Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki"

Transkript

1 Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki Araştırma / Diz Osteoartriti Tedavisinde Kolşisinin Soğuk Uygulamayla Kombinasyonunun Ağrı, Şişlik ve Fonksiyon Üzerine Etkisi Derleme / Tiroid Gland Patolojilerinde Ultrasonografinin Yeri Derleme / Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri

2 Araştırma Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki * The Relationship Between Unplanned Pregnancies and Contraceptive Methods A. Selda TEKİNER 1, Feray ÇETİN 2, A. Gülsen CEYHUN 3, Ayşe KAFKASLI 4 * Bu çalışma, 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi (20-23 Nisan 2005, Ankara) nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 1 Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, ANKARA 2 Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, MALATYA 3 Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, ANKARA 4 Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, MALATYA İletişim Adresi: Yrd. Doç. Dr. A. Selda TEKİNER Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı İbn-i Sina Hastanesi Samanpazarı-ANKARA Tel: GSM: ÖZET Amaç: Planlanmamış gebelikler bir yandan hızlı nüfus artışına, bunun sonucunda da ekonomik ve sosyal sorunlara yol açarken bir yandan da anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmadaki amacımız, yeni doğum yapmış kadınlarda bu gebeliklerinin planlanıp planlanmamış olduğunu ve planlanmamış ise hangi yöntemle korunurken gebe kalındığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: 01 Mart Mayıs 2004 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan kadınlara yüz yüze görüşme yöntemiyle bir anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 10.0 istatistik programında ve Mann-Whittney U testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma yaş ortalaması ± 5.6 yıl olan 108 kadınla tamamlanmıştır. Gebelikleri38 i plansızdır ve en sık 35 yaş üzeri kadınlarda gözlenmiştir. Okuryazar olmayan kadınların gebeliklerinin %57 si, üniversite mezunlarının ise %32 si plansızdır (p> 0.05). Plansız gebe kalanları42 si bu gebeliklerinden hemen önceki dönemde hiçbir yöntem kullanmıyor olduğunu bildirmiştir. Plansız gebe kalanları39 u geri çekme, %15 i kondom, %2 si rahim içi araç, %2 si de takvim yöntemi kullanıyor iken gebe kaldığını belirtmiştir. Sonuç: Kontraseptif yöntem kullanımının doğru bir şekilde devam ettirilemediği ya da yöntemle ilgili beklenmeyen problemler plansız gebeliklere yol açabilmektedir. Geleneksel yöntemler arasında doğrudan erkeğe bağlı olan geri çekme yöntemi ve modern yöntemlerden erkek kondomu kullanımı Türkiye genelinde olduğu gibi bizim çalışmamızda da önemli oranda yer kaplamaktadır. Bu nedenle, çiftlerin eğitim düzeyleri ne olursa olsun, her basamaktaki sağlık hizmetinde kadına mümkünse eşiyle birlikte aile planlaması danışmanlığı sunulmasına özen gösterilmelidir. Anahtar Kelimeler: Gebelik, planlanmamış, doğum kontrolü 2010; yıl: 85 sayı: 2 (65-71) 65

3 A. Selda TEKİNER ve ark. SUMMARY Objective: Unplanned pregnancies, not only affect the mother and the child health negatively, but also lead to economical and social problems as a consequence of rapid population growth. In this study, we aimed to determine whether the pregnancy was planned among women who recently gave birth and to investigate the contraceptive methods used by women who had got unplanned pregnancies. Material and Methods: This cross sectional study was conducted between 01 March and 31 May 2004 in the Department of Obstetrics and Gynecology of İnönü University School of Medicine. The data were collected by using face to face interview. SPSS 10.0 program was used for the analysis of data and Mann Whittney U test, Kruskal Wallis test and chi-square test were performed. Results: One hundred and eight women were evaluated. The mean age was ± 5.6 years. Thirty-eight percent of the pregnancies were unplanned. Fifty-seven percent of these pregnancies were among illiterate women and 32% were among high educated women and there was no significant difference. Of the cases 42% stated that they had not used any contraception, 39% had practiced withdrawal, 15% had used condom, 2% had been using intrauterine device, 2% had been using calendar method immediately before the unplanned pregnancy. Conclusion: Unplanned pregnancies might be encountered on conditions of unsuccessful use of contraceptive methods or unexpected problems with the methods. Withdrawal method among traditional methods and use of male condom as a modern method have great importance in our study as have throughout Turkey. For this reason at every step of health care, family planning counseling should be given to women preferably with their husbands whatever the couples education is. Key Words: Pregnancy, unplanned, contraception GİRİŞ Planlanmamış gebelikler bütün yaş grupları ve sosyoekonomik düzeyde karşılaşılan tıbbi, sosyal ve ekonomik olarak istenmeyen durumlara neden olabilen önemli bir toplumsal sorundur (1,2). Planlanmamış gebelik durumlarında anne ve bebeği olumsuz etkileyecek zararlı maddelere maruz kalma olasılığı artmaktadır. Ayrıca prenatal bakım yetersizlikleri, istemli ya da istemsiz düşük yapma ve düşük doğum ağırlıklı ya da ölü bebek doğurma risk oranlarında da artış olduğu bilinmektedir (3-5). Gebe olmayan ve gebe kalmak istemeyen, kontraseptif yöntem kullanan ya da kullanmayan kadınların son üç ay içinde cinsel ilişkide bulunmaları durumunda planlanmamış gebelik riski mevcuttur (2). Planlanmamış gebelikler, gebeliği önleyici hiçbir yöntem kullanılmaması, yöntemin düzensiz ya da hatalı kullanımı ya da yöntem başarısızlıkları nedeni ile meydana gelmektedir (6-8). Ülkemizde istenmeyen tüm doğumlar önlenebilmiş olsa idi, Türkiye bugünkü doğurganlık düzeyinde30 daha düşük bir doğurganlık düzeyine sahip olacaktı (9). Türkiye genelinde kadınların toplam doğurganlık hızı 2.7 iken bu sayı Batı Anadolu da 2.0, Doğu Anadolu da 4.4 tür (10-12). Ayrıca, ülkemizde doğumların 1/3 ü iki yıldan az aralıklarla gerçekleşmektedir (9). Türkiye de yılda 2 milyon dolayında gebelik gerçekleşmekte olup, bunların da yaklaşık 284 bin kadarı isteyerek düşükle sonuçlanmaktadır (12). İsteyerek düşük yapma nedenleri arasın

4 Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki da başka çocuk istememe %40.7 gibi yüksek bir oranda yer tutmaktadır. İstemli düşük yapmış olma ilkokul mezunlarında %11.5, lise ve üzeri eğitimlilerde %14.8 ile çok az farklılık göstermektedir (13). Hatta yüksek eğitimli kadınlar istemli düşük yapma nedeni olarak bir önceki gebeliklerinin yeni sona ermiş olmasını, daha az eğitimli kadınlara göre daha fazla ifade etmektedirler. Kadının eğitim düzeyi ile birlikte eşlerin eğitim düzeylerinin artmasıyla da kadınların istemli düşük yapma hızlarında artış izlenmektedir (14). Oysa ülkemizde herhangi bir modern aile planlaması yöntemi bilen kadın oranı %99.8 dir (13). Ancak herhangi bir modern yöntem kullanan kadın oranı %42.5 olup, aile planlamasında karşılanamayan gereksinim %35 gibi yüksek düzeylerde seyretmektedir (15). Bu veriler doğrultusunda, ülkemizde ailelerin doğurganlıklarını planlama konusunda istenilen başarıyı gösteremedikleri söylenebilir. Bu çalışmadaki amacımız, yeni doğum yapmış kadınların bu gebeliklerini planlayıp planlamadıklarını ve planlamamış iseler hangi yöntemle korunurken gebe kaldıklarını araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEMLER 01 Mart Mayıs 2004 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde doğum yapan kadınlar çalışma grubunu oluşturmaktadır. Sözel onamları alındıktan sonra kadınlara yüz yüze görüşme yöntemiyle demografik bilgilerinin, bu gebeliklerini planlayıp planlamadıklarının, gebe kalmadan önceki son üç ayda doğum kontrol yöntemi kullanıp kullanmadıklarının, kullandı iseler hangi yöntemi kullandıklarının sorgulandığı bir anket formu uygulanmıştır. Veriler SPSS 10.0 istatistik programında ve Mann-Whittney U testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR Çalışma, sözel onam veren 108 kadınla tamamlanmıştır. Kadınların yaş ortalaması ± 5.6 yıl olarak saptanmıştır. Olguların %7 si okuryazar değil, %48 i ilkokul, %7 si ortaokul, %27 si lise ve %19 u üniversite düzeyinde eğitimlidir. Tüm gebelikleri67 si planlı, %38 i de plansız gerçekleşmiştir. Yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, yaş aralığında 1 olgu vardı, o da planlı olarak gebe kaldığını belirtmiştir. Planlı gebeliklerde bu yaş aralığını %73 ile yaş aralığındaki grup takip etmektedir. Plansız gebelikler ise %62 ile en sık olarak 35 yaş üzeri kadınlarda gözlenmiştir. Bu grubu %42 ile yaş aralığı grubu, %32 ile yaş aralığı grubu, %27 ile yaş aralığı grubundaki kadınlar takip etmektedir. Gebeliklerin planlı olup olmama durumunun yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 1 de görülmektedir. Planlı gebe kalan kadınların hiçbiri gebelik öncesi son üç ayda kontraseptif Tablo 1. Yaşa göre gebeliklerin planlı olup olmama durumu Yaş Aralığı n % Planlı gebelik Plansız gebelik > Toplam ; yıl: 85 sayı: 2 (65-71) 67

5 A. Selda TEKİNER ve ark. yöntem kullanmamıştır. Plansız gebe kalan 41 kadının 17 si bu gebeliklerinden hemen önceki dönemde hiçbir yöntem kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Plansız gebelikleri42 sini oluşturan bu kadınların tümünün herhangi bir kontraseptif yöntem hakkında bilgisi vardı. Buna rağmen yöntem kullanmama nedenleri sorulduğunda 15 inin yanıtı Gebe kalabileceğimi tahmin etmiyordum., 2 sinin yanıtı da Kalsam da fark etmez, şeklinde düşündüm. olmuştur. Korunuyor iken plansız gebe kaldığını belirten kadınların sayısı 24 tür. Bu kadınların yöntem kullanma dağılımları ise şöyledir: Geri çekme yöntemi %39, erkek kondomu %15, rahim içi araç (RİA) %2, takvim yöntemi %2 (Tablo 2). Tablo 2. Plansız gebe kalanların gebe kalmadan önce kullandıkları kontraseptif yöntemler Yöntem Hiç korunmuyor Geri çekme Kondom RİA Takvim Toplam Okuryazar olmayan kadınların gebeliklerinin %57 si plansız iken, üniversite mezunlarında bu ora32 dir ve istatistiksel olarak anlamlı değildir (p> 0.05). Gebeliklerin planlı ya da plansız olmasının eğitim durumuyla karşılaştırılması Tablo 3 te görülmektedir. Planlamadan gebe kalan kadınların kendi aralarında, gebelikten hemen önceki korunma yöntemleri ile eğitim durumlarının karşılaştırılması ise Tablo 4 te görülmektedir. Plansız olarak gebe kalanların yaşayan çocuk sayı ortalaması iki, planlı gebe kalanların da birdir (p< 0.001). RİA ile gebe kalan 33 yaşındaki 1 olgu ve takvim yöntemi ile korunurken gebe kalan 34 yaşındaki 1 olgu da üniversite mezunudur. TARTIŞMA Günümüzde aile planlaması çalışmaları kapsamında son derece güvenilir yöntemler kullanıma sunulmuş olsa da, dünyadaki ve ülkemizdeki çiftlerin önemli bir bölümü güvenilirliği düşük geleneksel yöntemler ile korunmaya devam etmektedir (10). Ülkemizde istenmeyen ve düşükle sonuçlanan gebeliklerin hemen öncesinde kadınları24.4 ü hiçbir yöntem kullanmamakta, %46.1 i geri çekme, %10.4 ü erkek kondomu, %5 i de RİA Tablo 3. Kadınların eğitim durumuna göre gebeliklerin planlı ya da plansız olma durumu Okuryazar değil İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Planlı Plansız Toplam Tablo 4. Plansız gebe kalan kadınların eğitim durumlarına göre gebelikten hemen önceki korunma yöntemleri Korunma yöntemleri Yaş Ortalaması Okuryazar değil (%) İlkokul ve/veya ortaokul (%) Lise (%) Üniversite (%) Hiç korunma yok Geri çekme Kondom

6 Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki yöntemi kullanmaktadır (13). Bizim çalışma grubumuzda da plansız gebelik sonucu doğum yapmış kadınları42 si gebelik öncesinde hiç korunmuyor olduklarını, %39 u geri çekme yöntemini, %15 i erkek kondomu kullanıyor olduğunu bildirmiştir. Takvim yöntemi ile korunurken ve RİA ile gebe kalan 1 er olgu çalışma grubumuzda %2 lik yer kaplamaktadır. Ülkemizin tamamında herhangi bir geleneksel yöntem kullanım oranı %28.5 tir. Geleneksel yöntemler arasında da geri çekme kullanım oranı %26 dır (16). Bu yöntem en yoğun olarak yaş grubu arası kadınlarda ve %30 oranında kullanılmaktadır. Geri çekme yönteminin kullanım sıklığında Doğu ve Batı bölgelerimiz arasında fark gözlenmemekte, hatta Batı Anadolu da %26.6, Doğu Anadolu da da %24 kullanım oranları bildirilmektedir (13). Doğu Anadolu Bölgesi nde yer alan merkezde gerçekleştirilen bu çalışmada da geri çekme yöntemi sırasında plansız gebeliğin gerçekleşme oranı %39 olarak bulunmuştur. Toplumumuzda geri çekme yöntemi eğitim seviyesi yüksek olan çiftler arasında bile önemli bir oranda kontrasepsiyon yöntemi olarak tercih edilmektedir (17). Bu yöntemle korunma durumunu eğitim düzeylerine göre incelediğimizde hiç eğitim almamış ve ilkokulu bitirmemiş kadınlar arasında ora24.8 olup, aynı durum lise ve üzeri eğitimli kadınlar arasında %19.3 tür. Bizim çalışma grubumuzda da bu yöntem sırasında planlanmamış bir şekilde gebe kalmış olanları19 u lise, %12 si de üniversite mezunudur. Çalışmamızda geri çekme yöntemi sırasında plansız olarak gebelik gerçekleşmesi en sıklıkla ilkokul ve/veya ortaokul mezunu olan grupta ve %63 oranında gözlenmiştir. Türkiye genelinde de geri çekme kullanım oranları ilkokul düzeyinde eğitimlilerde %29.3, ortaokul düzeyinde eğitimlilerde de %25.6 dır ve bu eğitim grubundaki kadınlar geri çekme yöntemini en sık kullanan kadınlardır (13). Bizim bulgularımız da Türkiye genelindeki bulgularla doğru ilişkili olmuştur. Ülkemizde kullanım yaygınlığı çok yüksek, ancak etki derecesi sınırlı olan bu yöntemde başarısızlık hızı %30 dur. Ancak geri çekme yöntemi kullanan çiftler bu yöntemin modern metotlar kadar etkili olduğunu düşünmektedirler (18,19). Ülkemizdeki evli çiftlerde modern yöntemler arasında %20 ile en fazla RİA, ikinci sırada da %11 ile erkek kondomu kullanılmaktadır. Erkek kondomu kullanımı %13.4 olarak en fazla yaş grubu aralığındaki kadınlarda belirtilmektedir. En yoğun olarak lise ve üzeri eğitimlilerde ve %21.3 oranında kullanılmaktadır. Batı Anadolu da %12.7, Doğu Anadolu da %7.4 ile kullanımında bölgeler arasında belirgin farklılık vardır. Gebelikten korumasının yanı sıra cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da koruyor olması ve kullanımı ile ilgili tıbbi bir kontrendikasyon olmaması diğer avantajlarıdır (20). Kullanımı sırasında gebe kalma oranı ülkemiz içi17 dir (13). Kondom kullanımının birinci yılı içinde yöntem başarısızlığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) içi17, (21) Fransa için de %3.3 olarak bildirilmektedir (6). Bizim çalışmamızdaki plansız gebeliklerin %15 i kadınların eşleri kondom kullanırken gerçekleşmiştir. Bu kadınların da %66 sı ilkokul ya da ortaokul düzeyinde, %17 si lise, %17 si de üniversite düzeyinde eğitimlidir. Bu durum eğitim düzeyi azaldıkça, kondom kullanım hatalarının da artabileceğini düşündürmektedir. RİA oldukça yaygın kullanılan etkili, güvenilir ve ekonomik bir kontraseptiftir. Etkinliği %97, birinci kullanım yılı içindeki yöntem başarısızlığı ise bakır 2010; yıl: 85 sayı: 2 (65-71) 69

7 A. Selda TEKİNER ve ark. içeren RİA lar içi0.8 ve progestin içerenler için de % olarak bildirilmektedir (22). İsveç te gebeliğini sonlandırmak için başvuran 518 kadınla yapılan benzer bir çalışmada konsepsiyon esnasında olguları36 sı hiçbir yöntem kullanmıyor olduğunu, %24 ü geri çekme, %22 si kondom, %1 i de RİA kullanıyor olduğunu bildirmiştir. Hiçbir yöntem kullanmıyorken gebe kalanların da %34 ü o sırada gebe kalabileceğine inanmadığını belirtmiştir (23). ABD de de tüm gebelikleri49 u plansız gerçekleşmektedir (21). Bu durumun temel nedeni olarak kontraseptif yöntem başarısızlığı gösterilmekte olup, plansız gebeliklerin yarısının kontraseptif yöntemin yetersizliğine, diğer yarısının da kontrasepsiyonu hatalı uygulamaya ya da hiç uygulamamaya bağlı olduğu belirtilmektedir (21,24). ABD de yöntem başarısızlıkları en sık adolesan ve 25 yaş altı grupta izlenmekte olup, bunu sırasıyla ve 30 yaş ve üzerindeki kadın grubu takip etmektedir (24). Çalışmamızda ise plansız gebelikler en sık %62 ile 35 yaş üzeri kadınlarda, en az da %27 ile yaş grubunda izlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son birkaç dekadda kontraseptif kullanımındaki düzenli artışa rağmen büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere bu konuda hâlâ önemli oranda karşılanmamış gereksinim vardır. Dünya üzerinde 123 milyon kadar kadın artık çocuk sahibi olmak istemediği halde herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmamaktadır. Bu durumdan kadının sosyoekonomik durumu, eğitim düzeyi ve kültürel faktörlerinin yanı sıra sağlık hizmetlerine ulaşmasındaki zorluklar da sorumludur (25). Ülkemizde geleneksel yöntemlerden en sık kullanılmakta olan geri çekme ve modern yöntemlerden de ikinci sıklıkta kullanılan kondom uygulamasının her ikisi de doğrudan erkeğe bağlı yöntemlerdir. Özvarış ve ark.nın yaptığı bir çalışma, Türkiye deki erkekleri79 unun kontrasepsiyon sorumluluğunun paylaşılması gerektiğine inandıklarını ortaya koymuştur (26). Ülkemizde yapılan çalışmalarda yöntem kullanmaya eşiyle beraber karar verenleri85 lerde olduğunu belirten çalışmalar vardır (9,26). Ancak, yine ülkemizde kadınlar güvenilir kontraseptif yöntem kullanmama nedenleri arasında eşlerinin bu metotlara karşı çıkmalarını da sayabilmektedirler (9,11). Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde erkeklerin büyük bölümü aile planlamasını onaylayıp, sorumluluğu çiftlerin paylaşması gerektiğini belirtse de, yöntemleri kadınların kullanması gerektiğine inanmaktadırlar (27). SONUÇ Kontrasepsiyon istenmeyen ya da planlanmamış gebeliklerin önlenmesinde kilit taşıdır. Ancak kontrasepsiyon yöntemlerinin yalnızca bilinmesi yeterli olmamaktadır. Yöntem kullanımının doğru bir şekilde devam ettirilemediği ya da yöntemle ilgili beklenmeyen sorunlar plansız gebeliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle, kadınların eğitim düzeyleri ne olursa olsun, aile planlaması eğitim ve danışmanlığına sağlık hizmetlerinin her basamağında yer verilmeli, fırsatlar kaçırılmamalıdır. Bu konuda kadının mutlaka eşiyle birlikte eğitilmesi konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Çiftler ya da kadınlar herhangi modern bir kontraseptif yöntem tercih etmiş olsalar bile yöntemin doğru kullanılması, olası yan etkileri ve kontraseptif özelliğinin dışındaki faydalı etkileri hakkında mutlaka ayrıntılı bilgilendirilmelidir. Tüm bunlardan sonra her ihtimale karşın acil kontrasepsiyon yönteminden söz edilmelidir. Kontrasepsiyonun etkin kullanımının ancak çiftin seksüel ve üremeye yönelik davranışlarına yön veren psikolojik ve kültürel etkileşimlerinin düzgün bir şekilde yönlendirilmesiyle gerçekleşebileceği unutulmamalıdır

8 Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki KAYNAKLAR: 1. Moos MK. Unintended pregnancies: a call for nursing action. MCN Am J Matern Child Nurs. 2003;28(1): Trussell J, Koenig J, Ellertson C, Stewart F. Preventing unintended pregnancy: the cost-effectiveness of three methods of emergency contraception. Am J Public Health 1997;87(6): Gaydos L, Hogue CJ, Kramer MR. Riskier than we thought: revised estimates of noncontracepting women risking unintended pregnancy. Public Health Rep 2006;121(2): Sundby J, Svanemyr J, Maehre T. Avoiding unwanted pregnancy--the role of communication, information and knowledge in the use of contraception among young Norwegian women. Patient Educ Couns 1999;38(1): Bitto A, Gray RH, Simpson JL, et al. Adverse outcomes of planned and unplanned pregnancies among users of natural family planning: a prospective study. Am J Public Health 1997;87(3): Moreau C, Trussell J, Rodriguez G, Bajos N, Bouyer J. Contraceptive failure rates in France: results from a population-based survey. Hum Reprod 2007;22(9): Mayor S. Neonatal death rate continues to fall in England, Wales, and Northern Ireland. BMJ 2008;336(7653): Trussell J. Contraceptive failure in the United States. Contraception 2004;70(2): Beştepe G, Ellidokuz H, Temel A, Atılgan A. Aile planlaması konusunda özellikler: Afyon dan bir kesit. STED 2003;12(5): Toker SO. Aile planlaması ve acil kontrasepsiyon. Nobel Medicus 2006;2(2): Koyuncuer A. Kontrasepsiyon ve Türkiye de durum. STED 2004;13(12): Ege E, Timur S, Zincir H. Ebelik son sınıf öğrencilerinin aile planlaması eğitimi etkinliğinin değerlendirilmesi. STED 2005;14(9): Tezcan S, Coşkun Y, Biliker MA. İsteyerek Düşükler. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 İleri Analiz Raporu. Ankara: 2005.p Öztürk H, Okçay H. İstenmeyen gebelikler ve istemli düşükler. Aile ve Toplum Dergisi 2003;2(6): Çakmak A, Ertem M. Aile planlaması eğitimi için önemli bir fırsat: Bir çocuk hastanesine yatan hastaların anneleri Diyarbakır Dicle Tıp Dergisi 2005;32(4): Giray H, Keskinoğlu P. Işıkkent Sağlık Ocağı na başvuran yaş evli kadınların Etkili aile planlaması yöntemi kullanımı ve etkileyen etmenler. STED 2006;15(2): Güngör S, Beşer İ, Göktolga Ü, Özkömür E, Keskin U. Koitus interruptus (geri çekme) yönteminin etkinliği ve eğitim seviyesinin önemi. Gülhane Tıp Dergisi 2006;48(1): Yıldırım G, Turaçlar N, Bakır A, Özdemir L. Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine başvuran kadınların aile planlaması yöntem tercihleri ve etkileyen faktörler. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2003;25(3): Goldberg HI, Toros A. The use of traditional methods of contraception among Turkish couples. Stud Fam Plann 1994;25(2): Özalp S. Adolesanlarda Kontrasepsiyon. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(13):51-5. Kost K, Singh S. Estimates of Contraceptive Failure from the 2002 National Survey of Family Growth. Contraception 2008;77(1): Tinelli A, Tinelli R, Malmasi A, Cavalloti C, Tinelli FG. The Intrauterine Device in Modern Contraception: Still an Actuality? Eur J Contracept Reprod Health Care 2006;11(3): Larsson M, Aneblom G, Odling V, Tyden T. Reasons for pregnancy termination, contraceptive habits and contraceptive failure among Swedish women requesting an early pregnancy termination. Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 81(1): Kramer M R, Hogue C R, Gaydos L. Noncontracepting Behaviour in Women at Risk for Unintended Pregnancy: What s Religion Got to Do With It? Ann Epidemiol 2007;17(5): Galcidou E, Vayena E. Use of Modern Contraception by the Poor is Falling Behind. PloS Med 2007;4(2): Ozvarış SB, Doğan BG, Akın A. Male involvement in family planning in Turkey. World Health Forum.1998;19(1):76-8. Ceylan S, Tekbaş Ö.F. Aile planlamasına bütüncül yaklaşım; erkeklerin katılımı. Sağlık ve Toplum 2000;10(3): ; yıl: 85 sayı: 2 (65-71) 71

Derleme/Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri

Derleme/Sağlık Hizmetlerinin Finansman Yöntemleri Araştırma / Planlanmamış Gebelikler ile Kontraseptif Yöntemler Arasındaki İlişki n3 V-ı QJ İD Araştırma / Diz Osteoartriti Tedavisinde Kolşisinin Soğuk Uygulamayla Kombinasyonunun Ağrı, Şişlik ve Fonksiyon

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye

Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207. Mehmet Sühha Bostancı. Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, Türkiye Dicle Tıp Dergisi 2011; 38 (2): 202-207 202 Dicle Medical Journal M. S. Bostancı. Doğu Anadolu Bölgesi nde kontrasepsiyon doi: 10.5798/diclemedj.0921.2011.02.0015 yöntemleri ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları +

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12(2) 93-97 (2005) Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları + Leyla Karaoğlu, Feray Çetin,

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(4): 250-253 Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Sarahatun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ne Başvuran Hastalara Uygulanan Kontraseptif Yöntemler ve Hastaların Demografik

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları

Van il merkezinde evlenme başvurusunda bulunan çiftlerin kontrasepsiyon bilgi durumları Dicle Tıp Dergisi / A. Yılmaz ve ark. Kontrasepsiyon bilgi düzeyleri 2013; 40 (3): 453-457 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0309 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Van il merkezinde

Detaylı

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sivas İli Ana-Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Kadınların Aile Planlaması Yöntem Tercihleri ve Etkileyen Faktörler The Factors Which Effect the Family Planning Methods

Detaylı

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet

Kitapçıoğlu G 1 Yanıkkerem E 2. Özet Araştırma Makalesi / Seach Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 47(2) : 87-92, 2008 Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası

Detaylı

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2

Hatice Oltuluoğlu 1, Mürüvvet Başer 2 ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;19(3):167-74. Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ

Knowledge, Attitude and Behavior of Midwives and Nurses Working Primary Health Services on Family Planning ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Yasemin Türker 1 Funda Yıldırım Baş 2 Erdinç Yavuz 3 Bahriye Arslan 2 1 Isparta Halk Sağlığı Müdürlüğü, Isparta 2 Süleyman Demirel si Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta

Detaylı

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI

KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI ARAŞTIRMA KONTRASEPSİYON AMAÇLI BAŞVURAN KADINLARIN ERKEK KONTRASEPSİYONUNA BAKIŞ AÇISI Gülfer DOĞAN PEKİNCE* Mehmet YILMAZER** Alınış Tarihi: 06.08.2010 Kabul Tarihi: 22.02.2012 ÖZET Amaç: Araştırma,

Detaylı

Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi

Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi Ankara Med J, 2017;(1):21-8 DOI: 10.17098/amj.62695 Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Assessment of Contraceptive Method Preferences and Pregnancy

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ulusal Toplantı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. A. Sinan Türkyılmaz Doç. Dr. Alanur Çavlin 2 Aralık 214, Rixos Grand Ankara Oteli, Ankara Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun

Detaylı

Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu

Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu Sağlık ve Toplum Yıl:2, Sayı: Ocak-Mart 20 ARAŞTIRMALAR / Researches Iğdır İlinde Birinci Basamakta Adölesan Gebelikler ve Kadınların Doğurganlık Özellikleri Durumu The Fertility Characteristics Of Women

Detaylı

Gebeliği plansız olan kadınların kişisel özellikleri ve kontrasepsiyon hakkındaki düşünceleri

Gebeliği plansız olan kadınların kişisel özellikleri ve kontrasepsiyon hakkındaki düşünceleri JCEI / 2015; 6 (3): 250-255 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0528 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Gebeliği plansız olan kadınların kişisel özellikleri

Detaylı

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Hamit ACEMOĞLU Ali CEYLAN Günay SAKA Melikşah ERTEM Özet Amaç: Erken yaş evlilikleri kadın ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları

Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Niğde Doğumevi'nde Doğum Yapan Kadınların Aile Planlaması Konusundaki Bilgi Tutum ve Davranışları Ebubekir GILIÇ 1, Osman CEYHAN 2, ALĐ ÖZER a3 1 Bor Sağlık Meslek

Detaylı

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi Feray KABALCIOĞLU 1, M. Ali KURÇER 2, Zeynep ŞİMŞEK 3 1 Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3

Smyrna Tıp Dergisi. Hülya Yıkılkan 1, Berna Dilbaz 2, Zeynep Kestel 3 Smyrna Tıp Dergisi - 10 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Aile Planlaması polikliniğine yasal tahliye istemiyle başvuran hastaların değerlendirilmesi Assessment of the patients who applied to Family

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi

ARAŞTIRMA. Bingöl İli Uydukent Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15 49 Yaş Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi ARAŞTIRMA 2008: 22 (4): 185-191 http://www.fusabil.org Hüsamettin KAYA 1 Halim TATLI 1 Yasemin AÇIK 2 S.Erhan DEVECİ 2 1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE

Detaylı

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI*

İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* Ege Tıp Dergisi (): -60, 00 İzmir KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI* FAMILY PLANNING BEHAVIOUR AND REPRODUCTIVE HISTORY OF WOMEN

Detaylı

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan

Doğurganlık ve Aile Planlaması. İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması İsmet Koç - Turgay Ünalan Doğurganlık ve Aile Planlaması Doğurganlık Aile Planlaması Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Düşükler ve Ölü Doğumlar Doğurganlık Tercihleri

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi ORIGINAL RESEARCH / ORİJİNAL ARAŞTIRMA 2013 Aile Planlaması Polikliniğine Başvuran Hastalarda Gebelikten Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Contraception Methods of Patients Attending

Detaylı

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL

DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL DÜZCE TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE EMZİRME DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNİ ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER 1 Funda

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu

Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Van Tıp Dergisi: 18 (2):8-7, 20 Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu Ayten Şentürk Erenel*, Tülay Kavlak **, Banu Bingöl*** Özet Amaç: Bu çalışma kadınların

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu da Bir İlçe Örneği

Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu da Bir İlçe Örneği Dicle Tıp Dergisi, 2008 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 35, Sayı:4, (265-270) Kontrasepsiyon Yöntemlerinin Etkinliği ve Kadınların Eğitim Düzeyi: Güneydoğu Anadolu da Bir İlçe Örneği M. Erdal Sak 1, Mehmet Sıddık

Detaylı

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı.

kontraseptif yöntemler, yaş Yöntemin 10 haftalık ve daha altındaki gebeliklerin sonlandırılmasında güvenilir olduğu kanısına varıldı. UYGUN GEBELiKLERİN MENSTRÜEL REGÜLASYON (MR) YÖNTEMİ ile SONLANDIRILMASI Dr. Bülent KIRAÇ ( *) Dr. Serpil BİLGİN ( **) Dr. Hasan ÜNSALAN ( * *) ÖZET Adana Doğumevi Nüfus Planlama Kliniğine 984 Ocak-986

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Rahim İçi Araç Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Araştırılması Investigation of Knowledge Level About Intrauterine Device Hediye Dağdeviren 1, Hüseyin

Detaylı

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI

TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI TNSA-2003 ÖNEMLİ SONUÇLARI HİZMET ALANLARI Prof. Dr. Sabahat Tezcan Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü 8 Ekim 2004 - Ankara HANEHALKI ÖZELLİKLERİ Nüfus halen genç yapıda (%29, 15 )

Detaylı

Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi: Tersiyer tek merkez deneyimi

Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları ve seçtikleri yöntemlerin değerlendirilmesi: Tersiyer tek merkez deneyimi Dicle Tıp Dergisi / 2016; 43 (3): 413-418 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2016.03.0706 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE 413 Yaş gruplarına göre kadınların aile planlamasına bakışları

Detaylı

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL**

ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI. Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10 (3) ERKEKLERİN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARI Yılmaz DEPE*, Ayten Şentürk ERENEL** ÖZ Amaç: Araştırma, erkeklerin aile planlamasına (AP) ilişkin

Detaylı

15 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları

15 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları 159 15 49 Yaş Kadınların Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Tutumları Gülbahtiyar Doğaner * Dilek Bilgiç ** Adem Doğaner *** Ü. Feyzan Umut **** Hanife Kürk **** Elif Çelik **** Özet Giriş: Kadınlar

Detaylı

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER

KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL KADINLARIN GEBELİKTEN ÖNCE KULLANDIĞI VE DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİ KONTRASEPTİF YÖNTEMLER THE CONTRACEPTIVE

Detaylı

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ*

ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* ÇİFTLERİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ BIRAKMA NEDENLERİ* Türkan PASİNLİOĞLU** ÖZET Bu çalışma, çiftlerin kullanmakta oldukları AP (Aile Planlaması) yöntemlerini bırakma nedenlerini belirlemek amacıyla

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI *

KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * KADINLARIN SEZARYEN SONRASI SEÇTĠKLERĠ AĠLE PLANLAMASI YÖNTEMLERĠ VE BU YÖNTEMLERĠ SEÇME NEDENLERĠNĠN DAĞILIMI * Esra VERİM 1, Rabia SOHBET 2 ÖZET Hızlı nüfus artışı günümüzde dünyadaki en önemli sağlık

Detaylı

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122

Özet. Abstract. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 25 (3) 122-130, 2003 122 Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması ARAŞTIRMALAR eğitiminin yöntem (Research kullanmaya Reports) etkisi DOĞUM SONRASI DÖNEMDE VERİLEN AİLE PLANLAMASI EĞİTİMİNİN YÖNTEM KULLANMAYA ETKİSİ The effect

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Üreme Sağlığı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Üreme Sağlığı Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 010; 9(4):333-34 Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Üreme Sağlığı [Gender and Women's Reproductive Health] ÖZET AMAÇ: Üreme haklarından eşitlik hakkı na göre hiç

Detaylı

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları *

Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Araştırma: Kürtaj polikliniğine başvuran kadınların acil kontrasepsiyon bilgi ve uygulamaları * Emel Ege, Belgin Akın, Kamile Altuntuğ, Halime Esra Kal, Hatice Bıçakçı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ

İSTENMEYEN GEBELİKLERDE KONTRASEPTİF YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM KONTRASEPTİF YÖNTEM TERCİHLERİ İSTENMEYEN GEBELİKLERDE YÖNTEM BİLGİ DÜZEYİ VE POSTPARTUM YÖNTEM TERCİHLERİ adıman Kıykaç Altınba, 1 Ye im Bayo lu Tekin, 2 Berna Dilbaz, 1 Selim Kılıç, 3 Yasemin Ta çı, 1 Ömer Kandemir 1 1 Etlik Zübeyde

Detaylı

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* ERZURUM İL MERKEZİNDEKİ HASTANELERDE DÜŞÜK TANISI KONULAN KADINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Zeynep AVCI** Kabul Tarihi:1.12.2004 ÖZET Bu çalışmada düşük tanısı konulan kadınların sosyo-demografik özellikleri

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( )

Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi Kullanımındaki Değişim ( ) Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37 (1) 21-26, 2011 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Bölgesi nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması i Kullanımındaki Değişim

Detaylı

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler

Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk sağlığına etkileri İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler Doç. Dr. Günay SAKA DÜTF HSAD 10.05.2010 1 Amaç : Tıp Fakültesi Dönem III öğrencileri, aşırı doğurganlık,

Detaylı

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği

İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 315-324 İstenmeyen Gebelik Yaşayan Kadınların Özellikleri ve Kontraseptif Yöntemleri Bırakma Nedenleri: Kırsal Alan Örneği [Characteristics of

Detaylı

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 1-12 BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 Şepnem Taşkın* Nazlı Atak** ÖZET Bu

Detaylı

Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne İsteğe Bağlı Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi

Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne İsteğe Bağlı Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne İsteğe Bağlı Kürtaj İçin Başvuran Kadınların Değerlendirilmesi Sevil ŞAHİN *, Reyhan CEVAHİR *, Cefariye SÖZERİ * ÖZET Aile planlamasının önemli hedeflerinden

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları

Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(2):78-86. Üniversite Öğrencilerinin Ertesi Gün Hapı Konusunda Farkındalık ve Tutumları Selma Koluaçık*, Gülsen Güneş**, Ali

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Araştırma Maklesi Şanlıurfa İlinde Kadınların Aile Planlamasına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Determining the attitudes of woman towards family planning in Şanlıurfa Fatma GÖZÜKARA, Feray KABALCIOĞLU,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ*

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ADIYAMANDA YAPTIRDIĞI DOĞUMLARDA ANNE VE YENİDOĞANIN GENEL ÖZELLİKLER VE RİSKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* Emine GEÇKİL** Özlem DÜNDAR** Türkan ŞAHİN** Aslı AVCI*** Kadriye YAVUZ***

Detaylı

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ

DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMA DÜZCE İLİ KALICI KONUTLAR BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ ARASI KADINLARDA YÖNTEM KULLANMA ORANLARI VE TERCİH NEDENLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla S. MAYDA*, İnt. Dr. Tuğba ARSLAN*, İnt. Dr. Hakan Bahadır BOZKURT*,

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Postpartum Dönemde Gebelikten Korunma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi The Investigation of Postpartum Contraception Behaviour of Women In Postpartum

Detaylı

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye

Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 7 - Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi Examination

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Aile Planlaması Eğitimi İçin Önemli Bir Fırsat: Bir Çocuk Hastanesine. Yatan Hastaların Anneleri, Diyarbakır-2004.

Aile Planlaması Eğitimi İçin Önemli Bir Fırsat: Bir Çocuk Hastanesine. Yatan Hastaların Anneleri, Diyarbakır-2004. Dicle Tıp Dergisi, 2005 Cilt:32, Sayı: 4, (190-195) Aile Planlaması Eğitimi İçin Önemli Bir Fırsat: Bir Çocuk Hastanesine ÖZET Yatan Hastaların Anneleri, Diyarbakır-2004. Alpay Çakmak*, Melikşah Ertem**

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı İSTEYEREK VE KENDİLİĞİNDEN DÜŞÜKLERİN YAYGINLIĞI VE DÜŞÜKLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Tuğba Adalı Doç. Dr. Alanur Çavlin

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri

İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (1) 7-14 (2010) İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konularında Bilgi Düzeyleri ve Hizmetten Beklentileri Selma Koluaçık*,

Detaylı

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri*

15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* İ.Ü.F.N. Hem. Derg (2010) Cilt 18 - Sayı 3: 156-163 ISSN 1304-4869 Araştırma Yazısı 15-49 Yaş Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri* The Reasons of Induced Abortion and Contraceptive Preference

Detaylı

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi

15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi 15-49 Yaş Arası Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Eş Uyumuna Etkisinin İncelenmesi Nesime Güzel ERTOP *, Birsen ALTAY * * Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Detaylı

Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları

Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 9: 49-56 / Ocak 2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları Fertility

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

TNSA-2008 in Sonuçları

TNSA-2008 in Sonuçları Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü TNSA-2008 in Sonuçları Doç. Dr. İsmet Koç 22 Ekim 2009 Rixos Otel/Ankara T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü T.C.

Detaylı

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış

DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış DEMOGRAFİ: Nüfus meselelerine sosyolojik bir bakış Ders 8 : Doğumlar Doç. Dr. Didem Danış Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ddanis@gsu.edu.tr Ders 8 : Doğumlar Bu derste ele alınacak konular -

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Araştırma/Research Article Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Nasır Nesanır¹*, Ahmet Sabri Alper², Serdar İpek², Berna Akovalı²,

Detaylı

THE INVESTlGA110N OF THE KNOWLEDGE OF THE NURSING AND MlDWIFERY STUDENTON THE FAMILY PLANNING

THE INVESTlGA110N OF THE KNOWLEDGE OF THE NURSING AND MlDWIFERY STUDENTON THE FAMILY PLANNING Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 1999 HEMŞİRELİKVE EBELİK ÖCRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMAsı KONUSUNDA BİLGİLERİNİN İNCELENMESi' Şenay OK" Handan ZİNCİR'" Emel EGE'" ÖZET Bu

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı?

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı? Araştırmalar Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin i lar mı? Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik

Detaylı

Türk Kadınlarının Gebelikten Korunma Yöntem Tercihleri

Türk Kadınlarının Gebelikten Korunma Yöntem Tercihleri doi:0.5/otd.07.094 Araştırma Türk Kadınlarının Gebelikten Korunma Yöntem Tercihleri Güler Bağbozan Ateşer*, Esra Güzel*, Serdar Kaya*, Derya Sivri Aydın**, Nazife Şahbaz*, Meral Kurt Durmuş*** *S.B. İstanbul

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri

Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih nedenleri Research Article doi: 10.15511/tahd.14.03134 Türk Aile Hek Derg 2014; 18 (3): 134-141 TAHUD 2014 Kadınların sosyodemografik özelliklerine göre kontraseptif yöntem kullanma durumları ve bu yöntemleri tercih

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Balcı E, Gün İ, Özçelik B, Öztürk A ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN SEVK VE SAĞLIK OCAKLARINI KULLANMA DURUMU Health Center Usage

Detaylı

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma

Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Halk Sağlığı-Ders 6 Aşırı Doğurganlığın Kontrolü ve İlaçla Koruma Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Aşırı Doğurganlık Sosyoekonomik koşullar, beslenme ve çevre sağlığı uygun olmayan toplumlarda aşırı doğurganlık

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

Postpartum Kontrasepsiyon

Postpartum Kontrasepsiyon ULUSLARARASI TIP FAKÜLTESİ Postpartum Kontrasepsiyon Prof. Dr. Fatih DURMUŞOĞLU Postpartum Kontrasepsiyon önceliği Anne ve çocuk sağlığı kapsamında bir koruyucu hekimlik konusudur. Doğumu takiben ilk

Detaylı

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8

DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 DOĞURGANLIK TERCİHLERİ 8 Turgay Ünalan ve Sutay Yavuz Bu bölümde gebeliği önleyici yöntemlere olan talebin belirlenmesine yönelik olarak sorulan sorular incelenmektedir. Cevaplayıcı başka çocuk sahibi

Detaylı

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011

M2 S1. Üreme Sağlığı. Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım. Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S1 Üreme Sağlığı Tanım, Üreme Hakları, Bütüncül Yaklaşım Doç. Dr. Günay SAKA 12 Mayıs 2011 M2 S6 Üreme Sağlığına Yönelme Bükreş konferansı (1974) II. Nüfus Konferansı (1984 Meksika) Kadın ve çocuklara

Detaylı

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi *

Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Araştırma: Gebelikte öz bakım gücünün değerlendirilmesi * Sema Dereli Yılmaz 1, Nezihe Kızılkaya Beji 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Konya 2 İstanbul Üniversitesi Florence

Detaylı

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD.

Dr. Nilgün Çöl Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Sosyal Pediatri BD. A N N E L E R İ N Ç A L I Ş M A D U R U M U N U N S Ü T Ç O C U K L U Ğ U D Ö N E M İ N D E B E S L E N M E M O D E L İ, H E M O G L O B İ N / H E M A T O K R İ T D E Ğ E R L E R İ V E V İ TA M İ N K U

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı