Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PZ85EA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz PANASONIC TH42PZ85EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/2734112"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: BazÕ fonksiyonlar bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Bu televizyonda bazõ DVB özellikleri bulunmaktadõr. Ancak ileride verilebilecek olan DVB hizmetleri garanti edilemez. heyecanõ yaúayõn Zengin multi-medyanõn tadõnõ çõkarõn øçindekiler Mutlaka Okuyun Güvenlik Önlemleri (UyarÕ/Dikkat) 4 Notlar 5 BakÕm 5 HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu SD hafõza KartÕ Camcorder HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Aksesuarlar/Seçenekler 6 Kontrollerin TanÕmlanmasÕ 9 Temel Ba lantõ 10 Otomatik Ayar 12 Kiúisel bilgisayar Televizyonunuzun key ne varõn! Temel Özellikler Televizyon izleme 14 Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ 17 Teletekst Görüntüleme 18 Video ve DVD øzleme 20 Görüntüleme Hoparlör sistemli am DVD Kaydedici Set üstü kutusu VCR DVD oynatõcõ Geliúmiú Özellikler Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ 22 (resim, ses kalitesi vb.) DVB AyarlarÕ (DVB) 28 (ücretli televizyon, yazõlõm güncelleme, zaman ayarõ) Program Düzenleme 30 Programlarda Hassas Ayar 32 ProgramÕ øzleyenlerin Kontrolü 34 AyarlarÕn SÕfÕrlanmasÕ 35 Giriú Etiketleri 36 Kiúisel Bilgisayar EkranÕnÕ Televizyonda Görüntüleme 37 SD Karttan øzleme (Foto raàar) 38 Link FonksiyonlarÕ 40 (Q-Link/VIERA Link) Harici Cihaz 46 Geliúmiú 100.

3 000 saate kadar Plazma Panel Ömrü 2008 VIERA TV yelpazesinde kullanõlan Plazma panelin saate kadar çalõúabilece i hesaplanmõútõr. SÕk sorulan sorular vb. SÕk sorulan sorular vb. Teknik Bilgi 48 SÕk Sorulan Sorular 52 Lisans 54 Teknik Özellikler 55 Bu ölçümde panel parlaklõ ÕnÕ maksimum seviyesinin yarõsõna düúürmek için gerekli süre temel alõnmõútõr. SINIF yapõsõnda olan bir cihaz, koruyucu topraklama ba lantõsõ olan elektrik prizine ba lanacaktõr. Fiúe Õslak elle dokunmayõn. (Elektrik çarpmasõna yol açabilir.) Televizyonla birlikte verilen elektrik kablosu dõúõnda kablo kullanmayõn. (Elektrik çarpmasõna ya da yangõna yol açabilir.) Kablonun hasar görmemesini sa layõn. (HasarlÕ bir kablo elektrik çarpmasõna ya da yangõna yol açabilir.) Fiúi prize takõlõyken televizyonu baúka bir yere taúõmayõn. Kablonun üzerine a Õr úeyler koymayõn, kabloyu yüksek sõcaklõktaki cisimlerin yakõnõna koymayõn. Kabloyu bükmeyin, aúõrõ e meyin ve asõlmayõn. Kabloyu çekmeyin. Kabloyu çõkarõrken, úi gövdesinden tutun. HasarlÕ ú ya da priz kullanmayõn. Herhangi bir anormallik görürseniz úi derhal çõkarõn! AC V 50/60 Hz Güç kayna&dividle bir miktar elektrik harcar. Görüntü panelinin yukarõ ya da aúa Õ bakacak úekilde taúõnmasõ, dahili devrelere zarar verebilir. Sadece dik konumda taúõyõn Televizyonun yaydõ Õ ÕsÕ nedeniyle, çevresinde yeterli boú alan bõrakõn Minimum mesafe (cm) Otomatik olarak bekleme moduna geçme fonksiyonu Analog televizyon modunda 30 dakika boyunca hiçbir sinyal alõnmaz ve hiçbir iúlem yapõlmazsa, televizyon otomatik olarak bekleme moduna geçer. Taban kullanõrken, televizyonun altõ ile zemin yüzeyi arasõndaki mesafeyi koruyun. Duvar konsolu kullanõlmasõ halinde ilgili kõlavuza riayet edin. Televizyonu bu tür cihazlardan uzak tutun Elektronik cihazlar Özellikle video cihazlarõnõ televizyoniddot; (açõli) TY-WK42PV4W TY-WK42PR4W Dikkat CihazÕn performansõnõ ve emniyetle kullanõmõnõ devam ettirmek için, duvar konsolunu ba lamasõ için mutlaka bayiinizi ya da lisanslõ yükleniciyi arayõn. Tabanla birlikte verilen talimatlarõ dikkatle okuyun, televizyonun devrilmesini önlemek için mutlaka gerekli önlemleri alõn. Televizyon darbe ya da benzer bir kuvvete maruz kalõrsa ürün hasar görebilir, bu yüzden kurulum sõrasõnda televizyonu dikkatli taúõyõn. Uzaktan kumanda pillerinin takõlõp çõkarõlmasõ 1 TÕrnak Çekerek açõn 2 KutuplarÕn (+ ve -) do ru olmasõna dikkat edin KapatÕn 6 Dikkat HatalÕ takõlõrsa piller akõp paslanarak uzaktan kumanda cihazõna zarar verebilir. Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayõn. FarklÕ tipteki pilleri (örne in alkali ve mangan piller) birlikte kullanmayõn. Yeniden úarj edilebilen pil (Ni-Cd) kullanmayõn. Pilleri yakmayõn, parçalamayõn. Pilleri güneú ÕúÕnlarÕ, ateú veya benzeri aúõrõ sõcaklõklardan koruyunuz. TabanÕn takõlmasõ UyarÕ TabanÕ parçalarõna ayõrmayõn, üzerinde de iúiklik yapmayõn. Aksi takdirde televizyon düúüp hasar görebilir, yaralanmalara sebep olabilir. Dikkat FarklÕ televizyon ve ekran kullanmayõn. Aksi takdirde televizyon düúüp hasar görebilir, yaralanmalara sebep olabilir. Taban yamulmuú ya da ziksel hasar görmüúse kullanmayõn. Taban ziksel hasar gördü ü halde kullanõrsanõz yaralanmalara sebep olabilir. Derhal en yakõn Panasonic bayiinize baúvurun. Kurulum sõrasõnda bütün vidalarõn sõkõlmõú oldu unu kontrol edin. Kurulum sõrasõnda vidalarõn düzgün sõkõlmasõna dikkat edilmezse, taban televizyonu taúõyacak kadar sa lam olmaz, televizyon devrilip hasar görebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.

4 Televizyonun düúmemesini sa layõn. Televizyona vurulur ya da üzerinde televizyon takõlõ olan tabana çocuklar tõrmanõrsa televizyon devrilip hasar görebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Televizyonu kurmak ya da sökmek için iki ya da daha fazla kiúi gereklidir. øki ya da daha fazla insan yoksa televizyon düúebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Ba lantõ vidasõ (4) (gümüú) XYN5+F18FN Ba lantõ vidasõ (4) (siyah) THEL060N L Çubuk (2) R : TBLA3614 L : TBLA3615 R A AltlÕk TBLX (TH-42PZ85EA) TBLX0045 (TH-46PZ85EA) M5 18 M5 25 Aksesuarlar/Seçenekler TabanÕn takõlmasõ Sol ve sa çubuklarõ altlõ a sa lam úekilde ba lantõ vidasõ kullanõn. ba lamak için dört Bütün vidalarõn sõkõlmõú oldu unu kontrol edin. Ba lantõ vidalarõ yanlõú yönde sõkõlõrsa diúleri sõyrõlabilir. ÇubuklarÕn üzerinde "L" ya da "R" (Sol ya da Sa ) iúareti vardõr. R D L Ön Televizyonun tespit edilmesi Sa lam úekilde tespit etmek için ba lantõ kullanõn. vidalarõnõ Bütün vidalarõn sõkõlmõú oldu unu kontrol edin. Yatay ve düz bir zemin üzerinde çalõúõn. B Ok iúareti Alttan görünüm Taban montajõ için delik D 7 Aksesuarlar/Seçenekler Kelepçenin KullanÕmÕ Televizyonun arkadan görünümü RF kablosunu ve elektrik kablosunu birlikte ba lamayõn (görüntünün bozulmasõna yol açabilir). KablolarÕ kelepçeyle uygun úekilde sabitleyin. øste e ba lõ aksesuarlar kullanõrken, kablolarõ sabitlemek için ilgili aksesuarõn montaj talimatõnõ uygulayõn. Kelepçeyi takõn delik Televizyondan çõkarmak için: mandallar KablolarÕ demet halinde toplayõn Gevúetmek için: Kelepçeyi deli e takõn Her iki taraftaki mandallarõ basõlõ tutun tõrnaklar Uç kõsmõ tõrnaklara yerleútirin topuz Topuzu basõlõ tutun Paneli istedi iniz açõya ayarlayõn TV tam rotasyon çapõnda dönse dahi kaidenin tabanõn köúesinden sarkmadõ Õndan emin olun. Tam dönüú çapõna herhangi bir nesne veya ellerinizi koymayõn. Televizyonun döndürme geniúli inin ortasõnõ bulabilmek için úekilde görüldü ü gibi iúareti ortaya ayarlayõnõz. TH-42PZ85EA a: 521 mm/b: 425 mm/c: 15 TH-46PZ85EA a: 513 mm/b: 453 mm/c: 10 b c a (Üstten görünüú) c 8 Kontrollerin TanÕmlanmasÕ Televizyon KulaklÕk giriúi (sayfa 46) F KapÕyÕ çevirerek açõn F Fonksiyon seçimi Ses/Kontrast/ParlaklÕk/Renk/ Netlik/Renk Katma (NTSC modu)/kalõn Ses/ønce Ses/Denge/ Otomatik Ayar (sayfa 32) HDMI3 terminali (sayfa 46) TV AV TV AV C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System Otomatik Kontrast øzleme Sistemi) sensörü AV3 terminalleri (sayfa 46) Resim kalitesini Resim Menüsünde "Eko" Moda ayarlamak için parlaklõ Õ algõlar (sayfa 24) Program konumunu bir arttõrõr ya da bir azaltõr. Bir fonksiyon ekranda görünüyorsa, seçilen fonksiyonu arttõrmak ya da azaltmak için bu dü meye basõn. Bekleme modunda bulunuyorsa, televizyonu AçÕk konuma getirir. Giriú modunu de iútirir SD Kart yuvasõ (sayfa 39) Güç LED'i HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Güç AçÕk/KapalÕ dü mesi Uzaktan kumanda sinyali alõcõsõ KayÕt LED'i Televizyonu açmak için AçÕk konumuna getirin, ya da uzaktan kumandayõ kullanarak televizyonu bekleme konumuna getirin Televizyondan Do rudan KayÕt øçin Bekleme: turuncu Bekleme: kõrmõzõ AçÕk: yeúil Uzaktan kumandayõ kullanõrken, televizyonun bir komut aldõ ÕnÕ gösterir. Uzaktan Kumanda Bekleme AçÕk/KapalÕ dü mesi Giriú modu seçimi Ekran en-boy oranõ(sayfa VIERA Link Menüsü KÕlavuz TAMAM Ana Menü (sayfa 22) (sayfa 18) Teletekst moduna geçer (sayfa 14) AltyazÕlarÕ gösterir Televizyon beklemede AçÕk/KapalÕ konumlarõ arasõnda geçiú yapar 16) Ekran En-Boy OranÕ Seçimi listesinde ekran en-boy oranõnõ de iútirir Bu dü meye sürekli basarak istedi iniz ekran en-boy oranõna ulaúmak mümkündür (sayfa 43) VIERA Link Menüsü do rudan ulaúmak için bu dü meye basõn (sayfa 17) Program KÕlavuzunu ya da Program Listesini gösterir Seçimlere ve tercihlere onay verir ProgramÕ hõzlõ de iútirmek için, program konumunu seçtikten sonra bu dü meye basõn VIERA Link, Resim, Ses ve Sistem AyarlarÕ Menülerine ulaúmak için bu dü meye basõn INPUT OPTION SD CARD EXIT RETURN Teletekst AltyazÕlar tuúlar SayÕsal Program Bilgisi YukarÕ/Aúa Õ Program VCR/DVD Panasonic cihaz iúlemleri (sayfa 15) Program Bilgisini gösterir SÕradaki programõ seçer (sayfa 21) Program ve teleteks sayfalarõnõ de iútirir Bekleme modunda bulunuyorsa, televizyonu AçÕk konuma getirir SD Kart Seçenekler Menüsü ÇÕkÕú tuúlarõ ømleç Geri tuúlar Renkli Tut Dizin KÕsma Ses úiddeti Yükselt/Azalt Ses Seçim ve ayar yapar Kontrollerin TanÕmlanmasÕ Aksesuarlar/Seçenekler Televizyon - DVB/Analog modlarõ arasõnda geçiú yapar (sayfa 14) AV - Giriú Seçim listesinde AV giriú moduna geçer (sayfa 20) (sayfa 38) SD Kart izleme moduna geçer (sayfa 15) øzleme ve ses seçenekleri için kolay ayar Normal izleme ekranõna döner Bir önceki menüye geri döner Çeúitli fonksiyonlarõ seçmeye, fonksiyonlar arasõnda dolaúmaya ve kullanmaya yarar Görüntüyü dondurur/dondurma iúlemine son verir (sayfa 14) Mevcut teleteks sayfasõnõ ekranda tutar (teletekst modu) (sayfa 19) (sayfa 19) Teleteks dizin sayfasõna döner (teletekst modu) Ses kõsma AçÕk ve KapalÕ arasõnda geçiú yapar Televizyondan Do rudan KayÕt MULTI WINDOW DIRECT TV REC N Normale döndür (sayfa 22) (sayfa 41 ve sayfa 43) ProgramÕ derhal Q-Link ya da VIERA Link ba lantõsõyla DVD Kaydediciye/VCR'a kaydeder Görüntü ve ses ayarlarõnõ varsayõlan de erlere getirir Çevreleyen Ses (sayfa 25) Surround sesini açar 9 Temel Ba lantõ Gösterilen harici cihaz ve kablolar bu televizyonla birlikte verilmemektedir.

5 Herhangi bir kablo ba larken ya da çõkarõrken, cihazõn prizden çekilmiú oldu unu lütfen kontrol edin. Ana kabloyu çõkarõrken, önce mutlaka úi prizden çõkarõn. 1. Örnek Anten ba lantõsõ Sadece televizyon Televizyonun arkadan görünümü Anten 2. Örnek DVD Kaydedici/VCR ba lantõsõ Televizyon, DVD Kaydedici ya da VCR Televizyonun arkadan görünümü Anten AC V 50/60 Hz AC V 50/60 Hz Elektrik kablosu (birlikte verilir) RF kablo Elektrik kablosu (birlikte verilir) AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT Y COMPONENT AUDIO AUDIO IN OUT Y L L PB L L PB HDMI 1 R R PR HDMI 2 R R PR HDMI 1 DIGITAL AUDIO OUT HDMI 2 DIGITAL AUDIO OUT RF kablo SCART kablo (tamamen telli) RF OUT DVD Kaydedici ya da VCR RF IN RF kablo 10 Not DVD Kaydedici/VCR destekleyen Q-Link için AV1/AV2 `ye ba layõn (sayfa 41). HDMI uyumlu cihazlarda, HDMI kablo kullanarak HDMI terminallerine (HDMI1/HDMI2/HDMI3) ba lamak mümkündür (sayfa 46). Q-Link ba lantõsõ sayfa 40 VIERA Link ba lantõsõ sayfa 40 Cihaz kullanõm kõlavuzunu da okuyun. 3. Örnek DVD Kaydedici/VCR ve Set üst kutusu ba lantõsõ Televizyon, DVD Kaydedici/VCR ve Set üstü kutusu Televizyonun arkadan görünümü Anten HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Her iki yandaki tõrnaklardan tõklama sesi gelene kadar itin Elektrik kablosunun sõkõca takõldõ ÕnÕ kontrol edin. AC V 50/60 Hz Televizyondan çõkarmak için: Her iki mandala bastõrõn ve çõkarmak için elektrik konektörünü çekin tõrnaklar Elektrik kablosu (birlikte verilir) Temel Ba lantõ RF kablo AV1 RGB VIDEO AV2 RGB VIDEO S VIDEO PC COMPONENT AUDIO AUDIO OUT IN Y L L PB HDMI 1 R R PR HDMI 2 DIGITAL AUDIO OUT SCART kablo (tamamen telli) RF OUT DVD Kaydedici ya da VCR RF IN RF kablo Tamamen telli HDMI uyumlu kablo SCART kablo (tamamen telli) RF OUT RF kablo RF IN RF kablo Set üstü kutusu RF IN 11 Otomatik Ayar Televizyon programlarõnõ otomatik olarak arar ve kaydeder. Yerel bayiiniz tarafõndan ayar yapõlmõúsa bu adõmlara gerek yoktur. 1 2 INPUT OPTION SD CARD EXIT Televizyonu prize takõn ve AçÕk konuma getirin (Görünür hale gelmesi birkaç saniye alõr) Dili seçin Menüsprache Deutsch English Français Italiano Español Português Nederlands Dansk Svenska Norsk Suomi Türkçe Polski cestina Magyar Slovencina Român Srpski Hrvatski Slovenscina Latviesu eesti keel Lietuvi Televizyonu açmak ya da bekleme konumuna getirmek için artõk uzaktan kumandayõ kullanabilirsiniz. (Güç LED'i AçÕk) seç sakla 3 4 Ülkenizi seçin Ülke Almanya Avusturya Fransa talya spanya Portekiz sviçre Malta Andora Danimarka sveç Norveç Finlandiya Lüksemburg Belçika Hollanda Türkiye Yunanistan Polonya Çek Macaristan Slovakya Dou Avrupa seç RETURN Seçilen ülkeye ba lõ olarak bölge seçmeniz de gerekebilir. Otomatik AyarÕ BaúlatÕn Otomatik Ayar - Dijital ve Analog Dijital Tarama 5 Analog Tarama 2 Bu ilem yaklaik 6 dakika sürecek. Kanal Servis Adi 62 CBBC Channel 62 BBC Radio Wales 62 E4 62 Cartoon Nwk BBC1 Bedava TV: 4 Ücretli TV: 0 Radyo: 0 Arama çalimakta Çiki Dönüs Tip Kalite Bedava TV 10 Bedava TV 10 Bedava TV 10 Bedava TV 10 Analog Analog Veriler: 0 Analog: 2 Otomatik Ayar, televizyon programlarõnõ arayõp saklamaya baúlar. ProgramlarÕn sõralanma úekli televizyon sinyaline, yayõn sistemine ve sinyal alma koúullarõna ba lõdõr. lem bilgi gonderi Lütfen bekleyin! 0% Uzaktan kumanda mevcut deil 100% Q- Link, VIERA Link ya da benzer bir teknoloji (sayfa 40), uyumlu kaydedici ba lõ ise program, dil, ülke/bölge ayarlarõ otomatik olarak kaydediciye yüklenir. 5 TV Görüntü ayarlarõnõ seçin Lütfen seyir yerinizi seçin Ev Maaza "Ma aza" ve "Ev", sõrasõyla "Dinamik" ve "Normal" dengidir "Görüntüleme Modu" nde "øtam" (sayfa 24) seç ayarla Otomatik Ayar artõk tamamlanmõútõr ve televizyonunuz izlenmek için hazõrdõr. 12 Programlarda düzenleme yapmak için "Program Düzenleme" (sayfa 30) Ekran Görünümü menüsünü kullanarak bu televizyonun birçok özelli ine eriúebilirsiniz. Uzaktan kumandanõn kullanõmõ MENU Ana menüyü açar ømleci kaydõrõr/menüyü seçer ømleci kaydõrõr/seviyeleri ayarlar/bir dizi seçenek arasõndan seçim yapar HÕzlÕ BaúlangÕç KÕlavuzu Menüye ulaúõr/ayarlarõ yaptõktan sonra ya da seçenekler belirlendikten sonra saklar RETURN Ekran Görünümlerini Kullanmak Bir önceki menüye döner EXIT Menü sisteminden çõkõp normal izleme ekranõna döner Otomatik Ayar EKRAN YARDIMI Talimatlar kutusu (örnek: Ses) Ses 1/2 Ses Modu Kalin ses nce ses Denge Kulaklik Sesi Çevreleyen Ses Ses Düzeltme Hop.Duvara Mesafesi MPX Seçim Çiki Deitir Dönüs Müzik Kapali 30 cm üzeri Stereo Üst sayfa Alt sayfa Ekrandan iúlem kõlavuzu size yardõmcõ olur. Not Ayar baúarõsõz olduysa "Otomatik Ayar" (sayfa 33) Yükleme baúarõsõz olduysa "Yükle" (sayfa 26) Bütün ayarlarõ baúlangõçtaki haline getirmek için "Fabrika AyarlarÕ" (sayfa 35) Televizyonu son olarak Bekleme modundayken kapalõ konuma getirdiyseniz, televizyonu Güç AçÕk/KapalÕ dü mesiyle AçÕk konuma getirdi iniz zaman yine Bekleme konumuna geçer.

6 13 Televizyon izleme INPUT 1 2 Televizyonu açõn (YaklaúÕk 1 saniye basõn) OPTION SD CARD Güç AçÕk/KapalÕ dü mesi AçÕk konumda olmalõdõr. (sayfa 9) EXIT DVB (Dijital Video YayÕn) ya da Analog modu seçin Mod ayrõca TV'nin yan panelinde bulunan TV dü mesi kullanõlarak da seçilebilir. (sayfa 9) RETURN 1 BBC ONE WALES Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 imdi 23:35 Profil 1 Kategori deitir Bilgi için basin Bir program seçti iniz zaman bilgi baúlõ Õ görülür AyrÕntÕlar için sayfa 15 3 Ses úiddeti Bir program seçin yukarõ ya da aúa Õ øki ya da üç haneli program numarasõnõ seçmek için, örne in 39 (kõsa süreli) Program Listesinden seçmek için Tüm DVB Servisleri Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Seçim balan Çiki Dönüs Üst sayfa Alt sayfa program seç izle Bilgi baúlõ ÕnÕ kullanarak bir program seçin (sayfa 15) DIRECT TV REC ProgramlarÕ seçmeden önce program adõnõ onaylamak mümkündür. TV Bilgi baúlõ Õ e er görülmüyorsa görülür hale getirin BaúlÕk görünür haldeyken programõ seçin program seç Not Ücretli TV izlemek için sayfa 29 Gösterim zaman aúõmõnõ "Búlk Göst Zam. AúÕmÕ"nda de iútirmek de mümkündür (sayfa 27). izle Program KÕlavuzunu kullanarak bir program seçin (sayfa 17) Program KÕlavuzunu ya da Program Listesine Gelin GUIDE ProgramlarÕ seçmeden önce Program KÕlavuzunu ya da Program Listesini onaylamak mümkündür. Bu fonksiyon bazõ ülkelerde mevcut olmayabilir. Program seçin program seç izle Di er faydalõ fonksiyonlar Tut AltyazÕlarÕ göster Görüntüyü dondur/dondurma iúlemine son ver AltyazÕlarÕ göster/gizle (varsa) 14 DVB dilini de iútirmek için (varsa) "AltyazÕ Tercihi" (sayfa 26) Di er faydalõ fonksiyonlar Bilgi baúlõ ÕnÕ göster Bir programõ de iútirirken de görülür Etkinlik Örnek: Program Program tipi (Radyo ya da Veri hizmeti ise) O anki zaman Kategori 1 ZDF Profil 1 Radyo 23:35 ùimdi Dolby D Kategori de iútir Bilgi için basõn Coronation Street 20 : 00 ~ 20 : 55 ùifrelenmiú 45 DVB: Etkinlik BaúlangÕç/Bitiú zamanõ Analog: Program durumu Var olan özellikler/mesajõn anlamõ Ses KÕsma AçÕk Teletekst hizmeti mevcut Çoklu ses mevcut Stereo, Mono Ses modu 1-90 Off ZamanlayÕcÕ kalan süre Ayarlar için aúa Õya bakõnõz Bilgi baúlõ ÕnÕ göster Sinyal kötü Televizyon sinyal kalitesi yetersiz ùifrelenmiú Engellenmiú program Dolby D Dolby Digital ses AltyazÕ hizmeti mevcut Mevcut program için seçilebilen ayarlarõ gösterir AyarlanmÕú baúka bir program adõnõ onaylamak için Kategori de iútirmek için mavi Bir sonraki etkinlik hakkõnda bilgi (DVB modu) Ek bilgi (baúlõ Õ gizlemek için tekrar basõn) (DVB modu) OPTION BaúlÕkta listelenmiú bir programõ izlemek için EXIT Görüntüleme Gizlemek için Gösterim zaman aúõmõnõ ayarlamak için "Búlk Göst Zam. AúÕmÕ" (sayfa 27) Televizyon izleme Mevcut program konumunu hemen kontrol eder ya da de iútirir Multi Audio (DVB modu) FarklÕ dillerde yapõlmõú ses kayõtlarõ arasõnda (varsa) seçim yapmanõza olanak sa lar Alt yazõ dili (DVB modu) AltyazÕ dilini (varsa) seçmenize olanak sa lar Teletekst Harf TanÕt Teletekst dilini belirler Sistem ayarlarõ (sayfa 27) De iútirmek için de iútir seç Teletekst Dili (DVB modu) Teletekst için farklõ diller arasõnda (varsa) seçim yapmanõza olanak sa lar MPX (Analog mod) Ses (sayfa 25) Ses Düzeltme Her program için ses ayarõ ya da giriú modunu ayarlar Off ZamanlayÕcÕ Not AyarlarÕ Menü listesinden de iútirmek de mümkündür (sayfa 25-27). Belli bir süre sonunda televizyonu otomatik olarak kapatõr Menüyü "Kurulum AyarÕ" nõ seçin ekranda gösterir MENU Ana Menü VIERA Link Görüntü Ses Kurulum Ayari "Off ZamanlayÕcÕ" nõ seçin ve zamanõ belirleyin eriúim seç Sistem ayarlari 1/3 DVB Profil Düzenle DVB Servis Listesi Balanti hatlari kurulumu Çocuk Kilidi Kanal Tarama Menüsü Intelligent Frame Creation Açik Off Zamanlayici Kapali Lisan Teletekst TOP ayarla seç øptal etmek için "KapalÕ" olarak ayarlayõn ya da televizyonu kapatõn. Kalan zamanõ görmek için Bilgi baúlõ Õ (yukarõda) Kalan süre 3 dakika ve daha az oldu u zaman, bu süre ekranda yanõp sönerek görünür. 15 Televizyon izleme Di er faydalõ fonksiyonlar Ekran en-boy oranõnõ de iútirin Görüntüyü optimum boyutlarda ve oranda izlemenin tadõnõ çõkarõn. Ekran En-Boy OranÕ Seçim listesine gelin Liste ekranda görünürken mod seçimi yapõn sakla seç Ekran en-boy orani seçimi Otomatik 16:9 14:9 Tam 4:3 4:3 Tam Zoom1 Zoom2 Zoom3 Seçim Deitir Çiki Dönüs Ekran En-Boy OranÕ Seçim listesi Sadece ASPECT tuúunu kullanarak mod de iútirmek için (østedi iniz moda gelinceye kadar sürekli basõn) Otomatik 16:9 En iyi oran seçilir ve görüntü ekranõ dolduracak úekilde yayõlõr.

7 AyrÕntÕlar için sayfa 48 14:9 Tam Görüntüyü bozmadan (anamorf görüntü) "16:9" oranõnda gösterir. Ekran en-boy oranõnõ de iútirir Görüntüyü bozmadan standart "14:9" oranõnda gösterir. Görüntüyü tam ekran olarak "4:3" oranõnda gösterir. Uzatmalar sadece sol ve sa kenarda fark edilebilir. 4:3 Tam 4:3 Görüntüyü bozmadan standart "4:3" oranõnda gösterir. Ekrana sõ acak úekilde geniúletilmiú olan görüntüyü "4:3" oranõnda gösterir. Sadece HD sinyal Zoom1 Zoom2 "16:9" ya da "4:3" oranõnda alttan ve üstten sõnõrlõ ve bozullmamõú bir görüntü sa lar. Zoom3 "16:9" oranõnda alttan ve üstten sõnõrlõ (anamor k) ve ekrana tam olarak sõ an bozullmamõú bir görüntü sa lar. "2,35:1" oranõnda alttan ve üstten sõnõrlõ (anamor k) ve ekrana tam olarak sõ an bozullmamõú bir görüntü sa lar. "16:9" oranõ için görüntüyü en büyük haliyle gösterir (çok az büyüme olur). Not PC modunda sadece "16:9" ve "4:3" mevcuttur. Teletekst modunda kullanõlamaz. Ekran en-boy oranõ modu SD (Standart çözünürlük) ve HD (Yüksek çözünürlük) sinyaller için ayrõ ayrõ hafõzaya alõnabilir. 16 Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ Program KÕlavuzunu kullanõrsanõz programlarõ kolaylõkla seçer, etkinlikler hakkõndaki bilgileri vb., izlersiniz. Program KÕlavuzu--Elektronik Program KÕlavuzu (EPG), o an yayõnda olan ve bir sonraki yedi gün içinde yayõnlanacak olan programlarõn listesini ekranda gösterir (yayõn yapan kuruluúlara ba lõdõr). Bu fonksiyon, seçti iniz ülkeye göre farklõlõk gösterir (sayfa 12). Analog programlar DVB programlarõnõn ardõndan listelenir. "D" DVB programõ, "A" ise Analog program anlamõndadõr. GUIDE INPUT Program KÕlavuzunu øzleyin Her bastõ ÕnÕzda yerleúim de iúir (Manzara/Portre). OPTION SD CARD EXIT Program KÕlavuzu zamanõ Mevcut zaman ve tarih Örnek: Program KÕlavuzu tarihi Çrm :46 Ülkeye ba lõ olarak posta kodu giriúi ya da güncelleme gerekebilir. Mesajlarla verilen talimatlarõ uygulayõn. Sistem ayarlarõ Menüsünden manuel olarak ayar yapmak da mümkündür "Guide Plus+ Düzenleniyor" nda "Güncelle"/"Posta Kodu" (sayfa 26) Etkinlik Tüm servisler Örnek: Çrm :46 Portre Çrm, D 1 BBC O D 7 BBC T 19:30~20:00 Eastender 20:00~21:00 21:00~22:00 21:00~22:00 22:30~23:00 23:00~23:30 23:00~00:00 DIY SOS The Bill Red Cap Live junction POP 100 Rugby Bütün tipler D 14 E4 D Tüm servisler 70 CBBC RETURN Manzara Bütün tipler Çrm, :00-20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys Zaman: 19:30 20:00 20:30 D 1 BBC ONE Eastender DIY SOS The Bill D 7 BBC THR D 14 E4 D 70 CBBC Cha D 72 Cartoon D 105 BBCi D 719 BBC Radi Hot Wars Emmerdal. Panorama I' m A Celebrity Rugby 15 To 1 Info ekran seçimi Program türü 21:00 Red Cap The Bill Good bye Terminator News The Bill Üst sayfa Alt sayfa Kategori Horiday Program Coronation Street Pepsi Char. Pop Idol Sex And The City 10 O' clock News BBC Kanali Seçiniz Ön ekranda deiim Çiki Program seç görünüm Dönüs eksi 24 saat arti 24 saat Program seç Ön ekranda deiim Çiki Kanali Seçiniz görünüm Dönüs arti 24 saat Info ekran seçimi Program türü Üst sayfa Alt sayfa Kategori Reklam Manzara (ProgramÕ esas alarak gösterir) Program Portre (ZamanÕ esas alarak gösterir) Bir önceki güne (DVB modu) kirmizi Bir sonraki güne (DVB modu) yeil ProgramÕ izlemek için Televizyon moduna dönmek için EXIT Seçilen tipte program listesini izlemek için (DVB modu) (Tiplerle ilgili liste) Program türü Bütün tipler Görüntüleme tip seç ùu an yayõnda olan etkinlik ya da programõ seçin seç izle sari Bütün tipler 21:30 21:00 Red Cap Hareket So Haberler The Bill.. Good bye Hell.. Terminator. göster Etkinlik detaylarõnõ izlemek için (DVB modu) Etkinlik seçin seç Seçilen kategoride program listesini izlemek için Sadece analog (Kategori listesi) Kategori televizyon Tüm servisler programlarõ listelenir Tüm servisler Tüm DVB Servisleri Tüm Analog Servisler Ücretsiz Hizmet Ücretli Hizmet TV Radyo Bilgi Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 kategori seç göster Program KÕlavuzunun KullanÕmÕ Televizyon izleme Program KÕlavuzuna dönmek için tekrar basõn. mavi Reklam izlemek için (Ülkeye ba lõdõr) Bölge posta kodunuzu hatalõ girerseniz ya da posta kodu girilmezse, reklam görüntüsü hatalõ olabilir. Program KÕlavuzuna reklam OPTION seç dönmek için OPTION ya da RETURN tuúuna basõn. En sevilen programlarõ listelemek için sayfa 31 Not Bu televizyon ilk kez açõldõ Õnda ya da bir hafta ya da daha uzun süre kapalõ kaldõktan sonra açõldõ Õnda, Program KÕlavuzunun tam olarak görülmesi biraz vakit alabilir. Seçilen ülkeye ba lõ olarak, Program KÕlavuzu desteklenmiyor olabilir Bu durumda Program Listesi kaybolur. Program Listesi Tüm DVB Servisleri Cartoon Nwk BBC Radio Wales BBC Radio Cymru BBC ONE Wales BBC THREE BBCi CBBC Channel Seçim balan Çiki Dönüs Üst sayfa Alt sayfa program seç izle 17 Teletekst Görüntüleme YayÕn yapan kuruluúlar bu hizmetleri veriyorsa haberler, hava durumu tahminleri ve altyazõlar dahil olmak üzere teletekst yayõnlarõnõn key ne varabilirsiniz.

8 FLOF (FASTEXT) modu nedir? FLOF modunda, ekranõn alt kõsmõnda dört ayrõ renkte baúlõklar yer alõr. Bu baúlõklar hakkõnda daha fazla bilgi almak için ilgili renkteki tuúa basõn. Bu özellik, gösterilen baúlõk hakkõndaki bilgiye daha hõzlõ eriúim sa lar. TOP (üst) mod nedir? (TOP metin yayõnõ varsa) TOP, standart teletekst hizmetinin geliútirilmiú özel bir hali olup daha kolay arama ve etkin yönlendirme sa lar. Var olan teletekst bilgisine hõzlõ bakõú Güncel konularõn adõm adõm seçilmesinde kolay kullanõm EkranÕn alt kõsmõnda sayfa durum bilgisi Mevcut sayfa yukarõ/aúa Õ kirmizi yeil mavi Konu bloklarõ arasõndan bir sonraki konuyu seçmek için Konu bloklarõ arasõndan seçim yapmak için (Son konunun ardõndan, bir sonraki konu blo una geçer.) sari Liste modu nedir? Liste modunda, ekranõn alt kõsmõnda dört ayrõ renkte sayfa numaralarõ yer alõr. Bu numaralarõn her biri de iútirilebilir ve televizyonun belle inde saklanabilir. ("SÕk izlenen sayfalarõ sakla", sayfa 19) Mod de iútirmek için Sistem ayarlarõ Menüsünde "Teletekst" (sayfa 27) OPTION SD CARD 1 2 Teletekste Geçin Alt sayfa numarasõ << >> EXIT Dizini Gösterir (øçerik, yayõn yapan kuruluúa ba lõ olarak de iúir) Mevcut sayfa numarasõ 17:51 28 Feb Zaman/tarih TELETEXT INFORMATION Renkli çubuk RETURN Sayfa seçin yukarõ ya da aúa Õ ya da kirmizi yeil sari mavi (Renkli çubu a karúõlõk gelir) Mavi çubuk görününce MENU KontrastÕ ayarlamak için (Üç kez basõn) Televizyon moduna dönmek için Teletekstin uygun úekilde kullanõmõ SaklÕ verileri göster TAM/ ÜST/ ALT SaklÕ kelimeleri, örne in bulmaca sayfasõ yanõtlarõnõ göster MENU Yeniden gizle kirmizi (ÜST) kirmizi (ALT) Normal (TAM) MENU yeil (ÜST yarõyõ geniúletir) (ALT yarõyõ geniúletir) 18 Otomatik güncellemeyi durdur TUT (Mevcut sayfanõn güncellenmeden kalmasõnõ isterseniz) Devam etmek için Ana dizin sayfasõna döner DøZøN En sevilen sayfalardan birini ça Õrma Birden fazla pencerede izleme Saklanan en sevilen sayfalardan birini izleyin "Mavi"de saklanan sayfayõ ça ÕrÕr. Fabrika AyarlarÕ "P103" tür. Televizyonu ve Teleteksti aynõ anda iki pencerede izleyebilirsiniz MENU Görüntü ve metni AçÕk ya da KapalÕ olarak seçin øúlemler sadece Teletekst ekranõnda yapõlabilir. (øki kez basõn) SÕk izlenen sayfalarõ renkli çubukta saklar Sayfa görününce ølgili renkli tuúlar (Sadece liste modunda) Görüntüleme basõlõ tutun SÕk izlenen sayfalarõ saklama SaklÕ sayfalarõ de iútirmek için De iútirmek istedi iniz renkli tuú Rakam rengi beyaza döner. Yeni sayfa numarasõnõ girin basõlõ tutun Teletekst Görüntüleme Alt sayfayõ izleyin (Sadece birden fazla teletekst sayfasõ oldu u zaman) EkranÕn üzerinde görülür Alt sayfayõ izleme Belli bir alt sayfayõ izleme MENU mavi 4 basamaklõ rakamõ girin örnek: P6 Güncelleme beklerken televizyon izleyin Alt sayfalar: Alt sayfa numaralarõ, yayõn yapan kurumlara göre de iúir (en çok 79 sayfa). Ne zaman televizyon seyredebilece inizi araútõrmak biraz vakit alabilir. Teletekst sayfasõnõ araútõrõrken televizyon izleyin Yeni bilgi oldu u zaman, teletekst otomatik olarak kendini günceller. Geçici olarak televizyon ekranõna geçer MENU P108 sari Güncelleme tamamlandõ Õ zaman görülür sari Güncellenen sayfayõ inceleyin (ProgramÕ de iútiremezsiniz.) Haberler sayfasõnõn, son haberlerin geldi ini belirten bir iúlevi vardõr ("Son Haberler"). 19 Video ve DVD øzleme Harici cihazõ (VCR, DVD cihazõ vb.,) taktõktan sonra girdiyi izleyebilirsiniz. CihazÕ ba lamak için sayfa 10 ve sayfa 11 Uzaktan Kumanda, seçilen Panasonic harici cihazõnõn bazõ fonksiyonlarõnõ çalõútõrabilmektedir. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Televizyonu açõn SCART ile ba larken, örne in 2 ya da 3 (sayfa 10 ve sayfa 11) Oynatma baúlayõnca, otomatik olarak giriú sinyalleri alõr Giriú sinyalleri, SCART (8 pimli) terminalle otomatik olarak tanõmlanõr. Bu fonksiyon, HDMI ba lantõlarõ için de mevcuttur (sayfa 46). Giriú modu otomatik olarak de iúmezse ve adõmlarõnõ uygulayõn Cihaz ayarlarõna ba lõdõr RETURN 2 3 Girdi seçme menüsüne gelin Cihaza ba lõ girdi modunu seçin Giri seçimi AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 TV izle seç MULTI WINDOW DIRECT TV REC Girdiyi ayrõca uzaktan kumanda veya TV'nin yan panelindeki AV dü mesini kullanarak da seçebilirsiniz. østedi iniz girdi seçilene kadar dü meye sürekli basõn. Her girdi moduna etiket verebilir ya da atlayabilirsiniz "Etiketleri Gir" (sayfa 36) 4 Göster Seçilen modu gösterir Televizyon moduna dönmek için Not Harici cihazõn ekran en-boy oranõ ayar fonksiyonu varsa "16:9" olarak ayarlayõn.

9 AyrÕntÕlar için cihazõn kõlavuzuna bakõn ya da yerel bayiinize danõúõn. 20 Televizyona ba lõ Panasonic cihaz, uzaktan kumandayla do rudan çalõútõrõlabilir. VCR/DVD dü mesi Panasonic VCR ya da DVD cihaz çalõútõrmak için VCR seçene ini seçin Panasonic DVD cihaz ya da OynatÕcÕ ev sinemasõnõ çalõútõrmak için DVD seçene ini seçin Bekleme Bekleme moduna geçirir/açar Oynat Video kaset/dvd kayõtlarõnõ oynatõr Dur øúlemi durdurur Geri sar/atla/ara VCR: Geri sarar, görüntüyü hõzlõ úekilde tersine gösterir DVD: Bir önceki kayda ya da baúlõ a atlar Geriye do ru aramak için basõn ve basõlõ tutun Görüntüleme HÕzlÕ ileri sar/atla/ara VCR: HÕzlÕ ileri sarar, görüntüyü hõzlõ úekilde ileriye do ru gösterir DVD: Bir sonraki kayda ya da baúlõ a atlar øleri do ru aramak için basõn ve basõlõ tutun Durakla Duraklat/Devam et DVD: Yavaú oynatmak için basõn ve basõlõ tutun Program YukarÕ/Aúa Õ Program seçer KayÕt KaydÕ baúlatõr Video ve DVD øzleme Panasonic VCR, DVD vb., çalõútõrmak için uzaktan kumandanõzõ ayarlar VCR/DVD dü mesini uygun konuma getirin Aúa Õdaki iúlemler sõrasõnda basõn ve basõlõ tutun Kontrol edilecek cihazõn ilgili kodunu girin, aúa Õdaki tabloya bakõnõz "VCR" konumu Cihaz VCR DVD "DVD" konumu Cihaz DVD Ev sinemasõ oynatõcõ BasÕn Kod 10 (varsayõlan) 11 Kod 70 (varsayõlan) 71 Not Kodu de iútirdikten sonra uzaktan kumandanõn do ru çalõútõ ÕnÕ kontrol edin. Piller de iútirilirse, kodlar varsayõlan de erlere döner. "DVD" terimi DVD oynatõcõ, DVD kaydedici ve ev sinemasõ Kaydedici anlamõna gelmektedir. BazÕ iúlemler, bazõ cihaz modellerinde gerçekleútirilemeyebilir. 21 Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ Çeúitli menüler görüntü, ses ve di er fonksiyonlarõ ayarlamanõza olanak sa lar. 1 INPUT OPTION SD CARD EXIT Menüyü ekranda gösterir MENU Ayarlanabilen fonksiyonlarõ gösterir (girdi sinyaline ba lõ olarak de iúir) 2 3 Menüyü seçin Ana Menü VIERA Link Görüntü Ses eriúim seç RETURN Kurulum Ayari (örnek: Resim) BaúlÕk seçin Resim 1/2 Görüntüleme Modu Kontrast Parlaklik Renk Netlik Renk katma Renk Balansi Renk Yönetimi x.v.colour Dinamik seç Sicak Kapali Otomatik (örnek: Resim) 4 MULTI WINDOW N DIRECT TV REC AyarlayÕn ya da seçin Resim 1/2 Görüntüleme Modu Kontrast Parlaklik Renk Netlik Renk katma Renk Balansi Renk Yönetimi x.v.colour Dinamik de iútir sakla ya da eriú (BazÕ fonksiyonlar için gereklidir) Sicak Kapali Otomatik (örnek: Resim) AlternatiÀer arasõndan seçim yapõn Alternatif sayõsõ ve konumlarõ Renk Balansi Normal Herhangi bir anda televizyon moduna dönmek için EXIT De iúti KaydÕrma çubu unu kullanarak ayarlayõn Netlik AyarlarÕ sõfõrlamak için Sadece görüntü ayarlarõnõ sõfõrlamak için "Resim" nde "VarsayÕlana Ayarla" (sayfa 24) Sadece ses ayarlarõnõ sõfõrlamak için "Ses" nde "VarsayÕlana Ayarla" (sayfa 25) Resim ve ses ayarlarõnõ birlikte sõfõrlamak için AyrÕca ses úiddeti ve ekran N en-boy oranõ modu sõfõrlanõr ( ) TaúÕndÕ Bir önceki ekrana dönmek için RETURN Bir sonraki ekrana gidin Kanal Tarama Menüsü Erimek Bütün ayarlarõ baúlangõçtaki haline getirmek için "Sistem ayarlarõ" nde "Fabrika AyarlarÕ" (sayfa 35) Bir sonraki ekranõ gösterir Serbest girdi menüsünden karakterleri girin Menü sayfalarõnõ de iútirmek için yukarõ BazÕ baúlõklar için isim ya da numaralarõ serbestçe girebilirsiniz. Giri kullanicisi Karakterleri belirleyin Kaydet sim A U a u B V b v C W c w D X d x EFGH I JKLMNOPQRST YZ !:# e f gh i j k lmnopqr s t yz()+-.*_ seç ayarla RETURN 22 aúa Õ Genel bakõú Ana Menü VIERA Link Görüntü Ses Kurulum Ayari Resim VIERA Link Menüsü Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link kontrol Hoparlörler Seçimi Erimek Bala Kaydedici Ev Sinemasi Eriúilen cihazõn menüsü (sayfa 43) 1/2 Görüntüleme Modu Kontrast Parlaklik Renk Netlik Renk katma Renk Balansi Renk Yönetimi x. v.colour Resim Dinamik Sicak Kapali Otomatik 2/2 Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ (resim, ses kalitesi vb.) P-NR 3D-COMB Varsayilana Ayarla Kapali Kapali Ayar (sayfa 24) Ses 1/2 Ses Modu Kalin ses nce ses Denge Kulaklik Sesi Çevreleyen Ses Ses Düzeltme Hop.Duvara Mesafesi MPX Ses Müzik Kapali 30 cm üzeri Stereo 2/2 Ses Tercihi SPDIF Seçimi MPEG Ses Düzeyi HDMI1 girii Varsayilana Ayarla MPEG Otomatik 0dB Otomatik Ayar (sayfa 25) Sistem ayarlarõ 1/3 AV Renk Sistemi DVB Profil Düzenle DVB Servis Listesi Analog Sersis Listesi Ba lantõ hatlarõ kurulumu Çocuk Kilidi Kanal Tarama Menüsü Guide Plus+ Düzenleniyor Intelligent Frame Creation Off ZamanlayÕcÕ Lisan Sistem ayarlari Otomatik Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek Eriúmek AçÕk KapalÕ Eriúmek 2/3 Geliúmiú Balanti hatlari kurulumu VIERA Link Q-Link AV2 Çiki Güç hatti kapali Güç hatti açik Yükle Açik AV2 TV Ayar Ayar Erimek (sayfa 26) Kanal Tarama Menüsü Teletekst Teletext Harf Tanit Fabrika ayarlari Ortak Arayüz Sistem Güncelleme Enerji Tasarrufu Yan Panel Resim üstünde tarama Etiketleri Gir Sistem ayarlari TOP Bati Erimek Erimek Erimek Kapali Kapali Açik Erimek 3/3 Otomatik Ayar DVB Manuel Tarama Analog Manuel Tarama Yeni DVB Servis Ekle Yeni Servis Mesaji DVB Sinyal Durumu Erimek Erimek Erimek Erimek Açik Erimek (sayfa 32) Lisan Blk Göst Zam.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Aimi Zaman Dilimi Yazilim lisansi Sistem bilgisi 3 Saniye Otomatik Erimek Erimek (sayfa 26 ve sayfa 27) OSD lisani Tercih edilen Ses 1 Tercih edilen Ses 2 Tercih edilen alt yazi 1 Tercih edilen alt yazi 2 Tercih edilen Teletext Erimek Ingilizce Ingilizce Ingilizce Ingilizce Ingilizce (sayfa 26) Sadece mevcut baúlõklar seçilebilir. 23 Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ Menü listesi Menü BaúlÕk Pause Live TV Direct TV Rec VIERA Link kontrol Hoparlörler Seçimi Temel görüntü modu (Dinamik/Normal/Sinema/Eko) Dinamik : AydÕnlÕk bir odada izlerken geliúmiú görüntü kontrastõ ve netlik sa lar Normal : Normal oda aydõnlatmasõ koúullarõnda izlerken tavsiye edilir Sinema : KaranlÕk bir odada sinema görünümü yaratarak lm izlemek için Eko : Görüntü ayarlarõnõ, ortam aydõnlatma koúullarõna ba lõ olarak ayarlar Her bir girdi sinyali için belirlenir Ba lõ cihaza VIERA Link fonksiyonuyla kumanda eder ve çeúitli uygun kayõt, oynatma vb., için olanak sa lar. (sayfa 43-45) AyrÕca uzaktan kumanda üzerindeki VIERA Link dü mesini kullanarak VIERA Link Menüsü do rudan eriúebilirsiniz. Ayarlar/Konfigürasyonlar (seçenekler) VIERA Link Görüntü Görüntüleme Modu Kontrast, ParlaklÕk, Renk, Netlik Kiúisel tercihlerinize ba lõ olarak bu seçeneklerin seviyesini arttõrõr ya da azaltõr Renk katma Televizyona NTSC sinyal kayna Õ ba lanarak, görüntünün renk tonu zevkinize göre ayarlanabilir Sadece NTSC sinyal alõmõ için Renk BalansÕ Görüntünün genel renk tonunu belirlemenize olanak sa lar (Serin/Normal/SÕcak) Renk Yönetimi Renkleri otomatik olarak canlõ renge ayarlar (KapalÕ/AçÕk) PC sinyalinde geçerli de il x.v. Colour Renk tonlamalarõnõ artõrõr (KapalÕ/Otomatik) Harici bir cihazdan HD hareketli görüntüler izlerken bu etkilidir Sadece HDMI giriú modu P-NR Görüntü Kirlili ini Azaltma østenmeyen görüntü kirlili ini ve görüntünün çevresindeki titremeleri otomatik olarak azaltõr (KapalÕ/Minimum/Orta/Maksimum) PC sinyalinde geçerli de il 3D-COMB Hareketsiz ya da yavaú hareket eden görüntüleri izlerken, bazen renklerde desenler görülebilir Daha net ve tam renk elde etmek için "AçÕk" olarak ayarlayõn (KapalÕ/AçÕk) Sadece PAL ya da NTSC sinyal alõmõ için RGB, S- Video, Component, PC, HDMI ve SD Kartta geçerli de ildir VarsayÕlana Ayarla Mevcut Görüntü Modunu varsayõlan ayarlara döndürmek üzere sõfõrlamak için OK dü mesine basõn 24 Menü listesi Menü BaúlÕk Ses Modu KalÕn ses ønce ses Denge Kulaklik Sesi Ayarlar/Konfigürasyonlar (seçenekler) Temel ses modu (Müzik/Söz) Daha alçak, daha derin ses çõkõúõnõ ço altmak ya da en aza indirmek için seviyeyi arttõrõr ya da azaltõr Daha net, daha yüksek ses çõkõúõnõ ço altmak ya da en aza indirmek için seviyeyi arttõrõr ya da azaltõr Sa ve sol hoparlörlerdeki ses úiddetini ayarlar KulaklÕktaki ses úiddetini ayarlar Surround ses ayarlarõ (KapalÕ/Çevreleyen çoklu ses/bbe ViVA) Çevreleyen çoklu ses: øyileútirilmiú uzamsal efektleri simule etmek için dinamik bir güçlendirici sa lar BBE ViVA: BBE ViVA HD3D (High De nition 3D) Ses, Hi-Fi ses ile müzikal olarak do ru do al 3D görüntü sa lar. Sesin kesinli i BBE ile güçlendirilirken, ses görüntüsünün geniúli i, derinli i ve yüksekli i BBE'nin özel 3D ses iúlemi ile güçlendirilir. BBE ViVA HD3D Ses, haberler, müzik, diziler, lmler, spor ve elektronik oyunlar dahil olmak üzere tüm TV programlarõyla uyumludur. De iútirme ayrõca uzaktan kumandanõn üzerindeki Surround dü mesiyle de yapõlabilir (sayfa 9) Menü FonksiyonlarÕnÕn KullanÕmÕ (resim, ses kalitesi vb.) Çevreleyen Ses Ses Düzeltme Hop.Duvara Mesafesi Her program için ses ayarõ ya da giriú modunu ayarlar Düúük frekanslõ ses ayarõ yapar (30 cm üzeri/30 cm'ye kadar) Televizyon ile duvar arasõnda 30 cm'den fazla boúluk varsa "30 cm üzeri" önerilir. Televizyon ile duvar arasõnda 30 cm kadar boúluk varsa "30 cm'ye kadar" önerilir. MPX Stereo/Tek kulak seçimi yapõn (Mono/Stereo) Normal olarak: Stereo Stereo sinyal alõnamaz: Mono M1/M2: Mono sinyal yayõlõrken mevcuttur Sadece analog modda Ses izleri için baúlangõç ayarõnõ seçer (Dolby Dijital/MPEG) Programda hem Dolby Digital hem de MPEG ses izleri varsa, seçiminize öncelik verilir Dolby Dijital: Dolby Laboratories tarafõndan geliútirilen bir dijital sinyal kodlama yöntemi. Stereo (2ch) sesler dõúõnda, bu sinyaller ayrõca çok kanallõ ses de olabilir. MPEG: Ciddi bir ses kalitesi kaybõ olmaksõzõn sesi küçük boyutlara sõkõútõran bir ses sõkõútõrma yöntemi. YalnÕzca DVB modu DIGITAL AUDIO OUT terminalinden gelen dijital ses çõktõ sinyali için baúlangõç ayarõnõ seçer (Otomatik/PCM) Otomatik : Dolby Digital, Dolby Digital Bitstream olarak verilir. MPEG ise PCM olarak verilir. PCM : Dolby Digital PCM olarak verilir.