BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:"

Transkript

1 AMPD ÖDÜLLER 2008

2

3

4 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: Y l n En yi AVM si > m 2 < m 2 Özel (outlet / ihtisas) Yenileme / büyüme Yılın En yi Pazarlama Kampanyası AVM Perakende AMPD ÖDÜLLER 2008 Yılın En yi Yöneticisi AVM Perakende Yılın En yi Giriflimcisi Teknoloji Müflteri Hizmetleri Yeni Marka Yılın En yi Perakendecisi Zincir Ma aza Market Yılın En Baflarılı Perakende Konsepti Yılın En yi Müflteri Memnuniyeti Projesi (CRM) AVM Perakende Yılın En yi Sosyal Sorumluluk Projesi Aday fiirket / Kifli Hakkında Bilgiler: fiirketin Adı: lgili Kiflinin Adı Soyadı: Ünvanı: Adres: Üst Düzey Yönetimin Onayı: Buradaki bilgilerin do ru oldu unu beyan ederim. Telefon: Faks: sim: Ünvan: mza: Tarih:

5 AMPD ÖDÜLLER 2008

6 KATILIM PROSEDÜRÜ Ödül Program tüm Türkiye den, belirtilmifl esaslara uyan, AMPD ye üye olan ve olmayan tüm al flverifl merkezleri ve perakendecilerin kat l m na aç k olarak düzenlenmektedir. Kategorilere aday gösterilen aktivite ve çal flmalar n 01/09/ /08/2008 tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifl olmas esast r. Ödüle kat l m n sadece proje sahibi kurulufl taraf ndan yap lmas gerekmektedir. Kat l mc lar, kat ld klar her kategori için ayr bir form doldurmal d rlar. 1 Kat l m ücreti YTL. olup, her ayr kategoride kat l m için ayr kat l m ücreti ödenmelidir. Kat l m ücreti, Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Derne i nin Garanti Bankas Stadyum Mecidiyeköy fiubesi (439 fiube kodu) nolu hesab na yat r lmal ve dekontu kat l m dosyas ile birlikte dernek merkezine teslim edilmelidir. Baflvuru formunun doldurularak dernek merkezine gönderilmesi akabinde, haz rlanacak dosya ve içeri ine iliflkin detayl bilgi ayr ca gönderilecektir. Ödül dosya içerikleri Türkçe ve ngilizce olarak haz rlanacakt r. Ödül kazananlar, AMPD 2008 Ödülleri Gala Gecesi nde aç klanacakt r. Ödüle aday kat l mc lar, Gala Gecesi kendileri için ayr lm fl olan bölümde ücretsiz, derne in belirledi i standartlara uygun olarak projelerini sergileyebilirler. Kat l m Tarihleri: Baflvuru Formu en geç 10/10/08 tarihine kadar dernek merkezine iletilmelidir. Kat l m dosyalar ve kat l m ücreti en geç 31/12/08 tarihine kadar dernek merkezine iletilmelidir. Detayl Bilgi çin: Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Derne i Tel: Faks:

7 AMPD ÖDÜLLER 2008 ÖDÜL PROGRAMI: AMPD, bu y l yeniden düzenlemekte oldu u ödül program yla, al flverifl merkezleri ve perakendecilik sektörünü, her konuda uluslararas standartlara ulaflt rmay hedeflemektedir. Ödül program, derne e üye olan ya da olmayan tüm al flverifl merkezlerinin ve perakendecilerin kat l m na aç k olarak düzenlenmektedir. Kategoriler: 2 Y l n En yi AVM si Y l n En yi Perakendecisi Y l n En yi Pazarlama Kampanyas Y l n En Baflar l Perakende Konsepti Y l n En yi Yöneticisi Y l n En yi Müflteri Memnuniyeti Projesi Y l n En yi Giriflimcisi Y l n En yi Sosyal Sorumluluk Projesi kategorileri ve Jüri Özel Ödülü nden oluflmaktad r. Kat l mc lar, projelerine uygun olan bölümde tercih ettikleri bir veya birden fazla kategoride ödül program na kat labilirler. DE ERLEND RME: Ödül programı, ICSC, NRF, EuroCommerce ve FAPRA nın katkıları ve ödül kriterleri dikkate alınarak yürütülmektedir. Tüm baflvurular, haz rlanacak kat l m dosyalar ndaki bilgi ve belgelere dayan larak ödül jürisi taraf ndan de erlendirmeye al nacakt r. Jüri de erlendirmesinin ard ndan, AMPD yönetimi, konseyi ve üyelerinin oylar yla en iyiler belirlenecektir. Oy da l m : 1. Jüri De erlendirme (dosya) %50 2. Perakende Konseyi (özet görsel) %15 3. Yönetim Kurulu (özet görsel) %15 4. Üye Anketi (özet görsel) %20 Y l n en iyi yöneticisi ve Özel Jüri Ödülü d fl ndaki tüm ödüller firmalara verilecektir.

8 AMPD ÖDÜLLER 2008 KATEGOR LER 1. Y l n en iyi AVM si < m2 > m2 Özel (outlet / ihtisas) Yenileme / büyütme Bu kategoride, ölçe ine ve özelli ine göre en iyi al flverifl merkezi ödüllendirilecektir. Söz konusu birimin, en az bir y ld r faaliyet göstermesi gerekir. Aç l fllar ndan bu yana baflar l olduklar n destekleyen kan t varsa, bir y ldan daha az süre içinde gerçekleflen projeler de de erlendirmeye al nacakt r. Yenileme ve büyüme projeleri de bu kategoride de erlendirilecektir Y l n en iyi perakendecisi Bu ödül, perakendenin evrimine, geliflimine ve varl n sürdürmesine, söz konusu kategoride katk da bulunan, perakende önderlerinin veya flah slar n etkisini vurgulamay amaçlamaktad r. 3. Y l n en iyi pazarlama kampanyas AVM Perakende Bu ödül, ödüller için belirtilen süre içinde yap lan her pazarlama kampanyas için geçerlidir. Televizyon veya radyo gibi pahal kitle haberleflme araçlar n ya da broflür, el ilanlar gibi bas l medyay içeren çok kanall kampanyalar ya da daha s n rl iletiflim kanallar n kullanan kampanyalar da baflvuruda bulunabilir. 4. Y l n en baflar l perakende konsepti S rad fl ma aza tasar m ve düzenlemesi, perakendede marka ve ürün bir araya geldi inde belirleyici bir ö edir. Bu kategori tüm perakende sektörüne ve her boyda ma azaya aç kt r. Baflvurular, tasar m n k sa bir tan m na, amaçlar na, uygulama sürecine ve en önemlisi; sonuçlar na odaklanmal d r. 5. Y l n en iyi yöneticisi AVM Perakende G da perakende Bu kategori, her boy iflletmeden tüm ma aza/iflletme müdürlerine aç kt r. Jüri, de erlendirmelerini mükemmel bir ma aza/iflletme müdürü olmak için gereken nitelikleri esas alarak yapacakt r. Ayr ca, çal flt klar ma azan n iflletmedeki performans da s rad fl olmal d r. Ma aza/iflletme müdürleri adayl k için kendileri baflvurabilir ya da çal flt klar flirket onlar için baflvurabilir. Gizli müflteriler de erlendirme iflleminin bir parças olarak, aday listesine yaz l tüm ma aza/iflletme müdürlerinin ma azalar n /iflletmelerini ziyaret edeceklerdir.

9 AMPD ÖDÜLLER Y l n en iyi müflteri memnuniyeti projesi (CRM) AVM Perakende Bu kategori, perakende sadakat program n n yenilikçili ini, etkinli ini, temel özelliklerini ve baflar l uygulamas n de erlendirecektir. 7. Y l n en iyi giriflimcisi Teknoloji Bu kategoride, perakendecilerin iflletmelerindeki stoklar kontrol etmelerine, müflterilerden ödeme alma, sat fllar n art rmalar na, müflteri hizmetini gelifltirmelerine yard mc olan, perakende teknolojisindeki yenilikleri içeren programlar de erlendirecektir. Teknoloji müflteriyle do rudan ilgili veya arka ofis için geçerli olabilir ve 2007 y l nda piyasaya sürülmüfl veya ilk sonuçlar n veriyor olmal d r. 4 Müflteri hizmetleri Adaylar, iflletmelerinin her kesiminde zaten güçlü olan müflteri hizmetine ba l l n daha da ileriye götürülmesini örneklerle göstermelidir. Yeni marka Ürünlerde yenilik, baflar l perakendenin esas n oluflturur. Bu ödül, perakendecilerin gösterdi i yeni ürün gelifltirme becerilerini belirlemek için tasarlanm flt r. Baflvurular, bir perakendeci taraf ndan son 12 ay içinde sunulan flirket içi marka yelpazesine veya yeni bir ürün kategorisine odaklanmal d r. 8. Y l n sosyal sorumluluk projesi Tüketici sa l n, çevre korumay, topluma katk y, sürdürülebilrli i vb. yak n ve uzak gelece e odaklanm fl projeler de erlendirilecektir. 9. Özel Jüri Ödülü Ödül jürisi, herhangi bir kategori içinde ödül alamam fl ancak özgün olma özelli iyle örnek olabilecek, ç r aç c nitelikteki bir projeye ödül verecektir. AMPD Al flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Derne i Dikilitafl Plaza, Ayazmadere Cad. No:10/1 Kat:5 Dikilitafl - Befliktafl - STANBUL T: F:

10 AMPD ÖDÜLLER 2008

11

12 AMPD Alıflverifl Merkezleri ve Perakendeciler Derne i Dikilitafl Plaza, Ayazmadere Cad. No: 10/1 Kat:5 Dikilitafl - Befliktafl - STANBUL T: F: