H. 731 (1330) tarihli türbesindeki halen Ankara Etnoğrafya Müzesinde bulunan ceviz sandukası da Selçuklu tarzında yapılmış bir eserdir. Mahmut oğlu Nakkaş Abdullah'ın eseri olan bu ahşap sanduka üzerinde kitâbeler, ayet'el-kürsî, Kur'andan seçilmiş ayetler yer almaktadır. Ankara Ahi Elvan Camii'nin pencere kapaklarından (16) başka Selçuklu oyma tekniğinde yapılmış ceviz minberi, bu konudaki şaheserlerden bir başkasıdır. Harputlu Bayezit oğlu Mehmet adındaki sanatkârın eseri olan minberdeki esas kompozisyonu beş köşeli yıldızlar meydana getirmektedir. Üzerindeki kitâbeler ise bazı şüpheli noktaları aydınlatması bakımından önemlidir. Bunların yanı sıra Anadolu Camilerinin ahşap minberleri, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait değişik ve orijinal örnekleri göstermektedir (17). Selçuklu sanatının yaratıcılığı mezar yapılarındaki ahşap sandukalar üzerinde de kendini göstermektedir. Bunlar arasında hiç şüphesiz Selçuklu ağaç işçiliğinin en güzellerinden olanı Konya Mevlâna türbesindeki Sultan'ül - Ulema'nın kabri üzerinde bulunan yüksek sandukadır. Sayın Mehmet Önder aslında bu sandukanın Mevlâna'nın vefatından sonra Selçuklu sanatkârlarından Abdülvahit ve Konyalı Genek oğlu Hüsameddin Mehmet tarafından yapıldığını; bilâ- Tıare XVI. yüzyılda, bu muhteşem sandukanın Mevlâna'nın üzerinden alınıp babasının mezarına konduğunu belirtmektedir (18). Diğer taraftan Halûk Karamağaralı da bu sanatkârlardan Selim oğlu Abdülvahid'in sandukanın projesini hazırladığını, kompozisyonları çizdiğini; Konyalı Genak oğlu Hüsameddin Muhammet'in ise, imza kitabesine «amel-i» kelimesi ile başladığına göre, eserin işçiliğini üzerine aldığını yazmaktadır (19). Sanduka, Selçukluların çok sevdiği oyma tekniği ile yapılmışsa da bazı parçalar tamamen geçme olarak ilâve edilmiştir. Devrinin karakteristik bezemesi ile süslenen sandukanın üzerini, ayet'el-kürsî, Mevlânanın eserlerinden ölüme dair gazeller ve Mesnevi'den alınmış beyitler bos bir yer bırakmamacasına kaplamıştır. Mimarî yapıları süsleyen yukarıda kısmen bahsetmeğe çalıştığımız ağaç işlerinin yanı sıra Selçuklular küçük sanatlara ait birçok eseri daha meydana getirmişlerdir ki, bunların büyük bir kısmını rahleler teşkil etmektedir. Sırası gelmişken Berlin İslâm Eserleri Müzesinde XIII. yüzyıla ait Selçuklu ağaç işlerinden meydana gelen mühim bir koheksiycn bulunduğunu belirtmek de yerinde olacaktır. Bunlar arasında 1907 yılında hediye edilmek suretiyle Berlin Müzesine (20) giden Selçuklu Kur'an rahlesi o devir ağaç işçiliğinin nefis bir örneğidir. Aynı zamanda bu Kur'an rahlesinin Abdülvahid bin Süleyman Neccar'ın eseri olduğu ileri sürülmektedir (21). Yalnız burada bu sanatkârın Selim oğlu Abdülvahid olduğunu kabul etmek lâzım geldiğini ve ki- (15) R. M. Riefstall, aynı eser, S. 22, Res. 37, 216. (16) E. Yücel, Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesinde Ankara Ahi Elvan Camii pencere kapakları, «Türk Yurdu», istanbul 1967, S. 6 (340), s (17) Burada tek tek incelenmesine imkân olmayan bu eserler için bakınız: Zeki Oral, Anadolu'da sanat değeri olan ahşap minberler, kitâbeleri ve tarihçeleri, «Vakıflar Dergisi», Ankara 1962, S. V, s (18) Mehmet Önder, Mevlâna ve türbesi, istanbul 1957, s (19) Halûk Karamağaralı, Mevlânanın türbesi, «Türk Etnoğrafya Dergisi», istanbul 1966, S. VII-VIII, s. 40. (20) Kur'an rahlesi, Berlin Müzesinde İslâm sanatları kısmında Env. J. 584 numarada kayıtlı bulunmaktadır. (21) Cevdet Çulpan, Selçuk devri bir Kur'an rahlesi, istanbul 1962.

