29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice Senelere!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice Senelere!"

Transkript

1 SAYI ALTI EKİM İKİBİNYEDİ TURUNCU NUN HER HAKKI BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. YE AİTTİR. PARA İLE SATILAMAZ. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice Senelere!

2 SAYI ALTI EK M K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Marmara n n parlayan y ld z Borusan Lojistik Gemlik Liman 8 Sosyal Sorumluluk: Geleneksel Borusan Lojistik Resim Yarıflması 6 9 Manflet: Borusan Lojistik dünya markas olma yolunda ilerliyor 10 Manflet Röportaj: Borusan Grubu Kurucu Baflkan Asım Kocabıyık 14 Röportaj: KalDer Genel Sekreteri Hakan Kilitçio lu 16 Röportaj: Süperlit Boru Sanayi A.fi. Teoman Duman Gezgin: Kapadokya 21 Gezgin: Seyfleller Manflet: Sanata anlaml katk 25 Manflet: Borusan Lojistik dayanıklı tüketim sektörü lojisti inde güvenilir ifl orta n z Kalite ve 6 Sigma 27 VOC 18

3

4 SAYI ALTI EK M K B NYED 4 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Televizyonlarda gene aynı tatsız haber yankılandı: Trafik terörü yine ifl baflında! diyordu spiker; Bayram tatili trafik bilançosu çok a ır oldu, Perflembe gününden bu yana meydana gelen trafik kazalarında 97 kifli öldü, 461 kifli de yaralandı Evet, ne yazık ki her yıl toplamda ciddi sayıda vatandaflımız trafik kazalarında can vermekte, yaralanmakta veya sakat kalmakta. Trafikteki ölümler inanması zor olsa da bölücü terörün döktü ü kandan veya depremlerin aldı ı candan kat kat fazla. Kim bilir kaç aile bu kazalar sonrasında yok oluyor, bölünüyor, kaç kifli ifl yapamaz durumda hayatının geri kalanını geçirmek zorunda kalıyor Editörce Borusan Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Tic. A.fi. ad na sahibi Kaan Gürgenç Yönetim Yeri Bayar Caddesi fiehit Mehmet Fatih Öngül Sokak Ba datl o lu Plaza No:3 Kozyata Kad köy stanbul Tel: Faks: Yay n Kurulu brahim Dölen Seden Sunar Arcan Aylin Erol Özcan Sorumlu Müdür Seden Sunar Arcan Yay n Türü Bülten Bas m Yeri ve Tarihi Tunç Matbaac l k San. Tic. A.fi Keresteciler Sitesi Fatih Cad. No Merter Tel: Ekim 2007 Her hakk Borusan Lojistik Da t m Depolama Tafl mac l k ve Tic. A.fi. ye aittir. Yay nlanan yaz ve foto raflardan izinsiz al nt yap lamaz. Sorunun çözümünün temelinde biraz daha fazla duyarlılık, e itim ve ortak kararlılık yatmakta. Elbette bunun üstesinden gelebiliriz. Ama ancak elbirli i ile. Toplumsal sorumluluk ve vatandafllık bilinci sorunun azaltılmasında ön plana çıkmakta. Sadece devletin altyapı çalıflmalarına, trafik kontrollerine ve e itime destek vermesi de yeterli de il maalesef. Trafik terörünün son bulması için bizlere de bireyler olarak ciddi sorumluluklar düflmekte. Trafik kurallarına uymak konusunda ortak sorumluluk anlayıflı ile hareket etmek ise anahtar cümle. Biz de bu bilinç ve sorumluluk duygusu ile, bu seneki Borusan Lojistik Çocuk Resim Yarıflmamızın konusunu Trafik Kurallarına Uyalım, Güvenle Yol Alalım olarak belirledik. Yarıflmamızın öncesindeki tiyatro oyunumuzda trafik kurallarını miniklerimize e lenceli bir flekilde tekrar hatırlatmak, hatta bu kuralları kendilerinin söyleyerek oyuna dahil olmalarını sa layarak bilgilerini pekifltirmek istedik. Borusan Lojistik olarak amacımız her sene tekrarlanan geleneksel yarıflmamızda çocuklarımıza do ru mesajlar vererek e itimlerine ve kiflisel geliflimlerine katkıda bulunmak. Dergimizin bu sayısında; Kalder Genel Sekreteri Hakan Kilitçio lu ile yaptı ımız sohbeti, Kurucu Baflkanımız Asım Kocabıyık röportajını ve SÜPERL T firmasından Teoman Duman ile yaptı ımız röportajı aktardık. Borusan Lojistik Gemlik Limanı yatırım planını, flirketimizin yayılım planını ve son dört ayda flirketimiz ile ilgili gerçekleflen di er haberleri sizlerle paylafltık. Perslerin Katpatuka dedikleri Kapadokyayı, eflsiz sahilleri ile cennetin adeta yeryüzündeki aksi dedirten Seyflelleri anlattık sizlere. Keyifle okuyaca ınız Seyfleller sayfamız için bize foto raf deste i sa layan Jetset e, dergimizin haber ve röportaj sayfalarında ki foto rafların bir kısmını çeken ödüllü foto rafçımız Zeka Sa lam a teflekkür ederiz. Bir sonraki sayımıza kadar sevgiyle kalın. DÜZELTME: Dergimizin Haziran 2007 tarihli 5. sayısı, 9. sayfasında yer alan Borusan Lojistik Gemlik Liman ından DEV Yükleme manfletli Borusan Lojistik Limanından yapılan Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. yüklemeleri konulu haberde söz konusu firmanın ismi Çimtafl Çimento A.fi olarak yanlfl kullanılmıfltır. Firmanın tam ismi Çimtafl Çelik malat Montaj ve Tesisat A.fi. olup, yetkililerinden bu hatalı kullanım nedeni ile özür dileriz. Para ile sat lamaz. Dergimizle ilgili görüfllerinizi ve abonelik taleplerinizi adresimize girip, stek, öneri ve görüflleriniz için! butonumuza t klayarak bize iletebilirsiniz.

5 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 5 Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir. Baflar ise, "Baflaraca m" diye bafllayarak sonunda "Baflard m" diyebilenindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 2007 y l na 133,5 milyon Dolar l k bir ciro ile bafllayan Borusan Lojistik sizlerin de erli deste i ile y l 180 milyon Dolar seviyelerinde %34,8 büyüme ile kapatacak görünmekte. Cirosal büyümemiz do al olarak altyap m zda ki büyüme ile desteklenmekte. Sevgili Dostlar m z, Aylar n ne kadar çabuk geçti ini son zamanlarda en çok Turuncu dergisi için yaz n z bekleniyor bilgisini ald mda hissediyorum. Evet, 2007 y l Ekim ay n n sonuna yaklaflt m z bugünlerde, 2008 y l n n bütçesi tart fl l yorken bir y l daha bitiriyoruz Bu yaz mda 2007 y l nda gerçeklefltirdi imiz yeniliklerimizi ve büyümelerimizi sizlerle paylaflmak isterim y l na 133,5 milyon Dolar l k bir ciro ile bafllayan Borusan Lojistik sizlerin de erli deste i ile y l 180 milyon Dolar seviyelerinde %34,8 büyüme ile kapatacak gibi görünmekte. Cirosal büyümemiz do al altyap m zda ki büyüme ile desteklenmekte y l nda bu büyümeyi sa larken yurtiçinde hizmet vermekte oldu umuz lokasyon say m z bugün itibar yla 37 den 50 ye ulaflt. flletmeye bu y l ald m z zmir Kemalpafla depomuz, Düzce ve Konya depolama tesisleri ile depolama alan nda 174,248 m 2 alana ulaflm fl olduk. Bu alanlara liman m zda mevcut olan 13,000 m 2 lik depolama alanlar m z ekleyince toplamda 200,000 m 2 alanda hizmet vermekteyiz ki, bu da 2006 y l na göre %76 l k bir büyümeyi ifade etmektedir sonu sahip oldu umuz 50 adetlik özmal araç filomuz, bugün itibar yla 99 adede ulaflm fl durumdad r. Yat r m iznini yeni ald m z Gemlik Liman m z n ilk faz inflaat çal flmalar na Kas m ay nda bafll yoruz y l nda konteyner kapasitemizi %100, genel kargo kapasitemizi %100 ve araç park sahas kapasitemizi %300 art racak olan yat r m m zla Bursa Bölgesi nin büyümesi devam edebilmesi için önemli bir kapasiteyi sa lam fl olaca z. Liman yat r mlar m z n ilk faz ndan sonra, ikinci faz yat r mlar m z bafllayacak, bu kapasitelere ek %100 lük büyümeyi de 2010 y l sonunda gerçeklefltirmifl olaca z bafl nda Cezayir, Dubai ve ran da faaliyete açt m z Borusan International firmalar m za ek olarak bu ay Hollanda da dördüncü yurtd fl lojistik firmam z açt k. Bölgemizde ve yak n çevremizde büyüyen Borusan Lojistik bölgesel güç olma yolunda emin ad mlarla ilerlemektedir. K saca, 2007 y l bizler aç s nda beklentilerimizi gerçeklefltirdi imiz baflar l bir y l olarak tamamlanm fl olacak strateji çal flmalar m z sonucunda kendimize koydu umuz hedef, sadece yurtiçinde de il içinde bulundu umuz co rafi bölgede de güçlü bir Borusan Lojistik e ulaflmakt r. Önümüzdeki günlerde 29 Ekim de Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas n n 84. y l n kutlayaca z. Asl nda cumhuriyetin nas l ilan edildi ine bakt m zda baflar lar n en güzel örne inin bizzat Mustafa Kemal Atatürk taraf ndan gerçeklefltirildi ini görüyoruz. Mustafa Kemal Pafla, Haziran 1919 tarihleri aras nda yap lan Erzurum Kongresi s ras nda, zaferden sonra hükümet fleklinin cumhuriyet olaca n söylemiflti. 23 Nisan 1920'den beri Türkiye'yi idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, milli egemenlik esas na dayan yordu. Bu, ad konulmam fl bir cumhuriyet yönetimiydi. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada "Hakimiyet kay ts z flarts z milletindir." deniliyordu. Bu, yeni rejimin ilan edilmemifl bir cumhuriyet oldu unu gösteriyordu. Cumhuriyetin ilan n n önündeki en büyük engel saltanatt. Mustafa Kemal Atatürk 1 Kas m 1922'de saltanat n kald r lmas yla bu engeli de aflt. 28 Ekim 1923 akflam Mustafa Kemal Pafla, Çankaya Köflkü'nde arkadafllar na "Yar n cumhuriyeti ilan edece iz." diyerek karar n aç klad. O gece smet Pafla ile birlikte 1921 Anayasas 'n n baz maddelerini de ifltiren kanun tasar s n haz rlad. "Türkiye Devleti'nin hükümet flekli cumhuriyettir." hükmünün yer ald tasar üzerinde TBMM'de yap lan konuflmalardan sonra cumhuriyetin ilan kabul edildi. 29 Ekim 1923 tarihinde "Yaflas n cumhuriyet!" sesleri aras nda alk fllarla cumhuriyet ilan edildi. Bundan sonra cumhurbaflkanl seçimine geçildi. Yap lan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamam n n oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Pafla, TBMM taraf ndan yeni Türk devletinin ilk cumhurbaflkan seçildi. Cumhuriyet Bayram m z Kutlu Olsun. Sevgilerimle, brahim DÖLEN Lojistik Sat fl Genel Müdür Yard mc s Borusan Lojistik

6 SAYI ALTI EK M K B NYED 6 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU MANfiET Marmara n n parlayan y ld z Borusan Lojistik Gemlik Liman! Borusan Lojistik Gemlik Liman Gemlik Körfezi nde uzman kadrosu, güçlü teknolojik altyap s ve 20 y l aflk n liman deneyimi ile 7 gün 24 saat dünya standartlar nda konteyner, proje, genel kargo, PCC ve RO-RO yükleri için liman ve terminal hizmetleri vermektedir. Liman içindeki kapal ve aç k sahalarda genel antrepo iflletmecili i hizmetleri ile müflterilerin ihtiyaçlar na tam uyumlu entegre çözümler sunulmaktad r. Ayr ca Borusan Lojistik Gemlik Liman stratejik konumuyla, Güney Marmara, Do u Marmara, Ege, ve ç Anadolu dan gerçeklefltirilen ihracat ve ithalat faaliyetlerinde önemli bir ticaret kap s görevini üstlenmektedir. Türkiye de ISPS koduna ilk geçen limanlardan biri olan Borusan Lojistik Gemlik Liman nda 24 saat güvenlik ve kontrol sa lanmaktad r. Sektöründeki en kaliteli insan kayna na ve en ileri teknolojilere sahip olan Borusan Lojistik Gemlik Liman, ulaflt yetkinlik seviyesini tek elden müflterilerine sunmaktad r. Güvenlik ve kontrol standartlar dahilinde liman ve terminal sahas hiç kör nokta kalmayacak flekilde 55 adet güvenlik kameras ile izlenmekte, kay tlar 3 ay süreyle arflivlenmektedir. A r Ama Nazik; Rulo Sac Lojisti i Y ll k ton genel kargo elleçleme kapasitesiyle bölge lideri olan Borusan Lojistik, her çeflit genel kargo yükünü

7 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 7 uluslararas kalite standartlar nda elleçlemektedir. A tipi genel antrepoya sahip olan Borusan Lojistik Gemlik Liman mevzuat avantaj ile birlikte ayn anda yaklafl k ton rulo sac ürününü kapal antrepolar nda depolayabilmektedir. Borusan Lojistik Gemlik Liman nda tüm ifl süreçleri birbiriyle entegre ve etkin bir flekilde yürütülmektedir. Modern yap lanmas, teknolojik altyap s, tam teflekküllü ekipman park ile yüksek verimlilik yakalanmaktad r. Saatte 40 konteyner, 200 ton genel kargo, 110 adet araç elleçleme h z ile, Borusan Lojistik Gemlik Liman nda müflteri beklentilerini aflan hizmet seviyesi standartlar sunulmaktad r. Borusan Lojistik Gemlik Liman nda Liman ve Terminal Hizmetleri, Borusan Lojistik taraf ndan gelifltirilen ve SAP ile entegre çal flan Borusan Liman Operasyon Sistemi (BORLOS) ile tüm operasyonlar n planlamas, stok, lokasyon ve internet üzerinden müflteri eriflimine aç k bilgi takibi yap labilmektedir. Müflterilerin daha h zl ve kaliteli servis almas n sa layan bu sistem, limana girifl, stoklama, limandan ç k fl aflamalar nda gerçek zamanl veri ak fl sa lamaktad r. Ayr ca liman operasyon yaz l mlar BORLOS ile entegre çal flan 3D RTS, Borusan Lojistik müflterilerinin, Borusan Lojistik depolar nda stoklanan rulo saclar n n depo içlerindeki yerlerini 3 boyutlu olarak görmelerini sa lamaktad r. Borusan Lojistik müflterileri bu sistemle ayn zamanda stoklarda arama yapabilmekte ve istedikleri malzemeyi online olarak rezerve edip ifl emri yaratabilmektedir. Borusan Lojistik Gemlik Liman Yat r m Plan Liman operasyonlar ndan lojistik hizmet ve gümrük alanlar na kadar genifl bir yelpazede hizmet veren Borusan Lojistik in 5 y ll k stratejik planlar içinde Borusan Lojistik Gemlik Liman ile ilgili önemli bir yat r m plan da yer almaktad r. fiu anda Gemlik Bölgesi nde Genel kargo konusunda pazar lideri olan Borusan Lojistik, büyüyen pazar paralelinde Gemlik Liman nda sahip oldu u genifl k y çizgisinin avantaj ndan da faydalanarak ayr birer konteyner ve araç terminali oluflturulmas n planlar kapsam na alm fl, yap lacak inflaat ve ekipman yat r mlar yla bölgenin en h zl ve en büyük liman olmay hedeflemifltir. Borusan Lojistik bu çerçevede, aras nda gerçeklefltirilecek yat r mlarla liman nda büyük bir kapasite art fl hedeflemektedir. Yap lacak liman yat r m ile birlikte, Borusan Lojistik Liman n n kapasitesi kademeli olarak konteyner operasyonlar nda TEU/y l n üzerine, bitmifl araç operasyonlar nda araç/y l a, genel kargo operasyonlar nda ise 5 milyon ton/y l a kadar ç kacakt r. Mevcut Durum 2009 Y l Sonu 2015 Y l H ZMET TÜRÜ Genel Kargo / TON Konteyner / TEU Araç Park / ADET

8 8SOSYAL SORUMLULU K SAYI ALTI EK M K B NYED BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Borusan Lojistik in geleneksel çocuk resim yar flmas ndan çocuklara anlaml mesaj. Borusan Lojistik 2003 y l ndan beri Bursa Bölge Müdürlü ü ve Gemlik Liman çal flanlar n n çocuklar na yönelik gerçeklefltirmekte oldu u Geleneksel Çocuk Resim Yar flmas n n kapsam n bu sene daha da geniflleterek tüm Bölge Müdürlükleri ve ba l birimlerini dahil etti. ilk sahnelenen oyunda oyunun kahramanlar ndan Ebru Abla karakterinin babas rolünü firman n genel müdürü Kaan Gürgenç canland rarak tüm izleyicilere güzel bir sürpriz yaflatt. Daha sonras nda ise bu rolü, flirketin genel müdür yard mc lar veya oyunun sahnelendi i bölgenin bölge müdürleri canland rarak bu gelene i devam ettirdiler. Geçti imiz senelerde a rl kl olarak çevre konusu ifllenen yar flman n bu seneki yar flma konusu trafik kurallar na uyal m, güvenle yol alal m. oldu. Bu mesaj ile trafik kurallar n n öneminin vurgulanmas ve çocuklar n trafik ve çevre kurallar konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanmakta. Mesaj daha etkili verebilmek için ise tüm bölge müdürlüklerinde, yar flma öncesinde, Turnagöl Çocuk Tiyatrosu taraf ndan "Trafik kurallar na uyal m, güvenle yol alal m temal çocuk tiyatrosu sahnelenmekte. Tiyatro oyununun senaryosu son derece titiz bir ekip çal flmas ile haz rland. Tiyatronun yarat c ekibi Borusan Lojistik yetkilileri ve üst yönetimi mesajlar n daha etkin verebilmek için bir araya gelerek çal flt lar. Senaryo yazarlar ile flirketin ifl yap fl flekli, çevreye sayg, çevrenin korunmas, sektörde kullan lan terminolojiler ve yasalar hakk nda bilgi paylafl lmas neticesinde ise, oyunda verilmesi hedeflenen mesaj n bu konuda Borusan Lojistik in kurumsal de erleri çerçevesinde birlefltirilerek aktar lmas sa land. Hatta Borusan Lojistik bu çal flmada belki de kurumlara yönelik yap lan tiyatro oyunlar konusunda bir ilke imza at ld. Hem bu hofl sürpriz hem de oyunun interaktif yap s sayesinde her seferinde ailelerin de keyif ald, çocuklar n ise e lenerek bilgilerini tazeledikleri bir oyun ortaya ç kar ld. lk ikisi, stanbul da, devam K. Ere li ve zmir, Ankara bölgelerinde gerçeklefltirilen etkinlikte, yar flma öncesinde, tiyatro oyununu ilgiyle izleyen minikler, hem e lendiler hem de zaman zaman oyuna kat larak verdikleri yan tlar ve sorduklar sorular ile oyunun bir parças olman n tad n ç kartt lar. Oyun sonralar nda ise çeflitli yafl gruplar ndan çocuklar yine bir buçuk saat süresince Trafik kurallar na uyal m, güvenle yol alal m. temal resimlerini yapt lar. Kampanyan n son dura olan Bursa Bölge Müdürlü ü ve Gemlik Liman çal flan çocuklar n n kat ld yar flman n ard ndan Gemlik lçesi Milli E itim Müdürü nün seçti i 5 kiflilik jüri taraf ndan yap lan de erlendirmede her yafl kategorisinde ilk üçe giren ve mansiyon alan yar flmac lar belirlendi. Resim yar flmas nda dereceye giren resimlere her y l oldu u gibi Borusan Lojistik 2008 takviminde yer verilecek ve çocuklar n e itim masraflar na destek olunacak.

9 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Borusan Lojistik Borusan International markas yla, Türkiye de elde etti i deneyim ve birikimi kullanarak dünya markas olma yolunda ilerliyor. 9 MANfiET Borusan Lojistik özellikle yurt d fl operasyonlar ile birlikte uluslararas bir oyuncu kimli ine do ru ilerliyor. Büyümeyi planlad klar co rafyay olufltururken, baflta Ortado u olmak üzere, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Do ru Avrupa olarak dairesel bir alan belirlemifller. Bu hedefleri belirlerken lokal olmaktan çok Borusan International kimlikleri ile uluslararas bir marka yaratma çabalar var. Plan, 2006 y l nda pazar araflt rmalar n tamamlay p 2007 y l nda sat fl yapar hale gelmek olan Borusan Lojistik geçen y l yapt klar araflt rmalar neticesinde 2007 y l sonunda uluslararas pazarlardan 15 milyon Dolarl k bir ciro elde ederek planlar n n ilk aflamas n bitiyor. K sa zamanda Türkiye ve çevre ülkelerde elde etti i baflar lar n n s rr n, sistemli olmaya ve bilgi gücünün iyi yönetilmesine ba layan Borusan Lojistik üst yönetimi amaçlar n n süreçlerini bilgi ve verilerle yönetmek oldu unu, ald klar tüm kararlar n arkas nda detayl araflt rma ve bilgi oldu unu vurguluyorlar. Dünya markas olma yolunda ilerlerken kendi tabirleri ile çember bölge olarak gördükleri ülkelerde bölgesel güç haline gelmeyi hedefleyen Borusan Lojistik in yurtd fl operasyonlar ndaki stratejileri do rultusunda, ran, Dubai, Cezayir de Borusan International olarak ve Ukrayna da ise stratejik ortakla hizmet veriyorlar. Ayr ca Romanya, Rusya, Ba ms z Devletler Toplulu u (CIS), Kuzey Afrika, Suriye, Irak, Lübnan ve Benelüks co rafi kapsama alan nda yeni bir bölgesel güç olarak Üçüncü Parti Entegre Lojistik Hizmetlerini gerçeklefltirmekteler. Ekim ay nda Hollanda da kurulan Borusan International Netherlands takiben 2008 de spanya ve Kazakistan da Borusan International flirketleri kurulacak. Yurtd fl operasyonlar ndan kazançlar flimdilik küçük bir rakam gibi gözükse de, ay rd klar 150 milyon dolar bütçeyle ve önümüzdeki y llarda yapacaklar flirket sat n alma operasyonlar yla dünyan n önemli oyuncular aras ndaki yerlerini alacaklar. Borusan Lojistik in bulundu u ülkeler.

10 SAYI ALTI EK M K B NYED 10 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU MANfiET HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER Türkiye-Macaristan arasında tek seferde Taflımanın %10 u karayolu, %40 ı tren, %50 si gemi+flat ile yapılacaktır. Baflka bir ifade ile yaklaflık 325 TIR,1300 vagon yapılan en büyük ticari anlaflmanın lojistik (53 katar), 25 gemi, 55 flat kullanılması planlanmıfltır. süreci Borusan Lojistik ve Borusan International ın ortak çalıflması ile yapıl yor! Macaristan ın en büyük petrol flirketi Magyar Oil and Gas Public Limited Co. nun, ülkenin güneyinde Hırvatistan sınırından bafllayan ve kuzeyde Ukrayna sınırına kadar uzanan toplam 205 km lik petrol boru hattı ihalesi 2007 y l Haziran ayında Salzgittar Mannesman ile Borusan Mannesmann ortaklı ı ile kazanılmıfltır. Türkiye-Macaristan arasında tek seferde yapılan en büyük ticari anlaflma olarak ifade edilen; çapı 1016 mm, boyları metre arasında de iflen, toplam ton a rl nda ve 205 km uzunlu undaki, borular n lojistik sürecini Borusan Lojistik ve Borusan International ortaklafla olarak yürütmektedir. Borusan Mannesmann zmit Fabrikası nda üretilen borular Borusan Lojistik tarafından fabrikadan teslim alınacak, tren, TIR, gemi ve Tuna Nehri nden flatlar ile Macaristan a taflınarak, iç nakliye ve stoklama yapmak üzere Borusan International a teslim edilecektir. Sürecin devamında ise Borusan International tarafından ülkenin kuzey ve güneyinde hazırlanan 15 stok sahasına da ıtılarak, 9 ay boyunca stoklanacak ve Haziran 2008 de Magyar Oil and Gas Public Limited Co. firmasına teslim edilecektir. Proje, sadece Türkiye nin Orta Avrupa da gerçeklefltirdi i en büyük petrol boru hatt projesi olmas nedeni ile de il, ayn zamanda lojistik süreci boyunca hava yolu hariç tüm ulafl m vas talar ve yollar n n kullan lmas nedeni ile de büyük önem tafl maktad r. Tek baflına hiçbir taflıma aracının yeterli olmayaca ı bu projede hava hariç tüm ulaflım vasıtaları ve yolları kullanılacaktır. zmit te gemiye yüklenecek borular, Romanya nın Köstence Limanı nda gemiden flatlara direkt olarak aktarılacak, 4 lü veya 6 lı konvoylar halinde, Tuna Nehri nden yaklaflık 1500 kilometre içerde bulunan Budapeflte ye bu yolla gidecektir. Multimodal olarak adlandırılan bu taflımada kullanacak konflimento; aktarmalı taflıma anlamında, through bills of lading dir. Tüm yükün 31 Mayıs 2008 e kadar Macaristan da olması gerekti inden lojistik sürecinin yönetimi çok önem kazanmaktad r. Microsoft CRM 3.0 geçifl çal flmalar baflar ile tamamland, gelifltirmeler devam ediyor Ocak ay ndan beri etkin sat fl ve müflteri hizmetleri için kullan lmakta olan CRM program n n, 3.0 versiyonuna geçifl çal flmalar Temmuz ay itibariyle baflar yla tamamland. Tüm Borusan Lojistik sat fl ve müflteri hizmetleri ekibine yeni sistemle ilgili detayl e itimler verildi. Kullan lan Microsoft CRM program Borusan Lojistik süreçlerine göre özellefltirildi. Geçifl ile beraber kullan c say s iki kat na ç karken birçok gelifltirme de beraberinde devreye al nd. Borusan Lojistik CRM sistemi yeniliklere paralel sürekli olarak gelifltirilmekte.

11 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 11 HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER Karadeniz Ere li Bölge Müdürlü ümüz yeni Bölge Müdürlü ü, 13 Temmuz itibarı ile hizmetlerini Alsancak smet fien fl Merkezi nden sürdürmekte. ofisine taflındı! Karadeniz Ere li Bölge Müdürlü ü Merkez Ofisi, 1 A ustos 2007 tarihi itibari ile yeni ofisinde çalıflmaya baflladı. Bundan böyle Bölge Merkez Ofisinde, Mali fller, Satıfl ve Müflteri Hizmetleri departmanları hizmet verirken, kara nakliye operasyon bölümleri eski ofiste faaliyetlerine devam edecek. Karadeniz Ere li Bölge Merkez Ofisi yeni iletiflim bilgileri; Müftü Mah.Devrim Bulvar fievket Kalay fl Merkezi Kat:2 No: Karadeniz Ere li / Zonguldak Tel: / Borusan Lojistik Beyaz ve Kahverengi Eflya, klimlendirme Lojisti i fl Konferansı nın ana sponsoru oldu! Beyaz ve Kahverengi Eflya, klimlendirme Lojisti i fl Konferansı, Borusan Lojistik in ana sponsorlu unda 24 Ekim 2007 tarihinde, TÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde TÜRK BESD, BEYSAD, SK D iflbirli i ile düzenleniyor. ki sektörün ortak çalıflmalarını irdeleyecek olan konferansa, her iki sektörün yöneticileri ile akademik dünyadan çok sayıda önemli konuflmacı katılacak. Borusan Lojistik zmir Bölge Müdürlü ü yeni ofisine tafl nd! Borusan Lojistik zmir Bölge Müdürlü ü, 13 Temmuz itibarı ile hizmetlerini Alsancak smet fien fl Merkezi nden sürdürmeye baflladı. Taflınma öncesi hizmetlerinde herhangi bir kesintiye mahal vermemek için her türlü altyapı çalıflmasını tamamlayan zmir Iflıkkent Ofisi nde ise Bölge Müdürlü ü nün operasyonel ve filo yönetimi birimleri faaliyetlerine devam edecek. zmir Bölge Müdürlü ü ofisinin yeni iletiflim bilgileri; 1476/1 Sok. No: 3 smet fien fl Merkezi Kat: 4-5 Daire: Alsancak - ZM R Tel: Demir Çelik hracatında Borusan Lojistik! Promeks D fl Tic. A.fi. firmas n n Ere li Demir Çelik Fabrikas ndan sat n ald ton adet rulo sac n Çin-Huangpu Liman na tafl nmas Borusan Lojistik taraf ndan organize edildi. Operasyon kapsam nda 4 adet gemiye 829 adet 20 lik konteyner yüklemesi Borusan Lojstik Gemlik Liman ndan, 26 adet 20 lik konteyner yüklemesi ise Gemport Liman ndan yap ld. 22 gün süren operasyonda; 855 araçla rulolar n Ere li den Gemlik e nakliyesi, 855 adet konteyner iç dolumu, 855 adet konteynerin sevkiyat, gerçeklefltirildi.

12 SAYI ALTI EK M K B NYED 12 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU RÖPORTAJ Bu memlekete hizmet borcum var. Onu ödemeye çal fl yorum. As m Kocab y k, 8 May s 2001 Borusan Grubu Kurucu Baflkan m z As m Kocab y k ile sosyal sorumluluk üzerine bir söylefli yapt k. BL - Tazlar Köyü nden Borusan a kitab n z n bafllang c nda Seksen y lda alman n satman n d fl nda da bir fleyler yapmaya çal flt m diyorsunuz. Bunu biraz açar m s n z? Neler yapt n z? Türkiye Cumhuriyeti Osmanl mparatorlu u nun parçalanmas ile ortaya ç km flt r. 18. yüzy l n bafl ndan itibaren küçülmeye bafllayan imparatorluk 20. asr n bafl nda 1921 ile 1922 aras nda nüfusunun %20 sini kaybetmifltir y l nda kurulan Cumhuriyet ten teknoloji, sermaye, bilgi ve tecrübeden yoksun fakat milli heyecanla dolu bir devlet ortaya ç km flt r. Bu devlet her konuda ihtiyaç içinde idi. Allah n lütfu Mustafa Kemal Atatürk, ça dafl medeniyeti yakalama yollar n göstermifltir. Genç Cumhuriyetin problemleri içinde en önemlisi ve acili e itimdi. Bu yolda akl m z n erdi i kadar faaliyet göstermeye çal flt k. BL - Sizce e itime destek vermek isteyen büyük kurulufllar nas l bir yol izlemeli? fle nereden bafllas nlar? Neler tavsiye edersiniz? E itime katk da bulunmak isteyen kurulufllar nereden bafllamal diye pek düflünmeye gerek yok. htiyaç o kadar büyük ki neresinden bafllarsan z bafllay n her yapt n z büyük hizmet olur. Benim müflahademe göre en önemli konu e itimcilerin e itilmesidir. BL - Genel olarak e itim sorunumuzun çözülmesi için sizce en kal c çözümler neler olabilir? Bu konu o kadar genifl ki çeflitli görüfller ve metodlar yolu ile birçok sistem kurulabilir. Yeter ki sistem ideolojik hedeflere de il, ilmi olarak tespit edilen hedeflere yönelmifl olsun. Anayasam za göre e itim ve ö retim, Atatürk ilkeleri ve ink laplar do rultusunda, ça dafl bilim ve e itim esaslar na göre, devletin gözetim ve denetimi alt nda yap l r. Milli E itim in devletin gözetimi ve denetimi alt nda olmas Türkiye Cumhuriyeti nin sonsuza kadar korunmas n n tek yoludur. Türkiye de sadece iki bakanl n bafl nda Milli kelimesi var. Bunlardan biri olan Milli E itim Bakanl, partiler üstü yetkilerle donat lm fl, hakikaten milli, yani hükümetler de iflse de prensipleri de iflmeyen kurumlar haline gelse Türkiye e itim sorununu çok daha çabuk çözer ve ça dafl medeniyetler seviyesine eriflir. BL - Bizlere biraz da AKKEV den ve vakf kurma amac n zdan bahseder misiniz? Ben iflimi düzene koyduktan sonra e itime katk da bulunmaya bafllad m. E itime destek vermem 1970 li y llarda bafllad. Bu faaliyetlerin programl ve disiplinli bir flekilde yürütülmesi için 1992 y l nda vakf kurdum. Vak f, benim ülkem için yapmak istediklerimi ortaya koyan ve bu isteklerimi gerçeklefltirmeme imkan tan yan bir kurulufl oldu. Ben, her zaman e itimi ülke gelece ine yap lan bir yat r m olarak gördüm ve bu önemli görevi yaln zca devlete b rakmamam z, ifl dünyas olarak elimizden geleni yapmam z gerekti ine inand m. Vak f, bu inanc m hayata geçiriyor. Bu nedenle benim için çok önemli, çok de erli. Kurucusu oldu um Borusan daki yöneticilik görevimi o lum Ahmet e b rak rken emekliye ayr lmayaca m ifade etmifltim. Evet, emekliye ayr lmad m, çal flmalar m vak f kanal ile sürüyor. Türkiye mizin sorunlar n n çözümüne, özellikle de e itime, yönelik faaliyetlerimin bu çal flmalar içinde özel bir yeri ve önemi var. Bugün a rl kl olarak e itimle meflgul olan As m Kocab y k Kültür E itim Vakf, Borusan grubundaki di er birimler taraf ndan yürütülen sanat faaliyetlerini de bünyesi içine alacak, ismini de Borusan Kocab y k Vakf olarak de ifltirecektir. BL y l ndan bu yana ne gibi faaliyetleriniz oldu? 1992 ye kadar Borusan Boru, Borusan Holding ve flahs m taraf ndan yap lan katk larla Kocaeli nde 8 adet ilkö retim okulu, Gemlik te bir adet ilkö retim okulu ve Afyon da bir anaokulu yap lm fl, çeflitli okullara yard mda bulunulmufl ve birkaç ö renciye de burs verilmiflti. Vakf n kurulmas ile birlikte e itim ile ilgili tüm faaliyetler Vak f taraf ndan yürütülmeye baflland. Vak f kuruldu u 1992 y l ndan beri maddi ihtiyac olan baflar l ö rencilere burs vermektedir y l nda bafllayan e itim seferberli ine modern bir Anadolu Teknik Lisesi ve 8 y ll k bir ilkö retim okulu yapt rarak destek verdik ve her iki okul da 1998 y l nda e itime bafllad. Borusan Otomotiv Zehra Nurhan Kocab y k lkö retim Okulu nun tam gün e itim vermesi, s n f mevcudunun 30 kifli ile s n rland r lmas ve sosyal faaliyet alanlar n genifl olmas bu okula talebi art r yor. Her y l noter huzurunda çekilen kura sonucu okula kay t yapt rmaya hak kazanan ö renciler belirleniyor. Vakf n ba flç s fat yla 3 kiflilik

