Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi"

Transkript

1 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

2 Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin Kapsamı Beyan Süreci İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti Vergi kesintisi Geçici vergi Kesilen vergilerin mahsup ve iadesi Gelir vergisi iade süreci İade sistemine ilişkin görüş ve öneriler Soruların cevaplandırılması

3 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR Satış Amaçlı Şahsi Kullanım Amaçlı Yurt İçi Yurt Dışı Yıllara Sari Olan Olmayan 3

4

5 Faaliyet Konusu Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Taahhüde Bağlı Olma

6 Karayolu Otoyol Havalimanı Liman Tersane Köprü Tünel Metro Viyadük Boru İletim Hattı Enerji Santrali Rafineri Tesisi Sulama Tesisi Toprak Islahı, Taşkın Koruma Dekapaj Baraj Bina Haberleşme ve Enerji Hattı Spor Tesisi

7 Proje Çizim İşi Harita Yapım İşi Arazi Toplulaştırması İmar Planı Uygulamaları Yeni Parsellerin Röleve, Tersim, Tescil İşleri Kendi Arsası Üzerine Kendi Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşi Arsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşleri Sadece Hazır Beton Teslimi

8 1 SözleĢmede yer teslimi için öngörülen tarih 2 SözleĢmede belirtilen iģ baģlangıç tarihi 3 SözleĢmenin imzalandığı tarih

9 Geçici ve Kesin Kabul Usulüne Tabi Olan Hallerde Geçici Kabulün Yapıldığını Gösteren Tutanağın İdarece Onaylandığı Tarih Diğer Hallerde İşin Fiilen Tamamlandığı veya Fiilen Bırakıldığı Tarih

10 Sözleşmenin feshi, Müteahhidin ölümü, Müteahhidin iflası, Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet İş bitiminin yargıya intikal etmesi, Sözleşmede geçici ve kesin kabule bağlanan işler

11 Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi Halinde Fesih Tarihi Sözleşmenin Karşılıklı Feshi Halinde Feshe İlişkin Belgenin Düzenlendiği Tarih Müteahhidin Ölümü Halinde Ölüm Tarihi Müteahhidin İflası Halinde Fesih Tarihi veya Feshe İlişkin Belgenin Düzenlendiği Tarih Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet Halinde Fesih Tarihi İş Bitiminin Yargıya İntikal Etmesi Halinde Yargı Kararıyla Belirlenen Tarih

12 SözleĢmesinde Geçici ve Kesin Kabul Yapılacağı Belirtilen ĠĢlerde Geçici Kabul Tutanaklarının Onaya Tabi Olması Durumunda Geçici Kabul Tutanaklarının Onaya Tabi Olmaması Durumunda Onay Tarihi Düzenleme Tarihi

13 Yıllara sari işin devri Ferdi işletmenin sermaye şirketine devri Sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine devri

14 Adi Ortaklık Ortak 1 Ortak 2 Devir Tarihi ĠĢin Tamamlandığı Tarih

15 Adi Ortaklık Sermaye ġirketi Sermaye ġirketi Devir Tarihi Ortaklık Hissesinin Devri ĠĢin Tamamlandığı Tarih Yıllara Sari ĠnĢaat ve Onarma ĠĢi

16 Sözleşmede, Tesisin Devreye Alınması, İşletilmesi İkinci veya Derece Müteahhitlerce Makine, Tesisat Montajının (Taşeronlarca) Da Yapılan İşlerde Öngörülmesi Halinde İşlerin Tamamının Bittiğini Taşeronun Yüklendiği Kısmın Gösteren Geçici Kabul Fiilen Bitirildiği Tarih Tutanağının Onaylandığı Tarih

17 Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması 2010 yılında (X) A.Ş. tamamı yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliğinde olan (A), (B) ve (C) işlerinin yapımını üstlenmiş olup, bu 3 ayrı iş için TL tutarında müşterek genel gider yapmıştır. İş Adı Harcama Tutarı Harcama Oranı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler A B C Toplam

18 İnşaat ve Onarma İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması İşletme iki ayrı yıllara sari inşaat onarım işi, alım satım ve nakliye işi yapmaktadır. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderlerin tutarı TL dir. Buna göre ortak genel giderler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. İş Adı Harcama, Satış ve Hasılat Tutarı Harcama Oranı Satış ve Hasılat Tutarı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler A Taahhüt İşi B Taahhüt İşi Alım Satım İşi Nakliye İşi Toplam

19 Mükellefin A ve B olmak üzere iki adet yıllara sari inşaat ve onarım işi vardır. Ayrıca bir mobilya mağazası işletmektedir. Sahip olduğu TL değerindeki kamyonu her üç işte de kullanılmaktadır. İş Adı Harcama Tutarı Harcama Oranı (%) A İnşaatı 180 1/2 B İnşaatı 120 1/3 Mobilya Mağazası 60 1/6 %20 oranında ve normal usule göre ( x %20=) 4.800TL amortisman ayrılmıştır. İş Adı Amortisman Oranı Amortisman Tutarı A İnşaatı 1/ B İnşaatı 1/ Mobilya Mağazası 1/6 800 Toplam 6/

20 Mükellefin YSİ kapsamındaki; -(A) konut yapım işi tarihinde bitirilmiş. -(B) havaalanı yapım işi tarihinde bitirilmiş. -(C) yol yapım işi tarihinde başlamıştır. YSİ kapsamındaki (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere 2012/Kasım ve 2011/Aralık tarihlerinde alınan iş makineleri alınmıştır. -Söz konusu makineler 2012 yılında hiçbir işte kullanılmamıştır. Söz konusu iş makineleri (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere alındığından, bu işte 2012 yılında hiç kullanılmamış olsalar bile; 2011 için ayrılan amortismanların - Bu işin maliyetine ekleneceği, - Diğer biten işlere amortismanlardan pay verilmeyeceği, - Genel yönetim giderlerine atılmayacağı, tabiidir.

21 Sonradan Ortaya Çıkan Giderler Sonradan Ortaya Çıkan Gelirler

22 Yasal Düzenlemeler Stopaj Matrahının Tespiti

23 Nakden ödeme Hesaben ödeme Avans ödemeleri Döviz cinsinden ödemeler

24 Sözleşmesine göre yıllara yaygın olmayan inşaatın izleyen yıla sarkması durumunda vergi kesintisi Sözleşmesine göre yıllara yaygın olan inşaatın başladığı yıl içinde bitirilmesi durumunda vergi kesintisi Taşeronlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi

25 Malzemenin müteahhit tarafından sağlanıp işçiliğin taşeronlara yaptırıldığı durumlarda vergi kesintisi Ödenen hak edişlerden vergi kesilmemesi durumunda yapılacak işlemler.

26 Tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş bulunan istihkaklardan yapılan vergi kesintisi Maliyet + Kar usulüne göre yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi İstihkak fiyat artışları ve vergi kesintisi

27 Taahhüt edilen iş, bütünü itibarıyla alt aşamalara ayrılacak ve birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin kısmı için vergi kesintisi yapılacaktır.

28 Yıllara yaygın inşaatlarda inşaat işinin yanı sıra diğer faaliyet ve gelirlerin de bulunması halinde geçici vergi Geçici kabulden sonra alınan hakedişlerden dolayı geçici vergi ödenmesi

29 Yıllara sari olarak başlayan işin aynı yıl içinde bitirilmesi halinde geçici vergi uygulaması Yıl içinde bitirilmesi öngörülen işin yıllara sirayet etmesi halinde geçici vergi uygulaması

30 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançların Beyanı Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Devam Ettiği Dönemlerde Beyanname Verilmesi

31 Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup Tevkifatlara ilişkin tablo Diğer Vergi Borçlarına Mahsup Tevkifatlara ilişkin tablo Mahsup talep dilekçesi Kendi vergi borçları Ortağı bulunulan iş ortaklığının vergi borçları Ortağı bulunulan adi ortaklığının vergi borçları Ortağı bulunulan kollektif şirket vergi borçları İş Ortaklığının İade Alacağının Ortaklarının Borçlarına Mahsup Nakden İade Tevkifatlara ilişkin tablo Tevkifatların ödendiğine ait belge *Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talepleri nakden iade esaslarına göre yapılır

32 Devralınan Ferdi ĠĢletmenin Ġstihkaklarından Kesilen Vergilerin Devralan ġirketin Hesaplanan Kurumlar Vergisine Mahsup ve Ġadesi Geçici Kabul Tutanağı Onaylandıktan Sonra Kesin Kabule ĠliĢkin Olarak Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Mahsup Ve Ġadesi

33

34 T.C.K YA TAAHHÜT ĠġĠ YAPAN BĠR MÜġTERĠM, YILLARA SARĠ YOL ĠġĠNĠ 2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE FĠĠLEN TAMAMLAMIġ VE GEÇĠCĠ KABUL TUTANAĞI TARĠHĠNDE ONAYLANMIġTIR. MÜġTERĠMĠN YAPMIġ OLDUĞU TAAHHÜT ĠġĠ ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK DÜZENLENEN SON HAKEDĠġĠ ġubat 2013'DE ONAYLANMIġ VE FATURASI DA BU AY ĠÇERĠSĠNDE DÜZENLETTĠRĠLMĠġTĠR.BU DURUMDA, GEÇĠCĠ KABUL TUTANAĞI 2012 YILINDA ONAYLANDIĞI ĠÇĠN, ĠġĠN BEYANI 2012 YILI KURUMLAR VERGĠSĠ BEYANINA DAHĠL EDĠLECEKTĠR.ANCAK, 2012 YILI ĠÇERĠSĠNDE YAPILIP DA 2013 YILI ĠÇERĠSĠNDE FATURASI DÜZENLENEN KISMIN GELĠRĠ 2012 YILINDA BEYAN EDĠLECEK ĠġĠN GELĠRĠNE MĠ DAHĠL EDĠLECEK YOKSA, GEÇĠCĠ KABUL TUTANAĞI ONAY TARĠHĠNDEN SONRA FATURA DÜZENLENDĠĞĠ ĠÇĠN FATURANIN DÜZENLENDĠĞĠ 2013 YILI BEYANINA MI DAHĠL EDĠLECEKTĠR. SAYGILARIMLA. YMM

35 Sizinde bildiğiniz gibi yıllara sari inģaat iģi yapan firmalar, inģaat bitinceye kadar kar dağıtımı yapamamakta ve ortaklarına borç para vererek ortaklarının geçimini saglamaktadırlar. Firmalar yılları sari inģaat süresince genelde baģlangıçta zarar etmekte iģin sonuna doğru kara geçmekteler. (ġantiye kuruluģ masrafları v.d. nedenlerle) Ancak biz ortaklara verilen bu paraları gizli kar dağıtımı kabul etmekte ve faiz hesaplamakta, kar dağıtımı yapılmıģ gibi vergileri tahakkuk ettirip ödettiriyoruz. Firmanın hem zararda olduğu bu baģlangıç dönemlerinde hemde karlıymıģ gibi düģünüp vergilendirilmesi çeliģki yaratıyor diye düģünüyorum. Belkide yanlıģ düģünüyorum, konuyla ilgili görüģünüzü sunum içinde ifade ederseniz sevinirim. YMM

36