6 tâbenin okunuşu sırasında Selim ile Süleyman isimlerinin birbirine karışmış olduğu kanısındayım. Osmanlı devri ağaç işçiliği: Selçuklu devri ağaç işçiliği XV. yüzyıla kadar Erken Osmanlı Devrine hâkim olmuşsa da bundan sonraki yıllarda bazı yeni teknik ve bezemelerle daha başka karakterde eserler meydana getirilmiştir. Selçukluların kullandığı oyma ve şebekeli oymadan başka geçme (kündekâri). geniş ölçüde tatbik edilmiş; sedef, bağa, fildişi ve hatta altın, gümüş gibi yardımcı maddelerin ilâvesiyle daha zengin, daha değişik bir şekilde ağaç işleri yaratılmıştır. Bu devirde bezeme olarak, rûmili kompozisyonların yanına çiçek motifleri ilâve edilmişse de, Fatih devri pencere ve kapı kanatlan Selçuklu ekolünden derhal ayrılmakta, daha sadeliğe doğru gitmektedir. XV. yüzyıl eserlerinde nebatî elemanların ince ve o nisbette temiz olarak, sadece kitabeler ile esas yüzeyin ortasındaki pek az bir yeri süslediğini görüyoruz. Meselâ Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesinde teşhir edilen cami kapılarında bu husus kendini açıkça belli etmektedir. Örnekler oldukça geniş parçaların birbirine geçmesiyle temin edilmiş olup esas bezemeyi dikdörtgenler, zikzaklar veya küçük kitâbelikler meydana getirmektedir. Osmanlı ağaç işçiliğinin en büyük hususiyeti şüphesiz oyma tekniği yanında geçmenin kullanılmış oluşudur. Bu devirde kapılar, pencere ve dolap kapakları geçme; rahle, çekmece, Kur'an mahfazalan ise kakma olarak yapılmaya başlanmıştır. Üzerinde durulması icap eden bir diğer husus ise Erken Osmanlı Devri ağaç işlerinde pek fazla dikkati çekmeyen çiçek dekorasyonunun XVI. yüzyıl başlarından itibaren sık sık karşımıza çıkmasıdır. Böylece Osmanlı ağaç işlerinde rûmili bezeme, çeşitli çiçeklerle karışarak daha komplike bir şekil almıştır. Fakat bu süslemede, hiç bir zaman Selçuklu devrinde görülen yüzeyin tamamen kaplanma eğilimini düşünmek yersizdir. Bazı saray, kasır ve türbe kapılarında sedef ve bağa kakmalar kullanılmış, bezemede daima geometrik ölçüler hâkim olmuştur. Bilhassa bu devir binalarının kapı ve pencere kanatlarında bu nizam kullanılmıştır. Topkapı Sarayı Müzesi harem kısmında III. Murad yatak odasında, Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman türbeleriyle Bağdat köşkünde olduğu gibi, XV. yüzyılda gördüğümüz güneş şualı ve dairevî çokgen kompozisyonlar sonsuzluk hissini verecek şekilde köşelerde tekrarlanmıştır (22). Daha sonraları XVII. yüzyıl ağaç işlerinde, XVI. yüzyılda görülen şekiller aynen devam etmişse de bezemede ortaya bazı yeni örnekler çıkmıştır. Bunların başında orijinal durumlarından ayrılarak, stilize edilmeye doğru ilerleyen bitki motifleri gelmektedir. Ana konuda gene sonsuzluk her şeye hâkim oluyorsa da, sadelikten kısmen uzaklaşılmış, hareketli, göz