13 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 13 kontenjan var. Vak f bu kontenjan, okulun Avc lar da olmas nedeniyle Borusan Oto ve Borusan Otomotiv flirketlerinde çal flanlar m z n çocuklar için kullan yor. Anadolu Teknik Lisesi ise merkezi sistem s nav ile ö renci al yor. Biliyorsunuz, 1999 y l ndaki depremden en çok Kocaeli ilimiz etkilendi. Kocaeli Üniversitesi büyük hasara u ram flt. Ben KOÜ nin o günkü Rektörü Prof. Dr. Baki Komsuo lu na gittim. Size nas l yard m edebiliriz? diye sordum. Hereke deki kampüs te iki ö renci yurdu ile bir meslek yüksek okulu istediler. Vak f inflaat yapt rd ve 2001 y l nda üniversiteye teslim etti. Üniversite buraya KOÜ Borusan Hereke Kampüsü ad n verdi y l nda, Avc lar Deniz Otobüsleri skelesi yan nda, Ulusal Egemenlik Park ve Atatürk Evi Müzesi karfl s nda, stanbul Milli E itim Müdürlü ü nün tahsis etti i 250 m 2 arsa üzerine 5.5 katl bir ö retmenevi infla ettirdik. 24 Kas m 2005 tarihindeki Ö retmenler Günü nde Cumhurbaflkan Say n Ahmet Necdet Sezer in de erli efli Semra Sezer Han mefendi taraf ndan aç l fl yap ld y l nda, benim de 1947 de mezun oldu um,.ü. ktisat Fakültesi Kütüphanesi ni restore etmeye bafllad k. Kütüphane, 03 Ocak 2006 tarihinde ö rencilerin hizmetine aç ld. Kütüphanenin üst kat nda, 250 kiflilik bir okuma salonu, bilgisayar odas, ödünç verme bölümü ve yönetici odas mevcut. Tüm bunlar n yan s ra Vakf m z 2005 y l ndan bafllamak üzere her y l yeni kitap al m için kütüphaneye $10.000,00 ABD Dolar tutar nda ödenek ay rmaktad r y l n n fiubat ay nda Uluda Üniversitesi nden gelen talep üzerine Gemlik Körfezi nde bulunan ve üniversiteye tahsis edilmifl olan tarihi Sun ipek Fabrikas alan nda, bir meslek yüksek okulu yapt rma karar ald k y l Ekim ay nda inflaata bafllayarak metrekarelik zemin üzerinde Uluda Üniversitesi nin haz rlam fl oldu u uygulama projelerine göre iki katl bir okul yapt k y l nda e itime bafllayan Uluda Üniversitesi Gemlik As m Kocab y k Meslek Yüksek Okulu nun resmi aç l fl 14 Kas m 2006 tarihinde yap larak üniversiteye teslim edildi. E itim birimleri binas nda 11 derslik, donan ml 7 laboratuar, toplant, dinlenme, çizim, okuma, seminer salonlar ile kütüphane, kafeterya ve ö retim elemanlar için yeterli say da büro bulunmaktad r. Bu sene de yine Üniversite den gelen talep üzerine Uluda Üniversitesi Gemlik Sun ipek Kampüsünde Hukuk Fakültesi E itim ve Dekanl k binalar inflaat na bafllanm flt r. Vakf m z 2007 ve 2008 y l bütçesinin ve faaliyetlerinin tamam n bu ifle ay rm flt r. BL - Bildi imiz kadar yla AKKEV kuruluflundan beri ayn zamanda her y l, maddi ihtiyac olan baflar l ö rencilere burs vermekte. Bu süreç nas l iflliyor? Her y l 125 ö renciye burs veriyoruz. Vak f kurulmadan önce de bu faaliyet vard. Vakf n kuruluflu ile birlikte daha kapsaml olarak devam ediyor. Burs Yönetmeli indeki kriterlere göre bu baflvurular aras ndan burs verilecek ö rencileri belirliyoruz. Ancak her y l burs için baflvuru yapan ö rencilerin say s h zla art yor. Geçen sene kifli burs için baflvurmufl. Baflvuru bu kadar çok olunca burs verilecek ö renciyi seçmek gittikçe zorlafl yor. BL - En son Uluda Üniversitesi Hukuk Fakültesi için AKKEV olarak verdi iniz ciddi destekten söz edersek; neden hukuk fakültesi, neden Bursa? diye sormak istiyoruz. E itime yönelik çal flmalar n zda önceliklerinizi belirleyen kriterler hangileri? Ad Atatürk taraf ndan verilen ve 1 fiubat 1938 de yine Atatürk taraf ndan hizmete aç lan Sun ipek Fabrikas ilk sanayi tesislerimizden biri. Bu fabrikan n arsas Üniversite ye tahsis edilmifl. Onlar da buraya bir kampüs kurmaya karar vermifller. Geçen sene burada bir meslek yüksek okulu yaparak e itime açt k. Memleketimizin de erli e itim kurumlar ndan biri olan Uluda Üniversitesi nin Hukuk Fakültesi ihtiyac ortaya ç k nca ben de bu ifle talip oldum. Atatürk ün kurdu u sanayi tesisinin bir e itim kurumu olarak devam etmesine katk da bulunmak istedim. Bunun yan s ra 1976 dan beri Gemlik te sanayi faaliyetlerimizin devam ediyor olmas, fabrikalar m z n bu ilçede yer almas da bu karar mda bir etken oldu. BL - E itim d fl nda hangi sivil toplum kurulufl/faaliyetlerinde görev ald n z? Hala devam ettirdikleriniz var m? Hangileri? Türkiye Aile Sa l ve Planlamas Vakf, TEMA Vakf, E itim Gönüllüleri Vakf, stanbul Lisesi Mezunlar Vakf, Türk Musikisi Vakf ve Afyon E itim Vakf n n kurucular aras nda yer ald m. 24 sene Meclis ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak stanbul Sanayi Odas nda, 15 sene TÜS AD yönetiminde görev ald m. 3,5 sene de KV - ktisadi Kalk nma Vakf nda Baflkanl k yapt m. stanbul Sanayi Odas beni onur üyesi seçmifl. Hayat boyu meclis çal flmalar na kat lma hakk var. Ben de imkanlar nispetinde Meclis toplant lar na kat lmaya çal fl yorum. TÜS AD da ise Yüksek stiflare ve Baflkanlar Konseyi Üyesi olarak iliflkim hala devam ediyor. TEMA Vakf ile birlikte yürüttü ümüz iki projemiz var. Bodrum daki Biyolojik Çeflitlili i Koruma ve Bitkilendirme Projesi ile Afyon-Sinanpafla-Tazlar Köyü Erozyon Önleme Amaçl K rsal Kalk nma Projesi için bugüne kadar ciddi destek verdim. Birinci proje kapsam nda Bodrum Türkbükü s n rlar içerisindeki 130 hektarl k proje sahas nda var olan biyolojik çeflitlili i korumak ve erozyonu önlemek amac yla sahan n etraf çitle çevrildi, saha içindeki sahipsiz hayvan sürüleri saha d fl na ç kar ld ve bekçi ile korunmaya baflland. Ayr ca proje sahas na adet fidan dikildi. kinci proje ile Tazlar Köyü ne bir sulama göleti kazand r ld, çiftçilerin e itimi sa land, meyvecilik ve yem bitkileri üretimi gelifltirildi, a açland rma yap ld. Bu y l da köy flebeke suyu, köy içi kanalizasyon flebekesi, foseptik ve do al ar tma ve köy içi parke yol yap m tamamlanacak. BL - fl hayat nda baflar l olmak için seksen y l aflk n yaflam hikayenizden, tecrübelerinizden hareketle bizlere aktarabilece iniz en önemli dersler neler? Yaflad klar n zdan sizde iz b rakan deneyimler hangileri? Bu konuda bir baflar reçetesi vermem mümkün de il. Ancak flu esaslar n baflar ya yard mc olaca na inan yorum. Çal flkan olmak, disiplinli olmak, adil olmak te benim ifle bafllad m dönem ile bugün aras nda flartlar ve konular çok de iflti. Bugünün ifl hayat nda yöneticilerin, 24 saat iflinin sahibi olmas, dünyadaki gidiflat iyi izlemesi, mütevaz, araflt rmac, aç k ve dürüst olmas, yarat c kiflili iyle liderlik vasf n ortaya koymas, karfl s ndakini iyi dinlemesi, kararlar n sa lam bilgilere dayand rmas gerekir. Bunun yan s ra yöneticilerin pratik olmas, ekip çal flmas na önem vermesi, her s nai ve ticari karardan önce mutlaka fizibilite yapmas da baflar y etkileyen faktörler aras ndad r. BL - Devlet Üstün Hizmet madalyas ve talyan hükümetince verilen fiövalye unvan na sahipsiniz. Sizi daha yak ndan tan mak isteyen Turuncu okuyucular na biraz da sizi bugünlere tafl yan temel de erlerinizden, yaflam felsefenizden, prensiplerinizden bahseder misiniz? Bu söyledikleriniz d fl nda stanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Uluda Üniversitesi taraf ndan verilmifl Fahri Doktor unvanlar m da var. Ben köyde do dum. 6 yafl mdayken ailem flehre indi. ilkokulu ve ortaokulun 2 y l n Afyon da lise ve üniversiteyi stanbul da okudum. Bu geçmiflimi hiç unutmadan, flafl rmadan, kendini be enmifllik hastal na tutulmadan çok çal flarak ciddi bir yaklafl mla ifllerimi takip ederek bir yerlere geldim. 5 sene önce iki flirket d fl nda bütün iflleri o luma ve onun ekibine devrettim.

14 SAYI ALTI EK M K B NYED 14 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU RÖPORTAJ Kalite gelece imizin garantisidir! BL - Hakan Bey, merhaba, öncelikle biraz kendinizden, kariyerinizdeki kalite yolculu undan ve KalDer için ne düflündü ünüzden k saca bahsedermisiniz? Türk Elektrik Endüstrisi nde Kalite Müdürlü ü nde çal flmaya bafllamam ile bu yolculu a bafllad m diyebilirim y l nda brahim Hoca dan (Kavrako lu) kalite e itimi ald m. Arçelik KalDer in kurucu üyelerinden biri idi. Benim çal flt m T. Elektrik Endüstrisi de Arçelik e ba l Koç grubu firmalar ndan biri idi ve bu vesile ile birçok çal flma grubunda gönüllü olarak yer ald m bafl gibi Ödül Sekreterli i ni yapmaya bafllad m aras nda ise Koç Holding in KalDer e deste i çerçevesinde KalDer Genel Sekreteri olarak çal flt m y llar aras nda Kalder Yönetim Kurulu na girdim Ekimi nden bu yana tam zamanl olarak KalDer de çal fl yorum. KalDer i Türkiye nin ciddi bir ç k fl noktas olarak görüyorum. Elde etti imiz yurt d fl na da taflan baflar lar, genifl bir gönüllü çevresi ile Türkiye nin geliflim pastas nda pay sahibi oldu u bir yer KalDer. BL - KalDer in misyonundan bahseder misiniz? KalDer in üstlendi i rol oldukça önemli, ülkemizde Toplam Kalite olgusunun daha ileriye götürülmesini tesis edecek anlay fl n içselleflmesinde ciddi bir pay var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? KalDer, ça dafl kalite felsefesinin yayg nlaflt r lmas amac yla 1991 y l nda kuruldu undan bu yana, "yönetim kalitesinin ülke baz nda yayg n ve etkin kullan m n sa layarak dünyada örnek ve önder kurum olmak" vizyonu ile hareket etmifltir. Art k ülkemizde kalite, maliyet olarak de il yat r m olarak alg lanmaktad r. Kalite gelece imizin garantisidir. Özetle ifade etmek gerekirse; KalDer, toplum ve özel sektöre sa lad katma de erle Türkiye nin gelece ine yön veren bir STK d r ve ülkemizdeki sosyo-ekonomik yaflam n referans noktalar ndan biridir. BL - Kalite anlay fl ve uygulamalar ile ilgili özel sektörde son 10 y lda kaydedilen mesafeyi anlat r m s n z? KalDer, 1998 y l nda yurt genelinde bafllatt Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam Kalite Yönetimi'ni sanayi kurulufllar n n yan s ra, hizmet sektöründeki kurulufllara, sivil toplum kurulufllar na ve kamu kurumlar na kadar her alana yaymay hedeflemifltir. Ulusal Kalite Hareketi nin temelinde yatan felsefe; yaflam kalitesi nin sürekli zenginlefltirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesidir. Söz konusu olan, ülkemizin yaflamsal hedeflerine yönelik olarak her yöreden, her kesimden, her çeflit kurum ve kuruluflun, ortak bir sorumluluk çerçevesinde iflbirli i yapmas d r. Kalite yolculu unu flirketlerine adapte eden bir çok firmam z Avrupa da da Kalite Ödülleri alarak ülkemize büyük gururlar yaflatm fllard r. Türkiye bulundu u bölge içindeki jeopolitik konumu itibar yla çok boyutlu, çeliflkili tehditlerle karfl karfl ya bulunmaktad r. Bir taraftan olaylar h zla geliflmekte ve yeniden yap lanmakta olan dünyada Türkiye'nin dengeli kalk nma çabalar, milli ekonomiye ayr lan kaynaklar n art r lmas ve iyi bir geliflim çizgisinin yakalanmas söz konusu olmaktad r. Yeter ki inançl ve hedefli olal m, de iflime ayak uydural m. BL - EFQM Mükemmellik Modeli ve uygulamalar n n faydas hakk nda Turuncu okuyucular na k saca bilgi verebilir misiniz? EFQM Mükemmellik Modeli dokuz ana kriter üzerine kurulmufl ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Bu kriterlerden befli Girdi kriterlerini, dördü ise Sonuç kriterlerini oluflturur. Girdi kriterleri bir kuruluflun yapt faaliyetleri içerir. Sonuç kriterleri ise o kuruluflun neler gerçeklefltirdi ini gösterir. Sonuçlar girdilerden kaynaklan r. Performansla ilgili tüm boyutlarda sürdürülebilir mükemmelli i gerçeklefltirmek üzere pek çok yaklafl m n olabilece i gerçe i üzerine kurulmufl olan model flu ifadeye dayan r: Performansa, müflterilere, çal flanlara ve topluma yans yan mükemmel sonuçlar, politika ve stratejinin, çal flanlar n, kaynaklar n ve süreçlerin uygun bir liderlik anlay fl yla yönlendirilmesi ile sa lanabilir. Modeli etkili uygulayan kurulufllar kal c sonuçlar elde ettiler. Bu kurulufllar temel performans göstergelerinde üç y l içinde di erlerine göre %30-50 aras nda daha iyi sonuç alm fllard r. Araflt rma, modeli uygulayan flirketlerin tüm mali parametrelerde di er gruba göre; flletme gelirlerinde %48, Hisse karl l nda %44, Sat fllarda %37 daha baflar l oldu unu göstermifltir. BL - Özde erlendirme kavram s k s k karfl m za ç kmakta, biraz aç klar m s n z? Özde erlendirmenin temel olarak faydalar neler? Özde erlendirme için bir baflka deyiflle flirketimize, iflleyifl biçimimize ayna tutmak diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ayna tan m yetersiz de kalabilir. Yap l fl türüne göre, ayna benzetmesiyle sadece d fl görünüfle bakmak de il kapsaml bir check-up veya MR tan mlamas da yapabiliriz. Özde erlendirme, flirketin kendi kendini de erlendirme sürecidir. Özde erlendirme sonucunda, kuruluflun kazan mlar n flöyle özetlemek mümkün: Öncelikle genifl kapsaml bir bak fl aç s yla, kuvvetli yönler ve iyilefltirmeye aç k alanlar belirlenir, Geliflmelerin düzenli ölçülmesi için somut verilere dayal bir yap içinde kuruluflu, hem kurum hem de ifl birimi düzeyinde de erlendirir Çal flanlar, Mükemmelli in Temel Kavramlar konusunda e itir, fl plan ve stratejilerin etkin bir flekilde oluflturulmas n iyilefltirir, Gerekti inde kuruluflu Ulusal ve/veya Avrupa Kalite Ödülü baflvurusuna haz rlar, BL - Sürekli geliflmede k yaslama/karfl laflt rman n önemi nedir? Bu alanlarda maksimum fayday sa lamak için dikkat edilmesi gereken noktalar neler? K yaslama, kuruluflun iyilefltirme önceli i olan süreçlerinde en iyiyi veya daha iyileri araflt rmak, bulmak, ö renmek ve kendi

15 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU 15 süreçlerine uyarlayarak sürekli iyileflmeyi sa lamak sürecidir. KalDer in bu konuda k yaslama projeleri bulunmaktad r. Kat l mc kurulufllar ise konuyla ilgili baflar l uygulamalar yerinde incelemek suretiyle farkl, yenilikçi ve yarat c yaklafl mlar ö renirken ekip üyesi di er kurulufl temsilcileri ile bilgi al fl verifli de yaparlar. Sistematik k yaslama yöntemini ö renerek bunun daha sonraki çal flmalar nda da kullan lmas n sa larlar. Ayr ca konu uzman olan dan flman n konuyla ilgili birikimlerinden yararlanman n yan s ra çal flma bulgular n içeren ara ve sonuç raporlar ile kendi koflullar na uygun çözümleri üreterek sistemlerini gelifltirme flans yakalarlar. K yaslama Proje Süreci Planlama, Veri Toplama, Analiz ve Uyarlama dan oluflur. KalDer in buradaki kazan m k yaslamaya ulusal bazda öncülük yapmak, sorumluluklar ise k yaslama projesini yürütmek, kat l mc kurulufllar saptamak, ara/sonuç raporlar n yay nlamak ve paylafl m günü düzenlemektedir. KalDer in ayn zamanda k yaslama veri taban bulunmaktad r. K yaslama Veri Taban, iyi yönetim uygulamalar n ve çeflitli kategorilerdeki sonuçlar içeren bir bilgi bankas d r. Kendi süreçlerini k yaslayarak gelifltirmeyi ve ifl sonuçlar n çeflitli kategorilerdeki endekslerle karfl laflt rmay amaçlayan kurulufllara Türkiye'deki iyi uygulamalar sunmak için tasarlanm flt r. Karfl laflt rma anlam nda bakt m z konular ise esas olarak verilerimizin, elde etti imiz süreç baz ndaki sonuçlar n rakip veya benzer süreçlerdeki iyi performanslarla karfl laflt r lmas d r. Kendi performanz m z bilmek kesinlikle gerekli, çünkü ölçmedi iniz fleyi iyilefltiremezsiniz. BL y l ndan bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödül süreci/ödül kategorileri neler ve bu sürece kat l mlar ile ilgili görüfllerinizi alabilir miyiz? EFQM Mükemmelik Modeli nin Türk kurulufllar taraf ndan etkili kullan m için çal flmalar bafllatarak, baflar l uygulamalar özendirmek için oluflturdu umuz Ulusal Kalite Ödülü ilk olarak 1993 y l nda verildi. Zaman içerisinde flletmeler, Kamu Kurulufllar ve STK kategorileri oluflturuldu. Ulusal Kalite Ödülü nde baflar l olan kurulufllar m z n deneyimleri hem Avrupa Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Yönetim Vakf çal flmalar na kat l m ile Avrupa ya tafl nd, hem de 1998 y l nda bafllatt m z Ulusal Kalite Hareketi ile tüm kurulufllar m z n faydalanmas na sunuldu. Bir ödül sürecinin olmazsa olmaz dört flart vard r; iyi tan mlanm fl, fleffaf bir de erlendirme süreci olmas. Uluslararas kabul görmüfl ve bilimsel de erlendirme ölçütlerinin olmas. Menfaat iliflkisi olmayan ve tarafs z bir organ taraf ndan yönetilmesi ve de erlendirmenin tarafs z ve yetkin de erlendiriciler taraf ndan yürütülmesi. Avrupa Kalite Ödülleri de erlendirme sürecine paralel bir de erlendirme sürecimiz var. Süreç, Kalite Ödülü Yürütme Kurulu (KÖYK) taraf ndan yönetilmektedir ve gönüllü olarak görev yapan, farkl sektör yöneticilerinden oluflan 300 kiflilik deneyimli bir de erlendirici havuzumuz var. De erlendirme ölçütü olarak ise, Avrupa Kalite Yönetim Vakf n n (EFQM) Mükemmellik Modeli ni kullan yoruz. Ulusal Kalite Ödülü ne bu güne kadar 193 kurulufl baflvurdu. Süreçte yaklafl k 1500 orta ve üst düzey yönetici de erlendirici olarak görev alm fl, deneyim kazanm fllard r. Bugüne kadar, 17 si büyük, 24 ü baflar ödülü olmak üzere toplam 41 ödül verilmifltir. Brisa, 1996 da Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan ilk Türk Kuruluflu oldu. Bugüne kadar 5 i büyük, 14 ü baflar olmak üzere toplam 19 Avrupa Kalite Ödülü kazan ld. Türkiye flu anda kurulufllar en çok Avrupa Kalite Ödülü nü kazanan 2 ülkeden birisi. Baflvuran kurulufllar, Mükemmellik Modeli nin 32 kriterine göre sistemlerini ve performans sonuçlar n aç klayan 75 sayfal k baflvuru döküman haz rl yorlar. Bu dökümanlar n herbiri 6-8 kifliden oluflan de erlendirme ekibi üyeleri taraf ndan bireysel olarak de erlendiriliyor. Ekip iki tam gün boyunca uzlafl m toplant s yaparak masabafl de erlendirme aflamas n tamamlam fl oluyorlar. Masabafl de erlendirmesi sonunda minimum 500 puan aflan kurulufllar finalist oluyorlar. Ödül sürecinin de içinde oldu u, EFQM ve KalDer taraf ndan yürütülen Mükemmellik Aflamalar sisteminin bir parças olan Yetkinlik belgesinde 3 y ld z, 4 y ld z, 5 y ld za giden 3 ayr seviye var. Yetkinlik belgesinde en üst seviye olan 5 y ld z seviyesi ise ilk olarak 2006 da anons edildi. Bu seviyeye hak kazanan ilk kurulufl da Borusan Lojistik oldu. Bu vesile ile Borusan Lojistik i de kutlamak isterim ve Ödül sürecinde de önce Türkiye sonra Avrupa da kendinizi göstermenizi diliyorum. BL - Bugün art k tüm sektörlerde ciddi rekabet, yaflanmakta. Baz sektörlerde göreceli olarak daha az ya da daha fazla, ancak hepsinde rekabet bir tehdit unsuru olarak flirketlerin karfl s nda. Sizce bu rekabette ön plana ç kmak için en çok hangi konulara odaklanmak gerekir? Kalite, sürdürülebilir kalk nman n hayat bulabilmesi için yaflam n her alan nda varolmas gereken temel bir unsurdur. Ülkenin rekabetçi olmas, kurulufllar n n ifllerini büyütebilmelerine, uluslararas pazardan daha fazla pay alabilmelerine ba l d r. Bunun için ise ülkede sa l kl iflleyen pazar ekonomisine ve ülke dahilindeki tüm organizasyonlarda sürekli daha iyiyi hedefleyen yönetim yaklafl mlar na ihtiyaç vard r. Dünya Ekonomik Forumu yay nlad Küresel Rekabet ndeksi nde Türkiye, 2006 y l nda 117 ülke aras nda 59. s radad r. Geçti imiz y l ayn indekste 71. s radayd k. Ayn indeksin alt bafll klar na bakt m zda makroekonomi de 117 ülke aras nda 111. s raday z. E itim alt bafll nda ise 78. s raday z. Bu de erler ile birinci s n f bir rekabetçi ülke olamay z. Bu temel faktörlere göre ülkemizin refahtan alaca pay n art r lmas nda, baflka bir deyiflle yaflam kalitemizin iyilefltirilmesinde, stanbul dan Van a, Bursa dan Mardin e, holdinglerden kobilere, üretimden hizmete, sa l ktan yerel yönetimlere kadar her sektör ve kiflinin sorumlulu u vard r. Rekabet gücünde kuruluflun tüm kaslar n n hareket geçmesi, tek bir hedef için çal fl r hale gelmesi flart. Rekabette ön plana ç kmak için Ulusal Kalite Hareketine odaklanmak gerekir. BL - Son söz olarak Turuncu okuyucular na iletmek istedi iniz mesaj n z? Öncelikle KalDer i Turuncu okuyucular ile buluflturma imkan verdi iniz için teflekkür ediyorum. Toplam Kalite Yönetimi anlay fl n n bir yaflam biçimine dönüflebilmesi için gerçeklefltirdi imiz en temel faaliyetlerden biri olan Kalite Kongresi ile sözlerimi tamamlamak istiyorum. Kalite Kongresi dünyadan ve ülkemizden alan nda uzman kiflilerin y lda bir kez de olsa bir araya gelmeleri ve deneyimlerini kamuoyu ile paylaflmalar için olanak sa lad bir kalite kongresidir. Bu y l da ülkemizde tart fl lmas na ihtiyaç oldu una inand m z Küresel Rekabet ve Dünya Vatandafll ana temas ile Kas m 2007 tarihlerinde kongremiz gerçeklefltirilecektir. Küresel Rekabet ve Dünya Vatandafll temas alt nda, s n rlar kalmayan dünyada artan uluslararas iflbirli i f rsatlar n n de erlendirilmesi sürecinde flirketler için rekabetçi olabilmenin unsurlar, kültürel uyumluluk ve dünya sorunlar konusunda iflbirli i gibi konular, bu süreçlerin yürütülmesinde fark yaratacak yönetici ve uzmanlar n liderlik ve yönetim yeterliliklerinin gelifltirilmesine yönelik aç larla da incelenecek. Hakan Kilitçio lu KalDer Genel Sekreter KalDer-Türkiye Kalite Derne i Tel: Faks:

16 SAYI ALTI EK M K B NYED 16 RÖPORTAJ BORUSAN LOJ ST K TURUNCU Holding'in tüm ba lı flirketlerinde kalite bir yaflam biçimine dönüflmüfltür. BL - Merhaba Teoman Bey. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1072 den beri ifl hayatındayım, ancak 1980 den itibaren ODTÜ Makine bölümünden mezun olmam ile profesyonel ifl hayatım baflladı diyebilirim. K sa bir dönem KOB lerde çal flmam takiben bir proje yarıflması vesilesi ile Boeing Int. Services a kat ld m. Daha sonra Singer e geçmem ile lojistik sektöründeki serüvenim baflladı. O zamanlar bugünkü gibi tedarik zinciri kavramı henüz terminolojilerimize yerleflmemiflti, Materials Management ismi altında aynı süreçleri yönetmekteydik. Coca Cola dan gelen bir teklifle çok daha genifl ve kapsamlı bir lojistik sürecinin içinde buldum kendimi. Coca Cola nın Macro da ıtım zincirini oluflturdum. Kurdu um bu süreç Coca Cola nın Atlanta daki genel merkezinde dönemin bafları hikayesi olarak kabul gördü. Bu baflarının üstüne firma tarafından Güney Kore-Seul de yine tedarik zinciri ile ilgili bir pozisyonda çalıflmak üzere görevlendirildim. Kore maceram Do ufl Grubu ndan gelen Tansafl Tedarik Zinciri Grup Baflkanlı ı davetini kabul etmem nedeni ile son buldu. Tansafl taki görevimde perakendecilik konusu a ırlıklı olarak çalıflmalarım devam etti. Tansafl zmir deki görevimden süreci belirli bir noktaya taflıdıktan sonra artık ailemin yanına olabilmek nedeni ile ayrılarak, fiiflecam Paflabahçe Ev Eflyas Grubu nda ma aza modernizasyonunu gerçeklefltiren ekipte Satınalma ve Lojistik Müdürü olarak çalıflmaya baflladım. A ustos 2006 tarihi itibarı ile ise çalıflma hayatım SÜPERL T firması ile Satınalma ve Lojistik Direktörü olarak devam etmekte. BL - Turuncu okuyucular na SÜPERL T firmas n n geçmiflinden ve bugünlere nerelerden geldi inden biraz bahseder misiniz? SÜPERL T Boru Sanayi A.fi.; Türk ticaret ve endüstri sektöründe önemli bir role sahip Karamanc Holding'in ilk ba l kuruluflu olarak 1961 y l nda kuruldu. 60 'l y llar, ülkemizde ak flkan transferi gereksiniminin artan biçimde kendini gösterdi i y llard. Ülkemizde bu önemli konuyu karfl layabilecek kapasitede tesisin bulunmay fl, di er yandan kalite yönetiminin tam olarak bilinmeyifli nedeniyle kaybedilen milli gelir, ciddi boyutlara ulaflmaktayd. Di er taraftan yap lmas gereken yat r m, ekonomik göstergelerin sürekli de iflmesiyle yüksek risk gurubuna girmekteydi. Ancak Karamanc ailesi karar n verdi ve ülkemizin en nitelikli bas nçl / bas nç z borular n uluslararas standartlara uygun üretme ve sat fl n yapma karar n ald. lk y llarda Asbestli Çimento Boru üretimi ile bafllayan SÜPERL T k sa zamanda jenerik marka haline geldi. 46 y l sonra, bugün, teknolojik geliflmelerin yak ndan takibi ile son teknoloji makine ve ekipmanlarla donat lan modern fabrikas na Yüksek ve Orta Yo unluklu Polietilen Boru, Cam Taviyeli Plastik (Polyester) Boru ve Polietilen Koruge Boru üretim hatlar n ekleyerek genifl alana yay lm fl güçlü yurtiçi ve yurtd fl sat fl aktiviteleri, ürün çeflitlili i ve yüksek kalitesi ile içinde bulundu u sektörün en büyüklerinden biri olmay sürdürüyor. BL - Tan nm fl bir sanayi firmas olarak kalite yönetimi sizin de üzerinde hassasiyetle durdu unuz konulardan biri de il mi? Bu konudaki çal flmalar n z hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Evet, kalite yönetimi, az önce sözünü etti im gibi Karamanc ailesi için olmazsa olmazd r. Holding in tüm ba l flirketlerinde kalite bir yaflam biçimine dönüflmüfltür, kalite bir hedef de il bir yolculuktur. SÜPERL T'in kalite yönetiminin ilk aya ; slogan d r. Çevre Dostu Ürünler. SÜPERL T bu slogan sat fl politikas haline getirmifl ve ürün kalitesi kavram SÜPERL T markas ile özdeflleflmifltir.