DOĞALGAZ ĐLE CBS NĐN ĐLĐŞKĐLENDĐRĐLMESĐ VE ENTEGRASYONLARI: KAYSERĐGAZ DOĞALGAZ ÖRNEĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞALGAZ ĐLE CBS NĐN ĐLĐŞKĐLENDĐRĐLMESĐ VE ENTEGRASYONLARI: KAYSERĐGAZ DOĞALGAZ ÖRNEĞĐ"

Transkript

1 ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir DOĞALGAZ ĐLE CBS NĐN ĐLĐŞKĐLENDĐRĐLMESĐ VE ENTEGRASYONLARI: KAYSERĐGAZ DOĞALGAZ ÖRNEĞĐ Ö. Çağıl 1, B. Köşker 2 1 KTÜ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl, Kayserigaz Proje Müd. Harita ve GIS Sorumlusu, ² ÇÜ, Çukurova Üniversitesi, Harita ve Kadastro Bölümü, Kayserigaz Proje Müd. Harita Teknikeri, Türkiye de doğalgaz dağıtım faaliyetlerini 4646 sayılı doğalgaz kanunu ile enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından denetimi yapılmaktadır. Doğalgaz dağıtım ve müşteri hizmetleri yönetmeliklerinde belirlenen maddeler doğrultusunda; doğalgaz alt yapı bilgi sisteminin ulusal koordinat sistemi ile uyumlu olarak sayısallaştırılması, sorgulanması ve güncellenmesi istenmektedir. Bu şekilde ülkemizde doğalgaz faaliyetlerinin sürümü ile standart altyapı sistemi ve adres veri tabanına ulaşılması sağlanmaktadır. Doğalgaz altyapısı bilgi sistemleri ve adres veri tabanı; birimler arası koordineli çalışmayı hedef alarak planlanıp, birimlerin verileri nasıl oluşturacağı üzerine kurulmuş olup kurumsal şeması çizilmektedir. Çizilen şema üzerinde hangi dataların sistemde ilişkilendirme gerektiği karar kılınarak ana iskeleti oluşturulmuştur. CBS nin kurulma aşamasında diğer sistemler ile bilgi alışverişi de düşünülerek uluslar arası veri tabanı sistemi tercih edilmiştir. Bu sayede Türkiye de bir ilke imza atarak GIS-SAP/ISU entegrasyonu hayata geçirilmiştir. Bu entegrasyonun sağlandığı bir arayüz ekranında her bir binanın kaydı coğrafi bilgi sisteminde konum olarak doğrulanıp SAP de aboneliğin alınması sağlanmaktadır. KayseriGAZ sosyal sorumluluk projesi altında CBS nini internet üzerinden kullanıma açmış olup nöbetci eczanelerin yerlerini hem adressel şekilde hem de konumsal olarak harita üzerinden günlük olarak görebilmektedirler. Anahtar Sözcükler: Veri tabanı, GIS-SAP/ISU, Arayüz ABSTRACT Natural Gas distribution activities in Turkey are being performed according to the 4646 Natural Gas Market Law and are under inspection of EMRA (Energy Market Regulatory Authority). Natural Gas infrastructure information system has to be digitalized compatible with the national grid system according to the Natural Gas Market Distribution and Customer Services Regulation. It is also desired that the system should be open to queries and kept updated. Consequently, the address database has been kept available and natural gas activities are performed easily. Natural Gas infrastructure information system and address database help the departments to work coordinated. It is defined which department should produce which info. According to the organization chart the data are related to the relevant departments. So, the main skeleton International database system is preferred at the installation phase of GIS, by considering the data relation with other systems. So, GIS-SAP/IS-U integration is realized in Turkey for the first time. In an interface, the location of each building is verified in GIS and then the subscription transaction has performed in SAP. As a social accountability Project, Kayserigaz has opened its GIS to the public use on internet. Thanks to this, the citizens can display the requested addresses and also the pharmacies on duty daily. Keywords: GIS-SAP/IS-U, interface, database. 1. KAYSERĐGAZ TANITIMI Kayseri de 9 belediyede,123 mahallede Aboneye, Doğalgazın temin ve dağıtım hizmetini sunmaktadır. Lisans tarihi yılları arasında olup imarlaşmış bölgelerin tamamında gaz arzı sağlanmıştır. Bu süre zarfında CBS ye; 11ilçe 159 mahalle 3739 cadde/sokak bina hâlihazır haritalar imar haritaları doğalgaz boru hatları tanımlanmıştır.

2 Doğalgaz Đle Cbs nin Đlişkilendirilmesi Ve Entegrasyonlari: Kayserigaz Doğalgaz Örneği 2. YASALSORUMLULUK Türkiye de doğalgaz dağıtım faaliyetleri 4646 sayılı doğalgaz kanunu ile enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından denetimi yapılmaktadır. Doğalgaz Piyasası Mevzuatı madde:64 de belirtilen kriterler neticesinde doğalgaz altyapı bilgi sistemi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Yasal zorunluluğumuzun haricinde CBS birimler arası koordineli çalışmayı, birimler arasındaki konumsal bilgi akışının verimli bir şekilde sağlanmasını ve tüm faaliyetlerimizde risk analizleri yaparak, riskleri en alt düzeye indirmeyi hedefleyerek kurumsal şemamız çizilmiştir. 3. CBS KURUMSAL ŞEMASI 3.1 Harita ve CBS Hâlihazır haritalarının sisteme tanıtılması, Đmar paftalarının sisteme tanıtılması, Đlçe, mahalle, cadde/sokak ve bina objelerinin öz nitelik bilgilerinin toplanması, Toplanan veriler doğrultusunda Adres veri tabanın oluşturulması, Doğalgaz alt yapı hatlarının ve bağlantı elemanlarının as-built alımlarının yapılması, Doğalgaz alt yapı hatlarının ve bağlantı elemanlarının CBS ye tanıtılması WEB sitemizin CBS link sayfasının güncellenmesi, 3.2 Proje Tasarim Đmalatı tamamlanmış olan bölgelerin dizayn açısından kontrol edilmesi, CBS arayüz ekranlarından yararlanarak potansiyel abone gördüğü yerler için proje oluşturulması, 3.3 Proje Uygulama CBS arayüz ekranlarından yararlanarak Đşemri sorgulamasının yapılması, Alınan abonelere ait servis hattı işemri çıktısının alınması ve sahada imalatının yapılması, Asfalt kazı izni için ara yüzden krokilerinin alınması, Alınan müracaatların konumsal olarak abone ve gaz kullanıcı sorgulamasını kullanması, 3.4 Pazarlama Oluşturulan adres veritabanına göre konumsal olarak abone yönetim sisteminin oluşturulması, CBS de olmayan binalara ait adres bilgilerinin oluşturulması yâda kontrol edilmesi, CBS de tanımlı olmayan binaların sisteme tanıtılması, Alınan abonelerin konumsal olarak abone ve gaz kullanıcı sorgulamasının kullanılması, Harita sorgu modülü kullanarak pazarlama faaliyetleri yapılması, 3.5 Đç Tesisat Konumsal olarak pazarlama birimi tarafından alınan abone kayıtlarının tesisat projelerinin tanımlanması ve kontrolünün yapılması, Servis kutularına ait regülâtörlerin seri numaralarının CBS ye işlenmesi, Hattın test sırasında, testin iç tesisat firmaları tarafından bozulmasının önüne geçilmesi,

3 Çağıl ve Köşker 3.6 Acil 187 Resmi kurumların çalışmalarında hatlarımızla ilgili güzergâh gösteriminin yapılması, Doğalgaz hasarlarında(hat kopmaları) vana kapamaları ve gaz kesintisine uğrayacak bina tespitlerinin yapılması, Olabilecek hasarlarda senaryolar üretilmesi, Deplase hatlarının imalat formlarının çizilmesi, 4 KAYSERĐGAZ ARAYÜZ TANITIMI Kayserigaz coğrafi bilgi sistemine, lisans sınırları içerisinde önce yatırım programının belirlenip halihazır ihalelerin yapılmasından sonra sahadan gelen halihazır ölçümler ve bina anketleri birbiri ile ilişkilendirilerek veri tabanı oluşturulmaktadır. Anket bilgilerinde binanın imar, kat, ısınma ve adres bilgileri yer almaktadır. Bu bilgiler doğalgaz as-bulit projelerinin planlamasında ve SAP-ISU(abone-doğalgaz yönetim sistemi) oluşmasında altlık olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Doğalgaz alt yapı süreçlerinde ise tasarlanan doğalgaz projeler, proje uygulama ekipleri tarafından döşenen hatlar, sahada harita ekipler tarafından elektronik uzaklık ölçüm aleti ile konum olarak ölçülerek as-built alımlarının sayısallaştırması yapılmaktadır. Proje uygulama ekipleri tarafından da hatların boru metrajları, cinsleri, markaları ve bağlantı elaman vb. Bilgileri tutulmaktadır. 4.1 Ariza Tespit CBS Entegrasyonu Acil olan her durumda tehlikelere karşı hazırlıklı olma,zarar azaltma,müdahale etme ve iyileştirme amacıyla kaynakları organize etmek,tesisleri daha verimli,güvenli ve kontrollü olarak kullanabilmek ve abone bazlı her türlü analiz,planlama,karar alma ve değerlendirme süreçlerini kapsayan bir sistemdir. Arıza tespit ile güncel CBS verilerinin Acil 187 kullanıcıları ve ekiplerinin acil müdahalelerde adrese ulaşım kolaylığı, muhtemel arıza kaynakları hakkında fikir verdirme ve diğer alt yapı kuruluşlarının güzergah isteme taleplerine başarı ile karşılık verilmesi için doğalgaz alt yapı bilgi sistemi sağlanmıştır. Sisteme girilmiş olan tüm tesisler(hatlar, bağlantı elmanları,vanalar, servis kutuları vs.) bütün detayları ile birbirleri ile ilişkilendirilip sorgulanabilmeli ve harita üzerinde durum ayrıntılı olarak görüntülenebilecek duruma getirilmiştir.diğer resmi kurumların çalışma sırasında çıkabilecek hasarlara karşın tedbir alınabilmektedir. Olası bir acil Doğal Gaz arızası durumunda arızanın olduğu noktaya gaz veren etraftaki tüm vanaları konumsal ve noktasal olarak seçilebilir ve gaz kesintisinden etkilenecek tüm hatları ve/veya aboneleri analiz ve sorgulama imkânı sağlanmaktadır. Saha ekiplerine iletilmek üzere harita çıktısı ile birlikte kapatılması gereken vanaları gösterip nitelik ve adresleri ile listeleyebilmektedir. 4.2 GIS SAP/ISU-CRM Entegrasyonu SAP yazılımı, şirketlerin verimliliklerini ölçen, daha verimli çalışılması için şirket analizi yaptırılabilen, ağır işleyen departmanların kolayca görülmesini sağlayan daha iyi iş süreci, takibi, akışları ve verimlilik amaçı güden bir programı CBS ile entegre ederek Türkiye de bir ilk olunmuştur. SAP R/3'deki "R" gerçek zamanlı ("Realtime") veri işleme özelliğini, 3 ise veritabanı, uygulama sunucusu ve istemciden oluşan üç seviyeli uygulama mimarisini simgeler. SAP R/3, RDBMS (Relational Database Management System-Đlişkisel veri tabanı yönetim sistemi) Oracle, Microsoft SQL, Informix sunucularının artılarını da kullanma imkânı vermiştir. Coğrafi bilgi sistemleri ile SAP arasında entegrasyonun sağlandığı arayüz ekranında her bir binanın kaydı coğrafi bilgi sisteminde konum olarak doğrulanarak SAP de aboneliğin alınmasını sağlar. CBS de ters entegrasyon sayesinde SAP de alınan kayıtların bilgileri ile ilgili coğrafi olarak dağılımlarını inceleme ve mekansal ilişkilerini sorgulamayı iki türlü yapılabilmektedir. Birincisi, sözel veri üzerinden sorgulama yapılabilir ve grafik ortamda veya istenirse sözel tablolarda görüntülenebilir. Đkincisi, grafik bilgiler üzerinden sorgulama yapılıp sözel bilgilere ulaşılabilir. (Şekil 1)

4 Doğalgaz Đle Cbs nin Đlişkilendirilmesi Ve Entegrasyonlari: Kayserigaz Doğalgaz Örneği Binaya girilen kayıtların sorgulandığı gibi şahıs ve gaz tüketim bilgilerine de ulaşıldığı gibi bir mahallede gazlı ve gazsız binaların analizi ile uygun abone kampanyaları düzenlenmesinde destek sağlamaktadır. Şekil 1: SAP den alınan bilgiler doğrultusunda abonelerin CBS yazılımı ile görüntüsü. 4.2 CBS Servis Hatti Đşemri Sorgusu Cbs de tanımlı binaların SAP sayesinde aboneliği alınan kaydın servis kutusu bilgisine bakarak SAP de düzenlenen rapor CBS de sorgulanarak konumsal çıktılar saha ekiplerine verilmektedir. (Şekil 2) Bu sorgulamanın amacı; montajı yapılacak servis hatlarının takibi ve hat taleplerine en kısa sürede cevap vermektir. Şekil 2: Binaların servis hatları için oluşturulan formatı. 4.3 Alt Yapi Raporlarin Analizi Gerek şirket içerisinde gerekse şirket dışarısında devamlı istenen rapor ve analizler CBS arayüz ekranlarında sorgulanması yapılarak alınmaktadır. (Şekil 3)

5 Çağıl ve Köşker Şekil 3: Anahat analiz raporu. 5 SĐSTEMĐN CANLI TUTULMASI Adres bilgilerinin tek merkezde toplayarak doğru ve güncel veri üretmenin yanı sıra Kayseri Büyükşehir belediyesi CBS müdürlüğü ile entegreli çalışarak belediyelerde alınan kararlar doğrultusunda değişen (bina, cadde/sokak, meclislerinde mahalle vb.) bilgiler sürekli güncel tutulmaktadır. Uydu fotoğrafından faydalanarak yeni yapılan binaları ve çekilen servis hatlarından tespit ettiğimiz binaların da ölçümü yapılarak hâlihazırların sürekli güncellenmesi yapılmaktadır. 6 SOSYAL SORUMLULUK PROJESĐ CBS-WEB ENTEGRESĐ KAYSERĐGAZ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ WEB SĐTESĐ içerisinde yer alan, sitenin bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinde en önemli yere sahip olan Nöbetçi Eczaneler Modülü, dijital dünyanın en önemli ihtiyaçlarından birini karşılıyor. Artık elimizdeki telefonlarla bile istediğimiz an erişebileceğimiz internet dünyasında kolaylıkla bulamayacağımız nöbetçi eczaneler listesi, Eczacılar Odasından bile tedarik edilemeyen Nöbetçi eczaneler veri tabanının tek tek girilerek Kayseri Halkının kullanımına sunulmuştur. Eczanelerin sadece isim veya adresleri yeterli görülmemiş, harita üzerinde de tek tıklayışla konumsal olarak getirilmesi sağlanmıştır. 7 SONUÇ CBS doğalgaz altyapı çalışmalarında; Birimler arası koordineli çalışmayı, Birçok düzeni bir arada yürütmeyi, Şebeke ağını daha düzenli yapılanmasını, Abonelerine daha iyi hizmet verilmesi, Yatırım bölgelerinin seçiminin daha net belirlenmesi, Pazarlama faaliyetlerine yön vermesi, Şirketi ekonomik yönden tasarrufa yönlendirmesi, Şirketleri daha kurumsal hale getirmesi, şebeke ağının daha güvenli olması için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. TEŞEKKÜR KAYSERĐ-GAZ Coğrafi bilgi sisteminin oluşumu aşamasında ekip ruhu ile çalışan, KAYSERIGAZ lı olmanın ayrıcalığını yaşayan çalışanlarımıza, projelerimizin oluşturmanın yanı sıra, teknik destek konusundaki çalışmalandan dolayı MAPĐNFO ve Türkiye temsilcisi Başar Bilgisayar a, başarılı kurumsal kaynak planlamaya ulaşmak için en iyi uygulamaları kurmada önemli rol oynayan SAP e,web haritamızın yazılım ve danışmanlık hizmetinden dolayı CRM firmasına ve böyle bir kongrede yer aldığımız dolayı HKMO ya çok teşekkürler.