doldurucu bezemeye doğru adım atılmıştır. Bu devirde en çok üzerinde durulması gereken bir başka nokta, o zamana kadar çinilerde görülen çintemani motiflerinin bu defa ağaç işlerinde karşımıza çıkmasıdır. Meselâ Topkapı Sarayında Bağdat ve Revan köşklerinin sedef, bağa, kakmalı kapılarında yer yer çintemaniler görülmektedir. Bu devrin bir başka özelliği de rûmili, palmetli bezemenin birbirinden ayrılarak kartuşlar içerisine alınmasıdır. XVII. yüzyıl Türk ağaç işçiliğini Can Kerametli şu şekilde açıklamaktadır: «Bu devirde çinicilikte olduğu gibi ağaç işçiliğinde de bazı yenilikler kaydedilmiştir. Ağaca uygulanan sedef, bağa ve fildişi gibi yeni maddeler ağaç işçiliğini renklendirmiştir. Çiçekli üslûp ve palmet motifleri teknik bir zaruretten gelen geometrik bir nizam içinde devrin ağaç işçiliğinin özelliklerini belirtir. Fildişi kaplamalı eserlerde palmet motiflerinin yanında yazı da önemli süsleyici bir unsur olarak kullanılmıştır. Bu terkibin en iyi örnekleri Kur'an mahfazaları ve rahlelerdir, işçilikte dekoratif terkip çeşitli geometrik biçimlerle elde edilmiştir (23). Diğer taraftan bu devirlerde oldukça çok sayıda yapılmış Kur'an ve cüz mahfazaları ile rahleler de değişik şekiller gösterirler. Bunların ağaç kısımları üzerine kakma veya yapıştırma suretiyle ilâve edilen bağa, sedef ve fildişilerin de yardımıyle oldukça zengin örnekler elde edilmiştir. Nisbeten mobilya yapımında da kullanılan bu işçilik özellikle mücevherlerin de yardımıyle tahtlar üzerinde gözleri kamaştıracak dereceye ulaşmışlardır. XVIII. yüzyılda, Türk mimarîsinin her dalında kendini gösteren Avrupanın barok ve rokoko etkileri, ağaç işlerinde de âzamî derecede hissedilmiştir. Bundan sonradır ki ağaç işçiliği Türk karakterini kaybederek tamamen Avrupalılaşmış; artık eserleri hemen hemen İtalyan barok, Fransız rokokosundan ayırmak imkânı kendiliğinden ortadan kalkmıştır. XIX. yüzyılda gene aynı cereyanın etkisiyle Türk mimarîsinde, taş eserlerde kullanılan istiridye kabuğu motifleri, ağaç işlerinde de ortaya çıkmış, sivil ve dinî mimarîde çoğunlukla kullanılır hale gelmiştir. Meselâ Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesinde de böyle altın yaldızlı Hünkâr mahfili alınlıkları görülmekle beraber, kompozit başlıklar ve akantuslar bu devirde Avrupanın ne kadar etkisi altında kaldığımızı gösterecek niteliktedir. (22) Can Kerametli, aynı eser, s. 12. (23) Can Kerametli, Türk sanatında Türk düşüncesinin yeri ve etkileri, «Türk Yurdu» istanbul 1966, S. 4 (322), C. 5, s. 13. ARKİTEKT'in Kolleksiyonlan Firmamız Üstün evsaf, bol ışık ve en son modern tipleri ile aydınlatma mevzuunda daima emrin izdedir. NURİ AKDEMİR Necatibey Cad. 66 Galata tel pon » Fabrika: Bakırköy Haznedar Tel: Telgraf ; Nojakdemir - lıuabul ARK. 25

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ULU M 17/12/13111. Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT

ULU M 17/12/13111. Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT ULU M 17/12/13111 O) Tere an Prof. Dr. Ali Haydar BAYAT alazgirt zaferinden sonra, eski bir Hıristiyan ülkesi olan Anadolu'da kesif göçlerle nüfusun ekseriyetini göçebe Türkler'in teşkil ettiği Anadolu

Detaylı

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESİ İstanbul, Süleymaniye de, Süleymaniye Külliyesi içinde, güney yönünde, caminin mihrap duvarı arkasındaki hazire alanı içinde yer alan Kanunî Sultan Süleyman Türbesi, Mimar

Detaylı

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları

Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları Ülkeye özgü el sanatları teknikleri ve malzemeleri vaka çalışmaları ARCHE - Mesleki Eğitimde Yapısal Kültürel Değerler Project No. LLP-LdV-TOI-2010-DE-147 327 Bu çalışma sadece yazarın görüşlerini yansıtır

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz

GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ. Yıldız Demiriz GEÇ DÖNEM OSMANLI MıMARİSİ Yıldız Demiriz Mimar Sinan ın ölümü ile Osmanlı mimarisinde Klasik Dönem diye adlandırılan çağ kapanmış, ama bu büyük ustanın etkileri uzun süre devam etmiştir. Bu etki, özellikle

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ

ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ İlk bölümde Orta Asya mimarisinin bazı unsurlarının Anadolu yu etkilediğinden söz etmiştik. Bu etkileşim İran üzerinden Erzurum-Sivas hattından Anadolu nun batısına doğru yayılır.

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008.

-- \ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008. -- \ ULUSLARARASI AHMET YESEVİ'DEN GÜNÜMÜZE İNSANLIGA YÖN VEREN TÜRK BÜYÜKLEIÜ SEMPOZYUMU BiLDİRİLERi ROMANYA-KÖSTENCE 03-07 EYLÜL 2008 HAZlRLAYAN İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU ANKARA. 2009 TÜRK CİLT SANATININ

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZALARININ RESTORASYONU. Mahir POLAT / S.Tarihçi - Vakıf Uzmanı İrfan SEVİM / Arkeolog Vakıflar İstanbul I.

SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZALARININ RESTORASYONU. Mahir POLAT / S.Tarihçi - Vakıf Uzmanı İrfan SEVİM / Arkeolog Vakıflar İstanbul I. TÜRK İNŞAAT VE SANAT ESERLERİ MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN SAKAL-I ŞERİF MUHAFAZALARININ RESTORASYONU Mahir POLAT / S.Tarihçi - Vakıf Uzmanı İrfan SEVİM / Arkeolog Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

KONYA'DA YENI BULUNAN

KONYA'DA YENI BULUNAN KONYA'DA YENI BULUNAN ALÇı SÜSLEMELER Prof.Dr.Ydmaz ONGE j^^^

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

Doç. Dr. Yılmaz ÖNGE ERKEN OSMANLI DÖNEMİ OSMANLI- TÜRK SANATINA GENEL BİR BAKIŞ (1300-1453) VE HACI BAYRAM VELİ TÜRBESİ. (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Yılmaz ÖNGE ERKEN OSMANLI DÖNEMİ OSMANLI- TÜRK SANATINA GENEL BİR BAKIŞ (1300-1453) VE HACI BAYRAM VELİ TÜRBESİ. (Selçuk Üniversitesi) ERKEN OSMANLI DÖNEMİ OSMANLI- TÜRK SANATINA GENEL BİR BAKIŞ (1300-1453) VE HACI BAYRAM VELİ TÜRBESİ Doç. Dr. Yılmaz ÖNGE (Selçuk Üniversitesi) S anat Tarihçilerimiz, siyasî tarihe paralel olarak, Anadolu'daki

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ

İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ İZMİR BALÇOVA ANADOLU LİSESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTE TANITIM VE KÜLTÜR GEZİSİ 3 GÜN 2 GECE 23-27 NİSAN 2014 İSTANBUL "Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 07 Ekim 2013 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 14 Ekim 2013 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 21 Ekim 2013 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

Cilt:17 Sayı: 2 49-57, 2014 Vol: 17 No: 2 pp.49-57, 2014. *Cevdet SÖĞÜTLÜ, *Nihat DÖNGEL, **Abdullah TOGAY, ***İmran DÖNGEL

Cilt:17 Sayı: 2 49-57, 2014 Vol: 17 No: 2 pp.49-57, 2014. *Cevdet SÖĞÜTLÜ, *Nihat DÖNGEL, **Abdullah TOGAY, ***İmran DÖNGEL Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:17 Sayı: 2 49-57, 2014 Vol: 17 No: 2 pp.49-57, 2014 İstanbul da Bulunan Mimar Sinan Eseri Cami Ahşap Kapı ve Pencere İç Kepenklerinin Malzeme, Boyut, Süsleme

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

BAMBAŞKA BİR KONYA KONYA DAKİ ARKEOLOJİK İZLER. 6-7 Ekim 2012 / 1 Gece 2 Gün

BAMBAŞKA BİR KONYA KONYA DAKİ ARKEOLOJİK İZLER. 6-7 Ekim 2012 / 1 Gece 2 Gün BAMBAŞKA BİR KONYA KONYA DAKİ ARKEOLOJİK İZLER 6-7 Ekim 2012 / 1 Gece 2 Gün 9000 senelik bir Neolitik yerleşim olan Çatalhöyük te, yaklaşık 8 bin kadar insan bir araya gelmiş ve zamanı için oldukça karmaşık

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ RUMİ MOTİFLERİ -1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ HATİPOĞLU, Oktay, Ankara Milli Kütüphane de Bulunan 19. Yüzyıla Ait Kur an-ı Kerimlerde Serlevha Bezeme Örnekleri ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANE DE BULUNAN 19. YÜZYILA ÂİT KUR AN-I KERİMLERDE SERLEVHA BEZEME ÖRNEKLERİ

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur.

Meselâ; Kur an Mekke de nâzil oldu. Kahire de okundu. Đstanbul da yazıldı. sözü meşhur olmuştur. ĐSLAM VE SANAT Đslam Kültüründe hayatın her yönünde-her anında Sanat vardır. Sanattan uzak alan yoktur. Đnsanin kendisi bir sanat harikasıdır. Herseyin sahibi olan yaratıcımızın övdügü bir varlıktır. Sanatçının

Detaylı

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >.

6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi .D RGİSİ. .ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR \ I: .,,,_ :;... >. 6.. -. ılahiyat FAKÜLTESi.D RGİSİ..ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESi TARAFINDAN ÜÇ AYDA BİR ÇlKARILIR ' \ I: j /.,,,_ :;... >. 1953 X. ANK-ARA I 9 5 3 TÜRK KİTAP KApLARİ KEMAL ÇIG RESIM xxın XVIII

Detaylı

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1

PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences (5), 2011,10-24 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY PİRİ MEHMET PAŞA CAMİİ'NİN SÜSLEME PROGRAMININ KLASİK OSMANLI MİMARİSİNDEKİ YERİ 1 Yrd. Doç.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

www.yilcaykundekari.com

www.yilcaykundekari.com www.yilcaykundekari.com Firmamız Yılçay Kündekari adı ile Ahmet Yılçay tarafından 1988 yılında kurulmuştur. Ahşaptan mamül cami işleri firmamızca yapılmaktadır. Örneğin, mukarnaslı mihrap, minber, kürsü,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI MANİSA MURADİYE CAMİİ SÜSLEMELERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ FATMA ÖZTÜRK ANKARA-2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

Prof.Dr.H.Örcün BARIŞTA

Prof.Dr.H.Örcün BARIŞTA Prof.Dr.H.Örcün BARIŞTA rrt I ürk sanatının küfeki taşı, mermer, vb. gibi malzeme kullanarak üstün beceriyle yapıl- I mış taş işçiliğinde süsleme temaları zenginlik arzetmektedir. Ya mimari strüktürün

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme

Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme Sinan'ın Minrıarisinde Bezeme Prof. Dr. Yıldız DEMİRİZ 1. Genel Prensipler ve Süsleme Programı imar Koca Sinan'ın eserlerdeki bezeme üzerine toplu bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Sinan genellikle,

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon

Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE. Çaykara/Trabzon 2- Yard. Doç. Dr. Kasım İNCE Kabataş Köyü Merkez Camii/ Çaykara/Trabzon KABATAŞ KÖYÜ MERKEZ CAMİİ/CAYKARA-TRABZON Kabataş Köyü, Çaykara'nın kuzeydoğusunda ve buraya 7 km. mesafededir. Arazinin hafredilmesiyle

Detaylı

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ

YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ ART-SANAT 2/2014 YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ TAŞ SÜSLEMELERİ KADRİYE FİGEN VARDAR Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Sanatı Tarihi Anabilim Dalı kadriyevardar@hotmail.com

Detaylı

Topkapı Sarayı Müzesi 'ndeki çok renkli Çini kandiller

Topkapı Sarayı Müzesi 'ndeki çok renkli Çini kandiller Milliyet '[iiiı*lyi3)lnııı,$u «a l KÜLTÜR VE SANAT EKİ FASİKÜL: 15 Topkapı Sarayı Müzesi 'ndeki çok renkli Çini kandiller Bir Osmanlı kandili, bilezik şeklinde kaide, şişkin bir karm, konik bir boyun bölümlerinden

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR. Muhammet ARSLAN

ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR. Muhammet ARSLAN ANİ DE İSLAMİ TESİRLER ALTINDA YAPILMIŞ YAPILAR Muhammet ARSLAN Kars ın 42 km. doğusunda bulunan ören yeri konumundaki Ani, Aynı zamanda prehistorik dönemlere kadar inen eski bir yerleşim merkezi olup

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9

Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9 Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XVI/1 Nisan/April 2007, 1-9 BALIKESİR ZAĞANOS MEHMED PAŞA CAMİSİ MİNBER KAPISI NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Sedat BAYRAKAL* ÖZET 1461 tarihli vakfiye kitabesi olan cami, 1577 ve

Detaylı

TÜRK SÜSLEME SANATINDA MEYVE

TÜRK SÜSLEME SANATINDA MEYVE TÜRK SÜSLEME SANATINDA MEYVE ÖZET Gönül CANTAY Türk süsleme sanatı içerisinde bitkisel bezeme alt başlığında ele alınan meyveler tüm oluşum biçimleriyle önemli görülmüş ve biçimsel olarak süsleme kuruluşlarında

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

İSHAK PAŞA SARAYI CAMİ GÜNEY CEPHE SÜSLEMELERİNE TAHLİLCİ BİR YAKLAŞIM 2

İSHAK PAŞA SARAYI CAMİ GÜNEY CEPHE SÜSLEMELERİNE TAHLİLCİ BİR YAKLAŞIM 2 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s. 386-402 İSHAK PAŞA SARAYI CAMİ GÜNEY CEPHE SÜSLEMELERİNE TAHLİLCİ BİR YAKLAŞIM 2 Özet Serap BULAT 1 Osmanlı Dönemi XVIII. yüzyıl yapısı

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ

SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ SAHİP ATA KÜLLİYESİ RÖLÖVE ÖRNEĞİ Murat Yakar 1, Osman Orhan 1*, Ali Ulvi 2, Abdurahman Yasin Yiğit 1, Mehmet Mesut Yüzer 1 1 Selçuk Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 42060,

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANA BİLİM DALI ERKEN OSMANLI MİMARİSİNDE RENKLİ SIR TEKNİĞİNDEKİ ÇİNİLER (1300 1453) YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr.

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ

KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ Orta Asya daki Türk Mimarisi eserlerinin büyük bölümü Altınordu devri sonrasına aittir. Daha önceki dönemlere ait eser yok denecek kadar azdır. Bunda zamanın tahribatının

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI

Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 48-56 Gulnara KANBEROVA 1 Serap BULAT 2 İSHAK PAŞA İLE ŞEKİ HAN SARAYI MİMARLIK DESEN ve FORMLARININ GEOMETRİK KURULUŞLARI Özet Sultanlar,

Detaylı

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA

BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA 1366 BURDUR GÜLLERİNDEN TÜRK ÇİNİ SANATINA Latife AKTAN * İnsanlığın tanıdığı ilk çiçeklerden biri olan gül; aşkı, büyüyü, umudu ve ihtirası simgelediği gibi, eski dönemlerden bu yana birçok nedenle kendinden

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ

Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr YANSIMALARIN BÜYÜSÜ Londra North Yorkshire daki bu şık daire, Güney Afrika doğumlu Britanyalı iç mimar Lucia Caballero tarafından tasarlanmış. İç mekanda kullanılan

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Görkemli Bir İslam Mabedi: Abu Dabi, Şeyh Zayed Bin Sultan El Nayan Camii

Görkemli Bir İslam Mabedi: Abu Dabi, Şeyh Zayed Bin Sultan El Nayan Camii KIŞ 2014, SAYI 11: 69-78 WINTER 2014, ISSUE 11: 69-78 Görkemli Bir İslam Mabedi: Abu Dabi, Şeyh Zayed Bin Sultan El Nayan Camii S. Cengiz YESÜGEY * Giriş Şeyh Zayed bin Sultan El Nayan camii, Birleşik

Detaylı

TURK-ISLAM MEDENIYET!

TURK-ISLAM MEDENIYET! ..... TURK-ISLAM MEDENIYET!. AKADEMIK ARAŞTIRMALAR DERGiSi Yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslararası hakemli dergidir. Editör: Prof. Dr. Mehmet AYDIN Editör Yardımcısı: Doç. Dr. Şahin FİLİZ Yayın

Detaylı

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan

MİMAR SİNAN. Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat. Mimar Sinan MİMAR SİNAN Hazırlayan : Doç. Dr. Yavuz Unat Mimarlık tarihinin en büyük mimarlarından birisidir. Koca Sinan olarak tanınan Mimar Sinan 1489 da Kayseri nin Gesi bucağının Ağırnas köyünde doğdu. Çocukluğu

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU ARKEOLOJİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU ARKEOLOJİ I.BURDUR SEMPOZYUMU ARKEOLOJİ 646 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 647 ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ EKONOMİK ORTAMINA, BURDUR-BUCAK TAN MİMARÎ BİR ÖRNEK: SUSUZ HAN A. Şevki DUYMAZ* Konum: Bucak-Antalya

Detaylı

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR

DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN ASSESMENT ON SOME TILES FROM OTTOMAN PERIOD IN DİYARBAKIR ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2014 Fall Issue:8 DİYARBAKIR DAKİ BAZI OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET Araş. Gör. Cemal ÇIĞ 1 Osmanlı döneminde çini üretim merkezlerinden biri olarak

Detaylı

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER

TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER TÜRK-İSLAM DEVRİ YAPILARINDA ESKİ ESER KAÇAKÇILIĞI TAHRİBATI, NEDENLERİ VE ÇARELER Prof. Dr. Yılmaz ÖNGE Memleketimizdeki eski eser kaçakçılığı, tahribi ve bunlarla ilgili nedenler ve alınması gerekli

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI DEKO HOME Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr www.architecta-interiors.com DOROTHEE JUNKIN HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI Taşıdığı geleneksel ögeler ve karakteri korunurken, çağdaş

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

Hadım İbrahim Paşa Camii

Hadım İbrahim Paşa Camii t- SîrOîâO Hadım İbrahim Paşa Camii Çinileri Prof. Dr. Şerare YETKİN Son cemaat yerinden genel görünüş. Son cemaat yerindeki büyük çini alınlık 22 Son cemaat yeri minare kapısındaki çini alınlık ve daire

Detaylı

EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA

EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA EDİRNE'DE MİMARÎ ESERLERİMİZDEKİ TABU ÇİÇEK SÜSLEMELERİ HAKKINDA Ord. Prof. Dr. SÜHEYL ÜNVER Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1962 de 600. fetih yıhnı idrâk edecek olan E d i r n e m i zdeki küçük ve büyük

Detaylı

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR

BURDUR- DENGERE KÖYÜ CAMİSİ NİN AHŞAP ÜZERİNE KALEMİŞİ BEZEMELERİ THE ORNAMENTS ON THE WOOD OF THE DENGERE MOSQUE AT BURDUR Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25 -Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanıwww.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BURDUR-

Detaylı

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255)

UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) »^o^y^^ (S)>-^ı>^-^ ûi^^ts^ Okunuşu : Essultanî UŞAK'DA BIR KÖPRÜ KITABESI ÇANLı KÖPRÜ (H. 653. M. 1255) )ena hazihi imara Emir Sipah Salar *Şücaeddin Kızıl bin Nuhbe (?) edamallahu sümuvvehu cemaziyelûlâ

Detaylı

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ*

BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* BAYBURT ULU CAMİİ MİNARESİNİN ÇİNİ ÖZELLİKLERİ* Nevin AYDUSLU** ÖZET Bayburt Ulu Camii nin asıl kitabesi günümüze ulaşamamış olmakla birlikte, üzerinde yedi tane kitabe bulunmaktadır. 1970 yılında yapının

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

BEYAZ YALI Yalı dekorasyonu deyince, genellikle nostaljik çizgiler, eski ve yeniyi içiçe yaşatan dizaynlar, klasik, y a da y an klasik döşenmiş m ekanlar akla geliyor. Oysa, First için görüntüleûiğimiz

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI 1-MEVCUT DOĞAL VE KÜLTÜREL VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul un Asya tarafında bulunan Üsküdar ilçesinde Altunizade

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı