Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PZ85EA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PZ85EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734112"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: BazÕ fonksiyonlar bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Bu televizyonda bazõ DVB özellikleri bulunmaktadõr. Ancak ileride verilebilecek olan DVB hizmetleri garanti edilemez. heyecanõ yaúayõn Zengin multi-medyanõn tadõnõ çõkarõn øçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (UyarÕ/Dikkat) 4 Notlar 5 BakÕm 5 HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu SD hafõza KartÕ Camcorder HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Aksesuarlar/Seçenekler 6 Kontrollerin TanÕmlanmasÕ 9 Temel Ba lantõ 10 Otomatik Ayar 12 Kiúisel bilgisayar Televizyonunuzun key ne varõn! Temel Özellikler Televizyon izleme 14 Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ 17 Teletekst Görüntüleme 18 Video ve DVD øzleme 20 Görüntüleme Hoparlör sistemli am DVD Kaydedici Set üstü kutusu VCR DVD oynatõcõ Geliúmiú Özellikler Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ 22 (resim, ses kalitesi vb.) DVB AyarlarÕ (DVB) 28 (ücretli televizyon, yazõlõm güncelleme, zaman ayarõ) Program Düzenleme 30 Programlarda Hassas Ayar 32 ProgramÕ øzleyenlerin Kontrolü 34 AyarlarÕn SÕfÕrlanmasÕ 35 Giriú Etiketleri 36 Kiúisel Bilgisayar EkranÕnÕ Televizyonda Görüntüleme 37 SD Karttan øzleme (Foto raàar) 38 Link FonksiyonlarÕ 40 (Q-Link/VIERA Link) Harici Cihaz 46 Geliúmiú 100.

3 000 saate kadar Plazma Panel Ömrü 2008 VIERA TV yelpazesinde kullanõlan Plazma panelin saate kadar çalõúabilece i hesaplanmõútõr. SÕk sorulan sorular vb. SÕk sorulan sorular vb. Teknik Bilgi 48 SÕk Sorulan Sorular 52 Lisans 54 Teknik Özellikler 55 Bu ölçümde panel parlaklõ ÕnÕ maksimum seviyesinin yarõsõna düúürmek için gerekli süre temel alõnmõútõr. SINIF yapõsõnda olan bir cihaz, koruyucu topraklama ba lantõsõ olan elektrik prizine ba lanacaktõr. Fiúe Õslak elle dokunmayõn. (Elektrik çarpmasõna yol açabilir.) Televizyonla birlikte verilen elektrik kablosu dõúõnda kablo kullanmayõn. (Elektrik çarpmasõna ya da yangõna yol açabilir.) Kablonun hasar görmemesini sa layõn. (HasarlÕ bir kablo elektrik çarpmasõna ya da yangõna yol açabilir.) Fiúi prize takõlõyken televizyonu baúka bir yere taúõmayõn. Kablonun üzerine a Õr úeyler koymayõn, kabloyu yüksek sõcaklõktaki cisimlerin yakõnõna koymayõn. Kabloyu bükmeyin, aúõrõ e meyin ve asõlmayõn. Kabloyu çekmeyin. Kabloyu çõkarõrken, úi gövdesinden tutun. HasarlÕ ú ya da priz kullanmayõn. Herhangi bir anormallik görürseniz úi derhal çõkarõn! AC V 50/60 Hz Güç kayna&dividle bir miktar elektrik harcar. Görüntü panelinin yukarõ ya da aúa Õ bakacak úekilde taúõnmasõ, dahili devrelere zarar verebilir. Sadece dik konumda taúõyõn Televizyonun yaydõ Õ ÕsÕ nedeniyle, çevresinde yeterli boú alan bõrakõn Minimum mesafe (cm) Otomatik olarak bekleme moduna geçme fonksiyonu Analog televizyon modunda 30 dakika boyunca hiçbir sinyal alõnmaz ve hiçbir iúlem yapõlmazsa, televizyon otomatik olarak bekleme moduna geçer. Taban kullanõrken, televizyonun altõ ile zemin yüzeyi arasõndaki mesafeyi koruyun. Duvar konsolu kullanõlmasõ halinde ilgili kõlavuza riayet edin. Televizyonu bu tür cihazlardan uzak tutun Elektronik cihazlar Özellikle video cihazlarõnõ televizyoniddot; (açõli) TY-WK42PV4W TY-WK42PR4W Dikkat CihazÕn performansõnõ ve emniyetle kullanõmõnõ devam ettirmek için, duvar konsolunu ba lamasõ için mutlaka bayiinizi ya da lisanslõ yükleniciyi arayõn. Tabanla birlikte verilen talimatlarõ dikkatle okuyun, televizyonun devrilmesini önlemek için mutlaka gerekli önlemleri alõn. Televizyon darbe ya da benzer bir kuvvete maruz kalõrsa ürün hasar görebilir, bu yüzden kurulum sõrasõnda televizyonu dikkatli taúõyõn. Uzaktan kumanda pillerinin takõlõp çõkarõlmasõ 1 TÕrnak Çekerek açõn 2 KutuplarÕn (+ ve -) do ru olmasõna dikkat edin KapatÕn 6 Dikkat HatalÕ takõlõrsa piller akõp paslanarak uzaktan kumanda cihazõna zarar verebilir. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayõn. FarklÕ tipteki pilleri (örne in alkali ve mangan piller) birlikte kullanmayõn. Yeniden úarj edilebilen pil (Ni-Cd) kullanmayõn. Pilleri yakmayõn, parçalamayõn. Pilleri güneú ÕúÕnlarÕ, ateú veya benzeri aúõrõ sõcaklõklardan koruyunuz. TabanÕn takõlmasõ UyarÕ TabanÕ parçalarõna ayõrmayõn, üzerinde de iúiklik yapmayõn. Aksi takdirde televizyon düúüp hasar görebilir, yaralanmalara sebep olabilir. Dikkat FarklÕ televizyon ve ekran kullanmayõn. Aksi takdirde televizyon düúüp hasar görebilir, yaralanmalara sebep olabilir. Taban yamulmuú ya da ziksel hasar görmüúse kullanmayõn. Taban ziksel hasar gördü ü halde kullanõrsanõz yaralanmalara sebep olabilir. Derhal en yakõn Panasonic bayiinize baúvurun. Kurulum sõrasõnda bütün vidalarõn sõkõlmõú oldu unu kontrol edin. Kurulum sõrasõnda vidalarõn düzgün sõkõlmasõna dikkat edilmezse, taban televizyonu taúõyacak kadar sa lam olmaz, televizyon devrilip hasar görebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.

4 Televizyonun düúmemesini sa layõn. Televizyona vurulur ya da üzerinde televizyon takõlõ olan tabana çocuklar tõrmanõrsa televizyon devrilip hasar görebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Televizyonu kurmak ya da sökmek için iki ya da daha fazla kiúi gereklidir. øki ya da daha fazla insan yoksa televizyon düúebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Ba lantõ vidasõ (4) (gümüú) XYN5+F18FN Ba lantõ vidasõ (4) (siyah) THEL060N L Çubuk (2) R : TBLA3614 L : TBLA3615 R A AltlÕk TBLX (TH-42PZ85EA) TBLX0045 (TH-46PZ85EA) M5 18 M5 25 Aksesuarlar/Seçenekler TabanÕn takõlmasõ Sol ve sa çubuklarõ altlõ a sa lam úekilde ba lantõ vidasõ kullanõn. ba lamak için dört Bütün vidalarõn sõkõlmõú oldu unu kontrol edin. Ba lantõ vidalarõ yanlõú yönde sõkõlõrsa diúleri sõyrõlabilir. ÇubuklarÕn üzerinde "L" ya da "R" (Sol ya da Sa ) iúareti vardõr. R D L Ön Televizyonun tespit edilmesi Sa lam úekilde tespit etmek için ba lantõ kullanõn. vidalarõnõ Bütün vidalarõn sõkõlmõú oldu unu kontrol edin. Yatay ve düz bir zemin üzerinde çalõúõn. B Ok iúareti Alttan görünüm Taban montajõ için delik D 7 Aksesuarlar/Seçenekler Kelepçenin KullanÕmÕ Televizyonun arkadan görünümü RF kablosunu ve elektrik kablosunu birlikte ba lamayõn (görüntünün bozulmasõna yol açabilir). KablolarÕ kelepçeyle uygun úekilde sabitleyin. øste e ba lõ aksesuarlar kullanõrken, kablolarõ sabitlemek için ilgili aksesuarõn montaj talimatõnõ uygulayõn. Kelepçeyi takõn delik Televizyondan çõkarmak için: mandallar KablolarÕ demet halinde toplayõn Gevúetmek için: Kelepçeyi deli e takõn Her iki taraftaki mandallarõ basõlõ tutun tõrnaklar Uç kõsmõ tõrnaklara yerleútirin topuz Topuzu basõlõ tutun Paneli istedi iniz açõya ayarlayõn TV tam rotasyon çapõnda dönse dahi kaidenin tabanõn köúesinden sarkmadõ Õndan emin olun. Tam dönüú çapõna herhangi bir nesne veya ellerinizi koymayõn. Televizyonun döndürme geniúli inin ortasõnõ bulabilmek için úekilde görüldü ü gibi iúareti ortaya ayarlayõnõz. TH-42PZ85EA a: 521 mm/b: 425 mm/c: 15 TH-46PZ85EA a: 513 mm/b: 453 mm/c: 10 b c a (Üstten görünüú) c 8 Kontrollerin TanÕmlanmasÕ Televizyon KulaklÕk giriúi (sayfa 46) F KapÕyÕ çevirerek açõn F Fonksiyon seçimi Ses/Kontrast/ParlaklÕk/Renk/ Netlik/Renk Katma (NTSC modu)/kalõn Ses/ønce Ses/Denge/ Otomatik Ayar (sayfa 32) HDMI3 terminali (sayfa 46) TV AV TV AV C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System Otomatik Kontrast øzleme Sistemi) sensörü AV3 terminalleri (sayfa 46) Resim kalitesini Resim Menüsünde "Eko" Moda ayarlamak için parlaklõ Õ algõlar (sayfa 24) Program konumunu bir arttõrõr ya da bir azaltõr. Bir fonksiyon ekranda görünüyorsa, seçilen fonksiyonu arttõrmak ya da azaltmak için bu dü meye basõn. Bekleme modunda bulunuyorsa, televizyonu AçÕk konuma getirir. Giriú modunu de iútirir SD Kart yuvasõ (sayfa 39) Güç LED'i HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Güç AçÕk/KapalÕ dü mesi Uzaktan kumanda sinyali alõcõsõ KayÕt LED'i Televizyonu açmak için AçÕk konumuna getirin, ya da uzaktan kumandayõ kullanarak televizyonu bekleme konumuna getirin Televizyondan Do rudan KayÕt øçin Bekleme: turuncu Bekleme: kõrmõzõ AçÕk: yeúil Uzaktan kumandayõ kullanõrken, televizyonun bir komut aldõ ÕnÕ gösterir. Uzaktan Kumanda Bekleme AçÕk/KapalÕ dü mesi Giriú modu seçimi Ekran en-boy oranõ(sayfa VIERA Link Menüsü KÕlavuz TAMAM Ana Menü (sayfa 22) (sayfa 18) Teletekst moduna geçer (sayfa 14) AltyazÕlarÕ gösterir Televizyon beklemede AçÕk/KapalÕ konumlarõ arasõnda geçiú yapar 16) Ekran En-Boy OranÕ Seçimi listesinde ekran en-boy oranõnõ de iútirir Bu dü meye sürekli basarak istedi iniz ekran en-boy oranõna ulaúmak mümkündür (sayfa 43) VIERA Link Menüsü do rudan ulaúmak için bu dü meye basõn (sayfa 17) Program KÕlavuzunu ya da Program Listesini gösterir Seçimlere ve tercihlere onay verir ProgramÕ hõzlõ de iútirmek için, program konumunu seçtikten sonra bu dü meye basõn VIERA Link, Resim, Ses ve Sistem AyarlarÕ Menülerine ulaúmak için bu dü meye basõn INPUT OPTION SD CARD EXIT RETURN Teletekst AltyazÕlar tuúlar SayÕsal Program Bilgisi YukarÕ/Aúa Õ Program VCR/DVD Panasonic cihaz iúlemleri (sayfa 15) Program Bilgisini gösterir SÕradaki programõ seçer (sayfa 21) Program ve teleteks sayfalarõnõ de iútirir Bekleme modunda bulunuyorsa, televizyonu AçÕk konuma getirir SD Kart Seçenekler Menüsü ÇÕkÕú tuúlarõ ømleç Geri tuúlar Renkli Tut Dizin KÕsma Ses úiddeti Yükselt/Azalt Ses Seçim ve ayar yapar Kontrollerin TanÕmlanmasÕ Aksesuarlar/Seçenekler Televizyon - DVB/Analog modlarõ arasõnda geçiú yapar (sayfa 14) AV - Giriú Seçim listesinde AV giriú moduna geçer (sayfa 20) (sayfa 38) SD Kart izleme moduna geçer (sayfa 15) øzleme ve ses seçenekleri için kolay ayar Normal izleme ekranõna döner Bir önceki menüye geri döner Çeúitli fonksiyonlarõ seçmeye, fonksiyonlar arasõnda dolaúmaya ve kullanmaya yarar Görüntüyü dondurur/dondurma iúlemine son verir (sayfa 14) Mevcut teleteks sayfasõnõ ekranda tutar (teletekst modu) (sayfa 19) (sayfa 19) Teleteks dizin sayfasõna döner (teletekst modu) Ses kõsma AçÕk ve KapalÕ arasõnda geçiú yapar Televizyondan Do rudan KayÕt MULTI WINDOW DIRECT TV REC N Normale döndür (sayfa 22) (sayfa 41 ve sayfa 43) ProgramÕ derhal Q-Link ya da VIERA Link ba lantõsõyla DVD Kaydediciye/VCR'a kaydeder Görüntü ve ses ayarlarõnõ varsayõlan de erlere getirir Çevreleyen Ses (sayfa 25) Surround sesini açar 9 Temel Ba lantõ Gösterilen harici cihaz ve kablolar bu televizyonla birlikte verilmemektedir.

5 Herhangi bir kablo ba larken ya da çõkarõrken, cihazõn prizden çekilmiú oldu unu lütfen kontrol edin. Ana kabloyu çõkarõrken, önce mutlaka úi prizden çõkarõn. 1. Örnek Anten ba lantõsõ Sadece televizyon Televizyonun arkadan görünümü Anten 2. Örnek DVD Kaydedici/VCR ba lantõsõ Televizyon, DVD Kaydedici ya da VCR Televizyonun arkadan görünümü Anten AC V 50/60 Hz AC V 50/60 Hz Elektrik kablosu (birlikte verilir) RF kablo Elektrik kablosu (birlikte verilir) AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT Y COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT Y L L PB L L PB HDMI 1 R R PR HDMI 2 R R PR HDMI 1 DIGITAL AUDIO OUT HDMI 2 DIGITAL AUDIO OUT RF kablo SCART kablo (tamamen telli) RF OUT DVD Kaydedici ya da VCR RF IN RF kablo 10 Not DVD Kaydedici/VCR destekleyen Q-Link için AV1/AV2 `ye ba layõn (sayfa 41). HDMI uyumlu cihazlarda, HDMI kablo kullanarak HDMI terminallerine (HDMI1/HDMI2/HDMI3) ba lamak mümkündür (sayfa 46). Q-Link ba lantõsõ sayfa 40 VIERA Link ba lantõsõ sayfa 40 Cihaz kullanõm kõlavuzunu da okuyun. 3. Örnek DVD Kaydedici/VCR ve Set üst kutusu ba lantõsõ Televizyon, DVD Kaydedici/VCR ve Set üstü kutusu Televizyonun arkadan görünümü Anten HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Her iki yandaki tõrnaklardan tõklama sesi gelene kadar itin Elektrik kablosunun sõkõca takõldõ ÕnÕ kontrol edin. AC V 50/60 Hz Televizyondan çõkarmak için: Her iki mandala bastõrõn ve çõkarmak için elektrik konektörünü çekin tõrnaklar Elektrik kablosu (birlikte verilir) Temel Ba lantõ RF kablo AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC COMPONENT AUDIO AUDIO OUT IN Y L L PB HDMI 1 R R PR HDMI 2 DIGITAL AUDIO OUT SCART kablo (tamamen telli) RF OUT DVD Kaydedici ya da VCR RF IN RF kablo Tamamen telli HDMI uyumlu kablo SCART kablo (tamamen telli) RF OUT RF kablo RF IN RF kablo Set üstü kutusu RF IN 11 Otomatik Ayar Televizyon programlarõnõ otomatik olarak arar ve kaydeder. Yerel bayiiniz tarafõndan ayar yapõlmõúsa bu adõmlara gerek yoktur. 1 2 INPUT OPTION SD CARD EXIT Televizyonu prize takõn ve AçÕk konuma getirin (Görünür hale gelmesi birkaç saniye alõr) Dili seçin Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski cestina Magyar Slovencina Român Srpski Hrvatski Slovenscina Latviesu eesti keel Lietuvi Televizyonu açmak ya da bekleme konumuna getirmek için artõk uzaktan kumandayõ kullanabilirsiniz. (Güç LED'i AçÕk) seç sakla 3 4 Ülkenizi seçin Ülke Almanya Avusturya Fransa talya spanya Portekiz sviçre Malta Andora Danimarka sveç Norveç Finlandiya Lüksemburg Belçika Hollanda Türkiye Yunanistan Polonya Çek Macaristan Slovakya Dou Avrupa seç RETURN Seçilen ülkeye ba lõ olarak bölge seçmeniz de gerekebilir. Otomatik AyarÕ BaúlatÕn Otomatik Ayar - Dijital ve Analog Dijital Tarama 5 Analog Tarama 2 Bu ilem yaklaik 6 dakika sürecek. Kanal Servis Adi 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk BBC1 Bedava TV: 4 Ücretli TV: 0 Radyo: 0 Arama çalimakta Çiki Dönüs Tip Kalite Bedava TV 10 Bedava TV 10 Bedava TV 10 Bedava TV 10 Analog Analog Veriler: 0 Analog: 2 Otomatik Ayar, televizyon programlarõnõ arayõp saklamaya baúlar. ProgramlarÕn sõralanma úekli televizyon sinyaline, yayõn sistemine ve sinyal alma koúullarõna ba lõdõr. lem bilgi gonderi Lütfen bekleyin! 0% Uzaktan kumanda mevcut deil 100% Q- Link, VIERA Link ya da benzer bir teknoloji (sayfa 40), uyumlu kaydedici ba lõ ise program, dil, ülke/bölge ayarlarõ otomatik olarak kaydediciye yüklenir. 5 TV Görüntü ayarlarõnõ seçin Lütfen seyir yerinizi seçin Ev Maaza "Ma aza" ve "Ev", sõrasõyla "Dinamik" ve "Normal" dengidir "Görüntüleme Modu" nde "øtam" (sayfa 24) seç ayarla Otomatik Ayar artõk tamamlanmõútõr ve televizyonunuz izlenmek için hazõrdõr. 12 Programlarda düzenleme yapmak için "Program Düzenleme" (sayfa 30) Ekran Görünümü menüsünü kullanarak bu televizyonun birçok özelli ine eriúebilirsiniz. Uzaktan kumandanõn kullanõmõ MENU Ana menüyü açar ømleci kaydõrõr/menüyü seçer ømleci kaydõrõr/seviyeleri ayarlar/bir dizi seçenek arasõndan seçim yapar HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Menüye ulaúõr/ayarlarõ yaptõktan sonra ya da seçenekler belirlendikten sonra saklar RETURN Ekran Görünümlerini Kullanmak Bir önceki menüye döner EXIT Menü sisteminden çõkõp normal izleme ekranõna döner Otomatik Ayar EKRAN YARDIMI Talimatlar kutusu (örnek: Ses) Ses 1/2 Ses Modu Kalin ses nce ses Denge Kulaklik Sesi Çevreleyen Ses Ses Düzeltme Hop.Duvara Mesafesi MPX Seçim Çiki Deitir Dönüs Müzik Kapali 30 cm üzeri Stereo Üst sayfa Alt sayfa Ekrandan iúlem kõlavuzu size yardõmcõ olur. Not Ayar baúarõsõz olduysa "Otomatik Ayar" (sayfa 33) Yükleme baúarõsõz olduysa "Yükle" (sayfa 26) Bütün ayarlarõ baúlangõçtaki haline getirmek için "Fabrika AyarlarÕ" (sayfa 35) Televizyonu son olarak Bekleme modundayken kapalõ konuma getirdiyseniz, televizyonu Güç AçÕk/KapalÕ dü mesiyle AçÕk konuma getirdi iniz zaman yine Bekleme konumuna geçer.

6 13 Televizyon izleme INPUT 1 2 Televizyonu açõn (YaklaúÕk 1 saniye basõn) OPTION SD CARD Güç AçÕk/KapalÕ dü mesi AçÕk konumda olmalõdõr. (sayfa 9) EXIT DVB (Dijital Video YayÕn) ya da Analog modu seçin Mod ayrõca TV'nin yan panelinde bulunan TV dü mesi kullanõlarak da seçilebilir. (sayfa 9) RETURN 1 BBC ONE WALES Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 imdi 23:35 Profil 1 Kategori deitir Bilgi için basin Bir program seçti iniz zaman bilgi baúlõ Õ görülür AyrÕntÕlar için sayfa 15 3 Ses úiddeti Bir program seçin yukarõ ya da aúa Õ øki ya da üç haneli program numarasõnõ seçmek için, örne in 39 (kõsa süreli) Program Listesinden seçmek için Tüm DVB Servisleri Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Seçim balan Çiki Dönüs Üst sayfa Alt sayfa program seç izle Bilgi baúlõ ÕnÕ kullanarak bir program seçin (sayfa 15) DIRECT TV REC ProgramlarÕ seçmeden önce program adõnõ onaylamak mümkündür. TV Bilgi baúlõ Õ e er görülmüyorsa görülür hale getirin BaúlÕk görünür haldeyken programõ seçin program seç Not Ücretli TV izlemek için sayfa 29 Gösterim zaman aúõmõnõ "Búlk Göst Zam. AúÕmÕ"nda de iútirmek de mümkündür (sayfa 27). izle Program KÕlavuzunu kullanarak bir program seçin (sayfa 17) Program KÕlavuzunu ya da Program Listesine Gelin GUIDE ProgramlarÕ seçmeden önce Program KÕlavuzunu ya da Program Listesini onaylamak mümkündür. Bu fonksiyon bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Program seçin program seç izle Di er faydalõ fonksiyonlar Tut AltyazÕlarÕ göster Görüntüyü dondur/dondurma iúlemine son ver AltyazÕlarÕ göster/gizle (varsa) 14 DVB dilini de iútirmek için (varsa) "AltyazÕ Tercihi" (sayfa 26) Di er faydalõ fonksiyonlar Bilgi baúlõ ÕnÕ göster Bir programõ de iútirirken de görülür Etkinlik Örnek: Program Program tipi (Radyo ya da Veri hizmeti ise) O anki zaman Kategori 1 ZDF Profil 1 Radyo 23:35 ùimdi Dolby D Kategori de iútir Bilgi için basõn Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 ùifrelenmiú 45 DVB: Etkinlik BaúlangÕç/Bitiú zamanõ Analog: Program durumu Var olan özellikler/mesajõn anlamõ Ses KÕsma AçÕk Teletekst hizmeti mevcut Çoklu ses mevcut Stereo, Mono Ses modu 1-90 Off ZamanlayÕcÕ kalan süre Ayarlar için aúa Õya bakõnõz Bilgi baúlõ ÕnÕ göster Sinyal kötü Televizyon sinyal kalitesi yetersiz ùifrelenmiú Engellenmiú program Dolby D Dolby Digital ses AltyazÕ hizmeti mevcut Mevcut program için seçilebilen ayarlarõ gösterir AyarlanmÕú baúka bir program adõnõ onaylamak için Kategori de iútirmek için mavi Bir sonraki etkinlik hakkõnda bilgi (DVB modu) Ek bilgi (baúlõ Õ gizlemek için tekrar basõn) (DVB modu) OPTION BaúlÕkta listelenmiú bir programõ izlemek için EXIT Görüntüleme Gizlemek için Gösterim zaman aúõmõnõ ayarlamak için "Búlk Göst Zam. AúÕmÕ" (sayfa 27) Televizyon izleme Mevcut program konumunu hemen kontrol eder ya da de iútirir Multi Audio (DVB modu) FarklÕ dillerde yapõlmõú ses kayõtlarõ arasõnda (varsa) seçim yapmanõza olanak sa lar Alt yazõ dili (DVB modu) AltyazÕ dilini (varsa) seçmenize olanak sa lar Teletekst Harf TanÕt Teletekst dilini belirler Sistem ayarlarõ (sayfa 27) De iútirmek için de iútir seç Teletekst Dili (DVB modu) Teletekst için farklõ diller arasõnda (varsa) seçim yapmanõza olanak sa lar MPX (Analog mod) Ses (sayfa 25) Ses Düzeltme Her program için ses ayarõ ya da giriú modunu ayarlar Off ZamanlayÕcÕ Not AyarlarÕ Menü listesinden de iútirmek de mümkündür (sayfa 25-27). Belli bir süre sonunda televizyonu otomatik olarak kapatõr Menüyü "Kurulum AyarÕ" nõ seçin ekranda gösterir MENU Ana Menü VIERA Link Görüntü Ses Kurulum Ayari "Off ZamanlayÕcÕ" nõ seçin ve zamanõ belirleyin eriúim seç Sistem ayarlari 1/3 DVB Profil Düzenle DVB Servis Listesi Balanti hatlari kurulumu Çocuk Kilidi Kanal Tarama Menüsü Intelligent Frame Creation Açik Off Zamanlayici Kapali Lisan Teletekst TOP ayarla seç øptal etmek için "KapalÕ" olarak ayarlayõn ya da televizyonu kapatõn. Kalan zamanõ görmek için Bilgi baúlõ Õ (yukarõda) Kalan süre 3 dakika ve daha az oldu u zaman, bu süre ekranda yanõp sönerek görünür. 15 Televizyon izleme Di er faydalõ fonksiyonlar Ekran en-boy oranõnõ de iútirin Görüntüyü optimum boyutlarda ve oranda izlemenin tadõnõ çõkarõn. Ekran En-Boy OranÕ Seçim listesine gelin Liste ekranda görünürken mod seçimi yapõn sakla seç Ekran en-boy orani seçimi Otomatik 16:9 14:9 Tam 4:3 4:3 Tam Zoom1 Zoom2 Zoom3 Seçim Deitir Çiki Dönüs Ekran En-Boy OranÕ Seçim listesi Sadece ASPECT tuúunu kullanarak mod de iútirmek için (østedi iniz moda gelinceye kadar sürekli basõn) Otomatik 16:9 En iyi oran seçilir ve görüntü ekranõ dolduracak úekilde yayõlõr.

7 AyrÕntÕlar için sayfa 48 14:9 Tam Görüntüyü bozmadan (anamorf görüntü) "16:9" oranõnda gösterir. Ekran en-boy oranõnõ de iútirir Görüntüyü bozmadan standart "14:9" oranõnda gösterir. Görüntüyü tam ekran olarak "4:3" oranõnda gösterir. Uzatmalar sadece sol ve sa kenarda fark edilebilir. 4:3 Tam 4:3 Görüntüyü bozmadan standart "4:3" oranõnda gösterir. Ekrana sõ acak úekilde geniúletilmiú olan görüntüyü "4:3" oranõnda gösterir. Sadece HD sinyal Zoom1 Zoom2 "16:9" ya da "4:3" oranõnda alttan ve üstten sõnõrlõ ve bozullmamõú bir görüntü sa lar. Zoom3 "16:9" oranõnda alttan ve üstten sõnõrlõ (anamor k) ve ekrana tam olarak sõ an bozullmamõú bir görüntü sa lar. "2,35:1" oranõnda alttan ve üstten sõnõrlõ (anamor k) ve ekrana tam olarak sõ an bozullmamõú bir görüntü sa lar. "16:9" oranõ için görüntüyü en büyük haliyle gösterir (çok az büyüme olur). Not PC modunda sadece "16:9" ve "4:3" mevcuttur. Teletekst modunda kullanõlamaz. Ekran en-boy oranõ modu SD (Standart çözünürlük) ve HD (Yüksek çözünürlük) sinyaller için ayrõ ayrõ hafõzaya alõnabilir. 16 Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ Program KÕlavuzunu kullanõrsanõz programlarõ kolaylõkla seçer, etkinlikler hakkõndaki bilgileri vb., izlersiniz. Program KÕlavuzu--Elektronik Program KÕlavuzu (EPG), o an yayõnda olan ve bir sonraki yedi gün içinde yayõnlanacak olan programlarõn listesini ekranda gösterir (yayõn yapan kuruluúlara ba lõdõr). Bu fonksiyon, seçti iniz ülkeye göre farklõlõk gösterir (sayfa 12). Analog programlar DVB programlarõnõn ardõndan listelenir. "D" DVB programõ, "A" ise Analog program anlamõndadõr. GUIDE INPUT Program KÕlavuzunu øzleyin Her bastõ ÕnÕzda yerleúim de iúir (Manzara/Portre). OPTION SD CARD EXIT Program KÕlavuzu zamanõ Mevcut zaman ve tarih Örnek: Program KÕlavuzu tarihi Çrm :46 Ülkeye ba lõ olarak posta kodu giriúi ya da güncelleme gerekebilir. Mesajlarla verilen talimatlarõ uygulayõn. Sistem ayarlarõ Menüsünden manuel olarak ayar yapmak da mümkündür "Guide Plus+ Düzenleniyor" nda "Güncelle"/"Posta Kodu" (sayfa 26) Etkinlik Tüm servisler Örnek: Çrm :46 Portre Çrm, D 1 BBC O D 7 BBC T 19:30~20:00 Eastender 20:00~21:00 21:00~22:00 21:00~22:00 22:30~23:00 23:00~23:30 23:00~00:00 DIY SOS The Bill Red Cap Live junction POP 100 Rugby Bütün tipler D 14 E4 D Tüm servisler 70 CBBC RETURN Manzara Bütün tipler Çrm, :00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys Zaman: 19:30 20:00 20:30 D 1 BBC ONE Eastender DIY SOS The Bill D 7 BBC THR D 14 E4 D 70 CBBC Cha D 72 Cartoon D 105 BBCi D 719 BBC Radi Hot Wars Emmerdal. Panorama I' m A Celebrity Rugby 15 To 1 Info ekran seçimi Program türü 21:00 Red Cap The Bill Good bye Terminator News The Bill Üst sayfa Alt sayfa Kategori Horiday Program Coronation Street Pepsi Char. Pop Idol Sex And The City 10 O' clock News BBC Kanali Seçiniz Ön ekranda deiim Çiki Program seç görünüm Dönüs eksi 24 saat arti 24 saat Program seç Ön ekranda deiim Çiki Kanali Seçiniz görünüm Dönüs arti 24 saat Info ekran seçimi Program türü Üst sayfa Alt sayfa Kategori Reklam Manzara (ProgramÕ esas alarak gösterir) Program Portre (ZamanÕ esas alarak gösterir) Bir önceki güne (DVB modu) kirmizi Bir sonraki güne (DVB modu) yeil ProgramÕ izlemek için Televizyon moduna dönmek için EXIT Seçilen tipte program listesini izlemek için (DVB modu) (Tiplerle ilgili liste) Program türü Bütün tipler Görüntüleme tip seç ùu an yayõnda olan etkinlik ya da programõ seçin seç izle sari Bütün tipler 21:30 21:00 Red Cap Hareket So Haberler The Bill.. Good bye Hell.. Terminator. göster Etkinlik detaylarõnõ izlemek için (DVB modu) Etkinlik seçin seç Seçilen kategoride program listesini izlemek için Sadece analog (Kategori listesi) Kategori televizyon Tüm servisler programlarõ listelenir Tüm servisler Tüm DVB Servisleri Tüm Analog Servisler Ücretsiz Hizmet Ücretli Hizmet TV Radyo Bilgi Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 kategori seç göster Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ Televizyon izleme Program KÕlavuzuna dönmek için tekrar basõn. mavi Reklam izlemek için (Ülkeye ba lõdõr) Bölge posta kodunuzu hatalõ girerseniz ya da posta kodu girilmezse, reklam görüntüsü hatalõ olabilir. Program KÕlavuzuna reklam OPTION seç dönmek için OPTION ya da RETURN tuúuna basõn. En sevilen programlarõ listelemek için sayfa 31 Not Bu televizyon ilk kez açõldõ Õnda ya da bir hafta ya da daha uzun süre kapalõ kaldõktan sonra açõldõ Õnda, Program KÕlavuzunun tam olarak görülmesi biraz vakit alabilir. Seçilen ülkeye ba lõ olarak, Program KÕlavuzu desteklenmiyor olabilir Bu durumda Program Listesi kaybolur. Program Listesi Tüm DVB Servisleri Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Seçim balan Çiki Dönüs Üst sayfa Alt sayfa program seç izle 17 Teletekst Görüntüleme YayÕn yapan kuruluúlar bu hizmetleri veriyorsa haberler, hava durumu tahminleri ve altyazõlar dahil olmak üzere teletekst yayõnlarõnõn key ne varabilirsiniz.

8 FLOF (FASTEXT) modu nedir? FLOF modunda, ekranõn alt kõsmõnda dört ayrõ renkte baúlõklar yer alõr. Bu baúlõklar hakkõnda daha fazla bilgi almak için ilgili renkteki tuúa basõn. Bu özellik, gösterilen baúlõk hakkõndaki bilgiye daha hõzlõ eriúim sa lar. TOP (üst) mod nedir? (TOP metin yayõnõ varsa) TOP, standart teletekst hizmetinin geliútirilmiú özel bir hali olup daha kolay arama ve etkin yönlendirme sa lar. Var olan teletekst bilgisine hõzlõ bakõú Güncel konularõn adõm adõm seçilmesinde kolay kullanõm EkranÕn alt kõsmõnda sayfa durum bilgisi Mevcut sayfa yukarõ/aúa Õ kirmizi yeil mavi Konu bloklarõ arasõndan bir sonraki konuyu seçmek için Konu bloklarõ arasõndan seçim yapmak için (Son konunun ardõndan, bir sonraki konu blo una geçer.) sari Liste modu nedir? Liste modunda, ekranõn alt kõsmõnda dört ayrõ renkte sayfa numaralarõ yer alõr. Bu numaralarõn her biri de iútirilebilir ve televizyonun belle inde saklanabilir. ("SÕk izlenen sayfalarõ sakla", sayfa 19) Mod de iútirmek için Sistem ayarlarõ Menüsünde "Teletekst" (sayfa 27) OPTION SD CARD 1 2 Teletekste Geçin Alt sayfa numarasõ << >> EXIT Dizini Gösterir (øçerik, yayõn yapan kuruluúa ba lõ olarak de iúir) Mevcut sayfa numarasõ 17:51 28 Feb Zaman/tarih TELETEXT INFORMATION Renkli çubuk RETURN Sayfa seçin yukarõ ya da aúa Õ ya da kirmizi yeil sari mavi (Renkli çubu a karúõlõk gelir) Mavi çubuk görününce MENU KontrastÕ ayarlamak için (Üç kez basõn) Televizyon moduna dönmek için Teletekstin uygun úekilde kullanõmõ SaklÕ verileri göster TAM/ ÜST/ ALT SaklÕ kelimeleri, örne in bulmaca sayfasõ yanõtlarõnõ göster MENU Yeniden gizle kirmizi (ÜST) kirmizi (ALT) Normal (TAM) MENU yeil (ÜST yarõyõ geniúletir) (ALT yarõyõ geniúletir) 18 Otomatik güncellemeyi durdur TUT (Mevcut sayfanõn güncellenmeden kalmasõnõ isterseniz) Devam etmek için Ana dizin sayfasõna döner DøZøN En sevilen sayfalardan birini ça Õrma Birden fazla pencerede izleme Saklanan en sevilen sayfalardan birini izleyin "Mavi"de saklanan sayfayõ ça ÕrÕr. Fabrika AyarlarÕ "P103" tür. Televizyonu ve Teleteksti aynõ anda iki pencerede izleyebilirsiniz MENU Görüntü ve metni AçÕk ya da KapalÕ olarak seçin øúlemler sadece Teletekst ekranõnda yapõlabilir. (øki kez basõn) SÕk izlenen sayfalarõ renkli çubukta saklar Sayfa görününce ølgili renkli tuúlar (Sadece liste modunda) Görüntüleme basõlõ tutun SÕk izlenen sayfalarõ saklama SaklÕ sayfalarõ de iútirmek için De iútirmek istedi iniz renkli tuú Rakam rengi beyaza döner. Yeni sayfa numarasõnõ girin basõlõ tutun Teletekst Görüntüleme Alt sayfayõ izleyin (Sadece birden fazla teletekst sayfasõ oldu u zaman) EkranÕn üzerinde görülür Alt sayfayõ izleme Belli bir alt sayfayõ izleme MENU mavi 4 basamaklõ rakamõ girin örnek: P6 Güncelleme beklerken televizyon izleyin Alt sayfalar: Alt sayfa numaralarõ, yayõn yapan kurumlara göre de iúir (en çok 79 sayfa). Ne zaman televizyon seyredebilece inizi araútõrmak biraz vakit alabilir. Teletekst sayfasõnõ araútõrõrken televizyon izleyin Yeni bilgi oldu u zaman, teletekst otomatik olarak kendini günceller. Geçici olarak televizyon ekranõna geçer MENU P108 sari Güncelleme tamamlandõ Õ zaman görülür sari Güncellenen sayfayõ inceleyin (ProgramÕ de iútiremezsiniz.) Haberler sayfasõnõn, son haberlerin geldi ini belirten bir iúlevi vardõr ("Son Haberler"). 19 Video ve DVD øzleme Harici cihazõ (VCR, DVD cihazõ vb.,) taktõktan sonra girdiyi izleyebilirsiniz. CihazÕ ba lamak için sayfa 10 ve sayfa 11 Uzaktan Kumanda, seçilen Panasonic harici cihazõnõn bazõ fonksiyonlarõnõ çalõútõrabilmektedir. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Televizyonu açõn SCART ile ba larken, örne in 2 ya da 3 (sayfa 10 ve sayfa 11) Oynatma baúlayõnca, otomatik olarak giriú sinyalleri alõr Giriú sinyalleri, SCART (8 pimli) terminalle otomatik olarak tanõmlanõr. Bu fonksiyon, HDMI ba lantõlarõ için de mevcuttur (sayfa 46). Giriú modu otomatik olarak de iúmezse ve adõmlarõnõ uygulayõn Cihaz ayarlarõna ba lõdõr RETURN 2 3 Girdi seçme menüsüne gelin Cihaza ba lõ girdi modunu seçin Giri seçimi AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 TV izle seç MULTI WINDOW DIRECT TV REC Girdiyi ayrõca uzaktan kumanda veya TV'nin yan panelindeki AV dü mesini kullanarak da seçebilirsiniz. østedi iniz girdi seçilene kadar dü meye sürekli basõn. Her girdi moduna etiket verebilir ya da atlayabilirsiniz "Etiketleri Gir" (sayfa 36) 4 Göster Seçilen modu gösterir Televizyon moduna dönmek için Not Harici cihazõn ekran en-boy oranõ ayar fonksiyonu varsa "16:9" olarak ayarlayõn.

9 AyrÕntÕlar için cihazõn kõlavuzuna bakõn ya da yerel bayiinize danõúõn. 20 Televizyona ba lõ Panasonic cihaz, uzaktan kumandayla do rudan çalõútõrõlabilir. VCR/DVD dü mesi Panasonic VCR ya da DVD cihaz çalõútõrmak için VCR seçene ini seçin Panasonic DVD cihaz ya da OynatÕcÕ ev sinemasõnõ çalõútõrmak için DVD seçene ini seçin Bekleme Bekleme moduna geçirir/açar Oynat Video kaset/dvd kayõtlarõnõ oynatõr Dur øúlemi durdurur Geri sar/atla/ara VCR: Geri sarar, görüntüyü hõzlõ úekilde tersine gösterir DVD: Bir önceki kayda ya da baúlõ a atlar Geriye do ru aramak için basõn ve basõlõ tutun Görüntüleme HÕzlÕ ileri sar/atla/ara VCR: HÕzlÕ ileri sarar, görüntüyü hõzlõ úekilde ileriye do ru gösterir DVD: Bir sonraki kayda ya da baúlõ a atlar øleri do ru aramak için basõn ve basõlõ tutun Durakla Duraklat/Devam et DVD: Yavaú oynatmak için basõn ve basõlõ tutun Program YukarÕ/Aúa Õ Program seçer KayÕt KaydÕ baúlatõr Video ve DVD øzleme Panasonic VCR, DVD vb., çalõútõrmak için uzaktan kumandanõzõ ayarlar VCR/DVD dü mesini uygun konuma getirin Aúa Õdaki iúlemler sõrasõnda basõn ve basõlõ tutun Kontrol edilecek cihazõn ilgili kodunu girin, aúa Õdaki tabloya bakõnõz "VCR" konumu Cihaz VCR DVD "DVD" konumu Cihaz DVD Ev sinemasõ oynatõcõ BasÕn Kod 10 (varsayõlan) 11 Kod 70 (varsayõlan) 71 Not Kodu de iútirdikten sonra uzaktan kumandanõn do ru çalõútõ ÕnÕ kontrol edin. Piller de iútirilirse, kodlar varsayõlan de erlere döner. "DVD" terimi DVD oynatõcõ, DVD kaydedici ve ev sinemasõ Kaydedici anlamõna gelmektedir. BazÕ iúlemler, bazõ cihaz modellerinde gerçekleútirilemeyebilir. 21 Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ Çeúitli menüler görüntü, ses ve di er fonksiyonlarõ ayarlamanõza olanak sa lar. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Menüyü ekranda gösterir MENU Ayarlanabilen fonksiyonlarõ gösterir (girdi sinyaline ba lõ olarak de iúir) 2 3 Menüyü seçin Ana Menü VIERA Link Görüntü Ses eriúim seç RETURN Kurulum Ayari (örnek: Resim) BaúlÕk seçin Resim 1/2 Görüntüleme Modu Kontrast Parlaklik Renk Netlik Renk katma Renk Balansi Renk Yönetimi x.v.colour Dinamik seç Sicak Kapali Otomatik (örnek: Resim) 4 MULTI WINDOW N DIRECT TV REC AyarlayÕn ya da seçin Resim 1/2 Görüntüleme Modu Kontrast Parlaklik Renk Netlik Renk katma Renk Balansi Renk Yönetimi x.v.colour Dinamik de iútir sakla ya da eriú (BazÕ fonksiyonlar için gereklidir) Sicak Kapali Otomatik (örnek: Resim) AlternatiÀer arasõndan seçim yapõn Alternatif sayõsõ ve konumlarõ Renk Balansi Normal Herhangi bir anda televizyon moduna dönmek için EXIT De iúti KaydÕrma çubu unu kullanarak ayarlayõn Netlik AyarlarÕ sõfõrlamak için Sadece görüntü ayarlarõnõ sõfõrlamak için "Resim" nde "VarsayÕlana Ayarla" (sayfa 24) Sadece ses ayarlarõnõ sõfõrlamak için "Ses" nde "VarsayÕlana Ayarla" (sayfa 25) Resim ve ses ayarlarõnõ birlikte sõfõrlamak için AyrÕca ses úiddeti ve ekran N en-boy oranõ modu sõfõrlanõr ( ) TaúÕndÕ Bir önceki ekrana dönmek için RETURN Bir sonraki ekrana gidin Kanal Tarama Menüsü Erimek Bütün ayarlarõ baúlangõçtaki haline getirmek için "Sistem ayarlarõ" nde "Fabrika AyarlarÕ" (sayfa 35) Bir sonraki ekranõ gösterir Serbest girdi menüsünden karakterleri girin Menü sayfalarõnõ de iútirmek için yukarõ BazÕ baúlõklar için isim ya da numaralarõ serbestçe girebilirsiniz. Giri kullanicisi Karakterleri belirleyin Kaydet sim A U a u B V b v C W c w D X d x EFGH I JKLMNOPQRST YZ !:# e f gh i j k lmnopqr s t yz()+-.*_ seç ayarla RETURN 22 aúa Õ Genel bakõú Ana Menü VIERA Link Görüntü Ses Kurulum Ayari Resim VIERA Link Menüsü Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link kontrol Hoparlörler Seçimi Erimek Bala Kaydedici Ev Sinemasi Eriúilen cihazõn menüsü (sayfa 43) 1/2 Görüntüleme Modu Kontrast Parlaklik Renk Netlik Renk katma Renk Balansi Renk Yönetimi x. v.colour Resim Dinamik Sicak Kapali Otomatik 2/2 Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ (resim, ses kalitesi vb.) P-NR 3D-COMB Varsayilana Ayarla Kapali Kapali Ayar (sayfa 24) Ses 1/2 Ses Modu Kalin ses nce ses Denge Kulaklik Sesi Çevreleyen Ses Ses Düzeltme Hop.Duvara Mesafesi MPX Ses Müzik Kapali 30 cm üzeri Stereo 2/2 Ses Tercihi SPDIF Seçimi MPEG Ses Düzeyi HDMI1 girii Varsayilana Ayarla MPEG Otomatik 0dB Otomatik Ayar (sayfa 25) Sistem ayarlarõ 1/3 AV Renk Sistemi DVB Profil Düzenle DVB Servis Listesi Analog Sersis Listesi Ba lantõ hatlarõ kurulumu Çocuk Kilidi Kanal Tarama Menüsü Guide Plus+ Düzenleniyor Intelligent Frame Creation Off ZamanlayÕcÕ Lisan Sistem ayarlari Otomatik Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek AçÕk KapalÕ Eriúmek 2/3 Geliúmiú Balanti hatlari kurulumu VIERA Link Q-Link AV2 Çiki Güç hatti kapali Güç hatti açik Yükle Açik AV2 TV Ayar Ayar Erimek (sayfa 26) Kanal Tarama Menüsü Teletekst Teletext Harf Tanit Fabrika ayarlari Ortak Arayüz Sistem Güncelleme Enerji Tasarrufu Yan Panel Resim üstünde tarama Etiketleri Gir Sistem ayarlari TOP Bati Erimek Erimek Erimek Kapali Kapali Açik Erimek 3/3 Otomatik Ayar DVB Manuel Tarama Analog Manuel Tarama Yeni DVB Servis Ekle Yeni Servis Mesaji DVB Sinyal Durumu Erimek Erimek Erimek Erimek Açik Erimek (sayfa 32) Lisan Blk Göst Zam.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aimi Zaman Dilimi Yazilim lisansi Sistem bilgisi 3 Saniye Otomatik Erimek Erimek (sayfa 26 ve sayfa 27) OSD lisani Tercih edilen Ses 1 Tercih edilen Ses 2 Tercih edilen alt yazi 1 Tercih edilen alt yazi 2 Tercih edilen Teletext Erimek Ingilizce Ingilizce Ingilizce Ingilizce Ingilizce (sayfa 26) Sadece mevcut baúlõklar seçilebilir. 23 Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ Menü listesi Menü BaúlÕk Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link kontrol Hoparlörler Seçimi Temel görüntü modu (Dinamik/Normal/Sinema/Eko) Dinamik : AydÕnlÕk bir odada izlerken geliúmiú görüntü kontrastõ ve netlik sa lar Normal : Normal oda aydõnlatmasõ koúullarõnda izlerken tavsiye edilir Sinema : KaranlÕk bir odada sinema görünümü yaratarak lm izlemek için Eko : Görüntü ayarlarõnõ, ortam aydõnlatma koúullarõna ba lõ olarak ayarlar Her bir girdi sinyali için belirlenir Ba lõ cihaza VIERA Link fonksiyonuyla kumanda eder ve çeúitli uygun kayõt, oynatma vb., için olanak sa lar. (sayfa 43-45) AyrÕca uzaktan kumanda üzerindeki VIERA Link dü mesini kullanarak VIERA Link Menüsü do rudan eriúebilirsiniz. Ayarlar/Konfigürasyonlar (seçenekler) VIERA Link Görüntü Görüntüleme Modu Kontrast, ParlaklÕk, Renk, Netlik Kiúisel tercihlerinize ba lõ olarak bu seçeneklerin seviyesini arttõrõr ya da azaltõr Renk katma Televizyona NTSC sinyal kayna Õ ba lanarak, görüntünün renk tonu zevkinize göre ayarlanabilir Sadece NTSC sinyal alõmõ için Renk BalansÕ Görüntünün genel renk tonunu belirlemenize olanak sa lar (Serin/Normal/SÕcak) Renk Yönetimi Renkleri otomatik olarak canlõ renge ayarlar (KapalÕ/AçÕk) PC sinyalinde geçerli de il x.v. Colour Renk tonlamalarõnõ artõrõr (KapalÕ/Otomatik) Harici bir cihazdan HD hareketli görüntüler izlerken bu etkilidir Sadece HDMI giriú modu P-NR Görüntü Kirlili ini Azaltma østenmeyen görüntü kirlili ini ve görüntünün çevresindeki titremeleri otomatik olarak azaltõr (KapalÕ/Minimum/Orta/Maksimum) PC sinyalinde geçerli de il 3D-COMB Hareketsiz ya da yavaú hareket eden görüntüleri izlerken, bazen renklerde desenler görülebilir Daha net ve tam renk elde etmek için "AçÕk" olarak ayarlayõn (KapalÕ/AçÕk) Sadece PAL ya da NTSC sinyal alõmõ için RGB, S- Video, Component, PC, HDMI ve SD Kartta geçerli de ildir VarsayÕlana Ayarla Mevcut Görüntü Modunu varsayõlan ayarlara döndürmek üzere sõfõrlamak için OK dü mesine basõn 24 Menü listesi Menü BaúlÕk Ses Modu KalÕn ses ønce ses Denge Kulaklik Sesi Ayarlar/Konfigürasyonlar (seçenekler) Temel ses modu (Müzik/Söz) Daha alçak, daha derin ses çõkõúõnõ ço altmak ya da en aza indirmek için seviyeyi arttõrõr ya da azaltõr Daha net, daha yüksek ses çõkõúõnõ ço altmak ya da en aza indirmek için seviyeyi arttõrõr ya da azaltõr Sa ve sol hoparlörlerdeki ses úiddetini ayarlar KulaklÕktaki ses úiddetini ayarlar Surround ses ayarlarõ (KapalÕ/Çevreleyen çoklu ses/bbe ViVA) Çevreleyen çoklu ses: øyileútirilmiú uzamsal efektleri simule etmek için dinamik bir güçlendirici sa lar BBE ViVA: BBE ViVA HD3D (High De nition 3D) Ses, Hi-Fi ses ile müzikal olarak do ru do al 3D görüntü sa lar. Sesin kesinli i BBE ile güçlendirilirken, ses görüntüsünün geniúli i, derinli i ve yüksekli i BBE'nin özel 3D ses iúlemi ile güçlendirilir. BBE ViVA HD3D Ses, haberler, müzik, diziler, lmler, spor ve elektronik oyunlar dahil olmak üzere tüm TV programlarõyla uyumludur. De iútirme ayrõca uzaktan kumandanõn üzerindeki Surround dü mesiyle de yapõlabilir (sayfa 9) Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ (resim, ses kalitesi vb.) Çevreleyen Ses Ses Düzeltme Hop.Duvara Mesafesi Her program için ses ayarõ ya da giriú modunu ayarlar Düúük frekanslõ ses ayarõ yapar (30 cm üzeri/30 cm'ye kadar) Televizyon ile duvar arasõnda 30 cm'den fazla boúluk varsa "30 cm üzeri" önerilir. Televizyon ile duvar arasõnda 30 cm kadar boúluk varsa "30 cm'ye kadar" önerilir. MPX Stereo/Tek kulak seçimi yapõn (Mono/Stereo) Normal olarak: Stereo Stereo sinyal alõnamaz: Mono M1/M2: Mono sinyal yayõlõrken mevcuttur Sadece analog modda Ses izleri için baúlangõç ayarõnõ seçer (Dolby Dijital/MPEG) Programda hem Dolby Digital hem de MPEG ses izleri varsa, seçiminize öncelik verilir Dolby Dijital: Dolby Laboratories tarafõndan geliútirilen bir dijital sinyal kodlama yöntemi. Stereo (2ch) sesler dõúõnda, bu sinyaller ayrõca çok kanallõ ses de olabilir. MPEG: Ciddi bir ses kalitesi kaybõ olmaksõzõn sesi küçük boyutlara sõkõútõran bir ses sõkõútõrma yöntemi. YalnÕzca DVB modu DIGITAL AUDIO OUT terminalinden gelen dijital ses çõktõ sinyali için baúlangõç ayarõnõ seçer (Otomatik/PCM) Otomatik : Dolby Digital, Dolby Digital Bitstream olarak verilir. MPEG ise PCM olarak verilir. PCM : Dolby Digital PCM olarak verilir.

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-37PX80EA TH-42PX80EA. Türkçe. Model Numarası

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-37PX80EA TH-42PX80EA. Türkçe. Model Numarası Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-37PX80EA TH-42PX80EA Setinizin çalı tırmadan önce lütfen talimatları okuyun ve ileride ba vuru kayna ı olarak kullanmak üzere saklayın. Bu kılavuzda

Detaylı

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PY85P TH-46PY85P. Türkçe. Model Numarası

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PY85P TH-46PY85P. Türkçe. Model Numarası Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-42PY85P TH-46PY85P Setinizin çalı tırmadan önce lütfen talimatları okuyun ve ileride ba vuru kayna ı olarak kullanmak üzere saklayın. Bu kılavuzda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH37PX8ESA http://tr.yourpdfguides.com/dref/2733970

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH37PX8ESA http://tr.yourpdfguides.com/dref/2733970 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-32LZD80F TX-37LZD80F. Türkçe. Model Numarası.

Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-32LZD80F TX-37LZD80F. Türkçe. Model Numarası. Kullanım Talimatları LCD Televizyon Model Numarası. TX-32LZD80F TX-37LZD80F Lütfen setinizi çalı tırmadan önce bu talimatları okuyun ve gelecekte ba vurmak üzere saklayın. Bu kılavuzda gösterilen resimler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX32LX80P

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX32LX80P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXL32C2EA

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXL32C2EA Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-26LED8F TX-26LED8FS. Türkçe. Model Numaras.

Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-26LED8F TX-26LED8FS. Türkçe. Model Numaras. Kullan m Talimatlar LCD Televizyon Model Numaras. TX-26LED8F TX-26LED8FS Setinizin çal t rmadan önce lütfen talimatlar okuyun ve ileride ba vuru kayna olarak kullanmak üzere saklay n. Bu k lavuzda yer

Detaylı

Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-26LXD80F. Türkçe. Model Numaras.

Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-26LXD80F. Türkçe. Model Numaras. Kullan m Talimatlar LCD Televizyon Model Numaras. TX-26LXD80F Lütfen setinizi çal t rmadan önce bu talimatlar okuyun ve gelecekte ba vurmak üzere saklay n. Bu k lavuzda gösterilen resimler yaln zca bilgi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC P42G20 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5132840

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC P42G20 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5132840 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-26LE8F TX-26LE8FS. Türkçe. Model Numaras.

Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-26LE8F TX-26LE8FS. Türkçe. Model Numaras. Kullan m Talimatlar LCD Televizyon Model Numaras. TX-26LE8F TX-26LE8FS Setinizin çal t rmadan önce lütfen talimatlar okuyun ve ileride ba vuru kayna olarak kullanmak üzere saklay n. Bu k lavuzda yer alan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP37X10Y http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734241

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP37X10Y http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734241 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

İçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 4 Notlar 5 Bakım 5

İçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 4 Notlar 5 Bakım 5 Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-42PZ85E TH-46PZ85E İçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 4 Notlar 5 Bakım 5 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Aksesuarlar/Seçenekler

Detaylı

İçindekiler Mutlaka Okuyun Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 2 Notlar Bakım 3

İçindekiler Mutlaka Okuyun Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 2 Notlar Bakım 3 Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-37PX80E TH-42PX80E İçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 2 Notlar 3 Bakım 3 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Aksesuarlar/Seçenekler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP46G10E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2729944

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP46G10E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2729944 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP42C10E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2729863

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP42C10E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2729863 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-37LZD800F

Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-37LZD800F Model Numarası Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-37LZD800F Lütfen setinizi çalı tırmadan önce bu talimatları okuyun ve gelecekte ba vurmak üzere saklayın. Bu kılavuzda gösterilen resimler yalnızca

Detaylı

Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-32LZD81FV TX-37LZD81FV

Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-32LZD81FV TX-37LZD81FV Model Numarası Kullanım Talimatları LCD Televizyon TX-32LZD81FV TX-37LZD81FV Lütfen setinizi çalı tırmadan önce bu talimatları okuyun ve gelecekte ba vurmak üzere saklayın. Bu kılavuzda gösterilen resimler

Detaylı

İçindekiler Mutlaka Okuyun

İçindekiler Mutlaka Okuyun Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-42PZ800E TH-50PZ800E İçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (Uyarı/Dikkat) 4 Notlar 5 Bakım 5 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Aksesuarlar/Seçenekler

Detaylı

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PZ8E TH-46PZ8E. Türkçe. Model Numarası

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PZ8E TH-46PZ8E. Türkçe. Model Numarası Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-42PZ8E TH-46PZ8E Setinizin çalı tırmadan önce lütfen talimatları okuyun ve ileride ba vuru kayna ı olarak kullanmak üzere saklayın. Bu kılavuzda

Detaylı

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Bu Panasonic ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu ürünü çalıştırmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP42S20E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734302

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP42S20E http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734302 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PZ800E TH-50PZ800E. Türkçe. Model Numarası

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PZ800E TH-50PZ800E. Türkçe. Model Numarası Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-42PZ800E TH-50PZ800E Setinizin çalı tırmadan önce lütfen talimatları okuyun ve ileride ba vuru kayna ı olarak kullanmak üzere saklayın. Bu kılavuzda

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

221TE4L 231TE4L. TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe

221TE4L 231TE4L.  TR Duyuru ve önemli bilgi 2. 5 Sorun Giderme 34. Türkçe 221TE4L 231TE4L Türkçe www.philips.com/welcome Duyuru ve önemli bilgi 2 5 Sorun Giderme 34 Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06 Denmark

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXL32GA11

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXL32GA11 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

191TE2L 221TE2L. (Ref. modeli: 191TE2L)

191TE2L 221TE2L.  (Ref. modeli: 191TE2L) 191TE2L 221TE2L (Ref. modeli: 191TE2L) www.philips.com/welcome TR 2 6 26 www.philips.com/support Model Serial Country Code Telephone number Tariff Austria +43 0810 000206 0.07 Belgium +32 078 250851 0.06

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-P42U10E

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-P42U10E Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri

Kutu İçeriği. Kullanma Kılavuzu. HDMI Kablo Güç Adaptörü. Harici IR Kablo UK Pilleri Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Adaptörü Harici IR Kablo UK Pilleri UK 1 Ön Panel Standby LED Sol Taraf USB 3.0 2 Arka Panel FBC Tip Takılabilir Slot 8 sinyale kadar değişik kanalları

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX42CSR610

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX42CSR610 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-65CZR950

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-65CZR950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-58DXR800

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-58DXR800 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D5000SPL http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D5000SPL için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D5000SPL tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

çindekiler Okudu unuzdan Emin Olun

çindekiler Okudu unuzdan Emin Olun Model Numaras Kullan m Talimatlar LCD Televizyon TX-37LZD800F çindekiler Okudu unuzdan Emin Olun Güvenlik Önlemleri 4 (Uyar / Dikkat) Notlar 5 Bak m 5 H zl Ba lang ç K lavuzu Aksesuarlar / Seçenekler 6

Detaylı

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-37PV80PA TH-42PV80PA. Türkçe. Model Numarası

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-37PV80PA TH-42PV80PA. Türkçe. Model Numarası Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-37PV80PA TH-42PV80PA Setinizin çalı tırmadan önce lütfen talimatları okuyun ve ileride ba vuru kayna ı olarak kullanmak üzere saklayın. Bu kılavuzda

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ

VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ VESTEL VIDEOWALL VESTEL VIDEOWALL, İHTİYACINIZA GÖRE ŞEKİLLENEN LED EKRAN TEKNOLOJİSİ Vestel Videowall ile ister ekranları birleştirerek aynı anda birden fazla yayını izleyin, ister tek bir yayını yüksek

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores 37LD8600. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 37LD8600 Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 113 LCD TV... 114 Hazýrlýk... 116 Özellikler... 116 Panel Özellikleri...

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-P50VT20 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3006552

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TX-P50VT20 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3006552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GEX-P6400TVP http://tr.yourpdfguides.com/dref/1231102 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH65PY800P

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH65PY800P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PY8P TH-46PY8P. Türkçe. Model Numarası

Kullanım Talimatları Plazma Televizyon TH-42PY8P TH-46PY8P. Türkçe. Model Numarası Kullanım Talimatları Plazma Televizyon Model Numarası TH-42PY8P TH-46PY8P Setinizin çalı tırmadan önce lütfen talimatları okuyun ve ileride ba vuru kayna ı olarak kullanmak üzere saklayın. Bu kılavuzda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP46Z11E

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TXP46Z11E Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU

DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU DİJİTAL UYDU ALICISI KULLANIM KILAVUZU I Güvenlik Tedbirleri Bu kılavuzdaki bilgiler üretici firma tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Hiçbir bölümü kopyalanamaz ya da herhangi başka bir

Detaylı

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU

PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU PACE - DS 810XE KULLANMA KLAVUZU DIGITURK Ağustos 2007 İÇERİK 1. ÖN PANEL TANITIMI... 3 2. ARKA PANEL TANITIMI... 4 3. KURULUM... 5 4. GENEL KULLANIM SIRASINDA KANAL KURULUMU... 8 5. DİĞER ÖNEMLİ MENÜLER...

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Full HD Mini HDMI Genişletici

Full HD Mini HDMI Genişletici Full HD Mini HDMI Genişletici Kullanma Kılavuzu DS-55203 Ürün tanıtımı Bu HDMI Genişletici, çift olarak çalışan bir verici ünite (TX) ve bir de alıcı üniteden (RX) oluşur. Sıkıştırılmamış full HD1080p@60Hz

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi. Genel Bakış. Özellikler. 23,6" Full HD Multimedya Monitör

Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi. Genel Bakış. Özellikler. 23,6 Full HD Multimedya Monitör 1/5 23,6" Full HD Multimedya Monitör Ev Eğlencesi için Büyük Ekran Keyfi Genel Bakış ViewSonic VX2410mh-LED, ev eğlencesi için ideal 24 inç (23,6 ") geniş ekran Full HD LED monitördür. 1920x1080p çözünürlük,

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH37PV8P

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH37PV8P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska ST7501 Video Management Software İçindekiler Tablosu ST7501 Kurulumu 92 ST7501

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

KURULUM KILAVUZU. Müşteri Hizmetleri: 444 0 375. Detaylı Kullanım Kılavuzu na www.tivibu.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KURULUM KILAVUZU. Müşteri Hizmetleri: 444 0 375. Detaylı Kullanım Kılavuzu na www.tivibu.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. KURULUM KILAVUZU Müşteri Hizmetleri: 444 0 375 Detaylı Kullanım Kılavuzu na www.tivibu.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 2014 TTNET Tüm Hakları Saklıdır. Tivibu Ev kurulumunda kullanacaklarınız: Tivibu

Detaylı

Canon XEED SX800. Özellikler

Canon XEED SX800. Özellikler Canon XEED SX800 Projektörler LCOS teknolojisi ve doğal SXGA+ çözünürlükle, XEED SX800 mükemmel görüntüleri rekabetçi bir fiyatla sunar. Canon un 1,5x zoom lensi esnek yerleşim ve kusursuz görüntü geometrisi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PY8P

Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PY8P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

Televisão a cores. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN

Televisão a cores. Instruktionsbog. Käyttöohjeet FIN 32LD8700C Televisão a cores Instruktionsbog Käyttöohjeet Kullan m K lavuzu GR PT DK FIN TR Ýçindekiler Uzaktan Kumanda Düðmeleri... 164 LCD TV... 165 Hazýrlýk... 167 Özellikler... 167 Panel Özellikleri...

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Yüksek Performanslı LCD Düz Panel Monitörler

Yüksek Performanslı LCD Düz Panel Monitörler Kapalı Devre TV Yüksek Performanslı LCD Düz Panel ler Yüksek Performanslı LCD Düz Panel ler Yüksek çözünürlüklü 500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90) veya 1280 x 1024 (UML-192-90 ve UML-172-90) görüntü PC

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER GM-6400F için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER GM-6400F tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER

Quick Start Guide AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER English AVR-X520BT AV SURROUND RECEIVER Quick Start Guide Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido / Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide / Краткое руководство

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ASUS MS228H http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350536

Kullanım kılavuzunuz ASUS MS228H http://tr.yourpdfguides.com/dref/4350536 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ASUS MS228H için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ASUS MS228H tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

w2228h w2448h/hc w2558hc

w2228h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w2228h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG 32LH3000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2422057

Kullanım kılavuzunuz LG 32LH3000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2422057 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG 32LH3000 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

CDE6502. Gelişmiş Medya Oynatıcı

CDE6502. Gelişmiş Medya Oynatıcı 65 (64.5 izlenebilir) Full HD LED Kurumsal Ekran CDE6502 ViewSonic CDE6502, 1920 x 1080 çözünürlük, 350 nits parlaklık, her açıdan doğru renk performansı ve çift 10W hoparlörleri ile otellerde, restoranlarda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230182 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği Görüntülü Kapı Zili Kayıt ve izleme özelliği SD kart kullanabilme özelliği Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu AYP223BE Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!! Genel Özellikler Görüntülü kapı

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı