BZM MENKUL DEERLER A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BZM MENKUL DEERLER A.."

Transkript

1 DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

2 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu nun ( Fon ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, gelir tablosu, fon toplam deeri ve fon portföy deeri tablolarını, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemi bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak Kurucunun Sorumluluu Kurucu, finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve deerleme düzenlemelerine göre hazırlanması ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlılıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçei dürüst bir ekilde yansıtmasını salamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koulların gerektirdii muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Baımsız Denetim Kuruluunun Sorumluluu Sorumluluumuz, yaptıımız baımsız denetimlere dayanarak bu finansal tablolar hakkında görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmitir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve baımsız denetimin, finansal tabloların gerçei doru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadıı konusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, baımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Baımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadıı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlılık içerip içermediine dair risk deerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıtır. Bu risk deerlendirmesinde, fonun iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmutur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, fon yetkilileri tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Baımsız denetimimiz, ayrıca fon yetkilileri tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluunun deerlendirilmesini içermektedir.

3 Baımsız denetim sırasında temin ettiimiz baımsız denetim kanıtlarının, görüümüzün oluturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluturduuna inanıyoruz. Görü Görüümüze göre, fon portföyünün deerlenmesi, fon toplam deeri ve birim pay deerinin hesaplanması ilemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun yatırım fonlarına ilikin düzenlemeleri ve Bizim Menkul Deerler A.. Dow Jones Djim Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu nun iç tüzük hükümlerine uygunluk arz etmekte; iliikteki finansal tablolar, Fon un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan yatırım fonları hakkındaki muhasebe ve deerleme düzenlemeleri çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. stanbul, 30 Ocak 2009 Can Uluslararası Baımsız Denetim ve S.M.M.M. A.. A Member Firm of Inpact International Mustafa LAZ Sorumlu Ortak Badenetçi Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok Kat: Yeilköy - STANBUL

4 A. Fon ve Katılma Belgeleri Hakkında Genel Bilgi Bizim Menkul Deerler A.. Dow Jones DJIM Türkiye A Tipi Borsa Yatırım Fonu tarihinde kurulmutur. SPK tarafından tarih ve KB.417/1487 sayı ile kayda alınan adet payın adedi ve tarihlerinde halka arzedilmitir. Katılma belgeleri, içindeki serilere göre pay ve katlarını içeren kupürler halinde ihraç edilmitir.. B. Bilanço Dipnotları a. Birim Pay Deeri: Fon Toplam Deeri (YTL) Dolaımdaki Pay Sayısı (Adet) Birim Pay Deeri (YTL/Adet) 7, ,9503 Birim pay deeri tarihindeki deerine göre % 40,56 oranında azalmıtır. b. Katılma Belgeleri Hareketleri: Dönem Baı (Adet) Geri Alılar (Adet) ( ) ( ) Satılar (Adet) Toplam Katılma belgelerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluunda saklanmaktadır. c. Fon Süresi: Bizim Menkul Deerler A.. Dow Jones DJIM A Tipi Borsa Yatırım Fonu süresiz olarak kurulmu olup 2008 yılı Fon un 4. faaliyet yılıdır. 5

5 B. Bilanço Dipnotları (devamı) d. Sigorta: Fon a ait menkul kıymetler Fon namına.m.k.b. Takas ve Saklama (Takasbank) A. ve Merkezi Kayıt Kuruluu nda muhafaza edilmektedir. Takasbank ta meydana gelebilecek olan emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, taıma riskleri, her türlü maddi hasar (yangın, zelzele dahil), kaybolma, saklama riskleri (yangın, zelzele, sel dahil) sigorta kapsamındadır. e. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Hususlar: Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklanması gereken hususlar bulunmamaktadır. f. Deerlemede Uygulanan Döviz Kurları: Bilanço tarihi itibariyle portföyde döviz cinsinden menkul kıymet mevcut deildir. g. Deerlemede Esas Alınan Gelir Ortaklıı Senetleri: Bilanço tarihi itibariyle portföyde gelir ortaklıı senedi mevcut deildir. h. Açıklanması Gereken Dier Hususlar: tarihinde YTL olan Dier Borçlar tarihinde % 79,25 azalarak YTL olmutur. - Yatırım Fon unun tüzel kiilii yoktur. Yatırım Fon unun yönetim ve temsilinden; Sermaye Piyasası Kanunu gereince gerek katılma belgesi sahiplerinin haklarının korunması bakımından, gerekse üçüncü ahıslara karı Bizim Menkul Deerler A.. sorumludur. Bizim Menkul Deerler A.. ile katılma belgeleri sahipleri arasındaki ilikilere ve doacak ihtilaflara Sermaye Piyasası Kanununda hüküm bulunmayan hallerde, Fon içtüzüü hükümleri ve Borçlar Kanunu nun vekalet akdine dair hükümleri uygulanmaktadır. - Fon içtüzüünün 5.2 maddesi gereince Fon la ilgili ilemler tebliin 12. maddesi çerçevesinde belirtilen asgari artlara haiz en az üç kiiden oluan Fon Kurulu ve bir denetçi tarafından yönetilmektedir. - Fon portföy alım satımlara ilikin Fon Kurulu kararları noter tasdikli Fon Kurulu Karar Defterine kaydedilmektedir. Çıkarılan katılma belgelerinin kaydına mahsus olmak üzere Katılma Belgesi Defteri tutulmakta ve fondan alım satımı yapılan katılma belgeleri bu deftere kaydedilmektedir. - Fon portföyündeki varlıkların MKB Takas ve Saklama Bankası A.. ve Merkezi Kayıt Kuruluu nezdinde saklanabileceine dair iç tüzükte hüküm bulunmaktadır. 6

6 C. Gelir Tablosu Dipnotları a. Tahsil Edilmeyen Anapara, Faiz ve Temettü Tutarları: Bilanço tarihi itibariyle tahsil edilmeyen anapara, faiz ve temettü alacaı bulunmamaktadır. b. Banka dan Alınan Avans ve Kredi Faiz Oranları: Bilanço tarihi itibariyle yönetici, kurucu ve Banka dan alınan avans ve kredi mevcut deildir. c. Gelir ve Gider Hesaplarına likin Hususlar: Genel olarak Fon un ilem hacmindeki deime, ekonomik ve politik gelimeler, dönemin hisse senedi fiyatları ile bono faizlerindeki dalgalanmalar dolayısıyla Fon gelir ve gider hesaplarında bir önceki döneme göre deimeler olmutur. - Fon un gelirleri bir önceki döneme göre % 45,92 oranında azalırken, Fon un gelir gider farkı bir önceki döneme oranla % 74,61 oranında azalmıtır de YTL olarak gerçekleen deer artıları de % 46,99 oranında azalarak YTL olarak gerçeklemitir. Gerçekleen deer azalıı hisse senetlerinde meydana gelen deer azalılarından kaynaklanmaktadır. - Dier Giderler de YTL iken % 12,34 oranında artarak YTL olarak gerçeklemitir. Artıta fon yönetim ücretleri giderlerinde ve denetim giderlerinde meydana gelen artılar etkili olmutur. - Yönetim Ücreti: Fon içtüzüü uyarınca, Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettii donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karılıı olarak hergün için Fon toplam deerinin % 0,003 (yüzbinde üç) ünden oluan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde ödenir faaliyet döneminde toplam YTL ( YTL) yönetim ücreti tahakkuk etmitir. d. Dier Hususlar: - Yatırım Politikası: Fon çtüzüü nde, Fon un yatırım yapacaı menkul kıymetlerin seçimi ve riskin daıtılmasına ilikin olarak belirtilen esaslar aaıdaki gibidir: 1. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları bu içtüzüün 13. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin deeri ile Fon un birim pay deeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak ekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerin tümünden seçilir. Baz alınan endeks Dow Jones DJIM Turkey (DJIMTR) fiyat endeksidir. Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak baz alınan endeks olan Dow Jones DJIM Turkey (DJIMTR) endeksi kapsamındaki menkul kıymetlere yatırılır. Korelasyon katsayısı ay sonları itibariyle 3 aylık dönemler itibariyle hesaplanır ve Fon un tasfiyesinde Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan korelasyon katsayısı esas alınır. 7

7 C. Gelir Tablosu Dipnotları (devamı) d. Dier Hususlar: (devamı) 2. Fon portföy deerinin % 10 undan fazlası bir ortaklıın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Yatırım fonu tek baına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 9 undan fazlasına sahip olamaz. Ancak bu sınırlamalar, söz konusu menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde, menkul kıymetin endeks içerisinde alabilecei en yüksek aırlıı geçmemek artıyla uygulanmaz. Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir ekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. 3. Fon portföyüne Kurucu nun ve Yönetici nin hisse senedi, tahvil ve dier borçlanma senetleri satın alınamaz. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabilecei en yüksek aırlıı geçmemek artıyla bu sınırlama uygulanmaz. 4. Kurucu nun ve Yönetici nin, sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip kamu kuruluları dıında kalan hissedarlarının yönetim kurulu bakan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin % 20 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı Fon portföyünün % 20 sini geçemez. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabilecei en yüksek aırlıı geçmemek artıyla bu sınırlama uygulanmaz. 5. Kurucu nun ve Yönetici nin dorudan ve dolaylı itiraklerince çıkarılmı menkul kıymetlerin toplamı, Fon portföyünün % 20 sini geçemez. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabilecei en yüksek aırlıı geçmemek artıyla bu sınırlama uygulanmaz. 6. Ortaı oldukları yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç olmak üzere yatırım ortaklıklarının hisse senetleri Fon portföyünün % 10 una kadar portföye alınabilir. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabilecei en yüksek aırlıı geçmemek artıyla bu sınırlama uygulanmaz. 7. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının hisse senetleri ve yatırım fonlarının katılma belgelerini satın alamaz. Fon portföy deerinin en fazla % 20 si nakit deerlendirmek üzere yapılan MKB Takas ve Saklama Bankası A.. nezdindeki borsa para piyasası ilemlerinden oluur. Fon un operasyonel ilemleri nedeniyle oluabilecek likidite ihtiyacının karılaması amacıyla nakit tutulabilir. 8. Yatırım fonu açıa satı ve kredili menkul kıymet ilemi yapamaz. Fon portföyündeki menkul kıymetler Kurul düzenlemeleri çerçevesinde ödünç alınıp verilebilir. 8

8 C. Gelir Tablosu Dipnotları (devamı) d. Dier Hususlar: (devamı) 9. Fon portföy deerinin aylık aırlıklı ortalama bazda en az % 25'i devamlı olarak mevzuata göre özelletirme kapsamına alınan kamu iktisadi teebbüsleri dahil Türkiye de kurulmu ortaklıkların hisse senetlerine yatırılır. Fon portföy deerinin en az % 80 i devamlı olarak mevzuata göre özelletirme kapsamına alınan kamu iktisadi teebbüsleri dahil Türkiye de kurulmu ortaklıklardan Dow Jones DJIM Turkey Endeksi ne dahil olanların hisse senetlerine yatırılır. - Vergi: Fon, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. Madde 4/d bendi uyarınca vergiden istisnadır. D. Fon Portföy Deeri Tablosu Dipnotları a. mtiyazlı Hisse Senetleri: Bilanço tarihi itibariyle portföyde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. b. Alınan Bedelsiz Hisse Senetleri: Dönem içinde alınan bedelsiz hisse senetlerinin nominal deerleri aaıda gösterilmitir Adet Adet Bank Asya (E) Ereli Demir Çelik Bursa Çimento Bima Turcas Petrol Trakya Cam Mardin Çimento Acıbadem Salık zmir Demir Çelik Kartonsan Toplam c. hraç Edilen Menkul Kıymetin Toplam Tutarının % 10 unu Aan Kısmı: Fon içtüzüüne göre, portföy deerinin %10 undan fazlası bir ortaklıın menkul kıymetlerine yatırılamaz tarihleri arasında Fon portföyünde bulunan menkul kıymetler arasında Fon portföy deerinin %10 nu aan menkul kıymet bulunmaktadır. Ancak, Fon portföyünde yer alan menkul kıymetlerin baz alınan endekse dahil olması halinde söz konusu menkul kıymetlerin endeks içerisinde alabilecei en yüksek aırlıı geçmemek artıyla bu sınırlama uygulanmaz. 9

9 D. Fon Portföy Deeri Tablosu Dipnotları (devamı) d. Menkul Kıymet Borsalarına Kote Edilmemi Kıymetler: Bilanço tarihi itibariyle portföyde menkul kıymet borsalarına kote edilmemi kıymet bulunmamaktadır. e. Dier Hususlar: Portföy yapısında önceki döneme kıyasla meydana gelen deime aaıdaki gibidir: Kıymet Türü Oran % Oran % Deiim % Hisse Senetleri ,38 E. Fon Toplam Deeri Tablosu Dipnotları a. üpheli Alacakların Tutarı: Bilanço tarihi itibariyle üpheli alacak bulunmamaktadır. b. Fon Toplam Deerinin % 5 inden Fazla Tutardaki Dier Varlıkların Ayrıntısı: Bilanço tarihi itibariyle fon toplam deerinin % 5 inden fazla tutarda dier varlıklar bulunmamaktadır. c. Fon toplam deeri YTL dir. Bir yıl önceki deerine göre Fon toplam deeri % 73,36 artmıtır. Artıta hisse senetleri fiyat deiimleri etkili olmutur. d. Dier Hususlar: Açıklanması gereken dier hususlar bulunmamaktadır. F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri a. Genel SPK, 28 ubat 1990 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan XI/6 numaralı Teblii ile (19 Aralık 1996 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan VII/10 numaralı tebli ile yenilenen) Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden balayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilikin ilke ve kuralları belirlemitir. Ayrıca, SPK 26 Temmuz 1989 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan XI/3 numaralı teblii ile ara mali tablolara, 18 ubat 1992 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan X/14 numaralı tebliiyle de (4 Mart 1996 X/16 ile yenilenen) ara mali tabloların baımsız denetlenmesine ilikin ilke ve kuralları belirlemitir. 10

10 F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) b. Katılma Belgeleri Katılma belgelerinin satı ve geri alı fiyatı, belgedeki pay sayısı ile pay deerinin çarpımı suretiyle bulunan tutardır. Bir payın deeri, fon toplam deerinin dolaımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Katılma belgelerinin satıından elde edilen kaynaklar satı tutarı esas alınarak katılma belgeleri hesabına aktarılmakta, geri alınan belgeler ise alı tutarları esas alınarak bu hesaptan düülmektedir. c. Gerçekleen Deer Artıları/Azalıları Fon menkul kıymetlerinin her gün itibariyle Fon çtüzüü hükümlerine göre deerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan deerleme farkları, bilançodaki fon toplamı deerinin içinde yer alan katılma belgeleri deer artı/azalı hesabında muhasebeletirilmektedir. Bu suretle, deerleme farkları, ancak ilgili menkul kıymetin elden çıkarılarak gerçeklemesi halinde gelir veya gider hesaplarına yansıtılmaktadır. Fon, her menkul kıymet alımını ayrı ayrı takip etmektedir. Fon un her gün deerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan aynı menkul kıymete ait deerleme farkları, katılma belgeleri deer artı/azalı hesabında birlikte muhasebeletirilmektedir. Menkul kıymet elden çıkarıldıı gün, elden çıkartılan menkul kıymete ait deerleme artıı katılma belgeleri deer artı/azalı hesabından çıkartılıp gelir tablosunda gerçekleen deer artı/azalı hesabına yansıtılmaktadır. Menkul kıymetin satı tutarı ile deerlenmi tutarı arasındaki fark da gelir tablosundaki menkul kıymet satı karları/zararları hesabına dahil edilmektedir. d. Menkul Kıymetlerin Deerleme Yöntemi Fon içtüzük hükümleri gereince menkul kıymetlerin deerlemesi öyledir: 1. Portföye alınan menkul kıymetlerin deerlemesi her igünü itibariyle yapılır. Portföye alınmı olan menkul kıymetler, alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. 2. Borsada ilem gören varlıklar seans sırasında borsada oluan son ilem fiyatı, seans sonunda da kapanı fiyatı ile deerlenir. ki seans uygulayan borsalarda deerleme fiyatı ikinci seans son ilem fiyatıdır. Ancak Fon un portföyünde bulunan varlıklardan baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar çerçevesinde deerlenir. 3. Borsada ilem görmekle birlikte deerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son ilem tarihindeki borsa fiyatıyla deerlenir. 4. "Fon Toplam Deeri", Fon portföy deerine varsa dier varlıkların eklenmesi, borçların (Kurucu tarafından kurulu ilemleri için verilen avans hariç) düülmesi suretiyle bulunur. 11

11 5. Fon'un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri alındıkları gün Fon'un toplam deerine dahil edilir. Temettü ve kar payları fon portföyüne dahil edilmez. Kar payları fon hesabına geçtii gün katılma belgesi sahiplerinin hesaplarına aktarılır. 12

12 F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) d. Menkul Kıymetlerin Deerleme Yöntemi (devamı) 6. Baz alınan endeksin kapsamının deitirilmesi, endekse yeni bir hisse senedi eklenmesi ya da endeksten bir hisse senedi çıkarılması nedeniyle portföyde deiiklik yapılması zorunlu olduunda söz konusu deiiklikler 30 i günü içerisinde, portföyde bulunan menkul kıymetlerle ilgili bedelli, bedelsiz sermaye artırımları, tutar artırımı, nakit girileri nedeniyle portföyün büyümesi, katılma belgesi geri dönüleri ve dier nedenlerle oluacak nakit ihtiyaçlarının karılanması, ani fiyat hareketleri ve endeksi izlemeyi etkileyecek dier hususların ortaya çıkması nedenleriyle portföyde deiiklik yapılması zorunlu olduunda söz konusu deiiklikler 5 i günü içerisinde Fon portföyüne yansıtılır. Fon un devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, fiyat düzeltmesinin olduu gün Fon un toplam deerine dahil edilir. 7. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu Fon portföyündeki hisse senetlerinin ve nakit bileenin katılma belgesi sayısına bölünmesi ile bulunan, asgari lem Birimini temsil eden portföy kompozisyonudur. Nakit bileen Fon un toplam deeri ile Fon un portföyündeki hisse senetlerinin deeri arasındaki farktır. Fon portföy deerinin Fon toplam deerinden yüksek olması durumunda nakit bileen eksi deer alır. Bu durumda katılma belgesi Oluturma ileminde yatırımcılar hisse senetlerini Fon a teslim edip Fon dan nakit alırken Geri Alım ileminde hisse senetlerini Fon dan alıp Fon a nakit verir. Gösterge niteliindeki portföy kompozisyonunda yer alan hisse senetlerinin lotları tam adettir. Portföydeki küsurat hisse senetlerinin YTL karılıkları o gün için ilan edilen kompozisyonda Fon un nakit bileeni olarak dikkate alınır. Gösterge Niteliindeki Portföy Kompozisyonu ile Katılma Belgesi Oluturma ilemi sırasında yatırımcıdan talep edilen hisse senetleri ve nakit bileende farklılık olması durumunda Yatırımcı farklılıı ortadan kaldırdıı takdirde talebi ileme konur. 8. Katılma belgesi Oluturma ve Geri Alım ilemlerinin yapılacaı gösterge niteliindeki portföy kompozisyonu her sabah borsa seansı balamadan önce Yönetici tarafından ilan edilir. 9. Katılma Belgesi Oluturma ve Geri Alım ilemlerinde Yetkilendirilmi Katılımcı yatırımcılardan Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirtilen tutarda komisyon tahsil edebilir. Fon Kurulu Yetkilendirilmi Katılımcının yapacaı Katılma Belgesi Oluturma ve Geri Alım ilemlerine; fonun dolaımdaki pay sayısına ulaması, talebin Gösterge Niteliindeki Portföy Kompozisyonu yoluyla açıklanan yapıya uygun olmaması ve Seri:VII, No:10 sayılı Tebli in 47. maddesinde ifade edilen sava, ekonomik kriz, iletiim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olaanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında sınır getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddedebilir. Yönetici gün içinde verilen Katılma Belgesi Oluturma ve Geri Alım ilem talimatlarını kontrol altında tutar ve gerektiinde Fon Kurulu na bilgi verir. Yetkilendirilmi katılımcı günlük bazda yaptıı Katılma Belgesi Oluturma ve Geri Alım ilemlerinin bilgilerini takip eder. Yetkilendirilmi Katılımcı nın sorumlulukları Yetkilendirilmi Katılımcı sözlemesinde belirlenir. F. Uygulanan Muhasebe Prensipleri (devamı) 13

13 d. Menkul Kıymetlerin Deerleme Yöntemi (devamı) 10. Fon'un A tipi olma nitelii devam ettii sürece, Fon katılma belgeleri, Borsa'nın uygun görmesi üzerine, Borsa da ilem görür. Katılma belgeleri Borsa üyesi aracı kurulularca Borsa'da oluan fiyat üzerinden serbestçe alınıp satılabilir. Katılma belgelerinin Borsa da ilem görmesine ilikin esaslar Borsa tarafından belirlenir. 11. Dier taraftan Sermaye Piyasası Kurulu sayı KYD ve tarihli yazısı gereince Fon portföyünde yer alan; - Ters Repo ve Takasbank Borsa Para Piyasası ilemlerinin deerlemesinde gecelik ilemlerde bir sonraki gün deerleri, cuma günü yapılan ilemlerde ise pazartesi günü dönü deerleri kullanılmaktadır. - Vadeli Ters Repo ve Takasbank Borsa Para Piyasası ilemleri ile Tahvil ve Bono ların deerlemesinde ise mevcut deerleme uygulamalarına devam edilmekte ancak vadeye kalan gün sayısında deerleme tarihi yerine uygulama tarihi (katılma belgesinin alım- satımının yapıldıı gün) esas alınmaktadır. 14

14 DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE BLANÇOLARI (Tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Baımsız Denetimden Geçmi Geçmi 12/31/ /31/2007 VARLIKLAR I - Hazır Deerler 11,978 34,672 A. Kasa B. Bankalar 11,978 34,672 C. Dier Hazır Deerler II - Menkul Kıymetler 4,966,531 2,864,543 A. Hisse Senetleri 4,966,531 2,864,543 B. Özel Kesim Borçlanma C. Kamu Kesimi Borçlanma Senetleri D. Dier Menkul Kıymetler III - Alacaklar IV - Dier Varlıklar VARLIKLAR TOPLAMI 4,978,509 2,899,215 BORÇLAR V - Borçlar 6,463 31,143 A. Banka Avansları B. Banka Kredileri C. Dier Borçlar 6,463 31,143 - Yönetim Ücretleri 4,760 2,626 - Hisse Senedi Alıından Borçlar Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Ödenecek Denetim Ücreti 1,703 1,782 - Ödenecek Kar Payı Stopajı -- 26,735 BORÇLAR TOPLAMI 6,463 31,143 FON TOPLAM DEER VI - Fon Toplam Deeri A. Katılma Belgeleri 3,323,982 (927,564) B. Katılma Belgeleri Deer Artıı/(Azalıı) (1,280,939) 1,020,628 C. Fon Gelir Gider Farkı 2,929,003 2,775,008 - Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı 153, ,624 - Geçmi Yıl Fon Gelir Gider Farkı 2,775,008 2,168,384 FON TOPLAM DEER 4,972,046 2,868,072 BORÇLAR VE FON TOPLAM DEER TOPLAMI 4,978,509 2,899,215

15 DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE GELR TABLOSU (Tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Baımsız Denetimden Denetimden Geçmi Geçmi I- FON GELRLER A. Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları Hisse Senetleri Kar Payları Borçlanma Senetleri Faizleri Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları B. Menkul Kıymet Satı Karları 11,560 7,778 1.Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satı Karları - Hisse Senetleri Satı Karları 11,560 7,778 - Borçlanma Senetleri Satı Karları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satı Karları C. Gerçekleen Deer Artıları 364, ,845 D. Dier Gelirler FON GELRLER TOPLAMI 375, ,623 II- FON GDERLER A. Menkul Kıymet Satı Zararları 21,828 8,204 1.Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satı Zararları - Hisse Senedi Alıından Borçlar - Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar - Hisse Senetleri Satı Zararları 21,828 8,204 - Borçlanma Senetleri Satı Zararları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satı Zararları B. Gerçekleen Deer Azalıları 149,145 34,661 C. Faiz Giderleri D. Dier Giderler 50,704 45, Aracılık Komisyon Giderleri 3,716 3, Fon Yönetim Ücretleri 40,054 35, Denetim Ücretleri 5,644 4, Vergi, Resim, Harç Giderleri Saklama Giderleri Dier Giderler Kırtasiye Giderleri FON GDERLER TOPLAMI 221,677 87,999 FON GELR GDER FARKI 153, ,624

16 DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE FON PORTFÖY DEER TABLOSU (Tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Geçmi 12/31/2008 Baımsız Denetimden Geçmi 12/31/2007 Nominal Rayiç Nominal Rayiç Deer Deer % Deer Deer % HSSE SENETLER ACIBADEM SALIK 10, , , , ADANA ÇMENTO (A) ADANA ÇMENTO (B) ALBARAKA TÜRK 16, , AKÇANSA 10, , , , AKENERJ 9, , AKMERKEZ GYMO , , ASYA KATILIM BANKASI 113, , , , AYGAZ 46, , BAFA , BMA 10, , , , BOLU ÇMENTO 18, , , , BATI ÇMENTO 7, , , , BURSA ÇMENTO 18, , , , ÇMSA 11, , , , ECZACI LAÇ , , EREL D.Ç. 164, , , , FORD OTO 18, , , , GOLDA 14, , GÖLTA ÇMENTO 1, , , GÜBRE FABRKALARI 1, , HLAS EV ALETLER 24, , ZMR DEMR ÇELK 16, , , , KARDEMR (D) 107, , , , KARTONSAN , KARSAN 22, , KONYA ÇMENTO , , MARDN ÇMENTO 13, , , , NUH ÇMENTO A.. 4, , , , PETKM 22, , , , PINAR SÜT , , SNPA GYO 19, , TOFA OTO FABRKASI , , TURCAS PETROL 23, , , , TURKCELL 176, ,544, TRAKYA CAM 52, , , , TÜRK TRAKTÖR A , , TÜRK TELEKOM 150, , TÜPRA 35, , , , VESTEL BEYAZ EYA 16, , FON PORTFÖY TOPLAMI 1,162,915 4,966, ,499 2,864,

17 DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE FON TOPLAM DEER TABLOSU (Tutarlar YTL olarak ifade edilmitir.) Baımsız Denetimden Baımsız Denetimden Geçmi Geçmi 12/31/ /31/2007 Tutar % Tutar % 100 A. FON PORTFÖY DEER 4,966, ,864, B. HAZIR DEERLER 11, , C. ALACAKLAR D. DER VARLIKLAR E. BORÇLAR (6,463) (0.13) (31,143) (1.09) FON TOPLAM DEER 4,972, ,868,

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. A TP DEKEN MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: BZM MENKUL DEERLER A.. A TP NAAT SEKTÖR FONU ÇTÜZÜÜ 1.1 BZM MENKUL DEERLER A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP KISA VADEL TAHVL VE BONO FONU ÇTÜZÜK MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: 1.1 Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME FON KATILMA PAYLARININ HALKA ARZI SIRASINDA VE HALKA ARZ SONRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETCS VE FON YETKLENDRLM KATILIMCISINDA, FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30.09.2012 TARİHLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI DÖVİZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 01.01.2012 30.09.2012

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Hizmeti A Tipi Değişken Fonu Fon Kurulu na TÜRK EKONOMİ BANKASI

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

11 Kasım 2010 11 Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

11 Kasım 2010 11 Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu 11 Kasım 2010 11 Mayıs 2011 Tarihleri Arasındaki Yatırım Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİDÖRDÜNCÜ ALT FONU 17 HAZİRAN 2011-8 AĞUSTOS 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU 21 NİSAN 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ALT FONLAR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ALT FONLAR ALT FONLAR (B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu) (B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu) 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVH) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2009-31.12.2009 dönemine ilişkin

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000

(TL DEN) 22.05.2009 KB510/316 1.TERTP - 1.000.000.000 16.06.2011 KB510-2/554 2.TERTP 1.000.000.000 2.000.000.000 BU ZAHNAME YAPI VE KRED BANKASI A.. GARANTL EMSYE FONU ÇTÜZÜÜ KAPSAMINDA PAYLARI HRAÇ EDLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE EMSYE FON ÇTÜZÜÜ LE BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ING Bank A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 20.02.2012 1.1. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

Detaylı